You are on page 1of 8

V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
VEKTOR
A. Pengertian

,
_

¸
¸
· + + · ·
3
2
1
2
a
a
a
k a j a i a a OA
3 1
disebut vektor posisi titik A.

2
3
2
2
2
1
a a a a + + ·
(panjang vektor a )
 Vektor
1
1
1
]
1

¸
· − ·
3 3
2 2
1 1
a b
a b
a b
a b AB
 Vektor b a · , bila panjang dan arah kedua
vektor sama.
 Vektor b a − · ,
bila
b a ·
dan kedua vektor mempunyai
arah yang berlawanan.
B. Operasi vektor
1. Penjumlahan (+ ! )
"umlah kedua vektor tersebut dinyatakan#

,
_

¸
¸
+
+
+
· +
3 3
2 2
1 1
b a
b a
b a
b a
.cos b . a 2 b a b a
2 2
t + · t
 Perkalian
a. $onstanta % vektor
&ila a ' (a1, a(, a) ) dan k ' konstanta real
maka k a ' (k.a1, k.a(, k.a))
*e+ara geometri #
 $esejajaran
 a sejajar b maka a ' k . b
b ' n . a
 3 titik yang segaris ( kolinier)
A& &, A, maka A& ' k A, dll
 Perbandingan vektor
b. Vektor % vektor
 Dot Product : Perkalian ( buah vektor
yang menghasilkan bentuk skalar.
α cos . b a b a · •
' a1.b1 + a(.b( + a).b)
Menghitung sudut α :
) , ( , b a
b a
b a
Cos ∠ ·

· α α
0 maka ) ( 90
0
· • ⊥ · b a b a α
α ' lan+ip maka 0 > •b a
α ' tumpul maka 0 < •b a
 Cross Product : Perkalian ( buah vektor
yang menghasilkan bentuk vektor.
3 2 1
3 2 1
b b b
a a a
k j i
b x a c · ·
-imana . b c dan a c ⊥ ⊥
α sin b a b x a ·
C. Proyeksi vektor
Vektor c hasil proyeksi a pada b
Proyeksi skalar #
b
b a
c

·
Soal-soal latihan :
M a t e m a t i k a S M A | 1
A (a
1
, a
2
, a
3
) B (b
1
, b
2
, b
3
)
a
b
Jadi bila b a · ,maka
berlaku juga
b a ·
a
b a +


a 3a
A B C
A m n B
b
a

α


A (a
1
, a
(
,
a
)
)
.
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
1. "ika
s dan , r , q , p
   
berturut/turut adalah
vektor posisi titik/titik sudut jajaran genjang
P01* dengan P0 sejajar *1, maka · s

a.
r ! "
  
+ + −
b.
r ! "
  
+ − −
+.
r ! "
  
+ −
d.
r ! "
  
− −
e.
r ! "
  
+ +
(. -i ketahui j
#
$ i
#
% a + − ·

dan P(1, !().
"ika ¦
& a & & ' ·
÷→
dan
÷→
'
berlawanan arah
dengan

a
, maka koordinat titik 0 adalah 2
a. (3,14)
b. (3, !14)
+. (3, ! 3)
d. (5,14)
e. (5, !14)
). -iketahui ve+tor k
#
3 j
#
( i
#
) a + − ·

dan titik
P((,−1,)). "ika panjang
→ −−
PQ
sama dengan
panjang

a
dan
→ −−
PQ
berlawanan arah
dengan

a
, maka koordinat 0 adalah
a. ((,−6,4)
b. (−(, 6,4)
+. (3, −3,3)
d. (−3,3,−3,)
e. (−3,4,.4)
6. -iketahui titik/titik P(!),!1,!7), 0(!1,(,4)
dan 1(1,(, !(). "ika a '

· dan
b * '*

· + , maka

a


b
' 2
a. 13
b. ((
+. (3
d. )4
e. )5
7. -i beri kan vektor
k
#
2 j
#
i
#
OA + + ·
÷→
,
k
#
3 j
#
2 i
#
OB + + ·
÷→
. 8itik P pada garis A&,
sehingga |
÷→
AP
| ' |
÷→
OB
|. 9aka
÷→
OA

÷→
AP

' 2
a. 7 %
b. 6 %
+. ) %
d. ( %
e. %
3. -iketahui vektor satuan j
#
a i
#
$ . 0 u + ·

"ika
vektor j
#
i
#
b + + ·

tegak lurus u maka ab=
a.
20
1$

b.
20
1(

+.
20
12

d.
20
9

e.
20
$

:. -iketahui vektor/vektor k
#
( j
#
, i
#
- a + + ·

,
k
#
) 2 - 3 ( j
#
2 i
#
b + + + − · dan
k
#
% j
#
i
#
, 2 c + − − ·

. "ika a

dan c

masing/
masing tegak lurus pada
b

, maka
... ) c a % (
)
1
· − −
 
a. k
#
3( j
#
21 i
#
2 + − −
b. k
#
2$ j
#
20 i
#
$ − − −
+. k
#
% j
#
( i
#
2 − +
d. k
#
% j
#
( i
#
2 − − −
e. k
#
% j
#
i
#
2
2
11
+ +
5. -iketahui vektor/vektor
) 3 , 3 , 1 ( a ·

,
) 1 , 2 , 3 ( b ·

dan
) 0 , ( , 1 ( c − ·

. *udut
antara vektor ) b a (


− dan c a
 
+ adalah 2
a. )4
o
b. 67
o
+. 34
o
d. ;4
o
e. 1(4
o
;. &ila vektor k
#
! j
#
2 i
#
" a + − ·

, vektor
k
#
3 j
#
2 i
#
) 2 ! ( b + + + ·

, dan b a


− · , maka

a
'
a.
i
#
! ( j
#
! )
k
#
b. !
i
#
! ( j
#
! )
k
#

+. (
i
#
! 6 j
#
! )
k
#
d. k
#
. j
#
) i
#
2 − − −
e. k
#
9 j
#
. i
#
3 − − −
14. -i ketahui j
#
2 i
#
3 a − ·

, j
#
) i
#
b + − ·

,
dan j
#
$ i %
#
r − ·

. "ika b m a k r

 
+ · , maka
· +m k 2
a. )
b. (
+. 1
d. ! 1
e. ! (
11. -i ket ahui ti ti k P(1,!(,7), 0((,!6,6)
dan 1(!1,(,:),
÷→
'
' 2
a.
÷→
'* 3
b.
÷→
'*
3
2

+.
÷→
'*
3
1

d.
÷→
− '*
3
1
M a t e m a t i k a S M A | 2
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
e.
÷→
− '* 3
1(. -iketahui k
#
, j
#
- i
#
2 a + + ·

,
k
#
/ j
#
2 i
#
, b + + ·

,
k
#
2 j
#
/ i
#
- c + + ·

. "ika c b a· + , maka 2
a. % ' 1, y ' ), < ' )
b. % ' ), y ' ), < ' 1
+. % ' −1, y ' 1, < ' 1
d. % ' ), y ' −1, < ' 1
e. % ' 1, y ' −1, < ' )
1). Vektor
÷→
PQ
' ((,4,1) dan vektor
÷→
PR
'
(1,1,(). "ika '
2
1
0 · , maka vektor
÷→
RS

' 2
a. (4,!1,!
2
3
)
b. (!1, 4 ,
2
3
)
+. (
3
2
,1, 4)
d. (
2
1
, 4, 1)
e. (1, !1, 1)
16. -itentukan titik/titik P(!1,7,() dan 0(7,!
6,1:). "ika 8 pada ruas garis P0 dan
2
'1
1
·
, maka vektor posisi titik 8 adalah 2
a. (),!1,11)
b. ((,!1,1()
+. ((,4,11)
d. (),1,1()
e. (), −1,1()
17. "ika titik P(
2
3
,
2
(
, 1), 0(1,4,4) dan 1((,7,a)
terletak pada satu garis lurus, maka a ' 2
a. 4
b.
2
1
+. 1
d. (
e.
2
(
13. Agar kedua vektor

a
' (%,6,:) dan

b
'
(3,y,16) segaris, haruslah nilai % ! y ' 2
a. !7
b. !(
+. )
d. 6
e. 3
1:. A'(!1,7,6)= &'((,!1,!() dan ,'(),p,>). "ika
titik/titik A, & dan , segaris, maka nilai/nilai
p dan > berturut/turut adalah2
a. !) dan !6
b. !1 dan !6
+. !) dan 4
d. !1 dan 4
e. ) dan 4
15.

a
' !
i

+ 6 j

,

b
' (
i

+ j

,

c
' )
i

! 6
j

dan

-
' p

a
+ >

b
dengan p dan >
bilangan real yang tidak nol. "ika

-
sejajar

c
, maka p dan > memenuhi hubungan 2
a. 5 p ! 11 > ' 4
b. 5 p + 11 > ' 4
+. 11 p ! 5 > ' 4
d. 11p + 5> ' 4
e. 11p + 5> ' 4
1;. A'(!1,7,6)= &'((,!1,!() dan ,'(),p,>). "ika
titik/titik A, & dan , segaris, maka nilai/nilai
p dan > berturut/turut adalah2
a. !) dan !6
b. !1 dan !6
+. !) dan 4
d. !1 dan 4
e. ) dan 4
(4. "ika vektor

a
dan vektor

b
membentuk
sudut 34
o
, ¦

a
¦ ' 6 dan ¦

b
¦ ' ), maka

a
(

a
!

b
) ' 2
a. (
b. 6
+. 3
d. 5
e. 14
(1. "ika

a
' ((,k) dan

b
' (),7) dan ∠(

a
,

b
)
'
4
π
, maka konstanta positi? k adalah '
a.
4
1
b.
2
1
+. (
d. 6
e. 5
((. "i ka
k
#
i
#
OA + ·
÷ →
,
k
#
j
#
OB + ·
÷→
dan
k
#
) j
#
c OC + ·
÷→
dan ∠A&, ' 34
o
, maka + ' 2
a. )
b. (
+. 1
d. ! 1
e. ! (
(). *ebuah vektor

-
dengan panjang (
membentuk sudut lan+ip dengan vektor

, '
M a t e m a t i k a S M A | 3
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
(),6). &ila vektor

-
diproyeksikan ke vektor

, , Panjang proyeksinya (. Vektor

-

tersebut adalah 2
a. (1,() atau (
(
2
,
(
11
)
b. ((,1) atau (
(
2
,
(
11
)
+. (1,() atau (
(
)
( ,!
(
3
( )
d. ((,1) atau (
(
3
( ,
(
)
( )
e. (
(
2
,
(
11
) atau (
(
)
( ,!
(
3
( )
(6. Vektor

/
adalah proyeksi vektor

-
' (! 3
,),1) pada vektor

, ' ( 3 ,(,)). Panjang
vektor

/
' 2
a.
2
1
b. 1
+.
2
3
d. (
e.
2
(
(7. -iketahui titik/titik P((,),4), 0(),!1,() dan
1(6,!(,!1). Panjang proyeksi vektor
÷→
'

pada vektor
÷→
*
adalah
a.
2
1
b.
3
1
+.
3
2
d.
3
2
e.
3
.
(3. -iketahui titik/titik P1 ' (1,(,(), P( '
(4,1,4) dan P) ' ((,!1,!1), maka panjang
proyeksi vektor
÷→
3 1

pada vektor
÷→
2 1


sama dengan 2
a. 19
19
$
b. 19
19
10
+.
.
3
)
d.
.
3
(
e.
3
(
(:. -iketahui titik A(1,!(, !5) dan ti ti k &(), !
6,4). 8itik P terletak pada perpanjangan
A& sehingga
B 3 A − ·
. "ika

p vektor
posisi titik P, maka

p '
a. k
#
) j
#
( i
#
) + −
b. k
#
) j
#
( i
#
) − −
+. k
#
12 j
#
− −
d. k
#
12 j
#
i
#
3 − − −
e. k
#
2 j
#
( i
#
− − −
(5. Pada persegi panjang .A,&, - adalah titik
tengah .A dan P titik potong ,- dengan
diagonal A&. "ika
OA a ·

' dan
OB b ·

,
maka
÷→
CP
' 2
a. b
3
2
a
3
1


+
b. b
3
2
a
3
1+. b
3
2
a
3
1


− −
d. b
3
2
a
3
1


+ −
e. b
3
1
a
3
2


− −
(;. . adalah titik awal.
"ika

a
adalah vektor posisi titik A

b
adalah vektor posisi titik &

c
adalah vektor posisi titik ,
b C2

·
→ −−
,
a B3

·
→ −−
dan
O3 2 ·
→ −−
, maka
vektor posisi titik P adalah 2
a.
c b 2 a− − −

b.
c b 2 a− −

+.
c b 2 a− + −
d.
c b 2 a+ +
e.
c b 2 a− + −
)4. -iketahui persegi panjang A&,- dan P, 0, 1 *
berturut/turut merupakan titik tengah A&,
&,, ,- dan -A. "ika
a AB

·
, dan
b AC

·
,
maka ... PS PD PC PQ · + + +
a. )

a
− (

b

b. )

b
− (

a

+. )(

b


a
)
d. )(

a


b
)
e. )(

a
+

b
)
M a t e m a t i k a S M A | 4
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
)1. -iketahui persegi panjang .A,& dan - titik
tengah .A. ,- memotong diagonal AP di P.
"ika
a OA

·
, dan
b OB

·
, maka
→ −−
OP
'
2
a.
2
1
(

a
+

b
)
b.
3
1
(

a
+

b
)
+.
3
2 →
a
+
3
1

b
d.
3
1

a
+
3
2

b
e.
2
1

a
+
3
2

b
)(. 8itik P adalah pusat segienam beraturan
A&,-@A. "ika
→ → −−
·a A
dan
→ → −−
·b C2
, maka
→ −−
FD
'
a.

a
− (

b

b. −

a
− (

b

+. (

a
+

b
d. −(

a


b
e. (

a


b
)). A&,-@A adalah segienam beraturan dengan
pusat .. &ila
→ −−
AB
dan
→ −−
BC
masing/masing
dinyatakan dengan

u
dan

v
, maka
→ −−
CD

sama dengan
a.

u
+

v

b.

u


v

+. (

v


u
d.

u
− (

v
e.

v


u
)6. -i ber i kan segi enam beraturan
A&,-@A. "i ka
u AB

·
dan
+ A4

·
,
maka
· + + + A3 A2 AC AB
a.

u

b. (

u
+ (

v

+. 6

u
+ 6

v

d. 7

u
+ 7

v

e. 3

u
+ 3

v
)7. Pada segi ti ga A&,,@ adalah titik tengah
&, dan 9 adalah titik beratsegitiga
tersebut. "ika
AB u ·

dan
AC + ·

, maka ruas garis
berarah
→ −−
53
dapat dinyatakan dalam

u
dan

v
sebagai 2
a.
.
1

u +
.
1


+
b. −
.
1

u +
.
1


+
+.
.
1

u −
.
1


+
d.
.
1

u −
2
1


+
e. −
.
1

u +
2
1


+
)3. Pada segiempat sembarang A&,-, * dan 8
masing/masing titik tengah A, dan &-. "ika
01 u ·

, maka
C2 CB A2 AB + + +
dapat
dinyatakan dalam

u sebagai
a.
)
1

u
b.
2
1

u
+.

u
d. (

u
e. 6

u
):. Pada segiempat sembarang .A&,, * dan 8
masing/masing titik tengah .& dan A,. "ika
OA u ·

,
OB + ·

dan
OC 6 ·

, maka
ruas garis berarah
→ −−
01
dapat dinyatakan
dalam

u
,

+
dan

6
sebagai 2
a.
2
1

u
+
2
1

+
+
2
1

6
b. −
2
1

u
+
2
1

+
+
2
1

6
+.
2
1

u

2
1

+
+
2
1

6
d.
2
1

u
+
2
1

+

2
1

6
e.
2
1

u

2
1

+
+
2
1

6
M a t e m a t i k a S M A | 5
5
A
B
C
3
A B
C
B
0
1
2
C
O
0
1
B
A
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
)5. "ika k
#
3 j
#
i
#
2 a + − ·

dan
k
#
. j
#
2 i
#
) b − + − ·

, maka 2
(1) ¦

a
+

b
¦ ' 1)
(2) ¦

a
¦ # ¦

b
¦ ' 1 # (
(3)

a


b
' !(5
(6)

a


b
);. -iketahui vektor

a
'

,
_

¸
¸
2
3

dan

b
'

,
_

¸
¸

3
!
2

sama panjang. -engan demikian, kedua
vektor itu2
(1) membuat sudut lan+ip
(() membuat sudut tumpul
()) berimpit
(6) saling tegak lurus
64. -iketahui persegi panjang .A&, dengan
panjang .A ' 1( dan A& ' 7. "ika
→ −−
OA
'

u

dan
→ −−
OB
'

v
, maka

u
.

v
' 2
a. 1)
b. 34
+. 166
d. 16;
e. 173
61. "ika vektor

a
dan vektor

b
membuat
sudut 34
4
, ¦

a
¦ ' ( dan
" b "

' 7, maka

a
⋅ (

b
+

a
) sama dengan
a. 7
b. :
+. 5
d. ;
e. 14
6(. Panjang vektor

a
,

b
dan

a
+

b
berturut/
turut adalah 1(, 5, dan 6 % . &esar sudut
antara

a
dan

b
adalah 2
a. 67
o
b. 34
o
+. ;4
o
d. 1(4
o
e. 174
o
6). "ika besar sudut antara vektor

p dan vektor

q adalah 34
o
, panjang

p dan

q masing/
masing 14 dan 3, maka panjang vektor

p !

q ' 2
a. 6
b. ;
+. 16
d. ( 1%
e. ( 19
66. Baris g melalui A((,6,!() dan &(6,1,!1),
sedangkan garis h melalui ,(:,4,() dan -(5,(,
!1). &esar sudut antara g dan h adalah
a. 4
4
b. )4
4
+. 67
4
d. 34
4
e. ;4
4
67. "ika sudut antara vektor k
#
" j
#
2 i
#
a + + ·


dan k
#
" j
#
2 i
#
b + − ·

adalah 34
4
, maka p '
a. −
2
1
atau
2
1

b. −1 atau 1
+. − 2 atau 2
d. − $ atau $
e. −
2
1
( atau
2
1
(
63. "ika
÷→
OA
' (1, (),
→ −−
OB
' (6,(), dan θ ' ∠(
÷→
OA
,
→ −−
OB
), maka tanθ ' 2
a.
(
3
b.
)
3
+.
3
)
d.
1.
9
e.
9
1.
6:. k
#
) j
#
- i
#
- 3 a − + ·

, k
#
( j
#
) i
#
2 b + + − ·


dan
k
#
j
#
2 i
#
3 c + + − ·

. "ika

a
tegak lurus pada

b
, maka

a
!

c
sama dengan 2
a. !))
i
#
! 5 j
#
! 7
k
#

b. !(:
i
#
! 5 j
#
! 7
k
#

+. !(:
i
#
! 1( j
#
! 7
k
#
d. !))
i
#
! 1( j
#
! 7
k
#
e. !))
i
#
+ 5 j
#
! 7
k
#
65. -iketahui vektor/vektor k
#
3 j
#
) i
#
2 a + − ·

,
k
#
) j
#
2 i
#
- b + + ·

, k
#
2 j
#
3 i
#
( c + − ·

dan
k
#
- j
#
/ i
#
2 d + + ·

. "ika vektor

a
tegak
lurus vektor

b
dan vektor

c
tegak lurus
vektor

d
, maka

a
!

b
' 2
M a t e m a t i k a S M A | 6
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
a. ! 3 j
#
!
k
#

b. 6
i
#
! ( j
#
!
k
#

+. 3 j
#
!
k
#
d. ! (
i
#
!
k
#
e. 6
i
#
! 3 j
#
!
k
#
6;. -iketahu i vektor/vektor k
#
2 j
#
i
#
2 u + − ·


dan k
#
$ j
#
10 i
#
) + − + ·

. Vektor

u
+ +

+
akan tegak lurus pada vektor

u
jika + '
2
a. 1
b. !(
+. !
2
1
d.
2
1

e. !1
74. -iketahui P(a,4,)), 0(4,3,7) dan 1((,:,+).
Agar vektor
÷→
PQ
tegak lurus
÷→
'*
, haruslah
nilai a ! + '2
a. !)
b. !(
+. (
d. )
e. 7
71. -iketahui vektor

a
'((, −1, () dan

b
'
(6,14,−5). Agar vektor

'

a
− k

b
tegak
lurus dengan

b
, maka nilai k adalah
a. −
1%
1
b. −
&
1
+.
!
1
d.
&
1
e.
1%
1
7(. -iketahui vektor

u
' ((,!1,1) dan

+
' (!
1,1,!1). Vektor

6
yang panjangnya 1,
tegak lurus pada

u
dan tegak lurus pada

+

adalah 2
a. (4,41)
b. (4,
2
1
2 ,
2
1
2 )
+. (4,
2
1
2 ,
2
1
2 )
d. (!
3
2
,
3
1
,
3
2
)
e. (
3
2
,
3
1
,!
3
2
)
7). "i ka vektor tak nol

a
dan

b
memenuhi
"
b a
"
→ →
+
'
"
b a
"
→ →

maka vektor

a
dan

b
....
a. 9embentuk sudut ;4
o

b. 9embentuk sudut 34
o

+. 9embentuk sudut 67
o

d. *earah
e. &erlawanan arah
76. -i ketahui

7
dan

8
vektor tak nol
sembarang, & 8 & 7 & 7 & 8 9 + · . "ika θ '
∠ (

7
,

9
) dan φ ' ∠(

8
,

9
), maka 2
a. φ ! θ ' ;4
o

b. φ + θ ' ;4
o

+. φ ' θ
d. θ ! φ ' ;4
o
e. φ + θ ' 154
o
77. -iberikan matriks dan vektor/vektor sebagai
berikut#
A '

,
_

¸
¸

2 3
1 2
2 2
,

a
'

,
_

¸
¸

2
2
1
,

b
'
,
_

¸
¸
'
p
dan
(
A
menyatakan transpose dari A.
"ika vektor
(
A


a
tegak lurus dengan
vektor

b
, maka nilai p sama dengan
a. >
b. !>
+. (>
d. !(>
e. )>
73. -iketahui

a
'

,
_

¸
¸

1
2
3
dan

b
'

,
_

¸
¸
2
)
2
. &ila
panjang proyeksi

a
pada

b
sama dengan
2
1
kali panjang vektor

b
, maka nilai y
adalah 2
a. ( ! ( 3 atau ( + ( 3
b. 1 ! 3 atau !1 + 3
+. !( ! ( 3 atau !( + ( 3
d. ! 6 ( 1! 3 ) atau 6(1 ! 3 )
e. 6 3 atau !6 3
7:. -iketahui vektor k
#
j
#
i
#
u + − ·

,
k
#
2 j
#
i
#
+ + + ·

dan k
#
i
#
3 6 − ·

. Panjang
proyeksi vektor

+
+

6
pada vektor

u

sama dengan 2
a. 2
3
2
b. ( 2
+. 6 3
M a t e m a t i k a S M A | 7
V

E

K

T

O

R
Drs. Matrisoni www.matematikadw.wordpress.com
d. 3
3
)
e. 3
3
2
75. Proyeksi vektor

a
' (!),4,4) pada vektor

b

yang sejajar tetapi berl awanan arah
dengan vektor (1,!(, !() adalah 2
a. (!1, 4, 4)
b. (!
3
1
,
3
2
,
3
2
)
+. (
3
1
,!
3
2
,!
3
2
)
d. (!
3
1
,
3
2
,
3
2
)
e. (! 3 , 4, 4)
7;. vekt or k
#
- j
#
) i
#
3 u + + − ·

dan vektor
k
#
. j
#
3 i
#
2 + − + ·

. "ika panjang proyeksi

u

pada

v
adalah 3, maka % '
a. 5
b. 14
+. 1(
d. −6
e. −3
34. A&,- adalah sebuah bel ah ketupat.
"ika
u A2

·
÷→
,
+ AB

·
÷→
dan besar sudut &A-
adalah α, maka akan selalu #
(1)

u
tegak lurus pada

+
(2) ¦

u
+

+
¦ ' (¦

u
¦ atau ¦

u
+

+
¦ ' ( ¦

+
¦
(3) proyeksi

u
pada

+
adalah

u
sin α
(6)

u
+

+
tegak lurus

u
!

+
M a t e m a t i k a S M A | 8