You are on page 1of 10

Θεαηξηθό γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ 1821

Σίηινο: ΣΑ ΠΑΓΩΜΔΝΑ ΠΟΡΣΡΑΗΣΑ ΣΩΝ ΖΡΩΩΝ ΣΟΤ 1821
΢πγγξαθέαο : Αθάκπαιε Διέλε

Πεξίιεςε – Σερληθά ζηνηρεία : Σν ζέκα ηεο παξάζηαζεο ζπλδέεηαη δηαζεκαηηθά
κε ηελ Ηζηνξία ηεο ΢Σ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη πξαγκαηεύεηαη ηελ πξνζθνξά, ην
έξγν θαη ηνλ ζάλαην αξθεηώλ εξώσλ ηνπ 1821. Κεληξηθή ηδέα ηνπ έξγνπ είλαη ε
παξνπζία ηεο πηλαθνζήθεο ησλ εξώσλ. ΢ε θάζε πίλαθα πνπ πέθηεη ν πξνβνιέαο
ελώ νη άιινη βπζίδνληαη ζην ζθνηάδη, ν ήξσαο ηνπ αθεγείηαη κε ιίγα ιόγηα ηε δσή,
ηελ πξνζθνξά θαη ην ηέινο ηνπ. Κάπνηνη ήξσεο γηα ηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ
αλαπαξηζηνύλ απιώο κεγάιεο ζθελέο πνπ έκεηλαλ ζηελ Ηζηνξία κε ηε ζηάζε ηνπ
ζώκαηνο ηνπο θαη θάπνηνη άιινη αθεγνύληαη κόλν κηα ζηηγκή πνπ έκεηλε αμέραζηε.
΢θνπόο ηεο παξάζηαζεο είλαη λα ζπκκεηάζρεη όιε ε ηάμε γη απηό ην έξγν είλαη
πνιππξόζσπν θαη νη ξόινη κνηξάζηεθαλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε
Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 1

καζεηή. Αλ έρεηε πεξηζζόηεξνπο καζεηέο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θη άιια θάδξα
άιισζηε. Ο θάζε ήξσαο βξίζθεηαη πίζσ από κία θνξλίδα κεγέζνπο 1.00 ρ 0.60.
Παξακέλεη αθίλεηνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαλ «παγσκέλν πνξηξαίην» θαη
«δσληαλεύεη» όηαλ πέθηεη ν πξνβνιέαο επάλσ ηνπ. Οη θνξλίδεο κπνξνύλ λα
θαηαζθεπαζηνύλ από πεπηεζκέλν ραξηόλη αλάινγα ην κήθνο θαη ύςνο πνπ
επηζπκνύκε. Μπνξνύλ λα ελσζνύλ δπν ραξηόληα θαηά κήθνο θαη λα γίλεη
κεγαιύηεξν ην θάδξν. Απηό ην κήθνο (2.00 πιάηνο ρ 0,90 ύςνο ή αληίζεηα) )
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην πνξηξαίην ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζην νπνίν έπξεπε λα
ρσξέζνπλ ηξία πξόζσπα αιιά θαη γηα ηνπο λαπάξρνπο κε ηνλ Ηκπξαήκ.
Με ραξηνθόπηε ραξάδνπκε ζε νβάι ή ηεηξάγσλν ζρήκα ηελ θνξλίδα ηνπ θάζε
θάδξνπ. Οη θνξλίδεο βάθνληαη κε ρξπζό ζπξέη ή θαθέ ηέκπεξα ή ληύλνληαη κε
απηνθόιιεην. Κξεκηνύληαη κε πεηνληά ζε αληζόπεδα ύςε θαη ηξηζδηάζηαηα ώζηε λα
ζπκίδεη ε ζθελή πηλαθνζήθε. H κνπζηθή θαη ηα ηξαγνύδηα κε ηε ζεηξά πνπ
αθνύγνληαη βξίζθνληαη ζην PodSnack.
http://share.snacktools.com/9DDDB7BA9F7/azt5wkhz
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 20 ιεπηά.
Ζ ζθεληθή πξνεηνηκαζία δηήξθεζε 2 πεξίπνπ εβδνκάδεο θαη είλαη απιή
πεξηιακβάλεη κόλν ηελ θαηαζθεπή ησλ θάδξσλ... Μεγάιν ζπλ ζην ηειηθό
απνηέιεζκα ήηαλ ε εηθόλα ησλ ζηνιώλ/θνξεζηώλ. Γηα λα δνζεί ε αληζόπεδε
εληύπσζε νη καζεηέο ζηήζεθαλ ζε δηάθνξα ύςε:
1.Όξζηνη ζηελ ζθελή
2.΢ηα ζξαλία γνλαηηζηνί.
3. ΢ηα ζξαλία όξζηνη.
4. Θξαλία –θαξέθιεο θαη νη καζεηέο επάλσ ζηηο θαξέθιεο.
5. Ζ Διιάδα ήηαλ αξηζηεξά ζηε γσλία θαη αλεβαζκέλε πάλσ ζε ζθάια ςειόηεξα
από όινπο.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαη ν ρακειόο θσηηζκόο θάιππηε ηπρόλ αηέιεηεο.
Οη ζηνιέο λνηθηάζηεθαλ από ηελ νηθνθπξηθή ζρνιή Ξάλζεο.
Πξόζσπα:
1. Διιάδα (Πξνηείλεηαη λα είλαη ην πην ςειό θάδξν από αξηζηεξά ζε αζεκί θνξλίδα).
(Πξνηείλεηαη αλ ε ηάμε είλαη κεγάιε λα κνηξαζηνύλ ηα ιόγηα κε έλαλ αθεγεηή)
2. Ρήγαο Φεξαίνο.

Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 2

3. Οη ΦΗΛΗΚΟΗ ( ΢ηε δηθή καο παξάζηαζε δελ ππάξρνπλ ιόγηα γηα ηνπο Φηιηθνύο. Ο
Ξάλζνο ν Σζαθάισθ θαη ν ΢θνπθάο ζηέθνληαη αθίλεηνη θαζώο ππνγξάθνπλ ηνλ όξθν
ελώ απηόο αθνύγεηαη επηβιεηηθόο ζηα ερεία. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ιόγηα).
4. Αιέμαλδξνο Τςειάληεο .
5.Μαληώ Μαπξνγέλνπο.
6.Λαζθαξίλα –Μπνπκπνπιίλα
7.Γόκλαο Βηδβίδε
8. Καπνδίζηξηαο
9. Θ. Κνινθνηξώλεο
10.Γέζπσ Σδαβέιια
11. Αλδξέαο Μηανύιεο
12.Κσζηαληίλνο Καλάξεο
13.Ηκπξαήκ Παζάο

Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 3

ΔΝΑΡΞΖ:
Μνπζηθή Δηζαγσγήο: Αθνύγεηαη γηα 22 δεπηεξόιεπηα ε εηζαγσγή από ην:
1. http://www.youtube.com/watch?v=89ERYwztwQA
(όιε ε κνπζηθή ηνπ έξγνπ, είλαη πεξαζκέλε ζε podcast –παξαπάλσ ιηλθ- ε
εηζαγσγή ηνπ πξώηνπ θνκκαηηνύ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζαλ ινύπα- έηζη ζα
αλαθέξεηαη ζην εμήο- ζε πηζαλά θελά ή αλάκεζα ζε δπν ήξσεο όπνπ δελ κεζνιαβεί
κνπζηθή).

΢ηε ζθελή ππάξρεη ζθνηάδη . Αθνύγεηαη κόλν ε κνπζηθή θαη όηαλ ρακειώλεη ν
πξνβνιέαο θσηίδεη ην θάδξν ηεο Διιάδαο, αξρίδεη λα κηιάεη.. (απηό γίλεηαη ζε θάζε
θάδξν)
Διιάδα ή Αθεγεηήο: Σν 1453 ε Πόιηο Δάισ. Ζ Αγηα- ΢νθηά, ην ζύκβνιν ηνπ
Βπδαληίνπ πνηίδεηαη από ην αίκα ησλ ειιήλσλ. Ζ Διιάδα δηαλύεη 400 ρξόληα ζθιαβηάο.
Οη έιιελεο θνξνινγνύληαη κε ηνλ θεθαιηθό θόξν, εμηζιακίδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα
επηβηώζνπλ θαη ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην παηδνκάδσκα. Παληνύ ζθνηάδη!
΢ηελ Δπξώπε αλαπηύζζνληαη θηλήκαηα όπσο ε Αλαγέλλεζε, ν Οπκαληζκόο, ν
Γηαθσηηζκόο θαη ην 1789 μεθηλά ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. ΢ηελ Διιάδα αθόκα ζθνηάδη!
΢ηα ηέιε ηνπ 18νπ αη ν Ρήγαο Φεξαίνο νλεηξεύεηαη ηελ απειεπζέξσζε όισλ ησλ
Βαιθαληθώλ Λαώλ θαη γξάθεη ηνλ Θνύξην. …….(κνπζηθή).
2. http://www.youtube.com/watch?v=78OcEBJPmgM ) ην ρακειώλεηε ζην 0:49
(Ο πξνβνιέαο πέθηεη πάλσ ζην θάδξν ηε Ρήγα Φεξαίνπ)
ΡΖΓΑ΢ ΦΔΡΑΗΟ΢: Γελλήζεθα ζην Βειεζηίλν, ηηο Αξραίεο Φεξξέο ην 1757.Έβιεπα ηε
ρώξα κνπ ζηε ζθιαβηά θαη νλεηξεπόκνπλ θη απηή θαη ηα Βαιθάληα ελσκέλα. Ήζεια ν
Γηαθσηηζκόο λα θηάζεη κέρξη ηελ Διιάδα. Αγσλίζηεθα γη απηό κε όιε ηε δύλακε ηεο
ςπρήο κνπ ηππώλνληαο βηβιία. Αλάκεζα ηνπο ην Θνύξην θαη ηελ Πξνθήξπμε ηεο
Αλεμαξηεζίαο. Με ζπλέιαβαλ ζηελ Σεξγέζηε ην 1797 καδί κε ηνλ Πεξξαηβό θαη καο
παξέδσζαλ ζηνπο Σνύξθνπο ηνπ Βειηγξαδίνπ. Δθείλνη καο θπιάθηζαλ καδί κε 5 αθόκα
ζπληξόθνπο ζηνλ Πύξγν Nebojsa θαη ζηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 1798 κεηά από αβάζηαρηα
βαζαληζηήξηα καο ζηξαγγάιηζαλ θαη πέηαμαλ ηα θνξκηά καο ζην Γνύλαβε.
(΢βήλεη ν πξνβνιέαο, ζθνηάδη θαη αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ αθεγεηή Μπνξεί πνιύ
ρακειά λα αθνύγεηαη ε ινύπα).
Αθεγεηήο: Σίπνηα όκσο δελ κπνξνύζε λα ζηακαηήζεη ηελ Δπαλάζηαζε πηα.. Ο Ρήγαο
έδσζε ην μεθίλεκα ηνπ Διιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη ε απειεπζέξσζε ήηαλ εθηθηή κόλν
κε ηελ παηδεία. Ηδξύνληαη ζρνιεία, εθδίδνληαη βηβιία κε αξραία θείκελα, κεηαθξάδνληαη
κεγάια επξσπαηθά έξγα ζηα ειιεληθά. Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά δηαδίδνληαη ρέξη κε
Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 4

ρέξη. Οη κνξθσκέλνη Έιιελεο έρνπλ ην ιόγν. ΢ηα 1814, κε κεγάιε κπζηηθόηεηα,
ηδξύεηαη ε Φηιηθή Δηαηξεία ζηελ Οδεζζό από ηνπο Δκκαλνπήι Ξάλζν, Νηθόιαν
΢θνπθά θαη Αζαλάζην Σζαθάισθ.
(Ο πξνβνιέαο θσηίδεη ην θάδξν ησλ Φηιηθώλ)
3. (Αθνύγεηαη ν ΋ξθνο ησλ Φηιηθώλ:
http://www.youtube.com/watch?v=JZ0EkH8wdVg δηάξθεηα 1:50
ΦΗΛΗΚΟΗ:- Οη θηιηθνί ηαπηόρξνλα κε ηνλ αθεγεηή απαγγέινπλ ηνλ ΋ξθν- πξναηξεηηθά
ή παξακέλνπλ αθίλεηνη.
Διιάδα ή Αθεγεηήο : Φηάλνπκε ζην 1818, ε Φηιηθή Δηαηξεία κεηαθέξεηαη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη αξρεγόο ηεο γίλεηαη ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο. Ωο ην 1821 ε
εμαπιώλεηαη ζηνλ απαληαρνύ Διιεληζκό έρνληαο κέιε παληνύ.
-Σν 1821, μεζπά ε Δπαλάζηαζε ζε δηάθνξα κέξε ρσξίο νξγάλσζε. Κάζε πεξηνρή δξα
κόλε ηεο. ΢πκκεηέρνπλ θιέθηεο, αξκαησινί, λαπηηθνί, θηιέιιελεο αθόκα θαη άλζξσπνη
απινί, αλίδενη ζηνλ πόιεκν.
Ζ πξώηε επαλαζηαηηθή θίλεζε εθδειώζεθε κε αξρεγό ηνλ Τςειάληε, ηνλ Φεβξνπάξην
ηνπ 1821 ζηε Μνιδαβία ελώ ηνλ Μάξηε μεζεθώζεθε ε Πεινπόλλεζνο. Ο αέξαο ηεο
Διεπζεξίαο θύζεμε σο ηελ Αλαηνιηθή ΢ηεξεά θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Γεκηνπξγήζεθε
ν Ηεξόο Λόρνο κε ρηιηάδεο πεδνύο θαη ηππείο.. Ο αγώλαο είρε μεθηλήζεη.
4. Αθνύγεηαη ην http://www.youtube.com/watch?v=89ERYwztwQA
- Ο πξνβνιέαο θσηίδεη ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε.
Τςειάληεο: Πεξάζακε ηνλ Πξνύζν! Μπήθακε ζηε Μνιδαβία! Άξρηζε ε Δπαλάζηαζε.
Κπθινθόξεζα παληνύ ηελ πξνθήξπμε «Μάρνπ Τπέξ Πίζηεσο θαη Παηξίδαο». Με 2.000
άληξεο ζηξάθεθα πξνο ην Βνπθνπξέζηη. Δθηά κήλεο θξάηεζε ε εμέγεξζε ζηε Μνιδαβία.
Ζηηεζήθακε αιιά είρακε έλα κεγάιν θέξδνο, δηαζπάζακε ηα νζσκαληθά ζηξαηεύκαηα
θαη εκςπρώζακε θη άιιν ηνπο Έιιελεο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απνζύξζεθα ζηε
Βηέλλε όπνπ θαη πέζαλα ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηώρηαο, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1828.
Ζ ηειεπηαία κνπ επηζπκία ήηαλ λα ηαθώ ζηελ παηξίδα κνπ –όπσο θαη έγηλε.

Αθεγεηήο: Ο Αγώλαο ζπλερίδεηαη αζηακάηεηνο, κάρε γηα ηελ Πίζηε θαη ηελ Παηξίδα
όπσο παξόηξπλε ηνπο Διιελεο ν Τςειάληεο. Σν 1825 ν ΢νπιηάλνο δεηά ηε βνήζεηα ηεο
Αηγύπηνπ. Σα αηγππηηαθά ζηξαηεύκαηα θαηαθζάλνπλ κε αξρεγό ηνλ Ηκπξαήκ θαη
θαηαπλίγνπλ ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν ζην αίκα. Ξεθηλά ε Πνιηνξθία ηνπ
Μεζνινγγίνπ ζηηο ηνπ 1825. Οη Πνιηνξθεκέλνη εμεγείξνληαη ην 1826 εμαζιησκέλνη από
ηηο ζηεξήζεηο θαη ηελ πείλα. Ο εζληθόο καο πνηεηήο Γηνλύζηνο ΢νισκόο έγξαςε γηα
θείλεο ηηο ηξαγηθέο ζηηγκέο:
Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 5

5.Αθνύγεηαη ην Αθξα ηνπ Σάθνπ ΢ησπή. Μέρξη ηελ ρνξσδία 1:36 –ε ζθελή είλαη
ζθνηεηλή http://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho&hl=el&gl=GR
Αθεγεηήο : Γηα κήλεο ε Διιάδα απνδεθαηίδεηαη απ’ άθξε ζ’ άθξε όκσο ην ειιεληθό
θξόλεκα παξακέλεη αθκαίν. ΢ηνλ αγώλα ζπκκεηέρνπλ όινη νη Έιιελεο , ζηξαηησηηθνί ,
πνιηηηθνί, λαύαξρνη , άλζξσπνη απινί, πνιεκνύλ όινη καδί κηα γξνζηά γηα ηελ
Διεπζεξία.
Αλάκεζα ζηελ Ηζηνξία ιακπξέο γπλαίθεο ζαλ δηαδήκαηα ιακπξύλνπλ θη άιιν ην
κεγαιείν ηεο κε ηηο ζπζίεο ηνπο. (ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).
Φσηίδεηαη ην θάδξν ηεο Μαληνύο Μαπξνγέλνπο.
ΜΑΝΣΩ ΜΑΤΡΟΓΔΝΟΤ΢: Γελλήζεθα ζηελ Σεξγέζηε ζε νηθνγέλεηα εκπόξσλ. ΢αλ
άξρηζε ε Δπαλάζηαζε πήγα ζηε Μύθνλν λα μεζεθώζσ ηνπο λεζηώηεο. Με δηθά κνπ
πινία θπλήγεζα απ΄ άθξηα ζ’ άθξηα ηνπο πεηξαηέο. ΢ηνλ αγώλα ράξηζα όιε κνπ ηελ
πεξηνπζία. Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο κνπ απέκεηλε ηελ ηηκή ηεο επίηηκνπ αληηζηξαηήγνπ
Ήην ηηκή κνλαδηθή γηα κηα γπλαίθα. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε επέζηξεςα ζηε Μύθνλν.
Πέζαλα κόλε θαη πάκθησρε ιίγα ρξόληα κεηά ζηελ Πάξν, μεραζκέλε απ’όινπο.
Γηα κέλα ιέλε πσο δελ βξέζεθε πνηέ ζηαπξόο κε η’ όλνκα κνπ κα ε ηύρε κνπ όιε ,ε
πεξεθάληα θαη ε πεξηνπζία κνπ είλαη πσο ζηα ζρνιεία ηα παηδηά πάληα κε κλεκνλεύνπλ
αλάκεζα ζηνπο Αζάλαηνπο ηνπ 21!
6. Αθνύγεηαη ην Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα θα Μαληώ ηνπ Μαπξνγέλνπο
http://www.youtube.com/watch?v=w3pWK2_0yIU ρακειώλεη ζην 0:35
Φσηίδεηαη ην θάδξν ηεο Λαζθαξίλαο Μπνπκπνπιίλαο
ΛΑ΢ΚΑΡΗΝΑ- ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ: Γελλήζεθα ζηηο 11 Μαίνπ ηνπ 1771, κέζα ζηηο
θπιαθέο ηεο Κσζηαληηλνύπνιεο , όηαλ ε κάλα κνπ ε ΢θεύσ επηζθέθηεθε ηνλ
θπιαθηζκέλν, εηνηκνζάλαην παηέξα κνπ, ΢ηαπξηαλό Πηλόηζε. Παληξεύηεθα δύν ήξσεο
΢πεηζηώηεο θαη ρήξεςα 2 θνξέο. ΢αλ πέζαλε ν δεύηεξνο κνπ άληξαο ν Γεκήηξηνο
Μπνπκπνύιεο, έκεηλα κόλε κε 7 παηδηά θαη πνιιά πνιιά ρξήκαηα. Σάιαξα – γε- πινία
ηα έδσζα όια ζηνλ αγώλα. Έγηλα ε πξώηε γπλαίθα κέινο ηεο Φ.Δ. Αξκάησλα,
ζπληεξνύζα ηα πινία κνπ θαη πιήξσλα ην ζηξαηό κνπ κόλε κνπ. ΢ηα 2 πξώηα ρξόληα
ηεο επαλάζηαζεο δαπάλεζα όιν κνπ ην βηόο. Σα πινία κνπ όκσο θύθισζαλ θαη
έπιεμαλ ηα ηνπξθηθά νρπξά ζην Ναύπιην θαη ηελ Σξίπνιε. Καζώο εηνηκαδόκνπλ ζηηο
΢πέηζεο ην 1825 γηα λέεο κάρεο ζθνηώζεθα άδνμα ζε κηα δηακάρε κε ηελ νηθνγέλεηα
ηεο λύθεο κνπ. Έλα βόιη κε βξήθε ζην κέησπν ζην ζθνηάδη θη ν ζάλαηνο κνπ ήηαλ
αθαξηαίνο.
Μεηά ζάλαηνλ νη Ρώζνη κνπ απέκεηλαλ ηνλ ηίηιν ηεο «Ναπάξρνπ». Σίηινο παγθνζκίσο
κνλαδηθόο γηα κηα γπλαίθα.

Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 6

Θπκνύληαη πάληα νη έιιελεο γηα κέλα πσο ζθνπόο ηεο γέλλεζεο κνπ ήηαλ λα
αθηεξώζσ όιν κνπ ην έρεηλ θαη όιε κνπ ηε δσή ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ.
7.Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη ηεο Γόκλαο : http://www.youtube.com/watch?v=j9ges0pIOc8
Φσηίδεηαη ην θάδξν ηεο Γόκλαο Βηδβίδε
ΓΟΜΝΑ΢ ΒΗΕΒΗΕΖ – Ζ ΚΤΡΑ ΣΖ΢ ΘΑΛΑ΢΢Α΢.
Δίκαη ε θπξά ηεο Θάιαζζαο. Γελλήζεθα ζηελ Αίλν ηεο Θξάθεο ην 1873. Παληξεύηεθα
ηνλ πινύζην πινίαξρν, εθνπιηζηή θαη θηιηθό Αληώλε Βηδβίδε. Δίρακε 5 παηδηά καδί θαη
κε ην πινίν ηνπ ηελ Καινκνίξα πνιεκνύζακε πάληα καδί νη δπν καο δίπια-δίπια καδί
κε 140 άληξεο πιήξσκα θαη 16 θαλόληα. ΢ηελ Αγία Μαξίλα ν άληξαο κνπ έπεζε λεθξόο.
΢πλέρηζα κόλε κνπ ηνλ αγώλα δίλνληαο όιε κνπ ηελ πεξηνπζία γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ
πινίνπ γηαηί –κεηο –νη αγσληζηέο ηνπ 21 βξνληνθσλάδακε πσο Τπέξ Πάλησλ ε Παηξίο..
Σν 1824 παξέδσζα ην παξνπιηζκέλν πηα αζπληήξεην θαη ξεκαγκέλν πινίν κνπ ζην
θξάηνο γηα ππξπνιηθό. Σα ππόινηπα ρξόληα κνπ ηα έδεζα πάκθησρα κε κηα ζύληαμε 30
δξαρκώλ ζε έλα ζπίηη ρσξίο πόξηεο θαη παξάζπξα ζην Ναύπιην. Ο Θάλαηνο κε βξήθε
ην 1850 θαη κε πήξε καδί ηνπ γεκάηε ακείσηε αγάπε γηα ηελ πιεγσκέλε κνπ Παηξίδα.
(ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).

Φσηίδεηαη ην θάδξν ηνπ Καπνδίζηξηα.
ΗΩΑΝΝΖ΢ ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑ΢: Γελλήζεθα ζηελ Κέξθπξα ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
1776. Ήκνπλ ην 6ν παηδί ηνπ δηθεγόξνπ Αληώληνπ Καπνδίζηξηα θαη ηεο Γηακαληίλαο
Γνλέκε. Ήκνπλ δηπισκάηεο θαη δηαηέιεζα Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ ηεο Ρσζηθήο
Απηνθξαηνξίαο. ΢ηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1827 ε Δζληθή ΢πλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο κε
επέιεμε σο πξώην πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο. Ήην ε ύςηζηε ηηκή γηα έλαλ έιιελα.
Πξνζπάζεζα λα νξγαλώζσ ηα ν θξάηνο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά , ίδξπζα ηε
Γεσξγηθή ΢ρνιή ζηελ Σίξπλζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειιήλσλ αγξνηώλ. Δηζήγαγα ηελ
άγλσζηε σο ηόηε παηάηα θαη ζηήξημα ηελ παξαγσγή κεηαμηνύ. Έδσζα βαξύηεηα κεγάιε
εηο ηελ ειιεληθήλ παηδεία. Ίδξπζα ην πξώην ειιεληθό Γπκλάζην ην Κεληξηθό ΢ρνιείν
θαη πνιιά αθόκα ζρνιεία. Πξνζπάζεζα κε ηε δηπισκαηηθή κνπ εκπεηξία ζε
δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο λα θαηνρπξώζσ όζα πεξηζζόηεξα ειιεληθά
εδάθε εδύλαην.
΢ηηο 27 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1831 δνινθνλήζεθα έμσ από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
΢ππξίδσλα ζην Ναύπιην από ηνπο Κσλζηαληίλν θαη Πέηξν Μαπξνκηράιε, αδεξθό θαη
γηό αληίζηνηρα ηνπ Πεηξόκπεε Μαπξνκηράιε
(ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).
Φσηίδεηαη ην θάδξν ηνπ Θ. Κνινθνηξώλε.
Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 7

Γελλήζεθα ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 1770. Ήκνπλ θιέθηεο, αξκαησιόο, θαπεηάληνο,
ζηξαηεγόο. Σν 1818 κπήζεθα ζηε Φηιηθή Δηαηξεία, ζήθσζα ην ιάβαξν ηεο
Δπαλάζηαζεο ζηελ Καιακάηα, πνιέκεζα ζην Βαιηέηζη, ζηελ Άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο,
ζηα Γεξβελάθηα.. Λέγαλε πσο είκαη επθπήο ζηξαηεγόο θαη ηνικεξόο. Δγώ έλα ήμεξα,
πσο αγαπνύζα ηελ παηξίδα. Πάληνηε θώλαδα ζηηο κάρεο:
Δίζ΄Έιιελαο; Σί πξνζθπλάο; ΢εθώζνπ απάλσ!
-Δκείο θαη ζηνπο ζενύο νξζνί κηινύκε!
Κάπνηεο όηαλ έκβεθα εηο ηελ Σξηπνιηηζά κε έδεημαλ ηνλ Πιάηαλνλ εηο ην παδάξη όπνπ
εθξέκαγαλ ηνπο Έιιελεο. Αλαζηέλαμα θαη είπα ”Άηληε πόζνη από ην ζόγη κνπ θαη από
ην έζλνο κνπ εθξεκάζζεθαλ εθεί πάλσ» θαη δηέηαμα θαη ην έθνςαλ ακέζσο.
Πέζαλα ζην ζπίηη κνπ εηξεληθά ζε ειηθία 73 εηώλ ην 1843
(ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).
«῾Ζ Γέζπσ θάλεη πόιεκν κὲ λύθεο θαὶ κ’ ἀγγόληα. ῾Ζ ᾽Αξβαληηηά ηήλ πιάθσζε ζηνῦ
Γεκνπιᾶ ηὸλ πύξγν,δαπιί ζηὸ ρέξη ἂξπαμε, θόξεο θαὶ λύθεο θξάδεη˙- ΢θιάβεο Σνπξθῶλ
κὴ δήζσκε, παηδηά καδί κ’ ἐιᾶηε.
Καὶ ηὰ θνπζέθηα η’ ἄλαςε θη ὅιεο θσηηὰ γελῆθαλ !»

Φσηίδεηαη ην θάδξν ηεο Γέζπσο Σδαβέιια:
΢ηα 1823 νη ΢νπιηώηεο πέξαζαλ από ηα Δθηάλεζα. ΢ηελ κάρε αθνινύζεζαλ ν άληξαο
κνπ θαη ηα παηδηά κνπ ν Κίηζνο θη ν Επγνύξε. Μείλακε κόλεο, θνληά ζηελ Ηζάθε, ζηελ
Κάιακν, έλα κηθξό λεζί, όπνπ πνιιέο ΢νπιηώηηζζεο θαη άιιεο ρηιηάδεο αδύλακεο ςπρέο
βξήθακε θαηαθύγην.
Κη εγώ ε γπλαίθα ηνπ μαθνπζηνύ Φώηνπ Σδαβέια, θη νη λύθεο κνπ, νη ζπγαηέξεο κνπ θαη
ηα κηθξά παηδηά ηνπο κέζα ζηὸλ πύξγν ηνπ Γεκνπιᾶ, ὅπνπ θιείζηεθεκὲ πνιηνξθεκέλεο
ἀπὸ ηνὺο Σνπξθαιβαλνύο πνιεκήζακε ηνλ ερζξό. Μα θείλνο ήηαλ πην δπλαηόο.
Οηαλ αὐηνί θπξηεύνπλ ηὸλ πύξγν θη εἶλαη ἔηνηκνη λὰ καο ζπιιάβνπλ έβαια θσηηὰ ζ’
ἕλα θηβώηην κὲ θπζίγγηα θαὶ κπαξνύηη θη ἀλαηηλάρηεθα ζηόλ ἀέξα κὲ ὅιε ηὴλ νἰθνγέλεηά
κνπ, γηὰ λὰ κήλ πέζσ ζηὰ ρέξηα ηῶλ ἐρζξῶλ.
Φσηίδεηαη ην θάδξν κε ηνπο Ναπάξρνπο θαη ηνλ Ηκπξαήκ. (Σν ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο)
(ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).
Αλδξέαο Μηανύιεο: Ζ Δπαλάζηαζε έθηαλε ζην ηέινο ηεο. ΢ηηο 20 Οθησβξίνπ 1827
έγηλε ε Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ ζηνλ θόιπν ηεο Πύινπ. Ο ελσκέλνο Δπξσπαηθόο
Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 8

΢ηόινο (Αγγιία , Γαιιία Ρσζία) θαηάθεξε κεγάια πιήγκαηα ζηνλ αληίπαιν
ηνπξθναηγππηηαθό ζηόιν. Ζ ζεκαζία ηεο Ναπκαρίαο ήηαλ ηεξάζηηα

Κσλζηαληίλνο Καλάξεο: Γύξσ ζηηο 6 κ.κ. ηα πάληα είραλ ηειεηώζεη. ΋ιε απηή ε
ηζηνξηθή λαπκαρία είρε δηαξθέζεη κνλάρα 4 ώξεο. Οη θαηαζηξνθέο ήηαλ δπζαλάινγεο:
60 ερζξηθά πινία θαηαζηξάθεθαλ εληειώο θαη πνιιά άιια αλαηηλάρζεθαλ από ηνπο
ίδηνπο ηε λύρηα γηα λα κελ ηα αηρκαισηίζνπλ νη ζύκκαρνη. Καηά ην Γάιιν πινίαξρν ηνπ
ερζξηθνύ ζηόινπ Λεηειηέ ηα κόλα πινία πνπ επέπιεαλ ηελ άιιε εκέξα ήηαλ κηα θξεγάηα
δίρσο ηζηνύο, 4 θνξβέηεο, 6 κπξίθηα θαη 4 εκηνιίεο. Δίραλ 6000 λεθξνύο πεξίπνπ θαη
4000 ηξαπκαηίεο. Οη ζύκκαρνη δελ έραζαλ θαλέλα πινίν θαη είραλ ζπλνιηθά 174
λεθξνύο θαη 475 ηξαπκαηίεο.
(ιίγα δεπηεξόιεπηα ινύπα).
ΗΜΠΡΑΖΜ ΠΑ΢΢Α΢ : Απηά γίλνληαλ ζηελ Διιάδα. Έηζη παξά ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε
καο ζηελ αξρή αλαγθαζηήθακε κε ηνλ ΢νπιηάλν λα δερηνύκε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. Οη
Αγγινη θαη νη Γάιινη γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηδηώμεηο ηεο Ρσζίαο θαη ηελ απμεκέλε
επηξξνή ηεο ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο πξόηεηλαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο
Διιάδαο… Σελ είρακε ράζεη γηα πάληα.
(Ζ ινύπα αθνύγεηαη ρακειά κέρξη ην ηέινο).
ΔΛΛΑΓΑ- ΔΠΗΛΟΓΟ΢:
Δηζη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1830 ππνγξάθηεθε ζην Λνλδίλν από ηηο ηξείο ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο ε πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, κε ηα ζύλνξα ηεο ζηε γξακκή ηνπ
Αρειώνπ –΢πεξρεηνύ πνηακνύ
Σα λέα ζύλνξα αλαγλσξίζηεθαλ από ηελ Τςειή Πύιε .
Έπεηηα από δέθα ρξόληα ζπγθξνύζεσλ ε Διιάδα σο αλεμάξηεην θξάηνο ήηαλ πηα
γεγνλόο.
Κάπσο έηζη κεηά από 400 ρξόληα ζθιαβηάο, κε 7 ρξόληα Δπαλάζηαζεο
απειεπζεξώζεθα.
Έραζα πνιιά παηδηά, ρηιηάδεο, ην αίκα ηνπο κπνξνύζε λα γεκίζεη πνηάκηα θαη
ζάιαζζεο.
Οη θξαπγέο ηνπο αθνύγνληαη αθόκα ζηα βνπλά θαη ζηα ιαγθάδηα.
Σα παηδηά κνπ ήηαλ κηα ρνύθηα άκκνο κπξνζηά ζηα εθαηνκκύξηα ηνπ ερζξνύ. Δίραλ
όκσο αλδξεία θαη πίζηε , είραλ αγάπε γηα ηελ Παηξίδα.

Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 9

Μελ κε μερλάηε όπνπ θη αλ βξίζθεζηε. Ούηε εκέλα νύηε απηά! Δίζηε Έιιελεο πεξήθαλνη
θαη ηηκεκέλνη.
Γηα καο κηινύλ ζηα πέξαηα ηεο Γεο ζαλ θσηεηλό παξάδεηγκα αλδξηνζύλεο γηαηί….
(θσηίδεηαη ε ζθελή θαη όινη καδί):
--ΟΗ ΖΡΩΔ΢ ΠΟΛΔΜΑΝΔ ΢ΑΝ ΔΛΛΖΝΔ΢

Θεατρικό για την 25η Μαρτίου – Τα παγωμένα πορτραίτα των ηρώων του 1821
Συγγραφέας: Ακάμπαλη Ελένη – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης- Σχ. Ετος 2012-2013
Σελίδα 10