PENDAHULUAN Esei ini akan membincangkan mengenai kejayaan Laporan Razak 1956 untuk mencapai objektif utamanya iaitu

perpaduan. Laporan Razak (LR) telah dihasilkan oleh satu jawatankuasa terdiri daripada 15 orang yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak bin Dato’Hussein dan ahlinya dilantik oleh kerajaan perikatan yang memenangi pilihanraya 1955.1 Pada pendapat saya, Saya bersetuju 70% bahawa bahawa LR sebagai asas pendidikan nasional telah Berjaya meletakkan asas mencapai objektif utamanya untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. “ Bahawa objektif akhir dasar pendidikan didalam negara ini mestilah menyatupadukan kanak-kanak dari semua bangsa dibawah satu sistem pelajaran kebangsaan yang berbahasa pengantar kebangsaan. Walaupun kita faham kemajuan kearah matlamat ini boleh dipercepatkan dan mestilah beransur”.2 Perpaduan didefinisikan sebagai satu proses menyatupadukan seluruh masyarakat agar dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air. Menyedari wujudkan implikasi buruk semasa pemerintahan British di Tanah Melayu yang memecah belahkan perpaduan kaum, maka satu penyeragaman untuk membaiki hubungan antara kaum adalah perlu dilakukan. Oleh kerana, melentur buluh perlulah bermula dari rebungnya maka
1

Musa Daia, Sejarah Perkembangan Pendidikan dan Persekolahan ( Kelantan: Pustaka Aman Press, 1976) ms. 209. 2 Haris Md Jadi, Etnik , Politik dan Pendidikan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1990) ms. 72.

1

pendidikan merupakan acuan terbaik untuk menyatukan pemikiran masyarakat pelbagai kaum ini. SATU KURIKULUM MENYATUPADUKAN RAKYAT Satu Kurikulum satu negara Berjaya menyatupadukan masyarakat

berbilang kaum. Pada zaman pemerintahan British, pihak kerajaan British sengaja mengasingkan kaum Melayu, Cina dan India dalam kawasan berbeza dan sistem pendidikan yang berbeza. Orang Cina dan India yang merupakan kaum pendatang ketika itu diajar berdasarkan sukatan pelajaran negara China dan India sehingga tidak wujud semangat patriotik dan munculnya sifat prejudis antara kaum. Pendek kata, pendidikan zaman British, terlalu condong kea rah negeri asal.3 Sekolah-sekolah yang wujud pada zaman British sesuai untuk sesuatu kaum sahaja , tiada bahasa pengantar tunggal, kedudukan geografi yang berbeza menghadkan pergaulan, serta kurikulum yang tidak sehala. Pendek kata, pihak British tidak menitikberatkan objektif perpaduan dalam sistem pelajaran .4 Wujudnya sistem pendidikan pelbagai kaum ini menghasilkan fenomena benihbenih perpecahan, malahan tidak wujud perkongsian dan persamaan antara kaum di Tanah Melayu. Masing-masing bergerak dengan urusan masing-masing. Namun, setelah LR diperkenalkan
3 4

ianya bejaya menyatupadukan masyarakat

Sejarah perkembangan pendidikan dan persekolahan, Ms. 202 Omar Hashim, Pengisisian Misi Pendidikan (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991) hlm.75

2

berbilang kaum ini melalui kurikulum yang seragam yang dibina adalah untuk mendukung cita-cita negara mewujudkan perpaduan berpandukan rukun negara sehingga ke hari ini. Hubungan Kurikulum dengan perpaduan negara adalah sangat rapat, selain memberi ilmu pengetahuan, kurikulum membentuk keperibadian dan perwatakan murid yang baik yang boleh membawa kepada sikap toleransi dan perpaduan. Murid dari semua kaum mengikuti kurikulum seragam melalui sukatan pelajaran yang sama kandungannya, kegiatan luar bilik darjah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama.5 Oleh itu, pelajar-pelajar lebih terbuka dalam memahami masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini.Muridmurid dari semua kaum diajar berdasarkan Kurikulum seragam yang berfokuskan Tanah Melayu. Melalui kurikulum yang sama ini, Lepasan sekolah Kebangsaan memiliki ciri seperti pengalaman sekolah yang sama, menerima jenis pendidikan yang sama dan mempunyai orientasi dan pandangan dunia yang sama.6 Hal ini mewujudkan semangat patriotik kepada Tanah Melayu dan sikap saling bertolakansur dan memahami kepelbagaian kaum dan pemahaman bahawa perkongsian dalam negara yang berbagai kaum adalah perlu bagi menjamin keamananan negara tercinta.

5

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, (Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia,1980) .ms.67
6

Ibid, ms. 69

3

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU MENYATUPADUKAN RAKYAT Kedua, objektif LR untuk perpaduan tercapai melalui Bahasa Melayu (BM) sebagai pengantar di sekolah-sekolah. LR dan diikuti Penyata Rahman Talib 1960 menegaskan BM sebagai bahasa kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat beraneka rupa dan pemikiran.7 Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara langsung berkait rapat dengan usaha pembinaan negara. Bahasa Melayu digunakan dalam konteks untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek. Selain itu, Bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Penggunaan BM tidak menimbulkan isu penghapusan penggunaan Bahasa Cina dan Tamil untuk memelihara peerpaduan kaum. Hanya di sekolah menengah Kebangsaan sahaja penggunaan BM dipraktikan dengan tujuan memupuk perpaduan antara kaum. Penggunaan BM mampu mewujudkan perhubungan dan persefahaman antara kaum tanpa menimbulkan rasa curiga dari mana-mana pihak. Langkah ini akan mempercepatkan perpaduan dan keharmonian. Pada tahun 1970, selepas tragedi kaum 1969 penekanan BM sebagai pengantar dan Bahasa Kebangsaan di perkuatkan dan dijalankan dengan cara yang paling berkesan. Kementerian

7

Sejarah Perkembangan Pendidikan dan Persekolahan, ms 174.

4

Pelajaran Malaysia telah menegaskan penggunaan BM disemua peringkat bermula dengan aliran sastera kerana banyak buku BM berbanding sains.8 Dari hari ke sehari BM semakin meluas penggunaannya dan Majoriti rakyat Malaysia boleh bertutur dalam BM. Kini BM menjadi bahasa pengantar utama disemua peringkat sekolah. Menjelang 1983, semua kursus tahun pertama di universiti tempatan mengunakan BM sebagai bahasa Pengantar.9 Dengan ini, soal satu bahasa pengantar, satu sistem pelajaran dan satu sukatan pelajar telah tercapai.10 Tanpa penggunaan dan pengenalan BM sebagai bahasa pengantar dan kebangsaan, sudah pasti proses pewujudan masyarakat yang bersatu padu tidak mampu dibina kerana tunjang dan asasnya yang tiada. Hal ini kerana sebelum LR, masyarakat pelbagai kaum dinegara ini cenderung melakukan tugas sendiri tanpa mempedulikan kaum lain. Malahan komunikasi tidak wujud akibat masalah bahasa. Seolah-olah itik bercakap dengan ayam. Tidak memahami antara satu sama lain dan mewujudkan sikap prejudis. Jika saling tidak mampu berkomunikasi dengan baik bagaimananakah perpaduan harus tercapai?. Dengan itu, BM berperanan sebagai alat menyatupadukan rakyat dalam proses untuk
8

Mohd Yunus Mohd Nor,”Seminar Kebangsaan Penilaian Pelaksanaan KBSR : Prinsip, Konsep dan Rasional KBSR. 21-25 (Mei 1990) , ms.7
9

Pengisian misi pendidikan. ms.104 Mohd Yunus Mohd Nor,”Seminar Kebangsaan Penilaian Pelaksanaan KBSR” Prinsip, Konsep dan Rasional KBSR, ms.1-10.
10

5

mencapai perpaduan negara yang dicita-citakan. Sesuai dengan matlamat ini BM dijadikan satu matapelajaran wajib di semua peringkat dan jenis sekolah dan kelulusan matapelajaran ini adalah dijadikan syarat utama untuk mendapatkan kelulusan dalam peperiksaan awam seperti SRP/LCE, SPM/MCE dan SPVM/MCVE.11 SEKOLAH KEBANGSAAN MENYATUPADUKAN RAKYAT Ketiga, kewujudan sekolah Kebangsaan mencapai objektif perpaduan kaum. Kewujudan sekolah kebangsaan seperti yang disyorkan oleh LR telah menggalakkan penyatuan pelbagai jenis kaum dalam satu sekolah. Situasi ini membantu perpaduan kaum apabila pelajar mula bersahabat dan beraktiviti bersama dibawah satu bumbung dan menggunakan semua kemudahan sekolah yang sama tanpa ada diskriminasi.12 Bermula dari titik ini, pelajar dapat memahami adat, budaya, pemikiran dan perkara-perkara sensitif yang tidak boleh diungkit dalam sesebuah kaum. Malahan pelajar juga dapat memupuk semangat kekitaan ataupun spirit de corps antara murid yang mempunyai latar keturunan yang pelbagai.13 Tidak dinafikan bahawa kewujudan sekolah-sekolah jenis Kebangsaan tetap wujud, tetapi sekolah-sekolah ini juga bersifat terbuka kerana pelajarnya
11
12 13

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan dasar Pelajaran, ms. 84 Sejarah Perkembangan Pendidikan dan Persekolahan, ms 174 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. ms.91

6

bukan sekadar daripada satu-satu kaum sahaja malahan terdapat juga kaum lain walaupun secara minoriti bersekolah disekolah terbabit. Malahan, sekolahKebebasan diberikan kepada para pelajar untuk memilih tempat mereka yang mereka ingini serta mempelajari subjek yang seragam. Walaubagaimanapun, LR tetap mempunyai kelemahannya tertentu dalam memperjuangkan perpaduan kaum. Tekanan yang wujud pada saat itu menjadikan LR sebuah laporan yang terlalu berhati-hati untuk menjaga sensitiviti kaum. ‘Laporan Razak adalah satu langkah kebelakang kalau dibandingkan dengan kenyataan Barnes yang telah mencadangkan supaya hanya diadakan sekolah nasional dalam Bahasa Inggeris dan Melayu….laporan ini kurang berterus terang mencadangkan supaya dihapuskan sekolah –sekolah lain seperti dibuat oleh kenyataan Barnes’14 Malahan, para pelajar Cina dan India juga akan mengalami masalah dalam menyesuaikan diri menggunakan BM memandangkan mereka bersekolah di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan masing-masing yang mengekalkan bahasa Ibunda masing-masing sehinggakan Kelas Peralihan diwujudkan namun masih gagal mengatasi masalah tersebut. Kegagalan untuk menyesuaikan diri ini akan menyebabkan ketinggalan dalam pelajaran terutama bagi kaum India.15 Guru-guru sekolah Melayu telah menentang LR kerana tidak wujud ketegasan dalam pelaksanaan untuk mengangkat Bahasa kebangsaan. LR yang
14

Ibrahim saad, Pendidikan dan Politik di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), ms. 44 15 R Santhiram. Education of Minorities: The Case of Indians in Malaysia, CHILD.1999.

7

ada masih mengamalkan sistem persekolahan pelbagai bahasa. Kaum bukan melayu, terutama persatuan Guru-guru sekolah Cina tidak berpuas hati dengan LR kerana pendidikan, bahasa dan kebudayaan Cina telah diabaikan. Bantahan ini memaksa kerajaan untuk membuat jawatankuasa yang baru bagi mengkaji semula LR. Pada 1960, laporan jawatankuasa ini telah siap dan dinamakan Laporan Rahman Talib sempena nama pengerusi jawatankuasa dan Menteri pelajaran ketika itu iaitu Abdul Rahman bin Talib. Pada asasnya, Laporan Rahman Talib (LRT) ini hanya bertujuan untuk memperteguhkan serta memperbaiki matlamat, konsep dan sistem pendidikan yang terkandung dalam LR. Cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh LRT telah termaktub menjadi Akta Pelajaran 1961. Kesimpulannya, LR adalah asas kepada dasar pendidikan nasional yang berterusan hingga ke hari ini walaupun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya namun ianya cuba ditangani dengan pelbagai dasar lain yang diperkenalkan selepasnya seperti Akta Pelajaran 1961 dan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Kedua-dua dasar ini masih meneruskan dasar perpaduan LR dengan meletakkan BM sebagai prasyarat utama dan kurikulum yang sama. Banyak kesan positif LR terhadap perpaduan yang wujud di negara ini setelah ianya diperkenalkan yang membantu mengurangkan jurang antara kaum dan sikap prejudis.

8

BIBLIOGRAFI Francis Wong Hong Kee & Ee Tiang Hong. 1974. Pendidikan di Malaysia. Singapura: Heinemann ediucational Books. Haris Md Jadi. 1990. Etnik, Politik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibrahim saad. Pendidikan dan Politik di Malaysia .Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), ms. 44

9

Mohd Yunus Mohd Nor,”Seminar Kebangsaan Penilaian Pelaksanaan KBSR : Prinsip, Konsep dan Rasional KBSR. 21-25 Mei 1990 : 1-10. Musa bin Daia. 1976. Sejarah Perkembangan Pendidikan dan Persekolahan. Kelantan: Pustaka Aman Press. Omar Mohd Hashim. 1991. Pengisian Misi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sufean Hussin. 1993. Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.1980. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

10

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful