You are on page 1of 32

TRIBUNA SINDICAL

Boletín informativo del Sindicato Unitario nº 1 7 Febrero 201 4

SU

SUMARIO :
Editorial...................................................................................03 22 de Març: MARXA DE LA DIGNITAT...................................04 Contra la pujada del preu del transport públic........................ 06 La Reducción de costes en Explotación.................................08 Plan de Pensiones de Metro.................................................. 1 2 Comité de Empresa................................................................ 1 5 2 Sindicato Unitario

Editorial
Estamos envueltos en una espiral de dudas y sin saberes. ¿Por qué? Pues porque las noticias que nos llegan por los medidos de comunicación son sin dudar temibles, déficits impresionantes, subidas del paro y la emigración, recorte de derechos, incluidos los sociales...Y sin embargo dentro de nuestra querida empresa parece que no pasa nada, no es que nos parezca mal, es que sencillamente no es real. De ahí nuestras dudas. ¿A que se debe el ocultismo? ¿Por qué no hay para la empresa nada de lo que tratar? A día de hoy, desde el 24 de diciembre pasado, prácticamente no se ha producido una sola reunión, y de haberse producido no convocada por la empresa, si no siempre solicitada por el Comité, y con un resultado aciago. Eso si, en diferentes secciones de esta empresa se están incumpliendo pactos y acuerdos con una nueva manera unilateral de interpretarlos que nos obliga a pasar si o si por los tribunales de justicia, ya que inspección de trabajo se nos ha quedado corta, pues la empresa acumula multas o actas de infracción por los mismos temas sin ningún pudor. Incluso nos vemos obligados a interponer demandas y/o conflictos colectivos por temas, como por ejemplo la asignación del turno de trabajo por antigüedad, que siempre han estado claros en esta en empresa, ya que así lo tenemos recogido en convenios, pactos y acuerdos. Todo esto nos hace pensar que no debemos tener ningún tipo de problema presupuestario, ya que la justicia es muy cara y suponemos que cumplen religiosamente con las multas que les son interpuestas. Además no dudamos que pagan generosamente a sus abogados, juristas, pasantes... Necesarios para la defensa de sus causas frente a los malvados trabajadores que exigen sus derechos. Estaremos tranquilos entonces Así que cuando vengan con los recortes, que vendrán, les diremos que dejen de pleitear por quitarnos lo poco que nos queda y que con los beneficios que conseguirán, que nos suban el sueldo que ya seria hora

Sindicato Unitario

3

2 2 d e M arç: M ARXA D E LA D I G N I TAT
Diferents organitzacions socials, polítiques i sindicals, ens hem reunit per coordinar una mobilització a nivell estatal amb l’objectiu de lluitar conjuntament contra les polítiques antisocials dels governs central i de Catalunya. Partint d’una proposta del SAT d’Andalusia i altres organitzacions, es convoca una MARXA DE LA DIGNITAT que s’iniciï a tots els territoris possibles amb l’objectiu de confluir finalment a Madrid el proper 22 de març. Estem davant d’una situació absolutament límit. L’atur, la precarietat, la pobresa, la repressió i les seves polítiques retrògrades, entre molts altres motius, ens situen en un moment de màxima alerta que necessita que tots i totes ens mobilitzem per recuperar els nostres drets i revertir la situació. Per tal d’aconseguir-ho, ens plantegem articular un moviment col·lectiu amb els següents objectius:   •  Dir NO al pagament d’un deute il·legítim.   •  Acabar amb l’atur i la precarietat.   •  Rebutjar les polítiques patriarcals que humilien la dona trepitjant els seus drets com el de decidir sobre el seu propi cos.   •  Retirada immediata de totes i cadascuna de les retallades com també de la reforma laboral. 4 Sindicato Unitario

  •  Garantir treball, educació, sanitat, aliment i habitatge dignes per a totes les persones, sigui quina sigui la seva procedència.   •  Exigir la dimissió del govern del PP, el de CiU; dels governs fidels a la Troika. Que se’n vagin TOTS!   •  Garantir el dret a l’autodeterminació i el dret a decidir de tots els pobles. Organitzacions de Barcelona, de Tarragona, Girona (des de la Xarxa pels Drets Socials), entre altres localitats, ens estem coordinant i treballant per tal de dur a terme la MARXA DE LA DIGNITAT. A Catalunya, volem que aquesta mobilització sigui massiva, unitària i contínua, i per això, fem una crida a tots els moviments i organitzacions socials, veïnals, sindicals i polítiques del nostre país, com també a tots els mitjans de comunicació alternatius, per tal que s’hi impliquin i participin en l’organització i difusió d’aquesta iniciativa. Per més informació: www.marxadeladignitat.org

PA, TREBALL, SOSTRE I DIGNITAT PER A TOTS I TOTES! LA LLUITA I LA MOVILITZACIÓ ACABA DONANT EL SEU FRUIT! 22 DE MARÇ TOTS A MADRID!!!!
Sindicato Unitario 5

C O N T RA L A P U J AD A D E L P RE U D E L T RAN S P O RT P Ú B L I C
Desde la Federació d’Asociacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i la Asociació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) s’està portant a terme una campanya contra la pujada del preu del transport públic a Catalunya. Els augments continus en els preus dels títols de transport, unit això a la situació de crisi actual fa que per a moltes persones una T-1 0 o qualsevol altre títol, sigui quasi un article de luxe. Es per això que desde les asociacions de veïns, usuaris i altres col.lectius i moviments socials s’estàn portant a terme concentracions i campanyes de protesta. Us hi adjuntem el comunicat conjunt de la FAVB i de la PTP:
Sumant càstigs a una ciutadania cada cop més desposseïda dels seus drets, el nou any ens porta una nova pujada de tarifes en el transport públic, mentre els ingressos de la majoria de la població, recordem-ho, lluny d’augmentar en paral·lel a aquestes tarifes, no fan més que disminuir. D’esquenes a la realitat social, l’objectiu dels continus augments que hem patit els darrers anys no és altre que disminuir el finançament públic del transport via impostos i cobrir-lo amb l’augment de la contribució dels usuaris, que ha passat d’un 40% a un 47% en els dos darrers anys. L’augment abusiu que això ha comportat suposa a la pràctica eliminar el caràcter social del transport públic, dificultant l’accés universal a aquest servei al·legant dificultats pressupostàries. Suposen també un cop per a la promoció d’aquest transport

6

Sindicato Unitario

davant del transport privat i per tant per les polítiques de mobilitat sostenible de les quals l’Ajuntament hauria de ser el principal impulsor. Fets com aquests demostren a més que, en les qüestions que estan a la seva mà, les polítiques aplicades per l’Ajuntament de Barcelona no difereixen de les polítiques antisocials de la Generalitat o l’Estat. Davant d’aquesta situació les demandes veïnals són:   •  Congelació del darrer augment aplicat a les tarifes, que assoleix xifres que no guarden cap mena de relació amb el poder adquisitiu de la població, com ara 10,30€ a la T10 o 42,50€ a la T-50/30. L’argument que títols com aquests no són d’ús quotidià per als barcelonins afegeix la burla a una política tarifària que castiga els més febles.   •  Transparència en els comptes del transport públic. Qüestions com la profusió de càrrecs directius amb salaris desconeguts i fora de conveni a TMB, la principal empresa operadora a Barcelona, no ajuden a pensar que la seva gestió es fa rigorosament amb els criteris d’interès públic que correspon a la seva naturalesa d’empresa pública.   •  Creació d’una taula social per fixar les tarifes del transport públic que tingui com a objectiu bàsic adequar els preus als ingressos de la població i on tinguin cabuda els diferents agents socials. La fixació d’una tarifa social de la qual puguin beneficiar-se les classes més desfavorides en els seus desplaçaments diaris hauria de ser una prioritat per a aquest Ajuntament.

El transport públic és un dret, no un privilegi!

Sindicato Unitario

7

L a Re d u c c i ó n d e C o s t e s e n E xpl otaci ón y s u s E fectos en l a S eg u ri d ad y S al u d d e l os Trabaj ad ores d e M etro
La grave crisis económica en que estamos inmersos, gracias a los políticos, banqueros y empresarios corruptos de este país, ha dado pié a una serie de políticas capitalistas neoliberales, que llevan a ahogar económicamente a la clase trabajadora y someterla al puro esclavismo, al minimizar sus ingresos y recortar gravemente sus derechos laborales y sociales. Algunos directivos de TMB, han visto esas políticas (otrora llamadas fascistas) como una oportunidad para impulsar sus carreras y mejorar sus ya abultados ingresos económicos (mirar evolución de los salarios en España), buscando variopintas maneras de ahorrar en costes, dirigidos básicamente a limitar los salarios de los trabajadores de base, recortar en los elementos que utilizan los trabajadores para el desarrollo de su trabajo habitual, como elementos de protección fungibles, herramientas manuales, materiales y recambios variados, y lo que es más grave, recortando en las partidas destinadas a solucionar los problemas relativos a la prevención de los riesgos laborales. Esas actuaciones antisociales y antipreventivas, no serian posibles sin los “estimados colaboradores” que tienen en las diferentes secciones o unidades en Metro, que siguen fielmente la voz de su amo, a ver si les cae el hueso (paga de objetivos), y creando ambientes de trabajo, que en algunos departamentos, pueden llegar a ser como una olla de presión. 8 Sindicato Unitario

Ese ahorro que han “diseñado” los directivos de TMB, está afectando gravemente a la seguridad y salud de los trabajadores de Metro, incumpliendo las resoluciones de Inspección de Trabajo, incumpliendo las medidas preventivas tomadas en el seno del Comité de Seguridad y Salud, y utilizando la Unidad de Prevención como medio, para justificar los mínimos legales establecidos, y en algunos casos, retrocediendo a lo establecido en Metro. Esas actuaciones, se traducen en procedimientos de trabajo más laxos (mirar para otro lado) con la observación de las normas de seguridad, tanto en los trabajos realizados por personal de Metro como en los de personal de subcontratas, y ello conllevará más accidentes laborales, y seguramente más bajas de trabajadores por “moobing”, o acoso laboral a los trabajadores obligados a aumentar su rendimiento y a trabajar en condiciones menos seguras. Esas nuevas políticas restrictivas (económicamente hablando), van en contra del decálogo que se publico el día 25 de octubre de 2001 , como aviso interno 67(TB) – 95 (M), “Principios básicos de la Política de Prevención de Riesgos Laborales”. Ese decálogo compromisos de la dirección de TMB, como es del año 2001 , parece ser que ha quedado en el olvido de los desmemoriados directores, y estaría muy bien que volvieran a leerse ese decálogo de compromisos.

¡¡ Y si no existen ya esos compromisos, que se retracten públicamente !!
Sindicato Unitario 9

El responsable de la UPRL, tiene mucha responsabilidad, ya que no debe tomar parte ni concierto, sino, asesorar y recordar a las partes que el Comité de Seguridad y Salud (CSS), emana de la ley de PRL, y además es parte del Comité de Empresa, por lo tanto, lo que se decide en ese seno es de obligado cumplimiento, como si fuera parte de un Convenio Colectivo. Pero el citado responsable, está actuando como una marioneta en manos de la representación empresarial del CSS, y está claramente tomando parte de las decisiones empresariales, muchas veces en contra de los principios básicos de prevención. Eso nos da mucha pena, ya que no solo no vemos concienciación preventiva en la representación empresarial del CSS, sino que tampoco, ni en los responsables, ni en algunos de los “técnicos/as” de la Unidad de Prevención. Desgraciadamente, a esta dirección solamente le interesa que su silla no se mueva demasiado, y los costes que se deberían realizar para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de Metro, no afecte en sus pagas de objetivos, ni en las dietas por reuniones, ni en los beneficios sociales que disfrutan (mutua privada, mini periodos en hoteles de reposo, salidas en grupo, gimnasios para reducir el estrés), ya que todos esos costes van a cargo de la partida de masa salarial de Metro. Seguramente, a muchos de los “afectados” por este escrito, no se les caerá la cara de vergüenza, posiblemente, porque la vergüenza la tienen intacta, ya que nunca han gastado ni un solo gramo de ella. 10 Sindicato Unitario

Pero los trabajadores de base, si que podemos hacer algo para que reaccionen esos irresponsables, y es exigir a nuestros responsables directos, que cumplan con los procedimientos de trabajo y con las normas de prevención, y que nos faciliten todas las herramientas y medios para poder realizar nuestras labores con total seguridad. Si algún “estimado colaborador”, se negara a proporcionarnos esas herramientas o medios de seguridad, le comunicamos mediante un parte de comunicación por duplicado, o mediante un correo electrónico (poniendo las moscas de recibido y leído), dirigido al ordenante:

“Le comunico, que esos trabajos o procedimientos de trabajo que me está ordenando realizar, no se pueden realizar de manera segura, ya que no me está proporcionando las herramientas o los medios de seguridad adecuados. Cuestión que puede derivar en una acción insegura e incluso en un accidente laboral, ya que esa orden va en contra de los principios de acción preventiva establecidos en Metro.”
Inmediatamente después, debemos remitir copia del parte de comunicación, o copia de correo electrónico a los Delegados de Prevención, para que realicen las respectivas gestiones, y si procediera, a denunciar a quién o quienes se niegan a proporcionarnos las herramientas o equipos de trabajo necesarios. Que nos consta, que a la alta dirección, las multas de Inspección, les sientan como a las zorras los perdigones.

Salud y lucha.
Sindicato Unitario 11

P l an d e P en s i on es d e M etro
En la reunión de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Metro, del pasado mes de julio de 201 3, se tomó el acuerdo sobre la disponibilidad de los derechos consolidados de los partícipes , así como el procedimiento a seguir en caso de ejecución sobre la vivienda habitual. Esto está publicado en el enlace del Plan de Pensiones de la Intranet pero, dado que no todos los partícipes tienen acceso a la misma y, visto que desde entonces, desde la Comisión de Control no se ha enviado la información a todos los partícipes, desde el SINDICATO UNITARIO hemos decidido dar publicidad al mismo ya que, entendemos que, en los tiempos que corren, esto tiene la suficiente importancia como para que nadie se quede sin ser conocedor de dicho acuerdo.
"(... ) la Comisión de Control acuerda el siguiente procedimiento: 1º) La liquidación excepcional de derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual únicamente podrá ser solicitada por los partícipes del Plan de Pensiones, tanto en activo como en suspenso. 2º) La liquidación excepcional de derechos consolidados por esta causa únicamente podrá solicitarse entre los días 15.05.2013 y 15.05.2015, salvo que el Gobierno amplíe o prorrogue la vigencia de la misma. 3º) El partícipe que solicite la liquidación excepcional de sus

12

Sindicato Unitario

derechos consolidados a esta causa deberá solicitar la misma a la Comisión de Control del Plan de Pensiones, acompañando a su solicitud, cuando menos, la siguiente documentación:   •  Acreditación de hallarse incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa o venta extrajudicial para el cumplimiento de sus obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su vivienda habitual, lo que podrá efectuarse aportando copia de la resolución judicial, con certificación de firmeza, que despache la ejecución de la vivienda.   •  Acreditación de que la vivienda objeto de ejecución constituye la vivienda habitual del ejecutado, lo que podrá justificarse mediante certificación municipal de empadronamiento o cualquier otro documento oficial que así lo certifique.   •  Declaración jurada del partícipe de no poseer otros bienes, rentas o derechos suficientes para satisfacer la deuda objeto de ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.   •  Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales.   •  Cualquier otro documento que, a juicio del partícipe, contribuya a acreditar la imposibilidad de pago de la deuda objeto de ejecución. 4º) Recibida que sea la solicitud del partícipe y acreditada a juicio de la Comisión de Control la concurrencia de las circunstancias habilitantes para acordar la liquidación de sus derechos consolidados por esa causa, la Comisión de Control procederá a su aprobación y dará inmediato traslado de la misma a la Entidad Gestora a fin de que compruebe, previo en su caso el estudio actuarial correspondiente, que el importe neto de los derechos consolidados es suficiente para evitar la enajenación de la vivienda. 5º) Únicamente en caso de existir derechos consolidados netos suficientes la Entidad Gestora procederá al reembolso de los mismos, en forma de pago único y por la cuantía necesaria para

Sindicato Unitario

13

evitar la enajenación de la vivienda, previa aplicación del régimen fiscal que corresponda a la liquidación que se practique. Dichos derechos netos serán equivalentes a la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados, en todo o en parte, hasta la fecha de la consignación, así como con los gastos y costas causadas en la cuantía que resulten tasadas por el órgano jurisdiccional. 6º) El reembolso se consignará directamente por la Entidad Gestora en el Juzgado donde se tramite el procedimiento de ejecución hipotecaria, por cuenta del partícipe y a efectos de liberar el bien y declarar terminado el procedimiento en los términos establecidos por el artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 7º) La consignación judicial del reembolso deberá efectuarse por la Entidad Gestora dentro del plazo máximo de siete días hábiles a contar desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente. 8º) Una vez efectuado el reembolso y tratándose de partícipes en régimen de prestación definida para la contingencia de jubilación, el actuario ordinario del Plan de Pensiones certificará la nueva cuantía de las prestaciones del partícipe en razón a los derechos consolidados resultantes de la liquidación practicada. Igualmente se procederá, respecto de todos los partícipes del Plan, en punto a la determinación de los capitales de cobertura para las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones. 9º) La aprobación de las solicitudes de liquidación de derechos consolidados por esta causa podrá delegarse por la Comisión de Control en el Presidente y Secretario de la misma. "

14

Sindicato Unitario

COMITÉ DE EMPRESA
Pleno del 02/01 /201 4:
aquellas iniciativas en apoyo de esta iniciativa, siempre y Se inicia el Pleno con la cuando no vaya en contra de presencia de dos lo que como empleados de representantes de la Metro podemos, o no hacer. Plataforma “Trobada de la Alternativa de Nou Barris”, Información para explicarnos las acciones Permanente del C.E.: a tomar por este colectivo   –  Se informa de la reunión sobre los respecto al incremento de mantenida tarifas en el transporte calendarios laborales del aprobado por la ATM y 201 4, en la que la empresa ha solicitar la colaboración del contemplado 3 de los 1 0 C.E. en futuras acciones que puntos planteados desde el C.E., así como lo manifestado se lleven a cabo. sobre las fiestas recuperables Nos hacen entrega de un y, han reconocido que el escrito para que les calendario de Atención Digital ayudemos a darle publicidad estaba mal. sobre algunas de las medidas que proponen y la Se indica que, en los concentración que se va a calendarios no aparecen llevar a cabo el viernes 3 a las todos los distintos tipos de 1 9:00 en la Pça de Llucmajor. contratos a tiempo parcial que existen en la empresa y, por lo Una vez escuchados y tras las tanto, no tienen ningún manifestaciones de los referente. El C.E. no debería distintos sindicatos del C.E., dejar pasar por alto estas se acuerda realizar una carta, cosas. como en años anteriores, en Desde el S.U., se añade que contra del aumento abusivo llevamos años peleando por de tarifas y, sumarnos a todas que se contemple la jornada Sindicato Unitario 15

teórica diaria, así como los cómputos de todos aquellos sectores que tienen jornadas irregulares, para que la empresa no siga jugando con excesos y débitos de los compañeros de tiempo parcial. Si hay posibilidades legales, deberíamos pelear por ello.

nos vuelva a ocurrir como en esta ocasión, que siendo una convocatoria abierta, finalmente las personas que salen son de la bolsa de verano y, entonces el contrato ofertado es de relevo y al 75%.

Boletines vía libre.-

Locutores.-

Los Delegados de Prevención comentan que se ha realizado Se recuerda que en el último un escrito a la empresa a este Pleno se acordó mirar el tema respecto, el cual se lee en el de las plazas de locutores del Pleno. último concurso/oposición jurídicamente. Esto ya se ha Personal de verano.hecho y, sólo falta ver cómo Se expone la necesidad de se enfoca. recordar a la empresa que Falta el acta de apertura del habría que mirar cómo queda tribunal y, el próximo jueves el escalafón de este colectivo, ya podremos valorar si poner después de haber trabajado el primer verano tras el acuerdo. la demanda, o no. Hay un pequeño debate en el que se deja claro que, a partir de ahora, en todos los tribunales que se celebren hay que dejar claro que tipo de contrato es el que se ofrece y una manifestación por la parte social para que no 16 Se acuerda realizar un escrito a la empresa sobre el tema.

Reglamento de Circulación.Se indica que ya ha salido el aviso diciendo que el día 1 9 de enero de 201 4 va a entrar Sindicato Unitario

en vigor el nuevo Reglamento de Circulación, y en su día se nos dijo que esto sería cuando todo el personal estuviera ya formado. Se acuerda esperar a la entrada en vigor, para luego pedir a la empresa nos diga qué personas y colectivos son los que han recibido la formación.

entregarla a la empresa.   ►   Se indica que se acordó hacer un escrito a la Jefatura de la Inspección para mantener una reunión, dado que según la empresa hay dos resoluciones que, después de haberlas recurrido, la resolución les ha sido favorable y el C.E. no tiene conocimiento de ello por ningún conducto.

Varios:
  ►   El Presidente informa que, hay pendiente una reunión con la Sra. Carmen Macías y el Sr. A. Egea, sobre la problemática del colectivo de ACI’s, la que se debería haber celebrado en la primera semana de este mes de enero pero, por problemas de agenda no se ha podido llevar a cabo.   ►   Se comenta que hay una propuesta de los OTE’s y que sería bueno tener una reunión antes con ellos en el CCM el próximo jueves 9 de enero a las 1 4:00 horas y, si todos están de acuerdo, Sindicato Unitario

Pleno del 09/01 /201 4: Información de Permanente del C.E.: la
  –  Se informa de la recepción de dos resoluciones de Inspección de Trabajo:   1 . Sobre las operativas llevadas a cabo por los Vigilantes de Seguridad y la Guardia Urbana, solicitando billetes e imponiendo multas a los pasajeros sin billete. Resolución en la que queda claro que no pueden desempeñar tales funciones que, corresponden al personal de Intervención (ACI’s). 17

Sobre este tema se propone Punt TMB de Sants estaría enviar al Sr. Forn copia de la cerrado el día 6 de enero, por resolución. falta de personal.   2. Sobre el Plan de Igualdad, en el que el Inspector se declara no competente y, nos remite a la jurisdicción laboral. Abierto un pequeño debate al respecto, se acuerda que, ya que el próximo lunes tenemos reunión con el Sr. Egea, aprovechar para comentar el A este respecto, se propone tema. preguntar a la empresa si ha recibido la subvención de Mantenimiento Teleférico.1 5.000 € por la puesta en marcha del Plan de Igualdad Se comenta que, el día 20 de ya que, si la recibido se enero va a dar comienzo el contradice con todo lo mantenimiento anual del sucedido sobre este tema. Teleférico y, a día de hoy, ni el C.E. ni los trabajadores,   –  Se informa sobre la conocen el cuadrante de llamada hecha a la Sra. horarios y fiestas, máxime Carmen Macías, recordándole cuando este año el que tenemos pendiente la mantenimiento va a ser más reunión con el Sr. Egea sobre largo y más completo que en la problemática de los ACI’s y, años anteriores. acordando que ésta se celebre el lunes a las 1 5:00 h. Se acuerda realizar un escrito solicitando reunión urgente con el Sr. Nadal para tratar Cierre Punt TMB Sants- sobre los horarios y fiestas del Estació.personal durante el mantenimiento, así como Se indica que hay un correo llamar al Sr. Del Cerro para electrónico, dirigido a los adelantar el tema. CIAC’s, comunicando que el 18 Sindicato Unitario

OTE’S.-

Se recuerda en el C.E. que el jueves anterior se había acordado ir a Sagrera a hablar con los compañeros sobre la propuesta realizada. Al mismo tiempo se informa de la recepción de la resolución de Inspección en la que se resuelve reconociendo el derecho de los trabajadores a realizar el descanso y, si la empresa no cumple, levantar acta de sanción.   ►   Se comenta que, por la jubilación de un Motorista, se Se acuerda acudir a las 1 4:00 ha contratado a un relevista a Sagrera para mantener la de la bolsa de verano como reunión con los OTE’s., e Guardavías pero, que éste informarles de lo que hay, así está muy abajo en el como conocer su posición al escalafón y, por lo tanto no le respecto. hubiera correspondido acceder a este contrato.

  ►   Se informa que, en L-5, se ha estado informando al personal de verano que, aunque todavía tengan contrato en vigor pero, dado que ya han cubierto su tiempo de trabajo y ya no han de volver, tienen que devolver la llave Kaba y el pase de empleado. Hablado con la Gerencia, el Sr. Jurado indicó que se había tratado de un malentendido.

Varios:

  ►   Se comunica que, en L5, se ha sancionado a un AAC por salir 1 0 minutos antes a buscar un tren a otra estación, dándose una incidencia en ese intervalo de tiempo y no habiendo nadie en la estación para atenderla. Sindicato Unitario

Después de un debate en el que se deja claro que no sabemos si se ha llamado a todo el personal del escalafón anterior a este compañero por si le pudiera interesar la plaza y/o de qué forma se ha llegado a ofrecérsele a él y no a otro compañero/a. Se acuerda realizar un escrito 19

solicitando información a la Pleno del 1 6/01 /201 4: empresa sobre el proceso.

Información de   ►   Se entrega al Pleno del Permanente del C.E.:

la

Comité el última acta del FAS,   –  Se informa de la reunión en la que se detallan las mantenida con la empresa nuevas ayudas aprobadas. sobre el tema de los ACI’s y se hace un resumen de la   ►   Se comenta la misma. problemática de seguridad Después de un debate sobre que se está dando en la cómo se desarrolló la misma, estación de La Pau y, que se en el que se deja claro que la está tapando el número de empresa viene con el mismo incidencias que se dan por guion de siempre, se acuerda parte del departamento de realizar un escrito solicitando Prevención, sobre todo las un calendario de reuniones, dadas por los compañeros de con el fin de abordar toda la cierra que, están pidiendo el problemática del sector. número de referencia cunado comunican una incidencia.   –  Se informa de la apertura de expediente por falta muy Se acuerda que los grave a dos compañeros. Delegados de Prevención lleven este caso a la reunión   –  Se informa de la solicitud del Comité de Seguridad y del informe favorable del C.E. Salud que se realizará el por la recalificación próximo día 1 5 de enero. profesional denunciada por dos compañeros/as.   ►   Se indica que, en L-3 hay estaciones en las que no   –  Se informa sobre la hay DEC, concretamente en respuesta dada por la Les Corts y Catalunya desde empresa a la pregunta del el día 31 de diciembre de C.E. sobre el contrato relevo 201 3. del 75% que se ha hecho 20 Sindicato Unitario

para cubrir una plaza de guardavías sin haber hecho ningún concurso, ni haber preguntado al resto de personal de la bolsa de verano según el escalafón establecido. Respuesta que, según la empresa, se habían estudiado los diferentes perfiles del personal de verano y se le ofertó la plaza al que, ellos, creían se adaptaba mejor a las características del mismo (está en el puesto 299 del escalafón).

que nos darán el nombre de la empresa pero no así el coste que esto va a representar. Después del debate pertinente se acuerda:   1 . Realizar una denuncia a Inspección por la falta de la información solicitada.   2. Hacer un escrito solicitando reunión con los responsables de los CIAC’s, en un plazo máximo de 1 0 días.

Oficinas CIAC’S.Se comenta que la respuesta de la empresa al cierre del Punt TMB de Sants Estació el día 6 de enero, en Relaciones Laborales sólo tienen el correo electrónico comunicando el cierre, no saben nada más. Y al respecto de la información solicitada sobre la empresa que realizará las sustituciones en Sistema de Datos Digitales, responden Sindicato Unitario

OTE’s.Se comenta la reunión mantenida con el personal el pasado jueves y, el escrito que se haría como Comité para exigirle a la empresa que cumpla con la resolución de Inspección respecto a su derecho a disfrutar del descanso reglamentario, haciendo notar que, para ello no deben utilizar a los habilitados, ya que la función del habilitado es cubrir incidencias en vacaciones y procesos de IT. 21

Sanitarios L-1 .Se informa de las quejas recibidas respecto al estado en que se encuentran los sanitarios femeninos de Fondo y H. Bellvitge que, la mayoría del tiempo están atascados.

reducción de jornada no debe terminar después de su hora.

Varios:

  ►   Se informa en el Comité que, sobre el incidente de contaminación de la red de agua de Can Boixeres, se está haciendo una recogida Se acuerda que los de firmas, por iniciativa de los Delegados de Prevención trabajadores, con objeto de hagan un escrito al respecto. comunicar el tema a la Generalitat.

Personal reducida.-

con

jornada

Se comenta la problemática que se está dando, cuando hay retrasos en la línea, con el personal que disfruta reducción de jornada y que, cuando llaman al panel para que se les gestione el relevo y no plegar tarde, en muchas ocasiones no se les releva, con lo que plegan más tarde   ►   Se recuerda que de su hora. habíamos acordado el envío Tras un detenido debate, se al Sr. Forn de un escrito del acuerda realizar un escrito a C.E. adjuntando la resolución la empresa para que dé de Inspección sobre las solución a este problema ya masivas realizadas por los que, el personal con vigilantes. 22 Sindicato Unitario

Se acuerda realizar una denuncia, por vía de urgencia, ante Inspección de Trabajo, sobre el estado de las instalaciones, ya que hasta ahora no se han cambiado las alcachofas de las duchas, ni los filtros que están el interior de los grifos, ni sabemos el análisis del agua antes de la cloración, etc.

Se acuerda que, hoy mismo, se enviará un correo electrónico adjuntando la resolución.   ►   Se pregunta en el Pleno si sabemos que los TOLA’s realizan trabajos con el tren en marcha en Líneas Automáticas, a lo que alguno responde que está estipulado que deben hacerse pero no está estipulado de qué manera.

llevar a cabo las obras de mantenimiento anual (Funicular 3 semanas y Teleférico 6), en la que la empresa manifiesta que no es una modificación de los turnos de trabajo sino, una adaptación del calendario laboral.

Después de un pequeño debate y ampliación de explicaciones sobre la reunión, se acuerda interponer demanda ante   ►   Se pregunta al Comité Inspección de Trabajo por de Empresa si tiene falta de información al Comité conocimiento de la instalación de Empresa. de micro cámaras en los túneles de L-9 y, con qué   –  Se informa de los distintos escritos de respuesta objeto se está haciendo. de la empresa respectos a los Se preguntará a la empresa enviados por este C.E.: sobre este tema.     •  Respecto a la petición de iniciar los Minis en lunes, la respuesta es positiva. Pleno del 23/01 /201 4:

Información de Permanente del C.E.:

habían recibido la subvención   –  Se informa de la reunión por las horas de formación, mantenida sobre el cuadrante están a la espera de de horarios para el personal respuesta. de Funicular por el cierre para Sindicato Unitario 23

la     •  Sobre la petición de si

    •  A la petición de abono prendas de abrigo al efecto. de la hora Nona en el día 23, la Merce, manifiestan que no Después del debate se corresponde. correspondiente se acuerda que, los Delegados de   –  Se informa que hoy se Prevención realicen un escrito enviará el escrito al Sr. Forn al respecto de la ropa de adjuntando la resolución de abrigo y, por otro lado, el C.E. los ACI’s. realizar un escrito solicitando respuesta con un plazo no   –  Se recuerda que el lunes superior a una semana y si no 27 hay el CEMAC de la la entregan, presentar denuncia sobre el Proyecto denuncia ante Inspección. LEAN y, el 5 de mayo está fijado el juicio en Magistratura. Personal con contrato al

Personal de Vías.Se comenta que, en respuesta de la empresa sobre el problema del retorno a la base del personal que efectúa trabajos de guardavías, no se nos han facilitado todos los datos solicitados (rutas, horarios, etc. De todos los medios de transporte que han de coger). También hay quejas de estos compañeros por el frío que pasan en las paradas de los autobuses, a altas horas de la madrugada, y solicitan 24

75%.-

Se informa que, desde la jefatura de Material Móvil se ha convocado al personal con contrato al 75%, para proponerles hacer jornadas de 8 horas de lunes a jueves (fiesta viernes, sábado y domingo) y, así poder coincidir, durante todo el turno, con el personal de 8 horas. También se comenta que en Sagrera desde la puesta de la denuncia al Proyecto LEAN, están llamando a los trabajadores al despacho Sindicato Unitario

donde pretenden hacerles completo. firmar conforme han realizado Al respecto de los tribunales una reunión. también se comenta que, ya se han puesto dos denuncias Se acuerda: por el tema de los relevos   – Realizar un escrito a la para asistir a los mismos. empresa solicitando explicaciones sobre los Personal de la bolsa de verano.hechos. Se informa que, desde Relaciones Laborales, han comunicado que hay dos compañeros con contrato relevo de los que, uno solicita excedencia y, otro pasa a jubilación Parcial. Por lo que Tribunales.han de contratar a otras dos Tras la problemática surgida personas de la bolsa de con la convocatoria y verano con el mismo contrato. adjudicación de plazas de locutores a personal de la Se debate sobre si los dos bolsa de verano, haciéndoles agentes son AAC, no pasará contratos relevo al 75%, nada ya que se tira de los dos comentamos la conveniencia primeros del escalafón y ya de hacer un escrito que nos está, el problema estará en sirva de plantilla (redactada que si son de otro servicio y la por la asesoría jurídica) para empresa vuelve a actuar presentar en todos los como en la plaza de tribunales que se celebren, guardavías, nos veríamos en donde dejemos constancia de un conflicto. que las plazas sean esta situación, indefinidas y a tiempo Ante   – Hacer un escrito a la línea, explicando la problemática del 75% y las consecuencias que puede acarrear el aceptar las pretensiones de la empresa. Sindicato Unitario 25

entendemos que, desde el C.E. se debería instar a la empresa a la elaboración de un protocolo en donde se recojan las condiciones que se han de seguir a la hora de cubrir plazas con personal de verano, entendiendo que, siempre, se debe seguir el escalafón que en su día se elaboró y acordó.

tenemos pendiente de enviar el escrito a la empresa sobre el descanso de los OTE’s y que están utilizando a los habilitados para cubrir los descansos. Sobre esto se acuerda:   – Interponer demanda sobre la utilización de los habilitados para los descansos.   – Escrito a la empresa para el cumplimiento de la resolución de Inspección y que no utilice a los habilitados para ello.

Personal de Energía.Se informa desde el S.U. que, al parecer, el Sr. J.C. García, ha comunicado al personal que, cuando tengan un DC coincidente con Festivo Oficial, han de comunicar si quieren cobrarlo y, a su vez se les concederá fiesta inmediatamente al día siguiente del festivo, con lo que se les restarán 8 horas del cómputo anual personal. Se comenta que, al parecer, esto pasó a principios de año e informado el Sr. Del Cerro, éste contestó que había sido un error y que seguiría actuando como anteriormente. Se expone también que 26

Varios:
  ►   Se informa de que en Material Móvil los R.J. de este año no se han prefijado como en años anteriores. Ahora prefijan 8 y dejan 7 a libre elección. Se explica que, el tema del R.J. que queda libre (por ser impar), se acordó con la mayoría de los trabajadores que pasaría a ser de libre elección. Se perdió la Sindicato Unitario

oportunidad de haberlo hecho realizando trabajos para la por escrito. comunidad, rotan mucho y esto provoca quejas de los Se debería solicitar una usuarios por la mala reunión con el Sr. Oliva para información que ofrecen abordar el tema. (problemas con las tarjetas, información errónea de los   ►   Se explica que solicitada enlaces, etc.) y que pudieran la información de la estar realizando trabajos que instalación de micro cámaras son competencia de los AAC. en L-9, la empresa contesta que es cierto y que el objeto Se acuerda realizar un escrito de las mismas es colocarlas a la empresa solicitando cuál en aquellos lugares por los es el trabajo concreto que que pueden entrar los debe hacer este colectivo. grafiteros.   ►   Se informa sobre el   ►   Se informa que el Punt tema de falta de DEC’s en TMB de Sagrera ya está varias, la empresa ya ha abierto al público. respondido que se han repuesto y que, si falta   ►   El S.U. informa al C.E. alguno, se comunique a que en la comisión de través de los Delegados de Vivienda la empresa ha Prevención. manifestado que, desde el 1 de enero de 201 4, el tipo de   ►   Se informa que, en L-2, interés a aplicar en los hubo un atrapamiento (un préstamos de adquisición paraguas) y el tren inició la pasa a ser del 3%, en lugar marcha sin detectar el objeto. del 2’5% aplicado hasta Esto ocurrió la pasada entonces. semana en horario de relevo y, al parecer la Gerencia   ►   Se comenta que, las quiere tapar el tema. personas que están en Metro Sindicato Unitario 27

Pleno del 30/01 /201 4: Información de Permanente del C.E.: la
  –  Se informa de que los dos expedientes comunicados en el Pleno del día 1 6, se han resuelto con seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

Personal de Tiempo Parcial (AAC) en Turno y Relevo.Se comenta en el Pleno que, una vez hechas las consultas jurídicas correspondientes sobre este tema, hay dos sindicatos que ven la posibilidad de interponer conflicto colectivo sobre el hecho de que, personal de Tiempo Parcial esté prestando servicio en Turno y Relevo. al en se se

  –  Se informa de la apertura de expediente a una compañera AAC, por una falta de carácter muy grave. Después de un debate respecto, se acuerda que   –  Se informa de que, aún el próximo Pleno del C.E. estamos pendientes de pondrá a votación si respuesta por parte de la interpone, o no el conflicto. empresa sobre los temas de:   •  Contratos al Talleres Sagrera.   •  Disfrute de Material Móvil. 75% R.J. en de Energía.en

Habilitados OTE’s y EMI’s
El Sindicato Unitario expone que, se está dando la circunstancia de que los mandos de Energía, han pasado al turno de mañana a algunos habilitados, con el fin de que puedan dar cobertura a los descansos de los OTE’s, pasando de los intereses del resto de Especialistas de Mantenimiento de Energía Sindicato Unitario

  •  Protocolo funcionamiento sobre cobertura de vacantes por el personal de la bolsa de verano (Ej. Plaza de guardavías).

28

que, siendo más antiguos, pudieran estar interesados en cambiar de turno. Ya que la categoría de habilitado no existe y, a todos los efectos, siguen manteniendo la categoría de EMI. Visto el tema con la asesoría jurídica, esta ve clara la posibilidad de interponer conflicto colectivo por la vulneración del derecho de antigüedad en la elección de turno. Se abre un amplio debate en el que queda de manifiesto que, no todos, tienen tan claro lo de la interposición del conflicto pero, si otros lo tienen tan claro que traigan el redactado de la denuncia y, si entonces lo ven mejor, no hay inconveniente en ponerlo.

también comenta el S.U. la posibilidad de interponer conflicto por el incumplimiento de la resolución de Inspección, en la que claramente reconoce el derecho a su disfrute. Al final del correspondiente debate, se acuerda interponer ya, nueva denuncia ante Inspección de Trabajo, por el incumplimiento por parte de la empresa.

Varios:
  ►   Se informa de que, en Líneas Automáticas se está dando formación los martes por la noche a los TOLA’s, en horario de 00:00 a 05:00 horas. Por lo que si tienen fiesta miércoles y jueves, en turno de mañana, pierden medio día de fiesta.

Se acuerda que para el próximo Pleno del C.E. el S.U. Se acuerda solicitar reunión traerá el conflicto redactado con los responsables para para ser estudiado por todas tratar este tema. las opciones sindicales.   ►   Se explica al Pleno que, Sobre el tema de los en el día de ayer y, descansos de los OTE’s concretamente en L-1 , con la Sindicato Unitario

29

antes iban tres personas, ahora está cubierta solamente por dos, habría que hacer un escrito a la empresa solicitando salga a concurso oposición para que sea Se acuerda solicitar reunión cubierta. para que nos expliquen todo lo sucedido en la red de Metro   ►   Desde el Sindicato por ese motivo y, Unitario se expone la concretamente la Gerencia de necesidad de solicitar a la L-1 que expliquen los motivos empresa la convocatoria de de plegar tarde y no haber una reunión para abordad el tema del tipo de interés relevado a los AAC. aplicado a partir de enero de Así mismo, que nos den 201 4 en los préstamos de explicaciones sobre la adquisición de vivienda. actuación vergonzosa de Radio Metro sobre las Se acuerda realizar un escrito incidencias acaecidas (Nula a la empresa solicitando la reunión de la Comisión Mixta. información). movida del “No Vull Pagar” contra el incremento de tarifas, hubo AAC’s que plegaron hasta dos horas tarde.   ►   Desde el Sindicato Unitario también se recuerda al C.E. que, el Reglamento de Circulación ya ha entrado en vigor y, en este Comité de Empresa se acordó que cuando esto sucediera se pediría a la empresa nos facilitara la lista de todas las   ►   Se informa de que, personas que participan en la habiendo una plaza vacante circulación de trenes y han la formación en vías (bateadora), en la que recibido   ►   Se comenta que al parecer se vuelven a hacer operativas masivas con los vigilantes jurados solicitando billetes. Habrá que recopilar información y pruebas al respecto y, si es así, poner el conflicto correspondiente. 30 Sindicato Unitario

correspondiente, a la vez que se pondría la demanda correspondiente. Ya que, a fecha de hoy, tenemos noticias de que hay compañeros de algunos colectivos a los que aún ni se les ha programado cuando la van a recibir. Se acuerda hacer escrito a la empresa solicitando la información las personas que a fecha de hoy han recibido la formación, así como el envío de una carta al Sr. Didac

Pestaña diciéndole que han incumplido su palabra al respecto de que, en el momento de la entrada en vigor del Reglamento, todas las personas afectadas estarían formadas.   ►   Finaliza el Pleno, con la información recibida de Relaciones Laborales en las que se manifiesta que, a los compañeros/as de la bolsa de verano ya se les ha habilitado el acceso a la Intranet y el correo corporativo.

Sindicato Unitario

31

¡¡¡ AFILIATE !!!
Sección Sindical, Est. Vilapicina
Tel. 93 298 75 93 - Fax 93 298 75 94 Tel. Int.: 5301 0 / 87593 - Fax 87594

Lunes a Viernes: De 9 h. a 1 7 h

www.sindicatounitario.es sumetro@tmb.cat 630 384 483 / 61 9 707 1 97

Móviles de emergencia