You are on page 1of 50

PENGURUSAN PERSATUAN KADET POLIS

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelas- Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti : Ceramah
kelas T.1 – T.6 sebanyak 10% setiap tahun
Objektif : Meningkatkan ahli di kalangan Nama Projek : Minat Kepolisian
Sasaran bilangan ahli pelajar T1 – T6
Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua
TOV Penetapan dasar : Tugas guru penasihat sekolah
2006 2007
2006 dan AJK buka/T.6 Rendah
masuk
30 35 40 Aktiviti : Ceramah Kepolisian
Pelaksana : Jurulatih Kadet Polis/Polis
Pemantau : Guru penasihat Pasir Puteh
Pelaksanaan :
1. Mengedarkan iklan jemputan ke
ceramah di setiap kelas
2. Jurulatih Kadet Polis
PasirPuteh
menyampaikan ceramah
pada waktu yang ditetapkan

Indikator kejayaan : Pertambahan


bilangan ahli yang
mendaftar selepas
sesi ceramah

2.Program Kecemerlangan 2. Projek meningkatkan kecemerlangan 2. Meningkatkan kecemerlangan


melalui penyertaan aktiviti di
108
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
Meningkatkan bilangan pelajar yang layak Nama projek : Meningkatkan pencapaian peringkat negeri atau negara
mendapat sijil Cemerlang setiap tahun melalui penglibatan
aktiviti Aktiviti :
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi diperingkat negeri atau
sijil Cemerlang negara 1. Perkhemahan Kadet Polis
Peringkat negeri.
TOV 2 Objektif : Meningkatkan bilangan 2. Perbarisan Kadet Polis Peringkat daerah
2008
2006 007 ahli yang layak diberi sijil Tarikh pelaksanaan : Berdasarkan
Cemerlang takwim
15 17 19 pihak pelaksana
aktiviti
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Pelaksanaan :
• Memilih ahli yang layak untuk menyertai
aktiviti
Aktiviti : Penglibatan ahli bagi setiap
aktiviti diperingkat negeri atau 2. Memastikan wakil tidak
negara menghadapi masalah
sepanjang aktiviti
Pemantau : Guru penasihat
Indikator kejayaan :

Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan


jayanya

109
PENGURUSAN PERSATUAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2005 – 2008) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian - aktif
Aktiviti : Wajibkan – pakaian seragam
1.2 Menghadkan ahli-ahli yang aktif sebagai Nama projek : Kempen keahlian - aktif Nama Projek : Pakaian seragam kadet
pelapis bomba
Objektif : Mempunyai ahli yang benar-benar Tarikh pelaksanaan : April
Sasaran bilangan ahli aktif dan berminat Pelaksana : Guru penasihat
Pelaksanaan :
TOV Penetapan dasar : Tugas guru penasihat 1. Mengedarkan surat kepada ibu
2007 2008
2006 dan AJK bapa tentang keperluan pakaian
250 50 100 seragam yang lengkap dan pelajar
Aktiviti : seharusnya membeli sendiri
1. Mewajibkan setiap ahli aktif 2. Mendapat maklum balas daripada
mempunyai pakaian seragam yang pelajar
lengkap 3. Pakaian seragam akan dibeli
2. Ceramah tentang penglibatan ahli yang melalui sekolah
aktif Indikator kejayaan : Mendapat aksi positif
daripada ibu bapa
Pemantau : Guru penasihat
Aktiviti : Ceramah
Nama Projek : Ceramah penglibatan ahli
Tarikh pelaksanaan : Februari
Pelaksana : Jurulatih Kadet Bomba
Pelaksanaan :
1. Mengedarkan iklan jemputan ke
ceramah di setiap kelas
2. Jurulatih Kadet Bomba
menyampaikan ceramah
pada waktu yang ditetapkan
Indikator kejayaan : Selepas ceramah,
hanya ahli-ahli yang benar-benar berminat
akan terlibat secara langsung
110
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2005 – 2008) (Tahun 2007)
2.Program Kecemerla 2. Projek meningkatkan kecemerlangan 2. Meningkatkan kecemerlangan
Aktiviti :
ngan Nama projek : Latihan dalam kawat Kawat kaki, kawat operasi dan kawat
perseorangan
- Melibatkan seramai mungkin kadet bomba Objektif : Pendedahan kepada pelajar Tarikh pelaksanaan : Mac
dalam pertandingan kawat Pelaksanaan :
- mendapat anugerah kontingen disiplin Penetapan dasar : Guru Penasihat dan 1. Memilih ahli yang layak untuk menyertai
terbaik keseluruhan Jurulatih aktiviti
-pendedahan dan latihan tahan lasak 2. Memastikan wakil tidak menghadapi
masalah sepanjang aktiviti
Aktiviti : kawat kaki, kawat operasi dan Indikator kejayaan :
kawat Hos Perseorangan Lebih daripada 50% keahlian terlibat
Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan
Pemantau : Guru penasihat, Jurulatih jayanya dan mendapat anugerah kontingen
disiplin terbaik keseluruhan

Nama Projek : Perkhemahan Aktiviti : Kem


Objektif : Tarikh pelaksanaan : Ogos
• mendalami ilmu-ilmu kebombaan Pelaksanaan :
• Menambah pengalaman baru dalam 1. Mesyuarat mengenalpasti ahli yang akan
pengetahuan kebombaan menyertai kem. Membawa ahli yang
• Memupuk semangat kerjasama antara baru terutamanya (macam kem motivasi)
pelajar melalui aktiviti berkumpulan 2. Mengedarkan surat kepada ibu bapa
• Mengeratkan hubungan silaturrahim untuk mendapat kebenaran
sesama kadet bomba dan guru-guru 3. mengedarkan surat ke jabatan bomba
penasihat dan penyelamat untuk mendapat
jurulatih
Aktiviti : Kem 4. Melaksanakan kem selepas mendapat
Pemantau : Jurulatih kadet bomba kebenaran
Indikator kejayaan :
Ahli-ahli yang menyertai kem mempunyai
pebngetahuan yang lebih tentang ilmu-ilmu
kebombaan

111
PENGURUSAN PERSATUAN PENGAKAP
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004– 2008) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.3 Meningkatkan keahlian daripada kelas- Nama projek : Kempen keahlian


kelas T.3 – T.6 sebanyak 10% setiap tahun Aktiviti : Ceramah
Objektif : Meningkatkan ahli di kalangan
Sasaran bilangan ahli pelajar T3 – T6 Nama Projek : Kepengakapan

TOV Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua
2005 2006 2007 2008
2005 dan AJK sekolah
buka/T.6 Rendah
20 45 56 60 70 Aktiviti : Ceramah Kepengakapan masuk

Pemantau : Guru penasihat Pelaksana : Pemimpin Pengakap


Pasir Puteh

Pelaksanaan :
1. Mengedarkan iklan jemputan ke
ceramah di setiap kelas
2. Pemimpin Pengakap
menyampaikan ceramah
pada waktu yang ditetapkan

Indikator kejayaan : Pertambahan


bilangan ahli yang
mendaftar selepas
sesi ceramah

2.Program Kecemerlangan 2. Projek meningkatkan kecemerlangan 2. Meningkatkan kecemerlangan


112
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004– 2008) (Tahun 2007)
melalui penyertaan aktiviti di
Meningkatkan bilangan pelajar yang Nama projek : Meningkatkan pencapaian peringkat negeri atau negara
layak mendapat sijil Cemerlang setiap melalui penglibatan
tahun aktiviti Aktiviti :
diperingkat negeri atau
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi negara 1. Jambori peringkat Kebangsaan
sijil Cemerlang 2. Perkhemahan Pengakap Peringkat
Objektif : Meningkatkan bilangan Negeri
TOV 2 2 2 2 ahli yang layak diberi sijil
2009
2005 005 006 007 008 Cemerlang Tarikh pelaksanaan : Berdasarkan
takwim
3 1 2 4 6 8 pihak pelaksana
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat aktiviti
Pelaksanaan :
• Memilih ahli yang layak untuk menyertai
Aktiviti : Penglibatan ahli bagi setiap aktiviti
aktiviti diperingkat negeri atau
negara 2. Memastikan wakil tidak
menghadapi masalah
Pemantau : Guru penasihat sepanjang aktiviti
Indikator kejayaan :

Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan


jayanya

3. Program Penambahbaikan Prasarana 3.Mewujudkan Komuniti Pengakap 3. Pengumpulan Dana


Pengakap
1.1 Membaik pulih dan menambah Terdiri daripada ahli-ahli Pengakap Membentuk Ahli Jawatankuasa yang
bilangan peralatan pengakap lepasan SMK Kamil untuk membantu dari terdiri daripada bekas-bekas pelajar SMK
segi kewangan Kamil untuk menjalankan
perancangan seterusnya.

113
PENGURUSAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1.Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan

Menjadi Unit yang terbaik di SMK Kamil 1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit 1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit
dengan meningkatkan prestasi di dalam
pelbagai aspek : Objektif : Aktiviti :
i. Mengharumkan nama unit dan sekolah Nama projek: 1. Menganjur Pertandingan
1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit melalui pertandingan antara unit Kuiz name of the Game Antara Unit-unit
i. Pertandingan Kawat Kaki ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri beruniform
ii. Pertandingan Pertolongan Cemas iii. Mengeratkan hubungan dengan ahli
iii. Kuiz Name of the Game unit belia yang lain
iv.. Pertandingan yang lain Nama projek: 2. Menyertai Pertandingan
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM, Antara Sekolah Yang Lain
1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Guru penasihat dan AJK Persatuan
i. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
ii. Pertandingan yang lain Aktiviti : i. Pertandingan Kuiz Name of the Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi
Game persatuan
1.3 Keputusan Peperiksaan Pertolongan ii. Pertandingan antara unit belia yang Pelaksanaan:
Cemas dan Pendidikan Dalam Palang lain 1. Menerima surat jempetan pertandingan
Merah yang cemerlang- 100% dari unit lain
Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk 2. Menentukan ahli yang sesuai untuk
1.4 Perkhidmatan Masyarakat dan Persatuan mengambil bahagian.
Perkhidmatan Pertolongan Cemas
Indikator kejayaan: Ahli yang mengambil
1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity bahagian memperolehi keputusan yang
Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain memuaskan dan kenali ahli dari unit yang lain.

1.6 Kempen Derma Darah

114
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah
Aktivti:
Objektif: Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
i. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK
ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri papan notis sekolah
iii. Mengeratkan hubungan dengan pelajar- Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK
pelajar yang lain di dalam sekolah 2005/2006 diketuai AJK Publisiti
iv. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Kos : RM10
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, AJK Papan Pelaksanaan :
Notis sekolah, Guru Penasihat dan AJK 1. Penyediaan bahan untuk notis yang
Persatuan menarik
Aktiviti : i. Pertandingan Papan Notis 2. Menghiasan papan notis persatuan
2. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK dengan cara yang menarik dan
induk Persatuan kreatif
Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
dan mendapat kedudukan yang memuaskan di
dalam pertandingan ini
Nama projek: 2. Petandingan Sukaneka
Antara Unit Pasukan Beruniform SMK
Kamil
Tarikh pelaksanaan: April 2007
Pelaksana: AJK induk yang telah ditetapkan
dengan AJK ad-hoc
Kos: RM30.00
Pelaksanaan:
1. Mendapat kebenaran daripada pengetua
2. Menjemput pasukan unit beruniform lain
3. Membuat persediaan pertandingan
Indikator kejayaan: Hubungan dan interaksi
antara unit pasukan beruniform menjadi lebih
erat.

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


115
(Tahun 2004– 2008) (Tahun 2007)
1. Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan

Guru penasihat dan AJK Persatuan 1.3 Keputusan Peperiksaan Yang Cemerlang 1.3 Keputusan Peperiksaan Yang Cemerlang
Aktiviti: Peperiksaan pertolongan cemas
dan Pendidikan palang merah Objektif: Aktivti:
Pemantauan: Guru penasihat dan AJK i. Melatih ahli-ahli supaya mahir dalam bidang Nama projek: Peperiksaan Pertolongan
induk Persatuan pertolongan cemas dan pengetahuan Palang Cemas Kemasyarakatan dan Pendidikan
Merah dunia Dalam Sejarah Palang Merah
ii. Membolehkan ahli memperolehi sijil-sijil
yang bertauliah.
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM 1.4 Perkhidmatan sukarela/ Khidmat
Cawangan masyarakat
1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat
Objektif: Aktiviti:
i. Melahirkan ahli dan masyarakat yang Nama projek: 1. Perkhidmatan Pertolongan
penyayang dan beramalan kesukarelaan Cemas Dalam dan Luar Sekolah
ii. Mempraktikkan prinsip palang merah Tariikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
sedunia - kesukarelaan (‘Voluntary’) Pelaksana: Naib Pengerusi dan setiausaha
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM Pelaksanaan:
Sedunia , Guru penasihat dan AJK Persatuan 1. Terima surat atau notis minta bantuan
Aktiviti: i. Perkhidmatan pertolongan Cemas pertolongan cemas.
ii. Projek Penyayang di Hospital 2. Mengatur ahli yang berpengetahuan
Tengku Anis -wad kanak-kanak pertolongan cemas untuk bertugas
Pemantauan: Guru penasihat dan AJK induk mengikut giliran.
Persatuan Indikator kejayaan: Semua ahli bersemangat
untuk bertugas dan kemahiran mengendalikan
kecamasan ahli meningkat.

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1. Program Kecemerlangan Persatuan

116
1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat 1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat
Nama projek: Projek Penyayang di Hospital
Tarikh pelaksanaan: Hari Sabtu
pertama dan ketiga September – Nov 2007
(dilanjutkan ke tahun 2008)
Pelaksana: Naib pengerusi dan AJK lain
Pelaksanaan:
1. Mendapat kebenaran daripada pengetua
2. Menulis suart ke HTA
3. Merancang program dan membahagi ahli-
ahli kepada 4 kumpulan.
4. Ahli-ahli melawat wad kanak-kanak HTA
mengikut giliran
1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity
Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain 1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity
Objektif: Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain
i. Melahirkan ahli dan masyarakat yang Aktiviti:
penyayang dan beramalan kesukarelaan Nama projek: 1. ‘Charity Food Sale”
ii. Mengutip derma untuk membantu mereka Tarikh pelaksanaan: Awal tahun 2007
yang kurang bernasib baik. Pelaksana: AJK yang telah dipilih dan
iii. Menambahkan tabung persatuan melalui pengerusi
‘Charity Sale’ Pelaksanaan:
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, , Guru 1. Terima surat panggilan
penasihat dan AJK Persatuan. 2. Menentukan menu semasa perjualan
Aktiviti: i. ‘Charity Food Sale’ 3. Mencari sponsor
ii. ‘ Flag Day’ 4. Menyediakan makanan (jika perlu) dan
iii. Kutipan Derma Kilat menyediakan jadual bertugas.
Pemantauan: Guru penasihat dan AJK Indikator kejayaan: Kutipan derma yang
Persatuan. memuaskan serta tabung persatuan menambah.

