You are on page 1of 20

Vincas Mykolaitis- Putinas 1893-1967m.

20 a. raytojas: poetas,
dramaturgas, prozininkas

Gim Prien raj., sausio 6 d. Baig Marijampols gimnazij; Savo noru stojo kunig seminarij, j baig ir ivaiavo Petrograd. Ten baig dvasin akademij. Po to vyko Miunchen, studijavo teologij ir literatros istorij. Dirbo KU- mok literatros ir istorijos.

Kryba skirstoma :
Ankstyvj (eilrai rinkinys Raudoni iedai); Simbolin(eilrai rinkinys Tarp dviej aur. Tai viena rykiausi

lietuvikojo simbolizmo knyg).

Posimbolin (Filosofin) (Bties valanda, Langas).

Krybos bruoai:

Putinas- psichologinio intelektualinio romano meistras; Simbolinio eilraio lyriniam asvarbi refleksijasusimstymas, samprotavimas; Krini pagrindin mintis- nesibaigianti mogaus dvasios kelion Subjektas bodisi emikja kasdienybe; Eilraio mogus siekia idealo; Akcentuojama dvilyp (dualistin) mogaus prigimtis. Nuolat iekoma vidinio konflikto prieasi. Bdingos prieprieos-Dievas- mogus, aminyb- laikinumas, idealyb- materija. Akivaizdus mogaus dramatikumas- siekia ir dvasini, ir materiali dalyk, o tai nulemia tragikum.

Dominuoja dideli erdvi pasaulvaizdis: jros gelms, visatos begalyb; Eilraiuose svarbiausia- vertikalioji erdv; Virns ir gelms- virnsdvasiniai siekiai, idealai; gelmsrealyb, buitikumas. Svarbiausi eilraio komponavimo principai- vidiniai prietaravimai, konfliktai.

Eilratis Tarp dviej aur

Dviej pasauli priepriea-regimojo ir idealiojo; Lyrinis subjektas yra materialiame pasaulyje, taiau siekiama idealo; Eilraiomogus yra menikos prigimties; Ivada: bties nemanoma suvokti protu, galima tik patirti, nes btis yra tai, kas nematoma, kas slepiasi po realiais daiktais- simboliais.

Eilratis Skriski, are

Maksimalistinis trokimas apglbti vis pasaul: sujungti regimj ir ideal; mogus- ems vergas, nes negali atsisakyti materialumo; em- regimas pasaulis, o dangus- ideal pasaulis; Aras- sielos laisvs trokimas.

emei

emei yra ne vardininkas, o naudininkas- tai tarsi skiriama emei. Pavadinimas parodo, kad em svarbi lyriniam subjektui; Dangus- lyrinio subjekto siekiamyb, idealai. Vaivorykts simbolis sujungia gelmes su dangumi; Eilratyje akivaizdios sielos ir kno prieprieos; Lyrinis subjektas yra mstantis, siekiantis, nerimstantis, nes jo prigimtis- dvilyp.

Rpintojlis

Eilratis pradedamas refleksij, apmstym metu; Graudulys kyla, nes mogus pajunta dramatizmjis maas prie platybes; Lyrinio subjekto paveikslas asocijuojasi su jauno bernelio tautosakoje paveikslu- jis bando suvokti save; Subjekt slegia buitis; Dievas lyriniam subjektui tampa rodaniu keli.

Virns ir gelms
Tai yra eilrai ciklas, kur sudaro 7 eilraiai

Stipri lyrinio subjekto pastanga kilti virnes, veikti kasdienyb, buitikum ir taip priartti prie pasaulio paslapties. Bet lygiai taip pat stiprus noras j rasti ir nusileidus gelmes. Tarp virni" ir gelmi" igyvenama nuolatin tampa. Pasieks virn, lyrinis subjektas ap-svaigsta saule - gyvasties neja", auktybes stiebiasi jo dvasia. Bet sddamas auktai virnse kaip koks karalius savo soste lyri-nis subjektas pasiilgsta ems. tamp tarp virni" ir gelmi", pasirodo, isprendusi pati gamta - ji sudta i prieybi, bet sudaro vientis kosmos: jroje atsispindi dangus... Virni atspindys gel-mse leidia lyriniam subjektui pamatyti viening pasaul, tai tarsi pagrindas savo sielos virnms" ir gelmms" suvienyti.

Ciklas Vergas
Struktra:

1dalis
(Lyrinis subjektas- dvasinis vergas. Dvilypikumas iprovokuoja vidin

konflikt)

2 dalis 3 dalis

( i treiosios dalies suinome, kad tai- sapnas, vizijalyrinis subjektas vienias, prarads idealus) lyrinio subjekto monologas, savianaliz. Vyrauja pesimistin nuotaika. Troktama bti laisvu, pasinerti dievikj gyvenim)

4 dalis
(Vergas atsisako vidinio suvarymo, dvasins nelaisvs. Pabaigaisilaisvinimas. Be ilgesio, ideal trokimo ir iekojim dvasins kelions nebus).

Epilogas(velgiama verg i alies, atsiranda pasakotojas. Lyrinis


subjektas- dvilypis. Jis toks ir ilieka).

Romanas Altori ely


(psichologinis intelektualinis krinys)

Struktra:

1 dalis: Bandym dienos (realus bei dvasinis


Liudo Vasario pasirinkimas- meil ar kunigyst);

2 dalis: Eina gyvenimas(Liudo Vasario


gyvenimas Kalnynuose. Kunigyst derinama su poezija);

3 dalis: Isivadavimas (pasirenkama meil,


poezija, nebekunigavimas)

Pagrindinis veikjas- Liudas Vasaris. Jis bga nuo jausm, yra romantikas, menininkas ir bando tai derinti su kunigyste. Jo, kaip klieriko, kryba yra labai atvira, biografika. Pirmasis eilratis buvo paraytas kvptas gamtos laisvs. Vasario kasdienyb pilka, o eilraiaisvajons. Liudas Vasaris- gamtos vaikas. Jis nenori bti eiliniu kunigu, nori mylti Diev. Vasaris- kontempliatyvi (nuolat analizuojanti save) asmenyb.

Veikjai:
Kunigai

Stripaitis- verslininkas, prekeivis, vliau- politikas. banytines pareigas iri aplaidiai. Platnas- kininkas, rutinikas. Jam nerpi dvasinis parapijiei gyvenimas. Ramutis- idealus kunigas- toks, kokiu norjo bti Liudas Vasaris, jam nerpi materija. Kima- nuodmingiausias kunigas (Liucs tvas). lavant tvelis- jo prigimtis- bti kunigu, jisVasario autoritetas.

Visi kunigai paatrina vidin Vasario konflikt tarp mogaus ir kunigo.

Moterys Liudo Vasario gyvenime:

Liuc- Vasario mylimoji ir gyvenimo prasm, viliok,

svajokl. Abu kartus iteka ne i meils. Jos gyvenimasvaidyba. I nuodms (jos tvas- kunigas) kils mogus pasmerktas kanioms. Katedros Nepastamoji- vizija, siekiamyb, Vasario krybos mza. Baronien Rainakien- reikmingiausia moteris Vasariui- tik ji sugebjo padrsinti Vasar meilei ir krybai. Ji pastebjo, kad Vasariui trksta paaukimo. Auks- reali, neslepianti jausm ir mini, inanti, ko nori i gyvenimo. Ji- tolerantika, leidianti Vasariui paiam apsisprsti, nenorinti daryti spaudimo.

Romano pasakotojas
Krinyje vaizduojama Liudo Vasario dvasinio pasaulio analiz, aikinami elgesio motyvai, vaizduojama nuotaik ir vaizd kaita. Visa tai suinome i visainio pasakotojo- jis nra bealikas stebtojas, vertina ir neslepia poirio. Liudas Vasaris pirmuoju asmeniu kalba tik dienoratyje. Pasakotojas- tarsi Vasario antrininkas, primenantis subrendus, suaugus Vasar.

Kulminacija- Liucs saviudyb, paskatinusi apmstyti ir padaryti tinkam sprendim- isivaduoti. Liucs mirtis pastmjo Vasar mylti Auks.

*interpretuojant galima ssaja su A. Vaiiulaiio kriniu Valentina- tai irgi tragika meils istorija.

Ivados:

Liudas Vasaris supranta, kad jo likimas- vidiniai prietaravimai; Tik nuolatos degdamas ir atsinaujindamas meno mogus gali kryikai save ireikti; Vasaris renkasi gyvenim per kanias;

Ai u dmes

Utenos Sauls gimnazija, 4A kl. Darb atliko: Justina Augutyt, 2009m.