You are on page 1of 17

KldikommentrMrkevangliuma

1,18.KeresztelSzt.Jnosprdiklsa.(Mt3,112;Luk.3,118.V..Jn.1,68.15.23.26.sk.)
1.JzusKrisztusevangliumnakkezdete,vagyisamegvlts,azdvssghrnek,melyethir
detett.EnnekkezdeteJnosprdiklsavolt.Klnbeneversmintegyazevangliumcmirata,
melybl kitnik Mrk evangliumnak clja, tudniillik Krisztus istensgnek bebizonytsa,
amiflegazcsodisrdgzseiltaltrtnik.

23.EzakthelyMalakisbl(3,1.)sIzaisbl(40,3.)vanszabadonidzve.Azevanglista
csakanevezetesebbsrgibbprfttemltisaktidzetetsszeforrasztja.Angyalomat,vagyis
kvetemet.Hberlsgrglazangyalsztulajdonkpenkldttetkvetetjelent.

4. Apusztban,Jndapusztjban.Abnbnatkeresztsgt,amegtrst,alelkimosst,meg
tisztulstjelkpezkeresztsget.AbntnemaJnoskeresztsge,hanemavelejrbnbnat,
tehtnemmagaaszertarts,hanemavelejrbelslelkicselekvstrlteel,prosulvaaMeg
vltbanvalhittel.

5. Egsz Judea s a jeruzslemiek mindnyjan szemltomst ri nagyts, mely annyit tesz,


hogysokan.AbnbevallsrllsdMt3,6.

6.ltzeteteveszr,aznsanyargatsruhja.Anagykeletisskkblakkorteltksztettek.

7.Utnamjn,ajelenben,vagyismrittisvan,deutnamlpfel.Megoldanisaruszjt;Mtnl
saruithordozni;mindktkifejezsannyittesz,mintutolsszolgjalenni.

8.Szentllekkelmegkeresztelni,aSzentllekmalasztjvalmegmosni,azazabnketeltrlni.
(L.Mt3,11.sprh.V..Csel.1,5;11,16.)

913.Jzuskeresztsgesmegksrtse.(Mt3,1317;4,111;Luk.3,21.sk.4,113.)

9.Megkeresztelt.Amegfeleleredetigrgsztulajdonkpenannyi,mintbemrtani.

10.LtJzus.Rajtamaradnilegtbbgrgkziratbanehelyenhinyzik;demegvanJnosnl,
(1,32.)

12.ALlekelragad,tudniillikaSzentllekelvitteapusztba,hogymagbavonulva,bjtlssel
simdsggalkszljnmessisimkdsre.

13.MrkJzusbjtjrlhallgat.Negyvenjjel.Agrgszveg(sLukcs)csaknegyvennapot
mond,determszetesenbelertiazjjeltis,amitMtklnismegemlt.Megksrtetvn,nem
az egsz negyven napig, hanem csak annak vgn. Az angyalok is a ksrts legyzse utn
szolgllak neki Mt szerint. A vadllatok kzt; ez a kifejezs csak a puszta vadsgt s vesze
delmeitjelenti.EzutnkvetkezettJnosszerintazelshsvt.

1420.JzusGalilebanprdikl;ngyapostolthv.(Mt4,2.1722;Luk.4,14.sk.V..Luk.5,111;
Jn.4,14.43.skk.)

14.FogsgbavetettkJnost.(LsdMt14,35;Mrk6,1720;Luk.3,19.sk.)Jnoselfogatsnak
hrreJzusGalilebamne.HerdeskirlyakkoraJordnontltartzkodott;Galilebanpe
dignemismertkJnossalvalsszekttetst.Istenorszgaevangliumt,azIstenorszgrl
szlt.DesokgrgszvegemlkbencsakIstenevangliumtolvashat.

15.Beleltazid,amelyutnaMessisnakelkellettjnni.(V..Gal.4,4.Ef1,10.)AzIstenor
szgbavalbejutshozbnbnatra,javulsrashitrevoltszksg.

17.Emberekhalszaivteszlek,meghvlak,hogymostmrembereketgyjtsetekazegyhzba.(L.
Mt4,19:Luk.5,10.)

20. Tanulsgos, hogy mily kszsggel kvetik a meghvottak Jzus hvst. A brszolgkkal.
Ebbl kitnik, hogy Zebedeus jmd ember volt, ha szolgkkal dolgozott. Msrszt ltszik,
hogyfiainyugodtanhagyhattkel;nemkellettflnik,.hogymegsrtikfiiktelessgket.

2134.JzusKafarnaumbantant,rdgketzsgygyt,tbbikziPternapt.(Mt4,13;
8,1417;Luk.4,3141.)

21. Bemennek Kafarnaumba. Lukcs szerint elbb Nzretbe ment s onnan Kafarnaumba.
(Luk.4,14.skk.31.V..Mt4,13.)KafarnaumrllsdMt4,13.

22.Mintakinekhatalmavagyon,tudniillikellenllhatatlanhatssal,vagypedigtrvnyhoz

hatalommalsnrzettel,stcsodktlkisrve.(L.Mt7,29;Luk.4,32.).

23.Tiszttalanllekhatalmban,azazrdgtlmegszllva.

24.Mikznkhozzd?stb.Ittazrdgbeszlbelle,kitmrJzusjelenlteisknzit.Elveszte
niMtnlknozni,tudniillikakizssapokolbavalvisszakergetsltal.Minketrdg
ket.(V..Mt8,29.skk;Luk.8,28.)Tudomkivagy.AzrdgtehtmegismerteKrisztust.Az
Istennekszentje,alegszentebb,aMessis.

25.Megfedd.Jzusmgnemakartamagtteljesenkinyilatkoztatni;demgkevsbbakartaz
rdgtlszrmaztansgotelfogadni.(V..Csel.16,17.skk.)Nmuljmeg,magyarulaztmon
dank:Nebeszlj!

26.Meggytrvn,sszevisszarngatvn.Azrdgmgegyszerkitlttterajtabosszjt.

32.Beesteledvn,azazelmulvnaszombat.

34.Sokbeteget,sokrdgtMtsLukcsszerintmindet,akijelenvolt,tehtsokat,mertsokan
voltakjelen.(Mt8,16.)Nemhagyazokatszlani,tudniillikazrdgket(lsdfentebb25.vers),
nehogyanpmessisifelkelstindtsonmelletteshogyagygyultakatazizgalomtlmegk
mljk.(V..Mt8,4;17,9;Mrk1,41:Jn.6,14.sk.stb.)Mertismerikvalat,tudniillikazrd
gkfelismertkbenneaMessist,stansgukkalfelizgattkvolnaanpet.Degyislehetr
teni:nemhagyszlaniarrl,hogyismerik.

3545. Jzus Galileban tant, rdgket z s egy poklost meggygyt. (Mt 4,2325; 8,24;
Luk.4,4244;5,1216.)

36.Simonsakikvelevalnak,tudniillikAndrs,JakabsJnos.

38.Azrtjttemefldre.

43. Elkld a hzbl. A poklosoknak Mzes trvnye szerint nem volt szabad emberek kz
menni.(Mz.III.13,44.skk.IV.5,2.)

44. Senkinek se szlj, nehogy tntets vagy lzads tmadjon Jzus mellett. (V. . Mt 8,4:
Mrk 5,43; Luk. 5,14. stb.) De a gygyult ember rmben nem tudott hallgatni. Mutasd meg
magadatapapnak,hogymintegyhivatalosanmegllaptsaagygyulst.(V..Mz.III.13.fej.;
14,2. skk.) A Vulgata latin fordts nem egszen helyesen fordtja: a fpapnak; mert a meg
gygyultpoklosnakcsakapapokhoz,denemafpaphozkellettmenni.

45.Nemmehetettavrosba,merthozztdultstntetettmelletteanp;deapusztbanisfel
kerestk.

2,112.AhztetntlebocstottinaszakadtmeggygytsaKafarnaumban.(Mt9,18;Luk.
5,1726.)

1.BemneKafarnaumba,rendestartzkodsihelyre(Mt4,13.),hosszabbtvolltutn.(V..
Mrk1,39.45.)

2.Ahzban,ahollakniszokott,valsznlegPterhzban.

4.Megbontkafedelet,aszobapadlstvagymennyezett,miutnabetegetazutcrlalapos
hztetrevezetlpcsnfelvittk.

5.Jzuselszrabeteglelktgygytjameg.

6.rstudksfarizeusokLukcsszerint.

7.Kromkodik.JogosulatlanulbnbocsttletethozniIstenhatalmnakbitorlsasistenk
romlsvolna.

8.szrevevnlelkben,belsleg,anlkl,hogyazokgondolatukatkimondtkvolna.

910.Hogymegtudjtok.Abnbocsnatsacsodaegyarntistenimkds;acsodattelteht
azistenikldetsshatalombizonytka.

1317.Lvimeghvsasvendgsge.(Mt9,913;Luk.5,2732.)

13.KimneKafarnaumbl(1.v.);atenger,tudniillikaGenezarettavamell.

14.LvitazazMtt;mertktnevvolt,mintsokmszsidis.

15. Ennek hzban. Mt teht jmd ember volt, ki Jzust tantvnyaival s sok vmossal
egyttmegtudtavendgelni.

1822.Abjtrl.(Mt9,1417;Luk.5,3338.)

18.Bjtlnekvala,tudniillikbjtlniszoktak,vagypenaznapbjtltek.

21.Nyersazazvnyolatlan,durva,merevszvet.Elvesziazjarginekteljessgt,azazmerev

sgvelssszehzdsvalmegszaktjaazt,azcskaruhaamerevjfoltutnszakad;azon
kvlnemillikhozz,mertmegtarktjaazt.Tehtnemszabadazsjszvetsgetsszetol
dani,nemkellazelbbitazutbbivalfoltozgatni,mertakkormindegyikelromliksnemisille
nek ssze. Krisztus nem az szvetsget foltozni jtt, hanem jat teremteni. Krisztus nem a
bjttlltalbanv,hanemcsakittsmostazsidjelleg,azIstenorszgraelksztJnos
flesakpmutatfarizeusibjttl.Azelksztbjtsincshelyn,mikorazIstenorszgamr
ittvan.(BvebbenlsdMt9,16hozjegyzet.)

22.Azjborakeresztnyeszmkserklcs;azcskatmlazsidszertartsitrvnysval
lsgyakorlat,kivltaJnosfleelksztsafarizeusiklssgesbjt.Akeresztnyeszmket
serklcstnemlehetargiszertartsoksszoksoktmljbeszortani.(BvebbenlsdMt
9,17hez.)

2328. A szombati kalszszeds. (Mt 12,18; Luk. 6,15.) Ez mr a msodik hsvt (a heort)
utntrtnt.

23.Bzafejeketszaggatni.Atrvnymegengedte,hogyazhezkazokatszaggasskskezk
ben kimorzsolva megegyk (Mz. V. 23,25.); a farizeusok is csak azt kifogsoltk, hogy ezt
szombatontettk.

26.Abiatrfpapsgaalatt.EztaKirlyokKnyvebeszliel(Kir.I.21,1.skk.),aholazonbanez
Abiatratyjakimelekalatttrtnt.Delehet,hogykimelekktnevvolt,vagyanvmegvan
romolva.(V..Kir.I.22,20;II.8,17;Krn.I.18,16;24,6.)Kitettkenyerekazoltrratettszentke
nyerek.

27.Aszombatazemberrtvan,tehtnemnclsnemlegfbbparancs,hanemazembernyuga
lom napja, megszentelsnek s ernygyakorlatnak eszkze. Teht a szombati munkasznet
trvnyenemllhatfeletteazletfentartsktelessgnek,melyminttermszetitrvnyszin
tnIstenparancsasszigorbbanktelezaszombattteles,trvnynl.AzIstenfinakpedig
joga van a szombatot annak szelleme szerint magyarzni, szemben a farizeusok betrg r
telmezsvel.

3,16.Azelszradtkezembermeggygytsa.(Mt12,914;Luk.6,611.)

1.AzsinaggbaKafarnaumban.(V..Mrk1,21;2,1..

2.Lesikvalaajelenlevfarizeusok.

4.Rosszattenni,azazrtani,vesznihagynit.i.ajtett,agygyts,azletmentselmulasztsa
ltal.Aztafarizeusoksemmondhattk,hogyrosszattenniszabadHallgatnakvala;nemmelnem
felelhettek,igennelfelelnielfogultsgblnemakartak.

5. Haragosan. A farizeusi elfogultsg szent haragra indtotta az dvztt. Helyrella, mint a


msik,,azazmeggygyula.

6. A megszgyentett farizeusok ellensgeikkel, a Herdesprtiakkal szvetkezve, bosszt


forralnak.(AHerdesprtiakrllsdMt22,16.jegyz.)

712.Ahajcskblmondottbeszd;gygytsok;azrdgktanusgnakmegtiltsa.(Mt
12,15.sk.Luk.6,1719.)

8.IdumeaJudetldlrevolt.

9.Hogyneszorongassk;hogysszenenyomjk.

10.Hogyillethessk.Azvoltahit,hogyJzusnakpusztarintseis,hahitteltrtnik,gygyt.
(L.Mt9,20.sk.Luk.6,19.)

12. Megfedd, hogy ne hreszteljk.Atiszttalanlelkektansgrlsannakmegtiltsrllsd


Mrk1,24,sk.nljegyzet.

1319.Atizenktapostolvlasztsa.(Mt10,14;Luk.6,1216.)

13.Ahegyre,gyltszikahegyibeszdsznhelyre.(V..Mt5,1.)AMtflehegyibesz
det teht itt kelj beszrni Mrk evangliumba. Akiket akart. Teht az apostolsg Istentl
adotthivats,akkoris,mais.(V..Jn.15,16;Rm.1,1;Zsid.5,4.stb.)

14.Hogyvelelegyenek,mintllandksristantvnyai.

15.Betegsgeketgygytaniagrgbentbbnyirehinyzott;gyltszikMtbl(10,1.)csszott
beide.Agygytscljavoltatantstmegersteni.

16.AzapostolokezennvsorrllsdMtnl10,24.jegyz.PtermeghvstMrkmrfelt

telezi,azrtcsaknevnekmegvltoztatstemlti.(LsdMt16,18;Jn.1,42.)

17.Boanergesz,kisseltorztotthbervagyarmisz(bnreges)annyittesz,mintmennydr
gs fiai. A kt testvr gy ltszik tzes termszete s lngbuzgalma miatt, de Jnos iratainak
mennydrg szavra val tekintettel is kapta e mellknevet. (V. . Mrk 9,37; Luk. 9,54; Jn.
11,10.sazegszJelensekKnyvt.)

18.TdmskpJudsTaddeus.(Luk.6,16;Csel.1,13.)KnniSimont,azazbuzgSimont.

19.IskariotiJudasthberlannyi,mintkariotiember,Juds.

2030.ABelzebubvdsaSzentllekellenibn.(Mt12,2237;Luk.11,1423;12,10.)

20.Kenyeretsemehettekzsidskifejezs,melyaztjelenti,hogyegyltalbannemehettek,ittena
tmegzaklatsamiatt.

21.vi(azazatyjafiai)eztmeghallottk,tudniillikazaklatst.Meghborodott.Lehet,hogyJzus
nmelyrokonai,kikbennenemhittek(Jn.7,5.),valbanezthittk,mintahogyazanyagisgba
merltsbnsemberekajmborsernyesembereketmaissokszorbolondoknakvagyel
mebetegeknektartjk.Deazislehet,hogyarokonokezzelahresztelsselJzustcsakazellene
mr bosszt forral zsid hatsgoktl akartk megmenteni s biztonsgba helyezni. Mivel,
mintalbbkitnik,Mriaisarokonokkalvolt,azutbbimagyarzatvalsznbb.

22.Belzebubjavagyon.Mtszerint(12,22.)Jzuspenakkoregyrdgtzttki;ezadottokot
egonoszvdra.

23.Pldabeszdekben,azalbbkvetkezhasonlatokban.

29.ASzentllekellenikromlsaSzentllekellenibn,amegtalkods,melynemnyerbocsna
tot,mertelzrjaakegyelemtjt.rkvtekfogjaterhelni,azazsohaelnemtrlhetvtek.B
vebbenlsdMtnl12,31.sk.jegyzet.

30.Mivelhogyaztmondottk;azltalkvettkelaSzentllekellenibnt,sazrtterheliketaz
rkkmegbocsthatlanvtek,mertavilgossmegismertigazsgnakellenszegltek.

3135.Jzustanyjastestvreikeresik.(Mt12,4650;Luk.8,1921;11,27.sk.)

31.Eljvnekazazmegrkeznek,miutna21.versszerintelindultakvala.Jzusezenatyjafiai
unokatestvreivagyrokonaivoltak.(LsdMt13,55.jegyzet.)

35.sk. Anym s atymfiai. A testi rokonsgnl szorosabban fz Krisztushoz az Istennel val


egyesls,aszellemirokonsg,azengedelmessgserny.

4,120.Pldabeszdamagvetrlsannakmagyarzata.(Mt33,123;Luk.8,415.)

2.Sokmindenretant.Mteztasokmindentbvebbenelbeszli.

10.Egyedlmaradt,tudniillikanpsztoszlsautnatantvnyokkal.Avelelevtizenkett;a
grg szerint a vele levk a tizenkettvel egytt, azaz a bizalmasabb apostolok a tbbivel
egytt;vagypedigatgabbrtelembenvetttantvnyokazapostolokkalegytt.

11.Kikkvlvannak,tudniillikatizenktapostolsatantvnyoktestletnkvl,sakikama
gasabb igazsgok irnt nem fogkonyak vagy azok ell elzrkznak. Ezeknek az r pldabe
szdeketmondott,mertamlyrtelmigazsgokatstitkokatfelnemfogtkvolna,stazokat
lebecsltkskignyoltkvolna.

12.Hogyltvnlssanak,snetudjanakstb.hogyszemkkelsflkkelatantstfelfogjk,de
benelssksmegnertsk.Azevangliumokstlusnaktulajdonsga,hogysokszorazegy
szerkvetkezmnyt,mintcltrjale.(V..Iz.6,9.sk.Mt13,1315.)Afogkonysgsjaka
rat hinynak kvetkezmnye s bntetse, hogy a tantst meg nem rtik s be nem ltjk,
mirtistnylegnemtrnekmegsnembocsttatnakmegbneik.

13. Hogyan fogjtok megrteni a tbbi, ksbb eladand, nehezebb pldabeszdet, ha e/t a
knnytsemrtitek?

14.Amagvetigtvet;tehtamagazIstenigje,samagvetjelentiazigehirdetjt.Egyb
knt a pldabeszd rtelme Krisztus sajt magyarzatbl vilgos. Megjegyzend, hogy a k
vetkezmagyarzatamagrlmondjaazt,amitulajdonkpenamagotbefogadfldre,illetleg
kpletesenazigehallgatiraillik;tehtgykellrteni,hogyazilyentalajbaesmagtrtnete
jelentiazIstenigjneksorstazolyanemberben,akistb.

17.Megbotrnkoznak,azazahittlelprtolnaksaparancsokatthgjk.

19.Egybdolgokkvnsga,hisg,lvezetstb.Behatolvnaszvbe.

2134.Agyertya,visszamrs,agabonaterms,amustrmaghasonlata.
21. Arra vale a gyertya? Miknt a gyertya clja a vilgts, gy tantsomnak is minden ho
mlytstvedstelkelloszlatnia;tehttiserejtstekelazIstenorszgnaktitkait,hanemhir
desstekazokat.(V..Mt5,15;Lukcs8,16:11,33.)

22.Semmisincselrejtve,eltitkolvastb.AzIstenorszgnaktitkainemazrttitkok,hogyeg
szensmindigazokmaradjanak,hanemhogynyilvnossgrajussanak.(V..Mt10,26;Luk.
8,17;12,2.)

24.Amelymrtkkelmrtekstb.Amilymrtkbenfigyeltekshisztekszavaimnak,amilymr
tkkel mritek msoknak az Istenigjt, oly mertekben, st mg bvebben fogjtok a keresz
tnyigazsgotIstenkegyelmvelmegismernismegrteni,eredmnyesenhirdetnisnagyobb
buzgsgtokrtannlbvebbjutalmatkapni.(Mtnl7,2.sLukcsnl6,38.msrtelemben
olvashat.)

25.Akinekvagyon,annakadatikstb.Mikntavagyonminlnagyobb,annljobbanszaporodik,
gyazismeretisminlnagyobb,annlmelyebbmegrtsrevezet,sahaladsvgyasakzls
ltal is nvekszik s gyarapodik. Ellenkezleg a tudatlan, kzmbs s aki az ismeretben ha
ladninemtrekszik,akitudstelrejti,ameglevtiselveszti.(V..Mt13,12;25,29;Luk.8,18;
19,26.)

26.gyvanazIstenorszga,aztrtnikvele,mintamagtlnvgabonval.Klnbenepl
dabeszdben (2629. v.) a magvet minden hithirdet, a mag a keresztny igazsg, a fld az
emberekelmjesszve,azaratsaztlet.

27. Maga sem tudja, hogyan. A termszet vilgban is az ember csak megindtja a fejldst s
kzremkdikvele,deIstenerejesldsamkdiktitokszeren.Amagafldmvelminden
tovbbikzremkdsenlklnsrik.gyazigtsanyaszentegyhzatis azIstenerejefej
lesztisnveli.DehallunkrjnsaztletnapjnIstenamagotsahveketsszegyjti.

28. Magtl terem. Ha a szntvet megtette a magt, megmunklta a fldet s elvetette a


magot,nyugodtanvrhatjaazigebelstitkoserejnekkifejldstsazIstenldst.

31.sk.AmustrmcgnvsejelentiazIstenorszgnakelterjedst.(LsdMt13,31.sk.;Luk.
13,18.sk.)

33.sk.Pldabeszdbenahogymegtudtkrteni.Apldabeszdkitneszkzarra,hogyelvont
igazsgokatkivltegyszerbbemberek,megrtsenek,megjegyezzenek,sazokrjukhatstte
gyenek.Egyjpldabeszdtbbetregszknyveknl.Krisztusmlyrtelmpldabeszdei
velavilgirodalombansenkissemminemversenyezhet.(V..Mt13,10.skk.34.sk.;Mrk
4,10.skk.)

3540.Atengerlecsendestse.(Mt8,18.2327;Luk.8,2225.)

35.Menjnkatlspartra,t.i.aGenezrettkeletipartjra.

36.gyahogyvolt,ahogyahajbanlt,azaztovbbielkszletsidvesztesgnlkl.

37.AGenezrettavnahirtelentmadtviharokgyakoriak.

40.Mgmindig,annyitantsutnsolysokcsodattellttra.

5.120.Asertsekbezttrdgsereg.(Mt8,2834;Luk.8,2639.)

1.Atengerentlra,tudniillikaGenezrettkeletipartjra.Geraznusok.Avrosnevt,holez
trtnt,nmelygrgszvegemlkekGeraznak,msokGadarnak,stGergeznakisrjk.(A
VulgatbanGeraza,geraznusok.)Magrlavrosrl1.Mt8,28.

25.Egyember;Mtszerintkett.Asrokkzl,asrboltokbl,aholazrdngstartzkodott.
Azrdngsnek,mikorkitrtrajtaadhngs,roppanterejevolt,rltmdjrajajgatott,ord
tozottssokszorkrttettmagban.

6.Odafutasleborula.Eztazemberteszi,kibenmegcsillantaremny,hogyJzusmegszabadt
hatja.

7. Jzus parancsot adott az rdgnek a tvozsra. (8. v.). De ekkorra mr fellkerekedett a


megszllottbanazrdg.Kiltvamonda.Ittazrdgbeszlamegszllottemberbl;hdols
hzelegJzusnak,hogynegytrje,azazkinezzesapokolbanekergesse.

9.Mianeved?Ezakrdsamegszllottemberhezvanintzve,hogyazszemlyesntudatra
bredjen;dehelyetteazrdgfelel.Seregaznnevem,agrgbenslatinbanlgi,vagyisez

red, egsz regiment; teht a szerencstlent egsz sereg rdg tartotta megszllva, azrt jutott
bellkmindensertsbe.(V..Mt12,45:Mrk16,9;Luk8,2.)

10. Ama vidkrl, hol eddig szabadon garzdlkodtak. Lukcs szerint arra krtk Krisztust,
hogynekldjeketamlysgbe,vagyisapokolba.(Luk.8,31.)AdologranzvelsdMt8,29.
jegyz.

15.Felltzve,psszellni,LukcsszerintJzuslbainl.

17.Tvozzkelhatraikbl,nehogymskrokatisokozzonnekik.

18.Hogyvelelehessen,hogyksrhesse.

19.Nemengedmeg,hanemhazakldte,hogynyugodtan,elvonulvalhessen,sotthonacso
dallandhirdetjesbizonytkalegyen.

20.Atzvrosban,aJordnontligrgvrosokban.(L.Mtnl4,25.)Ittnemfenyegetetta
messisiforradalomveszedelme.

2143.Jairuslenynakfeltmasztsasavrfolysosasszony.(Mt9,1.1826;Luk.8,4056.)

21.lhajzott,aGenezarettnyugatipartjra.

23.LukcsszerintagyermekJairusegyetlenlenyavolt.

30.Kiilletruhmat?EztJzusnemazrtkrd,minthanemtudtavolna,hanemhogyazasz
szonytvallomsrabrja.

35.Minekfrasztandtovbb?Ahrnkkvagyszolgktehtnemhittk,hogyJzusahalottat
isfeltudjatmasztani.

36.HallvnJzusabeszdet,denemtrdveazzal,tovbbbiztatjaazapt.

37.Pter,Jakab,Jnosahromlegbizalmasabbapostol.

40.Avelelevket,ahrombizalmasapostolt.

41.Talitakmiarminyelvenvanmondva,amelynyelvenJzusbeszlt.

42.Jrkla,tehtegszerejtvisszanyerte,smrkornlfogvatudottjrni.

43.Senkimegnetudja;nehogytntetsvagymozgalomtmadjonJzusrdekben.(LsdMt
8,4; 9,30: Mrk 1,44; 7,36; 8,26. stb.) Adjanak neki enni, hogy elgyenglt testt megerstsk, s
hogyacsodaannlszembetnbblegyen.

6,16.Jzusthazjbanmegvetik.Mt13,5458.(V..Luk.4,1624.Jn.4,44;6,42.)

1.OnntKafarnaumblvagyPterhztl;hazjba,Nzretbe.2.Aztantsnhinyzika
grgben.

3.Ezazcs.Ebblgyltszik,hogyJzusifjkorbanmagaisgyakoroltaemestersget.(M
tnl:azcsfia.)Jzusatyjafiaiunokatestvrei.L.Mtnl,13,55.jegyz.

5.Nemtehetettcsodt.Acsodafelttelerendesenaz,hogyatanuksajttemnylveziazt
legalbbtkletlenhittelsjindulattalmegrdemeljk.

6. Csodlkozk, tudniillik emberi termszete szerint; csodlatosnaktalltahitetlensgket,br


istenimindentudsnlfogvaelretudtaazt.

713.Azapostolokkldetse.(Mt10,115:Luk.9,16.)Eddigazapostolokcsaktantvnyokvol
tak;mostmristenikldttek,apostolokleszneksmagukisrsztvesznekatantsbansacso
datevmunkban.

7.Pronkint,hogyegymstsegtskskettentanskodjanak.

8.Azapostoloknakmindenfeleslegeslomtlsgondtlmegkellvlniok;pldtkelladnioka
szegnysgbensignytelensgbenis,letfenntartsukgondjtIstenrekellbzniselltsukata
hvektl vrni. Vndorboton kvl semmit. Mt szerint mg botot sem. Az rtelem ugyanaz:
csakalegszksgesebbetkellmagukkalvinni.

9.Ksskfelasarutazazalegegyszerbblbbelit;Mtszerintmgeztsem.Neltzzenekkt
kntsbe,nelegyenfeleslegesruhjuk.

10.Onnan,abblahelysgbl.Tehtnecsereberljtekalakst,nevlogassatok,nekeresstek
aknyelmet,snesrtstekmegezltalahzigazdt.

11.Rzztokleaport.Azsidkapognyhzportistiszttalannaktartottk.Azrtelemteht:
tekintstekazokat,kikbenemfogadnak,pognyoknak.(V,.Csel.13,51.)Nmelygrgkz
iratok Mt utn hozzteszik: Bizony mondom nektek, trhetbb dolga lesz Szodomnak s
Gomorrnakaztletnapjn,mintamavrosnak.

13.Megkennekolajjal.Azolajatkeletengygytsrahasznltk.Azapostolokittcsodlatosan
gygytottak, de annak jele s eszkze gyannt olajjal kentk meg a betegeket. Az itt emltett
kens azonban nem volt az utols kenet szentsge, hanem csak annak elkpe. Nha maga
Krisztusishasznltcsodinlhasonlklsjeleket.(V..Mrk8,23;Jn.9,6.)

1429.Jnosfejevtele.(Mt14,112;Luk.3,19.skk.9,79.)

14.Azneve,Jzus.

15.Ills,kinekeljveteltaMessiselttvrtk.Prftaltalbanvalamiprfta.Olyan,mint
egyaprftkkzl,valamelyikazismertszvetsgiprftkkzl,vagyhozzhasonl.

16.sk.Herdesnekalelkiismeretfurdalsadtaeztagondolatot.AzrtHerdesaggodalmtaz
evanglistaJzusnakmrelbbimegletsvelokoljameg.(LsdMtnl14,3.jegyz.)

20. Tart vala Jnostl, nkntelenl is flve tisztel, mint prftt; flt, hogy ha bntja, Isten
bntetseri.Vigyzvalaraja,azazriztesnemszolgltattakiHerdisnak.Rhallgata,tan
cstsokszorkvetmrcsakazrtis,mertJnosnagyon,npszerstekintlyesprftavolt.

23.Orszgomfelt.(V..szt.5,3.)

25. Nagy sietve, rgtn, nehogy a mmoroskirlyszretrjenvagykijzanodjksazgretet


megbnjavagyvisszavonja.

28. Elhoz fejt. Az nnepsg, gy ltszik, nem a szkvrosban, Tiberisban, hanem


Machaerusban,holJnosfogvavolt,vagyevrkrnyknfolytle;azrtlehetettafejetmga
lakomaalattkzbesteni.Herdisbosszjatehtkivoltelgtve.

3044.Azelskenyrszaports.(Mt14,1321;Luk.9,1017;Jn.6,114.)

30. sk. A tantvnyok beszmolnak els apostoli tjukrl. Ki voltak fradva, lelkk elszra
kozva;szksgkvolttehtapihensressszeszedsre.

33.Megtudtkazt,hogyelmentekshogyhov.Tehtnemsikerltazegyedlltsnyugalom;
anpgyalogelbkment.

34.Psztornlklvaljuhok.(V..Mt9,36.)

36.Agrgevershezhozzadja:mertnincsmitennik.

37.Hamegynksvesznk.Msokeztkrdsgyanntfogjkfel:menjnkesvegynk?Ata
ntvnyok szavaiban egy kis szeld neheztels lappang, mintha mondank: Knny ezt mon
dani;deehhezlegalbbktszzdnrkellene,annyipedignincsapnztrban.Dnr=7080
fillr.

38.Hnykenyeretekvan?Jzustudta;deekrdsselfigyelmketakartafelhvni,hogyakvet
kezcsodanagysgtjobbanmegrtsk.

4556.Jzusatengerenjrsbetegeketgygyt.(Mt14,2236;Jn.6,1521.)

45.Atengeren,tlra,atnyugatipartjra.

48.Elakarahaladni,gytett,minthaakarna.

52.Nemokultak,nemrtettkmegacsodalatoskenyrszaportsbl,hogyJzusIstenfia.Sz
vkelvoltvakulva,agrgszerintmegvoltkemnyedve,elmjkmgnemltotttisztn.

7,123.Beszdaklstisztasgrlsafarizeusthagyomnyokrl.(Mt15,120.)

2.Esznekkenyeret;hbereskifejezs,annyi,mintltalbantkeznek.Zgoldnak.Alegjobbg
rgszvegemlkekbenhinyzik.

3. ltalban a zsidk, a szigor szoksak. Gyakran nem mossk, ms grg kziratok szerint
kllelersendrzslvenemmossk.

4.Apiacrl,t.i.jvn.Attltartottak,hogyapiaconatrvnyszerinttiszttalanemberekkel
jhettekrintkezsbe.Msokgyrtik,hogypiacrlhozottdolgotnemesznek,mgaztjlmeg
nemmossk;deeznemvoltfarizeusiklnlegessg.Apoharakstb.mossait,nemegyszeren
azok tisztogatst jelenti, hanem a szertartsos mosst, a trvny szerinti tiszttalansg meg
szntetsre.Mramzesitrvnysokesetbenazednyekkicsinyessaggodalmastisztogat
strtael,melyet,mintatalmudbliskitnik,afarizeusoktlzsbavittek.Amossstiszto
gatsblcssszpdolog,deazvoltahiba,hogyafarizeusokazegszerklcstezekbeak
zmbsklssgekbehelyeztk.Ezeketaklssgeketargieklltlagoshagyomnyaibl,a
mzesitrvnylltlagsrgimagyarzatblszrmaztattk,holottkmagukgondoltkki.

6.Izais,29,13.

11.Korbnstb.,azazIstennekvagyatemplomnakvanszentelve,nekiszntammindazt,ami
tlem,azenymbl,aznvagyonomblnekedtmogatsulszolglhatna,amivelsegtsgedre
lehetnk.AkitehtvalamitIstenneksznt,vagylegalbbeztmondja,azmrnemktelestbb
abblszleineksegtsgetadniafarizeusokszerint.(BvebbenlsdMt15,5.jegyzet.)

15.Tiszttalannnemteheti,tudniillikIsteneltt.

16.(V..Mt11,15.jegyzet.)

17.Megkrdezektantvnyai,MtszerintPter.

19.Megtiszttmindentelt,kzmbssteszerklcsiszempontbl.

2122.(V..Gal.5,19.skk.)Irigysg,aszvegbengonoszszem,amiairigysgetjelenti.Bolond
sgannyi,mintIstennelnemtrds,lhasg.

2430.Aknaniasszonyrdngslenynakmeggygytsa.(Mt15,2128.)

24.Nemakar,mertnyugtonakartmaradni,skerlniakartaatntetst.Nemmaradhatotttitok
ban,merthrement.

26.Pogny,agrgszerinthelln,azazgrg.(V..Rm.1,16.)

27.Lakjanakjlelszragyermekek.Istenrendelseszerintamessisidvssgben,atantsban
s jttemnyekben elszr a zsidkat kellett rszesteni s csak azutn a pognyokat. (Rm.
1,16.)

29.Ezrtabeszdrt,abizalomrtsaMessishozvalviszonyszellemesfelfogsrt.Habr
azdvegyelreazsidkkivltsgavolt,deannaklegalbbmorzsibanapognyokisrszesl
tek.

3137.Egysiketnmameggygytsa.
31.Atzvroshatraikz.(AtzvrosrlL.Mt4,25.)Mtszerintottsokcsodttett.(15,29
31.)

32.Hogytegyerjakezt,merttudtk,hogyrendesengyszokottgygytani.

33.Flrevivn,hogyelkerljeatolongst,bmulstsfeltnst.Kpvnillet,azaznylasujjal
rint.Jzustbbszrhasznltcsodinlhasonlklsjeleket,hogyacsodtlthatlagasajt
mkdshez ksse, br ilyen jelekre s eszkzkre szksge nem volt. (V. . Mrk 8,23; Jn.
9,6.)

34.Fltekintvefohszkodk,azazimdkozksfelshajtottazemberinyomorsglttra,mely
beabnazemberinemetdnttte.Effetaarminyelvenvanmondva,ahogyabeszlgetsfolyt.
(V..Mrk5,41.)Krisztusezencselekedettazegyhzjelkpesrtelembenakeresztsgszertar
tsbaisfelvette.

35.Helyesenszlvala,nempedigdadogva,mintakibeszlnitanul.

36.sk.Anpmeghatottsgbannemtudottmagnuralkodnisatilalmatmegtartani.

8,19.Amsodikkenyrszaports.(Mt15,3239.)

2.Nincsmitennik,mertkszletketelfogyasztottkehromnapalatt.

4.Ittapusztban.Eznemazelskenyrszaportshelyevolt.

1021.Afarizeusokgijeltkrnek;vsazokkovsztl.(Mt16,112.)

10. Dalmanuta falu Magadan krnykn volt, a Genezret t nyugati partjn. (V. . Mt
15,39.)

11.Farizeusok;Mtszerint:saszadduceusok.

12.Nemadatikjel,olyan,amilyetkrnek.

13.Atlspartra,akeletire.

15.Afarizeusokkovszaazokhamistantsa.(Mt16,12.)Herdeskovsztl,azazaHerdes
prtiaktl;Mtszerintaszadduceusoktl,amikrlbellegyremegy.

19.sk.Clzsaktcsodlatoskenyrszaportsra.Tehtmgmindignemrtitek,hogymin
denhatsgomnlfogvacsodlatosanistudoknektekkenyeretadni?

2226.Abetszaidaivaknakmeggygytsa.

22.Betszaida,Kafarnanmmellett,tbbapostolhazja;nemaJordntlkeletrefekvBetszaida
Julias.

23.Kivezetahelysgbl,talnhogyelkerljeatolongstsfeltnst.(V..Mrk7,33.)Szemeire
kpvn,szemeitnyllalmegnedvestvn.Jzusittfokozatosanadtavisszaavaknakltst.

26.Agrgszerint:Ahelysgbebenemenj(dehabeismennl),acsodtakzsgbenelne
mondd.(AtilalomokrlL.Mt8,4;Mrk5,43.smsholajegyzetet.)

2733. Pter vallomsa s ksrlet Jzus szenvedsnek megakadlyozsra. (Mt 16,1323;


Luk.9,1822.)

27.FlpCezarejnakhelysgeibe,akrnyezfalvakbasvroskkba.

29.TevagyaKrisztus;MtszerintPterhozzteszi:azlIstennekFia.MtnlKrisztuserre
meggri,hogyegyhztPterrefogjapteni.MrknakPterprdiklsautnkszltevang
liuma ltalban mellzi mindazt, ami Pternek dicssgre szolgl. Pter ezeket prdikls
ban,gyltszik,alzatossgblmellzte.

30.Senkineksemondjk,hogyaMessis;nehogymellettetntessenekvagypenforradalmat
csinljanak.Hasonlkpensokmsalkalomkor.L.Mtnlis16,20.(V..fentebb26.vers.)

31.IttjvendlimegKrisztusszenvedstelszr,spedignyltansvilgosan.

32.Kezdlebeszlni,t.i.aszenvedsrl.Ekkormgatantvnyokis,mintazsidkltalban,
dicssgessnemszenvedMessistvrtak.

33.Ltvntantvnyait,tehtflvn,hogyazokismegbotrnkoznak.

3439.Akereszthordozssldozatjutalma.(Mt10,32.sk.38.sk.;16,2428;Luk.9,2327;12,8.
sk.14,27;17,33;Jn.12,25.)

35.Megakarjatartanifldilettazelveksazernyrn,elvesztiazt,t.i.azrkletet,azaz
elkrhozik.Megmentiazt,tudniillikazrkletre.Amondatbanbizonyosszjtkvan.(L.M
t16,25.jegyzet.)

38.Szgyenelmegvallani.Mikoreljnaztletnapjn.

39.MgmegnemltjkazIstenorszgnakelterjedst.(BvebbenlsdMtnl16,28.jegyz.)

9,112.Azrsznvltozsa.(Mt17,113;Luk.9,2836,V..Pt.II.1,1618.Bvebbmagyar
zattlsdMtnl.)

1.Elvltozk,azazmegdicslttestetlttt.

5.Nemtudjavala,mitmond;azindulathatsaalattkitrtbelleasz,melynekjelentsgtfel
nemfogta.

8.Senkinekelnebeszljk,nehogyrdekbenanplzadsttmasszon.

9.Azigt,ahegyijelenetet,vagyahallgatsparancst.Miaz:mikorfeltmad.Nemarrltana
kodtak,hogymiafeltmads,hanemaMessisfeltmadsrlsmegelzhallrl,melyet
nemtudtaksszeegyeztetniadicssgesMessiseszmjvelsKrisztuselbbszemlltmegdi
cslsvel.

10.ElbbIllsnekkelleljnni.AzsidknemklnbztettkmegaMessisketts(testisdi
cssges)eljvetelt,sittIllsvilgvgimegjelensregondoltak.Azrtkrdek,hogyanhalhat
megaMessis,mikorIllsmgnemjttel.(BvebbenMt17,10.skk.jegyz.)

11.Illshelyrelltmindeneket,tudniillikavilgvgnazigazIstenbenvalhitetsazerklcs
uralmtMalakisprftaszerint.(Mal.4,5.sk.)DeKrisztusszerintazismegvanrva,hogya
Messisnakszenvedniekell.(Kivlta21.zsoltrbansIzaisnl53,3.skk.)AzEmberfirlmeg
vagyonrvastb.Eztnmelyekkrdsnektekintik:hogyisvanmegrva?vagyhogyanlehetmeg
rvasmikntlehetsges,hogydicssgeseljveteleidejnszenvedjen,haIllsmrakkorrael
jtt s helyrelltotta a hitet s erklcst? kitl fog szenvedni, s mi szksg lesz akkor mr
szenvedsre?Helyesebbazonbanamondatotlltsnaktekinteni.

12.Illsmreljtt,tudniillikazelkpben,aKeresztelben,aMessisfldimegjelensvelegy
idejleg;deazsidkmegltk.

1328.Egynmardngsmeggygytsa.(Mt17,1421;Luk.9,3743.)

13. Kik velk vitatkoztak, azaz a tantvnyokkal s pedig (a 1618. vers szerint) az rdngs
gyermek meggygytsrl s ennek kapcsn a tantvnyok s kzvetve Jzus rdgz hatal
mrl.

14.Asokasgbmulatbaeseksmegflemlktalnameglepetstl,vagyinkbbasznvltozsnak
mgJzusonlthatnyomaimiatt.(V..Mz.II.34,29.)

16. Nma llek, tudniillik gonosz llek, mely nmv teszi. Mt (17,15.) a fit holdkrosnak
mondja.(V..Mt9,32;Luk.11,14.)

17.Elfogja,azazmikoramegszllsafirarjn.
18.Hitetlennemzedk.Ezaszemrehnysinkbbazapnaksahitetlenzsidknakszl,minta
tantvnyoknak.(L.Mt17,16.jegyzet.)

20.Mennyiideje?Akrdscljaazaptsanpetabajsacsodanagysgnaktudatrab
reszteni.

21.Tzbesvzbevetetteazrdg.

22.Hatudszhinni:nmelygrgszvegekszerint:amiahavalamittehetszfeltteltilleti.(V.
.Mt17,19.)

23.Segtseznhitetlensgemen.Azapaakarhinni,detudja,hogyhitemggyenge,azrtkri
annakerstst.

24.Nehogymgtbbnpgyljnssze,satolongsmgnagyobblegyen,Jzusmostmrki
ziazrdgt.

28.Imdsgsbjtlsltal.(L.Mtnl17,20.jegyz.)

2931.Aszenvedsmsodikmegjvendlse.(Mt17,21.sk.Luk.9,4445.)

29. Onnan, Flp Cezreja krnykrl. (8,27.) Nem akarta, hogy valaki tudja. Jzus egyedl
akartlennitantvnyaival,hogynehborgassaanp,skiakartakerlnianpidelttitnte
tst.

31.Nemrtkazigt,mertnem.egyezettmegazmessisiremnyeikkel.

3249.Azapostolokvetlkedsesfltkenysge;abotrny.(Mt18,111;Luk.9,4650.V..Mt
5,13.29.sk..20,20.skk,Luk.14,34.sk.17,1.sk.)

32.Kafarnaumba,ahzba.Pterhzba.Mtittbeszviazadfizetst.(17,24.skk.)

33.Kinagyobbkzlk,kinekleszmagasabbrangjaamessisiorszgban.

35.sk.(V.Mt.10,40.skk.18,5;Mrk10,16.)

37.Atenevedben,nevedsegtsglhvsval,rdhivatkozva.Akinemkvetminket,azaznem
Jzustantvnyasapostola.Jnosnakaznnevembenkifejezsjuttatjaeszbeeztazrdg
zst.gyltszikmridegenekistettekJzusnevbencsodkat.(V..Csel.19,13.)

38.Acsodatevhatalomugyaningyenadottkegyelem,melynemfggokvetlenlazegyni
letszentsgtl, de felttelezi legalbb a Krisztusban val hitet, teht llektanilag kizrja azt,
hogyazilletegyknnyenKrisztusnyiltellensgvvljk.(V..Kor.I.12,3.)

39.MsholJzusltszlagazellenkeztmondja.(Mt12,30;Luk.11,23.)Demssmsk
rlmnyekkztmindegyikigaz.

40.EversJnosflbeszaktsautna36.versfolytatsa.Tiisazngyermekeimvagytok;aki
nektekslegkisebb,legszernyebbhvemnekalegkisebbirgalmassgottanstjarettem,meg
kapjajutalmt.Mtnl10,42.hasonltolvasunk,demssszefggsben.

41.Ellenkezsorsaleszannak,akimegbotrnkoztatjaKrisztusnakegyakrletkorra,akrszel
lemilegkicsihvt.(L.Mt5,29.sk.18,6.skk.jegyzetsLuk.17,1.sk.)

43.Azfrgk,tzkIzaisblvanvve.(Iz.66,24.)Klnbenemondatsokszvegemlkben
csakegyszerolvashat,a47.versben.

48.Eversegyikeazevangliumlegnehezebbenrthethelyeinek.(Vanvagyharmincflema
gyarzata.)Nmelyekahelyetgyrtik:Akrhozottakatapokoltzefogjamintegybeszni,
cspni,getni,deegyttalazrkbntetsrefenntartani;ajmborokat,aznmegtagadsldo
zataitafldilemondssavafogjacspni,ideiglenesengetni,deegyttalmegtiszttani,fsze
reznisazrkletrefenntartani.Helyesebbnekltszikazonbanakvetkezmagyarzat:Min
denembernektzzelkellmegprbltatni,megtisztulnismegnemeslni.Akiabntsannak
eszkzeit hsies ldozattal elveti magtl, arranzveezatzprbacsakolyan,mintazsz
vetsgi ldozatok megszsa, mely megtiszttja, a blcsesg s erny savval megzesti s az
rkletremegtartjaket.Akipedigahsieslemondstlsnmegtagadstlvonakodik,arra
akrhozatgettzevr,melymrnemtiszttszest,mintas,hanemfenntart,deazrk
szenvedsre.Megjegyzend,hogyaversmsodikmondata(mindenldozatstb.)tbbtekint
lyes rgi forrsban hinyzik; de a legtbb szvegemlkben megvan, teht hiteles. Klnben a
48. sk. vershez hasonl, de ms rtelemben mondott helyek mshol isolvashatk.(Mt5,13;
Luk.14,34.)

49. A szs emltsvel kapcsolatban az dvzt visszatr a bkessg ajnlsra. A s a


blcsesgsromlatlansgjelkpe.Haezstalannvlik,azazablcsesghelytazesztelensg,
az ernyt a romlottsg foglalja el, akkor a s hasznavehetetlenn vlik. Legyen s bennetek,
azazblcsesgserny,jzanerklcsielveksldozatkszlemonds.Haezekkapcsoljkssze
azembereket,akkorbkessgleszkztetek,aminekajnlsaazegszbeszdclja.

10,112.Ahzassgfelbonthatatlansga.Mt19,19.(V..Mt5,3132;Luk.16,18;Rm.7,2.sk.
Kor.I.7,10.sk.39.)

1. Onnt, Kafarriaumbl. (L. fentebb 9,32.) Judea hatraiba a Jordn tls partjn, azaz Judeba
Perent.

2.Szabadeelbocstani?Mtnlhozzteszik:brmelyokbl.Mrknltehtakrdsltalno
sabbanhangzik.AzegszhelymagyarzattlsdMtnl.

4.AvlslevlrllsdMtnl5,31.s19,7.jegyzet.

5.Eparancsot.Termszetesenaparancsnemazelbocstsrairnyult,hanemelbocstsesetn
avlslevlre.

10.Odahaza,ahzban,aholakkorlaktak.

11.Hzassgtrsselvtellene,azelbocstottasszonyellen.Tehtazelbocstssalsjhzas
sggalarginincsjogilagfelbontva.

1316.Akisdedekmegldsa.(Mt19,1315;Luk.18,1517.)

13.Hogyillesseket.Mrapusztarintstlisldstvrtak.Feddkazokat,hogymirthbor
gatjkJzust.

15.Akinemfogadjamintakisded,tudniillikgyermekihittelsalzattal.

16.Karjaibavvn,megld;tehttbbettett,mintkrtek.

1722.Aszegnysgmintevangliumitancs.(Mt19,1622;Luk.18,1823.)

17.Aztra,hogytjtfolytassaJeruzslemfel.Egyvalaki,Mtszerintegyfiatalember,Luk
csszerintelkelember,fejedelem.

18.EgyedlIstenj,tudniilliktkletesrtelemben.Jzusazifjt,kitmgnemtartottaIsten
nek,hanemcsakemberirtelembenmondtajnak,azIstentkletessvgtelenjsgnaktu
datraakartabreszteni.

19.Ezekatzparancsolattrvnyei.(Mz.II.20,1217;V.5,1621.)Necsaljvagynerabolj,ne
tgykrt.Ezszszerintnincsatzparancsolatban,legfeljebbazutolsparancsolatbanrejlik.

21.Azifjugyanmegtartottaatrvnyt,demagasabbralettvolnahivatva:ateljeslemonds
ra, a szegnysgre s apostolsgra. A grg szvegemlkek e vershez tbbnyire hozzadjk:
felvvnakeresztet,amigyltszikMtbl(10,38;16,24.V..Luk.9,23.)vantvve.

22.Bsantvozk,mertateljeslemondsramrnemvllalkozott.

2331.Agazdagsgazdvssgakadlya;alemondsjutalma.(Mt19,2330;Luk.18,2430.)

23.AzevangliumiszegnysgrlL.Mt5,3.jegyz.

24.lmlkodnakazigin,mertmegijedtekagazdagsgveszedelmtlsaszegnysgparan
cstl.Fiacskim.IttmrJzusszeretetteljesenvigasztaljaket.Avagyonbanbzknak.Tehtnem
maga a gazdagsg a veszly, hanem az, ha valaki a vagyonban bzik, ahhoz rendetlenl ra
gaszkodik, azt letclnak tekinti s rosszul hasznlja s miatta a lelki javakrl s lelke
dvssgrlelfelejtkezik.

25.Knnyebbatevnek.LsdMt19,24.jegyzet.

26.Kidvzlhet?haadologilyennehz,mikormindenkitbbkevsbbhozztapadafldi
javakhoz.

27.Istenkegyelmvellehetsgesadolog.

28.LsdMt19,27;Luk.18,28.

30.Mostebbenazidben,ajelenvilgban,afldiletben.gykellrteni,hogyakifldijavait
s szeretteit Krisztusrt s az ernyrt elhagyja, mr az letben lelki javakat, kegyelmeket, vi
gasztalsokat, szellemi rokonokat, keresztny testvri szeretetet nyer helyettk, melyek ama
zoknlszzszortbbetrnek.Deldzsekkelegyttkapjaazokat,vagyisfldiszenvedsek
kelegytt;mertezmrafldiletteljrsszintnIstenkegyelme,azigazaksorsa,alkalomaz
rdemszerzsresrkjutalomra.Ajvvilgban,atlvilgon.

31.Sokanlesznekstb.EzajutalomnemfggazIstenorszgbavalmeghvssbelpsidej
tl.Arvidbuzgapostolkodsnagyobbrdemlehet,mintahossz,dehanyagskedvetlen
szolglat.(V..Mt19,20.)

3234.Krisztusharmadszorjvendlimegszenvedst.Mt20,1719;Luk.18,3134.(Azelbbikt
jvendlstL.Mt16,21.jegyzet.)

32.tbanvalnak;a10,1.17.szerintindultak.Aggdvasflve.HanemisrtettkteljesenJzus
megelzszavait(Mrk9,31;10,29.sk.v..Luk.18,34.),mgisrosszatsejtettek.Kvetekt,a
tantvnyok.

33.Vneknincsagrgben.

3545.Zebedeusfiainaknagyravgysa;intsazalzatossgra,(Mt20,2028.)

35.Zebedeusfiai.Mtnlakrstazanyjaterjesztiel.

37.Atedicssgedben,azazadicssgesmessisiorszgban.

38.Apoharat,aszenvedskelyhtkitudjtokerteni?Megtudtokekeresztelkedni?Eltudtoke
merlniaszenvedsben,mintn.

39.Innifogjtokstb.Aszenvedstnemkerlitekel..

40.Akiknekkszttetett,azAtytl,akiknekazAtyasznta.Krisztusorszgbanahivatalokat
s jutalmakat nem osztogatja knyekedve szerint, hanem akiknek az Atya sznta s akiket
azokraalkalmasokktett.Azdvssgodasznst(apraedestinatiot)aSzentrsazAtynak
tulajdontja,nemKrisztusnak.Amennybenelnyerendhelynemazegyhzbanviselthivataltl
fgg,hanemannakbetltstl,azrdemtl,tehtnemgy,mintigensokszorafldn.

45.Hogyszolgljon.Tehtazegyhzbanisazapostolsg,amagaspolcnemuralkodssha
talmaskods,hanemazIstengyneksahveklelkidvnekszolglatakellhogylegyen.

4652.AJerikivakmeggygytsa.(Mt20,2934;Luk.18,3543.)

46.Mikorkiment,gyMtis.Lukcsszerintmikoravroshozkzeledett.TovbbMtkt
vakot emlt, Lukcs egyet, de k nem nevezik meg azokat. Bizonyra kt vak gygyult meg,
egyikbemenetkor,msikkimenetkor;deMrksLukcscsakazegyiket,azismertebbeteml
tikmeg.Bartimeusannyittesz,mintTimeusfia;deanvmregszentulajdonnvvvlt.

47.Dvidnakfiamessisicm.AvaktehtJzustMessisnakvallotta.

51.Rabboniannyittesz,mintNagyjUram!Hdolatteljesebbkifejezs,mintegyszerenRab
bi,Uram!

11,111.JzusbevonulsaJeruzslembe.(Mt21,111.1417;Luk.19,2940;Jn.12,1219.Aszen
vedshetnekidrendjrllsdMtnla21.fej.elejnlevjegyzetet.)

1.Betnihoz,Olajfkhegynl.(L.Mt21,1.jegyzet.)

2.Ahelysgbe,azazBetfageba.Mgembernemlt.Szentclokraolyandolgokatszoktakhasz
nlni,melyekmgvilgi,mindennapicloknaknemszolgltak.(Mz.IV.19,2;V.21,3;Kir.I.
6,7;Luk.23,53;Jn19,41.stb.)Mtszerintatantvnyokazanyaszamaratiselhoztk.

8.Afkrl;agrgszerintafldekrl.

10.Dvidnakorszga,melyetaMessismegdicstvevisszallt,tehtamessisiorszg.Lukcs
szerintavrosbavivtonazdvztmegjvendlteJeruzslempusztulst.(Luk.19,4144.)

11. Mtbl s Lukcsbl gy ltszik, mintha az rusok kizse a bevonuls napjn trtnt
volna;csakMrkbltnikki,hogymsnap.

1219.Afgefamegtkozsasazrusokkizse.(Mt21,1213,1820;Luk.19,4546.)

13.Nemvalafgersideje,tudniillikpriliselejn,mikoreztrtnt,dekivtelesennmelyfa
mr ilyenkor is hoz gymlcst. Mivel a szban forg fnak mr levelei voltak, gy ltszott,
hogykoraifgeisleszrajta.Jzuseztatermketlenfgeftazsidnpjelkpvtette.Bveb
benlsdMt21,19.jegyz.

15.EzekrlazrusokrlL.Mtnl21,12.

16.EdnytvigyentAtemplomot,legalbbannakklsudvart,gyltszik,aztrvidtse
cljbltjrnakhasznltk.EzttiltottamegittJzus.

17.MegrvaIz.56,7.sJer.7,11.Mindennemzetszmra.Valbanapognyok,legalbbameg
trtekisjrtakodaimdkoznisldozatotbemutatni.

19.KimneavrosblBetniba,holJzusszllsonvoltMtszerint(21,17.).V..Luk.21,37.

2026.Azelszradtfgefhozfztttants.Mtafgefaelszradstmindjrtamegtkozssal
kapcsolatbanbeszliel.(Mt21,1822.)

20.Reggelmsnap.Lalkatantvnyok.

21.VisszaemlkezvnPterategnapitokra.

23.L.Mtnl17,19.s21,21.jegyz.

24.V..Mt7,7.skk.Luk.11,9.skk.smshol.

25.Deakrsteljesedsnekfeltteleabizalmonkvlabntalmakmegbocstsa.V..Mt
6,14.sk.Mikorfllltok.Azsidktbbnyirellvaszoktakimdkozni.V..Mt6,5;Luk.18,11.
(Denhatrdelteksleborultak.)

26.Tekintlyesgrgkziratokeversetkihagyjk;devalsznlegaszvegheztartozik.

2733.AzsidkkrdseJzushatalmrl.(Mt21,2327;Luk.20,18.)

27.jraJeruzslembejvnek.L.fentebb11,15.

28.Ezeket,tudniillikatemplommegtiszttstsanptantst.

29.skk.LsdMt21,24:skk.jegyzet.

12,112.Pldabeszdagyilkosszlmvesekrl.(Mt21,3346;Luk.20,919.)

1. Nekik, Lukcs szerint a npnek. Sajtgdrt, azaz a taposkd al msik kdat, melybe a
mustlefolyt.

2.Annakidejn,azazszretkor.

5.Tbbmst,tudniillikbntalmaznak.

9.Mitfogcselekedni?IttJzusmagafelelakrdsre;Mtnlazsidk.

1011.IttaszegletkmagaKrisztus,kit,azsidspognyhatalmasokmegvetettek.(LsdMt
21,42.jegyzet.)

12. Szndkuk vala az rstudk s farizeusoknak megfogni, mert megrtettk, hogy ket ha
sonltottagyilkosszlmvesekhez,shogymagtIstenfinakmondta.

1327.Fogskrdsekazadfizetsrlsafeltmadsrl.Mt22,1533;Luk.20,2040.Mrkelbe
szlseittislnkebb,mintMt.

14.Igazsgban,igazntantod,vagyisazIstenigazitjt,igazitrvnyt.

15.Tudvnkpmutatsokat,szvkbenolvasvnsltvn,hogynemtanulniakarnak,hanemt
ksrteni,hogyelvesztsk.Hogymirtvoltfogsakrds,aztlsdMtnl22,15.skk.jegyzet.
Adnrrmaipnz,6080fillr.L.Mt18,24;22,19.jegyz.

18.AszadduceusokrlL.fentebbMt3,7.jegyzet.

19.Mzesmegrta.(V.25,5.skk.)

23.Midnfeltmadnak,t.i.ahttestvrsazasszony.

26.Acsipkebokornl,azerrlszlszakaszban.(Mz.II.3,6.)

27.Azrverejeabbanvan,hogyMzesidejbenaptrirkkmrrgmeghaltakvoltsazr
mgisazokIstennekneveztetik,amifelttelezi,hogykvalahollnek.

2834.Krdsafparancsrl.(Mt22,3410.V..Luk.10,27.)

28.Odajrulaegyrstud.Mtblgyltszik,hogyksrtscljbl,tehtgonoszszndk
kal.DeMrkblkitnik,hogyhatalnafarizeusokrosszclbliskldtk,azilletnemvolt
penrosszember,stJzusfeleleteahelyestratrtette.

29. sk. Halljad Izrael stb. gy Mz. V. 6,4. sk. Ez volt a zsidk reggeli s esti imdsgnak (a
Smnak)kezdeteis.

31.Szeressedfelebartodat.Mzesnl(III.19,18.)bartodat.Ahelyekrtelmrenzvev..Mt
22,37.39.jegyz.

33.Tbbetrmindenldozatnl.AzIstensfelebarttevkenyszereteteakeresztnyvallsl
nyege, mely tbbet r minden kls szertartsnl, br az utbbiakra is, mint a bels valls s
ernyjeleire,nyilatkozsairassegteszkzeireszksgvan,mertazembernemcsakllekbl,
hanemtestblisll.(V..Kir.I.15,22;Zsolt.39,7;50,18.sk.Oz.6,6.)

34.Senkisemmertbbkrdezni,mertlttk,hogymindenksrtstgyztesenvisszaver,sta
tmadtismeghdtja.

3537.AMessisDvidfiasura.(Mt22,4146;Luk.20,4144.)

35.ViszontJzuskrdez.IttmrJzusellentmadsbamegyt,megszgyentiazrstudktu

datlansgtsleleplezihisgukatsKapzsisgukat.Atemplombannyilvnosananpeltt.

37.Hogyanlehetnekifia?HogylehetDvidnakfiasuraegyszerre?Zsidfelfogsszerintaz
atyamindiguraafinak,tehtnagyobbnla;afinemlehetatyjnakura.Perszeazrstudk
nemklnbztettk,megKrisztusistenisemberitermszett;azrtnemtudtakakrdsrefe
lelni.Aseregrmesthallgat.Jzusnaknyertgyevolt.

3844.Azrstudkbnei;aszegnyasszonyfillre.(Mt23,6.sk.14;Luk.20,4521,4.)38.
EkkormondottaJzusazrstudksfarizeusokelleninagyleleplezskorholbeszdt,me
lyetMt(23,139.)kzlsmelyblMrkcsakegyktgondolatotszaktki.Szerelnek,azazeze
ketmegkvetelikmaguknak,jogotformlnakhozz.Hosszkntskben,agrgszerintstl
ban,azazbokigrdszruhban.

40.Kifosztjkketimdsgrgyealatt.LsdMt23,14.jegyzet.

41.skk.Tallellenttazrstudkkapzsisghoz.

42.Ktfillrecskt,grglleptont,amialegkisebbrzpnzvolt;egyrmaiasnyolcadrsze,
kevesebbegyfillrnl.Ktleptonegyrmaiquadrans,mondjukegykrajcr.

13.EfejezetbenvanaJeruzslempusztulsrlsavilgvgrlszlkettsjvendls,me
lyekkzlazelbbiesemnyazutbbinaktrtnetielkpe(tpusa)sakettaprftkszo
ksaszerintrszbenegykpbefolyssze.(ErrlbvebbenlsdMt24.fejezetnekelejn.)

13,14.Jeruzslempusztulsnakmegjvendlse.(Mt24,13;Luk.21,57.V..19,44.)

1.Egyiktantvny,valsznlegPter.

4.Ezek,t.i.atemplompusztulsa;mindezeknek,t.i.avilgvgnek,melyetatantvnyokbi
zonyraajvendlsnekittelhallgatottrszleteialapjnavrospusztulsvalsszektttek.

513. Jeruzslem pusztulsnak eljelei. (Mt 24,414; Luk. 21,819.) E jelek magyarzatt lsd
Mtnl24,5.skk.

6.Hogynvagyok,t.i.aKrisztus.

9.Vigyzzatokmagatokra,hogyacsapsoksartokvrldzsekkztmegnetntorodjtok.
Megfognakverni;agrgtgyislehetnefordtani:versselfognakbekergetniazsinaggkba.
Mtazldzsezenrszleteitmshol(10,17.sk.)kzli.BizonysgulaMessismegtrtntelj
vetelrlstantsrl;nekik,tudniillikldzitekneksazegszvilgnak.

10. Minden nemzeteknl hirdettessk, mieltt Jeruzslem pusztulsa s a vilg vge eljn. (L.
Mtnl24,14.jegyzet.)

1113.Mtnlejvendlsmsholvan:10,1922.(V..Luk.12,11.sk.)Amiazonrbanadatik,
vagyisamitaSzentlleknekteksugall.(LsdMtutbbihelynajegyzetet.)

13.llhatatosmarad.(L.Mt24,13.jegyzet.)

1420.Jeruzslemsatemplompusztulsa.(Mt24,1522.Luk.21,2024.)

14.AkvetkezversekmagyarzattlsdMtnl.Apusztulsutlatossga.(Dn.9,27.)Ut
latos, szrny pusztuls, a templom szrny megszentsgtelentse Jeruzslem pusztulsa
eltt.BvebbenlsdMt24,15.jegyzet.llani,holnemkellene;Mtszerintatemplomban.

18.Hogyeztlennelegyen,tudniillikmindenagyszorongattats.

2123.Ahamiskrisztusok.(Mt24,2328.V..Luk.17,23;21,8.)

22. Hamis krisztusok s hamis prftk. Mr Jeruzslem pusztulsa eltt a trtnelem tansga
szerintilyeneklptekfelsszmosszentrsihelyszerintilyenekfognaktmadniavilgvge
eltt,kivltegynagycsodatevlprfeta,azAntikrisztus.ErrlbvebbenMtnl24,24.jegy
zet.

2432.AvilgvgesKrisztuseljveteleaztletre.(Mt24,2941;Luk.21,2533.)

24.sk.EzengijelekrenzvelsdMt24,29.jegyz.Azerssgek,alkalmasintavilgegyete
met sszetart (koszmikus) erk; msok szerint a csillagok vagy az angyalok. (Lsd Mtnl
24,29.jegyz.)

26.Mtszerint(24,30.)megltjkazEmberfinakjeltazgen.

27.Angyszlfell,angyvilgtjrl.

30.Elnemmlikenemzedk.(LsdMt24,34.jegyzet.)

32.Senkisemtudja.(LsdMt24,36.jegyzet.)MgaFisem,tudniillikkzlhet,kzlnival
tudssal.

3337.Intelembersgre.Mt21,4251;Luk.21,3436.
33.Mikorjnelazonid,tudniillikaztlet.

34.Csonkamondat,melyetvagyazelejnkellkiegszteni:gyvanazIstenhzban,mintaz
embernlstb;vagyamondatvgnazzal:gyparancsolomnisnektek,hogydolgozzatoks
brenlegyetek.Aszolgkakeresztnyek.

35.Este,jfl,kakassz,reggelangyjjelirvltsideje.

14,12.AzsidhalsgelhatrozzaJzusmeglst.(Mt26,25;Luk.22,12.)

1. sk. A hsvti vacsora niszn h 14n este volt, mellyel a kovsztalanok nnepe, a hsvt
kezddtt.Csellel.Jzustnyiltanelfognismeglninpszersgemiattnemmertk;klnsen
fltekaznnepreJeruzslembetdultgalileaiaktl.Azrtmegakartkvrniaznneputna
npsztoszlst.DeJudskzbejttrulsasiettetadolgot.

311.AbetniaivacsorasJudsrulsa.(Mt26,616;Luk.22,36;Jn.12,18.)

3.BlpoklosSimon.Elbbazvolt,demrmeggygyult.L.Mtnl26,6.Egyasszony,Jnossze
rintMria,Lzrnvre.

4.Bosszankodnak,Mtszerintatantvnyok,JnosszerintJuds.

5.Hromszzdnronfell,azazkrlbellugyanannyiezstkoronrt.

11.Pnztadnak;Mtszerintharmincezstpnzt,azazzsidsekelt.(Egyenknthromezst
korona.)

1225.Azutolsvacsora;azrulkinyilatkoztatsa;azOltriszentsgalaptsa.(Mt26,17
29;Luk.22,723.V..Kor.I.11,2325.)

12. A kovsztalanok els napjn, teht niszn h 14n este. (Bvebben lsd Mtnl 26,2. 17.
jegyz.)

13.Kettt.Lukcsszerint(22,8.)PtertsJnost.

14.Aznszllsom,anekemszntterem.Ebblltszik,hogyJzusagazdvalmrelremeg
beszlteadolgot.

18.Akivelemeszik.(V..Zsolt.40,10;Jn.13,18.)

20.Kivelematlblmrtogat,tudniillikegytlbl,tehthozzmkzell.

21.Elmegyen,azazmeghalsazAtyhozmegy.

22.skk.AzOltriszentsgalaptsnakmagyarzattlsdMtnl26,26.skk.

23.Ivnakabblmindnyjan,tudniillikakvetkeztvltoztatsutn.

2642.JzusaGetszemnikertben.(Mt26,3046;Luk.22,3146;Jn.13,3638;16,32;18,1.Asza
kaszbvebbmagyarzattlsdMtnl.)

26.AzOlajfkhegyre,aGetszemnikertbe.

27.rvavagyon.Zak.13,7.

33.skk.Kezderemegnisgytrdni.(LsdMtnl26,37.skk.)

35. sk. V. . Luk. 22,42. skk., aki itt megemlti a vrizzadst s angyali vgasztalst is. Abba,
arminyelvenannyi,mintAtym.(V..Rom.8,15.)

41.Elgazalvsbl.Mostmrtlemalhatntok;deennekisvge,mertmindjrtmsfogben
neteketmegakadlyozniazalvsban.

4352.Jzuselfogatsa.(Mt26,4756;Luk.22,4753;Jn.18,212.)

44.Jlvigyzvar,hogyelnemenekljn,hogykineszabadtsk.

47.Egyikakrlllkkzl.JnosszerintPter.

49.Hogybeteljesedjenekazrsok.azrttrtnikez.

51.Mrkszerintegyifjkvet.ValsznlegmagaMrk,kimidnJzustJeruzslemutcjn
vgighurcoltk,gyltszik,azgyblugrottki,hogyazdvzttovbbisorstmegtudja.

5365.Jzusafpapeltt.(Mt26,5768;Luk.22,5455.6371;Jn.18,1315.1924.)

53.Afpaphoz,Kaifshoz.(Mt26,57.)JnosszerintelszrAnnsfpaphozvittk.

56.Nemvalnakmegegyezk,azaznemvoltktegyhangtansg,amitatrvnymegkvetelt.

59.Ebbensemegyezettmeg,azazatemplomjjptsnekkrdsben.(V..Jn.2,19.)

62.(V..Mt24,30.sprh.)

65.Talldki,agrgben:prftaitudsoddalnyilatkoztasdki,hogykitttmeg.

6672.Ptertagadsa.(Mt26,6975;Luk.22,5662Jn.18,1618.2527.)

69.Mtszerintezmsikszolglvolt.
15,115. Krisztus Piltus eltt; Barabbs elbocstsa; Jzus eltlse s megostorozsa. (Mt 27,1. 2.
1126;Luk.23,15,1325;Jn.18,2819.16.AtrgyalsmagyarzattbvebbenlsdMtnl.)

1.Reggeltancsottartvn.Ezvoltaftancsreggelinnepiesteljeslse,hatrakrl.Itttl
tkelazsidkJzustmagukrszrl.

7.Akigyilkossgotkvetettel.Agrgszerint:akikalzadsbangyilkossgotcselekedtek.

8.Flvonulvn,tudniillikamagasanfekvkormnyzipalotba.

12.Hogyazsidkkirlyvaltegyek.Agrgszerint:azzal,akitazsidkkirlynakmondotok.

1620.Jzusmegcsfolsa.(Mt27,2731;Jn.19,25.AmagyarzatotlsdMtnl.)

2125.Akeresztlsafelfeszts.(Mt27,3238;Luk.23,2634,38;Jn.19,1724.)

21.Kiamezrljnvala.Ebblisltszik,hogyJzusfelfesztsemunkanapon,tehtnemhs
vtnapjn,hanemelttevalnaptrtnt.(BvebbenJn.13,2nl.)SndorsRufusazevangli
umrsaidejnbizonyraazsegyhzbankzismertemberekvoltak.

23.Mirhsbort,amikisselkbtottaakivgzendt.(L.Mtnl27,34.jegyz.)

25.Hromra.Jnosszerint(19,14.)JzushatrakormgPiltuselttllott,ittmegmrh
romrakorkeresztrefesztk.Ennekmagyarzatavagyaz,hogyaszmokatjelentbetvala
melyikevangliumbanmsolskzbenmegromlott;mindenesetreaz,hogyMrksJnosk
lnflekpen szmtjk az rkat: Jnos rmai mdon jfltl szmtott; Mrk pedig zsidsan
napkelttl.Alegtbbrginp,ahogyltszik,azsidkis,anappalthromrsszakokraosz
tottk,melyeketakezdrrlneveztek.Tehtelsra(prima)voltamiraszmtsunksze
rintreggeltlkrlbell9rig;hromra(tertia)voltamsodiknapszak,912rig;hatra
(sexta)123rig,kilencra(nona)36rig.(Ahogyazegyhzmaisnhaaszertartsokban
szmt.)Krisztusttehtamiraszmtsunkszerintdlfelfesztettkfel,amia912rigter
jedmsodiknapszakba(atertiba)esett.

28.Azrs.Izaisjvendlse,(Iz.53,12.)2941.Jzusakeresztenfggsmeghal.(Mt27,3956;
Luk.23,3549;Jn.19,2537.)

32.Szidalmazk.Lukcsszerintcsakazegyik.

34.loi,aMtnlemltettEliarmialakja.Emondattulajdonkpena21.zsoltrkezdete.

36. Hagyjtok el, azaz hagyjatok engem neki italt adni, nehogy meghaljon, mieltt Ills eljn.
Mtnl ezt a krlllk mondjk. Valsznleg egyik is, msik is ilyeneket kiablt. Persze,
mindezgny.

39.gykiltvaadjakilelkt.Feltnt,hogyannyiknzsutnmgilyershangonkiltott;dea
halltkisrcsodkishatottakaszzadosra.IstenFia.Apognyszzadosezalattvalamiflis
tentvagypognyrtelembenIstenfitrtette.

40.AkisebbikJakab,tudniillikAlfeusfia.SzalomeZebedeusfelesge,id.JakabsJnosaposto
lokanyja.

4247.Jzustemetse.(Mt27,5761;Luk.23,5056;Jn.19,3842.)

42. Elkszlet (grgl paraskeve). Mivel a zsidknak szombaton semmit sem volt szabad
dolgozni,mgteltfznistemetnisem,azrtmindenszksgesdolgotpntekenkellettelk
szteni; ez okbl neveztk a pnteket (s taln a hsvt eltti napot is) elkszlet napjnak.
Azrt volt Jzus temetse siets, nehogy napnyugta utnra maradjon, mikor mr a szombat
kezddtt.

43.Elkeltancsos.Lukcsszerint(23,50.)atancstagja.VrtaazIstenorszgt,amessisior
szgotsKrisztustitkostantvnyavolt.(Mt27,57;Jn.19,38.)

44.Piltuscsodlkozk,mertakeresztenakivgzettekmsnapig,sttovbbiselltek.

16,18.Jzusfeltmadstangyalhirdetiazasszonyoknakazressrnl.(Mt28,18;Luk.24,110;
Jn.20,1.2.1113.AfeltmadsrszletesebbmagyarzattlsdMtnl.)

1.Mikorelmltaszombat,tehtszombatesteacsillagleljtteutn.Hogymegkenjkmsnap
reggel.Lukcsszerintmrpntekestefelmegkezdtkazillatszerekksztst,amitmostbefe
jeztek.

2.Ahtelsnapjn,azazvasrnap.Napflkeltekor.MtsJnosszerintmgsttbenindultak.

5.Egyifjt.LukcssJnosszerintktfrfitvagyangyalt.

7. s Pternek. Pter, mint az apostolok fejedelme, ki van emelve. Amint mondotta. (L. Mrk
14,28.)

8.Senkineksemszlnak,tudniillikegyelreazton.MtsLukcsszerintsiettekmegvinnia
hrtazapostoloknak.

920.JzusmegjelenseMagdolnnak,akttantvnynak,atizenegynek;kldetssmennybemenetel.
(V.,Mt28,9.sk.1620;Luk.24,1343;Jn.20,1429.)Eszakasznmelytekintlyesszvegem
lkekbensegyhzatynlhinyzik,dealegtbbrgigrgkziratbansfordtsbanmegta
llhat.Nlkleazevangliumcsonkavolna.Valsznlegazalexandriaiegyhzbanhagytk
ki,mivelannakhsvtiszertartsval,afeltmadsjjelinneplsvelellenkezniltszott.

9.Ahtelsnapjn,azazvasrnap.ElszrMagdolnnak.(L.Mt28,9;Jn.20,14.skk.)Kiblht
rdgtzttvalaki.Magdolnatehtelbbrdngsvolt.(V..Luk.8,2.jegyz.)

10.Azoknak,kikvelevoltak,tudniillikJzustrsainak,azapostoloknaksmstantvnyoknak.

12. Kettnek kzlk, a tantvnyok kzl. Ms alakban, mint amilyenben feltmadsa eltt is
mertk, teht megdicslt testben. (L. Luk. 24,16. 31; Jn. 20,14. sk; 21,4.) Falura, Emmausba.
(Luk.24,13.skk.)

13.Nekiksemhivnek,legalbbnemmindsmindjrtsnemegszensktelkedsnlkl.

14.VgreaMrktlelbeszltmegjelensekkztutoljra.DeeznemaMtnl(28,16.)emltett
galileaimegjelens,semnemamennybemenetelelttiutolsjeruzslemi(Luk.24,44.skk.),ha
nem vagy az, melyet Lukcs 24,3643. s Jnos 20,1925., (vagy 20,2629.) elbeszlnek, mely a
feltmads napjnakestjn(vagynyolcadnapra)trtnt,vagyklnmegjelens.Tizenegynek.
EzaszmJudselszakadsautnmrszintemszvoltacsonkaapostolitestletjelzsre.

15.AzittkvetkezmisszibeszdhasonlaMtflhez(Mt28,1620.),melyetazonban
Jzusagalileaihegyenmondott.Mindenteremtmnynek,mindenembernek,stkpletesrte
lembenazoktalantermszetnekis,melyetabntkaszintnsjtott.(Rm.8,19.skk.)

16.Hiszen,termszetesenjcselekedetekbennyilvnullhittel.(Jn.3,18.36;Jak.2,14.skk.)

17. Jelek fogjk ksrni, azaz csodk, melyeketaSzentrs,mintazistenimindenhatsgmeg


nyilvnulsaitsazistenikinyilatkoztatsbizonytkaitjelekneknevez.Azittfelsoroltsms
hasonljelek(charismk)azsegyhzbangyakoriakvoltaksaszentekletbenksbbisel
fordultak.(V..Csel.2,4;10,46;16,18;Kor.I.12,1.skk.14,1.skk.stb.)

18.Kgykatvesznekfelstb.veszedelemnlkl.(L.Csel.28,3.skk.,vagySzt.Jnossmsszen
teklegendjtakiivottmregpohrrl.)

19.Miutnszlott,nemakzvetlenelzmnyrevonatkozik,hanemltalbanafeltmadsut
ni beszdekre. Flvtetek mennybe. Bvebben lsd Csel. 1,9. skk. l az Istennek jobbja fell,
rsztvesz az Atya uralkodsban, dicssgben s a vilg kormnyzsban mint ember is. (L.
Ez.1,20.skk.Zsid.1,3.skk.)