117
PENGURUSAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI (SILAT)
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 20087) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan keahlian Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


sebanyak 10% setiap tahun Objektif :
Meningkatkan keahlian i. meningkatkan keahlian 1.Promosi dari kelas ke kelas
daripada kelas-kelas T.1 – T.6 ii. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 2.Papan Notis
sebanyak 10% setiap tahun – T6
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Rujuk lampiran
Tugas AJK
Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas
Papan Notis
Pemantauan : Guru penasihat

1. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis

Meningkatkan gred ahli kelab Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti :
Meningkatkan penglibatan papan notis 1. Pertandingan papan notis
ahli dalam aktiviti kelab Objektif :
i.Meningkatkan kehadiran ahli dalam Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
aktiviti dan mesyuarat kelab melalui Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan
sebaran maklumat yang tepat dan cepat notis sekolah
ii.Meningkatkan bilangan ahli yang layak Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK
diberi sijil melalui sebaran maklumat 2005/2006 diketuai Setiausaha
tentang keaktifan ahli Kos : RM10
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Pelaksanaan :
Tugas AJK 1.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik
Aktiviti : Pertandingan papan notis 2.Penyediaan maklumat keaktifan ahli
Pemantauan : Guru penasihat Indikator kejayaan : Gred ahli menaik pada hujung
tahun 2006

118
Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas


Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 1– 6
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai Pengerusi Kelab
Kos : RM5
Pelaksanaan :
2. Percetakan borang promosi yang menarik
3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Papan Notis


Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
Pelaksana : AJK sesi 2006 diketuai Setiausaha
Kos : RM10
Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk Papan Notis
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

119
PENGURUSAN KELAB BOLA JARING

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan bilangan ahli Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


Objektif : 1. Pameran
Sasaran bilangan ahli i. meningkatkan keahlian di kalangan 2. Promosi dari kelas ke kelas
para pelajar perempuan Tingkatan 6
TOV 2 2 2 2 2008 Rendah
2004 004 005 006 007
1. 6 7 9 12 15 20 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
1 Tugas AJK

Aktiviti : Pameran
Promosi dari kelas ke kelas

Pemantauan : Guru penasihat

120
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui
papan notis
a. Meningkatkan kehadiran ahli dalam Nama projek : Meningkatkan pencapaian
mesyuarat kelab melalui papan notis Aktiviti :
b. Meningkatkan penglibatan ahli dalam i. Pertandingan papan notis
aktiviti kelab Objektif :
c. Meningkatkan bilangan ahli yang layak i. Meningkatkan kehadiran ahli Nama Projek : 1. Pertandingan Papan
diberi sijil dalam aktiviti dan mesyuarat Notis
kelab melalui sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi yang tepat dan cepat papan notis sekolah
sijil ii. Meningkatkan bilangan ahli yang Pelaksanaan : AJK papan notis sekolah dan
TOV 2 2 2 2 2007 layak diberi sijil melalui sebaran AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik
2003 003 004 005 006 maklumat tentang keaktifan ahli khas
2. 100 100 100 100 100 100 Kos : Ditanggung oleh kelab
3 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Pelaksanaan :
Tugas AJK i. Penyediaan bahan untuk notis yang
menarik
Aktiviti : Pertandingan papan notis ii. Penyediaan maklumat keaktifan ahli
Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
Pemantauan : Guru penasihat mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
dan pertambahan peratus bilangan ahli yang
mendapat sijil
3. Program dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan

a. Meningkatkan sumber kewangan 3.1 Pengutipan yuran ahli yang lebih Aktiviti :
untuk kegunaan aktiviti-aktiviti berkesan 1. Pengutipan yuran secara bulanan
kelab Memohon sumbangan daripada penaja
Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat
ahli

121
Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Pameran


Tarikh pelaksanaan :
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksanaan : AJK 2007 dan pengerusi kelab
Kos : RM30
Pelaksanaan :
a. Penyediaan bahan untuk pameran
b. Penyediaan borang keahlian
c. Penyediaan tempat
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Promosi dari kelas ke kelas


Tarikh pelaksanaan :
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksanaan : AJK sesi 2007 dan pengerusi kelab
Kos : Tiada
Pelaksanaan :
1. AJK dan pengerusi bergerak dari kelas ke kelas dan berkempen
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

122
PENGURUSAN KELAB PING PONG
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek Keahlian. 1. Kempen Keahlian

1.1. meningkatkan keahlian sebanyak Nama Projek : Kempen keahlian Aktiviti :


5% setiap tahun. iii. Promosi dari kelas ke kelas
1.2. meningkatkan penyertaan aktif Objektif : iv. Kertas edaran.
pelajar-pelajar Tingkatan 3 hingga i. Meningkatkan keahlian
Tingkatan 5. ii. Meningkatkan penyertaan pelajar- Nama Projek : Projek Keahlian.
1.3. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli pelajar Tingkatan 3 hingga
dalam sukan ping pong. tingkatan 5. Tarikh Pelaksanaan :
iii. Meningkatkan kemahiran. Awal tahun dan April/Mei. ( Pelajar-pelajar
Tingkatan 6 bawah)
Penetapan Dasar :
Tugas Guru Penasihat, AJK Kelab Ping Perlaksanaan :
Pong. 1. Promosi AJK Kelab Ping Pong dari
kelas ke kelas.
Aktiviti : 2. Mengedar kertas edaran ke setiap
i. Promosi dari kelas ke kelas kelas.
ii. Kertas edaran.
Indikator Kejayaan :
Pemantauan : Guru Penasihat. Pelajar-pelajar Tingkatan 3 hingga 5
berminat untuk menyertai kelab sebagai
ahli atau memasuki pertandingan /
perlawanan Ping Pong secara terbuka.

123
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
2. Program Pencapaian 2. Projek Peningkatan Pencapaian 2. Meningkatkan Pencapaian dalam
Pertandingan / Perlawanan.
2.1. Meningkatkan penglibatan ramai Nama Projek : Meningkatkan Pencapaian
ahli dalam pertandingan. dalam Pertandingan Ping Pong. Aktiviti :
1. latihan 2 kali sebulan (minggu ke-2
2.2. Meningkatkan kemahiran/skill Objektif : dan ke-4)
pemain-pemain untuk memasuki 2.1 Meningkatkan penglibatan ramai 2. Pertandingan terbuka.
sesuatu pertandingan/perlawanan. ahli dalam pertandingan. 3. Pertandingan antara ahli.

2.2 Meningkatkan kemahiran/skil Nama Projek : Pertandingan / Perlawanan


• Bawah 18 tahun. pemain-pemain untuk persediaan Ping Pong.
memasuki sesuatu pertandingan /
perlawanan. Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun.
Pelaksana : AJK Kelab Ping Pong.
2.3 Membentuk satu pasukan ping Perlaksanaan :
pong untuk mewakili sekolah. 1. AJK mengedar borang penyertaan
pertandingan dan mengutip yuran
• Bawah 18 tahun. penyertaan.
2. menyelia perlawanan dan
2.4 Latihan intensif diberikan kepada pemberian hadiah kepada
ahli-ahli yang terpilih untuk pemenang semasa perhimpunan
mewakili sekolah. mingguan.
3. Latihan intensif bagi pasukan yang
telah dipilih untuk mewakili
Penetapan Dasar : sekolah.
- Guru Penasihat. 4. tenaga pengajar luar dijadikan
- Pemain-pemain yang mewakili sebagai jurulatih
negeri.] 5. Indikator Kejayaan :
- AJK Kelab Ping Pong. Mencapai sekurang-kurangnya tempat
kelima dalam perlawanan ping pong antara
Aktiviti : sekolah-sekolah di Pasir Puteh.
i. Pertandingan antara ahli.

Pemantauan : Guru Penasihat.


124
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
3. Program Keceriaan 3. Projek Keceriaan 3. Menghias Papan Notis.

3.1. memberikan maklumat tentang Nama Projek : Menghias Papan Notis. Aktiviti : Pertandingan Papan Notis
perkembangandan teknik-teknik
pemainan ping pong kepada ahli- Objektif : Nama Projek : Pertandingan Papan Notis.
ahli. 3.1. memudahkan sebaran maklumat
3.2. memberitahu ahli-ahli tentang tentang aktiviti kelab. Tarikh Pelaksanaan : Mengikut tarikh yang
hari-hari perjumpaan / 3.2. memberi maklumat-maklumat ditetapkan oleh AJK Papan Notis Sekolah.
perlawanan dan lain-lain. tentang perkembangan dan teknik-
3.3. menceriakan sekolah untuk teknikn pemain-pemain ping Pelaksana : AJK papan Notis Sekolah,
program 3K. pong. Ahli-ahli kelab (dibahagikan dalam
3.3. menceriakan sekolah dan kumpulan).
penglibatan dalam Program 3K.
Perlaksanaan :
Penetapan Dasar : 1. membahagikan ahli-ahli kepada
- Guru Penasihat Ping Pong. kumpulan dan tajuk-tajuk / artikel
- AJK Kelab Ping Pong. yang akan ditampal/dipamerkan.
2. setiap kumpulan mempunyai
Aktiviti : tugasan tertentu.
i. Pertandingan Papan Notis
ii. Menukar maklumat dari masa ke Indikator Kejayaan :
semasa (mengikut kumpulan) Tempat Ketiga dalam kategori sukan.

Pemantauan :
Guru Penasihat Kelab Ping Pong

125
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
4. Program Kerohanian 4. Projek Meningkat Amalan Gotong 4. Amalan Gotong Royong (Kerja Amal)
Royong(Kerja Amal)
1.1. meningkatkan semangat
kerjasama antara ahli. Aktiviti :
1.2. menanam amalan mulia dalam Nama Projek : Meningkatkan Amalan - membersih, menyapu dewan
penjagaan kawasan persekitaran. Kerjasama dan Gotong royong (Kerja sekolah
1.3. mengeratkan hubungan Amal). - mengelap tingkap dan pintu cermin
silaturahim antara ahli-ahli. - mengemop lantai dewan.
Objektif :
4.1. meningkatkan semangat Nama Projek:
kerjasama antara ahli-ahli. Gotong Royang (Kerja Amal)
4.2. menanam amalan mulia dalam
penjagaan kawasan persekitaran. Tarikh : Dua (2) kali setahun.

Penetapan Dasar : Pelaksana : Ahli-ahli kelan ping pong.


- Guru Penasihat.
- AJK Kelab Ping Pong. Pelaksanaan :
1. menentukan tarikh, masa dan
Aktiviti : bidang tugasan masing-masing.
i. Membersih, menyapu dewan 2. menyenaraikan peralatan yang
sekolah. perlu dibawa.
ii. Mengelap tingkap dan pintu 3. melaksanakan aktiviti kerja amal.
cermin.
iii. Mengemop lantai dewan. Indikator Kejayaan :
Tingkat kesedaran tentang kebersihan dan
Pemantauan : Guru Penasihat. sikap bantu membantu dapat dilihat semasa
perjumpaan mingguan.

126
PENGURUSAN PERSATUAN SEPAK TAKRAW
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen Keahlian


1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10%
setiap tahun Nama projek : Aktiviti :
1.2 Meningkatkan keahlian daripada Kempen keahlian 1. Promosi dari kelas ke kelas
kelas-kelas T1 & T2. Objektif:
i. Meningkatkan keahlian Rujuk lampiran
Sasaran bilangan ahli ii. Meningkatkan ahli di kalangan
Tov pelajar T1 & T2
2003 2003 2004 2005 2006 2007
1.1 25 28 31 34 37 40 Penetapan dasar :
1.2 10 11 12 13 14 15 Tugas guru penasihat
Tugas AJK
Aktiviti :
Promosi kelas ke kelas
Pemantauan :
Guru Penasihat

127
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

2. Program Maksimum Penglibatan 2. Projek Maksimum Penglibatan Pelajar 2. Meningkatkan penglibatan pelajar
pelajar Nama Projek : secara maksimum melalui aktiviti.
2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam Meningkatkan penglibatan Aktiviti ;
mesyuarat persatuan pelajar secara maksimum 1. Pertandingan sepaktakraw antara
2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam melalui aktiviti-aktiviti kelas
aktiviti persatuan persatuan.
Obkjektif : Nama Projek :
i. Meningkatkan kehadiran ahli Pertandingan sepaktakraw antara
dalam aktiviti dan masyuarat Kelas
persatuan melalui sebaran
maklumat yang tepat dan
cepat. Tarikh Pelaksanan :
Bulan Mei 2007
Penetapan dasar : Pelaksanan :
Tugas guru penasihat, AJK Persatuan.
Tugas AJK
Pelaksanaan :
Aktiviti : 1. Menyediakan tempat pertandingan
seperti dalam rancangan tahunan 2. Penyediaan tajuk dan syarat
persatuan. pertandingan
Pemantauan :
Guru Penasihat Indikator kejayaan :
Kehadiran ahli dalam
masyuarat dan aktiviti
kelab meningkat

128
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

3. Program Peningkatan Kemahiran; 3.Projek Peningkatan Kemahiran; 3.Meningkatkan kemahiran pelajar dalam
3.1 Melahirkan sekumpulan pelajar yang Nama Projek ; permainan sepaktakraw
berpotensi untuk terus maju pada masa Memaksimumkan
hadapan. Kemahiran Aktiviti :
3.2 Meningkatkan kemahiran pelajar Sepaktakraw. Pertandingan sepaktakraw
dalam permainan sepaktakraw secara Objektif ; i. Meningkatkan kemahiran antara kelas.
maksimum. pelajar dalam permainan Nama Projek :
3.3 Menyediakan seorang jurulatih yang sepaktakraw secara Pertandigan sepaktakraw
bertauliah kepada pelajar. maksimum. antara kelas.
ii.Melahirkan sekumpulan Tarikh Pelaksanaan :
pelajar yang berpotensi untuk Mei 2007
terus maju pada masa Pelaksana :
hadapan. AJK Persatuan
Penetapan Dasar : Pelaksanaan ;
Tugas Guru Penasihat dan 1. Menyediakan tempat pertandingan
AJK 2. Penyediaan tajuk dan syarat
Aktiviti : pertandingan
Seperti dalam jadual aktiviti
tahunan persatuan. Indikator kejayaan :
Terdapat pelajar yang
Pemantau: dipilih mewakili Zon,
Guru Penasihat PPD Pasir Puteh Macang

Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)
129
Nama Projek :
1. Promosi dari kelas ke kelas

Tarikh Pelaksanaan ;
Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 1 & 2.
Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan yang lain

Pelaksana :
AJK 2007
Pelaksanaan :

a. Pencetakan borang promosi yang menarik


b. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian

Indikator Kejayaan :
Pertambahan ahli

PENGURUSAN KELAB BADMINTON


130
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 -2007) (Tahun 2006)

1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelas- Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
kelas T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun Objektif : 1 Promosi dari kelas ke kelas
i. meningkatkan ahli di kalangan pelajar 2 Risalah Pada Papan Notis
Sasaran bilangan ahli T3 – T5
Rujuk lampiran
TOV 2 2007 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
2006 006 Tugas AJK
1. 24 27 30
1 Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas
Risalah pada Papan Notis

Pemantauan : Guru penasihat

2 Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui


Papan Notis
i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam 1. Papan Notis
131
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 -2007) (Tahun 2006)
mesyuarat kelab 2. Pemain Berpotensi Aktiviti :
ii. Meningkatkan kemahiran ahli dalam Nama projek : Meningkatkan pencapaian 1. Pertandingan papan notis
permainan melalui Papan Notis 2. Pertandingan Antara Kelas/Kelab
iii. Meningkatkan pemain pelapis untuk 3. Latihan Intensif Wakil Sekolah
wakil sekolah Objektif : Nama Projek : 1. Pertandingan Papan
iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak i. Meningkatkan kehadiran ahli Notis
diberi sijil dalam aktiviti dan mesyuarat Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK
Sasaran bilangan ahli yang layak diberi kelab melalui sebaran papan notis sekolah
sijil maklumat yang tepat dan cepat Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas
TOV 2 2007 Tugas AJK Kos : RM10
2006 006 Pelaksanaan :
2. 24 27 30 Aktiviti : Pertandingan papan notis 1. Penyediaan bahan untuk notis
4 yang menarik
Pemantauan : Guru penasihat 2. Penyediaan maklumat keaktifan
ahli
Nama projek : Pemain Berpotensi Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
Objektif : dan pertambahan peratus bilangan ahli yang
i. melahirkan para pemain yang berpotensi mendapat sijil serta menang pertandingan
dan pandai bermain untuk tujuan mewakili papan notis.
sekolah.
ii.melahirkan lebih ramai ahli yang boleh
menjadi pelapis kepada pemain wakil Rujuk Lampiran
sekolah.
Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat
Aktiviti : Pertandingan Antara Kelas
Latihan Intensif

Pemantauan : Guru Penasihat

132
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 -2007) (Tahun 2006)
3. Program dana – Kewangan 3. Projek dana – Kewangan Nama Projek :1. Sesi soaljawab tentang
1. Kutipan Yuran dana kelab
i. Meningkatkan sumber kewangan untuk Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Nama projek : Kutipan Yuran Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai
ii.Meningkatkan keberkesanan Objektif : Bendahari
i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai Pelaksanaan :
kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti 1.Penerangan pengutipan yuran kelab
utama kelab 2.Sesi soaljawab

Aktiviti : Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab


i. membuat kutipan yuran yang lebih berkesan
Pemantauan : AJK dan guru penasihat

4. Program Peningkatan Prasarana 4. Program Peningkatan Prasarana Nama Projek : 1.Pembinaan 3 Gelanggang
1. Pembinaan 3 Gelanggang
i. meningkatkan kemudahan prasarana 2. Jurulatih Luar Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun
133
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 -2007) (Tahun 2006)
untuk kelab seperti pembinaan Dewan Pelaksana : Semua AJK
yang lebih besar ( 3 gelanggang) Nama Projek : Pembinaan 3 Gelanggang
ii. Penyediaan Jurulatih Khas untuk Wakil Badminton Pelaksanaan:
Sekolah Objektif : 1. Memohon bantuan melalui surat kepada
i. Memudahkan para pemain berlatih dengan syarikat serta orang perseorangan.
lebih berkesan.
ii. membolehkan wakil sekolah berlatih Indikator Kejayaan : Mempunyai sejumlah
dengan lebih intensif. wang yang mencukupi untuk pembinaan
3 gelanggang
Aktiviti :
i. Memohon bantuan / derma pihak luar. Nama Projek : 2. Jurulatih Khas
Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan
Pihak Sekolah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun
Pelaksana : AJK, Guru Penasihat
Nama Projek : Jurulatih Khas
Objektif : Pelaksanaan:
i. meningkatkan skill pemain yang mewakili 1. Mengenalpasti individu tertentu yang
sekolah boleh menjadi Jurulatih
ii. menjadi Johan PPD.
Indikator Kejayaan : mempunyai seorang
Aktiviti : jurulatih khas untuk melatih para
i. Memohon bantuan pihak sekolah pemain.
ii. Mengenalpasti individu untuk menjadi
Jurulatih
Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan
Pihak Sekolah

Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

134
Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas
Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden Kelab
Kos : RM5
Pelaksanaan :
1. Percetakan borang promosi yang menarik
2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Risalah Pada Papan Notis


Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai AJK Papan Notis
Kos : RM10
Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel
2. Percetakan artikel / risalah
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Pelan Operasi
(Peningkatan Pencapaian)
Nama Projek : 3. Pertandingan Antara Kelas/ Kelab
135
Tarikh Pelaksanaan : Bulan Februari dan Mac
Pelaksana : AJK sesi 2007 5diketuai oleh Presiden
Kos : RM150
Pelaksanaan : 1. Edaran kepada pelajar yang berminat untuk masuk bertanding
2. Pemain bertanding mengikut kategori yang ditetapkan.
3. Pemenang akan diumumkan semasa perhimpunan.

Indikator Kejayaan : Pertandingan berakhir dengan lancar dan ada pemain yang memenangi setiap kategori yang dipertandingka

Nama Projek : 4. Pemain Berpotensi – Latihan Intensif wakil sekolah


Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun
Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden
Kos : RM50
Pelaksanaan: 1. Pemain dikenalpasti daripada pertandingan yang ditetapkan setiap tahun.
2. Pemain berpotensi akan menjalani latihan setiap tahun di awal tahun iaitu sebelum pertandingan antara sekolah Pasir Puteh

Indikator Kejayaan : Wakil sekolah lebih yakin untuk masuk bertanding

Nama Projek : 5. Pertandingan antara sekolah


Tarikh Pelaksanaan : Bulan Februari
Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden
Kos : RM150

Pelaksanaan : 1. Ahli iaitu pemain wakil sekolah berlatih dengan giat.


