You are on page 1of 1

Sekcja Naukowa Studentw przy Centrum Ceraneum Uniwersytetu dzkiego ma ogromn przyjemno zaprosi na konferencj naukow Kim jest

Romajos?, ktra odbdzie si w dniach 25-26 kwietnia 20 ! r" w U. rzedmiotem konferencji jest posta mieszka!ca wschodniej czci "mperium #zymskiego$ %esarstwa &izanty!skiego$ a tak'e p(niejszych tworw pa!stwowych kontynuujcych jego tradycj$ rwnie' pod jarzmem otoma!skim i w p(niejszych epokach ) #omajos rozumiany zarwno jako cz*onek charakterystycznej zbiorowoci$ jak i jednostka wmieszana w wa'ne procesy dziejowe. +o czynnego udzia*u w konferencji zapraszamy studentw i doktorantw kierunkw humanistycznych. +odatkowym ce,em konferencji jest zainteresowanie szerszego krgu odbiorcw histori i ku,tur wschodniego obszaru -orza .rdziemnego$ tote' wrd s*uchaczy znajd si niespecja,ici$ g*wnie uczniowie szk* rednich. +,atego prosimy$ aby odczyty ) bez rezygnacji z wa,orw merytorycznych ) przedstawia w formie przystpnej d,a og*u. &dzie to wymaga*o poprzedzenia szczeg*owych rozwa'a! krtkim nawiet,eniem omawianych sytuacji$ przedstawieniem chrono,ogii$ topografii$ re,acji midzy postaciami itp. jak rwnie' wyjanienia terminw fachowych i t*umaczenia zwrotw obcojzycznych. ,anujemy wydanie materia*w pokonferencyjnych/ przygotowujc tekst do druku na,e'y oczywicie pomin wsze,kie w0w dodatki. 1g*oszenia do udzia*u w konferencji przyjmowane bd do # marca 20 ! r. 2ype*nion kart zg*oszenia 3znajdujc si w za*czniku niniejszego zaproszenia4 na,e'y przes*a na adres sns.ceraneum@uni.lodz.pl $rganizatorzy zastrzegaj% so&ie prawo do wy&oru zg'osze(" rzewidywany czas trwania jednego odczytu bd( prezentacji wynosi 56 minut. Udzia* w konferencji jest bezp*atny/ zakwaterowanie uczestnicy op*acaj sami na miejscu noc,egu 3ktry d,a a!stwa zarezerwujemy4$ jednoczenie odbierajc faktury potrzebne do ewentua,nych roz,icze! z jednostk macierzyst. 7oszty wynios ok. 89:96 z*. 7omitet ;rganizacyjny -agda,ena 7a,iniak 3wiceprzewodniczca <=< %eraneum4 #ados*aw 1iarkowski 3sekretarz <=< %eraneum4 7,audia %ha,czy!ska 7atarzyna -uszy!ska 1ofia #ze(nicka