You are on page 1of 20

THERMOTECHNIK d.o.o.

tel: +385-(0)51-230-244 fax: +385-(0)51-230-250 Lukei 17, 51218 Draice, Hrvatska

TTO SUSTAV PODNOG GRIJANJA

K A R A K T E R I S T I K E TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

Prednosti Glavne karakteristike i prednosti koritenja TTO sustava podnog grijanja :

Podruje primjene TTO sustav podnog grijanja namijenjen je za povrinsko grijanje:

niskotemperaturno povrinsko grijanje izravno osigurava smanjenje potronje energije doprinosi u stvaranju ugodnije atmosfere u zatvorenim prostorijama koritenjem niskotemperaturnih izvora topline pridonosi zatiti i ouvanju okolia

obiteljskih kua stanova sanitarnih vorova uredskih prostorija kola, bolnica i drugih javnih ustanova Industrijskih hala, sportskih dvorana i drugih velikih hala hotelsko - ugostiteljskih objekata

Uteda energije Osnovna karakteristika TTO sustava podnog grijanja je koritenje niskotemperaturnih izvora energije ime se postie najvei mogui stupanj iskoristivosti loita. Elementi povrinskog grijanja su ugraeni u ogrjevne plohe poda ili zidova, nisu vidljivi, ne zauzimaju prostor u graevini jer su dio graevinske konstrukcije. Zbog injenice da su povrinska grijanja dio konstrukcije ogrjevnih ploha, ona su toplinski vrlo uinkovita, uz toplinu niske temperaturne razine. Zatita okolia Zbog svog osnovnog principa niskotemperaturnog grijanja, TTO sustav podnog grijanja omoguava koritenje niskotemperaturnih i kondenzacijskih kotlova sa niskom emisijom tetnih plinova. Koritenjem niskotemperaturnih izvora topline omogueno je koritenje i alternativnih izvora energije poput dizalica topline, suneve ili geotermalne energije kao i u kombinaciji sa klasinim izvorima toplinske energije kotlovnice na lo ulje ili plin. Poveana udobnost Povrinskim se grijanjem uslijed jednolinih temperatura u prostorijama postie udobnost koja je povoljnija za ovjeka od konvencionalnog naina grijanja. Boravkom u zatvorenom prostoru ovjek je u stalnom i izravnom dodiru s podom i ostalim plohama koje s obzirom na svoju temperaturu pospjeuju osjeaj udobnosti. Povrinsko grijanje ima povoljan utjecaj na povrinske temperature ploha prostorije, to povoljno utjee na udobnost boravka. Utjecaj na zdravlje Praina i druge neistoe, koje su stalni pratilac radijatorskog grijanja, mogu se posve izbjei primjenom niskotemperaturnog TTO sustava podnog grijanja. Niskotemperaturnim podnim grijanjem osiguravaju se povoljni higijenski uvjeti zbog suenja podne obloge, a samim time se minimaliziraju uvjeti za stvaranje uzronika alergija.

O S N O V N I E L E M E N T I TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

Na crteu u nastavku prikazan je temeljni princip podnog grijanja i osnovni elementi od kojeg je sainjen TTO sustav podnog grijanja. TTO sustav podnog grijanja sastoji se od razdjelnika sa polaznom i povratnom granom, sa ugraenim termostatskim ventilima na povratnom vodu i topmetrima na polaznom vodu, izolacije postavljene na podu, ploa sa rasterom za postavljanje cijevi za podno grijanje i PE-Xc cijevi za podno grijanje postavljenih na plou u rasteru prema potrebama za grijanjem definiranim od strane projektanta.

