You are on page 1of 4

Építőipari és fémmegmunkáló szakmák kifejezései Építőipari és fémmegmunkáló szakmák kifejezései A,Á Ács der Zimmermann, der Zimmerer ajánlat das

Angebot Áll án! das "er#st Áll án!ozó der $#stmeister % der "er#stbauer Alumíniumáll án!zat das Aluminiumger#st áram der &torm árokásás Asztalos der 'isc(ler Autószerelő der )fz*+ec(aniker , ,ádogos der )lempner ,ádogos munka die )lempnerarbeit ,ádogozás die )lempnerei béléstest der -#llk.rper ,első építészet die /nnenarc(itektur ,eltéri akolás das /nnenputzen ,első innere beszerzés die Ansc(affung beszerzési ár der Ansc(affungspreis betenni (ineinlegen ,eton der ,eton ,etonke erő der ,etonmisc(er, die ,etonmisc(masc(ine ,etonpumpa die ,etonpumpe ,iztonsági őr der &ic(er(eitsdienst % der 01c(ter biztosítani sic(ern ,ognár der 0agner ,ontás der Abbau ,urkolat der ,elag, die 2erkleidung ,urkoló 3csempe4 der -u5boden*, -liesen* und 6lattenleger ,urkoló 3utcai4 der 6latten* und +osaikleger ,7torasztalos der +.beltisc(ler ,7torkárpitos der 3+.bel46olsterer 8& 8sa ar(7zó der &c(raubenzie(er 8sempéző der -liesen*, 6latten* und +osaikleger 8serép3tetőn4 der 9ac(ziegel 8somagki(ordó der 6aketzusteller 8sőáll án!zat építés das $o(rger#st bauen

k der +asc(inenbauingenieur "éplakatos der +asc(inensc(losser "épszerelő der +asc(inenmonteur "A "!ári munkás der -abrikarbeiter B die -abrikarbeiterin "!engeáram7 illamosmérn.k der @lektroingenier 3f#r &c(?ac(strom4 = . mázolás die Anstreic(erei.f:tés. das 6olieren -estő és mázoló der Anstreic(er -orgácsolás das Zerspanen -orrasztás das >.auingenieur Ép#letasztalos der "eb1udetisc(ler Ép#letgépészet die =ausinstallation Ép#let lakatos der .k der .auklempner 3f#r $egenrinnen4 @sztergál!os der 9re(er -alazás 3(ag!omán!os4 die +auerung -edélzetmester der 9eckmeister -émmegmunkálás die +etall erarbeitung -estés.aukonstruktion*.k der @lektroingenieur f#r &tarkstrom @sőcsatorna szerelő der . =eizung.8sőszerelő3(:tés.<<<<<<der /nstallateur 9 9arus kocsi der )ran?agen @*É Ékszerész.szellőzés4 .auer @rősáram7 illamosmérn. aran!m: es der "oldsc(mied @lektrom:szerész der @lektromec(aniker Építész der Arc(itekt Építmén!* és ép#letszigetelő der "eb1udeisolierer Építőipari segédmunkás der .au(ilfsarbeiter Építőmérn.<<<<<<der $o(r*+onteur 3)#(lung.ausc(losser Ép#letszerkezet*szerelő der . fén!ezés.ten -7rni bo(ren -:tőrendszer das =eizungss!stem " "ázszerelő der "asinstallateur "épészmérn. >#ftung4 .

a(n -a(rer +:b7tor*asztalos der 'isc(ler G GA E H*I 6 6arkettacsiszoló der -u5bodensc(leifer 6arkettázás die 6arkettierung $ $aktári munkás der >ager er?alter & &atu der &c(raubenstock &egédmunkás der =ilfsarbeiter .ei5zange =ajóépítő der &c(iffbauer =egesztő der &c(?ei5er =egesztő 3minősített4 der &c(?ei5er 3mit Zertifikat4 =egesztőpisztol! die &c(?ei5pistole =omlokzat szigetelés die -assadenisolierung /*C /nformatikus der /nformatiker D Dárm:ja ító die -a(rzeugreparatur ) )ádár der -a5binder )ál!(ás der Efenbauer )alapács der =ammer )arosszérialakatos der )arosseriesc(losser )azánko ács der )essersc(mied )ézi an!agmozgatás die manuelle +aterialbe(andlung )límaberendezés die )limaanlage )o ács der &c(mied )őfaragó der &teinmetz )őm: es der +aurer )őm: eskanál die +aurerkelle ).zponti f:tés die Zentral(eizung )#ltéri akolás der Au5en erputz > >akatos der &c(losser >akatosmunka die &c(losserarbeit >áng ágó der &c(neidbrenner >étra die >eiter >iftszerelő der -a(rstu(lmec(aniker + +érn.k der /ngenieur +etró ezető der F*.=ajózó személ!zet das &c(iffpersonal =arapófogó die .

esc(indeln .&Z &zámítógép(álózat das 8omputernetz?erk &zeg der Gagel &zerszámkészítő der 0erkzeugmac(er &zigetelés die /solierung &zigetelő der /solierungsarbeiter &zobafestő der Zimmermaler ' 'apétázó der 'apezierer 'argonca ezető der =and?agenfa(rer 'atarozás die $eno ierung 'égla der Ziegel 'etőfedés die 9ac(deckung 'etőfedő der 9ac(decker 'ető léc die 9ac(einlattung 'oron!daru der 'urmkran F*J Jt(enger die &tra5en?alze Jtsimító gép der &tra5engl1tter K K eges der "laser K egtégla der "lasziegel 2 2akolás der 2erputz 2akoló der 6utzer 2éső der +ei5el 2ezetékszerelő der >eitungmonteur 2illamos(álózat das &tromnetz 2illan!szerelő der @lektriker 2izesblokk die &anit1r 2íz ezeték die 0asserleitung 2íz ezeték szerelés die 0asserleitungmontage 2íz ezeték*szerelő der 0asserro(rleger Z& Zsaluzás die 2ersc(alung Zsindel!ezés das .