Dr.M.

Ramiz Tel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp A.D.
Sedatif-Hipnotik İlaç İntoksikasyonları
Sedatif Hipnotik İlaçlar
 Anksiolitik-trankilizan
 Sedatif
 Endişe duygusunu azaltan-rahatlatan
 Uyku ve uyuşukluk veren
 Santral sinir sistemi depresyonu yapan
 Solunumu baskılayan
 Koma oluşturabilen
 Uyarılabilirliği baskılatan
Sedatif Hipnotik İlaçlar
 Hepsi yüksek dozlarda SSS ve solunum depresyonu
yapar.
 Kötüye kullanımları yaygındır.
 Tolerans gelişimi ve çapraz tolerans görülebilir.
 Yoksunluk sendromu yaratabilirler.
Sedatif Hipnotik İlaçlar
 Temel tedavi yaklaşımı hepsi için de aynıdır:
Sedatif Hipnotik İlaçlar
3 ana grupta toplanabilir
BARBİTÜRATLAR
BENZODİAZEPİNLER
DİĞER iLAÇLAR
Çok kısa etkililer
Metoheksital
Tiamilal
Tiyopental
Kısa/Orta Etkililer
Amobarbital
Aprobarbital
Butabarbital
Butalbital
Pentobarbital
Sekobarbital
Talbutal
Uzun Etkililer
Fenobarbital
Mefobarbital
Anksiyolitikler
Diazepam
Flurazepam
Klordiazepoksit
Klonazepam
Aneztezikler
Flunitrazepam
Lorazepam
Midazolam
Antiepileptikler
Diazepam
Klonazepam
GAMA-HİDROKSİBÜTİRAT (GHB)
BUSPİRON
KLORAL HİDRAT
ETHİKLORVİNOL
GLUTETİMİD
MEPROBOMAT
METAQUALON
ZALEPLON-ZOLPİDEM
ETOMİDAT
PROPOFOL
Sedatif Hipnotik İlaçlar
 Benzodiazepinler,barbitüratlara oranla daha güvenilir.
 Tek başına alındığında koma ve ciddi toksisite
görülmesi daha az.Morbidite ve mortalite daha çok
beraber alınan ilaca bağlı gerçekleşiyor.
 Barbitüratlar tek başına alındığında bile koma,
solunum depresyonu, hipotansyon ve mortaliteya yol
açabiliyorlar.
Farmakoloji
 Tüm sedatif –hipnotik ilaçlar SSS depresyonu yapar.
 SSS deki iki ana inhibitör nörotransmiterden biri GABA
 Çogu GABA-A reseptörü üzerinden etki gösterir.
 GABA-A reseptörü pentomer bir klor kanalıdır ve
nöronların uyarılabilirliğini azaltır.
 Benzodiazepin ve Barbitürat reseptörleri GABA –A
reseptörü üzerinde yer alır.
 Benzodiazepinler klor kanalının daha sık
açılmasını,barbitüratlar ise daha uzun açık kalmasını
sağlayarak GABA nın etkisini arttırırlar.
Farmakoloji
 Benzodiazepinler ve barbitüratlar aynı zamanda
glutamatın exitatör etkisini de azaltırlar.
 Benzodiazepinler adenozinin etkilerini arttırır.
 Benzodiazepinler seratonerjik yolaklarda da etkilidir.
Farmakokinetik
 Sedatif-hipnotiklerin çoğu yağda iyi çözünen lipofilik
moleküllerdir.
 Gastrointestinal sistemden çabuk ve iyi emilirler.
 Yağ dokusunda ve beyinde dağılırlar.
 Kan-beyin bariyerini hızlı/kolay geçerler ve etkileri hızlı
başlar.
 Redistribisyonla etkileri sonlanır.(Yarı ömürleri etki süresi
hakkında yanıltıcı olabilir.)
 Çogunun aktif metaboliti vardır ve etkilerinde rol oynar.
 Yüksek oranda proteinlere bağlanırlar.
 Çoğunlukla karaciğerde metabolize edilirler.
 Fenobarbital gibi bazı istisnalar idrarın alkalileştirilmesi
yolu ile atılımı arttırılabilir.
Toksikoloji
 Sedatif-hipnotik ilaçların birlikte alımı sinerjistik etki
ile daha uzamış ve artmış etkilerle sebep olur.
 Sinerjistik
 Aditif
 Metabolize olmasını geciktirme
Tolerans
 Kronik kullanımda görülebilir.
 Aynı dozda kullanma aynı etkiyi yaratmıyacağı için
daha yüksek doz alımı. İntoksikasyon
 Karşılıklı çapraz tolerans gelişimi görülebilir.

Bağımlılık ve Yoksunluk
 Nerdeyse tüm sedatif hipnotik ilaçların bağımlılık ve
yoksunluk potansiyelleri mevcuttu.
 Oluşan bağımlılık, ve gelişen tolerans nedeni ile
giderek artan dozda kullanımı.
 Ani ilaç kesilmesi yada fulumazenil verilmesi de
yoksunluk sendromuna yol açabilir.
 Kısa yarıömür, daha yüksek günlük doz, yandaş fiziksel
ve psikolojik hastalıklar bağımlılık ve yoksunluk
sendromu riskini arttıran nedenlerdir.
İntoksikasyon Kliniği
 Çoğunlukla etanol intoksikasyonuna benzer
 Konuşmada bozulma,ataksi,motor koordinasyon
bozuklukları,sedasyon hafif vakalarda görülür.
 Orta –ağır vakalarda stupor,koma ve hatta tam
nörolojik yanıtsızlık gelişebilir.
 Çoğu vakada SSS depresyonu ve solunum depresyonu
paralel gelişir.
 Repiratuar asidoz kardiyovasküler depresyona katkıda
bulunur.
Klinik ipuçları
Klinik Bulgu Sedatif-Hipnotik İlaç
Hipotermi Barbitüratlar,Ethklorvinol
Özel Koku Kloralhidrat,Ethklorvinol
Kardiak Disritmiler Meprobamat
Bradikardi GHB
VT,VF Kloralhidrat
Açılıp kapanan koma Glutetimid,Meprobamat
Antikolinerjik semptomlar Glutetimid
GİS kanama Kloralhidrat,Methaqualone
İdrarda renk değişikliği Propofol
Laboratuar
 Bilinci kapalı hastaya yaklaşımla aynı.
 Spesifik ilaç düzeyi ölçümü çoğu zaman aktif
metabolitler nedeni ile intoksikasyon ciddiyeti ve klinik
seyir hakkında bilgi vermiyor.
 Fenobarbital düzeyi yararlı olabilir.(idrar alkalizasyonu)
 Etanol düzeyi çalışılmalı.(beraber alım)
 Birkaç tür ilacın birlikte alınma olasılığı yüksek.
 Kranial patolojiler açısından Beyib bt önerilir.
 Kloralhidrat radyoopak olduğu için batın grafilerinde
görülebilir.

Tedavi
 Temel amaç destek tedavisi vermek.
 Hava yolu güvenliği sağlanmalı.
 Hipotansif hastalarda ana tedavi volüm
desteklenmesi.Vazopresör ajanlar son seçenek.
 Dekontaminasyon:
 Stabil tüm hastalarda aktif kömür uygulanmalı.
 Fenobarbital zehirlenmelerinde tekrarlayan aktif kömür yararlı
olabilir.(mortalite ve morbiditeye etkisi yok.)
 Gastrik lavaj ve aktif kömür öncesinde hastaların hava yolu
güvenliği sağlanmalı.
 Geç kalınmış hastalarda gastrik lavaj yarar sağlamayabilir.
 Flumazenil kullanımı rutin olarak önerilmiyor.
 Hemodiyaliz Kloralhidrat,fenobarbital ve meprobamat
zehirlenmesinde kullanılabilir.
Barbitüratlar
 Anksiolitik, uyku indükleyici
 Antikonvülsan, bilinçli sed-analjezi, hızlı ardışık
entübasyonda kullanımı mevcut.
 Alkol ve GHB yoksunluk sendromunda kullanımı
mevcut. (BDZ rezistans olanlar)

 Sinir ve kas dokuda depresyon yapar.
 SSS’de postsinaptik GABA-A resptörüne bağlanarak
etki gösterir
 Ayrıca presinaptik Ca bağımlı nörotransmitter
salınımını da inhibe eder


Barbitüratlar
 Mide ve ince barsaktan emilirler.
 Beyin bariyerini geçer; beyin,KC, böbrek, yağ dokuda
birikir.(redistribüsyona uğrar)
 Süte ve plasentaya rahat geçerler.
 Kısa etkili olanlar daha lipofilik,etkisi hızlı başlar hızlı
biter.pKa değeri daha yüksek,güçlü asit,yüksek oranda
proteinlere bağlanırlar;bu nedenle uzun etkililerin
aksine idrarın alkalileştirilmesi atılımlarına etki etmez.
 Uzun etkililer ise zayıf asit,görece düşük pKa değerine
sahip ve proteinlere daha az bağlanırlar.İdar
alkalileştirilirse Fenobarbital gibi uzun etkili
barbitüratların atılımı artar.


Barbitüratlar
 Tolerans gelişir
 Yüksek oranda KC’de metabolize olurlar
 P450 sistemi, etkileşim sık, birçok ilaçta metabolizmayı
arttırıyor
 Oral kontraseptifler, Antikoagülanlar, Kortikosteroidler
 Çocuklarda metabolizması hızlı.Yaşlı ve KC-böbrek
hastalarında metabolizma hızı yavaşlıyor.
 İdrarla değişmeden atılabilirler (öz..uzun etkili barbital
ve fenobarbital)
Barbitüratlar-Klinik
 Uyku hali, konuşmada bozukluk, ataksi, mental
konfüzyon hafif vakalarda görülür.
 Ciddi toksikasyonda; SSS depresyonu, stupor, koma
 Hipotermi, solunum depresyonu, hipotansiyon
 GIS motilitesi yavaşlar; ileus
 Büllöz lezyonlar (nadir)Soğuk, apneik, şokta bir hasta
Barbitüratlar-Klinik
 Erken ölüm solunum aresti ve kardiyovasküler kollapsa
bağlı gelişir.
 Sık komplikasyonlar arasında: hipoglisemi,aspirasyon
pnömonisi , nonkardiyojenik pulmoner ödem ve ARDS
yer alır.
 Hipnotik dozun 10 katının bir defada alınması toksik
etkilere ve ölüme yol açar.

Barbitüratlar-Labaratuar
 Glukoz, kan sayımı, biyokimya, AKG, toksikoloji paneli,
PAAG, EKG
 Barbitürat düzeyi, tanı ve etki süresi
 10mg/dl-7mg/dl-3mg/dl (uzun-orta-kısa etkili) tedavi
edilmezse ölümcül
 Bu değerler beyin konsant.ve klinikle korelasyon
göstermez

Barbitüratlar-Tedavi
 ABC
 Volüm desteği; 1-2lt hızlı izotonik kristaloid
 Sıvıya dirençli hipotansyon; Dopamin-Norepinefrin
 Gastrik lavaj; hayatı tehdit eden miktarda alınmışsa ve
ilk bir saat içinde başvuranlarda yapılmalı.
 Aktif kömür verilmeli, çoklu doz faydalı olabilir, ancak
yeterli kanıt yok(hayatı tehdit eden alımlarda
öneriliyor) Aspirasyon riski; entübasyonu düşün
 Zorlu diürez(frusemid kullanılabilir.)
 İdrar alkalizasyonu(kısa etkililerde işlevsiz)
 Hemodializ ve hemoperfüzyon etkilidir.(tedaviye
yanıtsız hastalarda denenebilir.)


Barbitüratlar-Yoksunluk Sendromu
 Minör semptomlar 24saat, letal semptomlar 2-8gün
 Bağımlılık derecesi ve ilaç yarı ömrü önemli.
 Kısa etkililerde daha ciddi seyredebilir.
 Anksiete, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, anoreksi,
bulantı, kusma, kas seğirmesi, abdominal kramp,
terleme.
 Psikoz, halusinasyon, deliryum, nöbet, hipertermi, KVS
kollaps.

TEDAVİ
ABC
KVS destek ve nöbet kontrolü
İv BDZ veya iv barbitürat nöbet için kullanılabilir
Benzodiazepinler
 Anksiolitik, uyku bozukluğu, nöbet, alkol
yoksunluk,bilinçli sedasyon-analjezi, genel anestezi
için kullanımı mevcut.
 Kombine ilaç alımları var ve daha mortal seyreder.
 Parenteral kullanımı da mevcut; solunum depresyonu,
hipotansiyon ve mortalite riski daha yüksek.
 GABA-A reseptörü üstünden etki eder.(Esas etkisi)
 Santral ve periferik benzodiazepin reseptöeleri
mevcut.
 GISden kolay emilir
 Kan-beyin bariyerini hızlı geçer


Benzodiazepinler
 Yağda iyi çözünür.
 Genelde hızlı etki başlangıcı, kısa etki süreli.
 Redistribisyonu fazla.
 Yarı ömür etki süresi için iyi bir belirleyici
değil.(redistribisyon+aktif metabolitler)
 Hepatik konjugasyon(hızlı-inaktif) veya
oksidasyon(aktif metabolit)
 Oksidasyon; KC hastalığı, yaş, ilaç etkileşimleriBenzodiazepinler
 İzole Benzodiazepin alımında mortalite ve morbidite
düşük, yandaş hastalığı olanlarda,kombine ilaç alımlarında
ve parenteral kullanımda mortalite ve morbidite oranı
artıyor.
 Uyku hali, dizziness, konuşma bozukluğu, konfüzyon,
ataksi, koordinasyon bozukluğu, entelektüel fonksyon
bozukluğu.
 Koma tipik değil, kombine alımlarda olabilir.
 Yaşlılarda bulgular daha belirgin.
 Paradoksal etkiler(nadir); anksiete, deliryum, agresif,
düşmanca davranış
 Baş ağrısı, bulantı kusma, göğüs ağrısı, eklem ağrısı, ishal,
inkontinans
Benzodiazepinler-Labaratuar
 BDZ kan düzeyi klinikle korele değil
 Lab testlerinin yararı sınırlı

Benzodiazepinler-Tedavi
 ABC
 Destek tedavisi
 Gastrik lavaj; ciddi miktar doz, kombine ilaç alımı
 Aktif kömür
 Zorlu diürez, hemodializ, hemoperfüzyon efektif değil
 SSS ve KVS depresyonu açısından monitorizasyon
 Flumazenil:benzodiazepin reseptör kompetatif
antagonisti.
 Rutin uygulama önerilmiyor.Nöbet ve yoksunluk
sendromu yapabiliyor.

Benzodiazepinler-Tedavi
 Flumazenil dozu;
 Dakikada bir 0.2mg; max doz 3mg (Tintinalli)
 Max doz 1mg (GOLDFrank)

 Anexate; 0.5-1mg, 5-10ml ampul

Benzodiazepinler-Tedavi
 Flumazenil kontrendikasyonları;
1. TCA intoksikasyonu
2. Nöbet yapan ajanların kullanılmış olması
3. Bilinen nöbet bozukluğu.
4. BDZ bağımlısı
5. Bilinmeyen ajanların alımı
6. Artmış intrakranial basınç şüphesi

Benzodiazepinler
Bağımlılık ve Yoksunluk Sendromu
 Bağımlılığı yaygın değil.
 Diğer psikotrop ilaçlarla beraber kullanımı mevcut.
 Yoksunluk sendromu için
 Yarıömür uzun, kesildikten birkaçgün veya bir hafta sonra
etkileniyor
 Anksiete, irritabilite, uykusuzluk, bulantı, kusma, titreme,
terleme, anoreksi
 Konfüzyon, oryant.boz., psikoz, nöbet
 Doz azaltılarak tedavi edilir.

Non benzodiazepin sedatif
hipnotikler
 2008 yılında yapılan araştırmaya göre Amerika’da 1
yılda 27705 non benzodiazepin sedatif ilaç ile
intoksikasyon vakası acile başvurmuş.
 Bunların 13054 i tek ilaç intoksikasyonu
 Sadece 2 vakada ölüm bildirilmiş.
γ-HİDROKSİBÜTİRAT
 γ-aminobütirik asid endojen metaboliti
 Major SSS inhibitörü
 Uyku siklusu, emosyonel kontrol, hafıza da görevli.
 Glukoz metabolizması, ısı regülasyonu, kan akımı.
 30-60dk etki süresi.
 SSS, böbrek, kalp, iskelet kasında dağılır.
 Anestezi indüksiyonu, narkolepsi, madde yoksunluğu
tedavisi
 2002den beri kullanılmıyor
 İçki sonrası erken sarhoşluk, agresif, uyku hali,
dizziness, koma; erken uyanma ve amnezi
 Bilinç bulanıklığı, hareket bozukluğu, kusma,
hipotermi, bradikardi,solunum depresyonu, apne,

γ-HİDROKSİBÜTİRAT-Tedavi
 ABC
 Destek tedavisi, monitörizasyon
 Entübasyon sadece paralitik kullanılarak yapılabilir.
 Naloksan, flumazenil faydasız.
 Fizostigmin zararlı olabilir.
 Bradikardi atropine yanıt verebilir.
 Lavaj ve aktif kömür; sınırlı fayda
 Hızlı emiliyor
 Kombine alımda 1sa geçmemiş ve yüksek doz alımda lavaj ve
kömür uygulanabilir; bunun dışında faydası için kanıt yok
 Ekstrakorporeal teknikler yanıtsız vakalarda uygulanabilir.
 Alkol ile birlikte alımda alkol düzey sıfırlanana kadar izlem
gerekli.

Buspiron
 Bağımlılık yapıcı değil
 Özellikle yaşlılarda kronik anksiete ve mixed anksiete ve
depresyon durumlarında tercih ediliyor.
 5HT,Dopamin,noradrenalin
 Geniş terapötik aralık, yoksunluk yok
 Toksikasyonu nadir
 Uyku hali, disfori; nadir hipotansyon, bradikardi, nöbet,
distoni, priapizm
 MAOinh birlikte alım; HT atakları olabilir
 Seratonerjik sendrom yapabilir.
 Ted destek; ilaç düzeyi yararsız
 BUSPON TB
Kloral Hidrat
 En eski hipnotik sedatif
 Bağımlılık, tolerans; minimal analjezik
 Nispeten geniş güvenlik aralığı; toksik dozlarda
SSS,solunum,KVS depresyonu yapar.
 Mukoza irritanı
 Trikloroetanol aktif metaboliti; etkilerden sorumlu
 Myokard depresyonu yapar,refrakter periodu
kısaltır,ventriküler disritmilere sebep olur.
 Hipotansiyon, GIS kanama, perforasyon
 RADYOOPAK
 EKG, kısa QT, ventriküler disritmi
 Serum ilaç düzeyleri genelde yararlı değil
 “Knock-out drops" veya "Mickey Finn” alkol ile alımında
alkolün etkisini arttırırve uzatır.


Kloral Hidrat-Tedavi
 ABC
 Aritmiler için B-bloker; propranolol
 Overdrive pacing
 B-adrenerjik ajanlardan kaçın (epinefrin, dopamin,
izoproterenol)
 α-etkili :norepinefrin kullanılabilir.
 Bir saat içinde gelen hastada perforasyon şüphesi
yoksa; lavaj ve aktif kömür önerilir.
 Ciddi dozlarda hemodializ ve hemoperfüzyon yararlı
olabilir.

ETHİKLORVİNOL***
 1955, barbitürat alternatifi
 Hızlı etki, kısa etki süresi
 Abuse, bağımlılık, tolerans, ciddi yoksunluk
 Bifazik distrübisyon, 7-10 saat sonra tekrar sedasyon
 Plasentayı geçer, neonatal yoksunluk yapabilir.
 Dispne, kuru öksürük
 Nistagmus, letarji, uzamış koma
 İzoelektrik EEG traseleri
 Bradikardi, hipotansiyon, hipotermi
 Non-kardiojenik akciğer ödemi (iv overdose)
 Serum ilaç düzeyi yardımcı değil

ETHİKLORVİNOL***
 Başka ilaçlarla birlikte alımında potansiyelize olur.
 Destek tedavisi; genel kontaminasyon
 Zorlu diürez önerilmiyor
 Aktif Kömür ile hemoperfüzyon,hemodializden daha
yaralı.

Melatonin
 Endojen bir hormon.
 Toksisitesi ile ilişkili yeterli veri yok.
 Oryantasyon bozukluğu ve sedasyon uzamış uyku hali
yapabilir.
 Hayatı tehtid edici toksikasyonu bildirilmemiş.
 Reçetesiz satılmakta.
Ramelteon
 Melatonin reseptörleri üzerinden etki eder.
 Yeni bir ilaç
 İnsomnia uykusuzluk tedavisinde kulanılıyor.
 Kötüye kullanımı,yoksunluk sendromu bildirilmemiş.
 Toksik dozlarda ağır sedasyon görülebilir.
 Tedavisi semptomatik ve destek tedavisi şeklindedir.
 Rozerem
Glutetimid***
 Suda çözünürlüğü az.GİS emilimi yavaş.
 Alkolle birlikte alınması çözünürlüğü ve
gastrointestinal emilimini arttırır.
 Aktif metabolitleri toksisitesini arttırır.
 Siklik bir sedasyon kliniği izler.(açılan kapanan koma)
 Antikolinerjik semptomlara yol açabilir.(diğer hipnotik
sedatif ilaçlardan farklı olarak) (midriazis, kuru
mukoza, taşikardi, HT,ileus, üriner ret., ateş,deliryum,
nöbet, ajitasyon)
 Uzun süre kullanımında psikoz,nöbet,cerebellar
ataksi,periferal nöropati yapabilir.
Glutetimid***
 Geç gastrik lavaj (›12sa) yararlı
 Asemptomatik ise; alımdan 4saat sonrasında etkinliği?
 Aktif kömür tüm hastalarda önerilir
 Tekrarlayan aktif kömür; kanıt yok
 Fizostigmin önerilmez
 Zorlu diürez önerilmez
 Yaşlı ve ciddi intoksikasyonlarda hemoperfüzyon yarar
sağlayabilir.
Meprobamat- Carisoprodol
 Carisoprodol :kas gevşetici; meprobamata metabolize
olur.
 Kötüye kullanımı mevcut.
 Öforik etkileri mevcut.
 Gastrik lavaj ve tekrarlayan aktif kömür yararlı olabilir.
 Yüksek miktardaki alımlarda barsaklarda bezoar
oluşturabilir ve geç etkiler ortaya çıkarabilir.
 Danitrin fort tb.

Meprobamat
 Gastrik motiliteyi azaltır
 Plasentayı geçer, süte geçer
 SSS depresyonu (talamus) yapar; myokardda birikir,
kontraktiliteyi deprese eder ,hipotansyon yapar
(solunum depresyonu olmadan)
 Erken dönemde hipotansiyon (karakteristik)
 Uzamış, dalgalı koma

Meprobamat
 Nistagmus, ataksi, dizartri, konfüzyon, nöbet, derin
koma
 Kardiak disritmi, pulmoner ödem
 Myokolonik jerkler yapabilir.(spesifik)

 Ciddi yoksunluk; bağımlılık ve toleransın derecesini
gösterebilir, çabuk gelişir, 1-2 gün
 Serum düzeyi; doğrulama, ekstrakorporeal tedavi
tercihi için kullanılabilir

Meprobamat
 ABC; gastrik dekontaminasyon
 Tek veya multiple aktif kömür; kanıt zayıf
 Gecikmiş gastrik lavaj; GIS’de katılaşma; tüm barsak
irrigasyonu (polietilen glikol);kanıt zayıf
 Gastrostomi ve endoskopik temizleme
 Ekstrakorporeal teknikler; yoğun bakım değerleri
kötüleşirse
 Zorlu diürez önerilmez
 Hipotansiyon kontrolü için erken vazopressör desteği
(kardiak etkilenin dolayısı ile sıvı yüklenmesi
önerilmiyor)

METAQUALONE***
 Antikonvülzan,anestezik,antihistaminik,antispazmotik
özelliklere sahip.
 Hiperrefleksi,klonus,müsküler hiperaktivite yapabilir.
 Güvenli değil, bağımlılık;
 Alkol ile kombine; derin relaksasyon, öfori,
disinhibisyon,afrodizyak
 SSS de depresyon yapar(mekanizma?)
 Aktif metaboliti yok.
 Yüksek dozda; parestezi ve polinöropati
 Letarji, ataksi, dizartri, nöbet, koma
 Hiperakuzi
 Karar verme yetisi ve kontrolü bozar; travmada morbidite ve

METAQUALONE***
 ABC; destek tedavisi
 Dekontaminasyon
 Hipertonisite ve nöbet için erken BDZ kullanımı

Zolpidem, Zaleplon, Zopiclone
 ZALEPLON; 2000; uykusuzluk için
 Hızlı abs.; hızlı etki; t1/2=1saat
 Zaleplonun met. inaktif; böbrekten atılır
 Zaleplon; kog.bozukluk, ertesi gün sedasyonu,
amnezi,reb.uykusuzluk yapmıyor(kesilince); zolpidem
ve BDZ yapabiliyor
 Akut, fatal zaleplon overdoz rapor edilmemiş
 Tolerans ve yoksunluk da bildirilmemiş
 Kötü kullanım potansiyeli daha az

Zolpidem, Zaleplon, Zopiclone
 ZOLPİDEM; 1988; kısa etkili
 Jet lag, anksiete, uykusuzluk için
 BDZ rpt subtipine bağlanır
 30dk etki - 6saat etki süresi
 Metabolitleri inaktif
 Bağımlılık, tolerans, yoksunluk yapmıyor
 Psikomotor stimulan etki; kronik kötüye kullanım;
tolerans, yoksunluk, rebound uykusuzluk, nöbet
(kesilince)
 Birkaç vaka yüksek doz; solunum depresyonu, koma
bildirilmiş.

Zolpidem, Zaleplon, Zopiclone
 Flumazenil yararlı olabilir (sol.dep.)
 Başlangıç 0.2mg/30sn; bilinç cevabı yoksa
0.3mg/30sn; bu iki doz bir kez daha tekrarlanabilir
 Toplam 1mg; aşılmamalı; yoksunluk riskini sınırlar
 Flumazenil nöbet yaparsa BDZ terapötik dozda önerilir
 Zopiclone: Imovane
 Zaleplon:Sonata
 Zolpidem:


Sabrınız için teşekkürler!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful