You are on page 1of 3

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

nvironment

rotection

rogram

ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Nasze rodowisko WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000 jest kapita e! "#$%#&K'C( P)*AK+" i ,-.)P,/C$%K+"0

__________________________________________________________________________

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Czy obliczenia kosztw elektrowni jdrowej w Lubiatowie, Lubiatowie przedstawione przez prof. Strupczewskiego ( C!"# s poprawne $

2014

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie
a forum internetow m cire.pl prof. !. "trupczew#ki opu$likowa% w niki o$licze& dot czce ko#zt'w (pierw#zej( pol#kiej elektrowni jdrowej. )oniewa* przed#tawione przez )rofe#ora o$liczenia #potka% #i+ z du* m zaintere#owaniem internaut'w, a moderator kierujc d #ku#j $ % na t le %a#kaw , i* dopu-ci% r'wnie* .%o# w#kazujce na nie-ci#%o-ci przeprowadzone.o rozumowania, pra.niem w tej kr'tkiej notatce w kaza/, *e o$liczenia )rofe#ora, uwz.l+dniajc $%d o#zacowania, cze.o )rofe#or z nieznan ch 0am prz cz n nie ucz ni%, # z.odne z o$liczeniami profe#or'w 1ielczar#kie.o, 2mijew#kie.o, jak r'wnie* z modelem zaproponowan m, ju* znacznie wcze-niej, przez %&& 3patrz4 http455www.#cri$d.com5doc516177789:5)GE;Choczewo;< =.

2. Model kosztw budowy elektrowni jdrowej zaproponowany przez prof. Strupczewskie o

' #wojej prac

zat tu%owanej (!oszty elektrowni jdrowyc" z reaktora#i $$$

eneracji dla %olski& )rofe#or napi#a%4


()rz jmujc dla prz #z% ch $lok'w $udowan ch w )ol#ce warto-/ <:>> euro z 2>12 roku5k? otrz mam nak%ad $ezpo-rednie na jeden $lok o moc 17>> 1?e w no#zce 7,2@ mld euro, cz li prz przeliczniku 1 euro A @,2 )L0 $+dzie to 27 mld )L0. )rz #topie procentowej 6B i cza#ie $udow 7 lat na oprocentowanie kapita%u prz r'wnomiern m rozk%adzie w datk'w potrze$a $+dzie dodatkowo 7,29@ mld )L0, a wiec razem oko%o <2 mld )L0. 1o*na jednak oczekiwa/, *e dzi+ki konkurencji mi+dz do#tawcami i dzi+ki $udowie #zere.u $lok'w nak%ad inwe#t c jne $+d mniej#ze, oko%o <9>> C2>125k? a dzi+ki uz #kaniu kred t'w z !.encji Ek#portow ch -rednia wielko-/ oprocentowania kapita%u w nie#ie 7B. ?'wcza# nak%ad do chwili zako&czenia $udow w nio# <9>> D 17>> D @,2 A 2<,9 mld )L0, a ko#zt oprocentowania kapita%u w nio# @,2< md )L0, razem poni*ej 26 mld )L0.. Je#t to znacznie mniej ni* podawa% prof. 1ielczar#ki.(

E zaprezentowan ch o$licze& w nika, *e za $lok o moc 17>> 1?e zap%acim , wed%u. )rofe#ora, 28.8< mld )L0. )rofe#or r'wnie* za#u.erowa%, *e o$liczenia prezentowane przez prof. 1ielczar#kie.o mo. $ / $%+dne. 0ale* to #prawdzi/ F G#zacujm zatem $%d aprok# macji tej warto-ci, cze.o prof. "trupczew#ki nie ucz ni%. Gdpowiednie.o materia%u do#tarczaj 0am rzecz wi#te dane prezentowane przez %'( ()1 3patrz w kre# #%upkow w prac 4 http455www.#cri$d.com5doc516177789:5)GE;Choczewo;<=. Hozpatrujem tutaj naj$ardziej korz #tn prz padek ko#zt'w tzw. $ada& lokalizac jn ch. %'( ()1 o#zacowa%a w *ej w#pomnian ko#zt $ada& na 120 #ln %*+. Iadania te $+d w konane za 1,-.. #ln %*+. )ro#z+ zwr'ci/ uwa.+, *e prezentowane w *ej dane # dan mi realn mi tzn. nie # o$arczone *adn m $%+dem. I%d o#zacowania ko#zt'w o$liczam na#t+pujco4 J3178.< ;12>=512>KD 1>>B A ./.40. Je*eli kto- zap ta4 dlacze.o tak zdefiniowano $%d o$licze& prof. "trupczew#kie.o L, to polecam kontemplacj+ w *ej w#pomniane.o w kre#u #%upkowe.o, a odpowiedM na#unie #i+ wr+cz automat cznie. Npra#zczajc, mo*na powiedzie/, i* polscy specjali1ci od ato#u2 ato#u a do nich niewtpliwie nale* r'wnie* prof. "trupczew#ki, cierpi na tzw. permanentn o$#trukcj+ zani*ania ko#zt'w, co, po-rednio, w #po#'$ wr+cz do$itn pokazuje w#pomnian w kre# #%upkow , a $ezpo-rednio firm oferujce #woje u#%u.i na r nku -wiatow m.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

<

)rz jmujc zale*no-/ liniow, $lok o moc 1>>> 1?e, z.odnie z o$liczeniami prof. "trupczew#kie.o, $+dzie 0a# ko#ztowa% 18.<< mld )L0. Eatem elektrownia jdrowa o moc <>>> 1?e w *ubiatowie $+dzie ko#ztowa%a, wed%u. o$licze& prof. "trupczew#kie.o, 91.:: mld )L0. 0ale* teraz t lko uwz.l+dni/ $%d o#zacowania o$licze& )rofe#ora i otrz mam nat chmia#t warto-/ elektrowni jdrowej w *ubiatowie jako4 91.:: O >.<:@ D 91.:: A -2.4- #ld %*+.

.. %odsu#owanie
jdrowe EPR budujemy coraz szybciej i tanie(

' opracowaniu przed#tawion m przez #erwi# informac jn


cz tam co na#t+puje4

cire 2@ pt. ( Francuzi: reaktory

(EDF podkrela, e efekt ten wida ju w Wielkiej Brytanii, gdzie Francuzi maj z
$ %"# $& oraz w dal'zej per'pektywie (izewell $) EDF 'zacuje ko'zty funt.w i / mld ko'zt.w dodatkowyc0)(

udowa elektrowni! "inkley #oint udowy "# $ z dwoma E#*+ami na ,- mld

Eak%adajc, *e 1 funt to w prz $li*eniu 9 )L0 otrz mujem , *e P) C to oko%o -0 #ld %*+. Eatem w#p'%cz nnik niepewno-ci, proponowane.o przez prof. "trupczew#kie.o o#zacowana ko#zt'w, w no#i t lko ..4-0. Rewelacja! ?nio#ek o#tateczn 4 Nwz.l+dnienie $%+du aprok# macji, o kt'r m prof. "trupczew#ki (zapomnia%(, a kt'r pozwolili-m #o$ie w je.o imieniu zaimplementowa/, pokazuje, *e zar'wno profe#orowie 1ielczar#ki i 2mijew#ki, jaki i ek#perci %&& maj racj+. )rofe#or "trupczew#ki, znan z do$re.o humoru, po pro#tu z 0a# za*artowa%.