You are on page 1of 187

ANDREJ TARKOVSZKIJ

—————————————————

A megörökített idő

1

Osiris könyvtár

Film

––––––––––––––––––––
Sorozatszerkesztő Zalán Vince

ANDREJ TARKOVSZKIJ
––––––––––––––––––––––––––––––

A megörökített idő

Osiris Kiadó  Budapest, 2

2

!

1>>? @un.. a 1a.k/peket a Budapest Film K#t0.. 1>>? = Osiris Kiadó.ált0 " #/n. 1>>? ./pirat szol.ar Filmint/zet /s a 1ok/p 2t0 +ocsátotta rendelkez/s3nkre0 Ford$totta V42& 52ZS6B5( " sz7)e.+e)etette SZOBOSZ8"& 1"29&( Szerkesztette Z"84: V&:.5 " +or$tón "ndre% (arko)szki% – 8is Kl<)e #el)/tele0 = &nstitut &nternational "ndr/ (arko)ski.et az eredeti)el e." #ord$tás alap%ául a párizsi &nstitut &nternational "ndre' (arko)ski arc*$)umá+an talál*ató orosz n..arian translation = Vári 5rzs/+et.el).

almazott )á.ese++Be e.i.rádi ter)ezőm/rn7k –. impozáns menn. rendk$)3l lelkesen #o.zeteim k/sz$t/se k7z+en . *o./nek /rz/keltet/s/re ne id/zzek #el n/*án... mi#/le c/lokat is k7)etek munkám+an.l/sek.. az is *ozzá%árult... +ár már az első #/l órát k7)etően erős G . *o.. /pp ellenkezőle.kor nekikesered)e.+en arra 7szt7nz7tt. %7)endő k7n.ek term/szet/t.n/ztem a Tükör DZerkaloE c$m.állni.ete. mindenk/ppen /s a le*ető le. szem+e*el.mástól elszi.en sa%átos le*etős/. mil.atnom...inká++ A.en rosszul alakult0 " #ilm%eim k7z7tti *osszA )eszte. )/. *o.kor pedi.ondol%am. *o..B5V5Z5(6S ––––––––––––––– Valamikor. me. *a el*atárolom ma.. időm %utott arra.etelt.oztam.le. a #ilmk/sz$t/s #ol.erős7d/s/*ez. .at a le.a.általán +ele#o.. a n/zők le)eleit óriási #i..eredm/n.ásomat. le. 7ssze)essem tapasztalataimat koll/.eiről kialak$tott 7nálló #el#o. mi+en k3l7n+7zik a #ilmm-)/szet más m-)/szetektől. nem )a. *o.#o.zetese++ le)elek k7z3l0 F1e.+an dol.is/. illet)e A%raol)as)a arra a k7)etkeztet/sre %utottam.7trelmes k/n./rts/k a munkáim n.el/.k3l7n+7ző++ előadótermek+en A%ra /s A%ra találkoz*attam n/zőimmel0 :/zőimnek az az ism/telten me. e. kell ma%d #o. e.ondolataimat.szerpi*enők k7)etkezt/+en ren.k3l7n+7ző++ #a%ta k/rd/ssel /s k/tell. )/. *AszBe.)em*ez $rott első %e. amikor Oroszorszá. a .almaznom a #enti k/rd/sekkel kapcsolatos .ezzem )el3k a #ilmm-)/szet pro+l/máiról /s c/l%airól kialak$tott sa%át #el#o..)allom.szer-s/.ásomat0 2á%7ttem. a #ilmm-)/szettel /s általá+an a m-)/szettel kapcsolatos.#ilm%/t – $rta e.n/*án.ondolataimat k7z7s ne)ezőre *ozzam0 1e. *o.pontosa++an me. ol. nem /rt/sről tanAskodóE kontaktus %elle.őződ/sem me.akorlat+an old)a me.. a n/zőimmel kialakult Desetenk/nt a tel%es me. )álaszt kap%anak számtalan k/rd/s3kre.nom e++e az $rás+aC :em *el.omán sz3letetett /lm/n.n/ztem.amán elő#orduló elm/leti #eladatokat0 Szakmai /letutam i. a le.szer-en #ilmeket #or.erelnek. át. tudatos$t*atom *i)atásom el)eit s a *i)atásom alap)ető t7r)/n.akran k/telkedtem a++an. )a%on /rdemesBe e. *o... *o.am a #ilmszakma ismert elm/leteitől0 "++/li me. *o.%elle. lenin. arra k/sztetnek.. )itára in.ok me.áim eredm/n.adom0 "zok+an az /)ek+en.... s *o...eket látok +enne0 "lkalom k$nálkozott to)á++á arra is..ei)el /s tapasztalatai)al0 K3l7n#/le #ilmt7rt/neti munkákat ol)as)a..el #ordultak *ozzám az em+erek0 :em tudom me.. ol...elemmel /s /rdeklőd/ssel.iket a másik után. kaotikus .ed)e )el3k.. /))el ezelőtt.

n/zők.re )onását is k7)etelteJ F:em .. )/lem.. )alamit me...on %ók. eli.ok ..áim n..asmiket $rtak.alá++ tudassa )elem. k$)ánták /rteni a )ásznon látottakat0 5zek a n/zők ol. az utolsó.on rossz. szint/n nem tudta )isszatartani #/ktelen indulatátJ F1icsoda k7z7ns/..ok #elk/sz3l)e e #ilm +e#o.in.általán nem s-r-n en.ez*etnek ekkora +akl7)/st azok a szem/l.adására0 1i)el ma. Q .. *o.. tel%es e./n..eket a 9oszkino O /s a Filmm-)/szek Sz7)ets/. e. általá+an nem /rtem a #ilmeket000 8áttam az Kn korá++i munkáit. de undor$tóH L..azod%/k a Tükör c$m.. az esem/n. /s )ala*o...általánC Szerintem ez e.óriá%a0 Mk is /rtetlenkedtek le)eleik+en. s amel. az Andrej Rubljovot.J F1e. le.. id/tlen #ilm000 Sok alkotói sikert k$)ánok Knnek.es#a%ta le)/l$róknak.#ő++J a n/ző me... sem #ormai szempont+ól nem )a.%a nem )olt. a Tükörnek semmi#/le )issz*an..#o. )a. na./szetCI Va. *o.a /s k7z/pszer-s/..aráz*ató ezC :em áll$t*atom.rádi n/ző ezt $rta nekemJ FSem tartalmi..ot /rez az em+er sa%át tanácstalansá.e 3l/s/n adtak elő #ilmem t-r*etetlen FelitI %elle.../ről.on eredeti #ilmeket0 6s ezeket mind me. s attól az őszinte t7rek)/semtől. az Kn #ilm%e nem t7++ 3res #rázispu#o.an alkot mindez e.ed/l. de le.ek /s az eml/kek k7z7tt0 1i. *asonló le)eleket ol)as)a . mert mind t7++ /s e. le*et /rteni.aránt látunk %ó.rádi .etszt)oE.#e%#á%ásom támadt a #esz3lt #i. akik *azánk+an./rt #ordul Kn*7z. de az il... sem /rti0I 5z a m/rn7k m/.elemtől.+eestemJ )aló%á+an kinek dol. a #ilmszakma irán./rtettem őket0 Ne ezt nem /rtem000 " )et$t/s előtt #el kellett )olna k/sz$teni a n/zőt0 " #ilm me.es epizódok na.őződ)e arról.. ezAttal Sz)erdlo)szk+ól. sem pedi. a Szo)%etunió+an +emutatott #ilmek/rt #elelősek0I " #ilmszakma irán.szer-HHH000 2endező el)társH 8átta ezt ma. átla.e miatt0 (isztelt "ndre%. /s mi/rtC000 Valamel.tatásnál0 S ami a le.$tóinak +ecs3let/re le.telen. másik *7l.. e.. mint p/ldául ez a *7l.akran k/ts/. lelkesed*et3nk /rt3k.zet nem )olt rem/n.ozom.tekint/se után +osszAsá.$ts/..őz3nk csodálkozni azon.. elutas$t*at%uk őket.a e.es szem/tH FA%.almazott )ád%ait nem szám$t%uk. /s me. *o. mel.alá++ őszint/n me.óirat+an0 P.eztek e##/le F+akl7)/seketI.ek. no de ezzel mit kezd%3nkCH000I F5.. másik m/rn7k.%elentek az Iszkussztvo Kino** c$m.en mond)a.$tóinak #elelőss/. e.#ilmet0 :a..osan mind7ssze 7t/)ente e.. átla.#ol.t keltett +ennem a le)/l$ró n/zők másik kate.os /s na./rtsek +előle. *o. kalin. kapcsolatot teremtsek a szereplők...re O Goszudarsztvennoje Kino B 4llami Film+izottsá.szer0 6n pedi...est rem/n..an en.ek me.en #ilmek+ől nem k/rek0I 6s e. *ol ol)as*atn/k )alamit erről a #ilmről000I Sa%nos semmit sem tudtam tanácsolni az il. nem /n )a. *a nem tud )álaszolni a le)elemre.#ilm%/+en0 "z e. )a. *acsak koll/..anakkor a *el.. rossz. aki za)ará+an se.. *o. sze.ok az első. lenin./p/szm/rn7k szint/n rendk$)3l #el )olt *á+orod)aJ FF/l órá)al ezelőtt láttam a Tükör c$m. az Iván gyermekkorát D&)ano)o .ed/l. de *o. e.il)ánosan me.

mik/nt a #7ld is az ő l/t/nek e..en . *a A.. a*o. #ilozo#ikus m-)et alkotnia0 "z a n/ző.. :emcsak konkr/tan arról. s az ele)en n/zői k7z)etlens/.%ára ki#3../reztem.akran nem talál rá%uk.an siker3lt (arko)szki%nak #ilmes eszk7z7kkel il. a*o. de m/.et na.)allom.$teni – )a.. aki utánunk #o. *7l. )annak ol. k7z7m+7sek maradtak a munkám iránt. #A%t a sz/l.i% Szmoktuno)szki% *an.sak /ppen senki sem akarta előse. tetszik. )a. amA./rteni.. mint /n )a. Kn ezt *onnan tud%aC P.7rk7d3nk a tá%+an0 :e is keress3nk a #ilm+en matematikai lo. e.. *o../+en )a. koncepció%uk /s n/zeteik .apánkról. te0 " #7ld3nk7n /lő em+erről..%án szólal me. amikor *i)atásos kritikusok dics/rt/k a munkáimat. *o. tanácstalanok.. a m-)eire so*a.. a csilla. ka)ar.. *all.et.... mi/rt is dol.a számára alkot*at.atni Bac* zen/%/t /s "rszen.ik munkatársa elk3ldte nekem ezt az int/zet3k #aliA%sá.esztett r7)id $rástJ F(arko)szki% Tükör c$m. *o. /s mi l/t/nek /rtelme0I 1e.en m/l.+ől. me.is ol. mi az em+er. .ot /s in. senkinek nem lesz sz3ks/. csak t7rt/net+ől.anA. *o.os "kad/mia Fizikai Kutatóint/zet/nek e..er3lts/.ilatkoztatások+ól /s me..tekint/l.7n... aki me.. (arko)szki% #ilm%/+en is u. pedi. akárcsak 1oszk)aBszerte minden3tt0 Korántsem %ut*atott el minden /rdeklődő a rendező)el szer)ezett találkozóra Dmint a*o. az adósuk )a. kiá+rándultan tá)ozik0 1iről is szól ez a #ilmC "z em+erről.el tartozom nekik000 So*asem tudtam el*inni..alá++is sokszor az az /rz/sem támadt. *o..szer-en csak n/zni kell ezt a #ilmet. amel.esd ki a macskátHS – "z Iszkussztvo Kino DFilmm-)/szetE a kor le. #elelőss/. akkor kezdtem me..azán szoros kapcsolat alakul%on ki k7ztem /s n/zőim k7z7tt0 " (udomán.. *o. arról az em+erről..anil. akik szeretik /s )ár%ák #ilm%eimet0 ..on ...an.ot /rezni ma. i. *o.. ker. dara+%a0 "rról is szólt a #ilm. *o. /rdeklőd/st keltett az &nt/zet+en.ert n/zz3k. 9orki%+ólJ FK7sz7n7m Knnek a Tükör c$m#ilm%/t0 P..i% (arko)szki% )erseitT n/zni. le.. /lni.. a #ilmkockákon0 5z a #ilm rólunk szól.*atározotta++ %el/t lát*attam annak.. sem ma..$rt n/zői le)eleket ol)astam.anezeket az alkotóelemeket keresi.an n/zőkkel találkoztam.ott a )i*ar000 R9alka.. *o.. endSB+ől áll.erekkorom )olt000 . m-)/sz a sa%át ma.ásosa++ #ilmm-)/szeti #ol... )a. l/n. /s mert .an n/zők. senkinek sem állt /rdek/+en –.állap$tások+ól k7lcs7nz7tt klis/kre cser/lt/k #7l0 "mikor n/*a ol. azzal a +iztos tudattal.am+an0 1e..arázná el.sak*o. akik #ilmem *atása alá ker3ltek.okat /s a ten.+e#ol.e000 :o de erről ma%d k/ső++000 5zt $rta nekem e.akran a le...szokta.ozom0 "kkor kezdtem )alódi el*i)atottsá. na.e.ese++ /s le.. cselekm/n. amikor )allomásszer-en me. ezen $rás szerző%e semE0 6rt*etetlen számunkra.ok. apánkról. aki a #7ld r/sze.k3l7n+7ző++ #ilmelm/leti kin. *ős7k+ől /s a szokásos R*app..óirata0 OO U . az em+er a sa%át /let/)el #elel a mAlt /s a %7)ő előtt0 5.akran okoztak kiá+rándultsá. aki &nnokent. a #ilm mindi.ikát.#ilm%/nek )et$t/se na.

ezt $rta nekemJ F" Tükör c$m.. aki.en i.)ek szerzőinek. t-nik./sz. de számos ismerős7m.*all.it a !zovejtszkij "kranO c$m..ikő%3k a mamutok ide%/n./rteni3k /s át/rezni3k – a sa%át%aikat /s mások/it0I 5.u.lalkozásA n/zők – kik mindann.ok e.mama000 " szo+á+an s7t/ts/. e. *o.os k/rdő$)et0 Vedi. .anA.is tel%esen +et7lti az /letemet0 :a. *a lenne el/.es n/zők )/delmemre keltek /s +átor$tani pró+áltakJ FK3l7n#/le #o.#ilm miatt $rok Knnek. *el.ánk arcát0 6s mil.ondolkodás kezdeteit..lő )ászondara+ot n/ztem...erős$tettek a++an. *o..../től #el#/n..ám Várakozása000 6s mil. A.. időm kimondani /s )/.e000 @iszen minden em+eri kapcsolat alap%a a másik em+er me.át az a./rt/se. no)oszi+irszki tan$tónő ezt tudatta )elemJ FSo*asem $rtam k7n.ad%uk0 @a k/t em+er le.an sem )olt...o++ p/ldán. nem csak e.ed3l000I 5n.szer.. *o.asztó /s n. k3l7n7s esetről )an szóJ ma.i.ezte a #őiskolát.őzk7dtek arról. nem )a.na. az e##a%ta sz$)et melen. a )illamos$tás századá+an /lt0 6s adná &sten..számA illusztrált #ilmes *etilap a Szo)%etunió+an0 ? .ez/s/)el $rok Knnek0 1indenekelőtt tudatni szeretn/m Knnel.. *o. akkor is.adatok a +irtokom+an..óirat statisztikai adatai mutatnak0 :incsenek u.. m/.kia+álta a na.talan$tó .szer k/pes arra.az ez az e. me.ről tula%donk/ppen nem is tudok +esz/lni.az. ol./rt*etik e. kit7lt7tt )olna )alamil. O " !zovjetszkij "kran ez idő+en a le.e tisztelőinek száma %ó)al na. ott a s7t/t terem+en. *o.almazzákE0I 1e.. *umánus. *o.mondani mindazt. a #ilm%eim nem kellenek senkinek. *o. *o. *o.. akkor mindi..an *osszA idei.a a #ilm old%a #el az em+er n/masá.. *a az e.eimről0 Ne most e..eztek a++an. /rt/k a me..ed3l számomra #ontos0 5.emnek..ondolatok ter*e alól0 2/szt )ettem a #ilm )itá%án0 " term/szettudósok /s a +7lcs/szek me.mást0 1/..#ol.atás k/pess/. az em+ereknek csak k7z7s *umánus ind$t/kaikat kell%en me.. ritkán0 Ne (arko)szki% #ilm%eire sz$)esen elmennek0 DKár.+ocsátás. ami. ezt %óma. a másik pedi.ermeki 7ntudat /+red/s/tH000 6s mil. mint amenn. akár csak e. /s senki sem /rti őket. sőt ismerőseim ismerősei k7z7tt m/.esen cselekszem.. %óakaróinak /s te*ets/.. e..en na. &stenem000 *iszen mi )aló+an nem ismer%3k an.rádi . mel. #ilmrendezőknek az /lm/n.ik lenin. /s nem )/letlen3l )álasztottam ezt az utat0 "z e./sz lelkemet +et7lt7tte an./rt/s /s a me.en #ilmeket /rt/kelő áll$tóla.ető )allomások /rtelmet adtak a te)/ken. akkor /reztem /letem+en elősz7r.#ormán /rezzen....el az általa akaratlanul elk7)etett +-n7ket.o++ annál.ian ismerőseim /s +arátaim – tudtá)al /s +elee.szer-en mutat%a +e #ilm%/+en a .mindez0 (ud%a. %árnak mozi+a0 &. aki estin )/.. a ...alá++ e.e.on sa%nálom000 5z/rt is szeretn/m.szer is.an sz/les k7r..)allom. mik7z+en az Kn te*ets/. /s az /n e.em ol.. az Kn #ilm%eit ritkán #or. de amel..adalmát. #elsza+ad$t)a lelk/t /s a.ári munkás. me. term/szetes +otlásait #o. a me.am is na. *onolt000 6s u. kialudt a petróleumlámpa.s/.i #o...en e. mell.

a #ilmkockákat000 1indezek az /rt/kek az Kn.. a maWimális őszintes/..J F5.. k7sz7net %ár az alkotó%ának0 6s minde.#a%ta l7k/st adott e k7n.am a #ilm%eim+en. zen/)el t7ltse me.omrom. )alódi /rt/keit. *o.ondolati konstrukciók. mel.el #e%ezzem ki ma..ikus alkotói . órán át )alódi m-)/szekkel /s )alódi em+erekkel )alódi /letet /l%ek000 1indazt.7l /s ami /ltet – mik/nt e.em meta#izikai *a%lamának ked)ez.omtatás+an elol)asni a #ilm%/)el kapcsolatos .őszinte. *o..lalkozni...ást azoknak.ál a t7++/Bke)/s+/ lo.ot /s mele.on sa%nálom.adni0 5. *anem az/rt. +árkire is ráerőltetn/m az álláspontomat0 Ne %elentős 7szt7nz/st ad*at az em+er munká%ának.. ami me. csak A.amatnak. szim+ólummá a)at minden r/szletet. e. t3k7r+en.. s $.. amitől #el#ordul a . me. mel. ráadásul ol. *o. */t alatt n/.ot.. alakul%on is.a neki c$mzett le)el/t0 "z alkotás > . *o.almazni .ed minden dol.n/zzem. utolsó k3ldem/n. csakis az Kn á+rázolásmód%át %ellemzik000 :a.is/... az )olt a le. #ilozó#iai általános$tások*oz %ut el. mell. azon sem #o.el k/pes +e*atolni a . ellensze. /s *o.e. ke)/s ki#e%ezőeszk7zre )an sz3ks/. na.as#a%ta elm/lkedő állapot+a ker3lni.szer n/ztem me. n/*án.el. ami .et ad. ami +ánatot okoz. szem/l..azsá./rt/sre szám$taniH 1indi.3l az ener.. elk3ldte nekem kislán. *o.. eszm/k /s el. n. no)oszi+irszki munkásasszon.. ami #el*á+or$t.. de akit m/.am..ondolkodási #ol.rend$tett a te*ets/.et/rtek azzal a )/lem/nn. /n azok k7z/ az em+erek k7z/ sorolom ma. szerint )itá+an sz3letik az i.e++ me...E0 1inden más eset+en *a%lamos )a.. ol)asó %óindulatA lelkesed/se0 5. Kn ritkán szerepel a sa%tó+an0 Biztos )a.7t7r..rend$tett en.ermeki /s a #elnőtt /rz/s)ilá.el /s tel%ess/. )an mit mondaniaHI Mszint/n szól)a.. szakmaila. mint a*o.ok a++an. tud%a mutatni e )ilá. /s csupán /rzelmi alapul szol. lát*attam az Kn #ilm%/+en0 5lősz7r )ált val#sággá számomra e. ezt $rta nekemJ F5. me.on szeretn/m n..) sz3let/s/*ez0 Bár*o.titkosa++ )á..on tá)ol áll a m-)/szettől. az Kn #ilm%/t0 :emcsak az/rt mentem el. szem+eáll$t)a a *amisakkal. 7re. *a tudomásomra %ut e. a le. Kn #el tud%a kelteni az /rdeklőd/st +enn3nk a minket k7r3l)e)ő )ilá.k7z)etlene++ módon kialakult kapcsolat e.. ami *ián. ami )ilá.zik.ek el me.ik *ozzászóló azt mondtaJ R5z a #ilm rólam szól000SF 6s áll%on itt m/. sz/ps/.n/zni.ikusan elrendezett .u.. $ljek +enne0I :em is le*et enn/l m/l.em0 1e.+a.e a**oz.. an/lk3l *o.am..d$%as em+er $r Knnek.is /rdekel a #ilmm-)/szet0 "z Kn #ilm%e me.ossá.. *a a )ilá.általán nem teszek ma%d szemre*án. aki rádióm-szer/sz. asszon.ondolások számára0 " n/zőimmel le)elek At%án )a. mert elm/leti pro+l/mákkal kezdtem el #o. *o. *o.látását mások is za)artalanul +e tud%ák #o.ei iránt.. k7lt/szettel..#o.ok csodálkozni. akik #ők/nt )ita k7z+en tud%ák me. akik el$t/lnek...ondolatait0 :a. #ilm – az/rt me. #ontos #ilmről )an szó.. amitől #ulladozom. %átszani en.ondolataikat D/s tel%esen e..ok ol.. e..n/*án..

l/. akkor is #ontosnak tartom.ső soron a l/t /rtelm/nek le. i. *anem ma. az /rz/s /s az /rzelmek tá)ol$t%ák el azokat az em+erek k7z7tti akadál.ik /rz/sek.nek csak e.ek Vrokruszt/szBá.ismer/s*ez )ezető At%a )/. k/pek se.en ki#inomultan /s me. amel.azod%am e #iatal.i ponton kapcsolódik az em+er akt$) te)/ken. milánói sa%tókon#erencián +e%elentett/k. *o.is azt.ek szert m-)/szi munkám+an0 :em ke)/s+/ #ontos az sem./rtelm/t. amitől elakadt a l/le. másik /rintkez/si #orma.#ormális t7r)/n..i a mindennapi szók/szleteC Száz./nek +emutatására.szer$tsem álláspontomat0 5zt a k7n.o.enek azok +ármil.e. /s amel..zete.re /s tel%ess/.0 F@án. kommunikat$) #unkcióit /s le*etős/. ra.sza)akat mondott XAliának.u. )an0 "z idő e.eit i.)áltoztatása /rdek/+en *ozott k7zelmAlt+/li *atározott d7nt/s tudott )/.. +ennem ez a k7n. ke)/ss/ kutatott m-)/szet le*etős/.. ol.szer-s/. *áromszáz szóC 6rz/sekkel ru*ázzuk #el a sza)akat. nem le*et 7r7k /r)/n.. le+ont%a a *atárokat0 "z akarat.e. /n /rzelmi oldalról k7zel$tettem e**ez a #ilm*ez.k7zel$t/st is0 6s teC Yrd me.)et mindenekelőtt az a szánd/k diktálta.. +ánatunkat.ó /s ki#e%ező sza)akat..adására irán. *o.. pedi.esnek tartok e.../+k/nt. mell. mel. nekem.alá++ #/li.etlens/.7m7sz7lni a m-)/szetet0 V/. de ki#e%ezt/kBe le.tatta a sz$)/t.a (arko)szki% #ordul k7z)etlen3l a vászon másik oldalán 3lő n/zők*7z0 :incs *alál.t/re is ez utó++i szoros 7ssze#3.. *al*atatlansá. semmik/ppen sem sza+ad el*an.olnunk0 1/. *o.7r.unkat. elsa%át$tásának általános #eladatá)alJ a m-)/szet ol.7n. másik n.do+o.es /s oszt*atatlan. sorsom me.em Dmel. ma. mik/nt az e. )a.szer$tette XAliát../szen más#/le me. 8arissza (arko)szka%a e. eli. /s )/. ami ki#e%ez*etetlen0 2ómeó . k$s/rletet te.s/.einek At)esztő%/+en..ik )ers+enJ Rd/dapák /s unokák az asztalnál000S 5.. ezern.á+a .a. nem +ő)elked3nk a #ilmről alkotott el.an sokarcA %elens/...et.et )etniOE ide%e alatt /rlelőd7tt me..ek a #ilmmel kapcsolatos elk/pzel/seim ki#e%t/s/re /s a m-)/szet n/*án. sz$)es000I @osszan el*Azódott munkan/lk3lis/... nem t/rnek )issza a Szo)%etunió+a0 1 . *a ez nem )áltoztat alap)etően azon.uló k$s/rleteket. t7r)/n.ek korá++an ott )oltak a t3k7r /s az a%tók mindk/t oldalán 000 Kitá..tel%ese++ me../+en m/. szer/n. /s *o.nek az sem c/l%a.el #e%ezte ki ez a kislán.szer-s/. csodasz/p...ulnak a )et$tő)ászon keretei../s+en áll a )ilá. *o.re te. +el/nk k7lt7zik.o++ #3.talansá../)el teremt kapcsolatot0 5z a #a%ta /rintkez/s lek3zdi az elszi.. +árkire is rák/n.%ának0 – 6s menn.telen. *o.na.. e. *o. ami arra k/n.s/.. azt.. le*ets/../*ez0 "z em+ernek a me.$ts/..ra. l/n.eksz3nk sza)ak+a 7nteni 7r7m3nket.á lesz 000 6s ez már nem a kis "leksze% r/)/n adatik me. k/tszáz. /s a től3nk korá++an el)álasztott )ilá. 1ama. *o. a n. szót tud az em+erC – $rta /desan.okat..lepő tel%ess/.el).ondolások+an /s elm/letek+en0 O 1>?Z0 %Alius 1 B/n "ndre% (arko)szki% /s #eles/. amel.. +izon.).am is a le.ek is. )alósá.Bmeddi.el senkit sem szeretn/k kioktatni. le. a szerelmen k$)3l minden mást #eled%enC 8/tezik e. ami me.etelts/.

ettes$t%3k0 5nnek elker3l/s/re *atároztam el. a V9&KBn O #ol.imir Oszipo)ics Bo. konkr/t /s szilárd szerkezet-. lap%aik ol.ira )arázslatos. mel. *o.ozzak ki a #ilmeszt/tika ter/n.ann. tel%es /letciklus0 8ezárult az az 7nme. nem le*et me.ok+ól. ma... Bo.ann.omolo) OO Iván c$m.át az Iván gyermekkora tapasztalatának elemz/s/+en látom.. ol.el. alkotóik ol.talan )/.k7)etkeztet/sekre %utunk..ira pontosan t3kr7zik szerző%3k k3l7n7s /s me.ikai elemeket 7szt7n7s.. módon.. Fin.arul a &agyvilág 1>G>0 no)em+eri számá+an %elent me.. el)álasszuk )/. +ármel.adozóI 7ssze#3./t. /rdemes n/*án..*atározásnak ne)ez*ető #ol. szót szólnom arról..ek ol." K5ZN5( ––––––––––––––––––––– 8ezárult e.el teremtik me.. illet)e sa%átos t/má%A próza0 "z e##/le irodalom mint*a nem t7rődne a O %szeszojuznij Goszudarsztvennij Insztyitut Kino – KsszBsz7)ets/. mi/rt nem #ilmes$t*ető me. – tette ismertt/0 11 .anis m-)ek.adott me./sekkel *el../nis/.. a sz/pprózát is me. csodálatos k/pess/. a++an. pontos /s eredeti irodalmi ki#e%ezők/szs/. a lo.el)ile. n.s/. *a időle.ondolataimat0 1i ra.. amel. le$rom ..ism/tel*etetlen e.el+esz/l/s/+enC 1ielőtt e k/rd/sre )álaszoln/k. ko*erensek.*atározz amazokat a #eladatokat.3l első na.olc *ónapos munkálatai+ól állt0 (o)á++i #e%lőd/sem zálo. a)a.. diploma#ilmem elk/sz$t/s/+ől.el+esz/l/se – amel.. *o. )/. +izon.i 4llami Film#őiskola D1oszk)aE0 OO Vla.#ilmes$teni őket./t.re az irodalmat a #ilmm-)/szettől0 8/tezik erős eszmei tartalommal me.. *o.amat.atása k7z+en old*atók me. *a )alaki a #ilmet is. *o.esen is – #elt/tlen3l szilárd álláspontot dol.omolo) D1>2ZE szo)%etBorosz Yró0 :e)/t az Iván c$m. prózai m-0 Vannak u. kompoz$ció%uk ol.ek a k7)etkező #ilm #or. %át/k#ilmem n. csakis ol. )alamint me. tel%esek. *o. – m/. a *ősá+rázolás *allatlan m/l.tatott tanulmán. mel.)eti0 5.0 5z a munka elm/leti Aton is el)/.ez*ető0 Ne akkor #ennáll az a )esz/l./+k/nt is elker3l*etetlen3l itt az ide%e annak.$rt.

1>?G.i t7rt/n/s/nek tanA%a )olt.edi)/ /s )/. e.3tt isE n/*án.. sa%átossá. lassAdad.zott +előle a *őstettek le$rása0 "z el+esz/l/s an. a +enne #o. mint amel.en cselekm/n. s ez/rt k7sz7nettel tartozom nekik0 " szerzők A megörök(tett id) sz7)e.ess/ )ált0 Benne s-r-s7dik &)án /let/nek tel%es tartalma. *á+orAs no)ella ámulat+a e%tett..et a szerző O Ford$tásom elk/sz$t/sekor #i..el ez a ride.osztavlenyij Tarkovszkij [U>0 1oszk)a. .*atározó0 Bo. a*ol a szerzők sa%át #ord$tásuk+an k7z7lnek r/szleteket (arko)szki% %elen k7n. az il. itt lezárul az $rás0 :incs #ol. de ritkán *iteles$tik az eszme +első moz. @elikonE azon r/szei+en szerepelnek. . le. mik/nt az Ivánban' 5++en az el+esz/l/s+en a *ős *alálának sa%átos /rtelme )olt0 1$.. amel. mel.etlen3l sAl. amel.#ilmes$t/s eredm/n.an /rz/kletes eszt/tikai #esz3lts/.azolt. alak%ának %elleme a me.a pedi.. ne*/z /letszakasznak +izon. *o.+enne #o. )alamint Ol. *o..+en Valce) #ő*adna.ondol%ak erre az el+esz/l/sre.os időszak már a mAlt/0 .#o. tra..sak e.ául nem a #elder$tő *admozdulatok *ősiess/.i 4kosJ Tarkovszkij c$m.eit r/sz+en a n/met kiadás D*ie versiegelte +eit0 &lerlinBFrank#urt am 1ain...szak$tott /letszakasz e.almazást. esetenk/nt át)ettem Dmint p/ldául e *el.elem+e )ettem.e szol. A../sz e..omolo) Ivánja az il. más szerzőkn/l *asonló irodalmi szituációk+an )i.ord''/ . %elentős/.ásá)al A. 1>>1. .et tula%don$t a katonai mindennapok pontos le$rásának /s annak.omolo) elol)asott el+esz/l/se az eml/kezetem+e )/sőd7tt0 :/*án.sá. amel. *o.ondoltam.ált.an me.ondolattá )áltoztatná0 Bo. *anem a k/t #elder$t/s k7zti sz3net..ikus pátosza0 5z a +e#e%ez/s )áratlan erő)el /reztette /s /rtette me.enkor rendszerint a szereplő *á+orAs *őstetteit dicső$tik0 " ke. )elem a *á+orA term/szetelleness/. PllsteinE.)/+ől. amel.ek/ppen az el+esz/l/s ol..le. katonai 7ssze3tk7z/seket /s a #ront+/li )iszonta.es#a%ta irodalom*oz tartozik0 (isztán m-)/szi szempont+ól semmit sem %elentett a sz$)emnek ez a száraz.mono./t0 O " másik tula%donsá. Bo.#el/p$t/s nem eredeti. a me. )a. ol. 1>>U.alá++is annak szeretne mutatkozni0 1indez le*ető)/ tette. k7)et az $ró0 &..$rt el+esz/l/s.a Szurko)a k7tet/+ől DKnyiga szo.re te*etne szert.omolo) na.az.ult0 Bo. az )olt. l$rai kit/rőkkel me.et *alálái.asztaló #ol.lalt eszm/k eszt/tikai kidol..tatás k7)etkezik +e.omolo) el+esz/l/s/+en ez a *alállal me. r/szletező..lalt eszm/t az /let által i.rá#iá%a DBudapest.tatás0 "z $rók il.ik #ilmre )i*ető0 Sőt mi t7++. )alódi . nem a kem/n.ozásá)al0 L.eit +esz/lte el0 @ián. KinocentrE id/zik0 -a ..ek Ko)ács "ndrás BálintBSzilá.szer-en ámulat+a e%tett0 1indenekelőtt a *ős sorsa. ő az el+esz/l/s )alamenn.ondolom.ok ne*/zs/. amell.a.

csak e..n. to)á++ már nem tudtam k7)etni a szerzőt0 Bo..i+en ez a kon#liktus #ennáll a szerző /s a rendező k7z7tt.ai 7sszpontosultak #esz3lten +enne0 5z a drámai szem/l.zők7n.őződ/semnek0 @a e. mint azok a #okozatosan #e%lődő %ellemek.).atók7n.u.es s-r-s/./rt cser/+e csupán a *á+orA .ondolást0 S a #ilm nem %7n l/tre0 "menn. At le*ets/. mint azok. *anem a #ilmE alkotó%ának %o.0 5z a #esz3lts/.atók7n. $ró /s e.. a tel%esen #el*Azott ru./re eml/keztetett0 " +enne re%lő #ilmes le*etős/.)7n dol.en )olt számomra0 5zt a modort nem tudtam )olna #ilmre )inni....onosz adomán.is/.szen)ed/l.eket0 "z el+esz/l/s tel%es /rzelmi sz7)ete ide. sőt mond*atni az /letkorára %ellemző )alamenn.teremt/s/t tette le*ető)/..az atmosz#/rá%ának A%szer. *o..telen3l sok dolo.ik #ázisá+an rendezői #or. ol. ide. 7r7kre elt-nt &)án /let/+ől0 6s a )esztes/. *o. nem k7t*ető kompromisszum k7zt3k.an A% an.ozni.omolo) szánd/kosan m/rt/ktartó. a lelkem m/l..ind$tott.)et át kell dol..i sa%átossá. az esem/n. mel.. a #iA szem/l..)et0 Ne csak a++an az eset+en.ek /les kon#liktusok+an /s el)i 7ssze3tk7z/sek+en tárulkoznak #7l0 " nem #e%lődő.ek #okozatos )áltozásokon mennek kereszt3l0 "z il.is/.atók7n.e )olt0 "zonnal azt a +en.ek ener. szeml/letese++en. mel.oz)a a k/sz3lő #ilm Dnem a #or. a sa%át elk/pzel/se szerint módos$tsa az irodalmi #or.. me.u..omást tette rám. e.atók7n. csupán #7ld alatti mora%lásk/nt /rz/kel*ető0 " *armadik dolo.ek sokkal szila%a++ak./sz e.ről )an szó.ó mere) #esz3lts/.a.ek miatt e%tett ra+ul a *á+orA e##/le á+rázolása0 5me á+rázolásmód tAl#esz$tett. n.iá%a000 Bo..omolo) &)án%a k7z/%3k tartozott. statikus %ellemek. *a a látásmód%a tel%es. sőt )alamel.modor+an +esz/lte el az esem/n.esJ az irodalmi #or.)szer.el t7lt7tt me.talan$tó. t7nkretett szem/l.őző++en mutatkoznak me.. szinte statikus #esz3lts/.ra.et a #ilm munkálatainak e. *a a 1! ./i. *isz az e. mel. akit a *á+orA elt/r$tett normális /letAt%áról0 V/.)nek ne)ez3nk0 6s e rendezői #or. k3lsőle..adták a k/pzeletemet0 Ne ez )olt minden. amel.talan$tott. s el+esz/l/s/nek #elsorolt %ellemzői me. zaklatott. /s sokkal %o++an /rdekelt.ot kell k/sz$teni +előle. ki#e%ez*etetlen #esz3lts/. rendező eszt/tikai $t/letei k3l7n+7znek..ek #elsz$n/n nem lát*ató.eket azon+an +el3lről #esz$t az őket uraló szen)ed/l. á+rázolása miatt szeretem Noszto%e)szki%t0 Xo++an /rdekelnek a k3lsőle.es#a%ta erőtel%es szen)ed/l.me.szer-en t7nkretenn/ a rendezői el. amel. ellentmondott a me.á+an áll.atók7n.is/. mel. me.est %e.e a *á+orA i.

e. ennek az elker3l*etetlen ellentmondásnak lesz3nk tanAi0 Versze csak akkor.a.e a k/sz3lő #ilmmel kapcsolatos sa%át elk/pzel/seim t3kr/+en m/. *a ol. a m/.atók7n. módon i. tel%es m/rt/k+en /s #elt/tel n/lk3l ta.es alkotói tapasztalatán átsz-r)e %elen$ti me.an rendezőkről )an szó..kor odái.osult a rendező a #or.es alapan. akik *a%landósá.armadá%a k7z7tt állJ ő a #ilmk/sz$t/s alkotó#ol.sz$nek. ol. a d$szletter)ező le..usok.)$rásra0 Iván gyermekkora Vedi.atók7n.ol. ol. amikor a #or.ad%ák a rendezők alkotói kezdem/n.ó dialó.amatának utolsó sz-rő%e0 5z/rt minden ol..aszkodnak el)eik*ez0 @át ez/rt nem %elentett t7++et számomra Bo..atók7n.) tele$rt lap%ai..anaz a szem/l. aki a #or.. akik ra.atók7n.) minden sza)át a sz$)/n )iseli.ed3li szem/l.ez/s/t a #ilmdramatur.ot mutatnak a #or.nek ele)en l/n.an le*ets/.m-)/szi++ )ázlatai . /s szem/l.atók7n.an eset+en.i+en %o. *o. a sz$n/sz..)$ró /s a rendező nem u. )itat*atatlan t/n.)$rásra0 " dolo.ot mel.omolo) el+esz/l/s/nek tartalma. mint a #ilmrendezők0 6s ez/rt a+szolAt /rtelem+en t7++ mint k3l7n7s az a .o. ra.iá+an0 &l..orA el+$rálás alá esnek azok a rendezők. #a%ul. a k3lső #el)/telek számára ki)álasztott *el. menn. e. mint e.. *o.en szi.. át/rtelmez/sre )árt0 4m itt #el)etődik a k/rd/s.#or. azokat0 1ert ő az e.es $rók sokkal tá)ola++ állnak a #ilmtől.

e.ekn/l.0 "mikor nem mondunk el mindent a tár.ei*ez. *o. pedi.szer-s/. lo.at en.%o++an – a #ilmm-)/szet – a le.ek sorrend%/t.et aztán r/szekre +ont)a. *o.ondolkod%/k0 1ásk3l7n+en a )/..enes )onalA. ezek ki#e%ez/sre %ut*assanak. a me..iká%a0 " klasszikus dráma el%árásait m/.enes )onalA.ondolat #e%lőd/s/nek t7r)/n.szokott sorrendis/. ami se..os dramatur.esI 7sszekapcsolása t7++n.o++ /rzelmi *atást kelt.et/s3nk l/n.)et.adnia a #ela%ánlott #or. el.es#a%ta módszer 7ssze*asonl$t*atatlanul sze./n. l/n. le.. mel.á alak$t át0 :o de t/r%3nk )issza +esz/l.ozó *a.a erre0 " rendezőnek eszerint en.*atározták a drámai kon#liktus ki#e%ez/s#ormá%át0 " kapcsolódások k7ltői #ormá%a na.osan n.a. *o.#ontolások erős k7lcs7n*atásá+ól %7n l/tre0 Ne m/..e szerint az em+eri .ondolkodás lo.ek *atározzák me. lo.ia lo.ika szerintem k7zele++ áll a . te*át ma. ez az At sokkal előn.ancsak +e+izon.*el.+e#-z/s/nek )an e. minden $rónak %o. .zet. amel.e.es szám$tás. partnerr/ teszi az /let me.atók7n../)el minte.zet.$tására0 "z il.kor az el)ont lo.ese++ azoknál a m-)/szi le*etős/.. másik mód%a is.a. ez #elel me.on ritkán t/r )issza ezek*ez a le*etős/.okra. amel.ire 7nk/n. me.einek0 1indenesetre *ozzám ez k7zele++ áll.in. a #ilm k7ltői lo.an +első erőt re%t ma.ikai #e%lőd/srend%/+en #eldol.osodik. akti)izál%a a n/zőt.szer-s/.á+an. mint a *a.szer-s$t/s/n alapszik0 4m a #ilman.atók7n.is e.olultsá.ek*ez.á*oz az /let*ez is.ának lee.e++ /rtelm/nek #eltárásá+an0 " ... ol... akkor u.at*atatlan szerzői Atmutatásokra támaszkodnia0 .enkor /ppen ez diktál%a az esem/n... mel. e. rendezői p/ldánn..iká%át tár%a #el.ek az /rzelmi /s a racionális /rt/kel/st e.ról. a kapcsolatok lo.sak az áll rendelkez/s/re./*ez0 2endk$)3li módon iz.$t az á+rázolt %elens/.ek e##/le tAlzottan F*el.0 "**oz... *a más is a *el.$ts/..)et $rni. *o.nek se.*itelese++ /s le.0 " k7ltői lo. *a a %ellemek )ez/rlik a t/mát.k7)etkeztet/s k/szen 1G .omán. 7sszeszerkeszt/s/t0 " .omán.á+an áll #or..os dramatur. e. mel.et adunk a n/zőnek arra. Fa #elsz$nre t7r*etI a k/pet alkotó an.m/l. a #ilmm-)/szet na.eometriai t/tel +izon.ismer/s/+en0 " n/zőnek nem kell k/sz tanulsá. /s ezek az el%árások sok /)re me. k7ltői látásmód%át nem #elt/tlen3l kell tAlsá.iká%a0 Számomra A.k7ltői++ m-)/szet le*etős/.7se++0 Ol..ondolat sz3let/s/t /s #e%lőd/s/t sa%átos t7r)/n.ikai struktArától elt/rő #ormákra )an sz3ks/. t-nik #7l.em a #ilm+/li kapcsolatok po/zise.ondolat +on. ám egyetlenegy rendezőnek sincs %o.ia0 "z esem/n...edelmesen el kell #o.át /s a )ilá.iká%a az /let +on.. mint a k/peket a cselekm/n.il)án)aló keretek k7z/ szor$tani0 "z e.olultsá. s il.iká%a .anAsan eml/keztet e.ed3li mintak/nt tisztelik.ek le.es$tő asszociat$) láncolatokat tár%ák #7l0 6s csak sa%nálni le*et. le*etős/. elm/leti me. *o.

enran.en óriási /rzelmi erő re%lik emelkedetts/. mint ami szó szerint elmondatott.ul arra. %elenet. nem szol.ait0 K/pes arra.azsá.ucsira0 6s menten me. a k7lt/szetre %ellemző k3l7n7s sz/ps/../n. sem0 Nokumentumszer-)/ te*ető e. átl/p%e az e..s/.7kkel0 :em mint m-#a%ról +esz/lekJ a k7lt/szetről0 " k7lt/szet – )ilá.resszus után %utottak el a sz/lese++ ol)asók7z7ns/. i. o+%ekt$) á+rázolásának szer)es kapcsolata n/lk3l nem á+rázol*ató *itelesen +első i./rtik.e lát*ató)á a #inom kapcsolatokat. %elens/.. m/. *o.ek l/tre*ozó%a is0 "z il.ut#..*oz )aló )iszon. r/szletei+en id/zze #el az e..csek/l.. az /letet +el3lről á+rázolta. teszi a #ilm +e#o.al #el le*et 7lt7ztetni a szereplőket.sak az az At.szeml/let.es )alószer-s/. no)ellái/s kisre. .. No)zsenkóra. e. el le*et %utni a )alódi /letet k3lsőle.át0 5n/lk3l a l/t sematikusnak. a )alósá...is/./szet /s talál%on ki t7++et. ez m/./)el á+rázolták0 @iszen *a e. mell. 2andango – ma.. 1idzso. a l/t m/l...ál +izon./n. sa%átos #ormá%a0 6rtelmez/sem szerint a k7lt/szet az em+ert az e.es#a%ta k7lcs7n)iszon. mikor is /lt ez az em+er Dszázadunk *armincas /)ei+enE.e – k7zt3k a 0(borvörös vitorlák. pontosa++an 0azok+an a #7ldi l/ttől elszakadó k/pek+en..ikus lelk3lete0 6s Van 9o.7s le*et az.ondolom to)á++á.as szellemi /rt/kek.e. )alamil. k3lsődle.adásának #ol. a szerző szu+%ekt$) /lm/n. 1ullám.einek )izs.álatára )állalkozott )olna0 L.einek k3l7n7s l/n.. Vaszternakra.arul is ol)as*ató0 .en m-)/sz k/pes me. *o.. naturalisztikus pontossá. *a az alkotó /lni tud az il. *a nem osztotta me.7trelm/t0 5nnek a m-)/szi me. mil./t. imitáló \ "lekszandr 9rin D1?? B1>!2E szo)%etBorosz $ró.*-s/.szer$ti a n/zőt. sőt m/. á+rándozó em+er tra./t /s i.e0 . az /let m/l.e++ szellemi erő#esz$t/st kellene tennie0 "z erő#esz$t/s n/lk3l el/rt k7)etkeztet/s nem kell a n/zőnek0 1ond*atBe e. *o.* sorsaC 5ml/kezzenek csak 1andelstamra. an/lk3l *o... *a a )alósá.általán )alamit a n/zőnek az alkotó../sz /let/n át irán.enes )onalA lo.s/.tárulkozik el/.. )ele a k/p sz3let/s/nek 7r7m/t /s . módon te. a le.a k/sz$tette $%%al a *e.*aplinre.ika *atárait.*ez0 Xó n/*án. mel.$tó #ilozó#iá)á lesz0 9ondol%anak csak az "lekszandr 9rin ∗ Dl/t/*ez *asonló sorsA m-)/szszem/l. sa+lonosnak /s e. *o.. a l/t m/l..ekre0 9rin az /**alál k3sz7+/n a ma. *anem mint ma. m-)ei csak a ]]0 kon.. *o.A)á a m-)/sszel0 Sőt a k7lcs7n7s tisztelet szempont%á+ól is előn.látni a l/t k7ltői struktArá%ának sa%átossá.einek /s a )alósá. előn.es 7sszetetts/.el a m-)/sz arra k/n. .k7zel$t/snek )an m/.3k+en.s$kAnak t-nik..+ól #akadó előn. /s il. alkotónak siker3l is #elkeltenie annak illAzió%át. /s az 7ssze*asonl$tás r/)/n menten #eltárulkozik előtt3nk e.ek+en a m-)/sz nemcsak mint a l/t titkainak kutató%a %elenik me. az 1>2 Bas /)ek remek no)ellistá%a0 " *i)atalos irodalompolitika nem ked)elte.en )adállatot e%tsen el0 Vess3k 7ssze ezt a tettet azzal. akkor is.ek+e ment. *o..azsá.amatá+an a n/zőt e. *o.sá.

os %ó szánd/kkal elk/sz$tett.ot. mel. az irodalom.akra++an )esznek át e. az alkotó /ppen ezt az 3res #ormalizmust szerette )olna elker3lni0 K3l7n7s. mell.+e0 @osszan tartó #ol. a m-)/szet+en /ppen azt tart%ák kon)encionálisnak. /letszer.es kompozicionális )a. *o.el*ető me.á+ól. eltá)olodni #e%lőd/se során..#ilmek+ől *ián.. D*a sz$nes #ilmről )an szóE a sz$nekkel kapcsolatos el)eket a #est/szettől0 4m a m-)/szi me.3l m/... )a. e k/t.ondolataink+an sok minden lezáratlan utalásk/nt őrződik me... *o.kor a )/. mint a*o.el k7z)etlen3l #ilmre )iszik ezt )a. /s e.el%árási. pontosan *asonl$tani a )alósá.en *asznos k7lcs7n*atás+an álló m-)/szeti á.ik *átul3tő%e.sAl..akran k7)etik #ilmk/sz$t/s k7z+en0 4m ezek az el)ek mindinká++ me. ám az $..0 Bizon.. tud%a a sa%át eszk7zei)el k7z)etlen3l ki#e%ezni a )alósá.is ..á )álnak0 5nnek u. /s akadáll. mindennapi +e#o.aráz*ató. a sz$n*áz ne *atna rá0 Vontosan u.mással %elentős /s i. /s ezeket n/mel..orsasá..amat ez. a #ilm csak #/li. rendezők . k7z7tt0 V/lem/n..akran na. /s i.em szerint a #ilm nemcsak az irodalomtól #o...nek k3l7n#/le szakaszai )annak0 5))el ma.os m/rt/ki. a #ilmm-)/szet /s az irodalom..osan /les /s prec$z á+rázolásmóddal cser/lik #el..on tá)ol ker3l a realitástól..is nem #o. )/. azt a #estm/n. az /let sokkal k7ltői++ módon szer)eződik annál.ne*ez$tik a #ilmm-)/szet speci#ikumának /r)/n.letes naturalizmus *$)ei á+rázol%ák0 @iszen sz$)3nk+en /s ... állandósulnak más m-)/szetekre %ellemző sa%átos el)ek.. *o. e. *anem a t7++i társm-)/szettől is. *o.... ez az el%árás azon+an nem *iteles..adásá*oz0 5nnek az a ma.an ol. s ennek k7sz7n*etően mindinká++ 7nálló)á )álik0 Knállósodása azon+an nem a k$)ánt . sőt en.al me.akorolt *atása #edez*ető #el a++an a t7rek)/s+en. ami el)álaszt*atatlanul *ozzátartozik a )alósá. *o. sőt *an.an$.Bmeddi. )a. me.. a #est/szet.arázata.ra. annak ellen/re. a k/pzőm-)/szetnek a #ilmm-)/szetre . *o.*/n szól)a mesterk/lt me.oldás mindk/t eset+en )esz$t alkotói 7nállósá. )álasztó)onal #i.anis az az e.encsak sa+lonosnak t-n*et.k7zel$t/s..es3l/s/t.t0 9..is an/lk3l.zik az e##/le me..enes át)/tell/ )áltozik0 1U . a #ilmm-)/szet+en +izon.. *o. k/sz3lt #ilm )/.szokott.oldást teremt0 5nnek a #e%ezetnek az ele%/n ki#e%eztem a++/li 7r7m7met..

szerte#ol. eml/kezet3nk+en. a tel%es nap *átter/+en.ek .l/n. )/letlenszer-eknek t-nnek0 Va%on a #ilmm-)/szet eszk7zei)el á+rázol*atóBe a l/t e##a%ta /rz/kel/seC Felt/tlen3l0 . lesz +előle0 Ol...e++i m-)/szetek által me. az il. mint e. mindez az eml/kezet3nk+enC Valami )áz n/lk3li..ne*ez$ti azon me.al.ek az 7nálló m-)/szeti á.oldásokra eml/keztetnek0 6s ez k3l7n7sk/ppen me.an k7z)et$tő me.3k #el.zetess/.omások +első impulzusokat *oztak l/tre.dolo. amor#. /s ez me.oldások me..)alós$tott me..aiktól. mint*a el)esz$tett/k )olna /les kontAr%aikat.nem-0 " nap során szerzett k3l7n#/le +en.is a l/t ol.ó dolo.asmi.találását.. eszmei kon#liktus á+rázolásának alap%át *ordozza0 :o de mik/nt őrződik me. )ilá.i r/. mert*o. na. #a a k7d+en0 &.es#a%ta .ne*ez$ti az /let *iteles me. mel.okat emel a #ilm alkotó%a /s az /let k7z/0 Ol.akorlat akadál. %elentős/. nem e.)i konkr/tsá. lezáratlanok maradnak.ak /s k7r3lm/n.zők7n. ami alkalmat ad*at e.an. napot0 (e.az. #ilm l/tre*ozására.ott #ilmm-)/szet óriási eszk7ztárá+ól mer$ten/nek0 Ne ami talán a le.ennek lát%a /s /rz/keli az em+er0 4t/lt3nk e../szen pontos ez a *asonlat. mint a #el*ő0 6s csupán e nap k7zponti t7rt/n/se s-r-s7d7tt 7ssze %e..ek. amel. mindaz. #el*őnek ne)ezek.os %elent/ssel /s *atározott #ormá+an0 5z a t7rt/n/s A. %elent me.. ami e.#oszt%a a mozik+an )et$tett alkotásokat #ilmes sa%átossá. t7rt/nt.#ilmes$t/s/t.k/nt #el#o. nem e. )a.. #ormátlan..oldások #/rkőznek k7z/%3k.. amit /n k7dnek.e. tár.ek őrződtek me.ese++.Iván gyermekkora 1ás m-)/szetek %elle. ezen a napon )alami #ontos. amil. asszociációkat keltettek +enn3nk... amel.einek a #ilm)ászonra erőltet/se me.an á+rázolását.. )alami ol.

.iá%á)al /s lo./t.szer-s/.ozta a ma.me. minden e. mel.almánál0 1ert A.e++ %elent/s/t0 5%zenste%n is ezt *an. s/mák.ot *oz l/tre a m-)/szi á+rázolás /lő sz7)et/nek erőszakos el torz$tásá)al0 1int ismertes.$t%a me. /s pontosa++an me..ondolt a %elenet l/lektani elők/sz$t/s/re. miszerint il. annak ide%/n Knt me.ondolat által diktált sz3ks/.Sőt elsősor+an a #ilm.sAl. me. *anem inká++ az /rz/kel/s *..ulatot keltsen a n/ző+en0 5**ez azon+an már t7++ rendezői munka /s a #or./rteni.lepi Knt0 Valami n. m/l. /rdemes elidőzni a +eáll$tás #o.ulattal analó.iká%á)al kapcsolatos elk/pzel/seimről0 @o.al A%ra is alkot%a e találkozás minden k7r3lm/n.. ki+ő)$t/se sz3ks/.pró+ál%uk 7ssze)etni a #ilmes me. számomra nem a t/n. mint a találkozás ma..ek óriási menn. *an.a.ek. sok #7l7sle../t.et0 " )alószer-s/. amel.ek.#a%ta lelkiállapotot teremt0 1/.et.u.al 7lt7zteti is #el sz$n/sz/t /s )álaszt%a ki a #el)/tel sz$n*el. arra. +eáll$tásnak ne)ezik azt a Dsokszor már #or. /s pillantása találkozik e. szem+e%7)ő em+er pillantásá)al0 5z a pillantás )ala*o. *o. a r7.s/. mel.ia sa+lonok.an elk/pzel/s is.a ide%/+en0 Van ol.ondolás...ezet 1> . a le. e. t-nik #7l. az ismeretlen tekintete /ppA.atás előtt )aló+an pap$rra )etettE )ázlatos ra%zot.ását0 Sőt. általá+an szeretn/ k7z)etlen3l #eltárni a %elenet /rtelm/t.z$tett r/szlet m/. k7z*el.is/.)i an.. dokumentális pontossá.re0 Vrimit$) ez az el.atása k7z+en Kn nem .. mi+en n. mened/kre leltek a #ilmm-)/szet+en is0 F7nte++ már szóltam a #ilmel+esz/l/s dramatur.es0 "z /)százados sz$n*ázi dramatur.á+rázolását %elenti0 (e. n. /ppen a +eáll$tás*oz )aló )iszon. tud me. az utcán.. *a Kn m/rn7ki pontossá.3k #el. ami k3l7n7s /rzelmi %elent/ssel ru*ázta #el az ismeretlen tekintet/t0 5z/rt a**oz.lepte. sa%nos. *a me. akkor a le./re. k3l7n7sen %ól az á+rázolás /s a szeml/letess/. ol.an eszt/tikai /rtelmet n.omást Kn+en. eszmei általános$tások ki#e%ez/s/re ad le*etős/. módon te*et szert a %elenet a ki#e%ezni k$)ánt .+irkózni ezzel a #eladattal0 Versze a l/t/rz/kel/sek e##/le imitálása nem 7nc/l0 Sikeres á+rázolásuk te*át ol.es m/l./rtsenek.ens/. )ilá. *o.. *o.%elen$t/st az $ró elk/pzel/s/)el.iken a k3lső k7rn. lelkiállapota mil./+ mellett #elt/tlen3l sz3ks/. mint a*o.. me.er*et.anazt a +en. pro+l/má%ának #ormális #el#o.talan$tó /rz/st kelt Kn+en0 @at az Kn lelk/re.es #ormasá.sem kelti u.azsá. Kn me. a #ilmes +eáll$tások #ormalizmusa0 @a )alaki i.realistá++ m-)/szeti á.atók7n. /s a +első i.t7++ eset+en i.il)án)aló /s m/l. Kn a )alódi találkozás pillanatá+an l/tre%7tt *an.a0 1ert*o.. mel.azán ki#e%ező rendez/sre t7rekszik..il)ánul me. konkr/ta++ le.en k7nn./t *almozta #7l..lep%e a n/zőt is..es.. a találkozás #or.re /s szeml/letess/..

ei)el rend$tsen me...$tse elő0 " #ilmes +eáll$tás arra *i)atott. *o.3nk az esem/n. ez a )esz/l.oistát.ondolatisá. me.zet3kkel d7++entenek me. sa+lonná.olulttól. +ármil. Noszto%e)szki% A .elemi++ mozzanatokra korlátoz)a eltá)olod%unk a +on.ondolat m/l. *i.zetekkel kapcsolatos elra.zet k$.lep minketC "z esem/n. korlátozza a n/ző k/pzelőere%/t.azsá. .ot az il.á+an0 Szó)al.nek *atárain tAl 3ress/. rácsok. *o. *anem /pp ellenkezőle.alommá alakul e. akárcsak a *ős7k lelkiállapota0 9ondol%unk csak arra. /s nem arra.re. *o. /s szeretet /+resszenek +enne a munka /s a munkásosztál.. minden s/ma /s *azu. a m-)/szi #orma sz/ps/... epizód%a me.. +eáll$tás. /rtelme )an0 6s ez a %elent/s ru*ázza #el a +eáll$tást azzal az a+szolAt me. m/l..azsá..telens$ge' 4m )aló%á+an nem is a k/ptelens/.e őrződik me.ről )aló lemondás teszi a +eáll$tást /ppol... akárcsak más esetek+en.ondolat illusztrálására szol.totálok. *onol0 5záltal nem a .. *anem a )aló /letet. az /let e./re *atol*asson0 :em ne*/z erre p/ldát találnunkJ csak #el kell id/zn3nk a szerelmeseket el)álasztó ker$t/sek..a )an %elenH 2o. *a a +eáll$tás nem csupán )alami#/le el)ont . %o++ +elátásra +$r%ák a ma..áról tanAskodik0 &tt /ppen a m/l..ál.)iszon. a n/ző a . *o.át tAlzottan előt/r+e áll$tó e. leszJ a %ellemek..ő /p$tkez/seket me.. eredeti le.a az /let0 Sokan m/. cselek)/s szánd/kos /rtelmez/s/t se..ondol%ák.zetek micsoda me..szer$t minket.. a +enn3k re%lő /rtelmet erőszakoltan illusztrál%a0 " +eáll$tás %elent/s/nek tAlma. azon+an csak A.. *a a rendező szertelen3l. ker3l*ető el. mik/nt e. a m/l. mint amil. *o. i.őző)/. korlátozzuk annak le*etős/.%elen$tő na./ről )an szó.azsá.en is.0 6s . minden m-)/szi $zl/st n/lk3l7ző t7++/rtelm-s/.en ma.. arra k/n.il)án)aló .őző erő)el. /s /ppen a k$)3lről k/ptelennek /s /rtelmetlennek látszó *el. *atalmas szo+á+an 3lnek e./)el.zik a n. a szituációk. mel.sá.el arra t7rekszik.ondolat tel%ess/.en *el.akran #ordul elő. az á+rázolt cselekedetek )alószer-s/. mel. *o. iránt0 " +eáll$tások nem ism/tlőd*etnek me. d3+7r.ek arra *i)atottak.. minket..latá+an á+rázol%ák a sz$n/szek k7z7tti kapcsolatrendszert0 9.lepően ki#e%ező F+eáll$tásnakI +izon. *o.adtatásunknakJ FKitalálni sem le*etne %o++anHI Ne )a%on mi az./t.. *a a +eáll$tás szerkezet/+ől *ián.is #ormalizmusnak .arázása itt is. %elent/se /s a %elenet k7zti elt$r$s' 5. mel.más mellett.$lkegyelm3 c$m.sza+%a az eszmei tartalom #7lső szint%/t. mindent a le.. a *ős7k %ellem/t /s l/lektani állapotukat k7)eti0 5z/rt a +eáll$tást nem *asznál*at%uk arra a c/lra.rend$tő i.telen sorát0 Va.../szen pontosan a *el. *o.ozsin /s 1iskin *erce. csaknem 7ssze/r a t/rd3k. mel. /rtelm+eáll$tások másik )áltozatát k/pezik azok az óriási./n.. ami k3l7n7sen me... me. +esz/l. #alak )/. *o.Be./nek zárlatá+an a %ellemek /s *el./)el./rtelm-s/. ó)akodnunk kell attól.#orma *ős7k sem le*etnek0 "mint azon+an %ell/. *iszen m/l. #o. minket.. +első állapotuk a+szolAt i..et/s )a.akran tart%ák *i+ának. e.ul0 4ltalá+an ezekkel a sza)akkal adunk *an.s/.

mes/l%/k el p/ldául azokat a *aláleseteket..ne)ezett Fk/pi .e /s – eln/z/st a szents/.sincs semmi sz3ks/.k3l7n+7ző++ oldalait0 4m +ármenn.on .. *áz #alá*oz támaszt%ák.parancsol%ák nekik. *o. k3l7n+7zteti me.ile. em+er.ek/ppen #o.. a pocsol.3ket /s csizmá%ukat0 5. /s nem e..%ák ki)/....ondolat n/lk3li #orma )a.ondolat – ol..#i.. Dne*/z napokraE .s/. mel.d7++entik Kn7ket ezek a *el.os számomra a rendez/s kezdete előtt minda++ól...ireH 6s m/./t.. em+eri cselekedetet )alódi %elent/se *el... /s a m-)/szet *atárain tAlra )ezetnek0 Versze annak ide%/n nem ezekkel a .ekre e.ek sz/trom+ol%ák a m-)/szi á+rázolás e. me. amit most már /rtek0 (erm/szetesen – *ála istennekH – szu+%ekt$) a n/zőpontom0 " m-)/sz a +e#o.ek.%a a lá+át0 5.el/sekkel kell #el#e.általán nem állok sem az erőszak.an )áltozatok.. száraz *el. *iszen /ppen a #ilmmel kapcsolatos munkálatok eredm/n.zetek i.. *o.e0 6s áll%on itt a másik t7rt/netJ )illamos alá esik e. e.ok +enne.k/rik ismerőseiket.akran ki#e%ez/sek.őződ*essenek a #enti $t/letek i. tartalom /s #orma szer)es e. l/lektelen konstrukció%á)al0 " *amisan ki#e%ező +eáll$tásokkal )$)ott +első pol/mia eszem+e %uttatott k/t általam *allott t7rt/netet0 &l. mel./t /s csizmá%át. /s letakar%a csonka lá+át0 Ki#e%ezőC Ne m/.áról. me.. mel... utánoz*atatlan tá)latok+ól lássa a )alósá. )ess/k le k7pen.azsá.alt /rtelemmel ru*ázzon #7l0 @o.azsá.et tula%don$tok is a m-)/sz szu+%ekt$) elk/pzel/seinek /s e. mel.#ontolásokkal %áró ne*/zs/. őket az A.e..alkotott sa+lonos. /s /ppen ez/rt k/pes arra. /s ne a kitalált Fk/piI me. /s n7)elik az elm/leti kuszasá....et keres a tócsák k7zt.szer-++.szer eln/z/st k/rek0 (erm/szetesen nem arról )an szó./ni /rtelmez/s/t ad%a.. le.ondolkodásI p/ldáitól0 4ruló katonák csoport%át #o.át.atásá*oz.adás szem/l. elne)ez/sek sokasá.. +ennem0 Sok minden tá)olról sem )olt )ilá.e0 " .es prizmá%án át az /let sa%átosan e.eknek szemtanAi )oltak0 6s +iztos )a. elő)eszi a zse+/+ől zse+kendő%/t.ásaink. *o.ek na.... %át/ka ne)/+en me.ondolatokkal kezdtem *ozzá az Iván gyermekkora #or.. l/n.ák+an )árakoznak0 Msz )an0 1e.ess3k az e##a%ta eseteket0 @anem arról. menn. *o. *a me.azsá. *amis /letnek a #ilm+/li ki#e%ezők/pess/.. a *alálnemek k/ptelens/. i./ni )ilá.s/. sem az anarc*ia oldalán0 21 . oda rak*assa le k7pen.ek csak k7d7s$tik az elmondottak /rtelm/t.ikő%3k *osszasan %árkál l.t7r/s/rt – ki#e%ező ere%e0 "z /let+ől )ett me..ukas zokni%á+an.tartalmuk pedi.át teremtik me.oldások #elsz$nes sz/ps/.ett kia./t keress3k0 Sa%nos az elm/leti me.-r-%/+en0 :em +$r%a to)á++. a me.zetek. %elentős/. le. a %árm.le)á. ott 3l a mentőre )ár)a az őt szem/rmetlen3l +ámuló k$)áncsiskodók .*o.ire na..ot0 " )alódi m-)/szi á+rázolás mindi.ezni #elsorakozott alakulatuk előtt0 " kór*áz #alánál. *o. nem #ormált .#el#o. *o.)erkezn3nk.-%t7.. a +enn3k #elt-nő szem/l. percen +el3l már A.almazódtak me.e.. e.esmit kitalálni nem le*et.. a %ellemek /s *el. e..

ek r/szint a cselekm/n..an #7l7sle. )ilá. *el.an )ilá. ez a dolo. az /rz/sek /s . me. amire rátaláltam.amat során me.ot akar me.el /s %ózansá.es mozzanatokkal kapcsolat+an szerezt3nk előző munkáink alkalmá)al0 " #7l7sle.et annak )esz/l. r/szint azzal.. *o.sakis a sa%át $zl/sem+en +$z*attam. lelkiállapotain sz-rődik át0 1ert a m-)/sz k7zrem-k7d/s/t minden eset+en az em+eri t7k/letesed/sre irán. *a a m-)/sz szeretne k7zrem-k7dni a++an..oldásra k/sztető.okBe a #ilmrendez/sre )a. a )alósá. másik #ilmes el%árás alkalmazását tiltó me.. *o.os /s +iztos koncepciónak0 Felt/tlen3l +$znunk kell a spontán me. *o.alapozottak0 V/. akkor nem #en.. )a%on alkalmas )a.$rt r/szeket ..e....ot. nemeslelk-s/. /s mi az. ami nem áll%a ki a pró+át0 Versze most sok mindent másk/pp .ozzam0I 5z/rt )olt k3l7n7s %elentős/. e me. csupán ke)/s dolo. mint a #or. a #ilmszakmá+an dol.a )olt az alkotásra #el%o. elriaszt*atná a n/zőket0 Ne ezt nem e.oldások+an0 (erm/szetesen #ontos. mire szám$t*atok a %7)ő+en. eszt/tikai $t/leteim me. csakA. á+rázolása az alkotó szu+%ekt$) elk/pzel/sein.. *atározott me.#ilm0 1a.. el kellett en...al tart #o..ának0 Sőt sza+adsá.. ne #o. *o. mel.es elemektől a term/szetes /s k7z)etlen alkotói #ol. *o.es ne*/zs/.%elen$teni az alkotó.#ontolásokkal /r*et%3k el.et. akkor ez azt %elenti. A. a++ól. a++an... illet)e a tá%ak elrendez/s/)el #3..... az /let /rt/kese++/ )ál%on. i. lek3zd*etetlen i.+en ki kellett der$tenem. e.eredm/n.%am )issza ma. amel.)a +enn3nket0 5l. *anem azon tapasztalatok r/)/n.e támad arra. ol. eszmei .át nem kell mindi..a0 Versze a #ilm munkálatai nem látszottak anarc*isztikus cselekedetnek0 5.ondolok0 1int utó++ n.. mel.e. valamint erköl4si.szereztem a %o.%ai számára.atócsoport ta. *o.tek 7ssze.il)án)aló)á lett.atásá+an a kellet/n/l na.e. mel.ondolatok *armóniá%á)al.sz$n/nek kialak$tásá)al.e. nem kell #/lnie attól.et minden akkori k7)etkeztet/semmel0 " #ilm k/sz$t/se k7z+en számomra./+en alakulnak ki a m-)/sz elk/pzel/sei /s /rz/sei0 @a szereti az /letet.ik )a.)álo. az eszk7z7k me..o++ sza+adsá. me...eplőt0 F@a siker3l a #ilm – .ed me.osak )oltak azok a munkálatok.ondolásaim általános /rtelme a k7)etkezőJ *a szilárd erk7lcsi alapokon áll az em+er. nem0 "**oz. *o.szer-++ c/l )ez/reltJ tisztáznom kellett.)áltoztassa. korlátoznia e./rtelmk7)etkeztet/sre %ussak.szó)al./n.en tanulsá. *o. ma. *o. mond%am..ednem a .eladatk$nt oldódik me... kell )álnunk0 5lső #ilmem l/tre*ozásakor a le.oldások ne okozzanak ol. *o..uló spirituális t7rek)/s )ez/rli0 5.%ilágn$zetk$nt.ot en. mutatkozott /letk/pesnek0 6s korántsem /rtek e.am0 .számomra az Iván gyermekkora c$m.0 " remekm-)ek erk7lcsi ideálok ki#e%ez/s/re sz3letnek0 5zen ideálok #/n.os$tó )izs.ismer%e. %o++á te..eket a #7l7sle. e. me.ondoltam –.szer-en csak arra t7rekedtem. me. *o. a nem pár+esz/des #ormá+an me..

ind$t%a.ancsak e.. /s akár a le. *o.erekkorunk+ól )alók0 &..ópart menti cs3. /s amil.. *a a konkr/t eredet3kkel 3tk7ztet%3k őket0 Biztos )a. a me.$r#ali.. *o. Faz utolsó álomI term/szeti *áttere. k7ltői sz$nezetet kapnak0 " le. #edez/ke. e. de semmi#/le eszt/tikai /lm/n.ika k3lsőle.E u.es#a%ta.. ne*ezen me.sz$nek na.omolo) az el+esz/l/s alap%ául szol... a n.sze++ eml/keink .ál*at a le*ető le.es part +ozót%a.másra *án.ok az alá++i.aráz*ató dolo. *o.ennek akkor lát%a./rdekese++ #ilm elk/sz$t/s/*ez0 5szerint a *ős tetteit.*atározott módon #el kell dol.ek+en r/szt )ett em+er iri. *o.. #el+omlana.t s7t/t .et e.ma. mel. a *ős eml/keit. akkor a n/zőre is átra. mel. ne )esz$ts3k el azt a k3l7n7s /rz/ki atmosz#/rát.. a #ilm sikere /rdek/+en a *el. n/lk3l )alamenn..ok +enne.ennek elk/pzeli az em+er a már sokBsok /)e nem látott *ázat.etlen el) )ez/relte.#a%ta 2! . 9alce) #7ld+e ásott #edez/ke. amikor elősz7r ismerkedtem a )ilá.. e. F1ama.sz$neket0 " szerzőt az az e.ulatait ki#e%ező epizód is )an a #ilm+en.3tt #elid/zett eml/k csak a kiá+rándultsá.t nem keltettek +ennem0 Sőt )ala*o. t7++ mint *Asz /) mAltán e. a tá%nak bennem kell me. az árt/ri *alott erdő0 1inde. akárcsak ennek szakasztott mása.%elen$t/smód%ának. *a eml/keket /+reszt..indultsá. a #ol.atartását /s az esem/n. .. p/ldául a Fn.sz$nek #ilmes me./szen +iztos )a. az ellens/.a ma..oz*ató az a )aló+an e. kakukkmadárHI./szen konkr/t asszociációkon alapul0 "z első p/ldául ele%/től a )/.az. ak7z7tt.. mel. n/zd. *o.+anJ *a a #el)/tel számára ki)álasztott term/szet lát)án.ed3lálló alkotói el). a zászlóal% se..*el. amikor *osszA idő eltelt/)el )aló+an ott áll előtte0 "z eml/kek k7ltőis/.ukat az alkotókat is me.oznunk. dokumentumszer-en kell +emutatni a *el. keser..szólalási.sz$nek ki#e%ez/stelenek /s sz/tesőek )oltakJ $.al0 :/..á)al %elen$ti me.*atározott eml/keket /s k7ltői asszociációkat keltenie0 1ost. az alkotó *an. alapul szol.e.erendákkal +or$tottak. amil..0 (7++ il.sz$neket.ad )alami k3l7n7s me..etI.ermekkorom első eml/kei k7z3l )aló0 "++ól az idő+ől.*el.ezet semmi módon nem lett )olna k/pes az &)ánról szóló t7rt/net k7r3lm/n.$r#á+ól k/sz3lt se.%elenetek /s epizódok konkr/t sz7)et/)/ alak$tsuk0 :o)ellá%á+an Bo.szu+%ekt$)a++ asszociációkat kelti +enn3k.an kellemetlenek )oltak0 5lk/pzel/sem szerint ez a k7rn. a *el.ik álom Dszám szerint n/.../rz/s/t )ált%a ki +enn3nk0 @iszen óriási a k3l7n+s/. mielőtt a mAlt m-)/szi #elid/z/s/nek alap%á)á )ál*atnának0 Fontos.e általá+an szerte#oszlik..et e./szen addi... t-nt #7l számomra.edt #ront)onal /s a l7)/szárkok0 1indezek a *el.eket )ez/rlő lo..+en sz3letett.. *o.on pontosan le )annak $r)a.áló esem/n. mint*a a sa%át szem/)el látta )olna őket0 Ne számomra ezek a *el. amel.i naturalisztikus r/szlet/)el e. á+ránd%ait mes/ln/ el0 5z an/lk3l adna le*etős/.. eml/keinket me./i..l/sre m/ltó alapossá. ma. az eml/kezet ezen %ellemzői+ől kiindul)a kidol.ei*ez illő /rz/seket kelteni0 1induntalan A.. $./l./)es )oltam akkor0 "z eml/kek általá+an sokat %elentenek számunkra0 6ppen ez/rt nem )/letlen./l..

ett ..en. a m. *o.iai szerkezet e. me.. *o.oldásról szó sem le*etett0 " kiutat keres)e.en azon+an ennek a .il)án eml/keznek Victor @u.. a tec*nikai el%árások dur)a #ormalitásá)al cser/l%/k #7l a k7ltői lo.. ami)/ lennie kellene.áltat*atna le*etős/.an %ellemzői.e++ %elent/s ki#e%ez/s/re.amatosan #e%lődő t7rt/netet kell n.iai – e.at$) á+rázolás 7tlete a *armadik álommal kapcsolat+an0 K/pzelet3nk+en #el)illantak a #ekete nap Dn. k7zti /les )áltásokat0 4m na. *el../+k/nt is ó)atosan #ol. csak #/l/nken tapo..át á+rázolnánk. másik ker3l előt/r+e0 5zzel kapcsolat+an @ermann @esse szomorA sza)ai %utnak eszem+eJ F" k7ltő )alami ol. az á+rándok0 Konkr/t /let%elens/.osulnak az em+er At%á+a0 1inden l/p/sn/l ellen#elek )árnak ránk..la.edett. )iszon. tá)ol álltam a #ilmrendez/s munkálatainak k7)etkezetes el)i me. de ami)/ nem sza+ad )álnia0I "z Iván gyermekkorán dol.imódi #ilmes el%árások . az álmok /s a )alósá.. az /let lo. a*o.szer-en csak arról )an szó../szen a +erlini 9.en eszk7z7kkel #e%ezz3k kiC 5lm/leti me. módon /p3lt #el a Tükör' .is/.. me.. *o.okat k7ltőiekkel pró+áltuk #elcser/lni0 Vedi. eml$tettek m/.iká%át sza+ada++an kezelő dramatur. e.. )ilá.%elen$tett álmok0 "mikor #ilm3nk k/sz$t/sekor azzal szem+es3lt3nk. kellett oldanunk azt a k/rd/st.ia szerint k/sz3lt #ilmek teszik0 5z az el%árás )alamel.őződ*ettem arról. k3l7n7s szem/l.elm/t0 5z/rt tartották sokan %o.dAs #ilm nem k7ti le a #i. ekkor m/.es#a%ta k7ltői lo. támadt )áratlanul a ne.akorlati k$s/rletet tett3nk0 Y. /s )aló. /s a*o....A%$tásától0 Ne amikor #el#edezt/k e. l/teznek az em+eri /letnek ol. a )illámok #ello++anása szol..#olt%ai. *o. mik/nt az irodalmi /s a sz$n*áziB dramatur. amel..*atározó e.atóztunk a *ozzá )ezető Aton0 1/.ok torn.ának #eltárására. á lom%eleneteket kell ma%d #or.. A%.an ezt a *a.$ts/.an ezt teszi.akran arra t7rekszenek.es *itelesen á+rázolni0 4m a #ilmrendezők /ppen e++en a )onatkozás+an na.est rokon )onásokat mutat a l$rai *ős irodalmi.*ez. *o. pedi.es mozzanatait.at$)+a t7rt/nő átmenet montázstec*niká%ának alkalmazására . mond)án. mik/nt k7zel$ts3nk a konkr/t k7ltőis/..m/l. az eml/kek )a.ondol...#el/p$t/s/t me.ese++en szól)a.akran r/...0 1i le..$tóinak tiltakozásá+a 3tk7zt3nk... s a nem cselekm/n. po/tikus me.os dramatur.ondol%ák0 (/n. az il. *o.sak*o.ika /ppol.asmi.os /s *atározott elk/pzel/st alak$t ki róla0 " k/ső++iek+en il.eket csak a k7lt/szet eszk7zei)el le*ets/.osulatlannak #ilm3nk+en a templomi alkamra utolsó %eleneteitől kezd)e e.. mutatnánk +e őt. asszociációk /s kusza #elte)/sek se.#a%ta k/pzelet+eli *an..ika k7)et/sekor óriási akadál. *o../)el n/*án. *el. de mindaz. mil. amikor a tematikus )iszon.on .. a k7ltői lo.. őt ma.-%tem/n. amire .%elen$t/s/re /s a *ős +első )ilá.oz)a A%ra me./)/ )álnak a *$mek+en me.ikát0 &lluzórikus /s )alószer-tlen dol. ma..amodtunk e**ez a módszer*ez.et a pozit$)+ól a ne. A%ra a #ilmszakma irán. nem A. 7r7m7mre me..atnunk.ondolok. .A%tani.ulatot teremtettek me.ik alkotóelem *el.ó k/p/reE *a)as #ákon átt7rő #/n. elker3l*etetlen3l /rtetlenked/s /s tiltakozás támadt0 8e. mint amil.őzelem nap%ái.re *i)atkoztak.akra++an a k7z7ns/. csak e. a n/zőnek #ol. me. /s az eleredő csillámló eső0 F7lmer3lt az az 7tlet is.okra .uk a n/zők nem ezt .. Ne az eddi.a nincs %elen.%elen/s/)elJ ő ma. *o.omán. *o..ett e. e..enek az álmok.

a*o. kakas 3l. %ártunk az őr3lt 7re.ről az eml/kez/s k7ltőiB*e.ondolok..rakott te*erautó is #el+ukkan ol. *o./szen más ritmus+an0 :e . k7)etkez/sk/ppen e.ált0 " kislán..a.ondol%ák.ek %a)ar/szt a++ól 8ikadnak.szer-en csak k/t )áltozat+an )ett3k #el ezt a %elenetet.en az őr3lt 7re. a #elismer/s pillanata. *o. almá)al me. )a. ezt a %elenetet &)án utolsó álmá)al kapcsol*assuk 7ssze0 Visszat/r)e arra a pro+l/mára.akos At )ezet át0 "z At ment/n kurta őszi á..sz$nek )alósá.ed3l marad0 " sz/l #elle++enti a )ásznat.ik+en &)án a menetelő csapatokon /s O 5##endi 1anszuro)ics Kapi%e) D1> >B1>ZZE da. amel.em+er /s &)án utazik0D" te*/n 50 Kapi%e)O #ronton $rt #el%e.%elen$teni e++en a #ilmkocká+an0 "z utolsó álomk/pet szánd/kosan )$zparton )ett3k #el. s azt is lát%uk.szer. *anem arra.sz$n/n0 :em a %elenet tartalmára . /s @olinnak sokái. en..%elenik az ezredes kocsi%a.ezetet0 5lősz7r másk/nt . arcának *átter/3l szol.. pedi.sak tá)ol..el).0 2G . te*/n *Azza a szekeret..os k/m/n.em+er e.adós sár+ól0 1a%d el*a%t a Nod.án.kor.orsan )onuló #ák ne. arcki#e%ez/se mind*árom alkalommal más /s más0 "z elker3l*etetlen tra.án. mel.szo)%etlak $ró../n e. a sz$n/szek.ek/ppen keletkezett a .tartalmaC 6s mil. /s az 7re. *e)er0 "mikor me..atók7n.. *o. nem pedi. e... mel.$tett an. sAl.. ma.. eső áztatta mezőt k/pzelt3nk el. /s mellette )alami piszkos )ászon+a ..osE tónusA panorámak/pe. lassA k/psorok+an kellett )olna #el)enni a %elenetet.me.)et0 Y. e.k7tetei0 " második )ilá.%elen$ten3nk a k7rn.. nem *a. s $./dia elő/rzet/t akartuk me.. *o. s ennek eredm/n../)el kapcsolat+an #7nte++ már eml$t/st tettem0 &l.esztáni n/pek k7lt/szet/t +emutató orosz n. a #ilmnek /ppen azokkal a r/szei)el )allottunk kudarcot.z/sei+ől )alóE0 " szek/r m/l.ott.zetei t7++ k7tet+en %elentek me..7n.. strandon. #ront%e.en az a k/psor. mel..*atom eml$t/s n/lk3l.*á+orA ide%/n *aditudós$tóT napló%a. &)án messzire menek3l a mezőn. a k7z7ns/. a kamera előtt *áromszor #elt-nő kislán.at$) D)ilá. *o. /s #el tárulkozik a szek/ren #ek)ő rozsdás eke0 @osszA. kell )adásznia rá../+ *i+ái is. lat. e.iká%aC 1indez már az eml/kek+ől k7)etkezett0 :ed)es #3)et látunk.. a naps3t/s+en pára száll #el az eső csapdosta lo)akról0 6s mindez k7z)etlen3l az /let+ől ker3lt a #ilmkockákra.0 " ma.edelmesen k7)ett3k a #or... mel./szen a lát*atári. nem siker3lt /rz/kletesen me.en az álom lo.em+er %elenet/n/l a t-z)/sz *el. k/pzőm-)/szettel )e.. számára sem adatik me.en le.ondoltuk el ezt a %elenetet0 5l*a. mel. oroszul $rt0 Xelentősek a da. amikor a konkr/t *el.os csizmá%át ne*ezen *Az)a ki a ra.7lt ormótlansá. tec*nikai okok miatt maradtam a másik )áltozatnál0 5. e..oldásokat kerest3nk az álom irrealitásának +emutatására. márBmár a lát*atáron meredezik e..en saras. /s /n nem /rz/keltem azonnal. a rossza++ikat )álasztottam0 " #ilmnek )annak m/. mik/nt )álasztottuk ki a k3lső #el)/telek sz$n*el.e./t. /rz/s/nek kellett )olna uralkodnia mindenen0 So)án. *o. k7z)et$t/s/)el0 5.os /rz/kel/s/+ől keletkezett asszociációkat a+sztrakciókkal )áltottuk #el.acskák0 Semmi t-z)/sz0 .esztáni sz3let/s. *o.

a r/szt)e)ők csak akkor . *o.+an0 " munkatársak )/.)et/st isE0 6s il. s tAlsá. sa%átos alkotói n/zőpontot n/lk3l7ző %elenetek azonnal ide. *o. komol..eset /s )áratlant %elen$tett me. aki k/ső++ &)án szerep/t %átszotta.. mell-. )alamint Va.. asszociációkra /s to)á++.szakadt az e.s/. k/z+en e.omolo) által elk/pzelt alaknak0 "z el+esz/l/s+en telt. ami a rendező látásmód%ának me...s/..omolo)i #elcserlán.r/szt a sz$n/szeknek k7sz7n*ető0 K3l7n7sen Kol%a Burl%a%e)nak.e.ult az..nak a )alósá.sern.+$zást0 " #elcserlán.. mint*o.. ennek ellen/re csakis az ő el.*atározta az Iván gyermekkora rendez/s/*ez #-ződő )iszon.sak a *átt/r+en az a+lakon át ki &*ató katonák – mint második s$k – )isznek )alami /letszer. a #ilm )/.almának k3lső dinamiká%a ellen/re k7z7m+7s /s semle.aranciának +izon. Kol%a Burl%a%e). ami *ián.int csak azt +izon.er0 Versze az e. a munkák kezdete előtt me. me.katonai te*erautókon átt7r)e a partizánok*oz sz7kik0 5z a k/psor semmi#/le /rz/st nem )ált ki +ennem.$t%ák )aló+an a #ilmet.ról )an szó0 Val%a 1ai%a)ina pedi.eset.. V%acseszla) O)csinn.a%e) d$szletter)ező kap*attak me./s. mel. *o.lán. na. a #ilmek eset/+en /ppA.zet+e. sok mindent . 7sszetette++ )olt.es e../sz )aló%á)al ellentmondott a Bo.. k/k szem. *o. nem lett )olna ele.en .zott az el+esz/l/s+ől0 6s ez sokkal #ontosa++.endő arra..olult )ilá. Zsen.et a #elder$tők7zpont+an0 " +első t/r a #iA iz./+ől az az alkotói t7++let.at a rendező0 1ásk3l7n+en szerte#oszlik a m. *a %a)aslataik k7z3l %ó /rz/kkel )álo.on siker3lt./ni /rtelmez/st n. már #ilm#őiskolás korom+an #el#i..a Zsariko)nak0 Sokan k7z3l3k elősz7r kaptak #ilmszerepet. szem/l..le.e0 Film3nk sikere )aló%á+an na.3tt )alami ol.s/.anis csak a korá++iaktól elt/rő . +arna szem/)el./+ől0 1indez me. de komol.an utána%ár%ak. me.teremt/se során.. reális t3kr/t l/tre*ozó k3l7n7s /s +on.3ttm-k7d/s..ondolásra ad)a le*etős/. mel.iko) zeneszerző /s Xe).i% ..im Xuszo) operatőr.ul m-)/szi an. *o.eltem0 (Alzás n/lk3l áll$t*atom.telen3l sokat ad*atnak a rendezőnek.#elelő e.es e++en a %elenet+en0 . ki %átssza el &)ánt.*atározó a szerző szerepe...enn/ )álnak – kiszakadnak a #ilm m-)/szi e.azda.omat0 " #ilm rendez/s/t u.osan szoros *atáridőt %el7lt me. ellent/te0 Ne mindezzel e.ondolása teremti me. szőke.es3l az a sa%átos 7ssze#3.es3lő munka ellen/re nem )esz$t óriási %elentős/. Val%a 1ai%a)inának.osan sz-kre sza+ta a k7lts/.. mint a t7++i m-)/szeti á.en. #iAs termet/)el a +o.sakis az +izon. szerep/t %átszó Val%a 1ai%a)ina sz$n/sznő e./t0 ..elemet a *el.et a #ilmk/sz$t/s 7sszes t7++i r/szt)e)ő%e ad +ele a #ilm+e0 Ne itt is /r)/n.an )ett/k0 Kol%a Burl%a%e)re.a. +arna *a%á)al..es#a%ta +első /rtelmet..aranciákkal le*etett el)állalni Daz első alkotók7z7ss/.et0 "z il. ismerets/.el m/. ez a csapat tAlsá.. mik/nt a n/ző+en sem0 5++en az /rtelem+en az a %elenet sem na.3nk me.$t%a.an k3l7nle. amikor D 9ra%azno) ezredes /s &)án +esz/l.

minde**ez a t7rt/neti t/n. *o..atók7n.i+en siker3l me.alapozó pro.nek látszott.át.an sz3letett me. 3tk7ző. s il.)et $rtam.k7rnek0 5zeket a no)ellákat nem *a.. mel. akit /ppen a lán. 7nma.e /s /letkora pátoszát0 "kti)itása. *o. mil. /s /ppen e++en talált rá ma. em+rionális állapot+an l/tezett +enne0 5z adott le*etős/./rt 1ása alak%á)al kapcsolat+an0 6s m/.ős/.e a )/dtelens/. #-zte @olin százados*oz./nek.az módon %elen$ts3k me.encsak k/telkedtem a++an.ondolatisá. el.ondolásom me.atartása i. lát%uk 2u+l%o)ot0 Ne ezek+en az esetek+en is /rz/kel*ető)/ kellett )álnia szellemis/. me.supán arra tettem k$s/rletet.. arra 7szt7k/lte a m-)/szt...ilatkozatk/nt /rtelmezni0 . *anem 2u+l%o) +első. a zseniális !zent6áromság ikon0 (e*át a test)/riess/.atók7n.ramn.. mel.ondoltam. *o.e #e. mi#/le .. azonnal )ilá.arázott /s sokat $.3ltek akkor. nai)nak. aminek me. *o. szerettem )olna elk/sz$teni a #ilmet.ek+en nem mind i.e0 5z )olt a #or.#or.. mel. a szeretet /s a cs7ndes szents/. *o. mint*a e.. k7ltői lo. e./nek k/pi ki#e%eződ/sek/nt %7nnek l/tre000 (7rt/neti n/zőpont+ól pedi. )/dtelens/.is/.ossá )ált.) eszmeiBm-)/szi koncepció%ának alap%a0 " #ilm k3l7nálló epizódBno)ellák+ól állt.)ertelenn/ )álik. módon a @olin szerep/t %átszó Zu+ko) tel%es #3..rendeztem az "ndre% 2u+l%o) ikon#estő /let/ről szóló #ilmet0 " #or. )olt0 Ol. mindaz.os lineáris időrend k7ti 7ssze.)alós$t*atóBe0 Ne arra .anakkor e.en )iszon. amel. mel.. /s azt a teremtő lelkiállapotot.a korá+an a test)/ris/..ok /s a tatár i...me. az általa alak$tott 1ása tel%esen #e.. orosz #estő k7ltői te*ets/. utáni n/pi )á.. amenn. a )ilá..assi# c$m.. /letra%zi #ilm0 1ás /rdekeltJ a na. A.. %elentette szem/l.en is a *á+orA.őződ/nek.sak*o.. /s mi#/le rendszert alkottak n/zeteim0 "z e #ilmmel kapcsolatos munkálatok tapasztalata *ozzá%árult a**oz.amnak me.mással +elsőle. mil.e.ika +iztos$t%a a k3l7n7s t/má%A /s 7nálló . kapcsolat más sz$n/sznő)el *amisan moralizálónak t-nt )olna0 1indezeket az eszme#uttatásokat nem kell az Iván gyermekkora c$m.)erzett le0 &l. *o.nek r/)en a m-)/sz mAl*atatlan %elentős/.) #ol.#ilm k/sz$t/s/t me.s/... kellett *atároznia az /let*ez )aló )iszon..amatai+an csak a k7ltői lo. kortársunkról szólna0 .et arra.ondolataim támadtak munka k7z+en.) +e#e%ezt/)el i. ma%d amikor 1>QQB+an me. amikor szem+es3l azzal...akozás *atására *o.anakkor ezek az 3tk7z/sek a #or.al rendelkező.át #ormáló l/..omán.azára. tisztának.. amikor az Andrej5. eszm/n. az /let /s az alkotás ellentmondásainak /s ne*/zs/.szellemi /rt/keket *oz l/tre0 5nnek a #ilmnek arról kellett mes/lnie.. kialakul%anak +ennem azok a me. *o..eket /s 2U . a leendő #ilm semmi esetre sem le*et t7rt/nelmi )a..+e ker3lt partner/től. mel. u./nek term/szete0 2u+l%o) p/ldá%án a #estő *aza#ias /rz/seit /s az alkotás l/lektanát szerettem )olna +emutatni.mást erős$tő epizódok e.*ez semmi k7ze0 " )/dtelens/.. i.ikának me.ma.atók7n.#esse *$res !zent6áromságát' 5z a lo. *o. *isz/ken.ma.ek aztán m/.ikáin. to)á++i morális +iztos$t/kra is szert tett3nk0 1ai%a)ina +első sz$n/szi l/n.atók7n. módon e.#elel)e.)alós$tanom../t0 P.*oz )aló )iszon. inká++ elm/l.arázzam. a )ad +el)iszál..

$.eket..-%tő t7rt/n/szek.an em+ereket kellett me./*ez k7zeled)e /szre)/tlen3l #ellen.an tár. ezt a #ilmet e. arc*eoló. mint amel.áll.á )áltozik0 @a mindez siker3l.k/nt.szem/l.a.anol. s akiket a dolo.re általá+an a t7rt/nelmi #ilm szereplői t7rekszenek.rá#usok szem/)el )izs.+en0 Bizton rem/ltem.an /rz/sek *atároztak me. l/le... s nem A..eket.+e +ele3lnek0 " sz$n/szeknek ol.omán. akiket me. *anem ol. .ondoltam. kellett szeml/ln3nk. Xuszo) operatőr. .e.sern. .zős da. l/n. ol.. mel. /s amel. mel.iko) zeneszerző lesznek0 . akkor +$zni le*et a t7++/B ke)/s+/ optimális eredm/n.%ai pedi. sőt */tk7znapi %elens/..ző.a%e) d$szletter)ező /s O)csinn. p/ldául a koszt3m7ket /s a kell/keket0 5..%elen$teni3k.akat .ek utó++ alkalmat adnak eml/km-)ek áll$tásá*oz0 :em a mAzeumi kiáll$tási tár.k/nt kell szeml/ln3nk. a #or.át.an +aráti k7z7ss/. etno./n/l #o. ere%/)el )alós$t*at%uk me.mutatta a k/pess/. *o. mint /lő.usok....ondoltuk.../rtettek. mel. karossz/ket nem mAzeumi ritkasá.. már me.atás )/.eit0 (a. az an.áltuk a r/szleteket.i kultAra eml/keit A.. mint a mai em+ert0 Felt/tlen3l /s *atározottan el kellett utas$tanunk a #ennk7lt st$lus *a.)a u.

ad%a ezt a m-)/szetet.alá++ #7lte.ra t7reked%/k0 2> . Fa k7ltő *armóniát teremt a káosz+ólI000 Vuskin.ezet/nek....e.. mi/rt /l az em+er. *anem az is.-ek másokra n/z)e0 1indenesetre tel%esen n.arázza 7nma.el ru*ázta #el a k7ltőt000 1inden m-)/szt sa%át t7r)/n. az.. 7r7kk/ az &. a ma. m/.eC 6s kellBe e.általánosa++ elk/pzel/sek+ől kiindul)a elmond*ató. minden m-)/szetnek az a c/l%a – *acsak nem F#o.aszt%aI000 Sokan teszik #el ezeket a k/rd/seket. aki F#o. a m-)/sz me. pró#/tai k/pess/.. )a. mi az oka annak. amel. katarzis #ormá%á+an #e%eződik ki0 "ma +izon. a*o.... mint e. #ontosnak tartom me.ma.á)al kapcsolatos r/szpro+l/mákra. mel.*atározni. az em+eris/. *o.os pillanattól #o. me.asztásraI..ának /s k7rn.ondoltá+an re%lik.azsá. *o..rend3l/s.a mód%án )álaszol rá%uk0 Blok azt mondta.il)án)aló. mi l/t/nek /rtelme0 Ho.+en az /lm/n.. mond%ák. amikor 6)a e)ett a tudás #á%ának almá%á+ól.e k7z7tt a ]]0 század+an kialakult k7lcs7n7s kapcsolat l/n.ek e. akinek k7ze )an a m-)/szet*ez.ának. a m-)/szet /s a k7z7ns/.általán nem k7telező /r)/n. a m-)/szet )itat*atatlan rendeltet/se a megismer$s . /s mindenki. *a nem is tud rá )álaszolni0 " le.%elentek ezen a plan/tán0 6s le.általán )alakinekC 1indezeket a k/rd/seket nemcsak a k7ltő teszi #el ma. me.. *o.arázza az em+ereknek.asa++ eszm/%/n0 Va%on mi/rt l/tezik m-)/szetC Kinek )an rá sz3ks/. elma. mit /rtek a m-)/sz/t mint ol... árucikket –. eladásra szán%ák. arra rendeltetett./t #e%ez)e ki manapsá.. *o..an le. *o. aki +e#o.ma.e nekik ezt a k/rd/st." 1^V6SZ5(J V49_"KOZ4S "Z &N548&S2" ––––––––––––––––––––– 1ielőtt rát/rn/k a #ilmm-)/szet sa%átossá.)a.ei )ez/relnek.

A% /s e../sz summázatát *asznál%a.kockáztatom azt a ki%elent/st. der-%/+ől kil/pő /s az ellens/. erk7lcsi 7nme.i t7r)/n.át a )ilá./nek – )áratlan /s szen)ed/l.$ts/... s u.azsá..át /s c/l%ait0 "z em+er term/szetesen a tudás e.)alós$t*atatlansá. el)ile.. a )/. Fa term/szet koroná%aI. %elenik me.enkeztek. megtudja.. mel.. me. )alamenn.ismer/s #ormáit0 " m-)/szet a )alósá.. a poziti)ista.es.. mel.es ki#e%ez/s/)el ra. rátalál%on a ra%ta k$)3l álló ideálra.ok ne)/+en0 " m-)/szi #el#edez/s minden eset+en A.szer-s/. *o. az A./nek /s csA#sá.amatosan )áltozik. mik7z+en .amatosan szor$t%a ki e.il)án)alóan minden alkalommal A%ra me. a )ilá.el e. a tudomán. em+ers/. a m-)/szi alkotás nem #el#edez/s. mint a )ilá. me. a )/.os me.azsá.telen. mez$telenek0 6s sz/..azsá...ismeri az /letet is a sa%át l/tez/se során. mel.telen l/pcső#okain *alad)a #ol..ismer/se az A%a++ /s A%a++ tudás )/.7trőd)e arra )á.ukat.enkeztek0 Sz/. tudomán..azsá.ess/. +irtok+a)/tel/t.ismer/s k$nkeser)es At%át szokás e)olAciónak ne)ezni0 "z indi)iduum n. sosem /r )/.a..á+an. *o. *olott csak mint )alami intuit$)e /rz/kel*ető kezdetet /l*eti át0 "z azonosulás me./nek /s ke. sa%át /n3nk #o.I #el/ )ezeti az em+ert0 . mi/rt k3ldt/k ide0 6s a (eremtő az em+er se.. ezen a ponton tAl már nem is *asonl$t e.telens/.os /s az eszt/tikai me.et0 :em ne*/z me. mel.ik #el#edez/s a másikat – az o+%ekt$) r/szi.sak*o.. te*át a m-)/szet.es em+er e.. A%ra k7lcs7n7s 7ssze#3.k3l7n+7ztess3k /s el*atárol%uk e.akorlat+an a től3nk elzárt a+szolAt szellemi i./rten3nk az akaratn/lk3lis/./s+e *ozza 7nma.al áll kapcsolat+an0 \ 11óz0 !01>0 – Károli 9áspár #ord$tása0 .etlens/.iscsak az etikai. *iero. s mint )á. 4dám /s 6)a mindenekelőtt azt #edezt/k #7l.ilatkoztatás.anil..li#á%a0 1int kin.ne)ezett Fa+szolAt i. *anem teremt/s0 Ne most enn/l m/.%elent a F7ld7n. az em+er... pra. a szellem az an./nek. a *atártalan korlátokkal0 " m-)/szet ol.etemes szim+ólumnak ne)ez*ető./)el ismer ma.matikus . *o..edetlens/. mell. mert me..al..ismer/s tapasztalata..en #ol.. ám az e.ik. mert meg$rtett$k ma.al #e%ezi ki.kezdt/k az e...másra az alkotó em+eri szellemnek e k/t#/le me. a )ilá..)alósulási #ormá%a.á+an re%lik az em+eri el/.. me. mint az a+szolAt i.mástól a tudomán. /s me. szu+%ekt$) át/l/s/t teszi le*ető)/0 " )ilá. )a..edi á+rázolása. t7rt/nt.ára0 "z em+eri 7nme...ának.et szubjekt(v módon minden alkalommal mindenki A%ra át/l0 "z em+er A%ra me.es me./nek /s )/.ad*ató me.más megismer$se #el/ )ezető 7r7mteli At%ukat0 5z )olt az a kezdet.al.ed3li /letc/l%a m/.+e )etett l/lek drámá%át0 7r4zád ver(t$k$vel egyed a te kenyeredet8 ∗ $.1int ismeretes.at/kossá.. /s azonosul%on )ele.ismer/s/t teszi le*ető)/ azon az Aton. 7r7k7s #orrása0 Y.ismer/s/re0 " m-)/sz mindezt azzal a sa%átos k/pi )ilá./nek – sz/ps/. )/. *o.an e. *o.*oz *asonlóan.. akárcsak 7nma. mi/rt %7tt. sokkal #ontosa++..+en az a+szolAtumot is kutat%a0 " k/pi á+rázolással. $rt6etetlen #7ldi t/rs/. *o.

.. /s k/szen állunk !1 ..s/. /rzelmi me. a m-)/szet a sz/ps/.... el#o.os rendszer*ez kapcsolódik az em+er.. tudomán. .ormáljuk' A sz/p+en mindi.o++ a kise++el0 1ikor /lőről mes/l a m-)/sz. *o.almánál to)á++ nem %utunk0 " m-)/szet ellen+en me.i FsártólI0 6ppen ellenkezőle. *o...#elelő m-)elts/.alapoz*assa a meg$rt$s #ol.is/..$ .telen #o.. 7n/rt/k/nek . *o..iá)al. azáltal. /l a szellem /s az ideális iránt0 (/)es Aton indult el a modern m-)/szet. elszámol%on te*ets/..enran. /s %o.s/.et a k/pi #orma teszi /rz/kel*ető)/.. /s #okozatosan el)esz$t%3k azt az /rz/k3nket.el #el#o.etlen #elt/tele a kompromisszum n/lk3li *it a++an.ettes$tődik +enne0 " na. amikor a szem/l.re t7rekszik...ondolata ne)/+en ta.. a másik+a áramlik át0 Besz/l*et3nk a k/p eszm/%/ről. elutas$t*ató0 Ne a #ol. ott to+oroz*at *$)eket. nem a szem/l.oztat%ák0 Vedi. )/. k$.alkotása. meta#orikus.il)ánuló.*atározott szellemi szintre )an sz3ks/.ondolkodást kell se.telens/..3l *$)nia. *alott dol.e0 " m-)/szet ott l/tezik +iztosan.ne)ezett alkotás mindinká++ ol.rend3l/st )ált ki.anAs szem/l.amat mentális /rtelm/+en #el#o. illet)e *o. mel. csupán az illAzió%a alkot*ató me.alkot*ató /s /rz/kel*ető0 5l#o.álatá+an áll0 " m-)/sz mindi../)el.ának t-nik #7l.es tett 7n/rt/k/t *an. a*ol az em+erek+en 7r7k /s csillap$t*atatlan )á. amel. *anem azzal a szellemi ener. szol..est a%ánl0 @el. semmi#/le áldozatot nem k$)án *ozni.k/nt kapott0 " modern em+er pedi."mikor )alamel. *olott csakis az áldozat*ozatal #e%ez ki )alódi *it)allást0 . általános /s ma.lalatossá.ad%a ezt a le*etős/.et kell elsa%át$tania a**oz. *o.al +$z*at a++an. *o.enkednie kellene a )ilá. elsősor+an az /rz/sek r/)/n *at ma%d.unk. ide. /ppA. a lo.amatát0 " m-)/szet mindenkire *atással le*et. +enne re%lik a csA#. aki arra t7rekszik.a.unkat0 1ikor azt áll$tom.lal*ató0 Ne a le$rás so*asem lesz e....ik dolo. c/l%a az ideális me. *iszen az e. me..okkal operálT a )/. *o. e.ad*ató )a. *o.e sza)ak+a #o. *o.is/. mit csodálatos adomán.#elle++ez*etetlen /sz/r)ekkel *ód$t%a me. *o. *o.ek #urcsa #o. el*i)atottak )a. l/n.asa++ eszme szol.ondolata sza)ak+an ki#e%ez*etetlen. me.. az /let /rtelme kutat*ató0 "z A.ettes$t/sH :em te*ető an.. mell.telenről +esz/l)e.$ts/. akik a szem/l. e. az em+ert....telent0 "z a+szolAtum csak a @it /s az "lkotás r/)/n /r*ető #el /sszel0 "z alkotás %o.i)á a )/. ellentmondás az /let ko)ásza0 5zt az e..*atatlan0 " )/. az e.is )alami )alami)el *el.et a m-)/sz +ele#ektetett0 6s a m-)/szetnek poziti)ista /rtelem+en )ett alapm-)elts/.*atnánk em+eri el*i)atottsá. mert /rz/kel*ető)/ teszi a )/.a.re inká++ el#eledkez3nk erről. mik/nt a csA#+an is a sz/p0 " m-)/szet e. )a.. s +enne minden mindennel 7ssze#3..an .akozás+ól sz3letik me.et.ad%ák.H " m-)/szi k/p mindi.. a+szurditás+a *a%ló *atalmas ellentmondása ez..általán nem azt mondom.ikus .sak*o. /s nem me.is/. az ideálisra )aló )á.ett me.telen.e..+en me.á/rt )aló k3zdelem e. sőt le$rni sem le*et0 " )/..A )ele0 " k/p me. *el.adni kezdte.szerre *armonikus /s drámai e. szám$t az alkotás+an.n.

/sz$t*eti )a.nek /rtelme a pra.ára a )ilá.)alós$tása ne)/+en.az..a..anakkor so*a.. *o... mint*o./szen mást %elent e++en a k/t sz#/rá+an0 " me. semmil..más*oz a )alósá.ra %7tt0 1indemellett a m-)/szetnek )an e.$ts/.akorlati #eladatot0 " m-)/szet – metan. *iero.sá. /s át)eszik mások tapasztalatát0 6s me.telen+en #eloldódó k3l7n7s sz#/rát alkotnak0 5zek az 7n/rt/kkel rendelkező 7r7k k7ltői )allomások arra szol.mássalJ *$rt adnak ma. csupán az 7nki#e%ez/s ked)//rt alkossanak0 K7lcs7n7s me.sem u..álnak +izon...k/rdő%elez*eti a másikat. *o.álatra0 Való+an.Be.assukC (alán le*ets/.. .ek k7z7tt sem szor$t*at%ák ki e.ok el*inni..es3l/s – )/. eleme kie.ul. me.$tási #ol. /s e.telen rendszer/re eml/keztet.adása.mást. lo./rt/s pedi.li#a a )ilá.zett.alap)ető++ aspektusa0 " m-alkotások a tudomán.es.telen l/pcső#okokon )aló #elemelked/s. – a m-)/szet e.mást0 6ppen ellenkezőle.os /rtelem+en mentális. *o.. poziti)ista.os /s ride.ső soron áldozatos te)/ken... a )/.. mindk/t eset+en óriási szerepet %átszik. *o.int csak nem )alamil.. a m-)/szet az a+szolAt i.nek e.nek se. *o. első látásra e.et ol.)alós$tása ne)/+en l/tre%7)ő 7nki#e%ez/s .ső soron a szellemis/. mel..3ttesen az általánoson #el3lemelkedő.a szol. /rz/ki +e#o../rt/s /s e.. az eszt/tikai /rtelem+en )ett sz/ps/.i /rtelem+en )ett . *o.ismer/s/nek e k/t. a )alósá..ismer/s +e)/.akorlati *aszon/rt. a m-)/szek k/pesek lenn/nek arra.li#áit *asznál%a #el.azda. a m-)/szi me.el).mással ellent/tes mód%át0 "z intu$ció.. akkor minden e.anaz a #unkció%a a m-)/szi alkotás+an.anakkor m/..ukról.os kutatás+an0 1ik/nt a meg nem $rt$s #o.os alkotás+an e.ik le./rt/s n/lk3l nincs /rtelme az 7nki#e%ez/snek0 " mások*oz #-ződő lelkiB szellemi kapcsolat me.. k$s/r0 .. *a i. mint )/.. F)alódi *alált *al%onI DB0 VaszternakE0 (e*át. az em+er k/pes #elismerni /s ki#e%ezni Mt. *o.unkat *all.ikusa++ /rtelm/+en azt )ár%a a m-)/sztől.. az em+erek k7z7tti k7lcs7n7s me.kor /rz/k#eletti /lm/n.nak e. me. ol. /ppen me. tudomán. ezek az elemek u. )itat*atatlanul erős kommunikációs #unkció%a is./)el az em+erek kapcsolatra t7rekszenek e.azsá..amatá)al rokon intellektuális aktus0 " m-)/szi me. persze.et/rt/st %elent – a teor/ma +izon. mel./rt/s tudomán.7r7k$tettek0 6s m$. +elsőle.alma is e. u. a sa%át )issz*an.en k7r3lm/n.tra. mel.os koncepcióktól elt/rően nem tel%es$tenek semmi#/le an. mint a tudomán.an arculata.ismer/se nem más.0 6rdemesBe az/rt munkálkodni.et a m-alkotás+an e.. a m-)/szi /s a tudomán.matizmusnak ellentmondó áldozat*ozatal+an )an0 K/ptelen )a.aránt %elen l/)ő intu$ció k7zele++ *oz*at%a e.szer /s mindenkorra me. *aszon n/lk3li /s )/.$t%ák e. kinek k/p/re /s *asonlatossá.en . mel. lezárt sz#/rák )/..es *iero.s/. mel.7trelmes.e... az alkotás a szó le.. *anem a szeretet eszm/%/nek me..ikai szint.

el. az e.iká%át #o. módon a tudomán.eket nem teszi tel%es e. me.ok k3l7n#/le ter3letein a lo.ek ismeret/+en me.o.ától /rtetődő ismeretk/nt. a tudós i*let/nek nincs semmi k7ze a k7ltői i*let*ez0 Való%á+an az intellektuális me. ol.ondolkodás %ellemző a m-)/szetre.adó k7z7m+7s marad a me. a kutató e.ról /s az em+erről #eltárt i.#elelő%ek/nt +esz/l*et3nk itt i*letetts/. *anem a *it e.akorta me.kor ellentmondás+a ker3lnek sa%át lo. *a nem /rt3nk e.indokol*ató /s lo..#i.#a%ta sa%átos posztulátumát #e%ezi ki0 6ppen ez/rt a m-)/szi k/p csak *ittel #o.amatá)al nem ma.os #el#edez/st az i*let *ozza l/tre..ukkal nem n. *a a tudós intu$ció%a rokon$t*ató is a me. sz-knek talál)án a k7r/%3k )ont ideoló.ikai me./sz3k+en elemz/se tár. i. *a azok a )ilá. *a ol. kell állapodni a #o..iá%a moz. *anem a tel%ess/.azsá.á)á. *a a n/ző e.et a szerző alapkoncepció%á)al0 !! .3l.ikusan +izon....#i.at%a0 Váratlan me.kor a lo. más Dnem mentálisE szinten keletkezik /s l/tezik0 5.telennel kapcsolatosan0 :em a lo.á+an .osodások ezek – mint*a *ál../sz e.őződ/ssel /s a *ittel azonos0 8/lekállapot. a tudomán. ter3let/n az intu$ció ol..os i. alkotásainak m-)/szi k/pei.oldás meta#orikus me.azsá.*ató )/.ről0 "++an az /rtelem+en mond*at%uk ezt.szól)án kitá. *o.*aladott #okozatk/nt )annak %elen az eml/kezet/+en0 "zaz a tudomán.őz*et3nk me... A% %elens/.7zt/k le. nem .. a me.ikai $t/let a t7r)/n.)ilá.-.osodással.ika *el. *anem e )áltozatok ma. addi../+e l/p0 " m-)/szi intu$ció..7nt7r)/n. a m-)/szi .el/sekor a k3l7n#/le lo. mik/nt a )allásos is.ismer/s empirikus #ol..almak *asználatá+an0 &l.szer-s/. *a a +e#o.rást %elent0 6s m/. me.ikai rendszer3kkel0 6s a remekm. a re)eláció ener.)ilá. empirikus.ondolkodást pedi.almazza me.et tula%don$t eszm/i s erk7lcsi pátosza szisztematikusan pontos ki#e%t/s/nek.. a tudomán. mel.s/.alkotott k/pek iránt.szer-en unatkozott a m-)/szet társasá.. /s nem me..el*ető. )aló%á+an csak a lo.iai *atárokat.á+an0 Y. a m-)/szet+en senkit sem . *o.ad*ató +e0 1$. A. p/ldául 8e) (olszto% munkássá.ondolkodásmód0 " tudomán.$t*ató az ellen)/lem/n.szer-en csak me.t k/p)iselőkkel szem+en. amint az $ró k3l7n7s %elentős/. a m-)/szet nem a ma.tett u. óriási /rzelmi /s eszt/tikai *atást tesz ránk akkor is. k7ltői /rtelem+en pedi.es /s oszt*atatlan m-)/szi k/p sz3let/se.1/..aráz*ató me. /s )/.atartás lo.ikai le*etős/.+á t-nik is... *o.$t%ák. me.. *ullna le a szem3nkrőlH Ne nem a r/szleteket illetően.k/rdő%elezik őket.ikus .azunkról. az /sszel #7l nem #o.-/n /l to)á++.

Andrej Rubljov

:a.,on .,akran elő#ordul, *o., e., na., m- ol,an #ol,amat eredm/n,ek/ppen sz3letik, mel,nek során a szerző tAll/p sa%át .,en.e pont%ain, de nem me.semmis$t)e, *anem ellenpontoz)a azokat0 " m-)/sz e., )ilá.ot tár #el számunkra, arra k/sztet minket, *o., )a., *i..,3nk neki, )a., ol,an szem/l,k/nt utas$tsuk el őt, mint aki nem me..,őző, /s sz3ks/.telen számunkra0 1-)/szi k/pet teremt)e az alkotó mindenkor me.*alad%a a sa%át .ondolatát, amel, %elent/ktelennek #o. mutatkozni azzal az általa l/tre*ozott, re)elációszer-en me.%elenő k/ppel szem+en, mel, a )ilá. tel%ess/./nek /rz/ki +e#o.adásán alapul0 " .ondolat u.,anis korlátozott, a k/p )iszont a+szolAt0 6ppen ez/rt +esz/l*et3nk e., szellemis/./+en #elk/sz3lt em+er +e#o.adásáról szól)a a m-/lm/n, /s a tisztán )allásos /lm/n, rokonsá.áról0 " m-)/szet mindenekelőtt az em+eri l/lekre *at, s az em+eri szellemet #ormál%a0 " k7ltő .,ermeki k/pzelettel /s lelk3lettel rendelkezik, /s )ez/rel%/k is +ármil,en m/l, .ondolatok, a )ilá.ról alkotott +en,omásai k7z)etlenek0 Va.,is nem Fle$r%aI, *anem #eltár%a a )ilá.ot0 " m-)/szet +e#o.adásának /s el#o.adásának elen.ed*etetlen #elt/tele, *o., k/szek /s k/pesek le.,3nk arra, *o., +$zzunk a k7ltő+en, /s 6iggyünk neki0 4m
ol,kor ne*/z átl/pni a me. nem /rt/s ama *atárát, mel, el)álaszt +enn3nket e., /rz/ken, k7ltői k/ptől0 1ik/nt a )alódi isten*it*ez, )a., le.alá++is e *it sz3ks/.let/*ez is, k3l7n7s lelki alkattal, sa%átosan tiszta lelki adottsá..al kell rendelkezni0

Szta)ro.in /s Sato) e.,ik pár+esz/de %ut eszem+e ezzel kapcsolat+an, Noszto%e)szki% 9rdögök c$m- re./n,/+őlJ

F– ;sak azt akarom me.tudniJ ma.a *iszBe &sten+en )a., nemC – mondta szi.orAan n/z)e rá `Sato)raa :,ikola% Vsze)olodo)ics `Szta)ro.ina0 – @iszek Oroszorszá.+an, *iszek a pra)oszlá)iá%á+an000 @iszek Krisztus test/+en000 @iszem, *o., A%rael%7)etele Oroszorszá.+an #o. me.t7rt/nni000 @iszem000 – dado.ta e./szen ma.ánk$)3l Sato)0 – Ne &sten+en *iszBeC &sten+enCH – 6n000 /n *inni #o.ok &sten+en0I ∗
1it le*et e**ez *ozzátenniC Noszto%e)szki% zseniálisan me.mutatta e++en a %elenet+en azt a za)arodott, #o.,at/kos /s nem tel%es /rt/k- l/lekállapotot, mel, a szellemi /rtelem+en impotensnek ne)ez*ető modern em+er e.,re állandó++ ismertető%e.,/)/ )álik0

" sz/ps/. nem tárulkozik #el ol,an em+ereknek, akik nem szom%A*ozzák )a., #/lre/rtelmezik az i.azsá.ot0 " szellem m/l,s/.es *ián,a %ellemzi az ol,an em+ert, aki nem k/pes +e#o.adni, *anem csak +$rálni tud%a a m-)/szetet0 S miután nem tud /s nem akar l/tez/se c/l%áról /s /rtelm/ről .ondolkodni, e ma.asa++ /rtelmet .,akran )ul.árisan e.,szer- #elkiáltással *el,ettes$tiJ F:em /rdekelHI F:em tetszikHI 5rős /r) ez, de ol,an sz3letett )ak em+erek /r)el/s/re *asonl$t, akiknek *iá+a pró+ál%ák le#esteni a szi)ár)án,t0 " modern em+er, aki e##/le krit/riumok alap%án nem tud az i.azsá.ról .ondolkodni, e.,szer-en /rz/ketlenn/ )álik a m-)/sz szen)ed/se iránt, mel,et ki kell állnia a**oz, *o., me.ossza másokkal a me.lelt i.azsá.ot0 :o de mi is az, *o., i.azsá.C :ap%aink e.,ik le.szomorA++ t7rt/n/s/nek azt tartom, *o., az em+erek tudatá+an )/.le.esen me.semmis3ltek a sz/ps/. szellemi #el#o.ásának alap%ai0 " modern t7me.kultAra, a #o.,asztóra +erendezkedett pótszerBci)ilizációnk istápol%a
u.,an a lelket, ám k7z+en At%át áll%a annak, *o., az em+er me.ismer%e a l/t alapk/rd/seit, /s szellemi l/n,k/nt ismer%en ma.ára0 1indazonáltal a m-)/sz m/.sem *all.at*at%a s3ket #3llel az i.azsá. *$)ó sza)át, *iszen e.,ed3l az i.azsá. *atározza me. /s irán,$t%a alkotóere%/t, teszi k/pess/ arra, *o., másnak is átad%a a *it/t0 " *itetlen m-)/sz )akon sz3letett #estő*7z *asonlatos0

(/)ed/s arról +esz/lni, *o., a m-)/sz FkeresiI t/má%át0 " t/ma, mik/nt a ma.zat, lassan #e%lődik ki +enne, /s elő++Butó++ szó*oz akar %utni0 "kár sz3let/skor a .,ermek000 " k7ltőnek nincs mi)el +3szk/lkednie – szol.a ő, nem a *el,zet ura0 "z alkotás a számára e.,ed3l le*ets/.es l/t#orma, /s minde.,ik m-)e ol,an cselekedetnek #elel me., mel,et nem *a%t*at )/.re 7n#e%-/n0 " k7)etkezetesen e.,mást k7)ető tettek %o.ossá.át csak akkor /rz/kel%3k, t7r)/n,szer-s/.3k csak a++an az eset+en %ut /r)/n,re, *a *isz3nk az ideális+an, /s *a az ideális+a )etett *it szilárd$t%a me. az á+rázolás D)a.,isJ a l/tE rendszer/t0
\

1ásodik r/sz, U0 #e%ezet0 – &tt /s a to)á++iak+an is 1akai &mre #ord$tásának #el*asználásá)al k7z7l%3k a re./n, r/szleteit0

!G

1it is %elentenek a me.)ilá.osodás pillanatai, *a nem e., pillanat m-)e az i.azsá. /rz/kel/seC " )allásos i.azsá. /rtelme a rem$nyben )an0 " #ilozó#ia A., keresi az i.azsá.ot,
*o., me.*atározza a l/tez/s, az em+eri te)/ken,s/. /rtelm/t, ki%el7li az em+eri /sz *atárait0 1/. akkor is $., )an ez, *a e., #ilozó#us arra a )/.k7)etkeztet/sre %ut, *o., az /let /rtelmetlen, /s az em+eri erő#esz$t/sek *iá+a)alóak0

" m-)/szet l/n,e.i rendeltet/se e.,általán nem a++an re%lik, *o., .ondolatokat su.all%on, eszm/ket k7z)et$tsen, s p/ldak/nt áll%on előtt3nk, mik/nt ezt Dol,kor ma.uk a m-)/szek isE k/pzelik0 " m-)/szet c/l%a a++an #o.lal*ató 7ssze, *o., #elk/sz$tse az em+ert a *alálra, m-)el%e a lelk/t, k/pess/ te.,e a %óra0 1ikor remekm-)el ker3l kapcsolat+a az em+er, *allani kezdi u.,anazt a *$)ó szót, amel,ik a m-)/szt is alkotásra k/sztette0 " m- /s +e#o.adó%a k7z7tt me.)alósuló kapcsolat m/l, /s me.tiszt$tó lelki me.rend3l/ssel %ár0 " remekm-)et /s +e#o.adó%át e.,es$tő k3l7n7s aurá+an lelk3nk le.%o++ tula%donsá.ait #edezz3k #el, /s #elsza+ad$tásukra )á.,unk0 5zek+en a percek+en )/.telen le*etős/. n,$lik me. előtt3nk, sa%át /rz/seink m/l,/n me.ismer%3k /s #eltár%uk 7nma.unkat0 1il,en ne*/z e., remekm-ről +esz/lniH " le.általánosa++ módon u.,an /rz/kel%3k a *armóniát, de )a%on )annakBe k3l7n7s, )itat*atatlan param/tereink arra, *o., ki%el7l%3k /s a szomsz/dos %elens/.ek k7ze./+ől kiemel%3k a na., m-)etC 2áadásul minden m-alkotás /rt/ke %elentős m/rt/k+en #3.. a +e#o.adótól0 5l#o.adott )/leked/s szerint a m-alkotás %elentős/.e az em+erekkel kialakuló k7lcs7n)iszon,á+an, a társadalmi kontaktus me.)alósulásá+an mutatkoz*at me.0 4ltalánosan ez i.az is, ám paradoW módon e++en a konteWtus+an a m-alkotás l/te tel%esen azon mAlik, ki a +e#o.adó%aJ ki k/pes /s ki nem k/pes arra, *o., kitapintsa /s me.erős$tse azokat a szálakat, mel,ek az adott m-)et a )ilá.*oz /s a szem/l,is/./*ez k7tik0 6s a szem/l,is/. minden eset+en sa%átos k7lcs7n)iszon,+an áll a )alósá..al0 5zerszer is i.aza )an 9oet*/nek, amikor azt áll$t%a, *o., e., %ó k7n,)et u.,anol,an ne*/z elol)asni, mint me.$rni0 K/ptelens/. i./n,t tartani n/zőpontunk, /rt/kel/s3nk o+%ekti)itására0 8e.#el%e++ /rtelmez/sek sok#/les/.e ad*at o+%ekt$) /rt/kel/si le*etős/.et0 " t7me.ek, a t7++s/. szem/+en l/tező /rt/ket, mel,et e.,ik )a., másik m-alkotás a *ierarc*iá+an el#o.lal, r/sz+en me.le*etősen )/letlenszerk7r3lm/n,ek *atározzák me., p/ldául az, menn,i+en )olt szerencs/%3k ezen alkotásoknak az /rtelmezőkkel0 1ásk/ppen #o.almaz)a, )alamel, szem/l, eszt/tikai el#o.ultsá.ainak k7re ol,kor me.*atározó le*et mások számára, nem is ann,ira a m-)ek /rt/k/t, mint inká++ +e#o.adói /n%3k e.,/ni %elle./t illetően0 "z elemző rendszerint sa%át koncepció%a illusztrálása /rdek/+en #o.lalkozik )alamel, m-alkotással, /s sa%nos sokkal ritká++an l/p k7z)etlen /s /rzelmile.

.unk*oz a kezdem/n. #eladatát /s )/. /ppen semmi #o./ni te*ets/.ezte me. 5n.. Klára #ord$tása0 OO 9oet*eJ " 8aokoónBszo+or0 &n "ntik /s modern0 Budapest..re )an sz3ks/.ett #o. a m-alkotás is ellent/tes eredők k3zdelme r/)/n /l /s #e%lődik0 "z ellent/tek #eloldódnak e./n.askodnunk.az.. )aló%á+an annál n. min/l t7k/letese++ e.ensAl.azi m-alkotás D000E /rtelm3nk számára mindi.+an.an a számolás*oz is kon. márpedi. nem adatik me.ek ... *anem ol.an e. 8$)ia #ord$tása !U .. m-alkotást0 &. mindenkinek0 4ltalá+an u./ni le*etős/. m-)/szi *atását nem asszociációk r/)/n #e%ti ki0 " O (*oreau @0 N0J balden0 !0 #e%ezetJ "z ol)asásról0 Budapest.azán az em+eris/. *o. mel. 1>Q>..ensAl. )/. azoknak me. ami*ez lá+u%%*e. k7ltők munkáit sosem ol)asta m/.e.alapozott kapcsolat+a ma. 1>?1. ol)asásnak a szó le. #3.ozta.. az eredeti..ső . )/. mel. k7znapi i.oldalA /rtelmez/seE0 6ppen ez/rt %e.telen0I OO " remekm. i. *o.– 7nma.ia.telenn/ tá. *o.ei szerint0 1a már a le.almazzuk me. /s e. /lő szer)ezet.einket.eiket kiel/. *o. 1>U0 o0 – 97r7. *a min/l re%tette++ a szerző n/zőpont%aI0 1ik/nt +ármel. az alkotó *el.me.sAl. azt *an.$tanak ann.ma.t7++en tudnak ann.asa++ /rtelm/+en csakis azt mond*at%uk.asa++ k/pess/. is *atározzák az alkotás sorsát0 F" na...azi m-)/szet /szre)/tlenI. a*o...adás*oz.ik komponense sem r/szes$t*ető előn.. se nem tAlsá. me. a r/szek e.. k7ltők tud%ák elol)asni0 5ddi...at%a ma..ira.at az em+er )/lem/n.szer:aldenj$ben'/ * A remekm. 5urópa.á+an )/)e se nem tAlsá.*atározó tendenciá%a az ellent/tes alkotór/szek e.ek konteWtusá+ól )álo..#7l%e++ az asztroló.ső c/l%ait0 O)idius szerint p/ldául Faz i.á+an re%lik0 6s paradoW módon./+ere++..más+an. so*asem az asztronómia t7r)/n. csak A.okat ol)assákJ le.ira ol)asni. s 7nma.at.)elni tud%anak.%elent/s/t0 5szm/%e.is a m-alkotás e. /s )áltozatos /letre.alapozásá*oz.osan #orró0 " sz/ps/.etlen /s FártatlanI $t/letalkotás*oz ol. elk/pzel*etetlen a m.ez/st azzal. elzson.á+an re%lik.re kell á.i róla alkotott $t/let r/)/n tesz szert )áltoz/kon..$ts/k. /s ne csap%ák +e őket az 3zleti /let+enT de ami az ol)asást illeti.. mert csupán na..#risse++ óráinkat kell szenteln3nk0I D5zt $rta e..azda.il)án)aló++an /rz/kel*et%3k. m-.őzelemI D)a.ek a csilla..#7l7tti F)/.a teendői)el..ad*at%uk ma.els pedi.$t%ák.. *o.. 9oet*eJ F"z i.ann.$t)a a m..á+a zárt t/r.. időre álom+a rin. 11!B11Z0 o0 – Szőllős. ami elkápráztat. sőt n/mile.3tt (*oreau na. illet)e e. le. #7l/r%3k /sszel.akran . /s a ma. s aminek le.+en a másikkal szem+en. s el)ile. *a nem ol.$t. Fa m-alkotásnak csak %ót tesz.at ol)asunk. a t7me. 9ondolat.#elel)e /rt/kel e.osan *ide.á)al a m-)el0 " tiszta +e#o.anis az ismert p/ldák /s %elens/. a m. *o. mint a*o. me... s nem ra.almuk sincsen. erről ke)/s )a.me.. *el. ol)asták őket.e me.ei)el 7ssz*an. k7n.

a tel%es #ormát uraló á+rázolásmód%a.%elenő .nak me. *a a FiA az em+erek 3d)7z3l/s//rt *ozott áldozatot0 1indez )aló+an )ilá.k7lcs7n*atása +átran /s m/ltó módon #e%eződik ki m-)/szet/+en.. m-alkotást tart%ák %elentősnek.el oldódnak me.. mint*o.an általánosan el#o.../niuszának )ásznán 7lt7tt i. /s az an.kor csak za)art keltettek0 1il.os /rtelem+en ez $. s k/pes eltitkolni az em+eri emancipáció me. 2a##aello kortársa.a k7r3l #el#edező em+ert0 Bizon.en sok )/letlen *atározza me. s a )ásznon ennek az /leti.. me. )/lem/n.nek a #estő #eláldozza a k/p tisztán #est/szeti /rt/keit0 " m-)/sz a munká%á+an me. e. is )alósul ez a t7r)/n.ek ol.telen sorát k/pes kelteni.k7)etkezetese++en /s a le.osan is )ilá.. a m-$t/szek mel. mel.azsá. kit el)ak$t a rázAduló tár. *o.ozás la..iket *el. ezek a pro+l/mák0 " szem/l. mel. a le*ető le.mata. mel.i.i )alósá./)el #izet0 5zt az/rt eml$tem.szer.. )a.ondolatisá.em szerint tAlsá.ia.tusi <adonná tól elt/rően nála )alódi #estőis/. *o. /s mindez/rt a #estői kidol. a )ilá. tendenciózus. *o.soruk+an mel..en sokan $rtak 2a##aellóról /s az ő !i. t7r)/n.0 "z an.letek +e.s/.0 4m a pr/dikációszer-. ami )/. sok ol.tusi <adonná %áról' " k7z)/leked/s szerint miután )isszaszorult az az Lr előtt /)századokon át t/rdre ereszkedő k7z/pkori mentalitás.#elelő lelkiállapot %elenik me. is )an0 " #estő á+rázolásá+an Sz-z 1ária e. elősz7r Pr+ino . illet)e a #esz3lts/. akkor is szeretn/ me. a.et.. an./nek %elenl/t/t0 Ne *át me.ső soron u.át. A% kelet.anaz0 1il.a. )/rsze.adott /rt/kel/s l/tezik e korszakkal kapcsolatosan.orizáló. aki az em+erek áldozatául odado+ott #ia sorsá/rt rette.*atározotta++an #e%ezte ki a test+en /s l/lek+en )/.is/.ultsá..em o+%ekt$) lesz.)árosi asszon..erel az alkotó alle./rtelm-en leol)as*ató róla0 5n.arpaccio munkái+anH "z ő m-)/szete is a reneszánsz em+er erk7lcsi pro+l/máiról szól.$tására.)/deni .a m/. mel.a.ot /s &stent 7nma. el)ont koncepció%ára 7sszpontos$t. ran. a )elencei .)ilá.i /s em+eri )alósá. azt. amikor m-)/szett7rt/neti.ára találó szem/l.azán testet az az eszme.mutatkozik a k/pen – )/lem/n..á+an /s ma..eződő tekintet me. az Lrra sze.á)al. ne)ezetesen az olasz reneszánsz+ól )ett p/ldákra *i)atkozom0 1/.a nem/+en0 Va. mert a #est/szet+en #elt/tlen3l #ontosnak tartom az akarat.#osztotta az em+ert erk7lcsi ere%/től..osan me.odalmakkal teli lelkesed/s/t0 .. a #estő elk/pzel/se sa%nos e. asszociációk )/...ezik a t7++i el/0 " #7nte++ mondottak szellem/+en term/szetesen nem áll$tom. pedi.is/.et az %ellemzett. az ener.em in. mesterk/lt *atást keltő !i.re ma.sá.%elen/si #ormái iránt /rzett el#o. ő nem esik szentimentális )/.t7k/letes – páratlan a ma.ermek/t./n.osan.

ma.ei előtt áll)a az a n. annál.i. a n/zőt/ren #i.. l7k/st....ire nem tanult me. *o.. azt is me.+e +eleker3l)e nem le*et sza+adulni e #est/szet +orzon. *o.ató )arázsától0 !> .ol ezt $rta Zsuko)szki%nak 1?Z? %anuár%á+an kelt le)el/+enJ F000nem az a dol.esI asszon.ondolatait a +e#o.en an. mel.arázatának $...arpaccio #estm/n.ekben szól%ak. $l)k$.. *o.. *o. *o. a*el. pr/dikál%ak0 A m3v$szet már en$lkül is tan(t# 4$lzat=' "z a dol.talan$tó /rz/s ker$ti *atalmá+a az em+ert. alkalmat ad számára000 (/r%3nk azon+an )issza m/. *o. *o.om.a )aló%á+an./)el ki is tud%a #e%ezni )ilá. az em+ert meg le6et tan(tani arra.aráz*atatlan ma.u.ma. e..en i.$ts/. /rtekezzem0 "z $letet kell +emutatnom a ma. *a k/pesek lett3nk )olna a m-)/szi tapasztalat elsa%át$tására /s a m-)/szet+en ki#e%ezett erk7lcsi ideálok szerinti )áltozásra0 "+szurd az a #elt/telez/s./től elt/rően k/pei se.Andrej Rubljov 9o.aráznám0I 1il./)el0 .. mi *ozza l/tre ezt a l/lektani erőteret.ondolkodik. *o../rete re%lik ezek+en a m-)ek+en0 1/.alok lenn/nk.tanulni a F*-s/. *o.. az alkotó okosa++ a moziterem+en 3lő n/zőn/l. ma is /rt*etetlen. a m-)/szet semmire sem tud%a me.om. aki k7n.arpaccio sok#i.azH 1ásk3l7n+en a m-)/sz szinte ráerőszakol%a sa%át .adóra0 Ne ki áll$t%a azt..szeml/let/t0 (o)á++á az is n. szerep/t0 " m-)/szet csak táplál%a a lelki át/l/st. )a. a k7ltő k/pek+en . s nem az. *a az em+eri nem n/.kockáztat*atom..ett *o..ónál.ezer /)en át enn. a me... az 5szme Sz/ps/.il)án)aló..3kkel0 (alán m/.elő sz$n*ázra%on.)et ol)as0 " k3l7n+s/.. a puskini (at%ána 8arina Fpozit$)I p/ldá%án sem le*et me. *o.tan$tani az em+ereket. csak ann. %ó le.. /s ő a k7z7ns/.urás kompoz$ciói ámulat+a e%tenek )arázslatos sz/ps/. me.szer a reneszánsz kori Velenc/+e0 .en0 1int a*o. semmit0 2/.

an sok dara++ól álló mozaik e./+en./rtett3k )/.. s piedesztálra emelt alak k7ze.etlen kocká%ának #el+ecs3l*etetlen /rt/k/)el /r #el.enI ra%ta )alami#/le politikai pátosz.elm3nket...á*oz. azt su. /rz/kelni kezdi az em+er a .azda.3l is minden m-)/szet+en )an szánd/kossá.ára irán. kikandikál%on.. )arázslatának s az első me. Nali*oz. ru. akkor #el#edez*et%3k. *o.tusi <adonná%a eset/+en t7rt/nik0 1/. +ecs3l%e t7++re .ez az el)..)ilá.. "rra+al*oz #-zik0 5zeknek az alkotóknak szen)ed/l. tel%esen )ilá..e kin.ről 9o.őző ere%e. #esz3lts/.0 " rendező #/ktelen3l *e)es /s k/rlel*etetlen tiltakozása mindenekelőtt #ilm%ei /rzelmi sz7)ete r/)/n.. 8uis Bucuel munkássá.arpaccio #est/szet/t me.es alakokon0 (á)ol áll tőlem.iká%ának a m-)/sz által me.ek .ol is szólt #7nte++ id/zett le)el/+en0 Bucuel m-)/szete a klasszikus span.. *o..endő )olna sok más. *anem a m-)ek emocionális me. nem kiszám$tott.telen3l ..s/.$t%uk #i. mel.)/di Bucuelt attól.arpacciót 2a##aellónál0 .. akárcsak e. mint 2a##aello el%árása0 .+en szinte el)esző e.urás kompoz$cióinak k7z/ppont%át u. rozzant d$)án..em szerint mindi. t7++/rtelm-s/.az. /s nem is intellektuálisan me../t.7kerezik. ke)/s+/ %elentős #ilmrendező számára0 Bucuel. 9o.őzzem me. u.*atározott irán. az e.+en rendk$)3l e.ik *ozzám le.ol kultAra m/l.osan a tudatára /+red3nk annak. plakátszer. *o.. )alamint Vicassó*oz. /s a le.it áll$tan/k.ei+en . mel... *o.át. a m-)/szetet nem ezek teszik na./+en ele.. ol. .es.#ormált0 Ki#inomult m-)/szi /rz/ke me.asa++ /rtelem+en #e%ezi ki a reneszánsz m-)/szet *umanista szellemis/.arpaccio szeml/lő%e en. mint a*o.el /s tiltakozással teli.ezete0 S a k7r +ezárulJ . s akaratlanul is elidőz a t7me.nek a *atása alatt maradunk0 V/.....em #7l/n. az ol)asót.. *o.er)antes*ez. +ár )/. aki mindenekelőtt költ)i tudattal rendelkezik. m$.urára is 7sszpontos$tunk./ről . mik/nt 2a##aello !i..arpaccio sok#i..e /s k7rn.ának általános mintázatá+a illeszkedik0 6s m/.e.ó%a0 Versze minden 7nállóan ki#e%ezett tendencia e./n.edelmesen k7)eti az /rz/sek lo.all)án.re.szeml/letess/. az eszt/tikai struktArának nincs sz3ks/.is000 @a most álláspontomat me.k7zele++ álló #ilmrendező.em szerint sokkal ma..supán ann. #ilm%eit mindi. m-)/szről kialak$tott )/lem/n.(alán órák telnek el.ma.asa++ #okon. )a.szer. *amis. )/lem/n..ra. ra%ta k$)3l minden e.. Arrá le. )/lem/n.. mel. *a k7z)etlen3l %ut /r)/n..eredm/n.ik #i. mel. 8orcáB*oz.*oz #-ződő )iszon.$tandó. a sze./+ csak e F)/letlenszer-enI ki)álasztott. az ő #ilm%ei+en ki#e%eződő politikai /s társadalmi tiltakozás l/n.anis a m.. materialista 1arW szerint is #elt/tlen3l el kell re%teni a m-)/szi szánd/kot. az alkotó em+er )alósá. %ól tud%a.e. ne*o. *o..*atározó *armónia el)/t0 4m *a me.re a m-alkotás+an0 P. 7r7kre a sz/ps/. az antikon#ormizmus pátosza t7lti me. 5l 9recó*oz. *o.á.is rendk$)3li /letszer-s/.anakkor az is i.. s nem l/tez*etne ama i*letett kapcsolatok n/lk3l.el is mani#esztálód*at.. *o. elmer3l*et az őt ki#e%ező m-)/szi k/pek )/..anaz a szánd/k /ppA. emocionális *atást kelt)e #e%eződik ki0 (iltakozása nem spekulat$).minden egyes alak%a *ordozza0 Bármel. e k/t na.ilatkoztatásokra.adó /lm/n. *o.

az alakok á%tatos aszketizmusa /s me...ot – le.s/. a #i.alázta a szerzőt a *ős/*ez #-ző le..uk iránti *-s/./d m-)/szet/t e.. Sanc*o Vanza a %ózan /sz /s a k7znapi +7lcsess/.szokott szen)ed/sről0 5zeket a span..es keres/se /s a +oldo. *a ez e.e...an +oldo.%elentető csaló sz/l*ámos iránt /rzett...á0 :em )/letlen..os lesz..er)antes pedi. az em+erek el/rik a +oldo.es e.et a *on >uijote kalandjai második r/sz/t kalóz kiadás+an me.unk rá0 (e.letet a BAsk/p.sá.k/rdő%elező me. állapotot – me. mel.sá. a rom%ai+ól e.sá. mint Belze+u+0 " társadalom ta./n. a sza+ad em+eri akarat t7k/letes /s tel%es me.on pedi. is 7li Non dui%ot/Bt. /s *-s/. 5l 9reco tá%k/peinek #esz3lts/.n.al pro#etikus el*i)atottsá.ot *ozzunk l/treH000 :em tudom. ez tAlsá. szim+ólumá)á lett. szen)ed/l. el)ont erk7lcsi #o. már senki se k7)et*essen el mer/n. 7r7mteli +oldo. az em+er számára nem le*et más. szenved$lyes keres$se /rtendő.e második r/sz/t.es. mint ismeretes.ma.)onzásukat )esztett tár. az ep/s me...)alósulása )olna0 4m e++en a pillanat+an 7sszeomlik a szem/l.azsá.ett/k a m-)/szt0 .sá. *ispániai #7ld7n /)századokon át me. t7++ *-s/.ensAl.. ki me.ak. más#elől pedi.. mint *őse Nulcinea iránt0 B7rt7n+en $r%a re. mik/nt a k7ld7kzsinór0 S ennek k7)etkezt/+en 7sszeomlik a társadalom0 " t7me.s/.%ait 7sszek7tő szálak elszakadnak.3k #el m/.endát is keltett a m-)/sz aszti.)et/s+ől az őr3lettel /s az o+skurantizmussal )$)ott Non dui%oteBi *arc+a ker.arázat )olna0 . mindez.as)alaki is.a korá+an.en.... tom+oló #/lt/ken.arázták a tár.zet/+en )annak0 1i)el a +oldo. a kolorit zord *ide...alá++is mint konkr/t )alósá.an ma.általán le*ets/. aki szerint a társadalmat )aló+an sz/t kell rom+olni.)et/ssel #ordulnak el mindattól. a sz(vtelen $s 6ideg agyszülem$nyek elleni #orron.os )ilá. az isteni szikrának.ot )a.-l7let0 1e. mel.-l7let+ől az állati #/lelem+e.A%tott arán.tisztá++ /s le. e.. /s tiltakozik az ink)iz$ció ellen0 " +al%ós ?os @a.sodálatos /s e.+en tanulsá./szen A% /s i. %elk/p/)/0 1a.is.őződ/s k7z7tti k/n.0 "z em+er ol. *o. le.. az 7n#eláldozás.er)antes Non dui%ot/B%a a nemeslelk-s/.el.es szeretet *ozta l/tre. ol... /s inká++ a modern m-)/szetet szerető em+erek*ez áll k7zel. mel.ot.is/.a .alom0 " )alódi.őszint/++ )iszon. *o.es 7tletekE c$mr/zkarcsorozatának dara+%ai s7t/t erők me. az 7nzetlen %ósá..a pár*arcot )$) a királ.án.ira szokatlan )olt a ma.testes$tői)/ )álnak.i *atalom erőtlen ke.ek a tom+oló .ak sz/tr7p3lnek a t/r+en0 Versze akad ma%d ol.urák /s a t/r arán.ol m-)/szeket )alósá. m/..e /s )i*aros pátosza.. az /lettelen s/mák. ami *$%án )an /lő em+eri /rz/seknek.8o)a. *o..s/. *o. mel.ok rom+oló alkat0 Z1 . /n nem )a.. a )áltozás /s átalak$tás ne)/+en rom+ol%anak0 " +oldo.etlens/..#elől a sz3lő#7ld%3k iránti m/l.aik.. szent eml/ke ellen0 9o./)el.os is a zsenialitás t7rt/nelmi sorsa0 1int &sten ki)álasztott márt$r%ai arra kár*oztattak... *o. mi ol.szer.ann.t0 S a mzárlatá+an me.matizmusáról0 5zzel ma.ri46os DSzesz/l.et tanAs$tott Non dui%ote iránt.ó .d3*7dt /s .sá. csakis a+szolAt0 "+szolAtumk/nt )á.. e.osan e.3k tette na. *el.ainak eltolódását a k/pein0 Ne azt *iszem..sá. /s ami nem )esz tudomást a #orró /s kőkem/n.

áról /s t7++/rtelm-s/...át0 :emes. )aló+an +ek7)etkezik az 7ssze3tk7z/s./nek e.sá.ondolkodó ekkor lesz kora ideoló. ám keser.ez)e a r/. *o.t. na. $.ott ideál0 Vuskin is ekk/ppen ..őztes #ordulatot0 " m-)/sz.elmesen szem3.. titokzatos *atásuktól erőre kapunk.. me. mikor ez az irán..a dialektiká%á+an *atározzák me.szerzett /s zse+re )á. már el$g c$m.re a remekm-)eket... mocsaras in..es /s %ó előre elők/sz$tett t7rt/neti kataklizmák *el.ető )esz/l..H 5.eli ellentmondás0 "mikor pedi. l/p/st se to)á++HI Sziklás mered/l.ektől )a... *o.. )an. semmit sem ma.akran ez az oka annak. a társadalmat #en. /s máris )ilá./rtelm-en /s )ilá..osan %elzi az előre)i)ő.aráz.e./ről tanAskodik. kortársainál *amara++ ismeri #el a )esz/l..+en szent /rtelm3k0 5 m-)ek *iero.k7ltem/n. apolo.előle.. nem /rtik me.*atódott kortársak eml/km-)et áll$tanak az A%.ondoltaJ FBoldo.. $. m$.$t%ák #el /s )áltoztat%ák me.nak a me. ere%e tel%/+en l/)ő. a*ol elszór%a a O VuskinJ 0arátom.sá. a m./tá%á)á.sors ez0 @a zseniális e. nem /rik a t7rt/nelem m/*/+en az a +izon.tól ó)ó %elzőkarókk/nt sorakoznak #el a le*ets/.os el*$res3lt *e.elmeztet)e a #en.Andrej Rubljov "li. .ó Zoltán #ord$tása0 .usá)á.át0 9. rem/n.tel%es irán. a . szinte mindi. +/ke )an csakHI O @iszen )e.o)án. ám csakis akkor. őt0 6s ez e.sá. #i.*a ne)ez*ető +oldo.sz$nein0 " remekm-)ek cs$rá%á+an /s a ma.zat már e. az előre látott )áltozások katalizátorá)á0 " m-)/szet na. a me.ossá )álik előrelátást t3kr7ző /s e.ázatH Vesz/l.3k csak #i. me.. k7ltő. na.sá. ott sem.i /s az A% )iszál.zat k/p)iselő%/nek.. sokái.rend3lt /s me. nincs se*ol – k$)ánsá...ik sora0 – Fran.li#ákk/nt állnak az em+er At%á+a..ető katasztró#áraJ FVi. /s nem )álaszol a k/rd/sekre m/.e.semmit sem bizony(t./szen addi.

árok *a%szá%a elől.r/m3ltek e )aló+an ne*ezen el)isel*ető #ilm lelket marcan.enHI @át perszeH " m-)/szi á+rázolás. *o. *$)ta #7l #i. *anem a m-)/szet $rzelmileg ma.e..őző le.ondolat nem l/tez*et k/pi me. /s a m-)/sz re)ol)errel a #arzse+/+en %árt el ott*onról0 5z m/. *o. *osszA /)eken át .an a )esz/l.lepő pontossá.á)al ra.es$tenie kell ma.árok el+orzadtak /s me.es undort keltettek +ennem0 (olszto%ról /s Noszto%e)szki%ről $rott k7n.. a su. ám ő ele%/től #o.)/+en 1erezsko)szki% sikertelennek tartotta (olszto% m-)einek azokat a r/szleteit. mert n. sőt az idiótákra %ellemző áloptimizmus lesz Arrá ra%tunk0 Optimista )ilá. módon a 1ábor= $s b$ke A.*7kkentő k/peitől /s szim+ólumaitól0 Ne Bucuel már ekkor el/..aznak akar +izon. me. m/....el. 1>??. az á+rázolás pedi. na.ondolataikat000(el%esen e.. ez az /rzelmekre *ató /r)el/s.. e..rend3lts/.ó arccal áll el/+e. az alkimisták mód%ára kikezdi0 Vesz/l. Budapest.etett r/szleteket a re. *o. *o.nek tartottam.or.ogása. *o. ?Z 0 o0 -A . az $zl/s /s a m-)/szi m/l. #okm/rő%/)/ )ált számomra..árspol. #okozatosan000 /szre)/tlen3l ker$ti *atalmá+a000 Sz/les.ázatH 6let)esz/l. a )alósá.en *a. mel.ek nem minden eset+en k3l7n+7ztet*etők /s k3l7n+7ződnek me..ulni.iai ....u. az Andal=ziai kutya DPn c*ien andalouE +emutató%a után Bucuelnek +u%kálnia kellett a #eld3*7d7tt kispol./n.erekkorom+an /desan. #/rcm-)eket ol)assak.eknek. ol)assam el a 1ábor= $s b$k$t.talan$t000 &smeretes.. *o. &0 k7tet. /s ezután már k/ptelens/. palacsinta. osto+án )i.t a k7t7tts/... 9ondolat./t0 @iszen a m-)/szi .oló..sak a szerencs/n mAlik.szerte0 . kockázatát )állal%a. mint aknamezőkre #i.á+an a %elens/.. ..FVi.szik0 O " remekm-)ek.akorta id/z. a*ol a *ős7k #ilozo#álnak. *o.u. a k7z/pkori sarlatánok )a. *a nem ro++anunk #7lH 4m a szerencs/nknek k7sz7n*etően nem is )essz3k komol. /s nem *isz neki. nem le*et e.ak/nt sz3letett szórakoztató #ilm*ez már lassacskán *ozzászokott n.#elelők/ppen #eltárni az elemz/s számára a m-alkotás eszm/%/t /s po/tikai l/n.oldalAnak kell lennie a**oz.et/rtek azzal..re a m-)/sz sa%át /s k3l7n7s )ilá.esnek t-nik.oldalA.en me. a F7ld lapos.szól)án iskolámmá. mel..%elen$t/s/n k$)3l...ek m/l.t.elmeztető %elz/seit0 " m-)/szet *atására morális.al %e..)a #itt.HI #eliratA #i.át0 5z/rt is term/szetes.el)/n szól%on n/ző%/*ez0 1il... *o.ár+ete. mondani szokás0 " ci)ilizáció adomán.et /rz3nk0 4m *a )alakit *ide. azaz )er+alizál%ák az /lettel kapcsolatos )/. na.s/.ám azt a%ánlotta.szeml/let3nket a m-)/szet..elmeztető #eliratok szóródnak sz/t )ilá. mint e.s/.ezte le napló%á+a 8e) (olszto% 1?G?0 március 21B/nJ F" politika kizár%a a m-)/szetet. az elsőnek e..ázó m-től. *anem e.ső. *a )aló+an i. a t7++i zsenialitásra pál. rezzenetlen. csak a kezdet )olt. azzal a me.látásá+ól k7)etkező *a%lamai szerint )állalkozik0 9. ne a plakátok.ek dialektikus ellentmondásossá. m-)/sz )olt a**oz.. e.elmemet a tolszto%i próza #inom r/szleteire0 &l. a m-)/szett7rt/n/szek sem mindi... mint*o.$dia A@alI c$msza)át..ord'/ Z! . me.őződ/ssel.+ől – $. a*o. term/szetesen..#a%ta *atározott . mel. /s *árom +álnán n.s/.adó n. k7ltői alkotás eszm/%e nem O 5 #ordulat mitoló..et *án. etikai me... mel. k/pesek me. azután pedi.7kereiről lásd a <itol#giai en4iklo.

.*atározott.. /s mentes minden .nek ne)ez*etőBe a )ilá. a me.es/.sak a k7z7n.F*i+ásI r/szletei)el e.is me. *anem az. enn/l is to)á++ me. mert ma.eit őszint/n k7)eti0 " m-)/sz szen)ed/l... .es i.ismer/s/ re. /s 7nma.ire őszint/n #e%eződik ki ez az indi)idualitás0 &l.en..e krit/riumá)á is0 Ne )a%on .em m/.. m/.keres/se. me.szállottsá. /s a )alódi m-)/szi /rt/k zálo./ről )an szó./nek szer)es alkotór/szeC (*omas 1ann $. ke)/s+/ /rt*ető )a. kell %e. szen)ed/l. *o.es/. szeressem a 1ábor= $s b$k$t... A. a*o.a me.ek.ekJ e.etem+en0 " zsenit nem m-)e a+szolAt t7k/letess/.mond FsikertelenI r/szleteit is0 Sőt m/.a az.szeml/let tel%ess/. az a mód.en.Azs+a k7t7tt000I . sza+ad0 " karakterisztikus nem szokott sza+ad lenni.án )iseli sa%át pecs/t%/t.től0 1ert /ppen a m-)/szt #ormáló szen)ed/l..#e%eződ*et ki csupán elm/leti Aton. *anem . )álnak nemcsak na. ám ez en. c/ltudatosan t7rekszik a )ilá.á*oz.e a)at%a zseni)/.sem za)ar a++an.ondolom. 1erezsko)szki% kritiká%ának me.-)/ a)at%a m-)einek m/.)an a ma. *o..eznem a k7)etkezőtJ a m-)/szi alkotás+an az indi)idualitás %elentős/. .. aki tel%esen t7k/letes )olna.azsá.a.. $rt errőlJ F.es/..en.etlen ol..a /sszer..sá.alap%a.. /s *o.. *o. k3l7n7s %elent ős/. akár e m.. módon A.an szerzőt sem ismerek. tel%esen *7nma. *o. menn.

. mel. *o. u.an an. mel. mel.ne)ezett *alál..*oz %utottunk.ez*ess3nk )alamit. /s emiatt már nincs t7++/ rá sz3ks/.nek se.$tőle.re*a%tsunk e. teszem azt. mel.eiről mes/l. akárcsak az indi)iduális idő *alála. akik k7r3l)ett/k0 "z idő na.il)án)aló..is/. . cselekedetet0 " cselekedet már eredm/n.tel%ese++ +en. ol..$ts/.alom. na. G0 –1akai &mre "z idő – /n3nk l/tez/s/nek #elt/tele0 5z a mi /ltető elem3nk..on #ontos az em+er számára a**oz. mik/nt az e)olAció sem az0 5zek k7)etkezm/n.et./ le*essen0 :em a lineáris időre . *a )alaki.ogalom' Kialszik a tudatban' DF0 10 Noszto%e)szki%J #ord$tásaE 9rdögök' 1ásodik r/sz..erekkori /lm/n.+en az em+eri l/lek szalamandrá%a /l0 "z idő /s az eml/kezet e../)el a le.ondolok.*atározni mindazokat az /lm/n." 159K2KKY(5(( &NM ––––––––––––––––––––––––– SZ("V2O9&: '''A Xelen/sek ben az angyal megesküszik. /let/t az /let+en maradottak /rz/sei nem /rint*etik t7++/0 @alottá lesz azok számára. *o. akkor id) több$ nem l$szen.olult #o. mel. arra ad le*etős/.ek/ppen e. mel.semmis3l. szem/l. 6ogy id) több$ nem l$szen' K&K&&08OV – "z ott nagyon talál#B világos $s .0 5kkor k7)etkezik +e az A.más+an #eloldódó oldalát alkot%ák0 (el%esen n.et l/t#elt/telei*ez #-zik. miután testet 7lt7tt. *at az em+erre0 " t7rt/nelem m/..ek0 "z &dő – állapot0 (-z. nem az &dő... 6anem .nek eredm/n.a. s me. a++an az eset+en is. mert nem lesz rá szüks$g' &agyon talál# gondolat' SZ("V2O9&: – 1át 6ová dugjákC K&2&88OV – &em dugják se6ová' Az id) nem tárgy. morális /rtelem+en term/ken.omást ZG . em+eri l/n.alom0 1/. /s )alamenn. az időn k$)3l nem l/tezik eml/kezet0 "z eml/kezet pedi. /n pedi. *o.azon /rem k/t k3l7n+7ző.ontos' Amikor az ember mindenestül el$ri a boldogságot..szakadnak azok a kapcsolatok.anakkor e. arról az okról +esz/lek.is/.on +on. el)/..eket.i %ellemző%e #elsorolásá)al sem tudnánk me. akkor is +izton áll$t*at%uk. )/.ek a szem/l...ekkel *at ránk0 "z eml/kezet – spirituális #o. mel. *a me. 10 #e%ezet.

mel. is kell alkotnia a ma.alkot*at%a /s me. *o.3nkre0 "z em+eri lelkiismeret az idő #3.zetszer-nek t-n*etne. ele)e me. *a e....szer a %elen. en.unk számára n.szerre /des /s keseradomán.át0 F1inden mulandóI – ez Salamon királ.i %elen)aló pillanat elker3l*etetlen )alósá.orAan mere) keretek k7z/ )a.a mindenki számára a mAlt+an . a k7)etkezm/n.edetlens/.elmet arra.*oz #-ződő kapcsolatát.ik állapot+ól a másik+a t7rt/nő átmenet. mert szu+%ekt$) lelkiBszellemi kate. a mAlt nem t/r )issza t7++/0 Ne )aló%á+an mi is a FmAltIC "z. általa l/tezik0 L. ol.. t7++l/pcsős rak/ta el*asználódott #okozata0 Valamel.. )a. ismeret/+en minduntalan a #orrás*oz. mi m#don r7. )a.ik sz3li a másikat..ál%ák.em azon+an az idő +első.á+an talál%a ma.akorlatunk+an eszk7z az idő #o.ek – ki+o. lelkiismeret3nk ..ra.is őr3letre $t/ltetett0 1iután az em+er erk7lcsi l/n. *o. mel. )/. a zen/+en )a.. FelmAltI.is azokat az o+%ekt$) #ormákat )izs. me.%elenő időt )izs.oz*atatlan kapcsolataik r/)/n – k7lcs7n7sen #elt/telezik e.e....0 Va. minden 7ssze#3. /rz/s/t0 "z eml/kezet miatt lesz3nk se+ez*etők.ekkel a m-)/szet r7.ra t7rek)ő erk7lcsi l/n. nem k/pes me..unkat.omtalanul elt-n*et..-r-%/nek *$res #elirata. *o. mel. mik/nt r7.*atározott módon.7kerezikC 5./st tel%es e. mint a %elen0 " %elen t3n/ken..i proklamációitE szeretn/m #el*$)ni a #i. a lelk3nk+en0 "z okok /s a k7)etkezm/n.sá. akkor arról +esz/lnek.. mindenesetre sokkal sta+ila++. k/rlel*etetlen3l. el*inti +enne az el/. mik/nt m-k7dik a retrospekt$) szeml/let. me. .mást0 "z e. k7)etkezm/n.. az idő l/t#ormá%a mindennapi . mint i.. .z$ti az időt.+ocsát)a ósz7)ets/.*atározott /rtelem+en a mAlt sokkal reálisa++./sz/+en azonnal #el#edezz3nk0 "z ok /s a k7)etkezm/n.. kritikusok az irodalom+an.#osztott em+er az illuzórikus l/tez/s #o. *o. eszt/tikaila. mel. etikai /rtelem+en )issza#ord$t*ató az idő0 "z idő an.. ami már elmAltC :o de mit %elent az.ismer%3k 7nma.a. morális. me.*atározottsá.almának )alószer-s$t/s/re0 Ne az ok. *o..elmeztetnek sa%át ma.t sz3li.unk k/pesek a szen)ed/sre0 "mikor m-t7rt/n/szek )a. )alamenn.ásá)al 7ssz*an. k7z7tti kapcsolat...nek r/)/n az e.z$ti sa%át tapasztalatát az eml/kező szem/l.a sorsát0 Szi. /s csak eml/keink+en kap%a me.. /s ez a me.is látszóla. )a.ek m/.adatott számára az eml/kezet.át.i )ilá.ál%ák. a #est/szet+en me. mel.azsá.el szem+en Dme.)/n. )a.ce )a. mint e. kiz7kkent az idő+ől. az idő )issza#ord$t*atatlan0 5z azon+an csak a++an az /rtelem+en i.unk /s mások iránti #elelőss/./n sa%át c/l#el#o.z$t*ető az idő0 Xo..az.. *a k/pesek lenn/nk arra.et k$nál arra... állandó++..kap*at%uk az illetőről0 "z eml/keitől me..ória0 "z általunk át/lt idő )iszont a +enne elrendeződő tapasztalat által telepszik me... mell.adni a k3l)ilá.is az e....a sAl. Vroust m-)ei+en p/ldául azt kutat%ák. mint u%%aink k7zt a *omok...+an me.orsan elpere.is az okok*oz #ordulunk – )a. tud%uk.unk szor$t)a. miatta )a.. amint mondani szokás. /lese++en #i. a ma.t0 5z e. nem do+*ató #/lre.. immanens /rt/kei /rdekelnek0 "z em+eri l/tez/sre adatott idő le*etős/.

k/p sz/l/n.ot +irtokol a #ilmJ az időt.atók7n. mel..os /rtelem+en /ppen a #ilmmel azonos$t*at%uk0 "zaz e. mintsem *o.leteit szol.akat minden *asznossá. sokái.ázni rá munka k7z+en. #a me...ekre. mint*a a kor /s az a t/n. ren. )a.tel%ese++ /rtelm/+en A% mAzsá)á )álik0 " #ilmes *i)atás+an /s minda++an. arra a passzusra. eszt/tikai /rtelem+en i. kell ma%d teremtenie a #ilm)ásznon0 .i %elle.is/.ra. amikor a na. m/.adni az időt0 :e*/z me. mint *amis$tatlan rozsda.er.. 1>Q1. is tud )alós$tani0 1indezzel azon+an m/.0I " %apánok )ala*o. *anem a++an a pillanat+an. s/ta+otot adott.iek /let/ről mes/l%enek.. *o. az idő ma. mel.is annak a sokBsok k/znek a n.se. ne asszociál%unk e++en az 7ssze#3./t0 5z/rt találnak k3l7n7s sz/ps/.s7t/t3lt sz$ne.)kiadó./szen A% an. mint a szem3nk #/n..ától se. karossz/ket.ek #okozatosan ellepnek minden trad$ciót0 Ne az alkotómunka ter/n csak elő$t/letektől mentesen le*et el/rni )alamit0 Knálló poz$ciót. *o.. a r/. mindi. /s ezáltal a szó le. akkor is..e a m-)/szet /s a term/szet k7z7tti kapcsolatot testes$ti me.omán. /s A.et me.eirőlJ FL.ete. a r/. inká++ arra %ók.okra . sa%át n/zőpontot kell kidol.iko) A%sá. /s az em+er szinte )isszat/r*et a mAlt+a0 O)csinn./re0 5....at%uk az idő kerek/t0 1orális /rtelem+en #ord$tott )iszon. *o. az idő pecs/t%e0 " szábá sz/ps/.ak l/n.. #ilmrendezőnek ne)ezett em+er lelki szemei előtt +ármel. *asználaton k$)3l )oltak..ai "l+ert #ord$tása0 ZU ..et a %apánok az /letkor n.ot keresett.. me.+an áll az ok /s a k7)etkezm/n. +á%a.nek ezeket a n.amat+an0 " %apánok szábáBideál%át e. . amikor e.atócsoporttal dol. a k7)ek kopott r/szei.. akár csak ama me...$t #elsz$nre *ozni a tár.. kell )i.e. *anem /ppen a k7r3l7tt3k kialakuló elő$t/letekre.oz)a e.. *o.is/./szen pontosan me. sőt a Rkiro%tosodásS – )a.ne)ezett *asznos a%ánd/kot kellett keresnie. amikor me.mamá%ára eml/kezikJ F1/. a mi /let3nk sz3ks/. a zeneszerző)el dol..állni. a k7z*el. amikor a #ilmet k/sz$tő.)itat%uk a #or./rintette a k/pet0 " r/..omai+an0 5l+-)7li őket az 7re. ami k7r3l)eszi. +izon.. #ormá+an #elid/ződik a #ilm k/peJ akár az epizódokat r/szletező rend+en.$ró a k7)etkezőket $r%a %apán /lm/n.al. ami szó szerint rozsdát %elent0 " szábá ezek szerint nem más.a.)et a dramatur.sak az alkotó ne)ez*ető rendezőnek. #ilm rendez/s/*ez nem akkor kezd3nk *ozzá. nem l/pi tAl a szok)án.3ktől. /s A. *a )alakinek A. amikor a sz$n/szekkel. /s $..%elen/si mód /s l/lektani atmosz#/ra /rz/kel/sek/nt.ondolok./tI – ezek is Vroust sza)ai. me.. elő$t/let )an0 :em a k3l7n#/le *a. mel. a #ilmnek ki)áltk/pp #ontos szerepe le*et e++en a #ol.ekeznek me. 5urópa K7n.ál%ák0I O F6letre kelteni az eml/kez/s roppant /p$tm/n.ondolom. RantikS dol.et ma%d a #or..ozunk.oma e.#osztaná e tár. a sa+lonos ..$ts/./)el )issza#or./s+en Vroustra. aki tel%esen tisztá+an )an az elk/pzel/s/)el..ozni – term/szetesen a %ózan /sz *atárain +el3l –.. mel.pedi. /tk/szletet. e. QZ0 o0 – 9.ondolkodásra.os szakmai kereteket0 " m-)/szet O 1arcel VroustJ Az elt3nt id) nyomában' D' !Eann D5lső r/szJ @ombray/' Budapest.omait ne)ezik szábának. tart%ák.

term/szetesen a szónak csak i.ról alkotott e.. már a #ilmszala.oszt)a )ele le.endő a**oz.lalnak ma. amit azután a n/ző $t/lete el/ +ocsát*at.. m-)/szet. rendez/se pedi.ondolatrendszer %7n l/tre./nien szeml/li a dol. *a e.on k3l7n7s k/pi )ilá.#a%ta #ilozó#ussá lesz. *a az elk/pzel/s/+en )a.szempont%á+ól sok n/lk3l7z*etetlen dol..ot #o.uk+an ezek a keretek.titkosa++ )á.en sa%átos /rtelm/+en0 . *o. rendezőt m-)/sznek le*essen ne)ezni0 " rendező akkor kezd m-)/ssz/ )álni. me... a )aló )ilá.okat. de ezek ismerete nem ele./ni ..sak akkor le*et m-)/sz.ait0 !olaris . *a e..

szer-en e.. e. e. rokon$t%a az irodalmat /s a #ilmet.eztet*etetlen k3l7n+s/.an szi.at e. )an arra. #el#edezt/k a #ilm#el)e)őt.rottak a *el. az irodalom a n..en #ilmm-)/szet sz3letik ezek+ől a sa%átossá./rtelmez/st0 K3l7n#/le.el k7z)etlen3l megörök(t6ette az id)t' Z> . tetszik.e. reprodukál*atósá.em szerint #elt/tlen3l sz3ks/.ed3lálló sza+adsá. ol.A%totta an. mindennek a kezdet/t %elenti0 " 8umi/re #i)/rek pusztán az/rt k/sz$tett/k el k7zismert #ilmszala. mi+en #o. /rtelmez*eti /s old*at%a me. ami+en k7z7s a #ilm /s az irodalom0 1inden más+an azon+an a szó)al ki#e%ezett /s a #ilmes me.is A.ot /s a )et$tő. mel.es #ilmm-)/sz 7nállóan te*eti #el.. tartalmazza mindazt. a m-)/szet /s a kultAra t7rt/net/+en elősz7r talált rá az em+er arra a módra..al0I 1inden m-)/szet sa%át t7r)/n... mel.ert #estő m-)/szt 7sszet/)eszten/nk a *a%óskapitánn./pet0 1ind7ssze #/lperces lát)án.ai. annál )ilá.unk tisztá+an m-)/szet3nk t7r)/n. mil...mástól.ondolom. nem )ál*atunk alkotó)á0 1ik is te*át a #ilm sa%átossá. mik a #ilm le*etős/.osa++an elk3l7n$t*ess3k e k/t m-)/szeti á.szer-s/.ok+ól.re k7zeledett a )onat. amell.. enn/l is rossza++.mástól a kettőt0 "z alap)ető k3l7n+s/. mit mondott erről Vaul Val/r.ele)en$t/s k7z7tt #ennálló el)i elt/r/sek+ől adódó 7sszee. nem kaptak egys$ges /s általános /r)/n.a.en az an.ot módszeresen elrendez*etik az idő+en0 5z a me.. k7zt3k az. eszk7zei.el) se.át mutat%a +e0 " #ilm sa%átossá. /s t7++/ már ne ke)er%3k őket 7ssze0 1i+en is *asonl$t e. a #ilm0 :emcsak e. )olna e.. a #ilmszala.lal*atók 7ssze a #ilm sa%átossá. *a A.eket /s urakat.. a le*ető le. )alamint a #ilmk/p m/l. *anem.más*oz az irodalom /s a #ilmC 1i k7ti 7ssze őketC 1indenekelőtt az az e.. A.zseniális #ilm.ek )álaszt%ák el e. nemcsak a szó #izikai.ei)el..szer-s/.C F" k7ltők – #ilozó#usok0 "**oz *asonló ki%elent/s ez. *o./ről e...a. "gy vonat $rkez$se D8[arri)/e d[un trainE c$m. *o.el)e. *o.. amel....m/l. *isz *a nem )a..al +án*atnak. n.ei.. *o.. számomra az a mAlt század+an +emutatott.../rts3k /s #eltár%uk az irodalom /s a #ilm k7lcs7n*atását.enesen a kamera #el/ tartó )onatot á+rázol0 "*o.mással ke)eredő n/zőpontok sokasá.$ts/. szellemi /rtelm/+enC 1indmái.%ukat... . *anem k7z)etlen3l 7nma. e./)el le(rja a )ilá.el ezt az an. a )ilá. /s kiszaladtak a terem+ől0 "++an a pillanat+an sz3letett me. a #ilmnek )iszont nincs k7z)et$tő n. le*ető)/ tenn/ a tudatos alkotást..orA koncepcióra.e. t7rt ki a pánik a n/zőt/renJ az em+erek #elu. minden eset+en sz3ks/.ató *7l. s ami m/.ról )an szó..akra++an az irodalommal )etik 7ssze a #ilmm-)/szetet0 V/lem/n. akkor le. tec*nika )a. +e+izon. mil. mint*a a ten.ei szerint sz3letik /s l/tezik0 "mikor a #ilm sa%átos t7r)/n. mell. naps3t7tte )asAti peront.a. /s amell.óta /s mind a mai napi.ai r/.mással 3tk7ző.5ml/keznek.ai0 Vedi.a. azt a k/rd/st. *o. e. #ele%t*etetlen /lm/n.eiről +esz/lnek.$tsák.ának ez az A%#a%ta mód%a %7tt l/tre0 :em..el a m-)/szek a )alósá.*atározás rendk$)3l parttalannak /s általánosnak t-n*et.ot.3kről.e++en me.. e. A% eszt/tikai el) sz3letett0 5nnek az el)nek az a l/n.#a%ta eklektikus káosz+an0 1inden e. a peronon s/tál. m/.a l/tezik.

/s nek3nk számot kell )etn3nk azzal.a. szempont%á+ól a le.nakC Bizon. m-)/szinek . ki a %7)ő+/li tár.na. .am is e++ől az eszm/+ől kiindul)a /p$tem #7l munka*ipot/ziseimet0 Va%on mi/rt %árnak az em+erek mozi+aC 1i csalo... r7. ráadásul e. mostanái./rt/s/nek i.omuk+an )iszont a #ilmszakma r7.omatát0 " lát*ató /s r7.. mel. em+eri mozdulat /s +ármel. a )ilá.. menn...árian korlátolt $zl/s /s *asznossá. *o.+iztosa++nak t-nt0 K/t /)tized le#or.ira n/ző. *o../ről.0 " szo+rász*oz *asonlóan..en #ormá+an 7r7k$ti me. rálel%en az elt-nt./+ lát)án. a le..zik +előle0 " #ilm ere%e ellen+en /ppen a++an re%lik.$t%a.re is. tár. mint inká++ tan=' 6s )a%on mi a #ilmrendező munká%ának l/n.almazzunk $. tele)$ziót /s sok e.i szórakoztató tr7szt /s konszern m-k7dtet mozit. illet)e náluk t/n./n. s7t/t terem+e.#ontosa++ alapel)e..uk+an e.isá. ennek a keser. *o.. esem/n.. #antasztikus %7)ő%/ről . /lettapasztalatot szerezzen.etett )a.áról.3l kapott..el k/pes me. *o. óráról órára k7r3l)esz minket0 A maga t$nyszer3 . az időt )alódi /s elszak$t*atatlan kapcsolat+a *el. lemondtak a #ilmm-)/szet e.%át/kot #i..e. *o.ondolt Aton.7ke ret0 5llentmond*atnak nekem a))al.őrződ*etett a #/mdo+ozok+an0 " 8umi/re #i)/rek #ilm%ei /pp e++en az /rtelem+en #o. mel. an..E0 6ppen itt kell keresni a #ilmm-)/szet sa%átossá. 7r7kreE me. #o. a #ilmm-)/szet az időtC Ne#iniál%uk t$nyszer3s$gk$nt ezt a #ormát0 5..ondolkod%unk0 1a. P.ának .el )an a +a%. +irtok+a)/tel/nek /s me.eC Felt/telesen az idő me.ormáiban $s különböz) megnyilvánulásaiban megörök(tett id) ez a #ilmm-)/szet le...ondolom.iszer csak akar0 "z em+er +irtok+a )ette a val#di idő len.#ilmes$tettek0 " #ilmm-)/szet a sz$npadi lát)án. .elnekC Szórakozni akarnakC 5..6s ezzel e. arra 7szt7n7z +enn3nket. általá+an az/rt %ár az em+er mozi+a.árspol.szer/s csá+$tó eszk7z/)/ )ált0 " mozi *amis Aton indult el akkor.. a n.i sz$npadi /s t7rt/nelmi t/mát me.á)al.einek .azda./)el áll kapcsolat+an0 L. .szer-++ módon koncentrál%a az em+eri tapasztalatot0 Sőt nemcsak .e. idő+en rátalált arra a le*etős/. ez a k/rd/sJ az /letszer. a m/.ot )ilá.szerte0 Ne nem e++ől kell kiindulni. mozdulatlan /s )áltozatlan #ormá+an is me. *o. csak nem is az illusztrat$) %elle. amenn..3m7lcs/t arat%uk le0 1/.z$tett idő ettől #o. %elentős m/rt/k+en ki is eg$sz(ti' 5z %elenti a #ilm )alódi ere%/t.sá..azda.. mel.ossá.)a *osszA időre Delm/letile.. sőt )alamenn.. /s nem a F#ilmcsilla. +irtok+a nem )ett id)re... *o.okI..#ormálásak/nt *atároz*ató me.7r7k$teni az id) val#ságát' :o de mil.osan mAló idő+en is l/tezik mozdulatlansá. a muzsiká+an e. a*ol k/t órán át e.A0 .. )alósá. A% eszt/tikai el) cs$rá%át0 " n.etlen /rt/kes le*etős/... mel.. me.o++ kárt az okozta..$t%a.#a%ta ká+ulatra )á. e.. a )et$tő)ásznon A%ra #elid/zze. az idő pro+l/má%a a zen/+en is el)i #ontossá.z$t/s/nek e.ezi a )alósá.azi #ilm n/ző%e nem is ann.lalták ma.t7n elindult azon az 7r7ks/..at%a őket e.ism/tel%e ezt az időt. mell.a. ama k/pess/.irodalmat #ilmre )itt/k. a #ilm ki nem *asznált le*etős/.azda. nap mint nap./szen másk/pp oldódik me.ása alatt szinte a tel%es )ilá.. s )isszat/r%en *ozzá./nek m-)/szi alkalmazásárólJ a celluloidszala.../+ől. az el)eszte. *o.anis szinte tel%esen *ián. a kalandok /s a szórakoztatás0 "z i. *anem a #ilm el)i l/n. le*et t/n.an.sak*o. *anem.os tár.%elen*et Dmik/nt a )alósá. mi)el a #ilm minden más m-)/szetn/l inká++ +ő)$ti. )ászonra )et$tett árn.

.ok.I /s F%átszották elIH 1il.int csak arra. mert*o.z$ti teszem azt e.7n.szer. )a.#ormá%át már +el3lről /rez)e #o. *a 7ssze)et%3k e ma. mesterk/ltnek /s nai)nak t-nik.sak azután le*et me.neto#onszala. $rásmód%a pedi.etett szintetizmusa.... mi*el.olatlan 7sszess/.%a0 "z alkotói szelekció ezen aktusa )alamenn. ám ennek eredm/n./nek. *o. $.. szempillantás alatt eklektikus 7ssze)isszasá.ire zseniálisan F$rták me. e. %át/k#ilm )et$t/si ide%/nek #elel me.. *o.i /rz/s..a.es. napról napra..ra r7. Sztan. e társm-)/szetek a ma.$t%a.7rsz3netekH000 1/.ea.einek0 @add eml/keztessek me. rendező dol..en . ám ezen nem a #el)/tel mód%át /rtem.i+en a #ilm )alódi m-)/szet.szer /s mindenkorra lesz7../nek +irtoká+an #ara.et/st0 "kik +esz/l..anakkor a tapasztalat azt +izon..ezz3kJ amenn.os *armónia keletkezik.uk Fk7lcs7n*atásá)alI k/pesek ol.ot.. em+er /let/t A. /)ről /)re k7)etkezetesen k7)eti )/.ek *atalmas /s ta. az idő t/n. %o++ eset+en )alami#/le látszóla. *ozzá a már)án. *o.ek/ppen oda)/sz a #ilmm-)/szet )alódi lelke.á lesz. mindezt menn. *o. s minde. a próza. akkor semmik/pp sem alapul*at a társm-)/szetek e... @emin. #el)eszik a *an. *o.ra )ett pár+esz/ddel000 " #ilmk/sz$t/s ideális eset/t a k7)etkező módon k/pzelem elJ az alkotó e. e.ikő%3k elk/sz$t*etn/ +előle a ma. keletkezik.*atározó lo.. az idő+eli moz. #ilmenH " dokumentum#ilm módszere t-nik számomra a #ilmes á+rázolás le.. ener.át0 5zután 7ssze)á. *o... azután eltá)ol$tson mindent.. ezzel a sok millió m/ter *osszA #ilmszala... mit is %elent a #ilmm-)/szet ol. ami #7l7sle. a dráma. sa%át%a0 " #ilmm-)/szetet sok társm-)/szet.. a #ilmm-)/sz is az /lett/n... t7++ millió m/ter *osszA #ilmszala. radikálisan k3l7n+7zne a t7++iek/tőlHE G1 ..es.szer *an. a sz$nm-)/szet.ia *at%a át a +esz/l.. #ellen.en pompás a %ellemek moz.iszla)szki% sem tudná enn.zős eklektika lesz0 P.. e. mi #7l7sle.ika.ra r7. az /letpál. mert ez utó++i menten elpusztul.ire *iteless/ tenni ezeket a pauzákat. a #est/szet. a #ilmes á+rázolás r/)/n /rtelmet kapó elemeket *a.attam a #el)/telt. #ormá%á+an %elenik me.e. )alamil. *o...en irodalmi .ását me.t l/tre%7n az eml$tett k7lcs7n*atás0 .ások #ilmes /rtelmez/se sem #elel me. a zene /s a t7++i k7lcs7n*atásán alapuló szintetikus m-)/szetnek tart%ák0 P. csapást m/rni a #ilmm-)/szetre... *a e..i m-)/szeti á. A%raalkotásának mik/nt%/t0 5.0 D"zt is /rdekes elk/pzelni.)álaszolni a k/rd/st. )/letlenszer. a sz3let/stől a *aláli.et/stH 1icsoda *an.al %ó n/*án..es.. a sz$npadi idő t7r)/n.oz*atna. sokat emle.es$t/s/n0 " #ilmes á+rázolás nem A.ettek.%ukat0 6s mik7z+en *all. *anem az /let #elid/z/s/nek. mel. mil.#ormálásá*oz. az idő. *o.i. nem tudták..ondoltam.%a le Faz idő t7m+%/+őlI /s do+%a el mindazt. ami k7r3l+el3l e. e++ől csak semmitmondó )a. *o. csak a k/sz3lő m-*7z sz3ks/. k7r3l+el3l k/t /s #/l ezer m/ter *osszA an.. menn. arra .t7m+ me.ideálisa++ le*etős/. na.+esz/l.a #ilm%/t.an$.ondolatmenetet 7t)7z3nk #estői plaszticitással.z$tettem e.szala.

mi#/le me. arra azon+an /rdemes lenne t7rekedni..ek /s %elens/.mást k7)ető t/n. mel./től.... k/pei)el mer/szen elru.szak$t*atatlan #ol.t #el*asznál%on. mindent0 " #ilmm-)/szet idő+eli kiter%ed/se le*ető)/ teszi.en a szokásos sz$n*ázi dramatur.esen )álasszon ki +ármit. /s *el.0 1inden. a #ilmm-)/szet eltá)olodik 7nma.ezet/+en. t/n.. át*at%a0 1indann. *o. l/n.alomJ a Fk7ltői #ilmI #o. már k7z*ell.számlál*atatlan sokasá.ondolokC "rra. azaz il... adott *ős7k+ől kiinduló cselekm/n.iká%ára )ált át a #ilm)ásznon. k7z)etlen me.nek szám$t Dmint p/ldául A mi id)nkben c$m.*atározott *őst0 "z em+eri ma.el/se r/)/n id/z*ető #7l0 " meg.szer-I +e)ezetőkE. *o.*atározza a t/n. akkor a t/n. %o++an mond)a ke)/s+/ irreális munka#elt/telek %7%%enek l/tre0 1ire . +ármel. e.okat0 5nnek )aló%á+an az a na. amit csak akar0 1inden.ek*ez k7tődő alkotói )iszon.ától0 " Fk7ltői #ilmI rendszerint szim+ólumokat.ek k7z7tt.e szerint elő++ e. a dolo.al0 8/tezik e./s+e *oz)a őt a )ilá. el*el. ami az irodalom+an e.. an.eknek semmi k7z3k a #ilm term/szetes k/pi sa%átossá.á*oz.at0 .szer-en %elen$ti me./szen más D. em+eri /letszeml/let n/zőpont%a *atároz me. *a ez elker3l*etetlen3l #ontos azon elk/pzel/s szempont%á+ól.ian ismer%3k az ősi %apán k7lt/szet *a....k/nt %elenik me.ot #or. e.i+en a #ilm t/n..óriákat /s más e##/le alakzatokat *oz l/tre. *o.ai*oz0 Sz3ks/.edi esetnek.aian k7)etn3nk e.ek dara+%ai+ól )álo. me.ettes$t*et%3k e. amit csak el le*et k/pzelniH 1indezen elemek ide.os m-#a%át.#ő++ m-)/szi t7r)/n.igyel$s az a le.an #ilm.atartás lo. )esz/l. a #ilmet a le.á+an.általán nincs k7z/pponti alak%a. pontos$tást ezzel kapcsolat+an0 "menn. k3l7n7s le*etős/.iká%a e.ek lo. alle.. az időt.atásra me. az /let+ől tetszőle. *o. t/n.#ő++ #ormaalkotó el).akran mell/kesnek t-nőE t/n..szer-s/..ezet/+en /s a tőle tá)ol /lő em+erek me. a le. csupán e./ )ált #o. mi )an az e.+an le*etetlen enn.ia At%ára t/)ed*et3nk.e.Bk7tet no)ellái*oz $rt Ft/n. mel. mel. sz$nm.esnek tartok m/.i.aszkodik a )alósá.telen k7rn.szer-en konkr/t %elle.amat k7ti 7ssze őket0 5z a #ilmm-)/szet0 1ásk3l7n+en k7nn. /s 7nállóan alak$t%a ki a m-)et ko*erenss/ te)ő szerkeszt/si sza+ál..)a.enszer-nek mutatkoz*atnak e.általán nem k7telező szol..a. a *aikut0 Szer. *anem e..6s +ár a )alósá.. mik7z+en pontosan tud%uk. *o.#i. mel..atunk. re.e.kapni.szerkezetet imitál)a0 5.en *osszA #ilmszala. k7lcs7n7s 7ssze#3./szen mással.es t/n. mikor #ilmről )an szó.ea.e% 5%zenste%n is id/zett k7z3l3k n/*án.an #ilmet /rtenek. mel.@emin.szer-.. *ozzám/r%e a k7rn.ezze az em+ert )/.t0 K/sz$t*ető p/ldául ol. lát%uk /s *all%uk azt is.. a #ilm+e azon+an szer)esen +e/p3l*etnek0 " #ilmez/s /rtelme /ppen az.. a ki)álasztott alak elt-n*et.nek e.alma0 5zen ol. ma%d 7sszekapcsol%uk őket.apró++ #ilmkockáki.omán. *o.. me../n. FideálisI.

el/se0 O "menn.e. a k7lt/szet #enti p/ldá%át a #ilmm-)/szet i.sak arról nem sza+ad el#eledkezni.%elen$tett /letk/p /rz/kel/s/re 7szt7nzi Deln/z/st a +anális me.adására.. *anem már a *aiku+an /r)/n.almazás/rtE0 6s no*a ó)akodom a t7++i m-)/szeti á.#i.em szerint ez a #ilmm-)/szet po/zis/nek )alódi At%a0 5l)/.. a ke)/ss/ ki#inomult $zl/s.adnák me.el a me.#o. a szerző által me. /s )/lem/n.á*oz k7zelinek /rzem0 .azsá.iáktól.ke száll le 4sendesen' Fs már alszik* 5%zenste%n arra *ozta #el p/ldak/nt ezeket a *áromsoros )erseket.em ámulat+a e%t a *aiku tisztasá.es3ltH 5n. pontossá. mint az idő+en ki+ontakozó %elens/.. pontosan á+rázolt tiszta me.re a #ilmk/p -kinoobraz/ l/n.al kapcsolatos analó. az /letet0 1orgok a 6abokban 2uttában szinte <eg$rinti )ket a teli6old' 1armat . mell.i+en k3l7n nem %elezz3k.. az irodalomnak /s azon +el3l a k7lt/szetnek.#i.a.. "gy 4se. mindenütt'** 5z a sza+atosan. a n.e6$rlik %adr#zsatöviseken.a.et *árom k3l7nálló elem kapcsolata0 (e*át ez az el) nemcsak a #ilmm-)/szet sa%át%a.. a #ilmtől elt/rően. itt /s a to)á++iak+an a *aikukat a sa%át #ord$tásom+an k7z7l%3k0 – %' "' OO @alla &st)án – (andori Nezső #ord$tásai0 G! . *o.em+ereket is a k7lt/szet ere%/nek +e#o.el/s/+ől sz3letik. az a t7m7rs/..e szerint nem más.2$nylik 6ideg 6old' R$gi kolostor' 2arkasüvölt$s' <ez)re le.el/s m/. mik/nt *oz l/tre A% minős/...el/st k7z)et$ti0 1int*a ezek a m-)ek eredeti #ormá%á+an ra. me.el) a ki#e%ezőeszk7ze0 " #ilm az /let k7z)etlen me.#i.#i. *o.

ei ellen/+en *atnak0 " #ilmm-)/szet minden más m-)/szetn/l *asonl$t*atatlanul erőtel%ese++en.an r/szlet sem. to)á++0 :em az a l/n.. mert Kur+szki% Fk3l7n7s #/nn.ot sz3lnek0 " modern #ilmm-)/szet+en l/tezik n/*án.#eltárás /s a )alódi dokumentum#ilm /rtelme nem az.en0 4m a #ilmk/p nem oszt*ató #el /s dara+ol*ató sz/t sa%át idődimenzió%a ellen/+en.szer-s/.osult arra.... m/l. s minden e. nem szám-z*ető +előle a sa%át tartamát me. /ppen ez/rt . parodizál%ák is0 4m a )alódi t/n. ami )aló+an %o..ne)ezett Fk7ltői #ilm%eiIBnek azok a t7rek)/sei.atniJ *iszen csak azt *a.e. – *a m/.o++ /s m/. na.ism/tel*etetlen #ormá%a0 9.nek ne )olna az alkotói koncepciót t3kr7ző re%tett /rtelme0 D@allottam róla. /s erőltetett modorossá...+an szer)eződnek0 " me. l/n... ol. plasztikus k/pei)el. )onzó)á az..találni az /less/..enoszoc Vat.ul #el)ett #ilmkockák l/n. *o. e.#i. mik/ppen ezt 5%zenste%n mondta koll/.. kicsit is – reszkető kamerá)al #ilmezz3nk DFlám csak.ondosan #el/p$tett k/psorainak sze.orA++an %elen$ti me.ek a k3l7n#/le l/t#ormákkal.ekkel.et teremt3nk arra.Van ol.i+en elru.A%$tására.3k szerint nem ke)/s+/ kon)encionálisak /s #ellen..e.ann./t0 5z/rt +osszantanak k3l7n7sen nap%aink A. kell )álo.el/s el)ei alap%án k/sz3lt0 5%zenste%n Rettegett Iván%ára D&)an ./szen másokJ )izuális /rtelem+en le. *o.el/se teremti me..edi /s me. alaptendencia a #orma me. na.alá++is naturálisak0 " #ilmk/p alap%át te*át az /lett/n. az /letet me. t/n. /s $.es szim+oliká%aJ .*atározó idő t7r)/n.el/seket azon+an me.on. *a az idő+en /l. *o..on #ontos. de nem )/letlen3l emelkedik ki k7z3l3k /s )álik . a #el)/tel mik$ntj$b)l %7%%7n l/tre a ki+ontakozó t/n. #ormai szempont+ól a #ilm )alódi term/szete.o++ *iero.. e. *iá+a k/sz$t*ető se. *o.)erzet/n a :ap t3nd7k7lt.ak /lm/n.számA attri+Atumát )on%uk +e a #ilm+e. asztalt.a 5%zenste%n is ironizált ezen a talán.akran imitál%ák.aszkodunk e #elt/teltől.á%a e.ol000IE " Rettegett Iván %ellemalkotásá)al.#i.ek. a m. az idő realitásá)á )aló szak$tás*oz )ezetnek.ira k7zel áll a sz$n*áz*oz Da zen/s sz$n*áz*ozE.ek idő+eli me..ol. nem le*et kizárni az idő+ől0 "menn..akran a szánd/kosan *an. atmosz#/rá%á)al ol...ek a t/n.ik előadásá+an m/..el )ilá. nincs +enne e. mel../+k/nt is csupa kise++. e.etIE.es kocká%á+an +enne /l az idő0 " #ilmk/p+en e.*atározó idő0 .. az operatőrnek nem )olt ide%e me.ossá.ek /s tár.an. amel.en *atásos #ilm.zősek.3kkel i.ondolok0 :emcsak a #ilm e.. sőt *amis$t%ák. mint az álk7ltői #ilm . a #ilmszala.e+ek mellettE. amel.. mel..ik #ilm%/ről0 5%zenste%nnek a *Aszas /)ek+en k/sz3lt #ilm%ei.omkinE.etlen *iero.ik k7zel áll a dokumentumm-#a%*oz0 5z e. mel. pontosa++an /s szi.etlen k3l7nálló F*alottI tár./sz/t tekint*et%3k e. po*arat sem le*et időn k$)3li n/zőpont+ól +emutatni. mint e. ma.at.rozni%E . *o..on.sak azzal a #elt/tellel %7*et l/tre autentikus #ilmk/p Dmás e.e... sokat $... na.án4$los DBron. e./n..ondolatila.a.e. mindenekelőtt a Gatyomkin .%uk me.li#á+ól áll..etlen ol.e /s le*etős/.. e. Kur+szki%/n )iszont a @old ra%zolata lát*ató. sz/ket.li#ának. *o. mel.ei)el 7ssz*an. a társm-)/szetek na.an #ilm../rő m-#a%.általán nem a k7z)etlen me.en elm/leti n/zőpont+ól szinte már nem is tekintem #ilmalkotásnak0 Ol.$ts/. #ilmk/p alkotór/sze le.#i.. máris le*etős/. ezen a titokzatos /rtelmenJ &)án #e. Fmatin/ az Operá+anI. aT idő+en l/tező /s )áltozó t/n.

amat e. *o. a k7)etkező +eáll$tás kon)encionálisan azt mutat*atná. sokkal inká++ az e. mel./nek el)e.elmesen me. k7)etkezetess/..+en nem lesz r/sz3nk. módon az Fosztott k/pmezőI nem az akkord*oz. t7++ pár*uzamosan #ol. il. )álik e.es kon)enciók0 5z utó++iak azon+an inká++ elő$t/leteknek ne)ez*etők0 Vannak kon)enciók. a sa+lonok...ed/n...ásának sa%átos.ek nem szer)es /s /ppen ez/rt term/ketlen tartoz/kai a #ilmnek0 K/pzel%3nk el e.et.ilkossá...mást k7)ető montázsok #ol. me.. a *armóniá*oz )a.. *a kell. adott m-)/szeti á.. e. mel.el/sző lo)ak i%edten kap%ák #7l #e%3ket. netán a m-)/szet spekulat$) #el#o. mel.%elen$t/se /rdek/+en a rendező a *ős )áratlan elest/nek k/psorát e.os l/tez/s/től #3.ide%-le.. a sz$nekkel..azolására. a ki#e%ezőeszk7z7k időle.ike a cselekm/n.%át0 " *an. a zenei *an. *o..a0 6s )annak mesters/.en /lm/n. p/ldául a #ilmez/s l/n. /rtelmezett kon)enció%át0 Y. sz$n*el.A%$tottaE azt a )onzó le*etős/.. k/t )a. mel.ide%-le. #estőnek mindi. sz3letnek az elő$t/letek0 " #ilmm-)/szet komol. )a.../nek #elsz$nes /rtelmez/s/+ől. sz3l7ttei. kereteinek k3lsőle. /s pár*uzamosan á+rázol*ató)á )ál%on.kon)encióinak e..ek e..á+an kell elrendezni őket0 1ás módon ez nem le*ets/.es korlátozásá+ól #akadnak.e+ek )alósá. mezőn le.. ma%d A%ra )isszat/r a ... to)á++á a sz$nek /s a )ászon #el3lete k7z7tti k7lcs7n)iszon. p/ldául *at )ásznon mutatnak +e e.ide%-s/..mást0 P.alt álkon)enciókkal. ol. a Fpár*uzamosI montázstec*nikát a mai #ilmm-)/szet+en0 @a p/ldául )$z+e esik e... mi/rt alkalmazzák ol.amatossá. a poli#óniá*oz *asonl$t.ere%.eken k/t )a.szer-en csak a me.an$..álnunk a m-)/szinek mondott kon)enciók pro+l/má%át0 1ert*o.akra++an semmi sz3ks/. ezzel pár*uzamos k/psorral 3tk7zteti. azt mutat%a.%ának me.ek )alamil.okkal )an dol....adásunk alapt7r)/n. t7++ r/szre oszt*ató. /s t7r)/n. em+er.etlen3l kell me.. kulák rálő a #ő*ősre.. #i. k7nn.es#a%ta montázs iránti sz3ks/..ide%-le.e /s emocionális tartalma mindk/t eset+en kiolt%a e.%elen/se óta me.es kon)enciók.nek az e.os#ilm me.. t7++ #ol.ide%-le. mel.. mel./*ez0 5zek a #e%3ket #elkapó lo)ak k7z)et$tett/k a n/zők számára az eld7rd3lő l7)/s *an.#ilm%/+en e..ása kelti /letre őket0 @asonl$tsák csak 7ssze a #ilmkocka /s a #estm/n.ó t7rt/n/st le*et e. *o. )ala*ol e. +e#o.sz-nt az il.tól elt/rő term/szete )an. *o.et t7++.es#a%ta k/psorok a n/ma#ilm po/tiká%á*oz )aló )isszat/r/snek t-nnek0 Y. *a nem. kell )izs. $..telen kon)enció sa+lonos elő$t/lett/0 " #ilmtec*nika #e%lőd/se l/tre*ozta D)a.ei s/r3lnek. e.t.e. amel. k3l7n#/le zen/t %átszó zenekarok *an.let0 :em le*et No)zsenko zseniális #ilmkockáira *i)atkozni annak i.szokás.. /s az Fosztott k/pmezőI alkotó%a GG .0 " #ilmkockák moz.an #ilmes lát)án...ának konkr/t /letszer-s/.es0 No)zsenko 2öld DZeml%aE c$m..a #el)/tel tár.. +emutatni0 @amis Aton %árnak ezekkel a kia. l/teznek )alódi /s mesters/.at %ellemeznekJ $./sz e. /s a l7)/s *an.. sz3ks/. az il. #elt/tlen3l e.zásá*oz0 Z-rza)aron k$)3l semmil.. a #ilmk/p k/t )a.)alósulnia0 "**oz. a retrospekt$) látásmód /s más e..en átmeneti %elens/.. F1ása n/zi a t7rt/nteket0I 5rre le.

eit0 5l kell )álasztanunk e.. *o. *o.ek k3l7n7s /rtelmez/st kaptak az /%szakai )irrasztó tudat+an D)a.előtt elker3l*etetlen3l ott áll a #eladat. *o.. az álom Fkuszasá.. *a titokzatoskodón elken%3k a me..#o.einek me. persze nem a szó irodalomt7rt/neti /rtelm/re Dnem a Zola /s mások által teremtett irodalmi %elens/..%elen$teni a #ilm)ásznon0 S itt A%ra me..szer..*alad%a pszic*ikai /s #izioló.%elen$t/s3ket0 " #ilmm-)/szetnek semmi dol.mutatnunk0 " #ilmm-)/szetnek term/szete ..#i.)est #7lismeriJ F"*a.. F*i*etetlens/. a #elelőtlen #antáziálás term/kei a)a.einek k7lcs7nz/s/n alapulnak0 " #ilm e. a #ilmk/pnek is za)arosnak kell lennie0 "z álom lo.an %elen$t*etők me. sa%átossá. szánd/kosan torz$t%ák az /less/.os /let k7z7tti k3l7n+s/..a a sz$n*ázi e##ektusokkal.anikus #ormá%a /s a )alósá.#ő++ kon)enció%a /ppen az.. az e..szer. mel.. eml/kek )alódi #ilm/lm/n. mil.is sz3ks/..an á+rázol*ató ez a F+első látásI..ondolok.a#Art rendszer/t0 6s ez ol.el%en.3l pró+álnánk me.anis k/ptelen arra. az e.eket elő*$) az em+er../)el.. ez me.. se%telmess/. )alósz$n-tlens/. a tel%esen reális elemek rendk$)3li /s )áratlan 7t)7z/s/+ől... mel.C 1indenekelőtt tudni kell.sAl.ő..pontosa++an kell látnunk /s me.#o.másutánisá.. minden el)i alap n/lk3l kia.al. r/.ide%-s/.ni %o++ kez3nkkel0 :em )olna e. mint*a %o++ orrcimpánkat +al #3l3nk m7. e.an lesz.adásának /rz/kiB/rzelmi %elle.imódi maszkolást )a.eket a le*ető le. term/szetes #ormái+ól /p3lnek #el0 9. a #ilmk/p a lát*ató /s *all*ató /let t/n.ors$t%ák a #el)/telt..alt kon)encióktól.ozni0 :ekem sze. az adott m-)/szeti á.#elelő. *anem a #ilmk/p +e#o. zenei e##ektusokat alkalmaznak.ait alkotó.teremtse a kon)enciók a.iká%a által teremtett k3l7n7s /lm/n. /s ki álmodta0 Vontosan tisztá+an kell lenni az álom reális. *o. az /%szakai /s FnappaliI álomk/pekC000 .es esetre me.kon)enciókat sa%át$tanánk el. nem k7lcs7n7z*et +elől3k0 1ire )an m/.ind$t/ká)alJ látni kell a )alósá.. a *ősnő álmod%aHI Vedi.. *o. mel.almaz*ató a szokásos ellen)et/sJ mit te.másutánisá.akran ..ek csakis klis/ket *oz*atnak l/tre.. *o. azután e. *o.zet akkor az alkotói #antáziá)al. /s az e**ez már *ozzászokott n/ző r7. e. az em+er k/pzelet)ilá.en álomról )an szó. m-)/szeti á.testes3l/se0 "z á+rázolásnak naturalisztikusnak kell lennie.szer-en term/szetes #ormáinak me. #elt/tellelJ *a a #ilm)ásznon me.szer-++.iai k/pess/. )a.á)al..szerre t7++ t7rt/n/st me..an e.eztesse az e. amikor elk/pzel )alamitE0 6s mindezt pontosan.reE .ik le. *o..sakis e.szer-s/.esked/s n/lk3l kell me. amel./)elC 5rre azt )álaszol*atom. most a *ős eml/kezikH 5zt me..eI nem %elenti azt.á)al... illet)e 3tk7ztet/s/+ől keletkezik.. )a..ez*etik a k/rd/stJ mi a *el.*atározott term/szetes kon)enciókat azoktól a mesterk/lt..%elen$tett Fálomk/pekI szint/n az /let pontosan lát*ató.et )ala*o./t szeretn/m *an. or. az álmok )a.. minden#/le mesterk/lt 3.ek által me. t/n.et..al 7ssze#3.. a társm-)/szetek speci#ikus %e.3nk az álom kuszasá. mint*o.e nem teremt*ető me.aI. mindazon elem/t.enesen ezek+ől indul*assunk kiC "z em+er u.. *a a #ilm t7r)/n.is k3l7nBk3l7n minden e.

re kapaszkodik #7l.sAl.k/nt ra..k3l7n7se++ álmok /ppen azok. +ármil.ot.. e...+en szikrázó teWt$lia0 @o.0 5ttől lesz e. .a.. sz3letnek a szim+ólumok.edi. m/szkő+ől /p3lt #alucská+an %átszódik./niI /rtelmez/st ad neki0 Y. amel.#ilm%/nek e. k7)es../k+an )an0 "z utca tel%esen 3res0 "z At k7zep/n – a k/p m/l.konkr/tsá..a után0 8assA kameramoz.. *anem.erek./ről – e. mel. a %elenet ter/t *irtelen +etakar%a e.arA sorsátC Voros utat látunk *osszan. a *ázak *omlokzatát0 "z utca *e.ik epizód%a e.szer *an.szerint nem sza+ad ellepleznie a )alósá. konkr/tsá.en k/pszer#ilmszerkeszt/s elen. a nap#/n.. mel. /pp ellenkezőle.osan arra. k7t/len száradó lepedőC 6s ekkor rendk$)3li erő)el )álik /rz/kel*ető)/ a Fpestis le*eleteI.ás0 6s a le. or)osi t/n. utánoz*atatlan ki#e%ezőere%e nem az erősen szim+olikus k/palkotás+an keresendő Dle. a rendező0 !olaris GU .ek k7nn./sz3k+en eml/kez3nk0E @add eml/keztessek m/. /s e.szer.an ker3lt a k/p+eC (alán e.utolsó pillanat+an./rdekese++ /s le.. Fe.ondolatá)al 7t)7zi. /s a t/n./t #e%ezik ki0 Bucuel &azar(n c$m./+k/nt a le.át /s me. ez/rt nem látni az e.ekre a le..ső krit/riuma a )alószer-s/...mer/sze++E.et0 "z utca +al oldala napos. *a az alkotó a k3l7n7sen szeml/letes kompoz$ciót sa%át titokzatos .et *i*etetlen módon.ed*etetlen #elt/tele /s )/. mielőtt ezt a %elenetet #7l)áltaná a k7)etkező...enesen a kamera #el/ tart e. #el kell tárnia0 D5. tel%es e. k/pei a )alósá. naps3t/stől tikkadt... *o. *anem a++an. a perspekt$)á+a )esző k/t *ázsort. )ak$tóan #e*/r lepedőt *Az ma. me. mel..adott me. %o++ oldala árn...os t/n.en az akár a le. /s nem attól.int csak #e*/r. *o. á+rázolni tud%a az ott lakók san.ism/tel*etetlens/.ed/n általánossá )álnak /s sa+lonokká lesznek0 " #ilmm-)/szet tisztasá.. *o.kise++ r/szleteki.+en pestis tom+olt0 1it tesz a rendező.

sá.ez/se /s moz. a lá+szárak sártól csatakosak0 "mikor az e.#i. e. az a+sztrakció #el/ )ezet0 Ne Santis "gy sz$. mert ez azt %elenten/.ezte el0 8e*et. #3. *o. minden csupa sár0 " szamurá%okon ősi %apán )iselet.elt )olna.kor0 – &de állnak. +esz/l. amint az eső lemossa ezt a sarat.os az /rtelme.. a ki)álasztott tár.)olta0 :em minde..n. /s el#o..sak az a +a%.+a. rácsok. s e.#ilm%/+ől )aló0 K7z/pkori %apán #alut látunk0 8o)asok csapnak 7ssze .unkat.7n. nem kell elm/l.e... mint erre mindann.e..olultsá.e m7. csak e. *o.. a t/rd3k 7ssze/r0 K/pzel%/k el mindezt. majd elesett.erőltetn3nk sem az a.atása a k/p e.ozsinnal e. %elenet +eáll$tásakor a *ős7k l/lekállapotá+ól.an Atra l/p3nk.an rendezz3k el a sz$n/szeketC – mondo.u.oldást már más is kitalálta korá++an.uk +on./sz/*ez )iszon.etnek.szer. de ez nem l/n.azsá.int a +eáll$tásról0 " #ilmm-)/szet+en a +eáll$tás.zet *an. nem lesz +oldo.. mindennek )/..odnak től3kJ a %elenet Fme.etlen irán. /s nem kell me. a*ol az á. kiáltJ ezt a párt elszak$tották e. /s a lá+a ki#e*/redik0 Fe*/r lesz... e. /s 2o.ilkolt :asztasz%a Filippo)na.. az es) lemosta a sarat. *o.7lik. lány .at%ák ol.ak. premier plán+an #el)essz3k elő++ a #/r#it.ozsin szerint Fmár sza. amikor 1iskin *erce.#ilm%e utolsó %elenet/+en a *őst /s a *ősnőt.edi eset i.%a./ni /s me. mel.5.. mel. *o... szem+en e. *o.ál..*atóI.. az/rt )álik +análissá. *alott em+er k/pe ez.mástól. lá+ukat szinte tel%esen sza+adon *a. /s mindezt )issza kell )ezetnie az e.e0 L.. /s a #7ldre roskad – lát%uk.azsá..re.. illet)e ennek megism$tel6etetlens$g$6ez' A rendez/s+en csak il.ik szamurá%t me. *o.$lkegyelm3 c$m.alo..ál a +eáll$tásC 5rre a k/rd/sre t$z eset+ől kilencszer a k7)etkezőt )álaszol%ákJ arra szol./t0 6s k/sz0 Ne nem le*et csupán erre korlátozni a +eáll$tás szerep/t. )álasz#alak sokBsok #ilm+en szerepelnek..+en0 %agy talán mindez 4sak a v$letlennek köszön6et)H ..$t)a0 1ire szol. mel. ki#e%ezze a t7rt/n/sek l/n.. me. e**ez *asonló ker$t/sek. mint ismeretes. t/n.os szamurá%okkal0 Szakad az eső./nek záró%elenet/re. másik %elenet Kurosza)a 1$t szamuráj DS*ic*inin no samuraiE c$m.á*oz..os .át0 " rendezőnek e. sem a szem3nket.ian eml/ksz3nk.ulatának +első dinamiká%á+ól kell kiindulnia.a )anI0 "z óriási szo+a k7zep/n 3lnek.. mint a már)án. rácsos #/mker$t/s k/t oldalán *el. ma%d el)álnak0 ..is e..$rjet keres DPn marito per "nna Zacc*eoE c$m.es0 5z a ker$t/s szinte $. mel... sok n/ző számára kellemesek ezek az 7sszekoccanások. amiről már $rtam #7nte++J Noszto%e)szki% A .../n. *a ezzel etet%3k0 1árpedi.%a Kn7ket is a r/m3let0 5z eset+en a *ős7k elrendez/se az adott pillanat+an %ellemző l/lekállapotuk+ól sz3letik me. módon 7t)7ződ*et az autentikus i.edien #e%ezi ki )iszon. azután a nőt. A. 2o. e..0 5.3tt +el/p a++a a szo+á+a.et mint*a k7z)etlen3l me.. t-nik #7l. e**ez a #al*oz. $s mi máris rendez)i vallomásk$nt . mert tri)iálisan erőszakos #ormát kap0 " n/ző azonnal +e)eri a #e%/t a rendező áll$tóla.ogadjuk be mindeztC 1indezzel kapcsolat+an szól%unk me.ondolatának Fpla#on%á+aI0 ..szer *add eml/keztessek arra. a *el..edn3nk a konkr/t t7rt/n/s+en0 4m a n/zőt elront%uk. konkr/t /s t7++/rtelm. /s minden3tt u. ráadásul )ilá..ism/tel*etetlen esem/n.utott a sz(n$sz. em+erek el*el.anazt %elentik0 1i is az a +eáll$tásC Fordul%unk %ó irodalmi m-)ek*ez )álasz/rt0 1/. ez a konkr/t. ol.mással.7tt ott #ekszik a me.. ezt a me.

/n.) irodalmi %elle./rti /s #eltár%a e.en szeml/letes.atók7n.at*atunk %ó #ilmet0 K/sz3l*et )alami más. .el0 8/lektani #eladatokra .atók7n.an alkotásmódot /rtek.atók7n..)$rótól. sőt m/.anakkor a #or. csakis a #ilm+en n. 7nma. elszáradt )irá. a #or.. )alami A%..atók7n.álás a #alnálC :em le*et a G> . miszerint Fme.ann. *anem. %o. #ilmet k/sz$t*essen0 " #or. a #ilm sa%átos %elle.es *atást te..ira irodalmi. *o..akran ol.on ..#eleltet*etőBe ez az álldo. sok mindent ad*at /s kell is adnia a rendezőnek.unk tisztá+an azzal.atók7n./t Da tiszta dialó. mi %ó.á )ál%on..ett0I :ekem ez na.en /rtelem+en F#/lk/szI term/ket *ozunk l/tre – se t7++et. mel.) #ilm számára k/sz3l D/s il.$tenek0E 1indenesetre a )alódi #or.e.$t*et0 F" *ős7k me. kiu.. me.s/. *anem na. *anem pszic*iáterr/ is0 1int*o. ám a #or. a rendez/s+en is se..állnak e. ami arra k/n.*iAs$t e.akran d7ntő m/rt/k+en #3.osak azon+an a rendezőt /rt )ádak. *o.)$ró/ is0 @a nem )a...teremt/s/+en se... se ke)ese++etHE.)$ró a rendezőre. %ól is siker3l*et a dolo. dialó.) )/lem/n.atók7n.. /rdekes elk/pzel/stI0 1ert*o. /s csak e++en az /rtelem+en /rdekes. *o. %elenet )a. /s ezeknek a sza)aknak )a%on me.%e.es i.ondolok0 &l. *o.es #ormá%át0 P. /s e++en az /rtelem+en a #ilm alkotó%ának nemcsak l/lektani á+rázolást n.szer$ti az em+ert. /s *a a d$szletter)ező me. a rendezőnek e. miután #ilm számára k/sz3lt.edetlen lesz a rendező)el0 :em mindi..akran a #or.eri el )/. mel. a #ilmm-)/szet i. /ppen ez az...azsá.a mód%án m/.á+an tel%es /s )/. tudom mondani.atók7n.)$ró)á kell )álnia.or%on e... nem #or.át0 5zzel persze mit sem t7rődnek0 Vedi. módon )alósul me. az irodalom )aló+an *asznos /s n/lk3l7z*etetlen *atása a #ilmm-)/szetre.z/sekkel azon+an m/. ennek r/)/n azon+an m/.on #ontos #eladatai )annak.on tetszik.)$rónak na. só+ál)ánn. epizód.mutatkozó em+eri %ellem konkr/t állapotától0 6s e +első állapot tel%es i. /s mi nem0 "z e##/le szerzői me. me.mutat%a a róla k/sz3lt )ázlatait.5z eset+en a le. me.us0 :o de mi *atározza me.. mert kezdem elk/pzelni az enteriőr arculatát.alapozni a #ilm k/pi )ilá..ának l/n. l/lektani tartalmának %elz/s/re tud%a #el*asználni a rendező0 D"z e. #alnálI – e +e)ezető mondat után máris k7)etkez*et e..azsá./sz e.en az ol)asóra. kell semmis$tenie a #or.. )a../sz #ilm +első. Flelk3let/tI..ok /s kiszáradt tinta illata ter%en.iánál nincs za)arosa++ /s #elsz$nese++ rák#en/%e nap%aink #ilmm-)/szet/nek0 8/lektani á+rázoláson /n ol.A%tó #or.ek tel%es$t/se )alódi $rói te*ets/.sem le*et me. ez az elk/pzel/s ./t0 " pszic*oló.atók7n. a kimondott sza)akat.)et a**oz. e.e.i elemeitJ rendszerint csak az atmosz#/ra me.l/n. 7t7dik emeleti a+lak+ólH " #ilmm-)/szet minden eset+en *atalmas tudást k7)etel a rendezőtől /s a #or.. *o. #ilm+/li %ellem állapotainak m/l.usokat ki)/)eE )aló%á+an le..em szerint nem arra *i)atott. e.)$ró el/. a konkr/t k7r3lm/n.ek k7z7tt me...sem s/rti /s nem *amis$t%a me.ot nem )eszik #ontolóra0 5s ez általá+an nemcsak a rendező *i+á%a.atók7n.atók7n... /s a ma.ese++ dol.ik nekem a%ánlott #or.ának ismeret/+en tud /s k7teles *atni a #or. e./r)/n.)+en p/ldául ez ol)as*atóJ F" szo+á+an por.%o++ eset+en is csak e.le.et i.szer-en át kell alak$tania.atók7n.

an/lk3l *o. *o..a számára... /s nem is le*et másk/nt0 Versze az is elő#ordul.akra++an elszállnak.oldásnak azt kellene tartanunk. me.. a szó /s a %elent/s e..e általá+an k3l7n+7ző s$kokon #e%lődnek. ol.ondolások.szereplők sza)ai)al a %elenet l/n. mint erre számtalan p/ldát id/z*etn/nk a m-)/szetek ter3let/ről..0 Vontos t3k7rk/pe so*asem )alós$t*ató me.)$rói munka pedi.ked)ező++ me. *o. a #or. le. ra%ta.riadnánk azoktól a . )a. mel. eklektikusak le.e.ondolat.ozni kezd ra%ta.. )alamint az em+er +első állapota /s #izikai te)/ken. *a a #or.en 7ssze3tk7znek. a #ilmet0 &tt eml$t*et%3k me. l/tre e. *o.+en me. )a..en komol.atók7n.ne*eze++...atók7n.ed/n erős$tik e.ism/tel*etetlen.s/.#i./t ki#e%ezni0 FSza)ak. 7nma..atók7n..atók7n.#o..)$ró /s a rendező munká%át rendszerint kon#liktusok /s *arcok k$s/rik0 (el%es /rt/k.an . A% szerkezet keletkezik0 4ltalá+an azon+an e. *iteles /s erőtel%es t/n. mel.atók7n.szól)án )áratlanul a lelk3nk+en. e. de e.. sza)akI – a )alósá..ek 7nálló koncepciónk kordá+a szor$tásá)al %árnak e.al az a le.. *a a #or...atók7n. #elt/tlen3l el kell mondanunk )alami #ontosat0 5z )ilá. elk/pzel/s Fkristál..+ees/s/t0 " sza)ak.atók7n. #elt/tlen3l )áltoztatni #o.re t7rekszik.. azt is. a szó /s a tett.amatá+an me. A% n/zőpont kialak$tása e./s rendeltet/sszer.3ttes munka#ol. r7)id idei.. /let3nk+en már r/. leleplezik e. *a nem *iAsul me. *anem szer)esen to)á++#e%lődik0 :e)ezetesen az az ideális.. te*át t7k/letesen konkr/t k/pet. /s csak na. tapasztal*at%uk a szó /s a *el. za%ló #ol.en m/l..+an a sza)ak le. időnk/nt kem/n.mást..ide%-le. +ár első látásra pusztán #ormainak t-nő #eladatok me. mint *o.. *o.almazzuk /s k7)etni tud%uk elk/pzel/s3nket. sza)ak.3ket0 5z/rt )an arra sz3ks/. e. módos$t ra%ta0 5z/rt a #or.semmis3lnek az eredeti el. /s ez is term/szetes0 5z/rt talán a le.akra++an ellentmondás+a ke)erednek.. s rom%aikon A% koncepció.unk számára me.lalkoztatott +enn3nketE0 1inden +izonn.ondolásokat k7)etel.. a #ilm+en0 " rendező mindi.3nk. ol.. e.on ritkán. a me.is az eredeti sz7)e. ol. a*o..szeri /s me.os. akkor *oz*at%a l/tre azt a +izon.re *atározotta++an rendezői el..#ilm %7*et l/tre akkor is.ondolás. +ármil. t/ma )a.atók7n.ondolás.oldása el/ áll$t%a az alkotót Dami k3l7n+en is csak akkor t7rt/n*et me. erről már szóltam0 " rendez/s pedi. is őrzi k3l7n+s/. *o.el/s*ez k7tődő.. amikor me. ami term/szetes is. az alkotómunka akkor kezdődik..an sa+lonokat ..re inká++ szerzős/.)et i.)$ró /s a rendező e. *o.)et. /rtelm.e++ annál. *a a #ilmrendező k/sz$ti el a #or.re ne*eze++ elk3l7n$teni e.. s dol.kor k7nn. amikor rá/+red3nk arra.os.)$ró munká%át0 " modern #ilmm-)/szet+en a rendező e...azi $ró $r%a0 "mikor a rendező a kez/+e )eszi a #or.Attal i.óta #o. me.)$ró rendezi me.amatok tel%es /s pontos ismeret/)el *oz*ató A..#ord$t)a.almazódik a szerzői el. nem de#ormálódik..#o.3tt0 1i sem k7nn..mástól a rendező /s a #or. #-zi a kie%tett sza)ak*oz.sz$n. de k7lcs7n7sen *atnak e. az eredeti el.. a #or.)et is a ma...osodik kiI A. *a pontosan le$r*ató kapcsolat /s k7lcs7n)iszon.7trelmektől. *a.másra.mást0 6s csak ezek+en a Fs$kok+anI e.

et ki%el7ltek ma..atottsá..ondolás %e. Xean 2ouc* "gy nyár kr#nikája D. t7k/letlen a %ellemalkotása. ezek+ől a #i. a cselekm/n. ..i./+en k7zel$teni k$)ántak az /let*ez.ucsit. kellett )olna #i.almazott t7rt/net szálait k7)ett/k0 "z alkotók *ol szem+esze.. /s +ár #ilm%eiknek )annak .ett azon+an el)onta #i.elemre m/ltó #ilmek+ől mindamellett *ián.alapozottsá. *a e..#ilm%/ről.onnectionE.az.e. *a ez sok+a is ker3l nekik. az alkotók sem a #ilm általános m-)/szi me.u.elm3ket az..atók7n.an #ilmek sz3lettek annak ide%/n./re0 " Szo)%etunió+an na.ót.pedi. mel.t %elent0 " zsenialitás le. nem tel%esen0 5.4solat D(*e . is )an ele.szeri. m/.azsá. az i.ukat. Vi. *a ez a munka /l)ezet/nek kárára is me.n.%árni a ma. /ppen a**oz.zott az el)i me..sorsát.. e*el.larke A ka.i.es c/lnak /s koncepciónak rendelődik alá0 " )ilá.et #ők/nt azzal )ádoltak. Szokuro)ot.assa)etes &eE Iork árnyai DS*adoesE.es pont%ain a #or.ai*oz tartották ma./ sa%át alapel)3k+en0 " m-)/sznek n.ondolása.elni3k kamerá%ukkal a ta%. *o.ukat neki0 1e./t. 1idzso.okról0 Q1 . *o... /rintetts/..s/.szer.át.. /s ez i.almának0 ..e.szer.u.endő k7)etkezetess/. mel.. sa%át elk/pzel/s/t. sem a %ellemá+rázolás+an nem mentek to)á++ azon az Aton.a #eletti kontrolltJ m/.omán. *ol pedi.ot uralnia kell a #orma Ol3mposzi n.. t7rt/nete.. *o. /s a n/zőre zAd$tsa0 1indennem. a t/n.en.uknak0 Kitartóan me. mel. S*irle.kor Kalatozo) /s Prusze)szki% Az el nem küldött lev$l D:. nem )olt +enn3k ele. *o.ondolom.sak e++en az eset+en tud mes/lni a m-)/sz az őt n. mel.el k7)eti sa%át koncepció%át..)+en me. #el#ed%e sa%át iz.uk At%át. s emiatt nem tudták sza+adon )/. +anális a +enne á+rázolt szerelmi *áromsz7. tel%ess/./rtelm-++ me. #ilmm-)/szet/+en számtalan k$s/rlet t7rt/nt ol.k7)ess3nk.... t/n.. mint Xo*n . m/..azsá. *o. sa%át el)eit.re ma. az e.a a**oz. *a.szer-++0 Ne el is )esz*et3nk ezek+en a sa+lonok+an. aztán a rendezőnek is k7nn. általános el...3ltek a me. de azután sz/t is rom+olták azokat.#o.en na. e. pedi. m/.alkotásá*oz0 " +a%t az okozta... *irtelen alárendelt/k ma.is eset3k+en minden e. ...os t7rt/net marad)án. #elt/tlen3l rátalál%anak a t/n. $..0 :incs sok zseniális #ilmm-)/szJ Bressont. *o.uk találtak rá. tel%esen A%szer..an A% #ilmes koncepciók l/tre*ozására.azsá..il)ánulását a++an látom.e dokoncsenno%e piszmoE c$m.adott t7rt/nettel. *o..on sokat +esz/ltek e.u.an a *ős7k %ellem/t..#elindultsá. /s amel. i. *o.. nem +$ztak el/.em szerint azon+an más okozta a +a%t a #ilm k/sz$t/s/+en.. sőt erőltetettnek t-nő pont%ai. a #ilm e. Bucuelt annak tartom000 Mket senki mással nem le*et 7sszet/)eszteni0 Sa%át At%ukat k7)etik. az.. *o. )esz/l.*ronifue d[un /t/E0 L.ek+ől amA. so*asem )esz$ti el el. a n/zőnek is e.odtnak kell lennie0 :incs %o.e++.alkották u.an k7)etkezetess/. t7k/letlen0 V/lem/n.*oz0 Ol. #el/p$t/se pedi.a lakóinak.oldásá+an. mond%am. sematikus.endő szakmai tár*ázunk+an0 Y. m-)/sz ol.látásmódot k$nált )olna számukra *őseik alak%ának me.talan$tó dol.eket e.

el kellett tá)olodnunk a r/... a r/. me..októl0 Y.#i./szeti /s n/pra%zi i.. ikon%aira eml/keztetett )olna0 Ne ez *amis At a #ilmm-)/szet+en0 So*asem /rtettem.azsá. menn. n/ző a ]V0 század+ól.e a ]V0 század+an %átszódik..almaznom. az Andrej Rubljov c$m. /s /ppen emiatt me.semmis$t/s/t %elenti000 6ppen ez/rt munkánk e. mel. /s .. *o. alap%án me.an )ilá.át id/zz3k #el a mai n/ző számára.sz3nk az alá++iak*oz *asonló #elsz$nes dics/retekkelJ Fg..en intelli.is k mutassuk +e ezt a )ilá.ái. de ezek .*oz. *o.ot..től... F*o. stilizált /s kon)encionális k/pe sz3letett )olna me.el/s i.7keresen k3l7n+7ztek a Fme.es #orrástJ az /p$t/szetet. az ikono.ens em+erekH g. a le.atásunk eredm/n.%o++ eset+en is csak a korszak miniatAráira )a. a +esz/dmód+an.rendezni0 5z azt %elenti. /lő)/ )arázsol%uk a #est/szetet.unk #oszt)a attól a le*etős/. *a sza+ad $... is ó*atatlanul l/tre%7ttek kon)enciók.azsá. mil. *o.en k3l7n7s lát)án. a ]V0 század reális )ilá.azsá.en #estm/n.elem+e kellett )enni minden le*ets/.t n.i orosz )alósá..ele)enedett #est/szetI kon)encióitól0 @a *irtelen itt teremne e. )a.. a #izioló. ma%d pedi. a n/ző ne olyanna Fm-eml/ketI. el%ussunk a k7z)etlen me.unk0 " ]]0 század+an /l3nk.át id/zt3k )olna #7l.ire %ól siker3lt /rz/keltetni3k a kortHI @olott ez a #ilmm-)/szet c/ltudatos me.. #o.es e.... *o. #or. *atszáz /) . ne múzeumi egzotikumot /rz/kel%en a %elmezek+en. mint mi /s a mi )alósá. mi/rt.. )a. az irodalmi eml/keket... a mindennapi l/t #elid/z/s/+en / s a d$szletek+en0 "**oz.ik #ő c/l%a az )olt. mik/nt is le*ets/. #ilmet +ármil.7trelmesen ne*/znek +izon.#ilmem k/sz$t/se %ut eszem+e a #7nte++ le$rtakkal kapcsolat+an0 " #ilm cselekm/n.ult elk/pzelnem.an is )olt akkor mindenI0 Fi.!olaris :em tudom.rá#iát0 @a a korszak #est/szeti trad$ció%át /s #est/szeti )ilá.el/.. *o.e i.iai i. ol.A%tana számára0 Ne nem k3l7n7se++et. )a.

*atározott0 5nnek a )iszon. kinek )/./sz /let/+en azt ter)ez. ol.an em+er.sz3nteti az e.../szen másk/nt is /rz/kel%3k őket.t0 1indenekelőtt az esem/n. ő ma.rott onnan. #elmászott a sz/kese. másik aspektusa is.anA.oznunk0 1enn. k/k.. a le.tá)latá+ól k7z)etlen3l a rendelkez/s3nkre áll%on a #ilm k/sz$t/s/*ez sz3ks/...szer-++ )olna a moszk)ai utcán re%tett kamerá)al #or. )olt0 Szerint3nk ez me. tekint3nk.3nk pontosan me. piros..et u. e.. itt azok*oz az asszociációk*oz k/pest. )a.sak )áratlan /s sz7rn. /s ott #ek3dne sz/troncsoltan az asz#alton0 Sokái./sze által me.unkat is0 5 )iszon. *a )/. #i. ne)ezetesen az.k/nt is0 5 m-)/szett7rt/neti eml/k +e#o. me. autó alá ma.. mint azok az em+erek..anakkor e..ad%uk +e.a k3l7n sz$neJ )a.nak a #ilm e.)+en szerepelt e.asmit kellett az e... /s nem a *ozzá #-ződő )iszon.t kell le$rni. ami me. aki e. konkr/t esem/n. leesett.roteszk alkotmán. em+eri katasztró#a.eltek a k7r3l7tte állók. *iszen ez utó++i a #ilm e. sz/trom+ol%uk azt a plasztikus szim+ólumot.s/. epizód.szer-.es #ilmkockák+a emeln3nk..atni0 Bármenn. m/.rott0 1it lát*atott /s /rez*etett ez az első rep3lő em+erC Semmit sem )olt ide%e látni. *o.+en e.ette..oztuk is a ]V0 századot.ak+an keresendő0 6s a %elenet FikarosziI )onatkozásának me. #e*/r. parasztem+er szárn. /s 7sszek7ti a ]]0 század em+er/t azokkal.edi)/ a)atta ezt az esem/n.es an.*oz #-ződő )iszon. de minde..al l/tezett e. k7telek+ől /s ron. a ma.. akik akkor /ltek0 Ne *iszen 2u+l%o) !zent6áromság ikon%át is másk/nt #o.*atározza a !zent6áromság ikont l/tre*ozó )alósá.i)el e. koszos parasztem+ernek kellett me. )a../+ől kell k7)etkeznie0 1ik/nt a mozaikon is minden kockának me.. mint a #estő kortársai0 "z ikon azon+an /)századokon át )áltozatlanul l/tezikJ /lt akkor..tól elzártan kell is dol.atók7n. /s arra a k7)etkeztet/sre %utottunk.mAzeumi tár.i. *a a k3l)ilá.k7)et*et%3k es/s/t.i. mint*a )alaki ma )etn/ e..szer.7m+7t0 Bőr+ől. mel.ire m/l.ondolását0 Q! .an #o. e ne*/z #elt/telek k7zepette is el/r*et%3k c/lunkat.en )oltam./t. kerest3k annak le*etős/.%elen$tett3kI ezt az epizódot.a e.+en nem tud%uk #elid/zni eml/keit0 5. a +a% #orrása a szárn...ek*ez már *ozzászoktunk.... /s e.*ató p/ldául e..*áz tete%/re. akik a ]V0 század+an /ltek0 2u+l%o) m-)/t +e#o.akat k/sz$tett ma. mel. *o..át )alami/rt.%elennie a )ásznon.. /s azon is maradok. rep3lni0 @o..semmis$tette a %elenet *amis pátoszát.ik k3l7nálló dara+0 "ztán a lát)án.a sietett000 1a%d leu.ad*at%uk ikonk/nt is0 Ne #el#o.ok+ól k/sz3lt . *o. mint ami a ]]0 század második #el/+en /lő em+erek számára is l/tezik /s /rt*ető0 5z a spirituális tartalom me. /s 7sszezAzta ma.*atározott korszak #est/szeti st$lusát reprezentáló na.re*atóan tanulmán....unkat./sz/+en t3kr7zi az alkotó el.. ma is /l. mint*o.adásának )an u.zu*anását /rz/kel*ette csupán0 Oda)an a rep3l/s pátosza /s szim+oliká%a.. *o..me. kipró+ál%uk0 1inden +izonn. /s 7sszet7rte ma.0 4m /n azon a )/lem/n.zotikum /s mAzeumi restauráltsá..an t7rt/n*etett ez )aló%á+anC 5m+erek szaladtak utána. elsődle.)an a ma.re ez a %elenet /p3l. m/. leu. e. az e. amel.k7z)etlene++.)álasztott utunkon.. l/lektanila.át a #7ld7n0 F1e. mel.a.. /rz/s/t0 " #or.+ól k7)etkezően )alami ol..es %elent/sről )an szó0 5.ának. #7ldre zu*anását /s *alálát0 5z e.át0 . *a a !zent6áromság ikon spirituális tartalmára A.*aladására találtuk ki a l/. *o.

en m-)/szi elk/pzel/sek k$s/rt/se minden3tt0 @iszen mil. %óma.ek. *o.. pontosan /s e..ek /)századokon át az irodalom. a k7z*el. mel.ik*ez tartom ma. )a. *a nem /rt%3k me. a munka*ipot/zisek ama rendszer/nek.osan na.$ts/.en e. +első l/n.t rát/rsz erre az Atra – máris el)eszt/l0 :ap%aink+an a kor le. sikerre t7rően #el)enni e.000 :a. p/ldául azt. *a 7nma. mel.et a #ilmm-)/szetnek k7)etnie kell0 1e. *o.7sszetette++ k/rd/seit kell me.ik3nk számára term/ketlen /s rem/n. *atásosan.telen 3. az ide.. a #ilmk/sz$t/s .unk+an nem találunk me./)el. a #est/szet tár.szer.e.akorlati munká%a +ármel... pontosan me.am sem tudok sok mindent.ok ./ről #e%tettem ki a #entiek+en n/zeteimet0 .mutatni a #ilm se.on szeretem a #ilmez/st0 6s m/. azoknak a pro+l/máknak a szint%/n. minden alkalommal A%ra kutatni kell azt az utat.am.őződ)e róla..sz/pen.et /ppen #eláll$tok0 (Alsá..#elelő kulcsot *ozzá0 " #ilm l/n.. amel. mel.át k/pezt/k0 .e./t..... a zene.. %elenetet000 Ne mi*el./rtelm-en e m-)/szeti á.sak /ppen keresni kell./ )ál*at.#elelBe ma%d a munkám annak a koncepciónak.

et eddi.en komol..re az em+eris/.az./+k/nt ol.a #e%tett ki Az ikonosztáz c$m.en tec*nikai #el#edez/s eredm/n.ető sz3ks/. azt az /rdekes ..igyelmen k(vül le6etett 6agyni' 5z/rt a r/... *o..et Va)el Florenszki% at..en ki#e%ezetten s3r.an )erzió is l/tezik.idős0 5z nem )/letlen0 6s azt %elenti.e /szre0 &. sem )alamil.. mik/nt +ármel. a 1indens/. le*etetlen.)alósulása /s 7nálló rendeltet/se. a mi /)századunk eszk7ze. nem )olt rá sz3ks/. m/l.zetes r/sz/t #e%ezze ki.es m-)/szeti á..eit.en szellemi sz3ks/. /s a r/.. k7r3l+el3l száz esztendő)el ezelőtt el/.let keltett )olna /letre0 " #ilm a tec*nika kora. amel. okok )ezettek az A% 1Azsa sz3let/s/*ez0 " #ilm sz3let/s/i.anis e. nem /rtelmeztek. ne )e.. sa%át sorsa )an0 " #ilm az/rt sz3letett. /s más m-)/szi á.sz3let/s3k előtti kor+an mil. mel. n/lk3l .i orosz #est/szet+en uralkodó #ord$tott perspekt$)a e. *a sz3let/si időpont%át #el#ele kerek$t%3k. mel.SO2S 6S 25:N58(5(6S ––––––––––––––––––––– (e*át a #ilmnek.ak mindi.let eredm/n. /s tudnia kellett arról..ek/ppen %7nnek l/tre..ik m-)/szet szellemi /s /rzelmi me. *o. pro+l/mák )etődtek #el0 &tt eml$tem me.. az /letnek.i orosz #estők – a duattrocento #estői)el ellent/t+en – ezt k7)ett/k0 D5..ondolatot. *o. más m-)/szetnek. a ]]0 századdal e.ez/s/nek i.)ilá.os idei... elő#ordul*atott. az olasz #estők a perspekt$)a pro+l/má%át0E " #ilm.et )alamil. *o. /s l/tez/s3k+en k3l7n7s szerepet %átszik az .eket. a r/.ondolta azt./t #e%ezi ki.szer-s/. komol. mel..etlen aspektusá)al rendelkezik0 O 8eone Battista "l+erti D1Z ZB1ZU2E a *elta Gittura D1Z!GE /s a ?udi <at6emati4i D1ZG E c$m.$tás+a *el. te6át . +izon. mint*a az orosz ikon#estők nem ismert/k )olna az itáliai reneszánsz ide%/n elsa%át$tott optikai t7r)/n. *o..an oldották me.e++ elsa%át$tása /rdek/+en lett sz3ks/.. mel.munká%á+an a #ord$tott perspekt$)áról0 L.ozott ki0 O Florenszki% nem minden me.nek azt a k3l7n7s /s %elle. sa%átos k7ltői me. u. a term/szetet szeml/lő em+er #elt/tlen3l #el#edezi a perspekt$)át. )alamil.i orosz #est/szet #ord$tott perspekt$)á%a a reneszánsz perspekt$)ától elt/rően sa%átos lelki pro+l/mák k3l7n7s me. *o. *o. m/.etlen m-)/szeti á. .általán nem azzal áll 7ssze#3./s+en.ondolta.munkái+an le$r%a a perspekt$)a t7r)/n.ismer/s3nknek csak e.nek a )alósá.es0 @iszen minde. a me.alapozottsá.ak sem tudtak ki#e%ezni0 "z e./n. miszerint "ndre% 2u+l%o) %árt Velenc/+en.ek/ppen %7tt l/tre. a k/t szem szerep/t a sztereolátás+an0 QG .eket &táliá+an "l+erti dol.

aráz*ató.szere sz3lte korlátok miatt )esz/l.nőtt P..azdasá.ek0 6s a .+e ker3lt az indi)iduum lelkiBszellemi t7k/letesed/s/nek kitel%esed/se0 Sza+)án.n7)ekedik az em+er r$szv$tele k3l7n+7ző társadalmi te)/ken.á)á )ált0 1i)el ma.a++ /rtelm/+en erőtel%esen +e*atárolta az em+eri ta..ős/..re inká++ a munká%uktól #3.asztalatotH a szem/l.sz-nt a szakem+erek e. immunitásra tesz szert.etni kezdett az in#ormáció de)al)álódásának )esz/l.kezdőd7tt a szakosodás0 " szakem+erek ide%/nek %a)a r/sze e./t.lalkozási )iszon.)eszi a mozi%e.amatá+an az em+eris/. /s Dó. mel.elmet. *o. amikor az em+er társadalmi szerepe #3.e.ilmm3v$szet $.. iz.tá.ossá )ált az em+erek sorsa.en.. mel.ek elő*$)ták me. az/rt sz3letett /ppen a század#ordulón.ozott..et/ss/ lett0 " #ilm rendk$)3l . l/t#ormát állandó idő*ián.+an /s az /let sok más ter3let/n0 1indez állandó erő#esz$t/st.#orma #e%lőd/s k/n.akran nem #e%lődtek ki az indi)iduális szem/l. /s a nemzet. k$nálkozott a tapasztalatcser/re...almazódtak me.. mint*a arra t7rekedne. milliós na.k7z7ns/.át az Fel)esz$tett időI utáni *a%szá+a0 (e*át i.ek+enJ az ipar+an. a . amikor els7t/t3l a terem.1esszire kell )isszan.ekszik tartalmat adni a specializálódott l/t#orma k7)etkezt/+en keletkezett lelkiBszellemi -rnek.. s a pár+esz/d )/. *o. k7z7ns/.ető term/szeti erők elleni )/dekez/s #ol. )alódi #en.amat elker3l*etetlen3l ma. le*etős/.aikkal 7ssze#3./t. a tudomán.et ad arra.es társadalmi #o.. eml/kezet+en +izon.e.ait.á)al *ozza az em+er társadalmasodását0 6s a ]]0 század+an sokszorosan. a korlátozott . %a%E #3.anakkor az A.is mindenekelőtt időt k7)etel0 &l..e.os k$)ánalmak. le*ets/./+e ker3lt.e..en akkor született meg.ik le.lalkozások zárt rendszer/+ől származó in#ormációk l/n.s/. lankadatlan #i.szere sz3lte korlátok k7)etkezt/+en #en. az e.7tt0 "z em+erek /lete /s sorsa #o. akar%uk ismerni a #ilmm-)/szet eszt/tikai kereteit. nem k3l7n+7znek e.ile.Alnunk.orsan /s dinamikusan *ód$totta me..ok e.os$tása pedi. mel.e..on me. maWimális ener. zárta++ /let kezdett általánossá )álni..es kapcsolatokat /s a k7z)etlen l/t/lm/n./s+en kezdett alakulni0 "z elő$rások által sza+ál. m/rt/ktelen3l me...es *atását0 Valósz$n-le. mert akkortá%t #o..szer-Be sz3let/s/nek ide%eC "z e)olAció során az em+ert #en.t7lteni a )et$tőtermeket.ek .etlened%3nk a term/szettől0 5z a #ol. az alkotás számára...akorta ide%3k *armadánál is t7++et adták a társadalomnak0 1e.is/.an társadalmi csoport keletkezett a század ele%/re.%7)edelmező++ á.en *atása le*et a #ilmm-)/szetnekC 6s )a%on t7r)/n.. . me.... kit7ltse sa%át ismereteinek */za. *a me. a szó le..%elen/s/t0 1il.alommal )ár)a a )arázslatos pillanatra.azdasá.ne)ezett sz-k szakmai tapasztalatok %elentős/.. mel. /s minte.eredm/n..es csoport%ai k7z7tt0 1iután az e.. *o. az em+eri l/lek+en.szó)al az ipari #e%lőd/s k/n.iákat sza+ad$tsunk #7l a munka.e0 Ke)ese++ le*etős/... kezdte me. az indi)iduum sza+)án.+en szinte tel%esen me.3ltek az em+erek k7z7tti kapcsolatok0 5.%e. módon sok ol. /s a )et$tő)ásznon #el)illannak az első #ilmkockákC "mikor a n/ző me.sá.eket0 :a.mástól. )a.+an..rend. Oppen*eimer ki#e%ez/s/)el /l)e.. mel. +ele)eti ma.

mindkettőről0 " #ilmez/s ma A% k7r3lm/n.nak sem ol.ajevet.. tiszteletnek 7r)endő r/.ikről sem0 Va... mint a *AszasB*armincas /)ek n/zői az akkoriakat0 "mikor p/ldául Oroszorszá. pontosa++an me.adtatás.i m-)/szeti á. Az elt3nt id) nyomában' ...en nem e%ti ámulat+a őket.á)al ra. )a. a modern m-)előd/s e.telen3l a #ilmt7rt/net m/r#7ldk7)ei)/ )álnak0 1indez azzal )an 7ssze#3.e me.. ez az óriási m/ret.... a #ilm keltette /lm/n.. a k7z7ns/./s+en..+en r/szes$tik a sek/l.ek k/ts/.+e#ol..$ts/. k$s/r +enn3nket0 "z a ma.zet állt elő. *o.a /s eredetis/.et0 5lmond*ató persze. k7z7ns/. +irtok+a nem )ett A% m-#a%t k/p)iselt0 1anapsá./re /s a más m-)/szeti á.al is me.et...on elt/rnek azoktól. elra.re inká++ k3l7n+7znek0 " n/ző+en rokonszen)ek /s ellenszen)ek alakultak ki0 QU .)er0 @iszen a #ilm dinamiká%a /s szórakoztató %elle. *o. mik7z+en szellemi i.oldalAsá.ek na..et. mint a #ilmm-)/szetnek0 " #ilm szerencs/tlens/. Bresson A . )alamikor a *armincas /)ek+en el+ód$totta a k7z7ns/. a nemr/. mel.ad%a a +emutatott #ilmeket.os..es kommerszet Ber.aráz*ató0 5z az A% tel%ess/.. ol.ok keletkeztek az i.an t7me. kezdenek di##erenciálta++an )iszon.#elelt a #ilm /rt/k/nekJ a n/zőknek eredeti m-alkotást k$náltak.azi m-)/sz#ilmek /s a kommersz produkciók k7z7tt0 :apról napra m/l. m/.es talán.el a rendező me.an *el.i+en m/.al k3szk7dő modern /let)itel3nk ritmusánakC 1/. e. elsősor+an az/rt. addi. a %elentős munkáknak nem lesz na.etlen na. mel.n/zetts/.ak szerencs/%/re0 8e*et. – k/t/l.a%ánd/kozott =j m3v$szet szület$s$t 3nneplő lelkes szemtanAk általános 7r7m/)el ma.ásol*ató++ r/sz/nek imponál0 :ap%aink n/ző%e e..atló korszakot /l át.eik e. *o.e /ppen a k7z7ns/.ától /rtődő/n me.az..an #ilmek..adása.$nz D8[ar.át pótol*at%uk más m-)/szetek /s az irodalom se.#ilm%/)el szem+en0 " *i)atásos m-)/szek kar%ukat sz/ttár)a .+en a n/zők i.man Gersona%á)al )a. mel.sak*o.ira k7z7ns/./szen másk/ppen #o. mel.eknek eml/ke mind a mai napi. a #ilmm-)/szet ritmusa /s az a mód.. a lelkiBszellemi tapasztalat *ián. *o.#e. illet)e ne*/z /s teker)/n. *o. tel%esen – /s mik/nt akkori+an t-nt – ma.a %ellemez.es a +e#o.n/zni a @sa.entE c$m.*ód$tásának dinamizmusá)al *at./)el is0 "z Fel)esz$tett időI keres/s/)el kapcsolat+an term/szetesen azonnal esz3nk+e %ut Vroust m-)e.. a )alósá.en .akran előn..adó /lm/n.ek k7z7tt l/tezik /s #e%lődik0 5zek a k7r3lm/n. )aló%á+an az/rt )onzotta őket. le.etC Ne mindenki számára )ilá. *an. pontosa++anJ le*ets/. a rendezői munka romlásárólC 5./n. a n/zők. mell.+an ezr/)el mentek el az em+erek me. pontosa++an.olult k7lcs7n)iszon.#elel idő*iánn.e már r/...kapcsolatrendszer. állandóan sz3letnek ol.sikere000 1iről is )an szóC "z erk7lcs7k )a. mel..ulni a #ilmek*ez. /s n/lk3l7z minden szellemis/.akran előre me. mert a #ilm A%donsá.3l a szakad/k k7z7tt3k0 &. *o. mint inká++ sa%át dinamizmusá)al *ód$t%a me. mert e.%7)end7lik.es utat %árt +e a #ilm0 Bon. a #ilmm-)/szet nem ann. A% á+rázolásmódot demonstráló.. ismeretlen aspektusait #eltáró A% m-)/szet – el+-)7lte /s lelkes *$)/)/ tette a n/zőket0 Ke)ese++ mint tizen7t esztendő )álaszt el +enn3nket az el%7)endő ]]&0 századtól0 Sz3let/se óta t7++ #el$)elő /s *an.oszt%a n/ző%/)el s-r$tett tapasztalatát.

másBmás temperamentumA em+ereket 7sszek7tő k/rd/seket tár #el0 1a már le*etetlen e.0 " m-)/szt k7z7s /rdekek.3l/s/nek.er3lts/.k3l7n+s/.et keltenek e.. #ilm t7me..től zsA#olt n/zőterekről á+rándoznak.3lten #o..+esz/l.. mel. ellent/tes %ellem-.an #ilmek me. mint*a azóta mi sem t7rt/nt )olna a #ilm /s a pu+likum k7lcs7n)iszon. *o.oztat%a. arra k/sztet minket..etőpartnerek is azt kockáztat%ák./t a szem/l.iá)al +e)ezetett kollekt$) tudat a l/t reális ne*/zs/.al pró+álnak A./rdekese++ szem/l.+a #e%lőd%7n0 "nnál is inká++. pro+lematiká%a e.. le. ked)enc m-)ei k7r/t0 . sutt.általán nem rossz )a..ultsá. )aló%á+an t7me.aton /l /s )irul.om+an ol.mást. elm/l.sak az 7nálló $t/letre k/ptelen k7z/pszer mindene)ő0 "z eszt/tikai.a el#o.ek ol.$tik elő. c/lirán.s/. *a a++an )a./ni 7nismeret elm/l.sikere manapsá.m/retk7z7ns/.es n/zők /s ked)enc rendezők %elennek me.)alósulását se.eknek nincs i.ek szu+%ekt$) tapasztalatá+ól m/. )esz/l. *o.ek sok#/les/. )/. k$)ánt /s elker3l*etetlen.más*oz k7zel$tő szeml/let /s n/zőpont./n..$tő #ilm l/tre*ozásá+an /rdekelt0 Sőt. szellemi /rtelem+en m-)elt em+er számára nem l/teznek sztereotip.kultArá*oz sorol%uk0 " mai szo)%et #ilmB#ői.ának azonos /rt/kel/se sem k7)etkezik0 " m-)/szet /l)ez/s/re k/pes em+er a ma..k3l7n+7ző++ sorsA.e az 7ntudat #e%letts/.ne)ezett t7me.sá.ai szerint *atározza me. a sz$nen.u. /s tel%esen n. *a%lamok.es reakciókat )árni akár m/. a szo)%et m-)/szek pedi. mindenáron a sikert *a%szolni.3lt. . *o.amatának0 " m-)/sz /s a n/ző k7z7tt kialakuló kapcsolat #elt/tel/t most már a k7zt3k #ennálló.. totális sikerre szám$tani... untat%ák e.unk /rdekeltek. a #ilm ne kommersz lát)án..olulta++á )álik. a le. #ormá%a +on.es /rzelmeket /s k7lcs7n7s in. a )itat*atatlanul m-)/szinek mondott. mindk/t #/l számára *asznos.*oz /s a n/pet )aló+an /rdeklő pro+l/mák*oz0 " *armincas /)ek szo)%et #ilmsikereire *i)atkoz)a most is k7z7ns/..esJ az eszt/tikai szen)ed/l.is/.a r/sz/ről elm/l./ről tanAskodik0 " rendező a ma.al /s *azu.kor kimondottan /les #ormá+an %utnak ki#e%ez/sre0 6s ez e.á+an0 4m szerencs/re a mAlt nem *oz*ató )issza – /s az e.es munkákkal kapcsolat+an is0 "z A% szocialista ideoló.is/.os pár+esz/d *atározza me. az 7nálló n/zetek #el/rt/kelőd/s/nek le*et3nk tanAi0 5nnek k7sz7n*etően #e%lődik a #ilm.omása alatt átad%a *el. ellens/.i. mik7z+en #ennk7lten elm/lkednek Fa )alódi realista trad$cióI #e%lőd/s/ről. sa%át n/zőtá+ora %7n l/tre0 " n/zők k7z7tti )/lem/n.. tenni.K7)etkez/sk/ppen a #ilmm-)/szeknek sa%át n/zőtere. *o.i..3l pedi.ossá.az. 7nme.. no*a azt *an. o+%ekt$)nek mondott /rt/kel/sek0 Kik emelked*etnek a k7z)/leked/s #7l/. ne a m-)/szet*ez.3l.il)án)aló. mindennem.más+an0 5z normális #ol. őt /rdeklő aspektusai)al0 @-s/.sá.atósá. a klasszikusok na. az e.. ez/rt nem kell manapsá. )alódi m-)/szetet *i)atottak alkotni a n/p számára... k3l7n+7ző szem/l.amat. a le. mert e. ki)áló /s te*ets/.einek n..ismer/se #ol.. a t7me.en. *anem m-)/szi irán.t kiel/. *o.azán k7z3k a )alósá..re m/l.lalkozik a )alósá..kultAra :. *anem az A.azsá. azonos szellemi sz$n)onal k7ti n/ző%/*ez0 5llenkező eset+en m/. *o.

azsá.. nem l/tez*etE – ez azt %elenti. saját .*atározza /s korlátozza a )ilá. FáltalánosI i.ad*ató. csak az Iván gyermekkora elk/sz$t/se után k7)etkezett +eE ol.. mel.)allom. mel. Dmel.a arról tanAskodik. ele)e me. szubjekt(v m#don a legsz$lesebb r$tegek /rdekeltek a m-)/szet+en0 " #ilmalkotások+an a m-)/sz s-r$tett tapasztalata 7lt #ormát0 " rendező szem/l.. tudatos$tásái.e ele)e me.alma a l/tez/semről0 Sa%nos az alkotás)á.re t7rő k/pet mai )ilá.ondolatainkat *i)atott ki#e%ezni0 .3ttesen testes$tik me..ira zártnak találtam a #ilm )ilá. e.. s mel.. más m-)/szeti á..sak k3l7n+7ző rendezők #ilm%einek e. szánd/k me.is/.i+en a saját i. .)alós$tani Dmert*o. a rendező e.a sza)akkal. a )iszon. reális /s tel%ess/./+k/nt.. 1i*ail &l%ics 2omm #elk/sz$tett0 6rintkez/si pontok /s k7lcs7n*atások n/lk3l e..ásra )olt Q> ..anakkor a m-)/sz /s a n/ző o+%ekt$)an l/tező k7lcs7n )iszon.azsá.*oz )aló )iszon. me.. ol.$t%a0 "menn.am rendezőnek.. eset/+en is0 Tükör 1e.ainak konkr/t alakulását0 " szem/l..ra. pro+l/máiról0 V/.látás szu+%ekti)itását0 " #ilmk/p i. *o. de a #ilmszakmának sem )olt #o.$ti a m-)/szi )ilá.am számára azt a szerepet.+$rákk/nt o+%ekt$) /rt/kel/st ad%anak /s $t/letet *ozzanakC P.ond%airól. elm/l.)alósulása azon+an mindi.#a%ta pár*uzamos moz.is/.re tan$tómesterem. nem /reztem ma.la..an egyedi á+rázolásmódot keres3nk. e.át.t. mint +ármel. a )ilá.. azt az általános tapasztalatot.unkat pró+ál%uk me. *o..#o.almazásá)al me.unkról./ni )álasztását. ne*ezen tudtam elk/pzelni a ma..ok szelekció%a pedi.ső soron $... a. mel.*atározza a )ilá.nek me. saját n.ann. más#/le. e. e.odalmairól. *o.3ttese ad )iszon. e.el)3nket.azsá.*oz #-ződő k7lcs7n)iszon. )á..alkotására sz3letett a #ilmm-)/szet0 6ppA./szen első #ilmem +emutatásái. sa%átos álláspont%át +izon. a modern em+er számára nem adatott me.

*anem az idő tá%t term/szetesnek is szám$tott – manapsá./)el k/ptelens/.általán nem mindi.akran már azonnal az iskolapad+ól kiker3l)e sikertelennek +izon...matikus módon )iszon.. m-)eletlens/. melyet 4sak az önmagunkkal v(vott küzdelemben $r6etünk el. a**oz. +AcsAt mond%anak a #ilmnek.#elől a ki#e%ez/s le*etős/... amel./t..ommal me./sz /let/t kockára teszi – /s csakis ő ma. me.olc)an százal/ka szakmaila.atók ki)álasztásá*oz nem sza+ad tisztán pra./n.. mint*o.szer-en ismerkedtem a #ilmm-)/szettel. ma%d*o.t0 5. *a me.omán.. sorsa... akik ...en tanultunk. tudták *el..es /rt/kel/s/t0 1ik/nt @esse $rta Jveggyöngyját$k c$m.etett /)ei/rt. se.ontot jelent' A to)á++iak+an csupán a taktika )áltoz*atott.ulnak0 "z A. *a a *a.#o. akkor is e.iá)á alak$tani.tanulni )alamit. ez utó++i etikai #unkciót %el7l0 Ol.oztak0 S ez nemcsak rendk$)3li )olt. a c/l so*asem.alom.k$s/rli. %ól $r%unk. a klasszikus szo)%et #ilmet i#%ak.omán.re. /r)/n. megtanulni./sz e. *o. mik/nt ezt )alaki me.. a trad$ció e.rammatikát0 &.odott n$z).anikusnak t-nik0 Sz$))elBl/lekkel dol.csak le*etős/. *isz arra nem )olt merszem. mel.emmel )a.nem kis#iAk teremtett/k me.en0 " m-)/szeket #elk/sz$tő oktatók óriási *ada nem le*et #elelős azon *all. /rett em+er tudatos tette kell le.atók n.. más#elől pedi.$ts/.zel$sem sem volt jöv)beni szellemi 6ivatásomr#l' <$g nem láttam azt a 4$lt.ne)ezett m-)/szeti #őiskolákra #el)eendő *all. #e%lőd/si /s moz. *o. á+ránd%aiktól0 5++en az /rtelem+en a szo)%et #ilmesek első nemzed/ke or.ult a 1oszk)ai Film#őiskola. előzm/n.szak$tsam a l/tező *a.ulni.osnak +izon. mel. #elsőoktatási int/zm/n.adszorraHE azt +izon. sokan nem /rtik ennek i.ot át kell /lni./szen tanulsá.+en szakmai /rtelem+en e. *o..sak akkor )alódi e. tudnunk kell000 "ki me.3knek nincs ere%e a**oz. e.es )onulatát kerestem.iká%á)al Dm/. is *alad%a aztE0 .. etikai pro+l/máról )an szó0 @a a rendező )a.+eesik a társadalom #e%lőd/s/nek o+%ekt$) lo. mielőtt el#ele%t%3k. %7)endő munkám terep/)el0 (apasztalatom A%#ent D/s már *án.t társadalmi ener. akik e. s #okozatosan elők/sz$tette +ennem a tapasztalat mái.et )állalni /rt3k0 1indazonáltal e..akran k/ptelenek )oltak #elelőss/.. rendező le.. $s amely egy meg6atározott $rtelemben egyszer $s mindenkorra megálla.azi %elentős/.omó t7++s/.$totta. )a.. /s más szakmát keressenek0 @at /) tanulás után az em+erek ne*ezen )álnak me..nek )állalása e.almazta.ásirán. mert*o. a++an re%lett.eket.. sz$n/sz szakon tanult *all. mik/nt )ál%unk m-)/ssz/0 "**oz nem ele. alkalmatlan em+erek+ől áll..s/. nem ele..tan$tani nem le*et0 K/sz3l% #7l a *arcraHI . e. *o.endő szakmai %ártassá.en..mással0 "lk$... /s .omán.ra /s k3l7n#/le el%árásokra szert tenni0 Sőt./sz /let3k+en a #ilmszakma )onzásk7r/+en maradnak0 (Aln.. *o. mel..is csak akkor k/pes a *a.eit *almoztam #el./+enJ F"z i.endő me.esen /rt/kelni tetteiket.az.a e. el kell #ele%teni a .azsá. tudatlansá.0 " %elen /s a %7)ő nem állt kapcsolat+an e. *o.a #elelős ez/rt a kockázat/rt.atók #eláldozott /s el)eszte. moz.an időszak )olt ez.

.et tan(tás =tján erőltetnek az e. *o./s/*ez )isszat/rI∗ .eztet*etetlen %ósá.#ő++ %elsza)ait0 " za)aros idők +el)illon.. mel. el)esz$t)/n a )alósá.u..al szem+es3lt *irtelen0 5nnek az időszaknak a tra. *o.azsá.allta %elmondat az e..i% politikai előrelátása su. e .arendez/seink*ez0 Ne ke)/s #ilmet n/zt3nk me.ire nem )olt #elk/sz3l)e az /lettel )aló 7ssze3tk7z/sre.el %elenik me.al le*essen ki)$)ni a #3.an /.et0 "z i#%A "ndre% elm/leti Aton #o. *iszen )/delmet n.ondolatára /p$t)e alkottuk me.%árta a szen)ed/s poklát. elker3l*etetlen3l me..k7r/+en. #or.akorlatokkal /s a sz$n/szi munká)al #o. nemzeti. l/.ásának t7++/Bke)/s+/ term/szetesen /s szer)esen me. azután e..atók7n.ektől elindultJ a szeretet..zet a )áltozásokra0 K7nn../nre.etlens/.e.ondolatokat./s/*ez )isszat/r a sz/l0I – Károli 9áspár #ord$tása0 -A .őrizni000 Főiskolás /)eim.erős$t)e tud%uk me. /rintetlen 2u+l%o) elsa%át$totta a szeretet.ilkos 7sszecsapások időszaká+an ez a )alósá. m/. /s átme.)eket k/sz$tett3nk )izs. t/rt )issza "ndre% azok*oz az /rt/kek*ez.. e. *o. *o. el az ele)en )alósá.aráz*ató.os i./t...ait ki#e%ező ma..ed3li le*etős/. az /let szel/től me.szer eml$t/st tenni Andrej Rubljov c$m#ilmemről.ikuma csakis azzal ma. to)á++á sokat $rtunk.omán./+en a Fma..et az i#%A *all.omán.. ke)ese++et látnak a #őiskolások0 " #őiskola )ezetős/.ondolatok Fidom$tottákI.../+en azt %elen$tette me.s/..a kerin. az /let Fsza+adI #ol. /s a test)/ris/.. mel. a tatár me. rendk$)3l #urcsáknak t-nnek ma nekem000 :a.át0 " *a.e /s a tanárok #/lnek a n... /s Szer. #ennk7lt i. /s a ma.. a %ósá...ondolatá+a )etett *it/t. "ndre% menn...nek mottó%ául áll*atna & less/ im/nt id/zett .al 7sszee.k/nt támad%on #7l *am)ai+ól0 " (roiceBSzer.azsá. az e.ol i.á)al szem+eni tAl/l/s e. e. rem/lem.ai alatt ne)elkedett. mel.oztunk pódiumon.. *o.i% 2adonezsszki% szárn.adta +e ezeket a . eszm/%/*ez0 Ne már a sa%át +őr/n /rezte ennek az eszm/nek a szen)edő n/p )á.ő .lalkoztunk az előadótermek+en.A%tottak számára a *a.on sokat dol..adnak kellő kritiká)al000 5z \ (arko)szki% itt a Gr$dikátor könyve &0 r/sz/nek Q0 szakaszára utalJ FSiet d/lre. nem #o. koncepció.e.a kerin.. )a.ord'/ U1 . *o. mint mondani szokás0 " (roiceBkolostor #alain k$)3lre ker3l)e ismeretlen /s )aló+an sz7rn.. mel. ..ek eltorz$tották a messze *atárain tAl za%ló /let )alódi perspekt$)á%át000 6s csak miután me. /szak #el/T k7r+eBk7r+e siet a sz/l.ess/./t #e%ezte ki.5zzel kapcsolat+an /rdemes m/. )allásos m/ltósá. a k7zpontos$tás sz3ks/. számunkra.atók esetle..ek /letre szóló *i)atásomra k/sz$tettek #el.elk/pzelni. s azonosult n/pe sorsá)al..ati #ilm káros *atásától.tatódó test)/r.ondolata0 "ndre% 2u+l%o) %ellem/nek koncepció%át l/n.asa++ rend-. a #ilm+en.i%e)Bkolostor+an Szer. mel.. kellő term/szetess/. általuk ne)előd7tt. s tudomásom szerint manapsá.azsá.#a%ta #eltárulkozó i. mel.alkotott k/p/+en0 2u+l%o) /lett7rt/nete l/n./rett a *el.ásai.)alósá. le.őrző kolostor #alai.okat csak sa%át tapasztalatainkkal me. a test)/ris/.is a rendez/ssel 7ssze#3. a tatárBmon. mel.es3l/s..szállás ide%/n is #ol.

titkos /s term/szetellenes /lm/n..ik /)#ol.ismern/k a )ilá.an /rz/sem támadt.an #estőt./re siker3lt #or. mik7z+en a #ilm mint m3alkotás koncepció%a kicsAszott a kez3nk k7z3l0 5z/rt nem tudtuk a r7)id#ilmen )/. a*o.la. *o..atók ma.. ro*ant me..zett munkát #el*asználni eszt/tikai #eladataink me. Az $jjeli mened$k6ely D8es BasB#ondsE000 K3l7n7s.. most is rem/n.. tet/zt3k azzal.amtársammal k7z7sen.iánkat a #ilmez/s ..általán #eltalál%ák0 5l le*et k/pzelni ol. ma%d pedi.ondoltuk. /s minden ener.z/st k/sz$tettem erre az esetre0 Szeretn/m.. se%telmem sem )olt arról. *o. #ilm.ik )erse szol.an akkori+an ezt i.omást tett rám a #ilm...is.ső soron oda )ezet. mint*a )alami tilos. *o.le*etősen . a #őiskola #alai k7z7tt n.an $rót. nem %árt mAzeum+an )a.+en lett )olna r/szem0 V/pei szerep/t Xean 9a+in. ol. titokzatos +en.$tották0 5. )an #oszt)a attól a le*etős/. *a e. a k7ltem/n. aki m/.)eketC 6s ol. *irtelen me.an rendezőt...atnom. *o.ártói /s szer)ezői +ecs)á..ed/)es #őiskolás koromra )ala*o. mel....t /desapám ol)asná #elH 1indenk/ppen neki kellene #elol)asniaH Ne lát%ukBe m/. aki nem ol)as k7n. ol..aziI #ilm k$s/rt/s/+e est3nk0 Vedi. mert t7k/letes #orma/rz/ket k$)ánH .es #ilmes pál. r7)id#ilmet k/sz$teni )aló%á+an szinte ne*eze++. *o.atók me. s#s (z$re mostan is' Fs arra.nonszenszJ /rt*etetlen. 6ogy megyek 4sak $s megyek.i% (arko)szki% k7ltő e.i #ilmstAdió%a /s a K7zponti (ele)$zió an.en t/)esen .kedem a++an.álna alapul.et a #el)/teli )izs.. a *all..i /s tec*nikai eszk7zeinek #el*asználásá)al0 "mikor a sa%nos me.akorlatára.en....a. /desapám. m/.. a #őiskola tanulmán. m/.omon k7)et*esse a )ilá. n/met lőszerraktár aknátlan$tásáról szóló. #ilmm-)/szet/nek eredm/n. aki nem n/z #ilmeketC 5z utó++ira )an p/ldaJ a 1oszk)ai Film#őiskola *all. *osszA *á+orAs #ilmet rendeztem e..ái m-term/+en.eit0 " mai napi.mást )ala*aC Yme itt a k7ltem/n. a *all. mit is %elent a #ilmm-)/szet0 " +a%t m/. a +áró/t 8ouis Xou)et %átszotta000 :e.*ozzá A.*atározására000 1/. *a e...ártásának kortárs %elens/.nek )ázlata alá++ k7)etkezik. .ol)iaszt. e.ára #elk/sz3lni an/lk3l.a előest/%/n lát*attam a #őiskolánJ Xean 2enoir 9orki% dara+%ának mot$)umai+ól k/sz3lt #ilm%e )olt.J Kisgyermekk$nt megbetegedtem Az $6s$gt)l s a .atók7n.oztam.atása k7z+en állandóan a na.ik kis#ilmem*ez. minket akkori+an elsősor+an #ilm. *o. *o..uk talál%ák #el a span.an le*ets/. eml/kszem arra az első #ilmre.%át/k#ilm.. )a. e.ató%a szinte tel%esen me..szer ma%d siker3l r7)id#ilmet #or. az Fi. )iszon.sak*o.)áltozott meta#izikai szeml/letem0 (Aláradó )italitás )olt +enn3nk. mel.. /s t7++ #el%e.)emen dol. koll/. "rszen.eit0 5z )/.től.$lelemt)l' Ajkam lázvarát !zaggattam $s lenyaltamB j#l eml$kszem $n 13s(t). a #ilm #or. a diplomamunka elők/sz$t/s/re irán.

piszkál%a a t3zet0 \ Baka &st)án #ord$tása0 U! .rák7zel$t/s o+%ekt$))elJ tócsa..atkány. i*lette k/psorok le$rásaJ D' k$.. s anyám Re.i.og# *udaszavára a .. l# dobog. mint*a tá%k/pet látnánk0 "z első k/ptől kezd)e *all*ató a )áros dur)a.ák alatt k#r6áz . kez$vel int nekem Fs elre. )akolt kolostor#alnál álló #ára0 K' k$.H Vremier plán0 Vanoráma #el#el/.k/pez)e. gall$romat nyitom.A%t e. ! . s nem $rem el so6aH "lindulok 4sak 6$t l$.totál0 Város.-r7tt +or$t/kot0 L%ra #ellán.. 7tt van közel. #el3lről #/n. csak a második k/p )/. .H :a. t/l ele%/n0 8assA rák7zel$t/s az o+%ekt$))el az előt/r+en e. amel. k/z a ki*un. *o.$ny 6as(t ?e6unyt szemembe. Fs lábamnál n)v$r dereng . le..$sre áll. premier plán+an.oly#ba.4s)nB =jra kiráz a 6ideg' ! ott áll anyám. leülök sütk$rezem A l$. a . .ül''' ! most arr#l álmodom. lát*atóan az/rt. r/.4s)n $s sütk$rezem' <egyek.$s van köztünk.ekszem <ost trombiták 6arsannak.ed) alattam. Kez$vel intB közel megyek megint 1$t l$.e6$rlik. szerző%eE0 1a%d előre*a%ol. e. me.e6$rl) doktor n$zi ar4omat.ül'''∗ 6s most k7)etkezz/k a k7ltem/n.ide%... tolakodó lármá%a. kez$vel int nekem 6s elre.Jlök a l$. Fs 6#. 1ogy alma. kez$vel int nekem.ül az =t . akár6a lázálomban. ! rebbenti szárnyait' ! elt3nnek )k' ! megjött anyám. mo*a.ol a t-z0 Vanoráma #el#el/0 – " #a alatt a t3zet n/ző apa áll Da k7ltem/n.H Vremier plán0 (á+ort-z0 5./re *alkul el0 L' k$. #-..e6$ren. kez$vel int' A láz "lönt. ősszel )a.ó t-z #7l/ n.ölött.e6$r a le.

)alós$tási. m-alkotás l/tre*ozásának #ol./p #el/ a pro#il%a látszik0 – "z "pa elt-nik a #ák m7..tat)a.esnek0 @iszen e. A. a tócsák....et/rteni 2en/ . *o.em0I "z /n esetem+en másk/nt t7rt/nik a me." #ókusz átáll$tása tá)olira0 – Sz/lesen eln. le./n szinte +eleme. a #el)e)ő...am.Aló őszi tá%0 Boron. a montázs /s a *an. a koncepció kitalálásától a me. nem tartok )/.#ilmem+en0E N' k$.*a kellett persze azon kapnom ma.amata nem más.*a a++an a #ormá+an látnánk )iszont a %eleneteket a #ilm)ásznon.ra )e.áll.. an..amat+an me. a mezőn lo+o.ozásának #ol. de A. a*o./szen az utolsó pillanati. *o.. az /.a. *o.a ne )áltozzon0 1a%d az "pa lassan )issza#ordul.)e e..dn 0=4s=szim.ó tá+ort-ztől a le*ulló tollpi*/i.)/. /s a k/p els7t/t3l/s/)el )/. aki a +eáll$tás )/. másik #ilmem l/tre%7tt/t elind$tó l7k/s általá+an )áltozatlan marad.tec*nika kidol. #elzend3l @a..en a m-)/sz me. #e*/r tollpi*e *ullik a tócsá+a0 D5zt a tollpi*/t k/ső++ #el*asználtam a &osztalgia c$m.)eszt/ssel0 " )ers k7r3l+el3l a *armadik k/p ele%/n csend3l #el. a #el)e)ő.sak*o. a t-z0 "z "pa me.7tt.ondolatát tel%es #ormá+an /s t7k/letesen . a mezőnek000 2ák7zel$t/s premier plán+an az Pnoka pro#il%ára.sá. amint #elemeli a tollat../p #el#el/ mozo.atók7n. tá)olról k7)eti0 – "z "pa me..odik0 "z Pnoka neki)á. aki e.le. a kiszáradt #-0 F7l3lről. mind k7zele++ ker3lnek *ozzá – az 7s)/n.H Vremier plán+an0 " FiA a le*ulló tollra n/z./n.odik0 5ls7t/t3l/s e.. a %e....ana++an az irán.#niájának #inál/%a. )ezető #ol.ik )a. #ilmszala.edik )/.szer ki%elentetteJ F1ár kitaláltam a #ilmem. *o.. me.0 5lt-nik a #ák m7.)áltozott )olna a #ilmmel kapcsolatos alapelk/pzel/sem0 "z e.re0 "*o. mel. a*onnan az ő At%át #ol.. alap.re pontosa++an kikristál.) #ilmre )itele0 "li.pró+ál Arrá lenni. mint az an... nem marad más *átra./i. A..enesedik.H A #iA n/zőpont%á+ól0 – " #el)e)ő. le*a%ol. aki *irtelen me.%elenik a k7ltő Pnoká%a0 Kez/+en #e*/r tollpi*e0 "lkon. kiker3l a k/p+ől0 "z o+%ekt$) tá)olra áll$t)aJ a FiAt lát%uk.et /r0 Versze *a )aló+an alkalmam lett )olna elk/sz$teni ezt a #ilmet. de mielőtt m/..ide%. a #el)/telek. *o..)a elő+ukkan a FiA0 8assA rák7zel$t/s a #iA arcára.al )$)ott k3zdelem.ós az idő0 1essze.. ali.. ma%d #el#el/.. /s a munká+an )aló kitel%esed/s/t k7)eteli0 .amatá+an kezdenek e.piszkál%a0 Fele.+an mozo.$rt #or. mert /szre)ett )alamit0 "z Pnoka tekintet/t k7)ető panoráma0 (á)oli+anJ az els7t/tedő erdő sz/l/n e.al áll0 "lkon. tart0 " lo+o..0 " k7ltem/n. mel.lairrel.. to)á++0 2ák7zel$t/s o+%ekt$))el..zet#3zetem+en szerepeltek0 :em tudok e. kerin.osodni az alap7tlet e.. /s to)á++me.zanának.. mint *o. az utolsó sorok el*an. /s a kamerának *átat #ord$t)a elindul a mezőn0 " kamera lassan. az alak na..et e./less/...es #ormái – a #ilm tel%es k/pi struktArá%a. /s a ne.7tt0 " #ák m7.3l )iszont u..../p+e0 M k$.

.a..enkor . akkor is. mielőtt m/. )áltoz/kon. *o.$ts/.. me. amel. ker$t*et3nk *atalmunk+a. kellett /rtenem..i )ilá.et.sak akkor kezdtem k7zel /rezni ma. *a az alkotó k/pes minte.olult m-)eletet +ármel. már a #ilm le.szeris/. miután +e#e%eztem az Iván gyermekkorát' 1ik/nt a Fszem+ek7tősdiI %át/k+an is /rzi az em+er a másik k7zels/.szer-en konkr/t idő+eli e.á+an.ezni0 "z ele)en alkotás term/szete az állandó moz.z$t*ető)/ )ál%on a )alósá. k/peit *asznál%uk./t a s7t/t szo+á+an. e..ekkel kellett szem+es3ln7m0 1e.../szen más k7)etelm/n. #ilmre )essz3k /s me. *i)atásos mesterem+er k/pes el)/. /s az alapelk/pzel/snek a tár. )alósá.ás+an l/)ő. /s to)at-nő pillanat. A%ra )isszaid/z*ető le.soda t7rt/ntJ siker3lt a #ilmemH 1ost már e..et csak A.on0 5z *atározza me..amatá+a. a *an.em szerint a %7)ő #ilm%/nek le.ed%en /s me.*al%on. mert il.i )ilá.-++.ázni kell arra.ondolás csak akkor lesz ele)en em+eri tanAsá.szer-s/.%a #elkelteni a n/ző /rdeklőd/s/t.en a )áltoz/kon. kimer$tő /s k7)etkezetes *arcát a m-)et me.7re. mel./)el )$)%a kem/n. *a azt akar%a a #ilm)ászonra )arázsolni.sak )i. k7z)etlen me.ondolatot. *o. r7. +irtok+a)/tel//rt0 " mozi )/..sz3let*etett )olna000 .)alós$t*assa Dazt az alap. az $ró a szó..á)al k7z)etlen /rintkez/s+en kell me. miatt /rtettem me. *o. mozgása a ma.t/tel.el/s/t k7)eteli0 " #estőm-)/sz a #est/k.es pillanatának /rz/ki konkr/tsá. dinamikusan moz. a zeneszerző pedi. t/n.a n. tár./+en /s rendk$)3lis/..talansá.e.általán me./s emocionális e.ártalmasa++ tendenciá%a az..z$teni e #ol.alapozó an. ami/rt kitaláltuk a #ilmetH000 5z k3l7n7sen az/rt #ontos.első k7z)etlen /rz/kel/s/+en +enne /lE0 .amat+an el ne mossuk a l/n. akkor #o.atottsá.sz7rn.t/re is az/rt sz3letett.. /s r7./+en000 1ásk3l7n+en a #ilm arra )an kár*oztat)a. *a a munkálatok során pontosan k7)eti a le$rtakat )alaki. le. a #ilmm-)/szet eszk7zeit0 "z alkotói el. F+elemártaniI a )alósá.atáskor a )alósá. *o.amatot minden e. mi a #ilmm-)/szet0 UG . a munka#ol. A%ra me..a t/n.almas #ol..#i.ok se.me./+en.0 .ele)enednie0 V/lem/n.akran csak spekulat$) konstrukciókról )an szó0 5zt a nem k3l7n7se++en +on. *o. m/. *a az a másik )issza#o%t%a a l/le... mert #ilm#or. amit előre kitalált.á*oz *asonló iz.u.szer.zet/t0 Vala*ol a k7zelem+en )olt már0 6s ezt a )adat -ző )adászkut.am*oz a #ilmez/st.7r7k$t%3k a #ilmszala.

. mel. kordá+an tud%ák ma%d tartani a #antáziámat a #ormakeres/s+en /s a k/pi me. sza+ad kezet adott. elm/letile. szerint a l/t me. /s Bresson a másik0 Ne talán Bresson az e.oztak.)alós$totta a . *o. me...#i.etlen ol.akorlat /s az elők/sz$tett. mel. me. ide. a++an az /rtelem+en.an #ilmes./s szer/n..%ak e.%elen$teni0 Semmi rendk$)3lit nem tesz *ozzá... ami árt neki0 1a már k/t ol. le*ető)/ tette számomra. mel. /s mi az.ucsi az e.)alós$tó )alódi #ormáraJ a korai 1idzso.an rendezőt ismerek.est k7zel áll a keleti m-)/szet ZenB +udd*ista /rtelmez/s/*ez.es /s szem+e7tlő általános$tást0 1int*a /ppen Bressonról mondta )olna Vaul Val/r.sz3ntetni a k/p /s a )aló /let k7zti *atárokat.7r7k$tett &dő . *o.il)án)alóan az /let e.. mel.ne)ezett m-)/szi ki#e%ez/smód lerom+olása )olt. aki me.. 7nma.nek kereteiről azt #elt/teleztem. ami sz3ks/.alapozott koncepció tel%es e.. *o. a reális /letet akarta k/pszer-en /s ki#e%ezőn me. aki me. ami #elt/tlen3l sz3ks/. másk/ppen szól)a.Tükör 5kkor sz3letett a 1e. *o.szer.+eol)adását0 5++en a )onatkozás+an nem ismerek nála k7)etkezetese++ m-)/szt0 8e. )a. m/..alkotásá+a.an eszk7zt.an koncepció )olt kialakuló+an.#ő++ el)e az A.J F. akik mere).ától me.en0 6s amel.sak az /r*eti el a t7k/letess/.el/s/ről )an szó0 5z az el) )alamel.oldód%/k a k/rd/sJ mi az.. mel.sza+adul%ak mindattól. ám 7nk/nt )iselt szemellenző)el dol.. me. *o.ta.el/se paradoW módon .ik. szerette )olna me.ondolata0 "z a . *ozzáse.pedi. rátalál%anak az elk/pzel/s3ket me.et.an koncepció me. ol. se...telen.#i. +ele#o.$tette őket a++an. nem erőszakol ránk semmi 7nk/n.. *o.oldások ter/n0 5. tudatos tAlzás*oz )ezet0I :.. ol.et arra. mel.ondolat.$tett a**oz.ad minden ol. s le*etős/.es a #ilm számára..

as0 (ánc0 2a%zE c$messz/%/+enJ F5zek a #estők P*egas kortársai közül n$6ányan A' T'Q 7sszet/)esztett/k az alkotást /s a . *o.an állomássá..ondolatot.ed/n alkotott.ártott )olna az alkotás*oz0 Bresson pedi.et a m-)/sz le. k7)etelm/n... 4rpád #ord$tása0 UU .$li köd terülB Alattam b)g a b)sz Arágva' Otánad b=sulok. an/lk3l *o. 1>>G./t0 Szeml/letmódunk *atározottsá. ami /rtelmetlene++ )olna annál a ki#e%ez/sn/l. Vuskin.s/.a /s %ózansá.+el3l me.et takarnak ezek a sza)akH " m-)/szet nem tudomán. /letm-)/)el az elm/let /s a .a se. *o. il.. *o.nek me. a *atári. 7ntetszel.zett.a.. Fm-)/szi keres/sI0 " +első si)ársá.ál ez a szó#ordulat0 F" kutató m-)/szI – micsoda kispol..$t a++an.en istenien or.almának le*etBe +ármi k7ze p/ldául a**oz a k7ltő*7z. m/. A sz(vem =jra $g.ire )arázslatos.öl$ $j. #eltárná őket0 " m-)/sz +iztos +ázisa Dezen Rela)ultS k7)etelm/n.tel%ese++ e. 1isz k$. m$. *o.a #okozatosan kezdte le.azsá.es ki#e%ez/s/nek )á. ol.sak*o.ma. l/le.. kell tennie e.. de bánatom derülH Te vagy bor=m vigasztalása' Te vagy. *anem kezdett ellentmondani az i. ami eszk7z csupán0 5z a modernizmus Pkiemel$s A' T'Q' 5..3./s leplez/s/re szol. &kon0 9al. 1ozart*oz *asonlóan. c/l%ukká tett/k azt.szerk$s/rletez/s marad. *egas' *anse' *essin DNe. )a.-s/.akorlást. #eladataink során k$s/rletez/s n/lk3l rátalál%unk .k7)etkezetese++ /s le. mel. a #ilmk7lt/szet+en teremtette me.ári e..... megint lángokra ka. ami utalna az alkotás #ázisaira.et szint/n Vaul Val/r. /s minden erő#esz$t/st me. el nem t3nteti munká%a n.a talán csak Vuskin m-)/szet/+en enn..#elelőenE csakis st$lusa le*et.adásunk+an0 " tartalom /s a #orma k7lcs7n)iszon..őzni azt a . mel.. az i. aki ezeket a sorokat $rtaJ A gr=z 6almok . /s nem )álik ol../szen addi.anikus0 .akorlat le. t7rőd7tt a m-alkotással /s a m-alkotás *osszA /let/)el. nem zavarja semmi.telen már nem szeretni'∗ 5. k$s/rletez/sek+e +ocsátkozz/k0 @a a k$s/rletez/s e. #o.asa++ rend. az \ Vuskin inJ Társalgás G$niusszal' Budapest. akkor nem )alós$t*ató me.ondolat ezzel kapcsolat+an. mindig te vagy''' !zel(d magányomat &em bántja. m-alkotásról szól)a nincs semmi.ócz. a m-)/szet c/l%a0 :em /rdektelen az a . m-alkotás R+e#e%ez/seS azt %elenti.. k7nn..nak...almazott me.e nemcsak *aszontalanná )ált /s ter*ess/.azi alkotói szellem *ián. mel.*alad a k/sz m-alkotás*oz )ezető At%án..omait0 4m amikor a pillanat /s a szem/l.#elelőire0 K$s/rletez/sH 1ond*at%uk azt isJ kutatás – keres/sH Va%on a k$s/rletez/s #o. a t7k/letess/.ondolataink /s /rz/seink pontos me. +ármi#/le el)et . mint a*o. a *it)án.m-)/szi á+rázolássá alakul át +e#o.. elre%t%3k mindazt.

.akra++an az a)ant..adnia. )alamint a m-)/szi keres/s #o.e azzal )an el#o.es[ e.árd #o.esnek.il)ánulásának0 " szem/l./sz e.)alós$tási.. el#o. /ppA.árd pro+l/má%a is ]]0 századi %elens/.ne)ezett modern m-)/szet )iszont le..is sz3let/se arra az időszakra esik. *o. t/)es az a #elt/telez/s.en/rt/k-)/ )ált a k/ppel0I " m-)/szet a ]]0 század második #el/+en )aló+an el)esz$tette a titkát0 :ap%aink m-)/sze azonnali /s tel%es elismer/st )ár.almak alá rendeltek mindent.. a k7z7ns/.es mutatkozott l/n. *o.esse el $rásait0 – 5rk7lcsi /rtelem+en Ka#ka mAlt+/li %elens/. akkor nincs is mit n/zniJ ez a pórul %árt m-)/sz ma. elt/)edtek a keres/stől a me. *o.es *aladás a m-)/szet+enJ )a%on mond*at%ukBe azt.. e... lelki alkata a mAlt*oz #-zi0 5miatt szen)edett ann. #/ktelen eW*i+icionizmussal mutassa +e módszer/t0 "z a)ant. /s nem tud)án 7nálló ism/r)ekre lelni. )a.ondozó 1aW Brodot ∗ pedi....n.lal)a.ezi előt/r+e. l/tezik m-)/szeti a)ant.adott /r)el/s szerint a dol. mit %elent a tec*nikai *aladásJ t7k/letesedő .et az/rt.ai sz3let/s. ami tAlment a \ 1aW Brod D1??ZB1>Q?E prá.azodni az A% eszt/tikai struktArák k7z7tt. )olna0 8e*et. tartó At)esztők+en./+ől0 5++ől a szempont+ól a modern k/pzőm-)/szet )an a le...ra. mel.t a +AzátólC 6s e. azzal +$zta me. /s )ilá.re %o++an /s pontosa++an m-k7dnek0 4m *o. márBmár tel%esen el)esz$tette spirituális tartalmát0 5. *o.esBe k$s/rletez/sről +esz/lni a . *o. /s ezzel e.ett a #enti #o. essz/ista.osztrák $ró. a t/)ed/s elker3l/se )/.rendelet/t .an le*ets/..n/zetile.etlen m-)/t sem k7z7lte..Attal azt is elismer%3k.án3.nek.s/. amikor a m-)/szet már sokat )esz$tett szellemis/. a zsenialitás me.. miszerint a módszer a m-)/szet /rtelme /s c/l%a0 Korunk m-)/szeinek t7++s/. a*o.árd.át *el....zetet0 Ne m-)/szi szinten nem /rt*etek )ele e. aki /let/+en e..zet+en. m/.. spirituális szinten kell te*át ezt a pro+l/mát me. a +iztonsá.#elelni korának0 "z A. ..etik a k$s/rletez/st../sz. mint S*akespeareC 8e. *iszen a m-)/szet a szellemtelens/.almát0 Ne mit is %elent a k$s/rletez/s a m-)/szet+enC Kipró+álunk )alamit.-0 8e*ets/. e.it..ors #izets/.s/..an siker3lC Ne *a nem siker3lt )alami.n/zz3k.anis ol.szer-en nem tudtak eli..őz/s/re *i)atott. pedi.rossza++ a *el.árdról /s k$s/rletez/sről.ek e..ikus *el.s/.árddal kapcsolat+an emle.nek l/te /s #e%lőd/se 7nt7r)/n..d7++entő Ka#ka sorsa e++en a )onatkozás+an.ereksz3let/s kapcsánC 5rk7lcstelen /s /rtelmetlen dolo. ami a lelk/+en za%lik0 1e.et/n állása a társadalom lelkiBszellemi ki3resed/s/t t3kr7zi./t elsők/nt /s zseniálisan ki#e%ező Noszto%e)szki% tette0 "z a)ant. ked)//rt. *o. *o. tudom /rteni. /.almának nincs semmi /rtelme a m-)/szet+en0 1e. le. )an #e%lőd/s a m-)/szet+en0 (udom. Ka#ka m-)eit ő mentette me.an eszt/tikaila. mel.ok il. azok +esz/ltek a)ant. /s ez/rt )olt k/ptelen me. az utókor számára0 . a )/.e0 " m-alkotás u.ő /)század +ete. (*omas 1ann %o++ $ró.an ezt a k7zel..et is /rten/k.inká++ 7nma..szer-en csak konstatálni szeretn/m ezt a tra.et. *a e. akik nem tudták el)álasztani a konkol... számára is0 " )ázlat e..e./peket. /s me./rz/ken. mit %elent ez a ki#e%ez/s p/ldául a sport ter3let/n0 @a elismer%3k.

en 8e) (olszto% )oltJ tud%ák..rend. 0evezet$s ?eonardo da %in4i m#dszer$be c$m.e. /s tess/k..olni az erdő+e . máris r7.esH &.om+á)al a kez3nk+en indulunk el csatan.kor %elentős esem/n.el)en sele%tnek *$)%ák a nem )/. erről a mind sz/lese++ k7r+en %elentkező k/rd/sről +esz/l3nk ma%d a to)á++iak+an. meta#orát +izon.ancsak Vaul Val/r.ra r7./*ez )iszon.el %ár a #ilmm-)/szet+en0 Filmszala. mit szeretne elmondani a #ilm eszk7zei)el a n/zőknek.s/. /s nem +ol.ai "l+ert0 Budapest.. /0 rt0./lt az öreg!? :e)ets/. /s #ilm.unkat orákulumnak tekint%3k. *o.ának tartott . szarkasztikusan u...es ismeretek zu*ata.is *irtelen .z$t*ető az a l/n. k/pzel*ető el. amikor (olszto% istenkeres/s/)el /s erőszakBelleness/.e./nek.. m/. *o.án3.*at t7++/ a m-)/szi keres/s s7t/t At)esztői+en0 " rendezői elk/pzel/sekről /s #ilm+/li me. minden#/lek/ppen +iztosJ +ármenn..pedi. e.ire sokr/t. mint amil. szo)%et irodalomt7rt/n/szek e.nek szám$tottak. mint )alódi /s k/ts/.k7n...amata a m. a #riss le)e.. *o. *o./s+en0 "+szurd az az áll$tás..ikeBmásika erre .őn tett s/tákat ked)elő em+er ma.il)án)aló in..nak tartom.)tár...szokott /s számukra /rt*ető keretekenC 1ulatsá. 1UQ0 o0 U> ..talan kutakodás/rt #izetni0 5. *o...+e)on*atatlanul l/tező eredm/n.án3.e. szellemesen /s pontosan. e.z$tik.ot. +izon. a #ilm l/n. mint amikor teli kosár 7ssze. pedi.-%t7tt .zi me. s 7nma./)el kapcsolatos Ft/)el.om+át keresni0 .C " #ő okot a++an látom. ami/rt a #ilm k/sz3l0 " rendezőnek már a kezdet kezdet/n tisztá+an kell lennie a #ilm c/l%á)al /s a )ele kapcsolatos el.sá.os dolo.#ordul*atBe )ala*a is a #e%3nk+en.az...ának.. *anem találok0I Ne me. ám n.e.... az /let3k szempont%á+ól %elentős \ Vaul Val/r. m/.ulnak0 1i/rt )an ez $.er. #elszerel/st kap az em+er.e marad0 " me.el )álaszoltJ F6n nem keresek./lt000 " m-)/szi keres/s #ol.. t7++ ne*/zs/. keres. szó%át/kot #el#edez/snek.. 2/)ai Vilá./seirőlI +esz/lJ nem %ó *el. az erdei csatan. ma. ez a +a% )el3nk sz3letikI∗ – %e...$t)a csak A. e.en keres.tel%ess/.is a m-)/sz kutatóte)/ken.er3lts/. amikor Vicassót Fm-)/szi keres/s/rőlI k/rdezt/k.i tula%donsá.ártói szakn. a m-)/szi keres/s k/pzet/t e.munká%á+an0 " m-)/szi keres/s /s k$s/rletez/s m/..es dolo. iskolás kontármunkának +izon. Nante Isteni sz(nját$ka ela)ult0 4m )annak #ilmek. *o.me.on.ias$tásának pillanatától kezd)e tudnia kell.ondolásai)al0 "rról már nem is +esz/l)e.es #el)/teleketE. a #ilmek erk7lcsi c/l%á)al 7ssze#3. dolo.. senki sem #o.olás pedi.is a m-)/sznek már el. )a.)alósulási #ormáikról ma%d r/szletesen szólunk a k7)etkező #e%ezet+en0 "ddi./rtelm-en szem/l. #ilmszala.sakis a teli kosár *asonl$t*ató a m-)/szet*ez..en. attól a pillanattól kezd)e.le.ondolása tár.J %áltozatok' Ford$totta St/m 9/za0 Be)ezető 9. a #ilmrendezők rendszerint nem tart%ák tettnek.ek e.ors ela)ulásáról.á. *o. a sza)aknak az áradatát l/n./ )álik Dritkák az A%ra #el)ett %elenetek..ondol...an na..$tásnak.t/)eszt/s a rossz szánd/kkal /r #el e++en a )onatkozás+an0 F"z.. mel. ol..es dolo.m-)/sz ne)/)el társ$tsuk.

Fa #las*+ack – a le.an szem$lyis$gnek lát%a 7nma. ki%elent*et%3k.szer-. . e.szer)ese++ módon el+esz/lőnek )a..i. amil. *olnap pedi. el%árást0 5lk/pzel*ető persze.#ormál%a a ma. /s csak ezzel kapcsolat+an le*et kider$teni azt. a++ól #akad.na.k7zel$tőle. m-)/sz )alamel.na. csak keresi a #ilmn. a #ilm )ásári származásáról sem0 " #ilmn..)állalkozásnak. /s a kisipar ter3let/re /rkez3nk0 . előadónak.unk0 " t7++ ezer /)es mAlttal rendelkező m-#a%ok+an alkotó m-)/sz a le.akran társm-)/szetektől k7lcs7nz3nk0 6s ekkor azonnal pillanatn.iscsak az alkotói koncepciót kell me.ról szóló i.ek/ppen mond*ató ma p/ldául az.nap%a0 Ne *át ela)ul*atBe 7nma.term/szetese++ /s le..el)ről szól)a..ukat0 5.á+an e. a #ilm átmenetet alkot a m-)/szet /s az ipar k7z7tt. me... a modern /s nem modern #ilmn.akorta #elcser/l%3k a manapsá.á+a es3nk0 5nnek eredm/n.akran az teszi t7nkre.. mi/rt is alkalmazott e..#eleltet*ető az idő szellem/nekC 1indenekelőtt m/.#ő++ akadál. s nem sza+ad me.. *o.át0 " #ilmeseket .re /s moderns/. amel.. mel.el) speci#ikumát.a )ilá. mel.. l/tező pro+l/máit . az em+erek számára me..sá. másodrend-nek /rzik ma../+k/nt m/. di)atos el%árások .szenek a mindenáron szeml/letess/. rendező epi. *o. pedi.el t7rekszik arra.rás ela)ult me.előre csupán me.oldás.et e.o++ A%$tásI. *o.azsá. ma. *i)atásos m-)/szeknek sem0 Y... *o. aki a le. en/lk3l nincs )alódi m-)/szet0 5l7re.#eledkezni az eredendő +-nről. *o.-%tem/n..t a k/t/rtelm-s/.. a)a.. *o. ismer0 " #ilmm-)/szet 7nismerete el/ a le..on mód%ára kritikátlanul át)esz el%árásokat.. el%árás.re t7rek)ő szánd/kok0 2áadásul nem le*et3nk ol.arázatot is találok erre0 " #ilmm-)/szet m/. a klasszikus cselekm/n. erk7lcsi erő#esz$t/snek alkotásukat..el) k/rd/se nem e.anokká.... minden#a%ta időu.át.7rd$ti.enek nem )a. ám mindenekelőtt ol. időle./rteni.o++ őszintes/.eket ráadásul i./)el. m/. de e++en az eset+en átl/p%3k a m-)/szet *atárait.es /s )/letlen elő$t/letek #o.*ez )onzódó #ilm te.en .

kor nem k7nn.0 Ne az em+eri ?1 . /s mi már k7zismert $rás%elekk/nt *asznál%uk azt./rt/sre0 " m-)/sz korántsem minden eset+en #e%ezi ki ma.et a k7lcs7n7s me. a l/tről szóló el+esz/l/se. szeretne k7nn. me. mik/nt ez +ármel./ren /l az em+er000 " m-)/sz az/rt +ő)$ti tár*ázát.áról )a.e )olt arra.e a )ásznon #el/%e ro+o. A% spirituális szinten teremtsen le*etős/. módszer )a.az..is e. )a.szeml/let/t0 " m-)/sz nem 7nc/lAan..osan0 5++ől k7)etkeznek a +e#o.nap m/.*7kkentő A%$tásnak szám$tott0 &. el%árás.#ontosa++ sz3ks/.el)e eszk7zei)el a le*ető le. *anem szen)ed/sek k7zepette kell #el#edeznie azokat az eszk7z7ket..ott #e%nek *itt/k0 1anapsá.. pánikszer-en ro*ant ki a terem+ől a mozi első k7z7ns/.$teni az em+eri munkán. mint mondani szokás. ami te.szer-en /s )ilá.k7nn..Tükör Versze a #ilmm-)/szet el%árásai )áltoznak. )iszon. me. a na.. emiatt m/. nem csak ken.en /rt*etők me. s nem eszt/tikai /rz/ke kiel/. *o.ek alkalmasak az alkotó /s a )alósá.totál láttán. mel...adás term/szetes ne*/zs/.leteinek kiel/../peket talál #el az em+er le.3tt az /leten0 Ne. *o. elől. /s ezzel e. *o.uk+an senki+en sem keltenek *e)es /rzelmeket.$t/s/re.. sa%át n.eiJ 7nma. m-)/sz term$szetes /s egyedüli le*etős/. /s r/m3lten kia+áltak az em+erek a k7zeli na.tel%ese++en #e%ezze ki saját )ilá. mert le)á.át e..ó mozdon. e. senkinek sem %ut esz/+e.$tse az em+eri /rintkez/st. ezek az el%árások 7nma.ának adek)át ki#e%ez/s/re0 " m/rn7k .. elm/lked/sei ol.$t/s/re keresi el%árásait.+an is elő#ordul0 1int már eml$tettem.. más m-)/szeti á.totál ela)ulásán mor#ond$rozzon000 1ielőtt azon+an általánosan elter%ed e.

sőt szen)ed/l. me. +irtoká+an0 "z alkotás )/. a ma./sz e.akran )álnak is0 @a e.+en em+eri l/t#orma.. *o. /s . a k/ső++iek+en elcs/pelt sztereot$piá)á )ál*atnak../rteni e.es )á.almazása )alamel..szer-en az o+%ekt$)e l/tező in#ormáció )alamel.an./n.. )a..Bórái..t/)eszt*eti n/ző%/t0 4m el/./rlelt i.ról. k7zl/s/re #edeztek #el.kapcsolatok szakadatlan erő#esz$t/st i. 3.. számára ide.es mesterem+er.a nem/+en páratlan.azsá. szakmai %ártassá. eredeti . idei. #ilm%e mit sem /r0 "z idő elő++ )a. utó++ k/rlel*etetlen3l leleplezi azt. /s )an n/mi $zl/se. me.en tár.szer-en le*etetlen me.edi ki#e%ez/smód0 6s )a%on a kutatás /rdektelen sza)á)al le$r*atóBe a n/masá. *amar n.elnek0 5rő#esz$t/s... n/lk3l e. mel...asa++ szinten. #ormális /rtelem+en a le. aki nem +uta.is kin.#o..ilatkoztatás sz3let/s/ről0 4m azok az eszk7z7k. 7r7k em+er#eletti erő#esz$t/seket k7)etelő lek3zd/seCH .il)án)aló)á lesz. szem/l.ma. ami nem e.. s nem e..ondolatait #e%ezi ki0 @iszen az alkotás nem e..eket a mAlt+an a szen)ed/ssel me.edi. korszer-en szól e. mint a +esz/dk/szs/.eredm/n. e.is/. #el#edez/se0 6s itt +esz/l*et3nk a m-)/szi k/p. másik em+ert0 5++en az /rtelem+en te*át a módszer #el#edez/se ol.

" F&81K6V
–––––––––––––––––––––
ARll(tsuk

.el ekk$,,en a t$teltH valamely szellemi vagy jelent)s tárgy $,,en az$rt Sjelent)sT, mert t=lmutat önmagán, mert ki.ejez)je, e;,onense valami szellemibbnek, általánosabbnak, egy $rz$s5 $s gondolatvilágnak, amely benne találja meg több$ vagy kev$sb$ tök$letes jelk$,$tH ezzel m$r6et) a sz#ban .org# tárgy jelent)s volta'U

DThomas
#ord$tásaE

1annJ A varázs6egy' Budapest, 1>Q , 5urópa, ZZZ0 o0 – Szőllős, Klára

:e*/z elk/pzelni, *o.,an le*et )ilá.osan me.#o.almazott, /rt*ető /s pontos t/telek+en ki#e%teni a m-)/szi k/p #o.almát0 5zt nemcsak le*etetlennek, de sz3ks/.telennek is tartom0 ;sak ann,it mond*atok, *o., a m-)/szi k/p a *atártalan #el/ t7rekszik, /s az a+szolAtum*oz )ezet +enn3nket0 5l)ile. m/. az sem #e%ez*ető ki sza)ak+an, amit a k/p t7++ n/zőpontA, t7++%elent/s- eszm/%/nek ne)ez*et3nk, *isz ez utó++it a m-)/szi .,akorlat k7z)et$ti0 @a e., .ondolat m-)/szi k/p+en %ut ki#e%ez/sre, ez azt %elenti, *o., me.teremtőd7tt az e.,etlen #orma, mel, le.inká++ ki#e%ezi az alkotó )ilá.ának eszm/%/t, a m-)/sz ama )állalkozását, *o., ideálisát alkosson0 5., t7++/Bke)/s+/ /rz/ken, em+er mindi. k3l7n+s/.et tesz i.azsá. /s *azu.sá., őszintes/. /s *amissá., term/szetess/. /s mesterk/lts/. k7z7tt0 6lettapasztalatunk ol,an sz-rőt %elent, amel, me.akadál,ozza, *o., *i..,3nk ol,an %elens/.ek+en, amel,ek szánd/kosan )a., akaratlanul – *ozzá nem /rt/s okán – eltorzult 7ssze#3../sek+ől #akadnak0 Vannak ol,an em+erek, akik k/ptelenek *azudni0 1ások lelkesen /s me..,őzően *azudnak0 1e.int mások nem tudnak u.,an *azudni, de k/ptelenek *azu.sá. n/lk3l /lni, /s te*ets/.telen3l, rem/n,telen3l *azudoznak0 &deális k7r3lm/n,ek k7z7tt, te*át amikor pontosan #i.,elem+e )essz3k az /let lo.iká%át, csak a másod$z+en eml$tettek k/pesek arra, *o., /szlel%/k az i.azsá. l3ktet/s/t, illet)e, *o., szinte m/rtani pontossá..al azonosul%anak az /let i.azsá.ának szesz/l,es
kacskarin.ói)al0

"z oszt*atatlan /s me.#o.*atatlan m-)/szi k/p tudatunktól #3.., /s attól a )aló )ilá.tól, mel,et á+rázol0 @a re%t/l,es a )ilá., re%t/l,es az á+rázolása is0 " k/p a##/le e.,enlet, mel, az euklideszi t/r által *atárolt tudatunk /s az i.azsá. )iszon,át #e%ezi ki0 1i ma.unk nem )a.,unk k/pesek a ma.a tel%ess/./+en +e#o.adni a )ilá.e.,etemet, a m-)/szi k/p azon+an ki tud%a #e%ezni ezt a tel%ess/.et0

?!

" m-)/szi k/p az i.azsá. /lm/n,e, mel,re mi csak )aksi tekintet3nkkel n/z*et3nk0 " me.)alósult k/p akkor lesz i.az, *a k/pes me.%elen$teni azokat az i.azsá.ot ki#e%ező kapcsolatokat, mel,ek ol,an e.,edi)/ /s me.ism/tel*etetlenn/ teszik, mint amil,en ma.a az /let, m/. a le.e.,szer-++ me.%elen/si #ormái+an is0 V%acseszla) &)ano) a szim+ólumról szóló eszme#uttatásai+an a k7)etkezőket $r%a a m-)/szi k/pről D/n m-)/szi k/pnek ne)ezem azt, amit ő szim+ólumk/nt /rtelmezEJ F" szim+ólum csak akkor )alódi szim+ólum, *a %elent/se kimer$t*etetlen /s *atártalan, titkos Dszent /s má.ikusE n,el)/n a szó k3lső #ormá%á)al ki#e%ez*etetlen, annak pontosan me. nem #eleltet*ető utalást /s su.almazást k7z7l0 SokarcA, t7++/rtelm-, /s a le.m/l,/n #ol,ton *omál,+an marad )/.ső /rtelme000 Ol,an szer)es k/pződm/n,, mint a kristál,000 Sőt e.,#a%ta monász, s e++en k3l7n+7zik az alle.ória, a p/ldázat, )alamint a *asonlat +on,olult, ám elemeire +ont*ató 7sszet/tel/től0 h " szim+ólumok kimond*atatlanok /s me.ma.,aráz*atatlanok, te*etetlenek )a.,unk tel%es, titokzatos /rtelm3kkel szem+en000I " m-)/szi k/p mint me.#i.,el/s000 @o.,ne %utna eszem+e ezzel kapcsolat+an 7nk/ntelen3l is A%ra a %apán k7lt/szetC 5l+-)7lőnek tartom azt a *atározott elutas$tást, mell,el m/. a k/p )/.ső /rtelm/re tett le.apró++ c/lzást is elker3li, ne*o., #okozatosan #el#e%t*ető le.,en, mik/nt e., szóre%t)/n,0 " *aiku k/pei 7nma.ukon k$)3l semmit sem %elentenek, ezzel e.,3tt m/.is ol,an sok mindent ki#e%eznek, *o., )/.ső /rtelm3ket nem le*et me.ra.adni0 Va.,is a *aiku+an á+rázolt k/p annál %o++an me.#elel rendeltet/s/nek, min/l na.,o++ k/ptelens/.nek t-nik e.,#a%ta intellektuálisBspekulat$) #ormá+a .,7m7sz7lni0 " *aiku ol)asó%ának A., k/li #eloldódnia +enne, mint a term/szet+en, A., kell elmer3lnie +enne, mik/nt a kozmosz+an, *ol nincsenek irán,ok, nincs #ent /s lent0 4ll%on itt p/ldak/nt Basó e.,ik *aiku%aJ 9reg t#' 0$ka ugrott a viz$be' "gy 4sobbanás a 4söndben' Va., e., másikJ %irágkalászos kuny6# ,am,asz.üv$re 6# 6ull, kaszálva'∗ 6s áll%on itt e., *armadik isJ
\

@allá &st)án – (andori Nezső #ord$tása0

<i$rt e lustaság 6irtelenC Alig tudtak .ölverni álmomb#l' +u6og a tavaszi es)' 1icsoda e.,szer-s/., a me.#i.,el/s minő pontossá.aH 1il,en #e.,elmezett .ondolkodásról /s mil,en nemes k/pzeletről tanAskodnak ezek a sorok, mel,ek .,7n,7r-s/./t a kira.adott /s me.áll$tott, ma%d a )/.telen+e *ulló pillanat me.ism/tel*etetlens/.e okozzaH " %apán k7ltők *áromsoros me.#i.,el/seikkel ki tudták #e%ezni a )alósá.*oz #-ződő )iszon,ukat0 Ne nemcsak me.#i.,elt/k a )alósá.ot, *anem lassan /s n,u.odtan kerest/k 7r7k /rtelm/t0 1in/l pontosa++ a me.#i.,el/s, annál páratlana++0 6s min/l páratlana++, annál %o++an me.k7zel$ti a k/pis/.et0 Noszto%e)szki% rendk$)3l pontosan +esz/lt arról a ma.a ide%/+en, *o., az /let #antasztikuma minden k/pzeletet #el3lmAlH " #ilmm-)/szet+en sokkal inká++ a k/p a me.#i.,el/s alap%a, mint más m-)/szetek+en, mert a #ilm a kezdetektől #o.)a a #oto.ra#ikus á+rázolással áll kapcsolat+an0 " #ilmk/p n/.,dimenziós, szemmel lát*ató0 P.,anakkor szó sincs arról, *o., a )ilá. e.,#a%ta á+rázolásának tart*atnánk +ármel, #ilmk/pet, ezek a le..,akra++an csupán a )alósá.ot a ma.a puszta konkr/tsá.á+an %elen$tik me.0 " t/n,ek naturalisztikus r7.z$t/se e.,általán nem ele.endő a #ilmszer- á+rázolás me.teremt/s/*ez0 " #ilmk/p #elt/tele az a k/pess/., mell,el a meg.igyel$sen alapuló
látás r/)/n a tár., 7nálló $rz$kel$s$t ad%uk0

:/zz3nk me. e., prózai á+rázolástJ (olszto% Ivan Ilji4s 6alála c$m- m-)/nek zárlatát0 5., rákos +ete., e., *it)án,, korlátolt em+er *aldoklik0 @alála előtt +ocsánatot szeretne k/rni el)isel*etetlen #eles/./től /s osto+a lán,ától0 6s a++an a pillanat+an, 7nma.a számára is e./szen )áratlanul, ol,an )/.telen %ósá.ot /rez a lelk/+en, *o., ezeket a *ozzá k7zel álló /rz/ketlen, osto+a, csak a ru*áikkal /s a +álokkal t7rődő nőket *irtelen m/l,s/.esen szerencs/tleneknek lát%a, s A., /rzi, minden sa%nálatot /s e.,3tt/rz/st me./rdemelnek0 6s akkor, k7z)etlen3l a *alála előtt az a k/pzete támad, mint*a e., *osszA, pu*a, t7mlőszer- #ekete cső+en kAszna mind elő++re000 " tá)ol+an #/n,ess/. deren., /s ő csak kAszik, e.,re kAszik #el/, de se*o., sem /ri el, se*o., sem tud%a lek3zdeni azt az utolsó *atármezs.,/t, mel, az /letet a *aláltól el)álaszt%a0 "z á.,a mellett a #eles/.e /s a lán,a áll0 "zt szeretn/ mondani nekikJ F+ocsássatok me.I, de az utolsó pillanat+an m/.is $., szólJ F+ocsássatok el000IO
Va%on e.,/rtelm-s$t*etőBe ez a m/l,s/.esen me.rázó á+rázolásmód, mel, me.ma.,aráz*atatlanul kapcsolódik m/l, me.#i.,el/seink*ez, /s sa%át /lm/n,eink*ez, *omál,os eml/kek*ez )ezet )issza minket, me.rend$t, a kin,ilatkoztatás ere%/)el dAl%a #el
O

" (olszto%Bsz7)e.re )onatkozó utalásokat – az elt/r/sek miatt – nem Szőllős, Klára #ord$tásá+an k7z7l%3k0 -A .ord'/

?G

et #el is *asználtam Tükör c$m. e.át k$)3lről.lalni azt a )/. kiAtra leln/nk0 6s )alódi /l)ezetet talál*atunk .általán nem a romantikus /rdekess/. mel.ek /rtelme e.i is0 Krd7..á+an. ám számunkra is ismerős me..ainkra.mása D)a.7r7k$tett átszellem3lt női arc mint*a ádáz szen)ed/l...on.el )izs.#ilmem+en a *á+orA+ól *azaláto. a)a.. /ppen azzal *at ránk. csak Bac* )a. e. *o. torz /s000 )arázslatosan .e.ton ámulat+a0 5. +elop*assuk az 7r7kk/)alót a )el3nk #utó pillanatok+a./re.ide%-le. a róla alkotott k$.ere*o)a azonos tőről #akadó k/pess/.re /s m/rt/kre te*et szert0 Va. *o. a +e#o.es me. elra.le.erős$t/st +enn3nk.3nk erre a portr/ra.as#a%ta n.. kiemelt alkotór/sze *alott 7nma.szer-s/. mel.ermekei r7pke találkozásának %elenet/+en0 8eonardo k/pei k/t ok+ól e%tenek #ol../t arra. *o.ek pedi. 1ar. tasz$t0 1ert e.ekről. mel. szem/l. az ellent/tes alkotóel)ek k7lcs7n)iszon. s nem is n. l/n.akorol ránk0 1/.k7zel$t/s3nkkel nem állap$t*atunk me.á+ól keletkeznek..adó szárn.ira *asonl$t az /letre /s i. )olna alkotóelemeire +ontani 8eonardo portr/%át0 5z a pró+álkozásunk u..0 "z az /rzelmi *atás. a )/.szerre )onz is. tár. azt sem le*et e.#a%ta *atározott t7r)/n.et a m-ről0 :em ra.telenre t7rnek.re kelni már át/lt )a.asa++ rend.#elől a #estő csodálatos m-)/szi k/pess/.omást. a #ilm *ősnő%/nek *asonmásak/nt %elen%en me. /s e.anis semmit sem ma.. mel.szersmind )isszatasz$tó. ami tAl )an %ón /s rosszon0 Van +enne )alami. mel.arita (.as)alami )an az arcá+an.ensAl..... tasz$t is0 Van +enne )alami kimond*atatlanul ...er*et )/. tetszikBe nek3nk ez a nő )a. )alamenn...7r-. /ppen a++ól #akad.7r-0 " Tükörben az/rt )olt sz3ks/.uk 7r7mteli..u.esen elk/pzelt /lm/n.et. kiemel%e mind a *ősnő. an/lk3l *o.telennel l/p%3nk kapcsolat+a.. *o./rtelm-en me.el/sre ad alkalmat ez a portr/ – a**oz. *iszen /ppen ez minden )aló+an m-)/szi á+rázolás ma. nem rendel*ető az /lm/n. mel.arázna me. rokonszen)esBe.. . (olszto% sa%át%a )olt0 " másik ok pedi.7n...lelk3nket0 5ln/z/st ez/rt a +analitás/rt.azsá.ató apa /s .ső +en.*i)atása000 1ik/nt /rzelmeink /s /rtelm3nk is a )/. *o.einkkel0 5z a zsenialitás arisztotel/szi /rtelm/+en ki#e%ezett. de e. *o.j= 6ölgy bor#ka..ad*ató ki e.almá)al.ról is árulkodna0 @atártalanul sok#/le me.. e. r/szlet a konteWtus e. a ma.ik pillanata a másik #7l/..ek... talán /ppen #ord$t)a.ondol%unk csak 8eonardo Ginevra 0en4i k$..adó szellemi sz$n)onalától #3. nem teremt*ető semmi#/le e.ad*atók +e0 8e*etetlen sza)ak+a #o. nem +ont*ató r/szleteire0 Bármel.ek+en a )$zJ a 8eonardoBportr/n me. le.. t7++ n/zőpont+ól – a szeml/lőd/s ol..#i.alásá)al0 5##/le /rz/kel/st )ált ki a m-)/szi k/p tel%ess/..s/.ismer/smód%a. *o.. amit ez a portr/ . me. /rtelm/+en0 Ol./sz/+ől../t #eltár%uk.i. sem...eny)vel/ c$m.telen során át kell +ol. *o.. mel.. másr/szt pedi. álnoksá.7n.ően k3l7n+7ző m/l.e...ál%a me. 8eonardo k/pei csak k/tszeresen is ellentmondásos módon #o. la+irintusok )/.en el+-)7lő /s )isszatasz$tó0 (el%esen /rtelmetlen dolo.mondani. mind a szerep/t alak$tó sz$n/sznő.más+a áramlik.. 7rd7.anunk. az. akár a le. de mindez ann. *o.kise++ r/szlet/+en is #el#edez*etők azok a %e. k/pes )ersen../sz/t %ellemzik0 5zek a %ellemző %e. *o.et a #iatal nő á+rázolása tesz ránk.i.#estm/n. )a.. mik/nt k7zlekedőed/n.zetünk számára0 "rra ad le*etős/.ek a m-alkotás e. másk/ntJ I. az/rt.

. *o...ezi el /s me. A%ra a pozit$) #el/ t7rekszik0 " m-)/szi á+rázolás szerkezete immanensen )/. a ne.adó+an e..%a /rtelmezni..ek/ppen l/tre%7tt kompromisszumoknak t-nnek0 @a nem )olna már tAlsá.aránt kitart a ma.. m/.ide%-le./re %árni0 " )alódi m-)/szi k/p a +e#o.+en r/szes$t3nk )alamit e. *o.k3l7n+7ző++ /rtelmez/sekre adnak alkalmat0 :em tudom el)iselni a k/pi struktArá+an alkalmazott szánd/kosan tendenciózus.7sszetette++ /s le./+en minden em+er elker3l*etetlen3l tendenciózus.ondolatmenettel kapcsol%a 7ssze a m-)et0 " na. neki menn.. /s a le. *o. mel...#a%ta FdámaB%át/kotI %átszottam0O O Ptalás a dáma%át/k ama )áltozatára.ek ma már a k7)etkezetlens/. sok n/zőm roppant *atásosnak $t/lte0 Ne csak az/rt.ord'/ ?U . kis /s na.. a le.ok+an e..ra.osan k/ső..aza mellett. saját szem/l. ol. aki )alamenn.ellentmondásosa++. amikor a m-)/szi k/p+en a pozit$) az ellenkező%/+e #ordul.mást ol. )álo..*atározott . ideolo..atunk. ki is záró /rz/seket kelti0 1e. m-)ek am+i)alensek. 7r7mmel )áltoztatnám me.unk %elent/s/nek a )/.telen.on me.. annak át/l/s/+en. m-)/sz el%árásai0 Ol.s/.kor ma.ok.ezz3k el a m-alkotást0 6s miután a sa%át te)/ken.at$) pedi.kimer$t*etetlens/.a /rtelm/+en az a %át/kos n.kor k7lcs7n7sen m/.pedi.em eredm/n. k/ptelenek )a. dol.am is na.nek sza+ál. mel.i +á+u%át el)esz$ti0 -A . módon. e.a i. előn. mert itt n/zőimmel e. de a .akorlati /let+en mindi. pedi. k/psorát.er. Tükör c$m.ikus el%árásokat0 1indenk/ppen annak *$)e )a.#ilmem kakasos %elenet/t.es tapasztalatunk konteWtusá+an *el.it /r0 Sa%át /let/nek konteWtusá+an *el../+en.+ánom #ilm%eim n/*án. másik dolo.ad*atatlan az a pillanat. marad%anak /szre)/tlenek e.al szem+en. a m-)/szi k/pet a mindennapi sz3ks/.letei szerint #o.

e. amikor *armadszorra is me./nek +izon. e.. mel.%aBe a kakas #e%/t0 5zt a %elenetet premier plan zárta..lát%uk az eml$tett #át. ez a k/psor a )ásznon lass$tásnak t-nik.etlen3l.pedi.. mikor a Tükör *ősnő%e )/letlen3l találkozik azzal az ismeretlen #/r#i)al.oldása a le. minden#a%ta erőltetett modorossá..k7)etni a *ős7k k7rk7r7s At%át0 5. *o.sz$nt talált e**ez a %elenet*ez. le)á.nak0 " lo)asok to)á++ra sem tud%ák. m/. kell lennie )alami /rt*etetlen titoknak0 Kssze*asonl$tásk/ppen #elid/z*etem u. *o.nek elk/sz$t/sekor másodpercenk/nt kilenc)en k/pet r7.7t7rt *ősnő%e #/lá%ultan azon t-nődik.osan is /rt*ető. *anem csak a t7rt/n/s k3l7n7ss/.an *el..szer-en.3k azt a szálat..z$tő .ozásá+ól %ut eszem+e ezzel kapcsolat+an e. a rendez/s eszk7zei)el Fkipr/sel%3kI a számunkra sz3ks/.es /rzelmeket0 " *ősnő állapota tAlsá. ki#e%ező pillantást )essen a *ősnőre. e..ette %átszanánk0 "z/rt F..ondolkodásról tesz tanA+izon....an$. /s pontosan /rz/kel%3k #ilm3nket.. t3kr7ződik e.omda%elenet/t.an is old%a me.áll$t%uk a pillanatot. amel. mint*a *el..sAl. *an. 7sszek7t7tte ezt a k/t em+ert. tőle tel%esen #3. *o. *anem e.talan /rz/s/t kelts3k #el +enne0 " .anis szó.. #eláll$tott kamerá)al *áromszor )/. kik lát*atóan )/letlenszer-en találkoztak0 @a a #/r#i tá)ozó+an e.ors#el)e)őt /s *an.#ilmes #eldol. e++en az eset+en ali... . /szre)e*etően0 Finom /s ó)atos me. mel.+en 1ac+et* a k7d+en +ol..sá./rts3k...ulnak az időkeretek. e... kinek szerep/t Szolon.ik %ól siker3lt p/ldá%ak/nt a Tükör n.. mel..es Atról0 " t/r eszm/%/nek ez a kurosza)ai me.*atározott e.szer-++.#a%ta $rtelem #e%eződik ki.on.zetes.ossá tessz3k0 6s /ppen ez okozza a +a%t.nek n/*án.*ató0 Vedi.ik+en a #ilm a.icin %átszotta.ot.sAl..re me. l/lekállapotot szerett3nk )olna á+rázolni an/lk3l.C 5. mert emiatt tisztán irodalmi %elent/st kap a k/psor0 Ne#ormál%uk a sz$n/sznő arcát. eml/kezetes #a áll0 8o)asai *árom k7rt tesznek. %elenet0 @o....osan term/szetellenes me. *o.+en topo. #áknak 3tk7z)e keress/k az utat0 6s mit tett Kurosza)aC Ol. elt/)edtek. *o. *o.ors$tással k/sz3lt. . a n/ző szinte elmer3l*et a *ősnő állapotá+an0 1e.3rc7l3nkI. k7nn. csupán e.szer-en csak az/rt #ordult )olna me.. *o.. *el.$tást *asználtunk0 1int*o. sz$n/szi eszk7z7ket alkalmaztunk )olna0 S*akespeare <a4bet6%/nek %$res tr#n DKomonosuBXoE c$m. %elle.szó)al a m-)/szi k/p+en nemcsak a rendező által me.es kocká%át0 V/ldául a++an a %elenet+en.....át az el%árást. amel....ál)a. Kurosza)a azt a %elenetet. kitá.i.anezen el%árás e. mel. #ontos )olt számunkra..on.ozzunk0 5. *isz e.ondolatot *an.. )/.)ilá.ors$tással nem arra t7rekedt3nk. k$)3lről lát)a minden e. e.etlen./sz )ilá./rtelm-)/ /s .!ztalker "rról a %elenetről )an u.asa++ #okA k7ltői .etlen )$zcsepp+enH " #ilmszer.en let/rtek a *el. ke)/s+/ %ó rendező persze arra k/rte )olna a sz$n/szeket... a sz$n/sz által teremtett em+eri állapot+an mindi. csak*o. *o.ki#e%ez/smódnak nincsenek tec*nikai pro+l/mái. mit szeretn/nk mondani. k/psora u. a n/ző ne /rz/kel%e ma.. *a pontosan tud%uk.en e.ma..oldást kerest3nk. mellőz/s/)el0 1i sem e.sAl.Bali. mint e. to)á++)i.en #el#o... a #/r#i tá)ozása után minte. *o. ro*an. már r/.

egyik szomsz$dom6oz ügetett be az erny)' Knma.a /rzi /s /rti0 " m-)/szi k/p./rti.el. látunk )alakit esern. *o. *o. a*ol..e az. *o. #urcsamód tipikussá lesz0 Bármil. /let%elens/. alkotói szempont+ól páratlan /s ?> ./+en. )a. mel.e0 Sőt /n a k7)etkezők/ppen #o.i+en a m-)/szi k/p sz3let/se a k3l7n7s sz3let/s/)el azonos. a tipikus k7z)etlen3l a *asonl$t*atatlanul e.edi /s indi)iduális #3.alapozó /letet0 @a azon+an a n/ző Fra%takap%aI a szerzőt azon.ira a +e#o. a k7z7s /s *asonló %elens/.e. de )aló%á+an nem sza+ad el#ele%ten3nk.. *o..azsá.ett +$rálni kezdi az alkotói koncepciót /s annak me.el /s e. ő ma..ozásakor az általános szinte tel%esen elt-nik.an *oz*ató k7lcs7n7s 7ssze#3./s+e a m-)/szet k3l7n7ss/. rendk$)3lis/..szer-en csak e. sokkal inká++ a k/p alkotó%áról )an szó0 "mikor munká*oz lát a m-)/sz.ad%a a m-)/sz sa%át me.#i.. csak az i./szen k3l7n7s %elens/.eket r7... azzal. mondani szokás.a ma.et0 5lsők/nt /s csakis A.el/seit me..ism/tel*etetlen %elens/. a )ásznon t7rt/ntek )alószer-s/..általán nem ott keletkezik..szer-s/. s azonnal #el*a.oldalA alkotói szánd/kok0 @a a n/ző számára nem tárulkoznak #el a rendezői el%árások *asználatát ma. támad%on #el a sz/l a mezőn. nem 6ozzám.e0 " tipikus e.testes$t/se0 :o de akkor mi a tipikusC @o. mik/nt ezt 9o. l/toka /rtendő0 5z #urcsának t-n*et az első pillantásra. e.ondol%ák.ra kell eml/keztetnie0 6s e++en a )onatkozás+an nem is ann.)alós$tását0 " m-)/szi k/p az /letet *i)atott ki#e%ezni.)alósuló k3l7n7ss/..is pontosan me.á+an az a t/n.almán pusztán az e.e /s az általa ki#e%ezett tipikusC "menn.. ezzel szem+en e.. a*ol ki#e%ez/sre %ut ezek k3l7n7ss/..ad%a az ismeretlent.. *o. *o.almaznám ezt me.)/n. mint már erről #7nte++ szó )olt. Fki#e%ezőI #o. minek /s mi/rt alkalmaz az alkotó m/. k$nálkozikBe arra.ondolta0 " m-)/szi k/p nem az /let %elk/pes ki#e%ez/se.3tt /rezzen mindazzal.. a tipikust is ki#e%ezzeC " paradoWon l/n. /s me.en me. ki)/teless/. k$)3l reked a me.. /s nem az /letről alkotott elk/pzel/seket /s koncepciókat.ást. amit lát... *aiku+an állJ &em.. e.sAl. Fkiló. akik az eső ellen #elszerelkez)e sietnek )ala*o)á0 4m ez az /let+ől ellesett pillanat ki#e%ező t7k/letess/. lesz azon %árókelők k7z3l... semmi A%at nem %elent számunkra. *o. a*o.arázó okok. a m-)/szi k/pnek nem kell elő*$)nia semmi#/le asszociációt.z$tik... le*etős/.#ordulásra k/n. e. elsők/nt á+rázol%a ezt )a.. *anem a l/t különöss$g$nek me.%elen$t/sen0 "z általános #o. el#o. páratlan /s me.... *innie kell a++an. a*o.e.ő)el a kez/+en.adóról. *anem ott. e*el. tel%esen +anális is le*et0 1ik/nt az e. *o. mint ...nek )áratlansá.... *o. a lólá+I. át/l%e a )ásznon t7rt/nteket... akkor a n/ző *inni #o. azt a %elens/.lepő is.J az indi)idualitás *an.á)al ra.szer$ti0 5++en az eset+en nem /r*etők tetten e.ol is . a m-)/szi k/p+en me.*amissá )ált )olna minden0 6s ekkor %utott esz3nk+e.

de szem/l.analó.ire szeretne az em+er sok mindent el/rni a le../+en nem más..azsá.7trelmese++ az alkotás+anJ rátalálni arra a legrövidebb Atra. @amlet is t$pus./*ez *asonlóH Bármel.osan konkr/tak. tAlsá. mel.azsá. Bac* m-)/szi #ormáiC Semmi mást.szer-s/..a arra k/szteti a m-)/szt.. a )ilá.os..#ő++ tendenciá%á)al áll 7ssze#3. a++an az /rtelem+en. esős időt. e.en #el#edez/st a spirituális sz#/rá+an0 "z a+szolAtumra t7rek)/s az em+eri #e%lőd/s moz. *o. miCH000I VaradoW *el. mint t$pusokatH 5z i. A% %7)e)/n..álnak. de *o.. *o. a m-)/szi k/pH Bizon. más#elől pedi.ó%a0 " #e%lőd/s e le.anok. m/. *a általános t7r)/n.et. dur)án #e%ezzem ki ma. *a az erk7lcsi ideál ki#e%ez/s/re )állalkozik0 " realizmus ma.etlenek0 Ol.azsá.z$t/s/)el /ri el a *aiku k7ltő%e0 9ondolatmenet3nk+en eddi.ek k7)etkezt/+en l/tre%7tt.zet keletkezikJ min/l tel%ese++en #e%ezi ki a %ellemra%z azt.más*oz k7zel álló %elens/.tól a k/sz á+rázolás )/. mint a++/li pró+álkozásunk.amJ F@amletokat )a%on *ol láttak Kn7k.szer-++ mód%át keresi.le. istentől el*a...szer-s/..án. mint*a semmi#/le tapasztalat nem ter*eln/ őket0 F3. áll a dolo..e.ot.azsá.re t7rek)/s a #el#edezett i. pedi.ulatát.an me..ukat.a az i.an.es.át a *el. mert az irodalmi *ős csak akkor le*et tipikus.ulat pontos r7. mel.en..ek0 (Alsá.. mint*a a szomsz/dom lenne0I Va..e.e. ma. mint ma./s+en )/lem/n.e.iai param/terektől me.atóru. *o. általános em+eri mot$)umokat *ordoznak0 Való+an $. szánd/kosan nem szóltunk az A. a kimondandó /s ki#e%ezendő i..ek %ellemzik.pedi.alkotásái.szer-s/.ott ott*on+a0 " m-)/szi ki#e%ez/s csodálatos tá.osan tel%es k/pet n.usokat e.le.ism/tel*etetlen %elens/.. *o. ol.os /rtelem+en sokkal . adek)át #ormá+an t7rt/nő ki#e%ez/smód%ának .es me.iko) t7rt/nelmi /s szocioló. *a szót e%t3nk erről a k/rd/sről.me. 2aszkoln. az i./sz sorát #e%ezi ki0 5z/rt e Basmacskinokat /s "n.. ezt mond*assukJ F:a*át. p/ldául Basmacskin )a.e.. "n. *o. )ezet0 "z e.a annál e.ira #3..#elől ol.7trelmes keres/se0 1enn... a le. m-)/szi teremt/s az e.zet /s a *an. eszm/%/t *ordozza0 Funkcionális /rtelem+en mit %elentenek p/ldául 8eonardo da Vinci )a..a az /let.A%tanak alkotó%uk n/zőpont%áról a**oz. tAlsá. ami tipikus.áratlan /s me..ann. sz/p0 "z eszt/tikai kate.tán +ekukkant )alaki e++e a ma. az utcán uralkodó sz3rke.osan %elentősre siker3ltek.*atározott társadalmi t7r)/n.in alak%ának #elid/z/s/)el0 5zeket a m-)/szi t(.a++.in t/n.em szerint a m-)/szi realizmus0 " m-)/szet csak a++an az eset+en realista.tel%ese++ erk7lcsi erő#esz$t/sek árán te. ol.ek á+rázolásuk #elt/tel/3l szol. mint*a elsők/nt látnák me./szen páratlan0 Vitat*atatlan. ami l/n.etlen látásmód%uk e.. 7nma. m/l.ke)ese++ eszk7zzelH " t7k/letess/./rtelm-en alkot*assuk A%ra az /letet0 4m /ppen ez a le.ia %ellemzi0 &.szer-s/./ni++.án. "n. annál eredeti++ lesz0 Fantasztikus dolo.ism/tel*etetlen lesz az id/zett m-)/szi k/p konteWtusá+an0 " *aiku k/t sora #elid/zi a l$rai /n *an.inokat mint t$pusokat számos /letszer. az a+szolAt i.ória e++en az eset+en az etikai*oz m/r*ető0 .. mindi. )á.azda. csupán 7nma.. persze tipikus.ne)ezett %ellemá+rázolásról0 "z adott konteWtus+an azon+an *asznosnak t-nik.assá.ra )aló t7rek)/s.azsá. indi)iduális á+rázolása e. a ki#e%ez/s le*ető le.azH Ne mint m-)/szi k/pek ..ek e. a *iá+a)aló )árakozást.át. *át*a )alami csoda #ol..*atározott ni*ilizmusa. *o.

. *o.elemmel0 Va.3zs.i Nezső A du val c$m.. mel.. a #ilm má.ásának ritmusa 7nma...ondolatot.et nem ismerő.nek kockái ne az idő #ol.. siets/.iá%ának )áratlan /s me..e##ektusok+an csupán k$s/rő%elens/.0 K7nn. #ilm+en e.alására. a zene.es. A vonat $rkez$se' &l. alkotása0 5ml/kszem p/ldául e. id/zz3k csak #el csak ezzel kapcsolat+an Vascal "u+ier t$zperces r7)id#ilm%/t.zik a sz$n/sz. *o.en )olt a 8umi/re test)/rek már eml$tett #ilm%e...#ord$tásá+an )ált ismertt/0 -A .ását /rz/keltetn/k0 &l. mert azt a k/pzetet kelti.tán.teremti a k/psor +on.AZ IDŐRŐL.an. mel. de ol. *o.a #ol.. minden +izonn..cá#olni azt a #ilmelm/let+en elter%edt n/zetet.7s mi)oltá+an0 " kamera moz..ek akár tel%ess/. 7r7k álom+a mer3l)e a k7z7n. mel. nemcsak *o. ez az em+er *alott0 Sőt. mint ezt a k7)etkező másodperc+en me.ás sem. mel.0 "z idő.arul Kosztolán. #-+en al)ó em+er ali. /szre)e*ető alak%át a dom+oldal+an0 "zonnal kialakul a drámai #esz3lts/. A RITMUSRÓL ÉS A MONTÁZSRÓL 1ielőtt rát/rn/k a #ilmá+rázolás sa%átossá. mint*a #el.el *ián. mel..+ől *ián..)erse alap%án k/sz3lt r7)id#ilm%/ről )an szó0 " )ers völgyben egy katona alszik c$m. al)ó em+ert lát*attunk..a #ens/.tud%uk. sőt a montázs is.en az amerikai Funder. e.etlen +eáll$tás csupán0 " #ilm ele%/n a rendez/s a term/szetet r7.an #ilm elk/pzel*etetlen. mielő++ me.al 2im+aud ?e dormeur ma.7r. /s az /+red/s/t k$s/r*ett3k #i. a #ilm alap%ait a társm-)/szetek. *alott. *anem me..ekről ele)e O "z 1>Z!B+an sz3letett #rancia #ilmes Az alv# c$m-.7s /s .z$ti a ma.etlen 7sszete)őnek sem le*et 7nálló %elent/seJ a teljes . /s nem a sa%át %ellemzői alkot%ák0 5z pedi..atása.roundI n/*án. *o.orsulna0 " kamerát k7)et)e mind k7zele++ lopakodunk *ozzá.ord'/ >1 . mesteri )irtuozitással t7rt/nik. a n/ző *irtelen #el/+redt k$)áncsisá. +izon..7n.O mel.7lt/k0 5. szeretn/m me. a )izuális /s *an.sz/p term/szet 7l/n0 5z a lát)án.oz*atnak is.etlen )á. a #ilmm-)/szeti alkotás n/lk3l3k is l/tezni #o.olult dramatur. a d$szlet. *o.ek./s /s #á%dalom iránt k7z7n..pillant*assa a #-+en #ek)ő alakot.+en e.rázó esem/n. se+es3l/s/+e +ele*alt #elkelő #ekszik ott.en elk/pzel*et3nk p/ldául ol.an #ilmet. a #ilm nem m-)/szet0 Vedi..ilm szám(t m3alkotásnak' A #ilm csak mesters/. miszerint a #ilm szintetikus m-)/szet0 @amisnak tartom ezt a .eit %uttat%a esz3nk+e0 5ml/keztetek arra. /s akkor /rt%3k me.esen +ont*ató alkotóelemeire. e++en a #ilm+en nincs e.%elen/se a *ős7k )iselked/s/+en...iá%át000 5.rázó ere%eszt/tikai *atását *ordozó m-remekre. tá)oli kis pontk/nt lassan n/zők7r3nk+e )on%a e. *atározottan nap%aink me. mel.á+an me. ol. m-)/szet0 " #ilmes á+rázolás uralkodó alap)onása az idő mAlását a #ilmkockákon +el3l ki#e%ező ritmus' Az idő mAlásának me. nincs +enne sz$n/szi %át/k /s d$szlet0 Ne az idő moz.ainak tár. minden#/le em+eri n. azt %elenten/.

.en )iszon.ne)ezett Fmontázs#ilm%einekI *$)ei *an.ondolatát is a #ilm term/szet/nek tel%esen ellentmondó elk/pzel/snek tartom..e. *o..elemmel k$s/rem a #ilmk/pek ide%/nek mAlását. mindegyik m-)/szeti á.el.z$teni /s A%rateremteni0 " montázs pedi. a már 7nma. beáll(táson belül l/tezik0 6ppen ez/rt a #el)/telek során #i.alom e. miszerint k/t #o.3l is nem le*et c/l%a a #o.es elrendez/se0 "mikor Vuskin ki%elentette.i konkr/tsá.es$t/s/+ől e.almazódott../t pedi..mond csupán a )á. Fa k7lt/szetnek kiss/ osto+ának kell lennieI. )a... a #ilm.os /r)/n.#o.oztatták a *Aszas /)ek+en0 !ztalker 1ár t7++ $z+en s tel%es %o.a. mel.es. *o.is a r/szek /s r/szletek ki)álo. mell.anizmusát *oz)a l/tre.nek erei+en a l/t*ez sz3ks/.ki%elent/sek0 P. a montázs a #ilm le. mik/nt ezt Kuleso) /s 5%zenste%n A...al me.el a m-)/szet a ma.#ő++ #ormaalkotó eleme.uk+an is időt *ordozó %elenetsorokat kapcsol%a 7ssze.almakkal )aló %át/k.-%t/s/t /s 7sszeilleszt/s/t0 " #ilmk/p a #el)/telek ide%/n keletkezik. l/n. nem alkot*at%a a #o.la. *o.. )a%on nem /ppen a m-)/szi á+rázolás an.iák ide%e l3ktet0 " Fmontázs#ilmI *$)einek azt ..k7)eteli a montázstec*nikát.óasztalon sz3letik me.csupán elm/leti eszme#uttatások ked)//rt te*etők csak i.ancsak ne*ezen tudok e.. me.almak szesz/l. /s ezt pró+álom pontosan r7.ára .. 7ssze.. a #ilm tel%es /s /lő or.atását.a titokzatos At%ain szellemi *atártalansá.ra t7rekszikC ..ondolt.et/rteni azzal a )/lem/nn. A%. *armadik /rtelem sz3letik0 " m-)/szetnek )/. azaz *o. A. k3l7n+7ző ritmusA ener. /s e.

atás során %ó)áte*etetlen mulasztásokat k7)ett3nk el0 " #ilm nem állt 7ssze. %elenet #el)/tele. amit a #or.iscsak az an.re szeml/letese++en m/.sz3letett0 "z an.a..-/n e./sz$t)e m-k7dni kezdtek. a %elenetek /s k/psorok szer)es kapcsolódását..e++3l/st /rezt3nk mindann. nem akart sa%át lá+ára állni. utolsó le*etős/.+en csak a k/pek 7sszeilleszt/s/nek ideális )áltozata..általán nem k7nn. akkor a #ilmnek mindenk/ppen 7ssze kellett állnia. +első 7ssze#3. *a nem pontos e. lo. #ilm *el.re*a%tott kardinális )áltoztatásokról0 Voltak pillanatok.zott +előle minden#/le tel%ess/.nek során #okozatosan...s/.eredm/n.. azok már ele)e.es dara+okat a )á. nem term/szetes módon illesztik 7ssze az e. amikor nem lo.atásra csináltunk0 Vilá.es3lnek0 5zzel a me.me. )anBe áld)a a #ilmszer.mást kie.ossá )ált. 7nt7r)/n. *o.állap$t*ató.óasztalon. amikor k/ts/..+an sza+ad csak a k/peket me.ni )a..)á./t ol.át teremti me.en.ikai rend+en. *anem az e. szer)es /s i. *o..os +eáll$tások 7sszeilleszt/s/nek )áltozatairól +esz/lek.ső pró+álkozást n/zt3k a )et$tő+en.../s k7t7tte )olna 7ssze őket – /s amikor ezt a )/.)á. kellett /rtenem a #ilmre )ett r/szletek +első /let/nek /rtelm/t /s alapel)/t0 6s micsoda me. 7nma..en +orzalmasan ne*/z munkát %elentett p/ldául a Tükör c$m. /s e k/pek alap%án me. sokái. me.. *anem e*el. /letre kelt.amat. mel.szer-s/.ton %elen )an a #ilm po/tiká%á+an.+an elrendezett e.k7nn.3l a szim+olizmusnak0 1ár e. *o. mint*o./)el0 " montázs )/. a0 #ilm0 1/.re aztán e. e..s/. amikor. r/)/n rendelkez/s3nkre állnak0 5. mel.szer-s/. ez az 7nszer)eződő konstrukció0 " montázs %elle. nem tudtam el*inni ezután sem.. *o...általán nem le*et 7sszerakni./rzett /s me. l/p/sről l/p/sre /s e. #eltár%a a #ilmre )ett an. *o. az e. ami azt %elentette )olna. s ennek k7sz7n*etően a montázs+an 7nma. emiatt ellensze..a.azolta mindazt. 7sszera. a r/szek e...#ilmem mont$rozása0 " me.látásmód k/pess/.+ees/s3nk+en m/.ról )an itt szóJ az an. ellenkező eset+en term/szetellenes *el.. *ián.e.kor e.e. mel. a #or. )iszon.azol*ató is le.ika0 V/./nek kell ma%d #eltárulkoznia0 Sa%átos #ord$tott )iszon.e. /s a #ilm 7sszeállt0 1indez t7k/letesen i./s.a. *ála istennek.et találtunk a #ilm 7sszeáll$tására – a #ilm me./t0 Sa%át tapasztalatomra támaszkod)a elmes/l*etem. A%ra. a #ilmet e...ás . k3l7n7s tula%donsá. látszott. mint*a e.ett a %elenetsorokat e.ásakor nem za)ar%uk me.ott #ilmnek t7++ mint *Asz )áltozata l/tezett0 :em +izon.. t7r)/n.t7rt/ntH >! ..es epizódok sorrend%/+en )/. mil.es$t/se az anyag bels) álla.nek alap%ai már az előzetesen #ilmre )ett an. amikor A. *o./rezni0 K3l7n7sen akkor. csoda t7rt/nt. s *o./rtett t7r)/n./sz konstrukció+an. sz/p nap. l/n.. *ozzá/rtő )á.k7z7ns/.okra tesz szert a #el)/telek ide%/n.zet állt )olna elő0 "**oz....át. a szem3nk láttára sz3letett me.ának t7r)/n.. me.a.uk 7sszeállnak. szem3nk láttára *ullott sz/t A%ra me..es.7trelmes #ol...a.otát#l #3.es )/rkerin.a.asztani0 " k/psorok kapcsolatának. l/tre%7%%7n a #ilm e. /s r7.e minte.ian.esBe az adott rendező.es$tő el)et keresik0 5kkor a )á.el 7ssz*an.s/. a r/szek e.z$ti a m-)/sz az an.7tt0 6s *a ez az állapot a #el)/telek ide%/n me. mik/nt )álo..at%a me.ese++ szu+sztancia #ol.etlen k/psor is árulkodik arról. ez me. l/n.sz3letett. te*ets/..." )el3nk minduntalan /rintkez/s+en álló le.

amatának intenzitása0 " mont$rozás nem *atároz*at%a me.osodik az em+er számára. Fnem állnak 7sszeI. *anem a +enn3k mAló idő #ol. /ppen ellenkezőle." Tükör c$m. csak utal a k/peken tAli )/.ne)ezett Fmontázs#ilmetI a *ozzá tartozó el)ekkel e.. az idő pedi. a #ilm struktArá%át...telen.ondol%uk.óasztalon el/+e rakott r/szletek+en0 " #ilmk/pek+en me.n/l0 " #ilm el)álik alkotó%ától..es #ilmk/pek+en0 5.an ezt már #7nte++ is mondottam0 " #ilm t7++ 7nma. *o.. cselekm/n. mik/nt le*etetlen k3l7n+7ző átm/rő%.)ilá..omat/k /s dinamika e.)$z)ezet/kcs7)eket is e..7r7k$tett idő diktál%a a rendező számára a mont$rozás el)/t..szer. de nem ez *ozza l/tre a #ilm ritmusát. t7++ e...)áltozik0 "z/rt ta.an is /rz/kel*et%3k a #ilmk/pek ide%/tC &dő/lm/n..en ke)/s.*atározó n./t. mindenkinek le*etős/.on *osszAak a +eáll$tások0 " +eáll$tások 7sszera. *anem /ppen a montázs ellen$re' 6ppen a #ilmk/pek+en r7.. az u.eken az idő %elentősen elt$r) l/t#ormá%át r7.telens/..másután%a alkotta0 " #ilm mind7ssze k/tszáz k/p+ől áll0 5z na.et a n/zőnek arra.is nem illenek 7ssze azok a r/szletek. k3l7n7s %elentős/. )a.amat sa%átossá.. p/ldául a )alósá....igyelembev$tel$vel' " k3l7n+7ző #ilmk/pek e.an azt általá+an k/pzelik0 " #ilm ritmusa azzal 7ssz*an. *o. mel.ásoknak k7sz7n*etően %7n l/tre. Fern. amel. amit a #ilm)ásznon lát0 " montázs#ilm a n/ző intellektuális ..e által )ál*at /rz/kel*ető)/0 :o de *o. a #ilm ritmusát – e++en az eset+en a montázs nem t7++ st$lus%e..is nem ad le*etős/. 7nálló /letet kezd.anil.azsá. puszta #el)/teln/l /s 7ssze)á. *a )alódi #ilmről )an szóE0 6s mindi..an me. )a. eszm/t *ordoz. )a. t7++ .el+esz/l/sn/l )a..3nk akkor keletkezik.asztása szer)ezi u.#ilm ide%/t a #ilmk/pek idő#ol..s/.z$tett idő#ol.+an %7n l/tre./ni tapasztalatát *ozzáte. a #ilm me..is/. a #ilmidő tartama sem a )á.más+a illeszteni0 " %elenetek idő#ol..en *osszAsá..3tt.z$tett/k0 Y. *o.ra r7.ekkel ker3l kapcsolat+a.nál. e.os idő nem kapcsol*ató 7ssze a szim+olikussal.n/l0 1i t7++.. a*o. mel. /s *a szem/l..i./tI ne)ezz3k talán a k/pek+en r7. *anem a lát)án.amatának e...amának állapotát.edts/.. mint amenn.ott #ilmszala. *o. 7nállóan /rz/kel%e /s /rtelmezze minden pillanatát. a %elenet+en látott )izuális á+rázolás nem a tel%es /lm/n. a*o.e minda**oz. mert e++en a #ilm+en na. /s mint mondani szokás.ra.a az $let' 1ik/nt a m-)/szi k/p is )/.amatot kell me. ma..ánál0 DVersze csak akkor.adom az A.szó)al a #ilm ritmusát nem a mont$rozott dara+ok *ossza *atározza me. *o..re. e. tartalmila. ő+enne – a #ilm speci#ikuma e kettős #ol.A #ilmek+en általá+an 7tszáz /s ezer k7z7tti a #ilmk/pek száma0 "z/rt il.*alad%a a mozi)ászon kereteit. az időt pontosan #ilmszala.. *a me. *o. #ormaila.ra /rz3nk rá0 "mikor me. az idő+en /l..s/.ai+an re%lik0 Y.. e.on ke)/s.adnia a rendezőnek a )á... #esz3lts/.e csakis a #ilm ritmusát me. mint a r$szek egyes(t$s$nek m#dja a r$szekben kibontakoz# id) nyomat$kának .z$tett idő nyomat$kának' "bb)l következ)en a montázs nem lesz más..ondolatot..aránt me. *a a t7rt/n/seken tAl e.it alkotó%a tudatosan szeretett )olna ki#e%ezni0 1ik/nt a sz3ntelen3l ele)en /s )áltozó /let. mert nem teszi le*ető)/.z$tő )alódi #ilm is tAlárad a #ilmk/pek *atárain.et ad arra.. lesz a #ilm t7++ e. mik/nt mAlik az idő az e..

.nak rendelődik alá.a. a #ilm eszk7zei)el A%raalkotott )ilá.ot0 6n k/ts/.ad*ató +e0 1/.adni0 5.zetess/.at0 5.pedi. a++an az /rtelem+en.tapasztalatára apellál..ások eredm/n.#e%t/se0 &l. *o.et korá++an Val/r.atás /s az 7sszeilleszt/s m-)elet/t0 1ás k/rd/s.esek /rdeklőd/s/t #elkelti. mel.ilmm3v$szet leg. /s el)ont #ilozó#iai /rtelmet n..ásra.int másokat za)ar*at is. *o.a+rE c$m.e a++ól áll. a zene. nem alkot A%ra semmit.. +enne0 "z e.almaz*ató me.et.adó%ának.ra. zenem-)et t7++#/lek/ppen el le*et %átszani..)ilá.$tani0 "z á+rázolás konstrukciós el%árása 7nc/lA)á )álik. a k7z)etlen3l r7..ra )ett %elens/..ad*ató me. a #est/szet/ a sz$n.. >G . a #el)ett r/szletek+en megörök(tett id)t szerkeszti egybe' " montázs a k3l7n+7ző időtartamA kise++Bna. az alkotó pedi. a #ilmmontázs k3l7nle.en a +alett )a. )alamint arra. #elt/tel/)/ )álik. az általam teremtett )ilá.t alkosson a látottakról0 "mikor 7kt#ber DOkt.is mindi. mint ezt már eml$tettem.szer$ti őt.ot m/. s a k3l7n+7ző /rtelmez/sek előadási ide%e elt/r*et e.an idő+eli m-)/szetekkel *asonl$t%uk 7ssze.ess/..általán nem %elent A% minős/.et0 " #or. =jraalkotják a )alósá.a )itat*atatlan l/t/+en #o.sz3lető #ilmidő A%#a%ta /rz/kel/s/t teszi le*ető)/0 Ne.#oszt%a a n/zőt attól a le*etős/.. m/.e a++an ra.től. talán. pedi.. a ritmust a jelenetsorokon belüli id)tartam nyomat$ka k$. %elle... a drámá/ a %ellem0 Te6át a ritmus nem a r$szek metrikus váltakozását jelenti.eket sa%át /rtelmez/s/+en erőszakol%a rá0 @a a #ilmm-)/szetet ol... az o+%ekt$) módon #elid/zett )alósá.)bb . csupán #eltár%a az 7sszeáll$tásra ker3lő #ilmk/pek+en korá++an már l/tezett minős/. a #el)ett an. annak k7)etkezt/+en.sak*o..okat ad #el +e#o.ással )/.e. mások/t nem..... /rzelmile. e. akkor az alkotó módszere e.. *o. sem n/lk3l7z*eti a )álo.e u. akkor is. *o. /s nem a #ilmkockák montázsa.atás ide%/n ele)e tekintettel kell lenni a )á. a )á.sem )áltoztat azon. *o.. mik/nt a zene alap%a a *an.adni az időt0 5nnek k7)etkezt/+en a #ilm alap)etően az idő)el áll kapcsolat+an. /s r/+uszokat. akkor az elő++i me.#o.telen3l az első csoport+a tartozom. )a. *o. a mont$rozásra ker3lő r/szletek+en már eredendően %elen )annak a montázs sa%átossá.#a%ta c/lzatossá.z$tett idő reálisan lát*ató #ormá+an %elenik me.uk )er+álisan me. mel..re*a%tott ki*a. az e##a%ta r/+uszoknak me.ei+en k/pes me.)an a ma. szim+ólumok me.k7zel$t*ető %elle. *o. sza)ai)al pró+áltam me.ormaalkot# eleme. totális támadást int/z a n/ző ellen azzal.. az esem/n.őződ/sem szerint /ppen a RIT<O! a .er csupán0 " #ilmm-)/szet k3lső.z$tett pillanat #ormá%ak/nt kell +e#o. módon 5%zenste%n p/ldául )/lem/n. me...óriákon0 ..*atározza.mást me. mik/nt azt általá+an .ezi' 1/l.*atározott sorrend+en k7)ető ok /s k7)etkezm/n.etlen m-)/szeti á. de ez m/. 7nálló )/lem/n.ek/ppen me.es alkotóeleme. a m-)/sz elker3l*etetlen3l )álo. *a rendk$)3l szu+%ekt$) időről )an szó000 " m-)/szek k/t csoportra oszt*atók aszerint. *o.#e%t/s/re k/n. a ma.mástól0 5++en az eset+en az idő az e.szer már #ilmszala. saját világot teremtenek.ondol%ák0 " montázs minden m-)/szet e.. az általa r7.em szerint me.k3l7n+7ztető %e.ik l/n. elcsodálkozz/k az alle..o++ r/szletek 7sszeilleszt/s/t %elenti..anis eredendően me. sőt me. me. +alala%kát áll$t szem+e.#ilm%/+en Kerenszki% alak%á)al e.ai0 " montázs e. mint amil. *o..

.kor tAlzottan r7)id plánok )áltakozásának mont$rozásá)al old%a me. el)ont szim+ólumokat )a.et az adott 7sszeilleszt/s me. mint a )illám. *o.telen szó*asználat. ez e.ásá)al 7ssz*an.ondolom. arra t7rekszik.át r7. a #ilmk/pek ide%/nek sza+adon /s m/ltósá.Ba*o. mik/nt /rz/keli az időt0 " ritmus st$lus%e.ulat ker$ti *atalmá+a0 8e.ek az általunk +e#o..enesen a )á.. n/lk3l rendeződnek el...ásoktól tett #3.ása0 5. mert 5%zenste%n e.át ma.. term/szetellenes *an. ..általán nem r7... a #ilm#őiskolán tan$tott montázstec*nika Fklasszikus p/ldá%aI0 1indez pedi./s/t /s sodrását %elzi a nád *a%ladozása. amel.esen. *o. /s elker3l*et%3k a szólamszer-.adt.+an.a#Artan elrendezett kompoz$ciókat.amatot e.ondol arra.es. mel.s/....ó *7mp7l...endás csata ide%/t0 Való%á+an nem siker3lt #elid/znie az esem/n. me.ának 5%zenste%nnek m-)/szi tapasztalata i. amit a m-)/sz k7z)et$teni pró+ált számára.el. k3lsődle.#ilm+en lát*ató ..az...ondoskodott arról. rokon azzal az /lm/nn. is mond%am.et csupán erőltetetten. a *arc +első dinamiká%át r7)id./rtelm. amel.ő)/.+en keletkezik0 K7)etkez/sk/ppen A. módon a . .z$tett. e.z$tő #ilmk/pek +első tartalma /s az a+szolAt m-)i.*atározott intenzitásA időtartamokat le*et mont$rozni.azsá..ondolatok minden siets/. immanens /let#el#o.. *o.anA.uk+an tel%esen statikusak /s erőtlenek ezek a k/pek0 K7)etkez/sk/ppen term/szetes ellentmondás keletkezik az idő#ol.ors )áltásokat0 " #ilm+/li k/pritmus +e#o. a #ilmk/pek+en *-en á+rázol%a a le. *o.el.es k/peinek nincs )alódi ide%e0 Knma./szen más /rtelem+en0E .. mik/nt mont$roz*atunk0 Kamerá)al r7.tel%esen kell előre*aladnia. *o.em i. )a.et ő e. me. lát*ató /lete által0 1ik/nt a #ol.z$tik0 V/lem/n. a #ilmk/p+en r7. m.almazták. *anem ol. a #ilmk/peket.korlátok k7z/ szor$t%a azt. )illannak #el. azzal az idő+/li #esz3lts/. ol.an #ilmk/peket. #estői tár. /s a mont$rozandó r/szek nem t7ltődnek me. tudós$t az idő mAlásáról a #ilmk/p+en #elid/zett /let#ol. az a ritmus.a indi)idualitását...A%t nek3nk az irodalom+an0 "z irodalom+an a *el. mert 5%zenste%n nem ..0 6s no*a a #ilmk/pek A. a #ilmk/p+en mAló idő szempont%á+ól tel%esen k7z7m+7s.amat )áltoz/kon. il.ások k7z7tt0 " n/ző nem /rz/keli azt.csal%a. Fklasszikus #ilmI.adott l/t t7++/rtelm)áltozatossá. moz. )el3k szer)es e.. a n/zőt a #ilm)ásznon uralkodó +á. *o. mel.át. amel..alá++is az elő$t/letektől mentes n/zőt.t.telen ritmus rom+ol%a sz/t e.*itel/t0 DBár a ritmus a prózának is #ontos tartoz/ka0 &.akat0 1ont$rozáskor nem k/t e. a ritmus0 " #ilm ritmusa a rendező Fidőkutatásai)alI.adása. /s nem %elenetek+en a.az szó n. sosem su. akinek m/.z$tett. az/rt t7rt/nik $. *o.ekkel ru*ázza #el a m-)et0 Knk/n... el%átszottak0 " #ilm ritmusát az á+rázolás tár. a #ilm+en a *el.. *o. pontosan u... lend3letes )á.#o.a %elen$ti me.almat kellene 7sszeilleszten3nk a #ilmelm/let+en %ól ismert F*armadik %elent/sI ked)//rt..et az i.k7)etelne0 Xó p/lda erre az Alekszandr &yevszkij c$m.sudBta)i csata%elenet000 1iután 5%zenste%n nem ..#elelő idő+/li #esz3lts/..azol%a0 "mikor intu$ció%a me. #eltár%a elm/leti elő#elte)/sei tart*atatlansá.el t7ltse me.is azáltal. A... rendező mindenekelőtt a ritmus r/)/n %uttat%a ki#e%ez/sre a ma... tisztán elm/leti Aton nem teremt*ető me.

. látszóla. 7sszeilleszt/s3ket nem )/letlenszer. /s /n ezt nemcsak term/szetesnek. me.. ./+en nem más..a sa%át koncepció%á*oz.e pedi. a k7z7ns/. ki *o..iscsak minden eset+en )alamik/ppen ráer)szakolja a ma.le. előt/r+e ker3lnek a mont$rozás ama *an.ilmk$.oszlásának isJ akadnak *$)ek. kinek *o. az idő m/ltósá.i+en ezt elők/sz$ti az e.tel%esen /s sza+adon *alad%on előre a #ilmk/pek+en. pedi.3k #el..ás menet/t.. óceánnak ne)ezz3k el a k3l7n#/le #esz3lts/.os r/szei.et *ordozó időtartamokat.os ellentmondás0 (udniillik a rendező m/.ors$tása. a mont$rozandó r/szletek ritmikus #esz3lts/. nem /rlelt #/kez/se )a.e +irtoká+a. a tel%es an.an n/zi.Ne #elmer3l ezzel kapcsolat+an e.$ktelenül ro6an# m=lásának egy$ni $rz$kel$s$t közvet(tsem' 8ássuk csak. *anem elker3l*etetlennek is tartom0 Ily m#don 6ivatásom 4$lját abban látom. a k/psorok ide%/t tudatosan k3l7n+7ző #esz3lts/.án )iseli e.olódik az alkotó ritmusára D/s )ilá.. *o.ásáról is árulkodik.*atározza a )á. az a rendező. pontatlan alkalmazása *amisan deklarat$) mont$rozást eredm/n.á+a. mel. tel%esen ide...... mások pedi. azt szeretn/m.. a +első ritmus)áltás +ármel.ónak.+en0 "z idő me.idő+/li e. *o.et is teremt0 "z idő me. aki k7nn. #o. /s akkor el#o.olásának mód%a.más*oz illeszt/s3k k3l7n7s ritmikus ra%zolatot.. nem %7n l/tre kapcsolat k7zt3k0 5z az oka a k7z7ns/. me. "ntonioni000 1ert*o..szer-s/./ m/l. e.ik )a.t7rik.+ont%a. mik/nt +első )ilá.át. a >U . me. Kurosza)a )a... 6ogy l$tre6ozzam a magam szem$lyes id).. #elismer*ető az. azonnal szem+e7tlenek.ez0 " ritmus elker3l*etetlen3l me. #ol.)alósulása0 6s mint*o. u.t *oz l/tre. +enne )alósul me.eket a rendező el szeretett )olna re%teni0 "z idő +ármil.olyamát.á/nak /rez)e a #ilm an. me.. +elsőle. tel%esen term/szetes ne*/zs/. alap%án.. )a.sAl.a idő/rz/kel/s/t a n/zőre. se+es sodrásA pataknak.komponálásá*oz.esen a m-)/szi )ilá.enek maradnak. kinek mit su.ás nem teremt szer)es átmeneteket. *a nem e. )/./t.ása l/t#el#o.anakkor A% minős/.is keletkezik itt e..amatát.. e++en a minős/. Bresson. 7nk/nt ker3l%7n a m-)/sz #o. amel..elk/pzel/sek szerint. ne +e#ol. nem el/. *anem a +első sz3ks/.all000 " #ilmk/pek ta.ess/ is )ál*at a ritmus me.s/.en m-)i.. saját.. másik rendező k/z%e. A% k/pződm/n.ben az id) lusta $s álmatag avagy .eket kapcsolunk 7ssze0 5z a t7r/s azon+an sz3ks/.-)/ #ormál%uk. mik/nt mont$roz Ber.ad%a a rendezőt.más*oz illesztett k/psorok +első /lete0 @a meta#orikusán #orrásnak. A% tapasztalatk/nt )e.áraE. mint az alkotó idő/rz/kel/s/nek me. a montázs ma.. másk/nt mont$rozza #ilm%eit0 1indi.a. e. amenn.ezni0 @a a )á..szak$t%a az idő #ol.ad%a +e0 4m m/.0 (e.ásol%am erőszakosan a n/ző /lm/n.. *o. )$zes/snek. rá*an. a montázs me./t0 " montázs+an ki#e%ez/sre %ut a rendező )iszon.man.. *o. 6ogy a . tetszik. rendező idő#el#o.k/p0 L.más$tása az idő ritmikus ki#e%ez/s/nek eszk7ze is e.. )aló+an szer)es.a.en/rt/k. )/lem. s ma. szempont%á+ól szer)esen kell el)/.#ormálásaH 1int*o.sá.át is0 " n/ző )a.ed/n /s mindi.

/n.ik/t %ellemzi.... #ilm%/+en csak az/rt adta alá++.ozzanak.át. *o.zem me. mik/nt )ál*atunk szem/l.an #iatallal találkozni az utó++i /)ek+en.el. mert erőt akart .. mik/nt .. me.át0 5z/rt *a azt mond%a e. /s /ppen ez/rt az em+er me.általán nem t-nnek ki azzal a )álaszt/kossá.3tt./nek alkotóelemei)/ )álnak0 @a kiemeln/nk a *ős7k le$rásait Noszto%e)szki% m-)einek konteWtusá+ól. a montázstec*niká%uk u.ára. *o. *a 7ssze*asonl$tunk %ó n/*án.. Bun.an ki#o.. *anem e.oló a%kA #i..eit mindazonáltal #ontos ismerni..an na.unk000 Ne ennek nincs %elentős/../0 Senkit sem le*et arra k/n. mik7z+en m/l..sem áll$t*at%uk azt. )/lte. *o./n.ondolkod%unk #3. lán. mint (olszto%0 (olszto% indi)idualitásának k3l7n7ss/.in..etlene. )a.ek lerom+olásának. +el3lről #akadó i..mástól0 " montázs t7r)/n. de a )alódi alkotás e t7r)/n. ol.edis/.. csak az nem. /s mint ismeretes..anis e.ástalan stiliszta.en. /s so*asem #o. sápadt arcA.#ilm%eik ritmusá+an ki#e%eződő idő/rz/kel/s3k mindi.t000 1indenekelőtt #elt/tlen3l tisztá+an kell lenn3nk azzal.e. mint Bun.in. mel. azt szeretn/k elsa%át$tani. *o./nek /s e.e.et el#o.. ol.kor pedi.+irkózni0 Ne nincs más le*etős/.akran sz3ks/. sőt me.0 F"ki áBt mond. )aló%á+an mit is keres3nk a #ilmszakmá+an.. #ormátlan mondatai../t alapozzák me. is szereti őket0 5.zet a montázzsal is.al.. m/. )a...is/.anaz az em+er mont$rozta őket. ne*/zkes.aik kezdetekor már ele)e k/szek arra. me..../n.-%teni /s le*etős/. e. rossza++. azután már so*a t7++/ nem tud%a me. át akarta $rni a re. e. )aló+an %elentős szem/l.ikola%e)ics (olszto% u.)áltoztatásának pillanatá)al kezdődik0 8e) :.tanul%ák a mesters/.. *anem a++an..aton t7++et #izetnek0 5z tra. .$r)a..%a elk/sz$teni a saját #ilm%/t0 . 7nk/ntelen3l is za)ar+an lenn/nkJ csupa sz/p. k3l7n7s mód%a iránti. mel. *oll.. illet)e *o.an nem )olt ol.el csak ne*ezen. u.../)el0 &tt %e.is/.en tisztelte (olszto%t./i)el e.. re. e.eoodi #ilmet.általán nem k3l7n+7zik e.ásokatJ +ármi me.+eli #o. +ecsap%a 7nma.. mert nem mesterem+erről..e.in el+esz/l/seinek +ármel.$ts/..szer elárul%a el)eit. *o. a szo)%etunió+eli el)árások szerint dol. mond%on +/Bt is0I "ki e.. ám nem %árt sikerrel0 5z a *el. ter*et )állal%on ma.. *o. mik/ppen általá+an *i)atásunk t7r)/n. *iszen *i+ái eszt/tiká%a k3l7n7ss/. mit szeretn/nk ki#e%ezni a #ilmpo/tika se.ikusH @isz nem az a l/n.uló szentenciái.u. azt k/pzel*et%3k.t.al /s t7k/letess/. m-)/szről /s #ilozó#usról )an szó0 Bun..et akart teremteni álmai #ilm%e számára – akkor *azudik. Bun.ei e. /rz/keltetni tud%a az 7nki#e%ez/s sa%átos. rendező.adunk a .a tisztasá.e nem )irtuóz alkalmazásá+an re%lik. ami m/. A.telennek +izon. *o. állandó0 5zzel szem+en.őrizni a l/t*ez #-ződő )iszon..általán nem tud me. mell. ami/rt :.urá)al lenne dol.szer$teni. az Anna Karenina rosszul )an me. *o..nek l/n. akik a #ilmes tanulmán.etlen3l /s m/ltósá..eit is. *o..tanul*ató.+ocsát%a.in F%o++I $ró )olt.re t7++ ol..

at.. rendező #ilmk/sz$t/s k7z+en. a )/.amat+a +e)ont sokBsok em+ertől #3.ártott kommersz produkciók eset/+en )aló+an $.. #ormális %e.. *o.. minden e.. *o.. a le.%ainak szakmai t7rek)/seit0 5. is t-n*et.ire is +3szk/lkedik )el3k.szer. *o..en kit-nőek le*etnek.... 7ssze*an..an mont$rozza a #ilmet a )á. me.es l/p/sn/l az a )esz/l.ás k7zepette0 5ltorzul /s t7nkreme. *o.on ne*/z e.)alósulását az eset+en is )esz/l.)$ró./n kider3l.általán nem ol. *o.nak +izon.. kell mond%am.k3l7n#/l/++ ne*/zs/./sB#or./szen eredeti el.ártási rutin k7r3lm/n.re %uttatnia e.o. illet)e me.zen/t is.AZ ALKOTÓI ELGONDOLÁSTÓL A FORGATÓKÖNYVIG Ol.ondolásunkat.an #o.ek alap%án +ármenn. *o. #ilmes koncepció me.ire ra. leselkedik a rendezőre.. amel.. *o. mert ezek k/sz$t/sekor. 7szt7n7zz7n a munká+an.szó)al na. az a )esz/l. )olna a #ilm*ez0 (Alzás n/lk3l áll$t*ató.ulni0 "z eredeti koncepció me. #ilm d$szletei.ek )/. a munka kezdet/től a )/.)alósulás #ol. is )an. tel%esen el#ele%tse. *anem sokkal inká++ az.atócsoport ta.ondolataitól #ellelkes3l)/n komponál*at akár na.e..uló erő#esz$t/s3nk.almaz a #or.e.. koncepció sz3let/se %elentett pro+l/mát.+en el)esz$ti e.es )áltozati.telen sokasá. az alap7tlet sz3let/s/től a stAdió+an elk/sz3lő )/.. *o. *o. *a a zeneszerző ki)on%a ma...olult tec*noló.. mindenk/ppen el*i+ázottaknak #o.on . tud%am őrizni eredeti. /s *o.. )alaki tudatosan ol. s a d$szletter)ező +ármenn. 7ssze3tk7z/s+e ker3l a szokásos .zett munka során a rendezőnek nem siker3l /r)/n. rendez)i #ilm+en kitartani sa%át elk/pzel/seink mellett.ását.. koncepciót mindi.. akkor a k3lső. *o... *o. számomra nem ann.old*atatlan pro+l/má)al /s ne*/zs/. /rintetlen #ormá%á+an.eti./i.iá%áról )an szó.le. a me. *o.ann.an )eszi #ilmre a %eleneteket az operatőr. *o.enre sz3ks/... amil.)alós$tása az alkotói #ol. *o. szinte me.. mi/rt is kezdett *ozzá a #ilmez/s*ez0 1e.amatá+an0 5.et... amikor )alamenn. eltorzul a #ilmk/sz$t/ssel %áró s3r. A. csupán szeml/lő%/)/ )álik annak. s nem *armonizálnak a #ilmmel. #en.ó0 " #utószala.i.eredm/n. elk/pzel/semet me.ol%a a #or. csupán az a rendező #eladata.an /p$ti #el a d$szleteket a d$szletter)ező. ne ad%uk #el e. csak /ppen e... annak /rdek/+en. #ilm l/tre%7tt/t. látszik..%elen$t/s/nek mód%áról kialak$tott #el#o. sz$n/sszel )/..i arra irán../szen tisztá+an a #eladatá)al.an %átszik a sz$n/sz.ira e. )/. akármil.el találkozik e. akkor máris elt/r eredeti elk/pzel/s/től0 @a az operatőr nincs e.. *o......s/. e. *anem arról is. akár A.0 @a e.ei)el0 " siker >> . #/lre)itte a #ilmet.ónak is t-nik a #ilm #el)/tele. #ilm+/li %ellemről. s k/sz3lő #ilmem szim+ólumá)á le*essen0 1ert e. #en../t0 @a nem a rendezői elk/pzel/sek szerint k/sz3lnek e.an #elt/teleket teremtett számára.atók7n.an sok em+errel.a k$s/ri0 6s nemcsak a #ilmk/sz$t/s +on.át a rendezői ellenőrz/s alól0 Sa%át .

$t%a.. irodalmi te*ets/.le..ozott #or.. A..atók7n.áldott em+ernek arra. akiktől a #ilm sorsa #3.. )a.)–$rói minős/.) )/. A%.)et so*asem tartottam irodalmi m-nek0 6s A. #ord$tott%át0 9ondolom.atók7n. )a. *o. neki./t0 "kkor azon+an ez az irodalmár már alkotótársi.azi irodalom szint%/re0 :em na.ondolkodó em+ert pedi.es irán.etlen #ilm#or.is #or.) sem emelkedett az i.el)en me.)et $r%on0 5. *o.. )a. *o. de semmi esetre sem tart*atók irodalmi remekm3veknek' A #or.esen a számára sz3ks/. a #or..el me. *a prózai m-k/nt /l to)á++0 Ne *a mi m/. el.ozásá+an.).ne)ezett rendezői #ilmről +esz/lek0 .atók7n.azán irán.es irodalmi #ormá%ára csak az/rt )an sz3ks/. s a me.atók7n. 7nálló irodalmi sors adass/k me.szer csak #or..)ek alap%án k/sz3lt rossz #ilmek tucat%ait /ppA...os sz$ndara+oknak0 " .akorlat is azt +izon. mit /s *o.őrizz3k a rendezői elk/pzel/s #rissess/..+a terel%e irodalmi te*ets/.$ts/.. ez ma%dnem mindi..)alós$tása /rdek/+en le.nek már semmi k7ze az irodalom*oz0 @a a #or.. k/sz tel%es e..ták /s me. rendezőnek *$)%ák0 @iszen a #ilmet a rendező talál%a ki.akran k/r*eti /s k/ri is e.0 :o*a őszint/n szól)a e. *ozzá k7zel álló irodalmár se.) sem ad*at előzetes .)et $rni.o...i me.ossá.atók7n.))el..on /rtem. *a a rendező ma. ismer%3k. pedi.atók7n.is csak azt $r%uk le +enne. – a tisztán an. alkalmas le.a.atók7n.azda...) lesz.ondolást0 " ra./+en m/. *a me.ilmszer3bb e./reJ sz$n)onalas #or...atást0 (erm/szetesen a rendező . a #ilmk/pek+en . *o. c/lszer-s/.is k/sz3lő #ilm3nk irodalmi alap%át lát%uk csupán +enne.atók7n.t7rt/nik #ilm%eim k/sz$t/se során.át0 Sőt arra is k/pes lesz.) %o++..atók7n. *o.. átdol. $rónak $rnia kell.lalkozó szakem+erek számára )álik /rdekess/0 5zek a #ol.. min/l .%o++.atás k7z+en módosul a #or.. mint a dolo..orgat#könyvv$ kell tenn3nk.+en )esz r/szt az irodalmi alapok kidol.a is tud #or.át0 6s itt a pontossá.aranciákat a k/sz3lő #ilm minős/.$tsa az alkotói el.. mint a*o.. az elk/pzelt irán.. *o.atók7n.3ket0 (erm/szetesen csak az A.. *o. me.ton átalakuló )áltozatok #elkelt*etik a #ilmm-)/szet term/szetra%zá)al #o.+en az irodalmi k/pek *el.. annál ke)/s+/ )alósz$n-. *o..3ttm-k7d/s+en kell me. e.. mel.le*etős/.. t-nik../ről me.#ontolásokon k$)3l – mi oka le*et e. *o. ked)//rt r7.elel)jüket áll$t%uk0 @a a #or.+an alkotó módon #e%lessze to)á++./sz/+en alárendelnie ma./re #ilmszermeg... 7)/ a #ilm 7tlete.. 3. akkor a k/sz3lő #ilm sa%átos le$rása lesz a +irtokunk+an. miután %ó)á*a. akkor az eredeti )áltozat l/n.et/rt a rendezői koncepció)al. irodalmár partnerei)el szoros e. k7r)onalai+an sem őrződik me.$tani a #or.3nk.ondolásait ő )alós$t%a me.atásra0 Ne ez már e.e. #or./re csak akkor )an rem/n.etlen #or. akkor mindenekelőtt . csak akkor kezdődik a )alódi munka a #or.atók7n.lalkozó kutatók /rdeklőd/s/t.pedi.) már kezdettől #o.)ásárolták. ő a #ilm alkotó%a...an )esz3nk #ilmre. m/./t /s )ilá.en a #or. senki előtt sem titok. /s *a e.t7n *ozzá kell tennem azt..ó irodalmi n..atók7n.). .. mel.$rt #or.)a pontos #ilmter)k/nt *asznál*ató. másk3l7n+en nem tud%a i. e. /s csak a #ilmt7rt/nettel #o.őzz3k azokat.alkotnia a sz7)e. mint p/ldául +izon.et. *o.atók7n.atók7n.

kidol.ően kell me.ozott ter)/t lássam ma.azda. s sza+ada++an kell )iszon.sz$n/n.oldásokra k/sztetnek0 "z /let .sz$n/nek !ztalk4r l/../sz e./rkezni a #or.amatá+an arra t7rekedtem./szen a %elenetek +eáll$tásái.%elenni a #or.át /szlelem.on általánosan pró+álok elk/pzelni e.atás *el.k7re . de mindennem. s a %elenetet a mindenkori *an.ul a #antáziánál0 5z/rt mind .atók7n..akran a koncepció el)ontsá.atás *el. *o.ulati előzm/n.alkotni.pontosa++.atáson0 @iszen a cselekm/n. a k/sz3lő #ilm le*ető le. %elenetet )a./szen A%.ondolni ráC Bizon. pedi.ulatától #3. elsor)aszt%a a #antáziát0 (alán /rdemes e.Korá++an a rendezői #or. persze #elk/sz3lten. . az/rt..am előtt0 Ne ma már inká++ csak na..akra++an .ondolatairaJ 1 1 ..ulata – e. manapsá.*an. /s azt..os időre e. epizód előzetesen kidol. +izon. *o.ondolok arra. *el.a sz$n/szek *an.ozott koncepció%a n/lk3l me..ozásának #ol. azután spontán módon %7%%enek l/tre a #or..ekJ a #or..atásra.ára eml/keznek Vroust .sz$n/n adódó k7r3lm/n. e..ulni a +eáll$tások*oz0 Korá++an nem tudtam e. *o... /rdekes /s )áratlan me. n/lk3l kell me.. *o.) kidol. #ilmk/pet.a++nak +izon.szer-en nem .

mi pedi.. az "gy .ott n. a le.tot a #elismer/s. a #ilm k/sz$t/s/re m/.ossá számomra. ám a t7rt/net nem )olt el/. csak *o.e. le$rom . testetlen3l le+e.esBr/.#ilmemet0 4m /)ekkel a #or.ek 7r7m7t keltettek +ennem – azonnal papirost s ceruzát k/rtem Vercepied doktortól. nem is .ikus #á%dalomtól /s nosztal. +e#e%eztem a Tükör c$m... el+esz/l/s k7z/ppont%á+an áll%on0 V/. .. k7nn.tak )olna. me.anil. mikor pár perc mAl)a a marten)illeBi templom előtt álltunk0 :em tudom.atók7n. most. *an.ot /szre)e*ettem a *orizonton. e...)itattuk. #ilmes /rtelem+en na.atás me. 5urópa K7n.ed%ek a lelkesed/semnek000 D000E 5z az $rás azóta se %utott so*a eszem+e..7trelmet okoz)a to)á++ /lt az eml/kezetem+en. amel.ik+en r/.en /ltem. A.es0 &l.3l #ilmem e. /s amel.. mel. a martin)illeBi piacon )ett +arom#it *el.$ts/k a lelkiismeretemen s en.lalt el.tól át*atott. módon akkor. to%ást to%tam )olna. 5lső r/sz: @ombray. az 3l/snek e sarkán.e6$r na.an sza)ak #ormá%á+an %elentkezett. n.am+an nem mondtam. !Eann. *o.e az iskolai kik/pz/st tartó tanár t7rt/net/ről szólt )olna. *o. ol.ondolásom0 Semmi ked)em nem )olt a**oz. t7++/ nem láttam álmom+an azt a *ázat. oly teljesen megszabadultnak e tornyokt#l /s titkuktól.enBi.. a*o)á a kocsis mindi. s azt a k/n. e.Ak lenn/k /s e..ondolt eml/kező #ilmet csinál%ak0 Vontosan /reztem..am.en me. nem pontosan át.atók7n.ondol)án.)kiadó. amikor +e#e%eztem az $rást.. c$met )iselte. ol. az el+esz/l/st. )ala*ol kozmikus l/t/+en.eim )oltak . de ez a t7rt/net. annak.%o++an.7tt re%tőzk7d7tt.zik )alami a #ilm*ez – )alami i. tá)olinak t-nt #el. a .)/nek első )áltozatá)al. m/rt 7r3ltem A.. de most.ezte a kosár+a. *o. mert *isz e titok ol. +oldo. a 1?>0. mert mindez azután t7rt/nt. *o..3l nem is $rtam me. kell találnom azt a konstrukt$) eszm/t. &0 k7tet. 1> 0 /s 1>10 oldalról )ett id/zetek0 9.u.kezd/se előtt.ikus szomorAsá.erekkorom+an m/l. *o. ol. Budapest.en /lm/n. mel.atók7n. mint*a elpárolo. a #ilmet a puszta l$rai eml/kez/sek #7l/ emel*etn/0 O 1arcel VroustJ Az elt3nt id) nyomában..e6$r. *o.+en moz.ermekkori eml/keimmel kapcsolat+an... e++en a perc+en./sz e.F" k/t toron. a #or.. *o.erekkor iránti el/.ik r7)id epizód%á)á lett0 "mikor elk/sz3ltem a Tükör #or. . látszott. 1>Q1.)et elősz7r me.u.ai "l+ert #ord$tása0 .en l/n.... akkor m/.er. mint*a ma. most ezután kutassak.am is t.ikről /)eken át rendszeresen álmodtam00 0 &tt most kiss/ előreszaladtam az el+esz/l/s+en.ó )onalakat. *o. *o.7trelmes eml/keimet0 5l+esz/l/st is akartam $rni a *á+orA alatti e)akuációról0 5nnek cselekm/n. amel..ek sokBsok /)en át elk$s/rtek. ezt a k/t templomtorn. ne kell%en t7++/ rá%uk .osan /nekelni kezdtem0IO Vontosan u.on nem /rt*ető a +enne #o. amel.an lassan k7zeled3nk #el/%3k..szer-en el*atároztam.ok m7. amikor a #or.d7++entett.. *o..ett0 :em *a. ma%d *irtelen elt-ntek. )ált )ilá. sok .)+ől *ián. %elentős a**oz.nak /reztem ma. ami a martin)illeBi torn. csak +ámultam. *o.talan$tottak. *o. /s )/. *o. )alami sz/p mondat*oz *asonl$tott m/. s a kocsi rázása ellen/re ezt a pár lapot szerkesztettem..... amel. a k/sz3lő #ilm lelke )aló%á+an m/. inká++ csak k$nosnak /reztemJ sz$)ese++en őriztem )olna a #e%em+en tartal/kul ezeket a nap#/n..telen #eladatot.ondolnom0 D000E Bár ma.

es időszeml/let medr/+e terel%em0 6s akkor )áratlanul #eltárult előttem a *$radózásnak ez a páratlan dara+%aJ az az epizód.ot kellett me. mont$rozásának le*etős/.ire szer)esen a #ilm an.pon.. ellentmondás+a ke)eredtek..et F2o*adtBten.al tel$tődtek )olna. *o..*atót nem láttam korá++an *á+orAs #ilm*$radókon.a. az 1>Z!Bas támadások e.iá%a általá+an na.a. mint*o.s/. /s $..em #el a #ilmet..z$tett reális ide%e )áltakozott )olna a %át/k#ilmes eszk7z7kkel me. mel.)erek t3z/+en kelt át0 " támadás+an r/szt )e)ő szo)%et katonák t7++s/. el)ile.drámai++ esem/n.. *o.est a 4in$ma v$rit$ módszer/re eml/keztetett..á/ /s az el+esz/lő/ 7ssze*asonl$tásak/ppen k/t e.ondolom..esnek.. *o. mel.H (el%esen e.. ki kellene zárni a %át/k /s dokumentum#ilmes an.á*oz.más*oz k7zel álló.. *o.atók7n. . /desan.+ől állt )olnaJ a . pusztán #ormálisnak t-nt számomra. amel.. szer#elett kia.et a %át/k#ilm /s a dokumentum#ilm elemei0 "kadál.on rossz minős/. a mAlt*oz )aló k/t#/le )iszon.. az 1>Z!Bas na..) A% )áltozata. o##enz$)a ide%/n e.a.ira term/szetes módon.sz3letett a #or.erekkor no)ellisztikus epizód%ai+a e. parád/s #el)/telekkel találkoztam. k3l7n+7ző #esz3lts/../s tartamA idő)elJ az inter%A pontosan r7.ot e. dur)a konstrukciót.oldás000 1indazonáltal nem +ánom.6s ekkor me..et nem láttam arra.zet000 4m annak #eladásá+ól. a *$radó#ilmek mintá%ára /n ma. te*át k/ts/.ón0 O Semmi e**ez #o.mást. #/n. az an.pedi..s/. mert e. menn.an.. /s ennek a #or. ter)eim szerint k/t r/te./t 7r7k$tette me.i+en k/peznek ma%d e.. a)a. 7sszeáll$tásuk ideolo.ek e.t. az/rt illeszkedett enn.m/rkőz/sre eml/keztetett a *el. a n/zők számára0 " mai napi.altak )oltak0 Semmil.d7++entő dokumentum#ilmkockákra. *o./szen k3l7n7s *$radór/szletekre siker3lt ráakadnom0 Sok ezer m/tern. )áratlan *atást keltett )olna ez a me.ik le..nek során a V7r7s @adsere.atók7n.n/znem.ek a szo)%et *adsere. e k/t s$kon )e.. miszerint a Tükörben szereplő *$radór/szletek )aló%á+an utánzatok.3l is tel%esen term/szetes módon szerepelnek e..más mellett a #ilm*$radó r/szletei /s a %át/k#ilmes epizódok0 1/.ek dramatur..e oda)eszett0 -A .)asá.inter%A r/szleteit illesztettem )olna +e.anis szer)es e.erIB nek is ne)eznek. átkel/s/t dokumentálták a Szi)as #ol...a. *o..am )ettem #el őket0 " dokumentuman.. mert )a.en le*etős/..e )olt.általán nem akartam0 @irtelen roppant k/ts/.)olt.ilkos átkel/s sz$n*el.. már nem e.általán nem k7)etkezik.et /s Pkra%na *atárán elter3lő *atalmas mocsár. ol.ámmal k/sz3lő m/l.. de k3l7n+7ző nemzed/kek*ez tartozó eml/kező mAlttudata ele)ened%/k me...ikusnak. 7ssze#3.. pin.)nek minden inter%Ar/szlet/t %át/k#ilmes %elenetekkel cser/ltem #el0 :em alkottak u. e.. le*etős/..nom ezt a tAlzottan e.es nappal a n/met .. a szó szoros /rtelm/+en a *á+orAs F*/tk7znapokIBra koncentráltak r7)id.ord'/ 1 ! . *eroikus /s . mel.an )/lem/n.. ezt a za.ozták e./p#e.enes )onalA.7r7k$tendő rendezői eml/kk/pek ide%/)el0 2áadásul mindez )alamel. elemei k3l7n+7ző s-r-s/./t0 6pp ellenkezőle.i #ilmszala.ann. mel. *o.s/.szer *allottam ol.ed3lálló O 5z a Kr$m #/lszi.$lt )olna arra. a k/ső++iek+en el kellett *a. mel. /rdekes.. semmitmondónak /s monotonnak t-ntek a #orma+ontó szu+%ekt$) /s a *iteles dokumentális idő k7z7tti átmenetek000 e..általán nem t-ntek )alószer-nek.... e. /s ezt e. n.. A. mel. a Tükör struktArá%á+an )/.. rátaláltam azokra a )aló+an me./stelen k/psoraik+an.ess/ )ált..et0 1indk/t r/te. m$.

. A.an *i*etetlen3l na..e... mel. *o.. a )ásznon.ső #ormát /s /rtelmet adtak ennek az epizódnak0 8en./+k/nt az 4llami Film+izottsá. aki sem eredeti el.em+er )ette #ilmre ezt a %elenetsortH 5z az á+rázolás k3l7n7sen az/rt ol. a #ilm mint ol. /s mindez rólam szóltJ az /n szem/l. A% epizódokat $runk.. operatőre m/.i m/ter #ilmet Fpazarolt elI e.*alt..etlene.ikus sorsuktól me.a.tudtam.. a #ilm an..ázol)a )ánszor.i% (arko)szki% )ersei pedi. m/.. t/ma r7. /ppen ezt a %elenetet t3ntess3k el a #ilm+ől0E 5zek a k/pek azokról a szen)ed/sekről.a..száz m/ter ne....em )olt0 D5./rlelt. mindent +et7ltő..+olt alatt a *orizonti. amikor a k7r3l7tte za%ló esem/n... e. *aditudós$tó enn. A. aznap me..ek l/n. m/.ek az el+esz/lő .esen me.e /s t7++/rtelm-s/.a. *o. amel. akkori eln7ke. )/.ó em+ereket0 Szinte senki sem t/rt )issza onnan0 " katarzis*oz *asonló /rz/st keltett +ennem ezeknek a #ilmszala. t-nt.is mindi. em+ertelen ter*ektől.an m/./s tra.ermekkoráról szólnak0 Ne ezek az álmok sem tett/k le*ető)/. szerepet kapottJ az el+esz/lő #eles/.telen mocsár saras )$z/+en t/rdi. azt k7)etelte. a #ilm sz$)e.il)án)alóan na...ontosan . *o..el/s ked)//rt0 :.e.an.endő a**oz.z$t/s/re. szomorAsá./t enn..-.ne)ezett t7rt/nelmi *aladás/rt #izet3nk0 5.en0 1e. ki+ontakozzanak a sz$n/sznő óriási sz$n/szi k/pess/.pedi.3l A.#i. *o.ire át*ató erő)el me.ilmszalagra rögz(tett.a aktuális #ormá%á+an.7r7k$tette0 "mikor már csak n/. mert csak em+ereket látni a #ilmkockákon0 " sima #e*/r /. ennek az epizódnak #elt/tlen3l +ele kell ker3lnie az intim l$rai eml/kez/sk/nt induló #ilm3nk+e.. ez az eredeti koncepció alap%án #el/p$tett szerep nem ele.telen sok áldozatról +esz/ltek. *o. *atároztunk. *o.ról szólt ez az an. /s az a +ámulatos /rzelmi *atás.#a%ta e. A%ra le#ektet)e az alapokat – az A./s drámaisá. pillanatra sem le*etett azt *inni.. *o.ekkel – A%ra me.ei./rtettem.em+er k/sz$tette0 "mikor a #ilm)ásznon – akár*a a neml/t+ől %7nn/nek elő – a szemem el/ tárulkoztak ezek az ere%3ket me. k7z/ppont%a..arita (.ra r7..an az el+esz/lő /desan.z$tett perceknek a me.7z7tt minket a dokumentum eszt/tikai minős/. megörök(tett val#szer3s$gn$l' A *őstett /s a *őstett /rt/k/nek m3v$szi ábrázolásává lett0 "zt a t7rt/nelmi kr$zist %elen$tette me.rázó ere%.i #ilmidőnek #elel me. Xermas. a *osszas me.s/..at$)unk maradt a Tükör +e#e%ez/s/*ez Dami tizen7t percn.. mel. sem a #or.pedi.okat0 V/.7t7rt em+erek.atók7n. na.)+en nem szerepelt0 :a.ondolásom+an.re ezáltal szert tett0 "z az anyag 6irtelen többet jelentett egyszer3en $s .. a*o. te*ets/.. arról a )/.. )/. amel.a e.e. /rtelmetlenek ezek a szen)ed/sek – a *al*atatlansá. *o./rt ol. *o. /s a sz$n/sznő m/. nem l/tezett0 1ár kitaláltam /s #el is )ett3k azokat az álmokat.e le.. *o..ere*o)a dol.ozott.e0 Valami)el k/ső++ me. e.a. sa%át #á%dalmas /lm/n.. amikor esz3nk+e %utott..E.on tetszett nek3nk..rázó m/l./t is ő alak$totta0 6s csak ezután )etőd7tt . m/. árat #izett3nk0 K/ts/. narrátort kell szerepeltetn3nk +enne..*aladó. l/n../szet alkosson0 " #ilm csak akkor %7tt l/tre a ma. /s )aló+an #el is tud%uk *asználni ezeket az adottsá. akkor me. "rszen. e *á+orAs #ilman.%a szerep/t %átszó 1ar.A k/psor %elent me.al. .an át*ató /s az/rt t7lt el ol.. sz7rn.telen3l kiemelkedő te*ets/.H 1árBmár *i*etetlen.

))el kapcsolatos alkotói t7rek)/seim0 &..en a #el)/telre )áró %elenetek +első állapota. az eml/kezetem. ele)en.mer/sze++ )árakozásaimat is #el3lmAlta0 L. a #el)/telek során találtunk ki. mel.eznem. )izuálisan me.. "lekszandr 1isarinnal eleinte me. A.alkotni az A% %elenetek dialó.atás *el.. a*ol ne.ondolatok /szre)/tlen3l eloszlottak a tel%es #ilm+en0 " Tükör c$m. /s merem rem/lni.rá#iák alap%án pontosan rekonstruáltuk.#ormált elk/pzel/s3nk. a *ős7k lelkiállapota0 Ne m/..ire )álnak term/szetess/ a #or. ezek a . #ormáltunk me. *o.. *o.az./rtettem0 5++en a #ilm+en t7++ek k7z7tt +emutatom azt a kis #alut.atás előtt inká++ azt FlátomI /s azt k/pzelem el. *o.. mil..0 For.atás k/ső++i *el.az. ebben a *áz+an telt el.. /rezte. mil.3l is siker3lt elker3ln3nk.atás +e#e%ez/se előtt nem #o.talan$tó /rz/s.u. a++an a pillanat+an. *atározotta++ szerkezet..en te*ets/.assuk az el+esz/lő mAlt%ának /s %elen/nek ide%/t0 &. mil.e. mik/nt.#or. *el.atását.sz$n/n talál*at%uk me. mi#/le kapcsolat alakul ki a sz$n/szekkel. akinek az i#%Asá.on sz/p )olt. *át*a semmi sem lesz e++ől a )állalkozás+ólCH000 1e.)ekre /p3lő #ilm%eimen dol..eket ki kellett #e%eznem a #ilmem+en000 000" *áz előtt mező )olt0 5ml/kszem..is mil..ámat. amikor me. *o..ondolkodás le*etős/. *o.atók7n. reakció%a a le. /s en.%uk me. sa%át /pen maradt alapzatán F#eltámasztottukI a k/ső++iek+en lerom+olt *ázat0 P. /ppen a Tükör munkálatai k7z+en k3l7n7sen )/. *o.#el az a .etlen tel%es k/psorról )a.a ezen a *el. el az a n.on0 6s csak azután kezdtem el #or. amikor munkálatai teljesen +e#e%eződnek0 " #or. )/.) csupán a to)á++i .. a*ol az el+esz/lő sz3letett..)en /))el korá++an állt0 "mikor azután oda)itt3k az /desan. /rz/kelt3k a k/psorok+an ki+ontakozó l/lektani *el. ott /rtsem me. nem *a. /s *o. /s a*ol .zetet0 S mindennek a pontos k/pi me. a #or..es Aton %árunk – a *áz azokat az /rz/seket )áltotta ki +előle..ire t7r/ken. mint*a )isszat/rt )olna a mAlt+a0 "kkor me. a #or.ek el a #or.atók7n.#ilm keletkez/st7rt/net/ről mes/l)e azt szerettem )olna +emutatni.en módon #e%ez*ető ki ez az állapot #ilmszala.átI. ami i.pró+áltuk a m-)/szet eszt/tikai /s etikai alap%airól szóló pro. őrizte me../)el )álto. kell u.i #oto..an %e.en m/rt/k+en #3.oz)a is sok mindent utó++.os )olt számunkra.+a +orult0 Fe*/r sz$n/t.)et.alkotni a #ilm F7nma.ondolatainkkal me.. amikor )irá. amel.letes #ormát 7lt7ttek a #or. %elenetről nem )olt elő$rásszer-. de atmosz#/rá%uk )ilá.en le.látta mindezt.$ts/. +első #esz3lts/.atás *el.en #ormá+a 7nt7m mindezt0 "z/rt me. csak a++an a pillanat+an sz3letik me. ezt )/. )a. tudatos el)k/nt #o. *o.em e..ás se. /p$tett3nk #el0 "mikor pedi.anazon a *el. percenk/nt )áltozó szerkezetk/nt /rtelmezem a #or. *o. *ál[ istennek. mil. me. #ilm elk/sz3lt/i. mint 1 G .almaztuk me.sz$n/re.ramszer.atástól. a #ilm.#elelőit csak a #or./t teremti me. menn... )á.le.. nem tudom..atók7n.esen....en k7r3lm/n. menn. *o.usait0 4m.komponálni /s #el/p$teni a #ilmet0 Fontos )olt me. a *áz /s a szomsz/d #alu+a )ezető At k7z7tt *a%dinamező )olt0 :a.ondolat.atók7n.kezdt3k a Tükör #or. ezt me...ermekkorá+an /lt a sz3lei)el0 2/./rtettem.. *o.sz$nei0 5.ek k7z7tt tud%a me. *a)as mező*7z tette *asonlatossá.atni.en.en./rteni.es szerzőtársammal.. )alamint attól.

*o.ot sz3ltek az ezzel kapcsolatos ki%elent/seim0 :/mel.. /s +e)etett3k *a%diná)al. se*o.)/deni a me.#ilmemen dol. ám ők e. me. le*etetlen.ozni.u.ire . sem tud%a )iszonozni a *ozzá k7zel állók szeretet/t.ek+ől a k7n.ermekkori eml/keim %elle.azolták0 " n/zők le)elei.omása.3znek. akiket )/.k/rt3k őket. nem /rt/stől0 :a. a kol*ozparasztok nem titkolt csodálkozással )ett/k tudomásul. ol...ott el az az /rz/s. arról.ondolata..ek a mi szánd/kainkat i. makacsul *itt3nk a++an. a #ilm eszk7zei)el n. mindazt..iscsak +/r+e )ett3k ezt a #7ldet.. *o..talan$tó az em+erek reakció%a akkor. *a titkos dol. *anem az em+er sorsának alakulását me.em is kiá+ránd$tott +izon.ne*eze++en azt tudtam me.. m/.es#a%ta reakció%a0 " Tükörben e. /s azzal )ádoltak./rkezt3nk ide. mert rossz neki a tala%0 "mikor azután mi m/.ok mellőz/s/)el szól%ak #/lt)e őrz7tt titkaimról. nem el/.on n.en u. amit től3k kapott0 L.en #ontos a n/zők számára0 Filmem+en azoknak az em+ereknek az /let/t kellett rekonstruálnom.. ez )olt el.ot.sz$nei után n/z)e me. sőt kiá+rándultsá. mell.ondolat )aló+an sz-nni nem akaró .adtatása.áim *arciasan rám támadtak. amelyek a szeretteim6ez .anil.e0 :em tudom.$ltan /s k7z)etlen3l. ami számomra a le. *anem azokr#l az $rz$sekr)l.)em ele%/n id/ztem. *o. a le.os n/zők ide. *a nem )irá..akra++an /s . amel...ma. nincs más e.en sz/pen #e%lődik0 Siker3nket ked)ező elő%elnek tartottuk0 "z eml/kezet3nk+en re%lő ama k3l7n7s /rzelmi adottsá.el k/pesek )a.ált ez a mező. akinek az a +en.et )el3k szem+en /rzek0 "z epizódok. ne le. e. mel.on me.an em+er szen)ed/seiről akartam szólni.más sza)á+a )á.akran +izalmatlansá./rtenek +enn3nket0 " k/ső++i esem/n. mel.3tt/rz/s /s a )isszat/r$t*etetlen adóssá.re . *a )alaki komol.etlen dolo.. itt nem marad me. sok mindent me. *o.. mint az igazság kimondásának vágya' 9.7trelmet okoz neki0 K3l7n7sen n. szer/n..általán nem ma.osa++ ./+ elre%t)e +enne.enked/se0 " koll/.. illusztrálására szol. /s ez a .telen3l szeretek /s %ól ismerek0 5../ szerette őket.en kimond*atatlanul #ontossá )ált ez számomra akkori+an0 6s ki)irá. minden#/le #ort/l. /rzi... nem sz-nő /rz/s/ről.)a +izon. a *a%dina.zottH "mikor elkezdtem a Tükör c$m./rt/s ma.ma.aráznak0 " me.. k7)etkező munka csupán.. #ilm nem e...át....is mániákusan. me. titkokat kerestek.telen3l ma.eredm/n. mentett me.. az e. akkor e. *o.#ontosa++0 1iután +emutattuk a #ilmet...talan$tott minket a #ilm #o. mil. *o.e.arázni a n/zőknek.akra++an #o..unk az idő leple m7.atás *el.*atározó (5((0 5++en a #ilmem+en )állalkoztam elősz7r arra. )ess/k +e számunkra *a%diná)al.aidról +esz/lsz0 5zeket a ki%elent/seidet szeretn/d me.atták... *o.eket a #ilm *őse a le. *o.ondolásom l/n.. korá++an nem találkoztak a #ilm k/pi po/tiká%ának k/rd/sei)el0 5n.an )eszi a dol.asa++ #okára nem is szám$t*attam0 (o)á++i munkám szempont%á+ól rendk$)3l #ontos )olt a n/zők il. a #ilmnek nincs más titkos .sAl. *a a munkánk enn.*atározó mozzanatát0 4m amikor a #or./ *atolni0 6s #ilm3nknek erről kellett szólnia.. *o.amról akartam #ilmet csinálni0 V/.ontos számunkra.zik ki a *a%dinamezőCH000 1il.+en csupán e. mi t7rt/nt )olna a #ilmmel. *o..amról akartam +esz/lni.zetes /s na. minketJ a 6it' @itt3nk a++an.eknek ez )aló+an ke)/snek t-ntJ re%tett szim+ólumokat.u.ó)ni. re%tett /rtelmet. *a%dinát nem találtunk a mezőnJ a kol*ozparasztok már /)ek óta ló*er/)el /s za++al )etett/k +e ezt a #7ldter3letet0 1e. mint*o..

*o. )/..e isE0 Xuszo) persze a ma.. etikai szempont+ól nem tud%a el)iselni a sz7)e. az alkotó csak 7nma..al t7ltik el000 5. irodalmi0 " #ilmm-)/szet+en a dialó.e.)/t.erli a narráció tAlsá..unk elk/pzel/s/ről.#ontosa++ /s le.ozásá+an partnerr/. illet)e a )á. k/sz3lő #ilm arculatát nem le*et a #or. *ozzáse.. a ma. le*et /rteni.. ami a #or. kapott sz7)e. a le.$lt 7n/letra%zisá./t.a.kor na.t0 A FILM KÉPI VILÁGA " d$szletter)ező*7z /s az operatőr*7z #-ződő )iszon.7s )/. za)ar+a *ozza. *o. *anem tel%es %o. k7z7n.u.arázta.olulta++ eleme az. /s no*a a k3l7n#/le rendez/sek során k3l7n+7ző /rtelmez/sekre tesz szert. de az $.*al a #or.osan őszinte. *o.re*a%tói. ol.áim )/lem/n.. *o. /s a pár+esz/d mindi. prózának ne)ez*ető.z/s/re. sőt in.3tt dol. az.us a #ilm an.oztunk0 "mikor Xuszo) elol)asta a Tükör #or. már nincs t7++/ semmi irodalmi +enne0 " munkák )/. az utolsó perci. 1 U .3nk a #ilm irodalmi #ormá+an t7rt/nő le%e./szen a !olarisig e. diplomáciai /rz/kre )an sz3ks/... n.ó #á%dalommal /s n.kr$zis állapotá+an #elid/z.ondolásunk kidol. e. nem )állalta el az operatőri munkát0 Visszautas$tását azzal ma..en %ellemző p/lda )olt erre t7rt/netem Va. alkotókká )ál%anak..atnom kellett koncepciómról.ek már semmik/pp sem irodalmi alkotások0 5zek inká++ a**oz *asonl$t*atók. #ilm elk/sz3lt.atnunk kell a**oz. aki)el e.át. )ak em+ernek elmes/l3nk )alamil.ismerniH " #ilm+en me. ezek a c/lok az operatőri munká+an0 Ol.3k. )a./+en semmi k7ze0 " sz$ndara+ irodalmi m-#a%.a mód%án +ecs3letesen /s őszint/n )iselkedett. koll/..optimálisa++ #ormá+an )alósul%anak me. *o.oznunk a #ilmk/sz$t/s #ol.kor tel%es e.0 5lő#ordul.általán ne marad%anak a #eladatok passz$).7trelmet okoznak neki.A r/szt)e)őkk/. r/szt)e)ő)/ te. *iszen a dialó.atók7n.amatá+an0 "z irodalmisá.. mint már eml$tettem..+on. sz$ndara+ot ol)asás k7z+en is me.)+en irodalomnak..en lát)án.. p/ldául az operatőrt sz7)ets/. a sz$nm. akikkel a rendező me.atók7n.atók7n.ondolatait0 4m a**oz./sz/+en *all. el.#elelő me.ólista 7sszeáll$tására. e./+k/nt. amikor e.. aki a #ilm munkálatai+an r/szt )esz0 K3l7n7sen #ontos..usok+an ki#e%ezett eszm/k /s %ellemek alkot%ák a l/n.is miután e. *o..im Xuszo))al.már eredendően is rendelkezik sa%átos arculattal0 4m e. csakA. .e.3k őket. le*etős/.ső c/l%ainkról is *all.)0 6s az irodalomtól k7lcs7nz7tt pár+esz/d*ez a #ilmm-)/szetnek l/n.an )an m/.. *o..talansá.ezt/)el u. szoron...$tsem az operatőrt a me.oszt*at%a /rz/seit /s .ik 7sszete)ő%e0 5l)szer-en /s k7)etkezetesen tAl kell l/pn3nk azon... *o...atók7n. le.. l$rai tónusa.áról szeretne +esz/lni Dez )olt. mint +árki mást.oldás*oz0 1 U &.ának csak e. beleolvad a #ilm+e. /s mindezt át kell dol.)+ől me.es3nkk/ te.

et /rt a munka./s0 " Tükör #or. a zeneszerzőnk p/ldául csak n/*án.%o++ #ilmed0I 2em/lem.)en /))el azelőtt. *o. #ol..ann. másik operatőr.A. zenei r/szletet komponált a #ilm*ez.s/.. #á%dalmat /s szomorAsá.sak miután k/pesek )oltunk me.. más alkotóte)/ken. "ndre%. akik )ala*a e++en a *áz+an /ltek. *o. látszik... s u.. elk/sz3lt #ilmem operatőr/t alkotótársamnak tartottam0 Filmez/s k7z+en nem ele. )an – de őszint/n szól)a /n ut#lag /s tisztán elm/leti Aton %utottam el e**ez a ....ondolat*oz0 " )alósá..3nket. amikor )/.okkal.i% 2er+er. 9eor./re.eket le*et elmozd$tani. *o. ezt is őszint/n mondta0 (alán /ppen az/rt.an állapot+an. m/. amikor nem /rtett3k me. le*etetlen )alódi #ilmet csinálni./sz/+en me.is a #or..atócsoportunk mindi..mást.anA.) e./s )/rm/rs/klet-.ártási – k7)etelm/n..ulatá)al #el)illan.. u. %ellem.ire is szomorA.oztuk e.tatni a munkát0 Va. mit tartunk /rt/kesnek.za)arodtamJ minden kiesett a kezem+ől.i eddi. szentnek /rezt3k e. *o.E....ik )a..sz$nt..*o.mást az operatőrrel..ult0 " )álsá..ira k7zel ker3lt3nk e. tel%esen me. k3l7n+7ző napszakok+an lát*assuk a *el.atás ide%/n0 "z eml/kez/s *an. napi. rá/rezz3nk k3l7n7ss/. )aló+an szer/n.atást0 . me. ez a le.ről az im/nt szóltam.on r/. állt *el.másnakJ arról.el*ess3k k3l7n+7ző idő%árási )iszon. k7zrem-k7d/s/)el elk/sz3lt a #ilm..em%e). e.telennek tartotta a poz$ciómat0 &. mint mi a #or. k/ső++.%ainak lelki5szellemi kapcsolata rendk$)3l #ontosnak +izon.atása k7z+en i. mindann. m$.ensAl.re az e.+esz/lni a pro+l/mákat.. t-nt.an #ormá+an.en+en )/. *o. az e.k/nt dol.en titkom nem )olt a munkatársaim előttJ /pp ellenkezőle.atócsoport +első /let/nek s k3l7n7s kl$má%ának k7sz7n*ető.ozott0 1ert mindaddi.atók7n..szer elismerteJ FBármenn.A /s #ontos alkotó%a a #ilmnek.#elel%en. át*assanak +enn3nket azoknak az em+ereknek az /lm/n. e.ei. a diplomáciai /rz/kre.s/.mutatnom neki000 nem tudom000 :em tudok sz$nlelni0 :em tudok a +arátaimmal diplomatikusan )iselkedni0 1indenesetre )alamenn.. A.elmező /s ..eknek kell. #or. /s mit alantasnak. kiss/ ra)asza++nak kellett )olna lennemJ talán nem kellett )olna tel%es e.szálunkkal nem kapcsolódunk e..../n #el/p3lt a d$szlet. másik ta. n/*án. mil..anazokat a nap#elkelt/ket /s naplement/ket.endő e.t7rik a munka ritmusát.%ának munká%a a #ilm k/sz$t/s/+en0 "rt. szer)es e. *anem csak a #or.ian me.el odamentT )ártunk a )irradatra. mint +árki más.amat nem #e..anazokat az esőket /s k7d7ket látták ne.is )itat*atatlanul u. me.. ol.#o. s nem k7t 7ssze minket k7z7s )/rkerin.az.etlen3l attól...3l is elk/sz3lt0 1ikor az idő puszt$totta *áz *el. mert Va.más*oz. mert az utó++iak )aló%á+an csak me./sz #or.ok k7zt0 "rra t7rekedt3nk.más*oz0 "z alkotócsoport ta.en ismertem. *iszen n/lk3le nem %7tt )olna l/tre a #ilm ol.ter)ezett munká)al szer)eződ7tt /s módosult.ekezt3nk szinte mindi. e...atást0 " #ilmes munka Dmik/nt +ármel. /s elő#ordult. most kellene *ozzá#o.tassuk a #or. minden ide.nunk. ráadásul a ter)+e )ett *atáridőn/l elő++ is #e%ezt3k +e a #or.ot /rezt3nk – A. *a rá%uk alapozunk mindent0 @e.atócsoport kora re.es r/szleteit kellett )olna me. mint amil.im Xuszo)ot na.s/. látszik. csak akkor tudtuk #ol.... *o.ismertetnem )ele a koncepciómat.E mindenekelőtt bels) /s nem k3lső – #e. előre me..almaztuk a ma.3tt lenniJ mindenről +eszámoltunk e.elmi rendsza+ál.os percek+en Dakadt +elől3k %ó n/*án.. )aló+an sz3ks/... mel.unk elk/pzel/seit a k/sz3lő #ilmről0 2áadásul tel%esen #3.en szerepet %átszott a #or. amikor e.. *a k3l7n+7ző korA. mit tudunk /s mit szeret3nk. *o.#i. nem )oltunk ol.szer-en szoros kapcsolatra l/pni a munkatársakkal0 L.+an so*a semmil. ez az alkotó #ol.atócsoport e. k3l7n+7ző mAlttal .. tel%es %o.

ne*o. *o.%elen$t/s/t0 " sz$nes #ilm %elenl/te manapsá. nem azt tett/k. *o. )/.alai között emberi lelkek lakoznak' " #ilmes lát)án. /s 7ntetszel.k3l7n+7ző++ em+erek e.es koncepció me.ozni #o.eredm/n.akran a #ilmszala..re komol. az á+rázolást0 5zt a k7t7tts/..emelt/k szakmai le*etős/.s/. akt$) *atást . %ellemzői)el ma.ik le... pompás me.akra++an #eketeB#e*/r #ilmek0 " sz$nek +e#o. amit e.on .komol. mint *o. a %ól me. *o. el#o.uktól me. )a%on a rendező )a. sikeres panorámak/p.oldódnak0 "z operatőr /s a d$szletter)ező nemcsak azt tett/k..áimmal.. #ilm k/sz$t/s/+enJ a #el)ett %elenet e.eik sz$n)onalát. az operatőr szerepe me.. másik .oznak e.iai elem/)/.%elen$t/s/t0 " sz$nek semle...an le*et az á+rázolás tár. )a. *o.ilmk$.ondolkodnunk a sz$n paradoW szerep/ről a #ilmm-)/szet+en. mintsem eszt/tikai kate.ória0 5z/rt nem )/letlen3l sz3letnek e. 6iteles me.. nem *a.re0 6ppen ez/rt manapsá.sak e++en az DemelkedettE állapot+an %ut*atunk el a )alódi /s *iteles á+rázolás szint%/re. a d(szlet . akkor tel%esen l/n..#ilmemet illeti.atócsoportunk. amel.azsá. sokkal ne*eze++.eket. talán m/./+en ide. a n/ző+en k/ts/. mel. amit elker3l*etetlen3l #ontosnak tartottak0 5z már nemcsak e.állap$tani. *anem azt... l/n.át a kamera szemsz7.adott e. már ne*/z )olt csupán az /n családom t7rt/netek/nt /rtelmezni0 @iszen a le...es#a%ta rend%/+en )alódi alkotói e.en /s )/.szer-en a #ilm szer)es r/sze lesz.k7r alakul ki k7z7tt3k... akkor ez nem %elent mást.szer-en szakmai *ozzáállás )olt.. e. kiss/ me...3ttm-k7d/s eset/n a tisztán tec*nikai pro+l/mák szinte ma.*atározó++Be e.ondolatot.. márBmár e.adása sa%átos #izioló.ok il.telenn/ )álik.an el kellene .. *a #ontosnak tart%uk a )alósá.ik )a.et a#elől. előn.iscsak a+sztrakcióH000 Sok mindent le kell k3zdeni a**oz. mint a n/zőkkelJ *iszen a +emutató pillanatái. . . /pp az./+ől m/../s0 6s ami konkr/tan a Tükör c$m. nem azt %elentette csupán.szer-en me.osztani a koll/. a rendező /s az operatőr a #est/szettől k7lcs7nzik azokat az el%árásokat.aráz*ató #izikai oka )anE m$g egy további kötötts$ggel ter*eli me.re .rendelkező em+erek. mond%uk az operatőr ki)álo.iai %elens/. rendk$)3l megne6ez(ti az i. ezt a na. *anem minden eset+en e.et azon+an #el kell oldanunk.ekkel *atni pró+álnak a k7z7ns/.elmet0 A .#ilmek 1 > . *o.es$t/s/re kell t7rekedn3nk. *o.old*ató elemeket0 .+en ki találta ki az e.$tás./sz csoport%a )ett már r/szt e++en a t7rt/net+en0 1int*a ki+ő)3lt )olna a családom000 " dol.. a munkatársakat )aló+an /ltetni kezd%/k az em+er elk/pzel/sei0 "mikor azon+an elk/sz3lt a Tükör.a++ pro+l/ma persze a sz$n pro+l/má%a0 V/..től #-t7tten dol. mel. a n/ző m/.*atározó dramatur.iai /s pszic*oló. ki oldotta me.../sz e... /s az em+er rendszerint nem #ord$t rá k3l7n7se++ #i.letesen intim koncepciót. +előle minden erőltetetts/.. ám k7z/pszer.totál pro+l/mát.)alós$tásán0 6s *a )alódi alkotói l/.ondol%ák csak me. *iteles me..e. kinek e. *o.an kell csinálniE. tudtak csinálni. kinek %utott esz/+e e./n.e. nemcsak tel%es$tett/k a k7)etelm/n. l/tre*ozásá)al kapcsolatosan #el)etődő e. mel.on ne*/z is )olt me....7se++en #el)enni0 &l.á+an a sz$n )álik a #ilmk/p me. inká++ kommersz i.at%a a rendező %a)aslatá+ól a tec*nikaila. me..akorol%anak a n/zőkre0 @a azon+an 7nma... %o++an mond)a *ián..en esetek+en )aló+an le*etetlen me.)ilá...szerkesztett. *o. családot alkot)a. mil.. amit Fle*etettI Dte*át amiről k7zismert )olt.nek na. *o.. azonos szen)ed/l.en tapintatos is )olt a #or.est)is$ge Dmel.et őszint/n szól)a na.

sz$nes. a sz$n/sz me.. a sz$n/szt.atásakor )/. ol.os r/szletei+en m/.et nem le*et eltitkolni0 (erm/szetesen #el le*et osztani a szerepeketJ a rendező kidol. me. #elsza+adult módon %átszani. #esz3lts/.al *ián.et eljátszani nem le*et0 @a )alakinek ne*/z a lelke.e0 " tec*noló.ra#álás pro+lematikussá teszi az á+rázolás ki#e%ezőere%/t0 " tel%es sz$nk/p *atására keletkező /lm/n.o++ a sz$n/sz #elelőss/.. #ilm #or. $.an spontán..is ol.+an0 @a azon+an a #ilmsz$n/sz ma.ton ol.amat elra.onI illusztrált k/peslapok +e#o.z$ten/ #ilmszala.es$teni a sz$n*atás akti)itását0 " kamera mint*a csak a )aló /letet r7.al a%ánd/kozza me.iai #ol.adásá)al rokon$t*ató0 " sz$nes #oto.azda.lo.sz-nik a )álasztás le*etős/..ondolás+ól #akadó *el./nek #eloldására.ese++ )olna sz$nes /s #ekete#e*/rB %elenetek )álto. term/szetess/.an állapot+a kell kerülnie.en0 5kk/nt )álik le*etetlenn/ a k7rn. en.et. amel.iá)al /s rendszerint a sz$nnel )$)ott *arc eredm/n.ra.*$t/s/re talán *el. kudarcok/rt 7ssze*asonl$t*atatlanul na. *o.ok a #elelős0 " sz$n*áz+an az el/rt eredm/n.am )a. a +enn3nket k7r3l)e)ő )ilá.atásá)al semle. a le. ne*o. akkor pedi. a sz$nes #ilmkockák+ólC " sz$n mec*anikusan pontos reprodukció%á+ól minden +izonn.et a sz$n/szek ki#e%eznek. *ozza k7zele++ a látásunk Dnem csak a *allásunkE %ellemzőin alapuló m-)/szi i. *o. *a a sz$n/sz a rendezői koncepció ismeret/+en /rkezik a #or. sz$nelemeinek szem/l. )an a #ilm eset/+en isJ arra a )alódi lelkiállapotra )an #elt/tlen3l sz3ks/..eitől.)áltoztassa ezt az állapotot0 "zt pedi..+en minden/rt.azodik0 6s amikor a rendező a k$)ánt lelkiállapot+a *ozza a sz$n/szt.atás k7r3lm/n.. *i*etetlen... amel. a rendező)el dol... /s ezzel az alkotó el)esz$ti szer)ező szerep/t. mert. #ilm%/nek a #e%lőd/s 7nt7r)/n.ozza *ősei lelk3let/nek partitArá%át..es )álasztáson alapuló át/rt/kel/se is0 Bármenn... no*a a rendező ma. ezt nem tud%a tel%es e.3l is l/lektanila.sz$n/re0 6s ez az/rt )an $. mel.ek/ppen sz3letik0 A FILMSZÍNÉSZRŐL 5./sz/+en eltitkolni0 P. a szerepet.ozza ki a szerep/t../+en a sz$nes #ilmm-)/szeti tec*noló..a dol.elnie kell arra.ek/rt )a.%elen$t/s/t m/./*ez /s k7ltőis/.is a #eketeB #e*/r #ilmszala. pontosa++an a++a az . mi/rt árad #ol.k3l7n#/l/++ módokon le*et el/rni.*amissá.. 3. amel.0 " sz$n/sznek )/.an$.. annak ellen/re.ező )ilá. a sz$n/szi szerep%át/k/rt is /n ma.ozó sz$n/sz %ellem/től is #3.tekint/se a F.kor kimondottan árt a #ilmsz$n/szi munkának. a sz$n/sz a k$)ánt állapot+a ker3l%7n0 5z a #or.atás *el.ozni #o. sz7rn. s me.zetek*ez i.a alkot%a me. mint amikor alak$tása a rendezői el. a m-)/sz n/zőpont%a.me.iká%ára /p3lő sz$npartitArá%a le. l/lektaná*oz. *o.eredm/n.an #antasztikus sza+adsá.e.. nem tud ol.e0 Ol. ez +izon.ad%a a rendezőtől azt a le*etős/.azsá. elk/pzel*etetlen a sz$n*ázi )ilá.ire #urcsa is ez./*ez0 " )alódi sz$nes #ilm l/n..

állapot+a ker3lnek a #or.atás ide%/n0 " sz$n/sz nem tud%a ezt a k/t m-)eletet e.,es$teni a #or.atás *el,sz$n/n0 " sz$npadi szerep kidol.ozásakor azon+an ezt me. kell tennie0 " sz$n/sznek e., dramatur.iaila. me.*atározott állapot+an *itelesnek /s k7z)etlennek kell lennie a kamera o+%ekt$)%a előtt0 1a%d pedi. a rendező, miután #ilmszala.on, kópián )a., másolaton k/z+e kap%a a kamera előtt alkalmasint )aló+an me.t7rt/nt esem/n,ek dara+%ait, a le.+enső++ m-)/szi #eladatai)al 7ssz*an.+an mont$rozásuk+a kezd, /s il, módon alkot%a me. a cselekm/n, +első lo.iká%át0 " #ilmm-)/szet+en nem %7n l/tre a sz$n/sz /s a n/zőt/r k7z)etlen kapcsolatának /lm/n,/+ől #akadó, a sz$n*ázat ol, )onzó)á te)ő +-)7let0 6ppen ez/rt a #ilm so*asem #o.%a *el,et tes$teni a sz$n*ázat0 " #ilmm-)/szetet az a le*etős/. /lteti, *o., +ármenn,iszer #elele)en$t*et e., esem/n,t a #ilm)ásznon0 1int*a term/szete szerint nosztalgikus )olna0 " sz$n*ázi előadás pedi. /l, #e%lődik,
kommunikál000 5z a teremtő l/lek 7nki#e%ez/s/nek e., másik #ormá%a000

" #ilmrendező m-.,-%tőre eml/keztet0 FKiáll$tottI #ilmk/pei a me.ann,i, számára /rt/kes r/szlet, dara+, t7red/k r/)/n az e.,szer s mindenkorra r7.z$tett /letet id/zik #el, mel,nek r/sze is le*et, me. nem is a sz$n/sz, a szereplő000 " sz$n*áz+an a sz$n/sz, mik/nt ezt )alaki Dtalán 8essin.CE na.,on találóan me.állap$totta, ol,an, mint a *ószo+rász0 4m az i*letetts/. pillanatai+an +oldo., *o., kapcsolat+an áll a k7z7ns/./)el0 6s nincs #ontosa++ /s ma.asa++ renddolo. annál az e.,s/.n/l, mint amikor a sz$n/sz /s a n/ző k7z7sen teremtik me. a m-)/szetet0 " sz$n*ázi előadás csakis a sz$n/sz – azaz alkotó%a – %elenl/t/+en l/tez*et, ő ma.a pedi. #izikai, lelki /s szellemi /rtelem+en /l0 Sz$n/sz n/lk3l nincs sz$n*áz0 " #ilmsz$n/sztől elt/rően minden e.,es sz$npadi szereplőnek a rendező se.$ts/./)el az ele%/től a )/./i. .el kell ma.á+an $,(tenie a szerep/t0 "z előadásról
alkotott koncepció%a #3..)/n,/+en %ó#ormán me. kell rajzolnia sa%át /rz/seinek .ra#ikon%át0 5zzel szem+en a #ilmsz$n/sz számára *atározottan *átrán,os, *a sa%át elm/letet dol.oz ki, *a ma.a állap$t%a me. a *an.sAl,okat, az intonációt, *a ma.a oszt%a +e az ere%/t, *isz nem ismer*eti mindazokat a r/szleteket, mel,ek+ől e., #ilm #el/p3l0 5.,ed3li #eladata az, *o., /l%enH 6s *i..,en a rendezőnek0 @iszen a rendező kisa%át$t%a ma.ának, el)eszi l/tez/se pillanatait, mel,ek a le.pontosa++an #e%ezik ki el.ondolásait0 " sz$n/sznek nem sza+ad me.za)arnia 7nma.át, nem mond*at le e.,ed3lálló, istenadta sza+adsá.áról0

Filmez/s k7z+en i.,ekszem +esz/demmel a le*ető le.ke)/s+/ me..,7t7rni a sz$n/szemet, /s *atározottan ellenzem, *o., a sz$n/sz ma.a teremtsen kapcsolatot az általa 7nállóan el%átszott r/szlet /s az e./sz k7z7tt, )a., akár azok k7z7tt az e.,mást k7)ető %elenetek k7z7tt, mel,ek+en %átszik0 " Tükör e.,ik %elenet/+en,
amikor a *ősnő a ker$t/sen 3l)e /s ci.arettáz)a #/r%/t /s .,ermekei ap%át )ár%a, %o++nak láttam, *a 1ar.arita (,ere*o)a nem ismeri a #or.atók7n,)et0 Va.,is, *o., ne tud%a me., )isszat/rBe *ozzá k/ső++ a #/r%e, )a., pedi. nem %7n )issza so*a már0 1i/rt titkoltam el a to)á++i cselekm/n,tC @át az/rt, *o., m/. 7ntudatlanul se rea.ál%on ideolo.ikusan, *anem az adott pillanat+an l/tezzen u.,anA.,, a*o., /desan,ám, a me.%elen$tett szerep protot$pusa

111

/lt )alamikor, *iszen ő sem tudta előre a sorsát0 (alán e.,et/rtenek )elem, *o., másk/nt )iselkedett )olna e++en a %elenet+en, *a tudomása lett )olna arról, *o.,an alakul a k/ső++iek+en a #/r%/*ez #-ződő )iszon,a0 :emcsak arról )an szó, *o., e.,szer-en másk/nt )iselkedett )olna ez utó++i eset+en, *anem arról is, *o., az előzetes tudás me.#osztotta )olna *itel/től, torz$totta )olna a ma.atartását0 (,ere*o)a +izon,ára már ele)e annak me.#elelően %átszotta )olna el a szerep )/.zetszer-s/./t, *o., mik/nt zárul a #/r%/*ez #-ződő kapcsolat t7rt/nete0 " sz$n/sznő tudatosan +iztosan nem tett )olna semmit a rendező akarata ellen/re, de szinte )/letlen3l, 7ntudatlanul, 7nk/ntelen3l talán m/.iscsak a sa%át )árakozását /reztette )olna, /s mi erre rá/rezt3nk )olna, pedi. a #ilm+en minden mástól #3..etlen3l, /ppen e pillanat k3l7n7ss/./re, e.,ed3lálló )oltára kellett rá/rezn3nk0 1indez .,akran a sz$n/sz akarata ellen/+en t7rt/nik, /s a rendező lelkiismeret/t ter*eli0 " sz$n*áz+an /ppen #ord$t)a )anJ minden %elenet+en /rz/keln3nk kell a %ellemá+rázolást me.teremtő #ilozó#iai koncepciót – a sz$n*áz+an ennek kellene term/szetesnek lennie, e.,ed3l ez )olna *el,es0 " sz$n*áz nem #o.ásokra /p3l0 " sz$n*áz k7lt/szet, meta#ora, r$m /s ritmus0 5.,szó)al n,omot *a.,ott )olna a Tükör *ősnő%/nek szerep/t alak$tó sz$n/sznő %át/kán az, *a ismeri a #i.ura %7)ő%/t0 Számunkra pedi. i.en #ontos )olt, *o., A., /l%e át az eml$tett pillanatokat, mint*a a sa%át /let/nek pillanatai )olnának, mel,nek #or.atók7n,)/t szerencs/re nem ismeri0 @asonló *el,zet+en )alósz$n-le. ő ma.a is rem/n, /s k/ts/. k7z7tt *án,ódott )olna000 "z adott k7r3lm/n,ek k7z7tt, )a.,is a #/r% )isszat/r/s/re )ár)a, a sz$n/sznőnek sa%át /lete titokzatos dara+ká%át kellett el%átszania, mel,nek jelent$se emiatt tel%esen ki#3rk/sz*etetlen0 "z a le.#ontosa++, *o., adott k7r3lm/n,ek k7z7tt a sz$n/sz l$lekálla,ota +el3lről #akad%on, /rzelmi /s intellektuális adottsá.ai)al 7ssz*an.+an, szem/l,is/./*ez m/ltó #ormát 7lt)e %usson ki#e%ez/sre, csak őt %ellemezze0 :ekem tel%esen minde.,, *o.,an, mil,en módon )alós$t%a ezt me.0 (e*át A., .ondolom, nincs a**oz %o.om, *o., a sz$n/szre erőltessek e., ki#e%ez/si #ormát, *a ő az adott állapotot )aló+an át/li, m/.pedi. a szem/l,is/./)el 7ssz*an.+an álló módon0 1indenki a ma.a mód%án /s tel%esen e.,edi #ormá+an /l át e., *el,zetet0 Van ol,an em+er, aki le.sz$)ese++en Fkitárná a sz$)/tI, me.n,$lna, *a sAl,os lelkiállapot+an )an0 1ás)alaki pedi., /ppen ellenkezőle., szeretne e.,ed3l maradni, ma.á+a zárkózni +ánatá)al, k/ptelenn/ )álik +ármil,en kontaktusra0

Sok #ilmen lát*attam, *o.,an )eszi át e., sz$n/sz a rendező .esztusait, )iselked/si mód%átT /szre)ettem ezt Vasz%a Suksin alak$tásán, aki erősen Szer.e% 9eraszimo) *atása alatt álltT me.#i.,eltem, *o., amikor Kura)l%o) Suksinnal dol.ozott, utánozta a rendező%/t0 6n so*asem erőltetem rá a sz$n/szekre a szerepelk/pzel/st, /s k/szen állok arra, *o., tel%es sza+adsá.ot ad%ak nekik, *a a #or.atás me.kezd/se előtt k/pesek #3..etlen$teni ma.ukat a rendezői koncepciótól0 " #ilmsz$n/sz eset/+en #ontos, *o., me.ism/tel*etetlen3l #e%ezze ki e.,edis/./t, csak ez a k/pess/. lesz ma.á)al ra.adó /s #e%ez ki i.azsá.ot a )ásznon0 "**oz, *o., e., rendező el tud%a )ezetni sz$n/sz/t a k$)ánt állapoti., #elt/tlen3l +el3lről kell /rz/kelnie őt0 ;sakis il, módon le*et rátalálni a cselekm/n, e./sz/nek *el,es tónusára0 K/ptelens/.nek tartom p/ldául azt, *o., )alaki e., ismeretlen *áz+an kezd%en el e., már korá++an elpró+ált %elenetet #or.atni0

&smeretlen em+erek lakta ide.en *ázzal lesz dol.unk, s ez term/szetesen nem se.$t a++an, *o., e., másik )ilá.+ól /rkezett szem/l,ek me.n,$l%anak0 " rendezőnek a sz$n/sszel )/.zett munká%a le.#ontosa++ /s a le*ető le.konkr/ta++ #eladata az, *o., *iteles /s a *el,zet*ez illő állapotot su.all%on a sz$n/sznek0 (erm/szetesen minden sz$n/sz más +ánásmódot i./n,el0 1ar.arita (,ere*o)a, mint már eml$tettem, nem ismerte a tel%es #or.atók7n,)et, *anem r/szletenk/nt %átszotta el0 "mikor )/.3l me./rtette, *o., nem mes/lem el neki a t7rt/net e./sz/t, nem tárom #7l szerepe tel%es /rtelm/t, i.encsak me.d7++ent000 &l, módon intuit$)an *ozta l/tre az el%átszott r/szletek mozaik%át, ezeket a r/szleteket raktam 7ssze azután e.,s/.es ra%zzá0 5leinte nem )olt k7nn,- e.,3tt dol.oznunk, nemi.en *itt a++an, *o., k/pes )a.,ok *el,ette előre el.ondolni, )/.3l is *o.,an áll ma%d 7ssze a szerepe, A., is mond*atnám, ne*ez/re esett, *o., rám b(zza
ma.át000

Kon#liktus+a ker3ltem a munka során ol,an sz$n/szekkel, akik az utolsó perci. sem )oltak *a%landóak tel%es e./sz/+en rá+$zni ma.ukat a koncepciómra0 Valami oknál #o.)a e./sz idő alatt i.,ekeztek a k/sz3lő #ilm konteWtusá+ól kiszak$t)a me.rendezni szerep3ket0 "z il,es#a%ta szereplőket nem tartom i.azi *i)atásos sz$n/szeknek0 " *amis$tatlan #ilmsz$n/sz az /n /rtelmez/sem+en k/pes k7nn,ed/n, term/szetesen /s or.anikusan, mindenesetre minden lát*ató erő#esz$t/s n/lk3l el#o.adni +ármil,en #ela%ánlott %át/ksza+ál,t, s k/sz A., +ekapcsolódni a munká+a, *o., k7z)etlen szem$lyes reakciói le.,enek +ármel, impro)izáció során0 1ás#a%ta
sz$n/szekkel e.,szer-en /rdektelen dol.ozni, mert ők t7++/Bke)/s+/ lee.,szer-s$tett módon, k7z*el,szer-en alak$tanak0

1il,en ra.,o.ó sz$n/sz )olt e++en az /rtelem+en "natoli% Szolon,icinH 1enn,ire *ián,zik most nekemH 1ar.arita (,ere*o)a a Tükör #or.atása k7z+en )/.3l
szint/n me./rtette, mit )árok tőle, /s k7nn,ed/n, sza+adon %átszott, *atártalanul +$zott a rendezői el.ondolás+an0 "z il,en sz$n/szek .,erekk/nt *isznek a rendezőnek, /s )alósá..al szárn,akat ad nekem az, *a )alaki k/pes erre a #a%ta +izalomra0

"natoli% Szolon,icin sz3letett #ilmsz$n/sz )olt0 6rz/ken,s/.e miatt k7nn,en rám *an.olódott, /rzelmile. roppant n,itott )olt, *amar a sz3ks/.es állapot+a le*etett *ozni0 :a.,on #ontosnak tartom, *o., a sz$n/szem+en ne mer3l%enek #el a sz$n*ázi sz$n/sznek a sz$nielőadás kidol.ozásakor tel%esen %o.os *a.,omán,os k/rd/sei0 " Szo)%etunió+an e.,től e.,i. mindenki ezeken a Sztan,iszla)szki% szellem/+en #eltett, k7telező k/rd/seken ne)előd7ttJ Fmi/rtC minekC mi a %ellem ma.)aC mi a dara+ eszmei mondani)aló%aCI /s $., to)á++0 5zek a k/rd/sek szerintem a+szurdak a #ilmm-)/szet+en, /s (ol%a Szolon,icin, szerencs/mre, so*asem tette #el őket000 1ert*o., /rtette a sz$n*áz /s a #ilm k7z7tti k3l7n+s/.et0 Va., il,en sz$n/sz p/ldául :,ikola% 9ri.or%e)ics 9rin,ko is000 :a.,on .,en./d, nemes lelk- em+er0 :a.,on szeretem őt0 :em kapkod, /rz/ken, /s .azda. l/lek000

11!

. )/li.al sok/)es sz$npadi munká%ának a k7)etkezm/n.em.á+rázolás eszm/%/t0 1ár eml$tettem.*ez )ezetnek0 &tt )an p/ldául Kol%a Burl%a%e).telen ol. a Kirill ..5. /s le*et.ről.elnek0 Sőt elő#ordul. tudnia kell. nemcsak a k7z7s %elenetek+en. *o. nem dol. a sz$n/sz /rti a dol. )aló%á+an a sz$n/szi *i)atás iránti m/l.ondolattal.ire szi. .ozni. )a.ek sokak számára cinikusnak t-ntek Ds mel.ek a sz3ks/. őszint/n ki#e%ezze ezt az állapotot0 Burl%a%e) rendk$)3l sz/tszórt. *o.k/rdezt/k 2en/ .tI.ile.. más.ára0 Ne mit mond*atnánk arról. kell )álo.orA rendsza+ál.általán nem )a. +izalommal )iseltetik a sz$n/szi szak/rtelem iránt.. mil. mik/nt dol.en lesz a #ilm.ad)a ezáltal a #ilmszer.szer me. k3l7n#/le sz$n/szek k3l7n+7ző +ánásmódot i..en lesz a k/sz #ilm0 Vedi. *anem a #ilm e.lair na.át0 " rendező ol.e0 :em tud me./n. tud%a.... másik sz$n/sszel A%ra #el)eszem a )ele k/sz3lt %eleneteket0 "rra )olt sz3ks/.. 9rin. aki Boriszkát. *álát adok a sorsnak... e. *o.el/.ozásakor másBmás +ánásmódot i..ozik )el3k. *anem #izet nekik0 " *$res #rancia rendező sza)ai+an.anakkor Nonatasz na. *el.%o++ #ilmrendezőnek sincs mindi.. mel. *o. s nem tud an/lk3l dol.ozik p/ldául "ntonioni a sz$n/szei)el A kaland D8[a))enturaE c$m. *o. minős/.3tt0 " #or. mit szeretne0 P.et/rt/s k7z7tt3nk0 O az analitikus sz$n/szek csoport%á*oz tartozik. /rz/kel%e a *áta m7. csakis a #ilmre %ellemző sa%átos me.almat alkotni0 5++en az eset+en a F)/.ke)/s+/ sem alkalmas a sz$n/szi pál.telen )oltam a tudomására *ozni.#ilmem+en már dol. m/.il)án)aló a számomra.icin./sz/+en is0 Y.7tt k/sz3lő katasztró#át...olgárban D. *o.et cser/l%en a rendező)el0 5z minden +izonn. a sz$n/sznek nem kell tudnia.. /rz/se0 6s *o.atnia azokat a módszereket /s eszk7z7ket.an dol..atók7n.ondol%a.ek/rt menn. a le.an dol.ikaila.le.talansá. *o. Kel)in szerep/t. *át arra t7rekszik.. Szolon.től elviekben k3l7n+7ző. elk/pzel/se az eredm/n. Orsón belles az Arany.sem emelkedett ked)es szereplőimJ &rma 2auc*..7ntő mester #iát %átszotta az Andrej Rubljovban''' "z Iván gyermekkora c$m.ire támadta n/mel./n.itizen KaneEC000 5. Be%senali%e) szint%/re0 "z is n. u. a *aran. *o.ta.es #ormá%áról #o...is inká++ a szerep koncepció%át kezdi el %átszani. *o. mire ő azt )álaszolta.anaz a sz$n/sz A% szerepek kidol. /s k$nosan i.. *o.el0 " rendezőnek minden eset+en talál/kon. mel.on sikeresen oldotta me.oztunk e..őző erő000 "nnak ide%/n a !olaris #őszerep/t %átszó Nonatasz Banionisszal sa%nos nem %7tt l/tre alkotó e.ik szo)%et #ilmkritikusHE. *o. *o. mil..ozni0 "z analitikus /sz%árásA sz$n/sz a #or...ekszik )/.alá++is A..es eredm/n. A.. Fmi/rtI /s FminekI csinál )alamit0 Semmit sem tud +el3lről. e.%a a +izon. ne $rten$.szer-en rendk(vüli meggy)z) er)r)l tanAskodnak0 Ne ez a sz$n*ázi /rtelem+en )ett sz$n/szi ki#e%ezők/szs/.eredm/n. *iá+a tud%a pontosan. tisztelet re%lik0 2en/ .. dekorat$) /s #elsz$nes sz$n/sz0 " temperamentuma mesterk/lt0 6ppen ez/rt kellett enn.atás ide%/n a rendezőasszisztensek k7z)et$t/s/)el k/n. spontán módon el%átszani0 5lősz7r lo.ok me.okat alkalmaznom0 6s a #ilmem+en m/. /s el#o. aki a le. *o. /ppen ő %átszotta el0 Ne #antasztikusan ne*/z )olt )ele dol.#ilm%/+enC000 Va.an em+errel dolgozni.. me.lairt..ko. :azaro) )a.) ismeret/+en le..ed)e )ele.ozik a sz$n/szei)el.. #el kell /p$tenie a szerep/tJ e**ez ismernie kell a r/szletek k7z7tti kapcsolatokat..an me.ozik a t7++i sz$n/sz.+/k/lni azzal a .kor k/n.

.ait )esz$ti el./rtelm-en me. a *umanistát /s intellektuelt..%elen$tett *ősre .á)a0 Ne *át nem mindenki %ó. arra.ek r/)/n e. *a nem látna /s nem *allana. u.is amikor #izikai /rtelem+en me.. a .en. a rendezői koncepció számára0 6s mil. sem eszmei mondani)alót.on %ó em+er0 Zen/sz0 Xósá.Akot sem tudni me. e++en az A% minős/.atást /s )/delmet keres +enne0 L.ok*oz )ál%/k *asonlatossá0 5z a s7t/t alak Da )on S.man !z$gyen DSkammenE c$m. )a. nem #elt/tlen3l . *o. s/r3l/ken.. *o. teszi mindezt.őzze a #/lelm/t0 " 1aW )on S. *o.s/. na.e a++ól #akad..ozott 1aW )on S.ment/s/re – a ma. t. *o.ondolokE már semmitől sem #/lJ 7l.7lni a *ős.ek arra k/n.. /s term/szetesen )iselkednek.is arra k/n../sze. amikor #/r%e arcul 3ti. k7n.an/ k7r3lm/n.ukat. *o.át %átssza el0 "zt me.doe alak$totta *ős rossz em+er0 1inde. /s A. szeretn/....erekJ tel%esen őszint/n /s nai)an0 "mikor pedi.doe szerepe0 :a. mel. #eloldódik +enne0 " #ilm *őseit me.. a @elsin./től.. az /let /s a k7r3lm/n.os /s #inom lelk-0 Kider3l róla. akkor r7.át %átszotta )olna el. sem a me.ikő%3k %ó. attól./+en is sz3ks/. le..t7n ./r#o.. ...t7n az Fe.en m/l....ondolok. *o.3k p/ldának Ber.e sokkal erőse++ nála.old%ák #eladatukatH :em le*et e.szerep/t %átszó &)an 8apiko) is kir$ a #ilm+/li alak$tások 7ssz*atásá+ól0 8apiko) sz$npadiasJ )a.7rtelen3l cinikussá )álik0 Van )alami *amleti a %ellem/+enJ /spedi. e.%o++ tula%donsá. )e. nem pedi. *anem mindezt áten. aki )akmerő../től.szer-en me.)etette őt0 "kkor is n/.. de a #ilm drámaisá.e )an rá a #eles/..állap$tani ezekről az em+erekről p/ldául azt.akorlatila.óI utánJ miután me.altan #e%eződik ki mindezH 5leinte m/.őr+en lakozó *it)án.%elen$tett *ősnek pedi. 7r7k.ik *ős a ma.ek m/. a %ellem*ez )aló )iszon.endő ere%e arra./nek.*atározzák a k7r3lm/n.en árn. /s )an ele.ek.ek #elkutatására *asznál%a a rendező.. nincs0 Szen)ed . /s a #ilm+en adott k7r3lm/n. korá++an me.0 Ne mil. kisu%%át sem mozd$t%a a *ozzá k7zel álló em+er me.szer$tik őt.. mert a szereplők e.)ilá.zet. cseppet sem tendenciózusak.szer$tik.nek .on 11G .. *o. amikor 8aert/sszel pár+a%ozott.. a)a.*alt.riori illusztrálására )állalkozzon0 1il.en. me.adott eszme a .#ilm%/t.ek+ől le)ont k7)etkeztet/seket nem akarták +emutatni.ondolata szólal me.. nem k/pes *el.a *asznára 4selekszik' "z a *el.a mód%án r/sz+en %ó.eket az em+eri le*etős/./ re%tőzik a koncepció. sem a t7rt/n/sek*ez #-ződő )iszon. a*ol a szerep alak$tó%a a rendező el. az/rt. mert az /n /rtelmez/sem+en a dán *erce.doe által me.azem+er lesz0 " le. mel.a r/sz/ről támo. a mondani)aló szempont%á+ól /rt/kelt )olna0 (el%esen a *ős7k ele)en /lete m7. a 1aW )on S.ikő%3k rossz0 So*ase tudnám azt mondani. #edez/k+e )onulni. csak nekik alárendeltek..en kidol./rti a l/t el*ár$t*atatlan t7r)/n.an mozzanata sem.ondolásáról árulkodott )olna.tállni – szeretne el+A%ni. de amint rátalál a )/dekez/s mód%ára.edt/k a #ilm e.. akár a )ilá. ..en na.onoszte)ő0 Versze ő .. *o.eit. *anem r7. pontosan mire ..etlen ol.. *o. mel. r/sz+en rossz0 :incsenek $t/letek. mint e..á)a pedi...t7rt/nt esem/n. nincs e. k7)etkez/sk/ppen a %ellemá+rázolás koncepció%át. mel. *o..a /s a+szurd %elle.$tandó.is a %ellemről kialak$tott koncepció%át /s a szerep*ez #-ződő )iszon.. mel. *o.e %ellemem+er0 " #eles/.k/zlá+ra áll)a k7)eti őt. aki a ma. )/dekezz/k.doe által me. /s azt kiált%a nekiJ F1ars innenHI 5kkor a passz$) %ó /s az akt$) rossz .es/. nem akkor )eszett el.

on sokat se.. oroszorszá. tesz szert az em+er +átorsá.em. sa%átos em+er#el#o.ra.tett mindent.. *o.atása rendszerint *osszA /s .. /s a me.i időszakra /s mindarra. *o.*iaE #or. a sz$n/szeinek.. *o.állap$tani.ilkossá./nis/.. mel..atását.omatai+ól a rendező alkot e. na.. m$.atni0 (alán Szolon./t. %ól )álasztottam.os )olt számunkra..icin *alála kett/)á..ának0 " *á+orA k3l7n7sen lát)án.eik #7l/+e kereked%enek.ás #eltárulkozását előse....oz*attam. nem tudott oroszul... na.#elelt elk/pzel/seinknek0 1ost már na./nis/.ta az /letemetJ e. aki az idő tá%t 9ri.manB#ilm+en pontosan A.azda.)álo./szt sz$n/sszel t/rt )issza.rád+a utazott. csak le. *o.et0 6s no*a számos ne*/zs/... a szereplők ki)álasztásá+an na..3nk támadt amiatt...em /s mindenkori se...ik sz$n/sszel #o.. m/. pedi. szám$tottam a k7zrem-k7d/s/re..i intu$ció%a )an0 5.alatokkal .o++ ne*/zs/. *o..e.3nk. el*i.. kicsit szomorA++I0 1e.k/rtem Xar)etet.$tő t/n. me. Fe. Snaut szerep/re nai).etlen. *o.ező)/.ultam e**ez a pro+l/má*oz0 " &osztalgia D:ostal.. *o. után )olt /s lesz0 " sz$n/szek me..atását k/sz$tett3k elő.ó++ le*etett )olna. 8arissza (arko)szka%a 8enin.al me. #eles/.%3nk a .szer e. sza+ada++. s a ki)álasztott sz$n/sz e. anti*umánus eredet/t0 5++en a Ber. nem le*et me.o. s az e. k/rtem.en Fe. kell mond%am. a k7r3lm/n. #ilmre )ett mozaikszer.amatot %elent számomra0 1indaddi. /s nem eszm/i szócs7)/)/ kell tennie őket0 6n rendszerint nem tudom előre.ó eredm/n.. mi)el *an. *a /szt3l mond%a el a sz7)e.na.. *o... ám amikor +e#e%ezt3k a %elenet #or. *o.elE c$m. s +AcsAt mond*at az ártatlansá. k/sz3lt. *o. i%edt.7trelmes #ol.ermeki k/k szem/)el a le*ető le. *o. t/)edt3nk0 Sőt a le. /s Xar)et +ámulatosan . *o.alázás piszkos k/n.#ilm+en a *ősnő +ete.icint ki)/)e – ő minde.. *o. rá)ettem./szet0 " sz$npadi sz$n/sszel )/. mit %elent az. %elenet pró+á%a k7z+en me.%o++an me.ori% Kozince) ?ear királyában DKorol 8irE szerepelt0 1ár a kezdet kezdet/től )ilá. )a..edi me.. a #ilmes á+rázolás az egy$nis$get r7..#a%ta m-)/szi e.on sa%nálom.....szer.a. annál is inká++. a na. kinek )aló+an 7rd7. ism/tel%en el mindent )áltozatlanul.s/. Szolon.$tőtársam.sz$n/szre )an sz3ks/.atók7n.k/rdezte tőlem.. oroszul mond%a el szerep/nek sz7)e.. sz$n/szt keressen Snaut szerep/re.$tenek az asszisztenseim0 "mikor a !olaris #or. /s szinte szim+olikusnak t-nik. kiss/ eszelős tekintet.on rossz oroszsá.e me.zett munkának l/n. A%a++ sz$nárn. amikor ezzel a rendk$)3li sz$n/sszel dol.. ez/rt /r el ra. #el/t..z$ti... pontosan u./stC :em.eket0 " #ilmrendezőnek /letet kell le*elnie sz$n/szei+e.ok #or.sá.%át mindenk/ppen szinkronizálnunk kellett0 1/.ik #ilmem+en szerepelt – szinte +a+onásan )iszon. /s Xura Xar)ettel.e000 Ber.+ecs3letes em+ernek kell lenni a**oz. szerepre. kicsit szomorA++IC " #ilm a++an is k3l7n+7zik a sz$n*áztól. )aló%á+an a lelk3let/t.#elelő sz$n/szt )álasztottunkBe e.man so*asem en. ami Oroszorszá.anA. a*o. mint a Tükör által 6omályosan DSásom i en spe.i 7sszete)ő%e intellektuális .. +oldo. #el nem )ett3k a #ilman.)e is A. az intellektuális +ecs3let/t )esz$ti el. t7lt7tt el. ra.$t*atta )olna szerep/t.szer/től0 (alán A. rette.osan elő*$)%a az em+eri nem ke... )álik a *á+orA e.et talán /ppen az okozza nekem.len.#elel elk/pzel/seimnek0 1e. *a lek3zdi ezt a rette.o.. *o..

mel. /s nem e.r/szleteken... *o.ről m/.H 1il. álromantikus /letszeml/letet +emutató kitaláció+an0 5.t0 Otar Xoszeliani p/ldául a ?omb6ullás D8isztopadE c$m..A%t a szem/l. *o.azsá.. *anem e../t /rt/korientáltsá./sz dara+ra /r)/n.. #el kell )ázolni a drámai szem/l. ol. a pillanatn. amit a rendező szeret. a ma. *o..em szerint te*át e. a++an n.. álpo/tikus *an. /szre)enn/ a m7. i. an/lk3l *o.ilatkozik a rendező0 Ne le.et %elent.. annál. mint Koncsalo)szki% !zerelmesek román4a D2omansz o )l%u+l%onni*E c$m#ilm%/nek tAl#esz$tett.an /s mil. /s nem arról. ma..an rendező koncepció%át.s/..ei*ez i. a )alósá. mi ok+ól #or.en ne*ezen sz3letik me. *o. s tel%esen l/n.ondolomJ e..en módszerrel teszi0 Szerintem nem arra kell a rendezőnek . a sa%át /let/t /l%e e. a #or..azsá.#ilm%/től az Flt egyszer egy $nekes rig#n DZsil pe)csi% drozdE át a Gásztoral DVastoralE c$m. sa%átos.kor mil.e. k7ltőiBe Xoszeliani kamerá%a0 1inden m-)/sz a ma.os %át/k#ilmek Fdokumentum#ilmszer-s/..an dol.s/.iai naturalizmustól %utott el a *$)ő /let#el#o. #urcsának t-ntek +izon.as k7lt/szet uralkodik0 5.s/.il)ánul me. Koncsalo)szki%nál pedi.. másik rendező m/l. k7)etkezetesen /s apról/kosan k7)esse a dácsatula%donosok %elent/ktelen. )alakinek a szeme a dokumentumszer. *a Ber.at.k/p/t0 :ekem tel%esen minde. k7z7m+7s /s #ormális n/zőpont+ól akad*at me.szer-en Xoszeliani számára a k7ltőis/. ám m/.es szerepalak$tások el)eit./rőlI szóló.azodó.telen.#elelni0 6s ol.atások ide%/n s-r-n. számomra mindi..)/tele0 5..o++ t/)ed/s... sz/les k7r+en elter%edt /rt/kel/sek0 " dramatizált /let nem le*et dokumentum %elle. *o.ának kell me.. mind k7zele++ ker3lt az /let*ez. +eáll$tás+an0 1enn.ire ne*/z le*atolni a sz$n/szi lelk3let titokzatos m/l.lepően ra.őző++.ondolás konteWtusá+an #ontos tisztázni az e. 6ogyan /s mik$nt szer)ezi me. sokatmondóan /s ter%edelmesen n.*an.. az /letet a rendező a kamera számára. ez az i. *o.ondolnia...ek cselekedeteinek szerkezet/t.en módszerrel )eszi #7l az operatőr a cselekm/n. a sz$n/szt a++an...etJ Xoszeliani k7ltői )ilá. a #el)/tel mód%át illetően Fdokumentumszer-I )a. arról le*et /s kell is +esz/ln3nk.eket n.ás számára l/n./+k/nt sem tudom el)iselni ezeket a c$mk/ket /s klis/ketH K3l7n7snek tartom.. 11U . Xoszeliani #ilm%ei+en az alantas próza. *o.man Fszim+olizmusárólI +esz/lnek0 6n /pp az ellenkező%/t .-0 "mikor e.. *o.. mel.ozni a sz$n/szi ma.. ezt *o.es i. *o. aki nem őszinte *an..ekezett min/l term/szetese++en á+rázolni az /letet000 1indazonáltal csak na.#ilm%/i.#ők/ppen micsoda *ide.ed3l azt kell szem előtt tartania.*ordozás uralkodik e++en a #ilm+en.okról.a At%án *alad0 6s a Gásztorai alkotó%a számára nincs ked)ese++ e. )a.es pátosz n/lk3l szeretne mes/lni erről0 "z il.z$t/se.e.es módon ki kell dol. az e. a *at)anasB*et)enes /)ek+en ol. módon á+rázolt szerelem százszorta me. %át/k#ilmet elemz3nk.on +esz/l ol.e. a #ilm mindi.ó módszereket /s le*etős/.atartás %ellemzőit /s ind$t/kait0 Filmen pedi. 7nki#e%ez/s/re0 (ekintettel arra.i állapot i.7tt3k re%lő l/n...en ne*/zs/.asr7pt. Fk7ltőiI )a. ne za)ar%uk me.ai*oz0 V/lem/n.. kitalált m-#a% t7r)/n. k7lcs7n*atásuk *atárait.. mel.te)/ken.látott te*erautónál.azsá.#a%ta szinte +ioló.ek tel%esen k7z7m+7sek neki0 :incs annál na.ik )a. mint azt #elt/telezni. esetenk/nt me.is k7lt/szettel teli s/tá%át0 6s a rendező minden k3l7n7se++ romantizmus /s k3lsődle..o.. r7./re.zős k/pmutatás árad e++ől a #ilm+ől0 5.is/. FdokumentárisI st$lus+an alkosson.azolni e. micsoda el)isel*etetlen #ellen...etlen m-#a% sem k/pes i.J az alapel. mil.on #elsz$nes. poros Aton me.ának az az alap)ető ism/r)e *atározza me..

. /rz/seinek adek)át ki#e%ez/si #ormá%á)á teszi a #ilmm-)/szetet0 " )alódi #ilmk/p a m-#a% me.il)án)alóan a ma. pszic*odráma.en+enH Bresson nem más. 1idzso./+ – mind e.zetek+en is tel%esen term/szetesen )iselkedik. c/l%ait0 "z már a ma. me. a #ilmsz$n/szeknek csak pontos állapotokat kell el%átszaniuk.e.ukkal azonosak0 " 1^F"a #o. Vi..an is le*etne őket e.esJ a k7ltői..ozik BressonC Semmil.es dokumentáris )a.*aplin már *áromszáz /)e *alott0 Ol.semmis$t/s/n.ant kom/diákat is #or. mint mikor e. mel.kor az az /rz/s3nk.en m-#a%+an dol.... *o.azsá.a0 Va. sa%nos +ár*ol elő#ordul*at0 Vedi. a m-#a%%al )aló k3zdelmen alapszik0 " m-)/sz e))el n. mi t7rt/n%/k a tra. ezek kommersz elk/pzel/sek diktálta k7zsz3ks/..o.etlen .ondolkodási mód le*ets/. k7)etkez/sk/ppen szu+%ekti)itás l/tezik csupán0 1/. akkor rendszerint kommersz produkcióról )an szó0 @el. r/mB /s katasztró#a#ilm.ann. talán a #elsoroltaknak )an )alami k7z3k a ma. /ppen ez/rt mulatsá. ám nem is ezek a #ilmek tett/k )ilá. kommersz m-#a% szellem/+en #o.e. a melodrámá)al.án3. mik/nt ezt *an. Kurosza)a. krimi./szen . em+er spa. mint*o.iká%a..alma a s$r *ide. 7nálló mikrokozmoszok. a #ilmes m-#a%ról kezdenek +esz/lni.0 @iper+olizál. akkor is $. m-#a% param/terei k7z/ szor$tani0 1il. *o.zet.en kamerát #o.es$tő%e. *o.+en /l0 Ol.sAl..zetkomikum.. *isz e m-#a%ok sz$n/szi alak$tásai+an áll$tóla.ó szerpentint is +e#al%a. szerintem sikertelen3l.man.man e.ira klasszikus. a #ilmm-)/szet+en csupán e./t áraszt%a0 " m-)/szek pedi. an/lk3l *o.is az.á+an e.ikom/diá)al. *a e. melodráma )a.le*etetlene++ *el.ekszik ki#e%ezni.*$r-)/0 6s . m-#a% kon)encionális *atárai k7z/ szor$taniC 1ás k/rd/s.kut.. m-#a%t %elent0 "ntonioni. eestern. mil..atott.almainak kritikátlan #ilmes alkalmazását szint/n tel%esen el)etendőnek tartom0 " sz$n*áznak más#/le kon)enciói )annak0 "mikor pedi. ezenk7z+en *asználni0 " m-)/szet+en nem le*ets/... k7)etkezetesen )alós$tsa me. s ami u. l/n.. musical.es$t*etetlen /s paradoW. lo.anakkor az alkotó .os0 1int*a *őse nem is /rz/keln/. t7k/letes /s tel%es0 8/tezikBe annál k/ptelene++ /s )alószer-tlene++ *el. ne*/z ezeket az ideálokat e. mindannak e... Fellini.... *a. *o. *őse ma. más e.*aplinC Ne *át ő )aló+an kom/diákat k/sz$tettC :em0 "lkotása e. a *iper+olizáció is teret kap*at0 " drámai m-#a%ok #o.szer-en c*aplini /s nem másJ rendk$)3li. )an ez.*aplin a le.ism/tel*etetlen %elens/.ettie)/s k7z+en a menn..*o... menn. Ber..a az o+%ekti)itás – az alkotó o+%ekti)itása. alkotó *$radó#ilmet csinál0 Fel)etődik a k/rd/s. Bunuel – ők e. mint Bresson0 Bresson már 7nma. No)zsenko..szer-en 7nma. mert ma. .ire k/ptelen.a me. a +o*ózattal )a.ozni szoktam. /szre)enn/C P..leti cikkek0 5z a #ilmm-)/szetre k$)3lről ráerőltetett #orma manapsá. mel.ucsi. a+szurd a )ilá.e m/.anakkor . *o.a ideál%ait i. mi e..as m-)/szet*ezC :em.d7++entő a #ilmk/pek minden pillanatá+an0 .atartásának i..ondolatainak.*aplin előadásá+an ez a %elenet szinte e. Ber.ezetről leló../sz e.. o+%ekt$) á+rázolás.

*atásA mind a mai napi.en szem/rmetlen3l *asználnak #el ide%/tmAlt sz$n*ázi klis/ket.enek. de ennek a *iper+olizált elk/pzel/snek a me.#ilmreH Va%on mond*at%uk azt.a0 Bresson sz$n/szei nem %ellemeket alak$tanak. +izon..os /rtetlens/..zetek+en0 " sz$n/szi alak$tásnak me.n/ma#ilm%eit..3tt/rz/s #elkelt/se /rdek/+en a rendező lát)án. a rendező a%ánlotta k7r3lm/n.anakkor szerintem p/ldául Bresson #ilm%ei.encsak e...ekeznek..ai0 5z persze nem %elenti azt. *o..s/. *anem árn. pedi.)alós$tása )alószer-. s apaitBan.elnek.i%eE c$m. *o..3lt /s koncentrált )ilá. *o...#i. pillanatra is esz/+e %ut. az. elm/l.#ilm%e sem .ire alá )annak rendel)e a tisztán sz$npadi kon)encióknak.)ilá. /s emiatt me..an d7++enetes *atást tesz ma%d.n/zz3k p/ldául Vrotazano) orosz #ilmrendezőnek a ma.ki#e%ező++ekI le.. *o. *o. nem /rtik me.$tását is az az a.őződ)e arról.imódinak t-nni0 1ert az ő m-)ei+en minden szánd/koltsá.er Xeanne d["rcról k/sz$tett n/ma#ilm%e is na. /s mesterk/lts/.atartás sa%átossá.m/l.odalom diktálta.oznak a sz$n/szekkelJ Fellini sz$n/szei term/szetesen k3l7n+7znek Bresson sz$n/szeitől.on i..zős st$lusra áll$totta +e *őseit0 1/...e0 " le. *o.os0 ... *o. *o...sz3letett0 " #ilm*ős7kkel )aló e. a drámai *el....t7++ #ilm azok+ól az esztendők+ől az/rt is a)ul el ol.*aplin nem %átszik0 "+szolAt szer)esen l/tezik ezek+en az ol. mint a +emutató%a nap%án0 1ik/nt Nre.á+an /l /s l/tezik0 5miatt áll *atalmá+an az.$t)a.elm3nket..a #ilmes sa%átossá.. .őző. mekkora tAlzások+a esnek0 :a.ok . a kom/diák+an ne)ets/.ondol a n/zőre... a #őszerepet alak$tó sz$n/sznő ./tIC Va. ki#e%ező le.azsá. a rendező ama i. )olt0 " kortárs rendezők l/ptenBn.0 1e. akarta Fme.)annak a ma.. *anem mesterk/lt /s *amis m.uk ide%/n e. %elentős/.el szeml/l*et%3k..tel%ess/ te.. *o. arról nem is +esz/l)e. ő is A. s a +enn3k szereplő sz$n/szek so*asem #o.ának tanA%a.telens/. mil. +első )ilá.en FrosszI őnekiC :em.kor id/tlen *el. de *át ez mindi.3k0 @a ma me.ko Kálvária DVosz*ozs. s akár csak e.ek k7z7tt sz3lető em+eri k7z/rzet le. /s me.ait +elead)a. a #ilmrendezők e. mindez kitaláció /s #el )an na.an k7z)et$tse számára t7rt/n/sei Fm/l. *o. de menn/l inká++ i... mint*a nem is se%ten/..ekezet/ről.aira0 5z/rt is )olt ol.il)án)aló++á /s lát*ató++á )álik az /)ek mAlásá)al Fmódszer3kI *el.e++ i.alt +első /let3ket /lik a szem3nk előtt0 5ml/kezzenek csak a <ou46ette c$m.term/szetes /s szer)es módon %elenik me. sőt #ilm%/nek Fp/ldázatosI el+esz/l/smód%a i.. *o.anol. miután ezeknek a rendezőknek k3l7n+7ző em+ert$pusokra )an sz3ks/.alapozó sz$n/szi ma. )a. a sz$n/szek me. *o.. mert nem találtak rá a #ilmalkotást me. *o. r7)id ez az időszak0 P.zetek+en a le*ető Fle..lepő módon a tapasztalat most sem tan$t semmire.. sz$n/szei menn.#ormán dol.rázniI a n/zőket ezzel a #ilm%/)el. me.nak r/..en /s t7++/rtelm-.os szen)ed/sre 11> .ad%a #i.0 (ud%uk... n/lk3l %elenik me. *o.)a.. term/szetes..őz7tt me. más rendezők*7z *asonlóan. *o.esek. a *ős7ket tAl#-t7tt át/l/sre sarkall)a0 1int*a attól #/lt )olna.omon A%ra csak az alak$tás modorára #i. /s ez/rt *allatlanul #ellen../rtelm-nek t-nt0 Valami oknál #o.elő%e le*et )alaki0 Sa%át zárt../+k/nt roppant n/pszer./k a t7rt/netet.. ez már n.ra.en..ekeznek. őr3lten mulatsá.orsan. ez a #ilm /)tizedek mAltán is u. F#eltár%aI a n/zőnek. annál n. mil.il)án)alóan a mAlt/0 8arissza Sepit. me. is $.. sa%nos azon+an nem sokatmondó. tAlzás+a esett..

/rtett/k.ot.e++en a )alósá. e. nem sz3ks/. *an.autentikusa++ módon azt..en me.olódik arra a le*etős/.sAl.e.. *o.e k/pzel*ető el0 :em le*et erőltetetten.tól0 Vusztán a++an. a k/pi struktAra %ellemző %e.3nk+en. /rtelm/t0 :o de akkor me.3tt/rz/st )áltsunk ki +elől3k.el me..ere támad től3k az em+ernek amiatt. a m-)/szet+en.át a %elens/. *o. adott %elens/. mel.k/n. a mai #ilmeket más tec*nikai sz$n)onalon k/sz$tikC .er. a #ilm e..ne)ettet%3k a n/zőket.*ez. *o... a %elens/. már nem ker3ln/nk sem . ami tel%esen irreális0 1ik/nt 1it. sz$n/szt A.an sz$n/szekre. a rendező annál inká++ me.7trelmek /s a #á%dalmak is .uk konkr/t. *o.ot. m-)/szet a me. ma is erősen *atnak a k/pzelet3nkre0 :em attól lesz3nk )iccesek.tat%ák. nem naturalizmust /rtek0 Bac* d5moll korálBelő%át/ka talán nem #e%ez ki e. a**oz pedi.k7zel$ti a c/l%át0 " sz$npadon nem #ol.ondolásá)al. is me.. mell. *o.os /rz/sekn/l minden. *a me. látunk )/r+en #3r7dni.$ts/. lenne.kor az #e%ezi ki le.. *a ez nem $...es k7nn. kon)enciói k7z/ sorolandó az is.m/l./sz szerkezeti el)e.. a n/zők már r/. de le.7trelmese++ek.nek a sz$npadon.uk a .. ami reális0 Bármel. /s min/l pontosa++an id/ződnek #el ezek a r/szletek a ma.sz3let/se előtt ela)ultnak +izon. *o. tAl*an. ma.re t7rekszik0 Valószer-n term/szetesen nem a mindennapi /let le$rását..t ez a #ilm.á+an semmit sem *atároz me. a #ilmm-)/szeti *atás titokzatos %ellemzői*ez0 1ásk3l7n+en manapsá.et.. a második /s a *armadik %elent/ss$k kiemel/s/t0 :em +$z)án #el#o. de ők csak #ol.ismer/snek e.a á+rázolásmód%át0 " sz$n*áz a r/szletek+en /rz/kelteti a %elens/.en )alószer-s/. Fel%uttassuk a n/ző*7z a .et.ondolatunkatI – ez *álátlan /s /rtelmetlen #eladat0 <utasd meg a n/zőnek az /letet.sak*o.#ők/ppen %elentős/. az a+szurd #e%ezi ki a le. mi+en k3l7n+7znek ezek a modern szereplők p/ldául 1ozzsukintól.szer$ti a szereplőket0 " )alósá.%e. az első.ul0 :em kell arra t7rekedni. il.re.nek se. módon nem )alószer-C " sz$n*áz %ellemzői.tel%ese++ek e++en a #ilm+en./)el a n/ző azután rekonstruálni tud%a ma. a realizmusHI Vaul Val/r.aráznunk.. k7z+en )/rt nem látunk – akkor sz$n*ázról )an szóH . alkotó%a nincs tisztá+an a sa%át el. a kommersz pro+l/máinak semmi k7z3k a l/n. módon már me. akik eljátsszák a szerep3ket0 @án. #á%dalmasa++ak. *o. m/. csak mint a m-e.. sem No)zsenko *atása alá000 @olott ők m/.e ol.osan %elen az alkotó0 Ol.an oldala /s aspektusa id/ződik #el e.dolo. sem Nre. /s ő ma%d rá*an.. mit szerettek )olna ki#e%ezni.$t/l*eti /s /rt/kelni tud%a azt0 " #ilmm-)/szetnek nincs sz3ks/.ka Karamazo) mondtaJ FSz7rn.et /s k7z7n..ekre #akasztani őket0 " *iper+ola nem le*et módszertani el).sAl. *o.. el kellene ismern3nk...*at )/r0 4m. /s il.azsá..ától /rtetődik. mint az /let+en0 6s emiatt áraszt *ide.általán nem m-)/szet0 " lát)án. /rződik ra%ta.. s mint il. ma. *o. /rz/ki #ormá%uk+an. *o.ók/pess/. ez a m-)/szet az utalás el)/re tud%a #el/p$teni a ma..ozzák a sz7)e.ezte ezzel kapcsolat+an. áll*atatosan /s r/szletezőn a sz7)e. a tec*nikai sz$n)onal 7nma.. a %elens/../sz/t0 1a.eknek sok aspektusa )an0 6s min/l ke)ese++ ol.in. *a e.. kellene ma. e. a #orradalom előtti orosz #ilmcsilla. mel. annál pontosa++an /s ki#e%ező++en *asznál%a #el a rendező a sz$n*ázi kon)enciót0 " #ilm pedi. r/szletei+en %elen$ti me.*aplin. mód%a.#a%ta i.arázatát..

akran ke)/ss/ /rt*ető. őszint/n #e%ezze ki a saját el. /s a #e*/r )ásznon sz/tter%ed +$+orsz$n.anakkor #ilmen a )/r – )/r. *o. %elz/se )alaminek0 5z/rt amikor a 1amu $s gy$mánt DVopiól i diamentE me.őzően +izon.#ilm%/nek #őszerep/t nem *i)atásos sz$n/szre +$zta0 :a /sC " #őszereplő *iteless/. ami )el3nk t7rt/nik0 "**oz. a sz$n/sz ki#e%ező le.%a... i. %7n elő. mel..s/./ről A. /s csupán szim+óluma az i..)/re.alkotott dolo. *o.alom0 :em le*et3nk tekintettel a n/zőt/ren 3lő e.. a tel%ess/.ra kell koncentrálnia. t7red/k/t tud%a átadni annak. /rzelmile.nak0 Ne arról szó sem le*et. )/.át0 6s no*a ez az el%árás előz/ken... rendk$)3li *atást tesz0 Versze k7z*el..aznak is kell lennie0 "z i.eredm/n. a . a kut./i.endő csupán /rt*etőnek lennie a #ilm)ásznon0 &.azsá... a t7k/letess/.azsá. *o.es e))el k3l7n7se++en t7rődnie0 5. a )/r e.. *anem a tAlzott tetszeni )á..oztunk.se+es$ti Voloniust. /s ekkor szinte a se+/t takar%a el )ele0 1a%d ele%ti a tur+ánt.ák /s a macskák sem szeretik0 (erm/szetesen ez e.... e.$tani a k7ltői i..et stiláris ki#e%ezőeszk7znek ne)ezz3k ki0 @a a tAlzás nem az á+rázolás l/n.. arra. mindenáron alkotó szerep+en t-n%7n #el0 " n/ző m/ltósá. #el)e.en.. me..pedi.ről is tanAskodik.edelmesen Fk7z)et$ti a .általán nem ele.az. m/... akkor a len."mikor a 1amleton dol. minden m-)/szet me. mindi.. nem pedi.iunkkal /s mindazzal.k/nt csak e.. *a e..szersmind a n/ző iránti +izalom k/rd/se is0 " n/ző persze el)ont #o. pedi.. s k/telked/s n/lk3l tudomást kell )enn3nk róla...#ordulni.ondolatotI0 " sz$n/sz pedi.e. a *ozzá nem /rt/s+ől )a.en ./*ez nem #/r*et k/ts/.ezni a padlót...ás i.az.. Fk7z)et$teni kell ezt a ..ondolatotI. Volonius me.. *o.s/.. akkor ez nem más.etett lepedőt..ik kitere. szim+óluma )a. e.. e. me. #e%eződik ki +enne a n/ző iránt0 Xoszeliani Flt egyszer egy $nekes rig# c$m..el zászló sz$neit me. *anem irodalmi k/pet alkot0 &. rendk$)3li. term/szetesen /li tel%es /rt/k. #el kell #i./n)aló dolo.ot.azsá.%a0 "mikor Volonius ele%ti a )7r7s tur+ánt. *o. mint )alakinek a pro)inciális )á.etlen dolo.. a #e%/n )iselt )7r7s tur+ánt szor$t a sz$)/re.es em+erekre0 " m-)/sz arról á+rándozik. addi. amit szeretne0 &. *o. *o.azda %elenl/t/+en )/rrel szenn.e. e. rendet rak%on ma.#a%ta /rz/s/t *$)%a elő.ilkolt *őse es/s k7z+en a mell/*ez szor$t%a az e. nem sz3ks/.át tisztelni kell0 :em sza+ad az arcá+a #A%)a +osszantani.aráz*ató /lm/n.ekezete kelti /letre. számunkra ez a tur+án – tur+án is )olt../rts/k.is micsoda +izalmatlansá.akran mond%ák a sz$n/szeknek.es /s tel%es m/l. aki re%tek*el.akozása arra.s/. maWimálisan me. *o.#a%ta %elz/se is0 " meta#orá%a0 Sz$n*áz+an )/rrel nem le*et me. a szak/rtelem *ián. en.. pedi.ondolását0 9../+ől #akad. ezt m/.0 121 . de ere%e el*a.á+ól k7)etkező mesterk/lts/./let/t a )ásznon.azsá..a után0 :em *el. *o.. *o... nem ma.. m/./rtelm-en naturális #unkció%a )an0 P. el*a. /s mindi..%elen$tő )7r7s /s #e*/r már nem #ilmszer-.ilkolásának %elenet/t a k7)etkezők/ppen szerett3k )olna #el/p$teniJ @amlet *alálosan me. mik7z+en #7láldozza az á+rázolás i.eln3nk rá0 1ert a )alódi /let k7z)etlen kapcsolat+an áll mindann. me.pró+ál me.

/ mec*anikus.azda. a )erssorok le$rására k/sztette a k7ltőt0 " re#r/n A%rateremti +enn3nk azt az eredeti állapotot.A ZENÉRŐL ÉS A ZÖREJEKRŐL 1int ismeretes./t is0 5zenk$)3l a zene se.%elen$teni a k7z7ns/.. mel.... e.%elen/se annak a zon..a.azon . sok tekintet+en u. *o.*oz #-ződő )iszon. de to)á++i árn.os )áltoztatásokkal kell me. mell.. a számára sz3ks/. mi )olt az az eredendő ok.+a /rkezt3nk0 " k7ltő )ilá. más /lm/n./t is me. s ezen ism/tlődő találkozások r/)/n /rt*et%3k me.+a terel%e a n/ző /rz/seit. k7nn.#i. le. számára0 @a a #ilman..a.oristának k7sz7n*ető.an zen/t *asznál)a az alkotónak le*etős/.A%$t%a /s e.adás e.amatá+an000 &l. A%ra a re#r/n*ez. *o.s/. mel../s az illusztráció szempont%á+ól primit$) kie. mik/nt a re#r/n a k7lt/szet+en0 Verset ol)as)a e... i. /ppen #ord$t)a. me. k7z)etlenn/ is teszi.#elelő zenek$s/rettel illusztrálta mindazt. )ersszaktól .a. re#r/nnel előid/zett zenei uni)erzum+an elmer3l)e./sz3l ki0 ..#elelő.el e++e a számunkra A% k7ltői )ilá./letra%zi #ilmem+en p/ldául a zene .teremti0 " me. *a a #ilm )izuális an.át +izon..at%ák az epizódokat0 Ol.ide%-le.ek me.a...ad +e a n/ző D)a.azán./sz e. a #ilmm-)/szet k$s/rőzen/%e akkor keletkezett. A% tel%ess/. áttetsző++/.ondolat illusztráció%ak/nt #okozza /lm/n. módon a zene nemcsak e.z$tett /let sz$nskálá%át.adás #ol.)/tel is +e)ezet*ető a #ilm an. konteWtusá+an #o. to)á++á mint a l$rai *ős lelkiBszellemi )ilá.od)a0 Y.. /s eme A% e.es irán. sikertelen %elenetet0 "zt az el%árást tartom a le. de már az emocionális /lm/n. A% aspektussal e.ának #ormálódását +iztos$tó #ontos alkotóelem0 "++an az eset+en *asznál*ató a zene.elt tár...kor a l/n.eE.. )/letlenszer. a #ilmzene *asználatát manapsá. sőt ol.szer-en az á+rázolással pár*uzamosan.$tse e. elm/l. másik %elenet *atását0 Bármil.k/nt %elent me.el a zene A.akran /letan. *anem az azonos an.mentsen e.ik )a.en )a. *atására keletkezett A%.nak sAl.osa++á )a.A%ult tartal/kaitól .)áltoztat%a a #ilmkockákon r7. *o. a zenei *an.anez az el) )ez/rli0 "z /rzelmi *atás #okozása /s a #ő t/ma to)á++i illusztrálása /rdek/+en a zenek$s/rettel szinte me.kor pedi. s ezzel kitág(tsa a me./sz$t/sk/ppen társult a k/pi á+rázolás*oz. le*etős/. dur)á++á kell )álnia a +e#o.en k3l7n7s...alatot kap az á+rázolás tár...ede++/. szer)es r/sz/)/ lesz a zene0 " +e#o. e. amikor a #ilm m/. A%ra me. me.$ts/..Be.a..át pedi.alá++is me.. *atárait0 " látottak /rtelme ettől nem )áltozik. aki a #ilmes á+rázolás ritmusának /s emocionális *ő#okának me.. #inoma++á )a..a++á )áltan %utunk el A%ra me.%o++nak. n/ma )olt0 " zene me.a.támo.á+a0 " Tükör c$m.)an erre a le*etős/. szinte a #orrásai*oz )ezet )issza +enn3nket0 &l. minős/.ál a zene. szólal me. ami a )ásznon t7rt/nt0 " zene el/. A%ra )isszat/r3nk már át/lt /rz/seink*ez.sorok +e)ezet/se me.e k$nálkozik arra../)el az alkotói tapasztalat sz3lte l$rai *an.et e..azda. amol.3nket. mell. arra )olt *i)atott.szer-en arra szol. mint az alkotói spirituális tapasztalat r/sze.e. mel.ile.

%elen$tendő )ilá..ile. c/lszer../t tud%a +iztos$tani a koncepción +el3l.ossá. is me.iscsak #ilm%eim tel%es %o.ondolati *atása ..ozik a *an.okkal0 Fele%t*etetlen a Tükör által 6omályosan c$m.)áltoztat*at%a a #ilmre )ett r/szlet sz$nskálá%át..re /rdekese++ #ilmes /rtelemmel #elru*ázott za%ok0 5zt pró+áltam me. mindent +ele kell ke)erni a #ilmk/p+e0 12! .#o.al *an.sAl.e. az elm/leti k7)etkezetess/.. a koncepciónak szer)es e.eredm/n. *o.el A. mell.i. *anem minős/.an eszk7zk/nt. nem csináltam.s/. #ontos /s /rt/kes alkotór/sz/nek +izon.ek pontosa++an.)allom. %óma. – szi.etlen l/n. adek)áta++an #eleln/nek me.3lne me.#ilm%e.ad%ák +e a #ilm+eli t7rt/n/seket0 " #ilmm-)/szet+en a zen/t +ármel.e.ira me. *o./n/l #o.)alós$tani le.okkal Bresson. *o.Ne a zene nemcsak az á+rázolás kie. /rzelmile.. il. *a pontosan *asznál%uk.almazok0 1e.utó++i #ilm%eim+en.nánk.man csodálatosan dol.áról. *anem )ilá..ozik a *an. az em+eri /let term/szetes r/szek/nt tartom számon0 &.ondolom.zó )ilá. #ilm+en *amis$tatlanul 159SZg8"8g V&849 l/n. .. a számomra #ontos intonáció alap%án #o.óan dol. #okozza ezt az el%árást.unk bels)...e.A. ami a )ásznon )/. ol.e a zen/nekJ kiszor$t%ák az e./)el is0 1it is %elent a naturalista pontossá.. a zen/t so*asem az á+rázolás lapos illusztráció%ak/nt alkalmaztam0 :em szeretn/m.an e. *an. to)á++á "ntonioni is ne)ezetes triló.+eme....#el)/tel r/szletei n/lk3l0 Ber. mel..az. e.+en a )ilá.el me. #ilm%eit már el sem tud%uk k/pzelni a *an.e0 &. )alamint az á+rázolás ol. a &osztalgiában /s az Rldozat6ozatalban' "**oz.+en ol. eset+en a *an. titkon *iszek a++an.ok +iztos a++an. tel%esen me.o..$tótoron.C " #ilmm-)/szet+en ez elk/pzel*etetlenJ azt %elenten/. a #ilmnek semmi#/le zen/re nincs sz3ks/./mtőlJ ő a mindennapi /let term/szetes z7re%eit #el*asznál)a. a #ilmek+en me.ok0 5.nak. %elenet+ől tel%esen ki*a..ann. *o.általán nem lesz *el.ult0 Szeretn/m rem/lni.. s )/. *o.szer-en csak az á+rázolás tár...ile.eknek.eket most itt me. ali. /s nemcsak az alkotó spirituális /let/)el *armonizálnának. amel./szen az Rldozat6ozatalig DO##retE mind k7zele++ %utottam e**ez az el*atározás*oz0 1indenesetre ez idei. nemcsak . mel. től3nk #3.#elelnem #ilm%eimmel azoknak a k7)etelm/n. no*a már a !ztalkert)l kezd)e e.zó )ilá.orA /rtelem+en e.ozik a *an.. A.en.az. a zene m/. k3l7n+7zik az en.ok #el*asználásának )annak más#/le At%ai is. *o.. *a e. /s ez a )alódi #ilmzene0 Xoszeliani /rdekesen dol. *all*ató *an..ámnak mindenkor siker3lt me.őz minket mindannak %o..okkal0 Ne az ő el%árása l/n../sz$t/s/re szol...+en kell lennie a zen/)el0 " zenei intonáció..#a%ta /rzelmi aurak/nt /rtelmeződ7tt )olna a zene. *o..%át *asznál%a0 2a.)a zenei.szól)án arra k$nyszer(ten$m n/zőimet.os#ilm+en )alósz$n-le.iá%á+an000 1indazonáltal /rzem...s/.es#a%ta #ilmet m/. a #ilmk/pet )alódi tel%ess/.lemondanunk a zen/ről0 @iszen a #ilm által átalak$tott /s a zene által átalak$tott )ilá.os za%okkal teli atmosz#/rát teremt0 " kellemetlens/.át 7)ező e.. *a e.ál.)áltozna0 :em )a. a *an.. *o. a !ztalkerban.. *o../+en /s tartalmá+an szólaltat*assuk me.alkotott *an.mással kon#liktus+an álló pár*uzamos )ilá.

ek e.. ez azt %elenten/.zó ki#e%ez/smódtól0 " tec*nikaila. 7r7k7s me. ru*a su*o. #7l)ett *an. az elektronikus zen/n/l sokkal ne*eze++en oldódik #el a #ilm+en. mel.ó patak *an. de#ormált *an.me.#osztanánk minden#/le *an. illusztrat$) %elle.anikus *an..e miatt alkalmazása l/n.#elelő módon *all.általán nem is )olna sz3ks/..okat.#osztani a *an. a term/szet )a.. 3res #ol.zását is pontosan #el kellett id/zni3k0 "z elektronikus zene a++an a pillanat+an me. *o.%ának t-n*et0 .. konstruált zen/ről )an szó0 "rt.oldástól0 @a nem )álo.totálk/p+en #el)ett %elenet során a patak sz3ntelen zA.. ezt az á+rázolt )ilá. *o... akkor ez a FnaturalizmusI )aló%á+an #elerős$ti. só*a%ok*oz szerett3k )olna *asonlatossá tenni. a *an. lenne #oszt)a a *an.)an az az előn. kell tanulnunk a me. r7.talan /rz/sek me..ol%a.. a *an. semmit sem )áltoztat a #ilm k/pi )ilá. te*át amikor rá%7)3nk. amit k/pile.ann. s ez/rt m/. tesz.me. az adott á+rázolástól k3l7n+7ző.zet+en k/ts/. amint )aló+an elektromosnak *all%uk.atnánk me.ondolatom te*át a++an #o. s a *an.es *an.ot kellett %elk/pesen ki#e%ezni3k.. k/pes #eloldódni a *an. reális /let*el.nak na.okkal t7lteni me. sokkal ne*eze++en )álik szer)es r/sz/)/0 L.mással +esz/lő em+erek *an. a )ilá.ot0 00 " za%ok k7z3l e. le*etős/..en.nak nincs eszt/tikai tartalma.sAl. sem a patakparton az e. *o.e.. a lelki /let *an.szólal0 "mikor p/ldául Ber. eltAlozza a *an. e..ok+an0 K3l7n+7ző za%ok m7. sz/tta..on +on.nek #ilmes alkalmazásá+an i. a )ilá. kellene kapnia a ma.#el)/telen me./ re%tőz*et el. k3l7n#/le +izon. /s a #ilm máris me.endő a )ásznon t3kr7z7tt lát)án. ide. *o. kellett tiszt$tani F)e.szeres zene ol.okat – e.ossá.zásak/nt le*essen +e#o.*atároz*atatlan *an.zó l/pteket... pontos *an.z$tett3nk..ilkos *olttest/re0 "z e.eket látok0 5 zene *an.ile. ám ezzel e.ide%-le. t7rt/nik p/ldául az Vrva4sorában D:att)ards. mel. or.okat.ot.*oz.*o.k$)3l %elen lettek )olna0 Y.#ő++ .. )a.em%e) zeneszerző)el elektronikus zen/t *asználtunk.ának mindazon mell/kk7r3lm/n.iI eredet/től.. *o.%át0 6ppen ez )álik a #ilmr/szlet adek)át *an.a *an. *o.e is.nek part%án rátaláltak az 7n.....%aitól. óra 3t/s/t. /s akkor a #ilmez/s*ez e./sz kisB /s na.me.em%e) na. csak me.ásternaE a zA..*atározott lelkiállapotokat. a #ilm a n/ma#ilmnek #elelne me.zás*oz0 "z elektronikus zen/t me.ei *átt/r+e szorulnak.ki#e%ez/s/)/.adni0 " *an...olult AtonBmódon %utott el a sz3ks/. )álik *an.zását a**oz a k7ltőien á+rázolt #7ldi )issz*an. azok*oz a neszek*ez.oldásá)á0 8e.%ai )annak..án0 5le.lal*ató 7ssze. sem a l/ptek za%át.osón )issz*an. mel.ásán k$)3l semmit sem *allaniJ semmi neszt.ását B.ira 7nálló m-)/szet.en na.atni ezeket a *an.1indannak. mel. esetle.man A. mint*a naturalisztikusan *asználná #el a *an. me.alku)ás0 2áadásul az elektromos zen/nek me. mert me.#elelő%/t0 4m e))el a kako#óniá)al a #ilmet me. e.szer*an.%á)al. zen/re0 " Tükör e.es %elenetei*ez "rt.ok )alósá.semmis3l.eknek a )alósá.t me.

. a *amis$t)án.uló t7rek)/sek diktálnak0 V/lem/n. *atása l/n. sza+ál.zet+en marad..%a a F#o... me. miszerint m-)/szet is.el me.nak ma. *anem me.a++ /rtelem+enJ általá+an az em+ernek0 6ppen ellenkezőle./nt ez az /lm/n.zetnek n/*án.*atározott n. annál %elentőse++/ )álik a m-)/szet az indi)iduális tapasztalat számára0 P.k7zel$t/s tá)ol áll a *amis$tatlan m-)/szet )alódi c/l%aitól0 " m-)/szet term/szet/n/l #o.ile.k7zel$t/sekre )ált*atók #el./nek.ann. az /rt/kel/s eszt/tikai ism/r)ei minden ne*/zs/. /s $../t elemez)e me.ről0 1inden )állalkozásnak.ire is paradoWnak t-nik. )a.. rentá+ilisnak kell lennieJ a normális m-k7d/s*ez /s az A%ratermel/s*ez nemcsak az sz3ks/.eszti #el azt a k/rd/st...re is sz3ks/.. *omál.is a piac t7r)/n.e.es em+er intim át/l/s/)el. ma.. *o. na.ának %ellemzőit0 5++ől a k7zismert t/n..)a arisztokratikus.iai #eladatok tel%es$t/s/re irán.nak e.siker #el/0 &tt %e. k7z7ns/. megválogatja k7z7ns/.ától /rtetődő..3k k7lcs7n)iszon. *o.+ől indulok ki.ozni #o.ann. *o.0 1in/l 12G .el tartozik k7z7ns/.ra %7nni..mástól a F1-)/szetI /s a Fnem m-)/szetI. /szre)/tlen3l utilitárius me. tá.. n/lk3l.i /rtelem+en )ett maWimális *aszon me.. *o. eszt/tikai /rt/k/t.os. )an0 &l. /s ne*ezen #o...e e.A RENDEZŐ NÉZŐT KERES –––––––––––– " #ilmm-)/szet k/t/rtelm.. *o..*atározza a #ilmrendezők /s k7z7ns/...ira *$%án )an az o+%ekt$) +izon.zete.anakkor a m-)/szet arisztokratikus %elle. *a tetszik. ol..em szerint mindk/t me.. mell.es k7)etkezm/n.es. )/. e.. ipará.uknak utat t7rni a na. módon e. amikor ennek a *el..k7nn.la.eres/.en a )ilá. ez m/.asztásI /s a Fsz3ks/. pedi.eket a .. m/. mint amil.. a #ilm0 6s min/l inká++ megrend(ti az e..szerz/s/nek k/n.an Fkollekt$)I m-)/szeti á.3l kider3l. az az ism/r)./t0 1ert*o. )alódi #ilmalkotások nem #o.t/r3l%7n a +e#ektet/s.os. sikertelens/. )a. mint ismeretes.ira )iszon.ak+an is $./t. )an.letI.m/rt/k+en me. ol.ezn/m me.einek tiszta #ormá%a0 (alán mondanom sem kell. #3.$t*atósá.. az ol...azdasá.nak.etlen más m-)/szet sem ismeri az /rt/kel/s e##a%ta ism/r)eit0 6s mindaddi. a #ilmm-)/szet e++en a mostani *el. +ármenn. *o.en a sz$n*áz )a. is. mel.*el. a m-)/sz #elelőss/. #ilm siker/t )a.általán nem #3. m$.szere )a.pró+álom ki#e%teni /szre)/teleimet a #ilmm-)/szet+en #7nnálló sok ne*/zs/.. ideoló.. 7ssze a m-alkotással kapcsolat+a l/pő e. szem/l.k3l7n+7ztet*ető e.

csak az em+erek iránti #elelőss/.+e#o.an m-)/sz.an )ádak. mel. +árki más. a m-)/sz. *o.3l is nem idealisztikusBe az az elk/pzel/s.. mint ezt már szint/n ki#e%tettem. Noszto%e)szki% /s 9o.szer-s/./*ez..ot.á+an *ord%a a kor t7r)/n. ama oldalai)al.*atároz*atatlan. k/tarcA.tek 7ssze. *anem az /rzelmeire *at.szer-en az őt k7r3l)e)ő )alósá.ok ..ó)%a ma...ismerkedni m-)ei)el0 P. *o...#elelne a sa%át /rtelmez/s/nek0 " .pedi..eit.ismerkednie a )alósá. elszakadt a )alósá.. Felszakadtam a )alósá.an em+erek pro+l/máinak. .etlen3l attól. k/pes kiszakadni a társadalom+ól /s az idő+ől.. so*a senki nem #o..e.. a kezdet kezdet/től #o. sz/les k7r+en. +iztos$t%a a m-)/sz számára az alkotói *i)atás tel%es$t/s/t0 Szo)%etunió+eli munkám során na.D/s mik/nt ezt (*omas 1ann mondta )olnaE. mel.sza+adulniI az időtől /s a t/rtől. nem csak e.t n/z3nk..on .ukat nem tud%ák /rtelmezni /s ki#e%ezni0 5++en az /rtelem+en a m-)/sz )aló+an n/pe szószóló%a0 6s emiatt *i)atott te*ets/. A. /s ma.mástól a kortárs m-)/szek poz$ció%a. a le*ető le..as#a%ta e..adására.. *i)atásukatC (7k/letesen me.. annál inká++ k/pes *an.. *a +iztos lett )olna a++an. *o. k7znapi elk/pzel/sektől0 1ert*o.anis so*asem sza+ad0 :incs a m-)/szn/l ke)/s+/ sza+ad em+er0 (e*ets/.. %7n ide az a k/rd/s.ne)ezett Fm-)/szi sza+adsá. tel%esen /rt*etetlen számomra az A. me.)alós$tásá*oz )ala*a is *ozzákezdett )olna. sz3l7tte D+ármil. te*ets/. %ó #estm/n. nincs ol. *o. Fme.tólC @isz mindenki sa%át korát #e%ezi ki.I k/rd/se is0 " m-)/sz u./t. m/. m-alkotás eszmeis/.. a m-)/szet mindenekelőtt nem az em+er tudatára. k/t/rtelm.ondolat #e.+en sz3letettC :ekem mindi. /s +ecs3letess/. t-nt.. #elismert/k szerep3ket./rtelm..)a nem csupán e. tudatá)al me. eszme.atunk.$tsa. *o..ol lelki /s szellemi )$)ódásai nem azzal #3. #3. *o. mit is %elentenek ezek a )ádak0 V/.sokszorozott tel%es őszintes/. kellemetlen számolnia )el3k /s me...)erez le /s +-)7l el +enn3nket – persze csak a++an az eset+en. eszt/tikai /s eszmei me.ó /rdekeitől0 (el%esen őszint/n +e kell )allanom.ot.át a *iA.anakkor a m-)/sznek alkotás k7z+en szinte )álasz#alat kell emelnie 7nma.+e)á. me. )a... *o..tólI. /s ezzel az em+ereket kell szol. alkotó m-)e ol. me. *o. kellemes )a.őződ)e arról.. *o. )a. mel.. *o. *o.nak0 1int már eml$tettem. *i)atásá*oz #-ződő k7tel/kei miatt a te*ets/./t.álnia0 1ás#elől azon+an a m-)/sz t7k/letesen sza+ad ama )álasztásá+an. mint*a tudatosan el*atárolódtam )olna a n/p l/n. *o.pu*$tsa az em+eri lelket0 @iszen amikor %ó #ilmet. me.akran /rtek ol. de *o.a az /let0 5z/rt sem szám$t*at e. so*a nem /rtettem. )a..őződ/seE0 "zt mond*at%uk.. *a tetszik nek3nk az adott m-0 Fők/nt az/rt nem. sokr/t.. %ó zen/t *all.+en /l. minden em+er /s minden m-)/sz t7r)/n.ot adni ol. elad%a a lelk/t *arminc ez3st/rt0 S )a%on (olszto%. mel..e++en /rti e. mint ma. mert a na.esek számára nemk$)ánatos n/zőpont+ól /rtelmezi a )ilá.. kisszer-. /s ezáltal n/pe szol. me.lá.. aki saját spirituális k3ldet/se me. akik a )alósá.. pedi..*oz #-ződő )iszon.tel%ese++en )alós$tsa me.a /s az em+erek k7z/.ek előtt mások szemet *un.e. *o../s me.e.. a m-)/sz e.álatára0 "mi azt illeti. m-)/sz korát /s a )ilá.en tá)ol áll%on is e.m/l.

adtam +e0 1int*o.zását )ár%uk.adói szint%/t0 " k7ztudat sz$n)onalának emelked/se pedi./n. tá)ol állnak koruk kisszer-s/. /rt*etetlen e. *o. le. k/ts/.szer-en l/tező +e#o.ától.... +on. minden alkalommal A%szer-en /s másk/nt /rtelmezz/k0 Ber.ondolunk. /s *o. a dol.adói k7r+en0 4m az arról szóló #ecse.e++en /s /rt*et t7++en.ed%en0 5z csak a m-)/szet *an./n.ul%on )ilá..etlened)e a term/szet /s az i.. ősere%/t #e%ezi ki.#ilm%/t p/ldául sokszor láttam. me. +ármi is alkotói c/l%a.adás....m-)/+en0 " m-)/sz /s m-)eit +e#o. /rt*etetlen le.ei+en.. emeli k7z7ns/....re. nem /ri őket az idő szele0 5z a distancia. /s minden alkalommal másk/nt #o.lepő++ i. nem t7reked*et a k7z/rt*etős/.ien a )irá..et ad arra.mással0 "z 7nma.eket támaszt a m-)/szettel szem+en. *isz3nk mind a m-)/sz potenciális.. mint azt . számára – csupán k7d7s$ti a m-)/sz /s m-)/szet/nek +e#o. *o.e mint*a csak 7n/rt/ket *ordoznának. át*assák őket a m-)/sz .en +ármil.. el kell ismern3nk. a ma.szintre s3ll.man Gersona c$m.ra lel%en akár a le.akran azok . *o./s.adók k7lcs7n)iszon../s a k7znapi $t/letektől mentes m-)/sz ma.ekI.a teremti me..alá++is szeretn/nk *inni +enne000 " materialista 1arW áll$tása szerintJ F@a m-/l)ezetre )á.is kora k7lcs7n)iszon.a r/sz/ről #el*almozza azt a társadalmi ener.ei.. A% m-)/sz sz3let/s/*ez0 @a a m-)/szet na. s alkalmank/nt másk/nt /rtelmezze0 " m-)/sznek nincs erk7lcsi alap%a arra.. mik/nt a+szurd lenne elk/pzeln3nk ennek ellentett%/t isJ nem le*et c/l%a az sem.aránt #3. +emutassa a ma..ását. me. ám az adott m-alkotás számára t7r)/n.et ad a m-alkotásnak arra. mind a k7z7ns/. m/l.. amel. adott m-alkotás Fa sz/les t7me.o++ k7z/rt*etős/.sz. *o. sőt mond*atni ez/rt le*et arra $t/l)e.. *o..ának )aló+an l/tező arculatát0 F" k7ltő /s a #estőm-)/sz )alódi m-)ei mindi. )issz*an.*atározott erk7lcsi /s szellemi ma.+an állnak e.ik a k/ső++iek+en *ozzá%árul e.m-)/sz csupán t7reked*et arra./nek n7)eked/s/+en0 Va. m-)/sz #el#o.ása. (*omas 1ann W#zse. mindennapisá. akaratlanul a n/pi %elle.á*oz.atlásá*oz )ezetne. *o. *o.azsá.iát. #el nem tárt le*etős/. ked)//rt )alami#/le a+sztrakt átla.... ez a #ilm i.. )alami#/le misztikus t7++s/. r/sz/)/ )álnak0 (olszto% 1ábor= $s b$k$je.en000 12U .. m/.kise++. *o.adói.#el#o. t7rt/nelmi idő+en l/tezz/k. p/ldáira . /pp ez/rt le*et m/. kell %e.azi m-alkotás. )a. *o.adóiktól e.. akiktől #3.e +e#o.olult /s )álaszt/kos e.ondol%ák.is k/pes arra.őződ/sem szerint a n/ző sokr/t-++. m-)eltnek kell lenned a m-)/szetek ter/n0I " m-)/sz pedi. mint a n/p t7rt/nelme000I – $rta @erzen az "ml$kez$sek $s elm$lked$sek c$m.ot... $s testv$rei c$m. alkotó%uktól /s +e#o. /rt*ető )a. sőt szakadatlanul #e%leszti k7z7ns/.ondolatai.a )ilá. sokkal /rdekese++ /s me. a na. /rz/sei000 &tt me. *o./n. az em+erek az ő szem/)el n/zz/k a )ilá. *olott )alamenn.aslatról t7rt/nő szeml/lete le*etős/. szellemi i. akarattal )a. az em+er intim módon )iszon.á*oz *. n/piek0 Bármit is csinál a m-)/sz. minden alkalommal le*etős/.eznem./től..oknak ez a k$)3lről... a *amisan /rtelmezett sz/les k7r+e#o.re. a m-alkotások ter%eszt/se0 8e. *o./t.

en kem/n..ot. *o.#ilmem t/má%a isJ eleinte A. m-)/sz m/.es )/rkerin.. csakis e..et nem mesters/.á+an *ordozza a sa%át tra.almazott emelkedett i.azsá.ál%a – me...et... mint a m-)/szet rendeltet/se0 " m-)/szet l/n.azsá. sosem ker3l*et ellentmondás+a az erk7lcsi ideállal0 @a azon+an azzal a #elt/telez/ssel /l)e.. a tele)$ziós produkciók áradatának k7z/pszer-)/ e. )a.. 7nálló. ne /rinten/ korának le.e.. ma.ondos #i...tudat szentes$t0 "z a m-)/szet.ot szol. eltitkolni az i. mel. *o..es e.elmet i.. kapcsolat+a ker3l%7n a )alódi m-)/szettel0 " m-)/szet le. a #ő*ős által me.s/. a nemtetsz/s/t )ált*at%a ki. /s FalantasI i.etemes c/lokat – mAló %elens/.el0 1indenesetre *atározottan áll$t*ató. annak *ozzá/rtő or)oslása .#i. ami nem más.e.elt ke." m-)/sz.azsá. emelkedett szellemis/. kora szellemn/lk3lis/.e szerint a m-)/sz nem tud%a an/lk3l ki#e%ezni kora erk7lcsi i. az em+eris/. keres/s/re.et e. is ez az i.almazni kezdik.ikus #eladatoknak rendelik alá0 .azsá.ondoln/kC " #ilm mint*a el*a. ki#e%ezze a )alódi erk7lcsi ideált.át.re #or.esen szem+eáll$t)a az alkalmasint *amisan /rtelmezett erk7lcsi ideállal. *o...szer-s$tett normái me.ulását szol..en +ármil. a k/rd/s l/n. mesters/. aki a r/szletek ked)//rt semmi+e )eszi az e.es reakció%ára0 6s nemcsak arról )an szó./rti az i. mel.azi m-)/sz mindi. k/pes arra.an or. azzal is számolnom kell. mint*a le)álna rólam.azsá. amel. . a #ilmet .ondolok rá t7++/0 1i/rt is .eit. sokára.ál%a0 "kkor e..is az ideális ki#e%ez/s/re )aló t7rek)/s. /s me.re /n már semmik/pp sem tudok *atni0 1ár előre tudom./diá%át0 5./t is csak a le./szet k/pez.*atározotta++ szellemi ma.etlen l/ti.et emelkedett szellemis/.etlen..#o./n. n/lk3l7zi a spirituális eredetet. a m-alkotás. mel. /s +enne az em+ert0 "z a m-)/sz. *o. a m-)/szi /rt/k eszt/tikai k7)etelm/n. mel..sakis a korszakunkról me.azsá..adó tel%es /s oszt*atatlan e.. amel.)/rző++ #ek/l.azsá.#ontosa++ k7)etelm/n. me.0 "z i.atni... s ne a sa%át%aik/nt szen)edne e se+ektől0 " tel%es m/rt/k+en tudatos$tott.pró+ál%a *al*atatlanná tenni a )ilá. /s r7)idesen )a.aslatról állap$t*at%a me. akkor már őszint/n szól)a nem is . ride. )/res )a.andac/lokkal *oztak l/tre0 5z )olt Andrej Rubljov c$m. a kommersz #ilmek./s kapcsol 7ssze0 6s *a kon#liktus keletkezik e rendszer r/szei k7z7tt. akkor ez azt %elenti.ot..s/. *a me. nem szám$t*atok a n/zőt/r e. t-nik... *o. csupán0 "mikor soron k7)etkező munkámat +e#e%ezem.. takar.na./szs/. a +e#o. szem/+en az ideál cá#olatá)á )ál*at. keres/s/nek e. *o.. a pártatlan i.. *o. le*etetlenn/ t/)e. amel. ol.. *o.azsá.pró+ál%ák elre%teni..ó.#a%ta mód%a0 6s le.tett ne)/+en *alad*ató me. másoknak pedi.ik nem t7rekszik az a+szolAt i.es propa. *anem m/.unk+ól0 1inden korszakra %ellemző az i.kezden/ a sz3lő%/től #3. korszak. ke)/s+/ )/res *arcok árán )/. a sz/ps/.eit tisztán ideolo..ot. *o. kiáltó ellent/t+e ker3l 2u+l%o) m-)/szet/nek *armonikus ideál%á)al0 Vedi. *o. a *al*atatlansá.eknek tetsz*et a #ilm.k7teless/.azsá.azsá. a t7++s/.e. n/mel. #elnőtt /let/t.+ocsát*atatlan módon z3llesztik le a k7z7ns/..anizmust.i %ellemző%e a szinte )allásos lelk3let. szinte tel%esen ki)eszett )ilá.

anakkor e.ok +ármit is )áltoztatni ra%tuk0 P.alommal /l át minden +alsikert. tessem a n/zőnek.ei szerint #o. kise++Bna... minden m-)/sznek me. n/lk3l7z*etetlennek a +e#o. a me.)alós$tás st$lusa. m-)/sz me. lelki iz. #e%lődni. mint*o. /pp az ő m-)e +izon. más#elől pedi.anakkor nem *iszek azoknak a rendezőknek.rendel/st #o.os )a.o++ +e#o. +ármi másról. mint amenn./t.ról /s t7me.nek ellentmondásos e.omat már el)/.. *o.kedem a++an... drámaisá. mel.elem..e..)álo.i alkotó e. akár tetszik.ad%a /s me..em szerint a m-)/sz /s a +e#o.#ormán. csak nem a m-)/szetről0 @isz a m-)/szet. k/ptelen arra. *isz lelke le.másk/nt #o..s/.a saját.adó találkozására. *iszi /s rem/li.is/... immanens #e%lőd/st7r)/n.*alad%ák ma%d0 $.etlen3l.lal%a ma.. e. mel.ul időszer-nek. akiknek lát*atóan nem k7z7m+7s0 :ekem 7r7met szerez. mel.uk a m-)/szek A%ra me.alommal rem/n.eztem )el3k kapcsolatosan.ad%on el e. kiszám$tott menn.adói k7re – a m-)/szi indi)idualitás /s a társadalmiBkulturális *a.ot0 6s a szem/l. m/l. másoktól *atártalanul messze )an0 1it te*et3nkC " m-)/szet +árki akaratától #3..an indi)iduum re#leWióit t3kr7zi. /s $. ma.alá++ ann..esek*ez k7zel áll.0 :.ok +enne... )a.. a me.reze. nem /rdekli őket a n/zők )/lem/n. mert a dol...$ltan +e)all%a0 K7zismert t/n..adó k7z7tti )iszon.ire term/ketlennek tartom az a##/le sikerre orientálódást. a koll/.a.ek sza)atol%ák munká%a siker/nek optimális szint%/t0 "*ol szánd/kosan a n/zőre irán.sem tudott %ottán..amata k3l7n+7zők/ppen +ontakozik ki – de )alamenn. mik/nt ezt korá++an is tette.et a moziláto.#ormán rem/n.ad%ák +e. na.is/. te*át bizonyos $rtelemben nem #o.ul a #i. /n e. #ontossá )álni a számukra.on elkeser$tette.kedik /s +izakodik a +e#o.oldás mód%a ker3l%7n 12> .einek rendelődik alá0 1inden m-)/sz alkotó#ol.szer-en a ma.atók matematikaila.ot *ordoz ma./rt/s+en /s kapcsolat+an. *o.etlen m-)/sz sem szám$t*at%a ki a siker/t. )alamint *o.titkosa++ *Ar%ait #o. ott szórakoztatóiparról.ira /rtelmetlennek. akár titkol%a ezt.il)án semmi sem /rtelmez*ető e.. akár nem.adókkal kialakuló k7lcs7n7s me.it sem )áltoztatni #estői st$lusán0 5lk/pzel*etőnek tartom.. t/mára0 "zt azon+an nem.ondol m-)e /s a +e#o. *a )aló+an k3l7n+7ző /rtelmez/sekre ad le*etős/.á+anH "z a t/n. aki a sa%át szu+%ekt$) mód%án /rtelmezi a )ilá. mel. ol.. minden m-)/sz le.ian szeretn/nk k7zel %utni min/l t7++ em+er*ez.ekről )an szó.. *o.#elől semmi k3l7n7set nem teszek annak /rdek/+en. *o. sz3ks/...nek ez a sa%átos szeml/lete e.es iz. lát)án.. e.e0 Bizon.. ol. *o. e. mindenki. *o..ái által elismert /s #elma.+el3l . *o..ok #e%lőd/s/nek normális #elt/tele0 Versze mindann. /s már k/ptelen )a. a %elenle.an )iszon. *o.le*et a ma.%a me.szereti #ilmemet0 5z az az áll$tás.e #o.omán..tetni0 :em látok ellentmondást a++an.asztalt . k3l7n#/lek/ppen /rtelmezik m/./zanneBt na. *o.et a #ilmem0 8e./)el *atároznak me. A%ra me.a +első. szeretn/nk el*i)atottak lenni – u.ossá. azok is. e....lalkoztat #ilm%eim %7)ő+/li sikere. mik7z+en +ete. a sa%át t7r)/n. n/zőm el#o. rendezőt nem /rt*et me./t0 5. *o.adó számára..e a )áratlansá. a szomsz/d%a nem ismerte el a #est/szet/t – m/.assa azokat az el)eket.á+an )/lem/n.. akár n.e. *irdetett eszt/tikai el)eket pedi.. *o.. akik azt áll$t%ák. *o. me./rtelm-en0 " m-)/szi á+rázolás l/n.. pro+l/má%ának l/n..

0 8/teznek o+%ekt$) okok.. *o. )esztes/... leg. *o.át – az e##/le kontroll sz3ks/.. le. /s a %ósá. lá. *o... )alamicsk/t is )áltoztasson m-)/szi sorsán0 N7++enetes sorokat $rt ezzel kapcsolat+an VuskinJ Király vagyH l$gy azX Flj magadbanX Flj sz(vednekH 2igyelj n$mán az ) titkos jeleire.#árasztó++ #eladata tisztán erk7lcsi %elle.ára az.+őlC Va. a m-)/sz a +e#o. a m-)/szet O "gy költ)6öz – Sza+ó 8őrinc #ord$tása0 . sa%át kon#liktusai.olulta++. /rz/ken... mi+en látom a *i)atásos m-)/sz #eladatát0 "mi azt illeti.el n.$t/ln3nk 7nma.unkat.ondolni.em szerint a le. *o. )alamint a koncepció%a s el. átok'* "mikor azt áll$tom.. a n/ző ked)/+en %ár%ak.ondolom.tel%es módon #o.kimer$tő++.itott a sz/ps/. akik . mel..en e. mik/nt a dáma%át/k+an0 " m-)/sz m/.szer$tett *an. mel. m/.en. nem az el%7)endő siker #elől kell ellenőriznie ma.ulni a k7z7ns/.á)al0 K7)etkez/sk/ppen +ecs3letesen /s #elelőss/.. alkotásának nem lesz na. )issz*an..eink *atárái.ondoskod%ak.an is tudn/k ezenk7z+en arra .ellenőrz/s alá./+e ker3l%7n0 "menn.i+en erre az Atra l/p.. k/pes a k7z)etlen eszt/tikai át/l/sre0 Oroszorszá.. m-)eltek0 L.Attal annak me. %$sd a szobraidat szent sz$.okkal cser/lődik #el0 " m-)/sz le..)alós$tásának mód%a k7zt0 :a..döss$k össze bár tüz$t oltáraidnak. kem$nyen. n. +árki más #3.sAl. mintául szol...adásá*oz nem kell sokJ #inom.unkat0 @o.an n/zőm akadt. szitok. netalántán arról ..%a a k7z7ns/.őszint/++en /s le.)bb b(rád magad vagyX Kö.. ami )/lem/n.C "nonim t7me. kell )/. el)iek+en )áltozik me.szer. /s a le. i. #á%dalma /s szen)ed/se azonmód tel%esen ide. a6ogy . Fs s=jtsa m3vedet ki. .ezni dol... l/lekre )an sz3ks/. tudásAak )a. a k7lcs7n*atás a rendező. *o. *o. lelki pro+l/mái. *o. /s tapintatlansá.ogás. 0átran.+on.o++ k/ptelens/.ál%ak számára0 :o de kik+ől áll a n/zősere.+ecs3letese++en kell szem+es3lnie 7nma.na.ondolása me. *o.ra *atni – e.. #elt/telez*eti is.állap$tására is t7rekszem.aran4solja lelked' 0enned a jutalom. *o.+an p/ldául sok ol. előtt.-J a le*ető le.s$ggel tele. *o.er*et csak. le.ek nem teszik le*ető)/.akran nem )oltak k3l7n7se++en na.adók )a. )iszon. nem tudok a n/ző /s k7ztem #7nnálló )iszon.szer-nek t-nik ez a k/rd/sJ a le*etős/..../*ez is0 " m-)/sznek nem arra kell t7rekednie.sem k/pes arra.k$m/letlene++3l kell me.. ro+otok+ólC " m-)/szet +e#o. k7r/+en. k$)3lről rák/n. +árkinek tessen0 1unka k7z+en pedi.ős/.

ok..aton /lek.en . /s mit nem.ai. to)á++i alakulása0 !ztalker 1indi.sak akkor %7n 1!1 .. ezt előad%a a n/p ne)/+en. mit /rt me.adásának k/pess/.. mil. a másik #/l nem osto+á++ nálunk0 P.őződ/sen alapszik. F" n/p nem /rti me..en )á.... se%t%e. mindk/t #/l számára /rt*ető k7z7s n.át nála.á+an. *o.. *o.etőpartner iránti )alódi tisztelet azon a me. *o.alá++ e... )a.el)et kell +irtokolnunk0 9oet*e ki#e%ez/s/)el /l)e. *o. /s mi+ől nem k/rC Va..at az em+er. a +esz/l.át ezzelC Ki tud*at%a..+e#o.. arról. /ppen csalódásai )annakC 6n ma. *o.+an /ltem.7kerező eszm/itH "mikor #ilmet #or. u./*ez sorol)a ma.HI 1i ezC Kinek áll %o.eit *a%*ászná0 " n/ző. ami őt iz. +e*$zele. )issz*an. *o.etni tud%unk )alaki)el. rendk$)3l #el*á+or$tott az a ki%elent/s.es em+er lelkiBszellemi sz$n)onalától #3. a ke.os a++an.am is e n/p*ez tartozomJ *on#itársaimmal e. talán lelkiismeretesen kik/rdezte )ala*a )alaki a n/pet. *o. :... a n/p. /s rem/lem.. n/pem #ia maradok0 5. *o.e )el3nk sz3letik.omán. az /letkoromnak me. mi kell neki. *o..ra talál a n/ző+en an/lk3l.ei – )a.. mint ők...ainak m/l..at%a /s #o. rem/n. *o. term/szetesen +izon. okosat k/rdezz0 .. *a okos )álaszt szeretn/l kapni. ki#e%ezem n/pem kulturális /s t7rt/nelmi *a.lalkoztat%a.n/ ma..ondol. mit .. *o..u. az mások számára is /rdekes0 5z/rt arra szám$t. +esz/l. /s most is.anazokat az /let#ol.anakkor a**oz. tudomást szerezzen /rdeklőd/si k7r/ről. s az e...eltem me...3tt a++an az orszá. e.#elelően azonos t7rt/nelmi korszak+an.. *ozzá%uk *asonlóan /n is elm/lkedtem ra%tuk.. le.amatokat #i. a n/p t7++s/. r/sze )a.

a rendező azon+an l/ptenBn.anis nem teremt azonos es/l.#a%ta szint%/ről.. a m-)/szi á+rázolás szelekt$) módon *at a +e#o.... A%ra me. #ilmes alkotókra )árnak0 (el%esen term/szetes.omon me. )álaszt tud a kor k/rd/seire.. /s nem kellene tudatosan *olmi pótszerekkel /s utánzatokkal t7mni3k a n/zők #e%/t. k/ts/.ek rem/n.. szám+a )e..ik #estő u.an szórakozásnak tart%ák csupán.en sok#/le )ászon keletkezik0 "**oz te*át. számára /rdektelenek azok a n/zők. *o..el)/t.+ól #ormálódik e.a.inká++ Ft7me. el)on%a a #i.el) speci#ikuma.../+k/nt r/sz+en ártatlan a++an. mil.m-)/szetk/ntI számon tartott #ilm )alódi m-)/szett/ )ál%on.k7r me.. )a%on l/teznekBe ol.anazokat a #est/keket *asznál%a. mi ennek az okaJ a #ilmm-)/szet m/. ma. ma sem tud%uk +iztosan.eket mindenki számára az eszt/tikai $t/letek t7k/letes$t/s/*ez0 " *el.ondolkod%unk el azon a k/rd/sen.uk is mind keresik e. ezenk7z+en nem kellene A...ik n/zőC 5z/rt a mai kultArpolitika irán.sak*o..re csak keresi a ma.aránt0 1ost ki#e%ezetten arra 7sszpontos$tottam. *o. le.amnak arról.. +a%októl /s a n/lk3l7z/stől0 " n/ző e..elmet a mindennapi . m/. mindi..azi drámaisá.*atározott kulturális l/.an #ilmes alkotók...oldani0 Sa%nos nem ők ..es.almunkon +el3l m/. mik/nt más k7ztisztelet+en álló m-)/szetek0 Sokak számára mindmái../t +izon. keress3k a )álaszt arra.eket a m-)/sz kit-z7tt ma.em azokat az o+%ekt$) ne*/zs/../rt/s azonos #okán állnak.at%a. e... m$.. *o. mindi.eket.%ukat – mik7z+en minde.kultAra más#a%ta remekm-)eket l/tre*ozó alkotói)al0 5setle. *o..alá++is ama c/lok szint%/n. sok erő#esz$t/sre )an sz3ks/. mi a #ilmn. *o. mint*o.an. keresi a ma. $ró azon+an tud%a.. az irodalomnak p/ldául *áromBn/.ondoktól.en an. me... a #ilm. mel. /)ezredes mAlt%a )an. ki)álassza a *ozzá k7zel álló rendezőt.) is csupán e. *o. *a rossz $zl/se )an – a l/t u.$tóinak . A%ra .át.adókra.ártás i. *o. m/.a sa%átossá.től. a le. /s m/. *o.7r7.ál*atok ma.. n/zőkre.arázattal is szol. *o. mint*a a n/zők lenn/nek a m-)/sz le. akik azonos szinten állnak a )ilá.. annak le*etős/. tenni. mi+en is re%lik a #ilmm-)/szet /rt/ke0 1/. /s talán csak n/*a siker3l rá%uk találnia000 1ind a mai napi. *o.ondoskodniuk kell e. mel. az e.l/tre )alódi dialó.teremt/s/ről. a #ilmez/s mindmái. őszint/n ki%elentse p/ldául azt.ek mostansá. a m-)/szi produkciók e.. )an #oszt)a attól a le*etős/.encsak drá. /s ez a k7n. *a mindketten a pro+l/mame.0 K7)etkez/sk/ppen ma az a *el. *o.a.is i.a sa%átossá. ami szó..#ő++ +$rái0 6s k7z3l3k is /ppen ki lenne azC 1el.zet i.)er/)el *at*at ol)asóira0 " #ilmm-)/szet. a n/zőnek sz$)e %o.telen3l ront%ák $zl/s3ket0 5zt a #eladatot a m-)/szek nem tud%ák me.zet. de a #ilmm-)/szet+en k3l7n7s /llel )etődik #el ez a pro+l/ma. *o.. mel. akik a #ilmm-)/szetet ol. a szó #e. *o.us a m-)/sz /s a n/ző k7z7tt.. mel.ait./ni *an. n.a el/0 Szó.a e++en re%lik0 . /ppA. #el)illantson )alamit ezzel kapcsolat+an0 1indenesetre a modern #ilm állapota %a%)esz/kel)e k7n.es #ilmm-)/szek ma. /s a mi általános moz.. mint ol. e. k$s/rlet arra.. A%a++ #ilm arculata..a mulatsá. a m-)/szek /s a n/zők r/sz/ről e. m/.

el)/t. ide.. m/. /s A. a +esz/l. a le..+ól #ormálódik e. me... ker3l%7n +ármi+e is0 @a )an ol. ma sem tud%uk +iztosan..om me.) is csupán e..)em ele%/n is id/zettE le)elek t7mkele. /s ez a k7n. /s m/.. /s ezáltal nem a n/zőt akar%uk a m-)/sz /s a n/ző k7z7tt. $zl/s/t.a. akkor más.a sa%átossá.)er/)el *at*at ol)asóira0 " #ilmm-)/szet.es #ilmm-)/szek ma./t +izon. ami iz. il.ondoltam..amnak arról.7r7.ire őszinte /s tiszta sz$).. akik e. *o.kultAra más#a%ta remekm-)eket l/tre*ozó alkotói)al0 6setle.. )álaszt tud a kor k/rd/seire.en /s tá)oli em+ercsoportok ked)//rt mi/rt kell elárulnom az /rdekeiketC @isz ez utó++iaknak me.nek tart%a azt. nincs %o.mond%a mindazt. n. /ppen )elem kezd%en pár+esz/det.alá++is ama c/lok szint%/n.a )aló+an m/l.ai.an. *o. A%a++ #ilm arculata. e. a szó #e. A%ra me.. mik/nt más k7ztisztelet+en álló m-)/szetek0 Sokak számára mindmái.at%a. ez azt %elenti. amikor elk/sz3ltem a Tükörrel.. mindi. mi+en is re%lik a #ilmm-)/szet /rt/ke0 1/. keress3k a )álaszt arra..anazokat a #est/keket *asznál%a.. s ezután A. ami szó.sak*o. #el)illantson )alamit ezzel kapcsolat+an0 1indenesetre a modern #ilm állapota %a%)esz/kel)e k7n. nem tisztel%3k a n/zőt0 5. le. az e.re csak keresi a ma./t k7z7ns/.szer-en csak p/nzt )árunk tőle.. *o.inká++ 1!! .at%a... a #ilmez/s mindmái..almunkon +el3l m/. /s talán csak n/*a siker3l rá%uk találnia000 1ind a mai napi. m/.. el*a.)allom. n..A erő#esz$t/seinket0 @a kritikátlanul kiszol... *a mindketten a pro+l/mame..i ne*/z munkát áldoztam000 .es.an #ilmes alkotók.irán. /s %elentős0 1e.$t%ák a kultArpolitikát0 1i sa%át alkotásaink sz$n)onalá/rt #elel*et3nk csupán0 " m-)/sz +ecs3lettel )/. az irodalomnak p/ldául *áromBn/. *o..is i./nek. *a akadnak enn. t-nt.%a ez irán./t /s +ecs3letess/..etlen le*etős/./rti /s /rt/kelni #o. A%ra . k/ts/. mi ennek az okaJ a #ilmm-)/szet m/. *o.tatni a munkámat. /s a mi általános moz.en sok#/le )ászon keletkezik0 "**oz te*át.%ukat – mik7z+en minde. e.ál*atok ma.. mil. )a%on l/teznekBe ol.el) speci#ikuma. k$s/rlet arra.3k )an a #ilm%eimre.elem+e )eszi.ál%uk a k7z7ns/../t kaptam n/zőimtől. #elmer3lt +ennem. ma. keresi a ma..át.. az an..eket a m-)/sz kit-z7tt ma. akik azonos szinten állnak a )ilá.a..al #ol. *o. akiknek )aló+an sz3ks/../ni *an./rt/s azonos #okán állnak.ok #ol. . *o. annak le*etős/. *o..a sa%átossá.en an..i.re *osszA /)eken át ann.uk is mind keresik e.uk istenei /s +ál)án.an n/ző.n/zők. *o.adó #i. mel. akkor ezt %elentős 7szt7nz/snek /rzem a munkám szempont%á+ól0 @a )annak n/zők. Da k7n. *o.lalkozásomat.. $ró azon+an tud%a. *o.om #o.tatott k3zdelm/+en #ela%ánl%a őszintes/.ik #estő u. mi a #ilmn. /)ezredes mAlt%a )an.más*oz0 " m-)/sz e. #elt/)e.. mindi.a el/0 Szó.et/s tár.e az.ait. mel.el)en +esz/lnek )elem.tenni ezt a d7ntő l/p/st0 "kkor A. akkor k7teles )a.arázattal is szol.. /ppA. *o. módon semmi k7z3nk e..)annak a ma. aki #ontosnak /s term/ken. *a a +e#o.ondolkod%unk el azon a k/rd/sen. *o. mint ol.. mel. m$. akarunk tetszeni..

. +a%októl /s a n/lk3l7z/stől0 " n/ző e. n..ire őszinte /s tiszta sz$). /ppen )elem kezd%en pár+esz/det.től.ai.. *o..ek mostansá.oldani0 Sa%nos nem ők irán.ok #ol.zet i.i. *anem a m-)/sz . mel. *o.ondoktól.at%a.a e++en re%lik0 . *a rossz $zl/se )an – a l/t u.$t%ák a kultArpolitikát0 1i sa%át alkotásaink sz$n)onalá/rt #elel*et3nk csupán0 " m-)/sz +ecs3lettel )/.teremt/s/ről. n/zőkre..sak*o. #ilmes alkotókra )árnak0 (el%esen term/szetes..A erő#esz$t/seinket0 @a kritikátlanul kiszol. el)on%a a #i. ki)álassza a *ozzá k7zel álló rendezőt.an szórakozásnak tart%ák csupán. . *o. Da k7n. aki #ontosnak /s term/ken.. *o. il.szer-en csak p/nzt )árunk tőle.uk istenei /s +ál)án..ik n/zőC 5z/rt a mai kultArpolitika irán.. s ezután A. $zl/s/t.)em ele%/n is id/zettE le)elek t7mkele.k7r me. t-nt.e az.a.adó #i. módon semmi k7z3nk e.et/s tár.. )an #oszt)a attól a le*etős/.ártás i. #elmer3lt +ennem..)allom. mint*o.zet. akkor ezt %elentős 7szt7nz/snek /rzem a munkám szempont%á+ól0 @a )annak n/zők.. *a akadnak enn.. de a #ilmm-)/szet+en k3l7n7s /llel )etődik #el ez a pro+l/ma..omon me.Ft7me. *o.i ne*/z munkát áldoztam000 . akik a #ilmm-)/szetet ol... a rendező azon+an l/ptenBn. *o..*atározott kulturális l/.ondoltam.ek rem/n.mond%a mindazt.sak*o.el)en +esz/lnek )elem.tatni a munkámat. akiknek )aló+an sz3ks/. nem tisztel%3k a n/zőt0 5. akkor más.elmet a mindennapi ./t k7z7ns/.aránt0 1ost ki#e%ezetten arra 7sszpontos$tottam..#ő++ +$rái0 6s k7z3l3k is /ppen ki lenne azC 1el..azi drámaisá.ondoskodniuk kell e.a.. a m-)/szi á+rázolás szelekt$) módon *at a +e#o.%a ez irán. mel.eket.adókra./rti /s /rt/kelni #o.ál%uk a k7z7ns/.n/zők..om #o. a m-)/szek /s a n/zők r/sz/ről e. mel. *o. számára /rdektelenek azok a n/zők. szám+a )e.anis nem teremt azonos es/l. őszint/n ki%elentse p/ldául azt..lalkozásomat.etlen le*etős/.an n/ző. *o. ez azt %elenti. nincs %o..encsak drá. a n/zőnek sz$)e %o..../nek.en /s tá)oli em+ercsoportok ked)//rt mi/rt kell elárulnom az /rdekeiketC @isz ez utó++iaknak me.3k )an a #ilm%eimre.. /s nem kellene tudatosan *olmi pótszerekkel /s utánzatokkal t7mni3k a n/zők #e%/t. ker3l%7n +ármi+e is0 @a )an ol.$tóinak . ide. az an.0 K7)etkez/sk/ppen ma az a *el.)annak a ma.#a%ta szint%/ről. m/.nek tart%a azt.. /s A. sok erő#esz$t/sre )an sz3ks/. mel.re *osszA /)eken át ann. *o. mel. mint*a a n/zők lenn/nek a m-)/sz le. el*a..m-)/szetk/ntI számon tartott #ilm )alódi m-)/szett/ )ál%on.tatott k3zdelm/+en #ela%ánl%a őszintes/. akarunk tetszeni.. tenni./t /s +ecs3letess/.. ami iz. a +esz/l. me.tenni ezt a d7ntő l/p/st0 "kkor A./t kaptam n/zőimtől. *a a +e#o. /s %elentős0 1e.om me.telen3l ront%ák $zl/s3ket0 5zt a #eladatot a m-)/szek nem tud%ák me.em azokat az o+%ekt$) ne*/zs/.. *o.más*oz0 " m-)/sz e. me.eket mindenki számára az eszt/tikai $t/letek t7k/letes$t/s/*ez0 " *el. *o. a m-)/szi produkciók e../+k/nt r/sz+en ártatlan a++an.a mulatsá. akik e. #elt/)e. /s ezáltal nem a n/zőt akar%uk a m-)/szet kiemelkedő p/ldáira szoktatni. amikor elk/sz3ltem a Tükörrel.. a #ilm.elem+e )eszi.a )aló+an m/l.al #ol. akkor k7teles )a.. *o. ezenk7z+en nem kellene A..

*a nem #e%leszt%3k ki +enne azt a k/pess/..a tudatá+an marad0 V/.os – i..et.akran #elett/++ )iszon..azsá.3l is tel%es k7z7n. *o. is sa%át /l)ezete /s – .la.%7)edelm/t +iztos$t%uk0 " n/ző amA.t tanAs$tunk a n/ző iránt azzal. kritiká)al illesse sa%át $t/leteit0 1!G .

azt Flát%aI +ele./)el á+rázolódik0 "z irodalmi m..et sza)ak se. más m-)/szeti á.k7zel$t/s/tC " )alósá.ozik. )a.ást.zetes #elt/telei0 Y.#a%ta k/pzete..$ts/. *o. %elrendszer se. azt a k3lső /s +első )ilá.ossá.el)re0 5z az alap)ető en me.ad%a +e őket0 " #ilm azon+an az e.at )/lem/n. a #ilmet /s a zen/t a közvetlenül á+rázoló m-)/szetek*ez sorolom.adására ad le*etős/.ad%a +e0 6ppen ez/rt azt a sz/les k7r+en elter%edt #el#o. m/l.al )aló +ánásmód *allatlan sza+adsá. szellemi /s intellektuális tapasztalata k/pezi0 Ne az irodalom k3l7n7ss/.el).is *iero. mel. mint amil.an term/szetadta. mel. me. +ármenn.almak se... azon+an mec*anikusan /s k7z)etlen3l r7.től /s a )izeket a száraztólI0 " #ilmrendez/snek ez a .%elenik a )ilá.eknek /let3nk során a minket k7r3l)e)ő )ilá..*atározza azt. mel.tel%ese++ /s le.+an mi ma.unk0 "z $ró tudatá+an elősz7r me. mel.es m-)/szeti á. az a+szolAt realitás me..ozza is ki az $ró k7n.mutatkozó an.teremtő%/nek /rez*eti ma.etlen ol. %o++an mond)a szem+eáll$tásá*oz0 5zt a k/t. mel. *a%lamai /s $zl/se alakulása szerint0 " próza le.a.*oz #-ződő k7lcs7n)iszon. a m-alkotás le.A MŰVESZ FELELŐSSEGÉRŐL –––––––––––– 1indenekelőtt szeretn/k )isszat/rni az irodalom /s a #ilmm-)/szet 7ssze*asonl$tásá*oz..es oldalait.. me.#a%ta %elrendszer..k7z)etlene++ módon0 " #ilm – /rz/kel*ető realitás../rt/s/nek alap%át az ol)asó /rzelmi...z$ti a kamera látómeze%/+e ker3lő )ilá. a t/rBidő+en k7z)etlen3l me. %elleme alkalmassá tette.)alami rokon$t%a.anezen ok tá)ol$t%a el e.an m-)/szet..)e e.an #e%lődnek az e. tel%ess/.li#ák..eknek nincs sz3ks/.a0 1ár korá++an eml$tettem.ire r/szletesen dol. mire alapoz*atóak /s *o. a le.ot.7keresen el*i+ázottnak a strukturalisták me... k7)etkez/sk/ppen a n/ző második )alósá. /s az ol)asó mindenk/ppen szu+%ekt$)an #o.enek a sza)ak0 5zzel szem+en a #ilm.a.el 7nálló /s #3.nek alkotó%a a szó szoros /rtelm/+en a )aló )ilá. e. mel.$ts/.át0 "z em+er 7nteremtő *a%lama /ppen a #ilmm-)/szet+en )alósul me. a #ilmes á+rázolás kettős #elt/tele az alkotó /s a n/ző tapasztalata0 Versze mik/nt +ármel. amire a saját tapasztalata.mástól a #ilmet /s az0 irodalmat..an szim+ólumok. mel. m#djár#l )an itt szó..ot..$ts/.. e. #o.. mik/nt a zene is.et0 "z irodalom a sza)akkal le(rja a t7rt/n/seket. Fel)álaszt%a a )ilá..ra. mert az irodalom+an minden a n..*atározó tula%donsá. rokon$t%a a zen/t /s a #ilmm-)/szetet. az ol)asó csakis azt Fol)assa kiI +előle )a.etlen m-)/szeti á. /rz/ki +e#o. /s u.e a++an re%lik.csak ol.okkal dol.nek #elid/z/s/re t7rekszik az $ró0 " #ilm ol.ot a s7t/ts/.3k k7z)et$tő n.em szerint csupán e.k/nt #o.. *o.k7z)etlene++.naturálisa++ r/szletei is szinte kiker3lnek az $ró ellenőrz/se alól./)el csak ezután )et pap$rra0 " #ilmszala.+ől to)á++i szerkeszt/s r/)/n áll elő a tel%es á+rázolás0 K7)etkez/sk/ppen a #ilmrendez/s szó szerint az a k/pess/. mel.ad*ató +e./)el #o. a prózára is %ellemző az. *o. /spedi.ak %elle. az an.unk is szeml/lői )a. *o. miszerint a #ilm e.en /s el)i szinten *i+ásnak tartom0 1i+en látom .

/l. a +e#o.el á+rázolta a katonakór*áz sz7rn. a #ilmkockát )alami más dolo.-s/. a F)alóI /let0 5z/rt a n/ző .osan #o.*atározott módon a )alósá.. adaptál%a a naturalisztikus k$m/letlens/. *o... tartózkodó ol)asó erk7lcsi /s eszt/tikai sz-rő%/n át *ián. az $rók .os esetek+en tel%esen passz$)0 1int mondani szokásJ F" n/ző csak 3ld7..ról alkotott k$.ondolat.$rt r/szleteket is0 " +e#o..á+an me.nek +else%/+e re%tőz)e *atol +e az $ró ol)asó%a lelk/+e0 5++en re%lenek a k7z7s alkotást inspiráló l/n. a val#sággal operál0 5z/rt ellenzem ann.r/szletess/..0 5miatt keletkeznek a rendezői *i)atás óriási. mel..ira a strukturalisták ama pró+álkozását. . #ilmet.e a #ilmm-)/szetnek az. mel. rutin%á+ól k7)etkező t7r)/n.ei)el *ozza k7lcs7n7s 7ssze#3.alkotta #ilm%/t0 5++ől #akadnak a +e#o. #oto. e.an m-)/szet. k7n.e arra..adás ne)ezetes paradoWon%ai0 1!U .es. szint%e0 " szó nem le*et 3res *an.. /s sa%átos tró%ai #alók/nt m-k7dik.ozni.k$s/rel%3k az 7ssze)et/st.eket szelektál)a #o. )et$ti a #ilmet000I Va%on a mozin/zőnek )anBe sza+ad )álasztásaC @iszen minden #ilmre )ett k/p. akárcsak e. a )alósá. átalak$tsa. kinek ezenk7z+en támadó /rzelmei a szemtanA.ese++ r/szleteket. me. #ilmk/p. k7n. *o.. mindaz. sa%át k/pzelete t7r)/n. #ennáll e. ol..es tapasztalata0 @a a #est/szettel is me. ideolo.)et.*.ad%a +e m/. az a+sztrakció e. az á+rázoltakkal kapcsolat+an annak tisztelet+en tartását. mint me.ondolati 7ssze. a zen/n k$)3l a #ilm az e.z$ti a cselekm/n./p/sz me. *o.lakonikusa++ le$rások m7.szer *an.akran szám$tanak az ol)asó k/pzelet/reE0 "z erk7lcsi korlátokkal sA%tott./s+en mer3l #el az a .nek +e#o.az. /s n/ző%e k7z7tt mindi.e a demiurgoszi l$t$rz$kel$s illAzió%át teremti me. e.ire . szerint sokkal ne*eze++ Dt7++ erő#esz$t/st k$)ánE elol)asni e.ad%a +e az ol)asó.oli elbesz$l$seiben )alósá./sze *ordozza ma.. a rendező ráerőszakol%a eszt/tikai normáit a n/zőre..t. az ol)asónak m/.nek +e#o. *anem pontosan r7.akran az /let t7r)/n. tudatos$tását k/sz$ti elő. messzire )ezető k$s/rt/sei0 5++en az 7ssze#3.. /s sokkal t7++et annál.ekkel a #ilmrendező me. *o. a #ilmet.an )/lem/n.ra#ikus pontossá.e.k$m/letlene++3l me.el me.al k7z)et$ti tapasztalatát a n/zőnek.adó előtt – akár #el#o.. a rendezőnek a mozi)al szem+eni k3l7nle. ami ki+ontakozik a )ásznon. epizód nem le$r%a.et ezer em+er elol)asott – ezer k3l7n+7ző k7n..ről a másikra0 5.an /rz/s ker$ti *atalmá+a a n/zőt. mel. mel. #o.ai)al /s n/zetei)el 7ssz*an. de csakis a #ilm az a m-)/szet.etlen ol.)0 " szertelen #antáziá)al rendelkező ol)asó a le.. F*asonl$tI )a. mel. me.. zenei r/szlet pártatlan /s ideoló. kritikátlan át)itele e.anakkor a sz# már ele)e e./)el kapcsolatos0 " rendező n. mel...ozza./rtelm-s$ti a konkr/t %elent/seket. óriási.n/zni e. mint amire ma. *o. mel.. mel.ok0 6pp ez/rt l/tezik ol. %elenet )a.iamentes. szinte +-n)ádi #elelőss/. *o.ondosan $rta is le a le.ei szerint $t/li me. /s senkinek sem %ut esz/+e a k/p /s a l/t azonos$tása0 "rról persze le*et +esz/lni.ikus á+rázolását0 P..eit0 Ne +ármenn. eszme.).szer-s/. előre %elzett distancia. az /letre.. pro+l/má%a szempont%á+ól el)i %elentős/.korrekciót %elent. )an %elen.sz7rn.a l/t/+ől.ekkel cser/li #7l azokat a t7r)/n. mel. )á.. mint kutatási módszerek tisztán #ormális. a le.. sőt az alkotó /rzelmei)el rokon$t*atóak0 Szeretn/m m/.adásakor e.z/sek/nt /rtelmezz/k0 5z nem más. mel.pontosa++an /s le.. #estm/n.sAl. a szereplők arcát0 5z/rt sa%átos %elens/.. eszm/k n/lk3li dara+ká%aT csupán a #ilm e.eket./ is sokkal /l/nke++en k/pzel*et oda )alamit. *o..adás az $ró /s ol)asói k7zti k7lcs7n)iszon.%elen$tett k/peket0 "z elol)asott sz7)e.%a ezt..eknek . akár nem – a )alósá. e. /szre)/tlen3l a ma.. sa%át tapasztalatá)al.állap$t*at%uk.alom.+an átdol.marad a le*etős/. *o.i sa%átossá.le*etős/. mindi...il)án)alóan /s k7z)etlen3l. %elek/nt.ik %elens/.-s/.. mindi. Fnem *asonl$tI a #estm/n.. a tá%at. e... a . mel. csupán0 (olszto% !zevaszto..akran ellentmond a n/ző szem/l.adása szok)án./s+e őket0 5.a az $ró szám$t*at Di.

ismerkedniJ A. e. mások pedi. min/l ke)/s+/ *asonl$t a sa%át%ára.$teni ezeknek az em+ereknek a++an. . *o. )/li.akran erk7lcsi /rz/ketlens/. te*ets/. okos +esz/l.ete.. nem )eszik a #áradsá. k7zel ker3l%enek r/szint a )alódi m-)/szet által 7szt7nz7tt..1i/rt szereti az átla... /s csak e.ot.ától adódik a )álasz.enlőtlen k3zdelem+en0 &osztalgia .le.-s/. más#a%ta tapasztalattal me. +izon.ati em+er számára adott a )álasztás le*etős/. *o.e. #e%lessz/k $zl/s/t. me.#inoma++. mi/rt k/pesek a le.akran el+ukik a )ásznakat elárasztó kommersz #ilmekkel )$)ott e.ez a pro+l/ma0 6s t/n.a++ in#ormációk+an. a #ilmm-)/szet *atása ott sem %elentős. ele. r/szint a nemeslelk-s/. emelkedett /s na..szer/rt/kek*ez.. me.etlen me...telen iparosmunka. )aló+an eszt/tikai át/l/sreC 1i az oka ren. amit sz/pnek látnak..aton .zotikusa++ ez a tapasztalat. mel. mások pedi.u. mi/rt )an az./nek. /rzi. mel.unk r/szletesen ki#e%teni. *a ked)e támad rá0 Ne A.etőpartnert keresnek a m-)/szet+enC :/mel. ám l/n. amit most azon+an nem #o. sőt torki. ami k3lsődle.ad%ák el )alódinak..iai eredet.zotikus t/má%A #ilmeket.es.os kate. )an ezzel a tudással... em+er eszt/tikai /rz/ketlens/.et tud a sa%át /let/ről..e.óriá+a tartozó em+erek csupán szórakozást.akran az e. mert a m-)/szet :..*ezC000 Szinte ma.. annál .n/z*eti őket. min/l e.azda.. annál /rdekese++ /s szórakoztató++0 Való%á+an inká++ szocioló.állap$tásra szor$tkozunk0 Bizon.%elentőse++ rendezők #ilm%ei a rendelkez/s/re állnak..os okok miatt a k3l7n+7ző társadalmi rendszerek+en a mozi+a %árók #e%/t sz7rn. *o. /s a le.el is párosulC Ki a +-n7s e++enC 6s )a%on le*etBe se.os n/ző ol.eknek semmi k7z3k az /let/*ezC 1ert A. *o. . s a mozi+an szeretne inká++ e.u.ek mi/rt csak azt #o.e szerint k7z7ns/. látszik.ked)eltess/k )ele a m-)/szeteket0 Versze a n.es pótszerekkel t7mik.es /s $zl/stelen.

ondolom.szerzett tapasztalat )aló+an emberi' 6s ez óriási #elelőss/.#ilmek *a+k7nn.. nem sza+ad *a.szer-s/. a zseniális "ndre% 2u+l%o) a kánon t7r)/n.át az em+er.+en. nem ezt %elenti. )/... a m-)/szet /rzelmeket /s . *anem A.ra0 6s nek3nk arról kell . *o..ainkon esne csor+a0 5lk/pesztő e. Faz elt-nt idő n..on ke)/ss/ tudom elk/pzelni.on ke)/s em+er á*$tozik )alódi sza+adsá. *o.ei*ez i.ondolatokat kelt a k7z7ns/. addi. #elt/telei k7z7tt t7rt/nik..ei okán sa%átosan #ilmes kontaktus keletkezik m-)/sz /s k7z7ns/.e++en /lek :. *o.aszt%ák a #ilmet. /s %o. *anem mindenekelőtt ma.omá+anI0 6s e++en a *el.on komol.unkról mondanánk le. +árkitől is en.keresni. ami+en sz/ps/. *o.áról +esz/lnek0 :em /rtem.A kommersz #ilmekkel #ennálló konkurencia k7r3lm/n.et nem /rő láncolatá+an talál%a ma.. ma.nunk./n.akorolt sa%átos *atása Da #ilm)ásznon látottak /s az /let azonos$tásaE /ppA. *o.. mit %elent az e##/le sza+adsá.. a t7me.en sz3ks/. min/l t7++ il.as #okA 7nismeretet. m$.etett /s elmulasztott. 7nma.unknak.. *o.es#a%ta sza+adsá. nem tudunk sza+adok lenni.*amisa++ kommersz #ilmeknek a k7z7ns/. A.. .tanulását.es k7z7ns/.. amit ő ma. #o..en em+er le.iunkatH Vedi.erlő *atása )/.ot ma. r/sz+en pótol*assa azt.)$zi *alat %uttatná esz3nk+e0 :e*/z elk/pzelni.e /s le*en.zet+en csak a #ilmrendezőn mAlik.z$tett tapasztalat átadása k7z+en a #ilm k/ts/. *o. *o. *anem annak me.ondolatok /s /rzelmek marad/kát is0 "z em+ereknek már nem lesz sz3ks/. a sza+adsá....ozott0 6s min/l r/.. sa%át #eladatai*oz. /n /ppen ellenkezőle./dia sa%nos a++an re%lik. mik/nt a m-)/sz#ilmek i.. a le. e. azt #elt/telez)e. másik em+er tapasztalatát i..ocaB.re /s szellemre találnak. miről )an szó.H 5z/rt na. *o.. na.zetess/.on r7. szellemi erő#orrásokat.unktól.k/ptelene++ /s le..u.szer-s/.ikus /s me...ot0 :a.*atározó k3l7n+s/.etlen em+er számára is le*ets/.. mások számlá%ára k7)etel%3k a sza+adsá..3ket0 Ne a tra.en0 "**oz. mik/nt a . #elt/telei k7zt /l%en. 1!> .elel)ss$ge' 1iről is )an itt szóC @át arról. /s semmit sem k$)ánunk tenni mások /rdek/+en.-r%enek +enn3nket0 Ne az il. *o.ed/l.ei k7z7tt a #ilmrendezőnek különösen nagy a n$z)vel szembeni . an/lk3l *o. /s amit szeretne me. minte.ondoskodnunk.azod)a dol..ek le.-s/.li. amikor m-)/szek az alkotás a+szolAt sza+adsá.3k t7++/ mindarra.olát0 " #ilmszala. *o. sza+adok le. a k7r3lm/n.oizmus %ellemez ma mindann.. a tel%es sza+adsá.es )olna.. /s *a akár e.le.őző %elle..t k/rn/nk erre0 " sorsunkról alkotott sa%át elk/pzel/s3nket kell k$m/letlen3l k7)etn3nk. k/pes el)arázsolni a ke)/ss/ kritikus /s m-)eletlen n/zőt.3nk../n. *o..e k7z7tt0 " n/ző e. az alkotás At%ára l/p)e a sz3ks/. m-)/szi At%á*oz k7t7tten0 1indez )alamil.i+en lesz ez az A%onnan me.tudatot k7)etel0 Ne a tra.+e)on*atatlanul /rz/kekre *ató /s me. a++an re%lik.a el)eszte. akkor ez az em+er a #elsz$nre *ozott m/l. menn.unkkal /s másokkal szem+eni #elelőss/.re . /s )issza)on*atatlanul el#o%t%a a .szer-en azzá kell )álnunk.aton. annál #urcsá++nak /s ellentmondásosa++nak /rzem a sza+adsá. ne az /lettől /s a minket k7r3l)e)ő em+erektől k7)etel%3nk.. ezzel sa%át sza+adsá.

*a 7nma.. aki kap..őz*etetlennek +izon.ed/n adni0 " sza+adsá.áról0 "laposan me.d7++entenek azok a m-)/szek. ő az. minden idő+en rendelkezettJ a másik em+er/rt /s a társadalom/rt *ozott áldozat sza+adsá. adott pillanat+an ennek m/.ait0 Ne e demokráciák k7r3lm/n. mell. 7nma.is azt kell tennem. r/szint azok az em+erek teremtik őt me. *o.. . nem más.3k )an rá.lalkoznak a *i)atásukkal. m/. *o..ese++nek /rzek0 " k7z7ns/.an em+erekről szerettem )olna szólni.en.sz3ks/.os )a. de #elmutattam e . k/szen állunk a szórakoztatásukra... a k/ts/. amit az adott *el.et erk7lcsi me. m/. e. m-)/sznek csakis az/rt siker3l l/tre*oznia )alamit.es0 " m-)/sz arra *i)atott. mel..őződ/s /s erk7lcsi tartás táplált0 Sztalker látszóla.k/rdő%elezni az európai demokrácia )itat*atatlan /rt/kekeit /s )$)mán.ira sza+ad /letet elk/pzelni a ma. *a e. /s a ma. csak e. *anem az/rt. ..ál)a az eddi. *o.. k/sz$tett #ilm%eimet...ett pontos$tan/kJ a szó le. akik azt #elt/telezik.ukat alkot%ák me. akkor is./+en ő az. *o.őztes.. akik bels)leg sza+adok.to)á++á azt.olc)an százal/ká)al.ma.anakkor ol.3l is a m-)/szek sem az/rt #o.ok +enne.. nincsenek is tudatá+an0 5z/rt mindi.. mi/rt.asa++ erk7lcsi /rtelm/+en *asználom a sza+adsá. sza+adon. a n/ző a . akik *isznek a++an.etlen módon le*et kapcsolat+a l/pni.on #ontos politikai sza+adsá. akik.. +emutassák az em+erek szol..el az em+eris/.#eledkeztek arról a sza+adsá.olc)anszázal/kn. azt te*etn/k.e em+ereket á+rázoltam. #o. aki *ite /s az em+erek szol.zet+en a le. /s nem számolunk a n/zők n.ann.ei k7z7tt is l/tezik p/ldául a lelkiBszellemi 3ress/. a #e%3k+e )ett/k..es/..en.ős/. *o.e... szórakoztatnunk kell őket0 P. me.. ne aludj.álatá+a áll$tott akarata miatt le. te örökl$t záloga' ' 'U* 6s +izon. elmes/l%enek )alakinek )alamit.. *a lelki #3. mert e O Fj – 1olnár &mre #ord$tása' ..am számára.. akik k7z7tt /l0 "*o./rtseJ r/szint az idő..k$)3l na..i n/zősere.et. ez le*ets/.tanul%unk k7nn. /szre)ettem. a m-)/sz pedi.. mert az em+ereknek sz3ks/. amit szeretn/k – A. me. akkor is..ond%a0 L. aki ad neki. nem sza+ad em+erek )eszik k7r3l őket0 8átszóla.em me.%o.ul000 V/. .ira nem tisztel%3k ezt a n..+en /lő. m$g ne add alvásnak oda magad. *o.. ol. *o. *o.#ontosa++nak /s le.)izs..el pedi. mint a szeretet ne)/+en *ozott áldozatH " #/lre/rt/sek elker3l/se )/. me. *o. mindi.en. ere%/t.ról.án. )/lem. Vaszternak $rtaJ A<3v$sz.álatá+a áll$tott akaratukat0 5n. ki tud%a..almát0 :em szeretn/m )itatni )a. te id)5rab.ok/rt )$)ott k3zdelem+en a modern em+erek me. *o.e.unk maradunk. ám l/n. a )esztes0 :em tudok ann. *o.

/*ez. mel. *o.3tt Fk3zd%7nI a l/t an. *ide.et )állalt @u+ert @ercomerral a++an..azsá. el*a.őzőnektalál%a is.)/. nem mondom. *a )alaki )ilá.a. akik az/rt m/.. k7)etkező rendez/s3nk an. mik/nt a t7++i m-)/szet/ is. nem tudom /s nem is akarom +ecsapniJ +$zom +enne. )alakinek a ked)/+en %ár%on.. a+szolAtumátI *an..zetH Ne *a most me.A%ulni /s #el)irá. akikre minden m-)/sz tudat alatt )á. akkor maWimális őszintes/.á+an l/tező sz/ps/.ának k3lső emocionális rend%e a rendező eml/kezet/n..el )iszon. k/pes me. mel. ez azt %elenti. kellemese++ *all.e0 1ár neme.. )aló%á+an /letk/ptelen.szen)edett /s át/lt alkotói tapasztalat #e%eződik ki0 6n ann.el a sa%át tapasztalatát kell me.. mel. a le.en alaposan /s me. mik/nt ez az irodalom eset/+en t7rt/nik. utolsó le*elet/i.n..atniT de a sz/p ki#e%ez/smód nem sokat tesz *ozzá az i.á+an )/)e nem ele. ki)áltk/pp e. )alamint azt a k3l7n7s erk7lcsi l/. m/. )allott errőlJ F:incs az a siker. le. a le../t /s me.oztató Van 9o.á)al.azsá.olulta++ /s m/l..e++0 " m-)/szet l/t/+ől #akadóan nemes$tő *atással )an az em+erre0 " m-)/szet teremti me. lito.ondolatait.tisztelő ter*/t0 5zt $rta napló%á+aJ F(alán 7nma.... rendk$)3l tá)ol állt tőle az a )á. /s ez nem %elent mást. *o.. #ilm koncepció%a n. azokat a szellemi kapcsolatokat. amel.e az erk7lcsi ne)el/s+en0 Va.án alapszik0 @a azon+an a %elenet kimódolt konstrukció..en *a. *o.*el. amit ki szeretne #e%ezniC @a sz/pen ki tud%a #e%ezni a .+en l/)ő n/zőkre . *a k/pi )ilá.semmis3l m-)/szi e.. *o.adás Feszt/tikai adaptáció%átI k$nál%a... *o.int azokra a kise++s/..ik. m-*el.. *o. m/.e0 " #ilm *atása az em+erre.. *a a #ilmrendező nem tud%a.. már 7nma. *o. pra. mint mikor egyszer3 munkásemberek szeretn/k szo+á%uk+an )a./ teszik az em+eris/.. il..rá#iámat0I (o)á++á a #estő k7z7ss/.endő. amel.adói tapasztalatot.. n/pI0 1indi.%a a n/zőt0 5./*ez0I " spirituális sz3ks/.k7rt.i #edezete0 Sz7rn.osan ki#e%ezi azt.ozni0 1ásk3l7n+en elpusztul. )an.ek k7z7ss/.3k+en kiakasztani e. mik/nt e. #elelőss/. az ideális n/zőkre. a n/zőre. tudna 7r)endeztetni. #el#ed*esse /s á+rázol%a az ideális l/t+en re%lő i.aimról mes/l%ek neki0 F" k7teless/. mint e.* $..re )árnak. /s ez/rt )állalkozom arra..s/.ira tisztelem a n/zőt...szer /szleltem a sa%át .őzően dol. e.en #ilm.alá++is ez )olna a *i)atása000 Ne *a ez nem $. mint*o.leteket.a.iscsak )alódi eszt/tikai /lm/n.ső soron óriási a %elentős/. *át az ő lelk3k csak arra a #ilmre rezd3l me..il)án)alóan csak ez utó++i el)re /p3l. akármil.. *a )alaki a +emutatásakor /rdekesnek /s me.*al. enn/l sokkal +on. o+%ekt$)e nem tud%a a++an az /rtelem+en #el*asználni a +e#o.olc)an százal/któl #3.eket ki#e%ező m-)/szetnek )/.)alakinek tessen.ik+en me.s/. *o.ozták ki )alamel. adott eset+en te*át sa%át l/t/lm/n. /rtelmezte a n/p/)el szem+eni k7teless/. a társadalom+an )alami nincs rend+en000 :em le*et pusztán utilitárius..pedi. *o.ult te)/ken.. rem/n.. mel.#ontosa++ /s le. a mindenkori ol)asói +e#o.sőki.akorlatom+an. Fa m-)/szet a szó tel%es /rtelm/+en neked k/sz3l. /s idő)el #eled/s+e mer3l0 K7)etkez/sk/ppen. irodalmi recept alap%án.. e. senkinek sincs rá sz3ks/.nek társadalmi %elentős/.eimnek /s a #ilm+en *asznált k/peknek a *asonlósá.titkosa++ dol.. me..ot0 Y.et.. akkor me..matikus #eladatok el/ áll$tani a m-)/szetet0 @a e.ott kert+en az el)adult alma#a0 @a nem rendeltet/sszer-en *asznál%uk a m-)/szetet..+en.osztania a 1Z1 .. %o++an me. mint *o./)el tisztá+an )olt0 5miatt sa%át m-)/szi #eladatát a++an látta..ondolunk.#a%ta táptala%on. #ilm akkor *at /rzelmile.

n/ző)el0 ;sak*o., ez korántsem ol,an e.,szer-, elszántsá. kell *ozzáH 8ám, )ilá.szerte ez/rt l/tezik to)á++ra is ol, ke)/s )alódi #ilmm-)/sz m/. ma is, amikor szakmaila. nem k3l7n7se++en k/pzett em+ereknek is )an le*etős/.3k a #or.atásra0 6n p/ldául alap%ai+an nem /rtek e.,et 5%zenste%n munkamódszer/)el, #ilmkockák+a re%t%elezett elm/leti #ormulái)al0 "z a mód, a*o., /n me.%elen$tem a n/ző számára a ma.am tapasztalatát, .,7keresen elt/r az e%zenste%nitől0 Bár az i.azsá. ked)//rt *ozzá kell tennem, *o., 5%zenste%n e.,általán nem t7rekedett arra, *o., +árkinek is átad%a a sa%át tapasztalatát, )e.,tiszta #ormá+an szerette )olna átadni eszm/it /s .ondolatait0 Számomra tel%esen ide.en az e##/le #ilmes koncepció0 " montázs ter/n +e)ezetett e%zenste%ni diktátum pedi. )/lem/n,em szerint alap%ai+an semmis$ti me. azt a *atást, mel,et a #ilm a k7z7ns/./re .,akorol*atna0 1e.#oszt%a u.,anis n/ző%/t attól a le*etős/.től, *o., a sa%át%ak/nt, m/l,en szem/l,es, sa%át tapasztalatk/nt /l%e át mindazt, ami a )ásznon az idő+en me.7r7k$t)e t7rt/nik, /s il, módon teremt*essen kapcsolatot a sa%át /lete /s a #ilm)ásznon á+rázoltak k7z7tt0 5%zenste%n .ondolkodása despotikus, nem *a., le)e.őt az i.azi m-)/szet ra+ul e%tő sa%átossá.ának, a kimond*atatlansá.nak, me.#o.*atatlansá.nak, nem ad le*etős/.et a n/zőnek arra, *o., 7nma.ára )onatkoztassa a #ilmet0 6n ol,an #ilmeket szeretn/k csinálni, mel,ektől tá)ol áll a propa.andisztikus +esz/dmód, de m/l,en szem/l,es át/l/st tesznek le*ető)/0 5++en /rzem a ma.am #elelőss/./t a n/ző iránt, /s A., .ondolom, k/pes )a.,ok arra, *o., n/*án, ritka /s n/lk3l7z*etetlen /lm/n,t n,A%tsak számára, *isz a n/ző kimondottan ez/rt 3l +e a mozi s7t/t n/zőter/re0 Szeretn/m, *a +árki, akinek ked)e támad, mint t3k7r+e n/zne +ele #ilm%eim+e, /s ma.ára ismerne0 @a e., #ilmes koncepció – mindenekelőtt az /rz/kel/sre 7sszpontos$t)a – /letszer- #ormákat r7.z$t, /s nem az A.,ne)ezett k7ltői #ilm elm/leti #ormuláit, )a.,is nem a *an.sAl,osan .ondolati rendez/si el)et *el,ezi előt/r+e, akkor a n/zőnek le*etős/.e n,$lik arra, *o., a sa%át tapasztalata alap%án módos$tson ezen a koncepción0 1int már eml$tettem, #elt/tlen3l sz3ks/.esnek tartom, *o., eltitkol%am, /s ne *an.sAl,ozzam el#o.ultsá.om, másk3l7n+en i.az, időszer-++nek t-n*et a m-, de e.,Attal sokkal mulandó++ /s utilitáriusa++ lesz0 @a a m-)/szet nem azzal #o.lalkozik, *o., l/n,e.e m/l,/re *atol)a a le.tel%ese++ módon #e%tse ki k3l7n7s *atását, mel, me.*atározó /rt/ke, akkor a propa.anda, a zsurnalizmus, a piac, a #ilozó#ia /s a me.ismer/s más kate.óriáinak, a társadalmi l/t más szocioló.iai %elens/./nek szol.álatá+a sze.ődik, /s tisztán utilitárius %elent/sre tesz szert0 " m-alkotás+an á+rázolt %elens/. i.azsá.tartalmát minden +izonn,al az az alkotói k$s/rlet #e%ezi ki, amel, e %elens/. $letszer3 lo.ikai kapcsolatait a ma.uk tel%ess/./+en
akar%a A%%áteremteni0 "mi azt illeti, a #ilmrendezőnek sem áll mód%á+an, *o., tetszőle.esen )álo.assa me., ma%d illessze 7ssze a t/n,eket, mel,eket az ol, sza+adon mAló idő sz/les t7m+%/+ől ő ma.a emelt ki0 " m-)/sz

szem/l,is/.e a++an mutatkozik me. sz3ks/.szer-en /s 7nt7r)/n,-/n, *o., mik/nt rendezi m-)/szi e.,s/.+e a ki)álasztott %elens/.eket0

;sak*o., a )alósá. sok.$le okszer- kapcsolat+ól áll, s ezeknek csak e., r/sz/t tud%a me.ra.adni a m-)/sz0 Számára csupán azok a kapcsolatok l/teznek, mel,eket #el#edezett /s á+rázolni tudott0 5++en mutatkozik me. e.,edis/.e, me.ism/tel*etetlens/.e0 6s min/l inká++ i./n,li e., m-)/sz az á+rázolás realizmusát, annál na.,o++ a #elelőss/.e a t7rt/ntek/rt0 " m-)/sz őszinte, i.azmondó /s tisztakez- kell, *o., le.,en0 ;sak*o., az a +7kkenő D)a., inká++ a m-)/szet sz3let/s/nek eredendő okaCE, *o., a tel%es i.azsá. rekonstruál*atatlan a kamera előtt0 5z/rt )aló%á+an /rtelmetlens/. a #ilmm-)/szettel kapcsolat+an naturalizmusról +esz/lni, mel, #o.almat Dle.alá++is a Szo)%etunió+anE szitokszók/nt *asznál%ák a kritikusok, tAlzottan ke.,etlennek kiált)a ki a szerint3k FnaturalisztikusI #ilmk/peket0 Y., lett az Andrej Rubljov elleni e.,ik le.#ő++ )ádpont a #ilm FnaturalizmusaI, %o++an mond)a az, *o., tudatosan /s
7nc/lAan eszt/tizáltuk +enne a ke.,etlens/.et0 " naturalizmus a ]&]0 századi európai irodalom e.,ik *$res irán,zatát %el7lő, elsősor+an Zola ne)/)el #/m%elez*ető k7zismert irodalomt7rt/neti #o.alom0 " m-)/szetre azon+an általá+an csak .elt$telesen alkalmaz*ató, mert e., tár.,at le*etetlen #elid/zni a maga val#jában' (el%es k/ptelens/.H

1inden em+er *a%lamos arra, *o., a sa%át látásmód%a /s #el#o.ása szerint .ondol%a el a )ilá.ot0 :o de a )ilá. nem ol,anH 6s a Fma.án)alóI dolo. csak az em+eri .,akorlat #ol,amatá+an lesz Fma.á/rt)alóI – ez az /rtelme a me.ismer/sre irán,uló dinamikus em+eri sz3ks/.letnek0 "z em+eri me.ismer/st korlátozzák term/szetadta /rz/kszer)eink, /s *a, 9umil%o) sza)ai)al /l)e, a *atodik /rz/k számára is l/tre*oztunk )olna e., szer)et, akkor más dimenziói+an állna előtt3nk a )ilá.0 Vontosan u.,an$., korlátozott az a mód, a*o., a m-)/szek a k7r3l7tt3k l/)ő )ilá. 7ssze#3../seit /rz/kelik /s /rtelmezik0 6ppen ez/rt nincs /rtelme a #ilmmel kapcsolat+an ol,as#/le naturalizmusról +esz/lni, mint*a e., %elens/.et me.*atározott m-)/szi el)ek alap%án, )álo.atás n/lk3l, A.,szól)án Fterm/szetes #ormá+anI r7.z$t*etne a kamera0 &l,es#a%ta naturalizmus nem l/tez*etH 1ás k/rd/s persze az, *o., a naturalizmus #o.almát a kritikusok talál%ák ki annak /rdek/+en, *o., elm/leti /s Fo+%ekt$)I Ftudomán,osI me.alapozottsá..al k/rdő%elezz/k me. a m-)/sz %o.át a t/n,ek ol,as#a%ta szeml/let/re, mell,el el+orzaszt%a a n/zőket0 5zt a Fpro+l/mátI a n/ző F)/delm/+enI #ell/pő t7rek)/sek *$)%ák /letre, mel,ek elő$r%ák, *o., .,7n,7rk7dtetni kell n/ző #3l/t /s szem/t0 5##/le )ádak No)zsenko /s 5%zenste%n ellen is #el*oz*atók, akiket ma piedesztálra emelnek a koncentrációs tá+orokról tudós$tó +eszámolókkal szem+en, mel,ek+en az em+eri szen)ed/s /s me.aláztatás *i*etetlen i.azsá.a Fel)isel*etetlennekI +izon,ul000 "mikor a 2u+l%o)B#ilmemmel kapcsolat+an, m/.pedi. a konteWtusuk+ól kiszak$tott %elenetek /s epizódok Dp/ldául a F1e.B)ak$tás epizód%aI )a., FVla.,imir +e)/tel/nekI %elenetsoraE 3r3.,/n FnaturalizmussalI )ádoltak, e./szen őszint/n nem /rtettem, /s a mai napi. sem /rtem e )ádak l/n,e./t0 :em )a.,ok szalonm-)/sz, /s nem kell #elelőss/.et )állalnom a pu+likum %óked)//rtH 1i t7++, ezzel tel%esen ellent/tes az /n #eladatomJ k7z7s l/t3nk igazságát kell
elmondanom n/zőimnek, ol, módon, a*o.,an tapasztalatom+ól /s #el#o.ásom+ól k7)etkezően #eltárulkozik0 1i ta.adás, ez az i.azsá. ali.*a lesz k7nn,- /s kellemes0 Ne csakis azután .,őz*et%3k le erk7lcsile. 7nma.unk+an, miután me.#o.almaztuk0

1Z!

6s *a a )alósá.á+rázolás tel%es *-s/./nek i./n,/)el *azudn/k a m-)/szet+en, *a a k7z7ns/. számára ol, me..,őző #ilmm-)/szeti lát)án, k3lsődle.es *iteless/.e m7./ +A%n/k, *a *amis szánd/kaim )olnának, csak akkor /rdemeln/m me., *o., k/rdőre )on%anak000 6s e #e%ezet le.ele%/n nem )/letlen3l ne)eztem F+-n)ádinakI a #ilmrendező
.elel)ss$g$tX 6s +ár n/mik/pp tAlzásnak *an.zik, ezzel a sark$tással azt a t/n,t szerettem )olna *an.sAl,ozni, *o., a #ilm a leg6atásosabb m-)/szet, s $., a )ele )aló munkálkodás ró%a a le.na.,o++ #elelőss/.et az alkotóra0 @isz a
#ilm eszk7zei)el k7nn,e++en /s .,orsa++an sz/t le*et z3lleszteni, le le*et #e.,)erezni szellemile. a k7z7ns/.et, mint a r/.i, *a.,omán,os m-)/szetek *atásá)al0 Versze az em+ert szellemile. #el#e.,)erezni /s a Xó #el/ irán,$tani )alósz$n-le. mindi. i.en ne*/z000

" rendező #eladata a l/t moz.ásának, ellentmondásainak, tendenciáinak /s *arcainak A%rateremt/se0 K7teless/.e, *o., a #elismert i.azsá.nak e.,etlen árn,alatát se *all.assa el, m/. akkor se, *a ez )alakinek nem tetszik0 "lkalmasint a m-)/sz persze t/)ed*et is, t/)ed/sei nemk3l7n+en #i.,elemre m/ltóak, *a őszint/k, *isz akkor u.,ancsak az őt k7r3l)e)ő )alósá. #ormálta lelkiBszellemi /lete, *án,ódásai, *arcai realitását %elen$tik me.0 6s )a%on kinek )an +irtoká+an a )/.ső i.azsá.C000 "z
arról szóló #e%te.et/sek /s )iták pedi., *o., mit le*et á+rázolni, /s mit nem, korlátolt /s erk7lcstelen k$s/rletek az i.azsá. el#erd$t/s/re0

Noszto%e)szki% $rta, *o., F" m-)/szetnek az /letet kell t3kr7znie, /s más e##/l/t, áll$t%ák0 Osto+asá.J az $ró D/s a k7ltőE ma.a alkot%a me. a l/tet, ráadásul ol,an tel%es /letet teremt, amil,enre addi. nem )olt p/lda000I " m-)/sz elk/pzel/se F6n%eI le.titkosa++ m/l,/ről #akad, /s nem $r*at%a elő számára semmi#/le k3lső el.ondolás0 " m-)/sz koncepció%ának – mint*o., l/t#el#o.ása eredm/n,ek/nt sz3letik – a m-)/sz pszic*ikumá*oz, lelkiismeret/*ez kell k7tődnie, másk3l7n+en már ele)e arra )an $t/l)e, *o., m-)/szi /rtelem+en 3res /s meddő le.,en0 5lk/pzel*ető, *o., )alaki *i)atásszer-en #o.lalkozik #ilmmel )a., irodalommal, m/.sem lesz m-)/sz, mert csupán ide.en eszm/ket k7)et0 "z i.azi m-)/szi el.ondolás mindi. .,7trelmeket okoz az alkotónak, szinte /let)esz/l,esnek mond*ató0 1e.)alós$tása pedi. – /letre szóló tett, ez $., )olt mindi. mindenki)el, aki m-)/szettel #o.lalkozott0 5zt az/rt *an.sAl,ozom, mert ol,kor az a k/pzet alakul ki, mint*a manapsá. %a)ar/szt #7ld3nkkel e.,idős ősr/.i t7rt/netek A%raelmondásá)al lenn/nk el#o.lal)a0 1int*a #e%kendős, k7t7.ető na.,an,ók/nt *i*etetlen t7rt/neteket mes/l.etn/nk k7z7ns/.3nk mulattatására0 5l+esz/l/s3nk le.,en )idám /s szórakoztató is – e., a #ontos, *o., 3res #ecse.ess/l 3ss3k a.,on az időt0 " m-)/sz társadalmila. /rdekelt koncepció%a kidol.ozásá+an, me.)alós$tásakor pedi. *i)atása .,akorlása nem k3l7n3l*et el /lete t7++i r/sz/től0 Van ma.án/let3nk, mel,+en +ecs3letes )a., tisztess/.telen em+er mód%ára cseleksz3nk0 Szám$tanunk kell rá, *o., +ecs3letes tett3nket k7rn,ezet3nk eln,om%a, ol,kor pedi. n,$lt kon#liktust is pro)okálunk0 1i/rt is nem állunk k/szen a *i)atásunk által támasztott ne*/zs/.ek lek3zd/s/reC 1i/rt #/l3nk a #elelőss/.től, amikor *ozzá#o.unk e., #ilm munkálatai*ozC 1i/rt +iztos$t%uk +e előre ma.unkat, *o., az eredm/n, /ppol, )esz/l,telen le.,en, mint amil,en

álatk/sz m-)/szek által elők/sz$tett %ó kis szórakozást kap%anak0 . a *alálára )árnak0 5./)el.on á*$tott em+eri k7zels/. az ideális iránti vágy *ordozó%a. tudatlansá.s/..zete az..s/. /s emiatt me.s/. de mi mindann. na./den simo..etlen l/tez/si mód.á)al ra. )olna /lniH " m-)/szet l/t3nk /rtelm/t szim+olizál%a0 1ZG ...ire )aló t7rek)/st #e%ezi ki0 "z ol.maWimálisa++ *asznot *Azza0 Szinte A. mel.es #ilm%e spirituális l/tez/s3k +izon..es/.álatk/szs/. talán annál inká++ /rz/keltetni kell a )ele szem+eáll$tott eszm/n.en.. m/l. *o.sAl.mást000 csak +esz/lnek000 +esz/lnek000 +esz/lnek000 /s nem tud%ák ki+esz/lni ma.int csak nő az FáruI iránti #elelőss/.#eledkezt3nk erről0 Sokszor #izetnek az em+erek az/rt. ol.0 Ne m/...3nk+őlC 5z/rt d7++enetes a mai m-)/szek . a lelki #elsza+adulásra /s a me.ressz$) /s rámenős eszk7z7ket alklamaz. 7nma.. messziről +-zlik0 5.en. mi/rtC000 Ber. a nő)/rek t7++n.lete0 "men.oldás is le*etős/.ről álmodik az em+erJ azok+an a +izon....at #ilmet.t.ire m/.ozottan illuzórikus Ber.más*ozJ . e.%o++ %elenete0 K/t nő)/r /rkezik a sz3lői *áz+a. rendk$)3l k7zel ker3lnek e.an m-)/szet *$)e )a. szellemi ki#osztásukkal p/nz*ez %ussanak0 "z il..e++/ /s ma.atásá+an szó szerint d7++enetesen aszketikus0 Komol. *a ez a lelkiBszellemi emelkedetts/. az e##/le szol. m/l.re az em+eri szellem t7rekszik.*áz /p$tőinek szer/n.elem+en ki#e%ezett azonnali *asznot akarunk *Azni te)/ken. me. utáni szoron.. mel. nem tel%es3l /s nem is tel%es3l*et0 "z a *armónia ez.ukat.s/. pillanat. ki*asznál%ák .szer.et a m-)/sz á+rázol. 2em/n. *a +elsőle. mik/nt a parasztem+er a .ó )á.ő.+ocsátani e.sAl.. átmeneti #ilmről0 Ki#e%ezőeszk7zei me.adó++á teszi az /lm/n.$t/ka0 L..s/.más*oz )aló pillanatn.ian r/. amel. p/ldátlanul a.. azok k7z/ a m-)/szek k7z/ tartozik. nemeslelk-s/.zet+en /rzi ma. #utó pillanatokra adatik me.sá.es#a%ta te)/ken.at id/zi000 "nnál is inká++ á*$tat ez az /rz/s. m-)/sznek csak akkor áll %o. a *alál sz$ne előtt sem tudnak me.os pillanatok+an mint*a az ideális %elent )olna me.at)a e.tisztulásra0 "z/rt *an./)el pedi.ok. mert e. . mel. *a az alkotás l/tsz3ks/.sokszorozza. akiknek minden e.Bn.%e.et ad a n/zőnek a katarzis át/l/s/re. )/.em0 @o. mel.%elenet0 " #ilm talán le.3nk0 000 Bresson mindi..man !uttogások $s sikolyok DVisknin.álatá)al kell kit-nnie. me.3ket. a számára0 " na.)álo.át0 Ki tud%a. mel. tud 7sszpontos$taniH :ála szó sem le*et )/letlenszer-..oldás *an..telene++ az a )ilá.. munkások sza+adide%/t. s nem )/letlenszer.sak*o.man #ilm%/+en csak r7pke./)el 7ssze*asonl$t)a.ok. *o./rtelmetlenC Va%on nem az/rtBe.t0 1/.mást is.man #ilm%/+en álom..te)/ken.ar oc* ropE c$m.i k7zelker3l/s3kkor +esz/d *el. másk3l7n+en le*etetlens/..#ilm%/+en )an e. t-nik. szol.... mi)el Ber. csakis akkor #or.mással. s %7n e. *ozzá nem /rt/s3ket..an m-)/szet *$)e )a.. *o. diktál%aJ ezek a Fm-)/szekI elra+ol%ák +ecs3letes em+erek. *o.másnak0 9.lő #ilmes )ilá. pozit$) me....ett Bac* csellósz)it%/t *all*at%uk. kiknek ne)/t nem tud%a senkiH " m-)/sznek *i)atása 7nzetlen szol. mel. .. te)/ken.szer a nő)/rek kettes+en maradnak. akkor is.et a k7z7n.á+an alkotni..ukat000 1indez a t7r/ken.akran óriási tők/t i.i+en az /n%/t reprodukáló e..-l7lettel )annak teli. ez az illuzórikus me. az eszm/n. mert p/nz+en /s k/n. a*ol időse++ nő)/r3k *aldoklik0 " #ilm alap*el. amikor em+erile.letes *atár*el.ukat is0 "z eml$tett %elenet+en.a+onát – lá+on. el+-)7lt en.7trik e. nem tudnak me. *asonló /lm/n.s/.á)al. #ők/nt p/ldául a c*artresBi sz/kese.t /s @itet ad az em+ernek0 6s min/l rem/n..esBr/. ad%uk el a #ilm%einket. /s na./+ől a le./n.ozom mindezt.+/k/lni e.

oka )an ennek.ó.o.r/sze.s/. *a A.akat ki)/)eHE./+enJ F2em/lem. na. *o.. /s az is.atók7n. a sz3lői *áz*oz..unkra talál%unk. *o.*ez k7tnek.a tel%ess/.omán.családi esem/n. semmi ki#o.. /s mindann.olesi.I számomra mindi. )alamint az e.eink+en. mik/nt )iszon. me....ek. s ennek ne)/+en pró+ál%a lerom+olni a társadalmi sta+ilitást0 " társadalom sta+ilitásra – a m-)/sz a )/.telenre t7rekszik0 " m-)/szt az a+szolAt i. mil.et tula%don$tok annak a Noszto%e)szki%%el induló orosz kulturális *a. *anem ama )álasztásunk/rt./sz/+en mellőzik0 Xó n/*án.Ne )a%on mi/rt pró+ál%a a m-)/sz lerom+olni azt a sta+ilitást.. az idő /s a *el. a kritika pedi..k$s/rel%em e.. az álmok.#elel%en a t/r. el nem mAl*atik tőlem – #en/ki.es azt /rz/kelnem. ma.omán.. e #ilm #or... .. . ez/rt n/z előre.ok a )ilá.on l/n. /s a csA#sá.erős$t +enn3nket *it3nk+en. +esz/l erről (*omas 1ann A varázs6egy c$mre.e.. Bac*. tisztázzam. #elelőss/.sz$n *ármas e.. mindenekelőtt az. em+eri k7z7ss/. *o.3ket /s illAzió%ukat )esztett em+erek szol. ez a *a..ik. *o.omán. le*etős/. s *o. a ../nek0 1$..esnek tartottam.. az /let azon+an disz*armonikus0 5z az ellentmondás a #e%lőd/s 7szt7nző%e. a #e%lőd/s /s a #el)ilá. mel.I állapotától a mai Oroszorszá.es$teni az em+ereket 7ssze#-ző kapcsolatokat Da pusztán /rz/ki )á. a *itetlens/.ra.ek/rt )a. amel. l/n.$tó.. me.ek r/sz+en en.. a )alósá.azsá.nek #ő*őse a k/ts/. #o. a *azá*oz /s a F7ld*7z0 1indi.e.*oz. az /sz le....álatát0 :a.. mil.+ees/s. *o.on.t rendszerint semmi+e )eszik )a. amel./+en a mai Oroszorszá.. állapota mindazok osztál.omán. /s lát t7++et másoknál0 6s a k7)etkezm/n.+an0 Sőt ezt a *a..adta a materializmus el)/t0 5zenk$)3l a Noszto%e)szki%t...osodás #orrása0I " m-)/sz k7zeledik az ideális*oz. *o.$ti szellem3nket0 5rről is szó )olt a !ztalkerban. a *ara.ok )alaminek0 1indann. Ver. /s a k/tel. m/rn7k7mH L. kell 3r$tenem000 1inden #ilmem+en #ontosnak tartottam. percei után minden alkalommal A%ra át/rzi el*i)atottsá. uram..)ere a s7t/ts/. kultArá*oz. ami te.aránt #ontosak az em+eri tapasztalat számára0 "z em+er szellemi tapasztalata számára e. .unk #elelősek. 7r7k7se )a.. *iszen nem más.át inspiráló lelkiBszellemi kr$zis szint/n ó)atos +e#o. A% @itre lel%3nk0 " szellemi )álsá.ekC 1i nem a k7)etkezm/n. akik szellemi pro+l/mákkal k3szk7dnek0 " l/lek *armóniára )á.ondolom.7kereim*ez.on #ontos )olt számomra.pró+áltam azt /rz/keltetni.+anC " Fszellemi )álsá.lalkoztat%a. mel. ellen.iunkat 7sszek7tnek a k7rn.. *o..3nket0 5z a szeml/let k7telezi a m-)/szt arra.erekkor*oz.)e me. tel%esen e. a rem/n. *o. *o. Vuskin le)ele. el)iek+en ta. ami az em+eris/. *őseit /s az $ró k7)etőinek munkássá.átJ a rem/n..adásra talál0 Va%on mi/rt #/lnek enn.et )állal%on a sorsá/rt0 " sa%át %7)őm – a po*ár.. *atalmai)al szem+en0 " *ara. a Tükörben a *$radó..ek e.iunk +ense%/+en kell.al0 Felt/tlen3l sz3ks/.ire a Fszellemi )álsá..ása a *ara../szen kamara %elle. teljes(tjük )a.en eszm/ket k7)etek0 2endk$)3li %elentős/.#a%ta /rt/kskála0 " (3k7r+en me. *o. a kritika lelke.nap t7rt/nt )ele. a Sz$)áson erőlk7dő katonák.en *a..re a társadalom t7rekszikC Settem+rini $.ó++ #e. nem teljes(tjük a k7teless/. mint az a t7rek)/s3nk. nem )/letlen3l )a.em is az em+eris/. l/tezzen e. a #elte)/sek /s eml/kek k3l7n+7ző idős$k%ainak mont$rozása.. mel. tetszik.el /)ezredek tá)latá+an t7rt/nt0 1inden #ilmem+en #ontos szerepet kap az a t/ma. azokat a kapcsolatokat./+en nem +ontakoz*atott ki a ma. rem/n./n..#ormán #ontos le*et az is..nak.ező )ilá..eink /s #á%dalmunk #orrása..ulok a . *o. elm/l.*ez tartozom.

. mint korá++i #ilm%eim+en0 Ne mil. t-nik. mindaz. *o. annál pontosa++an látom a t7rt/n/sek /rtelm/t..es . a le.+en arra t7rekedtem..a )olt a +-n7s0 Ne a szo+á+an tett láto./s szer/n.lepni a n/zőt0 "rra t7rekedtem.re 7sszpontos$tsak.atók7n.el. *o.#ilmem+en pedi.e.atása után *azat/r)e Zordon azt /rz/kelte.. annak persze láttam n/mi )esz/l.iai me../sz #ilm e. *o. /s annál erőse++ lesz a l/.sz$n/nek )áratlan )áltásai)al.zem...as#/le *omál.+ől kialakuló atmosz#/ra. elker3l/s/re minden ol..ekeztek0 Felemelkedtek ama .ának0 6s Zordon #elakasztotta ma.es #ilmkockákon belül l/tezzen /s )ál%on /rz/kel*ető)/.titkosa++ )á.. akik ma. de c/l%a nem0 !ztalker c$m..an..á)al ra. át..t /s utalást i. *o. ma. ide.ek/nt sz3letik me... *o.szer-en 7ssze#3.általán nem sz3ks/..á+an a #utó pillanat me.titkosa++ k$)ánsá.. *o.eket Fk7ltői *an.szer-s$tett #orma erőltetettnek /s modorosnak t-n*et0 5 ne*/zs/.adás.os )olt.eo. /s a *an..általánosa++an #o.almazódik me. le.e. aki a +első /rt/kek *ián. ez a t/ma az em+eri m/ltósá. mint a próza0 Szerettem )olna an/lk3l +emutatni az /letet )izs.másra. a sz$n/szek *an.. másik Sztalkerről.á+an atmosz#/rát teremteniH 5miatt )olt k3l7n+en számomra mindi... *el.almaz)a. az atmosz#/ráról e.ekeztem kiiktatni a #ilmk/pek+ől.an em+er állt a k7z/ppont+an.. ne mást. k/rd/se )olt.eJ a #ilm a m-)/szet ki#e%ezőeszk7ze. /s nem azt.en idő+eli tá)olsá. a #ilm e. lett0 " Zóna )aló+an le.szer csak elmes/l nekik e. *o..re )aló 7sszpontos$tás le*etős/.etlen #ilmk/p+ől állna0 L. a t7rt/n/sek .eit./t. a l/n..ult.ek z-rza)ara /rdekelt... ezt az atmosz#/rát.e. )alódi )a.mond. ne okozzon idő+eli t7r/st.amatá+a0 1ert /n e++en látom a #ilmm-)/szet )alódi költ)is$g$nek le*etős/. A. *o.0 "z 7sszete)ők )issz*an.oldás0 1indent kido+tam a #or.en m/r*etetlen3l ./sz arc*itektoniká%a e.ál%a.eket n.ondoskodni. me. a tá%.pró+áltam m/..e./s aszketikus me.. nem tud%ák rászánni ma...ondol)a /s át/rt/kel)e. az idő mAlása az e.. ne az an. a l/n. i.ukat arra.oldandó #eladatá+ól #akad. *o. addi. sok mindent át/l)e..ulat a l/n. /s mint il. )/lem. el*i.is a k7r3lm/n.neme0 1inden mindennel sz3ks/.. +át.aik tel%es3lnek0 6s mik7z+en az $ró /s a (udós Sztalker k$s/ret/+en lek3zdi a Zóna k3l7n7s tereit. szo+a.rá#iá%á)al..ekezettel szeretett )olna +emes/lni ma.anis az a m-)/sz me.en az impresszionisták #est/szete.ozzák e.)+ől.. ol.szólalnia a !ztalkerbanC A le. aki a Zordon Doroszul Gyikoobraz/ csA#ne)et )iselte. *o. óriási le*etős/.ától szen)ed0 5ml/keztető3l me.re.)a. ami a l/t el*ár$t*atatlan k/rd/sei el/ áll$t%ák a *őst.át szol./nek k7)etkezt/+en.ol$tásá)al szórakoztatni )a. a*o)á /let3k kockáztatásá)al i.azda. /s aki az/rt ment arra a titokzatos *el.ondolat 1ZU ..7r7k$t/s/+en látták #eladatukat0 5z a m-)/szet eszk7ze le*et u.. amit na..en0 1e.k7r3k0 " k7zponti tónusra rezonálni kezdenek a tár. *o.a. a minimálisra cs7kkentsem a k3lső *atásokat0 5l)+ől nem akartam a cselekm/n. nekem A..át0 6s amikor *őseink./)el e.amatossá. *o. a l/n.mást..ak. a cselekm/n. el/rik c/l%ukat.e.szer.adó++nak +izon. mel.. +el/p%enek a++a a szo+á+a. a mont$rozott r/szletek k7z7tt ne le...szól)án eredm/n.. mint*a az e.. számomra azon+an )ilá.endás t7rt/netet e.en #őt/mának kellett is me. *o./t0 1i ta...áló #ilm le*etős/. )álo.. dur)án /s lát*atóan +elea)atkozn/k #ol.%e. u. *o. /s a #ilm l/n. a #ilm Zóná+a induló *őseinek Ati c/l%a e. rákontráznak e.. sokkal erőtel%ese++nek. k7)etkezetese++en rá)enni a n/zőt arra.komponálásának szerep/t t7ltse +e A. mel. mil..3tt %ár0 6s min/l árn..0 "zt szerettem )olna. a !ztalker k/sz$t/se k7z+en arra t7rekedtem. a rendk$)3li módon lee.en nem rendelkezik ke)ese++ 7nálló le*etős/.0 4m #urcsa lenne 7nma.ulatnakI szokás ne)ezni0 1ások szánd/kosan teremtik me. a k$s/rő e.... le. a sz3zs/ +on.. a montázs pedi. *o.atásának /s dramatur. #ol. mel.A%tott ez az e... kinek *alálá+an ő ma.+en.alta++an #o.át )alós$totta me. A.szer. %o++an mond)a e.%a /letre kelt/s/t k/r%e.

mint*o.e0 "z $ró talán az/rt )á... k/pes szem+eszállni a )ilá.. *o..uk+a n/zzenek /s – elsz7rn.. akiknek. /rdekes )olt elk/sz$teni a 8emBre. #el#o.es. e++en a #ilmem+en *an.ozzam azt a tel%es.. s me.ása ki#e%ez/s/re #eldol.elmet a l/n. 7nma. e. /s a Zóna ott lenne a k7zel3nk+en0 .al.lal*ató 7ssze. számunkra m/. -rállomásokat.őző++nek #o. a++an a )á.ikus m/l..talan$totta a !olaris *őseit. maradt.pi*ennek.szól)án k$)3lről rák/n.telens/.k7)etelte rak/tákat.7kerek is k7tik az őt teremtő F7ld*7z0 Ne már ezek a kapcsolatok sem )oltak )alósá..ről0 "nnak ellen/re. annál me.is a +e#o...szer.ereket sz3lt tőle.. eln/z/st a tautoló.*atatlan k7)etkezm/n.endő lelkiere%3k a**oz.e.ile. amel.anol.*atározottsá.ondolom. mil. e.ikus0 " kiá+rándultsá.7trőd/st okoz neki. ma m/... a++an a le*etős/.uk előtt../rtelm.el..talansá. *o. az em+er k/pes tudatos$tani...#ilm *őse is za)artan.e.+en #o. mel. szem+es3l%7n az &smeretlennel. el/r*etetlen0 2áadásul m/. +ánattal /s kiá+rándultsá.zet )onzott0 Sa%nos a !olarisban m/.7trődnie. )a.azsá. mert le*ető)/ tette./n.ekkel0 Bizon. 7r7kk/)aló. el nem mAló /rz/seket tematizáló Tükör c$m. akár nem. nem t7k/letesek. *a tettei nincsenek 7ssz*an.+an /lni..oz. a #ilm l/n.an asszon. *o. i./ről szóló száraz elm/letekkel0 " szeretet /rz/se a mi k7z7s /s )itat*atatlanul pozit$) /rt/k3nk0 Bár i..sAl.en a n/zőnek... cinizmussal /s ki3resed/ssel0 5z utó++iaknak lett áldozatá)á az $ró /s a (udós0 (alán a !ztalkerban /reztem elősz7r sz3ks/. .os /rtelem+en te*át a lelkiismeretess/.encsak illuzórikus )olt. *o.+an az erk7lcsi t7r)/n. . )aló%á+an mindann. *o... ol.al láttassam azt a pozit$) /rt/ket. )a%on minden alkotóelemeire +ont*ató /s kiszámol*atóBeC Számomra az )olt a l/n.ontosabb $rt$kre. ..ekkel..)ilá.. a*ol m/. elcsodálkoz*asson.uk+an erre a leg. mel. t-nni a rendező%e0 " !ztalkerban csak az alap*el. )ilá.osB#antasztikus k3lsős/.e /s erőt su. nincs semmi #antasztikus0 " #ilm A... ami a *ős7kkel t7rt/nik. *o. me. mel.. mint mondani szokás. )a%on mindent alárendel*et3nkBe a lo.ső i. is tra. mert 7r7k n..árzó em+eri m/ltósá. mindenki lelk/+en kikristál. mint*a %elen idő+en t7rt/nne minden.adó számára /rt*etőnek./t annak. unalmas e..#el#o. *o. tudásuk ma. )esztes/.ondolom. a *itre tesznek szertH K/pesek lesznek arra. /rtetlen3l #o. s nem tud%a me.u.zet az/rt )olt k/n../n /rt/k/t ad%a0 @iszen annak ellen/re./rkez/se a++a a talponálló+a. .. e%ti ámulat+aJ *-s/. e. *o. mel.os.enek 7nma. mi/rt okoz állandó .s/.az. *a siker3lt )olna mindezt elker3ln3nk0 L... rálel%enek 7nma.osan sok tudomán.osodó em+eri sa%átossá.ek elterelt/k a #i. m-)/sz sa%át )ilá. +ete. mel.a0 K/rd/s te*át. *o.ikának.et számukra a%ánlottunk. az em+eri szeretet az a csoda.unkat lealacson. a )/letlen is a sz3ks/. annak a realitásnak.zet ne)ez*ető #antasztikusnak0 5z a *el. *o.7trelmet a sa%át szeretete /s k7tőd/se0 " !ztalkerban konkr/tan me. lelkiismerete is )an az em+ernek. az $rót /s a (udóst talán.#ő++ erk7lcsi kon#liktusát0 Ne a++an...ső csoda m/.. *i.el szem+es$ti0 Ol./t is0 :incs ele./nek me.me. A.iá/rt – reálisnak. ott lakozik minden em+er +ense%/+en0 &l.szer$tett #eladat sa%átosan drámai.is A. *o. az em+ert /lteti0 000" !olaris a Kozmosz+an el)eszett em+erekről szól..az.uk+an – de maradt ere%3k a**oz.et szem+e le*et áll$tani a )ilá. mel. *iszen a )/.. k/sz3lt.en .. a*ol me..$tó *itetlens/.+an.szer-s/. /s az a kiAt. /rz/se is n.osan k7r)onalazzuk a #ilm le.ed%enekH Sztalker #eles/. módon a !ztalkerban /s a !olarisban le. *o. me.ot. rem/n. mel. t7r)/n. . *o.ad%a ezeket az /rz/seket... már szeretni is el#ele%tett3nk000 " !ztalker (r# szereplő%e arról elm/lkedik.asa++ #okára kell emelkedni3k0 5z az em+erre A.. a m/l.iscsak tAlsá..er sok +ánatot /lt át a #/r%e miatt.. neki a Zónának..es. l/n.an 7n#eledten /s 7nzetlen3l szereti őt.szerasszon. /rt*etetlen %elens/.osodott )olna ki. mel.d7++en*essen a láttán0 Ne őt )aló%á+an e.t látnak ma.. mint i#%Akorá+an0 "z ő szerelme /s odaadása – az a )/.e.et e. /s aki ennek ellen/re to)á++ra is u. *o.erekkora óta ismerősnek kell lennie0 6s min/l )alószer-++ lesz e++en az /rtelem+en a #ilm..ke)/s+/ sem a #antasztikus *el.ra..etemle.elmes számunkra.. *o.ian )alami kimond*atatlanul #ontos dolo. az e. *o. mint*a a *ős7k kudarcot )allanának. aki ten. akár tetszik nekik./rtett/k ennek a #elismer/snek tel%es tra..osak a #ilm*ős7k számára0 1/./rteni. t-nik./rt/s/*ez.e. ami i.al %ár.*atározom. *o.an /rz/se le.e pontosa++an /s %elentőse++en kristál.u. mi/rt kell miattuk 7r7k7sen .

azt kell el/rnem. me. arra az e.asa++ /letel))/ n7)eked*et0 L.*all%ák a sz/ps/. elementáris r/szecsk/re tisztul le./re0 5z az elemi r/szecske az em+eri /let /rtelm/t adó le..ának.en át*alad)a )a. mel.emnek tartom.akra++an #i.telen3l k/ts/..tállás attól #3.+en minden arra az e. /s *i*etetlen #elt/telez/sek sz3lettek ezzel kapcsolatosan0 N3*+e .okról0 "z em+er le.. *$)ó sza)át0 1Z> . át tud%ák adni szeretet3ket. mit szim+olizál. mi l/n. *o.e.telen0 K7teless/.re az em+er /let/+en szám$t*atJ a szeretet k/pess/. /s m/..t7rik. *olott a kez/+en )an a sorsa.ma. *o. *el... tudatá+an )anBe m/ltósá.es.. )/.9.%a azt. .etlene. n/zőimet rá)ezessem arra. mel. . k/pess/ )ál%anak arra.et0 Vedi.urulok /s rem/n.e.+eesem. )a. amikor e##/le k/rd/seket *allok0 " Zóna semmit sem szim+olizál./n.a az /let.e./+ sem a #ilm%eim+enJ a Zóna – a Zóna... mik/nt más e. mit is %elent a Zóna. ami 7r7k /s #ontos.elmen k$)3l *a.ondolkod%anak el a mindenki lelk/+en ott /lő 7r7k /s sa%átosan em+eri dol. #ilm%eim *atására az em+erek+en #eltámad%on a szeretet i. k/pesBe eld7nteni....eredm/n.táll az em+er0 " *el... *o.. ma.re. *o.. /s mi l/n.k/rdezt/k tőlem. me.ondolom.szer-..akran me.isJ csalóka látszatokat ker.

/s milliós p/ldán. *o. elk$s/ri őket e.r/szem lesz k/ső++i /letem+enC 1e.. A% l/t#ormára0 "z orosz emi. amel. az ott*on *el. r/szint pedi.ossza ezeket az /lm/n. akkor ker$t *atalmá+a minket. *o.ráció e.os +ete.am is át/ltem )alami e**ez *asonlót... mostantól /n is ettől a sAl.en ne*/zkesen. e..atásakor.ránsokI0 (ra..es$t*etetlen0 Fi.oztam. Olaszorszá.ikusan k/ptelenek asszimilálódni. a #elettes *atósá.ek *atására r/szint Ftel%esen el)esz$tette a lá+a alól a tala%tI.telen3l #o%to.szerte0 5.. mel.szám+an k/peslapokon ter%ed )ilá.aránt orosz #ilmet #or.al )aló találkozás. mel.sz$nei*ez. *o. am$.ezt/k..ek itt /rt/k0 :em az )olt a c/lom. orosz em+erről k/sz$tettem a #ilmet.adta000 " nosztal.*ez minte.attam – e. kiutazzanak )ele. ami e.. /leten át.#elelően k7nn. *o.#ordul*atottBe a #e%em+en.. oroszokat.+an dol.aton mond%ák – Faz oroszok rossz emi.k7zele++ álló em+erekkel. *o.el.eit a *ozzá le. )alamint azokról a +en. emocionális /rtelem+en e.. #atális módon k/ptelennek mutatkozott arra. mil.okat azon+an #el+ősz$tette0 " k/ső++i #e%lem/n.elmeztető %el )olt . mell. minden szempont+ól.. mel. aki a rázAduló /lm/n. e. – mik/nt ezt :.et a #ilmszakma irán. kultArá%uk*oz. m/.ed/l.szer a #ilm)ásznon. mel. akiknek nem en. k/ptelens/. de nem *azám+an #or. aki *osszA tanulmán..telentI.s/.etlen3l attól. a #ilmet +et7ltő.. ide... arról a sa%átos /s k3l7n7s lelkiállapotról.től #o..ei)el ámulat+a e%ti a turistákat.Atra &táliá+a /rkezett. mik/nt korá++an is. *o.il)án)aló)á tett/k azt a #atális ide..ikusan k/ptelennek +izon.ató +ánat osztál. a )iszonzatlan szerelem*ez *asonlót. a szo)%et #ilm)ezet/s #ilm%eimet /s t7rek)/seimet #o. amikor *azánktól tá)ol )a. sután pró+álnak e. r/szint tra. morális.u..er3lts/. amikor *osszA időre el*a..enked/st. k7zismert. a rokonok*oz /s +arátok*oz #-ződő )/... azt az &táliaBk/pet %elen$tsem me. *o.ed/n átállni e.$tóinak *i)atalos en.attam0 5z utó++i t/n. *o./sz t7rt/nete arról tanAskodik. k7ld7kzsinórral k7tőd7tt0 Xóma.zetes k7tőd/s3ket szerettem )olna +emutatni. *o. #3.A NOSZTALGIA UTÁN ––––––––––––––––––––––– 5lk/sz3lt te*át első #ilmem..ma.omásokról. rem/n.et )áltott ki. annak %el/t.. e. azt a k7tőd/st.aráz*atatlan /s lek3zd*etetlen in. sz/ps/..szer n. s a *ozzá )aló k7tőd/s szinte me.unk0 "z oroszoknak a nemzeti .t annak ide%/n nem találtam k3l7n7snek.es$teni azt.7kerek*ez.ondolta )olna a &osztalgia #or. me.eknek me. erk7lcsi.. csak /lekC "nnak ellen/re.ed/l. orosz #/r#iról.ok szen)edni.ult arra.ek m/../)el. A%dons3lt tapasztalatát +e/p$tse mAlt%á+a. mel.ia orosz #ormá%áról szerettem )olna mes/lni. *o)á )eti őket a sors0 "z oroszok ritkán k/pesek az A% /letk7r3lm/n.tam *azámat – amikor a másik )ilá.. mAlt%uk*oz.en /letst$lus*oz alkalmazkodni0 Ki . Fát7lelniI a F)/.

+en k3l7n7s /llel /rzi ol.a.ot. más n/)en /s más#/le alkotói st$lus+an #ol. nem a k3lső k7r3lm/n..)alósult %elens/. *alandóak )a..ez. /s predesztinációnkra eml/keztet..-%ts7n an. azt O * <a. a me..a0 " #ilm an.unk000 5n.ot.an Fk$)3l állónakI ma. *o.%ai /s illatai000 1e.át000 &osztalgia " zeneszerző /lett7rt/nete term/szetesen nem )/letlen3l szerepel a #ilm+en.#ilm *őseE k7ltő0 "z/rt /rkezik Olaszorszá. de sok /) mAltán ama +izon.a. *o.d7++entett az el/m táruló lát)án. m/. amikor elősz7r láttam a #el)ett #ilm tel%es an. mel.át.uknak.)olna me. kilátástalan komorsá.+an maradt.a. *azat/r a *-+/ri Oroszorszá.+a.em )ala*án.. d7nt7tt. származásA orosz zeneszerzőről . akinek /let/ről operali+rettót $r0 Berezo)szki% )alósá. me. mert leta.0 5z e..pedi.ek+ől D*isz akkor mil..un ud)ará+an *$rne)et szereztek ma. #7ldi utunk )/. O a %o++á.ták az ud)art.os alak0 Zenei te*ets/. sz-nni nem akaró orosz nosztal.e m/.ulatot /s lelkiállapotot 7r7k$tett me. Olaszorszá./t #elismer)e #7ldesura itáliai tanulmán.Atra k3ldte0 Sokái.. n/*án.szor ámulat+a e%tenek azok a k7z/pkori %apán m-)/szek.. másutt.eli ezt az ide. a*ol azután *amarosan #7lakasztotta ma.en )ilá. aki csak k$)3lről /s messziről #i./n *an.iától -z)e.+a.a tel%esen *omo. *anem sa%át +ensőnk Fta+u%á+ólI #akad. A. mel. miután a só.imilien 0erezovszkij -Gavei !zosznovszkij/ DYMN5DYYY' 1G1 . el)/. *o.át.nai konzer)atóriumot.3k csAcsán tel%esen A% /letet kezdtek.es. titok+an el*a. *o.en k7nn. akik. az ott*on *an.. )alamint arra..tassák Dpontosa++an elkezd%/kE karrier%3ket0 &smeretes. dicsős/....os. *isz 9orcsako) sorsának /s állapotának e.ezte a +olo.)allom. k3l7n7ss/.is szimptomatikus )olt. *o. Berezo)szki%ról.nakH 9orcsako) Da &osztalgia c$m.#a%ta para#rázisa0 :em )/letlen3l talál%uk őt a++an az állapot+an. koncert%ei)el óriási sikert aratott.lózzák minduntalan előt7rő mAlt+/li eml/keiJ a *ozzá k7zel álló em+erek arca.uknak siker3lt 7t tel%esen k3l7n+7ző /letet /lni3k0 5zt ne)ezem sza+adsá.oldást keresni ráHE.általán nem )olt c/lom.

szokott /letk7r3lm/n. nosztalgiát $rez.olódása. 3zleti szempont+ól sokkal előn...ek szerkezete – #ilmről #ilmre e.á munkámnak a #ilmszala.edi em+eri tapasztalatot á+rázoló m-)/szetk/nt /rtelmezett #ilm le*etős/. csupán eltá)ol$tanak me.almassá. *o.általán nem sz3ks/. *o..ának s$reml/kei azt %elezt/k. mel..atás ide%/n uralkodó +első lelkiállapotomat t3kr7zte *$)enJ 7r7kk/ le )oltam t7r)e amiatt. amikor elősz7r lát*attam a +emutatóterem s7t/t%/+en. A%a++ /s A%a++ n/zőpont+ól #el)ett *atásos #el)/telek.osan eln.)et addi. azt is #eltár%a./s+en rendk$)3l #ontossá )álik Nomenico első pillantásra %elent/ktelennek t-nő #i.a k/ts/..re inká++ a szinte klasszikus /rtelem+en )ett *ármas e.oztak a me. #ens/. a &osztalgia #or.a is0 " #or.. az em+eri #ilozó#ia #orrása. a kamera mindenekelőtt a #ilm#or./*ez.re t7rekedtem0 5++ől a szempont+ól ma már az Andrej Rubljov kompoz$ció%át is tAlsá.ira reális..s/. demonstrálni tud%a az /letről szóló .an lelki na. az em+eri lelket s az e.7se++ )olna.. *o.e.. *o. szinte a neml/t+ől.. s /ppen e++en a tra.3l me. s ezt nemcsak az ott*ontól )aló tá)oll/t okozza.e.as#/le el%árásokat )etn/k +e a #ilmk/sz$t/s #ol. *anem ma.. /s )/.3l pro+l/mát %elentett az ide..il)án)alóan sz/tmálló idő t7red/keit000 " #ő*ős lelkiállapotá)al 7ssze#3. mel. *o.e )árakozásainak. t/)edt0 9orcsako) me. is az em+er +első )ilá.)ázzal alátámasztani0 (alán #7l7sle. me.am+an persze számolok azzal. sokkal term/szetese++nek t-nt a l/lektan+a *atoló utazás. nem tudtam el#o.etemes em+eri /s e. *o. nem talál rá a realitás /s a )á.enek a mindi.et ma. nem mindi.. A%ak )oltak a .. ol.3l is arra t7rekedtem. minte.e0 9orcsako)nak drámai kon#liktusa támadt a )alósá.os$t)a azt0 5n.es moz.zetes az az At.sá.. /s a**oz.+e)on*atatlan )aló%á+an áll előttem000 :em /rdekelt sem a cselekm/n.ártási sza+ál.laló em+er /rdekel.. /s erő )an.ra.en semmi #7l7sle. *ián.en nemzeti ci)ilizáció e t7rmel/kei.üggetlenül.re az em+eris/..es ezt az eszm/t e.%elentette számomra. ami)el /n #o.e iránti általános )á.ik *el. *o.em0 1indi.lalkozom..es.atók7n.omást keltő enteriőr7k0 Ne ezeknek a k3lső e##ektusoknak semmi k7z3k annak l/n. mil.ok. sem +on. mert nem tud #el3lkerekedni sa%át lelkiBszellemi )álsá..ok alapoznak me.ről a másikra )ándorol)a ol.. e. mel.an em+er állapotát mutassam +e.ad%a +e &táliát. m$. mint amil. az em+eri t7rek)/sek *iá+a)alósá. *anem a l/t tel%ess/.#a%ta cselekm/n. számomra már a kezdet kezdet/n sem kapcsolódott a #ilm eszm/%e az amerikai kaland#ilmek*ez0 5llenzem a k3l7n#/le attrakciók montázsát0 "z Iván gyermekkorát#l kezd)e a !ztalker arra t7rekedtem. az /n konkr/t szem/l.adni.a /rdekelt – számomra mindi. *anem ol.á)al a l/ttel.. *o. )/. erőszakosan el )oltam szak$t)a a családomtól.es romokkal tárulkozik el/+e0 "z e.a. ide.urá%a0 5++en a )/dtelen. *o.ott *armónia k7z7tti e.)/+en ne le.á)al.....zotikus term/szeti k/pek /s m/l. moz.s/. #elelt me. nem is a l/t#elt/telekkel.is/..á+an #o. /s tett +oldo.em a 1indens/. *a e. sem pedi. e.7r7k$tett eredm/n.)ezet/s+en e.re ke)/s+/ )an minderre sz3ks/.#/leml$tett em+er+en ol. a ma..amatá+a. aki m/l. amel.ann.ó kitaláció eredm/n. *o.)alós$tandó c/lomtól.eiről /s *i)atásáról alkotott elk/pzel/sem nem *olmi csapon. mert arról tanAskodott.omán..e. nem teremtőd7tt meta#izikai e.en irodalmiBkulturális *a. adott lelk3letet0 1a. az em+eri /let eszm/%/t /s /rtelm/t ki#e%ezzem. +en.. *o.A%tottnak /s sz/tesőnek /rzem000 V/.szerre d7++entett me. e.. el*omál. az esem/n. ami akadál..*al. kon#liktus+a ker3l a )ilá. )/.en n. mell/kes..án..es elm/leti t7rek)/seimtől . s amel.ek.al /s 7nma.. szem/l.ensAl.on me.ikus pillanat+an #o... nem k/pes 7sszerakni a számára is n.atók7n.. *o. za)aró k7r3lm/n..ozna a++an. e. min/l inká++ elker3l%em a k3lsődle.ást0 " cselekm/n.es arra eml/keztetnem ezzel kapcsolat+an.al.el) is0 5.

*a )an ol. *o. Nomenico %o. át/l/s/nek eredm/n./t000 F7nte++ már $rtam arról. ám 9orcsako) k7zel /rzi ma. mel.lepett.lete azt diktál%a.e..osan lee.szereti Nomenicót. *o. m/. *o. e. menn. riasztó /s lát)án. m/l. *o.tel%es. me.azol%a őt.ozunk #el.zetess/ )áló. *a A.ár marad. nem is k/r)e a sorstól. *o.szer-s$tő )olna0 (erm/szetes.re*a%tson e./sz em+eris/. t-nik./t az /lettel szem+en.s/. *o. más#/le tapasztalattal nem rendelkez3nkH . az em+erek nem az 3res )ilá. ol. azonos$tsa az alkotót a l$rai *őssel – ez tAlsá. állandóan n. a*ol az e.ál%on /s cseleked%/k0 Nomenico /rzi a sa%át i./nek tudata0 @alála +izon..á*oz Nomenico me.e.es em+ernek e.u.re el)isel*etetlene++ +ete. erőnek ere%/)el 7sszekapcsol%uk a m-)/szt /s *őseit0 8e*et. *o..es.#el#o. sőt ki+/k$t*etetlen 1G! .akadál. minden e.n.nek /s az e.es #elelőss/. kon#ormista0 Nomenico azon+an el*atározza.d7++entette Nomenico tette.+an. ami)el sa%át %7)endő%/nek tartozik0 9orcsako) me.amat+an k7z)etlen l/t/lm/n.. mint*o.an.an )alósá. mel./n..e0 1iután át/lte a l/t t7k/letlens/..ermeki maWimalizmusa. s annak +első tel%ess/.az. a %óllakott /s me... 7r7kk/ n7)eli az e..+e )etett ma..+ekiáltóak az em+eri szen)ed/sek – #elt/tlen3l utat kell keresn3nk e... tetszik000 Ne az a rem/n... a szeretteimtől )aló tá)oll/tem minden pillanatát át*atotta0 " sa%át mAltam*oz k7tődő #3./n #elelőss/.os /rtelem+en i.et elpuszt$tani k/pes *á+orA #en./t. #elemel%e sza)át )ilá. miszerint mindenkinek szem/l...+e a &osztalgia #or...os l/n..a. mel..A%t%a ma.árspol.ik #ilmem arról szólt. *o.omta +/l..unk katasztro#ális állapota ellen0 "z A../t /s őr3lt *it/t a++an.ek. /s /..iscsak szeretn/m ó)a inteni ol)asómat attól.mindens/. *o.. mel. a le.tekint/sekor me.en #ormá+an minde. a #ilm me. *anem ezer szállal k7tődnek mAlt%uk*oz /s %7)ő%3k*7z. ő ma. akik csak id/tlen +olondnak tart%ák0 &. *o./t az az állapot.+en d7++enetesek a társadalmi elsze.állapodott el)akult e.talan$tó /rz/se )olt ez.ozni a++an...azi #elelőss/.án.an +átor. mint minden #elnőtt em+er.szer.ulatok /s t/mák sem adnak alapot arra.sak*o.kori matematikatanár mások me.ását0 5z a k$)3lálló)á lett e.an )ilá.zik.. 9orcsako) nem tud%a me.átJ ezzel a sz/lsős/. *o.ős/.)et/s/)el nem t7rőd)e arra )állalkozik. #7l3lemelked*et a )alósá.. e. ilyen tettet0 9orcsako) e++en a )onatkozás+an e.ne)ezett normális em+erek szem/+en e..re kimer$tő++. az alkotói #ol.ot #ormál arra. )/..nek ne)eJ &osztalgia''' Ne m/. az ott*onomtól. lelki sz3ks/... az 7nma.. a sa%át /let3nk+ől k7lcs7nz7tt *an.e az alkotás k7ltői eredete./t az /let általános alakulásá+an0 5.et.. +ánat... /s n. ol. mi k7r3l7tt3nk za%lik. *o.*atározotta++an rea.e...on.ed/s m/retei. ol.ire rán.. +izon. *o.omaszt%a sa%át k7)etkezetlens/. de a m-)/sz l$rai tapasztalata ritkán esik e..lepi /s el+-)7li Nomenico . FmAl*atna el tőle e po*árI000 9orcsako)ot me.sz$)lelik utolsó #i.. *o. )/. ez kiá+ránd$tóan *an.szen)edett eszm/%/t. *iszen A.aránt szent k7teless/./ni /let /s minden em+eri tett /rtelmes /s %elentős/..szer-en őr3ltnek t-nik.elmeztető kiáltását0 9orcsako)ot me.más*oz0 5z az em+eris/.a számára k$m/letlen3l ki%el7lt Atra l/p%en.+an. ellentmondás+a.os tettel demonstrál%a az em+ereknek 7nzetlens/. s minden em+er a sa%át sorsá)al teremt kapcsolatot a k7z7s em+eri sorssal. #el.oisták Fk7z)/leked/s/tőlI.s/.eket dol. mint*a mindenki mindenki előtt +-n7s )olna minden/rt0 Valamil. mint e.os m/rt/ki.+e k7znapi /let/nek cselekedetei)el000 " szerzőt k7r3l)e)ő )alósá. mert #eltár%a át/lt k$n%ai m/l. mel.e mindaz.atásakor ker3ltem – ez az e. )/d%e me.

n.0 gt csupán azok a lelki . *o.ikő%3k sem testes$tette me..en szinte esz/t )eszt)e 7nn7n pusztulása #el/ *alad0 " le.szeretet*ez. a l/t /rtelme elsősor+an a +enn3nk l/)ő rosszal #ol.ek /lete )/..asa++ ideálok ne)/+en0 "mikor a *el. *a k/szen áll arra..%a az em+eris/.is/.eket.árspol.u.al... az erőszakmentes szeretetet /s %ósá.sAl.át id/zik000 Ne m/..tassam a F.. *o.ik #i.*oz0 Film%eimnek sosem )oltak i.en.en..akorlati /rtelem+en nem tudnak alkalmazkodni a )alósá./rt/sre.ira 7nzetlenek.e e.talan%ai)al.. /let3nk során lelkiBszellemi /rtelem+en )alamel.a után )isszat/rt az A%ra#el#edezett e.i %a)akat *a%szoló általános cinizmus./t %elentő . a Xósá. 7ssze. pusztán 7nma. amikor #elismerte az /lettel szem+eni ki#izetetlen adóssá.el)isel*etetlene++ #ormáinak.ot *irdette0 6s +ár tanA%a lett a )ilá.etlen /rt/k*ez – az em+eri %ósá. s amel. de e. /s +uz..al./n t7rtek rá.matizmus da. lelk/+en eln.. /s le)esse a sa%át sorsa. aki eleinte e. az álsá. akik .szer *an.etlen alternat$)á%a )an – a lelkiszellemi lez3ll/s At%a.u.ezte Noszto%e)szki% /lm/n./+k/nt .etlen *őse sem0 1inde. sz$neB%a)ának *a.ermekekre eml/keztetnek – ann. +oldo.omta az i.7trelmek mentett/k #7l.is/.ári morál%ának el#o. me. m/. *o. monoló.az em+eri /rz/seket. to)á++á azzal.. )alamint a k/tel..atartástól )aló tartózkodással %ellemez*ető.őződ/ses spiritualizmusa m/.e ter*/t0 " Tükör *őse . ma..est #el%e++ emelked*ess3nk0 " lelkiBszellemi t7k/letesed/snek u. *o.ondolatait..et /s ki+A%ni alóla0 Sőt mit sem t7rőd)e azzal. me. )alamint mások /lete iránti #elelőss/.oista )olt. e. n/lk3li.en. az 5szm/n..eit /s .et )állaltak mások/rt0 5zek az em+erek e.dur)á++ /s le.ozták a++an. az Rldozat6ozatal #őszereplő%e is . pedi. aki k3lső %e. *o..a%ánd/koz*at%ák e. mel.. nem talál me...amat. *atározottan l/p #el.azi *ősei..unkkal is ellentmondás+a ker3l*et3nk0 Noszto%e)szki% #eltárta a szem/l.../+en re%lő #eneketlen m/l.3tt /rez e )ilá. el*all. akik #elelőss/...akran #elnőtt pátosszal teli .akadál. *atalmá+a ker$tse az e.át./ni an.zet me..ozza a++an.tató ma.$tani látszó erőszak le. *o..)ó lelkiismeret/t tartom. e. lelkiismeretess/.k7)eteli.. az.árspol.ekszik másra *ár$tani a #elelőss/..s/.is me.osán 7nn.ozni 9orcsako) %ellem/+en. kisemmizett%ei)el. mel. előtt azt az utat. őt ma.akadál./+ől /.ot...t. e.szer.ermeki szemmel n/zte a )ilá.. miután kiszak$totta zs$ros #alat%ait.át0 Sztalker #urcsa.. *anem a *ozzá k7zel állók szemsz7.osan a sa%át%a )olt. mel.asa++ /rt/keket szol. e.$t*eti. )/delm/+en0 :ekem mindi. k/ptelennek mutatkozott arra. nemcsak *o.sem azonos az $ró)al e. *o.e em+er a szó */tk7znapi /rtelm/+en0 :em *ős..eI em+er t/má%át.. az orosz /rtelmis/..0 Nomenico – Sztalker*ez *asonlóan – sa%át 7nálló koncepció%a alap%án )álasztotta ki k$nokkal teli At%át./nis/.)eszte.. *iszt/rikus szem/l. mel.ón keresi a @itet.$ltsz$). k7zeli *ozzátartozóit.%a a l/t )alódi /rt/k/t /s rem/n.el.őződ/ses em+erek..#ontosa++ dolo.ira )alószer-tlen a *el.ondolkodó /s +ecs3letes em+er. #esztelen3l 3l%7n +a+/r%ain0 "zt a lelkiállapotot szerettem )olna m/. mel. mell. aki tudatára /+red annak.#ormán őt ma..uk/rt. *o.el az em+erek me../ni erő#esz$t/s/)el. mel..en.ann. a szentek /s a .kon#liktus+a ke)ered*et )ele0 " le.. de az /n n/zőpontom szerint az /let . paradoW dolo. #elt/tel n/lk3li szeretettel a%ánd/kozza me. tetszettek azok az em+erek.et*etetlen3l szem+eáll$totta a )ilá. *o.ura minte.ira ked)ez a mindennapi l/t /s az a #ol.őztese0 1ár Sztalkernak )olt e. nem i..attassa a lelkiismeret/t. el)á.adására0 "z az em+er /rdekel..n..es/.mást0 Kel)in. komor kiá+rándultsá.tatandó *arc+an re%lik..ek azon+an me.azem+erek – e. 7nzetlen.*oz. mindenkor e.szer k$s/rletet tett arra. szerepeltek +enn3k lelkiBszellemi /rtelem+en me. mel.+ekiáltó rom+olás+a is . előse.. ne*o.ot000 Számomra akkor /rdekes az em+er.el e**ez az /let*ez alkalmazkodunkH000 K7)etkező #ilmem. *o.. /s il. de mindi. *o. a &osztalgiában #ol./ni áldozata p/ldá%á)al pedi. nemcsak a k3lső )alósá.zet3k a %ózan /sz szempont%á+ól0 2u+l%o) szerzetes )/dtelen .nak az em+er sosem n. /s ann.#ontosa++ /s u.anata támadott )olna me. de .ot irán.nek ol.. módon k/ptelenn/ )álik a */tk7znapi /let n.anakkor mindi. aki k/pes áldozatot *ozni ma. mel.ei alap%án nem *arcos t$pus.árnak t-nik...a.et mint*a a mindent át*ató pra..omán..ál%on. mell.e tel%es )aló%át0 Fontosnak tartottam. e..anis sa%nos csak e. *anem a +enső )ilá.

a )ilá./sz e. me. m/.es/. *anem szol.lal*ató 7ssze.is/..ias rutinnak ellenálló em+eri ener.ekre alapoz)a me.)áltás számára a *alál..pró+álom m/.%on az idő mAlása0 " term/szet #ilmen á+rázol*ató l/t#ormá%a a naturalizmus. *o.őző++/ tenni ennek minden kocká%át..ál%a.ondolásaimmal0 Rldozat6ozatal 5++ől a szempont+ól /rdekel S*akespeare @amlet%e is.szilárd$tására0 5./n.. s ezzel kapcsolat+an csak azt %e. az is elk/pzel*ető. tartózkodik a k3lső eWpanziótól.al0 Ol.. . sorsának0 5zenk7z+en ő a sz$)+ől át/lt k3ldet/s en.ia )onz.omot *a.zete me. /s k7z7ns/.azdá%a. utó++ me. term/szetadta.a. mint*a a %7)ő em+er/nek a mAlt%á+an kellene /lnie0 6s @amlet tra.%ák tartani...en.edelmes +etel%es$tő%e – nem . ezt a pro+l/mát %árom k7r3l A%a++ /s A%a++ #ilmes el.en.szer-en +olondnak #o.%ák – mások számára /szre)/tlen3l /s /rt*etetlen3l – #enntartani a )ilá./sz/+en a l/ttel szem+en. a term/szet ismertető%e.nál ma. nem a.á%a sa%át sorsának./sznek..#ilmes$teni0 " drámairodalom e kiemelkedő alkotásá+an S*akespeare annak a */tk7znapisá.ein A%ra n. őszint/++/ /s me. k7z)etlen /lm/n.....*armóniát000 " számomra )onzó em+eri .ressz$) másokkal /s e. )a.ázni /s ki*asználni )alaki mást sa%át szánd/kai me...a0 :o de m/. tetszik./t..ondolom B.azsá. *anem az. e.iscsak )/. *a A. sa%át *el. *o.. A.pedi.. az ő erő#esz$t/sei #o. *o.re*a%t%a a tettet.*al – le. annál inká++ *isz3nk +enne..ezn/m me.et )etnie /let/nek000 1e.a /s i. kell ta.pedi. *o.ess/. *o..kezd – e++en re%lik tette drámaisá.kezdtem k7)etkező #ilmem munkálatait. *o. *alála előtt me.. *o..)alós$tása /rdek/+en...ilkossá kell )álnia0 5zután me.el tárulkozik #7l #ilmen0 1GG . azt kockáztat)a. /s m/.. /s min/l naturalisztikusa++an %elenik me. *isz másk3l7n+en 7nkez/)el kellett )olna )/. kinek akarata ellen/re kapcsolat+a kell l/pnie az alantas /s piszkos )alósá.asa++ szellemi szinten álló em+ernek az 7r7k pro+l/má%át )izs. r/sze az e.adnia sa%át szellemi i. mik7z+en át/rzi. átl/pi a me. a szem/l. annál nemese++ a keletkező #ilmk/pJ a term/szet szellemi /rt/ke naturalisztikus *-s/.edett /s normális em+eri )iselked/s k7zti *atár)onalat. m/.. más#elől pedi. a++an #o.es .. mel.alá++is /n $.et szeretn/k elő++ )a./diá%a nem az.szó)al az an. a term/szet a #ilmkockán. nem akar lei.an ez. *o.

)an. a *ó#A)ás – mindez annak az an. ami *ián... mert a sa%át )ilá..eket a le.. a l/t i. me./nek0 L%ra me. *iszen a %elenet tartamá+an /s ritmusá+an /ppen a *ó tetőzi +e /rzelmi /lm/n..ira k/ptelen az eszt/tikai /lm/n.ann. min/l elő++ elk/sz3l%7n a #ilm.általán nem %elenti azt.alkotni. t-nik..csap%a orrunkat az illata.ennek $n magam /rzem /s /rz/kelem0 :incs semmi#/le re%tett szánd/kom.ál%a /s ellenőrzi ma.ot.)ilá. mindent /rt3nk. az eső)el e.+en #elnőttemJ Oroszorszá. mik/pp na.. *o.ked)ező++ k3lső me. le*etős/. a t-z..en re%tett /rtelmet is keresnek +enne0 Versze le*et A.is )ala*o.ondolokJ mindi. *o..ulatot teremtek a #ilm cselekm/n.ki#e%ező++eknek /s le.ma.szer-en /reztem ma. a n/ző már ol.et nem k7z7n. *o.ul me.i #alusi *ázam+an0 "z eső. mel.. is /rt/kelni az esőt... amikor azt *an..a. pompásan /rzem ma. *o.ezetnek a r/sze. )a. mel. szempillá%ára tapadnak000 6s mindez átszellem$ti az e.atósá. *o../+en tárulkozz/k #el A. mel. /s /szre)ettem. *o..anakkor ez e. mire .pontosa++aknak tartok. *o.aráznom. *o. a*o.+an *osszA. ideális eset+en a le*ető le.)árosokat..erőszakolt *ősnő *alálának k/psora0 (a)aszi napsu. tel%ess/ )ál%on az /lm/n. *anem )alamil.aitól tá)ol.. me.am a modern ci)ilizáció A%donsá..3tt semmi esetre sem sza+ad .am 1oszk)ától *áromszáz kilom/terre l/)ő oroszorszá.ezetet %ellemzik.#a%ta eszt/tizált *an. a *ó. azonnal k/rd/sekkel korri. minden eset+en akt$)an *an. a rendk$)3li ta)aszi *óes/s000 5z az az át*ató Faprósá. nem kokettálok a n/ző)el.. mit %elent p/ldául az eső a #ilm%eim+enC 1i/rt %elenik me... m/.. *aldoklik.os *an. az á. szim+olizál%on )alamit. /s mel. #ilm%eim+en nincsenek szim+ólumok /s meta#orák. amikor az em+erek ol. csak látszóla.+en /l3nk..ulat kidol.assá. szárazsá.I.man e.átJ FNe minekC 1itőlC 1i/rtCI @át csak az/rt. szinte me. *ián..a tá.a.el.ot ad k/tel. a )$z. mindenesetre már nem /rez #á%dalmat000 Bizon.osBe arról +esz/lni. s mint*a a +őr3nk7n /rezn/nk ned)ess/. arcát lát%ukJ )a. amil.dermed%3nkH " *ópel.ak k7z7tt pedi.. a )$z á+rázolásaC Za)ar+a *oznak ezek a k/rd/sek000 1inderre azt )álaszol*atom.. *o.*ek a lán.át – akkor kider3l. me. a ma..ik %elenete talán se.ett a le. mi t7rt/nt0 Ne ezzel e. *all*ató ma.akat.. szomorA.i k7rn..akra++an p/ldául A. *o.arak )ilá. *o. már me.általán nem l/tezne idő%árás. mint amikor e.ezet. *o.annak.+en l/t3nk #el#o. szeretem a term/szetet – /s nem szeretem a na. akkor a *all."z utó++i idő+en sokszor adódott alkalmam arra.esen #a.. d7++enetesnek t-nik számomra !z3z.zott nek3nk a %elenet+ől a**oz. /s senkit sem za)ar a *an..omat szeretn/m #ilmen me.../rzet3nk )an000 Valami *ián.atnak arról..a0 6s amikor a #ilm)ászon csaku.. /s mi/rt ism/tlődik a sz/l./sz %elenetet000 Ne )a%on le*etBe.#ilm%/+en az ocsmán.ek e.orrás DXun.ot *allunk000 L.. #el%a%dul%unk.zik000 5lkezd esni a *ó. *a A.. mindenki csak a t7rt/netre 3..azsá.$tás rend%e )álik #ontossá. *o.teremtett k7rn. isten mentsH " kommersz #ilmek+en mint*a e./t )a. A%ra szen)ed/l... mit %elent ez a *ulló *ó.ul.ozatlansá. %o. ol.an k7zel *ozza a n/ző*7z a )ilá.a.t7k/letese++en. a )aló )ilá.an term/szetet látnak a #ilm)ásznon.e számára0 P. a t-z.. nem0 5rre a %elenetre az/rt talált rá a m-)/sz. *o. mel. a r/szletek /s a *an. *o.. tetszik0 5z/rt #urcsának találom.á+an /s tel%ess/.#rukillenE c$m. ol. #ilmről #ilmre ez a mot$)um.sAl.$t me. mert ez pontosan #e%ezte ki azt.$t%ák át az á. k7z)etlen át/l/s/re. nem tud%ák /l)ezni A. a lán.7sen á+rázol )alaki. is *alt.et teremt)e arra. *o. a term/szet arra lenne *i)atott a #ilm%eim+en.ot. mint*a csupán rossz időt á+rázolna..talan az elő/rzet3nk.*atatlan /rtelm/t #e%ezik ki számomra0 Ber.ozom. *o..án.. találkozzam n/zőimmel..3nketC Versze. az esőz/sek azt a term/szeti k7rn. le...an %ellemzői)el id/zem #el ezt a )ilá.ot. e*el. a *armat. sz-nni nem akaró esők szoktak esni0 5lmond*atom azt is. ali.

$tása alatt álló.. *o. ..)an. el/.olult k7lcs7n)iszon. /l%en.es /s oszt*atatlan /rz/s+e #o.atást. r/szint az orosz #alut0 9orcsako) $.ot000 5z eset+en. a*ol term/szetesen /s szer)esen kapcsolódnak 7ssze a dol./ 7sszetett /s sok/rtelm.á+ól állnak0 " m-)/szi an. semmint *o. kár*oztat*ató )a. a *átam m7.ondol*attamBe arra.ok..em/rt.ondolások +on..7ssze.%e0 :em sok ol. *o.. k3lsődle.. is *al me.. /s m/.amnak a k/rd/stJ )a%on nem k7tnekBe ma%d . azután me. *o.. *amarosan az /n sa%át.pedi. amel.7tt már ott a &osztalgia. szim+oliká%a nem )ul. *a A. *o. e++en a számára A% )ilá.et.z/sről )an szó. nem tette le*ető)/ számára..ileg #e%ezi ki mindazt. de tel%esen ki nem aknázott.ok a k7)etkezetlens/..et.+en e.7sszet/)eszteni az alkotói akaratot /s az ideoló.. tetszik. mel. )alódi nosztal.anikus. k7z)etlen3l /s $rzelmileg pontosan #o.. me.et/rt*etek.s/. *o. *o...#e%t/sre szoruló. azt a kettőss/. most már mind7r7kk/ #á%ni a sz$)emC 1GU . /ppen ellenkezőle. mel. r/sz+en meta#orikus0 5z a k/pi konstrukció *i+ás.. mert k3l7n+en tel%es m/rt/k+en el)esz$t%3k azt a le*etős/..+an. k$. látszik..a.ad%uk +e a m-)/szetet000 1indazonáltal azzal e.sem szim+olizál semmi más.áris0 :ekem A.. e.iát. m-)/sz az/rt alkot me..Azs+a a sa%át korlátaimC Y.la.iám miatt #o. e. t-nik. lassan +e#e%ezem a k7n.sze. orosz *ázat *el.eket )alaki )alami/rt e. mel. m/. nem tisztán #ilmes eszk7z7kkel k/sz3lt ez a zárók/p. mikor elkezdtem a #or. A.. ami ked)es /s #ontos.. de )a%on . mindi. or.es dol..ik pontosan a m-)/sz által )allott eszt/tikai doktr$nát testes$ti me..)em.azda. m/. ez az az A% tel%ess/. *o. mel. mint korá++an0 Va. ami a *őssel t7rt/nt.*áz #alai k7z/. el)et. de )/. a &osztalgia zárók/pe... irodalmi sz$nezete miatt0 1int*a a *ős lelkiállapotát %elk/pezn/.. mel.3l is e. *o.. *o.szer /s mindenkorra sz/tsza+dalt e++en a #urcsa /s )iszon. /n is #elteszem ma. r/szint (oscana dom+%ait.a++ annál.lal +ele mindent..an m. e.is rem/lem. tisztán teoretikus el.0 " m-alkotások rendszerint a m-)/sz irán. *át.ezek el az olasz sz/kese.os #7ldi l/t+en0 6s elismer)e azt.etlen elm/leti s/má+a rendeződ*essen el0 6s most... A.

amikor m/.... il.)ilá.en em+er cselekedete l/n..einek ellentmondó k/pet mutat. en.)a..ni.%át/k#ilmet k/sz$tsek )alakiről..7r-s/.. tapasztalataink empirikus eredm/n. %an. /%szaka e. e.3tt *ált e.u.. aki k/sz #eláldozni *el. A% n.iák k/rlel*etetlen #e%lőd/s/től /s az an. nem tud%ák.is/. t/má%a a szerelem+enC 1i)el a )iszonzott szerelem/C 1i/rt nem akar%a senki sem me..őződ/sem e.akorlatias0 6s m/. /ppen ez/rt – e. pecs/t%/t +ol. ezt a #ilmet tartsam /letem le... *o.ős/.s/.is – )a. nem akar%ák #el#o.am. az em+erek sorsát /s a t7rt/nelmet0 "z il.#ontosa++ m-)/nek0 " modern kor Atkereszteződ/s*ez /rkezett.sem ke)/s+/ *iteles0 Sőt /n azt mondanámJ *itelese++0 1indez #okozatosan. s il.lalkoztatott az e.ok.... #3.a /rz/s0 Semmi t7++0 5n.re m/l.atók7n. *o.el t7ltőd7tt #el0 "mi azt illeti. min/l t7++sz7r találkoztam em+eri szen)ed/ssel.et/nk/ppen k7tődik a le.el)..)áltoztak a tá)olsá. a szerelem csakis )iszonzott le*etC 1ásk/nt nem l/tez*et. sőt e.rendez/s/nek . /s dilemma előtt állJ )ak #o.. *o. csak satn.. aki annak k7sz7n*etően /p3lt #el +ete.általán /s semmil.a..7n. a sa%át me.s/. mi/rt )esz$tette el számukra a l/t minden /rt/k/t /s .aton e..ok0 1e.akran suta /s nem .sz3letett a #ilm ter)e. az arán. rendk$)3li. na.. il. e.en tett ellentmond az an. #el%e./t..ondolata sokkal korá++an sz3letett.eredm/n. a kettős #3.en l/p/s tel%esen ellentmond a FnormálisI lo. e.an em+er/.*ez )ezető Atra.)áltozott #ormá+an.. l/p/sről l/p/sre )ezetett el ama k$)ánsá. ma%d a #or.))el )aló +a%lódás ide%/n is állandóan #o. il..)alós$tásá*oz. rem/lem.ikára %ellemző *aszonel)-s/.en tekintet+en nem )áltozott.. )áltoztat%a me. a szerelem /s a szem/l... de az eszm/%e /s az /rtelme. e./rteni..t.iassá. másk/nt nem ne)ez*ető szerelemnek0 " tel%es odaadás n/lk3l nem szerelem a szerelem.em a csakis áldozattal kik3zd*ető *armónia t/má%a. szoron. *o.#ontosa++ dolo. aki másoktól #3.ment/se /rdek/+en )a. ami arról tanAskodik. a spirituális el)ek. )/. mint a &osztalgia 7tlete0 "z első )ele kapcsolatos .arántE.anakkor m/.u.atBeurópai /lettapasztalatom +irtoká+an #esz3lts/. pedi. rátalál a szellemi #elelőss/.től #o. *a+ókos soraim az idő tá%t keletkeztek.om me.etlen3l attól.k/p minden t7r)/n. mel.e. )áltozatlan maradt0 1i)el /rintett me..ensAl. "leWander sorsa alkotta )olna a cselekm/n. )ázlataim.%a /s %in%e0 1indez l/tez/sem r/sz/)/ lett. pszic*/s +ete.*ozJ a szeretet*ez0 6s min/l )ilá..ónk arculatán DKeleten /s :. koncepcióm pedi..osa++an látom az an.+en nemcsak . /ppen ez/rt sza+ad. *o.ő)/ to)á++i l/tez/s/t..nekT e..a. *o.zet/t /s ne)/t..i %a)ak to)á++i #el*asználásától teszi #3.ÁLDOZATHOZATAL –––––––––––– "z Rldozat6ozatal me.i /let3k+en. az áldozat. a Szo)%etunió+an /ltem0 " *alálosan +ete. ol.atottnak e )ilá.ondolata.ekre *a%lamos em+erekkel..asztók/nt A% tec*noló. az áldozat*ozatal .3ttesen mindezek/rt *oz áldozatot0 5.ukat ol..z/seim.. )a.al0 1ár r/./nek0 9.em elsősor+an /s mindenekelőtt az az em+er /rdekel.. u. +oszorkánn.alapozotta++ lett0 1e...ile./+ől.ondolataim.a. a me.en em+er /lettere sa%átos.e++ /s me. *atározotta++á )ált. annál lek3zd*etetlene++/ )ált az a )á. mi/rt /rzik ma. a *ozzá k7zel álló em+er ne)/+en. me.

otJ a leplezetlen 7nz/s a szem/l. materialistánakH Sem Keleten.)állalás*oz )ezető l/p/s0 5z a l/p/s az áldozat ma. kis p/lda ama ...oldani ezt a pro+l/mát.. az A.ne)ezett /rt/kei)el e. a materializmus *atására menn.ekre *ár$t%a0 "z a #elte)/sem.okra cser/lődtek #7l..sak ő ma.sz7rn.a tud%a me. a *ozzánk k7zel állók e)an. /rtelem+en )ett 7n#eláldozás0 &.is a kereszt/n. )a.ától /s sa%át /rt/keitől. )isszat/r%en a m/ltó spirituális /let*ez0 " lelkiBszellemi /rt/kek *el.. :. el)eszt/s/t okozta. t7me. az em+er a tőle #3.. nem tart%ák praktikusnak0 Ne a mAlt tapasztalatainak +irtoká+an szemtől szem+en lát*at%uk az i..ma.. pedi.aton nem /rten/k me.etlennek . *o. *o. /s ami a le.szem/l. más em+erek/rt )a.oldását a *el.ire lez3ll7tt a )ilá.. a modern em+er na.+en nem k/pes arra.azolására.asmire. O 1G> . az em+er el)esz$tette utolsó me./liumi szeretete nem n/pszer. de ez le*etetlen0E Vró+ál%uk csak me. az áldozat. idealista elk/pzel/snek minős$tik. *o.ra teremtetett.almát.is/.pró+álnának ne)ets/.#ő++ Xó ne)/+en elszakad%on 7nma... #7ldi /let3nk a +oldo.. . *o. )an ez nemcsak az e. #o.mentő le*etős/. /s nem )alami ol./nek.arázni ezt e.eit arra.. *anem a csoportok k7zt is....manapsá.ette mindent eld7ntő o+%ekt$) t7r)/n.szer-s/..azsá.akran A.ondolt pro+l/mák me. *a me.. sem pedi. ami sokkal #ontosa++ az em+er számáraC D(alán másk/pp )olna..u.sá.a. DA. t-nik. /s me. *o.ias /let3nket ma.. *anem a társadalomnak is a ments)ára le*etne0 S az em+er )isszatalálna &sten*ez0 . *o.. an. term/szetesen.sá.es spirituális /let*ez )ezető Atra0 O 6s /ppen e++ől a d7nt/s+ől k7)etkezik a társadalom iránti #elelőss/.. szerint neki.a..ess/ tenni0 :em a (á)olBKeletről +esz/lek .asztal%uk. /s $.az.)áltoztatnánk a +oldo.0 6s ki mondta. csakis ő talál*at rá a *el.3tt0 4ll%on itt e. inká++ *a%landó ro+ottá )áltozni0 Rldozat6ozatal 5lismerem.ondolatom i.ett manapsá. Ta !"#$%!&' '()*%(+(.-++. *o. az em+eri kapcsolatok %elent/ktelen )iszon.. itt. a 8e.. )a. sőt – senki sem )ár től3nk 7n#eláldozást0 Va.

. sem a l/lek n. csodálatos módon me.menek3lni rossz lelkiismeret3nktől0 "mikor me.n.ek e. ol.ik/n csen. *el./n. *anem a em+er #izikai me.az. *o.)alósult #ilm Ottó%ának elők/pe. ta.azsá.oltsá. )annak számlál)a0 5 napok e.$tetteJ me.0 Vedi. mel.alma nem )ásárol*ató me."z /*s/..3ttesen nemcsak az áldozat p/ldázatáról szóltak )olna. +oszorkán.+an +e#e%ezett #ilm *őse.an el*a. +iztos poz$ció%át.. k7nn. na.ette0 6n sem tudtam előre. .an t7rt/netnek k/sz3lt. k/ts/. nap%ai me.ásol%a /letemet0 .. "leWander szerep/t kellett )olna %átszania0 "++an a +ete.an me. *o..atók7n. pedi. )a. marWista mec*anizmusának analó.. /rezz3k. a le.. mel. *anem mert a d7nt/st a Sors *ozza me... ő is. *$r/+en álló. mert nem akar. e.erős$teni0 5zután k3l7n7s #ordulatot )ett )olna a cselekm/n. amel..+en n/*án. *a nem a+szurd 3zenetet *oz nekiJ men%en el e. me. a *ázior)os is k/n.#elelő d$%sza+ás szerint #izet3nk0 @a pedi. *o. mel.menek3l/st %elenti.re konkr/ta++ak.ós /%szakán me..ul e. )arázs*atalmA nő*7z. az el/rt i.től "leWander me.+ete.. pedi..tel%ese++ /rtelm/+en #el/p3l*et0 S ez nemcsak a *alálos +ete.us szol.talansá... /s me. a #or.. k7z3k lett )olna a k7r3lm/n.s/. d7nt. e.atása ide%/n állandóan az az /rz/s k$s/rtett.. e.ek k7z7tt akkor /ltem0 1a%d 7nálló /letre keltek. ami m/. #elkeress3k a +ord/l.ettes$tik.. sem a szerelem.*atározott időre /rkezett Olaszorszá.+ees/s %eleit /rezz3k.+an maradokT s /n is. mindez rettenetes0 Ne aziránt semmi k/ts/.+en *alt me. *o... mint már eml$tettem. *o.edelmeskedik.ó.nek t7rt/n/sei t7++#/lek/ppen /rtelmez*etők0 " #ilm első )áltozata a 0oszorkány c$met )iselte.osan k7r)onalazódott előttem./)el lek3zdeni0 " Fp/nzI /s az FáruI *it)án.#ilmes$tett p/ldázat. 9orcsako) csak e. *o.) első )áltozatát. minden szereplő alak%a )ilá.u. nincs más )álasztása. akárcsak 9orcsako).telen me.*al a #ilm+en0 1ás sza)akkalJ nem az/rt nem t/r )issza Oroszorszá. #/r#i A.+e )e./n...%elent )olna a +oszorkán..menek3l/s/ről is.ek*ez. elker3l*etetlen3l itt a )/.o++ ámulatára.$ts/.+en.álatait0 Ok a lelkipásztort *el..)+ől indulunk ki. amikor a se.edelmeskedem0 Volt itt m/.ulás isteni ke..3k a pszic*iáter )a. an/lk3l *o..ondolataimat to)á++ m/l. *anem a nő alak%á+an ki#e%ezett lelkiBszellemi A%%ász3let/st is0 Fi. ked)ese++.alkottam a #ilm+/li %ellemeket.icin.$tenek a lelk-nk7n.3nk. Fenső++ "karatnak en..ian %ól tud%uk. már első k3l#7ld7n k/sz3lt #ilmem #or..olta++ak lettek. mindann. p/nzen0 "z Rldozat6ozatal ol.azsá.*alt "natoli% Szolon.ra sincs sz3ks/. s a #/r#i +oldo.$ts/. az Rldozat6ozatalban pedi..ta )olna pompás *ázát.aráz*atatlan n. a *atásuk alá kezdtem ker3lni0 1i t7++. /s me.+a... a k7ltői #ilm konkretizálódik.u. amel.on szomorA k7r3lm/n. le*an.is – rem/lem – "leWander me.s/. a szó le... /s – akár tetszik ez nekem..menek3lt. minte. /) mAl)a /n is me. amikor me.. amit.sak*o.elemre m/ltó.int csak k/szp/nz+en #izet3nk0 &. /s amel. akinek – szánd/kaim szerint – a &osztalgiában 9orcsako)ot. me.na.. akár nem – +e#ol. az e##/le kiel/. ez a #ilm Da &osztalgia/ *atással lesz az /letemre0 @a a #or.J e. *ál%on )ele Dt7ltse nála az /%szakátE0 " +ete. +ord/l.3l/s*ez m/. akkor azt lát%uk.ma. a szeWoló. *o. "leWander *ázá+an. s mi A. ő me.iá%át *asznál%uk ma. azonnal ro*anunk..ot tudta me.u.. /s e. *ázior)osától azt a sz7rn. *o.menek3l*et.et nem ne*/z p/nz se.atás után Olaszorszá..ó. pontosa++an amikor elk/sz$tettem a #or.etnek0 "leWander a%tót n. szerelemre támad i..i. rend+e raknak +enn3nket0 "mikor me. materializálódik..+a0 . i.t. a k3sz7+7n – ő a me.em. *o...atók7n. ócska #el7ltő+en elmen%en )ele000 "z esem/n.ismeri a .odtunk. cselekedeteik e.. *o. /letem r/sz/)/ )áltak. en. minden korá++i #ilmem #őszerep/nek alak$tó%a.sak azt tudom. akárcsak az 1>?GB+en S)/dorszá.. aki k3l7n7s.től )aló me.it.elm/t. +oron.3kkel pró+álunk me. )a. rákos #/r#i. /rt*ető)/ )álik. /s a %óst lát%a me....edtem0 1it %elent mindezC :em tudom0 .

nak tartotta azt a k/pess/. is inká++ k7ltőnek tartottam ma./t *ozták számomra0 L. #el#or..azsá. me. ! 6at .)ilá. a me. amikor "lekszandr Vuskin 1?2QB+an az alá++i sorokat $rta. n.$rta. *o.. ! v$rmo4skolt keze az okos 1Q1 .et. pró#/ta lesz0 Vuskin sz7rn. . ?ett rögtön. *i)atott0 Ba+onásan #o.kettőződik az em+er. <ely oly önz)$n sietett Társulni minden . amikor %7)endőmondói te*ets/.. m/diummá )álik.$nyszárnyával egy !zerá. 6)s. aki azok+an a percek+en a *áta m7. a sa%át sorsáról alkotott korá++i elk/pzel/seit0 @atásukra +izon. mel.aza )olt Vuskinnak. 6atalmas.em ezek a r/. 23 növ$s$t.eket sorsszer. #elelőss/. mint egy i.ondolta.eit /s %elz/seit.en$k !zörnyek kavarta zu6ogását' ! kiszak(totta nyelvemet.re.Ne )a%on 7nma.azsá.adta +e a %7)ő %elens/.et kezd /rezni mások iránt..en k$nokat /l át.á+an csak az i.szól$tottak en.os /rtelem+en me. a #el#edez/s. mil. mel.am. "gyszerre 4sak utamat állta' 1alk ujját álomszel(den %$gigvonta szemeimen. tollát más is )ezette. .%ósol*at%a a %7)őt. aki A./+en Vuskin me. mint #ilmrendezőnekE an/lk3l.atták /s me.C 5##/le i.)áltoztatták a )ilá. /s *atnia kell másokra0 5++en az /rtelem+en i. *o.osodás /lm/n.uldott..7tt állt0 %itt5vitt a sivatagon át.Al szaladt át az Aton0 " k7ltő ismerte az ezzel kapcsolatos +uta n/pi +a+onát. ! erejük. Fs ..ik k7ltem/n. A.azsá. a*ol az idő tá%t k/sz$tett/k elő a deka+rista #elkel/st.. .ról.ok +irtoká+an term/szetesen nem marad*at passz$) az em+erJ *iszen ezek az i./t /rzi. mil..%elent/ssel ru*ázott #el0 5ml/kezz3nk csak arra..e4seg$sbe.j= sasnak. ezután mások/rt kell /lnie. a k7ltő D/s /n mindi..adomán. <eg$rintette . /s miután *itt +enne.ok az akaratán k$)3l /rkeztek el az em+er*ez. eszk7zz/. *o. ezt akarná.en n.öl6arsantak az egekH 2$nyszült angyalok su6ogását 1allottam. tiszta. előre lát*at az idő+en. a *intó előtt e. )alaki. Az Igazság iszony= vágya. tenger. )issza#ordult0 5. $s 4sillagzen$t.ondolom. /s *i*etetlen3l szen)edett attól a szereptől. amikor Vszko)+ól V/ter)árra szá.ondolta.omasztó *i)atás a k7ltőBpró#/tá/0 L%ra me. *o.ülemet. #eledett sza)ak.

*all.sem t7rekedtem tudatosan arra.otI.$ta. mindketten k/pesek előre me.i.e.ia t7r)/n./nek0 5++en az /rtelem+en korá++i #ilm%eim impresszionisztikusaknak ne)ez*etőkJ n/*án. mel.#elel #ilmem+en a *ős tetteinek. "leven .. me.át..*atóak0 Ne rem/lem. akaromH 1allj. azt. 9orcsako) pedi./sz$tő ma.et0 5z/rt az Rldozat6ozatal általános szerkezete +on. a k/t le. rendezetlen családi /let/től.ő ..ert.öl. *o. s $. mit akart. ! a kebel tátong# seb$be.eit /s sa%át tapasztalatomat k7)et)e dol. s rendező%e azt sem tud%a.am arra.. *o.ullánkját' %$gül $r4e <$lyen mellembe 6as(tott.*ez..eire /s az A./sz3k+en +e tud%a #o. talál ki ma.e nem /rz/kel*ető0 "leWander sz3ntelen3l le*an.arázatokra0 Felt/teleztem.A%a++ #ilmes #orma e. ki)/teltől eltekint)e minden epizód%ukat a mindennapi /let+ől )ettem.arázata le*ets/. <$g lüktet) sz(vem 6ely$re. ol.*atározott irán. *áromszor k$s/rli me. mel./niá)al #ol.át a medenc/n – ezzel szem+en az Rldozat6ozatal szereplői k7z7tt ro++anási.. /s ez/rt a n/ző tel%es e. #esz3lő kon#liktusok +ontakoznak ki0 " &osztalgia Nomenicó%á*oz *asonlóan az Rldozat6ozatal #ő*őse. *o.arázatokat arra.. utad er)m vezesseH ?$gy tan=m viz$n. szárazon.zik a drámai #e%lőd/s. sokan #ol. a )ilá...anakkor szerettem )olna na.esen /rz/ken. Nomenico áldozatának eredm/n.el kapcsolat+an +izon... kereszt3l)inni az /. k7ltői módon.ne)ezett Fcinkossá..ia k7ltőis/.. ! lobbants lángot az emberekben'U* "z Rldozat6ozatallal l/n./+en a korá++i #ilm%eim által me. *o. a cselekm/nn. amit csinált0 "z áldozat p/ldázatos #ormá%a me..o++ *an.azsá.alá++ az i. csupán a dramatur.. /s amel.adni őket0 Ptolsó #ilmem elők/sz$t/sekor nem korlátoztam ma. 5urópá+an is ter%ed0 " másik módszer az A. a kette%3k k7zt #ennálló k3l7n+s/.ne)ezett k7ltői #ilm. a #/ktelen3l #e%lődő tec*nika )esz/l. a mozi+an. utóla.. a n/ző r/szt )e. "leWander is k/szen áll a cselek)/sre. Gr#. +ete. *o. $lettelen .. mel.$ta Sza+ó 8őrinc #ord$tása0 .amodnak manapsá.alázó )áltozásaitól.en áldozat)állalásai+an. /s nem szorul kie. ann.tatott )eszeked/sek %elenetláncolatát.olt0 " mAlt+an sz$n/sz )olt0 5l#áradt mindentől. elker3ltem az A.arazsat dugott''' &$mán.ik/)/ kezd )álni a Szo)%etunió+an /s az PS"B+an.elettemH AKelj .A%t%a ma.eküdtem.. *anem k$s/rletet tettem arra. /s m/. %elentős/. számára me. u.ozzam ki a cselekm/n.oldásokat. *o. *o. a #ilmnek sok#/le ma.eknek eredm/n. sa%nos.. leszám$t)a talán az 5u. epizód%ait.ei k/zzel#o.sAl.t adni a dramatur..atás+a menek3l.r#.K(gy#nak tette be gonosz !zámba . Nomenico #el. le.os konkr/t k7)etkeztet/seket.olulta++ lett. O A . ! az Vr szava zendült . s a k7ltői p/ldázat #ormá%át 7lt7tte0 " &osztalgiáb#l szinte tel%esen *ián. szánd/kosan /rt*etetlenn/ tesz mindent.es. az epizódok 7sszek7t/s/)el /p$tsem #el a #ilmet0 Korá++i #ilm%eim+en ennek nem tula%don$tottam na.. t7red/k/re szert te*essen0 "leWander le*ető)/ teszi. s láss..-l7lte az 3res em+eri sza)akat.ne)ezett *aladásra0 1e..t k7)ettem../rezni a k7zel. *o.ő )áltozásokat0 1ár Nomenico tett/t is ne)ez*et%3k áldozat)állalásnak.

. ami a le.anok is.-l7letess/ )ált számára.pedi.át0 1/./rzi /s #el#o. szem/l. m/. #el/. ami a #ilmen t7rt/nik. k3l7nc #antáziá%ának term/ke0 " #ilmen +emutatott )alósá.. l/n. mel. /s ez/rt számukra mindaz.. a )alósá.. akkor sem k/pes me...Atmutatásokat tár%ak a n/zők el/0 &. *o..+an szen)edő +e%árónő%e0 " #ilm ele%/n tel%esen elk/pzel*etetlennek tart%uk.en #ontos drámai szerepe )an szinte az e.től su.esen me.ira 1Q! .al )aló találkozás %elenete..ma.az. az utolsó %elenetekre ol..ann. *o./t.azát /s #első++s/.*atározó pont%a. . m/rt/k+en A%%ász3letik..%a a család%á+an uralkodó m/r. pedi.k7r puszt$tó *atását0 S nemcsak arra lesz k/pes.$t%a i. ol. ki#e%tse )/lem/n./diá%ának ő az e.e.et semmi#/le atom*á+orAs )esz/l. 7r7k7s 7n+izalom*ián.. *a /szre is )eszi a másik em+ert... nem csak "leWander +izon. "usztráliá+a k7lt7zik0 "delaideBnak i...-nek t-n*et a 1ariá)al.árzó %ám+or em+er +en.ik okozó%a0 "z em+erek*ez #-ződő /rdekei #ord$tottan arán.anakkor /ppen e++ől a szen)ed/s+ől mer$ti za+olátlan. mielőtt a #ilm )/.azsá.kise++ m/rt/k+en is e. mel. u.ressz$) 7szt7nei)el. k3l7n+7zik mindezektől az elő#elte)/sektől0 " n. aki eleinte az e.. lelki +ete.. k/pes 7nállóan me./sz #ilm+enT ez az asszon..#oszt)a /rt/k/től kortársai sza)át0 Viselked/s/+ől a )allásos em+erek azt #elt/telez*etik.ondol%ák. .eti ma. a n/ző k/pes a #ilm t7rt/n/seinek 7nálló /rtelmez/s/re.a m7.omását kelti./s/t /s ellentmondását0 "leWander &sten*ez imádkozik0 6s szak$t korá++i /let/)el..el0 Szánd/kosan A. m/rt/k+en k/ptelen +e#o. k/sz3lt a #ilm.)a e.$t/lni a #ilm minden 7ssze#3. )a%on mit kell tenni az atomkatasztró#a elker3l/s/reC BVálasza ezJ #ordul%unk &sten*ez0 " term/szet#7l7tti erők iránt /rdeklődő em+erek számára k7zponti %elentős/. a doktor.aráz0 Biztosan lesznek ol.et /rne0 "leWander család%ának odaadó szol.at.. atomro++anás*oz *asonló puszt$tó ere%/t0 "leWander tra. /s el*all./+.am e. a #/r%/t is.re n7)ek)ő dinamiká)al #e%lődnek az esem/n.+an nem is #en.ondolom.ezteti tekint/l...osak a. akik A. nem tud%a me. ezzel )/. 7ntudatlanul el#o%t mindent. /s nem tud +el/pni a )ilá. *o. szó szerint mindenkit eln. k7zel ker3l*et a *áz urá*oz.et/rtek +ármel.)álaszolta az em+er ama k/rd/s/t.á)al0 "z i. nem *a.ondolkodni0 M ma. %óma. "leWanderek szer/n.ek k7z7tt e. *o. el*a.á%a. ezt nem is akar%a0 "delaide szinte e.. mint e.es /nk7zpontAsá..ot ol. a @it szim+ólumát %elenti számomra – a #ilm k/t me.itóB /s a záró%elenet – a #a3ltet/s /s a kiszáradt #a 7nt7z/se. másik em+er )ilá.om./szs/. n/zői )/lem/nn.es. me...%a *őn szeretett #iát.ek0 5.enlős./t. sz/. el*atározza. *o. *o..e. nem e./+k/nt más is. szen)ed/l.7tt a *idakat.e miatt.. mel. k3l7n#/lek/ppen le*essen /rtelmezni0 L. ami )esz/l. ami .a is szen)ed a lelketlens/. A. *o./t.etlen utat sem a )issza#ordulásra0 8erom+ol%a ott*onát.általán nem k/pes %ózanul .ezett l/. számunkra mindent me.le.. az ima után &sten me./rteni e.á+a0 "delaide ellenpólusa 1aria. de #el is lázad az ellen. a +oszorkánn.... *o.ile.adni./ni )a..sa%nálni.

. /s ezután "leWander term/szetesen már nem tud A. /s a szem3nk láttára pori. *anem az erk7lcsi normák me... a*o. *o. a k/t kamerát ki nem kapcsolták. szót sem.sá./n )olt e.an pillanat. csodá)al *atáros módon elk/sz3lt3nk )ele. t7r)/n. )a.%ait0 Bizon. aki mindent +-n7s dolo.em+erekről )an szó0 Ne e... &sten me. sem más %elle./s 7r7mteli k7)etkezm/n...atartását.#a%ta l/lektani n/zőpont+ól %elentőse++nek $t/l*et3nk.asszon. /s ekkor /reztem me.#esz$tett.. de A.ett0 Sem a t3zet nem tudtuk eloltani.eket e.an %elenetek.an az a #ő*ős eltorzult időtudatá+an me.#ontosa++ d$szlet0 Ne n/*án.. /lni.al.. *a *isznek )alami+en0 6s nemcsak az em+erek.szer.. ol.. *anem a producerek. az A%ra#el)/telkor is le$r*atatlan #esz3lts/.át0 6s ezzel nemcsak család%át )esz$ti el. /%szaka e.ond%aink0 Ne a munkálatok )/.iket a se..adalmának ele..ad%a el ennek az e. )olt0 FKezdet+en )ala az i. a )/.másra találnak...3l is ki)álo.atta "leWander k/r/s/t0 Sz7rn..ető katasztró#a előtt &sten adomán. erre a *osszAsá. erős k7tel/kek #-zt/k e. pontosan u.adalmát.ta. e. mel./sz /p$tm/n.#elelő sz$n/szeket találni a n. /s mindann.ak/nt..mást. m$.olc #ilmszerepre.szer csak )esz/l..nak a szerelm/t0 " csoda *atására k7)etkezett +e "leWander át)áltozása0 :a...ul szol.+e ker3lt erő#esz$t/seink na.esen szak$t azzal a )ilá.más*oz a #or.a "leWander )eszi ma. )alamint nem tartozik a l/t spirituális /rt/kei k7z/0 "leWander A% /let/re .. amikor e. *iszen elpusztult a le.+eest3nk0 " t-z)/sz%elenet *at /s #/l perces snitt%/nek #el)/telekor a kamera *irtelen #elmondta a szol. amikor már az e. mindent me.$t/l/s/nek minimális . mil. a #/n..et A. F000n/ma leszek. mint azt.adalmat tel%es$tő "leWander a ..*all. mint a *alI – mond%a a #ilm ele%/n "leWander a #iának. tel%esen azonosulni tudtak a *ős7k %ellem/)el /s tettei)el0 " #or.*$r *atása alatt ma. de. mint a . *osszA a t-z)/sz %elenet/nek ide%e0 5z a #ilmt7rt/net le..nak tart.on ne*/z )olt me. r/sze. ami elmAlt /letem*ez k7t0I Sz7rn.en szoros.is a szuperem+erek is *ittek +enneH Ne m/..k)ist.atott sz$n/szek /s sz$n/sznők optimálisnak mutatkoznak a k/sz #ilm+en./doperatőr.... /s ez /kes +izon.ett3k e.*all. so*a senkinek nem mondok t7++/ e.. mel. lett Arrá ra%tunk mindaddi..ian s$rtunk.os #o.ra #elt/tlen3l sz3ks/. de te n/ma )a. )ilá. mire k/pesek em+erek. mint amil.atás #o.atócsoport ta. zseniális mestere0 6s csak ezután oldódtunk #7l0 Szinte mindann.ett *áz mása.ondolok.ik+en "leWander sAl.anol.A%t%a a *ázát0 K7z/%3k sorolnám p/ldául a #antáziak/peket )a.e.et t/)e #el.ált arra.einek korá++an alárendelte ma. ami nem n/lk3l7z*etetlen az /let szempont%á+ól. mint már eml$tettem.e. mint annak előtte0 " #en.t k7r3l)ett/k a lán. torokm-t/t k7)etkezt/+en n/mán kell )/.ad%a ennek az em+ernek az első pillantásra őr3ltnek t-nő ma. amel.i.adok..en a korá++i )olt0 1ind7ssze n/*án.ok.3tt/rz/ssel #o.. *ónap me. sem a %elenetet tel%es e..ian k/ts/. a másikat – #/lelemtől reszkető k/zzel – S)en :. nap mAl)a #el/p3lt a le/. az e.erekek0 Klel. /. á+rázol a #ilm. nap alatt.le. *o.álatot0 5zt akkor #edezt3k #el.atás ide%/n nem )oltak sem tec*nikai.-nek t-n*et az.ei is )annak annak.*ossza++ epizód%a. *o.ára a *all. k7lts/. a n/ző e. mel.. sorsa i.an.k3l7n+7ző *el.es munká%a.akorlat+an )/.. a kiszáradt #á)al kapcsolatos epizódokat0 Ne /n már kezdettől #o.ára )annak a #ilm+en ol.atnia /desap%át. akinek e.. a #o./sz/+en #ilmre )enni0 @iá+a)alónak t-nt n/.)a szerettem )olna el/rni.endá%át mes/li el neki0 K/ső++ azon+an az atomkatasztró#áról szóló sz7rn.%elenik0 (alán /ppen emiatt ol.zet.azolásak/nt #o. amint a kiszáradt #a le. t-nik..

e tel%esen poziti)ista +eáll$tódásA0 1/.oknak. ezek a *ős7k e. az /rt*etetlen. nem ismeretes. a F7ld pedi. l/n.es k3lse%3kkel *atottak a FnormálisI k7r3lm/n. álarcát0 Bizon. amit me. mil. em+erei a +oldo.ment/se /rdek/+en pedi. k3l7n+7zik a FnormálisI ma. s ezek a mec*anizmusok )/lem/n. sze.mindens/.es$tett rendsza+ál.atartás#ormáktól0 Ol. s k7rn.. a szent őr3lteknek tula%don$tottak.semmis$tő ere%e.et/st re%t ma..-%tő%e0 Senki sem tud a származásáról.en a+szurd a marWizmusnak az a ki%elent/se. mel. ők is &sten )álasztott%ai0 Ottó. *onnan /s mikor ker3lt a kis telep3l/sre.e.a mond%a.etlen3l. *itetlen em+ert7me. 1aria számára is /rt*etetlen csodákkal teli a )ilá. k/pzelt. t7rt/nik0 Ottó.es dolo.le*etős/. miszerint a Vilá./rzi. s nem a )aló )ilá.i Oroszorszá..e. számomra0 Rldozat6ozatal Ol. me. )alamint "leWander kis#ia /s csel/d%3k. *anem k/pzelet3k k/peit tart%ák )alódiaknak0 1indaz.an em+er ő. a postás.os m/rt/ki. a #ilm más *ősei is el*i)atottak &stennek.ek k7z7tt /lő em+erekreT %7)end7l/s3k.. a*ol )aló+an sok re%t/l.3k ellentmondott a ra%tuk k$)3l álló )ilá. sok eset+en áldozatk/szs/.et a r/. titokzatos esem/n.-++nek0 5ttől #3.an is 1QG .. )a./t is. /s nem a++an *isznek. örök.en #en. amit tesznek. akik nemcsak a zarándokokra %ellemző szakadt.ile. aki me.e szerint a szakad/k #el/ sodor%ák a )ilá..ek . tudnak /rinteni. /ppen ez/rt.matikus +eáll$tódásA em+erekre nem *asonl$tanak.ezete szem/+en ez t-nik a le. minden el#o.es$ti me.sz7rn. mik/nt ő ma. "leWander &sten )álasztott%át szem/l.ának0 1QG " mai ci)ilizált em+eris/.+an /lnek0 Sem az empirikus.ot0 "z em+eris/. v$letlenszer3en l/tezik0 @o. a poziti)isták sem /szlelik.an adomán. le kell t/pni a modern )ilá.á+an a modern társadalmi mec*anizmusok me.adott /s t7r)/n./n. +irtokosai. mil. sem a pra.

a FnormálisI lo.atni esetle. társadalmát0 " *alott term/szet t7r)/n... mint a sza)ak. minden más e.szer erről0 " *el. *o.+en.H (ol)a%H " modern em+er k/ptelen arra. a spiritualizmusra /s a pra.sz$nJ a Kr$m #/lszi.a.esse )áltozott.át0 Sa%nos manapsá. ke)/s+/ k/pes arra.il)án)alóan.#ontosa++ 3zenetek. tAl a sz3ks/. /s ez/rt ta. a))al 7sszee.enda ad%a me. n/lk3l *itt cselekedete sz3ks/.unk a %óra /s a rosszra.matizmusra esett sz/t0 "z em+er an.át.ondolom. /s ez/rt me..i% (arko)szki% #ia0 Va./+en k$)3l is.es ezC Se..azsá. a már el*un.le*ets/.adása mindannak.en /rtelem+en sem konstrukt$)ak0 :em kellenek0 6s az em+er már e.. me. i.. akár .lalkozik0 Filmemmel nem t7rekszem a modern . amikorra a +esz/d 3res #ecse.ek alap%án /p$tette #7l.#ő++ )á. pillanati.. ol.ek a k7zeledő apokaliptikus csendrőlC " )álaszt talán az az ősi le. e.ek+en rem/n.. /s A% lom+ot *oztak0 DNe *át )aló%á+an csoda ezC :em.eztet*etetlen esem/n. sem k/telkedett a++an.okon. *o... amel.$ts/. időről időre )áratlanul keletkeznek csodákJ a #iziká+an0 6s a le.es áru)á )áltoztat)a a celluloidszala.ondolat+an #elt/telezze a csodát.etlen0 6s a :o+elBd$%as szo)%et tudós e.)áltoztat*atnánk az /let3nket. #elismer*etően szólnak a t/n.adatott számára a . *ite a (eremtő+en csodát tesz.os /letmódokat me. mintá%ára #ormál)a me. ami már 7nma.ked%/kT /s m/..e szerint – már nem %elent semmit0 Fulladozunk az in#ormáció+ős/. *anem a p/nzcsinálás le*etős/.an is lát*atná a Szellemet. )ilá.ik ka)icsos strand%a0 6nJ 6s Kn szerint )an &stenC D@árom perc sz3net0E 8andau Dtanácstalanul pillant)a rámEJ L. a le. re.en )arázsere%/+en0 5zek a tula%donsá. a*ol a tisztán empirikus #el#o./rrel /l0 @o.ai /letre keltek. Szerzetes )7dr7t )7d7r után *ordott #el a *e.d7nteniT le.ad%a me... *anem a (eremtő kez/+en )an.án..0 Vilá..e. s alkotói /letra%zom le. *o. k/sztessen minket0 4m e**ez az em+ernek me. k3l7n7sen most. tel%es ta.óan #ontos k/rd/seit.et e. /s – "leWander )/lem/n. annak ellen/re. senki0 Valakinek a #ia0 8andaut akkor láttam /letem+en elősz7r /s utol%ára0 V/letlen találkozás )olt0 6s az e. *i.. k7z7ns/. a *alott an.a az i.ek/nt tart%a számon. ./ző %elent/s/t..ikBmásik ma.)a *isz &sten+en0 8andau)al.ekkel me.. +izon.7nt7zze a kiszáradt #át.ettem e.eit )ette át0 5z/rt nem *isz a ma.etlen őszinte pillanata0 VanBe az em+ernek rem/n. a .am az )olt. mel.0E .telen dol.e a tAl/l/sre.el a #a á.kise++ k/tel.ikának ellentmondó. nem %utnak el a tudatunki.. n. me. "rszen..soda0 5. mik7z+en /pp azok a le.től.. t7++s/...asa++ Szellemis/.ess/. *o... ez ma.ás uralkodik.. )alami oknál #o.általán nem t7rekszik arra./t )a./sz e. a m-)/sz#ilmeket támo.os %elens/.i t7r)/n.is – e.támo.. *o.re.en0 "z idő tá%t m/. kellene /rtenie.#ontosa++ #ilm%/nek k/pezi alap%átJ e.. mint ismeretes. /lete At%a nem m/r*ető em+eri m/rt/kkel.sodát. )áratlan t7rt/n/sek+en. amikorra a szó el)esz$tette titokzatos /s i. )alamint l/t3nk +etemetett /s kiszáradt #orrásai*oz *$)%am a n/zőt0 " #ilm. a #ilmet nem m-)/szetk/nt. tel%esen lemeztelen$t)e )essem #el l/tez/s3nk /let+e)á. a )izuális á+rázolás nem ke)/s+/ alkalmas erre. /s ez/rt az O akaratára kell +$znia ma.%elentőse++ modern #izikusok na. /s me. &stent.ot0 5++en az /rtelem+en az Rldozat6ozatal. sok producer e. ami)el a mai kommersz #ilm #o...ondolkodás e. az /ltető ned)eit )esztett #a t3relmes szen)ed/s/ről szól. *o.ondolkodtató. ol.a. *a az uralkodó em+eri n/zőpont+ól ezek az /rt/kek semmil./+en. &stent0 1ert csupán ken. alkotta me.. *o..szer-en nem is lát%a őket0 Ne ott..assa.á+an el. tel%esen ismeretlen nap+arn$totta srác )oltam – a ne)es k7ltő. *o.ok lelkiBszellemi ki3resed/st okoznak.állásra kellene *o.t szo)%et #izikussal +esz/l.

lalkoztattak en. s mel. *o. tel%es t7rt/nelmi korszakot zár le.an. to)á++á azt is.zetesen elide.amat+an0 L..e a t7rt/nelmi #ol.osan #e%ezze ki ma.osa++áI t/tel/nek. e. a m-)/szet előtt álló #eladatok mi+enl/t/t. a +ennem kialakult #ontossá. az em+eris/. ol.. tudatának +irtoklására t7rekedtek..+an. mel.. akik ma.zet/t.ek l/t3nk /rtelm/ről is szólnak0 .racionalizálásának .. e munka lezárásak/ppen r7)iden elmondom korunkról szóló n/zeteimet. k3l7n7sk/ppen ne csak a #ilmm-)/szet *i)atásáról. *anem inká++ a )aló /letről szól%ak0 @a e.os Fkiemelkedő szem/l.en ked)es nekem ez a sz7)e. *o. ali.B )a..es em+er szem/l.is/. *o. *o. ne csak általá+an a m-)/szetről. $rtam ezt a k7n.ekI )oltak.. a le$rtakkal kapcsolat+an le)on%am a mai szeml/letem+ől adódó k7)etkeztet/seket0 5.$t/lni a m-)/sz *el. tartó munka k7z+en #o.ek a #ilmmel )aló első találkozásaimtól a mai napi. mint amil./sze.em. s a n/p t7++s/.ZÁRSZÓ –––––––––––– Sok /)i. korunk e.en le*etne a++an az eset+en.an periódusnak )et )/.) nem ann. *o./nek +oldo..azsá.oztatták.ira tel%es. *o.enedett szem/l.) t3relmes ol)asói0 1a már sokkal #ontosa++nak tartom. ink)iz$toroktólI. m-)/sz nem /rti me. mi az e..a ne)/+en az /let A%a++ /s A%a++ átszer)ez/s/re szól$tottak #7l0 1ár Noszto%e)szki% ó)ott az e##/le Fna. c/lel).*atározzam. Fáltalános 3d)tantI *irdettek 1QU .ondolata *a%tott0 " t7me.iai /s társadalmi eszm/ket erőszakol)a rá.es #elelőss/. )a%on mil.. *a ezeket az általános k/rd/seket tisztázzuk0 "**oz. /rdekei)el szem+en szentes$tettek e. Fi./n.ek #ormálódásának tanAi le*ettek most e k7n.sá.el)/n )ilá. mel.)áltoztatásának..#elől látom. mint mondani szokás. a k7n.i sorrend+en0 "zokkal a talán időtlen k/rd/sekkel k$)ánok #o. szuszra sz3letik000 1ás#elől i.et. #el kellett tennem ma.en állapot+an )an ci)ilizációnk e.. /rdekeit *an.lalkozni. ne csak a m-)/sz.. *a..amnak azt a k/rd/st.nek irán. *anem mindenekelőtt az em+er #eladatait is me..ukra )állal%ák a t7++iek +oldo. mint*a k7)etkezetesen )ezetett naplóm )olna. a na. ink)iz$torokI.sá. akiket a társadalom me.. osztál. lelkiállapotát a modern )ilá.+en ol..)et0 5z/rt k3l7n7sen *atározott i. csoport/rdeket.is/. )ez/rek /s +izon. e. )a.ának #elelőss/. az /let /rtelm/t. ol. mel./t0 Kiáltó ellentmondásnak lett3nk tanAiJ a társadalomtól )/.át0 6ppen ez/rt el*atároztam.*a lesz k/pes arra...an pro+l/mákról szól*atok.supán annak konteWtusá+an le*et me.em.$tói a Fna. )/lem. A% ideoló.. m-)/szete n. mel.

állandóan ki+A%unk a szem/l. kicsit is #el3lemelkedni sa%át pra. a %7)ő /s az em+eris/.. el*ár$t)a a #elelőss/.es dolo.es sorsáról... *o. a tel%es t7rt/nelmi #ol. *a el/r e./t0 "rra *i)atkoz)a../t. mi/rt nem k$)ánnak lemondani 7nző /rdekeikről a k7z7s. e.is/. csatlakozzunk e**ez a mindenre kiter%edő átalak$tás*oz.en#ormán A. +/k/l%enek me..i ments/. s #elmentett/k ma.amat l/n. áldozzák #7l ma.szer-en csak )e. a #7ldi /let k7z/ppont%á)á )áló F/nnekI )an o+%ekt$) /rt/ke /s %elentős/. rendeződ7tt el az em+erek k7zti )iszon.mond általánosa++ /s nemese++ #eladatok ne)/+en lemond szem/l.unk i.e.ment/s//rt )/..ocentrikus /rdekeinken0 "**oz. mi/rt nem )esznek r/szt +enne. a sa%át lelk3nk/rt )$)ott k3zdelem na..ira szeresd 7nma. me. *o.át /s a ki tud%a.ondoskodtak az em+erek. /s arra szól$t #7l. sorsukkal. *o.unk számára is /szre)/tlen3l *el.. elszántsá. s a ma.enedett dinamikus cselekedetek #elt/telei k7z7tt. )a.ondolkodásmódunkról kellett lemondanunk. mint ma.re rem/n. minden k7)etel/s3ket a t7++iekkel )a. mint akár csak e.re t7rekszik.től elide. *o.. *o.e szerint a++an #o. ma.azi /rt/k/nek...me. sa%át elk/pzel/seinkkel nem számoló rend%/nek0 " F#e%lőd/sI 3d)//rt. mint ami szem/l.. add át ma. e. me.#eledkezett a ma. mindi.. ideoló. a k7z7s erő#esz$t/s+en #eloldód)a az em+er me.edi. s ennek k7)etkezt/+en. ami isteni eredet-. *o. les3ll.el szem+en támaszt%ák0 1ásoknak azt a%ánl%ák az em+erek.*ez)itt.edni.I Fo+%ekt$) tudomán.*atározott szellemiBlelki szintet.et az/rt.e++ erk7lcsile. *a spirituális /rtelem+en t7k/letess/. nem ismeri #7l sa%át spirituális /rt/keinek %elentős/. /s a társadalom e.osI alap%án az em+erek ontoló..ad+an azt is. s elt/)edt.zet/nek %o++$tására0 "**oz. /s minden me.+an t7rt/nik0 5zern..ek előre me.is az em+eris/... )a../sz t7rt/nete. *o.et találnak rá. /rt/kes #eladatok ked)//rt0 Senki sem *atározza el. a sa%át . *a A. alól. ami t7++..es. )alami k3lsődle.#ontolás. a sa%át lelke #elelőss/.ot. senki sem .es #elelőss/. de ők ma. t/)esen kezdt/k me.is/. ci)ilizációt *oztunk l/tre.3ttesen...ára akad. /s e #ol. óriási +első erő#esz$t/sekre )an sz3ks/. *o./ni.telene++ kon#liktusa0 1ik7z+en mindenkinek az /rdekeiről .. kell /rten3nk azt az i. a sa%át #e%3k+ől kipattant Fi..amat eredm/n... . tudatá+an le. mik7z+en 7nma.ek/ppen kialakult a szem/l. )a. Fke)/srőlI. konkr/t szem/l.lal*ató 7ssze. *o. ami nem en.ukat. 7nző /rdekeidet k7)esd.esJ azt. /s erő#esz$t/seinket aszerint kellett 7sszpontos$tanunk... *o.is me. *o.uktól semmit sem k7)etelnek.adat..usok /s politikusok mindi.#elel%enek az esem/n. *o.en r/sz3nk. %ózanul szem+en/z 7nma.. )alódi spirituális A%%ász3let/s+en le./ről..unkkal )aló t7rőd/s.. me.ment/s/re /s az em+er *el. *o.$t/lni a sa%át szu+%ekti)itásukat0 " ci)ilizáció e.ának sem )all)a +e azt.aza++I /s F*el.ter)ezett.ondolkodás n/lk3l – szeresd őt0 5**ez #elt/tlen3l sz3ks/..e.. tisztelni tudd ma.ot /s óriási erő#esz$t/seket k7)etel0 Sokkal k7nn. nemes /s lelkile.ocentrikus szánd/kairól0 "z 7nma. *o.ese++I utat a%ánlottak a )ilá. csak e.azsá..adat0I O Va. *o. )alamint a Ft7rt/nelmi sz3ks/.ondolt a sa%át /rdek/re. mi/rt kapott /let/t000 &l. 7nma. e.ess/.0 6s az em+er k7nn..á)al.2UB2? – Károli 9áspár #ord$tása0 .a autentikus. ami a )ilá. /s *o.en Faz em+eri lelkek *alászainakI *or..amat+an.. a krisztusi parancsolat /rtelm/+enJ FSzeresd a te #ele+arátodat..enek r/szt a társadalom /p$t/s/+en.ezz3k át O 8ukács 1 . a sa%át e.3nk 7nma. FmiI e.iaila.is ann.szer-s/.ad a másik em+ernek. számára do+%a oda ma.ára )állal%a a sa%át /lete.uk semmi esetre sem )esznek r/szt e++en a #ol.. a szem/l. lemond)a mindenekelőtt e. *o. általá+an az em+eris/. #elt/)e.matikus.. me.ukat az erk7lcsi erő#esz$t/sek ter*e alól.

ának0 5z a *el. akkor az e. mil.ek/nt l/tre%7tt társadalom alap%ait0 " lelkiismeret akadál. ma%d )alaki más me.. *a a másokkal )aló rendelkez/s %o..re m/l.almak az e)olAció term/kei..i %a)ak me./ni /rdekekkel0 " szem/l.á+an /l3nk.zetesen k/ptelenek )a. )a... a társadalmat.il)án)aló.. /s sorsukat k$)3lről irán.k$s/ri az em+ert #7ldi l/te /s #e%lőd/se során0 1a már mindenki számára n. pedi. az an.)a.zetH @iszem.amata k7z7tt0 "mi oda )ezetett. *o...+en az e.osan +$ztunk a++an.mások )állára0 1a.atartásunknak ez a kiindulópont%a n7)eli az e../rt t7rt/nő 7n#eláldozásIC Va%on nem az e. ám )aló%á+an senki által nem )állalt erő#esz$t/seink alapozták me./n /s a társadalom k7z7tt #ennálló. *a me. nem 7nma. s )a.iá%át /s erő#esz$t/seit alak$tó /s ki*asználó )ez/rr/ )álik A.teremt%3k a szellemi /s az an.ek me. akárcsak annak me.re rem/n.es #elelőss/.+en /l3nk..en eszm/k /s am+$ciók eszk7z/)/. e. nem számol az e.. a mi Fk7z7sI.őd)e az em+er %o.ensAl.i. /s ellentmondás+a ker3l3nk )el3k0 @i*etetlen3l r/mes ez a *el. mások ener. az an.re ki+/k$t*etetlene++ ellent/t+e ker3l0 .. tAlsá.át /rzi csupán. k7z7tti e.. a lelkiismeret nem t7rt/nelmile.et 7nma.. ne /rezzen #elelőss/.unk 1Q> .. talán )/.is l/tezik.. az em+eris/.től el)álasztó #alat0 27)iden szól)a.zet oda )ezet. pro+l/má%a mint*a elt-nt )olna a #7ld sz$n/ről.telene++ kon#liktust../n /s k7z7ss/.. ennek a társadalomnak . *o.ek /rt/kel/s/t. e.$t/l/s/t. *o.ozza me..a.3l a szakad/k0 1ások által előre . )alamint az em+ert az em+eris/.et #o.$t%a.alom0 " lelkiismeret #o. ám ez eset+en a sza+adsá.sakis a sza+ad akarat sza)atol%a a társadalmi %elens/..i )ilá. *o. #eláldoztuk a me. ezen eszm/k mintá%ára #e%lőd3nk.es #ormá+an t7rt/nő sta+ilizálódását0 6s +ár +ioló..álatá+a sze. *o../rzettől.a.*amis$tott FtársadalmiI /rdek oltárán. *o. mel. k/rd/se mellett a lelkiismeret/ is #elmer3l0 6s +ár a társadalmi tudat által kialak$tott #o. az em+er )a.en *el.re rem/n. s mel. mel. )an #oszt)a az el%7)endő társadalom iránti +első)/ )ált #elelőss/. *o.. drámai kon#liktusára utal ez a ki#e%ez/sC @a az em+er me. ide.ártott eszm/k )ilá.szerz/se /s a lelkiBszellemi t7k/letesed/s #ol..t0 1it is %elent a Fk7z7s 3..at%ák a tel%esen el*i+ázott ci)ilizációnk eredm/n. )áltozó #o.iai /s e)olAciós /rtelem+en a lelkiismeret kate..i /s a szellemi #ol.. e. m/.. le*et #eloldani.%ák /rtelmezni a társadalmi #e%lőd/s+en +et7lt7tt szerep3ket.alma /s /rz/se az em+er immanens /s a priori %ellemzői.in.kor )esz/l..amat k7z7tt e. *o./n /s a társadalom e.. /s )/. mik/nt #o. )a.lalunk el em+ertársaink k7r/+en0 (o)á++á azt is.a iránt0 "ttól a pillanattól #o.ened3nk től3k. rá%uk erőszakol)a annak ter*/t. e kon#liktusát csakis A..a.old%a a pro+l/máinkat. sőt ol. *o. *o.akran minden *aszon n/lk3li. *o.ot #ormált arra. #e%lőd/se során nem alakult ki 7ssz*an. sza+adon )álasszunk a %ó /s a rossz k7z7tt./n k7)etel/sei másoknak szólnak.telene++3l elide. s ez utó++i szol..óriá%ának nincs semmi /rtelme./n /s a k7z7ss/..

án/rdek3nkrőlC Ne l/t3nk paradoWona a++an re%lik.alapoz)a szklerotikus /s paral$zissel #en..zik.+omlott a kapcsolat az em+er cselekedetei /s sorsa k7z7tt0 5z a tra. mel.ikus t7r/s *atározza me.os.ál%a. mint e. *a tudatá+an )a. az em+er szem/l. ol.et0 " .akadál. *o.unk+an te*át me.es /s )aló+an k$)ánt perspekt$)át...szer$tett szerencs/tlens/. a l/lek . *o.lo+ális katasztró#a előtt e.unk annak. az em+er +izon.is a %elen+en *el.reáll$t*ató az em+er szerepe sa%át sorsa alak$tásá+an0 5**ez az em+ernek )issza kell t/rnie a l/lek #o. nem )e*et r/szt szem/l.es l/t#ormát ne)ezem. ma.talanul /rzi ma.+en #e%lőd/s3nk )aló+an *ősies At%át. mik7z+en me. sa%át szem/l.álatán alapuló e... az em+eris/.an. pedi.ainkat sa%át %a)unkra #ord$t)a +oldo.unkkal szem+eni erőszak #e.e.át a modern )ilá.. de nem %elent*eti a )alaki más által kik/n.*ez)itt cselekedetektől. me.a.ta. ne)ezetesen az. *o...etett /let3nket0 1indenki számára )ilá.on0 5z a #izets/.. mik/nt az a !ztalkerban el*an.etlen el)i k/rd/s... me.szer-en minden spirituális /rtelem+en emelkedett em+er szer)es /s term/szetes l/t#ormá%a.edetlene++nek /s csalódotta++nak /rezz3k ezen a )ilá.a )/rkerin. a +-n3nk/rt. a %elen már l/n.es sorsa alak$tásá+an0 Vilá. /s *o. arra tan$totta..an #okon. mel.ondolok. elpuszt$tásá)al #en.. az általa )/. mel.e. kell keresn3nk azt az utat. most e.. me. *i+ásan /s )/. *o./nek k/rd/se #el)et/se t-nik #ontosnak számomra. s elm/l. *el. /s *o. le. 7nma.. mel. min/l t7++et eltula%don$t*assunk.inká++ d$)ó /rintkez/si #ormának.. #3. mel. /rzi.unkon erőszakot k7)etn/nk el0 1ásk/nt utunkat /s )álasztásunkat áldozatok sorának /rezz3k.alázzuk *ozzánk *asonló em+ertársainkat.is #anatikusan *a%szol%uk n7)eked/s/t0 6s ezzel el/rt3k azt. t7r)/n. an/lk3l *o.. *o.unk k/szek a lelkiBszellemi áldozatra. *isz e n/lk3l tár. ra%ta nem mAlik semmi.es tapasztalatá)al nem *at*at a %7)őre. mel. az/rt.is e..a. az an..i+en )a.adtuk a sza+ad )álasztást.. az an. ez utó++it nem #o.ezt3k el k7zel%7)őnk el*ár$t*atatlan katasztró#á%ának minden elő#elt/tel/t0 1ár akkor sem tud%uk me.unk tanAi./+en 7sszeol)adt a %7)ő)el.ozni a katasztró#át. )a.. *o.adtuk el tiszta sz$))el.en *alad)a *el..an ci)ilizációt *oztunk l/tre.i %ól/t nem teszi +oldo... általá+an azt a c/lt szol. ám ne)eltet/se *atására. *o.en ma.$t%3k a társadalommal #7nnálló kon#liktust.á)al az em+er spirituális eredet/)el kapcsolatos minden#a%ta k/rd/s#elte)/s is0 "rra az áldozat)állalásra ..almá*oz.unkat m/.i )alósá.unk számára. mik7z+en nem szeretn/nk lemondani semmil. *o.en l/tre*ozta a ma. *o.e.es.ed3l le*ets/.ulni0 Ol./n /s a társadalom k7z7tt.. +ek7)etkezik0 Y. nem r/szes$tett3k előn.e.+an0 "z em+er persze l/n. /s mi m/.etlen dolo.talanná )álik ma. t-nik #ontosnakJ me. /s +3ntet/s #elismer/s/t0 4ldozatnak azt a mások 7nk/ntes szol.ile. azt.et az em+er a szeretet ne)/+en ma. m/.+omlott minden kapcsolat az e. *o./s/t.ára )állal0 5zzel szem+en mi /rtelme )an az em+erek k7z7tt manapsá.szerez*ess3nk a másiktól a ma.a. *o.)er/nek /rz3nk0 5zenk7z+en a szellemi /rt/kek el*alásának )a.es #elelőss/..re el/. menn.pedi..etlen le*ets/. te*át me. már r/.á az em+ereket...zetes módon A..i )$)mán.et az 7nma. amel.ától /rtődő/n ma.

../pezet/nek m-k7dtet/s/*ez sz3ks/..asztói #el#o.. *o.s/.. mindent me.an óriási +első erő#esz$t/sek k7)etkezt/+en t7rt/n*et me.a.telenek lesz3nk rá/+redni arra. e. /s me.#eledkez3nk a szem/l./n )állalkozik0 "z em+er ne)el/s/t 7nne)el/s )ált%a #el.sAl..almazásá)al.teremt3nk )alamel.a )itat*atatlan./ni #elsza+adulást is k7)etel.áris.%e. em+eri dráma ki+ontakozásá*oz0 " sza+adsá. az )olt. k/n. mel.mentőink előtt ol. mik/nt ker3l%3k el a sza+adsá.ál%uk a pro+l/mát0 Ok akkor %utottak erre a k7)etkeztet/sre.u. n. *o.ot /lnek át sza+ad pol.els konstatálták u.unk /rdek/+en ments/. :. *o.spirituális )álsá..A%t%a a**oz.enek e .enedett rendszerr/ )áltoztatta a t7rt/nelmet. /s me./pezet csa)ar%ai0 5nnek k7)etkezt/+en az em+ert mindenekelőtt társadalmila.almunk /s lustasá.e.i+en azt *an...unk +-n7sek a++an.es #elelőss/.az. ami t7rt/nt.ozzuk.rossza++ )áltozatát )álaszt%a0 5z i. minden csak mások sorsszerakaratá+ól k7)etkezett +e0 1e.te. az em+er me. to)á++á sa%át +-n3nk #elismer/s/t0 5kkor már nincs mód arra... #o. minden sa%át el..a.a++ an.ondolásaink ellen/+en t7rt/nik. mindezen el.zetet szen)edő l/lekkel kellene /rz/keln3nk.airól. mindamellett n. a sza+adsá.ezt/k.. menn.. sz7rn.atB5urópá+an a szem/l. ma%d a t7rt/nelem . mit is kezd%3nk a ki)$)ott sza+adsá.unk /s me.ását0 " :. *o. /s ezen az Aton csak A%a++ kiá+rándulások sora )ár%a az em+eris/.3nk tudatát. amit csak %ónak lát0 Ne ez csak a #elsza+adulás illAzió%a../sei+en az em+er szellemi /rt/k/nek már semmi#/le %elentős/.u.en..ot n.őződ)e róla.ek szerint nem )a. s minden elő#elt/telt me.u. illet)e *o.at demokratikus sza+adsá. azaz le*etős/. *isz en/lk3l /rtelmetlenn/ )álnak azok a k/rd/sek.iáinak #elsza+ad$tása csak ol. me.i+en #elismer%3k. *asznosnakC 6s amenn. a tapasztalat /s a ne)eltet/s k/rd/se is0 1ert*o.ekre ma. mel.as#a%ta ki%elent/sek me.+ocsát*atatlan *i+át k7)et3nk el.ok ..árai0 Va%on mi/rtC 1i/rt )an az.els )ala*ol me...eket arra. *o... *o..#a%ta minden szellemis/. kell pró+álnia 7sszek7tni a lelkiismeret/t /s a tetteit0 "menn.es #elelőss/. )a.#o. a t7rt/nelem a #e%lőd/s l/tező le... *a csak a l/t an. %o. *o.zetet..azda.. a lelkiismeret3nk nem le*et tiszta0 5zt a *el. de az okát elmulasztották elemezni0 5z az ok pedi.e sem )olt0 1arW /s 5n.ondolkod%unk0 " :. *o. az /let *armóniá%ának )isszaáll$tásá*oz a szem/l.eket *ozzunk #el 7nma.. amikor a t7rt/nelem már az utolsó csepp idealizmusá)al is szak$tott.szen)ed/s/*ez.. k/rd/s/n k$)3l l/tezik m/.ire *asznos )alakinek a te)/ken. akkor me. *asznos állatk/nt tart%ák számon0 " k/rd/s csak az. em+eri /letek le.et n/lk3l7ző. *o. /s a t7rt/nelmi #ol.al.es 1U1 . k/rd/s/nek rendez/s/n át )ezet az At0 1arW /s 5n..a az e.at tapasztalata a le*ető le.#eledkezett a lelkiBszellemi el)ei iránti szem/l. mit tekints3nk társadalmila. *o.. tisztán )ul. mel. a szem/l.amat 7ssze#3. *o. *o. elide.et0 "z em+er szellemi ener.i oldaláról )izs.il)án)aló.is/.á/rt *arcol. *o.an az adott *el.k7)eteli #elelőss/.ess/ )ált az is. *o../ről0 5lősz7r az em+er e.u.. mik7z+en a modern em+eris/.

ellen/re az e. kell #izetnie /rte0 K3lső me. mások szen)ed/s/)el #izess3nk.iBtec*nikai oldal tAlsAl. nincs e.i)al szem+en )$)ott k3zdelem #e.edetlen. sz/p )a.zet konteWtusá+an a m-)/szet #unkció%át a++an látom.etC @armóniátC FOl. *o.k/nt *asznál%uk.ondolom. /lni tud%unk )ele.unktól0 1i azon+an *ozzászoktunk a**oz.. el/.. *o... ne száll% to)á++HI O Ne az em+er mindi.n. /s a passzi)itás k7)etkezm/n. e.sá. a :. 7nma.ot adottsá. mint*o.*áz m/. )/letlenszer-s/..ek a+szolAt sza+adsá.. #el/ t7rekszik000 1/. eredendően adott mindenki számára.%elen/si #ormáit term/szetesen korlátozza mások akarata. másolatak/nt. az/rt nem l/teznek. a mi bels) sza+adsá. .át az is okoz*at%a.a mód%án i. *anem a )/.I #o. #ill/rt is #izetn/nk /rte. a s$r+at/tel előtt el*an.a.. a m-)/szet mindi.en dur)a #ormá+an #e%eződik ki0 L. a spirituális le*etős/./)el0 Sa%át sza+adsá.unk kin.on *osszA idei..il)ánulási #ormái+an el)ile. de a +első sza+adsá.... nem konkr/t.eztetett 7nálló akaratunkat0 Oroszorszá. ezen a )ilá.sá.. ó. e. +el3lről #akad.*áz sem k/pes csillap$tani az em+er )á... Faz em+er a +oldo. de e**ez *ozzá kell tennem azt is. *o.. 8ászló #ord$tása0 . *o.. karikatArá%ak/nt l/tezik0 1indenesetre az e. *o. előud)arán.*áz sa%nos a .unk+an pedi. sorsunk %o++á t/tele /rdek/+en nem tudunk /lni a sza+adsá..el.telens/. a szellemi me. )/.es #eladatok..á)asá.. *ián./n /s a társadalom #ennálló kon#liktusa a ma. an/lk3l *o..zó *$res #austi sza)ak0 Kálnok.il)án$tani a lelkiismeret *an. . az e.. )/letlen3l sem a sa%átunkkal0 :em számolunk azzal az e.akorlati /letet szer)ező társadalmi int/zm/n.. ma%d k/tezer /)es l/tez/se során a m-)/szet na. ma is k/ptelennek mutatkozik arra./ni sza+adsá.ed3l.s/..ek pedi. *o.unk ru*áz)a a sza+ad akarattal.szer. is az em+eri lelk3letet #elem/sztő an. akkor ez azt %elenti. a kereszt/n.u.ának eszm/%/t #e%ezze ki0 L.ondolom. *ián. *o. DpillanatE. a %ó /s a rossz k7z7tti )álasztás le*etős/.A%ulásra szól$tó #el*$)ással ellent/telezze az an.ra sz3letett.. mik/nt a madár a rep3l/sreI0 Semmi sem áll tá)ola++ az em+eri l/tez/s pro+l/má%ától.ek/nt.onI. adomán.unk me.)/n.e0 " sza+adsá. annak #elismer/s/)el. *o.)er/3l szol.ált0 :em )/letlen. a sza+adsá.unknak társadalmi %elentős/. *o...át az "+szolAtum iránt. nem le*et társadalmi erő#esz$t/sek k7)etkezm/n. mint ennek a ki%elent/snek0 1it %elent az em+er számára Fa +oldo..szer /s mindenkorra az em+ernek ama szellemi erő#esz$t/s n/lk3l. *a a sza+adsá.etlen #ormá%a sem #elel*et me... mert a 9ol. semminek sincs ke)ese++ k7ze *ozzá..e )an0 " )aló+an sza+ad em+er nem le*et 7nző módon sza+ad0 "z e.. e.e0 Senki mástól nem #3.. semmi#/le erő#esz$t/st nem tesz3nk. mert az e.. csak +átornak /s *atározottnak kell lenni a**oz. *a k/ptelenek )a. Fminden mindennel 7ssze#3.. mik/nt a #orrás)izet...at tapasztalata arról tanAskodik.edetts/.ai)al0 " sza+adsá.ek #3. minden/rt ide.el me. )allásos eszm/k O 9oet*eJ 2aust' &&0 r/sz0 " palota na. a %7)őnk..át0 "z $.en munká)al. *o. nem sza+ad az em+er. kialakult *el. a .%á)al 7sszee.etni arról..sza+adsá.a.a mindi. /s m/. *o.t/nn..otán t7rt/ntek óta tel%esen #el )a. csakis 7nma. mell.almaC 5l/.+an szeretik Korolenko sza)ait ism/tel.

U0 Károli 9áspár #ord$tása0 1U! . mel. a k7znapi adottsá.eket a szellemi sz#/rá*oz tartozása me.ni – pró+ál me.eiről szólJ a @itről. *o.is az em+eri l/t /rtelme a szen)ed/s+en )an. eleinte csak n/*án.#elelő szint k7z7tt #esz3l0 " F+oldo.0 " m-)/sz+en az em+eris/. me. az 7r7kk/)aló*oz. a Szeretetről. mel.+ől.e. konteWtusá+an a%ánl%a #el /rt/kel/s/t /s l/tez/s/t0 "z em+eri l/t /rtelm/nek korolenkói #el#o. sza+adsá. em+er.i. a++ól a kon#liktus+ól. a 2em/n. ami+en rem/n.a me.enesen ellentmondó ki%elent/st tettJ F@anem n.ia. mindenekelőtt a zsenik +irtoká+an áll.. az &máról000 Va.ot *an. az emelkedett*ez O Xó+ k7n. A%ra me. mint ismeretes.zet+en )an.nek +irtokolnia kell. l/tezik.it #e%ezi ki.ra )aló %o..általán nem szeretne mindenki /lni ezzel a le*etős/.i szem+eáll$tását0 5miatt persze a m-)/szet term/szete szerint arisztokratikus.ekre. elemi 7szt7nk/nt.el l/tez/se erk7lcsi me.azulását /s /rtelm/t keresi t7k/letesed/se At%án0 5++en az /rtelem+en mindenki azonos *el. azok/+an.ása. me.ről. ez az e.. nem m$tosz./t #e%ezte ki.iának az alsó szinttől a #első*7z tartó elmozdulását +iztos$t%ák0 (erm/szetesen a m-)/szet arisztokratizmusán nem a #o...okat #e%ezi ki.ozta./s #eladatok medr/+en #e%lőd7tt0 8/tez/se a *armónia eszm/%/t erős$tette a disz*armonikus em+er+en0 " m-)/szet az erk7lcsi /s an. aki./n.ensAl. /s azonos le*etős/. aki nem tud Aszni.á)al. szellemi /rtelem+en ne #ullad%on me.I /rz/s/n/l sokkal #ontosa++.k/nt nem l/tező dol.ra sz3letik az em+er.k7)etel0 " m-alkotás azt az eszm/n.%o++ k/pess/. arról. me.$totta.s/rt/se n/lk3l nem le*et #o. akkor )alós$t*ató me.alom szó szerinti %elent/s/t /rtettem. l/t/)el +izon.. mel. a Sz/ps/..et a %7)ő+en az em+eris/. mel. de amel. mel. 7nállósá.asztói c/lokra #el*asználni000 "z eszm/n. amiről á+rándozunk. amint #el#el/ szállnak a parázs szikrái0I O Va.ensAl.erős$ts3k a lelk3nket a )aló+an isteni sza+adsá.sá..sá.omorAsá. sa%át szem/l. mel. *o. akik le*ető)/ tett/k a mindennapi tudat /s a m-)/szet3k+en me.)e G.ensAl..i+en a m-)/szet az ideálist /s a )/. szellemi 7szt7ne m-k7dik0 "z alkotás pedi.t teremt3nk a %ó /s a rossz k7z7tt0 " m-)/szet az em+er le.. p/ldá%ak/nt az ideálist testes$tette me..a..a. ám a dolo. *anem a teste kezd 7szt7n7sen mozo. l/n. *o.. szellemi t7k/letesed/se /rdek/+en a szellemi ener.a.. a +oldo.ről. mel.telenre t7rő em+eri )á.edetlens/./n +el3l *arcol)a az an.i el) k7z7tti e. n/lk3l nem le*et F#el#el/ t7rekedniI0 6s mi a szen)ed/sC @onnan %7nC "z el/.ensAl.is/. /s l/tez/s/)el azokat a me... *anem az em+eri l/lek ama szánd/kára . a mi dimenziónk+an is l/tez*et0 " m-)/szet az em+er *armóniai.3nk )an arra. mel.at #e%ezi ki. nem ideoló. Xó+ot %uttat%a eszem+e. *a a rossz elutas$tásá)al e... /s a szellem k7z7tti á*$tott e. *o. az ideális /s az em+ernek /ppen me. *anem e.#a%ta realitás. *o.ked3nk000 "mikor )alakit./rt )$)ott k3zdelem+en.k3l7n+7ztetett erő#orrásokat teremti me.el0 " m-)/szet pedi.teremt/s//rt0 "menn.ek a szem/l.. mell. A%ra az általa ki#e%ezett eszm/n.sAl. ennek e. a szellemi elit arisztokratái*oz tartozzunk.is/. az em+eris/.menek3lni0 " m-)/szet is $. ám eml/keztet azokra a k7telezetts/.)alósult eszm/n.k3zd%7n 7nma. )alamint k/szenl/t/t arra..e szerint e.ondoltam. akkor nem is ő ma.. akár a )$z+e do+ott em+eri test. )$z+e do+nak.

. katasztró#ákat látunk.. mel. )adnak t-nik számomra. mel. mint a :.me. .unkat.. /s lemeztelen$tett3k e. +-n7s módon materialistákká lett3nk0 Va.akran a k7ltő szem/l..a%ánd/kozni ma. ez a ci)ilizáció *i+ás )olt0 6s *a az em+ernek A%ra kell kezdenie At%át.u. lát*ató ru.álta lelkiBszellemi t7k/letesed/s/t0 " m-)/szet pedi.. mik/nt . mi/rt nem maradt ele.3nk másoktól0 Beismerő )allomás0 "z /let )alódi /rtelm/t t3kr7ző tudattalan – Szeretet /s 4ldozat0 1i/rt )an az. nem lesz mód%a arra. tapasztalatá)al pedi. *o.pi*enni. csupán át)itt /rtelem+enE.ek/ppen me.tett Aton t7rt/nelmi kataklizmákat. szen)edek. .int ci)ilizációnk elpuszt$tásának k3sz7+/n állunk.en t3relmes a (K2(6:5851.elem+e a t7rt/nelmi #ol.eksz3nk /rt/kelni.i eredet-C "z em+er ere%e )a.. talán a társadalmi *armónia á+rázolása is +enne re%likC 6s )a%on csaku. az em+eris/..et kell /rten3nk a t7rt/nelem n/pszer.ilatkozása. )alami#/le.. )a..es/.zet*ez.ati zen/t0 " :.unkat. mel.etlen korá++i At%a sem szol. A%a++ /s sikerese++ k$s/rletekre )ár)a kiiktassa menet/+ől az /ppen soron k7)etkező pró+álkozást0 5++ől a szempont+ól e..azsá.s/. mel.es +-nei ellen/re0 1i a m-)/szetCH Xó )a.u.ra #usson. *$)einek k/pzel)e ma..assátok csak me..es /s oszt*atatlan em+eri #e%lőd/st. 7rd7. /s me. #3. mi me. *o.. sza+ad akaratuk az /let*ezC @i*et%3kBe A.menek3l attól. s $.szó)al a ci)ilizáció +ármel. e katasztró#ák arról tanAskodnak. *o.u.0 5.+ocsát*atatlanul /s rem/n.kor me. elker3li a *osszA.. *anem m/... mint e.e teremtiC Va. e.os tudomán.u..en. *o. 2osszC &steni )a.ire szeretn/nk ol. *o.. /s ezzel nemcsak a mAlt+/li *i+ákat i.. *o.et /rt sok szerencs/tlens/.telen t7rt/nelmi At)onalat0 1enn.a.unknak sem szeretn/nk +e)allani azt. e++en az /rtelem+en eredm/n.azsá.$t%a. ez $..amat szellemi )onatkozásait0 1/. mert me. áll$tóla.a. szerelmi )allomás0 "nnak tudatos$tása.az... által me..is a tudomán. az em+eris/. le*et. mond%uk a %ádak6oz *asonló koncepció)al me. a %7)őt is általa szeretn/nk #el/p$teniH 4m az is le*et.ok okoztákC 1ár ma. ma. *o.. talán )/. mil.a az a #elt/telez/s is..$tása /rdek/+en tel%es *osszá+an kett/*as$tottuk az e.ei)el +eke+elezte a Keletet0 6rdemes 7ssze*asonl$tani a keleti /s a n. miszerint a t7rt/nelem semmire sem tan$t.ik m/..n./s a 1inden*ató*oz t7rek)ő em+er me.*oz. *o. e.$t/l/s/)el.at0 Ne a n. *o. *inni +enne0 " Kelet k7zele++ állt az i.et minden %elens/. e.telen3l.ed3li okának ne)ezt3nk ki. *o.an a m-)/szet. )ak)á..általán nem )essz3k #i.endő erk7lcsi ere%3k.nek eredm/n. mikor *átra tekint3nk. /ppen amiatt.at ezt kia+ál%aJ 5z )a. *o.i /rtelem+en )ett *ián.ó%át. sz/trom+olt ci)ilizációk marad)án.os szánd/kaink +izon.esen lezárult0 " m-)/szet az a+szolAt i.őződ)e arról.. azt a #ol..ossá...án. mik/nt )ár az 5m+er )alódi )álasztására. *o. *o. katasztró#á%a azt +izon. nem számol az em+eris/.amatot á+rázol%a.. ez arról tanAskodik... /s elmer3lni. mindezt csupán an.an ez a #unkció%aC Ol. az/rt k7)etkezett +e.....i k7)etelm/n.ok /nH :/zzetek csak rámH @all...ok .ait #edezz3k #elC 1i t7rt/nt )aló%á+an ezekkel a ci)ilizációkkalC 1i/rt nem %utottak l/le. +irtoklásának imitáció%a Di.ati ci)ilizáció az /lettel szem+eni an.

a k/ptelen /s 7nzetlen alkotói tett+en re%likC (alán nem /ppen e++en %ut ki#e%ez/sre az.as#/l/knek. a )alódi tudás 7ssze. )a.unk szol. 7sszem/rt/k az an. mi/rt *iAsult me.i )ilá.alá++ r/sz+en me. kiket *a nem is tel%esen.3nk őszint/k.. a szem/l.őzedelmeskedett. *a azok az ol)asók.amat #ormá%á+anC Kssze3tk7z/s+e ker3lt az őt k7r3l)e)ő an.. nemcsak ez az 7ssze3tk7z/s puszt$totta el. mert semmi#/le titkom nem maradt előtt3k0 <oszkva5!an Gregorio5Gárizs DZY[5DZ\] 1UG .a. elk/pzelt )ilá. a (erm/szet+en.szeretek /nH 1il. *o. a F#e%lőd/sselI.őz7tt $rásom..en +oldo...ok /nH 6nH "z en. )a%on nem m-remekek l/tre*ozásá+an. le.) re%tett /rtelm/tJ na.ondolkodnának. 3tk7z7tt 7ssze ez a ci)ilizáció e.. A. másikkal0 8e*et.al. a tec*noló. )a%on )anBe )alami más a m-)/szi á+rázoláson k$)3l.alC "*o./mH :ekemH 5n....emH " keleti em+er e.i )ilá.unkra találni minden+enH 1e. de le.n..is ol.itni ma. lezárt t7rt/nelmi #ol. ma..*etn/nk az /rt/keitől is0 8e. lett a #7ld sa)aB +orsa. 7ssze3tk7z/s+e ker3l a társadalommal.ika alap%án a *arc l/n.z/se0 " keleti lo.ainak.áltat)a a *ián.is/.. *ozzám *asonlók/ppen . mil.e szerint +-n7s0 5.árólH (el%esen #eloldódik &sten+en.. *olott #3.+an /l3nk0 6s ki )a.unk+an mindentH " (ao zen/%e0 K$na Krisztus Sz3let/se előtt *atszáz /))el0 :o de e++en az eset+en mi/rt nem ....alá++is *álá+ól az/rt.talan )a. szót sem szól 7nma...ezet3l #eltárom e k7n.ára teremtődt3nk.e..on szeretn/m. *o. /rtelme pedi. a le..en +oldo. *o. az &dő+en0 Knma.na.a...s/. amit az em+er 7nzetlen3l #edezett #el.szer-++ eszmeC "z ezen az alapon keletkezett ci)ilizáció mi/rt nem /rt el *ozzánk e.unk teremtette.iá)al0 S az eredm/n. *anem az is. &sten k/p/re /s *asonlatossá. az em+eri te)/ken. akik k/pesek alkotniC 6s )/.ossá.

Fj99586K .

/)es.at$)ot k3ld a #or.ai ide%/n zen/)el /s #est/szettel is #o. e.)eszi a #ilm n/metorszá.#ilm%e. amell.ermekei)el0 "mikor kit7r a második )ilá. ..á+an0 Szi+/riá+ól )isszat/r)e +eiratkozik a 1oszk)ai Film#őiskolára. a 8[ Pnitá c$m.)B)áltozatá)al e.es asszisztenseE az elk7)etkező /)ek+en0 1>U B+en me. *A.orkiná)al.e D/s *-s/.eoló.ne.anő%/t.aitJ k/t /)et Szi+/riá+an t7lt. aki el*a./i. ma%d +eiratkozik a Keleti :. 1i*ail 2omm0 1>Q B+an elk/sz$ti diploma#ilm%/tJ Vt6enger $s 6eged3 Dnálunk inká++ Az $n nagy barátom c$mmel ismertE.el)ek &nt/zet/+e. amikor me.%o++ rendez/s/rt %áró "ran.atók7n. amikor "ndre% *áromB..eri a le. )id/ken +/relt kis *áz+an /l ..i #or.a pedi. alkotói sza+adsá.atása ide%/n ismerkedik me.#ilm%/nek /)e0 5kkor kezdődnek Ds szinte /lete )/.i Dma%d +el3.ást .á/rt0 "z Andrej Rubljov #or. /)i.támad%a a tu+erkulózis.ászati &nt/zet+e ker3l.T (arko)szki% tizene.ai d/dap%a.kezdődik *azai /s nemzetk7zi #ilmrendezői karrier%e0 " )elencei #ilm#eszti)álon eln. &rma 2auc*ot0 1>Q2B+en #or. elk$s/rikE a szo)%et #ilm3.iE *atósá. 1>U2B+en #or. Oroszlán d$%at. a családot e)akuál%ák /s (arko)szki% sz3lő#7ld%/*ez k7zel *el.el me.ek utánJ amikor u.atás*oz0 "z 4llami Film+izottsá.e. az ara+ n..iai eWped$ció..lalkozik.at%a #ilm%/t. más#/l /)es0 6desan..%a.okkal )aló me. k/p)iselet/+en *agesztán urává ne)ezi ki0 (arko)szki% an.olasz napilap *asá+%ain a kor ne)es #ilozó#usa /s k7z/leti szem/l. k/ső++ pedi. Vi*n.esztán+ól származik0 &&0 Katalin cárnő 1U>!0 április 1>B/n 1a*omat (arko)szki%t az orosz /rdekek /s a kereszt/n. a*ol %elentős +e#ol.át.almazási %o..atók7n. sőt rendk$)3l %ó minős/.i% (arko)szki% k7ltő /s #ord$tó.omoro. Vaszili% Suksin $ró társasá.akorol szem/l.s/. "ndre%0 Solaris c$m(3k7r c$m. aki #eles/./re tanára.alázó /s nemtelen *arcok #ilm%ei/rt.":N25X ("2KOVSZK&X ––––––––––––––––––––– "ndre% (arko)szki% 1>!20 április ZB/n sz3letett az &)ano)ói ker3let kis #alu%á+an.zó%a )olt0 "ndre% (arko)szki% ap%a. 8arissza Xe. )isszautas$tott #or. n/met #ilm#or.at%a Iván gyermekkora c$m. XeanBVaul Sartre m/ltat%a #ilm%/t0 1>QQJ Andrej Rubljov c$m.*á+orA.saládot. s #eles/. a*ol k/t /)i..ozza0 5zután a Bán. elő++ e.is/.iko) 1oszk)a kormán.nak *árom /)i. azon+an 1i*ail Koncsalo)szki% 1UU .almazó DelőreE me.sz3letik #ia. de nem #e%ezi +e tanulmán. 1aria &)ano)na e.is/. "rszen.) után.anis elk/sz3l a #ilm első #or. kór*áz+an ápol%ák0 9imnáziumi tanulmán... 1>UQB+an sz$n*áz+an me. amel..el)et tanulmán. Za)ra%e)ó+an0 " (arko)szki% család a kaukázusi Na.#ilm%/t.%a a ..ezik el0 &tt n.et a cannesBi #ilm#eszti)álon a zs-ri k3l7nd$%%al t3ntet ki0 1>UZB+an elk/sz3l a #ilm%/t – rettenetes előzm/n.3l )eszi #őiskolai koll/.rendezi a @amletet0 1>U>B+en #e%ezi +e Sztalker c$mXó n/*án.

3tt :. *o.ok /)eki.at%ák0 " :osztal. (arko)szki% t3dőrák+an szen)ed0 5kkor a *atósá. *o.ia – 2o+ert Bresson " p/nz c$m.+an #or. nem en.atók7n.ezik.eri el .BBritanniá+an /s Olaszorszá. 1ilánó+an tartott sa%tókon#erenciá%án +e%elenti.+an az 4ldozat*ozatal c$m. *o. #eles/. elk/sz3l A% #ilm%/nek.d$%at kap a cannesBi #ilm#eszti)álon0 1>?!B+an 8ondon+an me.ok *ozzá%árulnak a**oz.atáson sz$)in#arktust kap0 Ne to)á++ dol.+an0 1>?Z0 %Alius 1 B/n..) alap%án #e%ezi +e a #ilmet0 1oszk)á+an #ilmm-)/szeti előadásokat tart0 1>U>B+en találkozik (onio 9uerrá)al.)e.ersan.ersan. a SainteB9ene)ie)eBdes Bois temető+en *el. *o.ed/l. "ndre% 1>?Q0 %anuár 1QBán el*a.a.alomra0 .is neki#o...ezik 7r7k n.operát. a zs-ri k3l7nd$%át n.an n. amel.e% Bondarcsuk k/sz3lő #ilm%/nek %uttat%a a n. Várizs+an.aton marad0 " szo)%et *atósá..ot száll$tanak le. #ia. a :osztal.iának a #or./sz #ilm sorsa k/rd/sess/ )álik0 (arko)szki% m/. a rendez/snek0 1>U? áprilisá+an a #or.. A% #or.. eW aefuo – na.u.alkotásá)al. előadásokat tart :a.atók7n.rendezi a Borisz 9oduno) c$m.*assa a Szo)%etuniót0 K/sz3lő #ilm%/nek t/má%a Szent "ntal /lete0 1>?Q0 decem+er 2QBán *al me.otT (arko)szki%nak ol..a.Szi+/riáda /s Szer..ása ide%/n az or)osok me./)el e.#ilm%/t.u. az ekkor 1Z /)es "ndre% #iuk csatlakozzon sz3lei*ez0 1>?QB+an #or.állap$t%ák. amel.et nem le*et 1oszk)á+an elő*$)ni0 "z e.annesB+an0 " #ilm )á.ozik. a #ilmet Olaszorszá.at%a /s #e%ezi +e S)/dorszá.

O – operatőr. 1QG perc FJ "ndre% (arko)szki% /s Friedric* 9orenstein0 OJ Va. 50 Zsariko) DValce)E. Z Bzeneszerző.on a #ilm Vt6enger $s 6eged3 c$men is ismert0E FJ "ndre% (arko)szki% /s "ndre% 1i*alko)BKoncsalo)szki%0 OJ Va.ina "r*anelszka%a Da lán.arita (. Ole. :.. 10 (arko)szka%a Daz idős 1ariaE0 " #ilm+en "rszen. 1arina "dzsu+e% Daz an.im Xuszo)0 ZJ V%acseszla) O)csinn. :.ikola% Burl%a%e) D&)ánE.ikola% 9rin.rá#ia /s a +i+lio.ikola% 9rin. V0 1ai%a)ina D1ásaE.azdaasszon.in Zu+ko) D@olinE. :.em%e) /s X0 S0 Bac*0 SzJ :atal%a Bondarcsuk D@are. "natoli% Szolon.. Z2 perc D1a. 1 Q perc FJ "ndre% (arko)szki% /s "lekszandr 1isarin0 OJ 9eor.0 ZJ 5duárd "rt.i% (arko)szki% )ersei *an.ko DNan. "ndre% 1i*alko)BKoncsalo)szki% Da szem3)e.atók7n.omolo)0 OJ Va..rá#ia 7sszeáll$tásá*oz #el*asználtuk Ko)ács "ndrás BálintB Szilá. :. >G perc FJ 1i*ail Vapa)a /s Vla.. &rma 2auc* D&)án an.i% 2er+er. X0 S0 Bac*. 90 B0 Ver.. Valent.iko)0 SzJ "natoli% Szolon.ikola% Szer.ko DKel)in ap%aE0 1>UZ (jKK2 DZerkaloE.im Xuszo)0 ZJ V%acseszla) O)csinn.E. Vla. 1>>U.emido)a D8izaE.iilE.ikola% 9rin.E..":N25X ("2KOVSZK&X F&81X5& O –––––––––––––––––––––––––––– 1>G? 9_&8KOSOK Főiskolai r7)id#ilm0 1>G> 1" S5:K& S51 P("Z&K 58 Főiskolai r7)id#ilm0 1>Q "Z 6: :"9_ B"24(O1 DKatók i szrkipkaE. 1Q1 perc " #ilmo.es katonaE0 1>QQ ":N25X 2PB8XOV.e%e) D(*eo#anE. 2olan Biko) Da ko+zosE0 1>U2 SO8"2&S.ikola% Burl%a%e) DBoriszkaE.E. Sz – a #ő++ szerepeket %átszó sz$n/szek0 " #ilmo.icin D"ndre%E.im Xuszo)0 SzJ &. X3ri Xar)et DSnautE. :.arorszá.olesi.E.ko D9r%azo)E. "natoli% Szolon.etsz)oE. V0 Zamanszki DSzer. 21G perc FJ "ndre% (arko)szki% /s "ndre% 1i*alko)BKoncsalo)szki%0 OJ Va.).em%e). Nonatasz Banionisz DKel)inE..%aE. S0 Krilo) DKataszono)E.rá#iá+an *asznált r7)id$t/sekJ F – #or.icin Daz or)osE. :. "0 9. @0 Vurcell0 SzJ 1ar.aE0 1>Q2 &V4: 9_5215KKO2" D&)ano)o .. Xanko)szki% Daz apaE.iko)0 SzJ :.iszla) N)or%ecki% DBertonE.im Xuszo)0 ZJ 5duárd "rt. @elikonE0 O 1U> .zanak el0 1>U> SZ("8K52.imir Bo.or Fomcsenko DSzásaE.ere*o)a D1aria /s :atal%aE. &)an 8apiko) DKirillE.icin DSartoriusE.i 4kosJ Tarkovszkij c$m..e%E. &rma 2auc* Da n/ma lán.munká%át DBudapest. 8arissza (arko)szka%a Da .

ner0 SzJ Ole. K%ellf)ist Dkis em+erE. Q! perc " :osztal. Nomiziana 9iordano D5u.zanak el0 1>? (51Vg Nl V&"99&O. (omm. "lland 5deall DOttóE.ko Da Vro#esszorE.i% (arko)szki% /s F%odor (.*iaE. s)/d /s %apán tradicionális zene0 SzJ 5rland Xosep*son D"leWanderE.utcse) )ersei *an. 1! perc FJ "ndre% (arko)szki% /s (onino 9uerra0 OJ 9iuseppe 8anci0 ZJ .k)ist0 ZJ X0 S0 Bac*.icin Daz $róE.ia *el. 90 Verdi. :. Val/rie 1airess DXAliaE.ikola% 9rin. 5rland Xosep*son DNomenicoE0 1>?G 48NOZ"(@OZ"("8 DO##retE.. 20 ba. 9udrun 9isladottir D1ariaE. "lissza Freindlic* DSztalker #eles/./niaE. S)en bollter DVictorE.i% /s Borisz Sztru. Xanko)szki% D9orcsako)E. 1Z> perc FJ "ndre% (arko)szki%0 OJ S)en :.sz$nkeres/se k7z+en #or.atott l$rai dokumentum#ilm0 F0J (onino 9uerra0 OJ 8uciano (o)oli0 1>?! :OSZ("89&" D:ostal.0 Ne+uss.em%e)0 SzJ "lekszandr Ka%dano)szki% DSztalkerE..acki%0 OJ "lekszandr Kn.azsinszki%0 ZJ 5duárd "rt. Susan FleetBeood D"delaideE.eE0 " #ilm+en "rszen. Filippa Franzen D1artaE0 1? . "natoli% Szolon.FJ "rka.

@o##maniana0 9o#maniana0 D1a. 1>??0120 szám0 Szlo)o o+ "pokalipszisze0 &szkusszt)o Kino.i% – (arko)szki% [U> &szkusszt)o Kino.$lia.i)am po)eszt. Ol. XAlia #ord$tása0E O.en.0 &szkusszt)o Kino.ács &)án #ord$tása0E 1art.et/s sz7)e. 8imes0 D1a. 1>Q 0 %anuár !10 "propos du Sacri#ice0 Vositi#.elte Zeit0 Frank#urt am 1ain. 1>?U0 !0 szám0 8án.iaB#e%ezet ki)/tel/)el – át#edi az Ol.arulJ Kino.. 1>> 0 UB1 0 szám0 D1a.i%e0 Kontinent..B BL OGRÁF A –––––––––––––––– ":N25X ("2KOVSZK&X FO29"(gKK:_V5& 6S 14S V2gZ"& 1^V5& 4ldozat*ozatal D5ssz/E0 Vi.i.. 1>?>0 >B120 szám0 @ard.arulJ :apló `2/szleteka0 Film)ilá.i Zsuzsa #ord$tása0E `1oszk)a... amel.e+3c*er 1>U B1>?QE0 Berlin. &st)án #ord$tása0E Sz)etli% )et. &&0 D(a. 8imes0 1art.a Szurko)á)al 1>U>B+en k/sz3lt +esz/l.i "lekszandra Bel%a%e)a F "rielI0 DF0 9orenste%nnel k7z7sen0E Kinoszcenarii. "z ikon#estő0 Budapest.. FilmkultAra.rolo. 1>> 1>UQ0?0 szám0 0 UB>0 szám0 @et/n. 1>?>.i0 &z ar*i)a kinorezsiszora0 Kinoszcenarii. 1>U20 2a+ Zsuzsa #ord$tása0E "ntarktida.e+3c*er 1>? B1>?QE0 Berlin. 1>>1.er0 Vo mot.od iz zsizn.. 1>?G. 1>U 0 Q0 szám0 Nie )ersie.rolo.in . 1>?Q0 ! !0 szám0 Beli%. 1>??010 szám0 Szilá./t. 1>> a #ilmrendez/sről0 8ekcii po kinorezsisszure0 &szkusszt)o Kino.arulJ Film)ilá. 1>?Q0 Z>0 szám0 1?1 . Pllstein0 D" k7n. 1>?>0 20 szám0 D1a.a Szurko)aJ Kinocentra c$men %elent me.0E Kn.i 4kos #ord$tása0 "ndre% 2u+%o)0 D"0 1i*alko)BKoncsalo)szki%%al k7z7sen0E &szkusszt)o 1>QZ0 Z0 /s G0 szám0 D1a..a szoposzta)len.arulJ 5lőadások 0 Q0 /s 1>>101B!0 szám0 For.inszki%%el k7z7sen0E 1oszko)szki% Komszomolec..arulJ Zárszó0 Film)ilá.) – a :osztal. 1>>G0 G0 szám0 Zsert)oprinosen. D(a.. 1>?>. dal%oka%a sztrana0 D"0 Bezu*o))al /s O0 Oszetn..

ilmi Andreja Tarkovszkovo 0 1oszk)a.ressz0 Tarkovszkij – >G0 1oszk)a. &szkusszt)o0 7 Tarkovszkom0 1oszk)a. 1>>G0 V9&K0 Tarkovszkij. "ldoJ 5ntretien a)ec "ndrei (arko)ski' Gositi. . &ndiana Pni)ersit.ton.J (arko)ski le re+elle0 :oncon#ormisme ou restauration0 Gos(ti. 1>>U.utyi0 1oszk)a. 5dili.. 1>?>. Vro. 1arcelJ Vropos d["ndrei (arko)ski0 "4ran. 8[". 1>?U0 Ko)ács "ndrás BálintBSzilá. Vida (J T6e . 1>?Q0 ! Z0 szám0 8e#anu. 1>?U.e d[@omme0 D27)id$tett ma.. Andrei Tarkovsky 0 Bloomin. 1>U?0 %an)ier 1?0 . Vida (0 – Vetrie.a*iers du cin/ma0 . "ntoine deJ Andrei Tarkovski0 F"uteursI0 Varis.arado.. 9u. 1>??. Vress0 ?es <ondes *_Andrei Tarkovski' 8ausanne. 1>?U.":N25X ("2KOVSZK&X 1^V6SZ5(6( 5851ZM KK(5(5K (":P814:_OK "men.ton.ilms o..*ristie. &ndiana Pni)ersit..ilm !ztalkere' Budapest. 1>U?0 U?0 szám0 <ir i . 1>>G. VietrJ 8a maison en #eu0 Sur "ndrei (arko)ski0 Gositi. 1>?10 2Z>0 szám0 Xo*nson. 1>?10 2ZU0 szám0 Baecfue. Andrei Tarkovsky0 A visual . V9&K0 (assone. 2ap*aelJ 1>?!0 !?U0 szám0 ?es . &anB8e#anu. Andrei Tarkovsky0 8ondon. 1ark 8eJ T6e 4in$ma o. 1>>Z. Vress0 Xo*nson..ilms o.i 4kosJ Tarkovszkij' Az orosz . 9ra*amJ T6e .es diale4ti^ue d_Andrei Tarkovski' ?a Revue de 4in$ma. (oninoJ 5ntretien a)ec "ndrei (arko)ski0 T$l$rama.oll0 Bassan.ual.ar )áltozatJ (arko)szki% az orosz #ilm Stalkere0 " 1ed)etánc 1>?GkZB1>?Qk10 sz0 mell/klete0 Budapest. AndrejH na4salo''' i . 1>?10 2ZU0 szám0 Ko)ács "ndrás BálintBSzilá.H Andrei Tarkovski0 Varis. 1arkJ (arko)ski a 8ondres ' Gositi. 1>>1. @elikon0 Kral. 1>>1.. BF&0 1artin. 9autier.ugue0 Bloomin.i 4kosJ . Bart*/l/m. 1>?>.0 9uerra.

1?U Banionisz.1G?. 1Q> 9o. 5rnest Q!.1ZU.e% 1i*a%lo)ics 2!.imir Oszipo)ics 1!. U2. Vla. 1ic*elan.1GZ.1G2.1Q.QG. 22G Fellini. :. Va)el ?1 9a+in.arl (*eodor 1G!. Z? .mar ?Z.QQ.1G . "lekszandr 1> 9rin.1G1 Bun.1GZ .1ZQ . 8eon Battista ?1 "ntonioni.1?G.a%e). F%odor 1i*a%lo)ics 1G.1GZ 5%zenste%n. 2U.1GG.ó. G!.NÉVMUTATÓ –––––––––––– "l+erti.1Q2.G2. Z>.1G ./zanne.1ZZ. . 1aW >U Bunuel.12 . >?. 111..man.1G1.2 ! Blok.1G? "rra+al.ikola% !2. 8ouis > Xo.1?Q Brod. Xosep* >! @emin. Xo*ann bol#. Vittore ZQ. Francisco Z>. Szer.assa)etes. 1aWimilien 1>Z Ber. 112. UG. )on ZZ.1>?. G 5l 9reco Z> 9rin.in. Xo*n UQ .a. Victor 2> &)ano)..11?.er)antes.ko.1GZ. 2Z.1ZG.1ZG.sern. ?> @u. 9iuseppe U2 Noszto%e)szki%.1G2 Florenszki%.1>>. @u+ert 1? @erzen.en. "lekszandr "lekszandro)ics !G Bo.e% 1Z! 9oet*e.1?! Nre. Vaul 1QU .arpaccio.*arles 1>. UQ . :. 1?Q.?Z. Federico 1G1. 1G1.1ZQ. QZ @ercomer. 1 G. Xean > 9arc$a 8orca.1ZG .1??.>Q.1G> "u+ier. &n. !Z Nali.1G>. 1ZQ @a. G . Federico Z> 9eraszimo). 8uis Z>.1?1B1?! 5n.1?Q.122. Xo*ann Se+astian ?. 1Q2 9orki%. Q?. 1akszim > 9o.ea.1G1. Otar 1Z>. Xe). ??.uel de Z>. &)an "leksze%e)ics 12! Burl%a%e). :. 1i. Sal)ador Z> Nante "li.ol.!2 Bresson.*aplin. 5duárd 1!Q. 1 U. Vascal 11Z Bac*.dn.lark/.ikola% Vaszil%e)ics ZU. Friedric* ZG. Nonatasz 1ZG Basó 1acuo 1 G Berezo)szki%.lair.*ieri 1 Ne Santis.ce. U . S*irle. @ermann 2?.an.er. Xames GQ. .11Z.1Q Z. ZG. Szer. "lekszandr Vetro)ics 1>. 2en/ >!.>G.elo 122.em%e). 22Z. 12!. "lekszandr &)ano)ics 1QZ @esse.1Z.ikola% 1ZZ.122.1G? Xou)et.1G1.omolo). Fernando Z> "rt. 2o+ert UG.1G2.1G1.1G?.els. Z2.22 No)zsenko. X3ri 1Z? Xoszeliani.i% !2. 1?! . V%acseszla) 1 Z Xar)et.

8e) Z . Va+lo Z>. "rszen.11! 1ai%a)ina.1? Vi.?!.Z? 2auc*. 2 > Sztan. Valentin !! Zsariko). "natoli% 11 .1QZ.en.i% ?> 2a##aello ZQ. Borisz 8eon.. 8e) 11Z Kura)l%o).G1.U?. UG. 9ott*old 5p*raim 1Z1 8umiere #i)/rek Q .112 8essin. 8eon. 1i*ail UQ Kapi%e). "lekszandr Szer. Xean >1 2er+er.1>> Sepit.1?U.id 1Z! Kurosza)a "kira U1.i% !2 Zsuko)szki%. Vu+lius :aso ZG O)csinn.i% ? Szokuro).>U.ori% 1Z? Kuleso). 1?U 1arW. 1Q!. 1ar.122.1GZ Van 9o.i% ?.11 . &)an 1G! :azaro).1ZU Szmoktuno)szki%. bol#.1?! Zu+ko. 9ri. 1ZZ.im !2. &nnokent.. >>. "lekszandr 1!2 1ozart. !?.e%e)ics G! 1idzso. 1Z1B1ZZ Prusze)szki%.1Z?. Va. 1G2 Vroust. (*omas GZ.*. "lekszandr UG Szolon. >?.1QZ.11?. 12!. 9enna.arita 1 U.1G1 belles. 9io)anni Battista 1?U Vicasso.. 1QZ. Vincent 1>.i% 1ZQ Oppen*eimer.an. 1 U.ucsi Kendzsi 1>.iko). 5##endi 1anszuro)ics ! Korolenko. Val%a !2 1andelstam. Ná)id ZG (olszto%.2 1 Suksin.1Q2..Xuszo). Vaul G>.>Q. @enr. Nmitri% Szer. >G. 9eor.?1.12U 2adonezsszki%.. &)an 1ZQ 8em.>? Vuskin. 8arissza 1G! S*akespeare. 1U?.imir 22Q. Xean UQ 2u+l%o). 8arissza 1Z? (arko)szki%. 22G 1erezsko)szki%.1!U Ka#ka.e% UQ Val/r. 5mil/ Q>.1UG (.icin. "ndre% 1G 1isarin. "ndre% !!.2 >. &rma 1ZQ 2enoir. Xulius 2o+ert ?2 O)idius.>Q. Konsztant.i% 1!Q 2omm. Vla. 8e) Na)ido)ics 21U 8apiko). Stanisiae 1>2 8eonardo da Vinci 1 QB1 ?.ere*o)a. 22Z.iszla)szki%.21 Vrotazano).XeanUG. 22? Kozince).1!1 (*oreau..1ZZ (arko)szka%a. Oszip 5mil%e)ics 1> 1ann.e%e)ics !G. 1 Q. Xe). Kari Z?.>>.ido)ics 1>.doe.e%e)ics Q!.11 . G!.>1. 1ZQ. Szer. !Z Vaszternak. Vaszili% "ndre%e)ics ZU . Szer. !Z. 1aW )on 1ZQ.11G. 1!1. 1arcel GQBG?.?>.1QG.in Szer. 1i*ail ?U 2ouc*. billiam >?. Xako).o. Orsón 1ZG Zola. Franz >U Kalatozo). 1i*alko)BKoncsalo)szki%. V%acseszla) !2. "madeus >Q 1ozzsukin. Vaszili% 1Z! S.1U> Ver.olesi..1Q?.ko.1G1 8andau.

......."....................................................................................."".................................. A ZENÉRŐL ÉS A Z&RE0EKRŐL.................%% A F LM KÉ* V LÁGA................/ A F LMSZ'NÉSZRŐL...........%" AZ ALKOTÓ ELGONDOLÁSTÓL A FORGATÓK&N#V G...A R TMUSRÓL ÉS A MONTÁZSRÓL................................ "!+ ")/ "/) "// "+" "+................) "!....... ...................................("2("8O1 ––––––––––––– BEVEZETÉS A KEZDET A MŰVÉSZET: VÁG#AKOZÁS AZ DEÁL SRA A MEG&R&K'TETT DŐ SORS ÉS RENDELTETÉS A F LMKÉ* ! "" $% (! )! +............................ AZ DŐRŐL......................................................."$$ A RENDEZŐ NÉZŐT KERES A MŰVESZ FELELŐSSEGÉRŐL A NOSZTALG A UTÁN ÁLDOZATHOZATAL ZÁRSZÓ F1GGELÉK ANDRE0 TARKOVSZK 0 B BL OGRÁF A NÉVMUTATÓ "$! "....................................

omdai elők/sz$t/s az Osiris K#t0 munká%a (7rdelő S7r#őző Zsuzsa K/sz3lt a N3rer :. sokszoros$tás.ei "nikó 1-szaki szerkesztő Szi.ák Xános Ol)asószerkesztő Fedor Sára Sorozatter) K7rn...)ezető i.ató 1e.en másolás.az. Budapest D"z 1U>GB+en alap$tott 1a. illet)e adat#eldol.omda /s Kiadó K#t0B+en.ar K7n.li.)ter%esztők 5.)kiadók /s K7n..1inden %o.es3l/s/nek ta.%aE eee0osiriskiado0*u A kiadás/rt #elel 9.eti 1ária " n. #enntart)a0 Bármil.ur.ulán j..ozó rendszer+en )aló tárolás a kiadó előzetes $rás+eli *ozzá%árulásá*oz )an k7t)e0 Osiris Kiadó.. 9.ik "ndrás &SB: >Q! !U> !>G G &SS: 121>B112Z .

+esz/l. Sidne.JXo*n .elo "ntonioniJ $rások.arne.assa)etes #ilm%ei 9ottlie+..dsiris k7n.ok bim. "ndr/J 1i a #ilmC B$ró &)ett/J " *etedik m-)/szet .J "l#r/d @itc*cock 1ic*ean. "ndre%J :apló ba%da.)tár F LM " sorozat me.%elent k7tetei Bazen. 2a. bendersJ $rások. +esz/l.et/sek Zalán VinceJ 9aál &st)án króniká%a 1?U . "ndrze%J " #ilm /s más *$)sá.et/sek (arko)szki%.