PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2 CÓ HỆ SỐ LÀ HẰNG SỐ

Là pt có dạng :

y "+ ay '+ by = f ( x ) (1)

với : a, b : hằng số
Pt thuần nhất liên kết là :

y "+ ay '+ by = 0 (2)
Cách tìm 2 nghiệm đltt của pt thuần nhất : y "+ ay '+ by = 0
Gọi pt :
là pt đặc trưng của (2) , pt (*) có :

k 2 + ak + b = 0 (*)
∆ = a 2 − 4b

có các trường hợp sau :
a. Nếu ∆ > 0 : pt (*) có 2 nghiệm phân biệt :

k1,2 =

−a ± ∆
2

thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là :

y1 = e k1x và y2 = e k2 x
VD : Giải : y "− 5 y '+ 6 y = 0
Bài giải :
- Pt đặc trưng :

k1 = 2, k2 = 3

k 2 − 5k + 6 = 0

- 2 nghiệm đltt của pt là :

y1 = e 2 x và y2 = e3 x
- Nghiệm tổng quát của pt đã cho là :

y = C1e 2 x + C2e3 x , (C1 , C2 ∈ ¡ )
b. Nếu

∆ = 0 : pt (*) có nghiệm kép :

k1 = k2 =
thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là :

y1 = e

−a
x
2

và y = xe
2

−a
x
2

−a
2

2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e − x sin 3 x và y2 = e − x cos 3x . (*) có 2 nghiệm phức : k1.Pt đặc trưng : ⇒ k 2 + 4k + 4 = 0 k1 = k 2 = −2 . (C1 .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : y = C1e−2 x + C2 xe −2 x .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e −2 x và y2 = xe −2 x . (C1 . C2 ∈ ¡ ) ∆ < 0 : pt (*) không có nghiệm thực. (C1 . Nếu y = e−2 x (C1 + C2 x) .VD : Giải : y "+ 4 y '+ 4 y = 0 Bài giải : .Pt đặc trưng : ⇒ ∆ ' = 1 − 10 = −9 k 2 + 2k + 10 = 0 pt có 2 nghiệm phức : k1. (C1 .2 = −1 ± 3i . C2 ∈ ¡ ) VD 2 : Giải : y "+ 3 y '+ 12 y = 0 .2 = −a ± 2 ∆i ∆ a =− ± i 2 2 thì pt (2) có 2 nghiệm đltt là : y1 = e −a x 2 sin ∆ 2 x và y1 = e −a x 2 cos ∆ 2 x VD 1 : Giải : y "+ 2 y '+ 10 y = 0 Bài giải : . C2 ∈ ¡ ) ⇔ c. C2 ∈ ¡ ) ⇔ y = e − x (C1 sin 3x + C2 cos 3x ) .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : y = C1e− x sin 3x + C2e − x cos 3x .

(C1 . (C1 .Bài giải : .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e 3 − x 2 3 − x 39 39 sin x và y2 = e 2 sin x 2 2 .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : 3 − x 2 ⇔ 3 − x 39 39 y = C1e sin x + C2e 2 cos x . C2 ∈ ¡ ) 2 2 Vậy : ptvptt cấp 2 có hệ số là hằng số LUÔN có nghiệm . C2 ∈ ¡ ) 2 2 3 − x 39 39 y = e 2 (C1 sin x + C2 cos x ) .2 = −3 ± 39i 3 39 =− ± i 2 2 2 .Pt đặc trưng : ∆ = 9 − 48 = −39 ⇒ k 2 + 3k + 12 = 0 pt có 2 nghiệm phức : k1. .

1 nghiệm riêng của pt đã cho có dạng : y = e2 x ( Ax 2 + Bx + C ) .Pt đặc trưng : ⇒ ∆ ' = 1 − 5 = −4 k1.2 = −1 + 2i k 2 + 2k + 5 = 0 .Pt thuần nhất liên kết : y "+ 2 y '+ 5 y = 0 . ( Q( x) là đa thức và bậc Q( x) = bậc P ( x ) ) VD : Giải : y "+ 2 y '+ 5 y = e 2 x ( x 2 + 1) Bài giải : . f ( x) = eα x P ( x) .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e− x sin 2 x và y2 = e − x cos 2 x . Nếu α không là nghiệm của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng : y = eα x Q( x) . ( P ( x) là đa thức ) a.MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT y "+ ay '+ by = f ( x ) (1) 1.Có : y ' = 2e 2 x ( Ax 2 + Bx + C ) + e 2 x (2 Ax + B ) ⇔ y ' = e2 x (2 Ax 2 + 2 Ax + 2 Bx + B + 2C ) y " = 2e2 x (2 Ax 2 + 2 Ax + 2 Bx + B + 2C ) + e 2 x (4 Ax + 2 A + 2 B ) ⇔ - y " = e 2 x (4 Ax 2 + 8 Ax + 4 Bx + 2 A + 4 B + 4C ) Thế vào pt : y "+ 2 y '+ 5 y = e 2 x ( x 2 + 1) ⇔ ⇒ ⇔ e 2 x (13 Ax 2 + 12 Ax + 13Bx + 2 A + 6 B + 13C ) = e 2 x ( x 2 + 1) 13 A = 1 ∧ 12 A + 13B = 0 ∧ 2 A + 6 B + 13C = 1 1 12 215 A= ∧B=− ∧C = 13 169 2197 ⇒ 1 nghiệm riêng của pt đã cho là : 1 12 215 y = e2 x ( x 2 − x+ ) 13 169 2197 .

Pt đặc trưng : ⇒ ∆ = 25 − 24 = 1 k1 = 2.Có : y ' = 2e 2 x ( Ax 2 + Bx) + e 2 x (2 Ax + B ) ⇔ y ' = e 2 x (2 Ax 2 + 2 Ax + 2 Bx + B ) y " = 2e2 x (2 Ax 2 + 2 Ax + 2 Bx + B ) + e 2 x (4 Ax + 2 A + 2 B ) ⇔ - y " = e 2 x (4 Ax 2 + 8 Ax + 4 Bx + 2 A + 4 B ) Thế vào pt : y "− 5 y '+ 6 y = e 2 x (2 x + 1) ⇔ ⇒ ⇔ e 2 x (−2 Ax + 2 A − B ) = e 2 x (2 x + 1) −2 A = 2 ∧ 2 A − B = 1 A = −1 ∧ B = −3 ⇒ 1 nghiệm riêng của pt đã cho là : y = e2 x (−1x 2 − 3x ) .1 nghiệm riêng của pt đã cho có dạng : y = e 2 x x( Ax + B) ⇔ y = e 2 x ( Ax 2 + Bx) . k 2 = 3 k 2 − 5k + 6 = 0 .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e 2 x và y2 = e3 x .Pt thuần nhất liên kết : y "− 5 y '+ 6 y = 0 . ( Q( x) là đa thức và bậc Q( x) = bậc P ( x) ) VD : Giải : y "− 5 y '+ 6 y = e 2 x (2 x + 1) Bài giải : .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : y = C1e− x sin 2 x + C2e − x cos 2 x + e 2 x ( (C1 . C2 ∈ ¡ ) b. Nếu 1 2 12 215 x − x+ ) 13 169 2197 α là nghiệm đơn của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng : y = eα x xQ ( x) ..

1 nghiệm riêng của pt đã cho có dạng : y = e2 x x 2 A .Pt đặc trưng : ⇒ ∆' = 0 k1 = k2 = 2 k 2 − 4k + 4 = 0 . C2 ∈ ¡ ) 2 .Pt thuần nhất liên kết : y "− 4 y '+ 4 y = 0 .Có : y ' = 2 Ae 2 x x 2 + 2 Ae 2 x x ⇔ y ' = e 2 x (2 Ax 2 + 2 Ax ) y " = 2e 2 x (2 Ax 2 + 2 Ax) + e 2 x (4 Ax + 2 A) ⇔ - y " = e 2 x (4 Ax 2 + 8 Ax + 2 A) Thế vào pt : y "− 4 y '+ 4 y = e 2 x ⇔ ⇒ ⇔ e2 x 2 A = e2 x 2A =1 1 A= 2 ⇒ 1 nghiệm riêng của pt đã cho là : 1 y = e2 x x 2 2 . Nếu α là nghiệm kép của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng : y = eα x x 2Q ( x ) . C2 ∈ ¡ ) c.y = C1e 2 x + C2 e3 x + e 2 x (− x 2 − 3x ) . (C1 .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : 1 y = C1e2 x + C2 xe2 x + e 2 x x 2 . ( Q( x) là đa thức và bậc Q( x) = bậc P ( x ) ) VD : Giải : y "− 4 y '+ 4 y = e 2 x Bài giải : . (C1 .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e 2 x và y2 = xe 2 x .

P2 ( x ) ) VD : Giải : y "+ y = sin 3 x Bài giải : .Pt đặc trưng : ⇒ ∆ ' = −1 k1. Nếu α + β i không là nghiệm của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng : y = eα x [ Q1 ( x) sin β x + Q2 ( x) cos β x ] ( Q1 ( x).Thế vào pt : y "+ y = sin 3 x ⇔ −8 A sin 3 x − 8 B cos 3 x = sin 3 x ⇒ −8 A = 1 ∧ −8 B = 0 1 ⇔ A=− ∧B=0 8 ⇒ 1 nghiệm riêng của pt đã cho là : . ( P1 ( x).Có : y = e0 x ( A sin 3x + B cos 3x ) y = A sin 3x + B cos 3x y ' = 3 A cos 3 x − 3B sin 3x y " = −9 A sin 3 x − 9 B cos 3 x .2 = ±i k 2 +1 = 0 .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = sin x và y2 = cos x - Có : ⇒ ⇒ y "+ y = sin 3 x = e0 x ( 1sin 3 x + 0 cos 3 x ) α = 0∧β =3 α + β i = 0 + 3i = 3i ≠ k1.1 nghiệm riêng của pt đã cho có dạng : ⇔ .Pt thuần nhất liên kết : y "+ y = 0 .⇔ 2. Q2 ( x ) là đa thức có bậc bằng nhau và bằng bậc cao nhất của P1 ( x ). C2 ∈ ¡ ) 2 f ( x) = eα x [ P1 ( x) sin β x + P2 ( x) cos β x ] .2 . (C1 . 1 y = e2 x ( x 2 + C2 x + C1 ) . P2 ( x) là đa thức ) a.

Pt đặc trưng : ⇒ ∆ ' = −9 k1.Có : y ' = e x ( Ax sin 3 x + Bx cos 3x) + e x ( A sin 3x + 3 Ax cos 3 x + B cos 3 x − 3Bx sin 3x) .⇔ 1 y = − sin 3 x + 0 cos 3 x 8 1 y = − sin 3 x 8 . (C1 .2 nghiệm đltt của pt là : y1 = e x sin 3x và y2 = e x cos 3 x - Có : ⇒ ⇒ y "− 2 y '+ 10 y = e x cos 3x = e1x ( 0sin 3x + 1cos 3 x ) α = 1∧ β = 3 α + β i = 1 + 3i = k1 . Q2 ( x ) là đa thức có bậc bằng nhau và bằng bậc cao nhất của P1 ( x ). P2 ( x ) ) VD : Giải : y "− 2 y '+ 10 y = e x cos 3 x Bài giải : .2 = 1 ± 3i k 2 − 2k + 10 = 0 .Pt thuần nhất liên kết : y "− 2 y '+ 10 y = 0 .1 nghiệm riêng của pt đã cho có dạng : y = e x x ( A sin 3 x + B cos 3x ) ⇔ y = e x ( Ax sin 3 x + Bx cos 3x ) .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : 1 y = C1 sin x + C2 cos x − sin 3x . C2 ∈ ¡ ) 8 b. Nếu α + β i là nghiệm của pt đặc trưng thì (1) có nghiệm riêng dạng : y = eα x x [ Q1 ( x) sin β x + Q2 ( x ) cos β x ] ( Q1 ( x).

(C1 .⇔ y ' = e x ( Ax sin 3x + Bx cos 3x + A sin 3x + 3 Ax cos 3x + B cos 3 x − 3Bx sin 3x) y " = e x ( Ax sin 3x + Bx cos 3x + A sin 3x + 3 Ax cos 3x + B cos 3x − 3Bx sin 3 x) + e x ( A sin 3 x + 3 Ax cos 3 x + B cos 3x − 3Bx sin 3 x + 3 A cos 3 x + 3 A cos 3 x −9 Ax sin 3 x − 3B sin 3 x − 3B sin 3 x − 9 Bx cos 3 x) ⇔ y " = e x (−8 Ax sin 3x − 8Bx cos 3x + 2 A sin 3x + 6 Ax cos 3 x +2 B cos 3 x − 6 Bx sin 3x + 6 A cos 3x − 6 B sin 3 x) x .Thế vào pt : y "− 2 y '+ 10 y = e cos 3x ⇔ e x 6 A cos 3 x − e x 6 B sin 3 x = e x cos 3 x ⇒ 6 A = 1 ∧ 6B = 0 1 ⇔ A= ∧B=0 6 ⇒ 1 nghiệm riêng của pt đã cho là : 1 y = e x x sin 3x 6 . C2 ∈ ¡ ) 6 .Nghiệm tổng quát của pt đã cho là : y = C1e x sin 3 x + C2e x cos 3x + e x 1 x sin 3x .

VỀ BÀI THI .Cấu trúc : + Trắc nghiệm : 70% + Tự luận : 30%  Toán kinh tế (cực trị toàn cục)  Giải ptvp tuyến tính cấp 1 – Becnouly. ptvp tuyến tính cấp 2 (các dạng đặc biệt) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful