Problemen oplossen in Joomla

Peter Martin, twitter: @pe7er, 17 februari 2014 Joomla User Group Alphen aan en !i"n

Peter Martin
'nteresses:

Joomla website specialist Marketing + Communicatie achtergrond & technische affiniteit

#pen (ource (oftware !inu% sinds )**+ ,&buntu - .ebian - /rch !inu% - .ebian0 1aspberr Pi Mu2iek ,Vin l0 3ilmhuisfilms

Vrijwilliger Joomla:

Global Moderator Communit !eadership "eam

#pen Coffee $ijmegen !inu% &ser Group $ijmegen

4ebsite: www5db65nl 7 e8mail: peter9db65nl !inked'n: http:::www5linkedin5com:in:pe+er 7 "witter: 9pe+er

#;er2icht Presentatie
a0'ntroductie b0Problemen oplossen c0 Joomla <%tensies 7 in het kort d0=* ;eel;oorkomende ;ragen en problemen e0<nkele hulpmiddelen f0 Vragen>

>>> Sheets via: www.db8.nl <<<

=5 <%tensions? an introduction

=5 <%tensions? an introduction

b0 Problemen oplossen

b0 Problemen oplossen
5omain 2ame %&stem Parameters A//ess 8ontrol .ist 'A8.( 7hta//ess %er*er o*erri es 3rd party extensions Joomla extensions Joomla files Joomla atabase 4ile6fol er permissions

ISP Computer of website visitor
4irewall 1iruss/anner 0rowser a 0rowser

)i e Area 2etwor3

Mo em6!outer

.o/al Area 2etwor3

ons

Server with website

.oa balan/er M&%-. atabase ser*er P+P '*ersion,( )ebser*er #peratin$ %&stem '#%(

#peratin$ %&stem '#%( 9e&boar 8hair

User

b0 Problemen oplossen
=5 Maak een backup@ ,bij; met /keeba0 )5 Aen de ;erschillen tussen Componenten? Modules? Plugins? "emplates & "aalbestanden B5 Vind de oor2aak ;an het probleem

1eproduceer de fout met andere instellingen Verander één parameter tegelijk en dan opnieuw testen5 Controleer elke CschakelD & gebruik Ce%tremeD instellingen (tel de goede ;raag? op de goede plek? met juiste topic titel Geef ;oldoende informatie? wees beknopt & gebruik Cbullit listsD

E5 Vraag hulp:
● ●

F5 .oe C#pen (ourceD & geef feedback!

c0 <%tensies 7 in het kort

c0 <%tensies 7 F t pes
<%tensies G uitbreiding ;an JoomlaHs functionaliteit: =5 Componenten )5 Modules B5 Plugins E5 "emplates F5 "aal bestanden

c0 <%tensies 7 Component

Iepaalt functionaliteit ;an pagina

Meerdere CModiD: C1&. ,Create, Read, Update, Delete) Maar = component per pagina mogelijk

/cti;ering

;ia &1! + &optionGcomJcomponentname

Voorbeeld

comJcontent

c0 <%tensies 7 Module

#ndersteunend? C4idgetD? alleen schermuit;oer ,CModule PositieD0

<en modus ,bij; lees data uit database en toon op scherm0 Meerdere modules mogelijk op = pagina

/cti;ering

;ia menu item: &1! + &'temidG%

Voorbeeld

modJbreadcrumbs

c0 <%tensies 7 Plugin

#ndersteunend5 4erkt on2ichtbaar in achtergrond

<en modus: doet een ding ,bij; 2oek & ;er;angen0 Meerdere plugins tegelijk mogelijk

/cti;ering

;ia bepaalde Ce;entsD ,CaangrijppuntenD0 in componenten

Voorbeeld

Content 8 <mail Cloaking Plugin

c0 <%tensies 7 "emplate

#ndersteunend5 Korgt ;oor ;ormge;ing website

<en modus ,"oont L"M! met C(( & C<lementenD0 <en template per website? meerdere mogelijk ,op andere paginaHs0

/cti;ering

(tandaard template5 "oewij2ing andere templates ;ia parameter in Menu 'tem

Voorbeeld

Joomla B5% standaard template CProtostarD

c0 <%tensies 7 "aal bestanden

#ndersteunend5 Vertaling ;oor Cs steem labelsD

<en taal tegelijk Meerdere talen mogelijk - meertalige website ,optie in Joomla0

/cti;ering

(tandaard5 /fwijkingen ,Co;erridesD0 mogelijk 2onder Ccore hackD

Voorbeeld

:language:en8GI:en8GI5ini

c0 <%tensies 7 (amenwerking
JoomlaHs 2oek functionaliteit

C 4ormulier

M 4ormulier

Module ,M0

Koek;eld 3ormulier 1esultaten /rtikels CategorieMn Contacten
C !esultaten C 1erwer3en P :oe3 in atabase table P :oe3 in atabase table P :oe3 in atabase table

Component ,C0
● ●

Plugin ,P0
● ●

d0 =* ;eel ;oorkomende ;ragen en problemen

=5 Ilanco pagina ,CIlank PageD0

=5 3out: CIlank PageD

After Upgrade - blank page in the front and backend! Getting blank page when enabling the Search Engine Friendl !h " #ite i# blank page after "o$ing to other #er$er% Searching ret&rn# blank page! 'lank page after ad"in login

+a*e &ou trie turnin$ it off an on a$ain;

=5 #plossing CIlank PageD
Ilanco:witte pagina G PLP fout + Cdispla errors G #33D =5 Joomla admin: ( stem N Global Configuration N O(er;erP N <rror 1eporting: Ma%imum )5 Verhoog de CPLP error le;elD: .htaccess phpJflag displa Jerrors on phpJ;alue errorJreporting 8=

)5 C.eprecatedD

)5 3out: C.eprecatedD

Deprecated( F&nction eregi)) i# deprecated in *ho"e*p&blic+ht"l*incl&de#*#ef,php on line -.Deprecated( F&nction #et+"agic+/&ote#+r&nti"e)) i# deprecated in *$ar*www*librarie#*php"ailer*php"ailer,php on line 0102 Deprecated( A##igning the ret&rn $al&e of new b reference i# deprecated in *$ar*www*"od&le#*"od+e3"en&405*e3"en&*e3"en&,cla##,php on line 56 Deprecated( F&nction #plit)) i# deprecated in *$ar*www*librarie#*php"ailer*php"ailer,php on line 789

<=m sorr&, are &ou from the past;

)5 #plossing C.eprecatedD
3out - 4aarschuwing: C(ommige PLP functies 2ijn in de volgende PLP ;ersie niet meer beschikbaarD =5 #plossen@

Joomla> 1aporteer ;ia de CbugtrackerD Brd part e%tensie> $eem contact op met ontwikkelaar o;er de waarschuwing Via php5ini: errorJreporting G <J/!! & Q<J.<P1<C/"<. Via 5htaccess: phpJflag displa Jerrors off

)5 Verberg waarschuwing

B5 CMissing ClassD

B5 3out: CMissing ClassD

Fatal error( Cla## :;Config: not fo&nd in *$ar*www*incl&de#*fra"ework,php on line 56 Fatal error( Cla## :<=>Reader: not fo&nd in *librarie#*c"#*feed*factor ,php on line 6. Fatal error( Cla## :=od=en&?elper: not fo&nd in *4oo"la*ad"ini#trator*"od&le#*"od+"en&* t"pl*defa&lt+enabled,php on line 08Fatal error( Cla## :;Error: not fo&nd in *p&blic+ht"l*incl&de#*fra"ework,php on line 71 Fatal error( Cla## :;=ail?elper: not fo&nd

< am the hea of <> an < ha*e it on $oo authorit& that

if &ou t&pe ?Goo$le? into Goo$le, &ou /an brea3 the <nternet7

B5 #plossing CMissing ClassD
1. Google de foutmelding
● ●

$iet te specifiek@ Verwijder CuniekeD tekst 2oals de folder structuur .ownload ;an de2elfde Joomla ;ersie het ;olledige installatie pakket opnieuw &pload alle bestanden:folders en o;erschrijf de ;ersies op de ser;er

2. Upload de bestanden opnieuw

E5 MHn ;erandering werkt niet555

E5 3out: CVerandering werkt niet555D

@ changed 3 b&t doe# not work Start A&bli#hing doe# not work at all Show Bitle doe# not work Article change# not $i#ible in front end =ain "en& not #howing on =&ltiling&al web#ite Article# option not working in ;oo"la 1,5 Article# not #howing,,,!% ?ow co&ld thi# be% = #ite de#cription not #howing on google @"age# not $i#ible in Categor 'log S&b"en& ite"# not $i#ible an "ore in ;-,0,0%

Memor& is !AM,

E5 #plossing CVerandering werkt niet555D
=5 Ver;ers browserscherm ,Chard refreshD: C"1! + 3F0 )5 Controleer met andere browser B5 !eeg brow#er cache E5 !eeg ;oo"la:# cache F5 Ket ho#ting cache uit - ;ia 5htaccess R5 Ket SEF UR># uit +5 Verander parameters met Ce%tremeD waardes 65 Controleer C"emplate #;erridesD S5 Controleer "emplate op gebruik ChardcodedD code =*5Controleer met <ngels "aalbestand? controleer /C!

F5 E*E

F5 3out: CMenu links ge;en E*E foutenD

=en&# don:t work Site doe# not work after "o$e to other #er$er 797 error for all article*#ite link# 797 Error on All >ink# =A@C =ECU 797 ERRDR plea#e help!!!! "en& ite"# gi$e 797 error =en& ite" no longer working - ret&rn# with 797 error 797 error# on all link#, front page of 4oo"la fine Strange UR>:# in ;oo"la 1,5,. URGENT HELP URGENT help error 797

)hat oes <> stan for;

)hat oes it stan for;7777 )hat oesn=t it stan for;

F5 #plossing CMenu links ge;en E*E foutenD
(<3 G (earch <ngine 3riendl ,C;riendelijk ;oor 2oekmachinesD0 /cti;eer C&1! rewritingD =5 /pache: Lernoem htaccess5t%t naar 5htaccess )5 Microsoft ''(+: Lernoem web5config5t%t naar web5config B5 $gin%: Plaats de ;olgende code in $irt&al do"ain block: location : T inde% inde%5php inde%5html inde%5htmU tr Jfiles Vuri Vuri: :inde%5php>WGVreWuestJuriU X

R5 Aan niet inloggen

R5 3out: CAan niet inloggenD

@ can:t login to " ad"in panel Site ?acked and now locked o&t of ad"in ;oo"la 1,5 can:t login to Ad"in or Site Cannot log in into *ad"ini#trator back-end Can:t login ad"in or &#er, Cannot Acce## Ad"ini#tration Aage Cannot login to backend After "o$e of #ite cannot login, loop >ocked o&t of the Ad"in S&per U#er >ocked D&t of ;oo"la 1,5

+ello +ello 8omputer

+ello

R5 #plossing CAan niet inloggenD

&se phpM /dmin

eset password: new password + C3unctionD M.F? after login - &ser Manager? $ew password@ add new !uper "dmin + password? see: http:::docs5joomla5org:LowJdoJ ouJreco;erJorJresetJ ourJadminJpasswordYB3 check plugins in ZJJe%tensions: plgJuserJJoomla - enabled G = > plgJauthenticationJjoomla - enabled G = >

PLPass - na login CM.F+saltD automatisch opnieuw ;ersleuteld met best mogelijke ;ersleuteling (ecurit e%tension> - >token8after8url

+5 Aan niet installeren

+5 3out: CAan niet installerenD

Cannot in#tall an te"plate#, pl&gin#, "od&le# or co"ponent# Cannot in#tall e3ten#ion# on ;oo"la! 1,5 ?elp - Can:t in#tall e3ten#ion#, ;Folder((file#( Aath i# not a folder, ;@n#taller((in#tall( Failed to cop file Unable to Find @n#tall Aackage Cannot in#tall <EF in ;oo"la on ?o#ting FE< ;oo"la cannot in#tallG ;SDC i##&e ;@n#taller((@n#tall( Cannot find ;oo"la <=> #et&p file Can:t in#tall e3ten#ion#

+5 #plossing CAan niet installerenD

<en specifieke e%tensie of alle e%tensies> 's e%tensie ;oor de juiste Joomla ;ersie> Controleer CPermissionsD

Iestanden REE? Mappen +FF ( stem N ( stem 'nformation N .irector Permissions Via 3"P fileJuploads G #$? uploadJma%Jfilesi2e G e5g5 =*M

Controleer C#wnershipD ,3"P gebruiker : 4ebser;er0

Controleer PLP 3ile &pload & &pload (i2e

Controleer beschikbare diskruimte &n2ip in :tmp: map & kies C'nstall from .irector D>

65 Loe kan ik O%P ;erwijderen>

65 Vraag: CLoe kan ik O%P ;erwijderen>D

Changing the backgro&nd color% ?ow can @ Re"o$e the HAowered b <EFH% ?ow to change the colo&r of the article title te3t% Change logo% 'eeI- header change% Ao##ibilit to change te3t color in article% >ogo change po#ition% Change "od&le po#ition beeI19% Change ?- to another header in "od&letable( Re"o$e cop right info at the botto"%

65 #plossing CLoe kan ik O%P ;erwijderen>D

/nal seer L"M!:C(( in je brow#er

Google Chrome of 3ire3o% + addons:
– –

4eb .e;eloper addon 3ireIug ,of Google ChromeHs 'nspector0

'ets met module> "oon Module Posities:

<%tensions N "emplate Manager N Pre;iew Module Positions: enabled &1! + >tpG=

"emplate gerelateerd> Verander template als test Plugin> Ket bepaalde plugins uit als test Component of Module> Aijk naar CL"M! "emplate #;errideD '.< ,$etbeans? <clipse? 3irestorm0

S5 Loe sneller hoe beter555

S5 3out: CMijn website is traagD

!h i# " web#ite #o #low to load% Slow web#ite! @# it " ho#ting% !eb#ite loading to #low Change# to web page #low to load = web#ite i# loading e3tre"el #low Slow /&erie# on large web#ite Slow loading web#ite )&n#table perfor"ance) Jer #low page loading )!aiting on font#,googleapi#,co") Br ing to increa#e the #peed of " web#ite @t:# too #low

+a*e &ou trie for/in$ an une@pe/te reboot;

S5 #plossing CMijn website is traagD

/nal seer Cdatabase WueriesD

Ket JoomlaHs deb&g "ode aan en controleer de /&erie# Gebruik [slow ,3ire3o% : Chrome browser addon0 en anal seer het laden ;an de website Iackup ,gebruik /keeba0 !okale webser;er op PC ,gebruik \/MPP0 Ket backup terug op lokale PC? test snelheid en ;ergelijk

/nal seer pagina laad snelheid

Vergelijk met andere hosting
● ● ●

Aijk naar gebruikte Plugins & Modules

=*5 M=jn s=tB =s gBh9ckBd@

=*5 3out: C4ebsite is gehackedD

Unwanted Ad$erti#er Aop-&p appearing on ad"in front end, @ got hacked,,,, Cant re#et #&per&#er pa##word ;&#t got hacked, ad$ice needed @ 4&#t got hacked b 3333 -aarrgghh! !eb#ite got hacked b in#ert A?A code in all file ;oo"la #ite hacked Se$eral #ite# co"pro"i#ed = #ite ha# been hac4ed! plea#e help !ebho#t "alware #can delete# #o"e file# Got ?acked

5ear %ir stro3e Ma am

4ire, e@/lamation mar3 4ire, e@/lamation mar3 +elp me, e@/lamation mar3

=*5 #plossing C4ebsite is gehackedD Loe oud is jouw meest recente backup>
● ●

Maak backup ;an huidige situatie Koek de oor2aak:

Lou je wel alle software up8to8date> Verouderde Joomla & Brd part e%tensies> /nal seer de ser;er logfiles Vreemde bestanden in :images: > Vreemde 5htaccess > Koek op 'P adres ;oor soortgelijke hacks op shared hosting Koek alle recent aangepaste bestanden Koek ;oor Ce;al,baseREJdecodeD [ou ha;e been hacked or defaced

((L toegang>
● ●

!ees http:::docs5joomla5org:(ecurit JChecklist

e0 Lulpmiddelen

e0 Lulpmiddelen =:B
Joomla

/ndere standaard Joomla website met ;oorbeeld content Joomla Deb&g "ode Joomla (<3 #33 8N toon ;olledige &1! met commandoHs Joomla ( stem 'nformatie

PLP 'nformatie .irector Permissions ,en:of gebruik 3"P om permissions & owner:group te anal seren0 /nal seer & repareer director per"i##ion# 1epareer & optimaliseer database tabellen

/dmin "ools ,Brd part <%tensies0
● ●

e0 Lulpmiddelen ):B
!erver

4ebser;er logfiles: access & error logs PLP error logfile 5htaccess #atabase

phpM /dmin $ode %P&P' &()*' (aal strings+

'.< ,bij; $etIeans? <clipse? 3ire(torm0

e0 Lulpmiddelen B:B
&()* uitvoer %broncode+

/nal seer L"M! : C((
● ●

Google Chrome - 'nspect <lement 3ire3o% + 3irebug addon

4eb .e;eloper addon ,Chrome + 3ire3o%0 [slow ,Irowser addon0 /keeba Iackup \/MPP diff ,G&': Meld? 4inMerge0

#atabase
● ●

i

e

Vragen>

Presentatie beschikbaar ;ia www5db65nl

Peter Martin e8mail: info at db65nl website: www5db65nl twitter: 9pe+er

Gebruikte fotoHs =:)

'" Crowd ] )**R8)*=*? Produced b "alkback "hames for Channel E "ele;ision Corporation5 '" Crowd photos: http:::spoilert;5co5uk power button 8 ^gerard+S^ http:::www5s%c5hu:photo:=**SE6F #ld Polish "V 8 Aonrado 3edorc2 ko http:::www5s%c5hu:photo:==6+FFB .iscarded 8 "herese Iranton http:::www5s%c5hu:photo:+*FB+) chains 8 Pablo Lerrera http:::www5s%c5hu:photo:=B6=RFF Motherboard E 8 !isa Kanchi http:::www5s%c5hu:photo:=*BS=E note paper 8 ilker http:::www5s%c5hu:photo:=)RRFB) 1oadside /ssistance 1eWuired 8 jamie brelsford http:::www5s%c5hu:photo:R*B**=

Gebruikte fotoHs ):)

.oodled desks ) 8 ^igoghost^ http:::www5s%c5hu:photo:==SB))6 "ree of Change = 8 Aimberl Vohsen http:::www5s%c5hu:photo:=*++R*S Jerror 8 /le%andre Galant http:::www5s%c5hu:photo:R6)B6B !ock 8 1obert !inder http:::www5s%c5hu:photo:=BSFB+S tap joint 8 /sif /kbar http:::www5s%c5hu:photo:6REB6+ claws 8 esra su http:::www5s%c5hu:photo:)*R6SR (peedometer 7 /bdulhamid /l3adhl http:::www5s%c5hu:photo:=BS*=6S Crowbar 8 1ichard .udle http:::www5s%c5hu:photo:6FE)RR "ools 8 J Ioontje http:::www5s%c5hu:photo:6*FF+= signs signs 8 Jason /nton http:::www5s%c5hu:photo:+F=*BE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful