You are on page 1of 9

Janusz Leon Winiewski

Sceny z ycia za cian

Copyright by Janusz Leon Winiewski Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krakw 200 Wydanie pierwsze !e"i#ery o$ this copy o$ the work does not a%ount to any trans$er o$ copyright to the work& 'ny pub"ication orany other use, disc"osure or disposa" o$ this work in who"e or in parts, in the origina" or in any trans"ation, in adaptation or as an artistic per$or%ance, reading, broadcasting is sub(ect to prior consent o$ Wydawnictwo Literackie& )he consent shou"d be in writing under pain o$ nu""ity& *edakc(a Dorota Wierzbicka-Sarabura, Wiesawa Otto-Weissowa Korekta Etelka Kamocki, Ewa Kochanowicz, Paulina Maochleb +ro(ekt ok,adki i opracowanie gra$iczne Anna Pol *edakc(a techniczna Bo ena Korbut Wydawnictwo Literackie -p& z o&o&, 200 u"& !,uga ., /.0.12 Krakw bezp,atna "inia te"e$oniczna3 0 00 12 .0 10 ksi4garnia internetowa3 www&wydawnictwo"iterackie&p" e0%ai"3 ksiegarnia5wydawnictwo"iterackie&p" $a63 781 0.29 1/0 00 :; te"&3 781 0.29 ;.: 22 20 <-=> :2 0 /00 001;1:01

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja moe by kopiowana! oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Net"ress #igital Sp. z o.o.! operatora sklepu na kt$rym mona naby niniejszy tytu w penej wersji. %abronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Net"ress oraz wydawcy niniejszej publikacji. %abrania si& jej odsprzeday! zgodnie z regulaminem serwisu. "ena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e'booksweb.pl ' audiobooki! e'booki.

(irtualno
?=o teraz, w sierpniu, nag"e w rodku upa"nego "ata spad, nieg wprost pod %o(e bose stopy& < nie pragn4 (u@ niczego wi4ce(, (ak ty"ko podeptaA i roztopiA te p,atkiB& +a%i4tasz te zdaniaC +a%i4taszD Eczywicie, @e takD )y pa%i4tasz ka@de, nawet na(%nie(sze zadrapanie na swoi% ego& >apisa,a% do Ciebie w ciFgu tych dwch "at ki"ka tysi4cy zdaG, a"e te dwa by,y tak naprawd4 na(wa@nie(sze& >atych%iast, co tak@e by,o wy(Ftkowe, zareagowa,e agresywny% zdziwienie%& +ote% w z,oci napisa,e3 ?Liczy,e% wprawdzie na poez(4, a"e na t4 o wie"e %nie( patetycznF, a bardzie( erotycznFB& +o%y"a,e wi4c, @e si4 na %nie ze%cisz& Hciek,e bez po@egnania i za%i"k,e na ki"ka dni& >iczego wtedy tak bardzo nie chcia,a% (ak tego, aby zniknF, raz na zawsze& >ie zniknF,e& +o powrocie I nawet nie zaczeka,e do poniedzia,ku i ,a%iFc wsze"kie usta"one ?zasady bezpieczeGstwaB, wys,a,e tego e0%ai"a z do%u I przeprasza,e, by,e skruszony, zna(dowa,e wy%y"ne usprawied"iwienia d"a swo(e( nieobecnoci podczas tych ?ki"ku sa%otnych dniB i prosi,e, aby% ?zosta,aB& +ostanowi,a% zostaA ty"ko d"atego, @e nie potra$i,e %i do koGca wyt,u%aczyA, co to znaczy ?zostaAB& ' (a bardzo chcia,a% si4 tego dowiedzieA& +rzez tych ?ki"ka sa%otnych dniB by,e z niF w =ia,ogrze& >ag"e przypo%nia,e sobie, @e to (e( u"ubione %ie(sce, zna"az,e czas, aby prze(rzeA o$erty i zarezerwowaA hote"& Edwo,a,e I i nic takiego si4 nie sta,o I wszystkie piFtkowe spotkania, odwa@y,e si4 wy,FczyA $ir%owy te"e$on i w akcie niebywa,ego u Ciebie heroiz%u nie wziFA ze sobF ko%putera& >ag"e, przez nieca,e trzy doby by,e dok,adnie taki, (akiego ona pragnie& < (akiego pa%i4ta sprzed ki"ku "at& Co si4 z )obF sta,oC +rzypo%nia,e sobie, (ak bardzo (est d"a Ciebie wa@naC +rzestraszy,e si4 sa%ego siebieC !otk"iwie( ni@ dotychczas poczu,e si4 winnyC Czy ty"ko chcia,e ukaraA %nie za odrzucenieC W dzieG, pod p"a@owy% paraso"e%, nachy"a,e si4 nad niF, aby pos%arowaA kre%e% (e( p"ecy, uda i piersi, opowiada,e (e( ksiF@k4, ktrF w,anie czytasz, a ona, po bardzo d,ugi% oczekiwaniu, %ia,a wreszcie ca,F )wo(F uwag4 i okaz(4, aby przypo%nieA Ci, a"bo racze( powtrzyA, @e (este d"a nie( na(wa@nie(szy& Czy wiesz w og"e, co to znaczy byA d"a kogo na(wa@nie(szy%C Wieczora%i, po ko"ac(i, spacerowa"icie po p"a@y, zbiera,e d"a nie( %usz"e, trzy%a,e (F za r4k4, ukradkie% bra,e do ust (e( w,osy i wsuwa,e d,onie pod b"uzk4 "ub sukienk4& +ote% siada"icie obok siebie przytu"eni i podczas zachodw s,oGca ob(ania,e (e( szepte% kos%o"ogi4& Jdy zaczyna,o robiA si4 cie%no, wraca"icie popiesznie do hote"u& Ena rozbiera,a si4 d"a ciebie (u@ w windzie, a )y nerwowo szuka,e w kieszeni k"ucza do poko(u& *ano budzi,a Ci4 poca,unka%i, robi,a z )obF wszystko to, o czy% nawet nie o%ie"a,e si4 $antaz(owaA, a )y dziwi,e si4, skFd ona tak dok,adnie wie, czego pragniesz& Kauwa@y,e, @e ona przy ty% p,aka,aC Kapyta,e chocia@ raz, d"aczego p,aczeCD Jasne, @e nie& W,asnych @on nie pyta si4 o tak natura"ne rzeczy& Je"i w,asne @ony p,aczF w takich %o%entach, to %4@owie oczywicie zak,ada(F, @e one %ogF p,akaA wy,Fcznie z rozkoszy& !"aczego, gdy napisa,a% Ci, @e (a p,acz4 w takich %o%entach, robi,e wszystko, aby dowiedzieA si4 d"aczegoC < d"aczego, gdy (u@ upewni,e si4, @e to przez Ciebie, przestawa,o Ci4 to zupe,nie interesowaAC !"aczego w og"e (aC La% dok,adnie ty"e "at co ona, %a% ten sa% ko"or w,osw, tak sa%o (ak ona chcia,aby% %ieA wi4ksze piersi, wi4ce( butw i wi4ce( seksu& -,ucha% te( sa%e(

%uzyki, czyta% te sa%e ksiF@ki i tak sa%o (ak ona nie znosz4 Warszawy oraz "edzi w %ietanie& +oza ty%, tak sa%o (ak ona kFpi4 si4 w zbyt gorFce( wodzie, nigdy nie pi(4 s,odkiego wina, "ubi4 orienta"ne restaurac(e, uwie"bia% czarne koty, wysy,a% kartki wiFteczne do %o(ego gineko"oga, nienawidz4 internetu, histerycznie bo(4 si4 pa(Fkw, d@d@ownic i po"itykw, i dok,adnie tak sa%o (ak ona zasn4 na prawy% boku dopiero wtedy, gdy (este% pewna, @e %( %F@ zasnF, obok %nie& +onad dwa "ata te%u, w "istopadzie, wys,a,a% sw( pierwszy w @yciu e0%ai"& !o %o(ego %4@a& Wca"e nie %ia, byA anoni%owy& Ka,o@y,a% swo(e pierwsze w @yciu konto e0%ai"owe& +oniewa@ nie chcia,a% byA (akF ta% ?'niF:::::B, wybra,a% swo(e drugie i%i4& >apisa,a% %u, tak po prostu, @e (este% w ni% zakochana& =o by,a%& >ie rozpozna, ani %o(ego drugiego i%ienia, ani %nie& +rzez ponad dwa "ata o wszystki%, co na(wa@nie(sze w (ego @yciu, na(pierw dowiadywa,a si4 ona& )o znaczy %y obie, ty"e @e (a I ty"ko czasa%i I dowiadywa,a% si4 o ty% drugi raz& +rzez ponad dwa "ata bardzo chcia,a%, aby by, %i dro@szy ni@ %o(a godnoA& W sierpniu przesta,a% chcieA& ' wczora( zaczF, si4 nowy rok i spe,nia(Fc swo(e na(wa@nie(sze postanowienie, zacz4,a% Ci4 nienawidziA& Jutro znowu wrcisz pMno do do%u& =o znowu %asz bardzo wa@ne zebranie& Jutro %a znowu padaA nieg pod %o(e stopy& < (utro %nie zobaczysz&&&

(yspa kobiet
+onoA kiedy =g, z%4czony tworzenie% wiata d"a "udzi, postanowi, stworzyA co ty"ko d"a siebie& WziF, wi4c garA na(pi4knie(szych pere, i rozsypa, (e na rodku oceanu w pob"i@u rwnika& < tak powsta,y La"ediwy&&& )akF ba(kowF histori4 powstania tych wysp prezentu(F angie"skie, w,oskie, nie%ieckie i ostatnio tak@e rosy(skie przewodniki zach4ca(Fce turystw, aby bez wahania opr@nia"i swo(e konta bankowe, wsiada"i w sa%o"oty we Nrank$urcie, Londynie, Loskwie czy *zy%ie i po prawie dziesi4ciu godzinach "otu "Fdowa"i w La"e I sto"icy paGstwa, gdzie przesiFdF si4 do powietrznych takswek, a te przetransportu(F ich na wysp4, ktrF wybra"i sobie w kata"ogu& Kennedy, czterdziestoki"ku"etni <r"andczyk z kato"ickie( cz4ci =e"$astu, nie wybiera, @adne( per,y& W .::: roku, po ty% (ak (ego @ona uciek,a z ?ob"eny% gruby% protestante%B, sprzeda, sa%ochd i po"ecia, %edytowaA na -ri Lank4& Jdy koGczy,y %u si4 pieniFdze, kupi, gazet4 i zna"az, prac4 z og,oszenia& -zwedzka $ir%a szuka,a cz,owieka, ktry %wi p,ynnie po angie"sku, zna si4 na nurkowaniu, insta"ac(ach e"ektrycznych, ogrodnictwie, hydrau"ice, ko%puterach i ?nie boi si4 wyzwaGB& Kennedy nie zna, si4 wtedy na niczy%& >awet dzisia( nie uwa@a, by %wi, po angie"sku& )y% bardzie( @e %wi p,ynnie& Cz,owiek z =e"$astu nigdy nie przyzna si4, @e %wi po angie"sku& Chyba @e dzia,a w ?akcie na(wy@sze( koniecznociB& !o dzisia( nie wie, (ak uda,o %u si4 przekonaA pracownic4 dzia,u persona"nego w agenc(i, ktra reprezentowa,a -zwedw w Co"o%bo& +ewnie d"atego, @e kobiety zawsze wierzy,y w ka@de (ego k,a%stwo& ' %o@e d"atego, @e s,owo ?KennedyB dzia,a na nie tak %agicznie& Ka wyp,at4 po pierwszy% %iesiFcu wykupi, prze"ot do La"e i transport ,odziF %otorowF na wysp4& !opiero po wy"Fdowaniu dowiedzia, si4, @e (est na ato"u Naadhippo"hu& !o dzisia( nie wy%awia tego poprawnie, chocia@ od o%iu "at %ieszka i pracu(e I tak naprawd4 (ako ?dozorca wyspy od wszystkiegoB I na e"iptyczne( p"a%ie z piasku, poroni4te( pa"%a%i, pod ktry%i wybudowano trzydzieci drewnianych, dekadencko "uksusowych bunga"oww& Ed o%iu "at sp4dza tuta( tak@e sw( czternastodniowy ur"op, podczas ktrego pracu(e& -zwedzi nie zgodzi"i si4, aby %g, zostawaA w ty% czasie na wyspie& Wakac(e na La"ediwach sF i %a(F byA drogie& >awet ich rozu%ie& <nacze( zrobi si4 tuta( La(orka& Jdy zapyta,e%, czego %u w ty% ra(u braku(e, odpowiedzia, bez chwi"i zastanowienia3 I Kobiet&&& i wca"e nie chodzi %i o orgaz%y I doda, natych%iast& I Chodzi o zespo"enie dusz& Ergaz%y %og4 sobie ciFgnFA z internetu& >awet na tak s,aby% ,Fczu, (akie (est tuta(& Oeby si4 zespo"iA, %usisz si4 na(pierw zachwyciA, pote% si4 zapo%nieA, a na koGcu, gdy (u@ nie po@Fdasz, chcieA trwaA w %ozo"ny% ce"ibacie ty"ko (ednego cia,a& =o okaza,o si4, @e (e( dusza i %zg sF o wie"e wa@nie(sze& )uta( spotyka% wie"u %4@czyzn, ktry% si4 to uda,o& +rzy"atu(F na wysp4 z taki%i w,anie kobieta%i& Jak 'rthur i Lada%e& )ak (F nazywa%y& -F tuta( (u@ piFty raz& -p4dza(F tu =o@e >arodzenie i wraca(F do Puropy w po,owie stycznia& 'rthur %a ty"e pieni4dzy, @e gdyby ty"ko chcia,, %g,by kupiA t4 wysp4 na w,asnoA& La ki"ka bankw w Londynie, trzy w Pdynburgu,

dwa wie@owce w !uba(u i dwie $ir%y w Qongkongu& -prawdzi,e% to w ?Joog"eB& +i4A "at te%u spotka, przypadkowo Lada%e na "otnisku w La"e& < zachwyci, si4& Kostawi, wszystko i przy"ecia, za niF& < tuta( si4 pewnie zapo%nia,& < zapewne d"atego tuta( wraca& )a wyspa podoba si4 i%, choA (est (ak %arny ca%ping nad (eziore% w porwnaniu z inny% wyspa%i& Log"iby wyna(FA sa%i d"a siebie ca,ego Qi"tona, a"e przy"atu(F tuta( do bunga"owu& =o tuta( si4 wszystko zacz4,o& En %a pi4AdziesiFt osie% "at, a ona czterdzieci pi4A& Wie% to od >isayya%, ktra pracu(e w recepc(i i widzia,a ich paszporty& Lo(a @ona, gdy bra"i%y "ub, nie wyg"Fda,a (ak ona teraz& ' by,a wtedy sporo przed trzydziestkF& Lada%e, w ta(e%nicy przed ni%, przychodzi do %nie i prosi, aby nie pozwa"aA (e( %4@owi na korzystanie z internetu w czasie pobytu na wyspie& La% k,a%aA, @e nie dzia,a& < zostawia kopert4 z banknota%i& +ote% on przychodzi do %nie i prosi, aby% sprawdza,, w ta(e%nicy przed (ego @onF, (ego poczt4 e"ektronicznF i drukowa, %u e0 %ai"e przychodzFce z wybranych adresw& < tak@e zostawia kopert4 z banknota%i& Ka@dego dnia rano, przed niadanie%, gdy skoGczy biegaA po p"a@y wok, wyspy, wpada do %nie zdyszany do biura i czyta e0%ai"e (ak ch,opiec, ktry robi co bardzo z,ego w ta(e%nicy przed rodzica%i& W tych tekstach sF su%y, ktrych (a nie %og4 sobie nawet wyobraziA& Czasa%i 'rthur pisze na kartkach odpowiedzi, ktre pote% wysy,a%& >ieraz %a% wra@enie, @e to (a, a nie on, kupu(4 "ub sprzeda(4 co za prawie %i"ion $untw& Jego @ona nie %o@e si4 ?w @adny% wypadkuB dowiedzieA, @e on bywa w %oi% biurze, bo ?by,aby bardzo s%utnaB& Ka@dego wieczoru oko,o p,nocy, obchodzFc wysp4 podczas ostatnie( kontro"i, spotyka% ich na p"a@y& -iedzF wtu"eni w siebie i roz%awia(F&&&

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja moe by kopiowana! oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Net"ress #igital Sp. z o.o.! operatora sklepu na kt$rym mona naby niniejszy tytu w penej wersji. %abronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Net"ress oraz wydawcy niniejszej publikacji. %abrania si& jej odsprzeday! zgodnie z regulaminem serwisu. "ena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e'booksweb.pl ' audiobooki! e'booki.

Related Interests