You are on page 1of 221

- • - - _.

- - I

,:> ~: ' ,', '.' , • -- _' ,. ',_~~" x':: ~~" \',' ~\.~., --.c' ,

~I\~)'IJL..,.Jo;.sJ '.f}I~J .~~I~.r-OW\.ra-Jlj~ :.r ~l C~ ~ J~) • ~l C~ ~ UL:JI j;:- j ~J;J 'lS~WI j-LJI)yJU ... r-::Jj) ..I..;~

..;-II ~li:.ll ;;~WI0iJ ,~I ':11 ~~ (f ~ ':1 ~I 0L;;I1 ~i d~L... JjJr ~I JI ".J.jLJI CjLk.l1 r Jli::.ll ~10l5 J. "O} • ...b ~~ ~~ ~l iJ.A.; .. jJJI~1

., ~" ~

"..I..;..L.:. i")L...)l1 ~ i.MU "~~:.r ~I JI 4.l~ j~ ':1 Jl>- O~)

.. ·lSyJ.JI) ~J?I J10 ~ LA I~) "~JlrJl) ~~J.J~ 0Jj~ 4-4 »=: )

! ... ~~) tl:-...b ~.J.j) "Jy'~) ~ J~.b i..ul fo djtA!J1 fi) J':1..L:....,.., ':1IJ ,,~1.1.J\ ~l:j;I' 0-" 0) ~l : J ~ ~~ ~~ ~ D) ~ j-L,a; ~ ..) ~I ,,~I..L.JIJ ~I ~I e ~lE ~ ~j :..:..-W ".r.W1 ~I) ~J.J~;"Q .. cQII • .: .. A~jJJ.J\:.ro ~~ j~) "tr.-"i)\ i ~ J5 ~I ~ ~ J ~--.:: 0\ ~ ~~\rl) ~~I J ~l.k;..J10~ "YJ5 ;;~I l.J~ J

.. ~~) "J~).r-) "J!.:;-

-:;;f.- t::i ~ "

,-;-,\..::.SJI Ih..:....Q.J1 ,,~~ ~I Ih ~ e) (, ':1)\ i~;I\ ~ L ~~J

~ 9 ¢- ~ "

U.)J d.~.:..4.1:':1 J~~ ~ ~ 01 ~\ ts)jJI~)1 ,,((,")L...),I jA ~))

. ~ lS..u1 ~JJ~ ~ ~ ~~ ':1

~yA..:l1 J u~1 W ,,~I uWb ,a ~I ~ ~I J~) ~~..G) ~) "~" J10~I49W\ J-li ojL;JI .J.jIJ)1 "~l~ 015) ~ pi) ~...ul ~).~.J\ ~ ~ 015 ~ (,J~ ul~ ~lb..Jl jA o~ ~ 11-f;;~L.;J (,W ~ (,j~':1)~w::.;I':1) ,,~':1J~~ ,,~.,a.H~~I")..G-J

. .J Y j 4.:......,) .wI '-;-'0

~.;:: - ? z;

;; ~ ~ j-<JI..I..;; 01 ~l ",-;-,L:.SJI Ih jA ~.)UI ~I j~ 01 d.r' Jj)

/' ,,-P f- r;.

. Ci):.ro ~A\ o~\ ")\.A ~ l~ ~J.:j" 01) "J.> cr" ly)1 k:

. (("L:-J~ ~.JJI ~l ".JJI Jl LSri ~~iJ)) ~ljAJl~

~L>. ~k.JI .} ~\)~ ~ ..yL.Q..:j\ u To ,~ ~~\ ~l::5J1 Ih.} .~~~~~~~~\r3

~ ~ F-..' ~j ,.:..

~~ Jl ~ J~I 013 'iw\ ljlhJI ~~:1\ o~ ~ ~101 ~1)...L93

.} ~ uj~)3 ,~I ul.;-~~\ ~_J.jlhJl ~-~)ri 013 . ~I~\

. o~ ~I ~LWI J.,...., .} ~L., ~I cf) ~~ L., '...J' ~13 ~I

. 0'::11 ~I~I cf,).} ~I u,)Li:J1.Jft ~~ Jl ~~ LSlll,) ,~,) ,~la::jl,) '~,) ,~.l;u~o~10~.}~~)-".A0~~~1

F- ~ ~ ~ ~ ~

~..I-41 Jl~ I)yl ~ ~y-Z01 ~I,) ~I ~Lk::.......1..G3 ,~~I,)

. ~I ~1.,1 ~ W,)

! ~ ~I ~')l...,;11 ~)~1 o" )~I J; ~ JZ I~w.;

! ~ i~i ~ ~,)fl W ~JJ\ ~I ~.} ~I~ 0~ ~ Jl')

"

~ " ~

rL;11 yA ~ 0v-lb yk>- r-") 01 uV-J - . -11 oh J.,......, .}L..a..::.J1..G3

. ubW1,) ubL:-JI,) ..uliJl J>ly .} ~L.a.ll <G~ Y3

~ $- ,,-:;; '"

...J' yl01 .}\..,a.;.91 ~ ~\ ~I ub~)1 jA ~:1\ ~~\ ~ 01 k5

. <!.WI J~i.} ~~ ~ G~

~ y.. 01.J y;>J ,~WI u~l::SJ1 jA uJl Ih ~ ~ ((UL.:JI ~ ))) 0l5I~u ... wjY~JJlvt.;Iy>JI~3 '~~~~~fU..J-> ,4J~,-~~1

~.,J'WI 015 ,oy.;..s~,) ~y\jj ~ ~)~ )~I LS..u ~i..uJ

. ~I ~ I~ 0~ 0\~.ti

v

. ~L! ~ l..b ~3 ~ tYlyJl4-0~i ~ r:! J ~\A:JI JL;I tL;1 ~

, ~ y ~ J ~

~3 ,~Iy r- ~I ~ L;1)I0-w~ JI ~~I:..r" '-;-' ~ 01 J.:j ~J

-- .. dj31~wL!~0~0t

. vi jlflJ (>\..... )f14.0J.>J J.;> ~i .)3~1 ~ )1 rl01

... i~ \;1 Jl ~ r:!.1:.l ~ rWI ~10~ r:!? . 0:..u1 i ~ d ~ ,Jj ~ 0:jJl ~J...o~1 ~ ,-;-,b'J1 I~ ~ '-:- A ~ ...J Y"" 3

~ ~ -#

~ Iy~ 'if~)'1 j.iJ1 j;~ld ('""P"lAS Jl1 WI.)~ bl..t::.ol ~3.r.. ...JY""3

~ ~I \ d ,a.-; ~l ,V""4:..r" ~ W ,~ !! ... I~_ 2 ~l CW1 ~ IJ.r.. ~J

- vl>.4 4: ~I :r v P- 01 '.:lI}1 4: H

A

.. ~

. .. ....

• "-->" J 0\>- .....

.

. ~~l) Q\.:..y "j ~ 0Ko ':1 ~ iloL:J\ ~ )1 Vt.~ O~~ ill I ~I~ '~31~) o~':13t Js- ~":1\ ~Jj . d' jJI3 ,o;":1~ ~ ~~t; ~ ~ \.., ~AI ~ ~ ~ Jj3

~ J ~

~ L,3 ,~I.r=->J~ ~ ~Y"-!. ~ o~L:-J ~ ~~ ~L.JI ~J ~I

.~y.aJI~

. ~ J11.JI J-;J~ 03~ ~ o~

,

... ~I~ t:fl3 ~~ 0~ \.., ~ 4JS o)b ~ <G~\J..Al3 ~U:"j13 ,,-~~\ ~I Ih ~ j;LA..::.Jlj . illl C3J ~ ~ I..l; 0L..;"j1 01 :.r ~3 ~ 0L..;)'1 ..:l yL ~ -?I ~I~I r ~ ~)I :i.LaJI oh ~ !! .. d'J ":113 QI~I l.g....o f ~ ~ y-4\rI.;>T ~)3 'LS~I ~.J;3 ~ ~~..D\

c- c- y. ~

r.:> ':113 J3':1 1 0~13 ~ ~ ~13 .L!.)I [.4:-0 '11°.rA\ ~lA;13 ~ .r+" ~ 3

.~~

.;; ~ ~ <"" J.

d .wI ~\~ :.r 10. I~W3 4 ~\ Jl 1}..L:l ~I~ ':1 U"L:JI ..:l) }3

. QLJ1..l\3 ~~13 4~)13 ~}I o;~ ..:lJ~

d ~L:-JI dL...a..o 3 ~\ ~ ~LJ3 Vt.~ ~~\ 0P) : ~\ 0-:1 JG

. 4JS d~,415 ~J3 4415 J~ ~3 .~~13 ~~\

:.r 3 4 ~-L.,O Jl ~ )\ :.r 3 4 J~\ .)1 J...wJ1 if ~ ~ :uL.- ~ ~~0lJ~~\~..:. "IJ ·~\Jl~\:.r3 ,oJ ;,J\Jl~\ .~}::J~~

~ ~

.tJ1..u1 ~ J ,0) .) .J..1; j ,~~ ~ Jj (, o.:l~ J .wI J...u ~rl\j

. (( .. l.gj, .. ~i J 4.l)1.:l r5i u....,) J...l.p ~ J ~

.~"k ~ Jl C~ ill! ~I~ (f' U"UI ofo 01 J>JIJ

(, .c:-~ U..r..J (, <L:..41~ ~ (, '-;- .o--JI 0A t1;1~ \ ~.' ~ ~)~ 4-..b .?11~1 (, ~I o~ J~~ ~ (, ~I ~ ~ J}J 41.ro1 0i ~J ! .. ~

. ~tb>-lhJ

J :;;

&.:lJ . ~\ 4-: ~ u=Jl ~~~ 4J~1 ~ wi ~) t,ro w.; ~JJ\j

0A ~~.lll ~ A. W' 0~.:l \II ..;ll>- 0A 0 y'~ ~.lll :.r.? .;....JI ~rw\ J~t 0A ·LS}>JI

~l~ ~ ~8J 0~I~q~ ~ : JW.Jy-9 ~:1i! J~JJ>- ~JJ101

~~ ~ ~ ~ ·(\)4,~~~A~~~

~, ~

~A~ ~~~ ~~J ~:;;. ~ ~(~...; ~8:J1 :';.1.)':' 8}J ~ :~ J ~ JUJ

~ ..,;' ,., ~ .... .!J.

. (n 4, .:.r .. ~ l. JJ

~ :f; ~~ ~ : ~I ~I}I c ~}I oh ~ illl ~ 0A 415 0~~ \lIJ

. (i) ~ ~:;:.u ~A J ~~ J ~~ ~ W ll~ JJI ~~b ~ .n

....... ... .... ,,- // ""

/ Y ~

Jl J;WI ~l>- 19.)l AI ~l>- ~ ('..r--:,J J..9) 0A ~~ I 4S ~ I LA 01

.4..0.>-)1 Jl JWIJ (, ;-IJ-Ll1

~ $- -; -;;

J ~W\ C ~I ~ ~.:lJ..>- u=JI 45 ~IJ cLI~IJ ..J.k.,J1 001 L~ .wI 01

. (0 ~ ~LJj c ~ 'il ~.H~ .. t.~) GJ ~ :.J;

.A~ : j.>.JI 0) .v-v :~l:/jl(O

. r- \ : J...:.l1 ( \ ) . W : eji;J1 (n

\ .

:r Y; ~~, :.J~ J 4: ~l>~\ O.)~.J ~?\ 0T~\ ~\..lA1 L~ L~

/ . (\) ~ 1~Lj..~! ~UaJI~;'~~ ~}JJ~~~~:W;' C ~r)J1

• • t ... " ~!<. • .J....J.A.J l -I""

. ~ ~ Jl tf f 0\ ~ ~ 0) ~~l...j\..lAi i')l...!U) . ~ ~\ o~\J 'i ~\ 0~)'\ U"'LJ jiJI.f..~

j. /' ~ ,.....

u~))~I.J.i::.j ~ ~ ~ L5..DI JUlI ,~I jA.JI Jjy.: ~ U"'l:JI d jj)

... 4.:bWI

'1-0~~ d U'" ~ ~15)) ,o~1 ulj~\ ~ ~ l:~1 )~\ L5)i

~C.b0~

'1) ~ yA'~ __ ) IfL5lo ~I.L) ,,1) Jl ~~~ ~ ,J..AWI ~\ ~1.5 J)I d') J~) ,I~ \~~~~~lJ ~I I..lft. 00 4-::J IJ...LlJ ~\ ~...j")L., \1\ til>- lo 0J.)~ ~ I~~ ,o~1 ~~ J ~ ~ ~ ~~

:,yOWI ~p)~1 ~O~) 4-its~.)~) ,ul~) J'Y.>-i

~q~tS:,J ~i G:~f ~ \:~~1 C tf J i)~ ill, J;1 La i;'.~1 ~ ~ 11!~ ,

/ / . CI') A /. ~ ~/ ~ /. .t:.·_~ ~

"Z wJ ~ J ~ w~

. s ~I I..lft. LJA ~l::- '0 ~I J~ \1\ J':>W)

. --..i1lyJI ~~) ~L:J\11 ~ ~ L5111 .)~1

.» oj j:.

~)'..:.., ~ '1) l~ a ~l; yU L5.)\.:..i '~u\)~ JL_,...,G~I ~ J~)

~ ~ ~lll PiJ~~lllJ.:~' :...jyU ~ lo ~J ,~t:; r-1 ~ ~

/ .(i)~~~~~~~;e~~'~i(J~~~~l~· ~~

. i')l... )' I "l.h ~ ~ y;> '1 J.);.:l I .) ~101

. ,,~ : "\r)fl n) . \ V \ : 0 ~I (r)