အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

UNFC ႏွင့္ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဆုပ္
ပမိ
္မထ
ိ ားတဲ့ ဓား႐ိုးကို လက္မလြတ္ေစနဲ႔ လို႔ ဦးစြာအားေပးလိုပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အေပးအယူ
လုပ္ၾကၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အရ အမ်ဳိးသားမ်ား တန္းတူရည္တူ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ
တည္ေဆာက္ဖို႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရးကို အမိအရဆြတ္ခူးေပးႏိုင္ခဲ့တာ
ေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ ျပည္သူမ်ားက ေလးစားဂုဏ္ျပဳေနတာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဖဆပလအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဟာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အေျခခံမအ
ူ ေပၚ ေသြဖီ အားနည္းသြားလို႔ ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႔
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါ၊ 'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ေပးထားတဲ့ မူအတိုင္းဆိုရင္ လူအင္အား အမ်ားႀကီးကုန္မယ္၊ စစ္ဒဏ္
ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအားနည္းေနတယ္၊ အခန္း (၁၀) မွာ ခြဲထြက္ခြင့္ပါတယ္၊ အခန္း (၁၁) မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးထား
တယ္၊ ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအတည္မျပဳရင္ လြတ္လပ္ေရးမရႏိုင္ဘူး' ဆိုၿပီး လက္တလံုးျခားလွည့္ကြက္ဆင္ေပးလိုက္တဲ့အေပၚမွာ
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက 'ဟုတ္တာဘဲ၊ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနတယ္၊ ခြဲထြက္ခြင့္လည္းပါ
တယ္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္းရွိတယ္၊ ညီအစ္ကိုခ်င္းမို႔ ေစ်းဝယ္သလို ေစ်းဆစ္စရာမလိုဘူး၊ ဖြဲစ
႔ ည္းပံု အတည္မျပဳရင္
လြတ္လပ္ေရးမရႏိုင္ဘူး၊ ဒါဆိုရင္ အားလံုးမွန္တာဘဲ' ဆိုၿပီး ဖဆပလအေပၚ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲ၊ အေကာင္းျမင္ဝါဒ
မ်ားလြန္းလို႔ ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သေဘာတူအတည္ျပဳလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္းျပည္ေထာင္စု
လက္ေအာက္ခံဘဝ ေရာက္သြားတာကိုလည္း အားလံုးသိၿပီးျဖစ္တယ္။
၁၉၅၈ ခု လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ေရး၊ နဲ႔ ၁၉၆၃ ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္လိုက္တာလည္း ကလိမ္ေစ့
အကြက္ သက္သက္ျဖစ္ၿပီး အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ခိုင္းတာ ျဖစ္တယ္။
နဝတ/နအဖ ဟာ ၁၉၉၀ ခုေနာက္ပိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္လို႔ လွည့္စားကာ တိုင္းရင္းသား
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို အတုအေယာင္အမ်ဳိးသားညီလာခံထဲ တြန္းထည့္လိုက္တယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၁၃ ဖြဲ႔ တင္ျပထားတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူရည္တူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္
ေရး အေျခခံမူစာတမ္းကို မိုက္႐ိုင္းစြာႀကိမ္းဝါးေစာ္ကားၿပီး အမႈိက္ပံုးထဲ ပစ္ထုတ္လိုက္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့
အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရတယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ဆိုရင္ လံုးဝဖ်က္ဆီးခံရလိ႔ု မိမိအမ်ဳိးသားဘဝ
တခုလံုး ေရစံုေမ်ာသြားတယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ မ်က္ႏွာပူစရာမဟုတ္ဘဲနဲမ
႔ ်က္ႏွာပူအားနာတတ္လြန္းျခင္း၊ ႐ိုးလြန္း
လို႔ အ,ရာက်သြားျခင္းနဲ႔ အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ အမ်ဳိးသားေရးထက္မိမိကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္း စတဲ့ ေပ်ာ့ညံ့မွားယြင္းတဲ့ ရပ္
တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားေတြ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖတ္သန္းလာရတဲ့ဘဝအရ ရင္နင့္ဖြယ္ အလီ
လီ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရလို႔ သင္ခန္းစာ ေကာင္းေကာင္းႀကီးရၾကၿပီျဖစ္တယ္။
နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္သူတရပ္လံုး ကၽြန္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳ
လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရးျဖစ္တဲ့
နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ ဌာေနျပည္သစ
႔ူ စ္ လုပ္ဖို႔ ရာဇသံ ၃ ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဖြဲ႔ငယ္ေလး ၂ ဖြဲ႔-၃ ဖြဲက
႔ လြဲၿပီး က်န္
တဲ့အဖြဲ႔ေတြ လက္မခံ အာခံေနၾကလို႔ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရတယ္။ အဲ့သလို တိုင္းရင္းသားေတြ ညီၫြတ္ရင္ စစ္အုပ္စုက
ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို လက္ေတြျ႔ ပလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး အင္မတန္ဂုဏ္ယူထိုက္တဲ့ စံနမူနာေကာင္းျဖစ္တယ္။
ဒီကေန႔ သမတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းျပၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
အစည္း တဖြဲ႔ခ်င္းလွည့္စားဖို႔ ႀကိဳးစားျပန္တယ္။ တဖြဲ႔ခ်င္း ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြ ညီၫြတ္မႈမရေအာင္ အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲေနတယ္။ အဲ့ဒီေကာက္က်စ္
စဥ္းလဲတဲ့အၾကံအေပၚ ဆယ္ခါေသဖူးေတာ့ ပ်ဥ္ဖိုးေကာင္းေကာင္းႀကီးသိၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ UNFC ကို ဖြဲစ
႔ ည္းလိုက္တယ္။ အဲ့သလို UNFC ထဲကတိုင္းရင္းသားေတြကို တဖြဲ႔ခ်င္းေခၚေတြ႔
လိုက္၊ တဖြဲ႔ခ်င္းလိုက္ေတြလ
႔ ိုက္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ၿဖိဳခြဲလမ
ို႔ ရတဲ့အဆံုးမွာ ငါတိုဟ
႔ ာ တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဆိုၿပီး အျမတ္
ထုတ္ဖို႔ UN-USA-EU ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြေရွ႕မွာ လက္မွတ္ထိုးၾကမယ္ဆိုတဲ့ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္နဲ႔ အစီ
အစဥ္တရပ္ကို လုပ္လာျပန္တယ္။

UNFC ဟာ ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသေဘာေပါက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား
တို႔ဘဝကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မယ့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အေျခခံမူအရ UNFC ရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ကြန္ဖရင့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
သမတႏိုင္ငံ ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ေရးဆြဲသြားဖို႔ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္း
နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းၿပီးမွ တတိုင္းတျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္လို႔ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူဆံုး
ျဖတ္ ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ ျမစ္ႀကီးနားက်မွ အရင္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ(UPMC)ရဲ႕ စာတမ္း
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မင္းသားေခါင္းစြပ္ ဘီလူးေခါင္းျဖစ္တဲ့ ကာခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်
ေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ထုတ္ျပလာတယ္။ အဲဒီစာတမ္းကို UNFC က ခ်က္ျခင္းပယ္ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူ
က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္လိုလားၿပီး ဘယ္သူက ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ထုတ္ အႏိုင္က်င့္တာလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူ
ျပည္သားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သိျမင္သြားၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ UNFC ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဓား႐ိုးဘက္၊ ဓမၼ
ဘက္၊ တရားဘက္က ဆုပ္မိထားၿပီးျဖစ္တာကို အားလံုးယံုၾကည္ထားၾကဖိုလ
႔ ိုတယ္။
အဲဒီလို လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ UPMC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲဟ
႔ ာ UNFC ဆီ ခဏခဏ
သြားေတြတ
႔ ယ္။ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကိုလည္း သြားတက္တယ္။ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အေပၚစီးလို႔ ခံယူထားတဲ့အဖြဲဟ
႔ ာ
အဲသလို မထင္မွတ္ဘဲလုပ္လာတာ ခ်စ္လိုလ
႔ ား၊ လည္မ်ဳိညႇစ္ဖိုလ
႔ ား ဆိုတာ အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္တယ္။
UNFC ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒုတိယအႀကိမက
္ ြန္ဖရင့္ကို ေလာ္ခီးလာမွာ
က်င္းပၿပီး လိုင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ထပ္ဆင့္သေဘာတူခ်မွတ္လိုက္တယ္။ ဒီလို တိုင္းရင္းသားေတြ ပိုမိုစည္း
လံုးညီၫႊတ္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ အထူးဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။
အခုအခါ သမတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ UPMC အဖြဲဟ
႔ ာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး UNFC ကို နည္း
မ်ဳိးစံုနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာတယ္၊ ေခၚယူေတြ႔ဆံုတယ္။ အထူးသျဖင့္ တဖြဲ႔ခ်င္းကို ခတ္စိတ္စိတ္ေခၚေတြလ
႔ ာတဲ့အေပၚ UNFC
အေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ NCCT အေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢဳိလ္တဦးခ်င္းေသာ္
လည္းေကာင္း

အထူးသတိရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း

ပြင့္လင္းစြာသတိေပးလိုက္ပါတယ္။

သမတရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္

အရဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ႐ံုး ဖြင့္ထားတယ္ ဆိုတဲ့လုပ္ရပ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳတာ
လား၊ ကိုယ္က်ဳိးအခြင့္အေရးသမားေတြလား၊ UNFC ကိုၿဖိဳခြဲေရးလုပ္ငန္းဘဲ ျဖစ္မွာလားဆိုတာကိလ
ု ည္း အေလး
အနက္သတိထားၾကရမွာျဖစ္တယ္။
UNFC-NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား
ဒီေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဓား႐ိုးဘက္ ဆုပ္ကိုင္ထားမိၿပီးျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္ေစ
ဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူရည္တူ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမူကို တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သိရွိလာၾကတဲ့အထိ စြဲျမဲစြာရပ္တည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔
ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ စည္းလံုးညီၫႊတ္စြာ ခ်ီတက္ၾကပါစိုလ
႔ ို႔ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ တိုက္တန
ြ ္းလိုက္ပါေၾကာင္း။ ။
ဒီမိုကေရစီေရး နဲ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူေရး တၿပိဳင္တည္းေအာင္ပြဲခံရမည္။

ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
၂၀၁၄ ခု မတ္လ ၉ ရက္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful