You are on page 1of 5

‫עומר גנדלר ‪ -‬מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ - 75175 -‬פתרון מלא לחוברת התרגילים ‪http://omergendler.blogspot.co.

il -‬‬

‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫המחלקה לכלכלה‬
‫מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ -‬פתרון תרגיל ‪4‬‬
‫שאלה ‪:1‬‬

‫‪ .1‬הנח שלכל שדה מתרגיל ‪ 3‬בעל שדה נפרד והוא אינו עובד‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה פועלים יבחר להעסיק בעל שדה מטיפוס א' המעוניין במקסימום רווחים‬
‫וכמה פועלים יבחר להעסיק בעל שדה מטיפוס ב' כאשר שכר העבודה נתון‬
‫ברמה של ‪ 474‬ק"ג חיטה לשנה‪.‬‬
‫שכר העבודה שווה תמיד לתפוקה השולית של העובד‪ .‬לכן עובד נחשב "רווחי"‬
‫וכדאי להעסיקו רק בתנאי ששכר העבודה נמוך מתפוקתו השולית‪ .‬מכיוון‬
‫שבמקרה שלנו שכר העבודה הוא ‪ 557‬ק"ג עליינו למצוא מי הפועל האחרון בכל‬
‫שדה ולבדוק את תפוקתו השולית‪.‬‬
‫בשדה א'‪ ,‬תפוקתו השולית של הפועל ה‪ 3-‬היא ‪ 577‬ותפוקתו השולית של‬
‫הפועל ה‪ 5-‬היא ‪ .577‬לכן בעל שדה א' יעסיק ‪ 3‬פועלים‪.‬‬
‫בשדה ב'‪ ,‬תפוקתו השולית של הפועל ה‪ 5-‬היא ‪ 777‬ותפוקתו השולית של‬
‫הפועל ה‪ 7-‬היא ‪ .577‬לכן בעל שדה ב' יעסיק ‪ 5‬פועלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהו העיקרון הכללי לפיו יבחר בעל שדה את מספר הפועלים שהוא מעסיק‬
‫כאשר נתון שכר כלשהו?‬
‫שכר העבודה שווה או קטן מהתפוקה השולית של העובד האחרון‪.‬‬
‫ג‪ .‬לאור תשובתך‪ ,‬בנה שתי עקומות ביקוש לעבודה של בעלי שדה מסוג א' ושל‬
‫בעלי שדה מסוג ב'‪ ,‬כאשר על הציר האופקי ירשם מספר הפועלים ועל הציר‬
‫האנכי ‪ -‬שכרם‪.‬‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ - 75175 -‬פתרון מלא לחוברת התרגילים ‪http://omergendler.blogspot.co.il -‬‬

‫ביקוש לפועלים בשדה א'‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬

‫שכר העבודה‬

‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬
‫כמות הפועלים‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫ביקוש לפועלים בשדה ב'‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬

‫שכר העבודה‬

‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫כמות הפועלים‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫ד‪ .‬תאר‪ ,‬במערכת צירים‪ ,‬את עקומת הביקוש לעובדים של כל בעלי השדות‬
‫ביחד‪ .‬שרטט במערכת זו את הקו האופקי שבו שכר שווה ל‪ 474 -‬ק"ג לשנה‪.‬‬
‫מה מספר הפועלים שיועסקו ברמת שכר זו?‬
‫כדי לייצר את הביקוש הכללי לעבודה במשק של כלל השדות יש לסכום את‬
‫הביקוש הפרטני של כל שדה בנפרד עבור כל שכר עבודה‪ .‬לכן אם גילנו כי בעל‬
‫שדה א' ירצה להעסיק ‪ 3‬עובדים ובעל שדה ב' ירצה להעסיק ‪ 5‬עובדים‪ .‬סך כל‬
‫העובדים המועסקים במשק הוא ‪.5‬‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ - 75175 -‬פתרון מלא לחוברת התרגילים ‪http://omergendler.blogspot.co.il -‬‬

‫ביקוש לפועלים במשק‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬

‫שכר העבודה‬

‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫כמות הפועלים‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫שאלה ‪:2‬‬
‫לכל שדה בעל שדה נפרד ומטרתו של כל בעל שדה היא השגת רווח מקסימלי‪ .‬בעלי‬
‫השדות מתחרים ביניהם על הפועלים (אבל אינם עובדים בעצמם בשדות)‪ .‬הפועלים‬
‫מוכנים לעבוד בכל שכר‪ ,‬ובלבד שלא יישארו מובטלים‪ ,‬אך שואפים להשגת שכר‬
‫מקסימלי‪.‬‬

‫מה הוא השכר (בק"ג חיטה לשנה) של שיווי משקל בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬

‫מכיוון שאמרנו שבתחרות משוכללת שכר העבודה שווה לתפוקה השולית של העובד האחרון‬
‫עליינו לבדוק בתשובות של התרגיל הקודם מה הייתה התפוקה השולית בכל אחד מהמקרים‪.‬‬
‫התפוקה השולית תהייה שווה לשכר העבודה‪.‬‬

‫א‪ .‬במשק ‪ 242‬פועלים‬
‫כאשר במשק היו ‪ 077‬פועלים התפוקה השולית הייתה ‪ ,077‬לכן שכר העבודה שווה‬
‫לתפוקה השולית ולכן גם שווה ל‪.077-‬‬

‫ב‪ .‬במשק ‪ 442‬פועלים‬
‫כאשר במשק היו ‪ 577‬פועלים התפוקה השולית הייתה ‪ ,577‬לכן שכר העבודה שווה‬
‫לתפוקה השולית ולכן גם שווה ל‪.577-‬‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ - 75175 -‬פתרון מלא לחוברת התרגילים ‪http://omergendler.blogspot.co.il -‬‬

‫ג‪ .‬במשק ‪ 042‬פועלים‬

‫כאשר במשק היו ‪ 077‬פועלים התפוקה השולית הייתה ‪ ,577‬לכן שכר העבודה שווה‬
‫לתפוקה השולית ולכן גם שווה ל‪.577-‬‬

‫שאלה ‪:3‬‬
‫לאור ממצאיך בשאלה ‪ ,2‬מלא את הלוח הבא‪:‬‬

‫סך יצור‬

‫סך תשלומי‬

‫מספר פועלים‬

‫החיטה‬

‫השכר‬

‫‪077‬‬

‫‪077‬‬

‫‪057,777‬‬

‫‪077,777‬‬

‫‪57,777‬‬

‫‪577‬‬

‫‪577‬‬

‫‪307,777‬‬

‫‪317,777‬‬

‫‪57,777‬‬

‫‪077‬‬

‫‪077‬‬

‫‪577‬‬

‫‪077,777‬‬

‫‪357,777‬‬

‫‪007,777‬‬

‫‪1,077‬‬

‫(שנות עבודה)‬

‫שכר לפועל‬

‫סך רווחים‬

‫רווח לבעל‬

‫רווח לבעל‬

‫שדה א'‬

‫שדה ב'‬

‫‪577‬‬

‫‪7‬‬
‫‪177‬‬
‫‪1,777‬‬

‫סך ייצור החיטה‪ :‬סך ייצור החיטה הוא סך הכמות המיוצרת בכל השדות יחד‪ .‬לכן סך ייצור‬
‫החיטה = התפוקה המיוצרת בכלל השדות יחד‪.‬‬
‫סך תשלומי השכר‪ :‬סך תשלומי השכר היא סך המשכורת המשולמת לכלל הפועלים במשק‪.‬‬
‫לכן סך תשלומי השכר = כמות הפועלים במשק כפול שכר העבודה (תפוקתם השולית)‪.‬‬
‫סף הרווחים‪ :‬סך הרווחים הוא "שכר העבודה" של בעלי השדות‪ .‬רווח הוא כלל ההכנסות‬
‫בניקוי כלל ההוצאות‪ .‬לכן סך הרווחים = סך ייצור החיטה פחות סך תשלומי השכר לפועלים‪.‬‬
‫רווח בעל שדה‪ :‬רוח בעלי השדות הוא המקרה הפרטני עבור של סך הרווחים במשק עבור‬
‫בעל שדה אחד‪ .‬לכן רווח בעל שדה = תפוקת השדה פחות סך תשלומי השכר בשדה‪.‬‬

‫נתח את תוצאות הלוח לגבי ההכנסה של כל פועל ושל בעל שדה מכל סוג‪ ,‬כאשר גדל‬
‫מספר הפועלים‪.‬‬

‫ככל שכמות הפועלים עולה שכר העבודה יורד‪ ,‬זאת מכיוון שככל שמספר הפועלים גדל‬
‫תפוקתם השולית קטנה ולכן קטן גם השכר‪( .‬תפוקה שולית פוחתת)‪ .‬לעומת זאת אין שינוי‬

‫עומר גנדלר ‪ -‬מבוא לכלכלה א' (מיקרו) ‪ - 75175 -‬פתרון מלא לחוברת התרגילים ‪http://omergendler.blogspot.co.il -‬‬

‫בכמות בעלי השדות‪ ,‬לכן ככל ששכר העבודה של הפועלים יורד‪ ,‬הרווחים של בעלי השדות‬
‫עולים‪.‬‬

‫שאלה ‪:4‬‬
‫השווה את רווחי בעלי השדות משני הסוגים (בכל מספר פועלים) לתפוקות השוליות של‬
‫שדות אלה‪ ,‬אותן חישבת בתרגיל ‪ 3‬שאלה ‪ ,3‬מה העיקרון הכלכלי על פיו תקבע התמורה‬
‫לגורם ייצור כלשהו?‬

‫ניתן לראות שהתפוקה השולית של השדות ורווחי בעלי השדות שווים‪ .‬מכאן ניתן לראות את‬
‫אותו ההיגיון שהצגנו קודם‪ .‬שכר העבודה במשק שווה לתפוקה השולית של אותו גורם ייצור‪.‬‬
‫מכיוון שבעלי השדות מיוצגים על ידי השדות‪ .‬שכר העבודה שלהם (הרווח) הוא התפוקה‬
‫השולית של השדה עצמו‪.‬‬