Πολυτονικό Πληκτρολόγιο

Εγκατάσταση, Λειτουργία
Η εγκατάσταση της δυνατότητας του πολυτονικού πληκτρολογίου σε περιβάλλον ελληνικών
Windows γίνεται με τα παρακάτω βήματα:
 Δεξί κλικ στη γραμμή γλώσσας
 Ρυθμίσεις
επιλέγετε το Πληκτρολόγιο για τα Ελληνικά –όπως φαίνεται και στην εικόνα

 Την εντολή Προσθήκη
 Προσθήκη γλώσσας εισαγωγής : Ελληνικά, Διάταξη πληκτρολογίου/IME = Ελληνική Πολυτονική

 OK

 Εφαρμογή
 OK
Μετά τη ρύθμιση αυτή με τα πλήκτρα εναλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου (συνήθως Alt+Tab ή Alt
+ Shift) μεταφερόμαστε διαδοχικά μεταξύ των διαθεσίμων διατάξεων.
Μπορούμε, βεβαίως, να διαγράψουμε εντελώς την μονοτονική διάταξη ελληνικών, τα δε βοηθητικά
σύμβολα αγκυλών, αγκίστρων κλπ. να παράγονται με το αντίστοιχο πλήκτρο, ακολουθούμενο από
το πλήκτρο του διαστήματος (space).

Διαθέσιμοι τονισμοί και πνεύματα
Τα πιο βασικά πλήκτρα είναι τα παρακάτω

• ψιλή
•ἠ

• δασεία •ὑ

πλήκτρο ΄/¨

πλήκτρο '/¨ με
πατημένο και
το Shift

• ψιλή οξεία
•ἔ

• δασεία οξεία
•ἵ

πλήκτρο
?//

πλήκτρο ?// με
πατημένο και
το Shift

• ψιλή περισπωμένη
•ὦ

• δασεία περισπωμένη
•ὧ

πλήκτρο +/=

πλήκτρο +/= με
πατημένο και το Shift

•περισπωμένη
•ῆ

•υπογεγραμμένη
•ῃ

πλήκτρο [

πλήκτρο [ με
πατημένο και
το Shift

•βαρεία

πλήκτρο [

Πλήρης πίνακας των στοιχείων και των αντίστοιχων πλήκτρων

Σύμβολο

Τονισμός και πνεύμα

Πλήκτρα

Περιγραφή
πλήκτρου

Αγγλική
περιγραφή

άέήίόύώ
ΆΈΉΊΌΎΏ

Τόνος

;

Ελληνικό
ερωτηματικό

Accent

άέήίόύώ
ΆΈΉΊΌΎΏ

Οξεία

q

ᾶῖῦῶ

Περισπωμένη

[

Αριστερή
αγκύλη

Circumflex

ὰὲὴὶὸὺὼ
ᾺῈῊῚῸῪῺ

Βαρεία

]

Δεξιά αγκύλη

Grave

ϊϋ ΪΫ

Διαλυτικά

:

Άνω-κάτω τελεία Diaeresis

ἀἐἠἰὀὐὠ ῤ
ἈἘἨἸὈὨ

Ψιλή

'

Απόστροφος

Smooth
breathing

ἁἑἡἱὁὑὡ ῥ
ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ

Δασεία

"

Εισαγωγικά

Rough
breathing

ἄἔἤἴὄὔὤ
ἌἜἬἼὌὬ

Ψιλή-Οξεία

/

Δεξιά κάθετη

Smooth-Acute

ἅἕἥἵὅὕὥ
ἍἝἭἽὍὝὭ

Δασεία-Οξεία

?

Αγγλικό
ερωτηματικό

Rough-Acute

ἂἒἢἲὂὒὢ
ἊἚἪἺὊὪ

Ψιλή-Βαρεία

\

Αριστερή κάθετη Smooth-Grave

ἃἓἣἳὃὓὣ
ἋἛἫἻὋὛὫ

Δασεία-Βαρεία

|

Κάθετη ράβδος

Rough-Grave

ἆἦἶὖὦ ἎἮἾὮ

Ψιλή-Περισπωμένη

=

Ίσον

Smoothcircumflex

ἇἧἷὗὧ ἏἯἿὟὯ Δασεία-Περισπωμένη

+

Συν

Roughcircumflex

ΐΰ

Διαλυτικά-Τόνος

AltGr + ;

ΐΰ

Διαλυτικά-Οξεία

~

"Περισπωμένη"

Diaeresis-Acute

ῒῢ

Διαλυτικά-Βαρεία

`

"Βαρεία"

Diaeresis-Grave

ῗῧ

Διαλυτικάπερισπωμένη

AltGr + `

ᾱῑῡ ᾹῙῩ

Μακρό

-

Πλην

Macron

ᾰῐῠ ᾸῘῨ

Βραχύ

_

Υπογράμμιση

Breve

Acute

DiaeresisAccent

DiaeresisCircumflex

Αριστερό
Άγκιστρο

ᾳῃῳ ᾼῌῼ

Υπογεγραμμένη

{

Subscript

ᾴῄῴ

ΥπογεγραμμένηΟξεία

AltGr + q

Subscript-Acute

ᾷῇῷ

ΥπογεγραμμένηΠερισπωμένη

AltGr + [

SubscriptCircumflex

ᾲῂῲ

ΥπογεγραμμένηΒαρεία

AltGr + ]

Subscript-Grave

ᾀᾐᾠ ᾈᾘᾨ

Υπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + '

SubscriptSmooth

ᾁᾑᾡ ᾉᾙᾩ

ΥπογεγραμμένηΔασεία

AltGr + "

SubscriptRough

ᾄᾔᾤ ᾌᾜᾬ

ΥπογεγραμμένηΨιλή-Οξεία

AltGr + /

SubscriptSmooth-Acute

ᾆᾖᾦ ᾎᾞᾮ

ΥπογεγραμμένηΨιλή-Περισπωμένη

AltGr + =

SubscriptSmoothCircumflex

ᾂᾒᾢ ᾊᾚᾪ

ΥπογεγραμμένηΨιλή-Βαρεία

AltGr + \

SubscriptSmooth-Grave

ᾅᾕᾥ ᾍᾝᾭ

ΥπογεγραμμένηΔασεία-Οξεία

AltGr + ?

SubscriptRough-Acute

ᾇᾗᾧ ᾏᾟᾯ

ΥπογεγραμμένηΔασεία-Περισπωμένη

AltGr + +

SubscriptRoughCircumflex

ᾃᾒᾣ ᾋᾛᾫ

ΥπογεγραμμένηΔασεία-Βαρεία

AltGr + |

SubscriptRough-Grave

·

Άνω τελεία

Shift +
AltGr + }

High stop

Αποσιωπητικά

AltGr + .

Dots

«

Εισαγωγικά-άνοιγμα

AltGr + [ +
Space

Quotes open

»

Εισαγωγικά-κλείσιμο

AltGr + ] +
Space

Quotes close

Τόνος αριθμητικού (α´, AltGr + q +
β´ κλπ.)
Space

᾿

Απόστροφος αριστερή

AltGr + ' +
Space

Apostrophe left

Απόστροφος δεξιά

AltGr + " +
Space

Apostrophe
right

Numerical

Διαθέσιμοι χαρακτήρες
Σύμβολο Πλῆκτρο α Α ε Ε η Η ι

Ι

΄
¨
΅
᾿
·


¯
˘Ί ό Ό ύ Ύ ώ Ώ

ά Ά έ Έ ή Ή ί

;
:

ϊ

Ϊ

ϋ Ϋ

ΐ

ΰ

ἀ Ἀ ἐ Ἐ ἠ Ἠ ἰ

Ἰ ὀ Ὀ ὐ

ἁ Ἁ ἑ Ἑ ἡ Ἡ ἱ

Ἱ ὁ Ὁ ὑ Ὑ ὡ Ὡ ῥ Ῥ

AltGr + ;

'
"
[
{
]
}
/
?
\
|
=
+
_
`
~

ο Ο υ Υ ω Ω ρ Ρ

ᾳ ᾼ

ῃ ῌ

ὠ Ὠ ῤ

ῳ ῼ

ὰ Ὰ ὲ Ὲ ὴ Ὴ ὶ

Ὶ ὸ Ὸ ὺ Ὺ ὼ Ὼ

ἄ Ἄ ἔ Ἔ ἤ Ἤ ἴ

Ἴ ὄ Ὄ ὔ

ἅ Ἅ ἕ Ἕ ἥ Ἥ ἵ

Ἵ ὅ Ὅ ὕ Ὕ ὥ Ὥ

ἂ Ἂ ἒ Ἒ ἢ Ἢ ἲ

Ἲ ὂ Ὂ ὒ

ἃ Ἃ ἓ Ἓ ἣ Ἣ ἳ

Ἳ ὃ Ὃ ὓ Ὓ ὣ Ὣ

ἆ Ἆ

ἦ Ἦ ἶ

ἇ Ἇ

ἧ Ἧ ἷ

Ἷ

ὗ Ὗ ὧ Ὧ

ᾱ Ᾱ

ῡ Ῡ

ᾰ Ᾰ

ῠ Ῠ

AltGr + `

AltGr + q ά Ά έ Έ ή Ή ί

ὤ Ὤ
ὢ Ὢ
ὦ Ὦ

Ί ό Ό ύ Ύ ώ Ώ

Υπογεγραμμένη και τονιζόμενος χαρακτήρας αποδίδονται με πατημένο το AltGr.

Πρόσθετοι χαρακτήρες
Ονομασία

Συνδυασμός

Ονομασία

Συνδυασμός

Ϛ Στίγμα

AltGr + 1

¤ Πίνακας

AltGr + 8

Ϟ Κόππα

AltGr + 2

¦

Φίλτρο

AltGr + 9

Ϡ Σαμπί

AltGr + 3

° Μοίρες

AltGr + 0

£ Λίρα

AltGr + 4

± Συν-Πλην

AltGr + -

§ Τμήμα

AltGr + 5

½ Ένα Δεύτερο AltGr + =

¶ Παράγραφος AltGr + 6

€ Ευρώ

AltGr + e

Διάταξη Πληκτρολογίου
Αγγλικό πληκτρολόγιο
~

1

2

3 4 5 6 7 8

9

0

-

Back

=

.
Tab
q
w e r t y u i o
p
[ ] \
Caps
Enter
a
s d f g h j k
l
;
'
Shift
Shift
z x c v b n m ,
.
/
Ctrl  Alt
Space
Alt  
Ctrl

Αγγλικό πληκτρολόγιο με Shift
`

!

@

# $ % ^ & *

(

)

_

Back

+

Tab Q W E R T Y U I O P { } | .
Caps A S D F G H J K L
: " Enter
Shift
Shift
Z X C V B N M < > ?
Ctrl  Alt
Space
Alt  
Ctrl
Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο

1

Tab

2
ς

;
α

Caps
Shift
Ctrl

3

4 5 6 7 8 9
ε ρ τ υ θ ι

σ

ο

δ φ γ η ξ κ

ζ χ ψ ω β ν μ
 Alt
Space

Back

῀ `

π
λ

,

¯

0

῍ .
Enter

᾿

΄

.

Alt  

Shift
Ctrl

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο με Shift

Tab
Caps
Shift
Ctrl

!

@

#
ς

:
Α

$ % ^ &

Ε Ρ Τ Υ Θ
Σ

*
Ι

Δ Φ Γ Η Ξ Κ

(

˘

)

Ο
Λ


ι ·

Π
¨

Back
\

.

Enter

Shift
Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > ῞
 Alt
Space
Alt   Ctrl