You are on page 1of 1

ELS EIXOS PEDAGÒGICS DEL NOSTRE CENTRE

(…Que donen sentit a la nostra tasca pedagògica i són l’expressió de les diferents sensibilitats entre l’equip docent)

.! COM42OM:' (M; !( !!.985( I C5!*52( C(*(!(9.'

.! COM42OM:' (M; .! M.+I (M;I.9* I +.0.9'( +. !( 9(*52(

I COM

!( 'O!I+(2I*(* (M; .!' 4O;!.') (M; !.' COM59I*(*' I (M; !.' 4.2'O9.' M.' +.'(0(<O2I+.'

.! *2.;(!! COO4.2(*I5 COM ( I9'*25M.9* I .I9( Q5. 0(CI!I*( !’(42.9.9*(*8. I !’(*.9CI= ( !( +I<.2'I*(* +.!' (!5M9.'

I com es tradueix tot això
• !a nostra llengua "e#icular $s el catal%& Celebram la festa de 'ant (ntoni) la festa popular de Mallorca& *ransmetem les tradicions i celebram els esde"eniments de la nostra cultura popular& +uim a terme la festa del llibre per 'ant ,ordi& • • • • • +uim a terme el pro-ecte de la reforestació de 'on Mascaró& 'embram plantes) arbres i flors& *enim un #ort escolar i una compostera 'eleccionam els residus del centre& Impulsam la mobilitat sostenible .stal"iam energia i aprofitam l’aigua de plu-a per al reg de les plantes& (padrinam a ximpan/$s del Congo& • 0eim campan1es de solidaritat (berenars solidaris) mercadet solidari&&&) 2ecollim taps de pl%stic amb fins ben3fics& (padrinam un nin #ondurenc& 4articipam en la C52'( 'O!I+62I(& !a nostra escola dóna resposta i presta a-ut a les fam7lies en situació de precarietat econòmica& • +uim a terme pro-ectes com !!.8IM .9 4(2.!!() 4(+2I9' !.C*O2' i 4(+2I9' I90O2M6*IC'& .l que aprenem #o compartim i compartim per aprendre& (ix7) els alumnes de diferents edats s’interrelacionen al "oltant del coneixement& .ls mestres compartim un pro-ecte de l7nia de centre en el que treballam en equip per assegurar una l7nia pedagògica&

• • •