You are on page 1of 31

ISI KANDUNGAN

1. 2. Sekapur Sirih Pengenalan : 2.1 - Objektif Pengajaran, 2.2 - Pengukuran 2.3.- Penilaian 2.4 - Pengujian Ujian Objektif 3.1 - Langkah-langkah Pembinaan Ujian 3.2 - ujuan Ujian, !PU " !SU Spe%ifika%i &tem &tem Ujian Lengkap " aburan !a)apan *ajian +inti% &n,ek% *e%ukaran &tem #.1 - .nali%a !a)apan Ujian #.2 - /0nt0h Pengiraan &tem #.3 - .nali%a &n,ek% *e%ukaran #.4 - Ula%an .nali%a &n,ek% *e%ukaran &n,ek 1i%krimina%i '.1 - 2a3 274 Pen5apaian Pelajar ertinggi '.1 - 2b3 274 Pen5apaian Pelajar eren,ah '.2 - /0nt0h Pengiraan '.3 - .nali%a &n,ek% 1i%krimina%i '.4 - Ula%an .nali%a &n,ek% 1i%krimina%i

Muka Surat
i 1-2

3.

3-7

4. $. (. 7. #.

# ' - 12 13 14 1$ - 2-

'.

21 - 2(

1-. *e%impulan " +umu%an 11. +ujukan

27 2#

Sekapur Sirih
.lham,ulillah %etinggi ke%6ukuran keha,rat &llahi ,engan i7in86a kami telah berja6a men6iapkan kerja kur%u% 6ang telah ,iamanahkan. Setelah meneliti kehen,ak %0alan tuga%an 6ang ,iberi 0leh pihak Uni9er%iti erbuka :ala6%ia, maka kumpulan kami telah berbin5ang ,an memutu%kan untuk memilih mata pelajaran :atematik ahun (. Sebagai permulaan, kami telah merujuk kepa,a %ukatan mata pelajaran :atematik ahun (. *ami mengenalpa%ti t0pik pilihan ,an %eteru%n6a menetapkan 0bjektif-0bjektif pengajaran 6ang ,ikehen,aki. *emu,ian untuk mengukur ,an menilai kefahaman pelajar terha,ap t0pik ter%ebut, maka %uatu bentuk ujian f0rmatif berupa 2- %0alan aneka pilihan telah ,igubal. Penilaian f0rmatif aneka pilihan ini telah ,ijalankan ,engan ja6an6a ,i Sek0lah *ebang%aan Lukut, P0rt 1i5k%0n, 8egeri Sembilan. *ami mengu5apakan ribuan terima ka%ih kepa,a Puan ;ajjah :a7ni binti Sulaiman pen%6arah ;<=> 32-3, ,i ata% bimbingan ,an pan,uan 6ang telah ,iberikan. i,ak lupa juga kepa,a ?uru <e%ar, ?uru :atematik ahun ( ,an muri,-muri, ahun ( !upiter Sek0lah *ebang%aan Lukut 6ang telah memberi kerja%ama bagi menjalankan ujian 6ang berkaitan ,engan kerja kur%u%. Seteru%n6a kepa,a keluarga kami 6ang telah ban6ak memberi %0k0ngan %epanjang kami menjalani kur%u% 14 minggu ini. :0ga-m0ga %egala bimbingan,%umbangan, ,an %0k0ngan 6ang telah ,iberikan ,inilai %ebagai iba,ah ,i %i%i .llah %)t. Sekian, @a%%alam. .hli kumpulan : • • • Puan Aain0ra bt !apar Puan Aailani bt Aakaria Puan 80ri7ah bt ;aji .lia%

i

2. Pengenalan
Pr0%e% Pengajaran ,an pembelajaran merupakan %atu %i%tem pen,i,ikan 6ang %angat berke%an bagi melihat pen5apaian pelajar " muri,. Pengajaran a,alah %atu akti9iti bagi membantu pelajar men5apai ha%il pembelajaran 6ang telah ,itetapkan.

2.1 - Objektif Pengajaran
Objektif pengajaran a,alah perubahan tingkah laku pelajar 6ang ingin ,i5apai 0leh guru ,alam %atu-%atu pr0%e% pembelajaran . Perubahan ini b0leh ,i5apai melalui akti9iti pengajaran ,an pembelajaran 6ang ,iran5ang ,engan baik. Setiap perubahan atau kemajuan pelajar itu perlu ,inilai ,ari %ema%a ke %ema%a. Penilaian berteru%an akan menentukan tahap keberke%anan pengajaran guru ,an juga pembelajaran pelajar " muri,. *emajuan atau perubahan pelajar perlu ,inilai ,ari ma%a ke %ema%a. &ni jela% menunjukkan )uju,n6a hubungan antara 0bjektif pengajaran, pengujian, pengukuran ,an penilaian.

2.2 - Pengukuran
Pengukuran ialah %atu pr0%e% " pr0%e,ur 6ang %i%tematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar 6ang b0leh ,ibuat %e5ara pemerhatian, li%an atau %e5ara bertuli%. Pengukuran juga merupakan pr0%e% 6ang menentukan takat, ,imen%i atau kuantiti " gre, " %k0r ,engan memban,ingkan perkara itu ,engan %e%uatu %tan,ar,. ujuan pengukuran ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar terma%uk pen5apaian aka,emik, pengua%aan kemahiran ,an %ikap pelajar.

2.3 - Penilaian
Penilaian a,alah %atu pr0%e% 6ang %i%tematik bagi membuat pertimbangan ,alam mentaf%ir ha%il pengukuran. Penilaian juga merupakan %atu pr0%e% untuk menentukan, men,apat ,an memberikan maklumat 6ang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tin,akan %elanjutn6a. ujuan penilaian ialah untuk memberi maklumat tentang pen5apaian aka,emik, kemahiran ,an %ikap.

1

alam pembinaan ujian.a .itentukan .alah %atu teknik untuk men.ikatakan %ebagai pr0%e.bir ujian .engan 5ara ujian bertuli%. CCCCCCCCCCCCCCCCCCC 2 3. Ujian han6a merupakan %atu alat 6ang %i%tematik bagi menentukan pre%ta%i atau peringkat pen5apaian %e%e0rang pelajar .ur pemarkahan .ijalankan .u. guru perlu membuat ujian terlebih .ak . Ujian Objektif .engan %ukatan pelajaran atau 0bjektif pengajaran. Ujian 6ang .ibahagikan kepa. Ujian ini . Ujian membantu muri.apat beberapa 5riteria . er. &ni .4 -Pengujian Pengujian merupakan %ebahagian penting . 1alam melak%anakan penilaian.bir %ebaikn6a me)akili ke%eluruhan %ukatan pelajaran.ang.apatkan maklumat tingkah laku %e%e0rang in.2.ur 6ang ber%i%tematik kerana %0alan-%0alan 6ang . Pr0%e.itetapkan anataran6a ialah ujian 6ang hen.igunakan untuk menentukan pen5apaian muri.iuji .an pr0%e. !eni% ujian bertuli% b0leh .in6atakan %e5ara terperin5i.ibina mengikut peraturan tertentu. membina %ikap p0%itif terha. Pengujian juga a.ibuat untuk mema%tikan para pelajar . ia perlu mengikut %pe%ifika%i 6ang telah .alam %e%uatu bi.neka pilihan ii 3 Ujian Subjektif.ita.engan menggunakan %0alan-%0alan 6ang rele9an .i9i. .ua %ahaja iaitu B i 3 Ujian Objektif " . Untuk menggubal %e%uatu kerta% ujian.ap pengajaran guru.alam pr0%e% pengajaran .ahulu.an pembelajaran.ur menta.

engan baik. :enuli% item " %0alan ujian 3. guru perlu men6e.ari %etahun ke %etahun.an keb0lehper5a6aan ujian. .an keupa6aan pelajar mengaitkan fakta k0n%ep.ah untuk . %0alan %ukar . :enjamin ke%ahan .ual Spe%ifika%i Ujian 2.i%u%un .)angka"-langka" Pe#binaan er.alah untuk menguji pengetahuan.apat : 1.aki pelajar memberi ja)apan pen.aki pelajar menentukan %ama a.uan kepa. anali%i%. 2.a penggubal %0alan.ual Spe%ifika%i Ujian terlebih . %inte%i% .ija)ab tetapi mu.ual Penentu Ujian " !a.an .a pen6ataan 6ang .1 . 3. :embuat kajian rinti% terha.%e%uai .ual Spe%ifika% Ujian .amat %e%uai .alah kerana !a. item " %0alan 6ang mempun6ai ja)apan 6ang tepat " tertentu " %pe%ifik. :enja.%e%uai untuk mengukur kefahaman .a ara% ke%ukaran ujian .ibahagikan kepa. Ujian 6ang .ijalankan a.ibina %e5ara %embarangan.an penilaian. Sebelum membina item " %0alan. 3 4. S0alan " item bagi ujian 0bjektif b0leh .iperek%a.engan teratur %ebelum membina ujian agar penggubal " guru b0leh melak%anakan ujian .apat langkah-langkah 6ang telah . aplika%i. kefahaman. &ni a. Ite# #engi&i ruang k & ng' . Langkah-langkah ter%ebut ialah : 1. :en%tabilkan taraf .alah betul atau %alah.igunakan untuk menguji fakta 6ang mengkehen.iberikan a.igunakan untuk menguji fakta 6ang menghen.iakan !a. :engelakkan ujian .Ujian 0bjektif bermak%u.ek 6ang tepat.ual Penentu Ujian " !a. i93 Ite# Pa(anan . :enilai item " %0alan ujian $.ibina .ap ke%eluruhan item " %0alan. 3. :en6e.i pan.ahulu.iakan !a. :en6emak item " %0alan ujian 4. Ite# $etul % Sala" .a empat iaitu : i3 ii3 iii3 S alan aneka !ili"an D ja)apan %e5ara tepat.

