Na osnovu člana 57. stav 1. tač. 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (’’Službeni glasnik RS’’, br.

72/2009, 52/2011 i 55/2013), člana 66. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’’Službeni glasnik RS’’, br. 55/2013) i člana 69. Statuta Osnovne škole ’’Šamu Mihaj’’ Bačko Petrovo Selo (del. br. 12/1-10, izmene i dopune: 212/1-10, 126/1-11, 163/1-11 i 61/1-12, u daljem tekstu: Statut), Školski odbor Osnovne škole ’’Šamu Mihalj’’ u Bačkom Petrovom Selu, na sednici održanoj dana 05.02.2014. godine, doneo je

P R A V I L N I K O D O D E L I P R I Z N A N J A ’’U Č E N I K G E N E R A C I J E’’
OSNOVNE ŠKOLE ’’ŠAMU MIHALJ’’ BAČKO PETROVO SELO
I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i postupak za dodelu priznanja ’’Učenik generacije’’ Osnovne škole ’’Šamu Mihalj’’ Bačko Petrovo Selo (u daljem tekstu: Pravilnik). II USLOVI ZA DODELU PRIZNANJA Član 2. Za Učenika generacije može biti proglašen svaki učenik završnog razreda Osnovne škole ’’Šamu Mihalj’’ Bačko Petrovo Selo, koji ispunjava sledeće uslove: 1. Da je u toku školovanja imao odličan uspeh u svim razredima; 2. Da je u toku školovanja imao primerno vladanje u svim razredima; 3. Da je u toku školovanja osvojio prvo, drugo ili treće mesto na opštinskom takmičenju, koje je predviđeno kalendarom takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo). III KRITERIJUMI ZA DODELU PRIZNANJA Član 3. Kriterijumi koji se vrednuju prilikom izbora učenika generacije su: 1. Opšti uspeh od 5-8. razreda; 2. Rezultati na takmičenjima svih nivoa koja su predviđena kalendarom takmičenja Ministarstva i drugim takmičenjima, konkursima i smotrama na kojima je učestvovao u svojstvu učenika škole; 3. Pozitivne vršnjačke osobine na osnovu ocene svih učenika odeljenja; 4. Pozitivne đačke osobine na osnovu ocene svih nastavnika koji predaju u odeljenju; 5. Aktivno učešće u društvenom, sportskom, kulturnom, javnom, civilnom, omladinskom i sl. životu mesta. IV VREDNOVANJE KRITERIJUMA Član 4. Kriterijumi navedeni u članu 3. ovog Pravilnika boduju se na sledeći način: 1. Opšti uspeh od 5-8. razreda: sabiranjem srednje ocene na kraju svakog od 5-8. razreda; 2. Rezultati na pojedinačnim takmičenjima: a) Opštinsko takmičenje: - 1. mesto: 1,2 bod; - 2. mesto: 1,1 bod; - 3. mesto: 1 bod. b) Okružno takmičenje: - plasman: 2 bod; - 1. mesto: 1,2 bod; - 2. mesto: 1,1 bod; - 3. mesto: 1 bod. c) Republičko/pokrajinsko takmičenje: - plasman: 3 bod; - 1. mesto: 1,2 bod; - 2. mesto: 1,1 bod;

3. 4. 5.

- 3. mesto: 1 bod. d) Druga takmičenja, konkursi, i smotre na kojima je učestvovao u svojstvu učenika škole: polovina bodova utvrđenih na način opisan pod tač. a), b) i c) ovog stava, uz podnošenje dokaza o vrsti i nivou manifestacije; Pozitivne vršnjačke osobine kandidata ocenjuju učenici u odeljenju od 1-10 bodova; Pozitivne đačke osobine kandidata ocenjuju svi nastavnici, koji predaju u odeljenju od 1-10 bodova; Aktivno učešće u društvenom, sportskom, kulturnom, javnom, civilnom, omladinskom i sl. životu mesta ocenjuje se 1 bodom po aktivnosti za koju postoji relevantan dokaz (potvrda i sl.)

Ako je učenik postigao rezultate na takmičenjima iz stava 1. tač. 2. ovog člana kao član ekipe, dodeljuje mu se polovina bodova kao za rezultate na pojedinačnim takmičenjima. V POSTUPAK IZBORA Član 5. Odeljenjski starešina evidentira sve učenike u odeljenju, koji ispunjavaju uslove iz člana 2. ovog Pravilnika. Odeljenjski starešina obaveštava učenike is stava 1. ovog člana najkasnije 3 nedelje pre poslednjeg nastavnog dana drugog polugodišta za učenike završnog razreda, da bi bili u mogućnosti da pribave potrebne dokaze za kriterijume za koje su propisane da ih kandidat podnosi. Učenici podnose pisane dokaze odeljenjskom starešini najkasnije do poslednjeg nastavnog dana u drugom polugodištu za učenike završnog razreda. Član 6. Odeljenjski starešina sastavlja rang listu kandidata prema opštem uspehu od 5-8. razreda u roku od tri dana o dana utvrđivanja zaključnih ocena na kraju drugog polugodišta za učenike završnog razreda, i isti dostavlja direktoru škole. Član 7. Stručni saradnik škole sastavlja rang listu kandidata po rezultatima na pojedinačnim takmičenjima u roku od tri dana od poslednjeg nastavnog dana u drugom polugodištu za učenike završnog razreda, i isti dostavlja direktoru škole. Član 8. Pozitivne vršnjačke osobine ocenjuju učenici u odeljenju neposrednim i tajnim bodovanjem od 1-10 bodova, a broj bodova za rangiranje je zbir svih dobijenih bodova. Odeljenjski starešina sprovodi bodovanje iz stava 1. ovog člana na času odeljenjskog starešine. Član 9. Pozitivne đačke osobine ocenjuju nastavnici, koji predaju u odeljenju neposrednim i tajnim bodovanjem od 1-10 bodova, a broj bodova za rangiranje je zbir svih dobijenih bodova podeljen sa brojem nastavnika koji su ocenjivali. Stručni saradnik sprovodi bodovanje iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana od poslednjeg nastavnog dana u drugom polugodištu za učenike završnog razreda. Član 10. Na osnovu osvojenih bodova po kriterijumima iz člana 4. ovog Pravilnika za kandidate Učenika generacije posebno se utvrđuje rang lista po svakom kriterijumu i to opadajućim redosledom. Redni broj učenika na rang listama utvrđenim na osnovu stava 1. ovog člana, predstavlja ’’rank bod’’ koji služi za utvrđivanje konačne rang liste kandidata (u daljem tekstu: rank bod). Ako dva ili više kandidata imaju jednak broja bodova po nekom od kriterijuma, redni brojevi se utvrđuju u nizu prema abecednom redosledu i rank bod za svakoga od njih je prosečna vrednost ovako utvrđenih rednih brojeva.

Za svakog kandidata sabiraju se rank bodovi posebno po svim kriterijumima iz člana 4. ovog Pravilnika. Član 11. Kandidat sa najnižim zbirom rank bodova je dobitnik priznanja ’’Učenik generacije’’. Samo jedan kandidat može biti dobitnik priznanja ’’Učenik generacije’’. U slučaju da dva ili više kandidata ima jednak zbir rank bodova, prednost ima kandidat sa nižim rank bodom po rezultatima na pojedinačnim takmičenjima. U slučaju da kandidati iz stava 2. ovog člana imaju isti rank bod po rezultatima na pojedinačnim takmičenjima, prednost ima kandidat sa nižim rank bodom po pozitivnim đačkim osobinama, a nakon toga po redosledu kriterijumima iz člana 4. ovog Pravilnika. VI PROGLAŠENJE DOBITNIKA Čla n 12. Dobitnik priznanja ’’Učenik generacije’’ proglašava se javno na školskoj svečanosti ’’Ispraćaj učenika završnog razreda’’. VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Čla n 13. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful