UNIVERZITET “DŢEMAL BIJEDIĆ” MAŠINSKI FAKULTET MOSTAR II CIKLUS

UTICAJ KREDITNOG MONETARNOG SISTEMA NA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO

Predmetni nastavnik: prof. dr. Smail Klarić

Student: Elvis Omanović

Mostar, 24.02.2014.god.

Sadrţaj
Sadrţaj...................................................................................................................................2 1. Uvod............................................................................................................................3 1.1. 1.2. 1.3. Novac – osnovni pojmovi i definicije...............................................................3 Monetarna politika i centralna banka................................................................7 Centralna banka BiH – Valutni odbor...............................................................9

2. Uticaj kreditnog monetarnog sistema na privredu i preduzetništvo..........................10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Kako je nastao novac......................................................................................10 Historija Valutnog odbora...............................................................................13 Funkcija Valutnog odbora...............................................................................17 Priprema ekonomskog kolapsa...................................................................... 21
......... ............ .....

Kreditni monetarni sistem...............................................................................25

2.5.1. Monetarna kontrakcija...............................................................................29 2.5.2. Proraĉunski deficit.....................................................................................31 2.5.3. Duţniĉka kriza u Evropi i svijetu...............................................................33 2.5.4. Valutna klauzula........................................................................................40 3. Razvoj privrede.........................................................................................................43 3.1. 3.2. Promjena regulacije novca..............................................................................43 Ekspanzivna monetarna politika.....................................................................45

4. Zakljuĉak...................................................................................................................48 Literatura........................................................................................................................51

2

1. Uvod
1.1. Novac – osnovni pojmovi i definicije

Novac je sve ono što je opšte prihvaćeno u plaćanju za robe i usluge i za otplatu duga. Postoje tri osnovne funkcije novca: Sredstvo razmjene – novac cirkuliše kao sredstvo plaćanja za robu i usluge. Doprinosi povećanju ekonomske efikasnosti i smanjuje transakcione troškove. TakoĊe doprinosi i specijalizaciji i podjeli rada. Sredstvo oĉuvanja vrijednosti – omogućava oĉuvanje vrijednosti u vremenu, odnosno ĉuva kupovnu moć od momenta sticanja do momenta trošenja. Ovu funkciju moţe da ima i druga imovina kao što su akcije, obveznice ili nekretnine, koja moţe imati i neke prednosti, poput dividendi koje donosi. Uspješnost obavljanja ove funkcije zavisi od stabilnosti kupovne snage novca koja je pod uticajem kretanja opšteg nivoa c ijena. Razlog zbog kog novac vrši ovu funkciju je likvidnost – novac je najlikvidnije sredstvo. Likvidnost je brzina i lakoća kojom se neka imovina moţe konvertovati u sredstva razmjene bez većih transakcionih troškova i smanjenja vrijednosti. Novac moţe odmah da se koristi, dok ostalu aktivu odlikuju transakcioni troškovi. Novac ne vrši uvijek dobro ovo funkciju – u inflaciji novac gubi vrijednost i samim tim funkciju ĉuvanja iste. Obraĉunska jedinica – novac je jedinica kojom mjerimo i iskazujemo vrijednost bilo kog ekonomskog dobra ili usluge, dok se u barteru vrijednost novca iskazivala u drugim robama. U situaciji kad postoji mnogo roba to je stvaralo velike probleme. Pet osobina novca su: Prenosivost – mora biti pogodan za nošenje pri obavljanju kupovine na razliĉitim lokacijama. Trajnost – u fiziĉkom smislu, novac ne smije da bude od materijala koji će da se pokvari ili propadne. Djeljivost – mora da moţe da se podjeli na jednake djelove radi kupovine manjih jedinica ili vraćanja kusura. Standardizovanost – jednak kvalitet novĉanih jedinica, ne smiju se fiziĉki razlikovati. Prepoznatljivost – lako prepoznatljiv da bi se taĉno znalo da se radi o novcu a ne o imovini manje vrijednosti. Prema kriterijumu prisustva novca pri obavljanju trgovinskih transakcija sve ekonomije moţemo podjeliti na nemonetarne u kojima se trguje preko materijalne razmjene i monetarne u kojima se trguje uz korištenje novca.

3

Kod nemonetarne ekonomije razmjena je u vidu trampe, pa ne postoji novac a ni roba koja bi izjednaĉavala vrijednost ostalih roba. Sa povećanjem broja dobara razmjena se komplikuje, jer da bi do nje došlo neophodno je da postoji dvostruka podudarnost ţelja zbog ĉega je teško naći partnera u trgovini.

Slika 1. Novac

Pojavljuju se dva oblika oblika vrijednosti: Pojedinaĉni (jednostrani, prosti) – Vrši se trampa, ali sporadiĉno i neorganizovano, to je prosti barter. Ne postoji sredstvo kojim se moţe iskazati stvorena vrijednost proizvoda. Karakteristiĉni su veliki transakcioni troškovi i dugaĉko vr ijeme traţenja odgovarajuće strane u razmjeni. Od mase proizvoda izdvajala se grupa koja se ĉešće koristila u razmjeni. Prošireni oblik vrijednosti – Poĉinju da se koriste odreĊena mjesta za trgovanje. Karakteristiĉno je za model koji se naziva prošireni barter. Ovaj oblik vrijednosti se sastoji od niza prostijih oblika vrijednosti i neka dobra poĉinju više da se cijene – krzno, stoka i koţa – i poĉinju manje da se koriste zbog svoje upotrebne vrijednosti a više zbog mogućnosti zamjene za druga dobra. Nedostaci nemonetarne razmjene: nepostojanje naĉina oĉuvanja kupovne moći, nepostojanje zajedniĉke mjere i vrijednosne jedinice zbog ĉega nema ekvivalentne razmjene proizvoda.

4

Kod monetarnih ekonomija vremenom se izdvajaju neka dobra koja se ĉešće koriste u razmjeni i to najviše zbog toga što ih ljudi više cijene i ta dobra poĉinju da predstavljaju robni novac. Sada se pojavljuje opšti oblik vrijednosti. Robni novac nije ništa drugo već odreĊen proizvod ili roba u svom fiziĉkom obliku. U poĉetku je najĉešće tu funkciju imala stoka, a vremenom dobra koja su ĉinila robni novac gube svoju upotrebnu vrijednost i sluţe iskljuĉivo razmjeni. To postaje roba koja se najlakše prodaje i vremenom se broj tih dobara suţava do jednog dobra koje sluţi kao opšti ekvivalent preko kog se izraţava vrijednost ostalih, a to su plemeniti metali. Oni su se u poĉetku k oristili i u monetarne i u nemonetarne svrhe zato što imaju svoju unutrašnju (upotrebnu) vrijednost. Zbog lakoće razmjene prelazi se na standardizaciju i dolazi do kovanog novca. Od kovanog novca se vremenom razvija i papirni novac. Ljudi su iz razliĉitih razloga ostavljali kovani novac kod privrednih subjekata i dobijali potvrdu za podizanje. Postepeno se razvijaju tako da sa potvrdom jednog privrednog subjekta moţe da se podigne novac kod drugog. Iz tih potvrda se razvijaju banknote koje su prethodnica papirnog novca. Banknota (novĉanica) predstavlja surogat novca, tj. vrijednosni papir koji sadrţi pravo na odreĊenu koliĉinu punovrijednog novca . Poĉele su da se osnivaju banke u koje su ljudi deponovali zlato, a banke su izdavale potvrde za taj iznos. Faktori koji su doprinijeli pojavi papirnog novca: problemi vezani za nesigurnost i troškove transporta zlata, metalni novac se habao u prometu i postojale su mogućnosti zloupotrebe, masa plemenitih metala nije u stanju da prati rast proizvodnje i prometa, uvidjelo se da monetarna vrijednost ne mora biti jednaka stvarnoj vrijednosti novca zbog ĉega se prešlo sa 100% pokrića plemenitim metalima na djelimiĉno pokriće. Razvija se fiducijarni novac – vrijednost plaćanja se bazira na povjerenju da se novac moţe zamjeniti za robu i usluge. Kad je ekonomija više sklonija korištenju znaka nego robe kaţe se da je usvojila robni standard. Tu se koristi novĉani znak ĉija je vrijednost u potpunosti ili djelimiĉno povezana sa vrijednosti plemenitih metala. Tek se ovdje pojavljuje novĉani oblik vrijednosti. U prometu se javlja prekomjerna koliĉina banknota i drţava uvodi prisilni teĉaj banknota, odnosno ukida njihovu konvertibilnost za plemenite metale. Banknota tako postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja i prometa: svako je mora primiti u podmirivanju obaveza, ne moţe se traţiti isplata u novcu pune materijalne vrijednosti – zlatu, banke nemaju obavezu konverzije banknota u plemenite metale.

5

Papirni novac predstavlja papir odreĊene norme i nominalne vrijednosti bez unutrašnje vrijednosti, bez metalnog pokrića i bez bilo kakve veze sa zlatom. To je novĉanica koja ima prinudan kurs, što znaĉi da se ne moţe zamjeniti za novac pune materijalne vrijednosti. Njegova vrijednost zavisi od prometne funkcije, odnosno da se za njega moţe dobiti odreĊena koliĉina roba i usluga. Optimalnu koliĉinu papirnog novca odreĊuje Centralna Banka. Optimalna novĉana masa je ona koliĉina koja je neophodna za nesmetano odvijanje proširene reprodukcije uz odrţavanje stabilnosti c ijena roba i usluga. Kako bi sprijeĉila zloupotrebe pri štampanju novca i fenomen inflacije, drţava osniva jednu Centralnu Banku i na nju prenosi ekskluzivno pravo emisije papirnog novca. Pošto prestaje obaveza konverzije novĉanica u zlato novĉanice u prometu postaju praktiĉno ĉist papirni novac zbog ĉega se ovo vaţenje naziva papirno vaţenje ili sistem slobodne valute. Razvojem papirnog novca sve više dolazi do izraţaja pojava inflacije, pa se ona ĉesto vezuje za razvoj papirnog novca i zloupotrebu novca u privrednom razvoju. Papirni novac sam po sebi nema nikakve vrijednosti. Razvio se iz potreba prometa i kroz stalne napore usmjerene u pravcu olakšanja prometa. On ima vrijednost samo zato što funkcioniše u opticaju. Koliĉina papirnog novca u opticaju odreĊena je koliĉinom stvarnog novca koji bi bio potreban za nesmetano odvijanje privredne aktivnosti. Vrijednost papirnog novca zavisi od pokrića robama a ne od pokrića zlata koje reprezentuje. Depozitni novac predstavlja sredstva koja nebankarski subjekti drţe na svojim raĉunima kod banaka. Osnovni je izvor kreditnog potencijala banaka. Postoje ĉetiri vrste depozita: Depoziti po viĊenju – kratkoroĉna potraţivanja nebankarskog sektora kod banaka – tekući raĉuni. Osnovni motivi njihovog drţanja su sigurnost i likvidnost, a kamatna stopa ili ne postoji ili je jako niska. Predstavljaju osnovu monetarno-kreditne multiplikacije (proces stvaranja novca od strane poslovnih banaka) i zbog toga su pod strogom kontrolom Centralne Banke koja ih reguliše na više naĉina: politikom obaveznih rezervi – sve banke odreĊeni procenat rezervi drţe kod Centralne Banke, a ta sredstva ne ulaze u kreditni potencijal banke, politikom rezervi likvidnosti – odreĊen procenat sredstava koje banke mogu drţati na raĉunu Centralne Banke i sluţe kao primarna rezerva likvidnosti u sluĉaju velikog povlaĉenja sredstava, kreditiranjem banaka iz primarne emisije. Štedni depoziti – nemaju rok dospjeća. Nose višu kamatnu stopu ali je obavezna rezerva niţa. Smanjuju potrebu za roĉnom transformacijom sredstava.

6

Oroĉeni depoziti – sredstva povjerena banci na odreĊeni rok. To moţe biti namjensko ili klasiĉno vremensko ograniĉavanje. Nose višu kamatnu jer su manje likvidna sredstva pošto se ne mogu podići prije roka dospjeća. Oni su skuplja sredstva u odnosu na depozite po viĊenju i odreĊuje se niţa obavezna rezerva. Doprinose stabilnosti bilansa banke i smanjuju potrebu za roĉnom transformacijom sredstava. Posebna vrsta oroĉenih depozita koja se javlja u trţišnim privredama su depozitni certifikati – hartije od vrijednosti koje banka emituje i koje u roku dospjeća isplaćuje zajedno sa kamatom. Posebna povoljnost je što se mogu prodati i prije roka dospjeća. Kamata se oduzima od prodaje. Od 90 do 95% transakcija se obavlja depozitnim novcem a samo 5-10% gotovim novcem. Specijalni depoziti – koriste se kao instrumenti ekonomske politike. Mogu se drţati kod Centralne Banke (obavezne rezerve) i kod poslovnih banaka (depoziti za uvoz). Oni ne ulaze u kreditni potencijal banke. 1.2. Monetarna politika i centralna banka

U bankarskom i monetarnom sistemu najvećeg broja zemalja centralno mjesto zauzima centralna banka. Iako se ona u nekim zemljama zove: emisiona, drţavna, rezervna ili centralna u osnovi njene funkcije su jednake. S obzirom da komercijalne banke drţe svoje depozite i sredstva rezerve kod centralne banke, otuda proizilazi i naziv za centralnu banku kao banku banaka. Centralna banka je monetarni autoritet koji ima kontrolu slobode odluĉivanja o zalihama rezervi komercijalnih banaka. To podrazumijeva monopol na odreĊivanje visine rezervi komercijalnih banaka. Centralna banka ima mogućnost da odreĊuje monetarnu politiku po vlastitoj volji. Glavna uloga centralne banke ogleda se u sprovoĊenju ekonomske politike kroz voĊenje monetarno – kreditne i devizne politike te kroz osiguranje stabilnosti nacionalne valute. Ona je neprofitna institucija, odgovorna za meĊunarodnu likvidnost zemlje i stabilnost nacionalne valute. Centralna banka ima znaĉajnu ulogu na finansijskom trţištu gdje odreĊuje nivo novĉane mase i visinu kamatne stope. Emisijska dobit ostvaruje se kao razlika prihoda i rashoda i u velikom broju zemalja predstavlja prihod drţavnog proraĉuna. Osnovne funkcije i zadaci centralne banke su : 1. emisija novĉanica, novca i kredita, 2. sprovođenje mjera kreditno monetarne politike, 3. eskontna politika, 4. operacije na otvorenom trţištu,
7

5. politika obaveznih rezervi, 6. obavljanje odreĊenih poslova na raĉun drţave, 7. odrţavanje spoljne likvidnosti. Centralna banka vrši i niz drugih funkcija kao što su: kreditiranje k omercijalnih banaka, kontrola i regulacija rada banaka. Ona je jedina institucija koja ima pravo i mogućnost da vrši kontrolu rezervi u bankarskom sistemu. Najsloţenije pitanje monetrane politike jeste šta treba da kontroliše centralna banka, kao emisiona institucija. Promjena novĉane ponude direktno utiĉe na kamatnu stopu, što se odraţava i na investiciona ulaganja. U stvarnom ţivotu savremenih zemalja sve više jaĉa uloga drţavne intervencije u monetarno kreditnoj oblasti, s posebnom kontrolom rada komercijalnih banaka. Centralna banka doprinosi razvoju finansijskih trţišta operacijama na otvorenom trţištu i emisijom kvalitetnih hartija od vrijednosti. Monetarna politika svake zemlje gradi se radi što efikasnijeg odvijanja procesa društvene reprodukcije i odmjerene regulacije koliĉine novca u opticaju. Veća ili manja koliĉina novca koja se naĊe u opticaju dovodi do posljediĉnih poremećaja. Optimalna novĉana masa odreĊena je ukupnim obimom novĉanih transakcija i brzinom opticaja novca. Porast ukupnih novĉanih transakcija prouzrokuje potrebu za većom koliĉinom novca u opticaju, a veća brzina novĉanog opticaja za novĉanom masom se smanjuje. U zemljama razvijenih trţišnih ekonomija, centralne standardizovan izbor instrumenata monetarnih regulisanja koji ĉine: · · · · · · · obavezna rezerva, rezerva likvidnosti, kreditni poslovi centralne banke, operacije na otvorenom trţištu, politika eskonta, reeskonta i finansiranja, politika eskontene stope Centralne banke, ograniĉenje plasmana banaka.“ banke primjenjuju

U praksi većine Centralnih banaka, kao instrument monetarnog regulisanja najĉešće se koristi mehanizam obavezne rezerve.
8

1.3.

Centralna banka BiH – Valutni odbor

Centralna banka BiH je poĉela sa radom 11. avgusta 1997. godine. Najvaţnija funkcija CBBiH je da "formuliše, usvaja i kontroliše monetarnu politiku u Bosni i Hercegovini". CBBiH upravlja monetarnom politikom kroz aranţaman Valutnog odbora. Ovo je definisano u Zakonu o CBBiH, kao i u Daytonskom sporazumu. „Postoje dva razloga za odabir Valutnog odbora. Prvi je taj da on obezbjeĊuje ĉvrsto nominalno sidrište u obliku fiksnog kursa (1 KM = 0,51129 EUR). Ovo je bilo od kritiĉne vaţnosti za veoma nesigurnu, post-ratnu ekonomsku situaciju u BiH. Drugi razlog je da je on uzeo u obzir teškoće koje će se pojaviti prilikom uspostavljanja institucija i donošenja politiĉkih odluka u kompleksnom politiĉkom okruţenju koje je postojalo u BiH. Ne vjerujem da postoji ijedna druga vrsta monetarne politike, osim moţ da usvajanja DEM (kasnije EURO) kao bh. valute, koja bi ovako brzo, zemlji poput BiH, obezbjedila stabilnu valutu i valutu od povjerenja kao i nisku inflaciju. Ukoliko se zakonodavstvo, pravni i poreski sistem ne promijene, i ako se ne promijene brzo i iz korijena, budućnost BiH bit će teška. Ovi problemi su meĊusobno povezani i imaju zajedniĉki korijen - nerazumijevanje naĉina rada ekonomije i privatnog sektora i toga kako bi trebalo izgledati okruţenje koje moţe privući investicije na nivou koji je neophodan za BiH. Paţnja bh. politiĉara i meĊunarodnih struĉnjaka i savjetnika mora biti usmjerena u tom pravcu. Upravo će reforma zakonodavstva i mikroekonomije odrediti budućnost BiH. Ne postoji nikakva brza politika koju bi BiH mogla promijeniti da izaĊe iz teške ekonomske situacije koja je nastajala dugo vremena. To nije jednostavno. Nastavak reforme u bankarstvu, ubrzana reforma zakonodavstva, reforma u pravu i sudstvu, smanjenje birokratije, smanjenje poreskih opterećenja, privatizacija – duga je lista stvari koje se moraju uraditi a vrijeme istiĉe. U meĊuvremenu, stabilnost Valutnog odbora je najpozitivnija osobina kojom BiH raspolaţe da bi privukla strane investicije. S obzirom na nestabilnu situaciju u ekonomiji i platnom bilansu u ovom trenutku, ugroţavanje stabilnosti KM putem usvajanja nekog drugog diskrecionog oblika monetarne politike bio bi najbolji naĉin da se osigura ekonomska kriza u BiH.“ – Peter Nicholl, bivši Guverner Centralne banke BiH.

9

2. Uticaj kreditnog monetarnog sistema na privredu i preduzetništvo
Na sve navedeno u prvom poglavlju moramo pogledati iz drugog ugla, te postaviti pitanja: kako, zašto, ko i kakve su koristi od Valutnog odbora kao obiĉne mjenjaĉnice u ulozi Centralne banke Bosne i Hercegovine? Šta je zapravo novac, kako dobija vrijednost, ko njime raspolaţe i kako utiĉe na obiĉnog ĉovjeka u Bosni i Hercegovini? Kakva je monetarna politika Bosne i Hercegovine i kako razliĉiti monetarni sistemi utiĉu na razvoj privrede i društva u jednoj drţavi ili zajednici drţava? Na sva ova pitanja slijede odgovori u nastavku rada. 2.1. Kako je nastao novac

Nekada davno bio je jedan otok na Mediteranu. Njegovi stanovnici bili su sretni ljudi – bavili su se uzgojem vinove loze, maslina, ovaca i raznog povrća. Neki su uzgajali ţitarice, a neki su lovili ribu. Svako od njih imao je vlastitu kuću. Poznavali su jedni druge, oni koji su bili najuspješniji bili su poštovani od strane zajednice. Mještani su pomagali jedni drugima. Vladalo je zajedništvo, ali ne sluĉajno. Od svojih predaka nauĉili su da će ţivot svima biti lakši ako će jedni drugima izlaziti ususret. U biti, iako zajednicu ĉine pojedinci, ona ipak funkcioniše kao cjelina budući da svi na neki naĉin zavise jedni o drugima. Niko ne zna sve, svako ima svoj zanat ili vještinu koju odliĉno poznaje. Kad tad neko zatreba uslugu ili znanje koje sam ne posjeduje.

Slika 2. Razmjena dobara i usluga

10

Plodove svoga rada i truda seljani su razmjenjivali. Vinogradar je davao vino za ovĉetinu, ribar je davao ribu za mljevene ţitarice (brašno). Uostalom riba ide puno bolje uz komad hljeba. Zajednica je rasla, djeca su se ţenila i udavala, a blago se umnoţavalo. Od samo jednog zrna pšenice moţe izrasti stabljika sa preko 100 zrna. Ovce bi svake godine davale janjad, kuće su se širile i povećavale. Ukupna koliĉina korisnog kapitala je rasla, a zajednica je bila sve bogatija. S druge strane, mrtav kapital predstavljao je imovinu koja nije iskorištena. Padina po kojoj raste korov nema nikakvu vrijednost, ali ako se korov raskrĉi i posade masline onda ta padina postaje korisna. MeĊutim kako je vrijeme prolazilo bilo je sve više problema sa razmjenom. Ribaru nisu trebale tikvice, tesar nije trebao masline jer je u svome vrtu već imao par maslina, htio je samo malo dobrog vina. Da bi došli do proizvoda koji im je trebao morali su se više puta “trampati” i tako bi gubili vrijeme koje bi inaĉe mogli provesti u radu ili zajedno sa svojim porodicama. Uskoro se na njihovom otoku pojavila grupa uglednih ljudi. Glavni meĊu njima okupio je seljane i lokalnog starješinu, potom im je rekao: "Vidite kako bespotrebno gubite vrijeme na beskonaĉne razmjene, umjesto da odmah doĊete do onoga što vam treba. Mislim da bi vam novac mogao olakšati ţivot". Ljudi su ga u ĉudu pogledali i pitali šta je novac? "Novac je sredstvo razmjene, roba sa kojom se moţe kupiti svaka druga roba. S vašom robom ne moţete kupiti što god ţelite, jer vlasnik robe koju ţelite ne treba nuţno robu koju vi ţelite prodati!" - odgovorio im je. Ovaj ĉovjek dobro govori!, dobacio je jedan od seljana. Juĉer sam u procesu trampe izgubio petinu vrijednosti svoje robe, dobacio je drugi. Novac bi nam uistinu olakšao ţivot, šta traţite za njega i kako bi on izgledao?", upitao je potom starješina. Novac bi bio u obliku papira i na njemu bi bio vaš ţig, ali bi mi imali vlast nad njegovom izradom.", odgovorio je bankar. “A kako bi moji sumještani došli do njega?", upitao je starješina. "Jednostavno" odgovori bankar: “Budući da je uloga novca razmjena robe, dobili bi novĉanu protuvrijednost za svoju robu. Tako bi ubuduće mogli izravno mijenjati robu koju ţele prodati za robu koja im treba.” “Zvuĉi prejednostavno.” – odgovorio je starješina. “Postoji jedna mala napomena”, rekao je bankar. “Za svakih 100 novĉanih jedinica koje ćemo vam dati, nakon jedne godine morati ćete nam vratiti 105.” Uskoro je nastao ţamor meĊu okupljenim ljudima. “Ovaj ĉovjek je lud! Uloga novca je razmjena robe, a ne stvaranje duga”, rekao je jedan od seljana. Drugi je dobacio: “To je samo papir u sluţbi razmjene, njegovo pokriće je u našoj robi, ti papiri su sami po sebi bezvrijedni.” Jedan bogati mještanin koji je upravo gradio kuću za svog drugog sina upitao ih je: “Kako moţete traţiti da vam vratimo više nego ste nam posudili, to je nemoguće! Ako cijela zajednica dobije 10.000 toga što vi zovete novcem, kako ćemo vam vratiti 10.500? Ovih 500 nije nikada niti došlo do nas! I ne samo to, s novcem koji bi vam vratili mogli bi ste kupiti svu našu robu, a sami niste ništa proizveli. Uz pomoć bezvrijednog papira mogli bi preuzeti sve što mi mukotrpno stvaramo. Ţelite se bez rada obogatiti na našoj muci!”.
11

Starješina se zacrvenio i rekao pred svima: “Ova vaša ponuda baš i nije tako dobra kako se ĉinila!” Nastalo je komešanje i meĊu bankarima, glavni meĊu njima, pokušao je smiriti tenziju rijeĉima: “Dajte nam koju minutu da se meĊusobno dogovorimo, sigurno ćemo pronaći rješenje koje bi bilo u obostranom interesu.” Odveo je svoje kolege na stranu i rekao im: “Nije tako lako kako smo mislili, ovi ljudi nisu budale, oni ţele sredstvo razmjene, a ne dug. Onaj najbogatiji meĊu njima najviše je problematiĉan, razumije na koji naĉin se kapital kreće i razmjenjuje ruke, kao i našu nevjerojatnu prednost u njegovom stjecanju ukoliko bi se naš model prihvatio. Mislim da moramo pronaći kompromis, uostalom bilo je naivno od nas za oĉekivati da će ljudi prihvatiti ideju novca kao duga. Oni znaju da bi primarna uloga novca trebala biti razmjena dobara i usluga, a ne stvaranje duga. Moramo razmišljati dugoroĉno!” “Kako to mislite?”, upitao ga je mlaĊi kolega. “Vrlo jednostavno.”, odgovorio je. “Vi i ja znamo da će njihova zajednica sa vremenom stvarati nove vrijednosti koje će trebati dobiti pokriće u novcu kako bi mogle biti razmijenjene. U poĉetku ćemo im dati nepovratni novac koji će imati pokriće u njihovoj robi – tzv. nekreditni novac i oni će misliti da je uloga novca razmjena dobara i usluga. MeĊutim, jednom kada nam daju vlast nad novcem više ga nećemo davati nekreditno ili uz malu proviziju koja bi pokrivala trošak njegove izrade, već iskljuĉivo u obliku duga (kredita).

Slika 3. Novac kao dug

Uskoro će kamata koju ćemo obraĉunavati na novo-izdani novac nadmašiti iznos poĉetnog novca. Npr. u poĉetku će u opticaju biti 10.000 novĉanih jedinica, a dug mještana prema nama 0. MeĊutim, kako će vrijeme prolaziti taj omjer će se mijenjati, za par godina oni će nama biti duţni više novca nego ga uopšte postoji, a mi ćemo uz pomoć bezvrijednog papira preuzeti svu njihovu imovinu. Naravno, oni nam je neće dobrovoljno dati u ruke, ali jednom kada dug višestruko premaši ukupnu koliĉinu novca, neće imati izbora.” “Ti si genije!” - dobacio mu je drugi kolega – “samo moramo biti strpljivi i pitanje je trenutka kada ćemo imati svu njihovu imovinu. Nadam se da neće shvatiti kako ih ţelimo prevesti ţedne preko vode, zato naš plan treba polagano provoditi. Kada bi im odmah ponudili veliki dug u zamjenu za njihovu imovinu, rekli bi nam da smo ludi i da takvo što neće nikada prihvatiti. Uostalom ko bi prihvatio da bude nekome duţan i da zauzvrat ostane bez imovine?”
12

2.2.

Historija Valutnog odbora

Sprijeĉavati vlast da prekomjerno troši, a ohrabrivati banke da uvećavaju kredite dva su osnovna cilja koje slijedi monetarna politika. Taj posao, u nezavisnim zemljama, uspješno obavlja centralna banka. Sa svojim punim ovlaštenjima ona najpotpunije doprinosi razvoju privrede. Vlastita centralna banka je pouzdan dokaz ekonomskog i politiĉkog suvereniteta zemlje. Bez toga razvoj se ne da ni zamisliti. Nema ni jedne zemlje koja je uspjela u razvoju, a da nije imala vlastitu centralnu banku. U neslobodnim zemljama, koje su bez svog ekonomskog i politiĉkog suverenite ta, umjesto centralne banke osnivaju se valutni odbori. To je monetarna institucija bez monetarnih ovlaštenja. Stvarni sadrţaj mjenjaĉnice se ispunjava praznim pojmom centralne banke. I što je najvaţnije to ima i svoje pristalice. Ne samo politiĉke, što je razumljivo, nego i iz reda ekonomista. Posebno iznenaĊenje su ekonomisti iz zemalja u kojima je uveden valutni odbor.

Slika 4. Valutni odbor

Iskrenost onih koji iz pravca svojih razvijenih zemalja izriĉu pozitivne ocjene o valutnom odboru, vidljiva je već na prvi pogled. Svi ko ji tako govore kod sebe imaju centralne banke. Valutni odbor, kao institucionalni izraz nesloboda, nije u stanju da obezbijedi uspješan razvoj. Sloboda je jaĉa od neslobode. Nema primjera u historiji da je neka zemlja dugoroĉno uspjela u okolnostima valutnog odbora. Uzaludna su sva upinjanja politiĉki promišljenih ekonomista. Ne mogu pomoći. Sadašnji valutni odbori su primorani na propadanje, baš kao i oni iz prošlosti.

13

Oslobodilaĉki pokreti pedesetih godina prošlog vijeka bili su skoro zbrisali valutne odbore sa geografske karte. Globalistiĉke neslobode su ih ponovo oţivjele. Sasvim prirodno. I odmah su se, i kod nas, našli njihovi branitelji. Ne gledajući na narod i privredu, na jadno stanje u kojem se nalaze i sve opasne prijetnje koje nadolaze, danas se pruţa skoro opšta politiĉka, pa i ekonomska podrška valutnom odboru u Bosni i Hercegovini. Ponavljaju se poznate neistine o doprinosima stabilnosti valute i cijena, porastu izvoza, dotoku stranog kapitala, porastu bruto društvenog proizvoda i zaposlenosti i sliĉno. Gleda se samo na sadašnjost ne diţući pogled prema budućnosti vjerovatno da se ne bi ugledala sva veliĉina ekonomskog sloma koja prijeti i koji nadolazi. Izvorno, ideja valutnog odbora potiĉe od engleskih kraljeva. Prve formulacije su se pojavile u ranim 1800-im godinama od ekonomista okupljenih u tzv. „monetarnoj školi“. Osnovni razlog pojave valutnog odbora je nastojanje Velike Britanije da, i na taj naĉin, saĉuva svoje imperijalno carstvo. Nabujali oslobodilaĉki pokreti su nosili opasnosti masovnog politiĉkog i ekonomskog oslobaĊanja kolonija. Da bi se to sprijeĉilo smišljen je valutni odbor kao veoma uspješna kolonijalna institucija. Efikasnost je bila izuzetna. Skoro bez ikakvog otpora produţeno je kolonijalno ropstvo, u nizu zemalja, za sl jedećih sto godina. Troškovi funkcionisanja su bili skoro beznaĉajni a koristi izuzetne. Organizovanjem valutnog odbora svom snagom se i dalje doprinosilo ekonomskom razvoju imperije, a uništavanju domaće privrede. I tako do potpunog ekonomskog sloma. To je upravo neposredan doprinos djelovanja valutnog odbora. Prvi uspješan pokušaj osnivanja valutnog odbora ostvaren je u britanskoj koloniji Mauricijus 1849. godine. Od tada broj zemalja sa valutnim odborom ubrzano raste. Svoj vrhunac dostiţe oko 1940. godine kada je oko 50 zemalja svijeta istovremeno bilo u reţimu valutnog odbora. Ukupno je oko 70 zemalja do sada ostvarilo ovu vrstu iskustava. Polovicom prošlog vijeka dogaĊa se nagli zaokret. Nabujali oslodilaĉki nacionalni pokreti su masovno izvlaĉili zemlje iz reţima valutnih odbora. Već oko 1950. godine svega su ĉetiri krajnje male zemlje zadrţale valutni odbor: Bermuda (63.000 stanovnika), Kajmanska ostrva (35.000 stanovnika), Foklandska ostrva (2.800 stanovnika) i Gibraltar (29.000 stanovnika). Od tada valutni odbor, kao monetarna institucija, skoro da je bio zaboravljen. Interes je naglo porastao sa pokretanjem procesa globalizacije. Prvi put u historiji valutni odbori se osnivaju na tlu Evrope. Posebno je vaţno da su to relativno krupne i drţave sa prethodnim relativno visokim nivoom ekonomske razvijenosti: Estonija 1992. – 1,4 miliona stanovnika, Litvanija 1994. – 3,6 miliona stanovnika, Bosna i Hercegovina 1997. – 3,8 miliona stanovnika i Bugarska 1997. – 7,8 miliona stanovnika, kakve se u historiji valutnih odbora uglavnom ne susreću. Historijsku ulogu osnivanja kolonijalnih valutnih odbora sada je od Velike Britanije preuzela Evropska Unija.

14

Nakon oslobaĊanja od valutnog odbora zemlje su ĉekali teški problemi ispravki vrijednosti deviznog kursa i provale inflacije. Vrijeme trajanja valutnog odbora je vrijeme skoro potpunog uništenja domaće privrede. I nakon duţeg vremena zemlje nisu u stanju da se ekonomski oporave. Valutni odbor je takoreći trajno zaustavio razvoj na tim podruĉjima. Nepodnošljivi dugovi i platni deficiti, uništena privreda, rasprodati prirodni resursi slika je opustošene zemlje nakon valutnog odbora. Danas su to najsiromašnije zemlje svijeta. Historija jasno upozorava da se u reţimu valutnog odbora zapadalo onda kada se gubila politiĉka samostalnost, a iz njega izlazilo kada se politiĉka samostalnost ponovo sticala. Prisustvo valutnog odbora, historijski mjereno, je dovoljan dokaz politiĉke zarobljenosti. Uglavnom se to dogaĊalo nakon ratova i dubokih ekonomskih kriza. Da je valutni odbor kolonijalna institucija i da ne doprinosi razvoju vlastite zemlje govori i podatak da nijedna veća i razvijena zemlja trţišne privrede nije koristila monetarni odbor. Nakon oslobodilaĉkih pokreta ukidani su valutni odbori a osnivane vlastite centralne banke. Valutni odbor je, historijski gledano, pokazatelj gubitka, a vraćanje centralne banke je pokazatelj ponovnog sticanja suvereniteta. Nema sluĉaja da je neki valutni odbor propao zbog propadanja domaće privrede. Kretanja su suprotna. Što je domaćoj privredi teţe, valutnom odboru je sve bolje. Oni se uništavaju onda kada siromaštvo toliko naraste da to pokrene socijalne proteste koji se pretvaraju u oslobodilaĉke pokrete. Sredinom prošlog vijeka kada su pred udarom oslobodilaĉkih pokreta valutni odbori skoro nestali sa historijske scene pojavile su se i brojne kritiĉke ekonomske analize u kojima su valutni odbori obojeni crnim bojama (Nevin 1961., Mars 1948., Ow 1985.). Izgledalo je da je stavljena taĉka na kritiĉku nauĉnu misao. Valutni odbori su štetni za razvoj domaće privrede, vladalo je opšte mišljenje. Engleska je odavno primjetila da se ne isplati silom osvajati tuĊe teritorije i narode. Daleko su efikasnije prevare. Pod prividom vlastitog politiĉkog suvereniteta, podmićujući i prisiljavajući domaće politiĉare ostvaruje se uspješna ekonomska kolonizacija. Na tim osnovama, takoreći bez metka, Engleska je stvorila i najduţe zadrţala najveće kolonijalno carstvo u historiji. Znajući za to danas su svi „postali Englezi“. Svi razvijeni se, u kolonijalnom zaposjedanju manje razvijenih, sluţe prevarama. Podmićuju se i prisiljavaju domaći politiĉari da rade za raĉun stranaca (i naravno za svoj), a protiv naroda. Metod e su veoma usavršene, kojima je skoro nemoguće suprostaviti se (humanitarne pomoći, investiranja, subvencioniranja, pomoći eksperata, školovanja, nevladine organizacije i sliĉno). Sve to naravno završi u uništenju vlastite privrede, nepodnošljivim platnim deficitima i dugovima, rasprodajama prirodnih i javnih dobara. I tu je kraj. To je već kolonijalizam.

15

Jedna od historijskih engleskih prevara, koja nije uspjela, odnosi se na „slobodno trţište“. Razvijenija od Evrope i Amerike (XIX vijek) Engleska ih je ubjeĊivala da je za sve najbolje da oni svoje sirovine preraĊuju u Engleskoj odakle će dobivati na jkvalitetnije i najjeftinije industrijske proizvode. Amerika i Evropa će proizvoditi sirovine, a Engleska će ih preraĊivati. Neke evropske zemlje su to prihvatile. Njemaĉki ekonomista Franc List je izvršio samoubistvo pošto nije uspio da ubijedi svoju vladu da ne nasjedne toj prevari. Prevaru su prozreli i odbili ameriĉki ekonomisti. I pored prirodne zaštite, zbog velikih transportnih troškova, Amerika je štitila svoju ĉeliĉnu industriju carinama od 100%. Na ponudu Engleske da se ukinu carine na izvoz sirov ina, a ona će ukinuti carine na uvoz gotovih proizvoda ameriĉki ekonomisti su smislili krilaticu: „Nemoj slušati šta Englez priĉa, nego gledaj šta radi“. Podsjetili su Engleze na njihovu ekonomsku historiju i kraljevsku porodicu Tudora. Dok su prodavali vunu Evropi Engleska je siromašila, a Evropa se bogatila. A onda je porodica Tudora prvo uvela carine na izvoz vune, a onda potpuno zabranila izvoz. Na toj osnovi Engleska je ubrzo postala najmoćnija svje tska sila u tekstilnoj industriji. Na ponudu Engleza ameriĉki predsjednik Abraham Lincoln je podrugljivo odgovorio: „Slobodna trgovina je dobra stvar. Šteta što nemamo novaca za nju.“ (Reinert, 2006., 32). Historijsku ulogu Engleske danas je preuzela Amerika. „Imajući u vidu strategiju koju Amerika danas primjenjuje prema trećem svetu, moglo bi se reći: ‚Radite ono što što su Amerikanci radili, a ne ono što sada priĉaju’.“ (Globalization, 2007., 36). Danas se, u krugu razvijenih, uporno razvijaju vještine da se jedno radi, a drugo priĉa. Uvjeţbavaju se prevare. Jedno se radi u vlastitoj zemlji, a sasvim suprotno se preporuĉuje manje razvijenim zemljama (pravite drugom štetu da bi vama bilo dobro, govore engleski ekonomisti). U tom cilju izmišljen je i podrugljiv i poniţavajući pojam tranzicijskih zemalja, od kada su prevare dobile svoj potpuni legalitet. Uglavnom se to ostvaruje putem finansiranja brojnih „istraţivanja“ i masovnog publikovanja rezultata. Sve što nije dobro za razvijene dobro je za manje razvijene tranzicijske zemlje. Kao da geografija i stepen ekonomske razvijenosti mogu da mijenjaju ekonomske principe i zakonitosti. Ali, naţalost, to je široko prihvaćeno i od ekonomista manje razvijenih (tranzicijskih) zemalja. Ono što nije uspjelo Engleskoj u XIX vijeku uspjelo je Americi i Evropi u XXI vijeku. Manje razvijenim zemljama Evrope je nametnuto „slobodno trţište“ kao velika ekonomska prevara. Sve se ovo odnosi i na valutni odbor. Po svom naĉinu funkcionisanja i konaĉnom rezultatu valutni odbor je zapravo velika ekonomska prevara.

16

2.3.

Funkcija Valutnog odbora

Monetarno ovlaštenje je jedno od osnovnih u upravljanju privredom. Bez mogućnosti voĊenja politike novca, upravljanje privredom je nemoguće. Znajući to, a u cilju što potpunijeg i uspješnijeg ekonomskog zarobljavanja, globalisti su u formi Valutnog odbora oduzeli Bosni i Hercegovini monetarnu, kao osnovnu, ekonomsku funkciju. Oduzimanje je potpuno, bez ostatka, što povećava nivo globalistiĉkog uĉinka. Suština Valutnog odbora, onako kako stoji u obrazloţenju njegovog funkcionisanja, emisija na osnovu povećane inostrane nabavke, jeste u neprekidnoj oskudici novca (deflacija). Kreatori Valutnog odbora znaju da to nije tako. Oni uvijek jedno priĉaju a drugo rade. Priliv novca se ne obezbjeĊuje iz preteţnosti izvoza nad uvozom, nego iz sasvim drugih izvora: kredita, prodaje strancima, doznaka, potrošnje stranaca u zemlji. I tu je prava suština Valutnog odbora. Onemogućiti, na osnovu emisione funkcije Centralne banke, priticanje u privredu potrebne koliĉine novca, i upravljanje deviznim kursom kao instrumentom politike prema inostranstvu. Umjesto toga je priticanje novca iz inostranih izvora. Da bi bilo novca, nuţno je zaduţivati se, prodavati strancima i sliĉno. Pravo finansijsko kolonijalno ropstvo.

Slika 5.: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Nepostojanje centralne banke u BiH nosi u sebi jednu veoma tešku posljedicu. Kontrola novca, odnosno njegovo puštanje i povlaĉenje, predstavlja osnovnu ekonomsku funkciju centralne banke. Sve se to završava u poţeljnoj kamatnoj stopi koja obezb jeĊuje maksimalni razvoj domaće privrede. S obzirom da nemamo centralnu banku, mogućnost upravljanja novcem, imajući u vidu ostvarenje makroekonomskih ciljeva (zaposlenost, uvoz-izvoz, rast BDP-a), ne postoji. Novcem samostalno upravljaju poslovne banke, što se završava u neviĊenoj pljaĉki privrede i stanovništva, visoke kamate koje su više od dva puta više od evropskih – prosto guše privredu i ne dozvoljavaju joj bilo kakav razvoj.
17

Uskraćivanjem prava na centralnu banku, uskraćena nam je mogućnost upravljanja deviznim kursom kao bitnim makroekonomskim instrumentom. Da posjedujemo centralnu banku, vjerovatno bi smo na osnovu upravljanja novĉanom masom upravljali c ijenom inostranih roba. Ne bi se dozvoljavala prekomjerna precjenjenost domaće valute, ĉime se poskupljuju domaće robe i novac, a pojeftinjuje strani novac i robe. To naravno vodi prekomjernom zaduţivanju i uvozu. Politikom novca, saglasno ekonomskim pogoršanjima, obarana bi vrijednost domaćeg novca (devalvacija), a dizana vrijednost stranog, ĉime bi se ograniĉavalo prekomjerno zaduţivanje i ulaţenje u visoke platne deficite. Valutni odbor, meĊutim, vuĉe na sasvim drugu stranu. Zadrţava se ĉvrst devizni kurs nezavisno od ekonomskih pogoršanja. Sve je veća precijenjenost domaće valute. Domaća valuta i robe su, kako je ekonomsko stanje gore, sve skuplje, a inostrani novac i robe su sve jeftiniji. To snaţno vuĉe u pravcu povećanog zaduţenja i rasta platnog deficita – suprotno interesima i potrebama vlastite zemlje, ali zato u punoj saglasnosti sa potrebama i interesima stranaca. Svugdje, gdje je bio uveden Valutni odbor, nakon njegovog ukidanja dogodila se izuzetna inflacija. Sve govori da bi se to moglo desiti i kod nas. U sluĉaju prestanka Valutnog odbora i prepuštanja KM snagama trţišta, realno je oĉekivati da se inflatorno izravnanje ostvari na nivou 300%, odnosno umjesto sadašnjih 2 KM za 1 euro da to iznosi 6 KM za 1 euro. Ekonomske i društvene posljedice takvog trenutnog i nekontrolisanog dogaĊanja bi bile katastrofalne. Realan je i drugi red dogaĊaja. Umjesto rasta koliĉine novca realno je njeno smanjenje. U sluĉaju znaĉajnije depresije, za oĉekivati je da bi strane banke, pakujući se, odnijele i znaĉajne koliĉine domaćeg novca. To zajedno sa nepostojanjem centralne banke nosi realne prijetnje pojave izuzetne nestašice novca (deflacija). Za sada je krajnje neizvjesno koji od ovih procesa će prevladati. Moguće je da se sve dogodi u dva koraka: u poĉetku deflacija, a onda nakon osnivanja vlastite centralne banke inflacija. Ovo je jedno od najzamršenijih ekonomskih pitanja kojem bi bilo potrebno da se posveti daleko više paţnje. Krajnje je opasno produţeno podnositi ovoliku precijenjenost domaće valute, a ne imati blagovremen i pouzdan odgovor o tome šta će se dogoditi kada prestane rad Valutnog odbora. Nije mnogo drugaĉije ni onda ako se donese odluka o našem prikljuĉenju Evropskoj monetarnoj uniji. Koji je mehanizam saniranja dugova i platnih deficita u tom sluĉaju, za sada je nepoznato. Valutni odbori se ne osnivaju da razvijaju domaću nego inostranu privredu. Sve je usmjereno na uništenje domaće, a pomoć inostranoj privredi.

18

Naĉin da se to ostvari je prekomjeran iznos deviznih rezervi .Devizne rezerve i do 120 % (100 % novac u opticaju plus i do 20 % obavezne rezerve banaka) su potpuno nepotrebne. U okolnostima centralne banke devizno pokriće do 30 % ili najviše do 5 0 % u stanju je da pokrije i najveće rizike. Nema centralne banke sa 120 % deviznog pokrića. Ovoliko devizno pokriće se obrazlaţe ţeljom da se ostvari izuzetna sigurnost što je, na ţalost, široko prihvaćeno. Zanimljivo je da se i kod nas tome toliko aplaud ira, ne ulazeći u sve silne negativne razvojne posljedice koje iza ovog stoje. Cilj svakako nije sigurnost. Oni koji se zalaţu za ovoliko devizno pokriće u zemljama valutnog odbora kod sebe, u svojim centralnim bankama teško da se dostiţe trećina tog iznos a. I tome se ne protive. To ih ne zabrinjava. Cilj je sasvim drugi. U iznosu prekomjernih deviznih rezervi od manje razvijene zemlje se oduzima silno bogatstvo, sadrţano u domaćem novcu, koje se u formi pretvaranja u devizne rezerve pretvara u bogatstvo zemlje rezervne valute (kod nas Evropske unije). Sada se taj novac, kao strani (ustvari domaći), posuĊuje uz izuzetno visoke kamate privredi i stanovništvu zemlje valutnog odbora. Vlastiti novac se skupo kupuje. To je cilj koji se tako uspješno ostvaruje. Dobro smišljena prevara, zar ne. To je izuzetno visoko monetarno opterećenje. U okolnostima centralne banke ovaj novac, umjesto da ga kupuju, privreda i stanovništvo bi ga dobivalo skoro besplatno. Kljuĉna odrednica valutnog odbora je da se obavezne rezerve ne mogu koristiti u vlastitoj nego u stranoj zemlji. Nije moguće kupovati domaće nego samo inostrane hartije od vrijednosti. Ovim je u potpunosti razotkrivena namjera osnivaĉa valutnog odbora. Dok se namjera o oduzimanju bogatstva (novca) od manje razvijene zemlje i pretvaranje u vlastito bogatstvo (devizne rezerve) vješto prikrivala ţeljom i potrebom visoke sigurnosti, ovdje se ona pokazuje potpuno otvoreno, neskriveno. Naravno, ako se to ţeli da vidi. Oduzeti domaći novac (bogatstvo) pretvoren u strani (devizne rezerve) sada sluţi stabilizaciji i razvoju inostrane privrede. Jeftino se kupuje novac valutnog odbora (devizne rezerve), a onda ga se toj istoj zemlji prodaje i po deset puta većoj cijeni. S obzirom na veliĉinu oduzetog bogatstva i visinu cijene, veliĉina ekonomskog tereta je takva da to nije u stanju da podnese nijedna privreda i narod. Svi su pod tim teretom propali. Kada naiĊu poremećaji na finansijskom trţištu zemlja valutnog odbora nije u stanju da se zaštiti. Valutni odbor, zbog rigidnog fiksnog kursa, nije u stanju da sprijeĉi špekulativne udare na valutu. Upravo zbog zadrţavanja ĉvrstog kursa u okolnostima valutne krize, ovdje su troškovi najveći. To se upravo dogodilo u sluĉaju devalvacije meksiĉkog pezosa (1994 .). Valutni udar se prenio na zemlju valutnog odbora, Argentinu. Samo za godinu dana (januar 1994. – februar 1995.) Argentina je izgubila trećinu svojih deviznih rezervi (Choueiri, 1999., 23). Ovoliki gubitak kapitala podigao je kamatnu stopu ĉak na 20% (1995 .) što je dovelo do propadanja mnogih banaka i preduzeća, a privreda je zapala u duboku recesiju. Društveni proizvod se smanjio za 6 %, a nezaposlenost porasla na 18% (Roubini, 1998., 2). Sliĉno se dogodilo i u Hong Kongu, nakon devalvacije juţnoazijskih valuta.
19

Ovo jasno govori da ne stoje tvrdnje da valuta zemlje valutnog odbora dijeli sudbinu rezervne valute. Valutne krize mogu da pogode zemlju valutnog odbora, da istroše njene monetarne rezerve, a da rezervna valuta ne pretrpi bilo kakvu štetu. Valutni odbor ne razvija bankarski i finansijski sistem. On ga uništava. Propadaju domaće, a opstaju i jaĉaju strane banke. Uloga stranih banaka nije da jaĉaju domaću privredu nego da je maksimalno zaduţuju i da naplaćuju što veće kamate. Konkuretnska prednost stranih banaka je u dopremanju ogromnih koliĉina jeftinog novca iz inostranstva. Godišnje strane banke unesu oko 900 miliona KM (Đogo, 2011., 23) , a ovaj iznos se višestruko kreditno umnoţava.

Slika 6. Uloga Centralne banke kao mjenjačnice

Domaće banke su oslonjene na skup i nedovoljan novac domaćih štediša što im onemogućava konkurentsku utakmicu. Umjesto znaĉajnijeg kreditora njihov rad se, sa protokom vremena, sve više svodi na obavljanje funkcije platnog prometa. Historijsko iskustvo govori da se uglavnom radi o beznaĉajno malim domaćim bankama koje se veoma teško odrţavaju na dugi rok. Poĉetni problem je u poimanju novca. U okolnostima valutnog odbora suţen je pogled na novĉanu masu. U novĉanu masu se ubraja gotovina izvan monetarnih vlasti, depoziti banaka kod monetarnih vlasti i ostali depoziti po viĊenju kod monetarnih vlasti. U suštini se radi o gotovom novcu. Bankarski novac nije novac u okolnostima valutnog odbora. On nije predmet monetarne politike. Njime upravlja trţište. Da bi došli do novca privreda i stanovništvo su primorani da ga (kreditno) kupuju po izuzetno visokoj kamatnoj stopi koja je 5,19 puta veća od euro zone (Vilendaĉić, 2004, 55). Naravno da to uništava i privredu i stanovništvo.
20

Kod centralne banke u novĉanu masu bi, pored gotovog novca, bio ukljuĉen i bankarski novac. Centralna banka bi vršila izbor optimalne kamatne stope – one koja bi u najvećoj mjeri podsticala investicije uz potrebnu zaštitu privrede od inostrane konkurencije. Da imamo centralnu banku kamate bi sigurno bile pribliţne kamatama euro zone. U okolnostima centralne banke novac je javno dobro. Saglasno tome on mora da bude jeftin. Monetarni troškovi moraju da budu minimalni da bi profiti u privredi bili maksimalni. Centralna banka svojom monetarnom kontrolom ograniĉava profite banaka kako bi se privredi i stanovništvu dopremilo što više i što jeftinijeg novca . Valutni odbor je sasvim suprotno monetarno rješenje. Ovdje je novac privatno dobro koje, takvo, teţi vlastitom maksimalnom profitu. Monetarno je na suprot realnom ekonomskom. Osnovna svrha novca je ovdje da bude skup i da se na njemu stiĉu visoki profiti, a ne kao u okolnostima centralne banke, da bude što jeftiniji kako bi se visoki profiti sticali, ne u bankama, nego u realnom sektoru privrede. Niti jedan valutni odbor nije propao. Svi su profitabilni. Domaća privreda moţe u cjelosti da propadne a da profitabilnost valutnog odbora poraste. Razlog je što valutni odbor nema nikakve veze sa domaćom privredom. Kretanja su suprotna. Svoje profite valutni odbor vuĉe iz pogoršanja u domaćoj privredi. Što je domaćoj privredi teţe valutnom odboru je bolje. U vrijeme pogoršanja u privredi rastu inostrana zaduţivanja. Rastu devizne rezerve po tom osnovu. Prodajom tih deviznih rezervi u inostranstvu banka ostvaruje vlastite profite. Rast deviznih rezervi (zaduţivanje) kao izraz propadanja privrede uvećava profite banke. Profiti valutnog odbora potiĉu iz inostrane, a ne iz domaće privrede. Ne postoji veza izmeĊu valutnog odbora i domaće privrede. Vezanost je za inostranu, a ne domaću privredu. 2.4. Priprema ekonomskog kolapsa

Odmah nakon osnivanja valutnog odbora privreda staje na put krize. Vremenom ona se uvećava idući do krajnjih granica, do potpunog propadanja privrede i nepodnošljivog siromašenja stanovništva. I što je posebno vaţno to kretanje se ne da zaustaviti. Centralna banka prepoznaje dva krajnja stanja u privredi: napredak odnosno prosperitet i nazadak odnosno depresiju. Zavisno od tog stanja, centralna banka primjenjuje razliĉite monetarne politike da bi pomogla privredi. U vremenu prosperiteta višak novca, se raznim metodama, povlaĉi sa trţišta. U vremenu dep resije privredi i stanovništvu se dopremaju dodatne koliĉine što jeftinijeg novca (smanjuje se nivo obaveznih rezervi, smanjuje se kamata, utiĉe se na devizni kurs, ostvaruju operacije na otvorenom trţištu i sliĉno), što vodi oporavku privrede. U okolnostima valutnog odbora sve je drugaĉije. Ovdje nema jeftinog novca. Novac je neprolazno skup. Sa rastom teškoća u privredi, odnosno sa rastom rizika ulaganja, ponuda novca se smanjuje, a njegova cijena raste. To produbljava krizu. Onda kada je novac najpotrebniji on je najskuplji. Izgleda da smo već ušli u tu fazu. Valutni odbor se ne osniva da bi pomogao domaću privredu nego da bi je uništio.
21

Centralna banka ostvaruje dobit od kamata i od inflacije. Valutni odbor, s obzirom da ne vrši emisiju novca, nema prihod od inflacije. Ostvaruje samo kamatni prihod ĉemu se nerijetko, pridaje veliko znaĉenje. Posebno se istiĉe poklon koji se ĉini vladi (60 %). Skoro da se redovno gubi iz vida ogroman kamatni gubitak (trošak) koji tereti domaću privredu. Razlika u kamatama po kojima naša Centralna banka plasira naše devizne rezerve na inostranom trţištu i kamata po kojima inostrane banke plasiraju svoja sredstva na domaćem trţištu je ogromna. Prosjeĉna kamatna stopa po kojoj centralna banka plasira naše devizne rezerve je od 0,65% do 0,85% na kojoj osnovi je (2010.) ostvareno 38 miliona KM. Ulaganja su ostvarena u Francusku (49%), Njemaĉku (36%), Holandiju (15%). Na drugoj strani prosjeĉne kamate po kojima komercijalne banke plasiraju svoja sredstva kreću se od 7,84 % (privatna preduzeća) do 9,67 % (stanovništvo). Na tim osnovama ukupan iznos kamata kojeg su poslovnim bankama platila preduzeća i stanovništvo Bosne i Hercegovine iznosi 1,2 milijardi KM (Agencija, 2010 .). Ovakav kamatni pritisak privreda nije u stanju da izdrţi i mora da propadne. Da je umjesto valutnog odbora prisutna centralna banka kamatni pritisak na privredu i stanovništvo bi bio za nekoliko puta manji. Monetarni troškovi bi se znaĉajno smanjili , što bi silno ohrabrilo razvoj privrede. Prvi cilj svake monetarne politike odnosi se na spreĉavanje vlade da prekomjerno troši. Radi se o potrebi odrţanja fiskalne discipline odnosno spreĉavanju vlade da ulazi u budţetske deficite. Kako je valutni odbor pasivni monetarni agent, on nema nikakvih mogućnosti da ograniĉi vladu u prekomjernoj potrošnji. To su idealne okolnosti nekontrolisane budţetske potrošnje i ulaţenja u visoke deficite koji se onda podmiruju pojaĉanim inostranim zaduţivanjem. Izuzetno visoki budţetski deficiti su vidljiva osobina svih zemalja valutnog odbora. Valutni odbori ne doprinose porastu fiskalne discipline, kako se to redovno i neosnovano tvrdi. Naprotiv, radi se o pojaĉanoj potrošnji i olakom ulasku u nepodnošljive budţetske deficite. Ovo su idealne okolnosti za dolazak na vlast i odrţanje na v lasti slabih vlada. Dobre vlade, u reţimu valutnog odbora, nemaju izgleda za uspjeh. Na ovom primjeru metod savremenog kolonijalnog zarobljavanja skoro da postaje vidljiv. Govoriti jedno, a raditi drugo. Zalagati se za ĉvrsta konceptualna rješenja, a onda u toku izvoĊenja projekta, od toga skoro potpuno odustati. U sluĉaju valutnog odbora to je izgleda dovedeno do kraja. Deflacija je sama suština valutnog odbora. Zemlji se oduzima novac. Poĉetna masa domaćeg novca (marke, devize i sliĉno) se zamijeni za strani koji se stavlja u devizne rezerve, a nova novĉana jedinica (KM) se pušta u opticaj. Da bi bilo novog novca nuţno je proizvoditi i te proizvode izvoziti. Samo je to osnova uvećanja novĉane mase što se jedino smatra novcem. Oskudnost novca je izuzetna. Samo manji dio privrede koja izvozi „zaraĊuje“ novac za proširene potrebe stanovništva i mnogo veći dio privrede, koja ne izvozi i takva ne stvara novac. Uz to, novac koji se dobiva izvozom pretvara se u devizne rezerve. Imobiliše se i kreditno se ne umnoţava. Sa stanovišta suštine koncepta valutnog odbora nestašica novca je ogromna.
22

Tu je i problem razvoja. Ukoliko bi privreda poĉela da se razvija, a narod htio da bolje ţivi porasla bi traţnja za novcem što bi diglo kamatnu stopu. Oskudica novca bi se povećala. Valutni odbor i po ovom osnovu ne dozvoljava razvoj privrede. Deflacija, kao najveća ekonomska bolest, ugraĊena je u samu suštinu funkcionisanja valutnog odbora. To je opasnost koja je neprekidno prisutna. Kada bi se koncept valutnog odbora dosljedno ostvarivao privrede bi, zbog pritiska deflacije, propadale odmah na poĉetku. Kompromitacija valutnih odbora bi bila izuzetna. Rješenje je pronaĊeno. Jedno je što se priĉa, a drugo se radi. Da bi bilo novca nije potrebna domaća privreda i nije potrebno izvo ziti. Novac uvoze strane banke (oko jednu milijardu KM godišnje). Od deviznih doznaka u zemlju stiţe preko tri milijarde KM. Tu su i inostrana zaduţivanja (prosjeĉno godišnje preko 0,5 milijardi KM). Prodaja preduzeća i ostalog su takoĊe znaĉajan izvor stranog novca. Da smo ostali na izvornom sadrţaju valutnog odbora već bi bili bez novca. Deficit platnog bilansa (6,3 mrd. KM) je pribliţan iznosu (6,4 mrd. KM) deviznih rezervi (Godišnji izvještaj 2010., 53). Pošto se radi drugaĉije (praksa) nego što se priĉa (koncept) novca ima toliko da ga ostaje i za inflaciju koja je dva puta veća od inflacije euro zone (Đogo, 2011., 57). I tako umjesto deflacije kao ekonomske suštine valutnog odbora, inflacija kao njegova izvedbena varijanta. Nesuština koja prevladava suštinu. Inflacija je veoma znaĉajna za konaĉne ekonomske uĉinke valutnog odbora. Posebno se to odnosi na precijenjenost valute. Umjerena inflacija je najefikasniji i ujedno najprikriveniji naĉin pripreme ekonomskog sloma. Neprekidno se istiĉe zahvalnost val utnom odboru za ovu njenu skromnu veliĉinu nazivajući to doprinosom, stabilizaciji. Niko ne pominje i niko ne strahuje za konaĉan rezultat. Odmah na poĉetku, poštujući ogromnu koliĉinu (stranog) novca koji je bez svog realnog pokrića, poĉinje teći proces precjenjivanja valute. Cijene u zemlji rastu brţe od inostranih. Lako meĊunarodno kretanje kapitala dovodi do ubrzanja rasta uvoza. Isplati se vani kupovati, a ovdje prodavati i zaraĊivati na razlici cijena. Izvoziti je sve teţe. Platni deficit je u porastu ali nestašice novca nema. Obilni su izvori iz kojih dotiĉe (doznake, zaduţivanja, prodaje, strane banke). Precijenjenost valute je u ogromnom porastu. To guši i uništava domaću privredu (opada konkurentnost), ali to ne privlaĉi neku paţnju. Novca za uvoz ima još uvijek dovoljno. Ĉvrst administrativni kurs ne popušta bez obzira na ogromnu naraslu razliku izmeĊu realne i nominalne vrijednosti valute. Nominalna vrijednost se ne mijenja dok je realna sve manja. Na jednoj strani to uništava domaću privredu, a n a drugoj donosi izuzetne koristi strancima. Onda kada doĊe do izravnanja nominalnog sa realnim kursom, kada doĊe do ogromne provale inflacije stranci će ostvariti izuzetnu špekulativnu dobit za iznos precijenjenosti valute, a mi toliku štetu.
23

Problem je meĊutim u pogrešnom mjerenju bruto društvenog proizvoda (BDP). To se pokazuje već na prvi pogled. Na poĉetku devedesetih (1990.) u Bosni i Hercegovini se ostvarivalo 1.800 $/stanovniku, po ĉemu smo bili nerazvijena zemlja (Jakšić, 1995 .). Sada, statistiĉki mjereno, ostvarujemo 4.800 $/stanovniku i spadamo u red srednje razvijenih zemalja. Nepovjerenje prema podacima se nameće. Onda, sa onakvom privredom, pa nerazvijeni, a sada, skoro bez privrede, pa u red srednje razvijenih. Razlog je u pogrešnom statistiĉkom mjerenju BDP-a. U njega se uraĉunavaju vrijednosti koje nisu „naših ruku djelo“. U BDP se neosnovano uraĉunavaju: inostrani dugovi, platni deficiti, doznake. To povećava statistiĉku vrijednost BDP-a za oko 50 %. Kada se te „tuĊe“ vrijednosti iskljuĉe iz vrijednosti našeg BDP-a izlazi da BDP BiH po tekućim cijenama (2010.) iznosi 13,5 mrd. KM. Kada se ta vrijednost, po cijenama iz 1997. godine, svede na realnu vrijednost dobiva se iznos BDP-a BiH u 2010. godini od svega 6,5 mrd. KM (Milojević, 2009., 2010.,2011.). Sada je inostrani dug i platni deficit (12,7 mrd. KM) oko dva puta veći od iznosa realnog BDP -a. Precijenjenost valute na toj osnovi iznosi 100 %. To je veoma teško ekonomsko stanje. U momentu svoĊenja nominalnog na realni kurs, do ĉega jednom mora doći, najdalje u trenutku ukidanja valutnog odbora, to bi bilo stanje potpunog ekonomskog sloma. Cijene u zemlji bi porasle za najmanje dva puta. Preduzeća bi masovno propadala, a broj nezaposlenih se naglo uvećavao. Vrijednost dugova i deficita bi poras la za oko dva puta. Umjesto sadašnjih oko 12 mrd. KM vrijednosti roba koje je potrebno izvesti, da bi se vratili dugovi i izravnao platni bilans, tada će to iznositi preko 24 mrd. KM. U dvostrukom porastu siromaštva a da se to ostvari, teško je i zamisliti. To je već stanje potpunog ekonomskog sloma. Konaĉan cilj valutnog odbora je postignut. Mi siromašimo, a stranci ostvaruju izuzetnu špekulativnu dobit od 12 mrd. KM.

Slika 7. Ekonomski kolaps Bosne i Hercegovine
24

Da je umjesto valutnog odbora bila centralna banka stanje bi bilo sasvim drugaĉije. Postepenim promjenama deviznog kursa pomagalo bi se domaćoj privredi. Odrţavala bi se i njena inostrana konkurentnost. Novac i robe u inostranstvu bi bile sve skuplje što bi ograniĉavalo uvoz i zaduţivanje. Prijetnje ekonomskog sloma ne bi postojale. Za razvoj je potrebna sigurnost i povjerenje. U Bosni i Hercegovini, prije toga, potrebno je pomirenje i kvalitetan mir. Da bi se to ostvarilo nuţno je graditi efikasan privredni sistem. Samo je razvoj ono što vuĉe naprijed i ostavlja terete prošlosti iza sebe. Potrebno je graditi institucije ekonomskog i svakog drugog integrisanja ĉiji rad je zasnovan na vlastitoj punoj odgovornosti. Takva osvjedoĉena institucija je centralna banka. Ona svojim radom nikog ne ostavlja po strani. Da bi bilo rezultata svi su obavezni na puni doprinos i saradnju. Centralna banka je institucija mira i ekonomskog napretka. U radu su razmatrana brojna pitanja koja jasno govore da se valutni odbor ne osniva da bi doprinosio razvoju domaće nego inostrane privrede. Njegove veze sa domaćom privredom skoro da i ne postoje. Fiksni devizni kurs koji se pokazuje u prividu niske inflacije opasno prikriva krajnji rezultat. Pred naraslim dugovima i deficitima ĉvrst kurs će morati da popusti kada će se dogoditi ogromna provala inflacije, što je ravno konaĉnom ekonomskom slomu. Procjenjuje se da precijenjenost valute sada iznosi 300 %. Izvodi se zakljuĉak o potrebi punog angaţovanja na ukidanju valutnog odbora i osnivanju centralne banke Bosne i Hercegovine. 2.5. Kreditni monetarni sistem

Prvi koji su poĉeli koristiti papirnati novac bili su Kinezi. MeĊutim, tek u doba Kublaj Khana je on postao primarno sredstvo plaćanja. Ono što ga je motivisalo da poĉne štampati novac je bio dug! Morao je na neki naĉin isplatiti vojsku, a nije znao kako, tada je došao na ideju da obaveze prema njima podmiri papirnim novcem. Drugim rijeĉima, budući da je uloga novca razmjena dobara i usluga – novac je imao pokriće u dobrima koja su ti ljudi stvarali i razmjenjivali. Na taj naĉin mogao je isplatiti ljude bez da je povećavao poreze. Što su ljudi više radili i stvarali to je on bio sretniji jer je mogao stvarati više novca koji bi imao pokriće u stvarnim vrijednostima. Njegov naĉin regulacije novca bio je toliko uspješan da je uskoro postao jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu. Njegovo kraljevstvo prostiralo se od Pacifika do Urala. Jedna petina svjetskog stanovništva bila je pod njegovom upravom. Umjesto da tlaĉi ljude velikim porezima, poticao ih je na to da rade i stvaraju što više novih vrijednosti, za sve što bi oni napravili on bi izdao novĉanu protuvrijednost. Tim novcem finansirao je troškove drţavne uprave. TakoĊer, osvajanja Kublaj Khana i njegovih nasljednika najzasluţnija su za ponovno stvaranje ujedinjene i vojno jake Kine. Primarna uloga tog novca nije bila stvaranje duga kao što je to danas, nego razmjena dobara. Drţava je imala vlast nad njegovim stvaranjem i puštanjem u opticaj.

25

Novac treba imati pokriće u stvarnim vrijednostima, a ne u dugu. Odnosno, da se razdvoji proces stvaranja od procesa posuĊivanja novca. Na taj naĉin prvo bi nastajao novac, a tek potom kredit – ukoliko bi taj novac neko naknadno posuĊivao. Danas prvo nastaje kredit i samim time dugovi su neotplativi bez obzira koliko novca neko naštampao jer je sav novostvoreni novac takoĊer dug. Što više štampaš novca da bi otplatio prethodne kredite, to si u sve većem dugu. Bankari tvrde da se deficit ne bi trebao finansirati primarnom emisijom novca zato jer bi to izazvalo veću inflaciju. MeĊutim, istina je suprotna – upravo to beskonaĉno zaduţivanje stvara golemi inflatorni efekat. Budući da drţava uvijek ostvaruje deficit i nikada ne moţe vratiti prethodni dug, mora se beskonaĉno zaduţivati, meĊutim ne samo za finansiranje deficita, nego i za otplatu prethodnog duga s kamatama. Taj „ukamaćeni“ dug na kraju je puno veći od stvarnog novca koji je bio potrošen na finansiranje deficita. Neko je analizirao drţavni dug Kanade u posljednjih 140 godina i došao do zakljuĉka da je samo 8% duga predstavljao novac koji je drţava stvarno potrošila u obliku deficita, a 92% su bile kamate. Finansiranje proraĉunskog deficita kreditom, odnosno beskonaĉnim zaduţivanjem matematiĉki je propala strategija. Evo zašto – kredit je sloţeno ukamaćivanje koje radi protiv tebe. Sloţeno ukamaćivanje toliko je moćno jer kamata koju banka zaradi ovaj mjesec sama zaraĊuje kamatu idući mjesec. Mjesec nakon toga kamate zaraĊene u protekla dva mjeseca opet zaraĊuju kamatu. I tako unedogled! Kamata zaraĊuje kamatu i raste poput snjeţne lopte! Ako se radi o dugom vremenskom periodu, efekat sloţene tj. kumulativne kamate je uistinu impresivan, bez obzira na koliĉinu poĉetnog novca. MeĊutim, drţava ne moţe posuditi ili dobiti nekreditno novac izravno od centralne banke, barem ne u Evropskoj uniji i SAD-u, budući da je tamo zabranjena primarna emisija novca tj. izravno finansiranje drţave od strane centralne banke. 1992. Maastrichtskim ugovorom je zabranjeno izravno finansiranje drţavnog proraĉuna od strane centralne banke. Izmjenom zakona o Centralnoj banci BiH iz 1997. Statut Centralne banke BiH je usaglašen sa statutom Evropskih centralnih banaka i tim aktom je drţavi zabranjeno da se finansira izravno od centralne banke. Drţava više nema vlast nad novcem, ona je sada privatizovana i u rukama je privatnih banaka. To znaĉi da privatne banke kamatare drţavu novcem iz centralne banke. Koliĉina novca u opticaju se nepotrebno povećava za iznos kamate koja se obraĉunava na drţavni dug, drţava tu kamatu otplaćuje novim zaduţivanjem i tako banke zahvaljujući sloţenom ukamaćivanju dolaze do sve više i više novca. Sa vremenom je drţava pod sve većim i većim teretom duga. Tada banke poĉinju sa svojim klasiĉnim parolama, ne moţe se ţivjeti na dug, morate smanjivati plaće, privatizovati drţavnu imovinu itd.

26

Stvarni cilj banaka nije naplata duga. Banke znaju da je dug neotplativ i da ga drţava nikada neće moći vratiti. Svjesne su toga da će drţava uvijek imati deficit – odnosno da neće imati dovoljno novca ni za trenutne rashode, a kamoli za otplatu prethodnog duga. Njihov stvarni cilj je preuzimanje drţavne imovine, odnosno preuzimanje stvarnih bogatstava neke zemlje. Uz pomoć novca koji je iskamataren od drţave banke de facto preuzimaju potpunu kontrolu nad zemljom?

Slika 8. Ugovor u Maastrichtu

1997. godine kada je uvedena konvertibilna marka, prvi novac u opticaju nije bio dug. Drţava je procijenila koliko vrijedi sav korisni kapital i rekla Centralnoj banci da izda novĉani ekvivalent tog kapitala. Tada je novca (depozita) bilo više od kredita. Ali uskoro se taj odnos promjenio, kamata je „pojela“ poĉetni iznos i sada imamo cijelu zemlju porobljenu dugom. Finansijski sistem baziran iskljuĉivo na kreditu nuţno dovodi do neotplativosti duga i teške kreditne krize zato jer novac za otplatu kamate nije ušao u opticaj skupa sa glavnicom kredita. Budući da taj novac nikada nije ušao u opticaj, on niti ne postoji – pa ga u skladu sa tim nije moguće niti vratiti. Svi bankari su toga svjesni, ali se o tome nikada ne raspravlja. Novac za otplatu kamate postoji samo ako neko drugi uĊe u kredit i tako pusti novi novac u opticaj. Tako novo zaduţeni omogućava prethodno zaduţenom otplatu njegove kamate.

27

Slikovito reĉeno, ako voda u ĉašu ulazi iskljuĉivo kroz ĉesmu, da li je razumno oĉekivati da će nakon zatvaranja ĉesme biti moguće nazad u vodovodni sistem vratiti više vode nego je kroz njega prethodno pušteno u ĉašu? Zakljuĉak je, naravno, da neće, ali je moguće da neko drugi nakon prvog takoĊer pusti vodu iz ĉesme i napuni neku drugu ĉašu, te potom vodu iz druge ĉaše prelije u prvu i tako omogući da se iz prve u sistem vrati više vode nego je u nju kroz ĉesmu pušteno.MeĊutim, postavlja se pitanje kako će onda iz druge ĉaše biti vraćeno više vode u sistem nego je bilo u nju pušteno, imajući na umu da je sada u njoj i manje vode nego je prvobitno bilo, budući da se iz nje prelijevalo u prvu? Odgovor je da će biti potrebno napuniti treću ĉašu. Znaĉi da je to ostvarivo iskljuĉivo uz beskonaĉno dolijevanje vode u sve veće ĉaše kako bi se pokrivao prethodni gubitak? Ovo jako liĉi na piramidalnu šemu, odnosno neodrţiv model koji obećava ljudima zaradu pod uslovom da uvuku i druge u tu šemu. Jedini naĉin da se šema odrţi je da sve veći broj ljudi u nju ulazi, a znamo da je to dugoroĉno nemoguće i da kad-tad dolazi do njenog pucanja. Golema većina sudionika na kraju gubi, zato su i zabranjene zakonom. Ako poĊemo od pretpostavke da je nemoguće ţivjeti na dug, a finansijski sistem se ne promjeni, šta bi se dogodilo kada bi graĊani, preduzeća i drţava prestali dizati kredite (ţivjeti na dug)? Kako bi prethodni krediti mogli biti otplaćeni? Kako vratiti više novca nego je posuĊeno? Te na kraju, ĉak ako vratimo sav novac koji imamo bankama i dalje bi ostali duţni. Do pucanja kreditnog balona je došlo upravo zato jer su ljudi prestali ţivjeti na dug, odnosno prestali dizati kredite, ĉime je prestao dotok novca u opticaj, odnosno, slikovito reĉeno, ĉesma se zatvorila, nove ĉaše se nisu punile i u skladu sa tim prethodno zaduţeni nisu više mogli vratiti svoje dugove? Da su se ljudi, firme i drţava nastavili ubrzano zaduţivati, prethodno zaduţeni bi mogli otplaćivati svoje kredite i u skladu sa tim ne bi došlo do kreditne krize, masovnih blokada, potraţivanja i posljediĉnog kolapsa ekonomije! U postojećem modelu jedino rješenje za odgaĊanje kreditne krize je beskonaĉno zaduţivanje, jer sistem sugeriše da je jedini naĉin da se prethodni dug otplati uzimanje novog duga. MeĊutim, time on postaje tehniĉki neotplativ, odnosno glavna zabluda je vjerovanje da se dug moţe otplatiti uzimanjem novog duga ĉime se on time samo povećava. Cilj mjera štednje je smanjiti priljev, a samim time i koliĉinu raspoloţivog novca u opticaju. Do sada je drţava uzimanjem kredita koje nije vraćala i beskonaĉnim zaduţivanjem omogućavala prethodno zaduţenim graĊanima otplatu svoga duga i tako spašavala njihovu imovinu (hipoteku) od potraţivanja. Sliĉno kao što je sugerisao i primjer sa vodom i ĉašama.

28

Usprkos tome, mnogi svejedno nisu u stanju vraćati kredite i ostali su bez svoje imovine. Nakon mjera štednje ĉiji je konaĉni cilj da drţava posluje bez deficita, koliĉina novca u opticaju će ovisiti iskljuĉivo o privatnim osobama i preduzećima. Ako će oni ubrzano uzimati kredite, tj. napuhavati kreditni balon – u sistemu će biti dovoljno novca. Ako neće – koliĉina novca će se smanjivati, a balon će se ispuhati, odnosno puknuti. U svakom sluĉaju, ljudi će ostati bez svoje imovine jer je savršeno jasno da kreditna ekspanzija privatnog sektora ne moţe vjeĉno trajati. Nuţno će doći do potpunog kreditnog sloma i teške recesije. Na bankarima je da štite interese banke, njihova je uloga da plasiraju što više kredita i prenesu na banku što više stvarne imovine i bogatstva zemlje. 2.5.1. Monetarna kontrakcija Kako je društvo sve više propadalo i postajalo siromašnije, tako su banke ostvarivale sve veću dobit. Neki su se usudili javno postaviti pitanje njihove uloge i ukazati na povezanost izmeĊu ta dva procesa, meĊutim – bili bi brzo ušutkani i izrugani. Banke su se u javnosti ĉesto trudile prikazati kao socijalno odgovorne i društveno osjetljive institucije, a njihove propagandne parole uvijek su imale za cilj pridobivanje povjerenja. Mnogi ljudi nisu znali razlikovati propagandu od ĉinjenica i stvarnosti. Na reklamama bi porodice koje su ušle u decenije duge kredite s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom bile prikazivane kao sretne i nasmiješene, meĊutim u stvarnosti su bile daleko od toga. Sada, kada je kreditna kriza izazvala slom trţišta kapitala bio je pravi trenutak za kupnju dionica. Dionice nekih preduzeća izgubile su i do 99% od svoje nekadašnje vrijednosti. Sada se u bescjenje mogao kupovati kapital koji su drugi decenijama stvarali. Koje li sluĉajnosti, sada kada su cijene dionica na dnu i kada niko nije imao novaca – banke su ga imale u izobilju. To se dogodilo i u vrijeme „Velike depresije“ (1929. - 1933.), kada su se ljudi bacali sa nebodera, a hiljade ostajale bez iĉega? (bili pretvoreni u beskućnike i socijalne sluĉajeve). Da bi došlo do sloma ekonomije bila su potrebna samo dva predslova: kredit) i iskljuĉivo kreditni monetarni sistem (da novac u opticaj ulazi samo kao nepostojanje drţavnog deficita.

Budući da je ta vlast sada bila u rukama privatnih banaka i sam novac bio je privatizovan. Umjesto javnog dobra u sluţbi razmjene dobara i usluga, novac je postao sredstvo za porobljavanje ljudi dugom i njihovo razvlaštenje od imovine. Na koji naĉin? Pod pretpostavkom da drţava nema deficit (proraĉunski manjak), jedini naĉin da novi novac uĊe u opticaj jest da fiziĉke ili pravne osobe (preduzeća) ulaze u dug. MeĊutim, šta se dogaĊa ako banke prestanu davati kredite, a parola „ne moţe se ţivjeti na dug“ postane opšteprihvaćena?
29

prestaje priljev novog novca u opticaj, te postojeći novac u opticaju mora biti vraćen bankama (budući da je prethodno ušao u opticaj u obliku kredita). Upravo ta „monetarna kontrakcija“ izazvala je „Veliku depresiju“. U samo tri i pol depresijske godine ukupna novĉana masa bila je smanjena za 1/3. Novac je izlazio iz opticaja, odnosno bio vraćan nazad bankama koje su ga prethodno posudile. Dogodila se apsurdna situacija, postojali su ljudi koji su htjeli raditi, postojale su sirovine koje su mogle biti pretvorene u robu, postojala je i roba na policama trgovina, bilo je i potraţnje za njom, ali nije bilo novca s kojim bi se mogla kupiti. Samim time, došlo je do pojave visoke nezaposlenosti i teške kreditne krize – neotplativosti duga. Budući da ljudi nisu bili u stanju vraćati svoje dugove, ostali su bez imovine. "Dobro je da iskljuĉivo privatne banke, a ne drţava imaju pravo nad puštanjem novca u opticaj", govorili su svi masovni mediji, te priznati politiĉari i ekonomski struĉnjaci. MeĊutim, logiĉno se postavljaju iduća pitanja: Zar time drţava nije izgubila vlast nad novcem? Zar takva regulacija novca ne stavlja drţavu u podreĊeni poloţaj u odnosu na privatne banke? Zar time nije otvoren velik prostor za manipulaciju? Ĉije interese zastupaju masovni mediji, te uvaţeni politiĉari i ekonomski struĉnjaci? Pa ipak, iako su ta pitanja bila od iznimne vaţnosti, a odgovori na njih oĉiti svako ko ih je postavljao bio je ušutkan i ismijan. Oĉito ljudi nisu znali za sljedeće rijeĉi Thomasa Jeffersona (trećeg predsjednika SAD-a): "Ako Ameriĉki narod ikada dozvoli privatnim bankama kontrolu nad puštanjem novca (u opticaj), prvo inflacijom – a potom deflacijom, banke i korporacije koje će izrasti oko njih razvlastiti će ljude od njihove imovine, sve dok se njihova djeca ne probude kao beskućnici na kontinentu koji su njihovi roditelji osvojili." Bankari su znali šta će se dogoditi. Ko god je shvatio kako sistem funkcioniše, znao je da će doći do kreditne krize ĉim prestane kreditna ekspanzija. Ironija je da bankari tvrde da je do kreditne krize došlo zato jer su ljudi ulazili u kredite i ţivjeli iznad svojih mogućnosti, meĊutim sistem je baziran na dugu i da se ljudi nisu zaduţivali sistem bi se urušio još i ranije.

30

TakoĊer, dug je jedini naĉin na koji novac ulazi u opticaj, zato banke stalno reklamiraju kredite i potiĉu ljude na zaduţivanje jer bi u suprotnom došlo do nestašice novca. Na taj naĉin stvaraju privid da je sistem baziran iskljuĉivo na kreditu dugoroĉno odrţiv. Još jedan apsurd, budući da je sav novac u opticaju kredit i da će prije ili kasnije morati biti vraćen, beskonaĉno zaduţivanje je jedini naĉin na koji je moguće odrţati postojeću koliĉinu novca u opticaju. U suprotnom bi došlo do monetarne kontrakcije, tj. kako bi se prethodno uzeti krediti vraćali, a novi ne bi uzimali, novĉana masa bi se poĉela smanjivati i tek bi tada nastao pravi haos. To bi znaĉilo da ljudi ne ulaze u dug zato da bi imali više novca, već samo zato da bi sprijeĉili monetarnu kontrakciju. Uostalom da nisu ulazili u kredite, ne bi imali od ĉega ţivjeti – jer ne bi imali novaca. Oni koji uspijevaju doći do novca bez da se zaduţuju, uspijevaju to samo zato jer je neko drugi dizao kredite umjesto njih. 2.5.2. Proraĉunski deficit Zahvaljujući proraĉunskom deficitu, drţava vraća društvu više novca nego je u obliku poreza od njega uzela. Pokrivajući proraĉunski deficit zaduţivanjem, drţava mnogima omogućava da doĊu do novca bez da se oni sami zaduţuju, odnosno ona se zaduţuje umjesto njih. Drţava svake godine ubacuje u sistem novi novac u obliku proraĉunskog deficita. Taj novac kroz proraĉunske rashode na neki naĉin dolazi do tih ljudi i oni zahvaljujući njemu mogu izbjeći ulazak u dug. 2012. godine proraĉunski deficit je iznosio 7,3 milijarde KM. Zahvaljujući tom novcu, ljudi su spašeni od propasti, odnosno mnogi nisu morali ulaziti u kredite ili su ih pak mogli vraćati. Na taj naĉin iskljuĉivo kreditni sistem uspio je stvoriti privid da je odrţiv? Ljudi koji nisu u dugu ili pak uspijevaju vraćati kredite, misle da je to zato jer su pametni i snalaţljivi, a ne zato jer drţava u obliku deficita svake godine ubacuje novi novac u sistem. Njihov osnovni problem je u tome što ne gledaju na novac kao na dug, nego kao na sredstvo za razmjenu dobara i usluga. Polaze od pretpostavke da će moći izbjeći ulazak u dug, ukoliko neće trošiti više novca nego ga imaju. Ne shvaćaju da je u iskljuĉivo kreditnom sistemu svaki novac dug, te da svaka vrsta egzistencije – makar trošili i samo marku dnevno, predstavlja ţivot iznad mogućnosti, odnosno ţivot na neĉiji dug. Ne mogu razumjeti da novac nema pokriće u stvarnim vrijednostima tj. kapitalu, nego samo i iskljuĉivo u dugu, bez obzira na to koliko oni radili i stvarali novih vrijednosti. Drţava mora poslovati s deficitom, te ukoliko se taj zakon bude provodio doći će do finansijskog holokausta budući da privatni sektor neće moći odrţavati postojeću koliĉinu novca u opticaju. Doći će do monetarne kontrakcije i teška kreditna kriza će postati još gora. Ĉeka nas trajna recesija, gora nego ranih 30-ih u SAD-u – sve dok ne doĊe do promjene sistema. Najgore od svega je da ljudi ne shvaćaju da je najavljeno smanjenje deficita samo „prvi korak“ prema provaliji. Proraĉun se ne planira smanjivati samo ove godine, nego i svake iza nje, sve dok drţava ne bude poslovala bez deficita. Ljudi nisu svjesni toga šta ih ĉeka.

31

Svako od nas ima prihode i rashode. Ovisno o raĉunu dobiti i gubitaka (razlici izmeĊu prihoda ili rashoda) naše poslovanje moţe biti pozitivno ili negativno, odnosno moţemo ostvariti dobit (profit) ili gubitak. Drţava kao servis takoĊer ima svoje troškove (proraĉunske rashode) i prihode (od poreza). Razlika izmeĊu rashoda i prihoda zove se deficit proraĉuna. Naizgled se ĉini logiĉnim da drţava ne bi smjela trošiti više novca nego ima na raspolaganju, meĊutim ona to ipak mora. Da bi jedan subjekt ostvario prihod, drugi nuţno mora imati rashod tj. trošak. Da bi se to bolje razumjelo potrebno je postaviti se u situaciju da npr. neko ima mobitel koji ţeli prodati i da za njega traţi 200 KM. Oglas se stavlja u oglasnik i uspijeva se pronaći kupac. Kupac vadi 200 KM iz dţepa, potom novac i roba zamjenjuju ruke. Sada prodavaĉ ima 200 KM, a kupac mobitel. To znaĉi, da bi prodavaĉ mogao imati prihod, tj. dobiti 200 KM, kupac nuţno mora imati rashod, tj. dati prodavaĉu tih istih 200 KM? Dakle, trošak robe je zapravo iznos koji je prodavaĉ traţio za svoj mobitel, a na koji je on pristao. U skladu sa tim, zbroj svih prihoda u zajednici jednak je zbroju svih rashoda. Primjer: Dakle, zamislimo neki otok na kojem ţivi 1000 ljudi koji jedni sa drugima posluju, te da je njihov ukupan prihod tokom godine dana bio 10 miliona KM. Da bi oni mogli ostvariti te prihode, rashodi te iste zajednice su morali biti isto 10 miliona KM. Oĉito je da ukupan prihod mora biti jednak ukupnim rashodima. Dalje, zamislimo sada da su svi oni bili vrijedni ljudi koji su marljivo radili i stvarali nove vrijednosti, svako od njih je tokom te godine dana stvorio neku novu vrijednost i tako se ukupna koliĉina kapitala na otoku povećala. Ako su svi marljivo radili i ako su stvorene nove vrijednosti, svi nisu mogli ostvariti i dobit na kraju godine. Dobit za jednog ĉlana zajednice, nuţno je gubitak za drugog! Šta bi se dogodilo ako lokalna administracija na otoku ne bi poslovala sa deficitom – tj. proraĉunskim manjkom. Ako bi proraĉun lokalne administracije bio balansiran tj. deficit proraĉuna ravan nuli, neko bi sa protokom vremena akumulisao dobit, a neko drugi ili više njih gubitak. Budući da bi se dobit iz svake godine pribrajala dobiti iz prethodnih godina, isto kao i gubici, došlo bi do toga da bi neki ĉlanovi zajednice sa protokom vremena imali sve više novca, a drugi sve manje. Stvari su jasne – novac se moţe zaraditi samo ako ga neko drugi gubi. Onaj koji akumuliše novac moţe ga posuĊivati, ali ga duţnik sve teţe moţe vratiti jer ga ima sve manje na trţištu. Budući da je dobit za jednog, nuţno gubitak za drugog ĉlana zajednice, ovi koji bi bili u gubitku sa vremenom bi ostali bez novca ili bi bili u dugu prema onima koji ostvaruju dobit. TakoĊer, nije pravedno da oni koji ostvaruju novĉani gubitak sa protokom vremena budu finansijski uništeni iako vrijedno rade i daju sve od sebe da uspiju. Nisu oni krivi što je narav novca takva. Šta bi se dogodilo ako bi lokalna administracija poslovala sa deficitom? Tada postoji višak novca koji se dodaje u sistem i veća je vjerovatnoća da će biti manje
32

subjekata sa gubitkom – subjekti koji godinama ostvaruju profit mogu se namiriti preko deficita, a ne preko gubitka drugih subjekata. Sve sagledano u ukupnom zbroju. Ako mještani rade i stvaraju nove vrijednosti, na koji bi naĉin lokalna uprava trebala finansirati proraĉunski manjak, odnosno deficit? Budući da je uloga novca razmjena dobara i usluga, rast ukupne koliĉine kapitala trebao bi pratiti i rast ukupne koliĉine novca. Novostvorene vrijednosti bi trebale dobiti pokriće u novostvorenom novcu, a lokalna uprava bi novostvoreni novac trebala davati zajednici kroz deficit proraĉuna. Ukoliko se ukupna koliĉina novca ne bi povećavala, tada nema niti uslova za ostvarivanje globalnog novĉanog profita na otoku te je dobar dio njegovih stanovnika ni kriv ni duţan osuĊen na bankrot i duţniĉko ropstvo. TakoĊer, ukoliko bi se novostvorene vrijednosti pokrivale uzimanjem kredita, a ne emisijom nezaduţenog novca takoĊer se ništa ne bi riješilo. Upravo suprotno – što bi stanovnici otoka više radili, to bi bili sve više u dugu. Rad ih kao ni logoraše u Auschwitzu ne bi mogao izbaviti iz ropstva. Naprotiv, kao što sistem sugeriše, što bi radom stvarali više kapitala, to bi bili u sve većem dugu, budući da bi sistem novostvorene vrijednosti pokrivao novim zaduţivanjem. Bila bi ludost da moraju uzeti kredit za svaku novostvorenu vrijednost koju naprave. TakoĊer, sve te kredite bi kad – tad trebali vratiti skupa sa kamatama, a kako bi to napravili kada već ni sada nemaju dovoljno novca. Oĉito je da se koliĉina novca u zajednici sa vremenom mora povećavati i da je uloga drţave stvaranje, a potom i ubacivanje tog novog novca u opticaj. Drţava to radi kroz deficit proraĉuna! Sadašnji finansijski sistem je poput pokera. Da bi jedni ostvarili profit, drugi moraju gubiti. Zbog toga firme propadaju. Gubitnika se ne moţe riješiti, uvijek neko mora preuzeti tu ulogu da bi drugi bili u plusu. 2.5.3. Duţniĉka kriza u Evropi i svijetu Prethodni primjer je ujedno i razlog zašto Evropsku uniju trese duţniĉka kriza? Oĉito nešto ne valja sa regulacijom novca. Pojava da drţava kroz centralnu banku, koja je usput reĉeno drţavna institucija i ima monopol nad stvaranjem novca, stvara novi novac, te ga potom bez posredovanja privatnih banaka koristi za pokrivanje proraĉunskog deficita, zove se primarna emisija novca. Ona je Maastrichtskim ugovorom zabranjena i zato sve drţave ĉlanice Evropske unije tonu u duţniĉko ropstvo i neotplative dugove. Duţniĉka doktrina najveća je prevara savremenog svijeta, ukoliko se taj suludi koncept ne odbaci, svi ćemo propasti. Drţava će povećavati poreze kako bi navodno mogla lakše vraćati dug koji zapravo ne moţe vratiti, a banke će uz pomoć novca iskamatarenog od drţave i umjetno izazvanih kreditnih kriza preuzeti svu našu imovinu. Ostati ćemo bez iĉega. Ono što je najbizarnije od svega je da iskljuĉivo kreditni sistem u poĉetku obećava ljudima ţivot iznad mogućnosti, meĊutim na kraju ih spušta na nivo robova. Korak po korak pretvara ih u kmetove, a da oni toga nisu ni svjesni. Mnogi niti ne znaju da je novac u njihovim novĉanicima neĉiji dug, a krediti tehniĉki neotplativi. Sistem ih u poĉetku uvjerava da će im dug omogućiti dobar ţivot, meĊutim na kraju ţive u bijedi, siromaštvu i duţniĉkom ropstvu.
33

Umjesto da promjene regulaciju novca, politiĉari produljuju radni vijek nuţan za odlazak u penziju, uvode skupe školarine, reţu socijalna prava, uvode participaciju na zdravstvenu zaštitu, diţu poreze na sve i svašta, privatizuju javna preduzeća, uvode se ĉak i posebni porezi na banke, osnivaju fondovi spasa, banke se testiraju na krizne situacije, centralne banke otkupljuju dugove drţava prema privatnim bankama itd. MeĊutim sve te mjere bave se posljedicama, a ne uzrokom problema i samim time ne mogu riješiti trajnu kreditnu krizu koja trese cijelu Evropsku uniju. Ĉini se da politiĉari ne ţele vidjeti da je sistem u svojoj osnovi pogrešan. Zašto banke ţele privatizovati javna preduzeća poput voda, šuma, autocesta i elektroprivrede kada ona ionako imaju ulogu javnog dobra i nisu usmjerena stvaranju profita. Odgovor je da nisu usmjerena profitu dok ih oni ne preuzmu. Jednom kad se završi proces privatizacije – poĉinje liberalizacija. Jednom kada sa bankama povezane korporacije preuzmu javna preduzeća tada ona postaju profitna. Diţu se cijene usluga i zapravo graĊani onda plaćaju cijenu njihovog preuzimanja. To se zove „liberalizacija trţišta“ i dogaĊa se gdje god se taj „model“ usvoji.

Slika 9. Moderno robovlasničko društvo

Kreditna kriza u Evropskoj uniji će sa vremenom biti sve gora, zato svi ti birokrati kaţu da nema izlaska iz krize na vidiku. Kako će ga i biti kada zagovaraju model koji vodi u sigurnu propast. U njihovom modelu nemoguće je izaći iz duga. Sistem baziran iskljuĉivo na kreditu je poput ţivog blata, što se više koprcaš i pokušavaš riješiti problem prethodnog duga uzimanjem novog – to dublje toneš. Ono što je najveći apsurd jest da bi svi htjeli imati više novca, a niko ne razmišlja o tome kako on ulazi u opticaj. Posla nema, plate su male, a rate kredita i cijene u trgovinama svakog dana rastu. Ljudi u svakodnevnom ţivotu vide da se krediti ne mogu vraćati, da nemaju dovoljno novca niti za najosnovnije potrebe i da se moraju zaduţivati kako bi mogli preţivjeti iz mjeseca u mjesec, pa ipak nikada ne dovode u pitanje naĉin na koji finansijski sistem funkcioniše. Vjerojatno ne shvataju da će situacija sa vremenom biti sve gora, budući da imamo monetarni model kao i Argentina prije sloma.
34

1991. godine Argentina je odluĉila vezati svoju valutu uz dolar u omjeru 1:1. Drugim rijeĉima, njihova centralna banka prestala je pokrivati drţavni deficit i posuĊivati novac poslovnim bankama – pretvorila se u mjenjaĉnicu. To znaĉi da poslovne banke nisu više mogle doći do pesosa posudbom od Argentinske centralne banke. Da bi im centralna banka dala domaću valutu tj. pesose, poslovne banke su se morale vani zaduţiti za dolare. Slikovito reĉeno, pokušajmo zamisliti da smo poslovna banka u Argentini i da neki poslovni ĉovjek iz Buenos Airesa treba 10.000 pesosa kredita, a mi tog novca nemamo. Logiĉno bi bilo da taj novac posudimo od centralne banke, meĊutim budući da ona ima ulogu mjenjaĉnice, mi odlazimo na strano trţište novca, tamo posuĊujemo 10.000 dolara, te potom sa tim novcem odemo do centralne banke u kojoj te dolare razmjenimo u pesose. Sada imamo kod sebe 10.000 pesosa i dovoljno novca da tom ĉovjeku damo kredit. Na taj naĉin su fiksirali kurs svoje valute uz dolar i to u omjeru 1:1, drugim rijeĉima, za 1 dolar mogao si dobiti 1 pesos i obrnuto. Više je razloga zašto je to odvelo Argentinu do finansijskog sloma, ali dva su osnovna – nerealan kurs i teška kreditna kriza. Kada se avion sruši, istraţioci traţe uzrok pada, a da bi to saznali moraju pronaći crnu kutiju, ona krije „tajnu“. Na isti naĉin kada se uruši ekonomija neke zemlje, analitiĉari prouĉavaju njen finansijski sistem ne bi li otkrili „uzrok pada“. Prouĉavajući šta se dogodilo u Argentini došli su do zakljuĉka da je nerealno jaka vrijednost njihove valute bila glavni uzrok raspada njihove realne tj. proizvodne ekonomije i visoke stope nezaposlenosti. Pokušajmo zamisliti politiĉare koji puno kradu. Npr. na gradnji 3 km autoceste ukradu milijardu KM. Pokušajmo zamisliti tu koliĉinu novca, trebao bi viljuškar da je prenesemo. Potom zamislimo da tu ne staju, nego da nastave krasti gdje god i koliko god stignu, milione i milijarde. Šta bi se dogodilo sa proraĉunom? Bio bi velik deficit, odnosno u drţavnoj kasi bi bio znaĉajan manjak. Šta bi se dogodilo ako bi se ta velika rupa finansirala markama iz centralne banke? Povećala bi se koliĉina KM u opticaju, budući da bi novi novac bio pušten u sistem. Kako bi se to odrazilo na kurs KM-a u odnosu na euro, na stopu inflacije i na koji naĉin bi se taj novac unutar društva raspodijelio? Prvo: KM bi oslabio u odnosu na euro jer povećanje ukupne koliĉine KM u opticaju ne bi pratilo i proporcionalno povećanje ukupne koliĉine eura. Drugo: Bila bi veća stopa inflacije, budući da bi se ukupna novĉana masa povećala za iznos ukradenog novca. Kako je taj iznos velik, cijene bi znaĉajno porasle. Treće: Novac se ne bi ravnomjerno raspodijelio. Mala grupa ljudi koja puno krade bi imala nesrazmjerno više novca u odnosu na ostale ĉlanove zajednice.
35

Zakljuĉak je da bi se veći deficit koji bi bio posljedica njihovog lopovluka osjetio na stopi inflacije. Cijenu inflacije bi plaćali svi podjednako, ali ne bi svi imali i podjednako više novca. Npr. – koliĉina novca u opticaju bi se povećala za 20%, pa bi u skladu sa tim i cijene porasle za otprilike 20%. MeĊutim, golemoj većini plaće bi porasle samo 5%. S druge strane, politiĉarima koji kradu primanja bi se povećala 5000%, ali bi njima cijene porasle isto kao i drugima – 20%. Dakle, cijene rastu jednako za sve – u skladu sa stopom inflacije, ali nemaju svi podjednako više novca. Oni koji kradu – imaju ga puno više od ostalih. Ljudi bi se pobunili jer bi shvatili da se krade iz drţavnog proraĉuna. Bilo bi im jasno da se novĉana masa povećava, a da oni nemaju proporcionalno više novca. Upravo takva situacija dogodila se u Argentini tokom 80-ih. Politiĉari su puno krali, plate nisu pratile rast cijena tj. inflaciju i ljudi su se pobunili. Šta napraviti, kako riješiti nastalu situaciju, pitali su se politiĉari – meĊutim imali su mali problem... Nisu htjeli prestati krasti! Traţili su ĉovjeka, ĉovjeka koji će im omogućiti da nastave krasti, a da se to ne osjeti na stopi inflacije. Uskoro su ga i pronašli. Zvao se Domingo Cavallo i bio je guverner Argentinske centralne banke za vrijeme vojne diktature 1982. godine. 1991. postavljen je za ministra finansija i pred njim je bila na prvi pogled teška zadaća – trebalo je stabilizovati kurs i suzbiti inflaciju. Cavallo je to napravio u jednom potezu, meĊutim, nije se obraĉunao sa kriminalom unutar drţavnih institucija, nego naprotiv – napravio je još veći zloĉin. Pretvorio je Argentinsku centralnu banku u mjenjaĉnicu! Tom mjerom stavio je drţavu u izravnu ovisnost o stranom novcu i de facto – pod monetarnu okupaciju. Njihova valuta bila je samo transakcijsko sredstvo, pokriće nije imala u emisiji novca od strane centralne banke, nego u vanjskom dugu.

Slika 10. Pad privrede i ekonomije

36

Da li je tom mjerom Cavallo stabilizovao kurs i suzbio inflaciju? Oĉito da jest, meĊutim, da li je kurs još uvijek bio realan? Naravno da nije! Kurs bi trebao odraţavati odnose u vanjsko – trgovinskoj bilanci zemlje, a on ga je „korigovao“ promjenom uloge centralne banke – pretvorivši je u mjenjaĉnicu. Na umjetan naĉin je odrţavao valutu nerealno jakom. Nerealan kurs je stanje kada drţava odrţava valutu nerealno jakom uz pomoć vanjskog zaduţivanja. Na taj naĉin ĉini uvozne proizvode jeftinijima nego bi trebali biti, odnosno subvencionira uvoz. To se nije pozitivno odrazilo na argentinsku ekonomiju. 1991. stopa nezaposlenosti u Argentini bila je samo 6.1%. MeĊutim, uspostavom nerealnog kursa, odnosno „vezivanjem“ njihove valute za dolar, uvozna roba postala je jeftinija od domaće. Umjesto da kurs bude klizan i da na taj naĉin odraţava stanje platne bilance sa inozemstvom – postao je fiksan. Mnogi ljudi ne znaju da je uloga realnog, odnosno kliznog kursa automatsko poravnanje trgovinske bilance. Kada uvoz postane veći od izvoza, veća je potraţnja za stranom valutom, to zauzvrat povećava njenu cijenu u odnosu na domaću valutu. To zauzvrat dovodi do porasta cijene uvozne robe. Na taj naĉin ĉini je kupcima manje zanimljivom i smanjuje se uvoz – odnosno koriguje se vanjskotrgovinski deficit. Ukoliko je kurs fiksan, taj automatski rebalans se ne dogaĊa. Budući da bez realnog kursa nema niti realne ekonomije tj. proizvodnje, u Argentini su poĉele propadati fabrike, a milioni ljudi ostali su bez posla. Da bi se to dogodilo, nisu im trebali ni rat, ni tajkuni – bio je dovoljan nerealan kurs! Tako je Argentina iz normalne drţave pretvorena u kasino ekonomiju, ovisnu o stranom izvoru novca na sliĉan naĉin kao i ovisnik o heroinu. Kao i kod nas, i tamo je prvo propala proizvodnja, a tek onda trgovina. U poĉetku su ljudi kupovali uvoznu robu na kredit, a trgovina je cvjetala. MeĊutim, na kraju su ostali bez novca i u dugu, nisu više imali od ĉega ţivjeti – poĉeli su kopati po smeću. Nekad je to bila bogata zemlja puna prirodnih bogatstava, ali zahvaljujući pogrešnoj regulaciji novca i korumpiranim politiĉarima pretvorena je u zemlju jada i bijede. Stanje je bilo sve gore. 2002. godine stopa nezaposlenosti je iznosila 25%, postotak stanovništva koji je ţivio ispod crte siromaštva bio je nevjerovatnih 55%, a vanjski dug iznosio je 120 milijardi dolara. Narod je bio nezadovoljan i smjenjivao je vlade na sliĉan naĉin kao i u BiH, lijeva – desna, lijeva – desna. MeĊutim i lijeva i desna provodile su istu politiku – nerealnog kursa sa centralnom bankom kao mjenjaĉnicom – i istim rezultatom. Domingo Cavallo do tada je dobio mnoge nagrade meĊunarodnih bankara i iz fotelje ministra finansija, prešao je u fotelju ministra ekonomije. Pokušao je narodu prodati klasiĉnu MMF-ovu priĉu – da ţive iznad mogućnosti – na vanjski dug, te da vlada mora svima smanjiti plate i penzije, te povećati poreze kako bi se mogla nastaviti zaduţivati.

37

Postoji bitna razlika izmeĊu nas i Argentinaca. Oni su u meĊuvremenu shvatili da je nerealan kurs, koji se odrţava vanjskim zaduţivanjem dio problema, a ne rješenja, te da proraĉunski deficit treba pokrivati primarnom emisijom novca, a ne zaduţivanjem. Paradoksalno, došli su do istog zakljuĉka kao i bankari – da se ne moţe ţivjeti na dug. Umjesto „mjera štednje“ htjeli su da politiĉari prestanu krasti, te otpis vanjskog duga. Zaredali su se protesti na ulicama i u biti su to bile dvije kljuĉne parole. Zašto su bili tako iskljuĉivi i nisu pristali na mjere štednje i novo zaduţivanje? Poĉeli su shvaćati ono što naš narod tek mora shvatiti. Da je tendencija takvog modela NEGATIVNA, te da se dug ne moţe vratiti uzimanjem novog duga. Kljuĉna spoznaja bila je odbacivanje duţniĉke doktrine i uvoĊenje primarne emisije novca. Jedan od uzroka finansijskog sloma je bila kreditna kriza. Oĉito ni drţava ni graĊani nisu mogli vraćati svoje dugove. To je osnovni problem iskljuĉivo kreditnog sistema. Shvatili su da je u takvom sistemu nemoguće izaći iz duga. Rješenje kreditne krize pronašli su u ponovnoj uspostavi monetarnog suvereniteta, tj. vraćanju vlasti nad novcem nazad drţavi. Bilo im je dosta brzorastućeg vanjskog duga, valutne klauzule na kredite, visokih kamata i robovanja stranim bankama. Htjeli su monetarnu reformu – da inflacija pojede kredite, da drţava opet uvede primarnu emisiju novca i da ih politiĉari prestanu krasti. Naravno, politiĉari su tvrdili da je to nemoguće, ali je narod ustrajao i na kraju pobijedio. Drţava je otpisala 2/3 vanjskog duga, inflacijom uĉetverostruĉila novĉanu masu i tako razbila unutrašnju kreditnu krizu. Usput je došlo i do uspostave realnog kursa, budući da novi novac u opticaju više nije imao pokriće u vanjskom dugu.

Slika 11. Međunarodni monetarni fond
38

Te mjere spasile su drţavu i narod od propasti. Nakon godina ekonomske stagnacije, uslijedile su godine brzog ekonomskog rasta. Do 2010. godine stopa nezaposlenosti spustila se na 7%, a stopa siromaštva pala je na ispod 15%. Istovremeno, drţava i narod slomili su okove duţniĉkog ropstva i tako opet postali slobodni. Zahvaljujući promjeni monetarne politike uspjeli su otvoriti milione novih radnih mjesta. Kupovna moć im je porasla ĉim je inflacija pojela kredite, a drţava prestala ţivjeti na dug. Reakcija meĊunarodnih finansijskih institucija na otpis duga je bila iskljuĉivanje 4 godine sa stranog trţišta novca, nisu se mogli vani zaduţivati, meĊutim, nisu ni trebali, imali su dovoljno svoga novca. Drugih „penala“ nije bilo. Valutni odbor je monetarna vlast koja provodi politiku fiksnog ili kvazifiksnog kursa. Ono što je Argentina napravila 1991., Tajland je napravio 1984. Vezali su svoju valutu baht za dolar po kvazifiksnom kursu koji je varirao od 24.91 - 25.59 bahta za jedan dolar. Na taj naĉin je njihova valuta postala samo transakcijsko sredstvo – pokriće je imala u vanjskom dugu. Ono što je najzanimljivije je da ljudi zahvaljujući prividnoj fluktuaciji nisu shvatali da im je centralna banka mjenjaĉnica, a kurs nerealan – mislili su da imaju svoj novac. Zahvaljujući visokim kamatama njihov bankarski sistem bio je jedan od najprofitabilnijih na svijetu, krediti su se izdavali, novac se trošio, a vanjski dug je rastao. TakoĊer, banke nisu ulagale novac u proizvodnju nego gotovo iskljuĉivo u potrošnju skupe uvozne robe, te trţište nekretnina i dionica. Njihovi ljudi bili su naivni, vjerovali su da će ekonomski rast biti trajan, nisu bili svjesni toga da će kreditna ekspanzija kad – tad prestati, te da ih ĉeka monetarna kontrakcija – nisu znali da je takav model dugoroĉno neodrţiv. Politiĉari i bankari su ih uvjeravali da je takav model najbolji za njih i da takvu politiku provode za njihovo dobro – narod im je slijepo vjerovao. Mala grupa ljudi koja je tvrdila da je takva monetarna politika pogrešna i da drţava ne bi trebala subvencionirati uvoznu robu odrţavanjem nerealnog kursa bila je ismijana od strane većine. 1995. poĉelo je stagniranje ekonomije, prvo se urušilo trţište dionica – njihova vrijednost pala je 5 – 10 puta. Potom je poĉeo slom trţišta nekretnina budući da se izgradilo previše kuća i zgrada. Njihovi vlasnici nisu ih mogli prodati niti vratiti kredite. Ubrzo je poĉela padati i potrošnja. Tada je nastao haos. Naime, u iskljuĉivo kreditnom sisitemu u kojem je centralna banka mjenjaĉnica, urušavanje ekonomije poĉinje onog trenutka kada se ljudi prestanu zaduţivati kako bi kupovali nekretnine, dionice, automobile i ostalu luksuznu robu iz uvoza. Budući da je novac u opticaj ulazio iskljuĉivo kao kredit, a kreditna ekspanzija bila gotova, prestao je i priljev novca.

39

Kreditna ekspanzija je prestala, ljudi nisu više dizali kredite i samim time prethodni se nisu više mogli vraćati. Izbila je kreditna kriza, strani ulagaĉi su postali nervozni i htjeli povući svoj novac, meĊutim radi niske rezerve likvidnosti u bankama nije bilo dovoljno novca. Budući da je velik dio depozita bio imaginaran, a kurs bahta nerealan – nastala je panika. Strani ulagaĉi poĉeli su povlaĉiti novac iz zemlje, a centralna banka pokušala je obraniti nerealan kurs. Bezuspješno – uzalud je potrošila 28 milijardi dolara deviznih rezervi. Baht je kolabirao, njegova vrijednost se prepolovila, drţava je bila ekonomski uništena, a novac isisan iz nje. Ostao im je samo golemi vanjski dug. Panika se potom proširila i na ostala trţišta u regiji i tako je poĉela Azijska finansijska kriza. Sve zemlje koje su vodile politiku precijenjenog kursa prije ili kasnije su dovele domaću ekonomiju do sloma. Iskljuĉivo kreditni sistem je piramidalna šema koja se poĉinje urušavati ĉim prestane kreditna ekspanzija! 2.5.4. Valutna klauzula Kljuĉna stvar ekonomskog ropstva je prikrivanje stvarnog stanja. Naime, ljudima je teško prihvatiti da su neslobodni, ne shvataju da se nalaze u zatvoru bez zidova i rešetaka. Korumpirani politiĉari su progurali cijeli niz zakona kako bi se uspostavila ovisnost drţave o vanjskom izvoru novca. Tu mislim na to da drţava ne moţe stvarati novac, nego ga tehniĉki samo posuĊuje i obvezuje ga se vratiti u uvećanom iznosu. I ostali subjekti takoĊer mogu posuĊivati novac uz obavezu vraćanja iznosa uvećanog za kamate. Paradoks u cijeloj situaciji je već na poĉetku jasan, društvo u cjelini ne moţe vratiti više novca nego je posuĊeno.

Slika 12. Odnos rasta duga i novčane mase
40

Bankari to znaju, ali većina ljudi ne. Kada se naĊu u situaciji da ne mogu vraćati kredit, misle da je to njihovom krivnjom. To je zato jer obiĉan ĉovjek teško moţe shvatiti da se njegova drţava nalazi u ekonomskom ropstvu – ne moţe pohvatati sve novĉane transakcije meĊu subjektima da bi izvršio analizu. Njega muĉe egzistencijalni problemi i nema vremena za razmišljanje o takvim stvarima. On ĉak ni ne sumnja u poštenost zakona drţave. Cilj ekonomskog porobljavanja je iskonski. To je nadnacionalno i naddrţavno vladanje i bogaćenje. To se postiţe dugom. A kako dug raste, tako i uspjeh takve vladavine moţe poluĉiti sve više rezultata. Tada se mogu postići ustupci koji se na drugi naĉin ne bi lako mogli postići. Odbrana od ekonomskog porobljavanja je u znanju. Posljedice pretvaranja centralne banke u mjenjaĉnicu su mnogobrojne. Prva je nerealan kurs koji uvozne proizvode ĉini jeftinijima od domaćih, zato se na policama trgovina u pravilu nalaze strani proizvodi. Ko god se bavi ikakvom proizvodnjom propada, posljediĉno imamo visoku stopu nezaposlenosti. Takva vrsta ekonomije u kojoj se ekonomska aktivnost svodi na trgovinu uvoznom robom naziva se i „kasino ekonomija“. Poljoprivrednici su tu najviše pogoĊeni, nije im jasno zašto je uvozna hrana jeftinija od njihove. Moraju svoje proizvode prodavati u bescjenje, ostavljeni su na milost i nemilost prekupaca i uvoznog lobija. Sa druge strane, takav model doveo je i do brzorastućeg vanjskog duga koji radi sloţenog ukamaćivanja raste stopom od 19% godišnje – udvostruĉuje se svake 4 godine. Budući da je takav monetarni model odrţiv samo za vrijeme kreditne ekspanzije zemlju trese i teška kreditna kriza. Udio loših kredita, odnosno onih koje banke ne mogu naplatiti sve je veći. 2007. godine ih je bilo samo 3 milijardi KM ili 4.8% od ukupno izdanih, a krajem 2011. oni su iznosili 10 milijardi KM ili 12.2%. Drugim rijeĉima, gledano u apsolutnim brojevima i postotku njihov broj se utrostruĉio. To se odrazilo i na broj blokiranih graĊana. Krajem 2011. godine takvih je bilo 65.164. Naţalost, biti će ih još i više. Sistem uvjerava ljude da će se stanje popraviti i krenuti nabolje, meĊutim neće – njegova tendencija je negativna. Nelikvidnost trenutno iznosi više od 10 milijardi KM, a u blokadi je 39.981 preduzeće. Valutna klauzula ne postoji od juĉer i njena je prvotna uloga bila zaštita subjekata u vanjskoj trgovini. Npr. avioindustrija prodaje avion stranom naruĉitelju i traţi za njega 10 miliona dolara, meĊutim sluţbena valuta u BiH je KM, a ne dolar. Zato avioindustrija traţi da mu se 10 miliona dolara isplati u KM po kursu na dan isplate. Drugim rijeĉima, iako je cijena dogovorena u stranoj valuti, isplata se vrši u domaćoj. Takva praksa ozakonjena je Zakonom o obaveznim odnosima iz 1978. Njega je donijelo Savezno vijeće Skupštine SFRJ kojim je tada predsjedavao budući Makedonski predsjednik Kiro Gligorov. MeĊutim u doba Jugoslavije ljudi nisu imali kredite sa valutnom klauzulom. Naravno, valutna klauzula se odnosila samo na meĊunarodnu trgovinu.

41

Narodna banka Jugoslavije nije bila mjenjaĉnica, stvarala je i posuĊivala novac, te su dinari u opticaju imali pokriće u emisiji novca od strane Narodne banke Jugoslavije. Dakle, centralna banka bi posudila domaćim poslovnim bankama dinare, a one bi ih dalje posuĊivale graĊanima i preduzećima. Budući da je pokriće za kredite bilo u dinarima iz centralne banke, a ne u vanjskom dugu valutna klauzula se nije mogla obraĉunavati. Da bi banka dala kredit od kojeg će poslije nastati depozit, ona prvo mora negdje nabaviti novac. Do tog poĉetnog novca moţe doći iskljuĉivo posudbom i to na dva naĉina. Prvi je od centralne banke, a drugi je vanjskim zaduţivanjem. Taj poĉetni novac naziva se i primarni novac, od njega, tj. njegovom multiplikacijom, će naknadno nastati svi ostali krediti i depoziti. Hoće li postojati valutna klauzula na kredite ili ne ovisi iskljuĉivo o tome gdje se nalazi izvor tog primarnog novca – u emisiji domaće valute od strane centralne banke ili u vanjskom dugu. Ako banci ponestane novca za davanje kredita, moţe ga jednostavno posuditi od centralne banke. Na taj naĉin svi krediti imaju pokriće u emisiji domaće valute i samim time besmisleno je na njih obraĉunavati valutnu klauzulu. Ukoliko neko na neki naĉin doĊe do deviza i poţeli ih staviti na devizni raĉun, to će uvijek moći, ali banka neće taj novac koristiti za izdavanje kredita, jer bi u suprotnom morala na njih obraĉunavati valutnu klauzulu. Samim time – kamata na devizni depozit biti će zanemariva budući da će taj novac biti korišten za trgovinu sa inozemstvom, a ne za kreditiranje domaće ekonomije. Primarni izvor novca mora biti u KM iz Centralne banke BiH. Budući da je CBBiH trenutno mjenjaĉnica, primarni izvor novca, odnosno izvor svih datih kredita nalazi se u vanjskom dugu pa je u skladu sa tim golema većina njih, pogotovo ako se radi o većim iznosima vezana valutnom klauzulom.

42

3. Razvoj privrede
3.1. Promjena regulacije novca

Novac je posrednik u razmjeni roba i usluga i opšti ekvivalent kojim se izraţava njihova cijena, univerzalna roba s kojom se moţe kupiti svaka druga roba, roba nad robama – jer nijedna druga roba nema takva svojstva. Trenutni monetarni sistem temelji se na fiducijarnom standardu, odnosno „fiat“ novcu. Fiat je izvedenica od latinske rijeĉi fiducia – povjerenje. Drugim rijeĉima trenutni monetarni sistem temelji se na vjerovanju ljudi da se novcem moţe kupiti svaka roba ili usluga. Pa ipak, budući da je to samo komad papira koji nema pokriće u niĉemu i ĉija vrijednost proizlazi iskljuĉivo iz „povjerenja“, mnogi su tokom historije osporavali njegovu vrijednost. Kako bi uĉvrstile njihovo povjerenje u novac mnoge drţave su odbijanje novca kao plateţnog sredstva proglasile kaznenim djelom. Naplata školarina ili zdravstvenih usluga takoĊer je pedagoška mjera koju vlada provodi kako bi uĉvrstila povjerenje ljudi u novac. Danas mnogi na znanje i zdravlje gledaju kao na robu koja ima svoju cijenu. Ko ima novaca moţe studirati i lijeĉiti se, a ko ne – ne moţe. Ljudi na trţištu rada takoĊer se ponekad prikazuju kao potrošna i zamjenjiva roba, neki ĉak i trguju ljudima. Od tuda dolazi i misao da se „novcem sve moţe kupiti“ i da „svako ima svoju cijenu“. Nemoralni ljudi se u pravilu opravdavaju mišlju da su i ostali ĉlanovi zajednice potkupljivi i tako umiruju svoju savjest. Ono što je sigurno jest da bankari imaju neograniĉeno mnogo novca i da iskljuĉivo idealisti, odnosno oni koji odbace novac kao najvišu vrijednost i smisao ljudskog postojanja mogu izazvati njihov sistem budući da nemaju na sebi naljepnicu sa cijenom. MeĊutim kako ne bi ulazili u moralne rasprave, vratimo se nazad na centralnu temu – „novac kao dug“, odnosno duţniĉku doktrinu. U poĉetku, za vrijeme robno – robne razmjene, krediti su se odobravali i vraćali u robi, poljoprivrednim proizvodima ili stoci. Bili su otplativi zahvaljujući daru umnoţavanja, odnosno povećanju koliĉine robe koja je bila produkt rada i prirodnih zakona. Jednostavan primjer za to je sijanje zrna kukuruza. Ukoliko ono rodi donijeti će urod od više stotina zrna, a ţivotinje se takoĊer mnoţe. U skladu sa tim, više rada je moglo stvoriti više robe. Budući da su se kamate takoĊer obraĉunavale u robi – dug se mogao vratiti, a rad osloboditi ljude od duga. MeĊutim, unutar trenutnog finansijskog sistema, bez obzira na to koliko vi radili i stvarali novih vrijednosti, dug nećete moći vratiti jer se novac u bilo kojem obliku ne umnoţava. Prva i najveća zabluda vezana uz proces stvaranja novca proizlazi iz ljudske spoznaje da novac ima ulogu razmjene dobara i usluga, pa u skladu sa tim pretpostavljaju da se povećanjem koliĉine dobara i usluga povećava i koliĉina novca u opticaju.
43

Njihova pretpostavka u biti poĉiva na zdravoj logici, meĊutim trenutni finansijski sistem okrenuo je leĊa zdravom razumu. Bez obzira na to koliko vi radili i stvarali novih vrijednosti drţava neće napraviti emisiju nezaduţenog novca koji bi imao pokriće u stvarnim dobrima i sluţio njihovoj razmjeni. Naprotiv, novi novac u opticaj moţe ući samo i iskljuĉivo kao dug, pa u skladu sa tim, ukoliko ţeli dobiti novĉanu protuvrijednost za novostvorene vrijednosti društvo se mora zaduţiti. Što društvo više radi i stvara, to je veća i njegova potreba za novim novcem – samim time dug raste. Zato su najbogatije zemlje svijeta, gdje se najviše radi, ujedno i najviše duţne.

Slika 13. Pad kupovne moći građana

Savršeno je jasno da jedino promjena u regulaciji novca, a ne više rada za manje novca moţe ljude izbaviti iz duga. Naţalost, većina ljudi nesvjesna je te ĉinjenice, prvenstveno zato jer ne shvaća da je u trenutnom sistemu primarna uloga novca stvaranje duga, a ne razmjena dobara i usluga – umjesto da potiĉe rast i razvoj, ograniĉava ga. Rješenje je, dakle, promjena regulacije novca i razdvajanje procesa stvaranja od procesa posuĊivanja novca. Drţava bi trebala imati pravo na emisiju novca koji ne bi bio opterećen dugom, a ĉija bi uloga bila razmjena dobara i usluga, što uostalom i jest primarna uloga novca. Golema većina ljudi uopšte nije svjesna toga što se dogaĊa. U školama i na fakultetima se ne uĉi o regulaciji novca, kao što se to pitanje ne spominje niti u masovnim medijima – budući da banke posredno ili neposredno kontrolišu i sistem obrazovanja i masovne medije. Prije će se ljudi organizovati da zaštite pet stabala nego da se izbore za promjenu monetarnog sistema, samo zato jer se stabla ispilaju u sat vremena, a banke ljude pljaĉkaju godinama prije nego ih dotuku. A kada ih i dotuku, to shvataju liĉno, a ne globalno. Uvijek misle da su uz više sreće mogli uspjeti.

44

3.2.

Ekspanzivna monetarna politika

Monetarna politika koja teţi niţim kamatama i većoj stopi inflacije naziva se ekspanzivna monetarna politika ili politika ciljane inflacije. To bi znaĉilo da ako neko kupuje stan, da njemu odgovara ekspanzivna monetarna politika jer će onda biti niţa kamata, a inflacija će svake godine nagrizati ratu kredita i realno će iznos rate svake godine biti sve manji. Iz tog razloga ekspanzivna monetarna politika rezultuje porastom investicija. Ljudi su skloniji ulaganju jer su investicije lakše otplative. Porast ulaganja, vodi ka porastu zaposlenosti. Zato drţave koje provode ekspanzivnu monetarnu politiku u pravilu imaju više stope ekonomskog rasta od onih koje provode restriktivnu. Veći ekonomski rast vodi većem ţivotnom standardu, a on boljem ţivotu općenito. Dva su osnovna razloga zašto BiH provodi restriktivnu monetarnu politiku: Prvi se krije u ĉinjenici da je statut CBBiH 1997. usklaĊen sa statutom evropskih centralnih banaka, pa sada primarni cilj CBBiH više nije ekonomski rast, nego stabilnost cijena. Drugi je u tome što je CBBiH mjenjaĉnica, pa je ekspanzivnu monetarnu politiku tehniĉki nemoguće provoditi.

Slika 14. Blokirani računi građana i privrednih subjekata

MeĊutim, pravo je pitanje: Zašto EU zagovara restriktivnu monetarnu politiku? Odgovor je pomalo bizaran – zato jer to odgovara bankama. Naime, kapital banke je prvenstveno novac, a ne neka druga imovina - kafići, fabrike, hoteli, stanovi, dionice ili robne zalihe. Tu leţi korijen problema. Naime inflacija svake godine „jede“ imovinu banke (novac) jer on svake godine gubi na vrijednosti za iznos inflacije (npr. 8%). Istovremeno je i cijena kredita koje banke plasiraju - niţa. U skladu sa tim, više gube radi inflacije i manje zaraĊuju na kamati. Banke zbog toga neće bankrotirati, ali će njihovi vlasnici biti dosta nervozni jer im je jasno da nemaju realno gledano velik profit. Kraljevima novca ne odgovara veća inflacija i niţa kamata. Posljedice anti-inflacijske politike u kombinaciji sa „mjerama štednje“ su ekonomska stagnacija i porast nezaposlenosti u cijeloj Evropskoj uniji.

45

Ono što politiĉke elite u BiH rade je klasiĉna prevara. Obećavaju biraĉima efekte ekspanzivne monetarne politike – porast ulaganja, zapošljavanja, veći ekonomski rast i bolji ţivotni standard, dok istovremeno zagovaraju i provode restriktivnu monetarnu politiku. Svjesne su toga da jedno iskljuĉuje drugo, te da je nemoguće istodobno teţiti i ekonomskom rastu i niskim stopama inflacije, pogotovo u uslovima nerealnog kursa. MeĊutim, golema većina ljudi nema pojma o monetarnoj politici pa je podloţna manipulaciji. Godišnja stopa inflacije ne bi smjela prijeći 9%. Ukoliko preĊe, tada njen uticaj na ekonomski rast više nije pozitivan. Da bi inflacija pojela kredite, a duţnici bili osloboĊeni iz ropstva potrebno je izvesti privremenu hiperinflaciju. BiH mora ukinuti valutnu klauzulu i uĉetverostruĉiti novĉanu masu, tj. napraviti isto što i Argentina 2002. godine. Ta inflacija od 400% ne bi bila loša za ekonomiju, zato jer bi razbila kreditnu krizu koja je zajedno sa nerealnim kursom glavni uzrok raspada naše ekonomije. Jednom kada drţava krene sa štampanjem novca, samo je pitanje trenutka kada će ljudi biti osloboĊeni iz ralja duga. Drţava prestaje sa hiperinflacijom tek kada je dovoljno novca upumpano u sistem, a kreditna kriza razbijena. Tada se moţe poĉeti sa provoĊenjem ekspanzivne monetarne politike, odnosno politike ciljane inflacije – do 9% godišnje. Drţava bi mogla kontrolisati inflaciju jer je ona umjetno izazvana od strane drţave. Jednom kada drţava prestane ubrzano povećavati novĉanu masu prestaje i sama hiperinflacija. Bitno je samo psihološki pripremiti ljude, objasniti im smisao vladine mjere i da tijesan vremenski okvir koliko će to trajati. U svakom sluĉaju, ne bi trebalo duţe od 6 mjeseci. Bankarima se to sigurno ne bi svidjelo. Oni koji su izazvali krizu, moraju snositi njen teret. Jasno je da su za krizu odgovorne banke, znale su da je trenutni monetarni sistem dugoroĉno neodrţiv, a ipak su ga zagovarale. Sada kada se on urušava ţele uteg prebaciti na nas, neka ga same nose. Ako narod ne bude osloboĊen iz ĉeliĉnog zagrljaja banaka, svi ćemo biti uništeni. Ovo je pitanje opstanka, ili mi ili oni. Privremena hiperinflacija je najlakši i najbezbolniji naĉin za razbijanje kreditne krize. Ne treba nam nikakva nacionalizacija ili tome sliĉne radikalne mjere kojima bi se zadiralo u vlasniĉka prava, odnosno vlasniĉku strukturu banaka. Sve što je potrebno da budemo slobodni je monetarna reforma. Njen smisao je slamanje trajne veze izmeĊu duţnika i kreditora koja predstavlja osnovu monetarnog sistema baziranog na dugu. Neki tvrde da bi tom mjerom duţnici bili stavljeni u privilegovan poloţaj, meĊutim ta teza ne stoji. Trenutni monetarni sistem je sve samo ne pravedan, a monetarna reforma je jedini naĉin da se ta nepravda ispravi. Monetarna reforma je izvediva, ali je politiĉari ne ţele napraviti. Njihova tvrdnja da se ništa ne moţe promijeniti samo je floskula kojom prikrivaju nedostatak volje. Naţalost, sve politiĉke opcije u sluţbi su banaka i zagovaraju duţniĉku doktrinu tj. novac kao dug. Program koji zastupaju politiĉari samo je spisak ţelja jer se u iskljuĉivo kreditnom sistemu prava radnika ne mogu saĉuvati ili povećati bez rasta duga, a jasno je da se ne moţe vjeĉno ţivjeti na dug i da su njegove nuţne posljedice „mjere štednje“, koje za rezultat imaju smanjenje radniĉkih prava za koja se oni navodno bore. Paradoksalno, radi neotplativosti duga unutar iskljuĉivo kreditnog sistema i posljediĉne kreditne krize radnici najviše i pate. Preduzeća u kojima oni rade propadaju, a radnici dobivaju otkaze, smanjuju im se plaće, moraju više raditi za manje novca i sve teţe uspijevaju vraćati kredite.
46

Kako je moguće zastupati interese sistema koji je protiv svakog ĉovjeka, pa tako i radnika, a istovremeno tvrditi da ste na strani tih istih ljudi? Oĉito je da se radi o licemjerju i manipulaciji osjećajima obespravljenih ljudi. Dok njihovi glasaĉi kopaju po kantama za smeće i prebiru svaku marku u novĉaniku, zastupnici u parlamentu uţivaju u svim privilegijama i to na njihov raĉun. Što je najgore od svega, ne ĉine ništa da bi im olakšali ţivot, osim što im prodaju sindikalnu priĉu. Naţalost, ljudi ne shvataju posljedice duţniĉke doktrine, pa nasjedaju na demagogiju i propagandu tih politiĉara. Oni se zalaţu za redistribuciju kapitala. Osnovna uloga iskljuĉivo kreditnog sistema upravo je redistribucija kapitala. Naime, siromašni ljudi najĉešće su u dugu, odnosno u kreditima i ĉesto imaju minuse na tekućim raĉunima, u skladu sa tim, teret neotplative kamate najĉešće udara upravo po njima. Na taj naĉin novac se uzima od siromašnih i daje bogatima. To je klasiĉan primjer tzv. „obrnute redistribucije“. Da tuga bude veća njihovi glasaĉi toga su potpuno nesvjesni. Ako bi se ukinula valutna klauzula, a ne bude je pratila inflacija, ta mjera ne bi pomogla duţnicima. Da bi se shvatio bit problema mora se povezati više stvari. Valutna klauzula na kredite u BiH postoji zato jer je CBBiH mjenjaĉnica. Posljedica pretvaranja CBBiH u mjenjaĉnicu je „vezivanje“ KM uz euro, odnosno jaka marka i nerealan kurs. Posljedica nerealnog kursa je raspad proizvodne ekonomije i uspostava tzv. kasino ekonomije – u kojoj se ekonomska aktivnost većim dijelom svodi na trgovinu uvoznom robom. Budući da je 60 - 70% robe široke potrošnje iz uvoza, uspostavom realnog kursa, odnosno padom vrijednosti KM u odnosu na euro trenutno bi došlo i do pada kupovne moći za graĊane. Smisao privremene hiperinflacije, odnosno devalvacije nakon ukidanja valutne klauzule jest da kompenzuje realan pad kupovne moći koji je nuţna posljedica uspostave realnog kursa. Zamislimo da nam je plata 1000 KM, rata kredita 500 KM i da je KM precijenjena za 15% u odnosu na euro. Uspostavom realnog kursa desilo bi se sljedeće. 1000 KM je otprilike 510 eura, a ako bi KM oslabila 15% u odnosu na euro, tada bi tih 1000 KM vrijedilo 430 eura. Ako bi CBBiH prestala biti mjenjaĉnica, a valutna klauzula bila ukinuta, plata bi ostala i dalje 1000 KM, ali bi vrijedila manje. Uvozna roba bi automatski poskupila za 15%, a plata bi ostala ista, kao i rata kredita. I ostale cijene bi porasle, te bi bili u još goroj situaciji nego smo sada. Ako bi nakon ukidanja valutne klauzule drţava napravila ĉetverostruku inflaciju, odnosno devalvirala marku, budući da je valutna klauzula ukinuta prije nego je napravljena inflacija, rata kredita bi ostala 500 KM, a plata bi porasla na 10.000. Do inflacije je na otplatu kredita odlazilo 50% plate, a nakon inflacije samo 5%. To bi trebalo znaĉiti da bi realna kupovna moć nakon ukidanja valutne klauzule i inflacije trebala zapravo porasti.

47

4.

Zaključak

Pokušajmo zamisliti društveno ureĊenje u kojem vlasnici banaka imaju iskljuĉivu vlast nad novcem, a novac u opticaj ulazi samo kao dug. Budući da društvo u cjelini ne moţe vratiti više novca nego je posuĊeno, drţava i graĊani se stalno moraju zaduţivati kod tih istih banaka i tako samo produţuju svoju agoniju i povećavaju ukupan dug. Pitanje je samo trenutka kada će postati „kreditno nesposobni“ i ostati bez imovine. Oĉito je da su vlasnici banaka i politiĉari koji štite njihove interese oni koji uvijek profitiraju – mi svi ostali gubimo. Barem se tako ĉini kada pogledamo ljude oko sebe. Što se tiĉe rada, oĉito je da nema toga rada koji bi pomogao ljudima da izaĊu iz duga i pozitivno posluju unutar takvog sistema. To bi znaĉilo da uspješnost ne ovisi o tome koliko je ko pametan, vrijedan ili radišan. Moţe neko biti najstruĉnija osoba u svom zanimanju, ali ako nema vezu teško će doći do posla. Ako pak pokrene svoj vlastiti posao velika je vjerovatnoća da će propasti, sistem je zamišljen tako da većina uvijek gubi. S druge strane, banke ostvaruju sve veće profite i to nema veze sa njihovom „pameću“, trudom ili radom jer zapravo ne rade nikakav stvaran posao osim što rukuju novcem. Takav sistem je nepravedan i nema nikakve veze sa kapitalizmom? Osnovna ideja kapitalizma je zaštita privatnog vlasništva, stimulisanje ekonomskog rasta, te što veća ekonomska i liĉna sloboda pojedinca. Sistem koji naši politiĉari zagovaraju sa kapitalizmom nema veze, on ne samo da ne štiti privatno vlasništvo, on je zamišljen tako da razvlasti ljude od imovine. Ovo je gore i od feudalizma, tada su ljudi barem imali posla i što za pojesti. Danas više nemaju ni to. O ekonomskom rastu je besmisleno govoriti, kako je kreditna kriza sve gora, tako cijelo društvo sve dublje tone. Uspjeh preduzetnika ne ovisi o njihovim menadţerskim vještinama, već o povezanosti sa vladinim duţnosnicima. Novac iz proraĉuna odlazi bogatima i politiĉki povezanima, a ne siromašnima. Zapravo, što su porezi veći – to je siromašnih sve više i sve im je gore. Politiĉari i bankari rade zajedno sa ciljem da unište našu drţavu i narod, te nas razvlaste od imovine i pretvore u bijelo roblje. Finansijski fašizam odnosno oblik kapitalizma koji zagovaraju bankari i politiĉka oligarhija, okrutniji je prema ljudima od bilo kojeg politiĉkog sistema. Finansijski fašisti ne rade redistribuciju kapitala od „bogatih“ ka siromašnima, nego od siromašnih ka bogatima. Pod bogatima se misli na kraljeve novca, vlasnike banka, koji imaju milijarde, odnosno više novca nego što ga mi moţemo zamisliti. Oni su ujedno i vlasnici multinacionalnih korporacija koje ţele privatizovati naš planet i prirodne resurse. Ţele da postanemo robovi bez ikakve imovine, da budemo stranci u vlastitoj zemlji.

48

Mi radimo da bi dobili malo novca za svoj rad, a oni ne rade ništa i zaraĊuju golemi novac. Budući da naš rad daje vrijednost njihovom novcu, oni zapravo ostvaruju dobit na našem radu dok nas istodobno guraju u sve veći dug. Osnovni uzrok propasti fabrika nije u kriminalu, nego u nerealnom kursu. Nemoguće je baviti se proizvodnjom u uslovima nerealnog kursa, uvozna roba je uvijek jeftinija i naše fabrike su osuĊene na propast, sa ili bez kriminala. Kada tajkuni unište fabriku i izvuku novac iz nje, sa tim novcem idu u banku, te oroĉe taj novac da bi zaradili na kamati. Ako bi stopa inflacije bila veća od kamate na štednju, a proizvodnja isplativa, bi li tajkuni to radili? Ako ih zanima iskljuĉivo ekonomska korist ili bi nastavili s proizvodnjom ili bi nekom drugom prodali tu fabriku. To bi im se više isplatilo nego da je jednostavno unište. U Argentini je '91 poĉeo raspad proizvodne ekonomije iako nisu imali niti rat, niti privatizaciju. Uzrok raspada bio je primarno vezan uz pogrešnu monetarnu politiku, njenom promjenom, proizvodnja je opet postala isplativa, fabrike su opet proradile, a ugašena radna mjesta ponovno su se otvorila. Treba pogledati i primjer Slovenije. Za vrijeme dok su bili suverena drţava, štampali su svoj vlastiti novac - tolar. Drţava je provodila ekspanzivnu fiskalnu i monetarnu politiku, a kurs je bio realan. Rezultat takve politike bile su visoke stope ekonomskog rasta i puna zaposlenost, nije bilo kreditne krize niti je iko raspravljao o kreditnom rejtingu. Nakon što su ušli u Evropsku uniju, situacija se preokrenula – od nezaduţene zemlje su postali prezaduţena. Gubitkom monetarnog suvereniteta i odbacivanjem vlastite valute, pali su pod monetarnu okupaciju. Umjesto ekspanzivne, poĉeli su provoditi restriktivnu fiskalnu i monetarnu politiku i sve to u uslovima nerealnog kursa, budući da kurs eura ne odraţava realnu snagu slovenske ekonomije. Sve to rezultovalo je ekonomskom stagnacijom, niskim stopama ekonomskog rasta, trajnom kreditnom krizom i sve većom nezaposlenošću. Trenutno se nalaze u kliještima nerealnog kursa s jedne strane i nedostatka novca s druge. Prema meĊunarodnom pravu, drţava ima pravo otpisati vanjski dug ukoliko ga smatra nelegitimnim. Npr. da novac od zaduţivanja nije potrošen za dobrobit naroda, već korumpiranog reţima. MeĊutim, BiH ne mora ulaziti u pravne rasprave oko legitimnosti duga, budući da je zrela za bankrot. Treba samo proglasiti da nije u stanju vraćati dugove bez daljnjeg zaduţivanja i da ne ţeli ugroţavati svoje kreditore na naĉin da od njih uzima nove kredite koje neće moći vraćati. Ukoliko to ne napravimo završiti ćemo kao Grci koje je gubitak monetarnog suvereniteta, odnosno prelazak sa drahme na euro doveo kao i Slovence u ovisnost o stranom izvoru novca. Posljediĉno su stvorili velik dug, uništili svoju ekonomiju, sav profitni kapital predali u ruke stranaca, a svoju drţavu pretvorili u de facto koloniju meĊunarodnih finansijskih institucija.
49

Kreditna kriza tamo, kao ni u ostatku Evropske unije neće nikada prestati. Floskule politiĉara o tome kako treba rezati deficit budući da se ne moţe ţivjeti na dug najobiĉnija su ludost. Oni znaju da je novac dug, ali valjda oĉekuju da će se privatni sektor zaduţivati umjesto drţave i tako stvarati novac koji bi drţavi omogućio finansiranje rashoda. Politiĉari koji zagovaraju duţniĉku doktrinu u pravilu kreću s takvom retorikom u trenutku kada rasprodaju svu drţavnu imovinu, pa pod pritiskom kreditora teret duga ţele prebaciti na graĊane kako bi banke i njih razvlastile od imovine. „Suprotstavljamo se diljem svijeta, ĉvrstoj i okrutnoj zavjeri koja se primarno oslanja na prikrivena sredstva kako bi proširila svoju zonu uticaja. Na infiltraciju umjesto na invaziju, na subverzivno djelovanje umjesto na izbore, na zastrašivanje umjesto na slobodu izbora, na izazivanje pobuna iznutra umjesto na vojno djelovanje izvana. To je sistem koji pod svojom kontrolom ima velike ljudske i materijalne resurse, ĉiji je smisao stvaranje stegnutog ĉvora, visokoefektivne mašine koja objedinjuje vojne, diplomatske, obavještajne, ekonomske, nauĉne i politiĉke operacije. Njegovo djelovanje je prikriveno, a ne javno, a oponenti su ušutkani, umjesto pohvaljeni.“ – John Fitzgerald Kennedy

50

Literatura
1. 2. 3. 2012. 4. H. Almedia, D. Wolfenzon: „A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups“, Stern School of Business, New York, 2005. 5. I. Amidţić: „Mitbestimmung u Njemaĉkoj“, Zagreb, 2011. 6. J. Franks, C. Mayer, H. F. Wagner: „The Origins of the German Corporation – Finance, Ownership and Control“, University of Oxford, 2005. 7. R. J. Gilson: „Controlling Shareholders and Corporate Governance, Compilating the Comparative Taxonomy“, Harward Law Review, 2006. 8. Clauson, G.L.M.: „The British Colonial Currency System“, 1944. 9. K. Kozarić: „Modeli monetarne politike sa osvrtom na valutni odbor Bosne i Hercegovine,Centralna banka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007. 10. I. Kristić: „Odrţivost aranţmana valutnog odbora u BiH“, Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH DEP, Sarajevo, 2007. 11. M. Treadgold: „Colonial Currency Boards: The Seigniorage Issue, History of Economics Review“, 2005. 12. J. Williamson: „What Role for Currency Boards“, Washington DC, Institut for International economics, 1995. I. Pernar: „Kako je nastao novac“, Zagreb, 2012. www.cbbh.ba A. Milojević: „Valutni odbor – priprema ekonomskog sloma“, Bijeljina,

51

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful