You are on page 1of 8

das kapital

rudo negro

t o d o s o s t e m a s c o m p o s t o s, g r ava d o s e m e s t u r a d o s p o r d a s k a p i ta l a g s ' na r c i s i s m o ' ( r a d i o o c a n o, c o n l e t r a d e l o i s p e r e i r o)

colaboran: m a n u pa i n o ( t r o m p e ta ) alex salgueiro (sintetizadores) gonzalo vilas (acorden)

d a s k a p i ta l s o n : o leo (voz) daniel salgado ( a d at e s i n t e t i z a d o r ) toms ageitos ( p e r c u s i n s e s o n e n d i r e c t o) m a r c o s pa i n o (sintetizadores) d o u t o r c h o u ( g u i ta r r a s ) d av i d a g e i t o s ( g u i ta r r a s )

deseo grfico: xo s c a r l o s h i d a l g o

traducin dos textos ao ingls: pat r i c i a a . ja n e i r o

g r ava d o n o pa l a c i o de inverno (santiago de compostela) mesturado en estudios amil (a corua) por toms ageitos masterizado e n e s t u d i o s b o n ja n ( a c o r u a ) p o r b o n ja n

i. o anjo do desespero ii. nos das do medo iii. o factor humano i v. v. n a r c i s i s m o vi. vii. manifesto dos enfermos viii. black noise

o s o n d o s d i s t u r b i o s p r o d u c e d i s t u r b i o s. c o n t r a a l e i d a s e lva , a organizacin da nosa dor. c o n t r a a t i r a n a va l e t o d o. a s i t ua c i n d e l i c a d a . pa r a d a s k a p i ta l s p o s b e l u n h a d e c i s i n : socialismo ou barbarie. na t e r r a , x u o d e 2 0 1 1

o factor humano velaqu os problemas reais dunha noite como esta: no corazn da barbarie e anda as sen outro remorso que o saxofn do peter brtzmann e a dureza incrbel da lingua, a relacin de espectros que poboa a vida moderna e o desvo intil do clima. estamos nas horas do cancro e con todo non sabemos nada da morte, nada do que acontece cando nos envolve a treboada de runas que chamamos progreso e unicamente procuramos o lugar onde os das pesan menos que o medo

the human factor behold the real problems on a night like this: in the heart of inhumanity and however the only regrets are peter brtzmanns sax and the amazing harshness of language, and the list of phantoms that inhabit modern life and the useless wandering of the weather. we are in the time of cancer, yet we know nothing about death, nothing about what happens when the debris surge we call progress surrounds us and we just seek the place where the days are lighter than fear

nos das do medo cando acta a violencia patronal, exactamente onde se revolve o rudo negro, na total indixencia da vida agora, a funciona o concepto de incursin, a poca da mquina e da non posibilidade de escribir de memoria: todo est roto, tamn os cristais do tempo e a organizacin clsica da nosa dor, esa pantasma, a nosa clase

in the time of fear when it acts, the violence of the employers, in the very place where black noise churns, in the absolute indigence of life now, there is where the concept of incursion works, the age of the machine and the lack of ability to write by heart: everythings broken, even the glasses of time and the classical organisation of our pain, that spectre, our class

manifesto dos enfermos na historia chove igual que sobre esta cidade, oh lord, sobre o punto no que xa non hai marcha atrs. o idioma perdido dos homes perdidos, a ilusin doutro clima, a manufactura da noite escura da alma. esa vergoa precede ao corpo pero explica a enfermidade: somos a distancia que nos afasta e nos obxectos s atopamos as cicatrices da loita de clases, a polica do cerebro e a desordenada memoria do valor de uso. nada remite ao dormitorio, sequera a sucidade xeomtrica da vida, e todas estas palabras grandes apenas serven para disimular o campo de concentracin e a deslealdade, a incapacidade do doente hora de se dicir, aquel odio implacbel contra a velocidade

manifesto of the ill it rains over history as it rains over this town, oh lord, in the point of no return. the lost language of lost men, the hope for another climate, the making of the dark night of the soul, that shame predates the body but it explains the illness: we are the distance that moves us away and in the objects [we only find the scars of class struggle, the brain police and the messed memory of the use value. nothing refers to the bedroom, not even [the geometric filth of life, and all these big words are hardly able to conceal the concentration camp and the disloyalty, the inability of the ill man when [it comes to admit, that implacable hatred for speed

O anjo do desespero (Heiner Mller) Eu sou o anjo do desespero. Com as minhas mos dustribuo o xtase, o adormecimento, o esquecimento, gozo e dor dos corpos. Aminha fala o silncio, o meu canto o grito. Na sombra das minhas asas mora o terror. A minha esperana o ltimo sopro. A minha esperana a primeira batalha. Eu sou a faca com que o morto abre o caixo. Eu sou aquele que h-de-ser. O meu voo a revolta, o meu cu o abismo de amnh.

The angel of despair (Heiner Mller) I am the angel of despair. With my hands I spread ecstasy, narcosis, oblivion, the lust and the agony of bodies. My speech is silence, my song is scream. Terror dwells in the shadow of my wings. My hope is the last breath. My hope is the first battle. I am the knife with which the dead break open their coffin. I am who shall be. My flight is revolt, my heaven the abyss of tomorrow.

Narcisismo (Lois Pereiro) Sigo os pasos do sangue no meu corpo e coa unlla do meu dedo mis firme abro un suco vermello en media la na vea que me acolle tan azul.

Narcissism (Lois Pereiro) I follow the steps of blood flow [through my body and with the nail of my steadiest finger I open a half-moon shaped red furrow in the vein that receives me so blue.

i. o anjo do desespero ii. nos das do medo iii. o factor humano i v. v. n a r c i s i s m o vi. vii. manifesto dos enfermos viii. black noise

Related Interests