2. Pemain bertanding mengikut kategori yang ditetapkan.
3. Pemenang akan diumumkan semasa perhimpunan.

Indikator Kejayaan : Wakil sekolah muncul Johan Zon Pasir Puteh

PENGURUSAN KELAB HOKI


136
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

1. Program Pengembangan bakat 1.1 Projek Penglibatan membawa kejayaan • Permainan yang berkualiti
1.1 Meningkatkan penglibatan murid • Permainan yang berkualiti Aktiviti
dalam aktiviti • Bakat terpendam Menjemput jurulatih berpengalaman
1.2 Meningkatkan penyertaan peringkat • Kejurulatihan daripada Majlis Sukan Negeri untuk
kebangsaan pendedahan pelajar teknik-teknik yang
1.3 Meningkatkan penyertaan di betul bermain hoki
peringkat negeri
• Bakat Terpendam
Aktiviti
Pemilihan pelajar-pelajar yang berbakat
bermain hoki dari Tingkatan 1 – 6
sewaktu sesi PJK dan Latihan.

• Kejurulatihan
Aktiviti
Pengurus Pasukan dan jurulatih
menghadiri kursus kejurulatihan yang
dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri

137
Sasaran Pencapaian Dalam Kelab Hoki 2006-2007
Tahun
TOV 2005 2005 2006 2007
Pertandingan

Peringkat MSSD PPD Tempat ke dua Tempat ketiga Tempat kedua Johan
P.Puteh-Machang

Aktiviti Persatuan Hoki 2006

Objektif :

1 Meningkatkan pengetahuan murid tentang permainan Hoki


2
meningkatkan kemahiran murid dalam permainan Hoki
3 mencungkil bakat daripada kalangan murid
4 memilih wakil sekolah
5 Meningkatkan tahap kemahiran Pengurus dan Jurulatih Hoki sekolah

Aktiviti Persatuan Hoki 2006


(Setiap Khamis jam 1500-1700)
138
Tarikh Aktiviti Penilaian Catatan

Tayangan CD
Setiap Semua kemahiran tentang permainan hoki Pemerhatian melalui aktiviti mengenai teknik-
Khamis teknik permainan
hoki terkini

Dua minggu Jurulatih sekolah dan jurulatih dari Majlis Sukan Negeri Kehadiran dan kemahiran Latihan dijalankan
sebelum menjalankan latihan intensif yang ditunjukkan oleh setiap
sesuatu pemain sangat memuaskan
pertandingan

Pengurus dan
Mac 2007 Pengurus dan jurulatih sekolah menghadiri kursus kejurulatihan jurulatih juga
Lulus dengan jayanya
yang dianjurkan oleh MSN memohon kursus
pengadil
2 pasukan menyertai
Mei 2007 Pertandingan MSSD Pasir Puteh-Machang Tempat kedua iaitu bawah 15 tahun
dan bawah 18 tahun
2 pasukan menyertai
Julai 2007 Pertandingan Sekolah Premiier(Negeri) Tempat kedua iaitu bawah 15 tahun
dan bawah 18 tahun

PENGURUSAN KELAB TENIS

139
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek Penglibatan dalam aktiviti 1. Promosi Melalui Pengiklanan
kelab
1.1.Meningkatkan bilangan ahli sehingga 50 Nama projek : Pengiklanan Ahli-Ahli
orang. 1.1. Semua ahli menunjukkan komitmen Baru
yang tinggi terhadap kelab dan Tarikh :
Sasaran bilangan ahli pasukan sekolah berdasarkan i) Bulan Januari
kehadiran semasa perjumpaan
TOV 2 2 2 2 2007 1.2. Lebih ramai ahli turut menyertai Pelaksanaan :
2003 003 004 005 006 aktiviti kelab dan pertandingan- i) Penyediaan poster dan gambar
1. 10 10 20 26 40 50 pertandingan yang menarik untuk dipamerkan
1 1.3. Ahli dapat menjadi seorang pemain pada papan notis dan kelas-kelas
yang mahir dan berkaliber ii) Mengemaskinikan papan notis
untuk notis terkini dari masa ke
semasa.

Indikator kejayaan : Bilangan ahli


semakin
meningkat.

2. Program Penyertaan Dalam Pertandingan 2. Projek Penglibatan Membawa 2. Projek Penglibatan Membawa
Kejayaan Kejayaan
2.1.Menyertai pertandingan-pertandingan
anjuran MSSK dan Persatuan Negeri Nama Pertandingan : Nama Pertandingan :
2.2.Meningkatkan penglibatan ahli di dalam i. Kejohanan Tenis MSSK i. Kejohanan Tenis MSSK
140
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
kelab Objektif : Objektif :
2.3.Menghantar seberapa ramai ahli / pemain i) untuk memilih wakil MSSK i) untuk memilih wakil MSS
untuk menyertai pertandingan-pertandingan ii) mengutip mata ‘ranking’ Negeri Kelantan
yang di adakan. pemain ii) mengutip mata ‘ ranking’
pemain
3. Program Kejurulatihan Penetapan dasar : Guru penasihat
Penetapan dasar : Guru penasihat
3.1. Membawa masuk jurulatih luar sekiranya Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif
perlu Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif
3.2. Mengadakan klinik kejurulatihan kepada Pemantauan: Guru penasihat
ahli kelab sekurang-kurangnya sekali Indek Kejayaan : Pemantauan: Guru penasihat
setahun i. Separuh akhir Perseorangan Indek Kejayaan :
dan Beregu Lelaki 18TKB i. Separuh akhir Perseorangan
4. Program Kepegawaian ii. dan Beregu Lelaki 18TKB

4.1. Melatih para pemain untuk menjadi pegawai


kejohanan seperti pengadil, penjaga garisan
dan ‘ball boy/pickers’ diperingkat sekolah
dan pada kejohanan-kejohanan anjuran
persatuan negeri dan kelab-kelab.

Pengurusan Kelab Catur


141
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
tahun Objektif : 1. Promosi dari kelas ke kelas
Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas iii. meningkatkan keahlian 2. Minggu Orientasi
T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun iv. meningkatkan ahli di kalangan
pelajar T3 – T5 Rujuk lampiran
Sasaran bilangan ahli
TOV 2 2 2 2007 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
2003 004 005 006 Tugas AJK
1. 39 38 41 44 47
1 Aktiviti :
1. 15 16 17 18 19 1. Promosi dari kelas ke kelas
2 2. Minggu Orientasi

Pemantauan : Guru penasihat

2.Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2(a). Meningkatkan pencapaian melalui


papan notis
Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat Nama projek : Meningkatkan pencapaian
kelab melalui papan notis Aktiviti :
Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti 2. Pertandingan papan notis
142
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
kelab Objektif :
Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi i. Meningkatkan kehadiran Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
sijil ahli dalam aktiviti dan Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK
Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan mesyuarat kelab melalui papan notis sekolah
Zon & Bahagian & Negeri sebaran maklumat yang Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK
tepat dan cepat 2005/2006 diketuai ahli yang dilantik khas
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi ii. Meningkatkan bilangan ahli Kos : RM10
sijil yang layak diberi sijil Pelaksanaan :
TOV 2 2 2 2007 melalui sebaran maklumat 3. Penyediaan bahan untuk notis
2003 004 005 006 tentang keaktifan ahli yang menarik
2. 55.5 58.0 60.0 61.0 63.5 2. Penyediaan maklumat
3 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat keaktifan ahli
Tugas AJK

Aktiviti : Pertandingan papan notis Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam


mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
Pemantauan : Guru penasihat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang
mendapat sijil

2(b). Meningkatkan pencapaian melalui


Sesi Bimbingan.
Nama projek : Sesi Bimbingan
Aktiviti :
Objektif : 1. Sesi Bimbingan kepada ahli petang
i Meningkatkan kemahiran 2. Mengadakan pertandingan peringkat
ahli dalam pertandingan peringkat sekolah
143
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
ii Meningkatkan penglibatan sekolah untuk ahli petang
ahli petang dalam pertandingan luar sekolah.
iii Mencungkil/Melatih Nama Projek : Sesi Bimbingan Petang
kepimpinan AJK dalam perjalanan aktiviti-
kelab Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual yang
ditetapkan oleh guru penasihat
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
Tugas AJK Pelaksana : AJK 2005/2006 diketuai ahli yang
dilantik khas untuk latihan dan untuk
Aktiviti : Sesi Bimbingan Petang mengadakan pertandingan antara kelas sesi
petang.
Pemantauan : Guru penasihat
Pelaksanaan :

1. Perlantikan AJK bimbingan


2. Penetapan tarikh latihan dan
tarikh pertandingan.
3. Penyediaan bahan
4. Menjalankan bimbingan dan
pertandingan.
5. Menyediakan trofi dan sijil untuk
pemenang-pemenang

Indikator : Penyertaan ahli dalam pertandingan


antara kelas dan pertandingan luar bertambah.

2(c). Meningkatkan pencapaian melalui


Kuiz Catur
Nama Projek : Chess Puzzle
Nama Projek : Chess Puzzle
Objektif :
i. Menimbulkan minat agar Aktiviti : Kuiz Catur Bertulis
meningkatkan penglibatan warga Thomian
144
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
dalam aktiviti bercatur. Rujuk Lampiran
ii. Mencungkil kepakaran bercatur dan
kepimpinan AJK dalam perjalanan aktiviti
Penetapan dasar : Guru penasihat dan
presiden.
Aktiviti : Pertandingan Kuiz Catur
Pemantauan : Guru penasihat

2(d) Meningkat pencapaian melalui Sesi


Kecemerlangan
Nama Projek : Sesi Kecemerlangan
Aktiviti : Sesi Kecemerlangan kepada wakil
Objektif : sekolah oleh ahli yang senior.
1. Mengcungkil kepakaran bercatur
untuk pertandingan luar sekolah Rujuk lampiran
2. Melatih & mencungkil kepimpinan
AJK dalam perjalanan pertandingan.

Penetapan dasar : Guru Penasihat & AJK

Aktiviti : Sesi Kecemerlangan

Pemantauan : Guru Penasihat

2. Program dana – Kewangan 3. Projek dana – Kewangan 3. Projek dana – Kewangan

Meningkatkan sumber kewangan untuk 3.1 ‘Fund-Raising’ Aktiviti :


kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2 ‘Kelab Kita’ 1. Penjualan minuman tin pada Hari
Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran Sukan.
145
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
ahli Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ 2. Sesi soal-jawab tentang dana kelab
Objektif :
i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai Rujuk lampiran
kos perjalanan kelab
ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud
derma kepada `World Vision`

Penetapan dasar : Guru penasihat & AJK


Aktiviti :
i. Penjualan minuman tin pada Hari
Sukan
ii Sesi soal-jawab tentang dana kelab

Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’


Objektif :
i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan
dengan memberi makluman yang setepatnya
kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran
tersebut dalam mesyuarat kelab
Penetapan dasar : Guru penasihat
Dan Bendahari
Aktiviti :
i.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan
sumber kewangan kelab semasa mesyuarat
kelab
Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas


146
Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai pengerusi dan guru penasihat
Kos : RM3
Pelaksanaan :
4. Percetakan borang promosi yang menarik
2. Borang maklumbalas keahlian disertakan dan diedarkan ke setiap kelas
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Minggu Mesra-Suai


Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai Pengerusi
Kos : RM 5
Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk propanganda
2. Percetakan bahan
3. Menarik minat dan pakar bercatur semasa bermesra suai dengan pelajar baru

Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

147
Pelan Operasi
(Projek Meningkat Pencapaian)
Nama Projek : 2(c). Kuiz Catur Bertulis
Tarikh pelaksanaan : Sebulan selepas pendaftaran T 6 Rendah
Pelaksana : AJK diketuai oleh pengerusi
Kos : RM 10
Pelaksanaan :
1. Pembentukan AJK
2. Penyediaan soalan-soalan kuiz
3. Penetapan syarat-syarat dan hadiah
4. Penyediaan sijil-sijil.
Indikator : Penyertaan dalam kuiz bertambah.

Nama Projek : 2(d). Sesi Kecemerlangan


Tarikh pelaksanaan : Sebelum pertandingan Catur MSSK atau pertandingan persahabatan antara sekolah
Pelaksanaan : Guru Penasihat
Pelaksanaan :
1. Pemilihan wakil-wakil sekolah melalui pertandingan catur peringkat sekolah
2. Menjemput pakar dari bekas Kamilian/jurulatih dari Tingkatan 6 Atas
3. Menjalankan latihan intensif.
Indikator kejayaan : Latihan dijalankan dengan lancar dan telah menang dalam beberapa kategori anjuran pelbagai insitut.

148
Pelan Operasi
(Projek dana - kewangan)

Nama Projek : 1. Penjualan minuman tin pada Hari Sukan


Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2007 – diketuai pengerusi
Keuntungan yang dijangka : RM80
Pelaksanaan :
1. Mendapat kebenaran pihak sekolah
2. Pembelian / mendapat sponsor untuk minuman tin.
3. Penetapan jadual bertugas/ bertanggungjawab.
4. Penjualan minumam tin semasa Hari Sukan
5. Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

Nama Projek : 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab


Tarikh pelaksanaan : Awal tahun dan akhir tahun
Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 – diketuai Bendahari
Pelaksanaan :
1.Penerangan pengutipan yuran kelab
2.Sesi soaljawab

Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

149
PENGURUSAN KELAB BOLA TAMPAR
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
( Tahun 2004– 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen Keahlian
1.1 Meningkatkan keahlian daripada
tingkatan 1-4. Nama Projek: Aktiviti:
Kempen keahlian
1. Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK.
Objekif:
2003 2004 2005 2006 2007 1. meningkatkan keahlian di kalangan Rujuk Lampiran
30 35 40 45 50 Tingkatan 1-4.

Penetapan dasar:
Guru Penasihat dan AJK

Aktiviti:
Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK.

Penentuan:
Guru Penasihat.

150
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
( Tahun 2004– 2008) (Tahun 2007)

2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan Pencapaian. 2.Meningkatkan pencapaian melalui


2.1 Menambahkan penglibaan ahli latihan dan pertandingan.
sebagai wakil pasukan sekolah, Nama Projek:
PPD dan negeri. Meningkatkan pencapaian melalui latihan Aktiviti:
2.2 Meningkatkan penglibatan pemain dan pertandingan. 1. Latihan
pengalaman sebagai jurulatih. 2. Pertandingan kecil
2.3 Melantik jurulatih bertauliah untuk Objektif: 3. Pertandingan antara 15 TKB dan 18
melatih semasa latihan intensif 1. Meningkatkan kemahiran ahli TKB.
untuk pertandingan. -ahli melalui latihan mingguan (2
2.4 Menggunakan kaedah mentor – kali seminggu) Pelaksana: Ahli-ahli
mente. 2. Menambhakan pengetahuan ahli- 1. Latihan (Jumaat sesi pagi)
ahli melalui tunjuk ajar. 2. Latihan (Rabu sesi petang)
3. Meningkatkan keyakinan dan 3. Latihan (Sabtu semua ahli terpilih
semangat berpasukan melalui 4. Pertandingan mini antara ahli-ahli.
interaksi antara ahli- ahli.
Penetapan dasar:
Guru penasihat dan AJK Indikator kejayaan:

Aktiviti: 1. Lebih banyak ahli mewakili


Latihan dan pertandingan sekolah, PPD dan Negeri.
2. Menjadi pusat latihan pasukan PPD
Pemantauan: dan Negeri.
Guru penasihat.

151
Pelan Operasi (Kempen Keahlian)

Nama Projek:

1. Promosi dari kelas ke kelas.

Tarikh Pelaksaan:

Minggu pertama setelah sekolah dibuka kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 – 4, keutamaan kepada tingkatan satu dan dua.

Pelaksana:

AJK sesi 2007

Pelaksanaan:

1. Notis pengambilan ahli-ahli baru diedar ke setiap kelas.


2. Borang keahlian dicetak dan diedarkan kepada ahli-ahli baru.

Indikator kejayaan:
Pertambahan bilangan ahli

152
PENGURUSAN KELAB BOLASEPAK
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)
1. Program Peningkatan Bilangan Keahlian 1. Projek Penglibatan dalam aktiviti 1. Promosi Melalui Kelas ke Kelas
kelab dan melalui aktiviti Pen.
1.2.Meningkatkan bilangan ahli sehingga 150 Jasmani.
orang. 1.1 Komitmen yang ditunjukkan oleh
semua ahli kelab adalah tinggi Nama projek:
Sasaran bilangan ahli berdasarkan kehadiran semasa
i) SMK. Kamil
perjumpaan
Club Membership Drive.
TOV 2 2 2 2 2007
Tarikh :
2003 003 004 005 006 1.2 Ramai ahli kelab menyertai aktiviti-
1. 88 100 110 115 120 150 aktiviti kelab yang sering di adakan ii) Bulan Januari
1 pada setiap Isnin dan Jumaat.
Pelaksanaan :
1.3 Ahli boleh menambah pengetahuan
iii) Penyebaran melalui ahli-ahli
dalam bidang taktikal bolasepak.
kelab yang sedia ada dan pada
papan notis dalam kelas-kelas.
1.4 Ketahanan ahli boleh
dipertingkatkan supaya boleh
iv) Bagi Tingkatan Satu pemilihan
diketengahkan pada bila-bila masa.
dilakukan berdasarkan bakat dan
minat yang sedia ada.
1.5 Ahli dapat menjadi seorang pemain
yang mahir .
v) Uji bakat melalui aktiviti
Pendidikan Jasmani.

vi) Pengiklanan melalui papan notis


dari masa ke semasa.

153
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)

Indikator kejayaan :

Bilangan ahli semakin meningkat.

2. Program Penyertaan Pertandingan 2. Projek Pembangunan Bolasepak I 2. . Projek Pembangunan Bolasepak I

Nama Pertandingan : Nama Pertandingan :


a. Menyertai pertandingan-pertandingan
i. Kejohanan Bolasepak Antara i Kejohanan Bolasepak
anjuran MSSD
Sekolah Pasir Puteh(zon) Antara Sekolah Pasir Puteh(zon)
b. Meningkatkan penglibatan ahli di dalam
kelab ii. Kejohanan Antara Zon ii. Kejohanan Antara Zon

c. Menghantar pasukan untuk menyertai Objektif : Objektif :


pertandingan-pertandingan yang di
adakan. iii. Untuk memilih wakil MSSD ii. Untuk memilih wakil
Kejohanan Bolasepak MSS MSSD Kejohanan
Kelantan Bolasepak MSS Kelantan

Penetapan dasar : Guru penasihat Penetapan dasar : Guru penasihat

Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif

Pemantauan: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat

Indek Kejayaan :
Indek Kejayaan :
ii. Suku akhir Bolasepak Lelaki
iv. Suku akhir Bolasepak Lelaki
15TKB.
15TKB.

3. Projek Pembangunan
3. Projek Pembangunan
154
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)
Bolasepak II Bolasepak II

2.1 Program Peningkatan ketahanan Aktiviti:


Fizikal. a) Ahli didedahkan kepada beberapa
a) Ujian bersiri (circuit test) jenis aktiviti kecergasan fizikal.
b) Larian 100m dalam masa yang
2. Projek Pembangunan ditetapkan. i) Lompat kuadran
Bolasepak II ii) Duduk Jangkau
2.2 Taktikal Permainan. iii) Latihan Fartlek
a. Ahli kelab dilatih untuk memperbaiki iv) Latihan litar
ketahanan Fizikal – ujian ketahanan a) Hantaran
bersiri. b) Sepakan b) Latihan taktikal – ahli akan
c) Pergerakan dan strategi diperkenalkan kepada beberapa siri
b. Latihan peningkatan taktikal permainan taktikal dalam bolasepak.
bolasepak Objektif :
1. Meningkatkan ketahanan fizikal i) Hantaran dekat (one-two)
setiap ahli ii) Hantaran jauh dan tepat.
2. Memberi semangat dan sentiasa iii) Pergerakan serampang
berminat untuk main bola sepak. iv) Percaturan strategi
3. Meningkatkan taktikal permaianan v) Sessi video.
dan sentiasa bermain sebagai satu
pasukan. Indikator kejayaan :
Peningkatan dalam ketahanan fizikal
Penetapan dasar :
dan sering menang apabila mengadakan
Tugas guru penasihat
perlawanan dengan pasukan luar.
Tugas AJK
Aktiviti :
a) Perlawanan antara Pasukan setiap
kali pertemuan diadakan
b) Perlawanan Persahabatan.

Pemantauan : Guru penasihat


4. Projek Pasukan Pelapis 3. Projek Pasukan Pelapis
155
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)

4.1 Projek Skuad Junior 4.1 Projek Skuad Junior akan dilatih
dalam masa yang telah ditetapkan
a) Membentuk 2 buah pasukan junior ia itu setiap hari Jumaat.
sebagai pelapis pasukan 15TKB
Aktiviti:
4. Projek Pasukan Pelapis Objektif:
a) Latihan ketahan fizikal
4.1 Membentuk pasukan junior sebagai pasukan i) Melatih dan membentuk pasukan di
Pelapis mana ahlinya boleh diserap ke i. Lompat kuadran
pasukan 15TKB ii. Duduk Jangkau
iii. Latihan Fartlek
ii) Untuk menggantikan pasukan junior iv. Latihan litar
yang telah matang dan masuk
pasukan senior. b) Latihan taktikal – ahli akan
diperkenalkan kepada beberapa siri
taktikal dalam bolasepak.
Penetapan dasar :
Tugas guru penasihat vi) Hantaran dekat (one-two)
Tugas AJK vii) Hantaran jauh dan tepat.
viii) Pergerakan serampang
Aktiviti :
ix) Percaturan strategi
a) Perlawanan antara Pasukan setiap
x) Sessi video.
kali pertemuan diadakan
b) Perlawanan Persahabatan.
Indikator kejayaan :
Pemantauan : Guru penasihat Peningkatan dalam ketahanan fizikal
dan boleh menandingi pasukan 15TKB
: yang sedia ada.

156
157