You are on page 1of 25

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !

erc Radi#i$

TURISTIKE AGENCIJE
TURIZAM je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u nekom mjestu, a da se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalite i da s tim boravkom nije povezana nikakva gospodarska djelatnost. TURIST je osoba koja naputa mjesto stalnog boravka zbog odmora i rekrea ije! U poetku razvoja turizma, turisti su se sami brinuli o organizaciji prijevoza i o rezervaciji smjetaja i svih ostalih potreba; sa sve veim ukljuivanjem u turizam pojavljuju se putnike agencije koje su posredovale izmeu turista s jedne strane, i prometnika i hotelijera s druge strane. uristike agencije posreduju izmeu turistike potra!nje s jedne strane i turistike ponude s druge strane. "z prvobitnih putnikih agencija razvile su se i "R#$ TURISTI%&$ A'$()I*$ osim organizacije smjetaja i prehrane osiguravaju i druge sadr!aje. TURISTI%&A A'$()I*A je poduzee u s#eri posredovanja ija je osnovna djelatnost organiziranje putovanja i boravka turista u odreenoj turistikoj destinaciji. Razvoj turisti+ki, agen ija $oritenjem prijevoznih sredstava za prijevoz putnika javljaju se i potrebe za organizacijom putovanja. &o+ije prva prijevozna sredstva % &'.st. (. ada se u )rancuskoj javljaju potanske prijevozne slu!be koje su uvjetovale nastanak potanskih agencija koje su osim prijevoza robe nudile i prijevoz putnika. &*+'.g. u ,ngleskoj prvi puta uvedena !eljeznika veza brzina, udobnost. &*-..g. prvi parobrod preplovio /tlantik &*00.g. prvo krstarenje &12*.g. 3enr4 )ord prva serijska proizvodnja automobila pristupano irim slojevima drutva. "z 56""". st. potjee jedan organizacijski prethodnik posrednika u putovanjima, tzv. 78ureau d'adresses9 koji je &:-2.g. osnovao heophrastus ;enaudot u <arizu, s nazivom 7=og d'>r9 %7?latni pijetao9( to je zapravo svatarski ured. -Zlatni pijetao. &:-2.g. <ariz prva pretea putnikih agencija taj je ured organizirao i iznajmljivanje prijevoznih sredstava, rezervacije smjetaja u tadanjim prenoitima. U /0.st. raste broj posrednika pa se javljaju i u ,ngleskoj, "taliji, @jemakoj. <o uzoru na 7zlatnog pijetla9 javljaju se i drugi uredi. Ave se br!e razvijaju poetkom /1.st. kada se veliki broj ljudi iz ,urope iseljava u /meriku. <utnici su se tada obraali u tzv. ;eisebBro. akva su putovanja bila odraz tehnike, tehnologije, parnih strojeva i ukupnog napretka ovjeansta. "rvo turisti+ko putovanje organizirao je T23MAS )33& 2'.2..&*0&.g. izlet za '.2 sudionika povodom odr!avanja kongresa antialkoholiara prijevoz je bio organiziran vlakom u kojem se nudio aj % & iling (. Uskoro je dobio i koncesiju za brodski i !eljezniki prijevoz. &*0:.g. =ook je organizirao prvo putovanje s vodiem. &*0..g. poeo je izdavati !eljeznike karte za kru!na putovanja &*':.g. prvo putovanje izvan ,ngleske u )rancusku homas =ook je osnovao prvu putni+ku agen iju %&ra'e agenc( )**k+ &*:'.g. prvo putovanje u /meriku &*.&.g. homas =ook osnovao putniku agenciju u @eC DorkEu . =ook osnovao je i svoju prvu poslovnu banku % &*.1.g. ( i prvi uveo "UT(I%&$ %$&3#$ i &R$4IT(A "ISMA. % &*1&.g. ( @akon proirenja poslovanja promijenio je ime agencije u -T,omas )ook 5 Sons.; druge agencije u F8G 7Air 3enr4 Hunn9, 73orizon9I >tvaraju se agencije i u drugim zemljamaG Jvicarska % 7$uoni /F9 (, @jemaka, )rancuska %7/gence Hubin9 u H4onu &*.-.g. (, @jemaka &1&..g. K,; % 7Kitteleuropaisches ;eisebBro9 sa sjeditem u 8erlinu i #ilijalama u svim njemakim gradovima ( U istono europskim zemljama osnivaju se agencije ali samo je jedna u svakoj dr!avi koja je imala status naci*na ne turistike agencije i imala apsolutni monopol i obavljala sve poslove vezane za turizam. &

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

Kaarska &12+.g. E "busz9 Lehoslovaka &1+2.g. 7Ledou9 <oljska &1+-.g. 7>rbis9 ;umunjska &1+*.g. 7$arpati9 AAA; &1+1.g. 7"noturist9 8ugarska &1-..g. 78alkanturist9 @a amerikom kontinentu razvile su se agencije iz prijevoznikih poduzeaG &*'2.g. 3enr4 Mells /merican ,Npress =ompan4 % ekonomski prijevoz putnika i robe, najvei lanac turistike agencije u svijetu ( /K,5=> % ta je agencija pravi razvojni 7impuls9 dobila poslije "".svj.rata ( &*1&.g. prvi putniki ek 2rvatska <rvo organizirano putovanje poduzeli su poduzetnici, Kihailovi iz ?agreba u Fraz i 8e &*:-.g. ?a vrijeme kraljevine 3AA &1+-.g. Kinistarstvo trgovine i industrije izdalo odobrenje za rad 7<utnika9. Orutvo za saobraaj putnika i turista 7<utnik9 sa sjeditem u 8eogradu. >snovao je svoju prvu #ilijalu u ?agrebu i na cijeloj jadranskoj obali. ?a vrijeme "".svj. rata prestaje sa radom, ali &1'&.g. poinje ponovno sa svojim radom s tim da prenosi svoje vlasnitvo na vlade ostalih republika. E nastaju i druge agencije kao to su 7=entroturist9 i 7 urist9 E &1:-.g. integracijom 7<utnika9 ?agreb i 7=entroturista9 nastaje -'eneralturist. E sve do &1::.g. nae su se agencije bavile samo receptivnim putovanjima, tj. samo prihvatom stranih turista koji su dolazili u nau zemlju. E &1.2.g. 7/tlas Oubrovnik9 prvi je poeo nuditi paket aran!mane namijenjene domaem tr!itu E <ostoji velika masovnost, pa cijene opadaju E &1*&.g. "@/ sklopila suradnju sa stranim partnerom i otvorile mre!u turistikih agencija 78emeN ours9, otvoreni uredi u @izozemskoj, 6.8., /ustriji, 8elgiji i @jemakoj, gdje je danas sjedite tog turoperatorskog lanca. E 2*.2&.&11+.g. U3 / 7Udru!enje 3rvatskih uristikih /gencija9

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

TOUROPERATORI
E ;ije vezana za razvoju turistikog tr!ita i pojavom organiziranih avionskih paualnih putovanja % ne zna se cijena pojedinanih usluga ( E Pr'i t*ur*,erat*r je -ritanski *rgani.at*r ,ut*'anja -2orizont 2olida6. /178.g. T3UR3"$RAT3R je gospodarski subjekt koji objedinjuje usluge razliitih ponuaa, kreira i organizira paualna putovanja na veliko u svoje ime, za svoj raun, za nepoznate kupce i na taj nain ostvaruje glavninu svojih prihoda. "3SR$4(I%&A 9U(&)I*A je ta koja povezuje t*ur*,erat*re i agencijsk* ,*s *'anje"

RAZLIKE IZMEU TOUROPERATORA I TURISTIKIH AGENCIJA


T3UR3"$RAT3R: E trgovac na veliko E poduzetnik i posrednik E kupuje usluge u vlastito ime i za vlastiti raun E kreira vlastiti proizvod E osnovni izvor prihoda je prodaja vlastitih proizvoda E snosi rizik za neprodane kapacitete E u pravilu nema izravni kontakt s klijentima E prodaju svojih proizvoda vri najee koristei posrednike E lokacija nije presudna za uspjeno poslovanje E glavna #unkcija je organizatorska E na tr!itu ima speci#inu in#ormativnu savjetodavnu #unkciju E promocijska #unkcija vrlo izra!ena TURISTI%&A A'$()I*A: E trgovac na malo E posrednik E prodaje usluge u svoje ime ali za tui raun E plasira na tr!ite tue proizvode E osnovni izvor prihoda je provizija E ne snosi rizik za neprodane kapacitete E ima izravan kontakt s klijentima E glavna #unkcija je posrednika E prevladava opa in#ormativno savjetodavna #unkcija E propagandna #unkcija je vrlo izra!ena

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

ODNOS TOUROPERATORA I TURISTIKIH AGENCIJA PREMA KLIJENTIMA

/F,@="P/ &
<> ;>J/Q" TOUROPERATORI

3> ,H"P,;A 6>

UF>A " ,HPA 6>

/F,@="P/ + ;/@A<>; /F,@="P/ >A /H/ <>@UO/

T3UR3"$RAT3R kao trgovac na veliko kupuje u svoje ime i za svoj raun, usluge razliitih nositelja ponude, te ih kreira u jedan proizvod koji prodaje na tr!itu nepoznatom kupcu po paualnoj cijeni, koristei pri tome tuu prodajnu mre!u. Touroperatori imaju na tr;itu veoma va;ne <unk ije: 1. )ormiranje turistikog paket aran!mana 2. <romocija paket aran!mana na tr!itu 3. prodaja paket aran!mana 4. zatita turistikih potroaa 5. Uloga koordinatora i realizatora interesa ponuaa, te korisnika turistikog proizvoda. @a turistikom tr!itu javlja se vie vrsta touroperatora. Amatra se da danas djeluje oko &2Eak tisua touroperatora na tr!itu. (ajzna+ajnije podjele: E uroperatori za masovno tr!ite E uroperatori specijalisti E uroperatori orijentirani na domae tr!ite E "ncoming turoperatori (ajva;niji kriterij podjele: /. "rema iljnom tr;itu: a( uroperatori orijentirani na domae tr!ite b( uroperatori orijentirani na strano tr!ite c( "ncoming turoperatori a) @ajvei broj turoperatora koji djeluju na europskom tr!itu orijentirani su na strano tr!ite. b) U A/OEu postoji oko +222 turoperatora koji posluju na domaem tr!itu i oko -'2 koji organiziraju paket aran!mane za domae turiste koji putuju u inozemstvo. c) "ncoming turoperatori djeluju na domaem tr!itu tako da kreiraju paket aran!mane za strano tr!ite, pa ih putem mre!e turistike agencije plasiraju u inozemstvo. Amatra se da e nestati. =. "rema obu,vatu tr;ita potra;nje: 0

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

a) Univerzalni turoperatori generalisti nude veoma velik broj razliitih turistikih paket aran!mana za veliku masu turista, te tako kreiraju pogodnije cijene i omoguuju bolju prodaju U", @U;, 3>K/A R A>@, /"; >U;A, /K,;"=/@ ,5<;,AA b) Turoperatori spe ijalisti specijalizirali su se za u!i segment potra!nje prema interesu turista. Oijele se prema nekim kriterijimaG sadr!aju proizvoda, geogra#skom kriteriju, socioEdemogra#skom kriteriju % dobna skupina ( E @ajpoznatiji #rancuski turoperator 7=lub Kediteranee9 @ajbitnije je da je osoba koja prodaje turistike aran!mane upoznata s destinacijomSSSSS E specijalisti koji su se orijentirali na odreenu destinaciju riskiraju gubitak tr!ita % potresi, ratoviIIdestinacija se 7gasi9 ( E zbog toga je u svijetu vie masovni, turoperatora odn. univerzalni, Uvijek je bitno istra!ivati tr!ite i propagirati paket aran!mane usporedno sa kreiranjem i prodajom. TURISTIKE AGENCIJE % InadopunaI( A. *$4(34IM$(ZI3(A>(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*A E to je sustav u kojem se primjenjuje samo jedan od moguih kriterija organizacije; #unkcija, proizvod, kupac i prostor. /ko je organizacija izvrena samo na temelju jednoga od tih kriterija, govorimo o jednodimenzionalnom tipu organizacije /. 9unk ionalna marketinka organiza ija svaka marketinka djelatnost jedna je organizacijska jedinica; koordinator svih tih djelatnosti je voditelj marketinga ili marketinki odjel =. 3rganiza ija prema proizvodu organizacija u kojoj se unutranja struktura poduzea #ormira prema pojedinim proizvodima ili skupinama proizvoda. E decentralizacija; turistika agencija srednje veliine @. 3rganiza ija prema kup ima % na malo i veliko ( stalnim praenjem potreba i !elja kupaca na tr!itu ti voditelji postaju glavni i mjerodavni izvor in#ormacija za poduzee, kad planira svoj proizvodni program. A. "rema prostoru B regionalno usmjerena marketinka organiza ija E organizacijska struktura poduzea podreena prostornom razmjetaju sadanjeg i budueg tr!ita Svaki od ovi, kriterija dijeli se jo na: E linijski i E sto!erno linijski tip C. #I?$4IM$(ZI3(A>(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*A ?astupljeno nekoliko kombiniranih kriterija, najee tako da je svaka razina organizacije postavljena na osnovi drugog kriterija. "mamo + temeljna tipaG /. >I(I*S&I TI" RAZ>I%ITI2 RAZI(A B organiziran na temelju razliitih principa % kriterija (G E prva razina rukovoenja % najvia ( E #unkcionalni tip organizacije, E druga razina % srednja ( orijentirana prema proizvodu; E trea razina % ni!a ( E uglavnom regionalni princip =. MATRI&S organiza ija radi se o takvom obliku organizacije koja ve ima odreene % pa ak i jake ( kon#likte jer se odstupilo od jednoElinijskog principa prema kojemu su veze u prostoru rukovoenja uspostavljene okomito 7od vie prema ni!oj istanci9. @a istoj razini djeluju + meusobno oprena organizacijske principa. &3)&ASTA MATRI&S 3R'A(IZA)I*A ima - razine rukovoenja organizacije temeljene na kriteriju ,r*i.'*da/ ku,aca i regije 0 t* je primjeren oblik organizacije zadacima organizatora turistikog putovanja. '

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

VRSTE TURISTIKIH AGENCIJA


/. "R$MA &ARA&T$RU "3S>3#A(*A: aD Re eptivne B iskljuivo prihvat turista i zadovoljavanje njihovih potreba kad dou u destinaciju % izleti, razgledavanje gradaI( bD $mitivne B zadovoljavanje potreba domaih turista i organizacija putovanja i odlazak u turistiku destinaciju D Mjeovite B prihvat putnika i organizacija izleta s jedne strane, te slanje putnika u odreenu turistiku destinaciju =. "R$MA "R$4M$TU "3S>3#A(*A: aD 'rosisti+ke turoperatori organizatori putovanja E izrauju turistike aran!mane i E zakupljuju smjetajne i prijevozne kapacitete E trgovina na veliko; koji putem trgovine na malo plasiraju <roizvod krajnjem korisniku bD 4etaljisti+ke propaganda i prodaja turistikih aran!mana u organizaciji turoperatora; zarauju od provizije D 'rosisti+ko B detaljisti+ke djeluju paralelno kao i organizator i kao prodava turistike usluge @. "R$MA "R3ST3R(3M 3CU2#ATU TREI?TA aD Regionalne F lokalne ( podruje grada ili regije; speci#ino za izlet turizam bD (a ionalne djeluju unutar granice svoje zemlje D MeGunarodne obavljaju turistiki promet sa inozemstvom A. "R$MA 3R'A(IZA)IS&3M SASTA#U (A TREI?TU: aD Turisti+ka agen ija sa razvijenom mre;om poslovni a E karakter velikih privrednih organizacija koje proiruju svoje poslovanje izvan granica svoje zemlje E podjela poslova, decentralizacija poslova prodaje, specijalizacija poslovanja E centrale; administrativni poslovi; poslovnice savjetodavna uloga E animiranje turista na potronju bD Turisti+ka agen ija bez mre;e poslovni a: E gospodarske organizacije s jednim poslovnim % prodajnim ( mjestom E usluge uglavnom namijenjene lokalnom stanovnitvu 7. "R$MA (A%I(U 4*$>3#A(*A: a) Samostalne djeluju kao samostalne gospodarske organizacije Edjeluju kao spone izmeu turistike ponude % zakupljuju smjetajne i prijevozne kapacitete( i turistike potra!nje % animiraju turiste ( b) Zavisne djeluju u sastavu neke druge gospodarske organizacijske jedinice % npr. robne kue, banke, zrakoplovnih poduzea ( i u svojoj su aktivnosti zavisne od svojih osnivaa.

PUTOVANJE U LJUDSKOM DRUTVU


E putovanje u najstarijoj pisanoj povijesti % oko -222 g. pr.$rista ( uvjetovana su razmjenom dobara :

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E E E E

A(TI%&3 43CA % Atari vijek ( prete!ito putuju putopisci, pjesnici, istra!ivai, trgovci radiG E trgovine, dr!avnih poslova, zabava, zdravlja, rekreacije, ali i igre E ostali motivi putovanjaG proroita % Oel#i (, termalna kupalita % ;im (I RA(I SR$4(*I #I*$& prva masovna putovanja; putuju studenti, vitezovi, lutajui propovjedniciI H#.st. organizirani posjeti ,uropljana Peruzalemu H#II .st putuju mladi pripadnici aristokracije /IJ8 /0A8.g. B Frand our drutvena putovanja 56""" stoljea, putuje mlada engleska aristokracija zbog obrazovanja, putuje se ,uropom, a ciljevi su metropole bogate povijeu, kulturom i nasljeem.

TURISTI%&3 "UT3#A(*$ B putovanje koje se poduzima radi odmora i rekreacije, ima obilje!je masovnosti, prestaje biti posebnost samo odabranih slojeva drutva; razvija niz gospodarskih aktivnosti. @astaje onog trenutka u povijesti ovjeanstva kada su sazreli drutveni, tehniki i gospodarski uvjeti da velik dio ovjeanstva raspola!e odreenim slobodnim vremenom i slobodnim #inancijskim sredstvima.

TRINI UVJETI NASTANKA TURISTIKIH AGENCIJA &arakteristike turisti+kog tr;ita


TURISTI%&A "3(U4A: E kompleksnost E statinost % nepokretljivost ( E neelastinost E diverzi#iciranost E prostorna udaljenost i odvojenost ponude od emitivnih turistikih tr!ita % va!no sa stajalita nastanka turistikih agencija ( E velika prostorna disperzija i velika usitnjenost prostornih kapaciteta E turistika ponuda je zainteresirana da odjednom aktivira vee mase potencijalnih potroaa TURISTI%&A "3TRAE(*A: E heterogenost E elastinost % va!no sa stajalita nastanka i aktivnosti turistikih agencija ( E dinaminost E labilnost E vremenska ogranienost % koncentriranost, va!no sa stajalita nastanka i aktivnosti turistikih agencija ( E prostorno udaljena od turistiki aktivnih podruja % turistike ponude ( E velika masa pojedinanih korisnika turistikih usluga koji se sukobljavaju s velikim brojem tekoa pri orijentaciji na turistikom tr!itu

4#3STRU&A "3SR$4(I%&A U>3'A TURISTI%&I2 A'$()I*A: >ituje se u povezivanju interesa i potreba sudionika na strani ponude i na strani potra!nje na turistikom tr!itu. &. uristike agencije vezuju uza se masu turistike klijentele, tumaei njezine potrebe, !elje i interese .

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

+.

uristike agencije zastupaju interese na strani turistike ponude, nudei na tr!itu njezine usluge i proizvode i povezujui ih sa klijentelom.

NASTANAK TURISTIKIH AGENCIJA U SVIJETU


2'.2..&*0&.g. prva organizirana turistika putovanja s unaprijed postavljenim programom i kalkulacijom homas =ook &*0&.g. osnovao prvu putniku agenciju 7=ook9 &*0:.g. organizira prvo putovanje s vodiem &*0..g. izdaje !eljeznike karte za kru!nu vo!nju &*':.g. prvo kolektivno putovanje u ,uropu % izvan ,ngleske ( uvodi u agencijsko poslovanje #3U)2$R &*:1.g. organizira putovanje u ,gipat &*.&.g. prvo putovanje oko svijeta &*.1.g. osnovana prva "3S>3#(A CA(&A koja je radila s =ookovim putnikim ekovima i kreditnim pismom 4oprinos agen ije -T,omas )ook 5 Son.: &. <rvi put se pokazalo znaenje grupa putnika u modernom shvaanju putovanja +. <rvi put putnik je mogao na jednom mjestu rijeiti sve svoje probleme vezane uz putovanje -. <rvi put se upozorilo na mogunosti da se uvodi usluga koja ujedinjuje vie razliitih i pojedinanih usluga "3SR$43#A(*$ pravni odnos koji nastaje kada se jedna strana % posrednik ( obvezuje da drugu stranu % komitenta ( dovede u odgovarajuu poslovnu vezu s nekom treom osobom s kojom je komitent spreman zakljuiti odreeni ugovor robnog prometa. ZASTU"(I?T#3 B trgovaki agent se obvezuje da u ime i za raun komitenta zakljuuje kupoprodajne ili druge ugovore, a komitent se obvezuje da e mu za to platit odreenu naknadu. POSLOVI TURISTIKIH AGENCIJA &. Usluge s podruja prijevoza putnika prodaja svih vrsta karata u svim vrstama prijevoza +. Usluge s podruja ugostiteljstva i ,otelijerstva sve vrste usluga izvan mjesta boravka turista ili putnika -. Akupina usluga aran;man 0. >stale usluge sporedne usluge prodaja karata za razliite priredbe, mijenjaki posloviI

POSREDNIKA FUNKCIJA TURISTIKIH AGENCIJA


uristika agencija kao posrednik prodaje turistima razliite usluge, za raun izvritelja usluge od kojeg naplauje odreenu proviziju za posredovanje. Turisti+ka agen ija se pojavljuje kao: aD "3SR$4(I& obavlja poslove u vlastito ime ali za tui raun *

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

bD "34UZ$T(I& obavlja poslove u vlastito ime za vlastiti raun <oduzetnika djelatnost turistikih agencija obuhvaa poslove poduzetnitva u svezi s G /. "UT3#A(*$M prodaja voznih karata, rezervacija mjesta, in#ormacije =. C3RA#&3M rezervacija smjetaja i prehrane, prodaja smjetajnih kapaciteta @. 3STA>IM US>U'AMA TURISTIMA % osiguranja, dozvole za lov i ribolovI(

/. =. E E @. E E A.

FUNKCIJE TURISTIKIH AGENCIJA ZADACI In<ormativno B savjetodavna <unk ija besplatne in#ormacije i savjeti o prometu, ugostiteljstvu i hotelijerstvu, devizni propisi, priredbe, broureI "ropagandna <unk ija mani#estira se u + oblikaG istom komercijalnom propagandnom porukom propagiranjem turizma kao pojave i #enomena, u emu je komercijalna poruka zastupljena manje "osredni+ka <unk ija u u!em smisluG turistike agencije za raun treih osoba u izravnom kontaktu s klijentelom trens#erira njihovu robu ili usluge neposrednim korisnicima prodaja voznih karata i karata za razne priredbe, muzejeI, pribavljanje usluga smjetaja i prehrane, raznovrsnih osiguranja, putnikih isprava, iznajmljivanje auta 3rganizatorska <unk ija turistika agencija stvara i prodaje organizirana putovanja za vlastiti raun, na vlastiti rizik % turistiki aran!mani ( SUVREMENE TEDENCIJE U RAZVOJU TURISTIKIH AGENCIJA

>snovna znaajka je kretanje prema okrupnjavanju, odnosno, tendencije su u &3()$(TRA)I*I koja se pojavljuje u @ oblikaG 1. T$2(I%&A &3()$(TRA)I*A poveava obujam privrednog organiziranjaG aD &on entra ija u u;em smislu 3orizontalna i 6ertikalna koncentracija bD Apsorp ija ili <uzija sjedinjenjem vie gospodarskih jedinica osnivaju se vee gospodarske organizacije, u kojem prijanje jedinice ne moraju izgubiti svoju dotadanju samostalnost D &on entra ija pomoKu spe ijaliza ije orijentacijom na u!i asortiman robe ili usluga posti!e se kontrola moi nad dijelom tr!ita, a da se pri tome ne poveava obujam same privredne organizacije dD 4iverzi<ika ija ili komplementarna integra ija B pregrupiranje aktivnosti koje su tehniki meusobno nezavisne "@ ,;@/ % obujam proizvodnje proiruje se izradom novih proizvoda (, ,$A ,;@/ % primanjem odreene privredne jedinice proiruje se obujam vlastite proizvodnje (. 2. 9I(A()I*S&A &3()$(TRA)I*A F %ISTA D B spajanje odreenih #inancijskih potencijala u kojima se najee interpolira i kapital #inancijskih ustanova % npr. poslovnih banaka ( i organizacija, zatim, stvaranje poslovne grupe koja kontrolira odreeni broj privrednih jedinica. 123D4N5 oblik udru!ivanja ili koncentracije u kojem kompanija istog imena dr!i u rukama akcije raznovrsnih poduzea; svaka privredna jedinica zadr!ava svoju pravnu individualnost. 3. "3S>3#(A SURA4(*A B svaka privredna jedinica zadr!ava svoju ekonomsku i pravnu samostalnost 2orizontalno povezivanje B istovrsne organizacije unutar iste aktivnosti. $ombinacijeG turistika agencija s turistikom agencijom, hotel s hotelom, zrakoplovne kompanijeI r!ine prednostiG ostvarenje maksimalne racionalizacije poslovanja; vra pozicija na 1

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

tr!itu plasmana usluge <rimjeriG U" % uristik Union "nternacional (, " A % "nternacional uristik Aervice ( #ertikalno povezivanje B povezivanje raznovrsnih, ali meusobno komplementarnih organizacija. <rednostiG E jaanje na tr!itu proizvodnih #aktora, #inancijskom tr!itu, tr!inog plasmana turistikih usluga, poveanje manevarskog prostora glede #ormiranja cijene E najee se udru!uju zrakoplovne kompanije i velika hotelska poduzea % "ntercontinental osnovan na poticaj 7<an /merican a9 (.

TRODIMENZIONALNOST TURISTIKO PRAVNIH ODNOSA


&. >dnosi korisnika turistikih usluga % U;"A / ( i turistikih agencija +. >dnosi davaoca turistikih usluga dobavljaa i turistikih agencija -. >dnosi neposrednih davaoca turistikih usluga i korisnika turistikih usluga turista /. 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A I TURISTA: >visno o vrsti aran!mana koji kupuje, turist zakljuuje ugovor na + nainaG a( @a temelju vlastite ponude tj. za,tjeva kad neposredno pregovara sa turistikim agencijama b( @a temelju agen ijske ponude pripremljene unaprijed s #iksiranim elementima kad se ne pregovara to je tzv. 652V2R P2 PR47&AN86 ili AD1E94VN4 652V2R. uristika agencija u oba sluaja mora osigurati Zakonom o obliga ionim odnosima tj. "3T#R43M 3 "UT3#A(*U koji mora sadr!avatiG E naziv organizatora putovanja E ime turista % skupine ili pojedinca ( E osnovne podatke o vrsti usluge E termine u kojima traju usluge % poetak i kraj ( E mjesto i datum izdavanja dokumenata E globalnu ili pojedinanu cijenu 2dn*s turistikih agencija i turista regu ira se sa : ug*'*ra; &. U'3#3R 3 3R'A(IZIRA(*U "UT3#A(*A turistika agencija se obvezuje pribaviti putniku skup usluga koja se sastoji od prijevoza, boravka i drugih usluga, a putnik se obvezuje platiti turistikoj agenciji % organizatoru puta ( paualnu cijenu +. "3SR$4(I%&I U'3#3R 3 "UT3#A(*U posrednik se obvezuje da u ime i za raun putnik sklopi ugovor o putovanju, a putnik se obvezuje za to platiti naknadu. >bilje!jaG E ne#ormalan ugovor E teretni ugovor E njime se izmeu agencije i turista zasniva odnos povjerenja E iz istog ugovora za turistike agencije proistjeu obveze sredstava

=. 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A I U'3STIT$>*S&I2 "34UZ$LA F 23T$>A D: Ugostiteljska poduzea za turistike agencije su najva!niji poslovni partneri, bez kojih one ne bi mogle zadovoljiti osnovne potrebe turista za smjetajem, prehranom i drugim uslugama tih organizacija. Pavljaju se - vrste ugovoraG /. U'3#3R 3 R$Z$R#A)I*I F Agen ijski ugovor o ,otelskim uslugama D hotelijer se obvezuje da e na zahtjev turistike agencije za njezine klijente rezervirati smjetaj, ishranu i druge usluge po ugovorenim cijenama i da e platiti proviziju. /gencija se &2

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

obvezuje pru!ene usluge platiti neposredno, a ako usluge izravno plaa korisnik obvezuje se izdati turistiku uputnicu % voucher (. @e sadr!i rizik ni za jednu ugovorenu stranku. @astaje kada turistika agencija na osnovi cjenika rezervira odreeni kapacitet smjetaja kod hotelskog poduzea. =. U'3#3R 3 ZA&U"U U'3STIT$>*S&3' 3C*$&TA ugostitelj se obvezuje turistikoj agenciji staviti na du!e vrijeme na uporabu odreeni ugostiteljski objekt s osobljem radi pru!anja usluga smjetaja i drugih ugostiteljskih usluga. /gencija se obvezuje platiti hotelijeru ugovorenu naknadu zakupninu. uristika agencija preuzima sav rizik poslovanja, a najee se sklapaju na striktno odreeno razdoblje. @. U'3#3R 3 A>3TMA(U F U'3#3R 3 A('AEIRA(*U U'3STIT$>*S&I2 &A"A)IT$TA D hotelijer se obvezuje odreeni dio svog kapaciteta u odreenom razdoblju i uz odreenu cijenu i druge uvjete staviti agenciji na raspolaganje. uristika agencija se obvezuje da e popuniti ugovorene kapacitete i da e za pru!ene usluge platiti ugovorenu cijenu. aD Ugovor o alotmanu s pravom na jednostrani raskid turistika agencija se obvezuje da e nastojati u ugovorenom vremenu popuniti ugostiteljski kapacitet ili da obavijesti ugostitelje % hotelijere ( da ne mo!e popuniti kapacitete % prije . :2 dana (. bD Ugovor o alotmanu s -garan ijom punjenja. obveza agencije je #iksna, a neiskoriteni le!aj du!na je platiti hotelijeru % do .'T (. 3bveze turisti+ki, agen ijaG E obveza obavjetavanja o toku punjenja E pridr!avanje ugovorenih cijena E plaanje ugostiteljskih usluga poslije izvrenja usluge E obveza izdavanja vouchera korisniku usluge 3bveze ugostiteljski, poduzeKa: E stavljanje na koritenje smjetajnih kapaciteta E obveza jednakog postupanja prema osobama koje agencija upuuje ugostitelju u sklopu alotmana E obveza da ne mijenja cijene usluge E obveza plaanja agenciji provizije na promet @. 34(3S TURISTI%&I2 3R'A(IZA)I*A I 'RAMA(A B 4A#A3)A US>U'$: 'raGanin davalac usluge obvezuje se da e izdavati sobe, le!ajeve, pansione, i zemljita za kompanije te da e pru!iti ugovorene usluge gostima koje mu uputi turistika agencija, za to e joj platiti odreenu ugovorenu proviziju naknadu. Turisti+ka agen ija se obvezuje da e uz naknadu slati graaninu davaocu usluge, goste koji kod nje zatra!e privatni smjetaj tj. druge usluge iz ugovora, obaviti naplatu usluge od gosta i isplatiti davaocu usluge primljene uplate. o je ugovorG imenovani, #ormalan, konsenzualan, dvostruko obvezan, naplatan.

ODNOS TURISTIKIH AGENCIJA S PROMETNIM PODUZEEM -Ugovor o prijevozu putnika. -Ugovor o prodaji karata. "utni+ka agen ija se obvezuje vozaru da e u njegovo ime i za njegov raun zakljuiti ugovor o prijevozu putnika. #ozar se obvezuje da e platiti odreenu proviziju putnikoj agenciji 3bveze turisti+ki, agen ija F putni+ke agen ije D: E prodaja veeg broja karata u putnikom prometu E potovanje cijena i drugih odredaba iz cjenika prijevoznika E potovanje prijevoznikovih uputa i uvjete za prijevoz putnika
&&

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E redovno podnoenje obrauna prijevozniku o prodanim kartama E propagiranje prijevoznika i njegovih usluga 3bveze prijevoznika: E plaanje provizije turistikim agencijama za prodane karte E stavljanje agenciji na raspolaganje odreene zalihe voznih karata E stavljanje agenciji na raspolaganje odreene zalihe voznih redova, tari#a, uputa SURA4(*A S CR34ARS&IM &3M"A(I*AMA, AUT3CUS(IM, R$(T B A B )AR! SURA4(*A SA ZRA&3">3#(3M &3M"A(I*3M B + vrste ugovoraG /. Ugovor o prijevozu putnika turistika agencija sklapa tzv. Akupni ugovor o prijevozu, a prema prijevozniku nastupa u svoje ime ali u korist putnika =. Ugovor o - ,arteru. B taj ugovor turistika agencija primjenjuje kad organizira paualno putovanje. Turisti+ka agen ija preuzima obvezu plaanja zakupnine za odreeni prostor u avionu na odreenoj liniji. Avioprijevoznik se obvezuje agenciji staviti na raspolaganje zrakoplov, posadu i uobiajene usluge % hranu i pie ( ,lementiG vrijeme anga!iranja zrakoplova, du!ina leta, destinacija na kojoj se anga!ira zrakoplov, tip zrakoplova, broj sjedita, usluge za vrijeme leta, cijena, nain i pravo otkaza. #rste ugovora o ,arteru: EUgovor o zakupu sati letenja EUgovor o lancu charterEskih letova EUgovor o iznajmljivanju zrakoplova za odreeno mjesto EUgovor o blok charteru ODNOS TURISTIKIH AGENCIJA S DRUGIM PODUZEIMA U TURIZMU Imamo = pravna odnosa: &. $ad agencija osigurava izvrenje neke od svojih usluga % trgovaka, gospodarska, proizvodna poduzea, izdavake kue, lovna i ribolovna drutvaI( +. $ad turistika agencija osigurava uvjete za svoju aktivnost kontaktira saG E dr!avnim organima E turistikim poduzeem E bankama i E osiguravajuim zavodima Ugovori za skupinu: a) Ugovor o kupoprodaji, razmjeni, putovanju, posredovanjuI % ugovori tur. agencija i poslovne banke ( b) E Ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje mjenjakih poslova E Ugovor o kratkoronom kreditu M$MUS3C(I 34(3S TURISTI%&I2 A'$()I*A uvjetovano prostornom udaljenou receptivnih i emitivnih turistikih podruja. <ostoje + temeljne skupine poslova zbog kojih su agencije upuene na meunarodnu suradnjuG &. <ru!anje odreenih usluga turistima koje su oni zatra!ili od turistikih agencija 7<otposredniki ugovor o putovanju9 predmet je usluga koju je zatra!io putnik +. <ru!anje odreene usluge turistima iz agencijskog turistikog aran!mana 7Ugovor o djelu9 predmetG izvravanje usluga iz ve zakljuenog ugovora s putnikom. U4RUEI#A(*$ TURISTI%&I2 A'$()I*A B RAZ>3ZI: &+

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E unapreivanje vlastitog poslovanja E uspjenije ukljuivanje u meunarodno turistiko tr!ite E jaanje svog konkurentskog polo!aja E zatita potroaa i partnera turistikih agencija (ajveKa poslovna udru;enja turisti+ki, agen ijaG E 7/llied ravel9 E 7Acandinavia Atartour =orporation9 (ajpoznatija: ASTA ( American 7*ciet( *< &ra'e Agents )/ DRV ( Deutcher Reise-=r*'er-and ) (ajstarije: FUAAV 7'jetska <ederacija udruenja turistikih *rgani.acija &1&1.g. E lanicama pru!a pravnu zatitu preko nacionalnih udru!enja, te moralnu, materijalnu, pro#esionalnu i tehniku pomo UHTA 6druenje hr'atskih turistikih agencija &11+.g. ?agreb

KADROVI TURISTIKIH AGENCIJA ( RESURSI )


<odjela s obzirom na sadr!aj njihova radaG &. $omercijalni +. Apecijalizirani kadrovi za poslove turistikih agencija -. <omoni S"$)I*A>ISTI%&I &A4R3#I: E sva zanimanja koja se u radu turistikih agencija bave kreiranjem, !r"#aj"m i$i i%&r'enjem aran(mana. TURISTI%&I #34I% osoba koja turistima pokazuje i struno objanjava prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno povijesne spomenike, umjetnika djela, etnogra#ske i druge znamenitosti, povijesne dogaaje i legende, drutveno povijesna zbivanja te ekonomska dostignua. E #odi+i specijalizirani i ovlateni za razgled odreenog mjesta grupe inozemnih turista na njihovom jeziku upoznaju sa odreenim mjestom E #oGe pratioci aran!mana % voe puta ( poslovi asistencije pri grupnim putovanjimaG E Atruno voenje grupe % skupine posebnog a#initeta ili strunosti ( E ehnika asistencija % esto ukljuuje du!nost prevodioca ( E $ombinirano voenje E kada je vodi u trostrukoj #unkciji E interpreta E tehnikog pratioca E strunog vodia TURISTI%&I A'$()I*S&I "R$4STA#(I& predstavlja organizatora putovanja turistiku agenciju predG E dobavljaem % davaocem usluge; hotelijerom, lokalnom turistikom agencijom, lokalnim prijevoznikom ( E neposrednim korisnikom turistikog aran!mana <redstavnik se brine za cjelokupno odvijanje turistikog aran!mana u samoj turistikoj destinaciji te sam sudjeluje u njegovu odvijanju i izvrenju. "R34A#A%I "UT(I2 &ARATA U ZRA%(3M "R3M$TU turistika agencija od toga dobiva proviziju i na tom mjestu ima struno osposobljen kadar. 3S3C>*$ "3S>3#(I)$ TURISTI%&I2 A'$()I*A ;ad poslovnice se svodi na kontakt s krajnjim klijentima ije potreba treba uva!avati. &-

tj.

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

aDRukovodeKi kadar e# poslovnice ima zadatak da koordinira rad svih slu!bi u poslovnici, te da uspostavlja vezu s matinom agencijom bD?alterski kadrovi kontakt s klijentima D3perativni kadar osobe koje izravno sudjeluju u izvrenju i organizaciji trans#era, doeka i ispraaja, izleta, razgledanja i drugih vodikih poslova dD"omoKni kadar poslovi dostave, ienjaI "3S>3#(A SR$4ST#A TURISTI%&I2 A'$()I*A "rema namjeni: E Aredstva za proizvodnju E Aredstva zajednike potronje "o karakteru reproduk ije: E >snovna E >brtna SR$4ST#A ZA "R3IZ#34(*U sredstva koja se ula!u u proces reprodukcije /. 3snovna sredstva turisti+ki, agen ija u procesu reprodukcije ostaju u prvobitnom obliku % naturalnom (. @a proizvod prenose samo jedan svoj dio % svoje vrijednosti (. Alu!be za obavljanje proizvodnje ili druge privredne djelatnosti zemljite, graevinski objekti, orue za rad, uredska oprema, patenti, licenca, osnivaka ulaganjaI =. 3brtna sredstva B sredstva u novanom obliku, mijenjaju oblik u reprodukciji. U cjelini ulaze u prodajnu cijenu proizvoda. o je onaj dio ukupnih sredstava koja su poduzeu potrebna za proizvodnju i realizaciju, svoju vrijednost u cjelini prenose na proizvod. P"ja&ni "b$ici "br)ni* +re#+)a&a: a( Stvarni % materijalni ( oblik zaliha materijala i sitnog inventara i zalihe trgovinske robe b( (ov+ani oblik gotovina u blagajni i na banci, valuta i devize, mjenice i vrijednosni papiri c( 3blik prava % prijelazni oblik ( potra!ivanja od kupaca, kreditni odnosi, /6;, preplaene obvezeI

TURISTIKI ARANMAN "ojam turisti+ki aran;man mo;emo najkraKe de<inirati kao dvije ili vie usluga, koje su u vremenu i prostoru i po sadr;aju sinkronizirane, a nude se poten ijalnom turistu radi djelomi+nog ili potpunog zadovoljenja nji,ovi, potreba. Usluge kombinirane u aran!manu moraju se odvijati u sklopu jednog putovanja, moraju biti vremenski usklaene i izvoene po jedinstvenim uvjetima, te moraju imati jedinstveno izra!enu cijenu. Turisti+ki aran;mani se mogu podijeliti: E prema tr!inom kriteriju % domai i inozemni aran!mani (, E prema vrstama usluga koje sadr!e % inicijativni i receptivni (, E prema broju sudionika aran!mana % individualni i grupni (, E prema svom nastanku % narueni i raspisani (,
&0

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E prema nainu izvoenja % boravini i akcioni aran!mani(, E prema koritenom prijevoznom sredstvu % avionske, autobusne, !eljeznike, brodske aran!mane(. E prema godinjem dobu % ljetni, zimski, sezonski i izvan sezonski ( E prema dobi korisnika % omladinski, aki, studentski, za umirovljenikeI( 'UI4$4 T3URS ili turisti+ka grupa %etiri su temeljne <unk ije guidad tourNaG 1. ure rjeavaju odreene klasine probleme % razgledavanje u kratkom proizvodu(, posti!u psiholoku sigurnost, smanjuju probleme proizale iz kontakta s domicilnim stanovnitvom i sl.; 2. Fuidad tour je nain da se kontrolira sposobnost turista da troe, te izbor mjesta koje valja posjetiti; 3. Fuidad tour djeluje kao legitimni mehanizam odmaranja; 4. Fuidad tour kombinira avanturu, novost, kulturno iskustvo... "odjela turista koji putuju u sklopu guidad toursa: Ena osnovi prihoda, Ena osnovi zanimanja, Ena osnovi starosne skupine. ST#ARA(*$ TURISTI%&3' ARA(EMA(A "reduvjet stvaranju tur.aran;mana je E prikupljanje razliitih in#ormacija, E sortiranje i selekcija prikupljanih podataka. =jelokupni proces stvaranja i odvijanja turistikog aran!mana mo!e se sa!eti u /8 <azaG &. Sastavljanje grubog programa odreivanje destinacije, itinerara, vrste prijevoznog sredstva, du!ina trajanja, osnovni kapaciteti smjetajaI :. Sastavljanje djelomi+ne kalkula ije na temelju raspolo!ive dokumentacije, cjenika razliitih usluga od razliitih davaoca -. Sastavljanje glavne kalkula ije na osnovi potvrenih cijena davaoca i usluga 0. 3dreGivanje prodajne ijene adaptiranje tr!inim uvjetima '. Raspisivanje i promo ija aran;mana, :. In<orma ija i akvzi ija..., .. Izvedba aran;mana, *. 3bavijest o izvrenom aran;manu, 1. Sastavljanje obra+una, &2. 3dreGivanje uspjenosti aran;mana. #RST$ TURISTI%&I2 ARA(EMA(A E @a temelju tr;inog kriterija, turistike aran!mane dijelimo naG d*ma$e i in*.emne. E Aa stajalita agen ije aran!mani se dijele naG emiti'ne i reci,ti'ne. <od re eptivnim poslovanjem agencije E podrazumijevamo svu aktivnost agencije usmjerenu na pribavljanje turista s inozemnih tr!ita u receptivna turistika podruja zemlje u kojoj je sjedite agencije, kao i aktivnost pru!anja razliitih usluga za vrijeme boravka u mjestu njihovog turistikog odredita. <od emitivnim poslovanjem E obino se podrazumijeva na aktivnost agencija usmjerena na animiranje domaih potencijalnih turistikih korisnika da se ukljue u agencijske aran!mane % putovanje i boravak u inozemstvu( gdje se agencija prete!no pojavljuje kao posrednik u pribavljaju usluga turistima. Na teme ju t*ga ra. ikujem*; E uristike agencije emitivnog karaktera; &'

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E uristike agencije receptivnog karaktera; N (a+elno govori se oG indi'idua nim agencijskim turistikim aran!mana i gru,nim agencijskim turistikim aran!manima. A obzirom na krajnjeg korisnika aran!mana, djelatnost agencije u cjelini, a onda i stvaranje i prodaju aran!mana, mo;emo svesti u = skupine: E poslovanje s individualnom klijentelom E poslovanje sa skupinama turista U osnovi i mo;e se govoriti o: E individualnim agencijskim turistikim aran!manima E grupnim agencijskim turistikim aran!manima. U oba slu+ajeva, naime, treba obaviti iste poslove: E rezervirati smjetaj E rezervirati mjesto u prijevoznim sredstvima E osigurati trans#er i prijenos prtljage E organizirati doek i ispraaj gosta, eventualnu prisutnost prevoditelja ili vodia E osigurati za gosta posjet razliitim priredbama, muzejima i sl. institucijama E rezervirati mjesta na izletima ili u razgledavanjima gradova i mjesta, koja obuhvaa itinerar njihova putovanja, odn. koji su obuhvaeni turistikim aran!manomI o su poslovi koji se moraju obaviti bez obzira na to o kakvim je turistima rije, ili o kolikom se broju turista radi. <oslovanje s I(4I#I4UA>(IM klijentom razlikuje s od onog u grupnim aran!manima u = osnovna elementa: E aran!man se #ormira redovno po narud!bi, dakle, stvara se tek kada to od turistike agencije klijent zatra!i E odnos prema gostima mnogo je izravniji, suptilniji, nastoji se udovoljiti pojedinanoj !elji gosta, njegovim sugestijama, pa su ti aran!mani skuplji i posti!u mnogo vie cijene od turista negoli kod grupnih aran!mana <oslovi 'RU"(I2 aran!mana razlikuju se od poslova kod individualnih aran!mana prije svega time to se ovdje radi o G E o organiziranom zajednikom putovanju i boravku grupe turista E o prodaji niza pojedinanih usluga povezano u jednom % zajednikom ( turistikom aran!manu E o prodaji unaprijed #ormiranih vremenskih determiniranih aran!mana po paualnoj cijeni (ARU%$(I I RAS"ISA(I TURISTI%&I ARA(EMA(I <o kriteriju nastanka turisti+ki, aran;mana, aran!mane dijelimo naG E naruene/ koje agencija #ormira na temelju narud!be klijenta E ras,isane, koje agencija #ormira vlastitom inicijativom. (ARU%$(I TURISTI%&I ARA(EMA(I agencija ih #ormira na temelju narud!be svog klijenta koji unaprijed plaa agenciji paualnu cijenu, a agencija mu predaje itinerar, putne karte i vouchere na temelju kojih e moi zatra!iti predviene usluge. >rganiziraju se kao individualni ili kao grupni, a u oba sluaja naruitelj odreuje njihov sadr!aj, strukturu usluge.../gencija je samo organizator putovanja i boravka turista. RAS"ISA(I TURISTI%&I ARA(EMA(I objavljuje ih i priprema turistika agencija po unaprijed planiranom programu, te ih nudi na tr!itu. akoer mogu biti individualni ili grupni, a jedni i drugi se mogu organizirati kombinirano tj. kada se interesenti prijavljuju pojedinano, a putuju grupno. >bino se organiziraju uz pratnju vodia $S)3RT$4 T3URS. &:

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

C3RA#I?(I TURISTI%&I ARA(EMA(I "redstavljaju du;i boravak u nekoj turisti+koj destina iji, pa je izbor destina ije klju+an pri izradi aran;mana. akoer je vrlo va!an smjetaj i prehrana u pogledu kvalitete, zbog du!ine boravka u turistikoj destinaciji. Ave to mo!e sniziti cijenu ukupnog aran!mana. 4va su oblika ovakvi, aran;mana, ljetovanje i zimovanje, a sezona je kratka. /gencije moraju zgusnuti ponudu boravinih aran!mana na kratko razdoblje, i to na + nainaG E velikim izborom destinacija u programu agencije; E velikim brojem polazaka na istom aran!manu % stvaraju se lanci aran!mana(. Studijski turisti+ki aran;manEobuhvaa segmente korisnika kojiG E radi strunog usavravanja !eli obii odreeno podruje, E upoznati se s novim tehnolokim rjeenjima, E posjetiti neku znanstvenu instituciju ili osobu, E radi prisustvovanja nekom strunomUznanstvenom skupu. A&)I*S&I TURISTI%&I ARA(EMA(I FtureD Ak ijski oblik turisti+ki, aran;mana je oblik u kojem se po vremenu i mjestu organiziraju razli+iti obli i turisti+ke ponude i nude u jelovitom aran;manu. /ran!man se do!ivljava u pokretu, jer najee ukljuuje nekoliko destinacija sa kraim zadr!avanjima. ?a razliku od boravinog aran!mana, kod akcijskog je izuzetno va!an odabir prijevoznog sredstva. ITNARA(EMA(I IT ili I()>USI#$ T3URS aran;mani su ak ijski aran;mani u koje je sve uklju+eno. U praksi se pod ovim nazivom misli na aran!mane sa zrakoplovom kao sredstvom prijevoza, ali nije pravilo. o je individualni aran;man koji se temelji na specijalnoj, sni!enoj tari#i zranog prijevoza u kombinaciji s jo jednom uslugom. =ijena " aran!mana uvijek se daje u paualnom iznosu. " aran!mani mogu bitiG kru!ni, povratni, otvoreni. 6rste " tari#aG individualne, grupne; bulk % za grupna putovanja s ogranienim brojem relacija; )l4 and Orive; )l4 =ruises. Apecijalne " tari#e za putovanje izmeu ,urope, Arednjeg "stoka i /#rike. <ropisani posebni uvjeti za primjenu povlatene " tari#eG E minimum boravka minimalan broj noenja koje turist mora provest na putu E maksimum boravka maksimalna du!ina trajanja takva putovanja E prekidi putovanja ogranieno E minimalna prodajna cijena minimalan iznos potronje po danu to se pribraja cijeni prijevoza E minimalan broj putnika 1 % odnosi se na grupne " aran!mane ( IT) % "nclusive ours =harter ( kombinacija primjene " tari#a u charterskom prijevozu. .I()$(TI#$.N TURISTI%&I ARA(EMA(I Radi se o motiva ijskim ili -in entive. aran;manu kojim se nagraGuju radni i i tako stimuliraju na e<ikasniji rad, kod kojeg motiv za koritenje aran;mana nema samo korisnika veK i druge sudionike u aran;manu. &.

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

7"ncentive9 aran!mani imaju kvalitetu u prvom planu % putovanje, boravak, izleti, mani#estacije ( jer podrazumijevaju vrhunsku organizaciju i smjetaj. Sadr;aj: zrani prijevoz do alternativne turistike destinacije, nekoliko dana boravka u hotelu to vie kategorije, nekoliko izleta i specijalnih mani#estacija. IZ>$T &A3 TURISTI%&I ARA(EMA( 3 izletu kao turisti+kom aran;manu govorimo kada turisti+ka agen ija organizira kraKa turisti+ka putovanja Fdo @ danaD, dok su turisti jo u svojoj destina iji. >vakav aran!man mora imati zgusnut sadr!aj, a za uspjeh su va!ni i sadr!aj i izvedba aran!mana, te voenje izleta. Izlet objedinjuje u sebi usluge prijevoza, ugostiteljske usluge, usluge vodi+a, razli+ite mani<esta ije u jelovit do;ivljaj. U praksi ovakvi aran!mani ne traju dulje od +0 sata, tj. ne ukljuuju uslugu noenja, a prijevozno sredstvo je najee autobus i brod. OSTA,E VRSTE ARA-./A-A0 Studijsko putovanje % studijski turistiki aran!man ( vrsta turistikog aran!mana koji obuhvaa one segmente korisnika kojiG E radi strunog usavravanja !ele obii odreena podruja, upoznati se s novim tehnolokim rjeenjima, posjetiti neku znanstvenu instituciju i slI. E putuju radi prisustvovanja nekom strunom ili znanstvenom skupu % kongresu, godinjoj skuptini, simpozijuI( A<initetni aran;mani je takav aran!man kod kojeg putovanje nije bitan dio njegova sadr!aja, ve je putovanje samo sredstvo da bi se zadovoljio neki drugi interes pojedinca ili skupine. @amijenjeni su odreenom segmentu tr!ita, lanovima pojedinih klubova i udru!enja. emeljni motivi tj. skupine a#initetnih aran!manaG E zdravstveni razlozi % lijeenje ili rehabilitacija ( E vjerski razlozi % hodoaa ( E politiki razlozi % politiki skupovi, sastanci, kongresi ( E hobistiki razlozi % korisnici se grupiraju prema nekom posebnom interesu hobiju (

STRATEGIJE VOENJA POSLOVNE POLITIKE U TURISTIKIM AGENCIJAMA


/. STRAT$'I*A S$'M$(TA)I*$ TREI?TA strategija koja se svodi na prilagodbu proizvoda potrebama i zahtjevima potroaa, na izbor odgovarajueg tr!inog segmenta. <olazi od temeljnih postavki da je tr!ite heterogeno u svojim potrebama i zahtjeva posebne di#erencirane proizvode za svaki dio tr!ita. r!ini segmenti mogu se grupirati u + velike skupine oko tr!ita % po kriterijima (G a) Akupine so ioloki, kriterija % spol, starost, zanimanje, dohodakI( b) Akupine kriterija turisti+ki, navika % motiv putovanja, trajanje boravka, koritenje odreenih prijevoznih sredstava ( =. STRAT$'I*A 4I9$R$()IRA(3' "R3IZ#34A temelji se na tzv. #izikoj razlici meu proizvodima ili na psiholokoj razlici koju je stvorila marka proizvoda ili propagandna djelatnost a) 9izi+ka di<eren ija ija turistikog proizvoda va!na je kad su turisti racionalno motivirani b) "si,oloka di<eren ija ija va!nija je kad su turisti emocionalno motivirani za kupnju

REALIZACIJA TURISTIKIH ARANMANA


&*

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

Realiza iju turisti+ki, aran;mana u organiza iji re eptivne turisti+ke agen ije obavlja vlastita slu;ba Foperativna slu;baD, to kod emitivni, turisti+ki, agen ija ne mora biti slu+aj. Realiza ija aran;mana odvija se u = <aze: E #aza pripreme izvrenja, i E #aza izvrenja turistikog aran!mana. /. U !ri!remn"j 1a%i, va!no je obavljanje nekoliko temeljnih zadatakaG a( sastavljanje popisa sudionika aran!mana % ime i prezime putnika, vrstu usluge koju koristi i posebne !elje ( b( sastavljanje roomingEliste % posebnog popisa putnika prema karakteristikama smjetaja tra!ene sobe, njihova veliina i kom#or ( c( osiguranje putnih dokumenata, putovnica, viza za sudionike aran!mana d( osiguranje putnih karata e( pru!anje konanih in#ormacija sudionicima aran!mana. =. Fa%a i%&r'enja aran(mana s vlastitim uslugama prijevoza brinu se vlastite operativne jedinice, a poslovi koje obavljaju dijele se u +. skupineG a( 3bavljanje trans<era trans#er je organizirani prijevoz sudionika aran!mana izmeu dviju toaka % dolazak i povratak ( izmeu prometnih terminala i smjetajnog objekta i obratno. ?a kvalitetno obavljanje trans#era potrebna je evidencija svih dolazaka i odlazaka turista koji putuju uz posredovanje ili u izravnoj organizaciji domae turistike agencije, bez obzira na prometno sredstvo koje se koristi. ,videncijom trans#era poinje i zavrava posao realizacije turistikog aran!mana b( "rovoGenje izleta izleti koji se organiziraju u boravinim turistikim mjestima imaju za cilj obogaenje turistike ponude i ostvarenje poveanog turistikog prometa, a organiziraju se kao stalan, planiran i #iksan oblik putovanja na krae udaljenosti i u kratkom vremenu. ,videntiraju se u centralni evidencijski karton koji se vodi za svaku vrstu izleta, sadr!i popis svih prodajnih mjesta i njihove realizacije. SI2HTSEEI-2 razgledavanje grada speci#ian oblik izleta koji se ponavljaju odreenim danom u odreeno vrijeme s istim sadr!ajem. >dvijaju se simultano na vie jezika, u veim gradovima, va!nim kulturolokim sjeditima i slI POLITIKA CIJENA 3"na4na cijena !r"i%&"#a "b5*&a6a )r"'k"&e k"ji +e !"ja&$j5j5 %a &rijeme !r"ce+a +)&aranja !r"i%&"#a, )r"'k"&e nje7"&e )r(i'ne !re%en)acije i (e$jeni !r"1i). =ijena se mo!e koristiti i kao obilje!je kvalitete proizvoda. 9ormiranje ijene turistikog aran!mana turistika agencija mora raspolagati @Nima vrijednostima: 1. =ijenama usluga pojedinih dobavlja+a usluga koje je turistika agencija ukomponirala u aran!man. 2. Trokovima koje turistika agencija ima u sklopu svog poslovanja % #iksnim trokovima ( 3. 6rijednou vlastitog rada tj. naknade za rad =ijena prijevoza vei je dio trokova turistikog aran!mana, a posebno onih koji ukljuuju prijevoz avionom % 02 :2T cijene aran!mana ( uristika agencija esto primjenjuje tzv. diskriminacijske ili m*di<icirane cijene za razliite segmente tr!ita; sezonske i izvan sezonske /gencije u sastavu aran!mana esto nude i vlastite usluge koje ukalkuliraju u cijenu kotanja aran!mana. TROKOVI /. "RIR34($ #RST$ TR3?&3#A: &1

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

a( b( c( d( e( #( =. a( E E b( E

rokovi materijala % tehniki, kancelarijski, promotivni, zakupljeni kapaciteti ( rokovi usluga treKi, poduzeKa % tele#onski, putni, trokovi platnog prometa ( rokovi sredstava %amortizacija ( velik udio za vlastita vozila rokovi rada % osobni izdaci i ukalkulirani osobni dohoci ( rokovi doprinosa i ostali, obveza 3stali trokovi % obrazovanja i dokolovanja, sudjelovanje na sajmovimaI( 4IR$&T(I I I(4IR$&T(I TR3?&3#I: 4irektni trokovi varijabilni plae radnika i materijal izrade obraunavaju se po jedinici usluge, nepromijenjeni su za jednog korisnika Indirektni trokovi #iksni tj. opi trokovi u masi su uvijek isti i ne mogu se neposredno organizirati na pojedine proizvode turistike agencije tj. na pojedine turistike aran!mane E smanjuju se s poveanjem broja aran!mana @. TR3?&3#I "3 M*$STU (ASTA(&A E njihovo evidentiranje nastalo je iz potrebe da se razgranie odgovornosti za poslovanje pojedinih organizacijskih jedinica u poduzeu A. TR3?&3#I "3 (3SI3)IMA E u agencijskom poslovanju to znai po pojedinim vrstama turistikog aran!mana 7. TR3?&3#I "3 4I(AMI)I E trokovi koji razliito reagiraju na razliite stupnjeve zaposlenosti a( 9iksni F stalni D trokovi uvjetovani su #aktorima kakvi su kapacitet, metoda poslovanja. @ezavisni su od opsega proizvodnje. Kogu biti a,s* utn* <iksni i re ati'n* <iksni. b( #arijabilni osjetljivi su na svaku promjenu u proizvodnji. Kogu bitiG ,r*,*rci*na ni i degresi'ni

KALKULACIJE TURISTIKIH ARANMANA


Imamo @ pristupa: &. >rijentacija kalkulacije prema TR3?&3#IMA u turistikoj agenciji se prvenstveno utvruje ijena proizvoda % na osnovi cijene kotanja pojedinanih usluga koje sadr!i aran!man (, zatim prodajna ijena aran;mana te ijena usluga treKi, +. >rijentacija kalkulacije prema )I>*(3* S&U"I(I !elja, potrebe i navike odreenih segmenata turistikih korisnika odreuje cijenu aran!mana -. >rijentacija kalkulacije prema &3(&UR$()I*I turistika agencija prilagoava cijene svojih proizvoda cijenama proizvoda konkurentnih turistikih agencija

KRITERIJI ( PRINCIPI ) KALKULACIJE


*asnoKa kalkulacija mora biti svima jasna 4okumentiranost svi elementi kalkulacije moraju biti vrsto razlo!eni Usporedivost pojedini elementi kalkulacije moraju se moi usporediti sa prologodinjim E A;urnost kako bi se pravodobno obznanila cijena na tr!itu E #remensko razgrani+enje kako bi se trokovi koji nastaju jednokratno raspodijeliti na razdoblje prema kojem se sastavlja kalkulacija. -ST#AR(A &A>&U>A)I*A. oblik kalkulacije koju treba napraviti prije objave godinjeg prodajnog programa tj. realizacije usluga +2 E E E

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E izrauje se na osnovi cijena koje su potvrdili davaoci usluga koje ulaze u aran!man. $lementi kalkula ije dijele se na: &. Usluge koje agencija prodaje za raun drugih prodavaa i pritom ostvaruje posredniku proviziju E cijene usluga #ormiraju sami dobavljai, odnosno izvrioci usluga +. Usluge koje agencija obavlja za svoj raun i pritom ostvaruje razliku u cijeni E cijene #ormira sama agencija u skladu s vlastitom poslovnom politikom E za vlastiti raun turistika agencija organizira prijevoze i trans#ere

PLASMAN
"ostupak kojim turisti+ka agen ija iznosi na tr;ite svoj proizvod, popraKen je promotivnim aktivnostima koje trebaju pospjeiti prodaju. "lasman proizvoda ovisi o samom proizvodu i njegovim karakteristikama, o tr;itu, o prodajnoj organiza iji F osoblje!D 9aze plasmanaG &. <;>O/P/ +. 8>>$"@F -. <;>K>="P/ 3bli i plasmana turisti+kog aran;mana: &. <reko vlastitih prodajnih mjesta +. <reko tuih prodajnih mjesta % npr. detaljistika agencija ( -. "zravnom prodajom velikim poslovnim partnerima Turisti+ka agen ija opskrbljuje prodajna mjesta odreGenim materijalom: E propagandno prodajnim edicijama % broura, prospekt, katalog aran!mana ( E prirunicima za prodaju, in#ormativnim edicijama s dodatnim in#ormacijama E evidencijskom dokumentacijom

BOOKING $lementi programa aran;mana koji se evidentiraju bookingom: E sve pojedinane usluge u aran!manu i razliite in#ormacije vezane uz sadr!aj aran!mana % veliina sobe, smjetaj sobe u objektu, kom#or (, dodaci na cijenu ili popusti, dodatni sadr!ajiI 3bu,vaKa sustavnu i temeljitu eviden iju i praKenje tijeka prijava ili rezerva ija. 8ookingom se evidentiraju svi turistiki korisnici agencijskih aran!mana i to po vie elemenataG E po pojedinoj turistikoj destinaciji E po pojedinom aran!manu E po odreenom datumu polaska i trajanja aran!mana E po vrsti smjetajnog objekta E po prijevoznom sredstvu... 8ookingom zovemo cijeli proces koji ima sastavne #aze i mjesta gdje se obavlja. @a osnovi bookinga turistika agencija se odluuje za de#initivno potvrivanje zakupa smjetajnih i prijevoznikih kapaciteta. U pro es bookinga uvijek su ukljuena najmanje +, a najee @ <aktoraG E klijent E agencijska jedinica E centralno mjesto. Tri su osnovna sustava koji se upotrebljavaju prilikom bookinga: E sustav centralnog bookinga prijave turista za odreene aran!mane alju se u jedno sredinje mjesto koje sve evidentira
+&

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

E sustav alotmanskog bookinga prodajna mjesta raspola!u odreenim brojem aran!mana i ponaaju se samostalno u prodaj u sklopu tog kontingenta E sustav regionalnoEorganiziranog bookinga. Tijek poslovnog pro esa entralnog bookinga i +in kupovanja aran;mana: E trenutak kada klijent na alteru zatra!i in#ormaciju o odreenom turistikom aran!manu; E pitanja alterskom osoblju o raspolo!ivim mjestima u sklopu tra!enog aran!mana; E odgovor slu!be centralnog bookinga; prodaja aran!mana klijentu; E obavijesti altera slu!bi centralnog bookinga o prodaji aran!mana.

KATALOG ARANMANA
U prodajnoEpropagandnim edicijama ili katalozima aran!mana, agencije i touroperatori objavljuju edicije sa svojim proizvodnim programom koji plasiraju na turistiko tr!ite, tijekom jedne godine ili sezone. &atalog je temeljni instrument tr;inog nastupa i plasmana proizvoda, iz ega proizlazi njegova dvostruka <unk ija: E #unkcija prodaje i E #unkcija propagande. Izradi kataloga treba pristupiti kroz nekoliko <aza: E planiranje aran!mana E planiranje sadr!aja E planiranje likovne obrade E planiranje izrade kataloga E planiranje distribucije kataloga E planiranje dispozicije pojedinih elemenata i komponenti sadr!aja u katalogu E plansko predvianje i E kontrola djelotvornosti kataloga. &atalog treba sadr;avati i neke temeljne elemente: E program aran!mana E vrijeme E cijenu % paualna ( E posebne uvjete. In<orma ije koje pru;a: o uslugama i vremenskom rasporedu pru!anja odreenih usluga, iscrpan program po kojem e se odvijati aran!man, cijena aran!mana.

PROMOCIJA PAKET ARANMANA PROMOTIVNA POLITIKA


"romo ija B sva sredstva i metode kojima se prenose in<orma ije radi utje anja na ponaanje korisnika odreGenog proizvoda ili usluga. To je skup svi, ak ija koje poma;u prodaji. )iljevi promotivni, aktivnosti: in#ormiranje, uvjeravanje, podsjeanje <rije svega moramo imati proizvod da bi imali to promovirati, taj proizvod treba predstaviti tr!itu na najbolji mogui nain. $omuniciranje je ve pola puta do prodaje. <romocija paketa aran!mana je speci#ina i uvijek je vezana za jedan vremenski period. <roizlazi iz ukupne marketinke strategije. Ko!e se vriti na razliitim razinamaG E na lokalnoj E na nacionalnoj E na meunarodnoj. 6ie nije upitno promovirati proizvod ili ne, ve kako to na najbolji nain postii. ++

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

/ktivnosti turoperatora usmjerene su na promociju i prodaju paket aran!mana. <romocijska aktivnost se vri kroz "R3M3)I*S&I MIH . 3C>I)I "R3M3)I*$: E ekonomska propaganda plaeni oblik komuniciranja prodavaa s kupcem posredstvom propagandnih sredstava % medija ( E unapreGenje prodaje razne marketinke aktivnosti kojima se !eli stimulirati prodaja % rasprodaje, degustacijeI( E osobna prodaja neposredni kontakt prodavaa i kupca s namjerom da se proda odreeni proizvod ili usluga E odnose s javnoKu F publi itet D naplaeni oblik propagiranja preko sredstava masovnog komuniciranja uroperatori koriste ove elemente promocijskog miNa kako bi najbolje promovirali proizvod na tr!itu. >dvajanje sredstava za promociju ovisi o promotivnom bud!etu. U pitanju je i konkurencija, odnosno, vidjeti gdje je ona uputila svoje promocijske aktivnosti i biti u skladu s njom. <otrebno je i vidjeti koliko je zainteresiranih za neki proizvod. (aju+inkovitija promo ija je putem medija i to je i najskuplja varijanta. @ije po!eljno da se preesto pojavi da ne bi dolo do zasienja. uristike agencije godinje koriste &2E+2T neto sredstava od prodaje aran!mana za promociju. $ada su u pitanju poten ijalni klijenti najvie se koristi oglaavanje putem tiska, 6, radija, plakata, potom, propagande na mjestu prodaje, kataloga, novina. $ada su u pitanju stvarni klijenti promotivne aktivnosti se stalno nastavljaju u odreenoj destinaciji. 3"LA "RA#I>A $&3(3MI%(3STI 4*$>3#A(*A TURISTI%&$ "R3"A'A(4$: &. ,#ikasnost propagande ovisi izravno o kvaliteti i kvantiteti propagandne akcije +. <ostoji donji prag rentabilnosti ulaganja u turistiku propagandu ispod kojeg se ne isplati ulagati u propaganduS

ODREIVANJE PROMOTIVNOG BUDETA TURISTIKIH AGENCIJA


;azumljivo je da se razvojem tr!inih odnosa i konkurencije na meunarodnom turistikom tr!itu razvijala i potreba za promocijom i sama promotivna aktivnost. Avjetska turistika organizacija % M > (, studirajui problem trokova promocije, konstatirala je da veliki organizatori putovanja troe vrlo velika sredstva za promotivne aktivnosti. >na se poveavaju od 'T E &'T od ukupnog brutoEprihoda. <rema nekim drugim istra!ivanjima, koja je provodio bivi uristiki savez Pugoslavije, a koja su provedena prete!ito na tr!iu 6.8, pokazalo se da se doista radi o vrlo velikim sredstvima, ali ona ne prelaze 'T brutoE prihoda organizatora putovanja. U planiranju poslovanja turistike agencije i organizatora putovanja s toga je vrlo va!no odreivanje #inancijskih sredstava namijenjenih promociji. eorijski postoji niz naina za odreivanje tog bud!eta, ali u praksi se koriste =: &. $ao postotak od ukupno ostvarenog prihoda +. $ao veliina planiranih trokova na osnovi plana promotivnih aktivnosti za odreenu godinu U oba sluaju agencija kalkulira trokove promocije u cijenu svojih usluga tako da se alikvotni dio trokova, koji je unaprijed predvien planom trokova propagande, uraunava u cijenu pojedinih usluga i proizvoda, kao i svi drugi direktni trokovi. ?akljuujemo da jo ostaje veliki prostor za promotivno djelovanje koje ni agencije ni organizatori putovanja jo nisu iskoristili i da su u budunosti u tom planu mogu oekivati velika poboljanja % odnosi s javnou (.

PROPAGANDNA SREDSTVA TURISTIKIH AGENCIJA


+-

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

,konomska propaganda turistikih agencija mo!e se provesti kaoG Epojedinana akcija i E propagandna kompanija. uristika agencija u svojoj propagandnoj djelatnosti upotrebljava nekoliko sredstavaG A D&ATA>3'Es programom aran!mana i putovanja koja se organiziraju u tekuoj godini. o je osnovna propagandna edicija turistikih agencija namijenjena domaem i meunarodnom emitivnom turistikom tr!itu. "zdanja se tiskaju u vie broja, na #inom papiru, bogato ilustrirana, s tekstom koji se dijeli na animirajui i prodajni dio. CD TURISTI%&I "R3S"$&TEje propagandno sredstvo kojim turistike agencije propagiraju pojedinane usluge. U prospektu se mogu tiskati dodatni specijalnih ili prigodnih aran!mana. )D 3'>ASEse na turistikom tr!itu objavljuje preko jednog ili vie propagandnih medija. $reirati e#ikasan oglas znai poznavati oglasnu propagandnu tehniku, nain prezentacije teksta ili ilustracije, vrijeme prezentacije... 4D "R3"A'A(4(A ">3%AEkojom turistika agencija nastoji skrenuti pozornost na neki detalj svog poslovanja, i to jednostavnim i kratkim tekstom. @ajee se ploe postavljaju uz cestu ili na #rekventnim mjestima. $D TURISTI%&I ">A&ATEse koristi kao i propagandna ploa. ;azlikuju se materijalom iznude, likovnom obradom i nainom distribucije. 3dnosi s javnoKu turistike agencije ih organiziraju za promoviranje turistikih aran!mana E konkurencija za novinare E predavanja uz projekcije E pozovi novinarima i svim ugostiteljima

OSNOVNI TIPOVI ORGANIZACIJE RUKOVOENJA TURISTIKIH AGENCIJA


&. >I(I*S&I TI" RU&3#3M$(*A komunikacija u prenoenju naredbi odvija se izravno izmeu nadreenih i podreenih po liniji hijerarhije. <rednostG jedinstvo rukovoenja, svaki pojedinac zna tono kome je odgovoran @edostatakG od rukovodioca se tra!i univerzalno znanje, dug je put da nalog stigne do izvritelja. +. 9U(&)I3(A>(I TI" RU&3#3M$(*A najvii rukovodilac prenosi dio svog autoriteta na vie ni!ih rukovodioca u skladu s njihovom specijalnou. <rednostG skrauje se put nadreivanja, izvritelji dobivaju naredbe od kompetentnih osoba. @edostatakG razbijanje jedinstva rukovoenja, isti djelatnik mo!e dobiti naloge od + rukovodioca. -. ?TAC(3 B >I(I*S&I TI" RU&3#3M$(*A svaki rukovodilac se u donoenju odluke mora savjetovati sa strunim tabom @edostatakG mogui sukob miljenja izmeu strunjaka i rukovodioca. 0. "R3*$&T(I TI" RU&3#3M$(*A rad se organizira po objektima koji se projektiraju ili izgrauju. Avaki projekt ima svog rukovodioca dok se projekt ne zavri; e#ikasan sustav u projektnim, istra!ivakim, graevinskim poduzeima '. 3R'A(IZA)I*A &3MIT$TA I>I 34C3RA temelji se u podjeli odgovornosti izmeu vie osoba koje zajedniki donose ispravnu odluku. <rednostG vrlo e#ikasan kod rjeavanja slo!enijih zadataka @edostatakG sporost, pogotovo ako odbori imaju vei broj lanova

+0

Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! ) Anna Maria & Danije a !" !erc Radi#i$

($I(T$'RIRA($ MAR&$TI(?&$ 3R'A(IZA)I*$ B svaka djelatnost agencije obraa se turistikom tr!itu samostalno. o je individualni kontakt agencijskih djelatnosti i turistikog korisnika tj. dobavljaa usluga. <rednostG omoguuje slobodno razvijanje svih specijaliziranih kadrova, kreativnost, razmjenu i usklaivanje miljenja meu kadrovima; sinkronizirane #unkcije istra!ivanje tr!ita, turistika propaganda, prodaja i sl. @edostaciG opasnost nekoordiniranog rada izmeu voditelja pojedinih poslova i voditelja organizacijskih jedinica. Ko!e doi do ponavljanja poslova, nema ekipnog rada, pojedinani ciljevi su va!niji od opih I(T$'RIRA($ MAR&$TI(?&$ 3R'A(IZA)I*$ sve se djelatnosti agencije usmjeravaju prema turistikom tr!itu usklaeno i integrirano na razini poduzea. <rednostiG omoguava koncentriranje svih aktivnosti prema zahtjevima tr!ita, rad na razini homogenih ekipa strunjaka, kadar okupljen u jednu cjelinu pod vodstvom jednog ovjeka. @edostaciG potrebna visoka strunost kadra, va!no iskustvo s razliitih podruja, kadrovi su usko specijalizirani i ukalupljeni, postoji opasnost da se ne uzimaju novi strunjaci zbog trokova.

TURISTIKE AGENCIJE SA I BEZ RAZVIJENE MREE POSLOVNICA


Turisti+ke agen ije bez mre;e poslovni a su gospodarske organizacije s jednim poslovnim mjestom. Usluge takvih agencija uglavnom su namijenjene mjesnom stanovnitvu, a tek ponekad drugim turistima. Usluge koje pru!aju su osnovne. ;ad ovih agencija se zasniva na osobnom kontaktu s klijentelom, uz posredovanje putnikog agenta, a usluge su im jako skupe. Turisti+ke agen ije sa mre;om poslovni a imaju karakter velikih privrednih organizacija. <reko mre!e poslovnica nastoje kontaktirati sa to veim tr!item. @jihovo poslovanje redovito prelazi nacionalne granice. Apeci#inosti turistikih agencija s mre!om poslovnicaG razvijena podjela rada, decentralizacija poslova prodaje, specijalizacija poslovanja agencija.

+'