You are on page 1of 73

Deepak CHOPRA

PRAWA OBFITOCI I BOGACTWA


JAK Y GODNIE I W DOSTATKU

Przeoya Anna obocka-Oleksowicz

Wydawnictwo MEDIUM

Wszystkim, ktrzy daj z siebie, a dajc, otrzymuj nieprzebrane bogactwo wszechwiata.

Tyt ory!ina " Creating Affiuence #o$yri!%t & '(() by Dee$ak #%o$ra* M+ D+ #o$yri!%t & ,or t%e Polis% edition by Wydawnictwo MEDIUM* '((-

Pro.ekt okadki" /eata 0 lesza-Da1aziak O$racowanie redakcy.ne" Wanda 2ra.kowska 3kad i a1anie" M3 3t dio s+c+ Wydawnictwo M DI!M Ho"din# M DI!M $p% & o%o% 45-5'4 0onstancin-6eziorna #zarn7w '89:9 tel+ ;4-99< 85=->9-'>* ,a? ;4-99< 85=-8'->( Internet" %tt$"::www+ 1edi 1* co1+$l e-1ai" sekretariat@1edi 1+ co1+$l D&ia' (and"owy) dy*t+y,-c.a/ 2r $a A5 3$+ z o+o+ (4-)5) 7dA* l+ 0iliBskie!o '>( A tel+:,a? ;4-=9< >8=-)8-(5* >8>-=(-9( e-1ail" %andlowy@!r $aa5+ co1+$l 0*i1#a+nia wy*y'kowa/ CE33ED 3$+ & o%o% (4-)5) 7dA* l+ 0iliBskie!o '>( A tel+ ;4-=9< >8=88->(* >8>-=(-5( Internet" %tt$" : :www+dobreksiazki+$l I3/E" -)--8->)-=(-'

Dostatek, nieograniczono i obfito to nasze naturalne dziedzictwo. Musimy tylko odzyska pami tego, o czym ju wiemy.

W$T2P
Dawno* dawno te1 w odle!e. krainie y sobie 1odzieniec+ Pewne!o dnia da siF do las + !dzie 1ieszka 6e!o d c%owy 1istrz+ Gzek do nie!o" - Pra!nF $osiHIJ nieo!raniczone bo!actwo* aby dziFki nie1 nieIJ l!F Iwiat i !o zdrawiaJ+ ProszF* wy.aw 1i sekret ycia w dostatk + Mistrz od$owiedzia" - W serc kade!o czowieka 1ieszka.H dwie bo!inie+ Wszyscy !Fboko koc%a.H te na.wysze istoty+ 6est .ednak $ewna ta.e1nica* kt7rH 1 sisz $oznaJ i kt7rH $rzed tobH odkry.F+ #%ocia koc%asz obie bo!inie* 1 sisz otaczaJ wiFkszH troskH .ednH z nic%+ To bo!ini wiedzy* a i1iF 6e. 3arasKati+ Posz k . .e.* koc%a. .H i okaz . szac nek+ Dr !a istota* kt7re. na i1iF Laks%1i* to bo!ini bo!actwa+ 6eIli bFdziesz darzy wiFkszy1i wz!lFda1i 3arasKatl* Laks%1i stanie siF niezwykle zazdrosna l zwr7ci na ciebie wa!F+ I1 bardzie. $osz kiwaJ bFdziesz bo!ini wiedzy* ty1 bar-7-

dzie. bo!ini bo!actwa sz kaJ bFdzie ciebie+ P7.dzie za tobH wszFdzie l ni!dy ciF nie o$ Ici+ Wtedy bo!actwo* kt7re!o $ra!niesz* bFdzie two.e na za wsze. W wiedzy* $ra!nieni i w d c% kry.e siF 1oc+ Ta 1oc w tobie .est kl cze1 do ycia w dostatk +

OD A!TORA
TreIJ te. ksiHki .est niezwykle skondensowana+ #zytelnik 1 si .H dosownie $rzetrawiJ i $rzeyJ w Iwiado1oIci+ Aby odnieIJ z lekt ry na.wiFkszH korzyIJ* $ro$on .F* abyIcie na.$ierw $rzeczytali ksiHkF w caoIci* a $ote1 czytali codziennie $o $iFJ stron+ Po Mkon+czen+t + lekt ry zaczniecie od $oczHtk + Eiec% stanie siF to waszy1 nawykie1 na cae ycie* a w7wczas bo!actwo we wszystkic% swyc% $rze.awac% bFdzie wszFdzie wa1 towarzyszyJ+

-8-

C31 I

Y W DO$TAT0!
iesko!czona liczba wiat"w pojawia si i znika w ogromnej przestrzeni mojej wiadomoci, jak py#ki kurzu, ta!cz$ce w promieniu wiatta,
3taroytne $owiedzenie wedy.skie

Ro&d&ia' "

4R5D6O W$3 70I 8 OBFITOCI


Ny.e1y dostatnio i bo!ato* kiedy nasze $otrzeby sH z atwoIciH zas$oka.ne* a $ra!nienia s$ontanicznie siF s$enia.H+ Odcz wa1y radoIJ* zdrowie* szczFIcie i $eni .esteI1y ener!ii ycia w kade. c%wili istnienia+ /o!actwo .est rzeczywistoIciH* a $rawdziwy1 cele1 te. ksiHki .est we.rzenie w nat rF rzeczywistoIci+ 0iedy .esteI1y twierdzeni w nat rze rzeczywistoIci* a zaraze1 wie1y* e rzeczywistoIJ ta to nasza wasna nat ra* w7wczas Iwiada1ia1y sobie* e 1oe1y stworzyJ wszystko* $oniewa wszelki byt 1aterialny 1a to sa1o Ar7do+ Przyroda w ty1 sa1y1 C1ie.sc D stwarza sk $isko 1!awic* !wiezdnH !alaktykF* d n!lF tro$ikalnH* l dzkie ciao* a take 1yIl+ Wszelki byt 1aterialny* wszystko* co widzi1y* syszy1y* wHc%a1y* s1ak .e1y bHdA cze!o dotyka1y* czynione .est z te!o sa1e!o 1ateria -''-

dziFki doIwiadczeni 1oliwia na1 realizac.F wszystkic% $ra!nieB* zdobycie wszystkic% $otrzebnyc% d7br 1aterialnyc% l osiH!niFcie s$enienia i szczFIcia na 1iarF naszyc% na.wyszyc% as$irac.i+ Oasady o$isane w te. ksiHce dotyczH $rzede wszystki1 tworzenia nieo!raniczone!o bo!actwa 1aterialne!o* 1ona siF .ednak ni1i kierowaJ* by s$eniJ kade nasze $ra!nienie - sH to bowie1 te sa1e $rawa* dziFki kt7ry1 nat ra stwarza ,izycznH rzeczywistoIJ z nie1aterialne. $odstawy+ Oani1 $rzy.rzy1y siF ty1 zasado1* c%ciaby1 $rzedstawiJ nieco wiFce. szcze!77w na te1at te!o* co na ka* a zwaszcza ,izyka* 1a do $owiedzenia o nat rze wszec%Iwiata* l dzkie!o ciaa* 1ys i o ic% wza.e1ny1 zwiHzk + Wed ! ,izyk7w za.1 .Hcyc% siF teoria1i $ola kwantowe!o* wszystkie rzeczy 1aterialne - czy to sa1oc%ody* ciao czowieka* czy banknoty dolarowe skada.H siF z ato17w+ Ato1y zoone sH z czHstek ele1entarnyc%* kt7re z kolei sH ,l kt ac.a1i ener!ii i in,or1ac.i w olbrzy1ie. $rzestrzeni ener!etycznoin,or1acy.ne.+ W innyc% 1oic% ksiHkac% i na kasetac% o$isywae1 dokadnie nat rF rzeczywistoIci kwantowe.+ Eie w!Fbia.Hc siF w szcze!7y* $rzy$o1nF* -'9-

Ae teoretycy $ola kwantowe!o doszli do zasadnicze!o wniosk * i $odstawowy b d lec Iwiata .est nie1aterialny" $odoe1 1aterii we wszec%Iwiecie .est nie-1ateria+ Pakt ten wykorzyst .e caa nasza tec%nika+ 6est to zaraze1 stanowcze odrz cenie $rzesHd * .aki1 .est ws$7czesny 1aterializ1+ Paksy* ko1$ tery* radio* telewiz.a - wszystkie te rzHdzenia sH 1oliwe* $oniewa na kowcy nie wierzH . * e ato1* $odstawowa 6ednostka 1aterii* .est litH s bstanc.H+ Ato1 to nie twarda k lka 1aterii* lecz %ierarc%ia stan7w ener!etycz-no-in,or1acy.nyc% w $r7ni* w kt7re. 1oliwe sH wszystkie takie stany+ G7nica 1iFdzy obiekta1i 1aterialny1i - na $rzykad 1iFdzy ato1e1 oowi a ato1e1 zota - nie ley na $ozio1ie 1aterii+ #zHstki ele1entarne* takie .ak $rotony* elektrony* bozony albo %i$otetyczne C$raczHstkiD zwane kwarka1i* tworzHce ato1 zota l b oowi * sH dokadnie takie sa1e+ Ponadto* c%ocia zwie1y .e czHstka1i* nie sH one wcale obiekta1i 1aterialny1iQ sH to i1$ lsy ener!ii i In,or1ac.i+ Ty1* co r7ni ato1 zota od ato1 oowi * .est kad i liczba tyc% i1$ ls7w+ Wszystkie byty 1aterialne sH str kt ra1i ener!etycznoin,or1acy.ny1i+ Wszystkie zdarzenia kwantowe to w istocie ,l kt ac.e ener!ii i in-')-

,or1ac.i+ I1$ lsy ener!etyczno-in,or1acy.ne sH owH nie1ateriH* z kt7re. zb dowane 6est wszystko* co $ostrze!a1y .ako 1ateriF+ A zate1 sta.e siF .asne* 9e nie-1ateriH 6est nie tylko $odstawowy1 tworzywe1 wszec%Iwiata* ale $onadto* e 6est ona 1yIlHc a+ #zy1 bowie1 .est 1yIl* .eIli nie i1$ lse1 ener!etyczno-in,or-1acy.ny1R Uwaa1y* e 1yIli $owsta.H 6edynie w naszyc% !owac%* !dy doIwiadcza1y ic% 6ako str kt r lin!wistycznyc% zb dowanyc% ze s7w* kt7re $rze1awia.H do nas w dany1 6Fzyk - w 1oi1 $rzy$adk $o an!ielsk z obcy1 akcente1+ A .ednak to* cze!o doIwiadcza1y 6ako 1yIli -i1$ lsy ener!etyczno-in,or1acy.ne - to t e sa1e I1$ lsy* kt7re sH tworzywe1 wszec%Iwiata+ 6edyna r7nica 1iFdzy 1yIla1i w 1o.e. !owie a ty1i $oza niH $ole!a na ty1* e doIwiadcza1 swoic% 1yIli .ako str kt r .Fzykowyc%+ Ale zani1 1yIl zostanie wyraona werbalnie i doIwiadczF 6e. 6ako 6Fzyka* .est ona tylko intenc.H+ 6est+ $owtarza1* i1$ lse1 ener!etycznoin,or1acy.ny1+ Inny1i sowy* na $ozio1ie $rzedwerbalny1 caa $rzyroda $rze1awia ty1 sa1y1 .Fzykie1+ Wszyscy 6esteI1y 1yIlHcy1i ciaa1i w 1yIlHcy1 wszec%Iwiecie+ I tak .ak czHsteczki nasze!o
-'=-

ciaa sH wytwore1 1yIli* tak te wydarzenia w otacza.Hce. nas czaso$rzestrzeni sH wytwore1 tyc% sa1yc% i1$ ls7w ener!etyczno-in,or1acy.nyc%+ Poza widocznH szatH wszec%Iwiata* $oza z dzenie1 czHsteczek* czyli il z.H ,izycznoIci+ zna.d .e siF sa1a z siebie niewidzialna 1atryca bez s$oin* tworzona z nicoIci+ Ta niewidzialna nicoIJ w 1ilczeni %ar1oniz .e* instr .e* $rowadzi* rzHdzi l z1 sza $rzyrodF do wyraania siF w nieo!raniczenie tw7rczy s$os7b* z nie$rzebrany1 bo!actwe1 l niezawodnH dokadnoIciH w 1iliardac% wzor7w* deseni l ksztat7w+ DoIwiadczenia yciowe tworzH kontin 1 w te. bezs$olnowe. 1atrycy z nicoIci* w kontin 1 ciaa i otoczenia+ 3H to nasze doIwiadczenia radoIci l s1 tk * s kces7w i nie$owodzeB* bo!actwa l b7stwa+ Wyda.e siF* e to one na1 siF $rzydarza.H* ty1czase1 na z $enie $odstawowy1 $ozio1ie to 1y 6e tworzy1y+ I1$ lsy ener!etyczno-in,or1acy.ne tworzHce nasze doIwiadczenia zna.d .H odbicie w naszyc% $ostawac% yciowyc%" $ostawy te sH wynikie1 i wyraze1 wywoanyc% $rzez nas i1$ ls7w+ -'5-

Ro&d&ia' :

A7FAB T TWOR3 ;IA DO$TAT0!/ od A do 3


6akie to zate1 stany Iwiado1oIci - stany ener!etyczno-in,or1acy.ne - $rzynoszH na1 w yci bo!actwoR Dla wy!ody* a take by atwo- byo za$a1iFtaJ+ oye1 .e w $orzHdk al,abetyczny1" wyszcze!7lnie1 od A do O kroki wiodHce do dostatk + O 1o.e!o doIwiadczenia wynika* e nie 6est konieczne Iwiado1e Jwiczenie siF w o$isanyc% $rzeze 1nie $ostawac% s$rzy.a.Hcyc% tworzeni bo!actwa+ Wysiek* .aki wkada1y w Iwiado1e ksztatowanie $ostawy albo trzy1ywanie nastro. * .est zbFdny l 1oe wywoaJ stres+ Wane .est tylko to* abyI1y znali te $ostawy i kroki* abyI1y byli ic% Iwiado1i+ I1 le$ie. .e $ozna1y* ty1 1ocnie. !r nt .H siF w nasze. Iwiado1oIci+ W7wczas zaistnie.e wiFksze $rawdo$odo-

bieBstwo s$ontaniczne. z1iany $ostaw i zac%owaB* bez adne!o wysik z nasze. strony+ Wiedza ze swe. Istoty 1a 1oc $orzHdk .HcH+ Po $rost wystarczy wiedzieJ* byJ Iwiado1y1 zasad" nasze ciao $rzetworzy l $rzyswoi tF wiedzF+ a rez ltaty $o.awiH siF s$ontanicznie+ Eie stanie siF to z dnia na dzieB* lecz sto$niowo+ 6eIli bFdziesz codziennie czytaJ Al,abet albo s c%aJ kasety z .e!o na!ranie1* dostrzeesz z1iany* kt7re sa1e wystH$iH w twoi1 yci * i $rzekonasz siF* .ak swobodnie l bez wysik $o.awiH siF w ni1 bo!actwo i dostatek+

-'--

A
A oznacza a possibi ities ! wszelkie 1oliwoIci* absol t* a torytet ;wadzF<* ffiuence, czyli dostatek* i abundance ! ob,itoIJ+ PrawdziwH naszH nat rH* naszy1 $odstawowy1 stane1 istnienia i istnienia wszec%Iwiata .est stan absol tne. $otenc.alnoIci+ kt7ry nazwie1y $ole1 wszelkic% 1oliwoIci+ W naszy1 na.bardzie. $ierwotny1 CksztacieD istnie.e1y .ako $ole wszelkic% 1oliwoIci+ O $ozio1 te!o $ola 1ona stworzyJ wszystko+ 6est ono naszH IstotH* naszy1 wewnFtrzny1 6a+ Eazywa1y .e r7wnie absol te1Q .est take ostateczny1 a torytete1+ 6est z istoty nieo!rani-czenie bo!ate* $oniewa to ono tworzy nieskoBczonH r7norodnoIJ oraz bo!actwo ,or1 l z.awisk we wszec%Iwiecie+

-'(-

%
B oznacza better ! le$szy i best ! na.le$szy+ Ewol c.a zakada* e w 1iarF $yw czas sta.e1y siF $od kady1 wz!lFde1 coraz le$si* a ostatecznie otrzy1 .e1y dla siebie to* co na.le$sze+ L dzie 1a.Hcy Iwiado1oIJ bo!actwa dHH tylko do +te!o* co na.le$sze+ Wyzna.H zasadF $ierwszorzFdne. .akoIci+ 0orzysta. z $ierwsze. klasy w cae. yciowe. $odr7y* a wszec%Iwiat da ci wszystko* co na.le$sze+

-20-

&
#- oznacza carefreeness - wolnoIJ od trosk i charity ! 1ioIJ bliAnie!o+ Miliard dolar7w w bank * .eIli nie .esteI wolny od trosk l nie 1asz 1ioIci bliAnie!o* $ozostawia ciF bo!i1+ Swiado1oIJ bo!actwa .est z de,inic.i stane1 1ys + 6eIli ciH!le 1artwisz siF o $ieniHdze* to niezalenie od cy,r na twoi1 koncie .esteI do$rawdy biedny+ WolnoIJ od trosk $rowadzi a to1atycznie do 1ioIci bliAnie!o i dzielenia siF* $oniewa Ar7do* z kt7re!o wszystko $oc%odzi* .est nieskoBczone* nieo!raniczone i niewyczer$alne+

-9'-

D
" oznacza demand ! za$otrzebowanie l b inacze. $o$ytQ $rawo $o$yt l $oday+ Ea kady rodza. s by* .akH 1a1y nieIJ Iwiat * istnie.e za$otrzebowanie+ Pyta. siebie" 6ak 1o!F s yJR 6ak 1o!F $o17cR Od$owiedzi sH w tobie+ 0iedy .e zna.dziesz* $rzekonasz siF* e istnie.e za$otrzebowanie na two.H s bF+ CDD oznacza take d%ar1F+ 0ady z nas 1a swo.H d%ar1F* yciowe zadanie+ Wy$enia.Hc .e* cieszy1y siF naszH $racH l koc%a1y .H+
-22-

E
#! e$u tation ! radosne niesienie - oznacza* e rad .e1y siF $owodzenie1 innyc% os7b* zwaszcza konk rent7w i tyc%* kt7rzy waa.H siF za naszyc% nie$rzy.aci7+ 0onk renci i nie$rzy.aciele stanH siF naszy1i $o1ocnika1i* .eIli ic% s kcesy bFdH nas cieszyJ+ CED - e$pectcmcy ! oczekiwanie* nadzie.a - oznacza take zasadF* w 1yIl kt7re. nasze oczekiwania decyd .H o rez ltatac%+ Oate1 zawsze s$odziewa. siF na.le$szyc% rozwiHzaB* a $rzekonasz siF* e sH one 6 z istoty rzeczy zawarte w oczekiwaniac%+
-23-

P
F !fai ure ! nie$owodzenie - 17wi na1* e w kade. $orace .est ziarno s kces + Istnie.e , nda1entalny 1ec%aniz1 $owstawania 1aterii z nie1aterialne!o $odoa* $rze.awiania siF rzeczy widzialnyc% z te!o* co niewidzialne+ Ea ty1 $ole!a zasada s$rzFenia zwrotne!o+ Easze $oraki to eta$y tw7rcze!o $roces $rzyblia.Hce!o nas do cel + W !r ncie rzeczy nie Istnie.e coI takie!o .ak $oraka+ To+ co nazywa1y $orakH* .est tylko doIwiadczenie1* dziFki kt7re1 czy1y siF waIciwie $ostF$owaJ+
-24-

2
2 oznacza gratitude ! wdziFcznoIJ* generosity ! %o.noIJ* wielkod sznoIJ* 2od - /o!a* gap !l kF* szczelinF l goa ! cel+ WdziFcznoIJ i %o.noIJ to nat ralne atryb ty Iwiado1oIci dostatk + 3koro warto siF!aJ tylko $o to* co na.le$sze* kierowaJ siF zasadH na.wysze. .akoIci* to dlacze!o nie $rzy.HJ /o!a za wz7r do naIladowaniaR W koBc nikt nie .est bo!atszy od /o!a* $oniewa /7! to $ole wszelkic% 1oliwoIci+ Istnie.e $recyzy.ny 1ec%aniz1* dziFki kt7re1 1oliwe .est s$enienie wszystkic% $ra!nieB+ Dziaa on wed ! czterec% zasad" 0rok $ierwszy" Wc%odzisz w l kF 1iFdzy 1yIla1i+ L ka .est okne1* trans,or1 .Hcy1 wire1* korytarze1* $rzez kt7ry two.a .ednostkowa $syc%ika ko1 nik .e siF z $syc%ikH kos1os + 0rok dr !i" Wc%odzHc w l kF* 1asz .asnH intenc.F osiH!niFcia okreIlone!o cel +
-25-

