You are on page 1of 61

Lun vn tt nghip

Li ni u
Nn kinh t Vit Nam ang trong tin trnh hi nhp vi kinh t khu vc v th gii thng ua con !ng "u#t kh$u % n&ng cao t'nh c(nh tranh v hiu u) c*a + ph,t tri%n vi ph-ng ch&m.a /(ng ho, th0 tr!ng1 a ph2 -ng ho, mi uan h kinh t 345t trong nh6ng th0 tr!ng c7 )nh h8ng 9n i vi + ph,t tri%n kinh t th gii n7i chung v nn kinh t khu vc n7i ri:ng 7 9 5;4 <$= m(nh "u#t kh$u +ang th0 tr!ng n= ch>ng nh6ng t(o iu kin thun 9?i % kinh t Vit Nam $= nhanh tin trnh hi nhp1 m c@n gia tng + v n&ng cao t'nh c(nh tranh c*a hng ho, Vit Nam Aip 0nh th-ng m(i Vit NamB Aoa CD kE ng= FGHIHJKKK v ch'nh thLc c7 hiu 9c tM ng= FFHFJHJKKF N m8 ra tri%n vOng th-ng m(i mi gi6a hai nc1ph, PQ ph&n Pit i "R v thu uan t(o c- hi cho hng ho, Vit Nam ?c "u#t kh$u nhiu h-n n6a vo th0 tr!ng Aoa CD4Su= nhi:n 1% thc hin ?c vic n= th hng ho, c*a Vit Nam ph)i v?t ua r#t nhiu kh7 khn 1 th,ch thLc nh#t 9 v kh) nng c(nh tranh 1 nng "u#t 1 ch#t 9?ng +)n ph$m 1 th0 tr!ng ti:u thT v kh) nng vn /Tng markUting vo kinh /oanh . 5un $= m(nh "u#t kh$u +ang th0 tr!ng n= 1 trong iu kin m nn kinh t Vit Nam c@n ang 8 mLc th#p 1 t'nh c(nh tranh kVm hiu u) th cWn ph)i nghi:n cLu k; th0 tr!ng n= X <,nh gi, ?c ch'nh ",c kh) nng thc t c*a hng ho, Vit nam th&m nhp th0 tr!ng 7 % a ra c,c gi)i ph,p cT th% nhYm $= m(nh "u#t kh$u +ang th0 tr!ng 5; 4 <% g7p phWn tm hi%u v#n n= 4 Zo 7 ti chOn ti . Hip nh thng mi Vit M v cc gii php thc y xut khu hng Vit nam ang th t!"ng M 3 4

Lun vn tt nghip
< ti ch[ nghi:n cLu nh6ng v#n c7 9i:n uan n kh) nng "u#t kh$u hng h6u hnh +ang th0 tr!ng 5; 4 nghi:n cLu c,c c- ch ch'nh +,ch )nh h8ng ti kh) nng "u#t kh$u +ang th0 tr!ng 5; 4 Si 9iu thng k: 9#= ht n nm JKKK v 9#= th:m mt + /6 9iu c*a nm JKKF 4 <% hon thnh 9un vn n= ngoi + c g\ng c*a P)n th&n 1 Um c@n nhn ?c + gi]p ^ c*a thW= hng /_n S+4 Ng `u&n anh v c,c thW= c gi,o c*a khoa Sh-ng 5(i 4

Lun vn tt nghip Chng I Tng quan v hip nh thng mi Vit - M


I . !i "#nh $m ph%n &

'. Ch(nh )%"h thng mi "*a M v+i ,-.,/ v$ Vit nam t01ng nh2ng n3m gn 45 &
a,o c,o chin 9?c an ninh uc gia 5; cho th kb JF N ",c 0nh 19?i 'ch chin 9?c c*a 5; 8 <ng Nam , 9 ph,t tri%n h?p t,c khu vc v +ong ph2 -ng ccng c,c uan h kinh t nhYm ngn chdn v gi)i u=t c,c "ung t1 n&ng cao mLc tham gia c*a 5; trong nn kinh t khu vc tM nh6ng mTc ti:u cT th% +au e f /cng +Lc Vp kinh t v ch'nh tr0 % Puc c,c P(n hng ph)i m8 cRa th0 tr!ng c*a mnh cho hng ho, 5; 1 ua 7 gi)m th&m hTt c,n c&n th-ng m(i vi nc ngoi f Sng c!ng mi uan h kinh t vi c,c th0 tr!ng mi ngi v c,c khu vc kinh t c7 trOng i%m nh NhiSh1 hjkl trong 7 c7 hmkhN 1 /cng nSo nh 9 mt tg chLc % thc hin chin 9?c th-ng m(i 5; X f Vi th0 tr!ng trong nc 1 ch'nh ph* 5; ch* ch-ng tng c!ng + can thip c*a nh nc vo iu tit nn kinh t 1 tng Wu t cho c- +8 h( tWng v cho khu vc t nh&n 4 SM nh6ng mTc ti:u c- P)n 7 1 5; N ra p gi)i ph,p c- P)n +au e

Lun vn tt nghip
F 4 Sh]c $= m ph,n a ph-ng nhYm t(o iu kin thun 9?i cho vic m8 cRa th0 tr!ng hng ho, 5; m trOng i%m 8 &= 9 c,c Aip 0nh c*a 5; trong NhiSh 1 hjkl v /iqn n c,c nc ch&u 5; trM luPa 4 J 4 mR /Tng m ph,n +ong ph-ng g&= +Lc Vp % m8 cRa c,c .th0 tr!ng khng t ngu=n 3 nh Nht a)n 1 Srung ruc 1 An ruc 444 G 4 mR /Tng c,c thit ch P)o h mu /0ch -n ph-ng s iu kho)n Pg "ung mupUr GKF 1 iu kho)n Pg "ung mpUcia9 GKF trong 9ut th-ng m(i 5; cho phVp 5; -n ph-ng /u= tr hng ro thu uan hodc tr) ta nh6ng ho(t ng Pun P,n P#t Pnh >ng 1 9ut chng ph, gi, s hZu 1 iu kho)n GGI v u=n +8 h6u tr' tu u khi cWn thit % chng 9(i nh6ng ho(t ng Pun P,n khng trung thc nh P,n ph, gi, 1 tr? c#p "u#t kh$u i vi hng ho, "u#t kh$u ua 5; 4 v 4 lWn vin tr? vi vic m8 rng ho(t ng kinh t v thnh 9p c,c u; ti tr? cho "u#t kh$u chL khng ch[ 9 c,c kho)n vin tr? -n thuWn /nh cho c,c nc kVm ph,t tri%n 4 a:n c(nh 71thng ua c,c c- uan hw tr? "u#t kh$u v Wu t nhe Sg chLc ph,t tri%n ruc t sxmhyZu v ng&n hng k`y5ahNC1 ru; Wu t t nh&n h)i ngo(i sojylu % 9p c,c u; vi 9Ni +u#t th#p ti tr? cho c,c ho(t ng "u#t nhp kh$u v Wu t c*a 5; t(i c,c . th0 tr!ng n7ng 3 nh th0 tr!ng hng ho, 1 thng tin 9i:n 9(c 1 giao thng 1 nng 9?ng thit P0 "&= /ng 8 c,c nc lh&u , nh ynn:"ia1 jhi9ippin1 Sh,i Lan v jaki+tan1 n-i Nht a)n v c,c nc S&= zu N v ang +R /Tng kt h?p c,c kho)n t'n /Tng u Ni % tr? gi]p c,c nh "u#t kh$u c*a hO 4 p 4 *ng h vic m8 rng u=n iu hnh kinh t i ngo(i cho c,c Pang4 l@n ch'nh u=n 9i:n Pang ch[ gi)i u=t nh6ng v#n mang t'nh chin 9?c g\n vi vic P)o v 9?i 'ch uc gia1/u= tr v ph,t tri%n tim nng khoa

Lun vn tt nghip
hOc k; thut c*a c,c tg h?p cng nghip 5;XP)o v 9?i 'ch c*a c,c cng t=1c,c ngnh v nh7m "N hi khQi + c(nh tranh khng ch'nh ,ng c*a nc ngoi 4 hmkhN c7 tim nng ph,t tri%n thnh mt th0 tr!ng 9n4nng ng trong khu vc4ShUo / P,o1khu vc n= n nm JKFK +{ Pao g|m }~} triu /&n1tgng +)n ph$m 9:n n F1F ngn tb xmZ v thu nhp tM c,c / ,n h( tWng c- +8 Pao g|m c) c,c nc hmkhN 9:n n FKKK tb xmZ4lh'nh v v= vic /u= tr v tng c!ng c,c uan h kinh t ng= cng c7 hiu u) vi hmkhN 9 mt 0nh hng u ti:n trong ch'nh +,ch c*a 5; 8 tr:n1trong giai o(n hin na=45; N m8 rng /anh +,ch.c,c th0 tr!ng mi ngi3+ang c) c,c nc thnh vi:n khi hmkhN4Zanh +,ch n= N th% hin + ,nh gi, 9(i c*a 5; i vi c,c th0 tr!ng P:n ngoi v "Um &= 9 iu kin ht +Lc uan trOng i vi + ph,t tri%n c*a nn kinh t 5;4Zo 71vic 5; ch* ch-ng cng t,c chdt ch{ vi c,c nc hmkhN khng ph)i 9 ng_u nhi:n khi t'nh n tim nng c*a khu vc n= ng= cng tng4Nm FI1hmkhN chim v~ tb xmZ trong "u#t kh$u hng ho, c*a 5;1ngang PYng vi Srung ruc v <i Loan v A|ng Cng gp 9(i4 Srong P,o c,o chim 9?c an ninh uc gia 5; cho th kbJF 5; "Um vic /u= tr hmkhN m(nh1on kt1c7 kh) nng P)o )m gn 0nh v th0nh v?ng trong khu vc 9 mt trong nh6ng ch'nh +,ch cu) 5; 8 ng nam , 4 <0nh h2 ng n= ?c th% hin r ua nh6ng nhn thLc v hnh ng c*a 5; trc cuc kh*ng ho)ng ti ch'nh 8 ch&u , vn P\t Wu ch'nh tM khu vc ng nam , 4 5; hi%u rYng gi)i u=t cuc kh*ng ho)ng ti ch'nh ch&u , 9 vic c*a /&n ch]ng1lh'nh ph* v khu vc t nh&n 8 c,c nc P0 t,c ng nh Sh,i Lan 1 ynn:"ia 1 5a9a="ia nhng 5; ctng c7 tr,ch nhim v N ch#p nhp tr,ch nhim 74 a:n c(ch vic % ngQ cRa th0 tr!ng 5; 1 P,c PQ mOi ph)n Lng

Lun vn tt nghip
mang t'nh P)o h mu /0ch 1 ch#p nhn th&m hTt th-ng m(i gia tng4 5; N hw tr? c)i c,ch v gn 0nh c) g7i thng ua y5i cho Sh,i LhN1 ynn:"ia v nh6ng nc P0 t,c ng m(nh m{ nh#t4 lh'nh u=n 5;1vi + cng t,c c*a cng |ng kinh /oanh 5; N tr? gi]p v ti ch'nh cho c,c +inh vi:n Sh,i Lan v ynn:"ia 8 5;4 5; c@n vin tr? c) g7i cho ynon:"ia4V 5; N k:u gOi Ng&n hng th gii snau tng g#p i + *ng h i vi vic tm kim vic 9m1c,c nhu cWu c- P)n1gi]p tr Um v gi]p ng!i gi 8 c,c nc ang P0 kh*ng ho)ng4Su= nhi:n 1 nh ch'nh gii 5; ",c nhn 1 khi thc hin c,c Pin ph,p % gi]p gi)i u=t kh*ng ho)ng ti ch'nh ch&u , n7i chung v khu vc hmkhN n7i ri:ng15; ang t P)o v 9?i 'ch c*a ch'nh 5;4 a8i v hmyhN N 1 ang 9 i t,c uan trOng c*a 5; 4 II Vit nam t0+" 56u "u h7i nh8p 9inh t: 9hu v;" v$ th: gi+i .

SM trc nm F~} 9 mt uc gia c7 nn kinh t tp trung uan 9i:u Pao c#p1vn hnh thUo c- ch mnh 9nh 1 hnh ch'nh 4 <iu n= ctng ch'nh 9 ngu=:n nh&n khin cho nn kinh t tr tr 1 kVm hiu u) 1 kVm 9inh ho(t 1 kVm nng ng4Su= nhi:n trong nh6ng nm gWn &= lh'nh ph* N tha= gi c- ch u)n 9E ccng vi "u th ton cWu ho, ang /iqn ra vi tc nhanh ch7ng 1 + ra !i c*a c,c 9i:n minh kinh t1c,c khu vc mu /0ch t /os NhiSh 1 hiShu 4 Vit nam ctng ang /Wn gi mi % phc h?p vi "u th c*a th!i (i PYng ch'nh +,ch m8 cRa nn kinh t thu h]t + Wu t nc ngoi v vi chin 9?c hng m(nh v "u#t kh$u 1 hng ho, c*a Vit nam N c7 mdt tr:n nhiu th0 tr!ng nc ngoi 4 V' /T nh e kx 1 Nht a)n 1 An ruc 1 hmkhN 1 Nylm

Lun vn tt nghip
5; 9 mt th0 tr!ng 9n nh#t th gii vi kim ng(ch nhp kh$u hng nm 9:n ti tr:n FGKK tb xmZ v hLa hn 9 th0 tr!ng cung c#p c,c +)n ph$m m,= m7c 1 cng ngh phTc vT cng nghip ho, 1 hin (i ho, 8 Vit nam 4 Zo 7 vic kE kt v thng ua hip 0nh th-ng m(i gi6a hai nc 9 iu cWn kin thit cho c) Vit nam v 5; th]c $= m8 rng uan h kinh t 1 th-ng m(i +ong ph-ng 4

III n7i <ung hip nh &


Vic kE kt hip 0nh th-ng m(i Vit nam B Aoa CD 9 mt u, trnh /i m 8 7 c) hai P:n N ccng nh_n n(i "'ch 9(i gWn nhau % tm ra ting n7i chung 4 ru, trnh n= P\t Wu tM th,ng FK nm Fp khi jh7 th* tng ki:m P tr8ng P ngo(i giao Vit nam v <(i /in th-ng m(i 5; tho) thun 1 tp trung th]c $= uan h kinh t Bth-ng m(i v chu$n P0 m ph,n ua c,c v@ng e - V@ng F e tM JHHF} t(i A ni 4 - V@ng J e tM HFJHF} t(i A ni 4 - V@ng G e tM FJHvHFI n FIHvHFI trao cho Vit nam.vn P)n / th)o Aip 0nh3 cp n c,c v#n nh X F4 ru= 0nh v gi, v iu tit gi, 4 J4 A thng thu 4 G4 l,c tr? c#p i vi nn kinh t nh#t 9 i vi nng nghip4 v4 lh Wu t 4 p4 l,n c&n thanh to,n 4 }4 Shu uan nhp kh$u 1 Pao g|m c) thu uan u Ni1ph' h)i uan1 miqn thu 4

Lun vn tt nghip
I4 l,c Pin ph,p t v v c,c n Pc kh,c4 slhng P,n ph, gi, 1 thu i kh,ngu4 ~4 i#= phVp nhp kh$u 4 4 l,c lng t=1Zoanh nghip nh nc 4 FK4 FF4 FJ4 FG4 Fv4 Si:u chu$n v chLng nhn hng ho, nhp kh$u 1 c,c ti:u Ao(t ng kinh t i ngo(i 4 A thng1 thng k: v ph,t hnh c,c #n ph$m ngo(i th-ng 4 A thng P)o v u=n t,c gi) 4 l,c Pc t /o ho, th-ng m(i trong t-ng 9ai ?c th% hin trong chu$n v +inh /0ch tq kh,c 4

c,c u= 0nh v c,c P 9ut uc gia - V@ng v e tM }HFKHFI n FFHFKHFI t(i na+hington - V@ng p e tM F}HHF~ n JJHpHF~ t(i A ni - V@ng } e tM FpHHF n FHGHF t(i A ni c,c v@ng m ph,n p1}1I hai P:n tp chung trao gi v th-ng m(i /0ch vT v Wu t - V@ng ~ e tM FvH}HF n F~H}HF t(i na+hington - V@ng e tM JGHIHF n JpHIHF t(i A ni 1 gdp mdt c#p a tr8ng 1 Aip 0nh N ?c tho) thun v ngu=:n t\c 4 - V@ng FKe tM J~H~HF n JHHF t(i na+hington 1 "R 9E c,c v#n v k thut - V@ng FFe tM GHIHJKKK t(i na+hington 1 hon t#t hip 0nh rua c,c v@ng m ph,n1hai P:n u th% hin + th]c $= nhanh u, trnh m ph,n kE kt Aip 0nh th-ng m(i4Chng ch[ 9 9?i 'ch trc m\t m c@n v 9?i 'ch 9&u /i c*a c) hai P:n4Vo th,ng HJKKF Aip 0nh th-ng m(i Vit B5; N ?c A( vin 5; thng ua v Sh?ng vin thng ua4Aip 0nh /i gWn FJK trang1g|m I ch-ng1 IJ iu v phT 9Tc1 cp n v

Lun vn tt nghip
ni /ung ch* =ueSh-ng m(i hng h7a1Sh-ng m(i /0ch vT 1 m8 h6u tr' tu 1 ruan h Wu t 4 <|ng th!i uan h Sh-ng m(i 8 &= ?c hi%u thUo ngha rng 9 ti:u chu$n c*a nSo v c7 t'nh n dc i%m kinh t c*a mwi nc % u= 0nh kh,c nhau v khung th!i gian thc hin c,c iu kho)n c*a Aip 0nh 4 Zo Vit nam 9 nc ang ph,t tri%n 8 trnh th#p v ang chu=%n gi tM nn kinh t k ho(ch ho, tp trung +ang nn kinh t th0 tr 2 !ng n:n km thUo P)n Aip 0nh 9 P)n phT 9Tc c7 u= 0nh 9 trnh thc hin th'ch h?p cho Vit nam 4 Aip 0nh /?c "&= /ng tr:n hai kh,i nim uan trOng4Ch,i nim Si hu uc s|ng ngha vi uan h th-ng m(i Pnh th!ngu mang E ngha hai P:n i "R hng ho,1 /0ch vT1 Wu t c*a nc kia khng kVm phWn thun 9?i h-n +o vi c,ch i "R vi hng ho,1 /0ch vT 1 Wu t c*a nc thL Pas-ng nhi:n khng k% n c,c nc nYm trong Li:n minh thu uan hodc Chu vc mu /0ch t /o m hai P:n tham gia1v' /T 5; +{ khng ?c h8ng nh6ng u Ni c*a ta /nh cho c,c nc tham gia khu vc mu /0ch hmkhN shiShu v ta ctng khng ?c h8ng nh6ng u Ni m 5; /nh cho c,c nc trong Chu vc mu /0ch t /o a\c 5;sNhiShu 4 l@n kh,i nim <i "R uc giaBth n&ng mLc n= 9:n nh i "R vi lng t= trong nc 4 Aai kh,i nim n= uan trOng v ch]ng ?c cp n hWu ht 8 c,c ch-ng c*a P)n hip 0nh 4 Ngoi ra 1 c,c phT 9Tc ?c /cng % 9it k: c,c tr!ng h?p 9o(i trM 1 cha hodc vnh viqn khng ,p /Tng c,c kh,i nim tr:n 4 lh-ng y lh-ng yy e Sh-ng m(i hng ho, g|m iu 4 e ru=n +8 h6u tr' tu g|m F~ iu 4

lh-ng yyy e Sh-ng m(i /0ch vT g|m FF iu 4 lh-ng yV e jh,t tri%n uan h Wu t g|m Fp iu 4

Lun vn tt nghip
lh-ng V e Nh6ng i:c kin cho /oanh nghip ho(t ng Pnh Sh!ng 4 lh-ng Vy e Nh6ng iu kho)n minh P(ch v u=n ?c kh,ng l,o 4 lh-ngVyy4 Nh6ng iu kho)n chung 4

#$i %ung ch& y'u c&a hip nh ( ) * +hng mi hng h, :


f /h2ng qu5n v thng mi e l) hai P:n cam kt thc hin thUo ti:u chu$n c*a nSo v u=n th-ng m(i4Su= nhi:n1&= 9 9Wn Wu ti:n Vit nam |ng E thc hin u=n v "u#t nhp kh$u hng ho, mt c,ch c8i m81tu&n thUo nh6ng u= 0nh chdt ch{ c*a nSo4Zo v=1 u=n i vi c,c /oanh nghip Vit nam v c,c lng t= /o 5; Wu t v c,c c, nh&n1lng t= 5; ho(t ng t(i Vit nam thUo hip 0nh n= +{ ?c tin hnh trong tMng giai o(n tM G2} nm s?c ,p /Tng vi mt + mdt hng nh(= c)m u4 f =u5 "h: t!i hu qu!" eVit nam v 5; cam kt thc hin i "R thu uan ti hu uc i vi t#t c) c,c mdt hng nhp kh$u vo mwi nc4svi c,c nc khng ?c nhn 5iN 9 pK thu +u#tu4 f C>t gi#m thu: quan eVit nam |ng E c\t gi)m thu uan s mLc c\t gi)m thu uan phg Pin tM FHG n FHJ i vi mt 9o(t c,c +)n ph$m ?c

10

Lun vn tt nghip
c,c nh "u#t kh$u 5; uan t&m nh c,c +)n ph$m v +inh1phim1m,= iu ho nhit 1t* 9(nh1"U g\n m,=1in tho(i /i ng1vi/Uo1gamU1th0t cMu1P-1khoai t&=1c chua1hnh tQi1c,c 9o(i rau kh,c1nho1t,o1c,c 9o(i hoa u) t-i kh,c1Pt mD1u t-ng1 /Wu thc vt1th0t c, N ?c ch Pin1c,c 9o(i nc hoa u)4Vic c\t gi)m c,c mdt hng n= +{ ?c thc hin trong G nm4ph'a 5; c\t gi)m nga= thUo Aip 0nh +ong ph-ng 4 f /h2ng in ph%p phi thu: quanejh'a 5;1thUo u= 0nh c*a nSo +{ khng c7 nh6ng Pin ph,p phi thu uan strM h(n ng(ch i vi hng /t ma=uXtrong khi 71Vit Nam |ng E 9o(i PQ t#t c) c,c h(n ch v + 9?ng i vi c,c +)n ph$m nng nghip v cng nghip sc,c 9inh kin 9\p r,p1 th0t P@1c,c +)n ph$m cam uEt444u f C?p gi?5 ph@p nh8p 9hAueVit nam +{ 9o(i PQ t#t c) c,c th* tTc c#p gi#= phVp mt c,ch tuD E1v +{ tu&n thUo c,c u= 0nh c*a nSo4 V vic ",c 0nh gi, tr0 h)i uan v c,c chi ph' h)i uan ,nh vo c,c /0ch vT ?c thanh to,n trong v@ng hai nm4V ph'a 5; v thUo 9ut Sh-ng m(i 5;1c,c cng t= Vit nam v c,c nc kh,c +{ ?c c#p gi#= phVp khi c7 =:u cWu4 f /h2ng th+" 1 v ti6u "huAn 9B thu8t v$ v )inh an t1$n th;" phAmeAai P:n cam kt tu&n th* c,c ti:u chu$n c*a nSoXc,c u= 0nh v k thut v nh6ng thc o v +inh an ton thc ph$m ph)i ?c ,p /Tng tr:n c- +8 i "R uc gia1v ch[ ?c ,p /Tng trong chMng mc cWn thit % gi)i u=t nh6ng mTc 'ch ch'nh ,ngsP)o v con ng!i1P)o v cuc +ng c*a ng vt1+inh vtu f M8u <"h qu!" <1anhelWn ph)i ?c thc thi thUo c,c u= 0nh c*a nSo 4

- * +hng mi %ch v. :
11

Lun vn tt nghip
Sh-ng m(i /0ch vT ?c cp trong ch-ng yyy c*a P)n hip 0nh 1 g|m c,c v#n c- P)n +au &= e f C%" "am 9:t "hung a1 gCm& c,c u= 0nh c*a khun khg hip 0nh chung v th-ng m(i v /0ch vT shSmu Pao g|m Si hu uc1 <Ni ng uc gia v jh,p 9ut uc gia4 f V "%" DBnh v;" v$ ng$nh "E thF & l,c /0ch vT ph,p 9EXl,c nh /0ch vT 5; c7 th% cung c#p /0ch vT /2 i hnh thLc chi nh,nh1 cng t= FKK vn c*a 5;Xc,c chi nh,nh n= c7 th% ?c c#p gi#= phVp ho(t ng 9 p nm v c7 th% ?c gia h(n mwi 9Wn khng u, p nm4 l,c /0ch vT k to,n1ki%m to,necho phVp cng t= FKK vn 5; ?c ho(t ng trong 9nh vc n=4 gi#= phVp ?c c#p tr:n c- +8 tMng tr!ng h?p1 c7 hiu 9c trong G nm1khng c7 gii h(n +au 74 l7 th% cung c#p c,c /0ch vT cho c,c cng t= c7 vn Wu t nc ngoi trong J nm Wu1 khng c7 gii h(n +au 74 l,c /0ch vT u)ng c,oelh[ c,c 9i:n /oanh vi c,c i t,c Vit nam mi ?c phVp kinh /oanh h?p ph,p c,c /0ch vT u)ng c,o4 phWn g7p vn c*a 5; khng ?c phVp v?t ua v vn ph,p 0nh c*a 9i:n /oanh4p nm +au khi hip 0nh c7 hiu 9c1 h(n ch n= 9 pF v I nm +au +{ khng h(n ch v tb 9 g7p vn tM ph'a 5; trong c,c 9i:n /oanh4 l,c /0ch vT viqn thng e f C%" <"h vE viGn thHng " gi% t0 gia t3ng e9i:n /oanh vi Vit nam ?c phVp kinh /oanh /0ch vT viqn thng +au J nmsG nm i vi /0ch vT yntUrnUtu1 vn ph,p 0nh c*a 5; khng ?c u, pK vn ph,p 0nh c*a 9i:n /oanh4

12

Lun vn tt nghip
f C%" <"h vE viGn thHng " #nI a1 gCm m1 iDJK "JDDuDa0 v$ v tinhL& 9i:n /oanh vi Vit nam ?c phVp kinh /oanh /0ch vT viqn thng +au vnm1 vn ng g7p ph'a 5; khng u, v vn ph,p 0nh c*a 9i:n /oanh4 f M"h vE in th1i "! nhe Li:n /oanh vi i t,c Vit nam ?c phVp kinh /oanh /0ch vT viqn thng +au } nm1 vn 7ng g7p c*a ph'a 5; khng ?c u, v vn ph,p 0nh c*a 9i:n /oanh4 jh'a Vit nam c7 th% "Um "Vt =:u cWu tng vn 7ng g7p tM ph'a 5; khi hip 0nh ?c "Um "Vt 9(i +au G nm4 l,c /0ch vT ph&n phiesP,n Pun v P,n 9u4?c phVp 9p 9i:n /oanh +au G nm Aip 0nh c7 hiu 9c1 vn 7ng g7p tM ph'a 5; khng v4mau } nm Aip 0nh c7 hiu 9c h(n ch n= +{ ?c PNi PQ4 l,c /0ch vT ti ch'nhe f C%" <"h vE #1 hiFm nh4n thN v$ "%" #1 hiFm 9hHng >t u7" e <?c phVp thnh 9p 9i:n /oanh +au G nm hip 0nh c7 hiu 9c1 vn 7ng g7p ph'a 5; khng u, pK4 mau p nm ?c phVp FKK vn 5;4 f C%" <"h vE #1 hiFm >t u7" I #1 hiFm t0%"h nhim <4n ); "*a "h* OJ " gi+iK #1 hiFm t01ng O45 <;ng ...L e <?c phVp 9p 9i:n /oanh +au G nm hip 0nh c7 hiu 9c1 khng gii h(n vn g7p ph'a 5;1 +au } nm ?c phVp FKK vn 5;4 l,c /0ch vT ng&n hng v c,c /0ch vT ti ch'nh 9i:n uan kh,c4 f C%" nh$ "ung "?pK CHng t5 thu6 mua t$i "h(nh v$ ng1$i ng4n h$nge <?c phVp thnh 9p lng t= 9i:n /oanh trong v@ng G nm s k% tM khi hip 0nh c7 hiu 9c 1cho phVp FKK vn 5; u4 f /g4n h$nge mau nm k% tM khi hip 0nh c7 hiu 9c1 c,c ng&n hng 5; ?c phVp thnh 9p ng&n hng FKK vn 5; t(i Vit nam4 Srong th!i gian nm 71 c,c ng&n hng 5; c7 th% thnh 9p ng&n hng 9i:n /oanh vi u,

13

Lun vn tt nghip
Vit nam1 trong 7 phWn vn g7p c*a 5; khng u, v v khng kVm GK4 f C%" <"h vE "hPng 9h1%ne l,c nh kinh /oanh chLng kho,n 5; ch[ 9p vn ph@ng (i /in t(i Vit nam4 l,c /0ch vT nh e 2 l,c /0ch vT kin tr]c4 2 l,c /0ch vT k; thut 4 2 l,c /0ch vT vi t'nh v c,c /0ch vT 9i:n uan4 2 l,c /0ch vT t v#n u)n 9E 4 2 l,c /0ch vT nghU nhn4 2 l,c /0ch vT "&= /ng v k; thut |ng P c7 9i:n uan4 2 l,c /0ch vT gi,o giTc4 2 l,c /0ch vT = t4 2 l,c /0ch vT /u 90ch v 96 hnh

/ 0uan h 1u t*
f C%" "am 9:t "hung a1 gCm e l,c ho(t ng Wu t c*a mwi nc u ?c i t,c cam kt P)o h 4 Vit nam )m P)o vic P)o h c,c cng t= 5; khng P0 +ung cng c,c kho)n Wu t c*a hO t(i Vit nam4 f C%" "hu5Fn 9h1#n t$i "h(nh& lho phVp c,c nh Wu t 5; ?c Um v nc c,c kho)n 9?i nhun v c,c chu=%n kho)n ti ch'nh kh,c tr:n c- +- Ni ng uc gia4 f C%" in ph%p u t Di6n quan :n thng miITQIM-ue jh'a 5; cam kt thc hin nga= tM Wu1 Vit nam +{ hub PQ c,c Sy5m khng phc h?p vi c,c Pinph,p Wu t 9i:n uan n th-ng m(i c*a nSo trong p nm nh nh6ng u= 0nh v + 9?ng hodc gi, tr0 +)n "u#tu trong nc4

14

Lun vn tt nghip
f R!i OS qu!" giae Vit nam cam kt thc hin ch i "R uc gia vi mt + ngo(i 94 Vic th$m tra gi,m +,t Wu t +{ ?c 9o(i PQ /Wn i vi hWu ht c,c khu vc trong giai o(n J1}1 nms tuDthuc vo 9o(i khu vc Wu t1 v' /T Wu t trong khu lng nghip ha= trong khu vc +)n "u#t u tu= nhi:n Vit nam v_n /nh u=n ki%m tra gi,m +,t trong nh6ng khu vc ngo(i 9 nh#t 0nh444 f L1i T vi" gi+i hn ng gp v!n t01ng "%" Di6n <1anh e ru= 0nh hin na= i vi phWn vn g7p ph'a 5; trong c,c lng t= 9i:n /oanh 't nh#t ph)i GK vn ph,p 0nhX 9o(i PQ nh6ng u= 0nh P,n cg phWn c*a 5; cho c,c i t,c Vit nam4 jh'a 5; cha ?c thnh 9p lng t= cg phWn v cha ?c ph,t hnh cg phiu ra cng ch]ng1 cha -c mua u, GK vn c*a mt cng t= cg phWn4 Nh6ng rng Puc n= +{ ?c /u= tr trong v@ng G nm +au khi hip 0nh c7 hiu 9c4 f U7 m%5 nh4n ); "*a Di6n <1anh e Srong v@ng G nm hub PQ u= 0nh v + thnh vi:n nh#t 0nh ng!i Vit nam trong aan i,m <cX gii h(n m(nh m{ c,c v#n trong 7 + nh#t tr' c*a aan i,m <c ph)i ?c svi /T1 trong v#n 7 c,c thnh vi:n Vit nam c7 u=n ph* u=t uX cho phVp c,c nh Wu t 5; ?c u=n tu=%n chOn c,c nh&n vi:n u)n 9E khng phT thuc vo uc t0ch4 jh'a Vit nam ctng cam kt nga= +au khi hip 0nh c7 hiu hc +{ 9o(i PQ /Wn t#t c) c,c i "R P#t cng v gi, i vi c,c lng t= v c, nh&n 5; nh ph' 9\p dt in tho(i v c,c /0ch vT viqn thng kh,c1 c,cph' vn t)i1 thu: mn nh "8ng1 trang thit P0 1 gi, nc v /0ch vT /u 90ch4 Srong v@ng Jnm +{ PQ ch J gi, i vi ng k' t1 /0ch vT c)ng v ng k' in tho(i4 Srong v@ng v nm +{ 9o(i PQ ch J gi,i i vi mOi hng ho,1 /0ch vT k% c) gi, in ha= gi, m,= Pa=4

V . 0uy2n 3 h4u t!5 tu.

15

Lun vn tt nghip
ru=n +8 h6u tr' tu ?c cp trong lh-ng J c*a Aip 0nh4 Vit nam nh#t tr' tu&n th* hon ton c,c u=n +8 h6u tr' tu 9i:n uan n th-ng m(isSyjmu trong t#t c) c,c 9nh vc trong mt khun khg th!i gian ng\n Pao g|me Vic P)o h P)n u=n t,c gi) v nhNn hiu hng ho, tr:n c- +8 Syjm ?c thc thi trong v@ng FJ th,ngX P)o h c,c P' mt th-ng m(i v P)n u=n tr:n c- +8 Syjm ?c thc thi trong v@ng F~ th,ng4 Vit nam |ng E thc hin nh6ng Pin ph,p P)o h m(nh m{ h-n trong mt + 9nh vc kh,c nh t'n hiu v tinh mang ch-ng trnh N ?c mN ho,1 P)o h P)n u=n i vi ng vt v thc vt1 P)o h nh6ng /6 9iu ki%m tra P' mt ?c trnh cho c,c lh'nh ph* 4 <i vi tr!ng h?p P)o h t'n hiu v tinh mang ch-ng trnh mN ho, +{ ?c thc hin trong giai o(n 9 GK th,ng ShUo hip 0nh th-ng m(i +ong ph-ng1 ph'a 5; cam kt thc thi u=n +8 h6u tr' tu ?c k' kt tM ng= Aip 0nh n= c7 hiu 9c trM c,c ngha vT u= 0nh t(i iu ~ v iu G4F 9i:n uan n vic P)o h thit k P tr's topograph=um(ch t'ch h?p ?c thi hnh +au Jv th,ng k% tM ng= Aip 0nh c7 hiu 9c4 Aip 0nh ctng u= 0nh tr!ng h?p c7 "ung t gi6ac,c u= 0mh c*a Aip 0nh n= v Aip 0nh gia lh'nh ph* lng ho "N hi ch* ngha Vit nam v lh'nh ph* A?p ch*ng uc Aoa kD v thit 9p uan h v u=n t,c gi) kE t(i A ni ng= JIH}HI th c,c u= 0nh n= ?c ,p /Tng trrong ph(m vi "ung t4
V+i n7i <ung nh v85 K hip nh thng mi VitWM " thF mang Di nh2ng DXi ("h gY &

ShUo nhiu nh nghi:n cLu th vic thc thi Aip <0nh Sh-ng 5(i +{ mang 9(i nh6ng 9?i 'ch to 9n +au &= e

16

Lun vn tt nghip
F 4 A<S5 ?c k' kt N cho phVp /nh u= ch Si hu uc cho nhau m uan trOng h-n 9 hng ho, VN +{ /q /ng th&m nhp vo th0 tr!ng 5; nhiu h-n1 9mtng kh) nng c(nh tranh vi mLc thu +u#t ch[ c@n G trong khi hin na= ph)i ch0u tM vK n ~K4 J 4 A<S5 Vit 2 5; +{ m8 ra mt c- hi 9m n cho c,c nh Wu t 5; t(i VN1 hO +{ nhn ?c + tr? gi]p nhiu h-n n6a c*a lh'nh jh* 5; thng ua c,c tg chLc ti ch'nh1 t'n /Tng4 G 4 A<S5 Vit B 5; +{ t(o iu kin % 5; c7 th% nhp kh$u nh6ng mdt hng VN c7 9?i th nh e /Wu th1 /t ma=1 giW= /Vp m trc &= 5; mua 8 VN khng nhiu 4 v 4 <% thc thi ?c A<S51 h thng ph,p 9ut c*a VN cWn ph)i tha= gi cho phc h?p vi thng 9 uc t4 <iu 7 +{ 9m cho mi tr!ng Wu t c*a VN h#p /_n h-n1 ch>ng nh6ng i vi c,c nh Wu t 5; m c@n i vi c,c nh Wu t nc kh,c4 p 4 A<S5 Vit B 5; t(o ra c- hi 9n % VN ra nhp nSo v ngu=:n t\c c*a tg chLc n= N ?c hai P:n 9#= 9m nn t)ng cho u, trnh m ph,n4 } 4 A<S5 ?c k' kt g7p phWn n&ng cao v0 th c*a VN trong khu vc v tr:n th gii v gi! &= VN N c7 * iu kin % th&m nhp vo mt th0 tr!ng 9n nh#t m h thng 9ut 91 cung c,ch 9m n ht +Lc chdt ch{1 tinh vi4 I 4 A<S5 Vit B5; m8 ra mt c- hi % c,c /oanh nghip VN ph)i nw 9c ph#n #u khng ngMng n&ng cao nng 9c +)n "u#t kinh /oanh hOc tp mt c,ch 9m n Pi P)n1 phc h?p vi 9ut 9 kinh /oanh uc t4 ~ 4 A<S5 c7 hiu 9c +{ t(o iu kin % c,c /oanh nghip 5; Wu t vo VN nhiu h-n tM 7 VN c7 th% tip thu cng ngh ti:n tin1 k thut hin (i1 g7p phWn th]c $= u, trnh lNA2A<A#t nc4

17

Lun vn tt nghip
4 A<S5 +{ t(o iu kin % hon ch[nh h thng 9nh vc ho(t ng /0ch vT nh viqn thng1 P)o hi%m1 ti ch'nh1 ng&n hng 444V mt trong nh6ng ni /ung uan trOng c*a hip 0nh 9 +au mt nm khi hip 0nh c7 hiu 9c1 c,c nh Wu t 5; +{ khai th,c ti a ho(t ng /0ch vT 8 VN1 mt 9nh vc ?c "Um 9 =u trong c- c#u kinh t4 Srong khi 7 8 5;1 /0ch vT chim n }K2IK Zj v ph,t tri%n r#t m(nh nh! 7 m ng!i /&n VN +{ ?c h8ng c,c /0ch vT tt h-n cho c,c nh Wu t 5; cung c#p4 FK 4 <% c7 mt 9?ng hng 9n "u#t kh$u vo th0 tr!ng 5;1 nh#t 9 nh6ng mdt hng +R /Tng nhiu 9ao ng ctng nh c,c nh Wu t 5; +{ vo VN nhiu h-n t#t c) +{ t(o ra nhiu cng n vic 9m h-n mt khi Aip 0nh th2 -ng m(i c7 hiu 9c1 g7p phWn gi)i u=t v#n /&n + v vic 9m 8 VN4 FF 4 A<S5 m8 ra mt c- hi 9c 9?ng Vit Ciu ang 9m n +inh +ng 8 5;1 ph,t hu= nh6ng 9?i th v tim nng c*a hO % "&= /ng u: h-ng4 FJ 4 A<S5 c7 hiu 9c1 mi uan h Vit B5; thUo 7 +{ c7 nh6ng Pc ph,t tri%n ton /in v mOi mdte Ng!i 5; +{ n VN nhiu h-n nh! 7 m ngnh /u 90ch +{ ph,t tri%n4 Sr,i 9(i1 ng!i VN ctng +{ n 5; nhiu h-n % uan +,t1 hOc tp1 tip thu nh6ng tin P khoa hOc m 5; (t ?c 4444S#t c) +{ 9m cho mi uan h Vit B5; ph,t tri%n 9:n mt tWm cao mi4 IV " "h: qu#n DZ "*a M !i v+i h$ng nh8p 9hAu & Ao(t ng nhp kh$u vo 5; ch0u + u)n 9E PYng mt h thng 9ut chdt ch{ 1 chi tit th|ng ua p c- uan c- P)n % iu tit nn ngo(i th-ng 5; 4 Vic n\m ch\c c- ch u)n 9E hng nh&p kh$u c*a 5; cho phVp "u#t nh6ng gi)i ph#p th&m nhp th0 tr!ng 5; c7 hiu u) 4 F 4 M7t )! Du8t " #n iu ti:t h$ng nh8p 9hAu v$1 M (

18

Lun vn tt nghip
9ut thu +u#t nm FGK ra !i nhYm iu tit hng ho, nhp

kh$u vo 5; 1 P)o v chng 9(i vic nhp kh$u hng ho, gi) v u= 0nh mLc thu r#t cao i vi hng nhp kh$u 4 9ut Pun P,n nm FIv 0nh hng cho c,c ho(t ng Pun P,n 1 (o 9u(t n= g&= ra nhiu P#t 9?i cho hng ho, nhp kh$u vo 5; v hng ho, c*a 5; N ?c lh'nh ph* 5; P)o h +au 9ng 4 hip 0nh Pun P,n nm FI Pao g|m c,c iu kho)n v + P)o tr? c*a lh'nh ph* i vi c,c chng ng(i k; thut trong Pun P,n 1 c,c +Ra gi thu Pc trM v thu chng hng thMa 4 Aip 0nh n= ?c thng ua t(i v@ng m ph,n Sok=o c*a hSS4 Lut tgng h?p v Pun P,n v c(nh tranh nm F~~ Sgng thng 5; tham gia t(i v@ng m ph,n xrugua= |ng th!i thit 9p c,c th* tTc dc Pit s mupUr GKF u cho phVp 5; ,p /Tng c,c Pin ph,p trMng ph(t i vi c,c u=t 0nh khng ch0u m8 cRa cho hng ho, 5; vo v vi ph(m u=n +8 h6u tr' tu c*a 5; 4 J 4 M7t )! t "hP" Di6n quan t+i Du8t thng mi "*a M & Lut th-ng m(i c*a 5; ?c thi hnh P8i nhiu tg chLc 1 c- uan nhng ch* =u 9 p c- uan +au X xb Pan th-ng m(i uc t sySlu v ph@ng th-ng m(i uc t syShu &= 9 c- uan c7 9i:n uan Vn vic u= 0nh c7 ,nh thu hng thMa ha= khng 4 <(i /in th-ng m(i 5; sxmSu 9 n-i tip "]c c*a ng!i mun iu tra l- uan u)n 9E thc ph$m v thuc mUn siZhu 4 v c,c vi ph(m Aip 0nh th-ng m(i 4

19

Lun vn tt nghip
lTc h)i uan 5; sxmlZu 9 c- uan thuc P ng&n kh c7 nhim vT t'nh thu v thu 9 ph' ,nh vo thu nhp kh&* 4 G 4 Thu: nh8p 9hAu h$ng h1% v$1 M & ai%u thu nhp kh$u X vXJp 9 ni /ung uan trOng nh#t trong 9ut l- uan P)o v mi tr!ng skjhu 9 c- uan thit 9p v gi,m +,t c,c

ti:u chu$n ch#t 9?ng khng kh' 1 nc 1 Pan hnh c,c u= 0nh v ch#t th)i

thu c*a 5; 4 ai%u thu n= c7 h-n F}KK trang 1 9it k: chi tit c,c 9o(i hng ho, v thu +u#t nhp kh$u vo 5; 1 trong 7 c7 ct thu +u#t /nh cho hng ho, nhp kh$u tM nh6ng nc khng c7 u= ch th-ng m(i A(n ng(ch thu uan X 5; ,p /Tng h(n ng(ch % ki%m +o,t v khi 92 ?ng hng nhp kh$u trong mt th!i gian nh#t 0nh 4 jhWn 9n h(n ng(ch nhp kh$u /o lTc A)i uan u)n 9E v chia 9m hai 9o(i 4 A(n ng(ch thu uan v h(n ng(ch tu=t i e 5t + mdt hng khi nhp kh$u vo 5; ph)i c7 h(n ng(ch nh X +6a 1 kUm v c,c 9o(i cam 1 uEt 1 9iu 1 "i r 1 !ng mt 1 h(n ng(ch tu=t i ,p /Tng cho c,c 9o(i thLc n gia +]c 1 +)n ph$m tha= th P- 1 +)n ph$m c7 chLa vp P- tr8 9:n 1 pho m,t ?c 9m tM +6a chua /it khu$n c|n Ut=9Un v hwn h?p c*a n7 /cng 9m ngu=:n 9iu 4 ,p mN thu nhp kh$u X 9ut ph,p 5; cho phVp ch* hng ?c phVp "p h(n ng(ch thu cho c,c mdt hng nhp kh$u v np thu thUo k: khai 1 /o 7 ng!i nhp hng cWn ph)i hi%u ngu=:n t\c "p 9o(i 4 <0nh gi, t'nh thu hng nhp kh$u X ngu=:n t\c chung 9 ,nh thu thUo gi, giao /0ch 8 &= khng ph)i 9 gi, thUo ho, -n m ph)i cng th:m nhiu thL kh,c 1 nh tin 7ng g7i 1 tin hoa h|ng cho trung gian

20

Lun vn tt nghip
Ngoi ra gi, giao /0ch % ,nh thu khng t'nh ph' vn chu=%n v ph' P)o hi%m 9 hng v 4 =u5 nh v Ou?t OP h$ng nh8p 9hAu a v$1 M & Vic "u#t "L r#t uan trOng v hng nhp kh$u 8 nh6ng nc ang ph,t tri%n hodc nh6ng nc N kE hip 0nh th-ng m(i vi 5; +{ ?c h8ng thu +u#t th#p h-n 4 `u#t "L c*a mdt hng ?c ",c 0nh thUo ngu=:n t\c Pin gi phWn 9n v gi, tr0 1 v ?c 0nh ngha nh +au e . m)n ph$m ?c ",c 0nh thuc nc gc 9 nc cui ccng +)n "u#t ra +)n ph$m vi /u 90ch +)n ph$m N Pin /(ng % mang t:n mi v c7 dc t'nh +R /Tng mi 3 4 Chi "u#t kh$u vo 5; 1 mun ?c h8ng thu +u#t u Ni thUo nc "u#t "L 1 9ut 5; u= 0nh tr:n +)n ph$m ph)i ghi nhNn c*a nc "u#t "L v ch[ P\t Puc vi +)n ph$m hon ch[nh 1 khi nhp vo 5; c7 th% P,n th>ng cho ng!i ti:u /cng 1 |ng th!i hng ho, gc tM 5; khi chu=%n +ang nc kh,c % gia cng 1 +\p "p 9(i v 7ng g7i khi nhp kh$u tr8 9(i 5; +{ khng ph)i 7ng thu nhp kh$u cho phWn ngu=:n 9iu c7 ngu|n gc tM 5; 4 p 4 =u5 nh v6 nh[n hiu nh8p 9hAu v$1 M & 5Oi hng ho, khi nhp kh$u vo 5; ph)i c7 nhNn m,c r rng 1 c7 "u#t "L ngo(i uc 1 khng t$= "o, v ph)i ?c ng kE t(i lTc h)i uan 5; 1 -c 9u gi6 thUo u= 0nh 1 hng ho, c7 nhNn hiu gi) +{ P0 t0ch thu +ung cng 4 `R 9E vi ph(m e hng nhp kh$u vo 5; ph)i tu&n th* thUo u= 0nh nu khng +{ P0 ph(t mLc FK gi, tr0 9 hng sh/va9orUmu v ph)i thc hin th:m mt + =:u cWu n6a 4 Ang nhp kh$u khng ghi t:n nhNn m,c +{ P0 t0ch thu t(i tr(m h)i uan 5; cho n k9hi ng!i nhp kh$u thu "p t,i

21

Lun vn tt nghip
"u#t tr8 9(i 1 nu c tnh vi ph(m +{ P0 ph(t tin pKKK xmZ hodc PQ tc /i F nm 4 } 4 C%" qu5 nh !i v+i m7t )! m\t h$ng 9hi nh8p 9hAu v$1 M & lTc h)i uan 5; ki%m +o,t hng Zt ma= nhp kh$u vo 5; =:u cWu ph)i ghi r tUm 1 m,c thUo u= 0nh 1 c,c thnh phWn +?i ?c +R /Tng c7 tb trOng tr:n p +)n ph$m ph)i ghi r t:n 1 c,c 9o(i nhQ h-n p ph)i ghi 9 . c,c 9o(i +?i kh,c 3 4 ph)i ghi t:n hNng +)n "u#t 1 + ng kE /o lTc h)i uan 5; c#p 4 Ang nng +)n khi nhp kh$u vo 5; ph)i tu&n thUo nh6ng u= 0nh c*a P nng nghip 5; 1 ua c- uan gi,m 0nh v v +inh an ton thc ph$m trc khi 9m th* tTc h)i uan 4 l,c +)n ph$m +au khi ua c- uan gi,m 0nh c@n ph)i ua gi,m 0nh c*a c- uan u)n 9E thc ph$m v /?c ph$m siZhu 4 au1 u)1 h(t1 c* c,c 9o(i khi nhp kh$u vo 5; ph)i ?c )m P)o c,c =:u cWu v ch*ng 9o(i 1 k'ch c^ 1 ch'n 4 l,c mdt hng n= ph)i ua cuan gi,m 0nh an ton thc ph$m thuc xmZh % c7 ",c nhn 9 phc h?p vi c,c ti:u chu$n nhp kh$u 4 A)i +)n khi nhp kh$u vo 5; ph)i thUo c,c u= 0nh c*a Nationa9 ii+hUriU+ mUrviU+ thuc lTc u)n 9E mi tr!ng khng gian v Pi%n thuc P th-ng m(i 5; 4

6't 7u8n chng 9

22

Lun vn tt nghip
5; 9 nc c7 nn kinh t 9n nh#t ton cWu 1 chi phi r#t m(nh nn kinh t th gii 1 $= m(nh "u#t kh$u +ang nc 5; ch>ng nh6ng gi]p tng kim ng(ch "u#t kh$u c*a Vi:t nam 1 m c@n gi]p ch]ng ta hi nhp nhanh trong u, trnh hi nhp nn kinh t ton cWu ho, 4 5; 9 mt th0 tr!ng rng 9n v c7 nhu cWu a /(ng ctng nh t'nh c(nh tranh u=t 9it 1 cho n:n mun $= m(nh "u#t kh$u +ang 5; c,c /oanh nghip Vit nam khng ch[ /a vo u= ch ti hu uc trong Aip 0nh th-ng m(i Vit B5; N kE kt m c,c /oanh nghip Vit nam c@n ph)i nghi:n cLu kinh nghim th&m nhp thnh cng vo th0 tr!ng 5; c*a c,c n2 c 4 Srong 7 c7 nh6ng kinh nghim nh e N&ng cao t'nh c(nh tranh c*a hng nhp kh$u vo 5; 1 +R /Tng ngo(i kiu % th&m nhp 1 Wu t vo c,c nc gWn 5; 1 thu h]t vn Wu t <|ng th!i ph)i n\m v6ng v th!ng "u=:n cp nht v u= ch nhp kh$u hng h7a c*a 5; 1 dc Pit 9 h thng thu nhp kh$u X u= 0nh v "u#t "L hng nhp kh$u X u=n +8 h6u tr' tu c*a hng ho, X c,c ti:u chu$n k; thut u= 0nh i vi hng nhp kh$u vo 5; 4

Chng Ii & " h7i v$ th%"h thP" !i v+i vi" ]^ h$ng h1% vn )ang m
I. t(nh hYnh Ou?t 9hAu h$ng h1% vn )ang m

'. _iai 1n t0+" 9hi M T "?m v8n "h!ng vit nam Nhn tM g7c 90ch +R 1 uan h th-ng m(i Vit B 5; N P\t Wu c,ch &= h-n FpK nm 1 vi nh6ng th-ng vT 9 t 4 Shm ch' nga= trong th!i k Aoa k -n ph-ng ,p dt 9nh c#m vn i vi vit nam s SM pH }v B
23

Lun vn tt nghip
JHv u thng ua con !ng gi,n tip 1 Vit nam c7 th% "u#t kh$u +ang 5; tu= rYng khng ,ng k% 4 Sh!i kD F~} B F~ "u#t kh$u c*a Vit nam +ang Aoa k gWn nh PYng khng 4 Nhng n nm FK 1 Vit nam "u#t +ang Aoa k mt 9?ng hng tr0 gi, kho)ng pKKKxmZ 1 nm FF tng 9:n KKKxmZ 1 nm FJ tng 9:n FFKKKxmZ v nm FG 9 p~KKKxmZ `. _iai 1n )au 9hi M T Dnh "?m v8n "h!ng Vit /am Ng= GHJHFv 4 Sgng thng l9inton ch'nh thLc tu=:n P PNi PQ 9nh c#m vn i vi vit nam 4 Sip 7 a th-ng m(i 5; chu=%n Vit nam tM nh7m s g|m a\c Sriu Si:n 1 Vit Nam 1 luPa u 9:n nh7m B 9 nh7m 't h(n ch v th-ng m(i h-n s g|m 5ng lg 1 Lo 1 lampuchia 1 Vit Nam 1 ccng mt + nc <ng zu v Li:n ` ct u 4 a v&n t)i v Sh-ng m(i 5; ctng PQ 9nh c#m vn tu Pi%n v m,= Pa= 5; vn chu=%n hng ho, +ang Vit Nam ?c nhp c)nh 5; 4 Srong nm n= th Vit Nam "u#t kh$u +ang Aoa CD 9?ng hng ho, tr0 gi, pK1p triuxmZ s Srong 7 hng nng nghip chim G~1G triu xmZ tLc I} gi, tr0 +u#t kh$u +ang hoa kD u v hng phi nng nghip chim FJ1Fp triu xmZ sJvu Ng= FFHIHFp Aoa kD tu=:n P Pnh th!ng ho, uan h ngo(i giao vi Vit Nam 4 Nm Fp 1 Vit nam "u#t kh$u +ang hoa kD JKK triu xmZ s g#p v 9Wn nm Fv u trong 7 hng nng nghip 9 FpJxmZ s chim I} gi, tr0 "u#t kh$u +ang Aoa kD u hng phi nng nghip chim v~ triu xmZsJvu Nm F} 9 nm hai nc P\t Wu u, trnh m ph,n Aip 0nh th2 -ng m(i +ong ph-ng 4 `u#t kh$u (t GK} triu xmZ trong nm n= 4 Nm FI 1 <(i +L 5; v <(i +L Vit Nam nhm chLc t(i Sh* < mwi nc 1 |ng th!i hai nc tho) thun thit 9p uan h +ong ph-ng v P)n u=n % t(o iu kin cho +)n ph$m tr' tu c7 mdt t(i th0 tr!ng Vit Nam 4

24

Lun vn tt nghip
`u#t kh$u c*a Vit Nam trong nm n= +ang 5; (t GIJ triu xmZ 4 Ang nng nghip chim v} s FK}1p triu xmZ u hng phi nng nghip (t pv s FJ}1JKGtriu xmZ u4 Nm F~ v F kim ng(ch "u#t kh$u hng Vit Nam +ang Aoa CD tip tTc tng (t pF1p triu xmZ v }KF1 triu xmZ 4 Nm JKKK kim ng(ch "u#t kh$u c*a Vit Nam +ang Aoa CD (t ~JI1v triu xmZ1 tng GI1v +o vi nm F4 i:ng uE y nm JKKF"u#t kh$u hng ho, Vit Nam +ang Aoa CD (t Iv1v triu xmZ s +o vi v}1v triu xmZ ccng kD nm JKKK u Ta;C TQ/_ ]b?T ^aAb M7T -! M\T a$/_ Ca* L;C C*, VIT /,M -,/_ ac, ^d
+H:; <#

5; 9 nc nhp kh$u thub +)n 9n thL hai tr:n th gii +au Nht a)n l,c 9o(i thub +)n nhp kh$u nhiu 9 e Sm 1 tm hcm1 +@ 1 cua 1trong 7 tm c7 gi, tr0 9n nh#t s tr:n J tb xmZHnm u4Nm FJ 5; nhp v1~ tb xmZ thub +)n c,c 9o(i 4 Nm F~ con + n= N tng 9:n }1I tb xmZ tng vK +o vi nm FJ 4 Nm F nhp kh$u thub +)n vo 5; tng 9:n mLc kb 9Tc 1G tb xmZ 4 Vit Nam P\t Wu "u#t kh$u thub +)n vo 5; nmFv 1 nhng vi kim ng(ch r#t nhQ PV 9 } triu xmZ 4 Su= nhi:n 1 &= 9 mdt hng c7 tc "u#t kh$u tng nhanh nh#t trong c,cmdt hng "u#t kh$u ch* =u c*a Vit Nam +ang 5;P8i v vit nam cha ?c h8ng ch 5iN c*a 5; nhng mLc ch:nh 9ch gi6a mLc thu phi 5iN v mLc 5iN 9 khng 9n 9\m 4 s P)ng F u

25

Lun vn tt nghip
a)ng F e 5Lc thu nhp kh$u c*a 5; i vi hng thub +)n nhp kh$u vo 5;

S:n hng
l, +ng Sm c,c 9o(i Ngh:u 1 +@ l, t-i1 p 9(nh 1 p ng l, +au khi c\t PQ phi29:1 p ng Sh0t cua $c l, kh 1 p mui 1 "ng kh7i Ngu|n e a Sh-ng m(i

Shu +u#t 5iN


K K K K K I1p p v2I

Shu +u#t phi 5iN


K K K K2p1pcUnt+Hkg J1J2v1vcUnt+Hkg Fp JK Jp2GK

Nu gi, tr0 "u#t kh$u mdt hng thub +)n +ang 5; nm Fp mi 9 F}1~ triu xmZ th nm F} N tng 9:n J~1p triu xmZ vo nm FI 9 v}1G triu xmZ 4 i, tr0 "u#t kh$u nm F~ 9 ~K1} triu xmZ tng ~ +o vi nm FI 4 Srong giai o(n Fp2F kim ng(ch "u#t kh$u th*= +)n +ang 5; tng }1p9Wn 1 tM F}1~ triu xmZ 9:n FK~1F triu xmZ 4Nm JKKK mdt hng n= v_n /6 v0 tr' hng Wu trong /anh +,ch hng "u#t kh$u c*a Vit Nam +ang 5; vi kim ng(ch JvJ1 triu xmZ chim J1G tgng kim ng(ch "u#t kh$u c*a Vit Nam +ang 5; 4 s P)ng J u Srong c,c mdt hng thub +)n Vit Nam "u#t kh$u vo 5; th tm v cua v_n 9 c,c mdt hng ch* 9c dc Pit 9 tm 4 nm FI Vit Nam "u#t kh$u ?c GKIv t#n tm tr0 gi, GF1GJ triu xmZ chim IG1} tgng kim ng(ch "u#t kh$u thub +)n +ang 5; 4Nm F~ tr0 gi, n= 9:n ti }}1~ triu xmZ t-ng -ng }FJp1I t#n 1 n&ng tb trOng tm 9:n ~G tgng kim ng(ch "u#t

26

Lun vn tt nghip
kh$u thub +)n +ang 5; trong nm 4 Nm F tb trOng tr:n v_n ?c gi6 v6ng vi FKK t#n tm 1 tr0 gi, }1p triu xmZ 4 Nh v= tu= n vi th0 tru!ng 5; h-i mun nhng kim ng(ch "u#t kh$u hng thub +)n khng ngMng tng trong m#= nm ua 4 ShUo iho e Nm F~ Vit Nam Lng thL FK trong FGK nc "u#t kh$u thub +)n vo th0 tr!ng 5; v ti th,ng v nm JKKK Vit Nam Lng 8 v0 tr' thL ~ 4
= >H?

5dc /c ch&u 5; 9 n-i tr|ng c ph: nhiu nh#t tr:n th gii trong 7 ara"in v lo9oPia chim v0 tr' hng Wu 1 tip thUo c,c 9 nc Nam 5; kh,c nhng 5; ctng 9 nc nhp kh$u c ph: nhiu nh#t tr:n th gii s chim Jp2 GK + 9?ng c ph: nhp kh$n tr:n th gii u cho 9:n ngoi ngu|n tM lh&u 5; 1 5; c@n nhp kh$u tM mt + ch&u 9Tc kh,c v nhiu nh#t tM lh&u , 4 Ang nm kim ng(ch nhp kh$u c*a 5; v c ph: 9:n ti G tb xmZ 4 l ph: 9un 9 mdt hng c7 gi, tr0 "u#t kh$u kh, cao c*a Vit Nam +ang th0 tr!ng 5; 4 m8 / 9 c ph: nYm trong nh7m hng mang mN + e K2 KFFF s c ph: 1 ch 1 gia v0 u 9 nh7m ?c 5; khu=n kh'ch nhp kh$u n:n mLc thu nhp kh$u vo 9 K k% c) i vi hng c*a Vit Nam s cha ?c h8ng 5iN u 4 Nm Fv Vit Nam P\t Wu "u#t kh$u c ph: +ang 5; v (t nga= GK triu xmZ 4 Srong J nm +au khi 5; PQ 9nh c#m vn Fvv Fp c ph: 9un chim tb trOng cao trong tgng kim ng(ch "u#t kh$u c*a Vit Nam +ang 5; X Nm Fv chim p1v nm Fp chim IJ1} Nm F} 1 tb trOng n= khng c@n cao nh J nm trc 1ch[ c@n Gv1v m ngu=:n nh&n mt mdt 9 /o gi, c ph: tr:n th gii trong nm } gi)m m(nh +o vi nm p 1 mdt kh,c 9 /o trong nm F} 1 tb trOng nh7m nhi:n 9iu kho,ng v /Wu th c*a Vit Nam "u#t kh$u "ang 5; tng m(nh 4

27

Lun vn tt nghip
Su= nhi:n 1 kim ng(ch "u#t kh$u c ph: c*a Vit Nam +ang 5; c@n phT thuc nhiu vo gi, c ph: 4 Nm F gi, c ph: gi)m nhiu +o vi nm F~ 1 ccng vi ch v mt + gia v0 1 nh7m hng n= nm F~ (t FvI1triu xmZ 1 nhng nm F ch[ c@n FFI1I triu xmZ 4 <n 9i:n vT F2JKKK kim ng(ch nhp kh$u c ph: Vit Nam c*a 5; 9 kho)ng FGJ1triu xmZ 1 v-n 9:n v0 tr' hng Wu tr:n pK nc nhp kh$u c ph: tM Vit Nam s "Um P)n J u

gi1y %@p

Srong nh6ng nm gWn &= hng giW= /Vp Vit Nam N c7 nh6ng Pc tin ,ng k%4 a\t #u tM nm FG khi ?c "p vo FK mdt hng c7 gi, tr0 "u#t kh$u 9n nh#t c*a Vit Nam 1 mdt hng giW= /Vp ng= cng kh>ng 0nh ?c v0 tr' c*a mnh 4 Nm F} giW= /Vp N 9 mdt hng "u#t kh$u 9n thL p c*a Vit Nam 4 `u#t kh$u giW= /Vp +ang th0 tr!ng 5; ctng c7 nh6ng thnh t'ch cao khng kVm +o vi tnh hnh "u#t kh$u chung 4 L mdt hng c7 tri%n vOng cao 8 th0 tr!ng c7 mLc +ng cao 1 mdt hng giW= /Vp N kh>ng 0nh ?c chw ng c*a mnh tr:n th0 tr!ng 5;4 SM nh6ng nm Wu vi kim ng(ch r#t th#p eK1K} triu xmZ nhng +au 7 nm Fv e <(t G1Gtriu xmZ 1 tM nm Fp gi, tr0 "u#t kh$u giW= /Vp N tng vOt 9:n ti G1Ftriu xmZ nm F} 1 g#p FF9Wn +o vi nm Fp v g#p vI 9Wn nm Fv 4 Cim ng(ch "u#t kh$u mdt hng n= trong nm FI 9 I1} triu xmZ chim J}1JG tgng kim ng(ch "u#t kh$u hng ho, c*a Vit Nam +ang th0 tr!ng 5; 4 `u#t kh$u giW= /Vp v_n tip tTc tng trong nh6ng nm tip thUo 4 Nm F~ 1 kim ng(ch giW= /Vp tng FI1GxmZ +o vi nm FI1 t-ng -ng FI1I v (t ?c [nh

28

Lun vn tt nghip
cao trong nm F khi gi, tr0 hng giW= /Vp "u#t kh$ +ang 5; 9:n ti Fvp1Itriu xmZ 1 "p thL nh#t v kim ng(ch trong t#t c) mdt hng Vit Nam "u#t kh$u tr:n th0 tr!ng 5; s "Um P)ng J u 4 Nm JKKK mth hng giW= /Vp ch[ chim v0 tr0 thL G +au thub +)n v nh7m hng c ph: 1 ch 1 gia v0 1 trong c,c mdt hng "u#t kh$u +ang 5; 1 vi kim ng(ch FJv1p triu xmZ 4
%1u thA (

5dc /c trong nm F} 1 Vit Nam mi "u#t kh$u /Wu th +ang th0 tr2 !ng 5; nhng nga= trong nm Wu ti:n n= N (t kim ng(ch 9 ~K1} triu xmZ 4 Su= nhi:n 1 gi, tr0 "u#t kh$u /Wu th trong nh6ng nm tip thUo 9(i khng gn 0nh 4 Srong nm FI /Wu th ch[ chim ~1 trong kim ng(ch "u#t kh$u hng ho, +ang th0 tr!ng 5; 1 t-ng -ng con + G}1} triu xmZ gi)m pv1v +o vi nm F} 4 `u#t kh$u /Wu th (t [nh cao vo nm tip thUo 8 mLc FKI1vtriu xmZ 1 ng thL G v kim ng(ch trong c,c mdt hng "u#t kh$u +ang 5; 4 Srong nm F tb trong /Wu th trong tgng kim ng(ch hng "u#t kh$u 9(i gi)m v1p c@n F}1F X t-ng -ng ~G1~triu xmZ 4 Nm JKKK "u#t kh$u /Wu th tng ~1J +o vi nm F 1 chim FK1 trong tgng kim ng(ch m Vit Nam "u#t kh$u +ang 5; 1 t-ng -ng K1I triu xmZ s P)ng G u a)ng Ge Snh hnh "u#t kh#u /Wu th +ang th0 tr!ng m; Nm Cim ng(ch Sb trOng trong tgng kim ng(ch hng "u#t kh$u Sc tng tr8ng s nm u F} ~K1} J}1F 2 FI F~ F FKI1 G}1} ~G1~ v 1~ 2pv1v JK1} JG1 v F}1F 2JF1 JKKK K1I FK1 ~1J

29

Lun vn tt nghip
Ngu|n e x+iSl tra/U ZataPa+U
%t may

5; 9 nc 9un ng #u th gii v nhp kh$u /t ma= 4 Nh7m hng /t ma= ctng 9 mt trong nh6ng nh7m mdt hng nhp kh$u 9n nh#= c*a 5; vi m_u mN ht +Lc a /(ng 4 5wi nm m; nhp kh$u ti hng chTc tb xmZ hng /t ma= vi +Lc mua ng= cng tng e Nm Fv 9 vGtb xmZ 1 nm Fp 9 pK tb xmZ 1 /n nm F~2F con + n= 9:n ti gWn }K tb xmZ 1 chim gWn }1} hng nhp kh$u vo 5; 4 Ngnh hng /t ma= ph,t tri%n r#t m(nh 8 Vit Nam v c7 9?i th 9 9c 9?ng 9ao ng /|i /o v gi, nh&n cng r 4 Ang nm Vit Nam "u#t kh$u gWn F1p tb xmZ hng /t ma= ra nc ng-i 4 Su= nhi:n 1 hng /t ma= "u#t kh$u +ang 5; c@n r#t th#p 1 cha t-ng "Lng vi tim nng th0 tr!ng m; v kh) nng +)n "u#t c*a Vit nam 4 Srong J nm Wu +au khi PQ 9nh c#m vn i vi Vit Nam s Nm Fv 1 Fpu tgng gi, tr0 "u#t kh$u c*a hng /t ma= c@n r#t nhQ PV t-ng Lng 9 J1p} triu xmZ v F}1I~ triu xmZ 4 mang nm F} kim ng(ch hng "u#t kh$u ma= mdc tng GJ1} v gi, tr0 "u#t kh$u hng /t ctng tng 9:n J 9Wn +o vi nm Fp9m cho tgng kim ng(ch "u#t kh$u nh7m hng n= 9 JG1}triu xmZ 4 Srong nh6ng nm tip thUo kim ng(ch "u#t kh$u hng /t ma= N tng v 9Wn 9?t 9 Jp1Jtriu xmZ trong nm FI v J~1vvtriu xmZ trong nm F~ cho c) hng /t v hng ma= 4 Nu Um +o +,nh kim ng(ch nm F +o vi nm Fv th +au p nm hng /t ma= N tng Fv1J9Wn 1 9:n ti G}1vtriu xmZ chim } trong tgng kim ng(ch hng "u#t kh$u +ang m; nm F 4 Nm JKKK kim ng(ch hng /t ma= tit tTc tng n v}1I triu xmZ tng J~1J+o vi nm F 4

30

Lun vn tt nghip
a)ng v e Cim ng(ch "u#t kh$u hng /t ma= +ang 5; s <-n v0 e triu xmZ u Fv Fp F} FI F~ F FF1G K1FF F1I~ G1p p1GJ I1FK K Ang ma= Fp1K JK1K JK1} JF1G Jp1J J1vp F K v K Sgng cng F}1~ JG1} Jp1 J~1v G}1v J1p} I K J v K Ngu|n e xmySl tra/U ZataPa+U 5dt hng Ang /t JKKK F}1~ K J1 K v}1I K

Ang ma= mdc "u#t kh$u c*a Vit Nam +ang th0 tr!ng 5; trong th!i gian ua ch* =u 9 /o c,c cng t= Vit Nam 9m gia cng cho c,c lng t= nc ngoi a vo P8i v VN cha +)n "u#t ?c ngu=:n phT 9iu ha= ch#t 9?ng ngu=:n phT 9iu +)n "u#t trong nc kVm1 9#= cng 9m 9Ni4 5dt kh,c1 kh) nng u)n 9E c*a /oanh nghip Vit Nam trong c,c kh&u nh thit k m_u mN1 tip th01 ph&n phi444 % c7 th% "u#t kh$u hng thnh ph$m 9 r#t h(n ch4

Nh v=1 tc "u#t kh$u hng ho, VN +ang Aoa CD tng r#t m(nh k% tM khi 5; PQ 9nh c#m vn chng Vit Nam1 a Aoa CD tr8 thnh th0 tr!ng "u#t kh$u uan trOng thL I c*a VN vo nm F~ s+o vi thL vo nm FIu4 Ain na=1 VN ang Lng thL IF trong + JJ nc "u#t kh$u vo 5;1 v mdc /c Aip 0nh Sh-ng m(i N ?c kE kt v ?c thng ua 8 A( vin v Sh?ng vin 5; nhng cha c7 hiu 9c v v v= 1 th!i gian n= Vit nam v_n cha ?c h8ng 5iN c*a 5;4 e. /h2ng 5:u 9@m "*a vi" Ou?t 9hAu h$ng h1% V/ )ang a1a ^d.
31

Lun vn tt nghip
f Sng tr8ng "u#t kh$u trong ~ th,ng FJ1v s+o vi =:u cWu 9 F}1p tb xmZu4 f V c- c#u hng "u#t kh$u1 nh7m hng "u#t kh$u ch* =u c*a VN 9 nh7m hng nng1 9&m1 thub +)n4 Nh7m hng c*a VN +ang Aoa CD4s `Um P)ng p u a)ng p e Cim ng(ch "u#t kh$u mt + nh7m hng cu Vit Nam +ang Aoa CD (n v: Triu USD) /hm h$ng Sgng `C l,1 h)i +)n l ph:1 ch i= /Vp Nhi:n 9iu Aoa u) Sh0t v ch ph$m mj ma= mdc }F2 }J S,c ph$m ngh K} FJ1 FJ1G K1 K1J 2 K1I 2II1I 'fff `ggg gghff ~JI1 v JvJ1 FGJ1 FJv1 p K1I pF1F pI1I ~F1K 'Vhgg }KF1 FK~1F FFI1I Fvp1~ ~G1~ JG1I GF1p G}1v JJp1p FGv1~ Fp1J 2 JF1G }1 J}1v J}1J vv1} JG~1J v}1v }K1 vI1F GJ1I FK1K J1v F}1J 'Vhg' Jpv1I Iv1v GI1 vF1p GJ1p FJ1} FI1J FI1~ F}1p J~1K 2 JG1K 2 p1} 2 K1J J1} Fv1~ F1} }1 }K1G 2GI1~ 2FF1 2K1} JK1} }F1} 1 g'hgg g'hgg ua c*a nm JKKF mi 8 mLc

thut1 +u tWm v

| cg Ngu|ne a)ng ?c "&= /ng tr:n c- +8 /6 9iu c*a xb Pan Sh-ng m(i uc t Aoa CD sxmySlu4

32

Lun vn tt nghip
Nhn vo P)ng tr:n ta th#= mt + mdt hng c7 kim ng(ch "u#t kh$u P#t gn 0nh1 v' /T nh c ph:e Nm F1 "u#t kh$u c ph: (t FFI1I triu xmZX nm JKKK (t FGJ1 triu xmZ4 Nhng t'nh n th,ng v nm JKKF th 9(i gi)m JG1K triu xmZ4 S-ng t 9 mdt hng gi= /Vp1 t,c ph$m ngh thut444 f Ch) nng c(nh tranh c*a hng ho, VN c@n kVme 2 Zo m_u mN c@n ngho nn1 -n iu4 2 i, c) thiu +Lc c(nh tranh /o gi, ngu=:n phT 9iu cao1 kh&u tip th0 =u4 2 Sb 9 tng gi)m khng gn 0nh4 II. C h7i th4m nh8p th t0ng M "*a h$ng h1% V/e '. C h7i Ou?t 9hAu "%" m\t h$ng "h* D;"e Z&n + hin na= c*a 5; 9 JIF1~ triu ng!i vi +Lc mua hng nm 9:n ti IKKK tb xmZHnm v Zj nm F 9 4Jp} tb xmZ sg#p GKK 9Wn VNu4 Nm F1 tgng kim ng(ch nhp kh$u c*a 5; 9 FJGK tb xmZ1 trong 7 hng /t ma= 9 vK tb xmZ1 h)i +)n 9 I1GvF tb xmZ1 c ph: 9 J1~JK tb xmZ1 /Wu th 9 Gp1FJ tb xmZ v gi= /Vp 9 Fv tb xmZ4 lho n nm JKKK th tgng kim ng(ch "u#t kh$u c*a VN +ang 5; mi 9 ~JI1v triu xmZ trong 7 tb trOng cao nh#t 9 mdt hng h)i +)ne JvJ1 triu xmZ1 nh v= 9 c@n r#t nhQ PV +o vi th0 tr!ng 5;4 Ain t(i VN N tranh th* "u#t kh$u +ang th0 tr!ng 5; nh6ng mdt hng c7 thu +u#t nhp kh$u PYng K nh c ph:1 tm ng 9(nh1 u v cao +u t nhi:n ng= cng nhiu strung Pnh tng FKu1 ngoi ra Vit Nam c@n "u#t kh$u mt + mdt hng m ta c7 9?i th nhe i= /Vp1 /t ma=1 /Wu mQ1 g(o1 /La1 mt ong X tu= rYng c,c mdt hng n= ch0u mt + ph&n Pit

33

Lun vn tt nghip
i "R v thu +u#t r#t 9n4 Chi Aip 0nh Sh-ng m(i c7 hiu 9c th thu +u#t hng gia /= +{ gi)m F1p n J 9Wn1 hng ma= mdc gi)m tM J1p n FK 9Wn1 /Wu mQ gi)m v 9Wn1 g(o gi)m G 9Wn1 /Ma v mt ong gi)m FK 9Wn4 Nu t'nh trung Pnh th hng Vit Nam vo 5; +{ ch0u thu gi)m tM vK "ung c@n G1 /&= thc + 9 c- hi 9n cho c,c /oanh nghip VN 4

-au 45 D$ " h7i Ou?t 9hAu "*a m7t )! m\t h$ng "h* D;" "*a Vit /am )ang M. Hng nAng n

Chi Aip 0nh Sh-ng m(i Vit 2 5; sA<S5u c7 hiu 9c1 ta +{ thun 9?i h-n trong vic "u#t kh$u nng +)n +ang 5;4 5dt hng g(o t c7 ch:nh 9ch gi6a thu phi 5iN v thu 5iN 9 }1p v F1I1 +)n ph$m th0t sdc Pit 9 th0t p 9(nhu 9 JG1F v v1I1 g(o ch Pin 9 Jv v p1~444 s"Um P)ng }u Vi mLc ch:nh 9ch thu nh v= th c7 th% / P,o rYng trong t-ng 9ai ta c7 th% "u#t kh$u hng chTc triu xmZ rau u) t-i +ang 5;1 ri:ng h(t iu c7 th% tng g#p i stM GK triu xmZ 9:n }K triu xmZHnmu4 5dt hng c ph: v_n +{ tng trong nh6ng nm ti /o ta N c7 kinh nghim v mdt hng n= tr:n th0 tr!ng 5;4

Hng %t may

Ang /t ma= VN "u#t kh$u vo 5; ph)i ch0u mLc thu nhp kh$u r#t cao1 ch:nh 9ch gi6a mLc phi 5iN v mLc 5iN 9 tM GK n vK s"Um P)ng }u4 l7 th% th#= thu i vi uWn ,o c7 an m7c1 PYng 9Un hodc 9ng ng vt ?c h8ng 5iN 9 F}X thu n= ,p /Tng cho 5:hico1 lana/a1

34

Lun vn tt nghip
y+raU9 9 K trong khi 7 ,p /Tng i vi Vit Nam 9 pv1p4 5Lc thu n= N 9m trit ti:u gWn nh hon ton kh) nng c(nh tranh c*a hng /t ma= VN vn khng c7 u th ch#t 9?ng4 Su= v=1 hin t(i hng /t ma= VN cng ch0u thit th@i Pao nhi:u th khi A<S5 c7 hiu 9c n7 9(i cng c7 c- hi P#= nhi:u4 ShUo / o,n1 hng /t ma= Vit Nam c7 th% (t F tb xmZ nga= trong nm Wu ?c h8ng 5iN4 Ch) nng gia tng kim ng(ch ctng c7 nhiu tri%n vOng /o gi, 9ao ng th#p1 c,c lng t= 5; +{ tm ngu|n hng r vi + 9?ng 9n % ti:u thT 8 5;4 Ang ma= mdc VN N c7 chw Lng 8 kx1 Nht a)n th ctng c7 nhiu kh) nng c7 ?c th0 phWn t-ng "Lng vi kh) nng c*a mnh4 Su= nhi:n1 hng /t ma= 9 mdt hng ?c P)o h cao PYng thu uan v h(n ng(ch n:n trong uan h +ong ph-ng 9 mt v#n n7ng PQng4
Hng giy %@p

Nm JKKK1 VN "u#t kh$u gi= /Vp +ang 5; kho)ng FJv1p triu xmZ chim gWn K1F th0 phWn hng gi= /Vp c*a 5;4 <iu n= c7 th% 9E gi)i 9 /o + ch:nh 9ch v mLc thu c7 v khng c7 5iN c*a 5; vi hng gi= /Vp 9 kh, cao sJK v Gpu s"Um P)ng }u4 ShUo ng jhan <nh <1 lh* t0ch Aip hi Za giW= Vit Nam1 khi A<S5 c7 hiu 9c1 tLc 9 thu +u#t i vi hng gi= /Vp +{ gi)m h-n FK +o vi trc4 V khi 71 Vit Nam c7 th% /nh ?c FK th0 phWn hng gi= /Vp 8 5;4 Ain t(i VN c7 gi= /Vp "u#t kh$u +ang vK nc tr:n th gii1 ch* =u 9 kx1 Nht a)n1 5;4 Vit Nam ctng 9 mt trong p nc c7 + 9?ng gi= /Vp ti:u thT nhiu nh#t kx4

35

Lun vn tt nghip
ShUo P lh&u l$m Au1 ShL tr8ng a lng nghip th hng gi= /Vp VN c7 th% tham gia vo th0 tr!ng .th?ng 9u3 8 5; nu i km vi c,c m,c ngi ting nh h/i/a+1 UUPok4 l@n vi ph&n kh]c .h( 9u3 th ph)i c(nh tranh vi hng Srung ruc4 Su= v=1 th0 tr!ng 5; khng kh7 t'nh1 nu N vo ?c 9 trT 9(i khng u, kh7 khn4

Hng thu; Hi B <n

Sh!i gian vMa ua1 5; 9un 9 mt trong nh6ng tr!ng 9n nh#t nhp kh$u c,c mdt hng thub1 h)i +)n c*a VN nh tm +]1 ip1 ngh:u1 c, tra1 c, |ng1 c, Pa+a ng 9(nh v ch[ Lng thL J +au Nht trong /anh +,ch FK th0 tr!ng c7 th0 phWn cao nh#t c*a hng thub1 h)i +)n VN1 +ong hng thub1 h)i +)n VN ch[ chim K1p th0 phWn mdt hng n= c*a 5;1 v v= tim nng "u#t kh$u thub h)i +)n c*a VN c@n r#t 9n /c cho 9?i 'ch c*a vic A<S5 c7 hiu 9c mang 9(i 9 khng ,ng k% sch:nh 9ch gi6a thu 5iN 9 thu phi 5iN 9 khng ,ng k%u e. M; %1 9im ng"h Ou?t 9hAu "*a V/ v$1 a1a ^d :n n3m `g'g& l,c nh / P,o Vit nam cho rYng 1 kim ng(ch "u#t kh$u c*a Vit nam +ang 5; +{ tng 9n trong v@ng FK nm ti 1 m cT th% 9 e f Sh!i kD JKKK 2 JKKp 9 th!i kD c7 + tng tr8ng t Pin v "u#t kh$u stng } 9Wnu1 dc Pit 9e iW= /Vp1 ma= mdc1 in tR1 | gw1 | ch-i1 nng +)n ch Pin1 &= 9 th!i kD chu=%n hng th0 tr!ng v tha= gi cc#u kinh t4 Sh!i kD n= Vit nam ch* =u $= m(nh "u#t kh$u c,c mdt hng c7 u th v th* cng v 9ao ng r nhe i= /Vp1 /t ma=1 th* cng

36

Lun vn tt nghip
m; ngh tru=n thng v Pc Wu ph,t tri%n m,= m7c v hng ch Pin cao chu$n P0 cho th!i kD tip thUo4 f Sh!i kD JKKp 2 JKFK "u#t kh$u +ang Aoa CD tng chm 9(i nhng ctng ph)i g#p i trong p nm4 Ang ngu=:n 9iu th v nng +)n th tng chm 9(i ha= gi6 ngu=:n th0 phWn4 f <n JKFK1 th0 phWn c*a Vit Nam trong nhp kh$u vo 5; chim K1} 9 mt ch[ ti:u cao4 Vit nam ch[ c7 th% (t ?c u= m tr:n khi $= m(nh cng nghip ho,1 thu h]t m(nh m{ Wu t Aoa CD1 ch* =u c*a c,c lng t= "u=:n uc gia1 |ng th!i +R /Tng tt 9ao ng ng!i VN t(i Aoa CD1 vo c,c ngnh cng nghip vi u= m 9n 9m hng "u#t kh$u tr8 9(i Aoa CD nh m,= m7c thit P01 in tR1 viqn thng1 in |ng th!i tn /Tng c) c,c mdt hng tn nhiu +Lc 9ao ng nhe Zt ma=1 gi= /Vp1 thc ph$m ch Pin1 th* cng m; ngh1 vn ho, ph$m4

III. Th%"h thP" !i v+i vi" Ou?t 9hAu h$ng h1% "*a Vit /am )ang M4

'. /h2ng qu5 nh "*a M v h$ng h1% nh8p 9hAu& Lut jh,p 5; u= 0nh1 t#t c) mOi v#n 9i:n uan n vic nhp kh$u hng ho, tM nc ngoi vo u thuc th$m u=n c*a lhinh+ ph* Li:n

37

Lun vn tt nghip
aang1 a Sh-ng m(i1 Vn ph@ng (i /in th-ng m(i1 xb Pan th-ng m(i uc t v cT th% nh#t 9 A)i uan 5; 9 c- uan c7 tr,ch nhim vi v#n n=4 l,c gi#= t! cWn "u#t trnh khi nhp kh$u vo 5; 9e i#= nhp kh$u h)i uanX Ao, -n th-ng m(iX Zanh mTc kin hngX i#= t! kh,c thUo =:u cWu c*a lh'nh u=n Li:n Pang hodc 0a ph-ng4 Nhn chung1 9ut jh,p 5; v ccng phLc t(p1 ri r\m v +{ r#t kh7 khn cho /oanh nghip 9m n t(i th0 tr!ng 5; nu khng hi%u v 9ut ph,p c*a 5;4
-au 45 D$ nh2ng qu5 nh "*a M v h$ng nh8p 9hAu& +hu' Cuan

5; /cng h thng Pi%u thu uan iu ho sASmu /a tr:n h thng iu ho Am % u)n 9E hng ho, nhp kh$u4 Srong Pi%u thu c7 m t) c) phWn thu +u#t chung v phWn thu +u#t dc Pit4 jhWn thu +u#t chung u= 0nh th +u#t hodc miqn thu cho hng ho, ?c h8ng u= ch ti hu uc 5iN4 jhWn dc Pit u= 0nh mLc thu u Ni hodc miqn thu c7 iu kin thUo u= ch thu uan ri:ng4 Ngoi ra c@n nhiu u Ni thu uan kh,c nhe lh u Ni thu uan phg cp1 Aip 0nh th-ng m(i t /o 5; 2 lanaa4 Nu mt +)n ph$m ?c h8ng nhiu mLc u Ni th mLc u Ni th#p nh#t +{ ?c ,p /Tng4 l,c mLc thu trong J ct ch:nh nhau r#t 9n th% hin + ph&n Pit i "R4 V' /T mdt hng v)i Png thu 5iN 9 GG th thu phi 5iN 9 }~1GX 5dt hng t]i "\ch PYng m&= trU thu 5iN K1 thu phi 5iN tM pK n ~KX V,= /i n6 PYng v)i Pnge 5iN K 2 ~1~1 thu phi 5iN K4 <i vi u Ni thu uan phg cp mj1 +{ miqn thu hon ton cho mt + mdt hng nhp tM nh6ng nc ?c h8ng u Ni4 Nh6ng mdt hng 7 ph)i ,p Lng W= * nh6ng ti:u chu$n +aue

38

Lun vn tt nghip
F4 5dt hng ph)i tM nc ?c 5; cho h8ng mj4 J4 5dt hng nYm trong /anh +,ch ?c h8ng mj4 G4 Nc "u#t kh$u * ti:u chu$n ?c h8ng mj i vi mt +)n ph$m nh#t 0nh4 v4 l,c =:u cWu v gi, tr0 gia tng ?c ,p Lng4 p4 5dt hng ?c nhp trc tip vo 5; tM nc hodc nh7m nc ?c h2 8ng4 }4 l7 mt gi#= chLng nhn "u#t "L sm_u hu4 I4 Ng!i nhp kh$u =:u cWu ?c h8ng u= ch mj4 ru= ch n= khng ?c ,p /Tng cho c,c nc m 5; N 9it k: trong mTc pKJP c*a Lut th-ng m(i FIv4 5dt kh,c1 mt nc +{ P0 m#t u=n h8ng mj i vi mt +)n ph$m nu v?t u, gii h(n nhu cWu c(nh tranhe lhim ti pK hodc h-n n6a ton P gi, tr0 nhp kh$u mdt hng 7 c*a 5;4 V?t u, mt mLc tr0 gi, t'nh PYng 9a nh#t 0nh4 5Lc n= ?c

iu ch[nh hng nm thUo tb 9 Nj c*a 5; mwi nm1 v th con + ch'nh ",c ph)i Wu nm +au mi c7 th% Pit4 Ngoi thu1 5; c@n /cng Pin ph,p phi uan thu % u)n 9E hng ho, "u#t nhp kh$u4 l,c Pin ph,p th!ng /cng 9 h(n ng(ch sh(n ng(ch tu=t i v h(n ng(ch thu +u#tu1 c,c k; thut4
=c Cuy nh c&a Hi Cuan(

u= 0nh mang t'nh

39

Lun vn tt nghip
5; Pan hnh .Lut thu uan FGK3 sSari hct o FGKu1 c,c nh kinh /oanh "u#t nhp kh$u ph)i thc hin ]ng v W= * c,c 9ut 91 0nh n=4 <i vi 7ng g7ie Ang ho, 7ng g7i +ao cho nh&n vi:n A)i uan c7 th% ki%m tra1 c&n o1 gi)i to) /q /ng v nhanh ch7ng4 <7ng g7i ph)i )m P)o t'nh h thng1 nu khng A)i uan c7 th% =:u cWu ki%m tra ton P chu=n hng4 Sr!ng h?p 7ng g7i chung hodc 9_n 9n c,c hng c7 thu +u#t kh,c nhau khin cho khng th% ",c 0nh ch\c ch\n + 9?ng v gi, tr0 th 9 hng ph)i ch0u thu +u#t cao nh#t1 trM khi ng!i nhn hodc (i 9E c*a ng!i nhn t,ch ri:ng hng ho, /i + gi,m +,t c*a nh&n vi:n A)i uan1 vi ph' tgn r*i ro c*a ng!i nhn4 5un khng ph)i ch0u thu +u#t cao nh#t th ng2 !i nhn hodc (i 9E ph)i cung c#p W= * PYng chLng 4 sFu4 jhWn hng n= khng ,ng gi, Pao nhi:u v th-ng m(i1 hodc kVm h-n gi, tr0 c,c 9o(i hng ho, khi t,ch ri:ng4 sJu4 Chng c7 kh) nng t,ch ri:ng v u, tn ph' trc khi a vo u, trnh +)n "u#t hodc v 9E /o kh,c4 sGu4 Vic trn 9_n khng ph)i % trn thu h?p ph,p4 Nu ,p Lng ?c nh6ng PYng chLng n=1 9 hng +{ ?c coi nh mt phWn c*a hng ch0u thu +u#t th#p nh#t trong 9 hng1 hodc ch0u mLc thu +u#t ,p /Tng cho 9o(i hng c7 + 9?ng 9n nh#t trong c,c 9o(i hng4 DEi vFi cc Cuy nh v2 kG mH hiu e Lut 5; khng c7 u= 0nh g dc Pit +o vi kE mN hiu thng th!ng4 V v= ng!i "u#t kh$u ch[ cWn ghi W= * thUo thng 9 uc t g|me +hAng tin& S:n ng!i gRi1 t:n ng!i nhn1 trOng 9?ng t0nh1 trOng 9?ng c) P1 + h?p |ng1 + hiu chu=n hng1 + hiu kin hng4 u=

40

Lun vn tt nghip
6G hiu c1n thi't ch, vic v8n chuyIne S:n nc v 0a ch[ hng n 2 i1 hnh trnh chu=:n ch81 + vn -n1 t:n tu444 #h4ng kG hiu hFng %Jn KEc x'p K, Cun* =c thAng tin v2 xut xL hng h, : jh)i ?c ghi PYng ting hnh 8 chw /q th#=1 /q Oc1 khng phai4 CE hiu ph)i ?c ghi tr:n mdt hng hodc mdt Pao P c*a hng ho, v ph)i t|n t(i cho n tn ta= ng!i ti:u /cng cui ccng4 Ang ho, nhp vo 5; nu khng tu&n th* nh6ng u= 0nh +{ P0 ph(t FK tr0 gi, 9 hng1 trM khi hng t,i "u#t1 P0 ph, hub hodc ?c ghi kE hiu ]ng c,ch trc + gi,m +,t c*a nh&n vi:n A)i uan trc khi khai P,o th* tTc A)i uan4 Ng!i mua cui ccng c7 th% ?c hi%u 9 ng!i nhp kh$u cui ccng1 hng ?c nhp km thUo mt mdt hng kh,c +au 7 nhng trc khi giao cho ng!i mua cui ccng1 vic ghi kE mN hiu ph)i th% hin r + kt h?p n=4 SLc 91 ngoi t:n nc "u#t "L ph)i c7 tM ng6 hodc kE hiu ch[ r ngu|n gc n= 9 ch[ c*a mdt hng nhp kh$u trc chL khng ph)i c*a + kt h?p4 Sr!ng h?p c,c mdt hng 7ng g7i t(i 5;1 khi khai P,o A)i uan1 ng!i nhp kh$u ph)i chLng thc rYng +{ khng P0 chU khu#t c,c kE hiu tr:n mdt hng hodc +{ ghi c,c kE hiu tr:n Pao P mi4 Nu ng!i nhp kh$u khng 7ng g7i m ng2 !i P,n 7ng g7i th ng!i nhp kh$u ph)i P,o cho ng!i 7ng g7i c,c =:u cWu c*a vic ghi kE mN hiu4 Chng tu&n thUo =:u cWu n=1 ng!i nhp kh$u c7 th% ph)i ch0u ph(t vH hodc np th:m thu ghi kE hiu4 M.c M- NOu8t v2 nhHn hiu )PMQR Cuy nh e Nu mdt hng nhp kh$u no mang t:n hodc kE hiu nhYm 9m cng ch]ng t8ng n7 ?c +)n "u#t t(i 5; hodc t(i mt nc kh,c vi n-i n7 +)n "u#t th mdt hng 7 +{ khng ?c khai P,o 9m th* tTc t(i P#t kD mt c- uan A)i uan no c*a 5; v c7 th% P0 t0ch thu4 Su= nhi:n1 trc khi "R 9E cui ccng1 nu ng!i nhp

41

Lun vn tt nghip
kh$u np ngh01 gi,m c A)i uan c7 th% cho gi)i to) 9 hng vi iu kin ph)i tha= gi hodc "o, PQ kE hiu P0 c#m v ghi 9(i kE hiu ]ng c,ch4 i,m c A)i uan ctng c7 th% cho t,i "u#t hodc ph, hub hng /i + gi,m +,t c*a A)i uan v khng ph)i np tin cho lh'nh ph*4 M$t E hng h, Sc i2u chTnh K3i 7u8t !iUnge V' /T t#t c) c,c +)n ph$m /t nhp kh$u vo 5; +{ ph)i ghi kE hiu1 c7 th ghi gi,1 /,n nhNn hiu hodc ghi kE mN hiu vi c,c thng tin /i &=1 thUo =:u cWu c*a Lut v 0nh /(ng c,c +)n ph$m /t strM khi ?c miqn trM thUo mTc FJ c*a Lutue f l,c t:n dc trng chung v tb 9 trOng 9?ng c*a c,c 9o(i +?i trong +?i /t vi + 9?ng tr:n trOng 9?ng c,c 9o(i +?i ch* =u4 f S:n ng!i +)n "u#t hodc t:nH + 0nh /(ng N ng kE vi xb Pan Sh2 -ng m(i Li:n Pang4 Aodc c7 th% +R /Tng nhNn hiu th-ng m(i N ng kE vi Vn ph@ng c#p PYng +,ng ch 5;1 nu ng!i ch* +8 nhNn hiu Sh-ng m(i cung c#p mt P)n +ao c*a P)n ng kE cho xb Pan Sh-ng m(i Li:n Pang4
+Un nFc xut xL

l,c mdt hng mang nhNn hiu th-ng m(i gi)1 nh6ng nhNn hiu +ao chVp gi) m(o mt nhNn hiu th-ng m(i N ng kE c*a lng t= 5; hodc nc ngoi P0 c#m nhp kh$u4 Vic nhp kh$u hng mang nhNn ]ng hiu th2 -ng m(i N ng kE vi A)i uan thuc +8 h6u c*a mt cng /&n ha= mt lng t= 5; m khng ?c phVp c*a ch* +8 h6u 9 tr,i phVp4 ShUo 9ut v -n gi)n ho, v c)i c,ch A)i uan FI~1 mt nhNn hiu th-ng m(i gi) m(o 9 mt nhNn hiu ging = ht1 hodc r#t kh7 ph&n Pit vi mt nhNn hiu th-ng m(i N ng kE4 Nh6ng hng vi ph(m +{ P0 P\t gi61 t0ch thu r|i gRi tdng hodc Um P,n4

42

Lun vn tt nghip
jhWn }KJ sau1 .Lut +Ra gi v P)n u=n nhNn hiu FI}3 u= 0nh vic nhp kh$u vo 5; +ao chVp nh6ng t,c ph$m hodc cng trnh m khng ?c phVp c*a ch* P)n u=n 9 tr,i phVp4 Ang ho, +{ P0 t0ch thu hodc +ung cng1 ti:u hub1 gRi tr) 9(i nc "u#t kh$u nu khng c7 Pi%u hin c E vi ph(m4
Vhi h, n

<i i vi nh6ng u= 0nh nhp kh$u hng ho,1 5; ctng ,p /Tng ch h(n ng(ch % ki%m +o,t nhp kh$u /o lTc A)i uan u)n 9E4 l7 J 9o(i h(n ng(che A(n ng(ch thu uan sANSru v h(n ng(ch tu=t i sANS<u4 A(n ng(ch thu uan u= 0nh + 9?ng i vi 9o(i hng no 7 ?c nhp kh$u vo 5; ?c h8ng mLc thu gi)m trong mt th!i gian nh#t 0nh1 nu v?t +{ P0 ,nh thu cao4 A(n ng(ch tu=t i 9 h(n ng(ch v + 9?ng cho mt ch*ng 9o(i hng ho, no 7 ?c nhp kh$u vo 5; trong mt th!i gian nh#t 0nh1 nu v?t u, +{ khng ?c nhp kh$u4 l7 h(n ng(ch tu=t i mang t'nh ton cWu1 c7 h(n ng(ch tu=t i ch[ ,p /Tng cho tMng nc ri:ng Pit4 5t + mdt hng ch0u h(n ng(che ANSre m6a v kUm c,c 9o(i1 cam1 uEt1 9iu1 "ir1 !ng1 mt i+kroom ch ton P hodc mt phWn tM th&n c&= ng4 ANS<e ShLc n gia +]c1 +)n ph$m tha= th P-1 +)n ph$m c7 chLa vp P- PVo tr8 9:n1 pho m,t 9m tM +6a chua /it khu$n1 +c9a c7 chLa p1p trOng 9?ng 9 P- PVo1 c|n :t=9Un v hwn h?p c*a n7 /cng 9m nhi:n 9iu4 Ngoi ra lTc A)i uan 5; c@n ki%m +o,t nhp kh$u vie ang1 9Un1 +?i nh&n t(o1 hng pha t- 9Ta1 hng 9m tM +?i thi:n nhi:n ?c +)n "u#t t(i mt + nc thUo u= 0nh trong Aip 0nh hng /t 5; kE vi c,c nc4
Di2u kin gia, hng

43

Lun vn tt nghip
5; khng /cng yncotUrm+ m +R /Tng iorUign Sra/U SUrm ZUinition+ vi nh6ng iu kin ht +Lc kh,c Pit sch>ng h(n nh ioa 5; r#t kh,c vi ioa thUo yncotUrm+u4 lhu=:n ch8 hng ho, PYng !ng Pi%n ?c iu ch[nh 9ut uc gia nh .Lut chu=:n ch8 hng ho, PYng !ng Pi%n FG}3 slarriagU o oo/+ P= mUa hct FG}u4 -au 45 D$ qu5 nh \" it "n Du t4m !i v+i m7t )! h$ng Ou?t 9hAu "h* 5:u "*a V/ )ang th t0ng M.
Hng %t

l,c +)n ph$m /t nhp kh$u vo 5; ph)i ghi r tUm1 m,c u= 0nh1 c,c thnh phWn +?i ?c +R /Tng c7 tb trOng tr:n p +)n ph$m ph)i ghi r t:n1 c,c 9o(i nhQ h-n p ph)i ghi 9 .c,c 9o(i +?i kh,c34 jh)i ghi t:n hNng +)n "u#t1 +g ng kE /o iU/Ura9 Sra/U lommi++ion siSlu c*a 5; c#p4
>h, mtW 4a v cc n phm tX 4a

5dt hng n= ph)i tu&n thUo =:u cWu c*a l- uan u)n 9E thc ph$m v Z?c ph$m siZhu v c*a a nng nghip 5;1 v hWu ht ph)i "in gi#= phVp nhp kh$u v uota c*a VT u)n 9E i ngo(i sihmu thuc a nng nghip 5;4 Nhp kh$u +6a v kUm ph)i thUo c,c iu 9ut v thc ph$m1 v iu 9ut v nhp kh$u +Ra4 l,c +)n ph$m n= ch[ ?c nhp kh$u P8i nh6ng ng!i c7 gi#= phVp nhp kh$u c#p P8ie a = t1 iZh1 Srung t&m an ton thc ph$m v /inh /^ng1 Vn ph@ng nhNn hiu thc ph$m v a nng nghip 5; c#p4
+ht v cc n phm tht

Sh0t v c,c +)n ph$m th0t nhp kh$u vo 5; ph)i tu&n thUo c,c u= 0nh c*a a nng nghip 5; v ph)i ua gi,m 0nh c*a l- uan gi,m

44

Lun vn tt nghip
0nh t v ng vt1 thc vt shjAymu v c*a c- uan gi,m 0nh v an ton thc ph$m trc khi 9m th* tTc A)i uan4 l,c +)n ph$m th0t +au khi N ua gi,m 0nh c*a hjAym c@n ph)i ua gi,m 0nh c*a iZh4
D$ng v8t Eng

<ng vt +ng khi nhp kh$u ph)i ,p Lng c,c iu kin v ki%m /0ch v gi,m 0nh c*a hjAym3 ngoi ra c@n ph)i km thUo gi#= chLng nhn v +Lc kho c*a ch]ng v ch[ ?c a vo 5; ua mt + c)ng nh#t 0nh4
Via c1m v cc n phm gia c1m

ia cWm +ng1 9(nh ng1 7ng hp1 trLng v c,c +)n ph$m tM trLng khi nhp kh$u vo 5; ph)i thUo u= 0nh c*a hjAym v c*a c- uan gi,m 0nh an ton thc ph$m thuc xmZh4
=Yy v n phm tX t!i cYy

l&= v c,c +)n ph$m tM tr,i c&= ph)i tu&n thUo c,c u= 0nh c*a a nng nghip1 c7 th% P0 h(n ch hodc c#m4 l,c +)n ph$m n= Pao g|m c) tr,i c&=1 rau1 c&= tr|ng1 rq c&=1 h(t1 +?i tM c&= k% c) Png v c,c c&= 9m chgi1 hoa N c\t1 mt + 9o(i ngt cc1 gw c&=1 gw +1 u cWn c7 gi#= phVp nhp kh$u4
H,a CuW !au v ht cc 7,i

Chi nhp kh$u vo 5; ph)i )m P)o c,c =:u cWu v ch*ng 9o(i1 k'ch c^1 ch#t 9?ng1 ch'n4 l,c mdt hng n= ph)i ua l- uan gi,m 0nh an ton thc ph$m thuc xmZh % c7 ",c nhn 9 phc hOp vi c,c ti:u chu$n nhp kh$u4
DZ in gia %.ng

Chi nhp kh$u vo 5; ph)i ghi tr:n nhNn m,c c,c ti:u chu$n v in1 ch[ ti:u v ti:u thT in thUo u= 0nh c*a a nng 9?ng4 Ai |ng Sh-ng
45

Lun vn tt nghip
m(i Li:n Pang1 cT th% 9 i vi t* 9(nh1 t* c#p ng1 m,= rRa P,t1 m,= +#= uWn ,o1 thit P0 un nc1 thit P0 9@ +8i1 iu ho khng kh'1 9@ nng1 m,= h]t PTi1 m,= h]t $m4

+h[c phmW thuEc ch4a KnhW m phm v t!ang thi't K y t'

Shuc ch6a Pnh1 m; ph$m1 trang thit P0 = t khi nhp kh$u vo 5; ph)i thUo c,c u= 0nh c*a iU/Ura9 Zrug an/ lo+mUtic hct4 ShUo 71 nh6ng mdt hng kVm ch#t 9?ng hodc khng )m P)o v +inh an ton cho ng!i +R /Tng +{ P0 c#m nhp kh$u hodc ph)i hub hodc a v nc "u#t "L4 Nhiu mdt hng thc ph$m nh P,nh ko1 +)n ph$m +6a1 th0t1 trLng1 tr,i c&=1 rau c@n ph)i tu&n thUo c,c u= 0nh nh N n:u tr:n4 A)i +)n khi nhp kh$u vo 5; ph)i tu&n thUo c,c v a th-ng m(i 5;4
Ou8t thu' K\ gi ]=V^_

u= 0nh c*a

Nationa9 ii+hUriU+ mUrvicU thuc lTc u)n 9E 5i tr!ng khng gian v Pi%n

ru= 0nh mt kho)n P|i th!ng /i /(ng thu NC phT thu % Pc vo phWn tr0 gi, c*a +)n ph$m nc ngoi m vic P,n +)n ph$m 7 8 5; g&= thit h(i cho c,c nh +)n "u#t nh6ng hng ho, t-ng t c*a 5;4 Srong hWu ht c,c tr!ng h?p1 phWn tr0 gi, ph)i Pc 9(i c7 th% /o lh'nh ph* nc ngoi trc tip tr)4 l7 hnh thLc tr0 gi, gi,n tip ?c ,p /Tng +au khi iu tra ph,t hin thUo 9ut thu Pc gi,4 Vic iu tra n= ?c iu tra khi c7 -n khiu n(i c*a c,c ngnh +)n "u#t trong nc 5; trnh 9:n a Sh-ng m(i nc n= v xb Pan Sh-ng m(i uc t4
Ou8t chEng ph gi

46

Lun vn tt nghip
<?c +R /Tng rng rNi h-n 9ut lVZ4 Lut n= ?c ,p /Tng vi hng nhp kh$u khi ",c 0nh ?c hng ho, nc ngoi N P,n ph, gi, hodc th#p h-n gi, tr0 thng th!ng t(i th0 tr!ng 5;4 ltng ging nh lVZ1 c,c th* tTc chng ph, gi, ?c tin hnh khi c7 khiu n(i c*a mt ngnh +)n "u#t 5;4 l7 nh6ng iu kho)n c*a Lut n= gOi 9 iu kho)n .iu ch[nh nhp kh$u3 u= 0nh .nh6ng tr!ng h?p kh$n c#p3 cho phVp ng!i khiu n(i c7 th% =:u cWu mt hnh ng kh$n c#p ngn chdn 9n +7ng NC ang U /o( nn +)n "u#t trong nc4 <7 9 khi mt +)n ph$m NC vo 5; vi + 9?ng 9n g&= thit h(i nghi:m trOng hodc U /o( g&= thit h(i nghi:m trOng i vi ngnh +)n "u#t 7 trong nc c*a 5;4 5t trong nh6ng Pin ph,p ?c ,p /Tng trong .tr!ng h?p kh$n c#p3 9 c\t gi)m NC t(m th!i4 Vic c\t gi)m c7 th% kVo /i ti vi nm4 Srong th!i gian c\t gi)m NC1 ngnh +)n "u#t ?c h8ng 9?i ph)i trnh P,o c,o v tnh hnh ph,t tri%n c*a ngnh 9:n xb Pan Sh-ng m(i uc t v 9:n ruc hi 5;4 Ngnh ?c h8ng 9?i c7 th% =:u cWu gia h(n vic c\t gi)m NC t(m th!i4 Nh v=1 nh6ng u= 0nh ngdt ngho c*a 5; v hng nhp kh$u 9 hng ro phi thu uan m hng Vit Nam khng /q v?t ua1 th:m n6a hng VN "u#t kh$u +ang 5; 9(i nYm trong /anh mTc "u#t kh$u c*a hng hmkhN1 n:n + c(nh tranh 9 ht +Lc ga= g\t nga= c) khi VN ?c h8ng 5iN v mj c*a 5;4 s"Um P)ng ~u4 Ain na=1 mt + mdt hng c*a VN c7 ch#t 9?ng kVm h-n nhng gi, c) 9(i cao h-n c,c nc hmkhN kh,c1 v' /T hng /t ma= VN c7 gi, cao h-n tM Fp n JK +o vi hng /t ma= c*a c,c nc hmkhN kh,c4

47

Lun vn tt nghip
lh'nh v v= vic h( gi, thnh ctng 9 mt th,ch thLc i vi c,c mdt hng "u#t kh$u c*a VN4 <&= ch'nh 9 =u t u=t 0nh cho +Lc c(nh tranh c*a hng ho, VN4 `. V?n gian D8n thng mi <&= ctng 9 mt trong nh6ng th,ch thLc i vi VN +au khi ?c h8ng NS4 Chi 7 nu ?c 5; ,p /Tng mj i vi hng ho, VN "u#t kh$u +ang 5; th +{ ")= ra tnh tr(ng hng ho, mt + nc m(o /anh 9 hng ho, c*a VN % ?c h8ng u Ni4 Srong khi gi, thnh +)n "u#t c*a c,c nc n= th#p h-n nhiu1 c7 khi ch[ PYng mt nRa +o vi VN1 9(i ?c h8ng thu +u#t u Ni sthng th!ng /i pu1 th hng c*a nc n= +{ ,nh Pt hng VN ra khQi th0 tr!ng 5;4 <% chng gian 9n th-ng m(i1 c) hai P:n ph)i tm ra c,c Pin ph,p h6u hiu nh kx v VN N tMng 9m % hnh thnh c- ch ki%m tra kVp i vi mdt hng gi= /Vp tr:n c- +8 gi#= chLng nhn "u#t "L4 e. CHng t%" Oi" ti:n thung mi "jn nhiu hn "h:4 a:n c(nh nh6ng t,c ng t'ch cc m cng t,c "]c tin th-ng m(i Um 9(i cho VN 4 V#n kh7 khn nh#t hin na= v_n 9 vic cung c#p thng tin cha W= *1 cp nht1 cha hw tr? c,c /oanh nghip tip cn th0 tr!ng n2 cngoi n7i chung v th0 tr!ng 5; n7i ri:ng4 Zo cha hi%u W= *1 cT th% v mt ngnh no hodc mt /oanh nghip cT th% no v nhu cWu c*a /oanh nghip n:n thng tin hw tr? c@n chung chung1 cha cT th% v k0p th!i4 Srong khi /oanh nghip r#t cWn thng tin cT th% v th0 tr!ng mdt hng444

48

Lun vn tt nghip
Zo trnh c*a nh&n vi:n h(n ch1 vic tip cn v "R 9E thng tin c@n =u n:n nhiu khi ch-ng trnh "]c tin khng nhYm ]ng i t?ng1 9nh vc kinh /oanh 9m cho hiu u) th#p4 Zo khng ?c hw tr? v mdt kinh t n:n a + c,c tg chLc "]c tin th2 -ng m(i ho(t ng thUo ngu=:n t\c .9#= thu Pc chi31 /o v= hO h ng vo 9?i nhun h-n 9 vo 9?i 'ch uc gia1 9?i 'ch c*a c,c /oanh nghip4 5un 9m n vi 5;1 ch]ng ta ph)i c7 h thng thng tin hin (i1 trong 7 ph-ng tin h6u 'ch nh#t 9 yntUrnUt4 Su= nhi:n gi, tru= cp c*a ta 9 kh, cao so1p2F xmZHgi!u trong khi 8 5; 9 F xmZHng=u4 V v= Nh nc cWn t'nh n 9?i 'ch c*a ton "N hi chL khng n:n v 9?i 'ch c*a mt + ngnh m m#t i 9?i th c7 t'nh ton cWu n=4

49

Lun vn tt nghip

Chng III&"%" gi#i ph%p A5 mnh Ou?t 9hAu h$ng h1% vit nam )ang m I.

"%" gi#i ph%p tk ph(a nh$ n+"

'. "%" in ph%p t3ng "ng Ou?t 9hAu "%" ng$nh h$ng "h* D;"e <% h8ng 9?i trc tip tM Aip 0nh th-ng m(i ta cWn ch] E ti c,c mdt hng m VN c7 9?i ths"Un P)ng FFu U#ng ''e lh[ + 9?i th +o +,nhs+o vi th giiu trong ngnh c,c cng nghip nh c*a hmkhN

50

Lun vn tt nghip

Ngnh mN Vit nam `ingapo ZTng cT th%}1Iv K1F} thaos~GF ruWn G1v K1KK

Sh,i 9an G1FF G1KJ

5ai9ai"ia K1JJ K1

ynn:"ia jhi9ippin K1pI F1Ip J1vJ F1G F1G

,os~vFu i= s~pFu I1}K K1FF G1I~ K1JF p1F~ Ngu|ne L: ruc jh-ng .Ngu=qn <Lc ShO3 S 4aan/arasF}}u lT th%1 mt + gi)i ph,p i vi mt + ngnh hng ch* 9c nh +aue
R!i v+i ng$ng <t ma5&

LYm n vi th0 tr!ng 5; @i hQi c,c /oanh nghip /t ma= VN ph)i tip cn vi ph-ng thLc +)n "u#t v "u#t kh$u ioa4 V 9{1 hng /t ma= P0 rng Puc P8i iu kin "u#t "L v tb 9 ni 0a ho, tr:n +)n ph$m khi "u#t kh$u vo th0 tr!ng n=4 Vi v=1 trong th!i gian ti1 ngnh /t ma= cWn t'ch cc tm kim th0 tr!ng P,n thnh ph$m ioa v dc Pit 9u E n c,c hng ho, vi ch#t 9?ng Pnh /&n1 gi, r4 <&= 9 c- hi "&m nhp vo th0 tr!ng 5;4 n nm JKKp1 thUo hip 0nh v v hng /t ma= hSl1 h(n ng(ch hng /t ma= +{ ?c PNi PQ4 Su= nhi:n1 trong ch-ng mt iu mt mTc Pn 9(i u= 0nhe l,c u= 0nh t(i mTc F4i c*a iu n= khng ?c ,p /Tng i vi th2 -ng m(i hng /t4 SLc 9 5; v_n ,p /Tng h(n ng(ch hng vit nam nhp kh$u vo 5;4 <iu n= ngha 9 mt mdt hng /t ma= c*a ta ph)i t c(nh chanh vi c,c nc kh,c1 m(t kh,c hng /t ma= c*a ta v_n P0 h(n ch4 V v=1 nu khng c7 + iu ch[nh thUo hng n&ng cao ch#t 9?ng1 hiu u) v +Lc c(nh tranh th vic m#t th0 tr!ng1 -n hng1 m#t vic 9m 9 r#t c7 kh) nng

51

Lun vn tt nghip
")= ra4 Src th,ch thLc 71 ngnh /t ma= cWn tp trung gi)i u=t Pn v#n 9n +au &=e 5t 91 "&= /ng ch-ng trnh Wu t ph,t tri%n cho ton ngnh tM na= n nm JKFKX trong 7 tp trung Wu t cho ngnh /t /i /(ng c,c cTm cng nghip nhYm t(o ra ngu|n ngu=:n phT 9iu ch#t 9?ng cao cung c#p cho ngnh ma= "u#t kh$u4 Aai 91 kt h?p Wu t chiu +&u i vi c,c /oanh nghip hin c7 vi ch-ng trnh cg phWn ho,1 +\p "p c,c /oanh nghip /t ma= nhYm tMng P2 c hnh thnh /oanh nghip vMa v nhQ vi cng ngh chu=:n +&u1 phc h?p vi trnh u)n 9E hin na=4 aa 91 i vi nghnh ma=1 /o dc thc vn Wu t th#p1 cng ngh v 9ao ng khng u, phLc t(p n:n c7 th% ph,t tri:n rng kh\p c, vcng nmg thn1 vcng +&u1 vcng "a tr:n c- +8 c*ng c Pn tung t&m 9m hng ch#t 9?ng cao1 7 9 A Ni1 A)i jh@ng1 < Nng1 S4p A| lh' 5inh4 an 91 gi mi h thng u)n 9E1 ph-ng thLc 9m vic nhYm n&ng cao hiu u) c*a c,c th-ng vT vi /oanh nghip 5; tr:n c- +8 ]ng th!i h(n giao hng va gn 0nh v + 9?ng1 ch#t 9?ng +)n th$m4
R!i v+i h$ng gi$5 gi@pe

Ain na=1 ngnh /a gi= VN ang Lng trc th,ch thLc 9n1 7 9 + c(nh tranh ga= g\t gi6a c,c nc "u#t kh$u gi=X trong 7 ,ng ch] E 9 Srung ruc4 Srnh k thut1 u)n 9= +)n "u#t cha cao1 chi th' 9n 9m cho gi, thnh cao1 iu n= 9 P#t 9?i khi "u#t kh$u vo th0 tr!ng coi trOng gi, c) nh 5;4 jhWn 9n ta c@n phT thuc vo c,c i t,c gia cng n:n vic th&m nhp th0 tr!ng 5; cha ch* ng4 Nu c,c /oanh nghip gi= /a khng nhanh c7 k ho(ch Wu t chiu +&u1 c)i tin m_u mN1 "&= /ng cng ngh khun ]c

52

Lun vn tt nghip
cho ri:ng mnh th U rYng kh7 "&m nhp th0 tr!ng 5; kh7 t'nh nhng c7 tri%n vOng n=4 V v=1 v 9&u /i1 i vi +)n "u#t trong nc cWn $= m(nh vic chu=%n /Wn tM nhn gia cng +ang ch* ng mua ngu=:n 9iu trong nc % +)n "u#t hng "u#t kh$u4 Nh nc cn Wu t "&= /ng mt Chu lng Nghip 9i:n hon v thc th$m v /a gi= % hw tr? nhau v t(o hiu u) kinh t ti u1 Pao g|me Nh m,= git mg1 ch Pin thLc n +n1 ch Pin | hp1 thuc /a1 ch Pin +)n ph$m /a v thi k m_u mt4 Li:n /oanh vi c,c i t,c nc ngoi nhng =:u cWu hO ph)i tMng Pc chu=%n giao cng ngh4444 Sgng cng t= Za gi= Vit nam N thnh 9p v ho(t ng mt th!i gianX P8i v=1 cWn ]c r]t kinh nghim ho(t ng +)n "u#t kinh /oanh v ra ph-ng hng kinh /oanh trong th!i gian ti4 Sgng cng t= Za gi= N v ang u t "&= /ng mi tM J n Gnh m,= +)n "u#t mt gi= phTc vT +)n "u#t /W= "u#t kh$u4 l,c tr!ng h?p Wu t m8 rng ngnh /= n:n ?c u Ni 4

R!i v+i h$ng thul +)n& l,c mdt hng thub +)n ngoi vic ph)i ua kh&u ki%m tra ch#t 9?ng r#t chdt ch{ c*a cuan ki%m +o,t ch#t 9?ng thc ph$m v /?c ph$m 5;siZhu 4 i:ng i vi hng thub +)n15; ch[ ,p /Tng ti:u chu$n k[:m +o,t Ahlljsch-ng trnh ki%m +o,t v +inh an ton c*a ri:ng nc n=uchL khng ch#p nhn P#t cL mt ti:u chu$n no kh,c 1 k% c) ti:u chu$n ki%m tra ch#t 9?ng ?c coi 9 kh\t khU c*a 9i:n minh lh&u zuskxu4lh'nh v v=1hin ch[

53

Lun vn tt nghip
c7 Jp /oanh nghip Vit nam "&= /ng ?c ti:u chu$n ch Pin thub1h)i +)n thUo ch-ng trnh Ahllj c7 th% "u#t +ang 5;1trong khi 7 c7 r#t nhiu /oanh nghip kh,c mdc /c N ?c kx a vo /anh +,ch nh7m Fs?c "u#t kh$u thub1h)i +)n +ang ton P Fp nc kx m khng cWn ki%m traunhng v_n khng ?c th0 tr!ng 5; ch#p nhn4Nga= c) khi dt ch&n +ang th0 tr!ng 5;1hng Vit nam v_n ph)i c(nh tranh ga= g\t vi +)n ph$m c*a c,c nc kh,c nh Sh,i Lan v c,c nc hmkhN c7 mdt tr:n th0 tr!ng n=4l7 th% n7i rYng 1 ch#t 9?ng hng thub1h)i +)n Vit nam hon ton khng thua kVm c,c nc kh,c 1 +ong /o ph)i ch0u thu Wu vo caosJK2 vKun:n gi, thnh P0 i 9:n u, cao khin +Lc c(nh tranh hng Vit nam gi)m ,ng k%4V v=1c,c /oanh nghip VN ph)i "&= /ng cho ?c h thng ki%m +o,t ch#t 9?ng thUo Ahllj |ng th!i tm ra nh6ng +)n ph$m vMa c7 9?i th +o +,nh vi c,c nc kh,c v 9(i phc h?p vi th0 hiu c*a /&n 5;4 Ngnh thub +)n ph)i +m i Wu trong vic "&= /ng v ,p /Tng c,c h thng mi v u)n 9E ch#t 9?ng +)n ph$m4sh thng ymou4SM nm FF1thub +)n VN N tip cn vi h thng u)n 9E ch#t 9?ng c*a 5; i vi hng thub +)n v coi &= 9 mt trong nh6ng iu kin uan trOng nh#t % $= m(nh "u#t kh$u thub +)n +ang th0 tr!ng 5;4lT th%1a Shub m)n N c7 u= 0nh 9 tM ng= FHFHJKKK1t#t c) c,c c- uan ch Pin thub +)n trong nc ph)i P\t Puc ,p /Tng ti:u chu$n n=4 Ngoi c,c mdt hng tru=n thng nh N n:u tr:n1kh) nng "u#t kh$u phWn mm m,= t'nh ha= nh6ng phWn mm cho th-ng m(i in tR ctng 9 mdt hng c7 nhiu tri%n vOng m ta vi 5; c7 nhiu t-ng |ng phc h?p vi 9?i 'ch c*a c) hai P:n4Nh nc ctng cWn c7 nh6ng Pin ph,p khu=n kh'ch c,c cng t= VN +ang tm hi%u th0 tr!ng 5; tr:n 9nh vc n=4

54

Lun vn tt nghip
J4"#i "%"h h th!ng ng4n h$ng & Srong uan h 9m n vi 5; th h thng ng&n hng 7ng vai tr@ uan trOng1n7 c7 th% 9m c,c cng vic nhelho va= ngo(i t1",c nhn LHl1iu tra kh,ch hng v trong ph-ng thLc thanh to,n PYng LHl th vai tr@ c*a ng&n hng 9 khng th% thiu4 <i vi h thng ng&n hng VN1ch]ng ta cWn hin (i ho, cng ngh ng&n hng1 tMng Pc n&ng /Wn tb 9 t'n /Tng +o vi Zj 9:n ngang PYng vi c,c nc trong khu vcstb 9 n= c*a VN 9 h-n GK1c,c nc 9 pKu4A( th#p ch[ ti:u v chi ph' nghip vT tr:n ti +)n c7 "ung t-ng -ng mLc Pnh u&n c*a khu vcstb 9 n= c*a c,c ng&n hng th-ng m(i VN 9 trong khi c*a c,c nc trong khu vc 9 J1p2Gu4 l,c ng&n hng VN ctng cWn ph)i c7 c- c#u 9(i1tng c!ng tim 9c ti ch'nh1kh) nng c(nh tranh v +Lc kh,ng c*a ng&n hng trc nh6ng Pin ng c*a th0 tr!ng trong nc v uc t4 G4t3ng "ng qu#n DZ nh$ n+" v Oi" ti:n thng mi& <% $= m(nh "u#t kh$u +ang th0 tr!ng 5; th vai tr@ hw tr? c*a nh n2 c 9 khng th% thiu1dc Pit 9 cng t,c "]c tin th-ng m(i4Vic n= cWn ph)i 9m v 9?i 'ch chung c*a /oanh nghip chL khng ph)i v mTc ti:u 9?i nhun cT th% 1 g|m c,c gi)i ph,p +aue f <a vo c,c nUP+itU nh6ng thng tin c7 gi, tr0 th-ng m(i % u)ng c,o cho c,c /oanh nghip v hng ho, VN "u#t kh$u +ang 5; f Sg chLc hi ch? tri%n 9Nm thUo nhu cWu c*a c,c /oanh nghip VN v 5; mun th&m nhp th0 tr!ng c*a nhau v chu$n P0 c,c ph-ng ,n 9m n 9&u /i +au khi c7 5iN4

55

Lun vn tt nghip
f Sg chLc m(ng 9i /u 90ch VN25; % phTc vT nhu cWu c*a gii kinh /oanh v c*a /u kh,ch1trong 7 c7 tg chLc c,c chu=n i kh)o +,t th0 tr!ng cho c,c /oanh nghip4 f Shnh 9p u; "]c tin th-ng m(i /o c) nh nc v /oanh nghip ccng 7ng g7p 4 ru; n= 9p ti kho)n ri:ng khng nYm trong ng&n +,ch a ti ch'nh1chu=:n phTc vT "]c tin th-ng m(i4 f Lp mt + trung t&m th-ng m(i t(i mt + thnh ph 9n nh NUork 1 Lo+ hngU9U+ 1 man iranci+co 1 lhicago 444 <% t(o cWu ni v gi)m chi ph' giao /0ch cho c,c cng t= VN4l,c trung t&m n= c7 th% /o Nh nc P)o tr? hodc kt h?p vi c,c cng t= 5; v Vit Ciu1hodc kt h?p gi6a mt + /oanh nghip m(nh trong nc +ang m8 c,c ph@ng trng P=1giao /0ch gii thiu v kE h?p |ng4 f V vai tr@ c*a <(i /in th-ng m(i 8 nc ngoi 1 hO 9 Wu mi uan trOng t(o iu kin cho c,c c- +8 "u#t kh$u tip cn vi nh6ng thng tin th2 -ng m(i4VN cWn tng c!ng h thng 74Vic P tr' i ngt tuD vi:n th-ng m(i 9 mt hnh thLc Wu t tn kVm nhng khng th% khng c7 v ch]ng ta cWn n&ng cao hiu u) +R /Tng vn Wu t cho c,c aan <(i Zin th-ng m(i c*a mnh 8 nc ngoi 4
V. th$nh D8p qu hm t0X Ou?t 9hAuIaT]^L&

5Tc ti:u ch'nh c*a u; AS`C 9 tr? gi]p c,c /oanh nghip c7 tim nng "u#t kh$u nhng khng c7 iu kin tip cn ngu|n vn c*a ng&n hng /o khng c7 ti +)n th ch#p4ru; AS`C +{ Lng ra P)o 9Nnh c,c kho)n va= 1 cung c#p c,c kho)n t'n /Tng cho c,c /oanh nghip "u#t kh$u % c,c /oanh nghip Wu t cng ngh hin (i v )m P)o vn 9u ng4

56

Lun vn tt nghip

II.gi#i ph%p tk ph(a <1anh nghip&


F. gi#i ph%p v v!n & Shc tiqn cho th#= 5; th!ng khng dt hng -n 91m mt -n dt hng c*a 5; c7 th% 9:n ti hng trm triu +)n ph$m m th!i gian cung Lng 9(i nhanh4Zo v= % ,p Lng ?c th0 tr!ng 5; th /oanh nghip ph)i c7 nng 9c +)n "u#t 9n1nhng tr:n thc t hin na= u= m +/)n "u,t c*a c,c /oanh nghip VN c@n u, nhQ1+)n "u#t c@n ph&n t,n thUo vcng v +)n "u#t th* cng 9 ch'nh n:n gi, thnh c@n cao1ch#t 9?ng c@n cha |ng u v +Lc c(nh tranh kVm4 <% c7 nng 9c +)n "u#t 9n th ph)i c7 vn1iu n= c7 th% thc hin ?c thng ua vic thnh 9p c,c tp on cng t= 9n hodc 9i:n kt c,c cng t= nhQ 9(i45dt kh,c c7 th% /a vo vn c*a c,c ng&n hng trong v ngoi n2 c1c,c tg chLc ti ch'nh1c,c ngu|n vin tr?1c,c kho)n va= ng\n1trung v /i h(n1c,c ngu|n vn Wu t trc tip nc ngoi hodc tip cn th0 tr!ng chLng kho,n4Cinh /oanh cng ph,t tri%n +{ t'ch 9u; ?c nhiu vn t(o iu kin cho /oanh nghip tng Wu t chiu +&u1m8 rng +)n "u#t kinh /oanh4 J. n4ng "a1 9h# n3ng "nh t0anh "*a h$ng h1% & f5t trong nh6ng i%m =u c)u hng ho, VN hin na= 9 hm 9?ng ch Pin th#p 1 ch>ng h(n nh hng nng +)n /7i /(ng th c*a VN hin na= chim IK2~K hng "u#t kh$u1 trong khi 7 tb 9 n= 8 c,c nc hmkhN 9 pK4lh'nh v v=1 $= m(nh Wu t vo cng ngh ch Pin 9 =:u cWu c#p thit hin na=1n7 ch>ng nh6ng 9m gi, tr0 gia tng1thun tin vn chu=%n !ng "a ,p Lng nhu cWu kh,ch hng m c@n g7p phWn tng kh) nng c(nh tranh vi hng nhp kh$u vo 5; vn a phWn ?c ch Pin tt4

57

Lun vn tt nghip
f5; 9 mt th0 tr!ng rng 9n nhng c7 v0 th (i 9E "a h-n VN1/o v= mun a hng VN vo 5;1dc Pit 9 hng nng 1thub +)n th cWn Wu t vo cng t,c P)o u)n v vn chu=%n hng1ch>ng h(n nh X l,c 9o(i tu v kho 9(nh1containUr chu=:n /Tng 444l,c Pin ph,p % gi)m cc ph' nhe +- ch1 "&= /ng c)ng trung tu=%n 444 Ngoi ra1nh6ng Pin ph,p nhe <a /(ng m_u mN1c)i tin Pao P ctng khng kVm phWn uan trOng 9m tng kh) nng c(nh tranh c*a hng ho, VN "u#t kh$u +ang 5;4 G. "h* 7ng "7ng t%" thi t0ngKthHng tin Kti:p th& l,c /oanh nghip c7 tr,ch nhim tg chLc tip cn v ph&n t'ch1 khai th,c thng tin1trc tip tip "]c vi th0 tr!ng thng ua Ai th)o khoa hOc1 hi ch? tri%n 9Nm1$= m(nh tip th0 % k0p th!i n\m P\t nhu cWu c*a th0 tr2 !ng4 Vic tham gia c,c hi ch? tri%n 9Nm1 nh#t 9 8 nc ngoi c7 th% gdp kh7 khn v kinh t /o gi, thu: gian hng \t4V v= /oanh nghip c7 th% ch* ng n\m P\t thng tin c*a Sh-ng vT VN t(i nc +8 t(i hodc lTc `]c tin th-ng m(i thuc a th-ng m(i hodc m(ng ytUrnUt % tM 7 c7 th% c7 ?c c,c thng tin cp nht v cWn thit4 Ain na= "u#t kh$u hng ho, vo 5; c7 th% thng ua con !ng trc tip hodc gi,n tip thng ua c,c (i 9E 8 5;4 L!i khu=:n i vi c,c /oanh nghip VN 9 n:n +R /Tng c,ch thL hai v "u#t kh$u trc tip @i hQi /oanh nghip c7 tim 9c ti ch'nh m(nh1c7 hi%u Pit cdn k{ v th0 tr!ng 5;1 h-n n6a +{ ph)i c7 tr,ch nhim r#t 9n vi ng!i ti:u /cng4Vic +R /Tng (i 9E +{ kh\c phTc ?c nh6ng v#n tr:n nhng v 9&u v /i1 nu ta mun ki%m +o,t

58

Lun vn tt nghip
ton P u, trnh "u#t kh$u1 thit 9p ?c uan h trc tip vi m(ng 9i ti:u thT v ng!i ti:u /cng th P\t Puc ph)i "u#t kh$u trc tip4 v4 n4ng "a1 t0Ynh 7 qu#n DZK"hu56n mHn "h1 7i ngn "%n 7 "*a "%" <1anh nghip
V/&

<&= 9 v#n ch>ng mi m g4<i ngt c,n P c*a ta vMa thiu 9(i vMa =u1c) v kin thLc1kinh nghim1ngo(i ng64 Zo v= khi h?p t,c vi 5; cWn ch] trOng vo e f<o t(o c,n P c7 * nng 9c ho(ch 0nh v thc hin ch'nh +,ch 4 f<o t(o c,n P trnh m ph,n uc t 4 f<o t(o1 P|i /^ng1 hng /_n c,n P n\m P\t k0p th!i c,c Aip c uc t1 9ut 9 v ch'nh +,ch th-ng m(i 5;1 vn /Tng ch]ng vo thc tiqn +)n "u#t1 kinh /oanh uc t4 f<o t(o v ngo(i ng6 nh#t 9 ting hnh % c,n P c7 * kh) nng giao /0ch uc t4 Ngoi ra1 /oanh nghip c@n ph)i th!ng "u=:n o t(o cng nh&n k; thut 9nh ngh % c7 th% +R /Tng cng ngh hin (i1 +)n "u#t ra +)n ph$m c7 ch#t 9?ng cao1 gi, thnh h( % c7 th% c(nh tranh tt tr:n th0 tr!ng 5;4 S7m 9(i1 % chu$n P0 thc hin A<S5 Vit25; |i hQi + uan t&m c*a t#t c) c,c P:n 9i:n uan1 tM c,c a1 ngnh cho n c,c /oanh nghip v cng ch$n P0 k; cng Pao nhi:u th ta cng ch* ng P#= nhi:u trong 7 nhn nh6ng c- hi v th,ch thLc khi Aip 0nh c7 hiu 9c4

59

Lun vn tt nghip

^:t Du8n
Aip 0nh Sh-ng m(i Vit B 5; 9 mt kt u) kh,ch uan t#t =u phc h?p vi "u th uc t ho, !i +ng kinh t hin na=4 <7 9 kt u) c*a mt u, trnh m ph,n 9&u /i v ki:n tr trong u, trnh 7 VN nhn ?c 9?i 'ch v nhn th#= + cWn thit ph)i ,p /Tng h thng/ th-ng m(i /a vo nSo1 5; nhn thLc ?c 9 VN cWn c7 th!i gian % ,p /Tng h thng 74 Vi ni /ung r#t W= * v chi tit1 A<S5 thc + 9 mt cng cT % iu hnh u, trnh kinh /oanh gi6a hai P:n tr:n c- +8 9ut 0nh uc t4 A<S5 c7 hiu 9c +{ mang 9(i 9?i 'ch cho c) hai nc1 nh#t 9 i vi VN1 mt nc c7 nhiu tim nng "u#t kh$u vo th0 tr!ng rng 9n n= m m#= nm ua ta khng c7 c- hi % thc hin ?c4 Su= nhi:n1 9m th no % th&m nhp 2 ?c mt c,ch c7 hiu u) th 7 9W c) mt v#n ht +Lc phLc t(p1 @i hQi + c g\ng tM c) hai ph'a4 lh'nh jh* v c,c /oanh nghip cWn c7 nh6ng t'nh to,n k; 9^ng1 c7 + chu$n P0 chu ,o th mi thnh cng4 Srong th!i gian n= c,c /oanh nghip VN cWn c g\ng tip tTc tm hi%u 1 chu$n P0 tht k; % Pc vo mt cuc O +Lc mi m c,c i th* ndng kE h-n ta nhiu c) v kinh t 9_n kinh nghim trong "u#t kh$u hng ho, vo th0 tr!ng 5; nh Srung ruc1 c,c nc Nam 5;1 Nylm1 hmkhN4

60

Lun vn tt nghip

61

Related Interests