‫‪‬א‪‬א‪ http://www.arab-ency.

comW‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪ /1‬اﻹﻋﺪام )ﻋﻘﻮﺑﺔ ـ(‪.............‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ /2‬اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪...............‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ /3‬إﺟﺎزة اﻟﻌﻤﻞ‪....................‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ /4‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.............‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ /5‬اﻷﺟﻞ‪............................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ /6‬أﺹﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‪.............‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ /7‬اﻻﺳﺘﻴﺪاع‪.......................‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ /8‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪.....................‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ /9‬اﻻﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.....‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ /10‬اﻻﻋﺘﻘﺎل‪.......................‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ /11‬إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪..............‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ /12‬اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻡﺔ )ﻋﻘﺪ ـ(‪.....‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ /13‬اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺠﺮﻡﻲ‪...........‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ /14‬اﻹﻓﻼس‪.......................‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ /15‬اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة‪..............‬‬

‫‪96‬‬

‫‪ /16‬اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ‪................‬‬

‫‪100‬‬

‫‪ /17‬اﻷﺟﺎﻥﺐ )اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ /18‬اﻹِذﻋﺎن )ﻋﻘﺪ ‪.............(-‬‬

‫‪117‬‬

‫‪ /19‬اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪..............‬‬

‫‪121‬‬

‫‪0‬‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬،،‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬

،،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 K
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬la peine de mort‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬ la peine capitale‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K،‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬‫א‬F
‫א‬‫א‬،E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬A‫א‬،‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬KE1775F@‫א‬A‫א‬E1764F@‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬K،‫א‬‫א‬،‫א‬،
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 
2

EF‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

1

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬

،E1864F،E1863F،1862‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

،E18801870F‫א‬‫א‬،E1870F،E1867F‫א‬

 W‫א‬‫א‬K

 KE1897F‫א‬‫א‬،E1890F،E1889F‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

،E1905F‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،E1921F‫א‬،E1922F‫א‬،E1919F‫א‬،E1910F

،E1931F‫א‬،E1930F‫א‬،E1922F‫א‬

،E1949F،E1944‫א‬F ،E1942F
،E1967F‫א‬،1934E1950F‫א‬،E1949F
‫א‬‫א‬‫א‬،E1981F،E1978F،E1965F
،E1897F‫א‬،E1847F،15‫א‬‫א‬
 KE1957F‫א‬،E1957F،E1911F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1959
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 K،

،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

K ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1977
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1980‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1985

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K
 

4

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

3

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

170‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬250
‫א‬،‫א‬‫א‬،
،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

L10L29‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K1985

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 K 105‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬،
 K‫א‬‫א‬

،،‫א‬،
 K،‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬،

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،E‫א‬F‫א‬‫א‬،E‫א‬F

‫א‬،،‫א‬‫א‬

‫א‬،E‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬K‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E‫א‬F
‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F
‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،EF‫א‬‫א‬
 KE‫א‬
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬K‫א‬
6

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬،

‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،1934‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،1965
5

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬

،،‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

enrichissement sans cause‫א‬‫א‬
،‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،
 K@‫א‬A@‫א‬A،
 ‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬A‫א‬EF‫א‬K 
   

 K@

 ‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬K
،،‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬ 
 ‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬،
 K‫א‬،‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬،K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬،

 
 

8

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

7

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
، ‫א‬W‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬W‫א‬‫א‬K
 K

W‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،K‫א‬،،

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  KK‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K 
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬ W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K،
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬،
 K‫א‬‫א‬،‫א‬،
10

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 K

K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬

،‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
9

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬congé‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E1F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،1985
،195991‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

134‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
،‫א‬W‫א‬‫א‬

،‫א‬،

 K‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬ W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،1958
 K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

 K

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

،،‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

44‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
12

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

11

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬E1 J48F‫א‬

٪80،200‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،،
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E J52F‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،180‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬200

،،‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬

‫א‬‫א‬K ،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬44‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬E1 J77F‫א‬

 KE1 J47F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،195991‫א‬58‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬21‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬18‫א‬٪80

1985L9L25‫א‬‫א‬‫א‬2700‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
14

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

134‫א‬‫א‬‫א‬107‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1958
،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬
13

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬56‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K730
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

195991‫א‬63‫א‬،‫א‬‫א‬

٪70‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬٪80‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬

 
 
 

‫א‬،‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

F‫א‬‫א‬‫א‬54‫א‬

 

‫א‬،E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 

،،‫א‬،‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬

 

٪80‫א‬‫א‬

 

 K،‫א‬

 

،‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬55‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬
 K

 
16

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬
15

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،@KKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬A

‫א‬‫א‬‫א‬@KKK‫א‬‫א‬A
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬W
 K
‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬la jurisprudence‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬،‫א‬،
‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
18

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

K ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
17

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

FPréteur‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬
 K@‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬ J‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

@‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K@‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬،‫א‬@A‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،

 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

1966،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K@‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬A
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ J‫א‬‫א‬  ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬K

20

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

19

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬،@‫א‬‫א‬A‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬K
 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬

 ‫א‬
 
 
 
 

22

،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 

،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K

 

‫א‬‫א‬،‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

21

‫א‬‫א‬K

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K ،‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 K  ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬
xz‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬le delai‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬K،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KW‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬،

24

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
 K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،

 

،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K ‫א‬،‫א‬
23

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 W‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 Kxz‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ ،‫א‬،‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬
K‫א‬‫א‬W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬273‫א‬
 K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬
‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

26

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬F،@‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬
،E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K

 W‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
25

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬‫א‬  K1

‫א‬

 K‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬la procédure‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

xz‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬  K2
 K@‫א‬A‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  K3
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬  K4
 K،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WK‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K،‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬،
28

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 
 
27

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬84‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬1953L9L28

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

A‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

30

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

29

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬
 K‫א‬
‫א‬W‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،،‫א‬

  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

32

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬


‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
31

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K

 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

،
‫א‬،،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K ‫א‬
34

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K‫א‬
33

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E xz‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬
 ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬@219A‫א‬
 ‫א‬‫א‬
 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
36

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

35

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K ‫א‬‫א‬‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
38

‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
37

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K 
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬195955‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K ‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
40

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

39

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬L22L‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K3722‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬‫א‬A‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K

‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬30‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
42

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

41

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬69‫א‬F‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE197847
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬mise en disponibilité‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

1945‫א‬‫א‬‫א‬77‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬198611‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K19851
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬
44

‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W
‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬،E
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،EFW

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
43

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

K‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬L60L

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬160‫א‬،@‫א‬A
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬L57L‫א‬LL‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

 ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬
 W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬@A‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬L77L،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫ א‬‫א‬
،LLL57L‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
46

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

45

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬23‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

48

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

47

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬

‫א‬‫א‬AW‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

 

‫א‬‫א‬،‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،،‫א‬‫א‬،
، ،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،

‫א‬W
 K‫א‬،

،،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K@‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬،‫א‬

 K‫א‬
 ‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬F
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E
 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬  ‫א‬‫א‬،‫א‬،

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬،‫א‬‫א‬،،

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

50

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

49

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬،،‫א‬‫א‬ W‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬،

 K‫א‬ ،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،W
 K‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬xz‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،xz‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،،‫א‬‫א‬،‫א‬
 K ،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 ‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،،،‫א‬

‫א‬،‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

W،،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،
،‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬ W‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬392‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
52

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،
xz‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K ‫א‬‫א‬‫א‬،

51

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 W،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 
،la stipulation pour autrui‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬

‫א‬،،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫ א‬‫א‬ J
‫א‬،‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬ J

K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،1804

‫א‬،‫א‬1121‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K
‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K ‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
 
 ‫א‬

1AW‫א‬‫א‬‫א‬155‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬

 

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K@‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 
 

 

 
54

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

53

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
،‫א‬‫א‬W‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،،‫א‬

 K‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬xz‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬،

W‫א‬،،xz‫א‬‫א‬

،‫א‬،،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K@‫א‬‫א‬‫א‬A

‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K

 ‫א‬
‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،@‫א‬
،،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬@A
‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬‫א‬A،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،،،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
56

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬K،‫א‬،‫א‬
55

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
،‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬ W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W3L156‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،A
 K@‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

،،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬،،‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
 K

 K‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬@‫א‬‫א‬‫א‬A،
،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬  ،
 K،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬ ‫א‬،

‫א‬،@‫א‬‫א‬A‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
58

‫א‬‫א‬3L155‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
57

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،x z‫א‬،‫א‬‫א‬

 

‫א‬،،‫א‬،

‫א‬‫א‬detention‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 W،

 K

‫א‬xz‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K،‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬

 

‫א‬1810‫א‬‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫؛‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬1858‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

‫א‬1944‫א‬‫א‬L340L‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬KE44‫א‬F‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬1949L148L‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
60

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

59

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE38‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 KE‫א‬‫א‬‫א‬L167‫א‬F‫א‬EL64‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

E37‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

L3‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬KE1974‫א‬‫א‬L29‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 KE‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬KEL150‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،E1988L11‫א‬‫א‬‫א‬F
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
26‫א‬‫א‬L1985LL6L‫א‬‫א‬

 KEL1978L

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،EL153 J152 J151
 KEL162‫א‬F،E‫א‬F‫א‬
62

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K
61

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬K

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE2L162‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

L58L‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬A

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬

 W‫א‬

 WE56F‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬EL44‫א‬F‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،EL243‫א‬F
K‫א‬‫א‬‫א‬KEL248‫א‬F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE‫א‬L29‫א‬L5L
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬L1988LL1985LL1978L
64

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

63

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬
‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،EL46
‫א‬K‫א‬،

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 KEL50‫א‬F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 
 
 
 

،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬،
 KEL172‫א‬F‫א‬

 
66

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

65

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬
 
‫א‬‫א‬retrial‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
‫א‬241‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E417‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
68

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

67

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬250241‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
241‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

242‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K،‫א‬

K‫א‬‫א‬K ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

70

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

69

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،2370‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
 
 
 
 

72

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K ‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،
،245‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
71

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬le marché de travaux publics ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬@‫א‬A‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K
‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
74

EF‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،
 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬AK‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
73

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬E
E‫א‬F‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
76

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 KE1969228‫א‬‫א‬62‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬KE‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

75

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 K 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
 ‫א‬
 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 
78

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

77

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫؛‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
Kz‫א‬La coparticipation délictuelle‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،x‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

،،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K،‫א‬‫א‬‫א‬‫؛‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،

،،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬A‫א‬W‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K@‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K

K‫א‬@‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬K

@‫א‬‫א‬A،‫א‬،‫א‬‫א‬
 K@‫א‬A

K‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،
80

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
79

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

A‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 K@‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

E‫א‬F‫א‬K
 ‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬K،‫א‬

 K‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬K@A‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K
 W‫א‬‫א‬W‫א‬

 K‫א‬،،‫א‬ K‫א‬
 W،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬AW‫א‬‫א‬
 K@
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬،،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬، K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬،‫א‬
82

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،،‫א‬‫א‬K
 K‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬K‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬
KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

EF‫א‬‫א‬
‫א‬F‫א‬
 KE
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
81

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

E‫א‬‫א‬F

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 W‫א‬‫א‬
K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬F‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
 KE ‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

،‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬EF‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬K‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

،،W
،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

 K‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬W

‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫؛‬‫א‬
  K‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،
،،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬W‫א‬
،‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

K ‫א‬،‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬

 K

84

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

83

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K429‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬
K‫א‬bankruptcy‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
 K
606F‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬1949K‫א‬22‫א‬149‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬1807‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬KE774 J576‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
KE800555‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1962‫א‬
1959‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،
86

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬@manus interjetioA‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬
85

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

413‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬1883‫א‬‫א‬‫א‬K596
1913‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬419 J195‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬

 K389197‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬

،‫א‬‫א‬W‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬ xz‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K

‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
88

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

87

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K،‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 ‫א‬

‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬، K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

90

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،
K،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
89

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،،K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬،،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 K
‫א‬‫א‬K،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬K 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

،W‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
92

 ‫א‬

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
91

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬
 K‫א‬،

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬W‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬،‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K

 K‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

94

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K،‫א‬‫א‬‫א‬

93

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ la volonté unilatérale‫א‬‫א‬‫א‬

    ،‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬ ‫א‬  ، 
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬،‫א‬

   ، ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬
 ،‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬   ،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 

  ‫א‬    ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬

 

 K

 
 

 ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬   

 

 K‫א‬xz‫א‬‫א‬xz‫א‬xz‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

 

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬   ،‫א‬ ‫א‬  K‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

 K
96

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 
95

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  ،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

،  ‫א‬ ‫א‬      ‫א‬    
‫א‬ ‫א‬‫א‬       ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬
 K 
 ‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬    ،‫א‬‫א‬         

‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ،   ‫א‬‫א‬  ‫א‬    ‫א‬

،‫א‬‫א‬ 

 K‫א‬

‫א‬‫א‬     ،‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

،‫א‬‫א‬‫א‬

 K،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬         ‫א‬   ‫א‬‫א‬  ‫א‬ 1

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 K

 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬
‫א‬     ‫א‬‫א‬    K      

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ،‫א‬ K‫א‬ ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬ ‫א‬  
،
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 2

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬       ،‫א‬‫א‬    ،‫א‬ ‫א‬

 K‫א‬

   ‫א‬     ‫א‬  K ‫א‬  ‫א‬ 
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
98

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

97

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬

 ‫א‬
‫א‬Les bonnes moeurs‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،xz‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬         ‫א‬  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬W‫א‬‫א‬K،‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

100

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

99

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬،‫א‬‫א‬،
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K
 K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬
،،K،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 K

،K ،‫א‬‫א‬
102

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

101

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

E‫א‬‫א‬F‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬
 

Condition juridique des étrangers‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K،‫א‬،

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،

 

 K

‫א‬،‫א‬

 

‫א‬،‫א‬،

 

 K

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬،

 

،‫א‬،

 

‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 

K‫א‬‫א‬،

 

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 

A،‫א‬،

 

‫א‬،،@‫א‬

 

 K

 
 

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
104

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 
103

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
K،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،1948‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،1966‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E1969F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬K

 K

xz‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،xz‫א‬

‫א‬،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،xz‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،1923‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
 

106

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

105

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

،xz‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬،،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
108

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬xz‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
107

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 K

E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

110

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬K ‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
109

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،xz ‫א‬xz،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K1972‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬KE‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬W،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
112

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

111

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬،‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬،‫א‬

 K

15‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،197029‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

3‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

29‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬5

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K1970

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬

،‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،197029‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ KE‫א‬F‫א‬
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
114

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

113

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

29‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K197029‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
1350‫א‬‫א‬‫א‬1‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،1981

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

1531‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

 KE1980

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
116

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
 K‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
115

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬xz‫א‬{‫א‬‫א‬

{ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬‫א‬
 K ‫א‬{‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬{‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬
 ‫א‬
‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K{{‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬‫א‬{

‫א‬‫א‬‫א‬{institution‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ {‫א‬

{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
118

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

E JF‫א‬
 ‫א‬
‫א‬{contract of adhesion‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬{
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬AW150‫א‬
{‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ J1AW152‫א‬K@‫א‬{‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J2K‫א‬
 K@‫א‬‫א‬‫א‬
{xz‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

{‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬  {
{‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬{

{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬

{‫א‬{K

{‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬{‫א‬
117

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬{

‫א‬‫א‬119‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬150
 K‫א‬‫א‬‫א‬167‫א‬‫א‬‫א‬149‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬{
 K
‫א‬151‫א‬‫א‬‫א‬152‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬3L167‫א‬‫א‬‫א‬153‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬{‫א‬{‫א‬
 K‫א‬‫א‬{ ‫א‬

‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬{

‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

{ ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬{‫א‬
‫א‬{‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE152 J150F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K ‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬

{ {‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ {‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬{ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
xz‫א‬xz‫א‬xz‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
120

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

119

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

K‫א‬

‫א‬Wexchange

of notes‫א‬‫א‬

‫א‬Ftreaty‫א‬international convention‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬
K‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬

Wunilateral declarations‫א‬‫א‬‫א‬
K

 

‫א‬‫א‬written agreement 
 ‫א‬‫א‬‫א‬2
gentlemen

agreements‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬@ ‫א‬‫א‬A
The Vienna Convention on the Law of Treaties1969‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1945‫א‬‫א‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬
 ‫א‬1964K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
31‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K1965

‫א‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬‫א‬

‫א‬‫ﺍﻻﺴﻡ‬‫א‬ ، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

charter accordagreement‫א‬treatyK
conventionconstitution‫א‬pactcovenant‫א‬
‫א‬A1969‫א‬‫א‬K ‫א‬
K@‫א‬‫א‬

122

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬agreement

= accord‫א‬‫א‬‫א‬1

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 Wmemorandum‫א‬
K
KWproposal‫א‬‫א‬
Wnote verbal‫א‬‫א‬
K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Wprocess

verbal‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ Wmodus

vivendi‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K،
121

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

K‫ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ‬
 ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫א‬،‫א‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫א‬‫א‬،‫א‬
‫ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬‫א‬ 4
 K ‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬xz‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

K‫א‬
 ‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬protocol
،‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K
 ‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬3
K ،،

،‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F1969‫א‬
‫א‬‫א‬1986‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴــﺔ‬‫א‬
،‫א‬،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
A‫א‬1969‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬@‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬EConcordats‫א‬F‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬formal‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

contract  ‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ treaties
‫א‬Law making treaties

،‫א‬،‫א‬،
‫א‬1929Latran‫א‬‫א‬،

K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K1969‫א‬‫א‬‫א‬1945‫א‬‫א‬

،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬closed

‫א‬‫א‬‫א‬

 ،‫א‬open‫א‬‫א‬‫א‬

Kmulti lateralbilateral
124

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 K‫א‬‫א‬
‫ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟــﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬
123

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬

K‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 2

،‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬‫א‬
‫ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ‬A‫א‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬K@ ‫א‬

‫א‬Kfull powers@‫א‬
‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ‬،
،‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬‫א‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬
K‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
peremptory

norm

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬1

W‫א‬،‫א‬
 

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ K
K‫א‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
xz‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
K‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ‬‫א‬،
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‬،‫א‬‫א‬

‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴــل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴــﻲ‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‬K ‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫ ﻭ‬3

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬

‫ﺍﻟﻐـﺵ‬  errorxz‫ﺍﻟﻐﻠـﻁ‬‫א‬‫א‬‫א‬ K

negotiation‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬coeresion‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬corruptionfraud‫ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬signature‫א‬‫א‬

126

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬1969‫א‬K‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬

125

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬،71‫א‬5‫א‬‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،accessionapproval‫א‬acceptance

K‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬

ratification‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
،exchange

of notification  ‫א‬،‫א‬

‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬
‫א‬A‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬84

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K@‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﻋــﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤــﻡ‬

102‫א‬‫א‬‫א‬ .‫ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ‬
‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
128

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬،‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K
 ‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬، 
‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‬104‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

5‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﺴــﺘﻭﺭ‬‫א‬71‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬،

127

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

‫א‬‫א‬K1970184‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬ ‫א‬reservations‫א‬

‫א‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬،،‫א‬
‫א‬‫א‬،،‫א‬‫א‬،‫א‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

W،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬K  ‫א‬
‫ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‬

 K‫א‬‫א‬1982‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫ﺍﻟﺩﺴــﺘﻭﺭ‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬K

 K‫א‬‫א‬19‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،،‫א‬،‫א‬

@
 ‫א‬‫א‬A‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
  ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬25‫א‬‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬،

‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫א‬‫א‬K 

،‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬

1959‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K1888‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

27‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

K‫א‬‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
130

‫א‬‫א‬ 
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬
‫ﻣﻨﻘﻮل‬

129

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

  ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬  ،  ‫א‬‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬

K‫א‬‫א‬

      ‫א‬    ‫א‬     

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬   ،‫א‬  ‫א‬    ،‫א‬ 

KE6L2‫א‬F‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫א‬

    ‫א‬   ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

           ‫א‬   ‫א‬ 

   ‫א‬‫א‬     ‫א‬   K 

  ،The

K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬

most favored nation's clause xz  ‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬         ‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬ 1954‫א‬ 1956‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  

 ‫א‬‫א‬     ‫א‬‫א‬    W‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬ 

‫א‬ ‫א‬      ‫א‬     

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬      ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬‫א‬ 

K‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

 ‫א‬   K‫ﺍﻟﺤﺭﺏ‬

   ،‫א‬   ‫א‬    ‫א‬ 

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ‬

  ‫א‬  ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 1950

 1888  ‫א‬   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

، ‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻼل‬ ‫א‬ ‫א‬ 

K‫א‬‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

K1975‫א‬19671956

 ‫א‬‫א‬‫א‬

،     ،‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

K‫א‬‫א‬‫א‬ ،

‫א‬ ‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

      ‫א‬     ، ‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K
132

K‫א‬
‫ﻣﻨﻘﻮل‬

131

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

 ‫א‬ ‫א‬  ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬   K  ‫א‬  

 ، ‫א‬   ‫א‬ ،‫א‬    W 
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   K      ‫א‬ ‫א‬‫א‬    

،@‫א‬‫א‬A،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬
 ‫א‬   W‫א‬ ‫א‬  ‫א‬      
‫א‬‫א‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫א‬‫א‬
K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‬E‫א‬‫א‬
KE66‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﺸﻜﺭﻱ‬

 

133

‫ﻣﻨﻘﻮل‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful