You are on page 1of 2

Kahalagahan Ng Pagbasa

isa sa mga mahahalagang dapat matutuhan ng tao ang pagbasa at pagsulat, at ito ay patuloy nating pinaglilinang sa araw-araw ng ating buhay. ang pagbasa sa paraan ng tao sa pag-katuto, sa pamamagitan nito ay kumukuha siya ng mga mahahalagang impormasyon, ugali, kalikasan at kung anu-ano pa. ang pagbasa ay may aplisayon sa laht ng antas ng buhay. kung gaano kahalaga ang pagbasa sa sanglibutang aspeto at mas mahalaga din iyo sa espiritual na aspeto. ang ating Panginoon ay nagsasalita sa tao, sa ibat-ibang panahon sa iba't-iang paraa... Heb 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, Heb 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; nagsasalita ang ating Panginoon sa atin upang ipahayag ang kaniyang kalooban at sa huling mga araw ay nagsasalita ang ama sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ito ang kalooban ng Ama. Joh 6:38 Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Joh 6:39 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Joh 6:40 Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang pagbasa ng kasulatan ay pag-alam sa kaniyang kalooban, ngunit di sapat ang mabasa lamang ang Biblia, dahil sabi sa santiago 2:17 Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili. Sabi sa Ecc 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao. Ang pagkatakot ay nagmumula sa pagkaalam ng kaniyang kautusan, at dahil sa atin na itong nalaman ay pinaguutos naman sa atin na ito’y sundin. Ito ay utos para sa lahat ng tao, Mat 28:18 At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Mat 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Mat 28:20 Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Darating ang oras ng paghuhukom at muli ay babasahin ng Panginoon ang akalat ng buhay at ang kaniyang mga tapat na alagad ay isa-isang tatawagin, isa kaya tayo sa mga tatawagin ng Panginoon. Nabasa ko ang plano ng Diyos para sa akin?

Ginawa ko .