You are on page 1of 15

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Tiyatro Bölümü Ders İçerikleri

TİY 109 Mimik Rol I.

Oyuncu Adayının Oyunculuk Malzemesinin Biçimlendiği e!s" Oyunculuk malzemesinin #eli$%i!ilmesinde ilk adım ola!ak #&zlem ya'ılması( Be$ duyunun )a!eke%e #eçi!ilmesi( İç aksiyonun ye%kinle$%i!ilmesi *e duy#ula!ı o!%aya çıka!ıcı çalı$mala!ın ya'ılması( +ği%imle 'eki$%i!ilmesi"

TİY 1,1 iksiyon I -onu$ma sana%ının %emel elemanının i!delenmesi. .&z s&yle!ken duy#u *e d/$/ncele!i /slu0una uy#un ola!ak 0eli!%mek için sesin uyumunu( s&yleni$i( 1es%i( mimiği( alınacak %a*ı!la!ı ye!inde( aynı zamanda #/zel kullanma 0ece!isini kazandı!mak.

TİY 102 3a!eke% I.

4/cu% ana%omisi /ze!inde çalı$mala! ya'ılması" kasla!a 0ağlı ola!ak dans kom'ozisyonu olu$%u!ulması" &ğ!encinin kendi )ayal#/c/n/( %eknik 0i!ikimini( zamanı( mekanı( nesnele!i kullana!ak kendi '!o1esini olu$%u!u' ka!eo#!a5i )azı!lama denemele!ine #i!i$mesi.

TİY 106 oğaçlama I.

Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in !ole 0a$*u!madan( sa)nede ka!$ıla$acağı so!unla!ı ç&zmeye y&nelik 0akı$ açısı kazandı!ılması" &ğ!encile!in içinde 0ulunulan çe*!eyi( uzamı *e kendini ilk ola!ak #&!/yo!mu$casına -e$5e%meye Y&nel%ilmesi.

TİY 116 .a)ne &*/$le!i I

Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in

&*/$ -o!eo#!a5ile!ini %a$ıyı'( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i

onuna -ada! A*!u'a Tiya%!osunun =eli$iminin İncelenmesi" TİY 1A1 .ol5e1 I.a)ne Bil#isi ile %anı$mala!ı( oyunculuk konusundaki ilk sa)ne deneyimle!ini( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i amaçlanı!.a)ne Bil#isi I Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in Temel .es +ği%imi I.amaçlanı!.e5es +ği%imine İli$kin Bedensel Alı$%ı!mala!" .ağlayacak >an +ği%iminin 4e!ilmesi. oğ!u ses *e ne5es kullanımı için 0i! &nceki d&nemdeki çalı$mala!ın yinelenmesi" ses *e ne5esin en iyi( doğ!u *e e%kili 0i! 0içimde kullanılması için #e!ekli alı$%ı!mala!ın s/!d/!/lmesi.ol5e1" <ğ!encinin 3a%asız *e =/zel >a!kı . TİY 1. <ğ!encinin =&zlem ye%isini( /$/nce 0i!ikimini *e 3ayal#/c/n/ -ullana!ak Be$ uyusunu .6 ?one%ik I. Ba$lan#ıcından Roma &nemi Tiya%!osu Ta!i)inin . TİY 117 . TİY 161 Role 3azı!lık I. TİY 112 .es:. TİY 107 Tiya%!o Ta!i)i I. -onu$ma sana%ının içinde s&z/n s&yleni$ *e yazıla!ak de$i5!e edili$inin ana%omik *e ku!amsal ola!ak &ğ!e%ile!ek ?one%ik sana%ının *e al5a0esinin T/!kçe@mize e%kile!ini değe!lendi!mek. Temel M/zik Bil#isi 8M/zik Te!imle!i( -u!amla!ı *e -a*!amla!ının &ğ!e%ilmesi9" -ulak( .&ylemesini .

a'%anmı$ Beli!li -u!alla!ı Olan( Ana <zelliği -esici . TİY 110 Mimik Rol II.a*unmayı İçe!en Bi! .aldı!ı *e -endini . Konu ma sanatının temel elemanının ir!elenmesi" #ö$ söylerken !uy%u &e !ü ün'eleri üslu(una uy%un olarak (elirtmek için sesin uyumunu) söyleni i) *esti) mimiği) alına'ak ta&ırları yerin!e) aynı $aman!a %ü$el kullanma (e'erisini ka$an!ırmak" T B 101 T/!k ili Anadilin ya'ısı *e i$leyi$ &zellikle!inin #e!eğince ka*!a%ıla0ilmesi( dilDd/$/nce 0ağlan%ısı açısından yazılı *e s&zl/ anla%ım a!acı ola!ak T/!kçe@yi doğ!u *e #/zel kullana0ilme ye%eneğinin kazandı!ılması( &ğ!e%imde 0i!le$%i!ici *e 0/%/nle$%i!ici 0i! dilin )akimiye% kılınması *e anadil 0ilincine sa)i' #ençle!in ye%i$%i!ilmesini( T/!k ilinin insan( %o'lum *e k/l%/! )aya%ındaki ye!i( #eleceğin y&ne%icilik *e çe$i%li alanla!daki so!umluluğu elle!inde 0ulundu!acak #ençle!in anadilin kendile!ine sağlayacağı ya!a!la!( dilin d/$/nce )aya%ındaki #eli$mele!e ya'acağı ka%kıla!ı amaçla!. TİY 102 3a!eke% I.ila)la . TİY 1.3a!eke%e =eçi!ecek Be$i%li Alı$%ı!mala!la İç Aksiyonunu Ye%kinle$%i!mesi *e uy#ula!ını O!%aya Bıka!ıcı Balı$mala! Ya'a0ilmesi TİY 101 Ak!o0asi <nceden .'o! Olan +sk!imin( <ncelikle =e!ekle!inin <ğ!e%ilmesi" <ğ!encinin( -endine =/*enini A!%ı!ıcı( /$/ne!ek 3a!eke% +%me( C!a%ikDya!a%ıcı d/$/nmesini sağlama çalı$mala!ının ya'ılması. . 4/cu% ana%omisi /ze!inde çalı$mala! ya'ılması" kasla!a 0ağlı ola!ak dans kom'ozisyonu olu$%u!ulması" &ğ!encinin kendi )ayal#/c/n/( %eknik 0i!ikimini( zamanı( mekanı( nesnele!i kullana!ak kendi '!o1esini olu$%u!u' ka!eo#!a5i )azı!lama denemele!ine #i!i$mesi.A iksiyon II.

TİY 11F . . oğaçlama II.. Konu ma sanatının için!e sö$ün söyleni &e ya$ılarak !e i+re e!ili inin anatomik &e kuramsal olarak öğretilerek .onetik sanatının &e al+a(esinin Türkçe-mi$e etkilerini !eğerlen!irmek" . Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in 0i!eysel *e %o'lu ola!ak )a!eke% ede0ilmeye y&nlendi!ilmele!i( ka!a! *e!me konusunda cesa!e%lendi!ilmele!i( so!umlulukla!a )azı!lanmala!ı" ele$%i!i ya'maya y&nel%me *e ele$%i!ilmeye açık du!uma #e%i!me doğ!ul%usunda du!um doğaçlamala!ı ya'ılması" TİY 11.Oyuncu Adayının Oyunculuk Malzemesinin Biçimlendiği e!s" Oyunculuk malzemesinin #eli$%i!ilmesinde ilk adım ola!ak #&zlem ya'ılması( Be$ duyunun )a!eke%e #eçi!ilmesi( İç aksiyonun ye%kinle$%i!ilmesi *e duy#ula!ı o!%aya çıka!ıcı çalı$mala!ın ya'ılması( +ği%imle 'eki$%i!ilmesi" TİY 10.es +ği%imi II. ?one%ik II.a)ne &*/$le!i II Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in amaçlanı!. oğ!u ses *e ne5es kullanımı için 0i! &nceki d&nemdeki çalı$mala!ın yinelenmesi" ses *e ne5esin en iyi( doğ!u *e e%kili 0i! 0içimde kullanılması için #e!ekli alı$%ı!mala!ın s/!d/!/lmesi.ol5e1 II <ğ!encinin !i%m duy#usunun #eli$%i!ici &!nek çalı$mala!ın ya'ılması" )a%asız *e #/zel $a!kı s&ylemesini sağlayacak $an eği%iminin *e!ilmesi. TİY 1. &*/$ -o!eo#!a5ile!ini %a$ıyı'( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i TİY 11E .

TİY 10A Ak!o0asi 3a!eke% e!sle!iyle Ba$layan Balı$mala!ın( 4/cudun -o$ulla!ını 8=enel 3a!eke%lilik /zeyini( +snekliğini9 Ho!laya!ak İle!i /zeyde =eli$%i!ilmesi" ?iziksel Bece!ile!in 8 en#i du!u$la!ı( Tu%u$la!( Taklala!( Amu%( -&'!/( &n/$ *0. A*!u'a@da O!%açağ *e R&nesans &nemle!inin siyasal ( %o'lumsal( k/l%/!el *e sana%sal ya$amı" O!%açağ *e R&nesans &nemle!inde Tiya%!onun #eli$imiG R&nesans &nemi Tiya%!o ese!le!inin incelenmesi. TİY 10F 3a!eke% II. . TİY 16A Role 3azı!lık II.9 A!%ı!ıcı Balı$mala!ın Ya'ılaması".TİY 10E Tiya%!o Ta!i)i II. TİY A16 Role 3azı!lık III.a)ne Bil#isi ile %anı$mala!ı( oyunculuk konusundaki ilk sa)ne deneyimle!ini( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i amaçlanı!.a)ne Bil#isi II Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in Temel . 4/cu% ana%omisi /ze!inde çalı$mala! ya'ılması" kasla!a 0ağlı ola!ak dans kom'ozisyonu olu$%u!ulması" &ğ!encinin kendi )ayal#/c/n/( %eknik 0i!ikimini( zamanı( mekanı( nesnele!i kullana!ak kendi '!o1esini olu$%u!u' ka!eo#!a5i )azı!lama denemele!ine #i!i$mesi. <ğ!encinin =&zlem ye%isini( /$/nce 0i!ikimini *e 3ayal#/c/n/ -ullana!ak Be$ uyusunu 3a!eke%e =eçi!ecek Be$i%li Alı$%ı!mala!la İç Aksiyonunu Ye%kinle$%i!mesi *e uy#ula!ını O!%aya Bıka!ıcı Balı$mala! Ya'a0ilmesi" TİY 1AA .

a)ne Jy#ulama I. Konu ma sanatının temel elemanının ir!elenmesi" #ö$ söylerken !uy%u &e !ü ün'eleri üslu(una uy%un olarak (elirtmek için sesin uyumunu) söyleni i) *esti) mimiği) alına'ak ta&ırları yerin!e) aynı $aman!a %ü$el kullanma (e'erisini ka$an!ırmak" TİY A61 Ya!a%ıcı !ama I Oyuncu adayla!ıyla ya'ılacak çalı$mala!( oyunculuk eği%iminde d!amadan nasıl ya!a!lana0ileceği( eği%im 0ilimle!indeki &ğ!encile!le ya'ılacak çalı$mala! da" &ğ!e%men adayla!ının Ie%kin 0i! eği%imD&ğ!e%im içinD kendi 0!an$la!ında d!amayı nasıl kullana0ilecekle!i( .yun'u 0!ayı Öğren'ileri) Tiyatroya Ö$%ü .<ğ!encinin =&zlem ye%isini( /$/nce 0i!ikimini *e 3ayal#/c/n/ -ullana!ak Be$ uyusunu 3a!eke%e =eçi!ecek Be$i%li Alı$%ı!mala!la İç Aksiyonunu Ye%kinle$%i!mesi *e uy#ula!ını O!%aya Bıka!ıcı Balı$mala! Ya'a0ilmesi" TİY A.1 iksiyon III.ana% Y&ne%imi &ğ!encile!i için ise( m/ze *e #ale!ile!i( d!ama a!acılığıyla ya$ayan 0i! &ğ!enme mekanına nasıl d&n/$%/!e0ilecekle!i /ze!ine odaklanı!.ynama Tekniklerine) #orumluluklara &e #eyir'i İle İli kiye 1a$ırlamak İçin To2lu 3alı ma 4u5u Ka$an!ıran Doğaçlamalar Ya2ılması TİY A02 Makya1 . . /ü'ut anatomisine (ağlı olarak) kasların %eli tirilme &e kullanım olanaklarının ara tırılması" TİY A06 .yunu'u a!ayının (e!enini tanıması) esnekliğinin &e re+lekslerinin %eli tirilmesi amaçlanır" TİY A09 3a!eke% III. . TİY A01 +sk!im I.

.es I +ği%imi III. >an .a)ne Bil#isi III Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in Temel .lan Öğren'ilerin #eslerinin &e 6e+eslerinin En İyi) Doğru &e Etkili Bir Biçim!e Kullanması İçin 7erekli 0lı tırmaların #ür!ürülmesi TİY A12 . Kuramsal olarak) !ekor) kostüm) aksesuar) (uta+or %i(i %ereçlerin tari5sel süreç için!e %eli iminin aktarılması8 teknik &e %enel (il%iler &erilmesi" TİY AA1 .. TİY A11 !ama%u!1i I.yun'u a!ayının) makya*ın unsurlarını tanıması) temel mal$eme (il%isinin tanıtılması amaçlanır" TİY A17 .a)ne Bil#isi ile %anı$mala!ı( oyunculuk konusundaki ilk . K4II.ana%ının Ta!i)selD !ama%u!1ik +*!iminin <!nekle!le Açıklanması TİY A19 Teknik Tasa!ım I. Y/zyıl -lasik &nem A*!u'a Tiya%!osunun incelenmesi.ol5e1 de!sinde edinilen 0i!ikimle!in uy#ulana!ak kullanılması" m/zik %/! *e 0içimle!i )akkında 0il#i *e!ilmesi" %/! *e 0içimle!e ili$kin &!nek dinle%ile! ya'ılması.ol5e1 III.yun'u 0!ayı . . !am . TİY A07 Tiya%!o Ta!i)i III.

ana% Y&ne%imi &ğ!encile!i için ise( m/ze *e #ale!ile!i( d!ama a!acılığıyla ya$ayan 0i! &ğ!enme mekanına nasıl d&n/$%/!e0ilecekle!i /ze!ine odaklanı!. TİY A1.yunu'u a!ayının (e!enini tanıması) esnekliğinin &e re+lekslerinin %eli tirilmesi amaçlanır" TİY A10 3a!eke% I4. . Role 3azı!lık I4. TİY A0A +sk!im II. Oyuncu adayla!ıyla ya'ılacak çalı$mala!( oyunculuk eği%iminde d!amadan nasıl ya!a!lana0ileceği( eği%im 0ilimle!indeki &ğ!encile!le ya'ılacak çalı$mala! da" &ğ!e%men adayla!ının Ie%kin 0i! eği%imD&ğ!e%im içinD kendi 0!an$la!ında d!amayı nasıl kullana0ilecekle!i( . 4ole 1a$ırlık 9" !ersine (ağlı olarak) öğren'inin %ö$lem) !ü ün'e &e 5ayal%ü'ünü 5arekete %eçirerek) sa5ne ü$erin!e (e !uyusunu kullana(ile'eği iki ya !a üç ki ilik çalı maların ya2ılması" TİY A. Konu ma sanatının temel elemanının ir!elenmesi" #ö$ söylerken !uy%u &e !ü ün'eleri üslu(una uy%un olarak (elirtmek için sesin uyumunu) söyleni i) *esti) mimiği) alına'ak ta&ırları yerin!e) aynı $aman!a %ü$el kullanma (e'erisini ka$an!ırmak" TİY A6A Ya!a%ıcı !ama II.sa)ne deneyimle!ini( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i amaçlanı!. /ü'ut anatomisi ü$erin!e çalı malar ya2ılması8 kaslara (ağlı olarak !ans kom2o$isyonu olu turulması8 öğren'inin ken!i 5ayal%ü'ünü) teknik (irikimini) $amanı) mekanı) nesneleri .A iksiyon I4.

yun'u 0!ayları İle 1er Türlü Durum Doğaçlamaları Ya2ılması TİY A0F -os%/m .es I +ği%imi I4. <ğ!encile!e m/zik %/! *e 0içimle!i )akkında #enel 0il#ile!in *e!ilmesi" ses eği%imine y&nelik )a!eke%Dses 0ağlan%ılı çalı$mala!ın ya'ılması. Takım 4u5u Ka$anmı . . Y/zyıl A*!u'a Tiya%!osunun incelenmesi.yun'u a!ayının) kostümün unsurlarını tanıması) temel mal$eme (il%isinin tanıtılması amaçlanır" TİY A1E . . .ol5e1 I4. TİY A1A !ama%u!1i II. TİY A0E Tiya%!o Ta!i)i I4. K4III.a)ne Jy#ulama II.yun'u a!ayı olan öğren'ilere seslerinin &e ne+eslerinin en iyi) !oğru &e etkili (ir (içim!e kullana(ilmesinin öğretilmesinin sür!ürülmesi" TİY A1F .kullanarak ken!i 2ro*esini olu turu2 kareo%ra+i 5a$ırlama !enemelerine %iri mesi" TİY A0.

TİY AAA .1 iksiyon 4. Tasa!ımla!ın uy#ulamaya d&n/$%/!/lmesi amacıyla sa)ne çalı$ması *e oyunculuk de!sle!inde )azı!lanan çe$i%li oyunla!ın( çağına uy#un dı$ *e iç mima!i( #iysi( aksesua! a!a$%ı!mala!ının ya'ılması. .yun'ulukla İl%ili Temel Bir :slu2 ya !a Deği ik . .y%ulanması TİY 6.a)ne Bil#isi ile %anı$mala!ı( oyunculuk konusundaki ilk sa)ne deneyimle!ini( sa)nede uy#ulaya0ilmele!i amaçlanı!. Y/zyıl Tiya%!osunun !am .&z s&yle!ken duy#u *e d/$/ncele!i /slu0una uy#un ola!ak 0eli!%mek için sesin uyumunu( s&yleni$i( 1es%i( mimiği( alınacak %a*ı!la!ı ye!inde( aynı zamanda #/zel kullanma 0ece!isini kazandı!mak.a)ne Bil#isi III Oyuncu adayı olan &ğ!encile!in Temel .yun'uluk Yöntemlerinin 0çıklanması &e .ana%ı +*!imi İçindeki TİY AA0 Teknik Tasa!ım II. TİY 616 Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i I Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i de!si( Oyunculuk sana%ındaki yeni a!ayı$la!ın *e anlayı$la!ın( inceleni' &ğ!e%ilmesi için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!.R&nesans( +liza0e%) Ye!inin İ!delenmesi &nemi *e K4II. . -onu$ma sana%ının %emel elemanının i!delenmesi.a)ne Balı$ması I. TİY 6A6 . TİY 6A1 Oyunculuk I.

y%ulama Deneyimi 0çısın!an Donanımlı Kılınması" TİY 6A7 .a)ne Jy#ulama I.yun Bütünlüğü İçin!e Öğren'inin Dramatur*ik 3alı malar!an Ba layarak) Öğretim Elemanı<Yönetmen Yorumu İle .larak >eki tirilmesi TİY 601 +sk!im III.yunun İ$leyi'i Kar ısına 3ıkmasına Ka!ar 1er 0 amasın!a) 7erekli Bil%i) Be'eri &e . #es .yunların Öğren'ilerle Birlikte İn'elenmesi" TİY 6AA Oyunculuk II. Oyunculukla İl#ili Temel Bi! Lslu' ya da eği$ik Oyunculuk Y&n%emle!inin Açıklanması *e Jy#ulanmasıG TİY 6.yun'u a!ayının (e!enini tanıması) esnekliğinin &e re+lekslerinin %eli tirilmesi amaçlanır" TİY 609 Bağda$ Tiya%!o I.Konu ma Derslerin!e E!inilen Bil%ilerin &e Deneyimlerin Deği ik Tür!e Tiyatro =etinlerin!en 1areketle) . .Bir . ?/999" &e ?9?" Yü$yıl!a Ya$ılmı Yerli &e Ya(an'ı Örnek . . ?9?" yü$yıl!an ??" yü$yılın Ba larına Ka!ar Dünya!aki #iyasal) To2lumsal) Kültürel) #anatsal Ya am!aki Deği imler) Bu Deği imlerin Tiyatro #anatına Yansımaları &e Etkileri TİY 611 !ama%u!1i III.A iksiyon 4I.y%ulamalı .

TİY 6A.a)ne Balı$ması II.iyasal( To'lumsal( -/l%/!el( .yun'u a!ayının (e!enini tanıması) esnekliğinin &e re+lekslerinin %eli tirilmesi amaçlanır" TİY 610 Bağda$ Tiya%!o II.ana%sal Ya$ama Bağlı Ola!ak eği$im *e =eli$imi . KK. eği$ik T/!de Tiya%!o TİY 60A +sk!im I4. Bi! Oyun B/%/nl/ğ/ İçinde <ğ!encinin !ama%u!1ik Balı$mala!dan Ba$laya!ak( <ğ!e%im +lemanı:Y&ne%men Yo!umu İle Oyunun İzleyici -a!$ısına Bıkmasına -ada! 3e! A$amasında( =e!ekli Bil#i( Bece!i *e Jy#ulama eneyimi Açısından onanımlı -ılınması TİY 6AE .a)ne Jy#ulama II. . Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i II Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i de!si( Oyunculuk sana%ındaki yeni a!ayı$la!ın *e anlayı$la!ın( inceleni' &ğ!e%ilmesi için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!. Y/zyıldan =/n/m/ze Tiya%!onun( .es D -onu$ma e!sle!inde +dinilen Bil#ile!in *e eneyimle!in Me%inle!inden 3a!eke%le( Jy#ulamalı Ola!ak Ceki$%i!ilmesi. . .Konu ma sanatının temel elemanının ir!elenmesi" #ö$ söylerken !uy%u &e !ü ün'eleri üslu(una uy%un olarak (elirtmek için sesin uyumunu) söyleni i) *esti) mimiği) alına'ak ta&ırları yerin!e) aynı $aman!a %ü$el kullanma (e'erisini ka$an!ırmak" TİY 61.

TİY 61A !ama%u!1i I4.1 iksiyon 4II. Oyunculukla il#ili %emel 0i! /slu' ya da deği$ik oyunculuk y&n%emle!inin açıklanması *e uy#ulanması. .a)ne deneyiminin a!%%ı!ılması amaçlanmı$%ı!.07 Oyunculuk Jy#ulamala!ı I Oyunculuk Jy#ulamala!ı de!si( Tiya%!o +de0iya%ından seçilmi$ &nemli sa)nele!in( inceleni' sa)neye uy#ulanması için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!. TİY . KK. Oyuncu adayını( 0i! %iya%!o '!o1esinin %/m a$amala!ı ile %anı$%ı!mak amaçlanı!. . ?9?" yü$yıl!an ??" yü$yılın Ba larına Ka!ar Dünya!aki #iyasal) To2lumsal) Kültürel) #anatsal Ya am!aki Deği imler) Bu Deği imlerin Tiyatro #anatına Yansımaları &e Etkileri TİY .02 Bi!eysel C!o1e I.11 Oyunculuk III. Y/zyılda Yazılmı$ Ye!li *e Ya0ancı <!nek Oyunla!ın <ğ!encile!le Bi!lik%e İncelenmesiG TİY ..01 Bağda$ Tiya%!o III. TİY . Konu ma sanatının temel elemanının ir!elenmesi" #ö$ söylerken !uy%u &e !ü ün'eleri üslu(una uy%un olarak (elirtmek için sesin uyumunu) söylennı $aman!a %ü$el kullanma (e'erisini ka$an!ırmak" TİY .

.1A Oyunculuk I4 Oyunculukla İl#ili Temel Bi! Lslu' ya da eği$ik Oyunculuk Y&n%emle!inin Açıklanması *e Jy#ulanması" TİY . #inema &e T/ oyun'uluğunun (ütün !etaylarının ele alın!ığı (u !erse katılanlar8 kameraya %öre oyun'uluk için eğitile'ekler!ir" TİY ..A iksiyon 4III.a)ne Balı$ması III. Tiyatro Edebiyatının temel metinlerinin incelendiği bu derste.&z s&yle!ken duy#u *e d/$/ncele!i /slu0una uy#un ola!ak 0eli!%mek için sesin uyumunu( s&ylennı zamanda #/zel kullanma 0ece!isini kazandı!mak. Bir .yun Bütünlüğü İçin!e Öğren'inin Dramatur*ik 3alı malar!an Ba layarak) Öğretim Elemanı<Yönetmen Yorumu İle .09 Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i III Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i de!si( Oyunculuk sana%ındaki yeni a!ayı$la!ın *e anlayı$la!ın( inceleni' &ğ!e%ilmesi için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!.yunun İ$leyi'i Kar ısına 3ıkmasına Ka!ar 1er 0 amasın!a) 7erekli Bil%i) Be'eri &e .16 !ama%ik +de0iya% I. .61 -ame!a İçin Oyunculuk I.TİY .0F Bi!eysel C!o1e II. TİY . -onu$ma sana%ının %emel elemanının i!delenmesi. TİY . Oyuncu adayını( 0i! %iya%!o '!o1esinin %/m a$amala!ı ile %anı$%ı!mak amaçlanı!.17 . TİY .y%ulama Deneyimi 0çısın!an Donanımlı Kılınması"nasıl yakla ması %erektiğinin öğretilmesi " TİY . oyuncu adaylarının metinleri tanıması ve incelenmesi amaçlanır.

Bi! oyun 0/%/nl/ğ/ içinde &ğ!encinin d!ama%u!1ik çalı$mala!dan 0a$laya!ak( &ğ!e%im elemanı:y&ne%men yo!umu ile oyunun izleyici ka!$ısına çıkmasına kada! )e! a$amasında( #e!ekli 0il#i( 0ece!i *e uy#ulama deneyimi açısından donanımlı kılınması.a)ne Balı$ması I4.1E . Tiyatro Edebiyatının temel metinlerinin incelendiği bu derste. oyuncu adaylarının metinleri tanıması ve incelenmesi amaçlanır.6A -ame!a İçin Oyunculuk II. !ama%ik +de0iya% II. TİY .10 Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i I4 Bağda$ Oyunculuk Teknikle!i de!si( Oyunculuk sana%ındaki yeni a!ayı$la!ın *e anlayı$la!ın( inceleni' &ğ!e%ilmesi için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!. TİY . . ?9?" yü$yıl!an ??" yü$yılın Ba larına Ka!ar Dünya!aki #iyasal) To2lumsal) Kültürel) #anatsal Ya am!aki Deği imler) Bu Deği imlerin Tiyatro #anatına Yansımaları &e Etkileri TİY .TİY .0A Bağda$ Tiya%!o I4.a)ne deneyiminin a!%%ı!ılması amaçlanmı$%ı!. #inema &e T/ oyun'uluğunun (ütün !etaylarının ele alın!ığı (u !erse katılanlar8 kameraya %öre oyun'uluk için eğitile'ekler!ir" .0E Oyunculuk Jy#ulamala!ı II Oyunculuk Jy#ulamala!ı de!si( Tiya%!o +de0iya%ından seçilmi$ &nemli sa)nele!in( inceleni' sa)neye uy#ulanması için %asa!lanmı$ 0i! de!s%i!.1. TİY . TİY .