http://sinhalawalkathapage.blogspot.

com/

අනුෂ්කා 03

ඇදගෙන හිටපුnightyඑකට උඩින්housecoatඑක දාෙත්ත
මම ගෙමින්සගේ
ගිහින් ගදොර ඇරිය. එක පාරටම
ගදොරවෙගෙන ඇතුලට ආපු සමන් අයිය මව තුරුළුකරගෙන
පිස්සුගවන් වගේ ගටෝල්ගදක ඉබින්න ෙත්ත. මට මුකුත්
කතාකරෙන්නවත් ගවලාවක් තිබුගන් නෑ. එත් එය අ කරපු
වැගේට මගේ හිත ගෙොඩක් ආස උනා. එය ගේගෙන් ගතොල්
ඉබින්න ෙත්තට ඒක හිටපු ෙමන් නවත්තල මගේ අස්දිෙ
බලන් ඉන්නවා, ඓත් ඉබිනවා ෙරිම ගෂෝක්. එයා ගතොල්
ඉබින ෙමන් මටත් ගනොදැනුවත්ව එයාගේ අත්ගදක මගේ
තට්ටම් දිොට ගෙනිහින් ෙැට්ටම් ගදක මිරිකනවා. ඒ වගදන්
මව තවත් ඇවිස්සුන. ගමොකද සිනිදු nighty එකට උඩින්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

තදින් මිරිකනගකොට ඇරීම සනීපයි. මම යටට මුකුත් ඇදල
හිටිගයත් නැතිනිසා සමන් අයියටත් වැගේ ගල්සියි. ටික
ගවලාවක් ගිහින් මගේ ගතොල් ඉබින ඒක නවත්තල සමන්
අයිය මගේ මූන දිො බලන් හිටිය. එයා බලන් හිටපු විදිෙට
මට ගෙොඩක් ආදගේ හිතුන. මම ඇහුව “ගමොකද උගන්?”
කියල . “මම නිදාෙන්න ගියාට ඔයාව මතක් උනා බගබෝ.
ඉවසෙන්න බැරිම තැන තමයි ආගේ” කියල අහිිංසක විදිෙට
හිනා ගවලා කිේවා. මමත් එයාගේ මූගෙන් අල්ලාගෙන
අපහු ගතොල් ගදක ඉබින්න ෙත්ත. එයත් ඒ වැගඩන් අපහු
ඇවිස්සුන වගේ. මාව තවත් එයාගේ අෙට තුරුළුකරගෙන
මගේ ගතොල් ගදක ඉබිනවා.

ටික ගවලාවක් ඔගෙොම ගතොල්ගදක ඉබපු අපි ගදන්න අදුදින්
වාඩි උනා. සමන් අයිය එයා ඇදල හිටපු t shirt ඒක
ෙලවල මගේ housecoat එකකත් ෙලවල පැත්තකට දාල
ඉගෙන මගේ ගබල්ල ඉබින්න ෙත්ත. ඔයාල දන්නවගන්
ගබල්ල ඉබිනගකොට ගෙොඩක් සනීපයි කියල. මව ටික ටික
රත්ගවනව වගේ මට ගත්රුො. මමත් මගේ අතක්
පිටමද්ගදන් දාල එයාව තුරුළු කරෙන්න ෙමන් අනික් ඇත
අරන් ගිහිල්ල සරම යටින් ඉස්සිලා තිබුන එයාගේ යකදයව
ඇල්ලුවා. මට ඒ අදෙස ගකොගෙන් ආවද මන්දන් නෑ.
ගමොන උනත් සමන් අයිය එකට ගෙොඩක් ආස උනා බව
ගත්රුො. එයා ගමගලෝ සිහියක් නැතුව මගේ ගබල්ල
ඉබිනවා. තව අතක් ගෙනත් nightyඒක උස්සල මගේ
කලව ඇතුල් පැත්ත අත ොනවා. එගෙම සිනිදුවට අත
ොනගකොට මට මාර සනීපයි. ගබල්ල ඉබින ඒක නවත්තපු
සමන් අයිය මගේnighty ඒක ඔලුගවන් පන්නල ෙලවල
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

දැම්ම. මගේ ඇගේ දැන් නුල් ගපොටක්වත් නෑ. අපහු සමන්
අයිය මගේ තන්ගදක මැද්ගද් එයාගේ මූන ඔබාෙත්ගත් මගේ
තන් ගදක සතුටු කරන්නයි. තන්ගදක මැද දාගේ ඉබපු
සමන් අයිය තන් පුඩු අගිලිගදගකන් හිමිහිට මිරිකනවා.
එගෙම කරන ගකොට මට යන්න වගේ. එයාට තන්ගදක
ඉබින්න ඉඩ දීපු මම සරගම් ෙැගට් ගලෙල අස්ගසන් අත
දාල එයාගේ යකඩයව අල්ලෙත්ත. එකත් ගෙොදටම
රත්ගවලා නලියනවා. හිමිහිට මගේ අල්ගලන් අල්ලලා උඩට
පෙලට කරන ෙමන් මෙපට ඇගිල්ගලන් මුදුන ඇතිල්ලුව.
සමන් අයියට ඒක ගෙොඩක් සැපයි කියල මට ගත්රුගන්
මගේ තගන් ඉබින ෙමන් එයාගේ කටින් “ආ..ේ…” කියල
පිටවුො නිසයි. මම තවත් ගෙොදට එයාගේ යකඩයාගේ
මුදුන ගෙොදින් අත ොන ෙමන් ඇල්ගලන් ගෙොදට පිරිමැද්ද.
එතගකොටනම් සමන් අයියට ඉවසා ෙන්න බැරුව මගේ තැන
ඉබින ඒක නවත්තල “අගන් වස්තුගේ කටට ෙන්නගකො”
කියල කිේවා. මට බය හිතුන මීට කලින් උන සිද්දියට.
ඒක එයට ගතරිලාද ගකොගෙද “ඉස්ගසල්ල වගේ කරන නෑ
පැටිගයෝ බය ගවන්න එපා” කියල මගේ ඔලුව අත ොල
කිේවා. මමත් එගෙන්ම පත්ගවලා එයාගේ යකඩයව කටට
දාගෙන උරන්න පටන් ෙත්ත. කට ඇතුලට දාෙත්ත එයාගේ
යකඩය දිව වදින විදිෙට උස්පෙත් ගේවි ටික ගවලාවක්
කටට ෙත්ත. සමන් අයියත් එයාගේ කලව වලට හිරගවලා
තිබුන මගේ තන්ගදක අත ොනවා ලාවට. සමන් අයියගේ
කටින්
හීන්
ගකදිරියකුත්
පිටගවනවා.
ඔගෙොම ටික ගවලාවක් එයාගේ යකඩයව කගට් ගෙන
හුරතල් කරපු මම මෙන්සි නිසා ඒක නවත්තල ඇගද් ඇල
උනා. නැගිටලා කකුල්ගදගකන් සරම පන්නල දැම්ම සමන්
අයිය ඇවිත් ගපොඩි packet එකක් මගේ අතට දුන්න. මීට
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

කලින්
මම
එගෙම
ගදයක්
දැකල
තිබුගන්
නෑ.
ඒක condom එකක්. මම ඇහුව ගම් ගමොකටද කියල.
එතගකොට එයා හිනා ගවලා කිේවා ගදන්නටම බයගවන්න
ගදයක් නෑ එතගකොට කියල. මම ඉතින් මට ගමොකටද ඕක
ඔය එපයි දාෙන්න කියල එයාට දුන්න.ෙයිගයන් හිනා
උනා එයා නැතුව ඕක ඔයාට use කරන්න බැගන් ඕක
දුන්ගන් ඔයාට කියල මට දාෙන්න කියල කිේවා. මටත්
හිනා ගිය.එත් අයිගේ මම දන්නෑගන් කියල කිේවෙම ෙරි
ෙරි ඕක කලා ෙන්නගකො කියල එයා ඇගද උදගපලි අතට
නිදාෙත්තා. මමත් ඒක කලා අතට අරන් දන් ගමොකද
කරන්ගන් කියල ඇහුව. පැටිගයෝ අපහු ගපොේඩක් කටට
ෙන්නගකො කියල එයා කිේවා. මමත් පාත්ගවලා එයාගේ
යකඩයව කගට් දාගෙන ආපහු උරන්න පටන් ෙත්ත. එගෙම
ටිකක් ගවලා කරනගකොට එයාගේ ඒක ගෙොදටම ගකලි
ගවලා නිකන් රිටක් වගේ. මාව ඔලුගවන් අල්ලලා
නැවැත්තුව එයා ෙරි බගබෝ ඕගක් මුදුන ඇගිලිගදගකන් තද
කරගෙන මගේ එකුදින් තියල අතින් පෙලට අත ොන්න
කියල කිේවා. මමත් එයා කියපු විදිෙටම කලා. ටිකක්
තදයි. එත් මාරු අත්දැකීම.
එයාගේ එකට condom ඒක දාල ඉවර උනෙම බගබෝ ඔය
උඩට එන්නගකෝ කියල මට කතා කලා. මට ලැජ්ජයි. මට
බෑ කියල ඇගද් එොට ගියා. අගන් එනවා ගමගෙට අපි
ගදන්න විතරගන් කියල ආපහු මගේ අතින් ඇද්ද. මම බෑ
බෑ කියල ආපහු ලෙට ගියා. එගිහින් එයාගේ ඇෙ
ගදපැත්ගතන් කකුල්ගදක දාල බද උඩින් වාඩි උනා. බගබෝ
මට ගපන්ගන් නෑ ඔය අරන් ෙරියට තියාෙන්නවද කියල
ඇහුව. මමත් එයාගේ ඒක අරගෙන මගේ නිංගිගේ හිල
ොවින් තියල හිමිහිට බර උනා. එයාගේ ඒක මගේ නිංගිගේ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

ගතොල් ඉරාගෙන යනවා වගේ. එත් මාර සනීපයි. සමන්
අයියත් ඉස්සිලා මට supportකරනවා. ටික ගවලාවකින්
මම සමන් අයියගේ යකඩයව මගේ නිංගිගේ ඇතුගල්
ෙිංෙෙත්ත. එගෙම ෙිංෙගෙන ෆිල්ම් වල දැකල තියන විදිෙට
උස්පෙත්ගවන්න පටන් ෙත්ත. මුලින් හිමින් හිමින් පටන්
අරන් ටික ටික වගේ වැඩි කළා. සමන් අයියත් මම ඉෙල
පෙල යනගකොට මගේ තට්ටම් වලින් අල්ලල්ල උද පෙල
යන්න help කරනවා. තව සමෙර ගවලාවට තන්ගදක
මිරිකනවා. මාර සනීපයි. කලින් පාරට වැඩ තදයි වගේ.
ටික ගවලාවක් ඔගෙොම කරපු මට මෙන්සි නිසා නැවතුන.
මගේ ඇගෙන් දාඩිය ගේගරනවා.තාමත් සමන් අයියගේ ඒක
මගේ ඒක ඇතුගල්මයි. නැඟී ටිකක් ඉස්සිලා ඇදට වාරු
ගවලා ඉන්න කියපු සමන් අයිය මම ඉස්සුන ෙමන් විදුලි
වෙන් මගේ නිංගිට පෙර ගදන්න පටන් ෙත්ත. මගේ
නන්ගිගෙන් ෙලපු ජුස් වලින් එතන ගෙොදටම ගතත් ගවලා.
එයා ෙෙන ගේගෙට චක්.. චක්.. ොල සද්දයක් එනව.
මටත් ආඅ පාරවල් දරාෙන්න බැරිනිසා. සමන් අයිගේ….
මට යන්න එනව කියල කිේවා. පැටිගයෝ තව චුට්ටක් ඉන්න
මටත් එනවා කියල කිේවා. ඔගෙොම තව ටිකගවලාවක්
ෙෙනගකොට මගේ නිංගිය ෙයිගයන් සමන් අයියගේ යකඩයව
ඇතුගලන් හිරගවනවා වගේ දැනුන.තප්පර 10 ක් වත් ගිගේ
නෑ මගේ මුළු ඇෙම පන නැතුව බඩු ගියා.සමන් අයියත්
ෙයිගයන් ගකදිරි ොල නිගසොල්මන් උනා. එගෙන්ම එයාගේ
ඇෙ උඩට ගවලා එයාට තුරුලුගවලා ටික ගවලා ඉන්නගකොට
සමන් අයියගේ ඒක ටික ටික පුිංචි ගවනවා කියල මට
ගත්රුො.එයා මාව පැත්තකින් තියල නිංගිගේ ඇතුගල් හිටපු
එයාගේ යකඩයව එලියට අරන් දාල හිටපු condom ඒක
ෙැගලේවා. එතගකොටයි මම දැක්ගක් කිරිපාටට එයාටත් බඩු
ගිහිල්ල කියල. මා දිො හිනා ගවලා බලපු සමන් අයිය ඒක
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

ගකොගල්ක ඔතල
නිදාෙත්තා.

bin

එකට

දාල

මගේ

ලෙට

ඇවිත්

එදා මුළු රාම එයා මගේ room එගක් හිටිගේ. රෑ 3 පාරක්
අපි ගදන්න එකතු උනා. එයා condom 4ක් ගෙනත්
තිබුන. මගේ ජීවිගත් පිරිමිගයක්ගෙන් ලැබුවා මුල්ල්ම සැප
ඔගෙොමයි. දවස් කකත පස්ගසේ චතුරිකා ගෙදර අවට පස්ගසේ
අපි ගදන්න ඒ සම්බන්දය නවත්තන්න උනා. එත් පුළුවන්
ගවලාවට පුිංචි පුිංචි දීවල් සමන් අයියයි මමයි චතුරිකාට
ගනොදැගනන්න කරනවා. මම එගෙන් එනකන්ම චතුරිකා ගම්
කිසිම ගදයක් දනන් හිටිගේ නෑ. මම ගකොලබ අවට පස්ගසේ
සමන් අයිය මට call කලත් මම වැඩිය ෙනන්ෙත්ගත්
නෑ. ගමොකද ඒක මට කරදරයක් වයි කියල හිතුන නිසා.
ඔන්න ඕකයි මගේ කතාව. තව ගෙොඩක් අත දැකීම්
තියනවා. විග ේෂගයන් දන් වැඩකරන පාසගල් සිදුගවන
සිදුවීම්. ඒවත් ලියන්නම් ෆ්රී ගවලාවට.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful