You are on page 1of 5

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 8 i hc Nng nm 2012

THIT K V THC HIN H THNG GIM ST HNH TRNH S DNG NH V TON CU


DESIGN AND IMPLEMENT JOURNEY TRACKING SYSTEM USING GLOBAL POSITION SYSTEM SVTH: Nguyn Tin Chun, Mai Xun Hong
Lp 10DTLT, Khoa in t Vin thng, Trng i hc Bch khoa, i hc Nng

GVHD: KS. V Vn Thanh


Khoa in t Vin thng, Trng i hc Bch khoa, i hc Nng
TM TT Mc ch ca ti l thit k v thc hin h thng gim st hnh trnh s dng nh v ton cu (GPS), bao gm cc module phn cng tch hp cc chc nng GPS, GSM/GPRS, thu nhn cc thng tin nh v t v tinh v truyn v my ch dch v Web d liu v thi gian, kinh , v , vn tc tc thi, tng thi gian di chuyn, s ln v tng thi gian dng , cc cnh bo, T , bng cch truy cp vo trang web, thng qua giao din ha, hoc tin nhn SMS, ngi dng c th xc nh c v tr cng nh tnh trng ca phng tin hin thi. ABSTRACT The papers aim is design and implement journey tracking by using Global Positioning System (GPS), includes hardware modules integrated GPS,GSM/GPRS functions for receiving locator information from satellite and transferring data to Web server such as time, coordinate, immediately speed, total drive time, count and total stop time, warnings, T herefore, by accessing webpage via graphical interface or SMS message, user can detect position and current status of device.

1. t vn Trong lnh vc in t vin thng, vic ng dng GPS kt hp vi h thng thng tin di ng ton cu/dch v v tuyn gi tng hp (GSM/GPRS) v h thng thng tin a l (Geographic Information System GIS) gip gim st hnh trnh ca phng tin t xa theo thi gian thc mang li nhng li ch thit thc trong cng tc qun l ca cc c nhn, doanh nghip v t chc. Mt khc, bi bo c vit trong giai on nh nc ang trin khai l trnh gn thit b gim st hnh trnh cho phng tin vn ti theo iu 12 ca Ngh nh 912009/N-CP. Tuy nhin cc sn phm c trn th trng hu ht c nhp t nc ngoi gi thnh cao v chi ph bo dng tn km. Xut pht t nhu cu thc tin, nhm chn ti thit k v thc hin h thn g gim st hnh trnh. Mc tiu ban u l sn phm t c cc tiu chun c bn ti Mc 2 ti iu 12 ca Ngh nh 91-2009/N-CP. 2. Thit k v thc hin h thng gim st hnh trnh c bn

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 8 i hc Nng nm 2012

2.1. M hnh tng quan v nguyn l hot ng ca h thng 2.1.1. M hnh tng quan

V Tinh GPS

My Ch Dch V
Mng Internet

Cc Phng Tin Giao Thng

Mng Vin Thng Di ng

My Tnh Gim St

in Thoi Di ng

Hnh 1. M hnh tng quan ca h thng gim st hnh trnh

2.1.2. Nguyn l hot ng Module GPS+GSM/GPRS c cm bin thu tn hiu nh v t v tinh GPS mt cch lin tc. Cc tn hiu ny s c chuyn i thnh cc chui d liu theo chun ca hip hi in t hng hi quc t (National Marine Electronics Association: NMEA) gi n cho vi iu khin gii m, tch ly ni dung yu cu. Sau d liu c truyn qua mng GPRS, n mng Internet v my ch dch v v c lu tr, x l hin th trn web. T cc my tnh ni mng Internet c th truy cp vo my ch dch v web gim st hnh trnh cng nh trng thi hin thi ca phng tin. Ngoi ra, khi c tin nhn SMS yu cu t pha ngi dng s dng in thoi di ng, module cng tr v cc thng tin nh v di dng SMS. 2.2. Thit k module thit b nh v 2.2.1. Thit k mch phn cng
P1 1 6 2 7 3 8 4 9 5 PIC_UART1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 D3 LED_GNL D4 LED_GSTT P2 1 6 2 7 3 8 4 9 5 PIC_UART2 P3 Vbat LS1 Vbat 1 1N4001 D5 2 BUZZER RI +3.3V LED_GRI D6_G37 R15 270 SIM_GSPA P4 1 6 2 7 3 8 4 9 5 SIM_GSM 1 6 2 7 3 8 4 9 5 R1IN_SIM R2IN_SIM TXD_GSM GPS_TXA T1OUT_SIM C25 R1IN_SIM C46 +3.3V C47 10uF 10uF 10uF 1 3 4 5 2 6 +3.3V C43 10uF T2OUT_PIC R2IN_PIC C44 10uF C42 10uF U7 T1OUT_PIC R1IN_PIC R1IN_PIC R2IN_PIC PIC_TX1 PIC_TX2 C23 10uF 13 8 11 10 1 3 4 5 2 6 R1IN R2IN T1IN T2IN C1+ C1C2+ C2V+ VMAX232_PIC R1OUT R2OUT T1OUT T2OUT VCC 12 9 14 7 +3.3V 16 C45 10uF GND 15 PIC_RX1 PIC_RX2 T1OUT_PIC T2OUT_PIC J14 SIM_GSM Vbat Vbat U6
TXD_GSM

RXD_GSM D14_G11 1N4001 BT1_G11 3.3V C15_G13 D10_G11 1N4001 100nF SW2_P1 1 4 5 BT_RST VRTC PWRKEY SIM_VDD SIM_RST SIM_DATA SIM_CLK 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

3 2 1

Vbat

J15 SIM_GPSA

R28_G29

RXD_GSM
3 2 1

GPS_RXA
GPS_TXA

R28_G31

TXD_GSM

10

10 RI

R28_G51 GPS_TXA 10 R28_G2 GPS_RXA 10


2 1

GND VBAT GND VBAT SIM548C GND VBAT GND VBAT ADC0 VCHG VRTC VCHG PWRKEY TEMP-BAT SIM-PRESENCE NETLIGHT SIM-VDD BUZZER SIM-RST STATUS SIM-DATA GPIO-1 SIM-CLK DISP-CS DCD DISP-CLK DTR DISP-DAT RXD DISP-D/C TXD DISP-RST RTS GPIO-0 CTS DBG-RXD RI DBG-TXD AGND AGND SPK1P MIC1P SPK1N MIC1N SPK2P MIC2P SPK2N MIC2N GPS_M-RST GPS_BOOTSEL GPS_TXA GPS_TIMEMARK GPS_RXA GPS_WAKEUP GPS_TXB GPS_VCC_RF GPS_RXB GPS_VANT GPS_VRTC GPS_VCC

R9 NETLIGHT BUZZER STATUS R7_G16 NETLIGHT 470 1 270


3

R10 270 R11_G20

Q3 C1815

E C

STATUS 470 R12 10K

R8 10K

Q4 C1815

U8 13 8 11 10 R1IN R2IN T1IN T2IN C1+ C1C2+ C2V+ VR1OUT R2OUT T1OUT T2OUT VCC 12 9 14 7 +3.3V 16 C49 10uF GND 15 RXD_GSM GPS_RXA T1OUT_SIM T2OUT_SIM

MAX232_SIM C48 10uF T2OUT_SIM R2IN_SIM

BT2_G59 3.3V

BUZZER R13 470 J3 CON2_G59 R14 10K

Q5 C1815

SIM 548C MODULE

LEDS

INDICATE

COM PORTS INTERFACE

Hnh 2. Cc khi Sim548C, Led ch th v cc cng Com trn mch.


+5V Vbat POWER IN 3
16 15 LCD_D7 14 LCD_D6 13 LCD_D5 12 LCD_D4 11 10 9 8 7 LCD_RS LCD_EN 3

C100_PWR + 100uF

ADJ EN

GND

J8
1

D15_PWR 2

U11

LM117 VOUT

C21_PWR + 10uF

GND

+5V

VIN

+3.3V R21_PWR 330

R24 4.7K

RH1/A17 RH0/A16 RE2/AD10/#CS/P2B RE3/AD11/P3C RE4/AD12/P3B RE5/AD13/P1C RE6/AD14/P1B RE7/AD15/ECCP2P2A RD0/AD0/PSP0 RD1/AD1/PSP1 RD2/AD2/PSP2 RD3/AD3/PSP3 RD4/AD4/PSP4/SDO2 RD5/AD5/PSP5/SPI2/SDI2 VDD VSS RD6/AD6/PSP6/SCK2/SCL2 RD7/AD7/PSP7/#SS2 VSSPLL VDDPLL RBIAS VSSTX TPOUT+ TPOUTVDDTX

Khi Sim 548C Module: l dng module combo, tch hp cc chc nng GPS+GSM/GPRS. Hai khi GPS v GSM/GPRS hot ng c lp nhau, ngun cung cp cho khi GSM/GPRS l 3.4-4.5v, cho khi GPS l 3.3V, giao tip thng qua 2 cp chn TX-RX ring bit. C 2 ngun pin lu d liu khi to cho GPS v ng h thi gian thc.
470 33pF 10pF 330
6 5 4 3 2 1

U100 MIC29302ADJ/TO220 OUT 4

5 1

C101_PWR + 100uF

R102_PWR C102_PWR

C103_PWR

R16_PWR

K A D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

IN

E RW RS Vee Vdd GND

12V

R111 330

LCD16X2

10k

R101_PWR 100k

D12_PWR

+5V

+5V

VR_LCD_E

R100_PWR 43k

R107

D20

LED

RB4

U5

LM7805C/TO +5V OUT

+3.3V +3.3V C36_P81 C37_P86 100nF 100nF

R108

D21

LED

RB5

LCD_D4 LCD_D5 LCD_D6 LCD_D7 LCD_EN LCD_RS

IN

GND

C17_PWR 100nF

3 R17_PWR 330 C20_PWR C19_PWR 100nF

D11_PWR LED +5V

+3.3V

R109

D22

LED

C35_P76 100nF

RB6

100uF

+3.3V

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76

R110

D23

LED

RB7

D13_PWR

C22_PWR C24_PWR + 47uF 100nF

LED +3.3V

R25_P13 MCLR 1K

+3.3V

BT_RST

SW2_P13 C41 0.1uF RB0 RB1 RB2 RB3

Khi Led Indicate: bao gm cc led ch th trng thi cho module.


J16

C25_P16

100nF

R23_P63

POWER

1 2 3 4 5

RB4 RB5 RB6 RB7 RB8

MCLR

HEADER 5

2
NAP_ICSP 1 2 3 4 5 6

+3.3V 100nF C27_P17 100nF

C26_P16

RH5/AN13/P3B RH4/AN12/P3C RF1//AN6/C2OUT ENVREG AVDD AVSS RA3/AN3/VREF+ RA2/AN2/VREFRA1/LEDB/AN1 RA0/LEDA/AN0 VSS VDD RG7 RJ7/#UB VSS RA5/AN4 RA4/TOCKI RC1/T1OSI/ECCP2/P2A RC0/T1OSO/T13CKI RC6/TX1/CK1 RC7/RX1/DT1 RJ4/BA0 RJ5/#CE RJ0/ALE RJ1/#OE

RF7 RF6 RF5 RF4 RF3 RF2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RH2/A18 RH3/A19 RE1/AD9/#WR/P2C RE0/AD8/#RD/P2D RB0//INT0/FLT0 RB1/INT1 RB2/INT2 RB3/INT3/ECCP2/P2A NC RG6 RG5 RF0/AN5 #MCLR RG4/CCP5/P1D VSS VDD CORE/V_CAP VDD RF7/#SS1 RF6/AN11 RF5/AN10/C_VREF RF4/AN9 RF3/AN8 RF2/AN7/C1OUT RH7/AN15/P1B RH6/AN14/P1C

U4 PIC18F97J60

VDDRX TPIN+ TPINVSSRX RG0/ECCP3/P3A RG1/TX2/CK2 RB4/KBIO RB5/KBI1 RB6/KBI2/PGC RJ2/#WRL VSS OSC2/CLKO OSC1/CLKI VDD RJ3/#WRH VSS VDD RJ6/#LB RB7/KBI3/PGD RC5/SDO1 RC4/SDI1/SDA1 RC3/SCK1/SCL1 RC2/ECCP1/P1A RG2/RX2/DT2 RG3/CCP4/P3D

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

C34_P75 100nF

PIC_TX2 RB4 RB5 PGC

RB6 C30_P64 33pF

+3.3V +3.3V PGD LM35 PIC_RX2 RB7 C33_P62 100nF C32_P59 100nF

CRYS_P63 1M 25MHz C31_P63 33pF

+3.3V MCLR PGD PGC

J12 PIC_UART1

J13 PIC_UART2

3 2 1

RF1

C40_ICSP 100nF

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PIC_RX1
PIC_TX1

PIC_RX2
PIC_TX2

CON6 +3.3V J9 1

+3.3V +3.3V

PIC_RX1 PIC_TX1 +3.3V C28_P30 100nF C29_P37 100nF Y2

3 2 1

3 2 1

Vbat Vbat U6

Vbat

4 9 5 PIC_UART1

PIC_TX1 PIC_TX2 C23 10uF 10uF

11 10 1 3 4 5 2 6

T1IN T2IN C1+ C1C2+ C2V+ V-

T1OUT T2OUT VCC

14 7 +3.3V 16

T1OUT_PIC T2OUT_PIC

RXD_GSM
TXD_GSM

D14_G11 1N4001 BT1_G11 3.3V C15_G13

D10_G11 1N4001 100nF SW2_P1 1 4 5 BT_RST VRTC PWRKEY SIM_VDD SIM_RST SIM_DATA SIM_CLK

J15 SIM_GPSA

R28_G29

RXD_GSM
3 2 1

GPS_RXA
GPS_TXA

R28_G31

TXD_GSM

10

10 RI

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 8 i hc Nng nm 2012


Vbat LS1 Vbat 1 1N4001 D5 2 BUZZER RI +3.3V LED_GRI D6_G37 R15 270 SIM_GSPA P4 R28_G51 GPS_TXA 10 R28_G2 GPS_RXA 10 1 6 2 7 3 8 4 9 5 TXD_GSM GPS_TXA C25 11 10 1 3 4 5 2 6 T1OUT_SIM R1IN_SIM T1IN T2IN C1+ C1C2+ C2V+ VT1OUT T2OUT VCC 14 7 16 T1OUT_SIM T2OUT_SIM +3.3V 10uF C46 +3.3V C47 10uF 10uF C49 10uF GND 15 MAX232_SIM C48

Khi Com Ports Interface: gm 4 cng COM giao tip vi my tnh kim tra, INDICATE COM PORTS INTERFACE sa SIM li548C v MODULE thc hin trao i d liu gia vi LEDS iu khin PIC vi Sim 548C.
BT2_G59 3.3V BUZZER R13 470 J3 CON2_G59 Q5 C1815 R14 10K 1 6 2 7 3 8 4 9 5
2 1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

GND VBAT GND VBAT SIM548C GND VBAT GND VBAT ADC0 VCHG VRTC VCHG PWRKEY TEMP-BAT SIM-PRESENCE NETLIGHT SIM-VDD BUZZER SIM-RST STATUS SIM-DATA GPIO-1 SIM-CLK DISP-CS DCD DISP-CLK DTR DISP-DAT RXD DISP-D/C TXD DISP-RST RTS GPIO-0 CTS DBG-RXD RI DBG-TXD AGND AGND SPK1P MIC1P SPK1N MIC1N SPK2P MIC2P SPK2N MIC2N GPS_M-RST GPS_BOOTSEL GPS_TXA GPS_TIMEMARK GPS_RXA GPS_WAKEUP GPS_TXB GPS_VCC_RF GPS_RXB GPS_VANT GPS_VRTC GPS_VCC

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

D3 LED_GNL D4 LED_GSTT P2 1 6 2 7 3 8 4 9 5 PIC_UART2 P3 +3.3V

C42

C45 10uF GND 15

C43 10uF T2OUT_PIC R2IN_PIC C44

MAX232_PIC

R9 NETLIGHT BUZZER STATUS R7_G16 NETLIGHT 470 1 270


3

R10 270 R11_G20

10uF

Q3 C1815

E C

STATUS 470 R12 10K

R8 10K

Q4 C1815

U8 R1IN_SIM R2IN_SIM 13 8 R1IN R2IN R1OUT R2OUT 12 9 RXD_GSM GPS_RXA

10uF

T2OUT_SIM R2IN_SIM

SIM_GSM

+5V Vbat J8 POWER IN 3


1

D15_PWR 2 12V 2 5 1 IN

U100 MIC29302ADJ/TO220 OUT


GND

16 15 LCD_D7 14 LCD_D6 13 LCD_D5 12 LCD_D4 11 10 9 8 7

470 R101_PWR 100k

33pF

10pF

330 D12_PWR

6 5 LCD_RS 4 3 2 1 LCD_EN

C100_PWR + 100uF

ADJ EN

C101_PWR + 100uF

R102_PWR C102_PWR

C103_PWR

R16_PWR

E RW RS Vee Vdd GND

R111 330

LCD16X2
K A D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

10k +5V VR_LCD_E R107 RB4 +3.3V +3.3V C36_P81 C37_P86 RB5
LCD_D4 LCD_D5 LCD_D6 LCD_D7 LCD_EN LCD_RS

+5V

R100_PWR 43k

D20

LED

U5 1 IN

LM7805C/TO +5V OUT R17_PWR 330 C20_PWR C19_PWR 100nF


GND

R108

D21

LED

100nF 100nF +3.3V C35_P76 100nF RB7 RB6 R110 R109 D22 LED

C17_PWR 100nF

D11_PWR LED +5V +3.3V

100uF

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76

D23

LED

U11 +5V 3 C21_PWR + 10uF VIN

LM117 VOUT 2

+3.3V R21_PWR 330 D13_PWR

R24 4.7K R25_P13 MCLR 1K SW2_P13 C41 0.1uF RB0 RB1 RB2 RB3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RH1/A17 RH0/A16 RE2/AD10/#CS/P2B RE3/AD11/P3C RE4/AD12/P3B RE5/AD13/P1C RE6/AD14/P1B RE7/AD15/ECCP2P2A RD0/AD0/PSP0 RD1/AD1/PSP1 RD2/AD2/PSP2 RD3/AD3/PSP3 RD4/AD4/PSP4/SDO2 RD5/AD5/PSP5/SPI2/SDI2 VDD VSS RD6/AD6/PSP6/SCK2/SCL2 RD7/AD7/PSP7/#SS2 VSSPLL VDDPLL RBIAS VSSTX TPOUT+ TPOUTVDDTX

GND

+3.3V 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

C22_PWR C24_PWR + 47uF 100nF

LED +3.3V

J16 1 2 3 4 5 RB4 RB5 RB6 RB7 RB8

C25_P16

100nF

R23_P63

POWER

MCLR

HEADER 5 C26_P16

+3.3V 100nF C27_P17 100nF

RH5/AN13/P3B RH4/AN12/P3C RF1//AN6/C2OUT ENVREG AVDD AVSS RA3/AN3/VREF+ RA2/AN2/VREFRA1/LEDB/AN1 RA0/LEDA/AN0 VSS VDD RG7 RJ7/#UB VSS RA5/AN4 RA4/TOCKI RC1/T1OSI/ECCP2/P2A RC0/T1OSO/T13CKI RC6/TX1/CK1 RC7/RX1/DT1 RJ4/BA0 RJ5/#CE RJ0/ALE RJ1/#OE

RF7 RF6 RF5 RF4 RF3 RF2

RH2/A18 RH3/A19 RE1/AD9/#WR/P2C RE0/AD8/#RD/P2D RB0//INT0/FLT0 RB1/INT1 RB2/INT2 RB3/INT3/ECCP2/P2A NC RG6 RG5 RF0/AN5 #MCLR RG4/CCP5/P1D VSS VDD CORE/V_CAP VDD RF7/#SS1 RF6/AN11 RF5/AN10/C_VREF RF4/AN9 RF3/AN8 RF2/AN7/C1OUT RH7/AN15/P1B RH6/AN14/P1C

U4 PIC18F97J60

VDDRX TPIN+ TPINVSSRX RG0/ECCP3/P3A RG1/TX2/CK2 RB4/KBIO RB5/KBI1 RB6/KBI2/PGC RJ2/#WRL VSS OSC2/CLKO OSC1/CLKI VDD RJ3/#WRH VSS VDD RJ6/#LB RB7/KBI3/PGD RC5/SDO1 RC4/SDI1/SDA1 RC3/SCK1/SCL1 RC2/ECCP1/P1A RG2/RX2/DT2 RG3/CCP4/P3D

C34_P75 100nF PIC_TX2 RB4 RB5 PGC

BT_RST

RB6 C30_P64 33pF

+3.3V +3.3V PGD LM35 PIC_RX2 RB7 C33_P62 100nF C32_P59 100nF

CRY S_P63 1M 25MHz C31_P63 33pF

NAP_ICSP 1 2 3 4 5 6

+3.3V MCLR PGD PGC

J12 PIC_UART1

J13 PIC_UART2

3 2 1

RF1

C40_ICSP 100nF

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PIC_RX1
PIC_TX1

PIC_RX2
PIC_TX2

CON6 +3.3V J9 1 2 3

+3.3V +3.3V

PIC_RX1 PIC_TX1 +3.3V C28_P30 100nF C29_P37 100nF Y2

LM35

32.768 KHz_P43

SENSOR_LM35

C38_P43 22pF

C39_P44 22pF

MCU

Hnh 3. Khi ngun cung cp v mch iu khin trung tm

Khi mch iu khin trung tm: bao gm vi iu khin PIC18F97J60, c 2 cng UART thc hin gii m, tch d liu GPS v gi lnh cho Sim 548C gi d liu n my ch dch v Web thng qua mng GPRS, hoc gi tin nhn SMS phn hi. Ngoi ra cn c LCD hin th cc thng tin. Khi ngun cung cp Power: to ra ngun 4V cung cp cho khi GSM/GPRS, 3.3V cho khi GPS, v 5V cho LCD.

2.2.2. Xy dng lu chng trnh cho Vi iu khin


Bt u
Thit lp kt ni GPRS

Thit lp cng vo ra

C kt ni? Y

c SMS

Thit lp ngt v tim er

C SMS? N

Ni dung hp l?

Y Y Gi SMS

Khi to LCD

C n nt? N

Hin th thng tin gii thiu

Kt ni li? N

Xa SMS

Gi d liu

Thot ? Y Kt thc

Hnh 4. Lu chng trnh

3 2 1

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 8 i hc Nng nm 2012

2.3. Thit k WebServer


Server

Listen on Port

Client

AJAX

MySQL Database

Website

Auto-Request

Auto-Response

PHP

Hnh 5: M hnh gim st Client Server giao din Web

Cc yu cu ban u ca Web server: Kt ni Internet Mt a ch IP tnh hoc DNS c nh Cho php truy cp qua cng 80 (HTTP) v mt cng bt k trao i d liu vi cc thit b qua giao thc TCP (V d: 2020)

Trc khi i vo thit k m hnh gim st, ta phi xy dng phng thc thu thp d liu GPS t thit b gi v Server. D liu c trao i gia thit b v Server thng qua cc gi IP v da trn giao thc TCP (SIM548C ch h tr TCP stack). Nhim v ny c thc thi bi chng trnh lng nghe trn cng 2020, hot ng lin tc nhn, x l v sao lu d liu gi v t thit b. Sau khi nhn c d liu, Server phi phn bit c thit b no gi n. Vic qui nh cho mi thit b mt ID l cn thit, chng hn nh bin s xe m thit b ang c gn ln. Qui trnh cung cp thng tin v thit b cho Server tng t nh mt qui trnh ng nhp thng thy. V th, c s d liu c khi to cho mi thit b trc khi a vo hot ng, ngoi mc ch bo mt cn l ni cp nht d liu mi mi khi thit b ng nhp thnh cng. Bc tip theo l xy dng h thng Web bng ngn ng kch bn trnh ch PHP. y l mt cng c mnh cho vic lp trnh cc trang Web ng v tng tc. Nhim v chnh ca PHP l truy cp c s d liu cho mc ch ng nhp trang Web v hin th thng tin hin ti ca thit b. Yu t ng c AJAX m nhim nh kh nng trao i d liu gia Client vi Server cho php cp nht cc thnh phn ca trang Web m khng phi ti li ton b trang.

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 8 i hc Nng nm 2012

Hnh 6: Giao din Web gim st hnh trnh

3. Kt lun Bc u bi bo thit k v hon thin thnh cng h thng gim st hnh trnh c bn. H thng c chy th nghim thc t v t cc kt qu ra nh ban u: hin th v xc nh c thng tin ca ngi iu khin, ta , vn tc di chuyn tc thi, s ln v tng thi gian dng , cc cnh bo v vt tc , cnh bo khn cp ca phng tin cn gim st thng qua giao din trang web v tin nhn SMS. Tuy nhin, do phm vi lm ti nn bi bo cha xy dng c mt Server c tc truy cp nhanh hn, khng chn cc module cm bin GPS c chnh xc cao do gi thnh cao. T cc kt qu ban u thu c, ta c th hiu chnh v pht trin thm cc tnh nng khc cho thit b nh: chc nng gim st s ln ng m ca xe, s ln np nhin liu, trang b camera chp nh khi cn v m rng i cho tng p dng nh cc phng tin giao thng khc, ti sn c nhn hoc thm ch l con ngi TI LIU THAM KHO [1] SIMCOM Ltd. (2007-02-07), SIM548C Hardware Design V1.01, SIMCOM Ltd. [2] SIMCOM Ltd. (2008-04-30), SIM548C AT Commnad Set V1.00, SIMCOM Ltd. [3] Microchip Technology Inc. (2006), Pic18F97J60 Family Datasheet, Microchip Technology Inc. [4] Nguyn Trung Chnh (2009-09-10), Thu thp d liu qua GPRS [5] www.w3school.com [6] www.gps.com.vn [7] www.ccs.com/forum [8] www.developers.google.com/maps/documentation/javascript/