Slika 1. Osnovni elementi podnog grijanja

M O N T A A TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A Izrada instalacije i putanje u pogon Priprema: Montaa TTO sustava podnog grijanja je jednostavna i prema tome jeftina. Za potpunu funkcionalnost sustava potrebno se u potpunosti pridravati uputa proizvoaa ime se ostvaruje pravo na garanciju, dugogodinju trajnost sustava te deklariranu ekonominost koritenja. Tvrtka Thermotechnik d.o.o. nudi u svom programu pored opreme i usluge projektiranja sustava grijanja, strune savjete inenjera sa viegodinjim meunarodnim iskustvom, te osigurava nadzor nad izvoenjem radova na instalaciji sustava. Prije poetka instalacije podnog grijanja potrebno je izvriti pripremu prema slijedeem redoslijedu: 1. Sve instalacije (struja, sanitarna voda, razvodni cjevovod do razdjelnog ormaria, kanalizacija i ostalo) koje prolaze u podu, izvesti prije polaganja toplinske izolacije poda za podno grijanje. Izvriti propisanu tlanu probu i usjeke zatvoriti cementnim estrihom, Betonska podloga mora biti horizontalna i dobro zaglaena, Ugraditi ormari sa razdjelnikom, Izvesti sve zidove i obukati ih, Postaviti rubne dilatacione trake izmeu budueg cementnog estriha i zidova, stupova, stepenica i ostalih elemenata koji izlaze iz poda. Debljina fuga je 5mm. Viak rubne trake skida se nakon polaganja podne obloge, a pukotina se ispunjava trajno-elastinom masom!

2. 3. 4. 5.

Polaganje instalacije: 1. 2. Postaviti plou sa rasterom za postavljanje cijevi, Postaviti nosae dilatacionih fuga na mjesto odreeno graevinskim projektom, a svakako u suradnji sa arhitektom. Poloaj i irina fuga propisane su standardom DIN 18560 dio 2. Poloaj dilatacionih fuga odreuje se tako da se cementni estrih, na kojeg su poloene keramike ili kamene ploe, dijeli na polja ija povrina ne smije biti vea od 4O m2, a dua stranica ne smije prelaziti 8m. Nije preporuljivo da je odnos stranica polja vei od 2:1. Na mjestu gdje prolazi kroz fugu, cijev je potrebno zatititi omotaem duine 300mm (isporuuje se uz dilatacionu fugu) . Spojiti jedan kraj cijevi na pripadajui prikljuak razdjelnika, razvesti cijevne krugove tono prema projektu te drugi kraj cijevi spojiti na odgovarajui prikljuak na razdjelnik. Oitati na cijevima oznaenu duljinu poetka i kraja cijevi te dobivene podatke upisati u protokol u prilogu Izvriti punjenje sustava, odzraivanje i tlanu probu sustava. Prije i u toku postavljanja estriha cijevi su odzraene i pod pritiskom vode od 5bara. Punjenje se vri samo preko polaznog voda. Cementni estrih pripremati uz dodatak posebnog aditiva TTO GTF-EZ 5. Nakon propisanog vremena za suenje estriha, poloiti podnu oblogu prema odabiru arhitekte, odnosno eljama investitora ( parket, laminat, ploice...). Nakon dvadeset i jednog dana od postavljanja cementnog estriha, pod se smije zagrijati maksimalno do 25C, uz iskljuenu automatiku. Viak dilatacione trake skida se nakon polaganja podne obloge, a pukotina se ispunjava trajno elastinom masom.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Punjenje sustava i tlana proba Prije poetka punjenja sustava vodom, potrebno je zatvoriti sve ventile. Punjenje sustava vri se iz smjera kotlovnice do izlaza iz razdjelnika. Nakon izvrenog punjenja tog dijela instalacije ukljuuje se cirkulacijska pumpa i svaki ogrjevni krug se odvojeno ispere. Po izvrenom punjenju i ispiranju, potrebno je odzraiti i dopuniti krug te zatvoriti ventil za taj krug. Postupak ponoviti za svaki krug posebno. Po zavretku postupka, sustav podnog grijanja je spreman za pogon i svi ventili se mogu otvoriti. Ogrjevna voda ne smije imati neke dodatke kao npr. sredstvo protiv smrzavanja ukoliko to nije posebno odobreno od proizvoaa. Kada je postrojenje napunjeno vodom moe se izvriti tlana proba na nepropusnost. Tlanu probu obaviti sukladno standardu DIN 18380, sa ispitnim tlakom 1,3 x pogonski tlak, do maksimalnog predtlaka od 5 bara. Trajanje ispitivanja je 24 sata te ukoliko je tlana proba zadovoljila, ispitni tlak sniziti na radni tlak. Podatke o provedenom tlanom ispitivanju upisati u protokol, koji je sastavni dio uputa za montau instalacije.

M O N T A A TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

Izrada instalacije i putanje u pogon

Postavljanje estriha Prije postavljanja estriha potrebno je pregledati cijevi. Za vrijeme nanoenja estriha svi ogrjevni krugovi moraju biti pod normalnim radnim tlakom. Svi otvori na zgradi moraju biti zatvoreni, da se strujanjem zraka ne ubrza odvajanje vlage, koja je potrebna za sazrijevanje estriha. Estrih treba pripraviti sa dodatnim aditivom za estrihe tip TTO GTF-EZ 5. Nuno je provjeriti da Ii su radnici koji polau estrih detaljno informirani o potrebnoj debljini sloja estriha. Postavljanje estriha u zimskim uvjetima U sluaju postavljanja instalacija u zimskom periodu pri niskim temperaturama zraka, postoji mogunost smrzavanja vode u instalaciji za vrijeme nanoenja estriha i pri tlanoj probi, odnosno za vrijeme prije putanja instalacije u pogon. Za vrijeme nanoenja estriha ne smije se grijati instalacija, odnosno ne smije cirkulirati topla voda zbog prebrzog suenja estriha. Za zatitu od smrzavanja vode potrebno je primijeniti druge metode zatite, poput temperiranja zgrade drugim sistemom grijanja, ili dodavanjem sredstava protiv smrzavanja. Ako su vodi u postupku polaganja instalacije dodavana sredstva protiv smrzavanja, a takva zatita vie nije nuna, voda se isputa, a ogrjevni krugovi se ispiru koliinom vode u omjeru najmanje trostrukog volumena za svaki krug zasebno. Ogrjevne krugove isprati, te nakon toga napuniti i odzraiti svaki zasebno, prema postupku punjenja opisanom pri normalnom punjenju sustava. Putanje instalacije u pogon Nakon nanoenja estriha na poloenu instalaciju, prije putanja instalacije u pogon mora proi najmanje 21 dan od nanoenja estriha. Prvo zagrijavanje poinje s polaznom temperaturom vode od 25C uz iskljuenu automatiku. Takvu temperaturu u polaznom vodu potrebno je odravati tri dana. Nakon proteka tog vremena dozvoljeno je postepeno dogrijavanje vode u polaznom vodu na radnu temperaturu, te je potom potrebno ukljuiti automatiku za nesmetani i pravilan rad instalacije podnog grijanja. Ukoliko ne postoji potreba za radom podnog grijanja, a ujedno ne postoji opasnost od smrzavanja, ili pak ako firma koja postavlja pod ne zahtijeva neku minimalnu temperaturu poda, postrojenje se moe iskljuiti. Iskljuenje se vri putem automatike. Postupak zagrijavanja se obavlja runom regulacijom i treba izvriti zabiljeku u protokol o putanju instalacije u pogon, koji se nalazi u uputama. Protokol potpisuju zajedno izvoai instalacije i estriha uz potpis investitora, te strunog suradnika proizvoaa opreme ukoliko je investitor naruio struni nadzor nad montaom instalacije. Po zavretku postupka zagrijavanja, ako se instalacija ostavlja u pogonu, ukljuuje se regulacija grijanja, a granini termostat se namjeta na 50 C. Prethodno fino podeavanje topmetra Isto kao i kod svih ostalih vrsta grijanja toplom vodom, neophodno je u svrhu balansiranja mree obaviti hidrauliko podeavanje krugova grijanja, a koje se obavlja finim podeavanjem topmetara na razdjelniku za svaki krug posebno. Prvo podeavanje topmetra polaznog voda razdjelnika treba obaviti u skladu sa podacima datim u proraunu podnog grijanja. Ukoliko su umjesto topmetra ugraeni mehaniki ventili, podeavanje izvriti sukladno dijagramu proizvoaa na strani 11, na nain da se inbus kljuem 5 regulira protok, a inbus kljuem 6 blokira neovlateno koritenje. Tijekom prve ogrjevne sezone potrebno je izvriti dodatne korekcije. Jamstveni rok Jamstveni rok za TTO sustav podnog grijanja iznosi 10 godina od dana prodaje elemenata sustava, a prema uvjetima iz garantnog lista izdanog na zahtjev kupca.

Tablica za proraun pada tlaka u sustavima podnog grijanja u ovisnosti o dimenzijama cjevovoda

Odabir odgovarajueg rastera cijevnog grijanja u ovisnosti od vrste podne obloge za cijevi 17x2

Odabir odgovarajueg rastera cijevnog grijanja u ovisnosti od vrste podne obloge za cijevi 17x2

RAZDJEL NICI SA TOPMETRIMA Polazni i povratni razdjelnik izraeni su iz visokokvalitetnog plemenitog elika 1.4301. Svaki prikljuak pojedinog kruga podnog grijanja na polaznom razdjelniku opremljen je topmetrom, kojim je omoguena regulacija svakog kruga podnog grijanja podeavanjem protoka vode sustava podnog grijanja. Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je projektom. Svaki prikljuak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom sa runom regulacijskom kapom. Regulacijska kapa moe se zamijeniti termostatskom glavom ili termoelektrinim pogonom. Termostatskim ventilima odrava se konstantna temperatura u prostoru tretiranom podnim grijanjem. S elektropogonom predregulacija je osigurana u skladu sa signalom sa sobnog termostata. Za odzraivanje sustava podnog grijanja na polaznom i povratnom razdjelniku ugraeni su runi odzrani ventili. Radi kontrole temperature vode u razdjelniku preporua se ugradnja nalijegajueg termometra. Ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika za podno grijanje predviena je u UNI ormarie 110 T i TTO-A, a odgovarajui ormari se odabire sukladno broju krugova podnog grijanja, a prema tablicama na stranicama 12 i 13.

1. TTO Top 69 E - Razdjelnik od plemenitog elika za podno grijanje sa integriranim topmetrima u polazu i termostatskim ventilima u povratu

Polaz: - integrirani topmetar Povrat: - integrirani termostatski ventil Primarna strana: 2 kom holendera 1 - 5/4 samozaptivajui, niklovani 2 kom epova 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom kuglasta slavina 1 Sekundarna strana: 3/4 vanjski navoj sa eurokonusom, niklovani, prikladan za kompresione spojnice

Broj krugova
Ugradbena duina u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

2 315
43-026 902

3 365
43-026 903

4 415
43-026 904

5 465
43-026 905

6 515
43-026 906

7 565
43-026 907

8 615
43-026 908

9 665
43-026 909

10 715
43-026 910

11 765
43-026 911

12 815
43-026 912

2. TTO Top 69 E - Razdjelnik od plemenitog elika za podno grijanje sa integriranim topmetrima u polazu i termostatskim ventilima u povratu

Polaz: - integrirani topmetar Povrat: - integrirani termostatski ventil Primarna strana: 2 kom holendera 1 - 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom epova 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom kuglasta slavina 3/4 Sekundarna strana: 3/4 vanjski navoj sa eurokonusom, niklovani, prikladan za kompresione spojnice

Broj krugova
Ugradbena duina u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

2 305
43-016 902

3 355
43-016 903

4 405
43-016 904

5 455
43-016 905

6 505
43-016 906

7 555
43-016 907

8 605
43-016 908

9 655
43-016 909

10 705
43-016 910

11 755
43-016 911

12 805
43-016 912

RAZDJEL NICI S A MEHANIKIM VE NTILIMA Polazni i povratni razdjelnik izraeni su iz visokokvalitetnog plemenitog elika 1.4301. Svaki prikljuak pojedinog kruga podnog grijanja na polaznom razdjelniku opremljen je mehanikim ventilom, kojim je omoguena regulacija svakog kruga podnog grijanja podeavanjem protoka vode sustava podnog grijanja. Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je projektom. Svaki prikljuak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom sa runom regulacijskom kapom. Regulacijska kapa moe se zamijeniti termostatskom glavom ili termoelektrinim pogonom. Termostatskim ventilima odrava se konstantna temperatura u prostoru tretiranom podnim grijanjem. S elektropogonom predregulacija je osigurana u skladu sa signalom sa sobnog termostata. Za odzraivanje sustava podnog grijanja na polaznom i povratnom razdjelniku ugraeni su runi odzrani ventili. Radi kontrole temperature vode u razdjelniku preporua se ugradnja nalijegajueg termometra. Ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika za podno grijanje predviena je u UNI ormarie 110 T i TTO-A, a odgovarajui ormari se odabire sukladno broju krugova podnog grijanja, a prema tablicama na stranicama 12 i 13.

1. TTO Intera 59 E - Razdjelnik od plemenitog elika za podno grijanje sa integriranim mehanikim ventilima u polazu i termostatskim ventilima u povratu Polaz: - integrirani mehaniki ventili Povrat: - integrirani termostatski ventili Primarna strana: 2 kom holendera 1 - 5/4 samozaptivajui, niklovani 2 kom epova 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom kuglasta slavina 1 Sekundarna strana: 3/4 vanjski navoj sa eurokonusom, niklovani, prikladan za kompresione spojnice

Broj krugova
Ugradbena duina u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

2 315
43-515 902

3 365
43-515 903

4 415
43-515 904

5 465
43-515 905

6 515
43-515 906

7 565
43-515 907

8 615
43-515 908

9 665
43-515 909

10 715
43-515 910

11 765
43-515 911

12 815
43-515 912

2. TTO Intera 59 E - Razdjelnik od plemenitog elika za podno grijanje sa integriranim mehanikim ventilima u polazu i termostatskim ventilima u povratu

Polaz: - integrirani mehaniki ventili Povrat: - integrirani termostatski ventili Primarna strana: 2 kom holendera 1 - 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom epova 1 samozaptivajui, niklovani 2 kom kuglasta slavina 3/4 Sekundarna strana: 3/4 vanjski navoj sa eurokonusom, niklovani, prikladan za kompresione spojnice

Broj krugova
Ugradbena duina u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

2 305
43-525 902

3 355
43-525 903

4 405
43-525 904

5 455
43-525 905

6 505
43-525 906

7 555
43-525 907

8 605
43-525 908

9 655
43-525 909

10 705
43-525 910

11 755
43-525 911

12 805
43-525 912

10

D I J A G R A M P O D E A V A NJ A M E H A N I K O G V E N T I L A

11

UGRADBENI ORMARI

Ugradbeni ormari UNI 110 T

Ugradbeni ormari UNI 110 T predvien je za podbuknu montau i koristi se za smjetaj razdjelnika TTO sustava podnog grijanja. Ormari je jednostavan za montau i prilagodljiv uvjetima ugradnje. Kuite je od toplocinanog elinog lima, dok su okvir i vrata od galvanski pocinanog lima i prakasto lakirani u boji RAL 9010. Na vratima je standardno ugraen okretni zasun. Ormari dolazi zapakiran u kartonskoj kutiji koja ima kartonski uloak za zatitu razdjelnika na gradilitu.

Ormari se moe demontirati i regulirati po dubini od 110 - 140 mm, te po visini od 0 - 70 mm. Okvir ima usadna vrataca s okretnim zasunom. Uz nadoplatu mogue je ormari opremiti i bravicom sa dva kljua. U ormariu je ugraena uvrsna letva radi lake montae bakrenih, mekano elinih i plastinih cijevi. Proizvodi se u vie dimenzija, sa razliitim duinama u ovisnosti od potrebe za planiranom ugradnjom opreme i pribora. Podjela je iskazana u tabeli.

Tip
Ugradbena duina B u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

200 330
63-006 102

300 385
63-006 103

400 435
63-006 104

500 489
63-006 105

600 574
63-006 110

750 724
63-006 115

900 874
63-006 120

1050 1024
63-006 125

1200 1174
63-006 130

1500 1474
63-006 140

Tip ormaria
Tip razdjelnika (podaci za maksimalni broj krugova grijanja)

300 2

400 3

500 4

600 6

750 9

900 12

1050 15

1200 18

1500 23

12

NADBUKNI ORMARI

Nadbukni ormari TTO-A

Nadbukni ormari TTO-A predvien je za nadbuknu montau i koristi se za smjetaj razdjelnika kod TTO sustava podnog grijanja. Ormari je jednostavan za montau. Kuite je od toplocinanog elinog lima, dok su okvir i vrata od galvanski pocinanog lima i mokro lakirani u boji RAL 9010. Ormari dolazi zapakiran u kartonskoj kutiji.

Ormari ima ugradbenu dubinu od 125 mm a po visini se moe podeavati u rasponu od 565635 mm. Okvir ima usadna vrataca s poliamidnom bravicom sa dva kljua. U ormariu je ugraena uvrsna letva radi lake montae bakrenih, mekano elinih i plastinih cijevi. Proizvodi se u vie dimenzija, sa razliitim duinama u ovisnosti od potrebe za planiranom ugradnjom opreme i pribora. Podjela je iskazana u tabeli.

Tip
Ugradbena duina B u mm ifra artikla Cijena Kn/kom

0.4 452
62-105 004

0.5 552
62-105 005

1.0 652
62-105 010

1.5 802
62-105 015

2.0 952
62-105 020

2.5 1102
62-105 025

3.0 1252
62-105 030

4.0 1552
62-105 040

Tip ormaria
Tip razdjelnika (podaci za maksimalni broj krugova grijanja)

0.4 3

0.5 5

1.0 7

1.5 9

2.0 12

2.5 14

3.0 19

4.0 24

13

E L E M E N T I TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A ELEMENTI TTO SUSTAVA PODNOG GRIJANJA

Cijev PE-Xc za podno grijanje u kolutu 17 x 2 mm Cijev PE-Xc za podno grijanje u kolutu 16 x 2 mm Cijev PE-Xc za podno grijanje u kolutu 14 x 2 mm Cijevi su izraene iz umreenog polietilena postupkom umreenja Xc zraenjem elektrona. Ovim postupkom dobivene su vrlo fleksibilne cijevi koje mogu podnijeti vrlo visoke temperature i tlakove. Otpornost difuziji kisika kroz stjenke cijevi u vodu sukladno standardima DIN 4726 i DIN 4729.

ifra artikla:

590-0000049 (17x2 mm) 590-0000050 (16x2 mm) 590-0000121 (14x2 mm)

Ploa za postavljanje i pozicioniranje cjevovoda za podno grijanje izraena sukladno normama DIN 4109 i DIN EN 1264 sa integriranom toplinskom i zvunom izolacijom.
Tip ploe Max. optereenje Visina bez izdanaka Toplinski otpor TTO 35-2 5.0 kN/m2 35 mm R= 0.95 m K/W
2

TTO ND 11 75 kN/m2 11 mm ifra artikla: R= 0.45 m2K/W 590-1011049 (TTO 35-2) 590-1011048 (TTO ND11)

Samoljepljiva rubna izolacijska traka izraena iz ekspandiranog polietilena debljine 8 mm i irine 150 mm.

ifra artikla:

590-4000193

Kompresiona spojnica 17 x 2 S Kompresiona spojnica 16 x 2 S Kompresiona spojnica 14 x 2 S

ifra artikla:

01-204 172 (17x2S) 01-202 162 (16x2S) 01-201 142 (14x2S)

Elementi za privrenje cjevovoda na plou za pozicioniranje cjevovoda-KLIPS. Izraen iz plastike otporne na udar.

ifra artikla:

590-3009723

14

E L E M E N T I TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A ELEMENTI TTO SUSTAVA PODNOG GRIJANJA

Dilataciona letvica za prolaze kroz vrata i za osiguravanje odvajanja povrina estriha.

ifra artikla:

590-3009743

Cijevno koljeno 90, izraeno od plastike otporne na udarna optereenja. Slui za savijanje cijevi pod kutem od 90.

ifra artikla:

590-3012001

Aditiv za plastificiranje betona za normalne debljine nadsloja iznad cjevovoda podnog grijanja, dozira se cca 0,15 kg/m2 za debljinu prekrivanja cjevovoda od 45 mm. Pakiranje po 5 kg.
ifra artikla: 590-5007151

Aditiv za plastificiranje betona za manje debljine nadsloja iznad cjevovoda podnog grijanja, dozira se cca 1.0 kg/m2 za debljinu prekrivanja cjevovoda od 25 mm. Pakiranje po 10 kg.

ifra artikla:

590-5005808

Poliamidna bravica sa dva kljua za ugradnju na ormarie za ugradnju razdjelnika.

ifra artikla :

00-205 014

Nalijegajui termometar za ugradnju na polazni i povratni razdjelnik za kontrolu temperature vode u razdjelniku.

ifra artikla :

34-041 356

15

T R O K O V N I K TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

1.

Dobava i ugradnja PE-Xc cijevi za TTO sustav podnog grijanja, proizvedene sukladno DIN 4726 i DIN 4729. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. 17x2 - ifra artikla 590-0000049 16x2 - ifra artikla 590-0000050 14x2 - ifra artikla 590-0000121 m m m = = =

2.

Dobava i ugradnja ploe za postavljanje i pozicioniranje cjevovoda podnog grijanja TTO sustava. Ploa sa integriranom toplinskom i zvunom izolacijom izraena sukladno standardima DIN 4109 i DIN EN 1264. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. TTO 35-2 - ifra artikla 590-1011049 TTO ND 11 - ifra artikla 590-1011048 m2 m2 = =

3.

Dobava i ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika tip TTO Top69E. Polazni razdjelnik sa integriranim topmetrom, a povratni sa integriranim termostatskim ventilom, na polazu i povratu vode u razdjelnike kuglasta slavina 1". Razdjelnici od plemenitog elika 1.4301. Proizvod THERMOTECHNIK

2 kruga - ifra artikla 43-026 902 3 kruga - ifra artikla 43-026 903 4 kruga - ifra artikla 43-026 904 5 krugova - ifra artikla 43-026 905 6 krugova - ifra artikla 43-026 906 7 krugova - ifra artikla 43-026 907 8 krugova - ifra artikla 43-026 908 9 krugova - ifra artikla 43-026 909 10 krugova - ifra artikla 43-026 910 11 krugova - ifra artikla 43-026 911 12 krugova - ifra artikla 43-026 912 4.

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

= = = = = = = = = = =

Dobava i ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika tip TTO Top69E. Polazni razdjelnik sa integriranim topmetrom, a povratni sa integriranim termostatskim ventilom, na polazu i povratu vode u razdjelnike kuglasta slavina 3/4". Razdjelnici od plemenitog elika 1.4301. Proizvod

2 kruga - ifra artikla 43-016 902 3 kruga - ifra artikla 43-016 903 4 kruga - ifra artikla 43-016 904 5 krugova - ifra artikla 43-016 905 6 krugova - ifra artikla 43-016 906 7 krugova - ifra artikla 43-016 907 8 krugova - ifra artikla 43-016 908 9 krugova - ifra artikla 43-016 909 10 krugova - ifra artikla 43-016 910 11 krugova - ifra artikla 43-016 911 12 krugova - ifra artikla 43-016 912

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

= = = = = = = = = = =

16

5.

Dobava i ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika tip TTO Intera59E. Polazni razdjelnik sa integriranim mehanikim ventilom, a povratni sa integriranim termostatskim ventilom, na polazu i povratu vode u razdjelnike kuglasta slavina 1". Razdjelnici od plemenitog elika 1.4301. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija 2 kruga - ifra artikla 43-515 902 3 kruga - ifra artikla 43-515 903 4 kruga - ifra artikla 43-515 904 5 krugova - ifra artikla 43-515 905 6 krugova - ifra artikla 43-515 906 7 krugova - ifra artikla 43-515 907 8 krugova - ifra artikla 43-515 908 9 krugova - ifra artikla 43-515 909 10 krugova - ifra artikla 43-515 910 11 krugova - ifra artikla 43-515 911 12 krugova - ifra artikla 43-515 912 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl = = = = = = = = = = =

6.

Dobava i ugradnja polaznog i povratnog razdjelnika tip TTO Intera59E. Polazni razdjelnik sa integriranim mehanikim ventilom, a povratni sa integriranim termostatskim ventilom, na polazu i povratu vode u razdjelnike kuglasta slavina 3/4". Razdjelnici od plemenitog elika 1.4301. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija 2 kruga - ifra artikla 43-525 902 3 kruga - ifra artikla 43-525 903 4 kruga - ifra artikla 43-525 904 5 krugova - ifra artikla 43-525 905 6 krugova - ifra artikla 43-525 906 7 krugova - ifra artikla 43-525 907 8 krugova - ifra artikla 43-525 908 9 krugova - ifra artikla 43-525 909 10 krugova - ifra artikla 43-525 910 11 krugova - ifra artikla 43-525 911 12 krugova - ifra artikla 43-525 912 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl = = = = = = = = = = =

7.

Dobava i ugradnja nalijegajueg termometra 0-120C. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 34-041 356 kom =

8.

Dobava i ugradnja ugradbenog podbuknog ormaria UNI 110 T za ugradnju polaznog i povratnog razdjelnika TTO sustava podnog grijanja. Ormari iz toplocinanog lima prakasto lakiran sa vratima sa ugraenim okretnim zasunom. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip 200 - ifra artikla 63-006 102 300 - ifra artikla 63-006 103 400 - ifra artikla 63-006 104 500 - ifra artikla 63-006 105 600 - ifra artikla 63-006 110 750 - ifra artikla 63-006 115 900 - ifra artikla 63-006 120 1050 - ifra artikla 63-006 125 1200 - ifra artikla 63-006 130 1500 - ifra artikla 63-006 140 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom = = = = = = = = = =

17

9.

Dobava i ugradnja nadbuknog ormaria TTO-A za ugradnju polaznog i povratnog razdjelnika TTO sustava podnog grijanja. Ormari iz toplocinanog lima mokro lakiran sa vratima sa ugraenom poliamidnom bravicom i dva kljua. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. tip tip tip tip tip tip tip tip 0.4 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 ifra ifra ifra ifra ifra ifra ifra ifra artikla artikla artikla artikla artikla artikla artikla artikla 62-105 62-105 62-105 62-105 62-105 62-105 62-105 62-105 004 005 010 015 020 025 030 040 kom kom kom kom kom kom kom kom = = = = = = = =

10.

Dobava i ugradnja poliamidne bravice sa dva kljua za podbukne ormarie za ugradnju razdjelnika. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija ifra artikla - 00-205 014 kom =

11.

Dobava i ugradnja kompresionih spojnica za spoj cjevovoda podnog grijanja TTO sustava na polazni i povratni razdjelnik. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. 17x2 S - ifra artikla 01-204 172 16x2 S - ifra artikla 01-202 162 14x2 S - ifra artikla 01-201 142 kom kom kom = = =

12.

Dobava i ugradnja samoljepljive rubne izolacijske trake iz ekspandiranog polietilena, debljine 8 mm i irine 150 mm za TTO sustav podnog grijanja. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-4000193 m =

13.

Dobava i ugradnja dilatacione letvice za TTO sustav podnog grijanja, za ugradnju za prolaz cjevovoda kroz vrata i osiguravanje odvajanja povrina estriha. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-3009743 m =

14.

Dobava i ugradnja cijevnog koljena 90 izraenog od plastike otporne na udare,a za savijanje cjevovoda pod kutem od 90. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-3012001 kom =

15.

Dobava i ugradnja aditiva za plastificiranje betona estriha za normalne debljine (45mm) nadsloja iznad cjevovoda TTO sustava podnog grijanja. Pakiranje 5 kg. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-5007151 kg =

16.

Dobava i ugradnja aditiva za plastificiranje betona estriha za manje debljine (25mm) nadsloja iznad cjevovoda TTO sustava podnog grijanja. Pakiranje 10 kg. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-5005808 kg =

17.

Dobava i ugradnja elementa (klips) za privrenje cjevovoda na plou za pozicioniranje cjevovoda. Klips izraen iz plastike otporne na udar. Proizvod THERMOTECHNIK d.o.o. Opatija. ifra artikla - 590-3009723 kom UKUPNO : P D V 22% :
18

S V E U K U P N O:

PROTOKOL

TLANOJ PROBI

TTO

SUSTAVA PODNOG GRIJANJA

Izvjee o nepropusnosti na tlak TTO sustava podnog grijanja sukladno DIN EN 18380 Izvoa :

................................................................................................................

Naziv projekta :

................................................................................................................

Broj projekta :

................................................................................................................

Investitor :

................................................................................................................

Datum ispitivanja :

................................................................................................................

Koritena dokumentacija :

................................................................................................................

Maksimalni radni tlak : ...............................................

bar

Ispitni tlak :

...............................................

bar

Trajanje ispitivanja :

...............................................

sati

Zakljuak ( zaokruiti odgovarajuu tvrdnju) :

1. Za vrijeme trajanja ispitivanja nepropusnosti predmetnog TTO sustava podnog grijanja nije dolo do pada tlaka u sustavu u ispitnom vremenu sustav je nepropusan.

2. Za vrijeme trajanja ispitivanja nepropusnosti predmetnog TTO sustava podnog grijanja dolo je do pada tlaka u sustavu od Dp= bar u ispitnom vremenu sustav nije nepropusan i potrebno je otkloniti uzrok nepropusnosti i ponoviti ispitivanje.

Izvoa / Nalog :

................................................................................................................

Mjesto, datum :

.........................................................................

Potpis i peat odgovorne osobe tvrtke koja je izvodila instalaciju podnog grijanja

........................................................

19

THERMOTECHNIK d.o.o. za proizvodnju i prodaju tehnike robe tel: +385-(0)51-230-244 fax: +385-(0)51-230-250 e-mail: info@thermotechnik.hr www.thermotechnik.hr Drutvo upisano kod Trgovakog suda u Rijeci (MBS 040018997) - Temeljni kapital 1.983.600,00 Kn iro raun 2330003-1100206484 HVB Splitska banka d.d. Uprava drutva: M.Drljevi - MBR 3451259 Tehnika podrka i inenjering: Eco Consult d.o.o. Rijeka - Zagreb tel: +385-(0)51-324-510 fax: +385-(0)51-324-519 e-mail: info@ecoconsult.hr www.ecoconsult.hr