0rok trzeci" Gezy!n .esz z $rzywiHzania do rez ltat * $oniewa 1yIlenie o ni1* czyli $rzywiHzanie* oznacza wy$adniFcie z l ki+ 0rok czwarty" Pozwalasz* by wszec%Iwiat za.H siF szcze!7a1i+ Swiado1oIJ 6asno s$recyzowane!o cel 6est wana* ale r7wnie Istotne 6est $oniec%anie $rzywiHzania do cel + #el za$ada w $rzestrzeB 1iFdzy 1yIla1i* a $rzestrzeB ta 1a 1oc $orzHdkowania l %ar1onizowania szcze!77w koniecznyc% do zyskania wynik + Odarzay ci siF $ewnie takie 1o1enty* kiedy siowaeI $rzy$o1nieJ sobie czy.eI nazwiskoQ staraeI siF i wytFaeI $a1iFJ* ale na $r7no+ W koBc zaniec%aeI staraB* czyli $orz cieI $rzywiHzanie do rez ltat * i wkr7tce nazwisko kazao siF w na!y1 bysk na ekranie two.e. Iwiado1oIci+ Tak waInie dziaa 1ec%aniz1 s$eniania siF $ra!nieB+ 0iedy z1a!aeI siF z $a1iFciH* si .Hc wydobyJ z nie. nazwisko* tw7. 1ys by bardzo aktywny i wzb rzony+ W koBc * z1Fczony i zniec%Fcony* za$rzestaeI staraB l 1ys zaczH siF $owoli s$oka.aJ - a $ewnie ciszy siF na tyle* e nie1al znier c%o1ia+ A wtedy wIliz!nHeI siF w l kF i w$ IcieI w niH swo.e $ra!nienie+ Wkr7tce $odano cl rozwiHzanie+ Takie .est $raw-26-

dziwe znaczenie s7w" CProIcie* a bFdzie wa1 daneD oraz" C3t ka.cie* a otworzH wa1D+ 6edny1 z na.$rostszyc% i na.atwie.szyc% s$osob7w we.Icia w l kF .est 1edytac.a+ Istnie.e wiele ,or1 1edytac.i l 1odlitwy* kt7re 1o!H na1 $o17c w 1aterializac.i $ra!nieB z $ozio1 l ki - $rzestrzeni 1iFdzy 1yIla1i+
-27-

%
% oznacza happiness ! szczFIcie i humanity !l dzkoIJ+ M7wi na1* e .esteI1y t ta. $o to* by $o17c otacza.Hcy1 nas l dzio1 osiH!nHJ szczFIcie+ Nycie w nat ralny s$os7b ewol .e k szczFIci + 3tale 1 si1y $ytaJ siebie* czy nasze $ostF$owanie czyni nas i Innyc% szczFIliwy1i+ 3zczFIcie .est cele1 ostateczny1* na.wanie.szy1 ze wszystkic%+ 3z ka.Hc $ieniFdzy* dane!o zwiHzk z dr !i1 czowiekie1 albo ws$aniale. $racy* w istocie sz ka1y szczFIcia+ Po$enia1y w tyc% $osz kiwaniac% taki bHd* e nie stawia1y szczFIcia na $ierwszy1 1ie.sc + Ono bowie1 $ociH!nFoby za sobH wszystko $ozostae+

-28-

I
oznacza, 1oc niezo1ne. intenc.i* $od.Fcie stanowcze. decyz.i* z kt7re. nie 1ona siF . wyco,aJ* cakowite skoncentrowanie siF na .edny1 cel + #el zaI 1 si byJ $recyzy.nie okreIlony i adne s$rzeczne z ni1 $ra!nienia ani $rzedsiFwziFcia nie 1o!H nas od nie!o odwieIJ+ Aby zdobyJ bo!actwo - albo* .eIli . o ty1 1owa* cokolwiek inne!o w 1aterialny1 wszec%Iwiecie - 1 sisz $owziHJ za1iar i zdecydowaJ siF na 6e!o zrealizowanie+ Postanowienie 1a byJ nieodwoalne i kierowaJ clF k wyznaczone1 celowiQ i nic nie 1oe ciF $owstrzy1aJ+ Wszec%Iwiat za.1 .e siF szcze!7a1i* or!aniz .e* zestra.a i $ods wa na1 s$osobnoIci+ My 1 si1y tylko zac%owaJ cz .noIJ* by .e wyc%wyciJ+

-29-

6
& oznacza &udgement ! osHdzanie - i $rzy$o1ina na1 o ty1* e nie 6est rzeczH koniecznH osHdzaJ+ 6eIli zaniec%a1y stae!o klasy,ikowania rzeczy .ako dobryc% albo zyc%* waIciwyc% albo bFdnyc%* doIwiadczy1y !Fbsze. ciszy 1ys + 0iedy zrz ca1y z siebie ciFar osHdzania* nasz dialo! wewnFtrzny cic%nie* a wtedy atwie. na1 we.IJ w l kF 1iFdzy 1yIla1i+ Oate1 wane 6est+ by nikaJ de,inic.i* etykietek* okreIleB* inter$retac.i* szac nk7w* analiz l ocen+ $oniewa 1yIlenie ty1i kate!oria1i zak7ca nasz wewnFtrzny dialo!+

'()'

0
0 oznacza know edge ! wiedzF+ Wiedza 1a w sobie 1oc $orzHdkowania+ Wszelka wiedza .est s$ontanicznie $rzetwarzana i $rowadzi do z1ian w Iwiado1oIciQ z $ozio1 Iwiado1oIci 1oliwe 6est tworzenie nowyc% rzeczywistoIci+ Ea $rzykad za$oznanie siF z wiedzH zawartH w te. ksiHce sa1orz tnie stworzy war nki do bo!acenia siF l dostatnie!o ycia+

-)'-

*
' oznacza o(e ! 1ioIJ i )u$ury ! l ks s+ 0oc%a. siebie sa1e!o+ 0oc%a. swoic% klient7w+ 0oc%a. rodzinF+ 0oc%a. wszystkic%+ 0oc%a. Iwiat+ Eie 1a wiFksze. siy ni 1ioIJ+ Przy.1i. take l ks s za sw7. styl ycia+ Nycie w l ks sie 6est naszy1 nat ralny1 stane1+ Przy.Fcie takie!o styl stanawia war nki wstF$ne dla s$yw bo!actwa+
-32-

M
* ! money ! $ieniHdze - oznacza Crobienie $ieniFdzyD* tworzenie 1a.Htk dla dobra innyc% l dzi l $o1a!anie i1 w bo!aceni siF+ Po1oc inny1 w tworzeni 1a.Htk i w s$eniani ic% $ra!nieB to $ewna dro!a do wasne!o bo!acenia siF l atwie.sze. realizac.i wasnyc% 1arzeB+ CMD oznacza r7wnie 1otywac.F+ Ea.le$szy1 s$osobe1 dostarczania inny1 l dzio1 1otywac.i do $o1ocy tobie w osiH!niFci twoic% cel7w .est $o1a!anie i1 w realizac.i ic% za1ierzeB+
- y.,

-33-

E
E - oznacza nie le!anie ne!atywne1 1yIleni + M7. $rzy.aciel Wayne Dyer* synny $isarz* na czy 1nie+ 6ak to w $rosty s$os7b robiJ+ IlekroJ $o.awia 1 siF w !owie ne!atywna 1yIl* 17wi sobie $o cic% " CDale.D* i $rzec%odzi do nastF$ne. 1yIli+ Eie le!anie te1 * co ne!atywne* oznacza take nikanie $esy1istycznie nastawionyc% os7b+ Pesy1iIci $ozbawia.H ciF ener!ii+ Otacza. siF 1ioIciH i ty1* co oywia d c%a+ Eie do$ szcza. do te!o* by wok7 ciebie $owstawaa ne!atywna ener!ia+

-34-

O
O - opposite ! $rzeciwny - 1a $rzy$o1inaJ o ty1* e ycie .est ws$7istnienie1 $rzeciwieBstw+ Obok siebie wystF$ .H radoIJ i s1 tek* $rzy.e1noIJ i b7l* !7ra i d7* zi1no i !orHco* t ta. i ta1* Iwiato i cie1noIJ* narodziny l I1ierJ+ 0ade doIwiadczenie istnie.e dziFki swe1 $rzeciwieBstw i .edno nie 1iaoby sens bez dr !ie!o+ Pewien 1Fdrzec $owiedzia" C#zowiek Ile$y od rodzenia ni!dy nie $ozna znaczenia cie1noIci* $oniewa ni!dy nie doIwiadczy IwiataD+ 6eIli $otra,i1y s$oko.nie !odziJ $rzeciwieBstwa* Iwiado1ie akce$t .e1y ic% dyna1iczne ws$7istnienie* to a to1atycznie coraz 1nie. osHdza1y+ OwyciFzca i zwyciFony $ostrze!ani sH .ako dwa bie! ny te. sa1e. istoty+ Powstrzy1ywanie siF od sadzania $rowadzi do wyciszenia dia-

-35-

lo! wewnFtrzne!o* a to otwiera drzwi do tw7rczoIci+ COD oznacza take opportunity ! szansF* s$osobnoIJ oraz otwartoIJ i szczeroIJ w stos nkac% z l dA1i+ 0ady kontakt z innH osobH .est okaz.H do rozwo. i realizac.i $ra!nieB - naley tylko byJ cz .ny1* otwarty1 na $o.awia.Hce siF szansF* zac%ow .Hc stan zwiFkszone. wanoIci+ OtwartoIJ i szczeroIJ w ko1 nikac.i z l dA1i stwarza 1oliwoIci wykorzystania szans+

-3&-

+
+! oznacza purpose in ife ! cel w yci i pure potentia ity ! czystH 1oliwoIJ+ 6esteI1y t ta.* aby wykonaJ okreIlone zadanie* osiH!nHJ cel+ Do nas naley odkrycie* co 6est ty1 cele1+ Poznanie cel $rowadzi do zyskania wewnFtrzne!o w!lHd w to* czy1 na$rawdF .esteI1y - czystH 1oliwoIciH+ PowinniI1y okreIliJ nasz cel w bardzo $rostyc% sowac%+ Ea $rzykad 1oi1 cele1 ycia .est zdrawiaJ* szczFIliwiaJ wszystkic% l dzi* z kt7ry1i siF styka1* i stwarzaJ $ok7.+ Poznanie cel otwiera bra1F do $ola czystyc% 1oliwoIci* $oniewa w naszy1 $ra!nieni zawarte sH nasiona i 1ec%aniz1 .e!o s$enienia+ Wedy.ski 1Fdrzec stwierdza" C6a .este1 niez1ierzonH ta.onH 1ocH stw7rczH wszystkie!o* co byo+ .est i bFdzie* a 1o.e $ra!nienia sH niby nasiona zasiane w zie1i" czeka.H na waIciwH $orF* by rozwinHJ siF w $iFkne kwiaty i $otFne drzewa* czarowne o!rody i 1a.estatyczne lasyD+
-37-

T
T oznacza to U estion- kwestionowaJ* $odwaaJ" do!1aty* ideolo!ie* zewnFtrzne a torytety+ Tylko $odwaa.Hc to* co l dzie biorH za $ewniki* $rzy.1 .H za $rawdF* 1oe1y $rzeb dziJ siF z %i$nozy s$oecznyc% war nkowaB+

-38-

G
R\- recei(ing ! otrzy1ywanie - 1a $rzy$o1inaJ o zasadzie* w 1yIl kt7re. otrzy1ywanie .est r7wnie konieczne .ak dawanie+ U1ie.FtnoIJ $rzy.1owania z !rac.H .est wyraze1 !odnoIci w dawani + #i* kt7rzy nie $otra,iH otrzy1ywaJ* sH w istocie niezdolni do dawania+ Dawanie i otrzy1ywanie to dwa r7ne as$ekty $rze$yw ener!ii we wszec%Iwiecie+ Eie dotyczy to tylko rzeczy 1aterialnyc%+ WdziFczne $rzy.Fcie $oc%way* $odziw albo szac nk oznacza* e $otra,i1y obdarzaJ ty1 sa1y1 innyc% l dzi+ /rak szac nk * !rzecznoIci+ dobryc% 1anier* $odziw stwarza stan b7stwa niezalenie od s 1y $ieniFdzy $osiadanyc% w bank +

-39-

s
, oznacza, spending ! wydawanie V$ieniFdzyW i seruice ! s bF+ PieniHdze sH .ak krew" 1 szH $ynHJ+ #%ciwe ic% !ro1adzenie i trzy1anie w kryci za1 la $rze$yw+ Aby siF $o1naay* 1 szH $rze$ywaJ+ Inacze.* .ak zakrze$y krwi+ ta1 .H obie! i 1o!H tylko $rzynieIJ szkodF+ PieniHdze sH ener!iH yciowH* kt7rH wy1ienia1y i ytk .e1y w s bie dla wszec%Iwiata+ Aby do nas $rzyc%odziy* 1 si1y trzy1ywaJ .e w obie! +

-40-

T
- oznacza transcendenc.F* time ess aware!ness ! $onadczasowH Iwiado1oIJ* talent l tithing ! $acenie dziesiFciny+ Wie1 z wasne!o doIwiadczenia* e ycie bez transcendenc.i $ozbawione .est $iFkna+ Aby yJ $eniH ycia* konieczne .est $rzekraczanie wszelkic% o!raniczeB+ 3 ,icki $oeta G 1i $owiedzia" CIstnie.e $ewna s,era $onad $o.Fcia1i dobre!o bHdA ze!o $ostF$owania+ Ta1 siF z wa1i s$otka1D+ #z .F* e 1o.e doIwiadczenie transcendenc.i* kt7re zawdziFcza1 $raktyce 1edytac.i* za$ewnia 1i r7wnowa!F wewnFtrznH i ciszF* kt7re. nie zak7ca adne dziaanie+ #isza ta $ozosta.e we 1nie* tak e adne $rzeycie zewnFtrzne nie 1oe $rzyJ1iJ Iwiado1oIci l doIwiadczania .aAni+ CTD oznacza take $onadczasowH Iwiado1oIJ* w $rzeciwieBstwie do Iwiado1oIci wiFzione. w czasie+ Swiado1oIJ za1kniFta .est w czasie
-='-

wtedy* kiedy wyrzeka1y siF wewnFtrzne!o C.aD na rzecz wyobraenia o sobie* wasne!o wizer nk + Wizer nek wasny .est 1askH s$oecznH* warstwH oc%ronnH* za kt7rH siF c%owa1y+ Swiado1oIJ wiFziona w czasie s$rawia* e nasze zac%owanie war nkowane .est $rzeszoIciH* $rzewidywanie1 oraz Fkie1 $rzed $rzyszoIciH+ Taka Iwiado1oIJ obciHona .est $ocz cie1 winy l s1 tk + Tkwi w strac% + Powod .e entro$iF* starzenie siF i I1ierJ+ Ponadczasowa Iwiado1oIJ .est Iwiado1oIciH .aAni+ Wedy.ski 1Fdrzec $owiada" CEie 1artwiF siF $rzeszoIciH ani nie obawia1 $rzyszoIci* $oniewa 1o.e ycie .est doskonale skoncentrowane na c%wili obecne. i zawsze $rzyc%odzi do 1nie waIciwa od$owiedA* .ak zac%owaJ siF w kade. syt ac.iD+ 6est to stan szczFIcia+ 6aAB nie $rzebywa w s,erze 1yIli+ Istnie.e w $rzestrzeni 1iFdzy 1yIla1i+ O te. $rzestrzeni dobie!a nas cic%y sze$t d szy kos1os + Eazywa1y .e. $odsze$ty Int ic.H+ Swiado1oIJ wiFziona w czasie zawiera siF w intelekcieQ kalk l .e+ Swiado1oIJ $onadczasowa .est w serc Q ona cz .e+ CTD oznacza r7wnie bank talent7w+ Aby 1aksy1alnie wykorzystaJ 1oliwoIci tw7rcze i .ak na.le$ie. s yJ* dobrze .est stworzyJ bank talent7w* czyli !r $F os7b o nie$owtarzalnyc% i r7norodnyc% zdolnieniac%Q dodanie do siebie indywid -42-

alnyc% zdolnoIci tworzy caoIJ wiFkszH od s 1y .e. skadowyc%+ CTD - tithing ! oznacza $onadto $acenie dziesiFciny* czyli oddawanie $ewne. czFIci doc%od bez stawiania .akic%kolwiek war nk7w+ 6ak $owiedzia E1erson" C2dy serce bo!ie* bo!actwo .est sz$etny1 ebrakie1D+

-43-

U
U oznacza understanding the unity, czyli roz 1ienie .ednoIci skryte. w wielorakoIci+ Swiado1oIJ .ednoIci .est stane1 oIwieceniaQ bFdHc w ni1* zdziera1y 1askF dy* kt7ra s$rawia* e $ostrze!a1y odrFbnoIJ rzeczy, Iwiat rozbity na ,ra!1enty+ Pod $ozora1i odrFbnoIci kry.e siF .edno 6ednolite $ole* bFdHce caoIciH+ T ta. $ostrze!a.Hcy i to* co $ostrze!ane* sH .edny1+ Ma1y Iwiado1oIJ .ednoIci* kiedy .esteI1y zakoc%ani* kiedy obc .e1y z $rzyrodH* w$atr .Hc siF w !wiazdy bHdA s$acer .Hc $o $layQ !dy s c%a1y 1 zyki* taBczy1y* czyta1y $oez.e* 1odli1y siF i zata$ia1y w cic%e. 1edytac.i+ W taki1 stanie Iwiado1oIci $rzeIliz! .e1y siF $rzez barierF czas w wiecznoIJ* $odobnie .ak wtedy* !dy 17wi1y" CPiFkno !7rskic% szczyt7w za$aro na1 dec% w $iersiac%+ #zas siF zatrzy1aD+ Wtedy ty i !7ry staliIcie siF 6edny1+ Ea
-44-

bardzo !Fboki1 $ozio1ie Iwiado1oIci wie1y* e ty* .a* !7ry i wszystko inne to to sa1o Istnienie w r7nyc% ksztatac%+ To 6est stan 1ioIci - nie senty1ent* lecz ostateczna $rawda $odoa wszelkie!o stworzenia+

-45-

X
X oznacza ua ues ! wartoIci" $rawdF* s$7.noIJ wewnFtrznH* czciwoIJ* 1ioIJ* wiarF* oddanie i $iFkno+ Wielki %ind ski $oeta Gabindra-nat% Ta!ore $owiada" COdcz wa.Hc $iFkno* $ozna.e1y .e .ako $rawdFD+ Ta1* !dzie nie istnie.H wartoIci* $an .e za1ieszanie i c%aos+ 0iedy roz$ada.H siF wartoIci* roz$ada siF wszystko+ Eiszcze.e zdrowie* b7stwo bierze !7rF nad dostatkie1* $ada.H s$oeczeBstwa i cywilizac.e+ 0iedy $rzywiHz .e1y wa!F do wartoIci* kt7re zawsze byy IwiFte dla s$oeczeBstwa* w7wczas z c%aos wyania siF ad* a $ole czystyc% 1oliwoIci w naszy1 wnFtrz sta.e siF wszec%1ocne i stwarza wszystko* cze!o za$ra!nie+

-46-

W
W ! wea th ! bo!actwo* oznacza Iwiado1oIJ bo!actwa i brak z1artwieB+ Swiado1oIJ bo!actwa zakada* e nie 1artwi1y siF o $ieniHdze+ L dzie na$rawdF bo!aci nie obawia.H siF traty 1a.Htk * $oniewa wiedzH* e niezalenie od te!o* skHd on $oc%odzi* .e!o za$as .est niewyczer$alny+ 0iedyI $odczas dysk s.i z Ma%aris%i1 Ma%es% Yo!i* 1oi1 na czyciele1* na te1at $lan za$rowadzenia $oko. na Iwiecie* ktoI zada 1 $ytanie" C3kHd wziHJ na to $ieniHdzeRD+ Ma%aris%i od$owiedzia bez wa%ania" C3kHdkolwiek* stHd* !dzie teraz ak rat sHD+

-47-

X
. ! e$pressing ! wyraanie* oznacza wyraanie szczere!o znania l $odziFkowaB wszystki1 osobo1* kt7re na1 $o1a!a.H+ Eie naley ni!dy dawaJ znania* ale .eIli .e cz .e1y* $owinniI1y .e okazaJ+ Okazywanie wdziFcznoIci 1a $otFnH 1oc* kt7ra stwarza 6eszcze wiFce. ni 6 otrzy1aliI1y+

Y
ZY- youthfu (igor! oznacza 1odzieBczy wi!or+ #z .e1y siF zdrowi* kiedy $ocz cie* ki1 na$rawdF .esteI1y* $oc%odzi z .aAni+ 6eIli tosa1ia1y siF z $rzed1iota1i - czy to bFdH syt ac.e* okolicznoIci* l dzie czy rzeczy, odda.e1y i1 swo.H ener!iF+ W rez ltacie odcz wa1y brak si witalnyc%+ 0iedy tosa1ia1y siF z .aAniH* zatrzy1 .e1y ener!iF dla siebie+ #z .e1y siF silni* $eni ani1 sz i 1odzieBcze!o wi!or +

-49-

O
/ ! zest for li,e - oznacza na1iFtnH 1ioIJ ycia+ #ieszy1y siF ycie1 w cae. .e!o ywioowe. b .noIci+ Wie1y* e .est tytko .edno ycie wyraa.Hce siF w 1iliardac% ,or1+ Postrze!aJ tF .ednoIJ ycia to wiedzieJ* e w c%wili teraAnie.sze. tkwi 1oc+ To wiedzieJ* e .a 6este1 ty1* ty .esteI ty1* e wszelki byt .est ty1 - i to .est wszystko* co .est+ Gabindranat% Ta!ore na$isa" CTen sa1 str 1ieB ycia* kt7ry oywia Iwiat* $ynie dnie1 i nocH w 1oic% yac%* noszony taneczny1 ryt1e1+ 6est to to sa1o ycie* kt7re wystrzela radoInie z $y zie1i niezliczony1i kieka1i traw i wznosi siF rozkoysany1i ,ala1i kwiat7wD+ Ta!ore 17wi te o ty1 .ako o Codwieczny1 $ lsie ycia taBczHce!o w te. c%wili w 1o.e. krwiD+ Odcz waJ owo odwieczne $ lsowanie ycia taBczHce!o w ty1 1o1encie w nasze. krwi to na1iFtnie
-50-

koc%aJ ycie* beztrosko l w $ocz ci wolnoIci stawiJ czoo nieznane1 + Eieznane stanowi $ole wszelkic% 1oliwoIci w kady1 1o1encie teraAnie.szoIci+ A to oznacza wolnoIJ leHcH $oza ty1* co znane* co wynika z $rzeszyc% war nkowaB* wolnoIJ od wiFzienia czas i $rzestrzeni* od $rawa $rzyczyny l sk tk + 6ak $owiedzia nie!dyI Don 6 an #arlosowi #astanedzie" CEie 1a znaczenia* .aki .est nasz konkretny los* o ile stawi1y 1 czoo z absol tnH s$ontanicznoIciHD+ Ea ty1 $ole!a beztroska* radoIJ* wolnoIJ* na1iFtne 1iowanie ycia+ A zate1 tak to wy!lHda+ Takie sH sto$nie $rowadzHce do nieo!raniczone!o [bo!actwa* al,abet $owodzenia+ Powt7rzF .eszcze raz" nie 1a $otrzeby Iwiado1e!o Jwiczenia siF w tyc% $ostawac%+ wystarczy* e o nic% wie1y+ #zyta. Al,abet codziennie albo s c%a. 6e!o na!rania* a $rzekonasz siF* e two.e ycie siF od1ieni i $o.awiH siF w ni1 dostatek* nieo!raniczo-noIJ* ob,itoIJ* nieskoBczonoIJ i nieI1iertelnoIJ+ Tw7rz tyle bo!actwa* ile d sza za$ra!nie+ Oas$oka.a. wszystkie $ra!nienia* 1aterialne l nie1aterialne+ Tw7rz bo!actwo i wydawa. .e+ Wydawa. %o.nie* dziel siF ni1 z Inny1i l dA1iQ dzieJ1i* rodzinH* krewny1i* $rzy.aci71i* s$oeczeBstwe1 i Iwiate1+ Albowie1 bo!actwo $oc%odzi ze -5'-

wszec%Iwiata i nie naley do nas+ To 1y naley1y do nie!o+ 6esteI1y $rzywile.owany1i dzieJ1i wszec%Iwiata* kt7ry $ostanowi dzieliJ siF z na1i swoi1i %o.ny1i dara1i+ M si1y tylko zwr7ciJ wa!F na bo!actwo* a bFdzie ono nasze+ Uwa!a to wszystko* co siF liczy+ Wielki %ind ski 1Fdrzec $owiedzia nie!dyI" C6esteIcie ta1* dokHd $rowadzi was wasza wa!a+ W istocie .esteIcie wa!H+ 6eIli wa!a .est $odzielona* wy .esteIcie $odzieleni+ 6eIli wa!a .est w $rzeszoIci* .esteIcie w $rzeszoIci+ 0iedy .est w c%wili obecne.* .esteIcie w obecnoIci /oe.* a /7! obecny .est w wasD+ /HdA1y $o $rost Iwiado1i c%wili obecne.* te!o* co robi1y+ ObecnoIJ /oa .est wszFdzie* a do nas naley Iwiado1e ob.Fcie .e. swo.H wa!H+

-52-

czFIJ II
WIADOMO BOGACTWA W PO7! W$3 70ICH MO7IWOCI
Niech wody opadn$, a ujrzysz gwiazdy i ksiyc odbite w lustrze twojej ,stoty.

G 1i

Ro&d&ia' < MAGIA !WAGI


6ak dotHd* o17wiliI1y kroki wiodHce do bo!actwa $o.Fte!o 1nie. czy bardzie. 1aterialnie+ Ale bo!actwo 1aterialne* $ieniHdze* to tylko 6eden ze Irodk7w s$ontaniczne!o s$eniania naszyc% $ra!nieB+ Dostatek l b bo!actwo oznacza* e $otra,i1y atwo realizowaJ swo.e $ra!nienia* niezalenie od te!o* czy odnoszH siF one do s,ery 1aterialne.* czy te e1oc.onalne.* $syc%iczne.* d c%owe. albo dotyczHce. zwiHzk7w z inny1i osoba1i+ Uwa!a $rawdziwie bo!ate!o czowieka ni!dy nie .est sk $iona tylko na $ieniHdzac%+ Ponadto ni!dy siF on ni1i nie $rze.1 .e+ Moe1y 1leJ 1iliony dolar7w na koncie* ale .eIli bez $rzerwy o nic% 1yIli1y* nie$okoi1y siF i 1artwi1y - bo c%cielibyI1y 1leJ wiFce. albo obawia1y siF ic% traty - to niezalenie od stan $osiadania .esteI1y biedaka1i+ Oscar Wilde na$isa" CIstnie.e tylko 6edna warstwa s$oeczna* kt7ra wiFce. 1yIli
-55-

o $ieniHdzac% ni bo!acze* a 1ianowicie l dzie biedni+ W istocie czowiek bo!i nie 1oe 1yIleJ o niczy1 inny1D+ Posiadanie $rawdziwe!o bo!actwa oznacza* e w yci nie 1artwi1y siF absol tnie o nic* w ty1 l o $ieniHdze+ A zate1 $ena Iwiado1oIJ bo!actwa to Iwiado1oIJ Ar7da wszelkie. rzeczywistoIci 1aterialne.+ \r7de1 ty1 6est czysta Iwiado1oIJ+ .ednolite $ole wszystkic% 1oliwoIci+ Eie 1oe1y $oznaJ te!o $ola tylko $rzez to+ e o ni1 1yIli1y* $oniewa z de,inic.i .est ono transcendentne wobec 1yIli+ Moe1y .ednak $oznaJ .e doIwiadczalnie* wykracza.Hc $oza 1yIl i roz$ozna.Hc w ni1 naszH wasnH nat rF+ Wykracza.Hc $oza 1yIl+ $ozna.e1y niewerbalnie+ bez ycia s7w+ Uzysk .e1y wiedzF bez$oIredniH* bez In!erenc.i odciH!a.Hce!o wa!F 6Fzyka+ Ea ty1 $ole!a wartoIJ 1edytac.iQ $ozwala na1 ona doIwiadczyJ czyste!o Istnienia* a doIwiadczenie czyste!o Istnienia .est zaraze1 czystH bo!oIciH l czystH radoIciH+ Dobrze .est $rze$lataJ 1edytac.F l dziaanie* $oniewa i1 !Fbie. wc%odzi1y w $ole czyste!o Istnienia* czyste!o $oznania* czyste. Iwiado1oIci* ty1 !Fbie. ono wnika w nasze dziaanie+ Wtedy dziaanie nabiera cec% czyste!o Istnienia* czyste. Iwiado1oIci* kt7ra .est nieskoBczona* nieo!raniczona* ob,ita* bo!ata i nieI1iertelna+
-5&-

Ea.le$szH 1etodH $oznania $ola czyste!o Istnienia .est 1edytac.a+ Intelekt alna wiedza o .e!o waIciwoIciac% i zwracanie na nie wa!i sH r7wnie $o1ocne* $oniewa ostatecznie to* cze!o doIwiadcza1y* zaley od sto$nia nasze. wa!i+ W ty1 rozdziale c%ciaby1 dokadnie. wy.aIniJ* czy1 .est $ole kwantowe+ Pizycy 17wiH na1* e kiedy wkracza1y !Fbie. w Iwiat ato1 * w c%1 rF czHstek ele1entarnyc%* kt7re tworzH ato1 i caH ,izycznH rzeczywistoIJ* l $r7b .e1y zbadaJ nat rF tyc% czHstek -noszHcyc% zabawne nazwy* takie .ak kwarki* bo-zony* le$iony - to okaz .e siF* e sH one tak 1ae* i nie da.H siF z1ierzyJ+ Eie istnie.H l ni!dy nie zostanH zb dowane $rzyrzHdy*-kt7re z1ierzyyby te drobinki+ PrawdF 17wiHc* sH one tak 1ae* e 1oe1y 6edynie 1 y I l e J o nic%+ 6est 6eszcze .eden bardzo ciekawy ,akt dotyczHcy tyc% czHstek" ni!dy ic% nie widziano+ Oate1* .eIli nie 1ona ic% zobaczyJ* skHd w o!7le wie1y* e istnie.HR Ot7 wie1y to na $odstawie Ilad7w+ .akie $ozostawia.H za sobH w akceleratorac%+ W oIrodkac% badawczyc%* !dzie $rac .e siF nad teoriH ,izyki kwantowe.* 1ona zaobserwowaJ* a nawet s,oto!ra,owaJ tory $rzebie! czHstek+ PatrzHc na nie* wie1y* e czHstki na$rawdF Istniay+ Ale 1a.H one .eszcze .ednH niesyc%anH waIci-

-57-

woIJ" $o.awia.H siF tylko wtedy* kiedy 6e obserw .e1y+ A zate1* $atrzHc na $ole kwantowe* za waa1y* e ilekroJ na nie s$o.rzy1y* czHstki na 1!nienie oka siF w ni1 $o.awia.H+ IlekroJ zaI odwraca1y od nic% wa!F* znika.H+ Gozbysk .H l !asnH .ak 1ae Iwiateka w cie1ny1 $oko. + Mona sobie wyobraziJ* e cie1ny $ok7. to nieskoBczona* nieo!raniczona $rzestrzeB* a czHstki* kt7re na a1ek sek ndy siF z nie. wyania.H* istnie.H tytko dziFki te1 * e zwraca1y wa!F na $ole+ 0iedy kier .e1y wa!F na $ole* czHstki sH+ 0iedy te!o nie robi1y* istnie.H tylko 6ako C,ale $robabilistyczneD w $ol wszelkic% 1oliwoIci+ 0ada czHstka .est zaraze1 ,alH - do 1o1ent obserwac.i+ Pala nie 6est o!raniczona do .edne!o 1ie.sca w $rzestrzeni l czasieQ .est roz1yta+ Dlate!o 17wi siF o nie. .ako o abstrakcy.ny1 1odel 1ate1atyczny1 w $ol wszelkic% 1oliwoIci+ Model ten okreIla statystyczne $rawdo$odobieBstwo znalezienia czHstki w dany1 1ie.sc w 1o1encie obserwac.i - to znaczy w 1o1encie nasze. wanoIci+ To wa!a $rzeksztaca C$robabilistycznH ,alFD w czHstkF* tak e 1oliwy sta.e siF $o1iar niekt7ryc% .e. $ara1etr7w .ako , nkc.i czas + Uwa!a nada.e C$robabilistyczne. ,aliD byt 1aterialny dziFki sa1e1 aktowi obserwac.i* a sa1 akt ob-58-

serwac.i to oczywiIcie zwr7cenie na ,alF wa!i+ Tak wiFc czHstka dosownie zosta.e stworzona $rzez ciebie bHdA $rzeze 1nie akte1 obserwac.i+ Oani1 zostaa zaobserwowana* bya tylko C$robabilistycznH ,alHD* 1ate1atyczny1 1odele1 1oliwia.Hcy1 $o1iar niekt7ryc% .e. $ara1etr7w .ako , nkc.i czas + MA2IA UWA2I +rzed obserwacj ]:^:^] Pala GozciH!niFta w $rzestrzeni l czasie ;1odel $robabilistyczny<* nie1aterialna* nie zlokalizowana* w s,erze 1ys + W momencie obserwacji _ #zHstka Odarzenie czaso$rzestrzenne* zlokalizowane* w s,erze 1aterii* Po$atrz1y tylko* co za czary` To .akoIJ nasze. wa!i nada.e $ewne. C,ali $robabilistyczne.D w $ol nieskoBczonyc% 1oliwoIci 1aterialnH e!zystenc.F+ W istocie* wszelki byt 1aterialny to nic inne!o .ak .aAB sa1odoIwiadcza.Hca siebie $rzez r7ne wartoIci wasne.* na siebie skierowane. wa!i+ 6eIli nasza wa!a .est $odzielona*
-59-

w7wczas i 1y .esteI1y $odzieleni+ 6eIli o!arnia1y wa!H caoIJ* wtedy l 1y .esteI1y caoIciH+ Wedy.scy 1Fdrcy $owiada.H" CUtrzy1 . wa!F na ty1* co .est* l dostrze!a. $eniF te!o w kady1 1o1encie+ ObecnoIJ /oa .est wszFdzie+ Ty 1 sisz tylko Iwiado1ie ob.HJ .H wa!HD

-60-

Rozdzia 4

MOC WI D3Y% PRAG;I ;IA I D!CHA


Przy.rzy.1y siF wasnoIcio1 .ednolite!o $ola* .aAni* czyste!o Istnienia* kt7re 6est Ar7de1 wszelki e. ob,itoIci oraz bo!actwa we wszec%Iwiecie+ W koBc * .eIli 1ielibyI1y wybraJ dla siebie wzorzec* coI* co $owinniI1y !orliwie naIladowaJ* to dlacze!o nie $rzy.HJ za taki wz7r 6ednolite!o $ola* Ar7da wszelkie!o stworzeniaR Ponie. wy1ieniF dwadzieIcia $iFJ cec%* .akie $rzy$is .e siF 6ednolite1 $ol + ListF tF s$orzHdzono kilkanaIcie lat te1 * kiedy Ma%aris%i Ma-%es% Yo!i* tw7rca Ctranscendentalne. 1edytac.iD* $o$rosi !r $F ,izyk7w* aby o$isali wasnoIci 6ednolite!o $ola+ 6ak siF okaz .e* sH to r7wnie cec%y /ra%1ana* Ar7da wszec%rzeczy* o$isane w We-dac%* na.starszyc% klasycznyc% tekstac% d c%owyc% Indii+

->'-

2dyby wyobraziJ sobie osobF cieleInia.HcH 1yIli /o!a* .e. 1ys odzwierciedlaby 6e!o l b 6e. cec%y $syc%iczne+ A c7 1oe byJ le$sze!o od $ostawienia sobie za wz7r 1ys /o!a* .ednolite!o $ola - $ola wszelkic% 1oliwoIciR Einstein $owiedzia" C#%cF $oznaJ 1yIli /o!aQ reszta to szcze!7yD+ Przy.rzy.1y siF zate1 wasnoIcio1 .ednolite!o $ola+ Oto one"
-l-bsolutny potencja# prawa, natury.

0znacza, to+ e z .ednolite!o $ola wywodzH siF wszystkie $rawa nat ry* kt7re .H $orzHdk .H l dziFki kt7ry1 $owsta.e nieskoBczona r7norodnoIJ stworzenia+ Obecnie ,izycy twierdzH* e w $rzyrodzie dziaa.H cztery $odstawowe siy" !rawitac.a* kt7ra s$rawia* e Oie1ia siF krFci* i trzy1 .e $lanety na orbitac%Q elektro1a!netyz1* $rze.awia.Hcy siF .ako Iwiato* cie$o* elektrycznoIJ i wszystko* cze!o doIwiadcza1y w codzienny1 yci w $ostaci ener!iiQ silne oddziaywania s$a.a.Hce .Hdro ato1 Q i sabe oddziaywania* od$owiedzialne za radioaktywny roz$ad niekt7ryc% $ierwiastk7w+ Wszystko w $rzyrodzie , nkc.on .e dziFki ty1 cztere1 sio1+ Ale nie sH to zwyke siy - sH one zaraze1 $rze.awa1i Inteli!enc.i* $oniewa ostateczna ic% $odstawa* .ednolite $ole* .est nieskoBczonH* nieo!raniczonH inteli!enc.H* a zate1 abso-'
-62-

l tny1 $otenc.ae1 dla $rze.awiania siF $raw nat ry+


-2-

Nies !"cz!#$ %!c porz$dkowania.

Pole or!aniz .e , nkc.onowanie cae!o wszec%Iwiata" r c% !alaktyk* !wiazd* obr7t Oie1i wok7 osi* z1iany $7r rok * ryt1y biolo!iczne naszyc% or!aniz17w* odlot $tak7w do waIciwyc% 1ie.sc o okreIlonyc% $orac%* $owr7t ryb w re.ony tara* wszelkie biolo!iczne ryt1y $rzyrody* kt7re dostrze!a1y w yci kwiat7w* roIlin* zwierzHt+ 6est to dosownie $ole o nieo!raniczone. 1ocy $orzHdkowania+ Moe wykonaJ nieskoBczonH liczbF o$erac.i .ednoczeInie i skoordynowaJ .e+ Eawet nasze ciao .est $ole1 o nieskoBczone. 1ocy $orzHdkowania+ W kade. sek ndzie zac%odzi w ni1 szeIJ bilion7w reakc.i* $rzy czy1 kada z nic% $owiHzana .est z wszystki1i $ozostay1i+ 0ade wydarzenie bioc%e1iczne odbywa siF ze Iwiado1oIciH innyc% bioc%e1icznyc% reakc.i zac%odzHcyc% w ciele+ #iao l dzkie $otra,i sn J 1yIli* !raJ na ,orte$ianie* I$iewaJ $iosenkF* trawiJ $oywienie* eli1inowaJ toksyny* zabi.aJ bakterie* IledziJ r c% !wiazd i zaraze1 $oczHJ dzieckoQ $rzy czy1 1ie skoordynowaJ wszystkie te czynnoIci+ Pole zate1 1a w sobie nieskoBczonH 1oc $orzHdkowania+ PoznaJ .e blisko* doIwiadczyJ !o
-63-

.ako wasne. nat ry - to cieleIniJ tF nieskoBczona 1oc+


-3-

Ca1kowite przebudzenie w sobie. Pole - czysta Iwiado1oIJ* wanoIJ - .est w stanie absol tne!o cz wania+ 6est ywe+ Eie drze1ie+ #%ocia cic%e+ 6est w $eni $rzeb dzone+ W $ol czyste. Iwiado1oIci 1oliwa .est kada ewent alnoIJ dziFki .akoIci waIciwe. 1 wa!i+
-4-

2iesko3czona kore acja. 6eszcze raz - korelowanie wszystkie!o ze wszy-' stkl1+


-5-

Doskona#e uporz$dkowanie.

Pole 6est $orzHdkowane+ Inny1i sowy* Istnie.e w ni1 idealny ad* 1i1o i $ozornie 1oe wydawaJ siF c%aotyczne+ Ostatnio 17wi siF wiele o tak zwane. teorii c%aos * z kt7re. wynika* e c%ocia $owierzc%nia z.awisk wskaz .e na c%aos* to .ednak w !Fbi $an .e $orzHdek+ Przy$ IJ1y* e $rzy.ec%aeI do Eowe!o 6ork i .esteI ak rat na Dworc #entralny1+ PatrzHc z zewnHtrz na to* co siF ta1 dzie.e* odnosisz wraenie niesa1owite!o c%aos + L dzie bie!a.H t i ta1* krFcH siF wszFdzie i z $ozor brak 6akie!okolwiek $orzHdk + W istocie .ednak kada oso
-64-

ba zdHa w okreIlone 1ie.sce+ Tak wiFc $od ty1 $ozorny1 baa!ane1 kry.e siF $orzHdek+ Przy$ IJ1y* e w ostatnie. c%wili o!oszono z1ianF $eron + PociH! a* za1iast od.edaJ z $eron .edenaste!o* od.edzie z dw naste!o+ W7wczas dostrzeesz .eszcze wiFksze za1ieszanie+ L dzie szybko z1ienia.H kier nek r c% i bie!nH w $oI$iec% !dzie indzie.Q w istocie .ednak nadal $an .e t $orzHdek* a wszystkie dziaania 1a.H okreIlony cel+
-6-

2ieograniczony dynamizm. Pole .est dyna1iczne+ #%ocia s$oko.ne* 1a w sobie nieskoBczonH dyna1ikF* dziFki kt7re. 1oe $owstaJ kada 1oliwoIJ+ Pole .est $ynne* $lastyczne+ PlastycznoIJ .est as$ekte1 6e!o nie $rze.awione. nat ry+ 6est cic%e+ W ciszy ley Ar7do .e!o dyna1iki* $odobnie .ak w s$oczynk istnie.e $otenc.a r c% + I1 !Fbsza cisza* ty1 wiFkszy dyna1iz1+
-7-

2iesko3czone mo4 iwoci twrcze. C4 w koBc 1oe byJ bardzie. tw7rcze od akt stworzenia cae!o wszec%IwiataR Ale ,izyczny wszec%Iwiat to nic inne!o* .ak $rze.awienie siF 1yIli z $ozio1 Istnienia+ #zyste Istnienie 1yIlHce w sobie" CEiec% stanF siF woda1iD* sta.e siF
-65-

woda1i+ MyIlHce" CEiec% stanF siF !7ra1iD* sta.e siF !7ra1iQ CEiec% stanF siF !alaktyka1iD* sta.e siF !alaktyka1i+ #zyste Istnienie* niez1Hcone* cic%e* wieczne - .est stane1 szczFIcia+ /ysk 1yIli w ty1 stanie* drobne zak7cenie* i wyania siF cay wszec%Iwiat+ Wielki $oeta s ,icki G 1i na$isa" CWyn rza1y siF w wir .Hcy1 $Fdzie z nicoIci* roztrHca.Hc !wiazdy niby $iasekD+ Taki .est 1ec%aniz1 tworzenia+
-8-

Czysta wiedza. #zysta wiedza nie .est wiedzH o konkretac%* lecz o!arniFcie1 caoIci 1aterialne!o byt + 6est $otenc.alnoIciH* niez1ierzonH 1oliwoIciH zaistnienia wszystkie!o* co byo* .est l bFdzie+
-9-

2ieograniczono5. 6ednolite $ole nie zawiera siF w adnyc% !ranicac%* $o.Fciac%* konce$c.ac%* nie .est skrF$owane adny1i $rzedwczesny1i $rzesanka1i $oznawczy1i+ 6est nieo!raniczone w czasie i $rzestrzeni+ Eie 1a !ranic w czasie" .est wieczne+ Eie 1a !ranic w $rzestrzeni" wykracza $oza obrzea kos1os +
-66-

=>?=

Doskona#a r"wnowaga.

Pole trzy1 .e w r7wnowadze caoIJ stworzenia nat ralne Irodowiska ekolo!iczne* ,iz.olo!iF l dzkie!o ciaaQ dba o r7wno1ierny rozw7. l dzkie!o zarodka w dziecko+
-11&$%!wys'$(cz$l#!).

6ednolite $ole nie $otrzeb .e nicze!o s$oza siebie* $oniewa wszystko .est w ni1+ Owi.a.Hc siF sa1o w sobie* nie stannie od nowa tworzy+
=>:=

Wsze kie mo4 iwoci Oznacza to wszystkie 1oliwoIci -wszystko* co $otra,isz sobie wyobraziJ* i wiFce.+ 3tHd two.a zdolnoIJ osiH!niFcia cze!okolwiek* co 1ieIci siF w zasiF! two.e. wyobraAni* a nawet te!o* co obecnie wykracza $oza .e. !ranice+ I1 wiFce. osiH!niesz czy zdobFdziesz* ty1 bardzie. two.a wyobraAnia bFdzie siF $oszerzaJ+ To* co dziI niewyobraalne* 1oe staJ siF wyobraalne . tro+ Oawsze .ednak $ozostanH nowe dziedziny do zbadania+
=><=

%ezkresna cisz!,

/ezkresna cisza to 1ys /o!a+ U1ys* kt7ry 1oe stworzyJ wszystko z $ozio1 $ola czyste.
-67-

1oliwoIci+ /ezkresna cisza 6est nieskoBczenie dyna1iczna+ bwicz $rzebywanie w ciszy* a $osiHdziesz cic%H wiedzF+ #ic%a wiedza dys$on .e syste1e1 obliczeniowy1 znacznie dokadnie.szy1* $recyzy.nie.szy1 i $otFnie.szy1 od te!o* kt7ry1 1oe siF $os yJ rac.onalna 1yIl+
=>@=

%armonizowanie. Wszec%Iwiat to z!odne ws$7dziaanie wszystkic% ele1ent7w i si* kt7re tworzH r7wnowa!F i %ar1oniF+ 3owo Cwszec%IwiatD c niKerse - znaczy dosownie C.edna $ieIBD ; rnQ .ednaQ uerse6 $ieIB<+ W te. $leIni* %ar1onii .est $ok7.* I1iec%* radoIJ i szczFIcie+
=>A=

.wolucyjno.

Wszystko w $rzyrodzie ewol .e w coraz to doskonalsze ,or1y byt + Eawet nie stara.Hc siF ani nie 1yIlHc* lecz tylko $rzez sa1 ,akt istnienia* rozwi.a1y siF* osiH!a.Hc coraz wysze $ozio1y Iwiado1oIci+ WiedzHc o ty1* rozwi.a1y siF .eszcze szybcie.+
=>B=

,amopoznanie. Aby $oznaJ siebie* 6ednolite $ole nie odnosi siF do adne!o zewnFtrzne!o $rzed1iot * tylko w sobie zysk .e sa1o$oznanie+
-68-

=>C=

2iezwyci74ono5. Pole 6est niezniszczalne+ O!ieB nie 1oe !o s$aliJ* woda z1oczyJ* wiatr wys szyJ* nie nar szy !o adna broB+ Istnie.e od zawsze* .est nie zrodzone* nie zna I1ierci+
=>D=

2iemierte no5. 6est zate1 nieI1iertelne+


=>E=

ieprzejawialno.

3a1o bFdHc Ar7de1 caoIci $rze.awione!o stworzenia* $ozosta.e nie $rze.awione+


-20-

/r"d#o pokarmu.

6ednolite $ole ywi wszystko* co stworzone* dostarcza ener!ii drzew * r c%o1 !wiazd l !alaktyk* 1i!r .Hcy1 $tako1* $roceso1 zac%odzHcy1 w naszy1 syste1ie od$ornoIciowy1 i trawienny1* bi.Hce1 serc +
-21-

0calanie.

Pole nie tylko ywi wszystkie te $rocesy l dziaania* lecz take .e inte!r .e+

-69-

-22-

*(!s'!'!'$

Mi1o to .e!o nat rH .est sa1a $rostota+ Eie .est sko1$likowane+ Albowie1 na na.!Fbszy1 nie $rze.awiony1 $ozio1ie $ole to nasza wasna Iwiado1oIJ -na.$rostsza ,or1a nasze. Iwiado1oIci+
-23-

0czyszczanie. Pole oczyszcza wszystko* z czy1 siF styka+ Oczyszczenie oznacza $rzywr7cenie do $oczHtkowe!o* $ierwotne!o stan + Wszec%Iwiat* bFdHc wyraze1 doskonale. r7wnowa!i* 1a Ar7do w czystoIciQ dlate!o $ole* Ar7do wszelkie!o byt + oczyszcza to* z czy1 1a stycznoIJ+
-24-

WolnoIJ+ WolnoIJ .est nieodHcznH cec%H .ednolite!o $ola+ Godzi siF ona w nas* kiedy siF z ni1 Hczy1y+ 6est to wolnoIJ* kt7ra $oc%odzi z $oznania $rzez doIwiadczenie nasze. $rawdziwe. nat ry+ A ze swo.e. $rawdziwe. nat ry czowiek .est $eny1 radoIci* cic%y1 Iwiadkie1* obserwatore1* nie $rzywiHz .Hcy1 siF do nicze!o nieI1iertelny1 d c%e1* kt7ry oywia wszelkie $rze.awienie+ DoIwiadczyJ te!o cic%e!o obserwowania to $o $rost /yJ+
-70-

To.est $rawdziwa wolnoIJ - zdolnoIJ cieszenia siF decyz.a1i* 6akie $ode.1 .e1y w kady1 1o1encie teraAnie.szoIci+ 6est to zdolnoIJ s$ontaniczne!o zwracania wa!i na te decyz.e* kt7re $rzynoszH radoIJ na1 i inny1 l dzio1+
-25-

%#ogostan.. OstatniH wasnoIciH 6ednolite!o $ola - l zaraze1 na.wanie.szH - .est bo!ostan+ /o!ostan nie naley 1yliJ ze szczFIcie1+ 3zczFIcie 1a zawsze .akiI $ow7d+ #z .ecie siF szczFIliwi* kiedy ktoI $owie wa1 ko1$le1ent* kiedy dostaniecie ws$aniaH $racF* zarobicie d o $ieniFdzy albo $ozosta.ecie w dany1 zwiHzk z $artnere1+ 0iedy nato1iast .esteIcie szczFIliwi bez adne!o $owod * rad .ecie siF z sa1e!o ,akt istnienia* odcz wacie bo!ostan+ Ta1* skHd $oc%odzi1y* $an .e bo!oIJ+ To istota sa1e!o byt * waIciwoIJ $olaQ stan na.bardzie. $ierwotny* $odstawa e!zystenc.i nasze!o ciaa* blisza na1 ni 1ys+ Towarzyszy na1 wszFdzie* !dzie .esteI1y+ 6ak rzeczywistniJ w nasze. Iwiado1oIci cec%y .ednolite!o $olaR 3H dwa s$osoby+ 6eden to byJ ic% Iwiado1y1Q $ro$onowaby1 sk $ienie siF na .edne. wasnoIci $ola kade!o dnia 1iesiHca* $o $rost $rzez zwr7cenie na niH wa!i+ -8'-

Pa1iFta.1y* wa!a stwarza czHstkF ele1entarnH z C,ali $robabilistyczne.D* z $ola wszelkic% 1oliwoIci+ Uwa!a .est ty1 1ec%aniz1e1* dziFki kt7re1 $ole 1oliwoIci tworzy wydarzenie czaso$rzestrzenne+ 0iedy zate1 zwraca1y wa!F na danH cec%F $ola* wnosi .H ono nie tylko w naszH Iwiado1oIJ* lecz r7wnie w nasze ycie 6ako coI 1aterialne!o+ Ea kowcy wykazali* e wydarzenia 1entalne $rzeksztaca.H siF w czHsteczki+ #zHsteczki te to dosownie $osaBcy z $rzestrzeni wewnFtrzne.+ 3H ekwiwalente1 1yIli+ 0iedy .e odkryto* nazwano .e ne ro$e$tyda1i* $oniewa $oczHtkowo znaleziono .e w 17z! + Obecnie wiado1o* e ne ro-$e$tydy wystF$ .H nie tylko w 17z! * lecz w kade. ko17rce ciaa+ MyIlenie .est nie tylko , nkc.H c%e1ii 17z! * lecz cae!o ciaa+ 0ada $o1yIlana 1yIl* kada rozwaana idea wysya sy!na c%e1iczny do .Hdra Iwiado1oIci ko17rek+ Owracanie wa!i na sowo* kt7re sy1bolicznie wyraa IdeF* dziaa zate1 .ak 1a!ia+ Prze1ienia niewidzialne w widzialne+ Wybierz te1at na kady dzieB 1iesiHca+ 6est dwadzieIcia $iFJ wasnoIci $ola* na kt7ryc% 1ona siF sk $iaJ w ciH! kole.nyc% dw dziest $iFci dni* a $ote1 dw dzieste!o sz7ste!o dnia 1ona roz$oczHJ od nowa* od $ierwsze!o te1at + Przy$ IJ1y* e dziI wybierze1y te1at wolnoIci+
-72-

3k $1y wiFc wa!F na sowie CwolnoIJD+ Pa1iFta.1y* sowo sta.e siF ciae1+ Wydarzenie kwantowe sta.e siF ne ro$e$tyde1+ Eie analiz .cie sowa+ Eie $r7b .cie !o zde,iniowaJ+ Eie ocenia.cie !o* nie inter$ret .cie+ Tylko trzy1 .cie na ni1 wa!F+ Eiebawe1 osiHdzie ono w wasze. Iwiado1oIci+ To s$owod .e w nie. $ozytywnH $rze1ianF* co sa1orz tnie w$ynie na $rocesy ,iz.olo!iczne* z1iana zaI w ,iz.olo!ii s$ontanicznie $rze1ieni wasze doIwiadczenia yciowe+ Dr !i1 s$osobe1 osiH!niFcia takie!o , nkc.onowania or!aniz1 * kt7re byoby z!odne z cec%a1i .ednolite!o $ola* .est bez$oIrednie doIwiadczenie $ola+ Uzysk .e sie.e dziFki $raktykowani 1edytac.i+ Medytac.a 1oliwia 1ysowi doIwiadczanie coraz to bardzie. abstrakcy.nyc% $ozio17w 1yIlenia* a ostatecznie nastH$i $rze.Icie na na.bardzie. abstrakcy.ny $ozio1 Iwiado1oIci transcendentalne.* kt7ra .est sa1y1 .ednolity1 $ole1+ To stan czyste. Iwiado1oIci* czyste. wanoIci+ Medytac.a .est czFIciH tradyc.i d c%owe. nie1al kade. k lt ry+ Mo.e doIwiadczenia $oc%odzH z re! larne!o $raktykowania Ctranscendentalne. 1edytac.iD+ Wiele badaB na kowyc% wskaz .e na dobroczynne sk tki 1edytowania+ Obnia siF ciInienie krwi+ O1nie.sza stres+ Male.e wskaAnik $odstawowe. $rze1iany 1aterii+ Ule!a.H za!odzeni
-73-

i znika.H bezsennoIJ* nie$ok7. i niekt7re zab rzenia $syc%oso1atyczne+ Ponadto zwiFksza siF ko%erenc.a d !oIci ,al 17z!owyc%* co w$ywa dodatnio na zasiF! wa!i* zdolnoIci tw7rcze* sk tecznoIJ czenia siF oraz $a1iFJ+ 3k tki 1edytac.i trwa.H take w ciH! naszyc% codziennyc% czynnoIciQ wkr7tce .ednolite $ole wywiera w$yw na naszH dziaalnoIJ* nasyca.Hc .H sobH* dziela.Hc.e. swoic% wasnoIci+ Dzie.e siF tak* $oniewa $oznawszy coI doIwiadczalnie* sta.e1y siF ty1+ 3ta.Hc siF czy1I* zaczyna1y cieleIniaJ wszystkie te!o cec%y+ W literat rze wedy. skle. .ednolite $ole nazywane .est /ra%1a-ne1+ Istnie.e $owiedzenie w sanskrycle" 8rahma! uit brahmaw bhauate, kt7re oznacza* e w sto$ni * do .akie!o $ozna.e1y /ra%1ana* sta.e1y siF /ra%1ane1+ Dlate!o doIwiadczenie transcendenc.i .est bardzo $raktyczne - nie tylko $ozna.e1y l roz 1ie1y cec%y .ednolite!o $ola* lecz take wyraa1y .e w codzienny1 yci * we wszystkic% naszyc% dziaaniac%+ W ksiHce te. o$isae1 kroki wiodHce do Iwiado1oIci bo!actwa* o$arte. na $eny1 zroz 1ieni dziaania $raw nat ry+ Oscar Wilde na$isa" C0iedy bye1 1ody* 1yIlae1* e $ieniHdze to na.wanie.sza rzecz w yci + Teraz* kiedy .este1 starszy* wie1* e tak .estD+
-74-

To oczywiste* e $an Wilde sobie artowa* .eIli .ednak $od sowo C$ieniHdzeD $odstawi1y sowo Cbo!actwoD* dostrzee1y $rawdF w ty1 stwierdzeni + Po.Fcie bo!actwa zawiera w sobie $ieniHdze* ale nie tylko+ Oznacza bowie1 r7wnie ob,itoIJ* $rze$yw* %o.noIJ wszec%Iwiata* w kt7ry1 kade nasze $ra!nienie 1 si siF s$eniJ* $oniewa -6ak to zasadnie1 wczeInie. -w $ra!nieni zawiera siF 1ec%aniz1 .e!o s$enienia+ Wszec%Iwiat to o!ro1na ,abryka 1arzeB* $rzerabia.Hca .e l $rzetwarza.Hca w rzeczywistoIJ* a nasze 1arzenia sH nieodHcznie w$lecione w caoIciowy $lan rzeczy+ Mec%aniz1 realizac.i 1arzeB zawiera siF* $o $ierwsze* w $otFdze wiedzy* znane. w staroytnyc% Indiac% .ako gyan shakti, i $o dr !ie* w $otFdze intenc.i* czyli $ra!nienia* zwane. ta1e ic!cha shaktt Ale wiedza l Intenc.a czer$iH swo.e niez1ierzone siy i 1oliwoIci z transcendentne. $otF!i zwane. atma shakti. Atma shakti, $otF!a 6aAni* to 1oc /ra%1ana* Ar7do nieskoBczone. siy $orzHdk .Hce. wszec%Iwiat+ Wedy $owiada.H" CPozna. tF .edynH rzecz* $rzez $oznanie kt7re. 1ona $oznaJ wszystko $ozostaeD+ Mie. Iwiado1oIJ* e !Fboko w tobie* w na.skrytszyc% zaka1arkac% twe!o serca* 1ieszka.H
-75-

bo!inie wiedzy i bo!actwa+ 0oc%a. 6e l $ielF!n .* a kade two.e $ra!nienie s$ontanicznie s$eni siF w 1aterialny1 ksztacie+ Albowie1 bo!inie 1a.H tylko 6edno $ra!nienie" $rzeb dziJ siF w tobie+
-76-

Spis treci
W3TdP +++++++++++++++++++++++++++++ 8 OD AUTOGA +++++++++++++++++++++++++ #zFIJ l NYb W DO3TAT0U ++++++++++++++++++++ ( Gozdzia l \r7do wszelkie. ob,itoIci ++++++ '' Gozdzia 9 Al,abet tworzenia dostatk " od A do O +++++++++++++++++ '8 #zFIJ II SWIADOMOSb /O2A#TWA W POLU W3OEL0I#e MONLIWOS#I +++++++++++++ 5) Gozdzia ) Ma!la wa!i +++++++++++++++ 55 Gozdzia = Moc wiedzy* $ra!nienia i d c%a + >'

;ie Fa w 9yci- wa9nie.*&e#o ce"- ni9 +o&wG. o*o,i*ty c&'owieka% $e+ia k*iH9ek W W;2TR3; PR3 B!D3 ;I p+a#nie ,yI J+Gd'eF in*pi+ac.i na te. d+od&e%

Deepak C(op+a) lekarz HczHcy tradyc.e Indii i osiH!niFcia cywilizac.i Oac%od * .est tw7rcH nowyc% teorii z zakres 1edycyny d c%a i ciaa oraz wewnFtrzne!o rozwo. czowieka+ 6e!o ksiHki stay siF Iwiatowy1i bestsellera1i i t 1aczone sH na dwadzieIcia $iFJ .Fzyk7w+ Mieszka i $rac .e w La 6olla w 0ali,ornii* !dzie 1ieIci siF kierowany $rzez nie!o instyt t 1edycyny d c%a i ciaa oraz 1edycyny Ay rwedy+ W Polsce kazao siF dotHd $iFJ ksiHek Dec$aka #%o$ry+ Wydawnictwo MEDIUM obok ninie.sze. $ro$on .e" /drowie bez granic, 9ycie bez ogranicze3 oraz ,iedem duchowych praw sukcesu. Pierwsze wydanie +raw obfitoci i bogactwa kazao siF $od tyt e1 9y5 godnie i w dostatku.

W ksiHce Prawa obfitoci i bogactwa a tor 1ie.Ftnie Hczy staroytnH 1HdroIJ Wsc%od z osiH!niFcia1i ws$7czesne. na ki Oac%od + Wyc%odzi z zaoenia* e $rzyrodzony1* nat ralny1 stane1 istnienia we wszec%Iwiecie .est dostatek i bo!actwo+ 6eeli czowiek zdecyd .e siF na ycie z!odne z ty1 nat ralny1 stane1* 1 si .ednoczeInie $rzestrze!aJ $raw rzHdzHcyc% kos1ose1 i dotyczHcyc% nas .ako .e!o nieodHczne. czFIci+ O owyc% $raw a tor kada al,abetycznH listF zasad $ostF$owania* za$ewnia.Hcyc% s kces i $owodzenie+ Oaleca czFste st diowanie owe!o zbior $raw* aby stay siF naszy1 zwyky1 s$osobe1 zac%owania* a wtedy - .ako nat ralna konsekwenc.a - $o.awiH siF w naszy1 yci ob,itoIJ i bo!actwo+

Related Interests