ra% 3 : a. :embun.alam %ebutan juta .ekat. Objektif Pengajaran bagi tajuk-tajuk ter%ebut ialah : .ra% 1: a. Untuk tuga%an kerja kur%u% ini. :enuli% %ebarang n0mb0r 7 .+.a puluh. b.$.*ujuan Ujian Ujian ini .2 .ijalankan untuk men.an Unit 2. ribu.. :emb0lehkan perban.S&L P=:<=L. :enentukan nilai tempat bagi %ebarang n0mb0r hingga 7 .!. . :emban.alam angka .alam urutan.alam bentuk perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan .alam %atu-%atu pelajaran. F juta. :en5erakinkan %ebarang n0mb0r hingga 7 .igit. :enama .+.an juta 6ang ter.an %ebalikn6a. :enuli% %ebarang n0mb0r 6ang . . .ra% 2: a. G juta . 80mb0r <ulat .iberi .ingga 7 1igit <&1.ingan . b. (.igit. :emb0lehkan ujian 6ang %ama .1.an %ebalikn6a.iberi . :enganggar kuantiti. 5.!.ibina 0leh 0rang lain.arkan %ebarang n0mb0r kepa. mengenai pen5apaian kemahiran 6ang telah mereka pelajari . puluh ribu.igit . 3. ratu%.an n0mb0r ber5ampur 6ang melibatkan E juta.8 1.an membilang %ebarang n0mb0r hingga 7 .8 .. kumpulan kami memilih mata pelajaran :atematik ahun ( iaitu Unit 1 .!U* 1.8? P=:<=L. ratu% ribu .apatkan maklumat tentang pre%ta%i muri. 5.80mb0r bulat hingga 7 .engan 6ang lain.igit . ..an perkataan.igit . :enuli% %ebarang n0mb0r 6ang .igit .ingkan nilai %ebarang n0mb0r hingga 7 .ibuat antara %atu ujian .alam bentuk pe5ahan .

t0lak. :en5ari ha%il 0pera%i bergabung t0lak .an . :en5ari ha%il 0pera%i bergabung 6ang melibatkan %ebarang . 1. :en5ari ha%il 0pera%i bergabung tambah . :en5ari ha%il 0pera%i bergabung 6ang melibatkan %ebarang . .an bahagi.ak lebih .3.---. :enentukan %ebarang n0mb0r bagi %uatu n0mb0r 6ang telah .arab.ak lebih .a 7 . tambah.a puluh.aripa.a kurungan.ra% 1.1.arkan kepa. b.---.igit.b.arab.ak lebih . . a. b. .ekat.ua 0pera%i .ua 0pera%i .a 1.Penambahan pe5ahan . ribu.---.an juta 6ang ter.. :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan n0mb0r .aripa.igit.plika%i empat 0pera%i. 5.igit. Pe5ahan 2.---. 2. :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan 0pera%i bergabung .ua tan.ra% 3: a.aripa.alam %itua%i harian. 1.aripa. e. 5.an bahagi.alam %itua%i harian. ha%il %etiap 0pera%i ti.. :enambah n0mb0r ber5ampur . n0mb0rn6a ti.aripa. n0mb0rn6a ti.igit.a kurungan ha%il 0pera%i ti.ak lebih .alam %itua%i harian.an %atu tan. . b.---.ra% 2: a.an bahagi n0mb0rn6a ti.a 1. puluh ribu.aripa. .ak lebih .engan n0mb0r bulat. ratu%.2.arab . :en5ari ha%il 0pera%i bergabung t0lak . :enambah n0mb0r ber5ampur .a 1.a 7 .ra% 3 : a. ratu% ribu .Opera%i bergabung melibatkan n0mb0r hingga 7 .a 7 .an . :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan 0pera%i empat .ibun. n0mb0rn6a ti. :en5ari ha%il 0pera%i bergabung tambah .---.ak lebih .an .

.a n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a %ama. :en0lak pe5ahan )ajar .ra% 1: a.ra% 2: a.ak %ama.ak %ama. :en0lak pe5ahan )ajar . :en0lak .aripa. 5. . b.aripa.ra% 3: a. :enambah .an %ebalikn6a.ak %ama. 5. :enambah n0mb0r ber5ampur .an n0mb0r .an pe5ahan )ajar 6ang pen6ebut pe5ahann6a ti.2.alam %itua%i harian.Pen0lakan pe5ahan . b.an pe5ahan )ajar. . b. . :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan penambahan n0mb0r . n0mb0r bulat .. :en0lak n0mb0r ber5ampur .ua n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a %ama. :en0lak n0mb0r bulat .ra% 2: a. :enambah tiga n0mb0r 6ang melibatkan n0mb0r ber5ampur.aripa. .engan pe5ahan )ajar 6ang pen6ebit pe5ahann6a %ama. :enambah tiga n0mb0r ber5ampur 5. :enambah .a n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a ti.a n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a hingga 1.aripa.a n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a %ama.ua n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a ti.ra% 3: a.ua n0mb0r ber5ampur 6ang pen6ebut pe5ahann6a ti. :en0lak berturut-turut 6ang melibatkan n0mb0r bulat . b.ak %ama. 2.

2. .a 4 ara% k0gnitif mengikut kehen. :en5ari ha%il 0pera%i bergabung tambah .ak %ama hingga 1-.ak %0alan kerja kur%u% %eperti berikut : • • • • Pengetahuan *efahaman .aripa.3. :en6ele%aikan ma%alah 0pera%i bergabung tambah .an t0lak 6ang melibatkan n0mb0r ber5ampur. :en0lak berturut-turut 6ang melibatkan tiga n0mb0r ber5ampur.IAN . 5.ADUA) P-N-N*UAN % SP-SI. a.ra% 3. :en5ari ha%il 0pera%i bergabung tambah .ibina a.alah merujuk kepa.a ak%0n0mi <l00m 21'$(3. b.ual Penentuan Ujian 6ang ter.plika%i .alam %itua%i harian.IKASI U.iri . <agi ujian ini kami telah membina !a.ber5ampur. .ra% 2: a.nali%i% 7 7 3 3 %0alan %0alan %0alan %0alan + 4. . .ra% item 6ang . pen6ebut pe5ahann6a ti.an t0lak 6ang melibatkan n0mb0r ber5ampur .an t0lak 6ang melibatkan n0mb0r ber5ampur pen6ebut pe5ahann6a %ama hingga 1-.alam %itua%i harian. b. :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan pen0lakan n0mb0r ber5ampur .an t0lak melibatkan pe5ahan.Opera%i bergabung tambah .

:.ah P .2.araban 1.IKASI I*-M ..ingga !uta 1.S& .8 *=>.3.80mb0r .Sukar # 13 7 14 1- 1$ 3 17 3 2- 0 1.ra% *e%ukaran : P=8?= .8 .L&S&S : P S : P S : P S : P S 2 $ 1 3 11 7 4 ' 1( 12 1# 1' ( 7 : . SP-SI.Mata Pelajaran / Mate#atik *a"un / -na# Unit : ..Pen.Pertengahan S .(-Opera%i <ergabung Unit 2 D Pe5ahan !umlah S0alan .$-Pembahagian 1.Pen0lakan 1.PL&*.:u.1.ra% *e%ukaran : Unit 1: 1.8.U.4.Penambahan 1..

Opera%i <ergabung Objektif %0alan : :en5ari ha%il 0pera%i bergabung tambah ..ingga !uta Sub t0pi5 : 1.1alam pen6e.(2.2 2. 2..P. <.H 17 4-3 H 21 (31 I . 80mb0r &tem : 4 0pik : 80mb0r <ulat .ra% %0alan : &tem 80 2.1 .iminta men6enaraikan %eban6ak 1%0alan untuk perin5ian item iaitu 3 item ara% mu. 21 3 144 3$ '43$' 4-' 4.ingga !uta 1.arkan %ebarang n0mb0r kepa. .2( puluh .a puluh ribu ter.ra% %0alan : :u.igit . <.ra% : Pengetahuan.arkan 234 $(7 kepa.1.ra% 12a3 3 2 80mb0r <ulat .ingga !uta 2..ekat :u. /.ekat ialah A.80mb0r <ulat :embun.iaan kerja kur%u% ini kami telah .an t0lak .--2.. 80mb0r &tem : 0pik : Sub t0pi5 : Objektif %0alan : .ah &tem 80 4 3$ ribu H 12 ratu% .P. D. 1. 4 item ara% pertengahan .P-1..1.2 D Penambahan Objektif %0alan : :en5ari ha%il tambah tiga n0mb0r 6ang melibatkan n0mb0r lima .ah <un. /.( .ra% %0alan : :u.ra% : Pengetahuan.igit 1an enam . 1.12.ra% : Pengetahuan. . . 80mb0r &tem : ' 0pik : 80mb0r <ulat . /. 233 333 234 --23$ --24.ra% 32a3 3. $. 80mb0r &tem : 1 0pik : 80mb0r <ulat Sub t0pi5 : 1.an 3 item ara% %ukar.ah. $'4 (43 (-4 334 (24 134 204 334 2. 1.a puluh ribu 6ang ter.ra% 12a33 .ah &tem 80 1: (4$ 3-.

an .aripa..(2.42.(-Opera%i <ergabung Objektif %0alan : :en5ari ha%il 0pera%i bergabung bahagi .aripa. 80mb0r &tem : 3 0pik : 80mb0r <ulat .4.a 22.engan n0mb0r ber5ampur Pertengahan 1 1 $ J 32(4440 3212# I .ra% %0alan : Pertengahan &tem 80 : '. <.Pe5ahan 2. /.araban :en.1.arab n0mb0r bulat .12. . 11 80mb0r <ulat . 80mb0r &tem : 0pik : Sub t0pi5 : Objektif %0alan : .a 4# .ra% 22b3 17.ra% : *efahaman.P.P. 2. /. .ingga !uta 1. 1( J 2. 5. $. 13 Unit 2 .1 :en5ari nilai terke5il Pertengahan . 1 $ 1 4 1 3 1 2 (ari!a(a 33 . .3 .ra% %0alan : &tem 80 . 80mb0r &tem : 0pik : Sub t0pi5 : Objektif %0alan : .ingga !uta Sub t0pi5 : 1.ra% : *efahaman.1.Pen.P-2.ra% %0alan : &tem 80 11. 1. <. 2$( -.ra% : *efahaman..a 24 .I 3332313 3-2..arab . 1.ra%32a3 3 (.ntara berikut.aripa.Sub t0pi5 : 1. 1.ra% 12b3 $. 6ang manakah nilain6a terke5il K A..Pen0lakan .

1.. .ra% : . 1ia menuangkan air tebu itu ke .Pembahagian :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan 0pera%i t0lak Sukar 1 .$2. <erapakah baki i%ipa.u. 80mb0r &tem : 0pik : Sub t0pi5 : Objektif %0alan : .alam 4 6ang %ama be%ar.. $17 #$2 402 140 4#2 147 32 14#4. 1.ra% %0alan : &tem 80 1'.ra% %0alan : Pertengahan &tem 80 3. <. gela% 1# 80mb0r <ulat . 5.ra% %0alan : 17 80mb0r <ulat . .ra% 32a3 '. $.$. Setiap gela% b0leh mengi%i . . air tebu itu K ..ingga !uta 1.ra% 3a3 #. /. 1.alam m  .32. $2$433 1(-2.a air tebu 6ang $ /he :an membeli 2  air tebu.ibeli.ra% : Pengetahuan.ingga !uta 1.P-1.17 #$2 I 2 . 80mb0r &tem : 0pik : Sub t0pi5 : Objektif %0alan : .Objektif %0alan : :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan pen0lakan .aripa.P.nali%i%. 1 juta . 2 .( :en6ele%aikan ma%alah 6ang melibatkan 0pera%i bergabung Sukar 11 ..

D.3 1-.32..an D melibatkan pe5ahan . Langkah untuk mengira )ang 6ang akan .P-1.an baki )ang itu .iterima 0leh +ita ialah .7M 33 ' -.. RM '4 +: '+: '- - +: 3. .apat +: 3. =n5ik . +ajah menunjukkan %atu gari% n0mb0r.ra% : .3 Objektif %0alan : :en6ele%aikan ma%alah 0pera%i bergabung H .mir membahagikan )ang6a %ejumlah +: '.Pe5ahan Sub t0pi5 : 2.ibahagikan %ama rata antara +i7an.a 4 0rang anakn6a.ra% : . 2.&tem 80 17. 1 13 11 23 2- < /.an +ita.. D.(2.ra% %0alan : Sukar &tem 80 1#.kepa. 80mb0r &tem : 1# 0pik : Unit 2.i. <.. +i7man men. /.ra% 32a3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 12 . +eena . .nali%i%.P-2.J 4 4 +: 32.plika%. L 1 1 $ 4 8ilai L ialah 3 1- 7 2- 2 $ .ra% 32b3 6 7M 43 ..

@.P.. Kajian 7inti& .8 !.P.8 .L.8 8O:<O+ SO.. " < / 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 4 ( ( 4 2.<U+.8 1 2 3 4 $ ( 7 # ' 111 12 13 14 1$ 1( 17 1# 1' 2!U:L.@. !.

an 6ang telah . keb0lehper5a6aan.engan maklumat 6ang .a item itu benar-benr %e%uai .i%impan . Set in%trument 6ang baik .a %ebahagian ke5il pelajar untuk mema%tikan kee%ahann6a.ikira bagi %etiap item untuk menentukan kuantiti %e%uatu item. item 6ang telah . 1alam hal ini &n. P0rt 1i5k%0n. *elemahan-kelemahan item ini b0leh .igunakan untuk menganali%a .i. *eputu%an kajian rinti% .igunakan atau %ebalikn6a. S0alan-%0alan ini telah . ke0bjektifan.iperbaiki .ek% 1i%krimina%i 2.an &n.ek% *e%ukaran 2p3 .a ma%a ha.a 3$ 0rang muri. atau .3 .ahtaf%iran.an mentaf%ir item.itujukan kepa.apan.alam bank item untuk kegunaan pa.ari Sek0lah *ebang%aan Lukut.an kemu. In(ek& Ke&ukaran Ite# 6 !' . %ama a.biran .iberikan kepa.ari kajian rinti% ter%ebut.igubal mempun6ai 5irri-5iri kee%ahan.igunakan %ebagai ujian 6ang %ah.apati .ibaiki b0leh .Untuk menjamin item 6ang . CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 14 +.i%emak el0klah . keb0lehta. ahun ( .

apat .apat menunjukkan ara% ke%ukaran %e%uatu item " %0alan B iaitu %ama a.ija)ab atau %u%ah .alah %eperti .-.ek% *e%ukaran &tem a.a jumlah 5al0n 6ang menja)ab.&n.-.ah &tem 6ang %ukar mempun6ai nilai p 6ang ren.ah 1$ *eputu%an Ubah %uai erima erima erima Ubah %uai ..alah 5iri uta17irriang .#1 .ah.-Pengkela%an &tem erlalu Sukar Sukar Se.i ba)ah.ek% ini .alam menilai ara% ke%ukaran item ini .engan .alam ja. Ara& Ke&ukaran (an Pengkela&an Ite# 8ilai p -. %ebalikn6a item 6ang mu.(-. Pengiraann6a a.ikira .-.ah erlalu :u.4-.21 .erhana :u.-.ija)ab.41 .-.i ba)ah :8ilai p I <ilangan 5al0n 6ang memberi ja)apan betul --------------------------------------------------------!umlah 5al0n 6ang menja)ab 3. Untuk lebih jela% lagi .erhana Sukar :u.ah .2-.1.ijela%kan .ibahagikan kepa.a %e%uatu itu mu.$1.engan menggunakan ni%bah bilangan 5al0n 6ang memberi ja)apan betul .(1 .2<ilangan 6ang menja)ab betul3 ----------------------------------------------3$ 2!umlah 5al0n 6ang menja)ab3 -.ual .-- /0nt0h : p I I -.-- &tem Sukar Se.#-.#( -. &n.ah mempun6ai p 6ang tinggi.

u#la" Marka" 17 $il 1' Na#a Muri( 1 2 3 4 1 2 + 0 N #b r S alan 4 13 11 12 13 14 11 12 1+ 10 14 23 .0.u#la" Marka" .IAN MA*-MA*IK *A9UN 2 $il Na#a Muri( 1 2 1 2 3 4 $ ( 7 # ' 111 12 13 14 1$ 1( 17 1# 3 4 1 2 + 0 N #b r S alan 4 13 11 12 13 14 11 12 1+ 10 14 23 .A8APAN U.1 .ANA)ISA .

u#la" j:!an .g betul Peratu&an 6<' 31 133 33 44 2+ ++ 2+ ++ 2+ ++ 23 22 24 24 21 23 33 44 2+ ++ 10 11 14 14 21 +2 22 23 2+ ++ 11 31 14 43 11 31 14 14 4 22 .221 22 23. 24 2$ 2( 27 2# 2' 3- .

2 .31 10 .u#la" =al n . r#ula 6!' > a3 &tem 1. 11 3$ I -.0.77 3$ .'4 3$ 53 &tem 3. 27 I -.-3$ b3 &tem 2. 3$ I 1.3 &tem 11. 33 I -.5 nt " Pengiraan In(ek& Ke&ukaran $ilangan =al n ja:a!an betul ----------------------------------------.$1 e3 &tem 1#. 1# 3$ I -.

iuji ke ata% 3$ 0rang muri.ah Se.Anali&a In(ek& Ke&ukaran : &tem 1 2 3 4 $ ( 7 # ' 111 12 13 14 1$ 1( 17 1# 1' 2- <ilangan :enja)ab <etul D 2 n 3 3$"3$ 33"3$ 27"3$ 27"3$ 27"3$ 23"3$ 24"3$ 21"3$ 33"3$ 27"3$ 1#"3$ 1'"3$ 2$"3$ 22"3$ 27"3$ 11"3$ 14"3$ 11"3$ 1'"3$ '"3$ &n.erhana %ukar Se.'4 -. 1' .71 -.($ -.i ata% a.(' -.ah :u.$4 -.77 -.ah :u.4-.alah .$4 -.erhana %ukar :u.ek% *e%ukaran &tem 2 p3 1. ahun ( !upiter.31 -.77 -.ah Sukar Sukar Sukar Se.--.ah Se.77 -.ah :u.ah :u.a%arkan item 6ang telah . Sek0lah *ebang%aan Lukut.ah Se.-muri.ek% *e%ukaran ber.(2 -.ah erlalu mu.erhana %ukar erlalu mu.0.77 -.'4 -. 3 .77 -.ah :u.nali%a &n.(-.ual .2( Pengkela%an &tem erlalu mu.erhana %ukar :u.31 -.ah :u.$1 -.erhana %ukar Sukar *eputu%an Ubah%uai Ubah%uai erima erima erima erima erima erima Ubah%uai erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima !a.

ah.Ula&an Anali&a Ite# In(ek& Ke&ukaran.a .an %ukar. namun ma%ih . .ah.a bila-bila ma%a 6ang .engan betul. &tem 1 2 ' &n. telah menja)ab %0alan . :engikut keputu%an pengkela%an item. %0alan ini perlu .ek% *e%ukaran 1.erhana. %e. ia akan .ikehen. 21( 1# -.igunakan pa.aki.alam pembinaan item " %0alan !PU a.Semua " hampir %emua muri.alam kateg0ri %ukar. -Peratu% muri. 6ang menja)ab betul %0alan ini agak ren.alam kateg0ri mu.31 <agi item " %0alan lain 6ang bera.'4 -.0.ah.4 .a kateg0ri %0alan %ukar iaitu %eban6ak 2$4 atau ' %0alan.--.i%impan teru% ke .i .'4 Ula%an " /atatan . CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 2- .iubah%uai kerana ara%n6a 6ang terlalu mu.iterima untuk pengujian kerana .31 -.alam bank %0alan %upa6a b0leh . &tem ini .2( -.

i%krimina%i negati9e .i kalangan pelajar berpen5apaian tinggi 2+ L3 .an 4( 4 pen5apaian pelajar antara tertinggi .an berkeupa6aan tinggi.hingga 1.i5a.ah 2+ u3.+ L 3 .3-.i%krimina%i item . b3 :engira pelajar menja)ab .an teren.ah .31 D -.ual .i%krimina%i b0leh . bilangan pelajar menja)ab .i%krimina%i telah .alah baik manakala bagi %0alan 6ang mempun6ai in.+ L 3 .--.engan membahagikan perbe7aan 2 + U .ikira ti.D -.4.11 D -. &tem " %0alan 6ang baik akan . Sebagai pan. Langkah-langkah . Se5ara amn6a. In(ek& Di&kri#ina&i &n.ah.i ba)ah B a3 :embahagikan pelajar kepa.ek% .1-.ak baik untuk penilaian rujukan n0rma.i ba)ah : Ara& Di&kri#ina&i (an Pengkela&an Ite# 8ilai 2 .itaf%irkan mengikut ja.-.i kalangan berpen5apaian ren.-Pengkela%a &tem i.U 3 %eperti berikut: 2+ U .an jumlah pelajar berpen5apaian tinggi 2 2 LD U 3 3 53 &n.ah .angkan 0leh :ehren% M Lehmann %eperti . 3 -.a 3 kumpulan iaitu 274 pen5apaian pelajar tertinggi.uan.engan betul .ek% . I --------------------2 E 2LH U3 3 &n.4-.ek% 1i%krimina%i p0%itif menunjukkan %0alan ter%ebut a.i%krimina%i b0leh bernilai antara -1.2-.erhana baik <aik Sangat baik *eputu%an Ubah %uai erima erima erima Ubah %uai 21 .21 D -.ek% . ara% ke%ukaran item b0leh . 274 pen5apaian pelajar teren.engan %eparuh 2 L .ak baik *urang baik Se.ikira .apat membe7akan antara mereka 6ang berkeupa6aan ren.igunakan untuk menentukan perbe7aan keupa6aan pelajar.ek% .41 D 1. item 6ang mempun6ai &n.-.engan betul .

u#la" Marka" 21' 1' 1# 1# 17 1( 1( 1$ 1 :uh.imi !U:L.1 6a' .1 6b' . *amil $ 800r . >ua. hir0%ni6a 4 :uh.4.h betul N N N N ' # ' # ' # ' # ' ' N # # ' N N 7 # N 7 N N N N N N N $ N N N N $ 7 N # 22 4.A7 *-7-NDA9 .2+ < 6 4 O7ANG ' P-N5APAIAN P-)A. Shahrul # /.A7 *-7*INGGI $il Na#a Muri( 1 2 3 4 1 2 N + 0 N #b r S alan 4 13 11 12 13 14 N 11 12 1+ 10 14 23 . 2 8ur >arhana 3 O.Sharminee ' S6a7lin .2+ < 6 4 O7ANG ' P-N5APAIAN P-)A.u%na ( 80r Sharina 7 :uh.

:. <= UL 1 2 3 4 N N $ N N ( N 7 N N N N N # N N N N ' 1N N N N 11 N N N N N N 3 12 N N N N N N N N 1 13 N N N N N N N 2 14 N N N N N N 3 1$ N N N 1( N N N N N N N N 1 17 N N N N N N N 2 1# N N N N N N N N 1 N ' # N N N N N 4 N N N N 2 N $ 7 ( N 4 N 3 N 7 N 4 1' N N N N N N N N N - 2N N N N N N 3 !U:L. !amil !U:L.7)an 34 :uh.. . U7air 3$ :uh. 11' ' ' ' # # 7 .<&L 8..hma.Paul 33 :uh.i7at 31 Pra%anna 32 +egina O. 27 80r%6afiPah 2# Putera .:uh. . 2' Latha *umari 3.

.

$$ ' &tem 80 4. r#ula 6 ( ' I 21 " 2T 2 L +U 3 &tem 80 1.3 I # −7 I ' 1 I -.5 nt " Pengiraan In(ek& Di&kri#ina&i 2 RU − RL 3 .3 I ' −' I -.33 .3 I ' −( 3 I ' ' I -.11 ' &tem 80 $.-' &tem 802.4.2 . 2.3 I $ I -.3 I # −# I -.-' ' −4 I ' &tem 80 3. 2. 2. 2. 2.

an item 6ang .44 -.ap item.33 -.$$ -.## -.ak baik Sangat baik *urang baik <aik <aik <aik Sangat baik Se.77 -.$$ -.+ L 2.i ata%.33 -.3I ----------E -.ak baik i.ek% 1i%krimina%i terha.22 Pengkela%an &tem i.iterima 0leh %emua pelajar.(( -.77 -.11 -.4.--.a%arkan ja.33 -.iberi b0leh .22 -.erhana baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik <aik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Se.Anali&a In(ek& Di&kri#ina&i Ite# &tem 1 2 3 4 $ ( 7 # ' 111 12 13 14 1$ 1( 17 1# 1' 2- !a)apan betul +ight Upper ' # ' # ' # ' # ' ' # # ' 7 # 7 7 $ # $ !a)apan betul +ight L0)er ' # 4 7 ( $ ( 2 7 4 3 1 2 3 $ 1 2 1 3 +U .$$ -.erhana baik *eputu%an Ubah%uai Ubah%uai erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima erima !a.ek% 1i%krimina%i %angatlah baik .33 -.--. <er. &n.ual menunjukkan anali%a &n.$$ -.ual .3 .44 -.(( -. 2$ .

an %angat baik. .Ula&an Anali&a In(ek& Di&kri#ina&i Ite# 1 2 In(ek& Di&kri#ina&i 3.a pelajar-pelajar lain pa.PU iaitu & alan berbentuk #u(a".igunakan pa.ang kurang baik juga teta! (igunakan (ala# !engujian 2+ < a(ala" & alan (ari ara& &ukar. S alan ini (a!at #enguji #in(a #uri( (engan lebi" berna& 4 3.11 6Kurang $aik' <agi item 6ang bera.ak baik .i bank %0alan .iubah%uai. ia akan teru% . %e.a bila-bila ma%a 6ang .alam kateg0ri baik. S alan ini juga ter(a!at (ala# .33 6*i(ak $aik' Ula&an % 5atatan . 8alaubagai#ana !un guru b le" #enguba"&uai & alan ini .iingini 0leh guru.4 .ang ara& ren(a" untuk #en(a!at #arka".erhana baik . S0alan 6ang ti.a .i%impan .4.ang ti(ak baik akan teta! (iteri#a (an (igunakan kerana #e#beri !eluang ke!a(a #uri( .Ite# .an akan . CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 2( .an kurang baik pula b0leh .Ite# .

ari a)al hingga akhir. 1alam menjalankan ujian.apat men5ambahkan .a6a pemikiran mereka.igunakan 0leh pelajar bagi tujuan pengujian.alah kerana memberi ujian a. agar .an6a langkah-langkah 6ang %i%tematik akan terbentukn6a %atu %et ujian 6ang berkualiti.ibina menepati %emua 0bjektif pengajaran .ua-.an %e%uai untuk .ibina a.alah baik . .ek% 1i%krimina%i .an &n.ek% ter%ebut ti. &ni a.ilihat keputu%an &n. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 27 .an pembelajaran.7u#u&an % Ke&i#!ulan Penilaian " pengujian memerlukan beberapa pr0%e% %i%tematik .ua in.ibina ber%e%uaian .iakan ini. &ni a. guru me%tilah mengenal pa%ti %0alan-%0alan 6ang .ipelajari . 1engan a.ari pr0%e% pengajaran .alah %ebahagian . item " %0alan 6ang .apat mengua%ai kemahiran 6ang .alam bi.an pembelajaran 6ang telah .ari kerta% kerja kur%u% 6ang kami %e. Oleh itu %etiap guru me%tilah mempun6ai pengetahuan 6ang %e5ukupn6a .ek% *e%ukaran .an men5abar keb0lehan muri.engan lebih berke%an.alah kerana ke. !ika .ak menunjukkan %ebarang ke%ukaran " perbe7aan 6ang melampau.ang pembinaan ujian agar muri.ilak%anakan.an item 6ang . " pelajar .

Ite# Ujian )engka! .*aburan .2. .a:a!an 13 .