You are on page 1of 42

JCE editor optimaliseren voor beheerders

Peter Martin, twitter: @pe7er, 17 februari 2014 Joomla User Group Alphen aan en !i"n

Peter Martin
'nteresses:

Joomla website specialist Marketing + Communicatie achtergrond & technische affiniteit

#pen (ource (oftware !inu% sinds )**+ ,&buntu - .ebian - /rch !inu% - .ebian0 1aspberr Pi Mu2iek ,Vin l0 3ilmhuisfilms

Vrijwilliger Joomla:

Global Moderator Communit !eadership "eam

#pen Coffee $ijmegen !inu% &ser Group $ijmegen

4ebsite: www5db65nl 7 e8mail: peter9db65nl !inked'n: http:::www5linkedin5com:in:pe+er 7 "witter: 9pe+er

;ditor < hulpmiddel

4elke editor=

4elke editor=

4elke editor=

4elke editor=

4elke editor=

4elke editor=

#>er2icht Presentatie

#>er2icht Presentatie
a0?.on@t make me thinkA b0JC; Profielen c0 JC; 'konen d0Joomla >ersimpelen e0JC; C(( (t ling f0 JC; ,betaalde0 uitbreidingen

>>> Sheets via: www.db8.nl <<<

a0 .on@t make me think

.on@t make me think 7 (te>e Brug

Coofdstuk D: #mit needless words < !aat onnodige woorden weg

< Verminder keu2es

b0 JC; Profiles

JC; Profiles
Eack8end: Components F JC; ;ditor F ;ditor Profiles

Profielen < editor instellingen:


3ront8end : back8end /pparaat ,.esktopG "abletPCG (martphone0 Component Gebruikersgroep Gebruiker

Volgorde profiele < belangrijk ;%porteer : importeer profielen

JC; Profiles
H tabjes:

(etup 3eatures & !a out ;ditor Parameters Plugin Parameters

c0 JC; 'konen

Verwijder onnodige JC; ikonen

Eeperk keu2es Verwijder ikonen die 2elden gebruikt worden Verwijder ikonen die de >ormge>ing in de war kunnen sturen Groepeer keu2es

Groepeer ikonen in logische groepen

Verwijder onnodige JC; ikonen

#nderstrepen < h perlink = "abellen: alleen om data te tonenG $';" >oor >ormge>ing 3ont famil + 3ont si2e + 3ont color + Eackground color: oftewel hoe makkelijk is om rommeltje van

een

je website te maken555

JC; knoppen indelen

!ogische groepen

"ekst weerga>e I &itlijning C perlinks I "ools

Voorbeel >an geoptimaliseerde ikonenbalk:

$og meer >erwijderen5555

;ditor Parameters F #ptions F 3ormat ;lements

Couden: ParagraphG Ceading)G CeadingJG CeadingH

;n nog meer5555

Plugin Parameters F /rticle Ereaks

(how Pagebreak button: $o

d0 Joomla >ersimpelen

Verwijder onnodige Joomla buttons

Eack8end F ;%tensions F Plug8in Manager F 2et ?editors8%td t peA plugins uit:


Eutton 8 /rticle Eutton 8 'mage Eutton 8 Pagebreak Eutton 8 1eadmore

Verwijder onnodige Joomla buttons

Verwijder onnodige Joomla buttons

/ndere niet8JC; 2aken >erwijderen

Verwijder ongebruikte componenten uit het admin menu

;%tensions F ;%tensions Manager F Manage ;%tensions F Plug8in Manager Gebruik een Kuick 'con component: maak snelkoppelingen naar >eelgebruikte back8end menu items : Jrd part componenten

Verwijder ongebruikte (earch & (mart (earch plugins

,in Joomla )5D0 Kuick 'cons

e0 JC; C(( (t ling

editor5css L:J
"ekst >ormge>en 2onder 3ont : 3ontst le : 3ontcolor ikonen=

Maak een C(( template die door JC; wordt gebruikt: :templates:Mtemplate:css:editor5css Eack8end F Components F JC; /dministration F Global Configuration:

;ditor (t les: Custom C(( 3iles Custom C(( 3iles: templates:Mtemplate:css:editor5css

editor5css ):J

/chtergrond >an website in achtergrond editor scherm= Voeg de >olgende code toe aan editor5css:
bod N margin:*O padding:*O te%t8align: leftO background: whiteO background8image: noneOP

editor5css J:J

;igen kleuren : stijlen:


5roodNcolor: Qff****OP

$E: editor5css wordt niet geladen door front8end templateR Plaats de code ook in :templates:Mtemplate:css:template5css

f0 JC; ,betaalde0 uitbreidingen

Joomla Content ;ditor ,JC;0

(tandaard op elke website

JC; editor ,gratis0 JC; MediaEo% ,gratis0 - lightbo% images Eetaalde JC; addons5

Jaarabonnement )D ;uro ,)* >oor >ernieuwen licentie0 >ia www5joomlacontenteditor5net #nbeperkt aantal sites

?JC; addons:pluginsA0:

Captions 3ile Manager 'mage Manager ;%tended Media Manager en meer555

JC; /dd8ons

/dd8ons : e%tra@s for JC; editor $o Joomla pluginsG install using JC; Commercial license (et default settingsR ,in Plugin Parameters0

JC; Plugins 7 Captions

#nderschrift bij plaatjes

JC; Plugins 7 3ile Manager

Eestanden toe>oegen aan artikel

!ink naar bestand + automatisch ikoontje >an bestandsformaat

JC; Plugins 7 'mage Manager S".

&pload plaatjes naar website.rag & drop ,Blik & (leep0 sinds >ersie ) Controleert upload grootte >oor uploaden
/utomatisch schalen naar ingesteld formaat /utomatisch aanmaken >an miniatuur plaatje 'n>oegen >an meerdere plaatjes tegelijk

JC; Plugins 7 Media Manager

"oe>oegen >an filmpjes aan artikel

Verschil met Joomla Plugin 2oals ?/ll>ideos PluginA=

.emo

Vragen=

Presentatie beschikbaar >ia www5db65nl

Peter Martin e8mail: info at db65nl website: www5db65nl twitter: 9pe+er

Gebruikte foto@s

"hinking girl 8 >assiliki koutsothanasi http:::www5s%c5hu:photo:TU)*** cockpit J 8 Gunther $et2er http:::www5s%c5hu:photo:LJ*+TL cockpit ) 8 Gunther $et2er http:::www5s%c5hu:photo:LJ*+T* 3ace 8 Kuestions 8 Eob (mith http:::www5s%c5hu:photo:HL6)LD one step L 8 sanja gjenero http:::www5s%c5hu:photo:LL6LD*D icons button na>igation set 8 tomas2 sowanski http:::www5s%c5hu:photo:LL++LD+ wire 8 1ecep "ir aki http:::www5s%c5hu:photo:JJ*))J Jd te%t ) 8 (>ilen Mile> http:::www5s%c5hu:photo:LJ6J)*T Motherboard H 8 !isa Vanchi http:::www5s%c5hu:photo:L*JTLH (peed " ping 8 Matthew Eowden http:::www5s%c5hu:photo:)+DHTT signs signs 8 Jason /nton http:::www5s%c5hu:photo:+DL*JH