Vocabulary of the Gospel of John

1

Chapter 1

kate,laben katalamba, nw avpestalm avposte,ll e,noj w i;dia i;dioj pare,labon paralamba ,nw o[soi o[soj monogeno monogenh, u/j j e;mprosqe e;mprosqe ,n ,n ouvdei.j ouvdei,j e`w,raken eu`ri,skw pw,pote pw,pote ko,lpon ko,lpoj evxhgh,sat evxhge,om o ai o[te o[te w`molo,gh o`mologe, sen w hvrnh,sato avrne,omai bow/ntoj boa,w me,soj u`mw/n e[sthken i`ma,nta i`maj pe,ran pe,ran dia. tou/to dia. tou/to strafei.j stre,fw o] le,getai meqermhneuo,menon

to receive to send one's own to receive, to accept, to take as many as the only begotten to rank ahead of no one to see ever yet bosom declare, reveal, make known when to confess, to admit, proclaim deny one crying out among you stands one strap across this is why to turn which translated means

Vocabulary of the Gospel of John

w`j deka,th u`poka,tw

w`j deka,th u`poka,tw

about the tenth under

Chapter 2

i, evmoi. kai. soi u`dri,ai u`dri,a e]x e]x kei,menai kei/mai !wrou/sai !wre,w metrhta.j metrhth,j "#ntlh,sate avntle,w avr!itrikli,nw avr!itri,klin oj evgeu,sato hvntlhko,tej avntle,w mequsqw/sin mequ,skom ai teth,rhkaj thre,w meta. tou/to meta. tou/to pwlou/ntaj pwle,w bo,aj bo,oj peristera.j peristera,

what I have to do with you waterpots six laid each holding measures draw headwaiter had tasted which drew the water they are all drunk you have kept after this those that sold oxen doves

n dia.!een evxe.n ginw.j evxe. pneu/ma o[pou pne.j kermatisth.rw evnteu/qen evnteu/qen evmpori.r!w eva.' skomai o[ti tau/ta poiei/j (u. pneu/ma o[pou pnei/ o] a.*w to.skein pa.rma ke.rwn qauma.w o[te ou)n o[te ou)n ouvk evpi.ou empo.rma avne.da ruler except again old man do not be ama"ed the wind wherever blows of what we know .n mh.sate lu. to.sqhsan mimnh.w oi.rion "&mnh.tre$en avnastre.n mh.steuen auvto.llion evk s!oini. a.rwn qauma.nwqen ge. auvto. j frage.nwqen ge.wn kollubistw/n kollubisth.!w ke.ntaj changers of money whip of cords cattle !e poured out coins overturned take away thereupon a marketplace they remembered for doing this destroy after would not entrust himself because he knew them all Chapter 3 a.Vocabulary of the Gospel of John # kermatista.r!wn eva. a.sh'j to.fw %#rate ai.

pw beblhme. tau/ta h` +voudai/oj diatri.n .m paragi.m paregi.sswn misei/ evleg!qh/' eivrgasme.ran fi.dh h` kri.g!w evrga.damen u[$wsen h.w h.sij o` fau/la pra.*w lifted now the $udgment evil to do hates reproved are made after these things Judaea to continue %enon &alim people came not yet thrown debate between across friend for this reason increase decrease has certified .n "+oudai. na meta.Vocabulary of the Gospel of John ' oi.dh h` kri.no mai ou.alei.gise u[$o.ssw mise.*om ai meta.thsij evk pe. tau/ta th.alei.non to ou.an die.w sfragi.loj au[th ou)n auvxa.triben #ivnw.nein evlattou/sq ai evsfra.pw ba.n .loj au[th ou)n auvxa.w evle.ran fi.bw #ivnw.llw *h.thsij evk pe.nw evlatto.n oj *h.sij o` fau/loj pra.

onaj kai.w o`ra.j kai. evpi.mmata qre.qe avpe. kekopiakw.r!esqai plhsi.ar fre.dei die.ntlhma fre. tou.$etai Chapter 4 evk me.rhkaj kai.r!om isan ai trofa.on phgh.tw' me.toige e.om ai a.aj polu.ntoi more although it was necessary to pass through near well tired $ourney the sixth hour to draw water had gone food have no dealings with bucket well cattle springing up you have said rightly what you have said is true and upon this however .mma a`llome.r!omai plhsi.no a[llomai u kalw/j ei)paj tou/to avlhqe.ntlhma a.w avpelhlu. a e[kth e[kth avntlh/sai avntle.w by measure disobeys will not see plei.toige dei/ die.ar qre.on phgh.w o`doipori. sug!rw/ntai sug!ra.j o`doipori.j trofh.trou avpeiqw/n o. kopia.j ei.ntoi me.Vocabulary of the Gospel of John ( n evk me.troj avpeiqe.

raj u`ph.an u`dri.j e`bdo. pool qra porticoes stoa.j "&!qe.rate evpai.mh n Chapter 5 water)pot meanwhile bring four months more lift up fields the reaper both sharing received him a certain noble man had come who was about wonders met him he in*uired recover yesterday seventh probatikh/' kolumbh.w n evpu.j evstin evpa.rw !w.qeto punqa.j h[kei h[kw h. .j tij basiliko.xanto de.j kolumbh.*w o`mou/ o`mou/ eivselhlu.q eivse.nthsa u`panta.mhno.a metaxu.Vocabulary of the Gospel of John + u`dri.j probatiko near the sheep)market .no mai kom$o.mhn e`bdo. h.ter n on "&!qe. metaxu.tero kom$o.*wn qeri.mellen me.llw te.qra stoa.rata te.negken fe.raj !w.rw %eti tetra.!omai tij basiliko.r!o ate mai evde.ra qeri.

n avph/lqen avpe.j tria.xantej eivj avna.th katakei.r w[sper ga.j tara!qh/' tara.w i.lw metabe.*ona tou.ll pro.twn w[sper ga. xhrw/n xhro.n poiw/n tw/' qew/' dei. ovktw.nw avgalliaqh/nai avgallia.r ou]j qe.r!o mai e.menoj kai.n !ei/rw.knum i mei.w !ei/ro.j w o` kaio.knusin dei.luen lu.sewj avpesta.son e`auto.lkate avposte.Vocabulary of the Gospel of John .menon kata.n e.xesti.ssw e..n evxe.kei mai u`gih.j u`gih.neusen evkne. paraly"ed thirty eight years lying there to be well is stirred up lawful withdrew worse went away broke making himself e*ual to God shows him greater work than these $ust as to whomever he wishes has passed tombs evil unto the resurrection of condemnation sent unto burning shining to be happy .konta -kai.xesti.nwn fai.stasin kri.w /ai.oij mnhmei/ on fau/la fau/loj pra.bhken metabai. nw mnhmei.lei qe. e.

pote avkhko.n auvtou/ pw.rtouj kriqi.nouj avne.swmen avgora.mellen me.nouj ko.uw kla.ntej evmbai.*w kofi.ate ei)doj auvtou/ ei)doj me.sseusan toi/j bebrwko.nonta me.ran where can we buy what he is about to do two hundred pennyworth sufficient a little barley loaves to recline five thousand remaining fragments filled baskets which had been more than they could eat and take him by force he withdrew embarked went across .*ein a`rpa. w kathgorh.w evmba. w Chapter 6 no one has ever heard his voice his form abiding you search i will accuse po.*w ti.rhsen avna!wre.ptw pentakis!i.sw kathgore.wn dhna.qen avgora.nw h.smata kla.sma evge.misan gemi.Vocabulary of the Gospel of John - w .w bra!u.r!onto pe. e.j a.sioi dhnari.qen po.sin a`rpa.llw diakosi. bra!u.wn diako.pesan avnapi.nw evrauna/te evrauna.lioi pentakis!i.santa perisse.finoj a] evperi.*w avne!w.li oi perisseu.rion avrkou/sin avrke.te fwnh.

j evggu.rion a.!onto ma.Vocabulary of the Gospel of John / kai.tou "ek tou. didakto.gw ploia.nte ei. "ego.sthmi auvto.te tou/ton ou[toj evsfra.llo ploia.konta tria.abernacles .j avll" eivsi.tej evlau.a h.ggu*on "&go.kosi pe.rw evlhlako.dioj ei.j "ema.llw avnasth. skoti.j u`ph/gon u`pa.*w pa.gisen sfragi.ntote peina.ggu*o n e`lku.sw avni.n evx u`mw/n tinej "ek tou.!omai sklhro.tou Chapter 7 it was now dark was stirred up after they had crossed stadiums twenty five thirty drawing near they were heading one small boat when on him set his seal forever hunger will come will not be casted out I should raise it up murmured draw him taught of they had a *uarrel hard saying but still some of you as a result of this skhnophgi.kosi pe.konta evggu.ouj sta.reto diegei.j sklhro.dh diegei.sh' e[lkw didaktoi. a .sh peina.nw stadi.ntote pa.rion po.w h[xei h[kw evkba.nte tria.lw evkba.a skhnophgi.te po.

qen po. manqa.j po.qen par" auvtou/ eivmi pia. !ola/te !ola.taj u`phre.a poiei/ poiei/ peritomh.nw memaqhkw.j evn parrhsi.aj auvtou/ ou.a avdiki.w kat" o.mh dia.ntoi parrhsi.r h)n pneu/ma kw. ti.a' evla.$in kat" o.j me.r!ontej po.mhj kw.bhqi evnteu/qen kai.te to.sai pia.teron avdiki.nqrwpon evmoi.th' e.pw ga.gete auvto.n peritomh. ouvk hvga.s!atoj evk th/j koili.lei mh.n0 depart hence If he wants to be known publicly ready to hate then not openly nevertheless. no one would speak openly without studying whether unrighteousness keeps circumcision and you circumcise a man are you angry at me by appearances do the rulers know indeed from where I am from him to take.Vocabulary of the Gospel of John 11 meta. to arrest officers where last from within him for the !oly &pirit was not yet given village why didn't you bring him0 .pote avlhqw/j e.gnwsan oi` a.w to.teron po.mnete a. *htei/ auvto.thj pou/ pou/ evs!a.*w u`phre.$ij mh.te ouv fanerw/j ouv fanerw/j ouvdei.a' ei)nai e[toimoj e[toimoj misei/n mise. perite.

llom ai kathgorei/n kathgorei/n ka. dedouleu.. pro. avresto.pote evla.ptw evpe.nqrwpoj evpa.j kai.w Chapter 8 never before has anyone spoken like this man accused formerly.fwroj early in the morning brought had been caught in adultery in the very act commanded to accuse stooped down continued asking him the eldest was left condemn this is why I said to you what I said to you from the beginning what is pleasing and have never been enslaved to anyone has no room fornification I am here evnetei.Vocabulary of the Gospel of John 11 1uvde.teron2 ei3j w4n evx auvtw/n evrau.krinen katakri.$aj ku.nhn evp" evp" auvtofw.lato evnte.n o[ ti kai.fqh katalei.nw ei)pon ou)n u`mi/n th.ratoj -to.kamen pw. ouvdeni.a' kateilhmme.rwn presbu. moi!ei.pote ouv !wrei/ !wre.n avr!h.tero j katelei.aj pornei.gousin a.rw' auvto. evpa.tw ku.nhson evrauna. lalw/ u`mi/n avresta.menon evrwtw/ntej presbute. and who was one of them search %orqrou %orqroj a.w pornei.lhsen ou[twj a.gw evpi.a h[kw h[kw .pw kate.ratoi.

rti sunti.j evle.g out of the synagogue wgoj ti.tonej gei.sma evpe.rti sunete.twn prosai.rhsan qeosebh.smatoj ptu.!risen evpi!ri.j why insulted worshiper .ptusen !amai.a avnqrwpokto. e.noj avnqrwpokt o.gwn paragi. phlo.sh' thre.aj evpiqumi.konta penth.ble$en passing by he was born he spat on the ground a.j ti.thj prosai.stin o` e. evloido.sato hvgallia. loidore.gwgoj ti.nom ai gennhqh genna.qemai agreed avposuna.kont a Chapter 9 desires murderer which convinces there is one who whoever keeps re$oiced fifty para.j ptu.j clay saliva spread neighbours beggar where how he has received his sight now a.n phlo.w gei.w e.n tij thrh.qeinto avposuna.n tij eva.w hvgallia.noj ti.ptusen !amai.g!ei evle.g!w e.Vocabulary of the Gospel of John 1 evpiqumi.thj pou/ pou/ pw/j avne.w penth.stin o` eva.w qeosebh.

w' avllo.j misqwto. kai.gw mi.a evkei/noi de.lei auvtw/' peri.twn avnabai.llw avllotri.lei auvtoi/j pro.koj avfi.w ti.kon lu.llw proskune. evmou pro.gw evkba. tw/n proba.n tw/n proba.nhsen since the world began evk tou/ aivw/noj to cast evkba.mnh the sheepfold climbs up some other way leads them out he has driven out a stranger they will flee parable they did not understand what he was saying to them before me pasture kill lays down the hired man sees wolf leaves catches and scatters them has no concern for the sheep lead one flock .a poi.*ei auvta.n auvlh.w worshiped Chapter 10 th.gw paroimi.qen evxa.j qewrei/ qewre.lh' evkba.qhsin ti.*ei ouv me.a poi.na h)n a] evla.hsin avfi.Vocabulary of the Gospel of John 1# evk tou/ aivw/noj evxe.qen avlla!o.qhmi misqwto.n nomh.sh' qu. qu.w lu.gei evxa. ouvk e.an paroimi.nw avlla!o. evmou nomh.gnwsan ti.trioj feu.nwn avnabai.hmi a`rpa.balon proseku.twn avgagei/n a.mnh mi.xontai feu. skorpi.

*w e.j ou]j pro.w' mnhmei/on w`j avpo.skhte pe.nnhj peri.netai mai.omai evxupni.nia stoa/' stoa.te evgkai.*w u[pnou u[pnoj mnhmei.sei tij auvta "&ba.nouj ei)pen qeou.tou Chapter 11 out of his mind of one possessed then the feast of the dedication portico gathered around him until when are you going to keep us in doubt and no one can take them took up I have show you If he calls them gods unto whom to be broken kow and understand across 2verything that John said about this man avlei.peita meta.fw evkma.skw ginw.klwsan kuklo.swnta paramuqe.wn dekape. tomb about fifteen furlongs off to comfort them .deixa u`mi/n dei.j ou]j luqh/nai lu. ginw.knumi eiv evkei. i omai anointed dried then after that time is asleep I might wake him up sleep grave.n h`mw/n ai.$asa avlei.mhtai koima. o[sa ei)pen "+wa.reij ouv! a`rpa.xasa evkma. evku.w 5ewj po.nia evgkai.ran pe.ran pa. tou.nomai daimoni*ome.j pro.*o mai to.te to.nte paramuqh. tou/to kekoi.sw evxupni.ssw e.nou daimoni.n $u!h.Vocabulary of the Gospel of John 1' mai.te th.stasan basta. stadi.w gnw/te kai.nta de.

o mai evta.nhj ou)n th/j h`me.w' periede.dh o.keito evpi.sato evmbrima.raxen tara.*w o[pwj o[pwj Chapter 12 to meet having said this secretly she fell down was moved was troubled cave lay upon the one that was dead by this time the body will be smelling graveclothes face was wrapped in a napkin a council that same year it is better for you from that day on no longer country to purify in order that e]x avnakeime.laion sph.nou sumfe.laion evpe.keima i li.qra' la.rw avp" evkei.ra a`gni.wn six reclining at table .deto sune.*ei h.aij keiri.qra' e.nwn e]x avna.nthsen u`panta.w h.tran mu.ptw evnebrimh.keimai teteleuthko.raj !w.hen 3ary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard smell three hundred days' wages .$ij o.swsin a`gni.ti !w.mou ovsmh/j ovsmh.Vocabulary of the Gospel of John 1( u`ph. triakosi.drion sune. tou/to eivpou/sa la.ti ouvke.rei u`mi/n sumfe.ssw sph.rou na.rdou pistikh/j poluti.a o.$ij soudari.wn dhnari.raj ouvke.toj teleuta.drion w4n tou/ evniautou/ evkei.*ei keiri.dh o.pesen pi.w kai.

sh' thre.' skw were written gegramme.r!wn I will draw e`lku.kkoj the one who hates o` misw/n mise.ntoi o[mwj me.rion young ass pw/lon o.fw nevertheless many even o[mwj me.swsin noe.te to.kkoj ko.te they remembered evmnh.rei marture.nou pw/lon o.mena evba.w continued to testify you profit wvfelei/te wvfele.g put out of the synagogue wgoj re$ects avqetw/n avqete.gwgoi avposuna.nthsin u`pa.ntoi avposuna.xei fula.sta*en to keep thrh.n gegone.w be converted strafw/sin stre.nai ruler o` a.w shall keep fula.w a grain ko.r!wn o` a. our preaching h`mw/n h`mw/n might not understand noh.Vocabulary of the Gospel of John 1+ glwsso.rion ovna.sw e[lkw shmai.komon glwsso.nwn poi.nthsij to meet him a young ass ovna.sqhsan mimnh.nou then to.w branches of palm trees bai6a u`pa.na gra.ssw it is thunder bronth.w' qana.fw evmartu.tw' indicating the kind of death th/' avkoh/' th/' avkoh/' our report.kom the money bag on and bare what was put in it ballo.w Chapter 13 .

deigma u`po.pesen avnapi.pnou ginome.nwn ai pro.gei avnapesw.$w to.deigm a evxelexa.ntion die.rti lelume.rti a. glwsso.komon glwsso.w avne.Vocabulary of the Gospel of John 1.rnan pte.n avnapi.nou beblhko.h peri.nnu mi a.ntion dia*w.w u`po.goma i pte.keima i neu.kom on u[steron u[steron .mhn evkle.j ti. ou3 le.on "+ou.menoi avpore. dei.lete ovfeile..menoj avna.w ti. $wmi.mwnoj "+skariw.ei neu.j ti.w avnakei.keim avnakeime.llw le.ptw ovfei.da' .tou tw/n avna. pro.j a4n ei.rna avporou.*wsen dei/pnon supper being ended has put a towel girded now has washed reclined ought example whom I have chosen heel doubting leaning beckoned who it should be of whom he spoke he then lying breast dip the morsel Judah son of &imon Iscariot of those reclining at table for what purpose money box afterwards ba.noj lou.ptw sth/qoj sth/qoj ba.i.toj le.

tw deilia.w para.sqai pri.w pri. eiv de.wxan diw.Vocabulary of the Gospel of John 1- ouv mh.j gewrgo.*ona tau.phn ouvdei.klhtoj monh. let us go from here gewrgo.xasqe evkle.n gene.qhka ti.j e.sei u`pomimnh .klhton para.goma i e.rw evxhra.rei kaqai. avle.sqai "&gei. mh. mh. until you deny 3e three times4 monai.'skw mhde.j Chapter 14 a cock shall not crow. eiv de.gwmen evnteu/qen Chapter 15 dwelling places if it was not so would I have told you it is enough comforter make our abode with him will remind you nor let it be fearful before it comes to pass arise.resqe2 a.nqh xhrai.n gene.qhmi evdi.g they will expel you from the synagogues .meqa u`pomnh. monh.!ei evxele.thj avga.ktwr fwnh. deilia. ei)pon a4n ei)pon a4n u`mi/n u`mi/n avrkei/ avrke.j kaqai.kw Chapter 16 vinedresser he prunes it dries up no one has greater love than this choose appointed they had persecuted avposunagw.gou avposuna.nw mei.sh' e[wj ou3 avrnh.n par" auvtw/' poihso.sh' me tri.

w Chapter 17 he is offering a holy service sorrow it is for your good that i go he will reprove he will guide you he will announce to you the things to come he will take what is mine you will weep and mourn childbirth anguish whatever proverbs you shall be scattered be courageous overcome.g!w o`dhgh.an prosfe.w neni.laxa avpwlei. qrhnh.aj Chapter 18 fula.j lampa.rein lu.ph sumfe.ph lu.kth' ti.j o[plwn o[plon over the 5idron valley garden has often met cohort lanterns torches weapons . con*uer evfu.aij paroimi.rrou tou/ 7edrw.ktw qli.a to keep.Vocabulary of the Gospel of John 1/ j wgoj latrei.ran pe.a skorpisqh/te skopi.ssw avpwlei.dwn lampa. avpe.khka nika.n ti a.w ta.kij sunh.$ij a.lqw evle.rei u`mi/n i[na evgw.!qh spei/ran spei/ra fanw/n fano. evr!o.sete ti.n ti paroimi.$ewj qli.gxei evle.m$etai klau.ran tou/ !eima.n kh/poj kh/poj polla. guard son of destruction pe.sete kai.sei o`dhge.mena avnaggelei/ evk tou/ evmou/ lh.*w qarsei/te qarse.

n pepoihko.w avpe.j w4n ou3 avpe.ko$en avpoko.n ma. ovpi.tw' poi.pw' kh/poj hvrnh.n auvlh.sato avrne.omai avle.mi/n ouvk e.Vocabulary of the Gospel of John 1 avph/lqon eivj ta. h` paidi.j sumbouleu.on kh.j avnqrakia.paisen pai.ptw !amai. wvti.w' they moved back fell to the ground drew out struck cut off put your sword into the sheath the band officer they sei"ed bound father)in)law advised courtyard the maid doorkeeper who had made a charcoal fire .rw suggenh.ko$en 9e. w auvlh.n qh. mianqw/sin ti.rete :.w' qana.ar!oj !ili.labon sullamba.skh h` qurwro.le th.reij de.nhsen i[na mh.nw poi.an fe.pisma de.w penqero.ktwr evfw.ptw 8a.n w e.ar!oj sune.troj to.!airan eivj th.nwn shmai.saj sumbouleu.dhsan de. ei[lkusen e[lkw e.pesan !amai pi.na kathgori.nonto qermai.nw r`a.tej evqermai.xestin shmai.khn spei/ra spei/ra !ili.j penqero.hey warmed themselves a slap strike 6eing the relative of the one whom 7eter cut off the ear garden denied the cock crew lest they should be defiled what charge do you bring we are not permitted indicated the kind of death .sw e.pisma r`a.

w avntile.j klh/ron klh/roj then and had him whipped with cords wove a crown of thorns wearing speaks against preparation sixth bearing one on either side a notice the writing was was read do not write four parts seamless woven from the top throughout rend but cast lots for it.rafoj a.tw' hvgwni. gra. 9araskeuh.ssara me.noj e.nwqen u`fanto.gwsen mastigo. gra.non avne.sw avlla. e[kth e[kth basta.gnwsan avnaginw. sunh.gei avntile.tloj h)n de.j di" o[lou s!i.n i`matismo.rafoj a.nnhmai genna.Vocabulary of the Gospel of John 1 qana.stin de.fe mh.tlon ti.an aivti. la.rh a.*om ai evnteu/qen evnteu/qen gege.stai i`matismo.te to. auvtou/ ti.fw te.*wn basta.w aivti.te evmasti.swmen s!i.w ple. whose it shall be clothing cast lots .ssara me.xantej ste.s kw mh.rh te. evnteu/qen ti.*w evnteu/qen kai.fanon forw/n fore.!wmen peri.*onto avgwni. gegramme.gw paraskeuh.qeia u`mi/n Chapter 19 would have fought from here I was given birth fault but you have a custom to.a e.

ptw evpe.tre$en evpitre.traj e`kato.lestai tele. i[na kateagw/sin auvtw/n ta.hj avlo.setai auvtou %1$ontai eivj o]n evxeke.pw' periqe.rnhj mi.gma smu.g!h pleura.nion avrwma.n tou/ o.twn a.ntej prosh. paraskeuh.nthsan kekrumme.ssw ovstou/n ouv suntribh.naj kli.nw pare.g!h' lo. tou/to tete.lh kai.oij ovqo. avrqw/sin lo. ske. pneu/ma paraskeuh.gma smu.rwma the wife of 8lopas after this accomplished a vessel of sour wine was set there and they put a sponge full of sour wine and placed it around a hyssop and held it up to his mouth it is fulfilled bowed he gave up the spirit day of preparation that their legs might be broken and that they might be taken away with a spear pierced his side not one of his bones shall be broken they will look to the one whom they pierced in secret gave him permission mixture of myrrh aloes about a hundred pounds bounded it in linen cloth spices .w ovqoni.n e.keito o.Vocabulary of the Gospel of John h` tou/ 7lwpa h` tou/ 7lwpa meta.n spo.lestai tele.rna avlo.noj kru.xouj mesto.xouj u`ssw.pw mi.w kli.hj w`j li.w skeu/oj e.dwken to.ggon ou)n mesto. nu.mati ete.dhsan de.n e.nuxen pleura. tou/to meta.negkan auvtou/ tw/' sto.

rion !wri.o o`mou du.rwsen de.noj Chapter 20 sabba.pon tw/n h[lwn meq" h`me.thn die*w.pw ga.n pleura.non eivj e[na to.pon ouvde.mena bibli.sai i.r pare.aj ov$i. evnefu.*w burial mnhmei/on mnhmei/on tomb no one yet had been laid ouvde.r ouvde.ntoi me. ovqo.j khpouro.j h)n teqeime.j me.gion e`lku.j ov$i.o o`mou kei.sato and he showed himself this way the seashore however fish they were not able to draw it he girded up his outer garment .pw ga.a< evfane.w krath/te krate.j evntetuligme.ptw khpouro.non ai.n aivgialo.ntoi prosfa.mena ta.rw du.pw ouvdei.twn sabba.rion souda.shsen evmfusa.*ein evntafia.nia souda.ku$en paraku.a pleura.Vocabulary of the Gospel of John # evntafia. ou[twj aivgialo.s!uon n evpendu.w tu.raj ovktw Chapter 21 of the week had been moved away both together .ton hvrme.he linen cloths lying cloth wrapped in a place by itself for as they yet she stooped to look inside the gardener evening side he breathed on them retain and the print of nails and after eight days !wrh/sai ta.gion prosfa. grafo.

rion evpikei.omai !wrh/sai ta. mou ev*w.bata. avrni.n iv!qu.*w ei[lkusen e[lkw mesto. ti.nhn kei/mai ov$a.nwn poi. ou3toj de.w evto.sate avrista.a not far as it were two hundred cubits dragging they got out % charcoal fire laid fish laid on it and bread bring you have caught now drew full of great fish although there were so many have breakfast dared tend my lambs shepherd my sheep tend my sheep girded become old indicating by what death he will glorify God what about him0 which everyone I suppose would not hold the books that would be written .sei to.sate nu/n pia.n ou3toj de.n w`j avpo.a mou 9oi.bhsan avpobai.w 8o.wn mega.bata.Vocabulary of the Gospel of John ' makra. pro.maine ta.ske ta.skw shmai.menon kai.ske ta. a[tina o[stij kaq" e[n kaq" e[n oi)mai oi.w' qana.n avnqraki.rw avpe. mou 8o.nnuej *wnnu. ti.n makra. grafo.twn o.nw avnqrakia.n qeo.mena bibli.tw' doxa.ntwn avristh.a keime. ph!w/n diakosi.lwn tosou.sh'j ghra.rton "&ne.w ghra. a.rw evpia.wn su.gkate fe.rontej su.lma tolma. pro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful