You are on page 1of 21

LỜI CHA MẸ DẠY DỖ CÁC CON YÊU 24

NHẬT KÝ HOA HỒNG NHỎ

Con đường đến với Chúa ngắn nhất, dễ nhất và hiệu quả nhất do chính Chúa Giêsu
ch d!"


Tình yêu, tình yêu nhu thê nào? Làm sao yêu Thiên Chúa?
Đó là đề tài trong bộ nhật ký này. Hiện trạng tình yêu trong Giáo Hội Cng Giáo !ó là" !ho
#hiên Ch$% &ui l'ng khng( #ại )%o th* gi+i ",i ngày !hì" )-u trong tội l,i( #ại )%o Giáo Hội
!àng ngày !àng .áo trộn( /à bóng t0i b%o tr1" nh-n loại2 Giáo Hội khng !'n ánh )áng !h-n lý2
&ậy thì ánh )áng !h-n lý 3 đ-u( #ình yêu b4 nh5 là th* nào( #hiên Ch$% đ6 7u%n 8h'ng )oi )áng
!ho Giáo Hội2 8hong #hánh !ho !h9 n: tu #êrê)% Giê)u Hài Đ;ng2 &ào gi%i đoạn !u0i !1ng !<%
nh-n loại. /ậy !on đ=>ng tình yêu b4 nh5 !<% #hánh n: #êrê)% gi: "ột &%i tr' 7u%n tr?ng trong
&iệ! 8h@! )inh th* gi+i2 trong tình yêu #hiên Ch$%.
Giáo Hội đ6 !h?n #hánh #êrê)% Giê)u Hài Đ;ng là" 7u%n thAy2 trong &iệ! truyền giáo. Bh=ng
!ho đ*n b-y gi>2 !on đ=>ng tình yêu b4 nh5 !<% #hánh n:2 !ó đ=C! ng=>i Cng Giáo noi thDo h%y
khng( Đ-y là "ột đề tài 7u%n tr?ng2 "à #hánh E #hiên Ch$%2 "u0n g3i đ*n !ho tFng ng=>i 7u%
bộ nhật ký này2 tF "ột nG" 7u%. Ch$% Giê)u Hạy !ho "ột !on ng=>i tội l,i2 đ6 đ=C! IJ I%ri%
đD" tr3 &ề trong !h-n lý. Ch$% Giê)u bày t5 tình yêu2 &à Hạy tình yêu !ho t-" h;n tội l,i này.
Ch$% Giê)u trK! ti*8 gi+i thiệu !on đ=>ng đ*n &+i Ch$% ngLn nhMt2 hiệu 7uN nhMt. Đó là !on
đ=>ng tình yêu nh5 b4. OK Hạy H, này đ=C! ghi lại tFng ngày2 &à Ch$% Giê)u đ6 đPt tên !ho bộ
nhật ký này là Hoa hông nho. Qộ nhật ký này )R g3i đ*n !ho tFng !on ng=>i. ShAn "ột !<% bộ
nhật ký Ho% h;ng nh52 trình bày !on đ=>ng tình yêu b4 nh52 &+i =+! "ong tFng !on ng=>i "u0n
yêu "*n #hiên Ch$%.
Bh> bộ nhật ký này .4t lại !uộ! đ>i !<% "ình2 &à ti*n đ*n &+i #hiên Ch$%2 trong !on đ=>ng "à
!hTnh Ch$% Giê)u đ6 &ạ!h r%2 trong gi%i đoạn !u0i !1ng. Ou0t th* kU VW. #hiên Ch$% đ6 b%n !ho
nhiều t-" h;n khL8 trên th* gi+i nhận đ=C! )K Hạy H, trK! ti*8 !<% Ch$%. ĐAu th* kU VW đ6 !ó
Qà Gr%biDl Qo))i)2 gi:% th* kU VW2 đ6 !ó I%rg%rit% &à !u0i th* kU VW đ6 !ó t-" h;n tội l,i2 "à
Ch$% Giê)u đ6 đPt tên là Ho% h;ng nh5. Bhật ký Ho% h;ng nh5 )R g3i đ*n 7uý &9 "ột !on đ=>ng
tình yêu b4 nh52 !on đ=>ng ngLn nhMt &à HX Hàng nhMt2 đY đ*n &+i #hiên Ch$%.
#gà" $%&'&%((%
Chúa Giêsu dçyZ H[i !on yêu !<% Ch%2 Ch% b%n !ho !on &i*t nhật ký2 bLt đAu tF h" n%y2 đY là"
gì( ĐY tình yêu trong !on l+n lên2 nh> nh:ng bài h?! !<% Ch%. ĐY !uộ! đ>i !hi*n đMu !<%
!on đ=C! ghi !h48 lại &à !hTnh Ch% !h\ng nhận2 đY !on ng=>i h?! h5i &à !]ng !hi*n đMu nh= !on2
đY Ch% Hạy !á! !hi*n )^ !hi*n đMu trên !á! "Pt trận hiện n%y2 đY Ch% Hạy Giáo Hội 8hNi là" gì2 đY
)0ng lại trong tình yêu #hiên Ch$%. Tình trçng hiçn nay cua Giáo Hçi hâu nhu dã chêt dôi vói
Thiên Chúa. ĐY Ch% Hạy th* gi+i tội l,i 8hNi &=_n lên !h0ng lại HoN Bg@!. B*u khng2 )K trFng
8hạt !<% #hiên Ch$% thật là kinh khi*8. `iXn ti*n trFng 8hạt !<% #hiên Ch$%. Ch% )R lo%n báo 7u%
!on2 &à lo%n báo trên toàn th* gi+i 7u% nh:ng t-" h;n b4 nh52 "à Ch% IJ đ6 !h?n lK%. H[i !ona
H? !]ng nh= !on2 đều là nh:ng ng=>i hbn hạ &à ngu H0t. Cá! !on yêu !<% Ch% !ó "Pt đều trên th*
gi+i. Bh=ng ti*ng nói !<% h? !hcng đ=C! %i ti*8 nhận. #ại )%o th*( /ì !á! !on )0ng gi:% th* gi%n2
nh=ng khng thuộ! &ề th* gi%n2 thì th* gi%n khng ti*8 nhận !á! !on. #h* gi%n )R &ui "Fng đón
ti*8 nh:ng %i thuộ! &ề nó. Cá! !on thuộ! &ề Ch%2 khng thuộ! &ề th* gi%n. Cá! !on 8hNi lun lun
)dn )àng2 đi thDo !on đ=>ng Ch% đ6 đi. Đi trong bạ! bRo2 trong nh@! nh62 trong th1 hận !<% th*
gi%n &à trong te đạo. Q3i &ì Ch% đ6 nói trong Sh$! f" rgngZ hhCha di duòng nào, các con di
duòng nây, trò không hon Thâyii
Bg=>i t% đ6 đ0i .e &+i Ch% nh= th* nào2 thì h? !]ng )R đ0i .e &+i !á! !on nh= &ậy. Bg=>i t%
Đóng Đinh Ch%2 h? !]ng )R tì" !á!h gi*t !á! !on. Bh=ng Ch% Hạy !á! !on đFng )C nh:ng ng=>i
!hj !ó thY hại th-n .á!2 nh=ng ĐMng !ó 7uyền nh0t !N kinh H;n &à thY .á! !on ng=>i &ào HoN
Bg@! đ>i đ>i2 là ĐMng !á! !on 8hNi l=u t-". H[i !on nh5 !<% Ch%2 Ho% h;ng nh5 !<% Ch%. #ại )%o
Ch% g?i !on là Ho% h;ng nh5( Ch% IJ đ6 b%n !ho !on đi &ào !on đ=>ng tình yêu nh5 b42 đ*n &+i
Ch%2 &à gi> này !on là !ậu b4 tr=+! "Pt Ch%2 khng r>i Ch% IJ đ=C!. Đ-y là niề" &ui "Fng !<%
Ch% IJ. /ì !on đ=>ng nh5 b4 bLt đAu 8h@! )inh trên th* gi+i2 tF kh3i điY" này2 Giáo Hội )R đón
nhận "ột !hiều h=+ng t0t !ho giáo )^2 tu )^2 giáo H-n. Đ-y là !on đ=>ng ngLn nhMt2 HX nhMt đY đ*n
&+i Ch% IJ. H[i !on b4 nh5 !<% Ch%a đ-y là bài h?! đAu tiên !<% tình yêu nh5 b4. Ch% Hạy !on
&i*t lại !ho "?i ng=>i. #r?n &Jna #ại )%o 8hNi tr?n &Jn( /ì #hiên Ch$% tình yêu !%o !N2 & !1ng
!%o !N2 !'n tạo &ật thì hbn hạ2 & !1ng hbn hạ. #r?n &Jn !<% tạo &ật !ó đá8 lại đ=C! )K !%o !N !<%
#hiên Ch$% h%y khng( /ậy tại )%o tạo &ật lại khng Hành !ho #hiên Ch$% tr?n &Jn tình yêu2 tr?n
&Jn l'ng tn th>2 tr?n &Jn yêu "*n #hiên Ch$%2 đá8 lại tình yêu hoàn hNo !<% #hiên Ch$% Hành
!ho !on. Q3i &ì #hiên Ch$% )0ng &+i tạo &ật2 nh= thY !hj !ó "ình #hiên Ch$% &à ",i "ình !on.
I,i ng=>i đều đ=C! nh= th*2 #hiên Ch$% khng !hi% )+t2 &à đó là )K toàn nGng !<% #hiên Ch$%
#ình lêu. #ình yêu !<% tạo &ật tr?n &Jn H-ng lên #hiên Ch$%2 #hiên Ch$% nhìn thMy n_i tạo
&ật tr?n tình yêu thì &ui "Fng. #hiên Ch$% khng đ'i h5i tình yêu .\ng đáng. Q3i &ì tình yêu noi
tço vçt, không bao giò dáp lçi xúng dáng duçc dôi vói Thiên Chúa2 HAu đó là tình yêu !<% IJ
I%ri% !%o !N. #ình yêu !<% #hiên Ch$% thì toàn nGng. Bgh^% là khng "ột điều gì "à #hiên Ch$%
tF !h0i2 khi !An 8hNi là" !ho tình yêu tạo &ật nên t0t đJ8. Thiên Chúa làm duçc tât ca mçi diêu
tôt dçp, và Thiên Chúa là tât ca. #hiên Ch$% đ'i h5i n_i tạo &ật "ột tình yêu tr?n &Jn. Bh=ng
8hAn !on ng=>i thì bMt lK! hbn y*u2 !hcng là" đ=C! điều gì t0t. B*u #hiên Ch$% khng b%n _n.
Cá!h th\! b%n _n !<% #hiên Ch$%2 là b%n hạt gi0ng _n thánh. Con ng=>i ti*8 nhận !An 8hNi nui
H=[ng2 đY hạt gi0ng nmy "A" &à l+n lên. ShNi lun lun !hG" bón2 thì _n thánh 8hát triYn. H[i
!on b4 nh5a OK bMt lK! !<% tạo &ật nói lên rgngZ !on ng=>i khng thY b%o 7uát nhiều "@! tiêu lo
lLng đ=C!. /ì th* 8hNi tậ8 trung lại2 go" lại thành "ột "0i2 go" lại thật nh52 &à h'% t%n trong tình
yêu !<% #hiên Ch$%. Bgh^% là !An 8hNi nh5 b4. Càng nh5 b42 thì !àng HX tr?n &Jn.
Con yêu !<% Ch%2a đ*n đ-y !on đ6 thMy )K nh5 b4 là !An thi*t2 đY !ó thY yêu "*n Ch% tr?n &Jn.
Bh=ng làm sao dê sông nho bé. #r=+! h*t phai có lòng ao uóc dâng cho Cha Mç trçn cuçc dòi
cua con. Ao uóc tçn dáy lòng, và phai câu nguyçn xin on soi sáng, bên dô câu nguyçn. Con )R
thMy bMt lK! hoàn toàn trong ý "u0n thK! hiện !uộ! H-ng hi*n toàn &Jn. Đó là )K )oi )áng đAu tiên
!<% Ch%. Càng !N" thMy bMt lK!. Càng bi*t rn2 !on !hcng là" đ=C! gì. B*u khng !ó _n Ch%. Điều
này đ=% !on đ*n 7uy*t đ9nh 8hó thá!. Phó thác ngay ca sµ bât lµc cua con nüa. ohi đóp Ch% )R
Hạy !ho !on tMt !N. #ình yêu. Ch% nói rgng tình yêu là y*u t0 !ội ngu;n2 khi*n #hiên Ch$% tạo
HKng &] tr@2 tạo HKng !on ng=>i. #ình yêu #hiên Ch$% h=+ng &ề tạo &ật2 tình yêu tạo &ật h=+ng &ề
#hiên Ch$%. Đó là )K h'% nh98 tuyệt Hiệu trong !ng trình tạo HKng !<% #hiên Ch$%. Hình Nnh tq
M" gi% đình trong .6 hội2 là hình Nnh tạo HKng !<% #hiên Ch$%. #ình yêu n0i k*t ngi Ch%2 ngi
Con thành "ột2 là ngi #hánh #hAn. Q% Bgi #hiên Ch$% toàn nGng & !1ng t0t đJ82 đ6 tạo HKng
!on ng=>i2 thì trong .6 hội2 !h% "J th=_ng yêu nh%u2 )inh r% đàn !on. #Mt !N ràng buộ! trong "ột
tình yêu thiêng liêng khng thY tN. Đó là )K hiện Hiện !<% tình yêu #hiên Ch$%.
Con yêu HMu !<% Ch%a )K nh5 b4 là )Nn 8hm" tinh &i !<% tình yêu. Ch% H1ng hình Nnh "ột gi%
đình đY t5 !ho !on thMy2 )K nh5 b4 tinh &i2 &à đ_n )_ & !1ng. Bh=ng đó là !h-n lý2 là !on đ=>ng
tuyệt hNo đY đ*n &+i #hiên Ch$%. Con yêu !<% Ch%2 h6y nhìn "ột đ\% b4 "+i !hào đ>i2 đ=C! !h%
"J !hG" )ó! nh= th* nào2 thì #hiên Ch$% !]ng "ong !on &à tFng !on ng=>i đ=C! nh= &ậy tr=+!
"Pt #hiên Ch$%. Đó là )K nh5 b4 đ$ng ngh^% & !1ng t0t đJ8. ohi !on á8 H@ng &ào đ>i )0ng thiêng
liêng. Đ\% b4 khng bi*t nói2 khng bi*t đ'i h5i2 khng bi*t yêu th=_ng. /ậy "à nó bi*t tMt !N.
#ình yêu !<% nó gLn bó &+i "J !K! độ2 khng thY nào r>i .% đ=C!. /à "J nó !]ng khng thY r>i
.% nó. Gi:% "J &à !on2 !on &à "J2 !ó )K hoà nh98 t0t đJ8 !<% tình yêu2 khng r>i đ=C!. Đó là y*u
t0 7u%n tr?ng nhMt !<% tình yêu nh5 b42 khng r>i đ=C! là ti*ng nói HiXn tN tình yêu nh5 b42 là hành
động đ'i h5i !<% tình yêu nh5 b42 &à !h\ng t5 bi*t yêu bgng tình yêu nh5 b4. H[i !on nh5 !<% Ch%
IJ2 !on đ6 hjYu !h=%( #ình yêu nh5 b4 là nh= th*. Con h6y )0ng &+i Ch% IJ trên tr>i nh= &ậy đó.
ohng r>i .%2 khng thY r>i .%2 khng thY thi*u &Lng Ch% IJ2 HAu "ột gi-y 8h$t ngLn ng<i. H[i
!on2 )u0t !uộ! đ>i !on là" gì !]ng !ó Ch% IJ. ohi !on nói2 !ó Ch% IJ !1ng nói2 khi !on hành
động !ó Ch% IJ !1ng hành động. ohi !on )uy ngh^2 !ó Ch% IJ !1ng )uy ngh^. ohi Gn2 khi ng<2
khi giNi trT2 khi &ui2 khi bu;n &&rr.!ó Ch% IJ !1ng )0ng &+i !on. Đó là !uộ! )0ng tình yêu nh5
b4 đó !on ạ. Con khng !N" thMy hi*n H-ng2 nh=ng thK! )K đ6 hi*n H-ng. ohng !N" thMy 8hó
thá!2 nh=ng thK! )K đ6 8hó thá!2 &à đó là tận hi*n tr?n &Jn bgng !uộ! )0ng tình yêu nh5 b42 tin2
!ậy "*n2 đ6 đ;ng hoá tình yêu nh5 b4 H-ng lên #hiên Ch$% tr?n &Jn. H[i !on nh5 !<% Ch%a hiện
n%y !on s tuqi. Ch% "ong !on nh5 b4 h_n n:%. Đ\% b4 s tuqi !ó thY tK lo liệu !ho nó "ột &ài !ng
&iệ!2 !ó thY !h_i "ột "ình2 !ó thY đ'i h5i thDo ý riêng2 !]ng !ó thY r>i !h% "J trong "ột th>i gi%n
ngLn. Đó là điều Ch% IJ khng "u0n !ó 3 n_i !on. Con yêu !<% Ch%. H6y nh5 b4 &à thật nh5 b4.
Con nh5 !<% Ch%a b-y gi> Ch% Hạy !on &i*t2 đY "?i ng=>i bi*t 8hNi đi &ào !on đ=>ng nh5 b4 nh=
th* nào. Con nh5 !<% Ch%2 H6y nhìn "ột đ\% b4 &à nói !ho Ch% bi*tZ nó !ó đP! tTnh gì( Có 8hNi nó
trong )ạ!h khng( #rT ó! trong )ạ!h2 đ>i )0ng trong )ạ!h. /ậy thì !humn b9 đi &ào !on đ=>ng nh5
b4. #r=+! tiên h6y lo !ho !on đ=C! )ạ!h trong t-" h;n2 )ạ!h trong đ>i )0ng. Bgh^% là .4t lại đ>i
)0ng2 thDo nh:ng luật #hiên Ch$% đ6 Hạy 8hNi gi:2 nh:ng điều khuyên nên là"2 nên tránh. Con !ó
&i 8hạ" khng( Có &-ng l>i #hiên Ch$% khng( C\ ",i lAn !on lA" l,i2 là !on đ6 là" !ho #hiên
Ch$% đ%u l'ng2 &à t-" h;n !on b9 nh_ 0 "ột &*t. Con h6y th0ng h0i2 )%u khi đ6 thMy n,i l'ng đ%u
khq !<% Ch%. Q3i &ìZ
Thú nhâtZ tCon đ6 .$! 8hạ" đ*n #hiên Ch$% !%o !N2 th=_ng yêu !on & !1ngu.
Thú haiZ tCon đ6 là" !ho !hTnh !on là tá! 8hm" tình yêu 7uý báu !<% #hiên Ch$%2 b9 bi*n
!hMt khng !'n t0t đJ8 n:%u.
Thú baZ t#ình yêu !<% !on khng h=+ng &ề #hiên Ch$%2 nh=ng lại Hành !ho bNn th-n2
nghiêng !hiều thDo "% 7uUu.
Thú tu: tCon đ6 8hNn bội #hiên Ch$% hgng trung tTn &+i !on2 !on th0ng h0i &à .in #hiên
Ch$% th=_ng .ót2 th% th\u.
Ch% nói rgngZ Thiên Chúa phai tha thú, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài phai làm tât ca vì
yêu, dê dem con vê vói Ngài chú. B*u %i thK! l'ng th0ng h0i2 Ch% khng thY nào tF !h0i đ=C!2
Ch% .á! đ9nh &+i !on điều đó. #ình yêu là nh= th* !on ạ. ohi #hiên Ch$% th% th\ r;i2 &ề 8hAn
#hiên Ch$% đ6 .ó% b52 nh=ng nh:ng &*t đDn trong t-" h;n !on &vn !'n2 đó là 8hAn !<% !on. Con
8hNi tK tạo nh:ng hy )inh đền tội !on. Ch% )R tmy .ó% thDo tiêu !humn thiện !hT đền tội2 !h\ng "inh
l'ng th0ng h0i. H[i !on nh5 !<% Ch%. #ình yêu bLt đAu tF gi> 8h$t th0ng h0i &à đ=C! th% th\.
Bh=ng tình yêu My khng 8hNi là tình yêu nh5 b4. #ình yêu l$! My là !on "Lt !<% t-" h;n bLt đAu
"3 r%2 nhìn thMy trong !on2 &à !hung 7u%nh !on. #rong !on thì b%o nh_ nh+8 !'n đó2 trong khi
Ch% &ì yêu th=_ng đ6 th% th\2 &à nhận !on tr3 lại trong nhà Ch% trong trLng &à thánh thiện. OK h0i
hận !àng gi% tGng gi$8 !on !%n đN" !hi*n đMu2 đền tội tmy .oá nh_ nh+82 đY Ch% b+t đ%u bu;n.
Càng nhìn thMy )K nh_ nh+8 trong !on2 !on !àng yêu th=_ng Ch% nhiều h_n. #rong khi !hung
7u%nh !on2 bi*t b%o !ạ" bvy O%t%n b<% &-y khL8 n_i. Con "Lt tình yêu gi$8 !on nhìn thMy &à
!hi*n đMu khng đY )% bvy kw th1 n:%2 &à !on đ=C! bi*t rgngZ th>i gi%n tr=+! đ-y &ì khng yêu
Ch%2 !on khng đ=C! ánh )áng tình yêu )oi Hvn2 !hcng nhìn r% !ạ" bvy O%t%n2 &à !on đ6 thu% kw
th1 !<% !on. Con yêu !<% Ch%a đ*n l$! này !on lo )C2 )C )% &ào !ạ" bvy2 &ì )\! !on khng thY
đ=_ng đAu nqi &+i "un &àn !ạ" bvy trên đ=>ng đi &à "un &àn !uộ! tMn !ng !<% kw th1. Con
lại )C "Mt Ch% "ột lAn n:%. H[i !ona Ch% )C "Mt !on "ột lAn n:%. Con )C "Mt Ch% "ột lAn n:%.
Đó là tình yêu đ6 h'% nh98 t0t đJ8 h_n r;i2 8hNi khng !on( Cha là Chúa tình yêu, không bao
giò Cha dê con phai nguy khôn, khi con nhçn ra mình bât lµc và kêu câu Cha. Ch% )R )oi )áng
!ho !on thMy rgngZ dúng dó mà kêu câu Cha thì còn xa làm. Phai lao mình vào vòng tay Cha
thçt nhanh, dê duçc cúu thoát. Dó là sµ phó thác trçn vçn có dây du tin cçy mên. Đó là )K t%n
bi*n bNn th-n !'n )ót lại2 đY Ch% hoàn toàn ngK tr9 &à !hi*n đMu trong !on. #in &:ng &àng2 Ch%
hgng 3 !1ng !on. Cậy trng &à 8hó thá! n_i Ch%2 bgng hành động HJ8 b5 ý riêng2 tu-n gi: tuyệt
đ0i sµ dçy dô cua Cha trong Phúc Am 2 &à yêu "*n Ch% 7u% hành động2 &ui ti*8 nhận #hánh Giá
đY đền tội. ĐY nên gi0ng Ch% đ%ng &á! #hánh Giá !\u !huộ! !on2 &à nh= &ậy làZ Cha con Ta
cùng vác Thánh Giá dê cúu chuçc chính con. `iXn ti*n đ*n đ-y2 Ch% !on #% khng r>i nh%u
đ=C! n:%. Đó là tình yêu nh5 b4. Cuộ! )0ng gi:% Ch% !on #% !'n nhiều trL! tr32 &ì nh:ng thói
7uDn !] th>i gi%n tr=+! !'n )ót lại. Đó là bNn th-n2 là ý riêng !<% !on thjnh thoNng !'n nqi Hậy. /ì
yêup Ch% )R b%n _n2 &à !on )dn )àng ti*8 nhận2 gi% tGng )\! !hi*n đMu tiêu Hiệt nó2 7u% đ>i
)0ng !Au nguyện. `An HAn !on )R đ=C! nh5 b4 h_n2 nh5 b4 h_n n:%2 &à )R thật nh5 b4. ohi !on tF
b5 hoàn toàn ý riêng !<% !on. Shó thá! tr?n &Jn nh= "ột D" b4 trong t%y "J. ChTnh "J lo liệu !ho
nó "?i )K. Con yêu !<% Ch%. Đ-y là !on đ=>ng !on đ6 7u%. Ch% Hạy !on &i*t lại2 đY ghi nh+ &à !ho
"?i ng=>i thDo !á!h này đ*n &+i Ch%.
#gà" $$&'&%((%
Con yêu HMua th* gi+i khng yêu "*n Ch%2 Ch% đ%u bu;n &ì th* gi+i tội l,i ",i ngày !hì"
)-u &ào bóng t0i. lêu #hiên Ch$% khng !ó2 nh=ng yêu bNn th-n thì đAy Hvy. Bh-n loại kiêu !Gng
lo !h%u !hu0t !ho "ình2 ",i ngày thê" )áng !hói. Bg=>i t% !hà đạ8 nh%u đY "ình đ=C! ti*n lên.
ohng !'n nhìn thMy Ch% trong ng=>i %nh D" n:%. H[i !on b4 nh52 th* gi+i tội l,i là" )%o đ=C!
!\u thoát. #rong khi Giáo Hội khng H-ng lên !ho Ch% nh:ng !<% lX tình yêu2 nh:ng bng ho%
khiê" nh=>ng "à #hiên Ch$% yêu thT!h. #ình yêu "à hgng ngày !á! Giáo )^ trên th* gi+i hiện n%y
H-ng lên #hiên Ch$%2 là tình yêu tK tạo2 "ột tình yêu khng !ó !hiều )-u. #ình yêu này khng 8hát
.uMt tF trái ti". Bh=ng 8hát .uMt tF trT ó!. H[i !on2 Ch% Hạy !on &ề h%i !<% lX.
Thú nhâtZ C<% lX !<% đ\% !on giàu !ó2 nó đ6 l+n khn r% đ>i &à là" nên )K nghiệ8. Bh+ !ng
)inh thành nui H=[ng. Hgng nG" trong nh:ng ngày kj niệ". Bó "u% )L" !<% lX &ề bi*u !h% "J.
Ch% "J &ui nhận !<% lX &à !á" _n !on.
Thú haiZ C<% lX !<% đ\% !on nghbo2 hi*u thNo lun kề !ận2 !hG" )ó! !h% "J. Hgng ngày nó
H-ng !ho !h% "J nh:ng th\! Gn nui H=[ng bgng !hTnh !ng )\! !<% nó. f" thA" bền đ, trong
tình !on thNo. Ch% "J nhìn &ào th\! Gn2 thMy nh:ng gi?t "; hi !<% nó. #hMy )K khq !K! !<% nó2
&à thMy l'ng yêu th=_ng đậ" đà !<% nó. Con yêu HMu !<% Ch%2 h6y nói !ho Ch% bi*tZ !<% lX !<%
đ\% !on nào là" !ho Ch% &ui l'ng h_n( C<% lX !<% đ\% !on th\ nhMt đ=C! )K hào nhoáng bên
ngoài2 nh=ng khng đậ" đà. C'n !<% lX !<% đ\% !on th\ h%i2 hoàn toàn khiê" nh=>ng. #rái ti"
)-u kTn !<% nó !N" kT!h đ=C! trái ti" !h% "J. Ch% "J đ=C! %n <i &à hạnh 8h$! tuqi già. Giáo Hçi
ngày nay dâng cho Thiên Chúa cua lê cua dúa con thú nhât. Cua lê cua nhüng dúa con, có
huong thì có tç, ho}c dã huong, thì phai tç. Đó là !<% lX !<% hàng Giáo )^2 #u )^. C'n !<% lX !<%
giáo H-n2 thìp .in !ho !on đ=C! tài )Nn2 đY lo !ho !on r;i "+i 8h@ng H=[ng !h% "J đ=C!. H[i !ona
đ%u l'ng !ho #hiên Ch$% bi*t !hFng nàoa C<% lX "à !á! #hánh H-ng !ho Ch% trong nh:ng th>i đại
tr=+!. Bgày n%y !hj !'n thMy trong nh:ng trái ti" b4 nh5. #r=+! đ-y )0ng trong tội l,i đ6 đ=C! IJ
!<% Ch% đD" tr3 &ề. Hiện n%y )0ng hbn hạ tr=+! "Lt !on ng=>i. Bh=ng giàu l'ng yêu "*n Ch%.
#ình yêu2 !<% lX tình yêu 3 đ-u( Ch% là #hiên Ch$% tình yêu2 &à Ch% đ6 .u0ng trAn gi%n Hạy !á!
!on H-ng !<% lX tình yêu bgng "áu. Chính Cha dã thay cho con và toàn thê nhân loçi dâng cua
lê lên Thiên Chúa bàng máu, bàng chính sµ sông cua Cha, và dçy các con hãy làm nhu Cha.
ChTnh Ch% đ6 thành lậ8 Giáo Hội2 lMy đá là" nền tNng. ChTnh là bền &:ng trong )K nghbo hbn2
khiê" nh=>ng &à !Au nguyện. #rên đá này2 Ch% đ6 HKng #hánh Giá !hi*n thLng te thAn !\u nh-n
loại. #hY hiện tình yêu !hi*n thLng là" "ạ!h huy*t trong đ>i )0ng !<% Giáo Hội là nhiệ" thY !<%
Ch%. /ậy "à ngày n%y2 nhìn &ào !<% lX H-ng lên #hiên Ch$%2 g?i là !<% lX tình yêu. Ch% khng
thMy )K hy )inh &à khiê" nh=>ng )-u thc". H[i !on nh5 !<% Ch%. Con có hiêu duçc lòng Cha
dau khô dên múc nào không? Ch% b%n !ho !on !N" nhận đ=C! trong tA" )\! !<% !on. Đ%u khq
!<% Ch% to l+n & !1ng. B*u !on !N" nhận đ=C!. ChL! !hLn !on 8hNi !h*t2 )\! !on khng thY !h9u
đKng nqi đ-u. Con nh5 b4 8hNi là" gì2 đY %n <i Ch%. CAu nguyện hy )inh H-ng lên !ho Ch% !<% lX
tình yêu2 đY Giáo Hội đ=C! h;i )inh )\! )0ng. #hánh Giá là )\! )0ng tình yêu !h-n !hTnh. Ch% Hạy
!on !Au nguyện nh= )%uZ
tt Lçy Thiên Chúa Tình Yêu, Chúa dã vì yêu mà hiên thân trên Thánh Giá cúu chuçc nhân
loçi. Tình yêu cua Chúa dã mo cua cho nhân loçi duçc buóc vào cung diçn cµc Thánh cua
Thiên Chúa. Xin cho nhân loçi duçc hoán cai tâm hôn, tù bo tçi lôi tro vê cùng Chúa. Xin
cho Giáo Hçi nhçn ra sai lâm trong tình yêu hiçn nay, dang làm cho Thiên Chúa dau khô vô
cùng. Xin Thiên Chúa tình yêu thuong xót ra tay cúu vót nhân loçi chúng con mçt lân nüa,
bàng on tái sinh tình yêu, rua sçch tçi lôi trên trân gian. Con trông cçy vào công nghiçp vô
cùng cua Chúa Giêsu Kitô cúu thê, và công nghiçp Mç Maria dông công cúu thê. Khân
xin Chúa nhçn lòi con câu nguyçn. AMEN uu.
H[i !on nh5 !<% Ch%a !on đ6 bi*t tình yêu là khT gi+i Huy nhMt !hi*n thLng đ=C! HoN Bg@!.
Bh=ng tình yêu nào !hi*n đMu &à !hi*n thLng đ=C!( xu% nh:ng l>i Hạy H, !<% Ch% IJ đ6 b%n )u0t
"ột nG" 7u%. Con đ6 hiYu tình yêu !hi*n đMu &à !hi*n thLng đ=C! HoN Bg@!2 là tình yêu đ=C!
!hTnh Ch% b%n. Ch% .-y HKng trên nền tNng khiê" nh=>ng )-u thc" !<% !á! !on. Bền tNng
khiê" nh=>ng !ó )-u thc" &:ng !hL!2 thì tình yêu "+i đ\ng &:ng đY đi đ*n !hi*n thLng2 &à khiê"
nh=>ng )-u thc" !hj !ó đ=C! trong tình trạng th0ng h0i tội l,i "à thi. #ình yêu tK tạo !hi*n đMu
nh= th* nào( #ình yêu Ho !on ng=>i tK tạo2 )R !hi*n đMu nh= %nh lTnh khng !ó lý t=3ng !hi*n đMu.
ynh lTnh này gi% nhậ8 binh !h<ng2 &ì binh !h<ng !ó ti*ng tG" lvy lFng hoP! %nh lTnh !hi*n đMu &ì
đ;ng l=_ng. Q3i th*2 khi %nh lTnh r% trận lo th< th-n. Chi*n đMu khng đạt k*t 7uN t0t. H[i !on nh5
!<% Ch%2 ng=>i !hi*n )^ #hánh #-" Ii ohi !hi*n đMu &ì %i( #hiên Ch$% đ6 b%n tình yêu là" khT
gi+i !hi*n đMu &à ng=>i !hi*n )^ !hi*n đMu &ì lý t=3ng tình yêu. Bh= &ậy khT gi+i &à lý t=3ng là
"ột. ohT gi+i là trái ti"2 &à trái ti" là "ạ!h )0ng. Bgh^% là tình yêu là "ạ!h )0ng !<% ng=>i !hi*n
)^. #hiên Ch$% là tình yêu2 tình yêu !<% !hi*n )^ h'% hC8 trong tình yêu #hiên Ch$%. Chi*n )^ )0ng
trong #hiên Ch$%. #hiên Ch$% )0ng trong !hi*n )^. /iệ! !hi*n đMu !<% ng=>i !hi*n )^ là &ì tình
yêu2 !ho tình yêu2 nh> tình yêu2 &à trong tình yêu. Đó là lý t=3ng !hi*n đMu. Đó là "@! tiêu !hi*n
đMu &à !]ng là khT gi+i !hi*n đMu. #ình yêu nh= th* !h0ng HoN Bg@! )R đạt hiệu 7uN t0t đJ8. Con
yêu cua Cha! hãy nhìn lçi trong Giáo Hçi nhüng cách thúc rao truyên tình yêu dµa vào trí
thông minh. Nhüng cách càt nghia Lòi Cha là Lòi tình yêu hàng sông, bàng trí thông
minh và nhüng nghi lê phµng vµ n}ng phân nghi thúc dua dên kêt qua nào? Dua dên kêt
qua xây dµng tình yêu tµ tço, dâng lên Thiên Chúa nhüng khôi hy sinh, nhüng khôi kinh
nguyçn, nhüng tình yêu ròi rçc, du mçi hình thúc ý riêng, nhüng khôi lòng dço dúc du màu
sàc. Thiên Chúa nhìn vào nhüng khôi ây, tìm lây cái cân tìm, nhung không thây dâu. Dó là
lòng thông hôi. Dó là nhüng trái tim sçch tçi. Dó là sµ khiêm nhuòng sâu thàm. Dó là tin,
cçy, mên, dông hóa trong tình yêu mà lúc còn rao giang. Cha thuòng gçi là dúc tin. Con !ó
bi*t Ch% là" gì khng( Ch% !á" _n nh= ng=>i !h% già !á" _n2 )%u khi nhận 7uà bi*u !<% đ\% !on
giAu !ó2 r;i Ch% lại !h$ t-" .D" nh:ng đ\% !on b4 nh5 !<% Ch%2 gi> này đ%ng là" gì( Ch$ng nó
đ%ng tì" !ho Ch% nh:ng "ón 7uà gì đ-y. Ch% nn nóng !h> đCi nh:ng "ón 7uà b4 nh5 nghbo nàn
!<% !h$ng nó. Bh=ng trong đó !ó tình yêu !<% Ch% b%n2 &à !h$ng nó bi*t tận H@ng đY 8h@ng )K
Ch%. #rong đó Cha nhìn thây duçc trái tim bé nho sçch tçi, mà vân luôn kèm theo sµ thông
hôi bù vào chô bât xúng cua tço vçt, làm sáng lên dúc khiêm nhuòng, Cha ua thích. Con nh5
!<% Ch%2 Ch% t-" )K &+i !on nh= &ậy2 !on 8hNi là" gì( ShNi gi% tGng l'ng yêu "*n n_i !á! !hi*n
)^ #hánh #-" Ii ohi2 bgng )K !Au nguyện !<% !on. Ch% )R b%n !ho !hi*n )^ l+n lên trong tình
yêu2 &à ",i ngày nh5 b4 h_n trong !uộ! )0ng tr=+! "Lt Ch%. z;i !hi*n )^ h6y !Au nguyện !ho "?i
ng=>i. Ch% b%n _n th0ng h0i !ho h?2 b%n tình yêu !ho h?2 đY h? yêu "*n Ch%2 &à tr3 thành nh5
b4. H[i !ona Truóc m}t Cha, con nguòi phai nho bé, thçt nho bé mói dánh dçng duçc Lòng
Thuong Xót cua Cha. ChFng đó !á! !on "u0n gì2 !\ .in. Ch% khng tF !h0i.
H[i !on yêu !<% Ch%a Ch% Hạy !on lo%n báo !ho th* gi+i bi*t 8hNi !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@! nh=
th* nào( Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi gi: nhiệ" &@Z
Thú nhâtZ #hng báo !ho th* gi+i bi*t 8hNi lo !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@!.
Thú haiZ #hDo HiXn ti*n trFng 8hạt !<% #hiên Ch$%2 Ch% )R thng báo 7u% Đạo Qinh #hánh
#-" Ii ohi2 tFng )K kiện .my t+i "à nh-n loại 8hNi !hi*n đMu !h0ng O%t%n.
Thú baZ #rong !uộ! !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@!2 tFng !on ng=>i trên th* gi+i 8hNi !hi*n đMu
thDo !á!h th\! !<% Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi !hi*n đMu.
Thú tuZ #Fng !on ng=>i !hi*n đMu bNo &ệ "ình. Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi !hi*n đMu
bNo &ệ th* gi+i.
Thú nàmZ Cuộ! !hi*n đMu !<% Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi2 &à th* gi+i k4o Hài tF b-y gi>
đ*n tận th*2 7u% !á! "Pt trận )%u đ-yZ !h0ng bNn th-n tội l,i2 chông Tam Diêm là !h0ng #in2 Cậy2
I*n )%i lệ!h. Chông Satan trK! ti*8 trên !á! trận đánh & hình. #iêu Hiệt O%t%n trong nh:ng ngày
&] tr@ "Mt ánh )áng. #iêu Hiệt xuU &=_ng nhậ8 thY2 & hiệu hó% !uộ! tMn !ng !<% H-n tộ! Đại
`=_ng2 t\! là "Pt trận giNi thoát !on ng=>i Đại `=_ng kh5i )K kiề" !h* !<% O%t%n trên t-" h;n
&à thY .á!. Đạo Qinh #hánh #-" I-n Ci là y*u t0 kh3i đAu !ho &iệ! 8h@! )inh tình yêu trong
Giáo Hội Cng Giáo. Thiên Chúa tình yêu ban cho Giáo Hçi hôi sinh tuy theo lòng thông hôi
cua Giám mµc, Linh mµc, Tu si. Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi gi: nhiệ" &@2 !huyYn lệnh
truyền !<% Ch$% Giê)u &à IJ I%ri% !ho Giáo 7uyền Cng Giáo. Bgi )%o )áng Q% &u% l6nh trá!h
nhiệ" &i*t lại l>i Hạy H, !<% Ch$% Giê)u &à IJ I%ri% Hành !ho #h* gi+i &à Giáo Hội2 t1y )K
ti*8 nhận !<% Giáo 7uyền Cng Giáo2 "à Ch$% Giê)u &à IJ )R Hạy H, ti*8 t@! h%y i" lPng. Bgi
)%o )áng Q% &u% !ó bqn 8hận thng báo.
H[i !on nh5 !<% Ch%2 đó là nh:ng !ng &iệ! Ch% gi%o !ho Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi thK!
hiện. #ình yêu !hi*n đMu &à !hi*n thLng là !h-" ngn !<% !hi*n )^. Cá! !on !hi*n )^ yêu HMu !<%
Ch% IJ. H6y )dn )àng r% đi t+i bMt !\ n_i nào Ch% "J )%i !á! !on đi &à thi hành tFng !ng &iệ!
l+n nh5 Ch% IJ Hạy2 "à khng !An bi*t k*t 7uN nh= th* nào. Ch% IJ !hi*n đMu2 8hAn !á! !on !hj
là khT !@ !<% Ch% IJ H1ng. #ình yêu !<% !á! !on )dn )àng ti*8 nhận #hánh E #hiên Ch$% &à
#hánh E IJ. `J8 b5 ý riêng !<% !á! !on2 thì Ch% IJ khng b%o gi> đY !á! !on !hi*n bại. Đ-y là
l>i h\% !<% Ch% Hành !ho tFng !hi*n )^ #hánh #-" Ii ohi. Con yêu !<% Ch%2 tr=+! "Lt !on là
tình yêu !h> đón2 tr=+! "Lt !on là gi%n n%n !h> đón2 là #hánh Giá Ch% g3i đ*n !ho !on &à !á! !on
!hi*n )^. H6y !%n đN" ti*8 nhận nh= Ch% đ6 đón nhận #hánh Giá !\u nh-n loại. Con yêu !<% Ch%
IJ2 h6y !h9u đKng trong khiê" nh=>ng )-u thc"2 &ì yêu "*n Ch% IJ. Con h6y &:ng tin n_i Ch%
IJ. /ì {{ nG" 7u%2 !on đ6 &=Ct !hng g%i2 &à gi> này &vn bình %n. #hì !on đ=>ng t+i đ-y !ó gi%n
khq h_n2 nh=ng !ó Ch% IJ !1ng đi2 !1ng )0ng &+i !on. Chi*n đMu trong !on2 thì !hi*n thLng &ề
8hAn !on. Ch% !]ng )R b%n !ho tFng !hi*n )^2 nh= đ6 b%n !ho !on2 &à 8hAn th=3ng toàn thLng2 Ch%
đ%ng !h> tr%o !ho tFng đ\% !on yêu !<% Ch% IJ.
Con yêu HMu !<% Ch%a tại n_i này Ch% đ6 b%n nh:ng !uộ! trF 7uU &à !h:% bệnh đAu tiên. /ì Ch%
yêu th=_ng .\ )3 #-n xuy này. Bh=ng tại n_i đ-y !on ng=>i khng tin &ào nh:ng !uộ! !h:% bệnh
&à trF 7uU !hTnh Ch% b%n. Nguòi Công Giáo #-n xuy khng !ó l'ng yêu "*n Ch%. H? !hj yêu
bNn th-n h?. H? 8hNn bội lý t=3ng Cng Giáo trong hành động2 !hạy thDo b1% ngNi2 H=+i nhiều
hình th\!. Bh> b1% ngNi đY là" Gn2 đY hại nh%u2 đY Gn nói2 đY điều khiYn ng=>i khá! thDo ý "ình.
ĐY yêu2 đY bói &.& r Cu0i !1ng là b1% ngNi đ=% ng=>i Cng Giáo &ào HoN Bg@!. H[i !on nh5 !<%
Ch%2 tại n_i này2 Ch% đ6 đ=% !on &ào !uộ! !hi*n đMu2 đY H%nh Ch% !N )áng. #ại n_i này Ch% đ6 đ=%
!on &ào !uộ! the thá!h2 đ=_ng đAu &+i b6o tá8 O%t%n2 trui luyện !on2 nên ng=>i !hi*n )^ tr=3ng
thành. Bh> t%y IJ !<% Ch% th=_ng yêu n-ng đ[ &à Hạy H,.
H[i !on b4 nh5a h" n%y !]ng tại n_i này2 Ch% b%n !ho Đạo Qinh #hánh #-" Ii ohi "ột
8hAn th=3ng l+n l%oZ là đD" sV| kinh H;n luyện hình &ề #hiên Đàng trong gi> !Au nguyện buqi
t0i h" n%y. Đó là kinh H;n !á! Giá" "@!2 H;ng y2 kinh "@!2 #u )^ đ%ng !'n 8hNi đền tội trong
luyện hình. Bg%y gi> 8h$t này2 h? đ=C! &ề #hiên Đàng &à đ=C! Ch% b%n đP! -n !ho h?2 tr3 lại trAn
gi%n gi$8 tiêu Hiệt bóng t0i O%t%n2 đ%ng !h* ngK t-" trT !á! Giá" "@!2 kinh "@!2 #u )^ /iệt B%".
ĐY h? HX Hàng ti*8 nhận )K Hạy H, !<% Ch% IJ Hành !ho h?2 !ho Giáo Hội2 !ho th* gi+i2 7u% Đạo
Qinh #hánh #-" Ii ohi.
Con yêu !<% Ch%. Bgày h" n%y2 "ột ngày đáng ghi nh+. Ch% đ6 b%n !ho !on đánh HoN Bg@!.
Đánh &ào lK! l=Cng O%t%n2 đ%ng !ó "Pt trong &] tr@2 đ%ng !h* ngK trái đMt2 đ%ng đ;n tr$ tại )ào
huyệt đại H=_ng. ow th1 !<% !on đ6 thiệt hại nPng nề. Ch$ng b9 Ho% h;ng !hi*n đMu Ch% đ6 b%n
!ho !on tàn 8há2 |W} )0 7uU H: đ%ng hoạt động b9 .u0ng !M82 khng !'n thK! hiện đ=C! k* hoạ!h
!<% !h$ng.
Con yêu HMu !<% Ch%. Ch% đ6 b%n tình yêu !ho !on2 &à !on đ6 là" !ho #hiên Ch$% thê" &inh
7u%ng2 trong !hi*n thLng h" n%y. Ch% &ui "Fng b%n !ho tình yêu !<% !on đ=C! l+n lên h_n n:%
trong #hiên Ch$% tình yêu.
#gà" $)&'&%((%
Ho% h;ng nh5 yêu HMu !<% Ch%a h" n%y Ch% Hạy !on &i*t. #h* gi+i 8hNi là" gì đY tình
yêu đ=C! )0ng lại. Tình yêu là súc sông Thiên Chúa trong tço vçt. ohng !ó tình yêu2 kY nh=
tạo &ật đ6 !h*t2 !h*t ng%y l$! !'n đ%ng )0ng2 trong th>i gi%n the thá!h là )0ng trong !ni !h*t. Ch%
"u0n nhL! !ho nh-n loại nh+ rgngZ thòi gian thu thách con nguòi duçc tµ do, và duçc huong
Lòng Thuong Xót cua Thiên Chúa. Khi dã kêt thúc giai doçn thu thách cua tùng nguòi, thì
con nguòi không duçc huong Lòng Thuong Xót nüa, và con nguòi cüng không còn sua dôi
duçc nüa. Môi nguòi phai mang lây dòi dòi quyêt d|nh cua Thâm phán chí công. ChTnh ng%y
l$! này2 nh-n loại !'n đ%ng trong th>i gi%n !u0i !1ng !<% gi%i đ?%n the thá!h toàn nh-n loại. #h*
gi+i hAu nh= đ6 !h*t2 &ì khng !'n ngh^ đ*n yêu "*n #hiên Ch$%. #ình yêu #hiên Ch$% là )\!
)0ng !h-n lý2 7uy*t đ9nh !uộ! )0ng !hTnh th\! đ>i đ>i !<% ",i ng=>i.
H[i !ona nh:ng ng=>i đ%ng !'n )0ng trên trái đMt. H? !'n !ó thY nhận r% )K )0ng !h-n lý. Hç còn
huong duçc Lòng Thuong Xót cua Cha. Nêu hç thông hôi. Con h6y đD" ánh )áng đ*n !ho h?2
ĐY th* gi+i h;i )inh trong tình yêu !h-n lý. kà y*u t0 7uy*t đ9nh !uộ! )0ng &^nh !eu !<% h?.
Ho% h;ng nh5 !<% Ch%. Ch% g?i !on là Ho% h;ng nh52 &ì !on yêu "*n Ch% bgng !on đ=>ng b4
nh5. Con là tá! 8hm" !u0i th>i !<% IJ #hánh !<% Ch%. #hiên Ch$% &ui "Fng &ì !on là đ\% !on
ho%ng đàng tội l,i nPng nề & !1ng. Ià gi> này Ch% &ui &à -u y*" g?i !on là Ho% h;ng nh5. Bh=
&ậy !on 8hNi hiYu rgngZ 7u% !on Ch% IJ đ6 &ạ!h r% "ột !on đ=>ng tr3 &ề2 gi+i thiệu !ho "?i
ng=>i đ%ng )0ng trong tội l,i !on đ=>ng ngLn nhMt2 đạt hiệu 7uN tình yêu !%o nhMt2 trong !á! !on
đ=>ng &ề &+i Ch%. Con đ6 đ=C! th* nào2 h6y là" !ho "?i ng=>i !]ng đ=C! nh= !on. Đó là =+!
"ong !<% Ch% &à là trá!h nhiệ" !<% !on.
H[i !on nh5 !<% Ch%a Ch% "q .w !on r% !]ng nh= tr=+! đ-y IJ !<% Ch% đ6 "q .w !uộ! đ>i tội l,i
!<% !on. Ch% 8h-n tT!h !ho !on thMy tá! 8hm" tình yêu 3 n_i !on2 g;" nh:ng y*u t0 nào k*t hC8
lại thK! hiện !ng &iệ! 8h-n tT!h này. Con )R bi*t đ=C! "u0n đD" "ột ng=>i &ề &+i Ch%. Con 8hNi
bLt đAu tF đ-u2 &à HiXn ti*n nh= th* nào.
H[i !on b4 nh5a oh3i đAu !on đ=>ng tr3 &ề !<% !on là n,i lo )C khi ngh^ đ*n HoN Bg@!. Con
khng .á! đ9nh đ=C! "ình !ó 8hNi r_i &ào HoN Bg@! h%y khng. Bh=ng !'n #hiên Đàng thì !on
khng Há" ngh^ rgngZ #hiên Ch$% )R b%n !ho !on. Con rMt "u0n nh=ng !hcng bi*t 8hNi là"
)%o2 đY !hL! !hLn kh5i b9 r_i &ào HoN Bg@!. OK 8h-n &-n !<% !on th$! gi@! !on tì" lMy "ột !on
đ=>ng2 nh=ng tì" 3 đ-u( #ì" n_i !á! kinh "@! !hGng( Đ$ng2 kh3i đAu !on 7uy*t đ9nh đ*n &+i
kinh "@!. Bh=ng "ột t= t=3ng đ*n &+i !on. Linh mµc có roi vào Hoa Ngµc không( Con 7uN
7uy*t rgng có. /ậy thì là" )%o( tì" đ-u r% "ột !on đ=>ng !hL! !hLn2 đFng bM8 bênh. C-u h5i k*
ti*8 đ=C! đPt r%. Hoa Ngµc chúa dµng nhüng thành phân nào( Điều đó !on đ6 bi*tp Nó chúa
dµng các Thiên thân phan bçi Thiên Chúa, và nhüng con nguòi phan bçi Thiên Chúa. /ậy
thì #hiên Ch$% là ĐMng !on 8hNi tì" hiYu2 đY bi*t rn2 Bgài "u0n !on ng=>i là" gì &à )0ng nh= th*
nào là 8hNn bội #hiên Ch$%. ShNi tì" 3 đ-u đY bi*t &ề #hiên Ch$%. Tìm o sách Phúc Am, vì dó là
Lòi Chúa Giêsu dçy, duçc các Tông dô ghi chép lçi. oh3i đAu là nh= th*2 8hNi khng !on. Q=+!
đAu !on đ=>ng tr3 &ề là ý "u0n tì" gP8 Ch%. #i*8 thDo là HiXn ti*n r0i loạn. #hiên Ch$% !ó 8hNi là
!h-n lý khng( #ại )%o !á! #ng đ; thK! hiện k>i Ch$% Giê)u Hạy đạt hiệu 7uN t0t. C'n ngày nay
viçc trù quy là hiçn tuçng cµ thê chúng thµc uy quyên Thiên Chúa trong dúc tin2 thì Linh
mµc không làm duçc. #rong khi Giáo Hội tr%o tr?ng trá!h đại Hiện Ch$% oit !ho kinh "@!. Có
%i đó "ạo H%nh !á! #ng đ; &i*t r% Sh$! f"2 đY #hAn thánh hó% nh-n &ật Giê)u khng( Bh= &ậy
thK! t* !<% Giáo Hội ngày n%y 8h_i bày tr=+! "Lt !on ng=>i là đ$ng giá tr9 thật !<% đạo Cng
Giáo2 h%y Ch$% Giê)u oit đ=C! kY lại trong Sh$! f" là !h-n lý. kuật Sh$! f" là kuật tình yêu2
&à ngày n%y Sh$! f" đ=C! r%o truyền khL8 th* gi+i. Đạo Cng Giáo "3 rộng2 nh=ng !on ng=>i
đ0i .e &+i nh%u thi*u tình th=_ng. #ình trạng thi*u tình th=_ng .Ny r% trong gi+i Cng Giáo2 !ó
khi nPng nề h_n trong nh:ng ng=>i ngoại đạo. Con ngh^ rgngZ Giáo Hçi không thµc hiçn Lòi
Chúa, thì còn ai thµc hiçn nüa? Bh=ng Giáo Hội đ6 thK! hiện k>i Ch$% &à đ=% t+i k*t 7uN
khng đáng "Fng2 !ó 8hAn thu% k4" luật lu-n lý tK nhiên. #hì ĐMng "à Giáo Hội g?i là Ch$% oit
!ó 8hNi là Ch-n ký khng( H[i !ona Đ-y là gi%i đoạn r0i loạn !<% !onp &à !on khng tì" đ=C! giNi
đá8.
O%u đó !on HJ8 b5 &iệ! tì" hiYu tr3 &ề t-" trạng )uy ngh^ &à !Au nguyện. Con đ6 !Au nguyện &+i
#hiên Ch$%2 là ĐMng !on khng bi*t Bgài là %i( Bgài !ó h%y khng( Con đ6 nói &+i #hiên Ch$%
rgngZ “Nếu Ngài thật sự là chân lý. Xin Ngài ban cho con tìm gặp ánh sáng, tìm ra con đ!ng
s"ng đ#p l$ng Ngài, đ% con &à m'i ng!i đến &(i Ngài). Con bi*t rgng !uộ! )0ng ngày n%y !<%
!on ng=>i2 khng 8hNi là t0t đJ8 bền &:ng2 !uộ! )0ng bM8 bênh &à nPng nề trong t-" h;n. ohng
!ó )K bình %n !h-n thật )R khng b%o gi> !ó h'% bình !h-n !hTnh. H[i !ona Đ-y là t-" trạng !<%
!on tr=+! đ-y2 trong khi !on đ6 )0ng 7u% Đại !h<ng &iện2 !on đ6 h?! bi*t nh:ng điều Ch% Hạy2 đ6
thMy thK! t* !<% tu &iện2 !<% đ>i kinh "@!2 #u )^2 &à !]ng thMy thK! t* !uộ! đ>i gi:% .6 hộia /ậy
"à nh:ng gi> 8h$t đóZ Đ\! tin đ6 khng !ó2 "à niề" tin !]ng gAn nh= đ6 "Mta Bhìn lại 7uá kh\2
!on !ó thMy ghê )C khng( /à b-y gi> thK! trạng trên th* gi+iZ Bh:ng t-" h;n khng hề bi*t đ*n
k>i Ch$%2 nh:ng ng=>i Cng Giáo khng h?! h5i k>i Ch$% &à thi*u !Au nguyện )R r% )%o(ar Con
h6y ngh^ &ề h?2 !Au nguyện !ho h?. Ch% )R ti*8 t@! Hạy !on. Con yêu HMu !<% Ch%a ohi !on đ%ng
)0ng trong tình trạng t-" h;n bMt qn2 khng tì" đ=C! giNi đá82 thì IJ !<% Ch% đ6 yêu th=_ng2 g3i
đ*n !ho !on nh:ng tài liệu ghi !h48 lại nội Hung )K Hạy H, !<% IJ Hành !ho !á! Giá" "@!2 kinh
"@!2 #u )^2 !ho Giáo Hội &à th* gi+i. #rong nh:ng lAn IJ đ6 hiện r%2 đ6 là" nhiều 8h48 lạ khL8
th* gi+i đều bi*t. oho% h?! !]ng .á! nhận2 khng 8hNi là hiện t=Cng tK nhiên2 nh=ng là nh:ng )K
kiện &=Ct trên đ9nh luật tK nhiên. xu% nh:ng l>i Hạy H, &à nh:ng gi?t n=+! "Lt !<% IJ2 !on đ6
hiYu rgng Giáo Hçi dang thµc hiçn sai con duòng Chúa Kitô dã dçy, &à đ6 đ=% th* gi+i &ào
bóng t0ia ~ #in2 !ậy2 "*n là s y*u t0 k*t thành đ\! tin2 khng !ó đ< ng%y !N đ0i &+i Giá" "@!2
kinh "@!2 #u )^a Bgh^% là không còn dúc tin, chi có niêm tin mà thôia Bh> IJ2 !on đ6 "3 "Lt2
!on đ6 &=_n lên2 !on l%o đAu &ào nh:ng điều IJ Hạy H, &à thi hành ng%y. oh3i đAu là &iệ! th0ng
h0i &à !Au nguyện. IJ đ6 h=+ng Hvn !ho !on .4t "ình2 "q .w đoạn đ>i đ6 7u%2 &à !on thMy tội l,i
& !1ng !<% !on đ6 là" Ch% đ%u khqa • #ình yêu kh3i đAu tF đ-y. • Q-y gi> !on đ6 hiYuZ Chúa
Giêsu là Thiên Chúa cao ca, Chúa Giêsu là chân lý, Chúa Giêsu là tình yêu tuyçt hao. Lòi
Chúa Giêsu dçy duçc ghi trong Phúc Am là: Lòi Hàng Sông, Lòi tình yêu, Lòi chân lý, Lòi
cao ca.
€€€ IJ đ6 "3 "Lt !ho !on2 !on đ6 hiYu rgngZ #rong Giáo Hội đ6 thK! hiện )%i k>i Ch$%. Đ6 là"
"Mt đi tTnh !hMt !%o !N #ình yêu2 Ch-n ký &à Hgng O0ng2 trong k>i Ch$%ar Giám mµc, Linh
mµc, #u )^ là nh:ng ng=>i !<% Ch$% oit, lçi không có duçc ban chât Chúa Kitô nhu các tông
dô, môn dç. Trong hç là ban chât Kitô gia hiçu, thì làm sao dçt hiçu qua cua Chúa Kitô thçt
duçc(ar #ình yêu đ=C! r%o giNng bgng nh:ng !on ng=>i khng bi*t yêu2 thì luật #ình yêu Sh$!
f" tr3 thành & hiệua /ì r%o giNng khng đ$ng tinh thAn tình yêu2 đ=% đ*n thK! hiện )%i lệ!h. H[i
!on b4 nh5 !<% Ch%a IJ !<% Ch% đ6 đD" !on &ề &+i tình yêu2 &à tình yêu đ6 hoạt động trong !on
nh= th* nào2 !on !'n nh+ khng( #ình yêu đ6 là" !ho !on th%y đqi toàn Hiện2 đ6 bi*n !on thành
"ột !on ng=>i "+i2 !hj bi*t yêu "à thi. #ình yêu #hiên Ch$% đ6 là" !h< t= t=3ng2 hành động2 l>i
nói !<% !on2 !hi*" l^nh tr?n !uộ! )0ng2 &à !on đ6 tận hi*n !ho tình yêu. H[i !ona Đ-y là "ột 8h48
lạ~ IJ !<% Ch% đ6 thK! hiện trong !on &à tF n_i !on. IJ )R thK! hiện nh:ng 8h48 lạ khá!2 n_i
nh:ng ng=>i khá! trong toàn Giáo Hội. Con là kh3i đAu !uộ! bi*n đqi trong Giáo Hội. H[i !on
yêu HMu !<% Ch% IJa Ch% Hạy !on &i*t lại2 đY "?i ng=>i bi*t nh:ng n4t !hTnh trong !uộ! bi*n đqi
đ>i !on. Ch% )R ti*8 t@! 8h-n tT!h đi &ào !hi ti*t )K bi*n đqi này2 &+i s "@! đT!hZ
Thú nhâtZ Cho !on nhìn lại HiXn ti*n )K th%y đqi trong !on2 Ho !hTnh IJ !<% Ch% thK! hiện đY
gi% tGng l'ng "*n trong !on.
Thú haiZ Cho "?i ng=>i nhìn &ào )K bi*n đqi này2 nh= là "ột g=_ng "vu Ch% trình bày !ho
Giáo Hội2 &à kêu g?i Giáo Hội h6y &-ng 8h@! )K Hạy H, !<% IJ trong nh:ng lAn hiện r%. ko thK!
hiện &iệ! !%nh t-n Giáo Hội2 bgng !á!hZ )e% lại nh:ng )%i lệ!h hiện n%y đ6 Gn )-u &ào n*8 )0ng !<%
Giáo Hội.
Thú baZ `iXn ti*n trong !on nh= th* nào2 !]ng )R .my r% trong "?i ng=>i nh= th*. Đ-y là bài
h?! Ch% Hạy !ho !on &à !á! !hi*n )^ bi*t !á!h th\! h=+ng Hvn "?i ng=>i &ề &+i Ch%.
Con yêu !<% Ch%a H6y !Au nguyện !ho th* gi+i đ=C! _n hoán !Ni t-" h;n2 !ho Giá" "@!2 kinh
"@!2 #u )^ bi*t khiê" nh=>ng &-ng 8h@! IJ2 th%y đqi n*8 )0ng hiện n%y đ%ng là" #hiên Ch$%
đ%u bu;n2 là" !ho th* gi+i !hì" )-u &ào bóng t0i.
#gà" $*&'&%((%
Con yêu HMu !<% Ch%a Qi*n !0 l+n trong !uộ! đ>i !on2 là )K th%y đqi toàn bộ n*8 )0ng tội l,i2 tr3
thành tr?n &Jn H-ng hi*n !ho tình yêu #hiên Ch$%.
H[i !ona ohiê" nh=>ng là" nền tNng !ho )K bi*n đqi này. oh3i đAu l'ng khiê" nh=>ng !ho !on
thMyZ “*hi+n ,àng -h.ng /ành cho con, &à th01 r2ng cu3c s"ng nh &ậ1 s4 ph5i r6i &ào 7o5
Ng8c mà th.i9..). Đ-y là ánh )áng !<% khiê" nh=>ng. Có nh:ng ng=>i )0ng trong kiêu !Gng2 l'ng
kiêu !Gng gi$8 h? h=+ng &ề &9 trT trên !%o2 khng b%o gi> nhìn thMy )K đ0n "ạt !<% h? a.. #F t-"
trạng ghê )C HoN Bg@!2 !on 8hNi là" )%o đY kh5i r_i &ào HoN Bg@!(r ShNi đi tì" lMy !on đ=>ng
!h-n lý đ*n &+i Ch%. kà ĐMng !ó 7uyền nh0t !on &ào HoN Bg@!2 h%y đD" !on &ề #hiên Đàng. Dên
vói Cha nhu thê nào? Phai biêt vê Cha, phai biêt Cha ua thích gì? Và không ua thích diêu
gì? Phai biêt Cha là ai? Cha dçy diêu gì &.&r(. Bh=ng lạ th%ya ohi "ột ý t=3ng t0t ngh^ &ề
Ch%2 thì )%u đó là nhiều ý t=3ng ngh9!h lại2 8há &[ )K t0t đJ8 Mya Hiện t=Cng đó là gì( Q-y gi> !on
đ6 bi*t rnZ O%t%n kw th1 !<% !on đóa ow th1 & hình lun kề !ận bên !on2 bi*t rn tFng ý đ9nh !<%
!ona ohng b%o gi> nó đY !on tK Ho 7u%y &ề &+i Ch%. /ì nó là &u% HoN Bg@!2 nó "u0n !hi*" đoạt
!on. Satan có m}t trong cuçc sông cua tùng nguòi trên thê giói, dê cám dô lôi kéo mçi nguòi
di vào con duòng xa dân Thiên Chúa, mât dân ánh sáng chân lý: Dây là yêu tô thú nhât rât
quan trçng. Nhçn ra ke thù luôn có m}t trong cuçc sông con nguòi. Con thMy rgngZ Iu0n &ề
&+i Ch%2 tr3 ngại !hTnh là b9 O%t%n ngGn !hPna /ậy thì O%t%n là %i( ShNi bi*t nó2 bi*t bNn !hMt &à
hành động !<% nó2 đY !hi*n đMu &=Ct tr3 ngại trên đ=>ng &ề &+i Ch%. /ề điY" nàyZ Q% Bgi #hiên
Ch$% &ì yêu th=_ng đ6 7u%n 8h'ng !ho !on !h$ ý ng%y &iệ! trF 7uU !<% Ch$% Giê)u2 !<% !á! tng
đ; &à !<% kinh "@! th>i hiện tại. Con đ6 hiYu &%i tr' thgng 7uU ng%y tF đAu2 tr=+! khi !on tr3 &ề
&+i Ch%. Ch% &ui "Fng nhL! lại "ột ý t=3ng trong !on2 đAy "àu )L! khiê" nh=>ng2 khi !on t-"
)K &+i "ột ng=>i bạn tại Sh$ C=>ng rgngZ “:ác *hánh &à nh;ng ng!i nhân đ<c ngh= đến &i>c
1+u mến *hi+n :h?a, &à /âng l+n :h?a nhi@u cAa lB h1 sinh đCo đ<c t"t đ#p. :$n t.i -h.ng /ám
ngh= đến &i>c làm nh các *hánh, t.i chD ngh= đến th2ng EuF, cGm thH nI đJ nhận chìm t.i &ào
đ"ng t3i lKi, t.i Eu1ết trL /i>t nI. Mt ra *hi+n :h?a cNng ngh= lCi th6ng OIt t.i).
H[i !on b4 nh5a Con !ó bi*t rgng Ch% yêu th=_ng !on & !1ng khi nghD !on nói nh= &ậy khng(
/à Q% Bgi #hiên Ch$% đ6 thê" )\! "ạnh !ho !on !hi*n đMu 7u%y &ề. #F l$! My Q% Bgi đ6 gi%ng
t%y !h> đón !on tF .% thật .%2 "ong !h> gi-y 8h$t đ=C! " !on &ào l'ng.
Con yêu !<% Ch%a Muôn dem mçt nguòi vê vói Cha, con hãy giói thiçu cho hç biêt: Cha là
Chân Lý, k* đ*n 8hNi gi+i thiệu •kw th1‚ !ho h? bi*t2 &à h=+ng Hvn h? !hi*n đMu trênZ Đƒ„BG
/… /†‡ CHy.

#gà" $+&'&%((%
Con b4 nh5 !<% Ch%a Ch% Hạy !on &i*t2 th* gi+i 8hNi là" )%o đY tr3 &ề &+i Ch%(~ H[i !on yêu !<%
Ch%a Ch% đ6 b%n !ho !on l'ng th0ng h0i nh= th* nào( Con !'n nh+ khng( Ch% nói !ho !on bi*t
rgngZ #K n_i !on khng b%o gi> th0ng h0i đ=C!a~ Boi vì thàng quy kêm giü cona~ #rong Sh$!
f"2 Ch% nói rgngZ ohi đ\% !on ho%ng đàng đ6 8hung 8hT h*t gi% )Nn !<% Ch% r;i2 8hNi là" ti "?i
&à Gn u0ng !hung &+i )$! &ật. ohi đó2 nó "+i nh+ đ*nZ #ình th=_ng !<% Ch%2 &à Eu1ết tâm trP &@.
Bgày n%yZ ~Con duòng di dên lòng thông hôi¨ nh= th* nào(
Thú nhâtZ ohng !'n gi% )Nn &ật !hMt n:%Z "+i nhìn thMy đ=C! gi% )Nn tình yêu.
Thú hai: Ch9u nh@! nh6 tận !1ngZ !on ng=>i "+i th\! Hậy.
Thú baZ #i*8 thDoZ kà Eu1ết tâm trP &@ &à th0ng h0i là thái độ đAu tiên.
H[i !ona Bh= &ậy đóa ChTnh !on !]ng 8hNi 7u% nh:ng gi%i đoạn My2 t1y ",i ng=>i2 "à Ch% g3i
#hánh Giá &F% đ< )\! nPng đY đánh th\! h? 7u%y &ề &+i Ch%. Cha thâu suôt tçn dáy lòng môi
nguòi, và on Cha ban vùa du cho hç. C'n lại là tK Ho 7uy*t đ9nh 7u%y &ề2 8hAn đó !<% tFng !on
ng=>i.
Con b4 nh5 !<% Ch%a H6y nhìn nh:ng ng=>i )0ng &ật !hMt giAu )%ng 8hNi tK tea #ại )%o nh= &ậy(
Q3i &ì &ật !hMt đ0i &+i h? khng !'n ý ngh^% đY )0ng. Đó là l$! h? khng !'n gi% )Nn &ật !hMt
n:%~nh=ng h? khng tì" đ=C! gi% )Nn tình yêua #ại )%o h? khng tì" đ=C!( Q3i &ìZ H? đ6 8hung
8hT t+i "\! độ khng !'n gi: lại !ho "ình "ột tT nào !Na H? khng !'n ngh^ đ*n Ch% IJ n:%a
ShAn !onZ #r=+! đ-y !on đ6 8hung 8hT )ạ!h !N gi% )Nn !<% Ch%2 nh=ng !on !'n nh+ đ*n IJ. Ch%
nhL! lại !ho !onZ O%u "ột ngày )0ng &1i trong tội l,i2 trong ho%ng đàng2 khi "àn đê" bung
.u0ngr Con !'n bi*t ngh^ đ*n IJ &+i "ột !h$t h0i hận trong l'ng. Con đ6 !Au .in &+i IJ
rgngZ •Xin Mç thuong xót dùng bo roi con‚. Chj !ó nh= &ậya k>i kêu !Au đó là •gi% )Nn tình
yêu‚ !'n )ót lại trong !on. /ì th* khi &ật !hMt khng !'n ý ngh^% !ho !uộ! )0ng !<% !on n:%2 !on
HX tì" gP8 lại tình yêu &à Eu1ết tâm trP &@. IJ )dn )àng ti*8 nhận !on2 Hạy H, &à bi*n !on nên t0t
đJ82 )%u đó IJ lại H-ng !ho Ch%2 &à IJ !1ng &+i !on đi )u0t đoạn đ=>ng tình yêu !'n lại.
H[i !on b4 nh5a Hãy truyên bá vê Mç Maria cao ca: Là Nü Hoàng tình yêu; là Mç Hàng Cúu
Giúp; là gia san quý báu cua loài nguòi. #h* gi+i h6y h=+ng &ề IJ2 h6y tì" gP8 lại •gi% )Nn tình
yêu‚ "à nh-n loại đ6 đánh "Mt trong t%y "% 7uU2 hãy quyêt tâm chçy dên vói Mç, không mçt ai
thât vçng.
#gà" $(&'&%((%
Con yêu HMu !<% Ch%a Ch% Hạy !ho !on bi*t 8hNi r%o truyền l'ng th0ng h0i nh= th* nào !ho ng=>i
Cng Giáo. Con yêu !<% Ch%a #F V th* kU n%y. IJ I%ri% đ6 nhiều lAn hiện r% Hạy H, nh-n loại2
!Nnh báo Giáo Hội &ề !on đ=>ng ˆđ\! tin )%i lệ!h‰ đ%ng đ=% nh-n loại &ào HoN Bg@!a Nhung
nhüng con nguòi trong Giáo Hçi giü nhiçm vµ huóng dân giáo dân dã không tiêp nhçna Đ-y
là "ột thK! trạng đ%u bu;n2 đ6 đ=% th* gi+i &ào n*8 )0ng khng !'n tình yêu !h-n lýa Đ-y là khó
khGn l+n nhMt2 "à Đạo Qinh #hánh #-" I-n Ci 8hNi &=Ct 7u%. Hiện n%y ng=>i giáo H-n !hj bi*t
!ó kinh "@!2 nhìn &ào kinh "@! là ng=>i đại Hiện Ch$% oit2 là ng=>i Hvn h? &ào #hiên Đàng. H?
thDo kinh "@! nh= ngày .=% Ch% đ%ng r%o giNng2 đ=C! H-n !h$ng thDo Ch%2 tn )1ng Ch%. Bh=ng
thK! t* đ%u l'ng #hiên Ch$%Z Linh mµc ngày nay không di dúng con duòng Cha dã di, và
không còn vâng lòi Cha Mç nüa. IJ !<% Ch% đ6 hiện r% tại k% O%lDttD2 kộ Đ\!2 Š%ti"%2 B%" #=
&à nhiều n_i khá!. IJ đ6 nói thcng &+i hàng Giá" "@!2 kinh "@!2 #u )^Z ,-hải .o th/ng h/i t01
v2 với 3hiên Chúa, nếu 4h5ng th6 thế giới 7hải .8nh nh9n h6nh 7h!t n:ng n2;<. /ậy "à !ho đ*n
gi> 8h$t này2 th* gi+i ",i ngày !hì" )-u &ào tội l,ia Con yêu !<% Ch%a Đ6 {{ nG" 7u%Z IJ !<%
Ch% đ6 trui luyện !on trong gi%n khq2 Hạy !ho !on ti*8 nhận #hánh Giá2 Hạy !ho !on yêu "*n
#hánh Giá2 đY !humn b9 !ho !on đ=_ng đAu &+i thK! trạng g%y go & !1ng làZ kêu g?i l'ng th0ng
h0i !<% Giáo )^2 #u )^. Ch% đ6 b%n !ho !on tình yêu tF trong th0ng h0i thc" )-u2 !on đ6 ti*8 nhận
&à l+n lên trong tình yêu #hiên Ch$%. Gi> này2 Ch% Hạy !on h6y r% đi nh= #hánh Gio%n tiền h2
kêu g?i l'ng th0ng h0i !<% Giáo )^2 tu )^2 kêu g?i h? HJ8 b5 kiêu !Gng "à !h?n lMy khiê" nh=>ng
là" nền tNng .-y HKng đ\! tinp tình yêu làm khí giói chiên dâu; khiêm nhuòng làm áo giáp
bao vç sµ sông chân lý; lòng thông hôi là linh duçc chüa lành thuong tích. Ch% đ6 tr%ng b9 !ho
!on đ< đY r% trận. H[i !on h6y lên đ=>ng !ho Ch% IJ &ui l'ng. Con 8hNi r%o truyền nh:ng gì(
Thú nhâtZ #hiên Ch$% đ%ng đ%u bu;n & !1ng &ì nh-n loại tội l,i.
Thú haiZ #hiên Ch$% )R trFng 8hạt th* gi+i nPng nề.
Thú baZ Giáo )^2 #u )^ kiêu !Gng2 đ%ng !h0ng lại #hiên Ch$%2 Hvn đoàn !hiên &ào HoN Bg@!.
Thú tuZ ohiê" nh=>ng là" nền tNng .-y HKng đ\! tin.
Thú nàmZ #in2 !ậy2 "*n k*t thành "ột kh0i )0ng độngZ Đó là #ình lêu2 đó là đ\! tin Cng Giáo.
Thú sáuZ k'ng th0ng h0i là kh3i điY" !ho đ\! tin đ=C! )0ng lại.
Thú bayZ #in2 !ậy2 "*n )%i lệ!hZ ONn .uMt tiên tri giN đAy Hvy trên th*
gi+i.
Thú támZ #h>i gi> khng !'n n:%~Hình 8hạt đ6 đ*n~ko%n báo thậ8 niên đại h?%Z ••3hiên
Chúa t0=ng 7h!t nh>n .o!i €€
Thú chínZ Q% Bgi #hiên Ch$% thành lậ8Z •Đạo Qinh #hánh #-" I-n Ci‚ !\u th* gi+i.
Thú muòiZ #h* gi+i th0ng h0i )R là" !ho #hiên Ch$% giN" nhJ hình 8hạt.
Thú muòi mçt: `iXn ti*n trFng 8hạt đ6 bLt đAu. BG" {‹‹Œ2 {‹‹• &à nG" VWWW là !%o điY" trFng
8hạt. #hiên Ch$% tmy )ạ!h tội á! trên trái đMt.
Thú muòi hai: #hng báoZ •7oC ,Ci Q6ng‚ tàn )át nh-n loại.
Thú muòi ba: #h* gi+i 8hNi !hi*n đMu nh= th* nào(
H[i !on b4 nh5 !<% Ch%a Đó là nh:ng đề tài !on 8hNi r%o truyền !ho Giáo )^2 #u )^2 &à kêu g?i l'ng
th0ng h0i !<% h?. ohi h? đ6 th0ng h0i 7u%y &ề &+i Ch% p đi trong !h-n lý2 thì !hTnh h? )R Hvn "?i
ng=>i &ề &+i Ch%. Iu0n !ho nh-n loại đ=C! th0ng h0i2 tr=+! tiên !hTnh Giáo )^2 #u )^ 8hNi th0ng
h0i. Q3i &ì tình trçng hiçn nay, Giáo si, Tu si di lçch duòng chân lý và dân ca nhân loçi chìm
sâu vào tçi lôi.
H[i !on b4 nh5 !<% Ch% IJa Ch% đ6 nói &+i !on rgngZ Con !hj là khT !@ !<% Ch% IJ H1ng. H6y
tuyệt đ0i &-ng 8h@! )K )L8 .*8 !<% Ch% IJZ I?i &iệ! )R t0t đJ8.
#gà" )?&'&%((%
H[i !on b4 nh5a Lòng thông hôi phát xuât tù viçc xét mình. #r=+! khi .4t "ình h6y )uy gv"
!uộ! ohq Bạn !<% Ch%2 tại )%o Ch% 8hNi !h9u Đóng Đinh( Ch% đ6 Hạy nh:ng gì( Con !ó gi:
nh:ng điều Ch% Hạy &à )0ng thDo g=_ng Ch% đ6 )0ng đY là" !ho #hiên Ch$% &ui l'ng khng(
Con nh5 !<% Ch%a /iệ! .4t "ình !<% !on ng=>i ngày n%y nh= th* nào( #F !h< tr=_ng gi: luật đY
đ=C! &ề #hiên Đàng2 !on ng=>i đ6 .4t "ình thDo nh:ng luật lệ Ch% đ6 Hạy2 &à tin rgng Tt l,i luật là
đJ8 l'ng Ch% h_n. Bg=>i t% &ui khi nhìn thMy l,i !<% "ình Tt đi. Ž4t "ình nh= th* đó2 8hAn !<%
Ch% !hcng đ=C! gìa.. #ại )%o(
€•Gi0ng nh= "ột h?! )inh trN bài !ho thAy giáo đY đ=C! !hM" điY". #rong khi Ch% là #ình lêu~
Ch% ngK bên trong~Ch% là trung t-" !<% )K )0ng !<% !on ng=>i. Bg=>i t% &ui "Fng khi thMy "ình
Tt l,i luật2 nh=ng !ó %i bi*t khng. Chi cân mçt lôi nho, du dê giêt chêt Cha dang ngµ trong
lòng hç. Dôi vói Cha: Mçt là con không tçi lôi, hai là con tçi lôi. Dê quyêt d|nh Cha sông
trong con hay Cha chêt trong con.
H[i !on b4 nh5a Ž4t "ình nh= tình trạng !hung hiện n%y2 đ=% đ*n !uộ! th0ng h0i khng )-u2 thì
Ch% !]ng !hcng đ=C! !á! !on yêu th=_nga #ình yêu .4t "ình nh= th* nào( Tình yêu dòi hoi sµ
tuyçt dôi. /ì th*2 khi đ6 yêu2 thì "ột l,i nh5 )R g-y "ột2 hoP! nhiều đ%u khq l+n2 &à nó nqi bật
ng%y trong t-" h;n !on2 khng 8hNi khó khGn tì" ki*" &à n,i đ%u khq tr3 thành trA" tr?ng trong
t-" h;na ohi nhận r%Z Con đ6 g-y "ột &*t th=_ng !ho #rái #i" Ch%a Đ=% đ*n l'ng th0ng h0i th-"
)-u2 &à đền b1 .\ng đáng bgng tình yêu !<% !on. Bh= th* "+i là .4t "ình đ$ng ngh^%.
H[i !ona ohi đ6 khng yêu thì &iệ! .4t "ình th0ng h0i đền tội r>i rạ!2 đ\t đoạn2 nh=ng khi đ6 yêu
thì .4t "ình th0ng h0i đền tội k*t thành "ột kh0i liên t@! tFng gi-y tFng 8h$t )u0t !uộ! đ>i. H[i
!on b4 nh5 !<% Ch%a Thê giói không yêu mên Cha! /ì th* &iệ! .4t "ình khng đ=C! tình yêu
h=+ng Hvn. k'ng th0ng h0i khng )-u thc" &à •đ@n t3i &ì ph5i đ@n‚ thDo )K !hj Hạy !<% Giáo Hội.
#ình trạng nh= &ậy khng là" Ch% &ui l'nga Con h6y truyền bá &iệ! su1 gRm &à OSt mình đi đi2
)uy gv" hgng ngày2 )uy gv" liên t@!. Bh= &ậy Ch% rMt &ui &ì đ=C! )0ng &+i !á! !on. Cha s•n
sàng gánh vác tçi lôi và tha thú. Cha không ngçi nhµc nhã và dau khô khi dên vói các con
trong tình trçng tçi lôi, dê nghe tâm sµ hôi hçn cua con cái, và giúp con cái tây xóa nho uê,
tro thành tôt dçp, làm cho Thiên Chúa vui lòng hon. Cha là Chúa Cúu Thê, mµc tiêu cua
Cha là nguòi tçi lôi nên sçch tçi, bçnh hoçn tro thành lành mçnh.
H[i !on yêu !<% Ch%a Hãy nói cho mçi nguòi biêt: Cha khao khát tình yêu, và luôn mong chò
nhüng dúa con tçi lôi quay vê vói Cha.
#gà" )%&'&%((%
H[i !on b4 nh5a #-" trạng th0ng h0i hành khq nh:ng t-" h;n yêu "*n Ch%2 &ì nhận bi*t Ch% đ6
b9 .$! 8hạ"a Qi*t Ch% đ%ng đ%u khq &ì !h9u &*t th=_ng trong trái ti" nh-n lành hành khq Ch%.
#h0ng h0i &ì tình yêu đ=% đ*n hành động Eu1ết tâm đền b12 .o% H9u th=_ng đ%u !<% Ch%2 &à bền
đ, trong tình yêu.
Con b4 nh5 !<% Ch%a Thông hôi là t@ h! A6nh Bu/ng dúng vai trò tço vçt thâp hèn cân phai có
truóc m}t Thiên Chúa Cao Ca. Bh=ng !hTnh là l$! !on ng=>i đ=C! n-ng lên trong #hiên Ch$%
#ình lêu. yi n-ng lên( ChTnh Ch% n-ng !on ng=>i lên ~ Kiêu càng là tµ nâng mình lên. Còn
khiêm nhuòng duçc chính Cha nâng lên.
H[i !ona Hiện n%y trong nh-n loại !ó h%i !hiều h=+ng ng=C! nh%u.
Thú nhât: Chiều h=+ng !<% !on ng=>i 8hà" t@!2 "u0n &=_n lênZ ShNi tì" !á!h !ho "ình !%o
h_na Iu0n Nnh h=3ng đại !h$ngZ ShNi truyền bá rộng r6ia Iu0n h=3ngZ #hì tì" lMy !ho "ình
&.&r
Thú hai: Chiều h=+ng trong #hiên Ch$% toàn nGngZ Iu0n &6n l+n thì 8hNi •hC th0p‚. Iu0n
g-y Nnh•h=3ng r3ng l(n thì 8hNi •nhT bS‚. Iu0n hPng thì 8hNi •tL bT mình đi‚. :ho là nhận lMy.
&.&. . .
/iệ! truyền bá tình yêu thuộ! l6nh &K! )iêu nhiên trong #hiên Ch$% toàn nGng. Cá! !on 8hNi đi
&ào !on đ=>ng !<% Ch%. Ch% r% đ>i hbn hạ &à !h*t nh@! nh6 !ho toàn nh-n loại đ=C! &inh 7u%ng
hạnh 8h$! tr=>ng !eu. ohi nh-n loại h=3ng !ng trình !\u !huộ!. Ch% thành lậ8 Giáo Hội đ_n )_
!hj !ó {V #ng đ; &à "ột )0 Tt "n đệ. Con nguòi giêt Cha tuong ràng tiêu diçt duçc Giáo
Hçi, nhung hçt giông nho bé dã mçc lên sinh hoa kêt qua. Ngày nay, Giáo Hçi tràn lan khàp
thê gian. #ại /iệt B%" th>i !M" đạoZ Giáo Hội Ch% !h9u nh@! nh6 tr=+! "Lt !on ng=>ia ChTnh là
l$! Giáo Hội &inh 7u%ng trong !h-n lý. Iáu te đạo đq r%2 giDo "un &àn hạt gi0ng tình yêu !ho
H-n tộ! /iệt B%" &à th* gi+i. /ậy thì •Đạo Qinh #hánh #-" I-n Ci‚ bi*t rn !on đ=>ng 8hNi đi
!h=%( Đó làZ Con duòng sông nho béU -hi+m nh!ng đY r%o giNng tình yêu. Cá! !on )R 8hNi
)0ng nghbo khó2 !h9u nh@! nh6 &ì Ch%. Cá! !on 8hNi &á! #hánh Giá thDo Ch% đ*n !1ng. ShNi tF b5
bNn th-n &à !h?n #hiên Ch$% &.&r &à k*t 7uN nh5 b4 tạo )\! "ạnh !hi*n thLng2 khiê" nh=>ng2
kiên &:ng tr=+! 8hong b%2 khó nghbo2 .-y HKng &inh 7u%ng !ho #hiên Ch$%. #ình yêu !hi*n thLng
th1 hận.
H[i !on b4 nh5a Càng bé nho trong Thiên Chúa, con càng to lón mçnh m‚ truóc ke thù
Satan. Ch% đ6 đPt !on trong tình trạng !hi*n thLng2 h6y gi: lMy &à là" Oáng `%nh Ch%.
#gà" ?%&(&%((%
H[i !on b4 nh5a #ình yêu Ch% b%n trong gi> 8h$t th0ng h0i )R l+n lên nh= th* nào(
Con nh5 !<% Ch%a #rong !uộ! đ>i gi:% .6 hộiZ OK h0i hận tK nó 8hát .uMt "ột tình th=_ng2 gi$8
hàn gLn lại &*t th=_ng đ6 rạn n\ta C'n đ0i &+i #hiên Ch$% C%o CN thìZ Sµ hôi hçn thâm sâu
duçc gçi là thông hôi, lại !hcng đD" đ*n !ho !á! !on tình yêu2 hàn gLn lại &*t th=_ng Ho tội l,i
g-y r% h%y )%o( Ch% b%n !ho !á! !on tình yêu trong gi> 8h$t h0i hận th-" )-u My. Con yêu HMua
ohi th0ng h0i thì #hiên Ch$% b%n _n th% th\2 &à b%n hạt gi0ng tình yêu &ào t-" h;n !on ng=>i.
Gi0ng nh= "ột "i*ng ruộng ho%ng là t-" h;n tội l,ip H?n )ạ!h !-y !5 ho%ng &u là )K th0ng h0ip
đMt đ=C! .+i lên là )K đền tội &à )%u đó giDo hạt gi0ng làZ #hiên Ch$% b%n tình yêu. ohi "i*ng đMt
!'n ho%ng &u là l$! !h< đMt 8hT 8hạ" gi% )Nn !<% "ìnha Ii*ng đMt đ=C! tái !%nh tá!2 )inh ho% trái
là l$! b1 lM8 khoNng 8hT 8hạ" đ6 7u%2 &à đw r% tài )Nn. Đ0i &+i #hiên Ch$% !]ng &ậyZ Iột t-" h;n
tội l,i g-y nhiều đ%u th=_ng !ho tình yêua #hì "ột t-" h;n th0ng h0i 7u%y &ề )0ng trong tình yêu2
)R .o% H9u th=_ng đ%u2 &à là" !ho tình yêu đậ" đà h_n2 t=_i )áng h_n.
H[i !ona Ch% đ6 b%n !ho !on tình yêu là" !<% lX ti*n H-ng !Au nguyện !ho th* gi+i hoán !Ni t-"
h;n. Có ngh^% là k*t 7uN "1% "àng trên "Nnh đMt !<% !on đ=C! !h?n là" gi0ng t0t giDo &ào
nh:ng "i*ng đMt khá!. Qqn 8hận !<% !on là gi$8 Ch% IJ H?n )ạ!h nh:ng "i*ng đMt ho%ng &u
khá!2 đY hạt gi0ng giDo .u0ng đ=C! )inh ho% trái t0t đJ8.
Con yêu HMua Đó là k*t 7uN !<% hành động th0ng h0i th-" )-u. Tçi lôi dã tàn phá tình yêu bao
nhiêu, thì thông hôi thâm sâu s‚ tô bôi cho tình yêu bây nhiêu. Dúc tin là gì? Là súc sông
trong trái tim, chúa dµng Tin, Cçy, Mên. Đ\! tin khng ng" 3 hiYu bi*t2 nh=ng ng" trong trái
ti". Dúc tin mà nguòi Công Giáo ngày nay hiçn có chi là ~niêm tin¨; là san phâm cua trí óc
hiêu biêt, dúc tin nhu thê không lçi ích gìa Đ\! tin "à Ch% đ6 Hạy !á! #ng đ; r%o truyền lại2 là
hành động )0ngZ #in2 Cậy2 I*n. #hY hiện trong tình yêu #hiên Ch$%. Tin là 7uy*t đ9nh H\t khoát
!<% trT khn2 )%u khi đ6 bi*t rn. Biề" tin thY hiện 7u% hành động2 H-ng hi*n tMt !N !ho #hiên Ch$%2
đó là Cçy. OK h'% nh98 !<% niề" tin &à l'ng trng !ậy &ào #hiên Ch$% nmy )inh đ\! Mên. Tinƒ
CçyƒMên kêt thành mçt kôi sông dçng chính là Tình Yêu, chính là dúc tin Cha dã truyên
dçy. Dúc tin nhu vçy s‚ khiên chuyên duçc Thiên Chúa tình yêu, s‚ trù diçt duçc ma quy.
Đ\! tin là" !ho #hiên Ch$% &inh 7u%ng. #F V th* kU 7u%2 IJ !<% Ch% đ6 hiện r% !Nnh báo Giáo
Hội &ề tình trạngZ •Đ\! tin đ6 "Mt‚ khng !hj n_i giáo H-n2 "à !N n_i !á! Giá" "@!2 kinh "@! &à
#u )^ n:%a Bh:ng ng=>i h=+ng Hvn giáo H-n !]ng đ6 lạ! "Mt đ\! tin !h-n !hTnh. Bh=ng l>i !<%
IJ khng đ=C! ti*8 nhận &à tì" hiYu. Dúc tin hiçn nay dang có trong Giáo Hçi, chi là niêm tin
thuân túy, không du „ yêu tô TinƒCçyƒMên. Dó là ~CDc tin chết¨. #h0ng h0iZ #rong hành động
th0ng h0i2 !ó đAy đ< #in•Cậy•I*n. #h* gi+i "u0n h;i )inh trong #ình lêu #hiên Ch$% • Bgh^%
là 8h@! h;i đ\! tin !h-n !hTnh thìZ ShNi lo th0ng h0i tội l,i &à nhận _n th% th\. Thông hôi là diêm
khoi dâu con đường t01 v2 vói Thiên Chúa, là khoi dâu sông dúc tin chân chính.
H[i !on b4 nh5a Hãy câu nguyçn cho thê giói duçc hoán cai tâm hôn. Hãy kêu gçi mçi nguòi
thông hôi tçi lôi. Ch% )R b%n tình yêu !ho h?2 &à th* gi+i )R )0ng lại trong •*ình 1+u *hi+n
:h?a).

#gà" ?$&(&%((%
Con yêu !<% Ch% IJa Ch% Hạy !on ghi lại tình trạng !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@! nh= th* nào( Đ6
{{ nG" 7u%2 Ch% !humn b9 &à H?n đ=>ng !ho !on b=+! &ào !uộ! !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@!p !\u
th* gi+i. • Chi*n đMu !h0ng HoN Bg@! là !hi*n đMu !h0ng O%t%n2 !hTnh là nh:ng #hiên thAn 8hNn
bội #hiên Ch$%. Ch0ng I% 7uU làZ Bh:ng !on ng=>i đ6 !h*t trong tình trạng 8hNn bội #hiên
Ch$%. Hệ th0ng trong HoN Bg@! nh= )%uZ
Thú nhâtZ ku!i•DZ /u% HoN Bg@!.
Thú haiZ O%t%n !M8 ‘Z ĐAu n6o "?i hoạt động 8há r0i trong &] tr@.
Thú baZ O%t%n !M8 •Z Gi: nhiệ" &@ thK! hiện nh:ng k* hoạ!h 7u%n tr?ng.
Thú tuZ xuU !M8 ’2 !'n g?i là khng !M8Z Cận thAn ku!i•D2 !A" binh 7uU đDn2 g;" nh:ng !on
ng=>i !h*t H: 3 !M8 { &à !M8 V. Sh0i hC8 &+i O%t%n2 &à !h9u )K điều khiYn !<% O%t%n tF !M8 Œ tr3
lên.
Thú nàmZ xuU !M8 |2 !]ng g?i làZ Cận thAn ku!i•D2 !huyên hoạt động riêng rw2 gi: nhiệ" &@ !hj
điY" &à tMn !ng lw tw khL8 trong nh-n loại2 !h9u )K điều khiYn !<% O%t%n tF !M8 s tr3 lên.
Thú sáu: O%t%n !M8 Œ2 thK! hiện k* hoạ!h h<y Hiệt ,<c *in, !hj huy lK! l=Cng Tam Diêm !<%
HoN Bg@!.
Thú bayZ O%t%n !M8 s2 t=+ng !hj huy trK! ti*8 trên !á! "Pt trận tMn !ng nh-n loại2 8h0i hC8
!hung &+i t=+ng 7uU khng !M8.
Thú támZ O%t%n !M8 V &à 7uU !M8 V2 !hj huy nh5 trong lK! l=Cng HoN Bg@!.
Thú chínZ O%t%n !M8 { &à 7uU !M8 {2 binh )^ !<% HoN Bg@!.
Con yêu HMua Q% nG" &F% 7u%2 Ch% đ6 b%n !ho !on đ0i Hiện &+i đAy đ< !á! !M8 !<% lK! l=Cng HoN
Bg@!2 7u% nh:ng !uộ! trF 7uU. Con đ6 nói !huyện trK! ti*8 &+i !h$ng nó2 !on đ6 hiYu đ=C! kw th1
!<% !onZ #F bNn !hMt th1 hận2 đ*n )K tinh r%nh 7uU 7uyệtp tF nh:ng hành động tMn !ng nh5 nhMt2
đ*n nh:ng k* hoạ!h tMn !ng 7uy " nhL" &ào nh-n loạiar Con đ6 đ=_ng đAu &+i kw th1Z #F
nh:ng trận đánh lw tw !<% "ột thgng O%t%n2 "ột thgng 7uU đ*n nh:ng trận đánh hàng tU tU O%t%n
7uU H:. #F nh:ng trận đánh ng%y )át bên !ạnh !on ng=>i2 đ*n nh:ng trận đánh & !1ng .% .i
trong &] tr@ b%o l%2 #Mt !N !on đ6 đ=C! Hạy H, &à thK! tậ8. IJ !<% Ch% !]ng đ6 !ho !on bi*tZ 8hạ"
&i !on đ=C! 8h48 đánh kw th12 &à nh:ng 8hạ" &i khng đ=C! 8h48 đánh kw th1. Bg=C! lại !on
!]ng đ6 bi*t nh:ng 8hạ" &i O%t%n đ=C! 8h48 tMn !ng loài ng=>i2 &à 8hạ" &i O%t%n khng đ=C!
8h48 tMn !ng. Bgoài r% !on =+! l=Cng đ=C! 7uyền 8h48 O%t%n tMn !ng !on ng=>i2 &à 7uyền nGng
#hiên Ch$% trong !on ng=>i tiêu Hiệt O%t%n. Con đ6 đ=C! l6nh nhận đY tr3 thành "ột !hi*n )^
tr=3ng thànhp "ột !hi*n )^ tiền 8hong trong nh-n loại !hi*n đMu !h0ng HoN Bg@! trK! ti*8.
H[i !ona Ch% đ6 gi%o ,Co Vinh *hánh *âm W.i ohi !ho !onZ H6y !hi*n đMu !\u th* gi+i • Ch%
&à IJ trng !h> tFng !hi*n thLng !<% !on &à !á! !hi*n )^ nh5 b4. Ch% IJ b%n !ho ,Co
Vinh *hánh *âm W.i ohiX Khí giói chiên dâu làZ t6nh "êuE Áo giáp ra
trçn làZ 4hiêA nhường và linh duçc chüa lành thuong tích là .Fng th/ng h/i . `iXn ti*n trong
tFng gi%i đoạn !<% !uộ! !hi*n đ=% đ*n k*t 7uN nàoZ t1y thuộ! &ào tình yêu &à )K nh5 b4 !<% tFng
!hi*n )^. Ch% IJ =+! "ong tFng !hi*n )^ !hi*n thLng &à toàn thLng.
#gà" ?G&(&%((%
Con yêu HMu !<% Ch%a H" n%y Ch% Hạy !on &i*t &ề &iệ! !h:% bệnh &à trF 7uU. Ch% đ6 b%n tình
1+u là" khT gi+i !hi*n đMu2 !ó ngh^% là tình yêu H-ng lên #hiên Ch$% =+! nguyện !<% !on2 là đ\%
!on *hi+n :h?a 1+u th6ng2 &à !on đ%ng y+u th6ng *hi+n :h?a h*t l'ng2 h*t )\! !on. #hiên
Ch$% ti*8 nhận &à b%n thDo l>i kêu .in !<% !on. Viçc chiên dâu chông Satan và quy dü, con
nguòi không thê tµ súc mình duong dâu nôi. Nêu Thiên Chúa dê Satan tµ do, thì vói quyên
phép hiçn dang s•n có, chi mçt thàng Satan s‚ huy diçt trái dât trong chóp nhoáng2 nh= &ậy
là" )%o !on ng=>i !h0ng lại đ=C!( #hiên Ch$% đ6 b%n !ho !á! thiên thAn gìn gi: toàn &] tr@2 &à
gìn gi: tFng !on ng=>i trên trái đMt. /ì th* O%t%n khng tiêu Hiệt đ=C! !on ng=>i &à "?i !ng trình
tạo HKng !<% #hiên Ch$%. Viçc chiên dâu chông Satan phai do chính Thiên Chúa ban quyên
nàng cua Ngài cho con nguòi, thì con nguòi mói có thê duong dâu và chiên thàng duçc. Viçc
ban on Thánh cua Thiên Chúa cho con nguòi, tùy thuçc vào thái dç cua tùng con nguòi dôi
vói Thiên Chúa ~•*ình Y+u‚ ~ #hiên Ch$% tình yêu "ong !h> tình yêu !<% !on ng=>i đá8 trN2
&à Thiên Chúa s‚ ban on Thánh cua Ngài cho nhüng ai yêu mên Ngài trçn vçn. Ch% nói
rgngZ Yêu Thiên Chúa trçn vçn tình yêu cua con nguòi~ !h\ Ch% khng nói rgngZ #ình yêu
.\ng đáng. Q3i &ì không mçt tço vçt nào xúng dáng truóc m}t Thiên Chúa, dâu dó là Mç
Maria cao ca. #ạo &ật bi*t "ình bMt .\ng2 thì !àng 8hNi tr?n &Jn tn th> &à yêu "*n #hiên
Ch$%. Thiên Chúa cüng chi dáp lçi nguyçn vçng cua nhüng tço vçt sông trçn vçn vói Ngài.
H[i !on yêua ohi !hi*n đMu &+i O%t%n 7uU H:2 !hj "ột l>i kêu !Au !<% nh:ng đ\% !on yêu2 !hTnh
#hiên Ch$% 8hNi r% t%y2 khng 8hNi !á! !on !hi*n đMu nh=ng là !hTnh Ch% !hi*n đMu trong nh:ng
đ\% !on yêu.
Con b4 nh5 !<% Ch%a Ho% h;ng nh5 !<% Ch%a Ch% =+! "ong toàn th* gi+i là “Z!n 7oa
7[ng‚!<% #hiên Ch$%2 thì th* gi+i tr3 thành #hiên Đàng2 đY #hiên Ch$% ngK tr9. #hK! t* ngày n%y2
th* gi+i khng là Z!n 7oa 7[ng2 nh=ng là "ột trái đMt đAy !5 Hại ho%ng &ua ká! đá! nh:ng n@
ho% H;ng b9 !hD lM8a Bh:ng !hi*! ho% H;ng b4 nh5 đáng th=_ng2 đ%ng !0 &=_n lên h=+ng &ề "Pt
tr>i tì" ánh )áng !An thi*t !ho )K )0ng2 &à t5% h=_ng th_" gi:% "un !-y !5 ho%ng Hạia IPt tr>i
nhìn ngL" ho% H;ng &à ho% H;ng lun !An !ó "Pt tr>i. Giáo Hội !<% Ch% !ó là &=>n ho% H;ng
khng( Giáo Hội !ó t5% đ=C! h=_ng th_" tình yêu b%o tr1" th* gi+i khng( #ình yêu 3 n_i nào2
thì h=_ng tình yêu b%o tr1" n_i My. #ình yêu tì" gP8 tình yêu2 b3i &ìZ ,Con chiên cHa Cha nghI
Jiết tiếng Cha<E
H[i !on b4 nh5 !<% Ch%a /iệ! !h:% bệnh &à trF 7uU2 Ch% đ6 b%n thK! 7uyền !ho #ng đ; &à "n
đệ2 &à !ho tMt !N nh:ng %i !ó đ\! tin h=+ng &ề #hiên Ch$% tr?n &Jn. Ch% là #hiên Ch$% tình yêu
• k>i !<% Ch% là k>i tình yêu • Ch% là "ạ!h )0ng tình yêu • là Ho% H;ng • k>i !<% Ch% là
h=_ng th_" ho% H;ng ngào ngạt2 &=Ct trên "1i &9 ho%ng Hạ2 !ó )\! "ạnh á8 !h* nh:ng h=_ng &9
hạ !M82 là" !ho "un loài t=_i đJ8 lên. ohi r%o giNng k>i Ch%2 !á! !on !ó là nh:ng •7oa 7[ng
NhT‚ "%ng h=_ng th_" ngào ngạt2 á8 !h* nh:ng h=_ng &9 hạ !M8( Chüa bçnh &à trù quy là k*t
7uN hiYn nhiên !<% viçc rao truyên Lòi Chúa dúng nghia , là hành động !h\ng "inh tình yêu
)0ng động tr?n &Jn !<% ",i !on ng=>i2 là HMu hiệu đ\! tin !h-n !hTnh hiện h:u trong tạo &ật.
#gà" %)&(&%((%
Con b4 nh5 !<% Ch%a Ch% Hạy !ho !on bi*t tại )%o bệnh hoạn .my r%2 &à nh-n loại 8hNi !ó thái độ
nào tr=+! nh:ng bệnh hoạn "+i !\ .my r% liên t@!.
H[i !on b4 nh5a #hiên Ch$% là *ình Y+u2 là *oàn NGng2 &ì tình yêu "à #hiên Ch$% tạo HKng loài
ng=>i2 &à hgng !h\ng "inh tình yêu !<% #hiên Ch$% tFng gi-y tFng 8h$t trên tạo &ật. Bh=ng !on
ng=>i !ó yêu "*n #hiên Ch$% khng( Ch% nói rn !ho !on bi*t2 ",i ng=>i đ=C! )inh r%2 đều 8hNi
7u% V gi%i đoạnZ
Thú nhâtZ Giai doçn thu thách, là cuçc sông hiçn tçi, con nguòi dang sông phai ch|u sµ cám
dô cua Satan, và phai chúng minh lòng trung thành cua tço vçt dôi vói Thiên Chúa, qua
hành dçng tôn thò và yêu mên Thiên Chúa hêt lòng.
Thú haiZ Giai doçn truòng cuu, là cuçc sông bên vüng dòi dòi trong sµ công minh toàn
nàng cua Thiên Chúa tình yêu. H[i !on b4 nh5a #ình yêu !<% #hiên Ch$% đ6 khi*n #hiên Ch$%
"ong "u0n tFng !on ng=>i đ=C! )0ng !uộ! đ>i &^nh !eu hạnh 8h$! trong #hiên Ch$%. /ì
th* #hiên Ch$% 8hNi g3i đ*n !ho tFng !on ng=>i nh:ng H98 nhL! nh3Z Phai lo yêu mên, và thò
phuçng Thiên Chúa; phai lo tròn bôn phçn tço vçt dôi vói Thiên Chúa. #h* gi+i ngày n%y !ó
t0t đJ8 tr=+! "Pt #hiên Ch$% khng( Ch% nói rgngZ •khng‚. Thê giói dang nga theo chiêu
huóng Satan cám dô và Satan dang dân nhân loçi vào cuçc sông khôn nçn dòi dòi . #hiên
Ch$% đ%u l'ng & !1ng2 &à Thiên Chúa tình yêu đ6 8hNi H1ng nh:ng 8h=_ng !á!h t0i th=Cng2
là cho Mç Maria, Mç Thiên Chúa hiçn dên trong nhân loçi vói nhiêu phép lç chúng minh
tình yêu, và quyên nàng tình yêu cho mçi nguòi. Chính Cha cüng dã phai dên trµc tiêp ban
lòi dçy dô, qua nhüng tâm hôn bé nho, là nhüng con nguòi sông dúng con duòng Cha dã
vçch ra trong Phúc Am. /ậy "à đ6 7u% V th* kU H;n Hậ8 .my r% nh:ng )K kiện !Nnh báo2 rGn đD2
Hạy H,. #rái #i" Ch% &à IJ &vn 8hNi t%n nát !h9u tội l,i !on ng=>i hành hạ !1ng !K!ar Ch% 8hNi
là" gì b-y gi>(
H[i !on b4 nh5 !<% Ch%a Ch% 8hNi g3i đ*n trAn gi%n nh:ng t%i h?%2 đY đánh th\! !on ng=>i Hậy2
8hNi khng !on( ohng !'n !á!h nào n:%. Thiên Chúa phai huy diçt nhân loçi, nêu thê giói
không tro vê vói Thiên Chúa trong thòi gian tai hça xây ra. Cha dã goi bçnh hoçn cho thê
giói, goi nhüng thiên tai cho thê giói, dê con nguòi có d|p chiên dâu khàc phµc bàng súc con
nguòi. Trí óc con nguòi phai suy nghi tìm tòi nguyên nhân, và nêu tìm tòi trong sáng suôt, thì
con nguòi s‚ g}p duçc Thiên Chúa dê dàng. Nhung nêu trí thông minh tìm tòi trong u tôi
Satan, thì Thiên Chúa còn phai dê con nguòi tiêp tµc ch|u dµng tai hça cho dên khi nào nhçn
ra Thiên Chúa Tình Yêu là Chân Lý.
H[i !on b4 nh5a Ch% đ%ng t-" )K &+i !on &ề n,i đ%u khq !<% "ột ng=>i Ch% b9 đàn !on ho%ng
đàng b5 r_ia Bh=ng ng=>i Ch% khng thY b5 !á! !on !ái đ=C!. #ình trạng đ%u khq này2 Ch% !An )K
%n <i !<% nh:ng đ\% !on hi*u thNo2 !'n 3 lại trong nhà Ch%2 &à !An nh:ng đ\% !on My ti*8 gi$8
Ch% đD" nh:ng đ\% !on ho%ng đàng tr3 &ề. Con !ó )dn )àng &+i Ch% khng( B*u !on )dn )àng2
!on h6y yêu "*n Ch% tr?n &Jn2 &à hãy câu nguyçn cho thê giói duçc hoán cai tâm hôn, tù bo
cuçc sông tçi lôi dua dên khôn nçn dòi dòi, và tro vê vói Cha, yêu mên Cha là tiêp nhçn
hçnh phúc truòng cuu. #hiên Ch$% đ6 g3i bệnh hoạn !ho !on ng=>i2 đY đánh th\! !on ng=>i
Hậy2 ngh^% làZ Con ng=>i đ%ng đL" !hì" trong tội l,ia Bgh^% là t-" h;n !on ng=>i đ%ng bệnh hoạn
trA" tr?ngar H6y )á" h0i Gn nGn • Ch% )R b%n _n !h:% lành bệnh tật trong kinh H;n • ohi !on
ng=>i đ6 th\! Hậy • thì bệnh hoạn trên thY .á! là 8h=_ng tiện đánh th\!2 khng !'n !An H1ng đ*n
n:%.
Cha là Thiên Chúa Tình Yêu, Cha làm tât ca vì yêu thuong con nguòi, hãy dáp lçi Cha
bàng t6nh "êu.….
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
BG“‡ oH”B CH•y G‡–O— o‡#˜ a #™ šB CH•y a