w

w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
www.dtco.vdo.com
Digitalni tahograf – DTCO 1381
Release 1.4
Uputstvo za upotrebu za poduzetnike i vozače
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
2 DTCO 1381
Ime izdavača
Poštovani korisnici,
Digitalni tahograf, DTCO 1381, sa svojim
sistemskim komponentama je EU-kontrolni
uređaj i odgovara tehničkim specifikacijama
prema smjernici (EEC) 3821/85 prilog I B u
aktuelno važećem izdanju.
Pripremljeni podaci podržavaju …
ț vozača kod pridržavanja socijalnih
propisa u cestovnom saobraćaju
ț i pružaju poduzetniku (uz pomoć
specijalnog softvera) korisne podatke o
korištenju vozača i vozila.
Ovo uputstvo za upotrebu je namijenjeno za
poduzetnika i vozačko osoblje i opisuje
stručno i propisno rukovanje sa DTCO 1381.
Pažljivo pročitajte uputstvo, upoznajte
DTCO 1381.
Dalje informacije o DTCO 1381 kao i
kontaktne adrese pronaći ćete na internetu
pod: www.dtco.vdo.com
Želimo Vam dobru vožnju.
Vaš Continental Automotive GmbH
© 04.11 by Continental Automotive GmbH
Nadležnost za sadržaj:
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
Pridržano pravo na promjene tehničkih detalja u
odnosu na opise, podatke i slike u ovom upustvu za
upotrebu. Dodatno štampanje, prevodi i
umnožavanja nisu dozvoljeni bez pismenog
odobrenja.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Sadržaj
© Continental Automotive GmbH 3
Opće napomene
Sredstva prikazivanja ........................ 8
Rukovanje sa DTCO 1381 .................. 9
Zakonske odredbe ........................... 10
Obaveze vozača ............................. 10
Obaveze poduzetnika ..................... 11
Rukovanje sa printanjima ............... 11
Rukovanje sa tahografskim
karticama .......................................... 12
Čistiti tahografske kartice ............... 12
Uvod
Prvi koraci upotrebe ........................ 14
Za poduzetnika ............................... 14
Za vozača ....................................... 14
Displej elementi i elementni za
upravljanje ........................................ 15
Kratki opis........................................ 15
Varijante displeja ............................. 17
Mod čekanja ................................... 17
Napomena nakon uključenog
paljenja ........................................... 17
Standardni displej ........................... 18
Displej podataka za vrijeme
vožnje.............................................. 18
Displej podataka kod vozila
koje miruje ...................................... 18
Displej poruka ................................ 18
Specijalni displeji ............................. 19
Stanje izrade .................................. 19
Izvan područja rada (Out of scope) . 19
Trajekt ili vožnja vozom .................. 19
Ponašanje kod niskog / prevelikog
napona ........................................... 20
Prekid napona ................................ 20
Način rada "Kompanija"
Funkcije kartice kompanije ............. 22
Meni funkcije u načinu rada
"Kompanija"..................................... 22
Staviti karticu kompanije ................ 23
Unijeti registarsku oznaku............... 24
Pripremiti preuzimanje podataka.... 25
Izvaditi kartice kompanije ............... 26
Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu / vozačke
kartice ................................................ 28
Ručni unosi ...................................... 28
Mogućnosti korekcije ....................... 30
Unos države za vrijeme ručnog
unosa............................................... 31
Prekid postupka unošenja ............... 31
Aktivnost "Vrijeme mirovanja"
naknadno upisati.............................. 32
Radnu smjenu nastaviti ................... 33
Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti
pred jednu smjenu ........................... 34
Podesiti aktivnosti ............................ 35
Ručno podešavanje ........................ 35
Automatsko podešavanje ............... 35
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno * ......... 35
Aktivnosti rukom upisati .................. 36
Podatke vozačke kartice preuzeti .... 37
Izvaditi vozačku karticu/vozačke
kartice ................................................ 38
Vođenje kroz menu kod vađenja
vozačke kartice ............................... 39
Zamjena vozača/vozila kod rada ..... 40
Prateći dokumenti ........................... 41
1
2
3
4
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4 DTCO 1381
Sadržaj
Printer Rukovanje
Staviti papirnu rolu .......................... 44
Printanje podataka ........................... 45
Printanje počinje ............................. 45
Printanje prekinuti ........................... 45
Posebnosti kod printanja ................ 46
Popravite zaglavljeni papir .............. 46
Meni funkcije
Pozvati meni funkcije ....................... 48
U toku vožnje .................................. 48
Kod stojećeg vozila.......................... 48
Prikazati vremena vozačke kartice . 49
Podesiti jezik ................................... 49
Navigacija u meni funkcijama ......... 50
Meni pristup blokiran! ...................... 51
Napustiti meni funkcije .................... 51
Pregled struktura menija ................. 52
Glavni meni printanja vozač-1 /
vozač-2 .............................................. 53
Printati dan ...................................... 53
Printati događaje ............................. 53
Aktivnosti printati ............................. 53
Glavni meni printanja vozila ........... 54
Dan sa masovne memorije
printati ............................................. 54
Događaje sa masovne memorije
printati ............................................. 54
Printati prekoračenja brzine ............ 54
Tehničke podatke printati ............... 54
v-Dijagram printati ........................... 55
Status D1/D2 printati *..................... 55
Printati profile brzine * ..................... 55
Printati profile broja okretaja
motora *........................................... 55
Glavni meni unosa vozač-1 /
vozač-2 .............................................. 56
Unijeti državu start .......................... 56
Unijeti državu kraj ........................... 56
Glavni meni unosa vozila ................ 57
Out start / kraj unijeti ...................... 57
Start trajekt / voz unijeti .................. 57
Podesiti lokalno vrijeme .................. 57
Izvršiti UTC-korekciju ..................... 58
Glavni meni displeja vozač-1 /
vozač-2 .............................................. 59
Glavni meni displeja vozila ............. 60
Poruke
Pojavljuje se poruka ........................ 62
Karakteristike poruka ...................... 62
Potvrda poruka ............................... 63
Pregled događaja ............................ 64
Pregled smetnji ................................ 66
Upozorenja o radnom vremenu ..... 68
Pregled napomena o upravljanju ... 69
Opis proizvoda
Vrste pogona DTCO 1381 ............... 74
Tahografske kartice ........................ 75
Vozačka kartica .............................. 75
Kartica kompanije .......................... 75
Kontrolna kartica ............................ 75
Kartica radionice ............................ 75
Zaključati kartice tahografa............. 75
Prava na pristup tahografskih
kartica ............................................ 76
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj
kartici ................................................. 77
Fiksni podaci na vozačkoj kartici..... 77
Varijabilni podaci vozačke kartice... 77
Fiksni podaci na kartici kompanije .. 78
5
6
7
8
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Sadržaj
© Continental Automotive GmbH 5
Varijabilni podaci na kartici
kompanije ........................................ 78
Podaci u masovnoj memoriji .......... 79
Kratka objašnjenja o pohranjenim
podacima......................................... 79
Vremenski menadžment .................. 80
Preračun na UTC-vrijeme ............... 80
Održavanje i njega ............................ 81
DTCO 1381 čistiti ........................... 81
Obaveza ispitivanja tahografa ........ 81
Ponašanje kod popravka /
Zamjena DTCO 1381 ..................... 81
Odlaganje komponenti .................... 81
Tehnički podaci ................................ 82
DTCO 1381 .................................... 82
Papirna rola .................................... 82
Piktogrami i primjeri
printanja
Pregled pikograma .......................... 84
Piktogram-kombinacije ................... 85
Oznake država ................................. 87
Oznaka regije ................................. 88
Primjeri printanja ............................. 89
Dnevno printanje vozačke
kartice ............................................. 89
Događaji / Smetnje vozačke
kartice ............................................. 90
Dnevno printanje od vozila ............. 91
Događaji / Smetnje vozila ............... 92
Prekoračenja brzine...................... 93
Tehnički podaci .............................. 93
Aktivnosti vozača ............................ 94
v-Dijagram....................................... 94
Status D1/D2 dijagram *.................. 94
Profili brzine * ................................. 95
Profili broja okretaja motora * ......... 95
Objašnjenja o primjerima
printanja ............................................ 96
Legenda podatkovnih blokova......... 96
Svrha sloga podataka kod
događaja ili smetnji ......................... 103
Kodiranje svrhe sloga podataka .... 103
Kodiranje radi bližeg opisa............. 105
Prilog
Sadržaj natuknica............................ 107
Release-pregled .............................. 110
Automatsko podešavanje
aktivnosti nakon paljenja
uključeno/isključeno....................... 111
Bilješke............................................. 112
EC izjava o usklađenosti .................115
9
A
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6 DTCO 1381
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
1
Opće napomene
Sredstva prikazivanja
Rukovanje sa DTCO 1381
Zakonske odredbe
Rukovanje sa tahografskim karticama
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
8 DTCO 1381
Sredstva prikazivanja 1. Opće napomene
1
࡯ Sredstva prikazivanja
U ovom uputstvu za upotrebu pronalazite
slijedeća isticanja:
Koraci radnje
1. Ovaj znak znači radnju – trebate nešto
uraditi. Ili se korak po korak vodite kroz
meni i zahtijevati nešto za unos.
2. Dalje radnje su kontinuirano
numerisane.
Simboli
* Zvijezda označava posebnu opremu.
Napomena: Pridržavajte se
napomena ADR-varijante i opcije
"Automatsko podešavanje aktivnosti
nakon paljenja uključeno/isključeno",
jer pojedine funkcije zavise od
paljenja.
 Ovaj znak pokazuje na kojoj strani ćete
pronaći dalje informacije o temi.
Ovaj znak označava nastavak na
slijedećoj strani.
Prikaz menija
Svjetlucajući redovi ili znakovi u displeju
menija prikazani su kurzivno (1) u ovom
uputstvu za upotrebu.
Definicije
Vozač-1 = Osoba, koje trenutno upravlja
ili će upravljati vozilom.
Vozač-2 = Osoba, koja ne upravlja
vozilom.
Znak upozorenja
Znak upozorenja Vas upozorava
na moguće opasnosti od
povreda ili nezgoda.
Pažnja!
Tekst pored ili ispod ovog simbola
sadrži važne informacije, da bi se
izbjegao gubitak podataka,
spriječila oštećenja na uređaju i
pridržavali zakonski zahtjevi.
Savjet
Ovaj znak Vam daje savjete ili
informacije, koje mogu dovesti do
smetnji kod nepridržavanja.
 Knjiga znači uputu na drugu
dokumentaciju.

= vozač 1
.+ država start
1
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
1. Opće napomene Rukovanje sa DTCO 1381
© Continental Automotive GmbH 9
1
࡯ Rukovanje sa DTCO 1381
ț DTCO 1381 instaliraju i plombiraju
ovlaštene osobe. Molimo da ne
izvodite nikakve zahvate na uređaju
i kablovima.
ț Ne stavljajte druge kartice, na primjer
kreditne kartice, kartice sa
impregnirajućim natpisom ili metalne
kartice itd. u otvor za kartice.
Oštećujete otvor za kartice od
DTCO 1381!
ț Koristite papirne role koje su
preporučene od strane proizvođača i
odobrene (Originalni VDO papir za
printere). Obratite pažnju pri tome na
znak o odobrenju.
 Detalji vidi “Papirna rola” od
stranice 82.
ț Ne pritišćite tipkovne elemente sa
oštrim predmetima ili sa predmetima
koji imaju oštre ivice npr. sa hemijskom
olovkom itd.
ț Očistite uređaj sa lagano navlaženom
krpom ili krpom za čišćenje od
mikrovlakana. (dostupno kod vašeg
nadležnog centra za prodaju & servis.)
 Vidi “Održavanje i njega” od
stranice 81.
Opasnost od nezgode
Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti
poruke na displeju. Također postoji
mogućnost da kartica vozača bude
automatski izbačena.
Neka Vam ovo ne odvuče pažnju,
već svu Vašu pažnju uvijek
okrenite prema saobraćaju.
Opasnost od povrede
Vi i druge osobe bi se mogli
povrijediti na otvorenoj ladici
printera. Otvorite ladicu printera
samo radi stavljanja papirne role!
Zavisno od količine printanja,
termalna glava za printanje se
može jako zagrijati! Sačekajte dok
se glava za printanje ne ohladi prije
nego što stavite novu papirnu rolu.
Opasnost od eksplozije
DTCO 1381 ADR-varijanta * je
koncipirana za rad u eksplozivnom
okruženju.
Molimo da se pridržavate uputa
za transport i rukovanja sa
opasnim tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Da bi se izbjegla šteta na
DTCO 1381, molimo da se
pridržavate slijedećih
napomena!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
10 DTCO 1381
Zakonske odredbe 1. Opće napomene
1
࡯ Zakonske odredbe
Zakonska osnova
Upotreba tahografa je uređena u trenutno
važećem izdanju EC-smjernice 3821/85 u
vezi sa EC-smjernicom br. 561/2006 i
dotičnim nacionalnim zakonima. Ona
prenosi vozaču i vlasniku vozila
(poduzetniku) niz obaveza i odgovornosti.
Slijedeća lista ne pridržava pravo na
potpunost ili pravnu važnost!
̈ Obaveze vozača
ț Vozač treba osigurati propisno
korištenje vozačke kartice i tahografa.
ț Ponašanja kod pogrešnog
funkcionisanja tahografa:
– Vozač mora na odvojenom listu ili
na poleđini papirne role zapisati
podatke o aktivnostima koje
tahograf više ne zapisuje ili printa
bezprijekorno.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati”
od stranice 36.
– Ukoliko povrat do sjedišta
kompanije ne uslijedi u toku jedne
sedmice, popravak tahografa treba
provesti ovlaštena stručna
radionoca na putu.
ț Kod mješovitog rada (upotreba vozila
sa tahografskim listićem i digitalnim
tahografima) potrebno je nositi
potrebne dokumente.
 Vidi “Zamjena vozača/vozila kod
rada” od stranice 40.
ț Kod gubitka, krađe, oštećenja ili
pogrešnog funkcionisanja vozačke
kartice vozač mora na početku i
završetku vožnje izraditi dnevno
printanje od DTCO 1381 i ispuniti sa
ličnim podacima. Eventualno rukom
dopuniti vremena pripravnosti i ostala
radna vremena.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od
stranice 36.
ț Vozačku karticu kod oštećenja ili
pogrešnog funkcionisanja predati
nadležnoj službi odnosno propisno
prijaviti gubitak. Zahtijevati zamjensku
karticu u roku od sedam kalendarskih
dana.
ț Vožnja se može nastaviti bez vozačke
kartice za vremenski period od
15 kalendarskih dana, kada je
potreban povratak vozila do sjedišta
kompanije.
ț Tačne razloge za obnavljanje,
zamjenu vozačke kartice od strane
druge službe zemalja članica, treba
odmah prijaviti nadležnoj službi.
Ko izvodi promjene na tahografu ili
na signalnim linijama, koji utiču na
registraciju i pohranjivanje
tahografa, naročito radi prevare,
može povrijediti zakonske krivične
propise odnosno pravilnike.
Falsifikovanje, sakrivanje ili
uništavanje zapisa tahografa kao i
tahografskih kartica i ištampanih
dokumenata je zabranjeno.

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
1. Opće napomene Zakonske odredbe
© Continental Automotive GmbH 11
1
ț Vozač mora nositi vozačku karticu
nakon isteka njene važnosti još
najmanje 28 kalendarskih dana u
vozilu (propis o vozačkom osoblju u
Njemačkoj).
̈ Obaveze poduzetnika
ț Osigurajte da nakon preuzimanja
vozila u ovlaštenoj radionici odmah
napravite kalibraciju i unesete
registarsku oznaku.
ț Kod stavljanja kartice kompanije od
Vas će se u datom slučaju zahtijevati
da unesete zemlju članicu i registarsku
oznaku vozila u DTCO 1381.
 Vidi “Unijeti registarsku oznaku” od
stranice 24.
ț Na početku korištenja vozila prijavite
kompaniju na DTCO 1381 odnosno
ponovo ga odjavite.
 Detalji vidi “Staviti karticu
kompanije” od stranice 23.
ț Osigurajte da u vozilu ima dovoljno
dopuštenih papirnih rola.
ț Kontrolišite bezprijekornu funkciju
tahografa. Pridržavajte intervale koji su
propisani radi provjere tahografa u
skladu sa zakonskim odredbama.
(Periodična provjera najmanje svake
dvije godine.)
ț Redovno preuzmite podatke sa
masovne memorije od DTCO 1381
kao i sa vozačkih kartica i pohranite
podatke prema zakonskim
odredbama.
ț Popravke i kalibraciju treba izvesti
ovlaštena radionica.
 Detalji vidi “Obaveza ispitivanja
tahografa” od stranice 81.
ț Kontrolišite propisno korištenje
tahografa od strane vozača. Provjerite
u redovnim razmacima vremena
upravljanja i odmora i upozorite na
eventualna odstupanja.
̈ Rukovanje sa printanjima
ț Osigurajte da printanja ne budu
oštećena (nečitka) zbog svjetla ili
sunčevog zračenja, vlažnosti ili topline.
ț Vlasnik vozila/poduzetnik treba čuvati
ispise printanja najmanje dvije godine.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
12 DTCO 1381
Rukovanje sa tahografskim karticama 1. Opće napomene
1
࡯ Rukovanje sa tahografskim karticama
Posjedovanje tahografskih kartica daje
pravo na korištenje DTCO 1381. Područja
djelatnosti i prava na pristup su propisani
od strane zakonodavca.
 Vidi “Tahografske kartice” od
stranice 75.
ț Tahografske kartice ne savijajte i ne
prelamajte, ne koristite za druge svrhe.
ț Ne koristite oštećene tahografske
kartice.
ț Držite kontakte površine čistim, suhim,
bez masnoće i ulja (uvijek pohranitu
zaštitnoj foliji).
ț Zaštitite od direktnog sunčevnog
zračenja (ne smije ležati na armaturi).
ț Ne stavljajte u neposrednu blizinu jakih
elektromagnetnih polja.
ț Ne koristite kartice nakon isteka
važnosti odnosno blagovremeno prije
isteka zahtijevati novu tahografsku
karticu.
̈ Čistiti tahografske kartice
Zaprljane kontakte tahografske kartice
očistite sa lagano navlaženom krpom ili
krpom za čišćenje od mikrovlakana.
(dostupno kod vašeg nadležnog centra za
prodaju & servis.)
Vozačka kartica se odnosi na
osobu. Vozač se se njom
identifikuje prema DTCO 1381.
Vozačka kartica nije prenosiva!
Kartica kompanije je određena za
posjednika i vlasnika vozila sa
ugrađenim digitalnim tahografom i
ne smije se prenijeti na "druge".
Kartica kompanije ne služi za
vožnju!
Da bi se izbjegao gubitak podataka,
pažljivo rukujte sa vašom
tahografskom karticom i
pridržavajte se napomena mjesta
izdavanja za tahografske kartice.
Za čišćenje kontakta tahografske
kartice ne koristite sredstva za
otapanje kao što je razrjeđivač ili
benzin.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
2
Uvod
Prvi koraci upotrebe
Displej elementi i elementni za upotrebu
Varijante displeja
Specijalni displeji
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
14 DTCO 1381
Prvi koraci upotrebe 2. Uvod
2
࡯ Prvi koraci upotrebe
̈ Za poduzetnika
1. Prijavite kompaniju na DTCO 1381.
Stavite karticu kompanije u bilo koji
otvor za karticu.
 Detalji vidi “Staviti karticu
kompanije” od stranice 23.
2. Izvadite karticu kompanije nakon
prijavljivanja ili preuzimanja podataka
iz otvora za kartice.
 Detalji vidi “Izvaditi kartice
kompanije” od stranice 26.
̈ Za vozača
1. Na početku smjene (početak radnog
dana) stavite Vašu vozačku karticu u
otvor za karticu.
 Detalji vidi “Staviti vozačku karticu /
vozačke kartice” od stranice 28.
2. Preko "Ručni unos" dopunite aktivnosti
na Vašoj vozačkoj kartici.
 Detalji vidi “Ručni unosi” od
stranice 28.
3. Sa tipkom za aktivnost postavite
aktivnost koju trenutno želite izvesti.
 Detalji vidi “Podesiti aktivnosti” od
stranice 35.
4. Podesite vrijeme na aktuelno lokalno
vrijeme.
 Detalji vidi “Podesiti lokalno vrijeme”
od stranice 57.
DTCO 1381 je spreman!
5. Važno! Kod pauze ili mirovanja uvijek
postavite aktivnost na "-".
6. Eventualne smetnje na uređaju ili na
sistemskim kompontentama pojavljuju
se na displeju. Potvrdite poruku.
 Detalji vidi “Pojavljuje se poruka” od
stranice 62.
7. Na kraja smjene (završetak radnog
dana) ili zamjene vozila, izvadite Vašu
vozačku karticu iz otvora za kartice.
 Detalji vidi “Izvaditi vozačku karticu/
vozačke kartice” od stranice 38.
8. Aktivnosti prethodnih dana kao i
pohranjeni događaji itd. se mogu
printati ili prikazati preko meni funkcija.
 Detalji vidi “Pozvati meni funkcije”
od stranice 48.
Kartica kompanije ne služi za
vožnju!
Važeći zakonski uslovi za pojedine
zemlje nisu navedeni u ovom
uputstvu za upotrebu i moraju se
također poštivati!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
2. Uvod Displej elementi i elementni za upravljanje
© Continental Automotive GmbH 15
2
࡯ Displej elementi i elementni za upravljanje
̈ Kratki opis
Displej (1)
Zavisno od voznog stanja vozila pojavljuju
se različiti displeji ili se mogu pokazati
podaci.
 Vidi “Varijante displeja” od stranice 17.
Tastatura vozač-1 (2)
Tipka za aktivnosti za vozača-1
 Detalji vidi “Podesiti aktivnosti”
od stranice 35.
Tipka za izbacivanje otvor za
kartice-1
Otvor za kartice-1 (3)
Vozač-1, koji će trenutno upravljati
vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u
otvor za karticu-1.
 Detalji vidi “Staviti vozačku karticu /
vozačke kartice” od stranice 28.
(1) Displej
(2) Tastatura vozač-1
(3) Otvor za kartice-1
(4) Download međuspoj
(5) Tastatura vozač-2
(6) Otvor za kartice-2
(7) Tipka za otključavanje ladice printera
(8) Brid za otkidanje
(9) Meni tipke
(a) Oznaka " " za ADR-varijantu *
(ADR = Europski sporazum o prijevozu
opasnih tvari)
2 4 5 3
8 1 9
6 7
a

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
16 DTCO 1381
Displej elementi i elementni za upravljanje 2. Uvod
2
Download međuspoj (4)
Ispod poklopca nalazi se Download
međuspoj.
 Detalji vidi “Prava na pristup
tahografskih kartica” od stranice 76.
Tastatura vozač-2 (5)
Tipka za aktivnosti za vozača-2
Tipka za izbacivanje otvor za
kartice-2
Otvor za kartice-2 (6)
Vozač-2, koji trenutno neće upravljati
vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u
otvor za karticu-2 (posada vozila).
Tipka za otključavanje ladice
printera (7)
Sa ovom tipkom otključavate ladicu
printera, na primjer za stavljanje papirne
role.
Brid za otkidanje (8)
Preko brida za otkidanje možete od
papirne role odvojiti dio koji je ispisao
ugrađeni printer.
Meni tipke (9)
Za ulaz, displej ili printanje podataka
koristite slijedeće tipke:
/ Izaberite listanjem željenu funkciju
ili izbor. (Moguće pritiskanjem i
držanjem tipke automatskog
ponavljanja.)
Izabranu funkciju / izbor potvrdite ili
poništite.
Pritisnuti i držati, sukcesivno
daljnje prebacivanje do zadnjeg
polja za unos.
Meni korak po korak napustiti ili
prekinuti unos države.
ADR-varijanta * (a)
Oznaka tipa
Oznaka tipa
Nakon otvaranja ladice printera oznaka
tipa sa slijedećim podacima je vidljiva:
Naziv i adresa proizvođača, varijanta
uređaja, serijski broj, godina proizvodnje,
ispitni znak i znak odobrenja i verzija
programa.
Pojedine funkcije, kao što je
umetanje ili vađenje tahografskih
kartica, printanje ili displej podataka
mogući su samo sa danim
kontaktom!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
2. Uvod Varijante displeja
© Continental Automotive GmbH 17
2
࡯ Varijante displeja
Općenito
Displej se sastoji od piktograma i teksta,
pri čemu se jezik automatski podešava
kako slijedi:
ț Prikazani jezik određuje vozačka
kartica, koje je stavljena u otvor za
kartice-1 odnosno bila zadnja stavljena
u DTCO 1381.
ț Ili tahografska kartica sa većom
vrijednosti, npr. kartica kompanije,
kontrolna kartica.
Izaberite jezik
Alternativno uz automatsko podešavanje
jezika sa tahografskom stranicom, možete
individualno podesiti željeni jezik.
 Detalji vidi “Podesiti jezik” od
stranice 49.
̈ Mod čekanja
Displej mod čekanja
U načinu rada rad "o" uključuje
DTCO 1381 u modu čekanja nakon oko 5
minuta pod slijedećim uslovima:
ț paljenje vozila je isključeno
ț i nema poruke.
Pored vremena (1) i načina rada (2)
pojavljuju se podešene aktivnosti (3).
Nakon dalje 3 minute (vrijednost koju
podešava klijent) displej se gasi.
Mod čekanja se uklanja:
ț kada uključite paljenje,
ț pritisnete bilo koju tipku,
ț Ili kada DTCO 1381 javi događaj ili
smetnju.
̈ Napomena nakon uključenog
paljenja
Napomena nakon uključenog paljenja
Ukoliko u otvoru za kartice-1 nema
tahografske kartice, za oko 20 sekundi se
pojavljuje napomena (1), nakon toga se
pojavljuje standardni displej (2).
12:30. o
- -
1 2
3 3
12:31. o 0km/h
- 123456.7km -
12:30. o 0km/h
- 2 kartica! -
1
2
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
18 DTCO 1381
Varijante displeja 2. Uvod
2
̈ Standardni displej
Standardni displej
Kada vozilo vozi a nema prikazane
poruke, automatski se pojavljuje
standardni displej.
(1) Vrijeme
sa simbolom "." = lokalno vrijeme
bez simbola "." = UTC-vrijeme
 Vidi “Vremenski menadžment” od
stranice 80.
(2) Oznaka načina rada "rad"
 Detalji vidi “Vrste pogona
DTCO 1381” od stranice 74.
(3) Brzina
(4) Aktivnost vozač-1
(5) Simbol kartice vozač-1
(6) Ukupno stanje kilometara
(7) Simbol kartice vozač-2
(8) Aktivnost vozač-2
̈ Displej podataka za vrijeme
vožnje
Displej podataka za vrijeme vožnje
Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju meni
tipku, tako se pojave aktuelna vremena
umetnutih vozačkih kartica.
(1) Vrijeme upravljanja "o" vozač-1 od
jednog važećeg prekida vremena
upravljanja.
(2) Važeće vrijeme pauze "u" u
djelimičnim pkreidima od najmanje
15 minuta i slijedećih 30 minuta,
sukladno smjernici (EG) br. 561/2006.
(3) Vremena od vozača-2:
Trenutna aktivnost vrijeme
pripravnosti "m" i trajanje aktivnosti.
Kod ponovljenog pritiskanja jedne meni
tipke ili nakon 10 sekundi pojavljuje se
ponovo standardni displej.
̈ Displej podataka kod vozila koje
miruje
Vozila koje miruje i stavljene vozačke
kartice možete pozvati dalje podatke
vozačke kartice.
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
̈ Displej poruka
Nezavisno od toga koji se displej trenutno
pojavi i da li vozilo stoji ili vozi,
prvenstveno se prikazuju poruke.
 Vidi “Pojavljuje se poruka” od
stranice 62.
12:50. o 75km/h
o2 123456.7km 2m
1 2
4 8
3
5 6 7
Kod nedostajuće vozačke kartice
pojavljuju se vremena, koja su
raspoređena dotičnom otvoru za
kartice "1" ili "2".
1o01h21 u00h15
2m02h05
1 2
3
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
2. Uvod Specijalni displeji
© Continental Automotive GmbH 19
2
࡯ Specijalni displeji
̈ Stanje izrade
Displej stanja izrade
Ukoliko DTCO 1381 još nije aktiviran kao
kontrolni uređaj, tako se pojavljuje "stanje
izrade", simbol "3" (1). Osim kartice za
radionice DTCO 1381 ne prihvata druge
tahografske kartice!
̈ Izvan područja rada
(Out of scope)
Displej izvan područja rada (Out of scope)
Vozilo vozi izvan područja važnosti
smjernice, simbol "OUT" (1).
Ovu funkciju možete podesiti preko
menija.
 Vidi “Out start / kraj unijeti” od
stranice 57.
Slijedeće vožnje mogu biti izvan područja
rada:
ț Vožnje na nejavnim cestama.
ț Vožnje izuzete Zakonom.
ț Vožnje, kod kojih ukupna težina vozila
ne zahtijeva propisno korištenje
DTCO 1381.
̈ Trajekt ili vožnja vozom
Displej Trajekt ili vožnja vozom
Vozilo se nalazi na trajektu ili na vozu,
simbol "s" (1).
Ovu funkciju možete podesiti preko
menija.
 Vidi “Start trajekt / voz unijeti” od
stranice 57.
Molimo da osigurate da
DTCO 1381 bude smjesta
propisno stavljen u pogon od
strane ovlaštene stručne
radionice.
10:30 3o 0km/h
× 56.7km m
1
12:10. o 75km/h
OUT 123456.7km
1
12:40. o s
×2 123456.7km 2m
1
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
20 DTCO 1381
Specijalni displeji 2. Uvod
2
̈ Ponašanje kod niskog /
prevelikog napona
Displej snabdijevanje strujom
Trenutno prenisko ili previsoko
snadbijevanje strujom DTCO 1381
pokazuje se na slijedeći način:
Slučaj 1: "of" (1) nizak napon ili …
Slučaj 2: "o1" (2) prekomjerni napon
DTCO 1381 kao uvijek pohranuje
aktivnosti. Funkcije printanje ili displej
podataka kao i stavljanje ili vađenje
tahografske kartice nisu moguće!
Slučaj 3: "f" (3)
Ovaj slučaj odgovara prekidu napona.
DTCO 1381 ne može ispunjavati svoj
zadatak kao kontrolni uređaj! Aktivnosti
vozača se ne zapisuju.
̈ Prekid napona
Displej poruke "Prekid napona"
Čim se napon pojavi, za oko 5 sekundi
pojavljuje se verzija pogonskog softvera
(1) i verzija softverskog modula
nadogradnje (2).
DTCO 1381 javlja na kraju "Prekid
napona".
12:10. of 45km/h
o2 123456.7km 2m
12:10. f
123456.7km
1
3
12:10. o1 45km/h
o2 123456.7km 2m
2
Ako se na displeju stalno pojavljuje
simbol "f" kod ispravnog napona
ploče, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu! Kod kvara na
DTCO 1381 obavezujete se
zapisati aktivnosti rukom.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od
stranice 36.
!f napajanje
prekid xx
xx.xx.xx
SWUM xx.xx
1
2
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
3
Način rada "Kompanija"
Funkcije kartice kompanije
Staviti karticu kompanije
Pripremiti preuzimanje podataka
Izvaditi kartice kompanije
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
22 DTCO 1381
Funkcije kartice kompanije 3. Način rada "Kompanija"
3
࡯ Funkcije kartice kompanije
Kartica kompanije identifikuje kompaniju i
prijavljuje kompaniju kod DTCO 1381 kod
prvog stavljanja. Ovako su prava na
pristup osigurana samo na podatke koji su
raspoređeni za kompaniju.
Stavljena kartica kompanije ovlašćuje Vas
za slijedeće funkcije:
ț Prijavljivanje i odjavljivanje kompanije
na DTCO 1381, na primjer kod prodaje
vozila, isteka najma vozila, itd.
ț U datom slučaju (jednom) unos zemlje
članice i registraciona oznaka vozila.
ț Pristup podacima masovne memorije i
posebno podacima, koji su
raspoređeni samo ovoj kompaniji.
ț Pristup podacima postavljene vozačke
kartice.
ț Displej, printanje ili preuzimanje
podataka preko Download Interface.
U pojedinim zemljama članicama postoji
obaveza redovnog preuzimanja podataka.
U slijedećim slučajevima preporučuje se
preuzimanje podataka sa masovne
memorije:
ț prodaja vozila,
ț prestank rada vozila,
ț zamjena DTCO 1381 u slučaju kvara.
̈ Meni funkcije u načinu rada
"Kompanija"
Navigacija u okviru meni funkcija slijedi u
principu uvijek prema istoj sistematici.
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
Ako se u otvoru za kartice-2 nalazi na
primjer kartica kompanije, ovako svi glavni
meniji ostaju zaključani, a koji su
raspoređeni otvoru za kartice-2.
 Vidi “Meni pristup blokiran!” od
stranice 51.
U ovom slučaju mogu se prikazati, printati
ili preuzeti samo podaci stavljene vozačke
kartice u otvor za kartice-1.
 Vidi “Pregled struktura menija” od
stranice 52.
Kompanija osigurava propisnu
upotrebu kartica kompanija.
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
Kartica kompanije je koncipirana
isključivo za menadžment podataka
kompanije i ne služi za vožnju. Ako
vozite sa karticom kompanije,
pojavljuje se poruka.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
3. Način rada "Kompanija" Staviti karticu kompanije
© Continental Automotive GmbH 23
3
࡯ Staviti karticu kompanije
Staviti karticu kompanije
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
2. Stavite Vašu karticu kompanije – sa
čipom prema gore i strelicom prema
naprijed – u bilo koji otvor za karticu.
Kartica kompanije određuje jezik na
displeju. Alternativno možete
individualno podesiti željeni jezik.
 Vidi “Podesiti jezik” od
stranice 49.
Korak / Displej menija Objašnjenje / Značenje
3. Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde pojavljuju se
podešeno lokalno vrijeme "12:50." i UTC-vrijeme
"10:50UTC" (vremensko odstupanje = 2 sata).
4. Pojavljuje se naziv kompanije. Tačkice koje se
pojavljuju pokazuju čitanje kartice kompanije.
U datom slučaju DTCO 1381 zahtijeva od Vas da
unesete registarsku oznaku.
ț "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom ,
 vidi stranica 24.
5. Kod prvog stavljanja kartice kompanije slijedi
automatski prijavljivanje kompanije na DTCO 1381.
Funkcija blokade kompanije je aktivirana. Ovako je
osigurano da podaci koji su specifični za kompaniju
ostanu zaštićeni!
6. Nakon čitanja se pojavljuje standardni displej.
DTCO 1381 je postavljen na način rada "Kompanija",
simbol "ó" (1).
welcome
12:50. 10:50UTC
2 Sped. Muster
...... ó
ó÷A kompanija
zaključan
ili
ó već
zaključan
12:51. ó 0km/h
-2 123456.7km 2-
1
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
24 DTCO 1381
Staviti karticu kompanije 3. Način rada "Kompanija"
3
̈ Unijeti registarsku oznaku
Korak / Displej menija Objašnjenje / Značenje
1.
Pojavljuje se bočni upit,
ț "Da" odabrati i potvrditi.
Ulaz:
Odaberite željenu funkciju sa tipkama
ili i potvrdite izbor sa tipkom .
Unos ispravite:
Sa tipkom korak po korak nazad do
prethodnog mjesta navigirati i ponoviti
unos(e).
Printanje: Tehnički podaci
2.
ț Državu izabrati i potvrditi.
Prvo mjesto za unos svjetluca "_".
ț Željeni znak izabrati i potvrditi.
ț Postupak ponoviti, maksimalno 13 mjesta.
3.
ț Ako je potrebno manje mjesta, tipku pritisnuti i
držati, zadnje mjesto svjetluca.
ț Unos potvrditi još jedan put sa tipkom .
4.
Automatski slijedi jedan kontrolni ispis.
5.
ț Molimo da kontrolišete svoj unos!
ț "Da" odabrati i potvrditi.
Ako je registarska oznaka pogrešna, "Ne" odabrati i
potvrditi. Pojavljuje se korak 1, ponovite unos.
Napomena: Unos registarske oznake je jedan. Slijedeće promjene su moguće samo
preko kvalifikovane stručne radionice.
A reg. oznaku
unijeti? da
------------------------
v 25.04.2011 10:50 (UTC)
-----------v------------
1ov
-----------ó------------
ó Sped. Effinger
ó2D /12341234123412 3 4
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS WM 877
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
H.-Hertz-Str.45 78052
VS-Villingen
1381.12345678901234567
e1-84

država: D
VS WM
država: D
država: D
VS WM 877 _
A reg. oznaku
potvrditi? ne
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
3. Način rada "Kompanija" Pripremiti preuzimanje podataka
© Continental Automotive GmbH 25
3
࡯ Pripremiti preuzimanje podataka

Priključak na Download međuspoj
1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.
2. Povežite Laptop (4) sa Download
međuspojem (2).
3. Pokrenite softver za iščitavanje.
4. Ili umetnite Downloadkey (3) u
Download međuspoj.
Oznaka: Prenos podataka u toku
Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se
simbol (5).
5. Nakon preuzimanja podataka molimo
da zatvorite pokrovnu kapu (1).
Oznaka podataka
Prije preuzimanja podataka DTCO 1381
označava kopirane podatke sa digitalnim
potpisom (oznakom). Na osnovu ovog
potpisa podaci se mogu pripisati
DTCO 1381 i provjeriti njihova potpunost i
originalnost.
Daljinsko preuzimanje * (Remote)
Sa sistemom flotnog menadžmenta
podaci se mogu također daljinski preuzeti
nakon uspješnog prepoznavanja kartice
kompanije.
Opasnost od eksplozije
Molimo da se pridržavate uputa za
transport i rukovanja sa opasnim
tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Kod utovara i istovara opasnog
tereta …
ț pokrovna kapa (1) mora biti
zatvorena
ț i ne smije slijediti
preuzimanje podataka.
2
1
3
4
Ni u kojem slučaju ne prekidajte
vezu sa Download međuspojem. Kod
ADR-varijante * ostavite kontakt
uključeno.
5
12:51.|ó 0km/h
-2 123456.7km 2-
 Detaljne informacije o softveru za
iščitavanje možete pogledati u
dotičnoj dokumentaciji.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
26 DTCO 1381
Izvaditi kartice kompanije 3. Način rada "Kompanija"
3
࡯ Izvaditi kartice kompanije
Zahtijevati karticu kompanije
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
2. Pritisnite odgovarajuću tipku za
izbacivanje od otvora za kartice u
kojem se nalazi kartica kompanije.
Karticu kompanije možete izvaditi iz
otvora za kartice samo kada vozilo
stoji.
Korak / Displej menija Objašnjenje / Značenje
3. Pojavljuje se naziv kompanije. Pokretna traka pokazuje
da DTCO 1381 prenosi podatke na karticu kompanije.
4. Kompaniju ne odjavljivati:
ț "Ne" sa tipkama / odabrati i potvrditi sa
tipkom .
Kompaniju odjaviti:
ț "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom .
Funkcija blokade kompanije je deaktivirana. Pohranjeni
podaci Vaše kompanije ostaju blokirani za stranu
kompaniju.
5. Kartica kompanije je aktivirana, pojavljuje se standardni
displej.
Eventualno se može pojaviti napomena da predstoji
periodično ispitivanje ili da ističe važnost kartice
kompanije,  vidi stranica 72.
DTCO 1381 je ponovo postavljen na način rada "Rad",
simbol "o" (1).
Obratite pažnju: Postupak izbacivanja iz otvora za kartice-2 je blokiran kod
otvorene ladice printera! Slijedeća napomena za rukovanje Vas na to upozorava.
2 Sped. Muster
......nnaaBB88 ó
ó÷A otključan
kompanija? da
ó÷A otključan
kompanija? ne
ó÷A kompanija
otključan
13:10. o 0km/h
×2 123456.7km m
1
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
4
Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu/vozačke kartice
Podesiti aktivnosti
Podatke vozačke kartice preuzeti
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
Zamjena vozača/vozila kod rada
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
28 DTCO 1381
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice 4. Način rada "Rad"
4
࡯ Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
Napomena za upravljanje nakon uključenog
kontakta Vozačka kartica u otvoru za karticu-1
nedostaje.
Stavljanje vozačke kartice je moguće
također i kod vožnje, međutim ovaj
postupak se javlja kao događaj i
pohranuje!
 Vidi “Pregled događaja” od stranice 64.
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
2. Vozač-1, koji će upravljati vozilo,
stavlja svoju vozačku karticu – sa
čipom prema gore i strelicom prema
naprijed – u otvor za kartice-1.
3. Slijedeći tok je vođen menijem,
 vidi stranica 29.
4. Čim je vozačka kartica vozača-1
učitana, vozač-2 stavlja svoju vozačku
karticu u otvor za kartice-2.
Napomena
Meni vođenje slijedi na jeziku koji je
stavljen na vozačkoj kartici. Alternativno
možete individualno podesiti željeni jezik.
 Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.
̈ Ručni unosi
Primjer za nepoznati vremenski period
Nakon svakog stavljanja vozačke kartice
mogući su slijedeći unosi:
ț Aktivnost vrijeme mirovanja "-"
naknadno upisati; primjer 1,
 vidi stranica 32.
ț Radnu smjenu nastaviti; primjer 2,
 vidi stranica 33.
ț Radnu smjenu nastaviti, završiti i/ili
aktivnosti staviti pred radnu smjenu;
primjer 3,  vidi stranica 34.
Prema ispravnom načinu
postupanja sukladno smjernici i
u interesu sigurnosti u
saobraćaju, molimo da vozačku
karticu/vozačke kartice stavljate
samo kada vozilo miruje.
Vozač-1
Sukladno smjernici, aktivnosti koje
se ne mogu zapisati na vozačkoj
kartici treba naknadno unijeti
ručno. (Detalji o aktivnostima,
 vidi stranica 35.)
o
Vađenje (15.04.11) Stavljanje (18.04.11)
Nepoznati vremenski period
16:31 Lokalno vrijeme 07:35 Lokalno vrijeme

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
© Continental Automotive GmbH 29
4
Osnovni postupak
ț Odaberite željenu funkciju, aktivnost ili
brojačnu vrijednost sa tipkama /
u polju za unos.
ț Potvrdite izbor sa tipkom .
Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde
pojavljuju se podešeno lokalno vrijeme
"07:35." i UTC-vrijeme "05:35UTC"
(vremensko odstupanje = 2 sata).
Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna
traka pokazuje čitanje vozačke kartice.
Za oko 4 sekunde pojavljuje se datum i
vrijeme zadnjeg vađenja kartice u
lokalnom vremenu (simbol ".").
ț Ukoliko ne želite naknadno unijeti
aktivnost, "Ne" odabrati.
ț Sa "Da" DTCO 1381 zahtijeva od Vas
da poduzmete ručni unos.
"M" = Ručni unos;
"-" = unos za polje aktivnosti svjetluca
Pojavljuje se vrijeme između vađenja
(1. red) i aktuelnog postupka stavljanja
(2. red = blok unosa) u lokalnom vremenu.

Sukcesivno možete unijeti logično
moguće varijable (svjetlucajuća polja za
unos) slijedećim redoslijedom:
"Aktivnost – dan – mjesec – godina – sat –
minuta".
Postupak završava, kada je vrijeme
postupka stavljanja dostignuto.
ț Unos potvrditi sa "Da".
ț "Ne" odabrati.
 Vidi “Mogućnosti korekcije” od
stranice 30.
1.
2.
3.
welcome
07:35. 05:35UTC
1 Maier
.... o
zadnjes vađenja
15.04.11 16:31.
4.
5.
1M ulaz
dodatak? da
1M ulaz
dodatak? ne
M 15.04.11 16:31
- 18.04.11 07:35

6.
7.
M 15.04.11 16:31
m 16.04.11 09:35
M 15.04.11 16:31
m 16.04.11 07:35
1M potvrditi
ulaz? ne
1M potvrditi
ulaz? da
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
30 DTCO 1381
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice 4. Način rada "Rad"
4
Slijedeći zahtjev se pojavljuje, kada je kod
zadnjeg vađenja uneseno "država kraj".
ț Državu izabrati i potvrditi.
ț U datom slučaju regiju izabrati i
potvrditi.
ț Sa tipkom možete prekinuti unos
države.
Pojavljuje se standardni displej.
Prethodno pokazani simboli kartice imaju
slijedeće značenje:
ț "." Vozačka kartica se nalazi u otvoru
za kartice.
ț "." Možete početi vožnju, releventni
podaci su učitani.
Ako se pritisne meni tipka ili tipka za
izbacivanje, pojavljuje se poruka.
̈ Mogućnosti korekcije
Direktno u bloku unosa možete izabrati
moguće varijable sa tipkom (povratni
korak) i korigovati.
Ukoliko upit: "M potvrditi ulaz?" negirate,
prvo se pojavljuje korak 4 i na kraju prvi
potpuni blok unosa (korak 5).
Moguće varijable možete sukcesivno
korigovati.
8.
9.
.+ država start
:E
.+ regija start
E AN
07:36. o 0km/h
-2 123456.7km -
Za vrijeme postupka čitanja
vozačke kartice pojedinačne
funkcije privremeno nisu moguće:
ț Pozivanje meni funkcija
ț Zahtijevanje tahografske kartice
molimo
pričekajte!
12 izbacivanje
nije moguće xx
odnosno
4.
5.
Sa tipkom pritisnuti i držati,
skačete do slijedećeg polja za unos
odnosno u slijedeći potpuni blok
unosa.
1M ulaz
dodatak? da
M 15.04.11 16:31
m 16.04.11 07:35
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
© Continental Automotive GmbH 31
4
̈ Unos države za vrijeme ručnog
unosa
ț U prvom polju za unos "-" simbol
"-.? država kraj" odabrati i
potvrditi.
ț Državu izabrati i potvrditi.
Ili:
ț Simbol ".+? država start"
odabrati i potvrditi.
ț Državu izabrati i potvrditi.
Izbor država
Zadnje unesena država se pojavljuje prva.
Sa tipkama / pojavljuju se na kraju
zadnje unesene četiri države. Oznaka:
Dvotačka kod oznake države ":B".
Dalji izbor slijedi u abecednom redu počev
od slova "A":
ț sa tipkom A, Z, Y, X, W, … itd.;
ț sa tipkom A, B, C, D, E, … itd.
 Vidi “Oznake država” od stranice 87.
̈ Prekid postupka unošenja
Ukoliko ne slijedi unos kod postupka
unošenja, pojavljuje se nakon 30 sekundi
slijedeći displej.
Ukoliko u roku od daljih 30 sekundi bude
pritisnuta tipka , unos se može
nastaviti.
Nakon ovog vremena ili kod početka
vožnje pročita se vozačka kartica do kraja
i pojavljuje se standardni displej. Već sa
tipkom potvrđene unose pohranjuje
DTCO 1381.
1.
2.
-.? država kraj
:D
M 28.10.11 16:50
-.? država kraj
M 28.10.11 17:45
- 07.11.11 14:00
.+? država start
:A
M 07.11.11 12:10
.+? država start
M 07.11.11 12:10
- 07.11.11 14:00
Pritiskanjem i držanjem tipke /
ubrzava se izbor (automatsko
ponavljanje funkcija).
1= molimo
unesite
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
32 DTCO 1381
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice 4. Način rada "Rad"
4
̈ Aktivnost "Vrijeme mirovanja" naknadno upisati
Primjer 1:
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Tipku pritisnuti i držati.
2. Automatski prelaz na zadnje polje za
unos (minute svjetlucaju).
3. Sa tipkom unos potvrditi.
1)
Pojavljuje se, kada je kod zadnjeg
vađenja uneseno "Država kraj".
M 15.04.11 16:31
- 18.04.11 07:35
zadnjes vađenja
15.04.11 16:31.
1M ulaz
dodatak? da
M 15.04.11 16:31
- 18.04.11 07:35
Postupak stavljanja
1M potvrditi
ulaz? da
.+ država start
:D
07:36. o 0km/h
-2 123456.7km -
1)
Aktivnost potvrditi
1
1
- o
Vrijeme mirovanja naknadno upisati
Vađenje (15.04.11) Stavljanje (18.04.11)
16:31 Lokalno vrijeme 07:35 Lokalno vrijeme
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
© Continental Automotive GmbH 33
4
̈ Radnu smjenu nastaviti
Primjer 2:
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Prvu aktivnost "×" podesiti i potvrditi.
2. Dan podesiti i potvrditi, sate podesiti i
potvrditi, minute podesiti i potvrditi.
3. Željenu aktivnost "m" podesiti i potvrditi.
4. Tipku pritisnuti i držati, minute
svjetlucaju.
5. Sa tipkom unos potvrditi.
M 24.02.09 23:32
× 25.02.11 00:20
M 24.02.11 23:32
× 25.02.11 02:30
zadnjes vađenja
24.02.11 23:32.
1M ulaz
dodatak? da
M 24.02.11 23:32
- 25.02.11 02:30
Postupak stavljanja
1M potvrditi
ulaz? da
02:31. o 0km/h
-2 123456.7km -
M 25.02.09 00:20
m 25.02.11 02:30
M 25.02.11 00:20
- 25.02.11 02:30
Aktivnost / datum upisati
1
1
Aktivnosti dopuniti
Vađenje (24.02.11) Stavljanje (25.02.11)
23:32 Lokalno vrijeme 02:30 Lokalno vrijeme
00:20 Lokalno vrijeme
× m o
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
34 DTCO 1381
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice 4. Način rada "Rad"
4
̈ Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti pred jednu smjenu
Primjer 3:
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Prvu aktivnost "×" sa datumom,
vremenom podesiti i potvrditi.
2. Simbol "-.? država kraj" odabrati
i potvrditi.
3. Državu izabrati i potvrditi.
4. Aktivnost "?" = nepoznato vrijeme sa
datumom, vremenom podesiti i
potvrditi.
5. Istu sistematiku ponoviti, dok se ne
dostigne vrijeme postupka stavljanja.
M 14.11.11 12:10
.+? država start
M 05.11.11 18:45
-.? država kraj
M 05.11.11 17:50
× 05.11.11 18:45
zadnjes vađenja
05.11.11 17:50.
1M ulaz
dodatak? da
M 05.11.11 17:50
- 14.11.11 14:00
Postupak stavljanja
14:01. o 0km/h
-2 123456.7km -
M 28.10.11 18:45
? 14.11.11 12:10
M 05.11.11 18:45
- 14.11.11 14:00
Aktivnost / datum upisati
-.? država kraj
:D
.+? država start
:A
M 28.10.11 17:45
m 14.11.11 14:00
M 14.11.11 12:10
- 14.11.11 14:00
Državu unijeti
1
1
1M potvrditi
ulaz? da
× m ?
18:45 12:10
Kraj smjene
Aktivnosti
Aktivnosti dopuniti Vrsta smjene
Vađenje (05.11.11) Stavljanje (14.11.11)
17:50 Lokalno vrijeme 14:00 Lokalno vrijeme
prethodno
postaviti
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Podesiti aktivnosti
© Continental Automotive GmbH 35
4
࡯ Podesiti aktivnosti
̈ Ručno podešavanje
Podesiti aktivnosti
1. Vozač-1 pritišće tipku .
Pritisnite tipku toliko često, dok se
željena aktivnost (- m ×) ne pojavi na
displeju (1).
2. Vozač-2 pritišće tipku .
̈ Automatsko podešavanje
DTCO 1381 uključuje automatski na
slijedeće aktivnosti:
̈ Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno *
Nakon paljenja uključeno/isključeno
DTCO 1381 može uključivati na definiranu
aktivnost; na primjer "-".
Aktivnost (1) i/ili (2), koja se na osnovu
paljenja uključuje ili isključuje automatski
mijenja, svjetluca za oko 5 sekundi i
vidljiva je samo u standardnom displeju.
Svjetlucanje aktivnosti
o = Vrijeme upravljanja (automatski kod
vožnje)
× = Sva ostala radna vremena
m = Vremena pripravnosti (vremena
čekanja, vrijeme kao suvozač,
vrijeme u kabini za spavanje za
vrijeme vožnje za vozača-2)
- = Pauze i odmori
Podešavanje aktivnosti je moguće
samo kod vozila koje stoji!
Vozač-1
Vozač-2
1

kod … Vozač-1 Vozač-2
Vožnja o m
Zaustavljanje
vozila
× m
Važno!
Kod kraja smjene ili pauze uvijek
postavite aktivnost na "-". U
suprotnom DTCO 1381 pohranjuje
za vozača-1 ostalo radno
vrijeme "×" a za vozača-2 vrijeme
pripravnosti "m"!
Promijenite prema potrebi
podešenu aktivnost prema vašoj
sadašnjoj aktivnosti.
18:01. o 0km/h
-2 123456.7km 2-
1 2
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
36 DTCO 1381
Podesiti aktivnosti 4. Način rada "Rad"
4
Napomena
Koju aktivnost nakon paljenja uključeno/
isključeno DTCO 1381 automatski
podešava, može biti programirano od
strane ovlaštene radionice prema želji
klijenta;  vidi stranica 111.
̈ Aktivnosti rukom upisati
Vi kao vozač prema smjernici ste
obavezni, u slijedećim slučajevima
aktivnosti rukom zapisati:
ț Kod kvara DTCO 1381.
ț Kod gubitka, krađe, oštećenja ili
pogrešne funkcije vozačke kartice na
početku i na kraju vožnje potrebno je
izraditi dnevno printanje od
DTCO 1381. Eventualno morate
rukom dopuniti vremena pripravnosti i
ostala radna vremena.
Na poleđini papirne role imate mogućnost
da upišete vaše aktivnosti rukom (2)
i da upotpunite printanje sa ličnim
podacima (1).
Ručno unošenje aktivnosti
Lični podaci
1
2
o Ime i prezime
o2 Broj vozačke kartice ili vozačke
dozvole
ANo. Registarska oznaka
.+ Mjesto kod početka smjene
+. Mjesto kod kraja smjene
+km km-stanje kod kraja smjene
km+ km-stanje kod početka smjene
km Voženi kilometri
Dat. Datum
Sig. Vlastoručni potpis
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Podatke vozačke kartice preuzeti
© Continental Automotive GmbH 37
4
࡯ Podatke vozačke kartice preuzeti

Priključak na Download međuspoj
1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.
2. Povežite Laptop (4) sa Download
međuspojem (2).
3. Pokrenite softver za iščitavanje.
4. Ili umetnite Downloadkey (3) u
Download međuspoj.
Oznaka: Prenos podataka u toku
Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se
simbol (5).
5. Nakon preuzimanja podataka molimo
da zatvorite pokrovnu kapu (1).
Oznaka podataka
Kopirani podaci se označavaju sa
digitalnim potpisom (oznakom). Na
osnovu ovog potpisa podaci se mogu
pripisati vozačkoj kartici i provjeriti njena
potpunost i originalnost.
Opasnost od eksplozije
Molimo da se pridržavate uputa za
transport i rukovanja sa opasnim
tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Kod utovara i istovara opasnog
tereta …
ț pokrovna kapa (1) mora biti
zatvorena
ț i ne smije slijediti
preuzimanje podataka.
2
1
3
4
Molimo da pazite na to da je
stavljena smao jedna vozačka
kartica! U suprotnom nema prenosa
podataka.
5
12:51.|o 0km/h
-2 123456.7km -
Ni u kojem slučaju ne prekidajte vezu
sa Download međuspojem. Kod
ADR-varijante * ostavite kontakt
uključeno.
 Detaljne informacije o softveru za
iščitavanje možete pogledati u
dotičnoj dokumentaciji.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
38 DTCO 1381
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice 4. Način rada "Rad"
4
࡯ Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice

Zahtijevati vozačku karticu
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
2. Podesite odgovarajuću aktivnost; na
primjer kod kraja smjene na "-".
3. Odgovarajuću tipku za izbacivanje
za otvor za kartice-1 ili otvor za
kartice-2 pritisnuti.
Slijedeći tok je vođen menijem.
 Vidi “Vođenje kroz menu kod
vađenja vozačke kartice” od
stranice 39.
Čim zatvorite ladicu printera, slijedi
postupak izbacivanja.
U principu vozačka kartica može
ostati u otvoru za kartice kod kraja
smjene. Da bi se međutim izbjegla
zloupotreba, molimo da izvadite
vozačku karticu iz DTCO 1381!
Kod promjene vozača ili vozila u
principu izvadite vozačku karticu iz
otvora za kartice.
 Vidi “Zamjena vozača/vozila kod
rada” od stranice 40.
Vozačku karticu možete izvaditi iz
otvora za kartice samo kada vozilo
stoji.
Postupak izbacivanja iz otvora za
kartice-2 je blokiran kod otvorene
ladice printera! Slijedeća napomena
za rukovanje Vas na to upozorava.
1v ladica
otvorena xx
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
© Continental Automotive GmbH 39
4
̈ Vođenje kroz menu kod vađenja vozačke kartice
Korak / Displej menija Objašnjenje / Značenje
1.
Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna traka pokazuje
da DTCO 1381 prenosi podatke na vozačku karticu.
2.
ț Državu izabrati i potvrditi.
ț U datom slučaju regiju izabrati i potvrditi.
ț Sa tipkom možete prekinuti unos države.
Odaberite zemlju sa tipkama ili
i potvrdite izbor sa tipkom .
3.
ț Ukoliko Vam je potrebno printanje "Da" odaberite
i potvrdite.
ț Ukoliko Vam nije je potrebno printanje "Ne"
odaberite i potvrdite.
4.
Kod izabrane funkcije pojavljuje se na displeju nastavak
radnje.
5.
Vozačka kartica je aktivirana, pojavljuje se standardni
displej.
Eventualno se može pojaviti napomena
da predstoji periodično ispitivanje ili da
ističe važnost vozačke kartice,
 vidi stranica 72.
1 Maier
......nnaaBB o
-. država kraj
E AN
-. država kraj
:E
24h2v dan
26.10.11 da
24h2v dan
26.10.11 ne
printanje
start ...
15:05. o 0km/h
- 123456.7km -
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
40 DTCO 1381
Zamjena vozača/vozila kod rada 4. Način rada "Rad"
4
࡯ Zamjena vozača/vozila kod rada
Zamijeniti vozačku karticu/vozačke kartice
Slučaj 1:
Osoblje se mijenja međusobno,
vozač-2 postaje vozač-1
1. Vozačke kartice izvaditi iz otvora za
karatice i staviti u drugi otvor za
kartice.
Vozač-2 (sada vozač-1) stavlja prvo
svoju vozačku karticu u otvor za
kartice-1 a vozač-1 (sada vozač-2)
stavlja svoju vozačku karticu u otvor za
kartice-2.
2. Postaviti željenu aktivnost.
Slučaj 2:
Vozač-1 i/ili vozač-2 napuštaju vozilo
1. Dotični zahtijeva svoju vozačku
karticu, izrađuje eventualno dnevno
printanje i uzima vozačku karticu iz
DTCO 1381.
2. Novo osoblje u vozilu stavlja vozačku
karticu, zavisno od funkcije (vozač-1 ili
vozač-2) u otvor za kartice.
Slučaj 3 – Mješoviti rad:
Upotreba u vožnji sa različitim tipovima
tahografa
ț Na primjer tahografi sa zapisom na
tahografskom listiću ili …
ț Digitalni tahografi sa vozačkom
karticom sukladno EC smjernici (EEC)
br. 3821/85 I B, na primjer
DTCO 1318.
Za tekući i za prethodna 28 dana vozač
mora kod kontrole pokazati slijedeće:
ț vozačku karticu (1),
ț relevantna dnevna printanja iz
digitalnog tahografa (2), na primjer kod
oštećenja ili pogrešne funkcije
vozačke kartice,
ț ispisane tahografske listiće (3)
ț kao i eventualne ručno napisane
zapise aktivnosti.
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
2
1
3
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
4. Način rada "Rad" Zamjena vozača/vozila kod rada
© Continental Automotive GmbH 41
4
̈ Prateći dokumenti
Prema smjernici 2006/22/EC Evropske
komisije vozač mora pokazati uvjerenje o
slijedećoj okolnosti prethodnih 28 dana:
ț Vremenski period u kojem se vozač
nalazio na bolovanju.
ț Vremenski period u kojem se vozač
nalazio na odmoru.
ț Vremenski period za jednu vožnju,
koja je izvedena izvan područja
primjene smjernice (EC) br. 561/2006
ili AETR.
Izvod: Formular aktivnosti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:EN:PDF
 Izdanje formulara koji se može
printati pronaći ćete na internetu na:
ec.europa.eu
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
42 DTCO 1381
4
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
5
Printer Rukovanje
Staviti papirnu rolu
Printanje podataka
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
44 DTCO 1381
Staviti papirnu rolu 5. Printer Rukovanje
5
࡯ Staviti papirnu rolu
Pritisnuti tipku za otključavanje
1. Pritisnuti tipku za otključavanje; ladica
printera se otvara.
Staviti papirnu rolu
2. Novu papirnu rolu postaviti prema slici.
3. Zatvorite ladicu printera na sredini.
Printer automatski pokreće protjecanje
papira.
4. Printer je spreman za korištenje.
Možete početi printanje, odnosno
prekinuto printanje (kod isteka papira)
će se automatski nastaviti.
Molimo obratite pažnju
Koristite (naručite) samo papirne
role (originalni VDO papir za
printere) na kojima su vidljive
slijedeće oznake:
ț Tahograf-tip (DTCO 1381) sa
ispitnom oznakom " "
ț i znakom o dopuštenosti " "
ili " ".
Opasnost od povrede
Zavisno od količine printanja,
termalna glava za štampanje se
može jako zagrijati. Možete opeći
prste!
Postupajte pažljivo kod postavljanja
papirne role ili sačekajte dok se
glava za štampanje ne ohladi.
1
Uvjerite se pri tome, da se papirna
rola u ladici printera ne zaglavi i
početak papira (1) ne proširi preko
ruba ladice printera!
Opasnost od povrede
Pazite na to, da je ladica printera
uvijek zatvorena. Vi i druge osobe
bi se mogli povrijediti na otvorenoj
ladici printera.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
5. Printer Rukovanje Printanje podataka
© Continental Automotive GmbH 45
5
࡯ Printanje podataka
̈ Printanje počinje
1. Ili ćete biti upitani preko menija
vođenja prema " Izvaditi vozačku
karticu” (1) za dnevno printanje ili
zahtijevati preko menija za
odgovarajuće printanje (2).
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
2. Potvrdite displej menija sa tipkom ,
printanje počinje.
3. Pričekajte dok se printanje ne završi.
Odvojite printanje od role papira
4. Printanje preko ivice za otkidanje –
prema gore ili prema dolje povući – da
odvojite papirnu rolu.
5. Printanje čuvati zaštičeno od
onečišćenja, svjetla i sunčevih zraka.
̈ Printanje prekinuti
1. Izaberite, dok je printanje već
pokrenuto, još jednom trenutno
printanje sa tipkom , tako se
pojavljuje slijedeći upit.
2. Željenu funkciju sa tipkom /
odabrati i sa tipkom potvrditi;
printanje će se nastaviti ili prekinuti.
Printanje je moguće samo, ako …
ț vozilo stoji i kontakt je uključeno
(potrebno samo kod ADR-
Varijante *).
ț ladica printera je zatvorena i
papirna rola je postavljena,
ț nekakva druga greška ne
spriječava printanje.
24h2v dan
26.10.11 da
2v vozač 1
!x2v događaj
1
2
otkaži
printanje? da
otkaži
printanje? ne
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
46 DTCO 1381
Printanje podataka 5. Printer Rukovanje
5
̈ Posebnosti kod printanja
ț Ako je bio početak smjene prije 00:00
UTC-vremena, nakon zahtjeva za
vađenje kartice DTCO 1381 će
automatski napraviti ispis od
prethodnog dana i aktuelnog dana.
ț Predstojeći kraj papira je prepoznatljiv
preko oznake u boji (1) na stražnjoj
strani printanja.
ț Na kraju papira pojavljuje se slijedeća
poruka.
ț Ako se u roku od jednog sata postavi
papirna rola, DTCO 1381 nastavlja
automatski printanje.
ț Napomena slijedi u prva dva reda
slijedećeg printanja (3).
Nastavak printanja na kraju papira
(1) Oznaka u boji (na stražnjoj strani)
(2) Kraj prekinutog printanja
(3) Nastavak prekinutog printanja
Red 1: Početno vrijeme printanja
Red 2: Brojač tekućeg printanja
̈ Popravite zaglavljeni papir
Zastoj papira može nastupiti, ako se
naprimjer jedno printanje ne odvoji
ispravno i pri tome blokira transport
slijedećeg printanja na utoru za papir.
1. Otvoriti ladicu printera.
 Vidi “Staviti papirnu rolu” od
stranice 44.
2. Odvojite zgužvani papir od papirne
role i uklonite ostatak papira iz ladice
printera.
3. Papirnu rolu opet stavite i zatvorite
ladicu printera.
1vo nema papira
xx
Pojedinačni redovi 1. printanja
mogu se eventualno ponoviti na
2. printanju!
1 2 3
1
2
D
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
.
0
4
.
2
0
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
.
1
1
.
2
0
1
1
9
5
8
7
2
-
9
6
2
8
4
k
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
2
-
-
-
v
2
7
.
1
1
.
2
0
1
1
1
6
:
5
6
(
U
T
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
2
-
-
-
9
5
8
7
2

k
m
?
0
0
:
0
0
0
6
h
1
7
9
5

8
7
2
;
0
k
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
R
o
g
e
n
z
W
i
n
f
r
i
e
d
1 3 2
Molimo obratite pažnju na
navedena upozorenja!
 Vidi “Staviti papirnu rolu” od
stranice 44.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
6
Meni funkcije
Pozvati meni funkcije
Pregled struktura menija
Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
Glavni meni printanja vozila
Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2
Glavni meni unosa vozila
Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
Glavni meni displeja vozila
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
48 DTCO 1381
Pozvati meni funkcije 6. Meni funkcije
6
࡯ Pozvati meni funkcije
̈ U toku vožnje
1. Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju
meni tipku, tako se pojave aktuelna
vremena umetnutih vozačkih kartica.
2. Kod ponovljenog pritiskanja jedne
meni tipke ili nakon 10 sekundi
pojavljuje se ponovo standardni
displej.
Displej podataka za vrijeme vožnje
(1) Vremena od vozača-1
(2) Vremena od vozača-2
 Detalji vidi “Displej podataka za vrijeme
vožnje” od stranice 18.
̈ Kod stojećeg vozila
Navigacija u standardnom displeju
U okviru prve ravni menija možete sa
tipkama / pozvati slijedeće
informacije:
ț Detaljna vremena stavljene vozačke
kartice (vozačkih kartica).
ț UTC-vrijeme sa datumom kao
podešeno vremensko odlaganje
(Offset) za lokalno vrijeme.
ț Meni za podešavanje željenog jezika.
 Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.
ț Pritiskanjem tipke opširne meni
funkcije.
 Vidi “Pregled struktura menija” od
stranice 52.
ț Možete standardni displej listati nazad
ili sa tipkama / ili direktno sa
tipkom .
12:40. o 75km/h
×2 123456.7km 2m
1o01h21 u00h15
2m02h05
1
2
1o03h46 u00h15
1oI25h57 ×00h21
2o01h10 u00h36
2oI15h00 ×00h21
izaberite
jezik?
pozovi meni?
UTCo 29.09.2011
10:40 +02h00
12:40. o 0km/h
×2 123456.7km 2m
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Pozvati meni funkcije
© Continental Automotive GmbH 49
6
̈ Prikazati vremena vozačke kartice
Displej podataka od vozača-1 i -2
1. Sa tipkom možete prikazati
vremena vozačke kartice(a).
(a) Vremena od vozača-1
(b) Vremena od vozača-2
(1) Vrijeme upravljanja "o" vozač-1 od
jednog važećeg prekida vremena
upravljanja.
(2) Važeće vrijeme pauze "u" u
djelimičnim pkreidima od najmanje
15 minuta i slijedećih 30 minuta,
sukladno smjernici (EG) br. 561/2006.
(3) Suma vremena upravljanja duple
sedmice
(4) Trajanje podešene aktivnosti
̈ Podesiti jezik
1. Izaberite sa tipkama / funkciju
"izaberite jezik?” i pritisnite tipku .
2. Odaberite sa tipkama / željeni
jezik i potvrdite izbor sa tipkom .
Odaberite željeni jezik
3. Za 3 sekunde javlja DTCO 1381
izvedenu akciju u izabranom jeziku.
Pohraniti podešavanje jezika
Nalazi li se u to vrijeme podešavanja
jezika samo vaša vozačka kartica ili
kartica kompanije u otvoru za kartice-1,
zapamti DTCO 1381 pod vašim brojem
kartice željeni jezik.
Slijedeći put kada izvadite / ubacite
tahografsku karticu slijedi meni vođenja
kao i svi prikazani tekstovi u izabranom
jeziku.
Rezervisano je do pet memorijskih mjesta
DTCO 1381. Ako su sva memorijska
mjesta zauzeta, najstarija vrijednost će se
prebrisati.
1o03h46 u00h15
1oI25h57 ×00h21
2o01h10 u00h36
2oI15h00 ×00h21
1 2
3 4
a
b
Kod nedostajuće vozačke kartice
pojavljuju se vremena (osim na
poz. 3), koja su raspoređena
dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2".
Pazite na stavak "Pohraniti
podešavanje jezika", kako bi
DTCO 1381 privremeno zapamtio
željeni jezik.
J language
english
J Sprache
Deutsch
J idioma
español
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
50 DTCO 1381
Pozvati meni funkcije 6. Meni funkcije
6
̈ Navigacija u meni funkcijama
Postupak slijedi prema istoj sistematici
i podrobno je opisan u slijedećem.
1. Pritisnite tipku , i naći ćete se u
1. glavnom meniju.
1. Glavni meni
Treperenje u 2. redu (u kurzivu) (1)
sugeriše vam, da postoje i druge
mogućnosti izbora.
Listanje u glavnom meniju
2. Sa tipkama / odaberite željeni
glavni meni, na primjer jedan ispis
podataka vozila (2), i potvrdite izbor
sa tipkom .
Odabrati meni funkciju
Izabrani glavni meni (3) se pojavi, moguće
funkcije trepere u 2. redu (4).
3. Sa tipkama / odaberite željenu
funkciju, na primjer jedan dnevni
ispis (4), i potvrdite izbor sa tipkom .
Odabrati željeni dan
4. Sa tipkama / odaberite željeni
dan (5), i potvrdite izbor sa tipkom .
Za 3 sekunde javlja se DTCO 1381, da je
pokrenut jedan ispis. U datom slučaju
možete prekinuti ispis.
 Detalji vidi “Printanje prekinuti” od
stranice 45.
Na kraju se pojavi posljednja izabrana
tačka menija.
5. Odaberite sa tipkama / dalji
ispis.
6. Ili pritisnite tipku i promijenite u
slijedećoj višoj ravni menija natrag.
Pozvati meni funkcije je moguće
samo kod vozila koje stoji!
Ukoliko kod ADR-Varijante *
namjeravate podatke isprintati
ili prikazati uključite kontakt.
printanje
2v vozač 1
1
printanje
Av vozilo
printanje
2v vozač 2
printanje
2v vozač 1
2
Av vozilo
JJv prekor. brz.
Av vozilo
!xAv događaj
Av vozilo
24hAv dan
3
4
24hAv dan
23.10.2011
24hAv dan
24.10.2011
24hAv dan
25.10.2011
5
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Pozvati meni funkcije
© Continental Automotive GmbH 51
6
̈ Meni pristup blokiran!
Primjer 1: Vozačka kartica nedostaje
ili kompanijska/kontrolna kartica se
nalazi u otvoru za kartice.
Glavni meni se doduše prikaže, ali
treperenje u 2. redu otpada.
Kada izaberete funkciju sa tipkom
prikazuje se slijedeća napomena za
rukovanje.
Primjer 2: Pristup podacima blokiran
Pristup pohranjenim podacima je
regulisan preko prava pristupa i ostvaruje
se preko odgovarajućih tahografskih
kartica. Jedno nedostajuće ovlaštenje
pokazuje se na slijedeći način:
Predstavljeni podaci pojave se
pomiješani. Lični podaci će biti potpuno ili
djelomično skriveni.
̈ Napustiti meni funkcije
Automatski
Meni će se napustiti automatski u
slijedećim situacijama:
ț Nakon stavljanja ili zahtjeva jedne
tahografske kartice
ț ili na početku vožnje.
Ručno
1. Pritisnite tipku , dok se ne prikaže
slijedeći upit:
2. Sa tipkama / "Da" odabrati i sa
tipkom potvrditi. Ili sa tipkom
preći upit. Pojavljuje se standardni
displej.
printanje
2v vozač 2
2 nema podataka!
7 8
----------------
o
o2DK /4 6 0 2 4
napusti meni
ne
napusti meni
da
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
52 DTCO 1381
Pregled struktura menija 6. Meni funkcije
6
࡯ Pregled struktura menija
= Glavni meni
* = Opcija
1) = Funkcije otvor za kartice-1
2) = Funkcije otvor za kartice-2
printanje 2v vozač 1 1)
24h2v dan
!x2v događaj
m2v aktivnosti
printanje 2v vozač 2 2)
24h2v dan
!x2v događaj
m2v aktivnosti
printanje Av vozilo
24hAv dan
!xAv događaj
JJv prekor. brz.
1ov teh. podaci
mvv v-diagram
mDv status D1/D2
*
%vv v-profili
*
%nv n-profili
*
ulaz = vozač 1 1)
.+ država start
-. država kraj
ulaz = vozač 2 2)
.+ država start
-. država kraj
ulaz A= vozilo
OUT+ start / +OUT kraj
s brod/voz
.o lokal. vreme
o: UTC korekcija
displej 2J vozač 1 1)
24h2J dan
!x2J događaj
displej 2J vozač 2 2)
24h2J dan
!x2J događaj
displej AJ vozilo
24hAJ dan
!xAJ događaj
JJJ prekor. brz.
1oJ teh. podaci
ó2 kompanija

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
© Continental Automotive GmbH 53
6
࡯ Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
U ovom glavnom meniju možete printati
podatke stavljene vozačke kartice.
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
Napomena
Tok za vozača-2 je identičan kao za
vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje
eksplicitno.
̈ Printati dan
Slijedi printanje svih aktivnosti izabranog
dana;  vidi stranica 89.
̈ Printati događaje
Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih
događaja i smetnji;  vidi stranica 90.
̈ Aktivnosti printati
Od izabranog dana slijedi printanje svih
aktivnosti zadnjih 7 kalendarskih dana;
 vidi stranica 94.
Kod ADR-varijante * ostavite
kontakt uključeno.
1.
2.
3.
printanje
2v vozač 1
2v vozač 1
24h2v dan
24h2v dan
22.10.2011
24h2v dan
23.10.2011
1.
2.
printanje
2v vozač 1
2v vozač 1
!x2v događaj
1.
2.
3.
printanje
2v vozač 1
2v vozač 1
m2v aktivnosti
m2v aktivnosti
22.10.2011
m2v aktivnosti
23.10.2011
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
54 DTCO 1381
Glavni meni printanja vozila 6. Meni funkcije
6
࡯ Glavni meni printanja vozila
U ovom glavnom meniju možete printati
podatke iz masovne memorije.
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
̈ Dan sa masovne memorije printati
Slijedi printanje svih aktivnosti vozača u
hronološkom redoslijedu odvojeno prema
vozaču-1 / -2;  vidi stranica 91.
̈ Događaje sa masovne memorije
printati
Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih
događaja i smetnji;  vidi stranica 92.
̈ Printati prekoračenja brzine
Slijedi printanje prekoračenja vrijednosti
brzine koja je podešena na DTCO 1381;
 vidi stranica 93.
̈ Tehničke podatke printati
Slijedi printanje podataka za označavanje
vozila, senzorsko označavanje i
kalibraciju;  vidi stranica 93.
Kod ADR-varijante * ostavite
kontakt uključeno.
1.
2.
3.
printanje
Av vozilo
Av vozilo
24hAv dan
24hAv dan
24.10.2011
24hAv dan
25.10.2011
1.
2.
1.
2.
printanje
Av vozilo
Av vozilo
!xAv događaj
printanje
Av vozilo
Av vozilo
JJv prekor. brz.
1.
2.
printanje
Av vozilo
Av vozilo
1ov teh. podaci
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Glavni meni printanja vozila
© Continental Automotive GmbH 55
6
̈ v-Dijagram printati
Od izabranog dana slijedi printanje preko
toka brzine;  vidi stranica 94.
̈ Status D1/D2 printati *
Od izabranog dana slijedi printanje status-
ulaza od zadnjih 7 kalendarskih dana;
 vidi stranica 94.
̈ Printati profile brzine *
Slijedi profil-printanje voženih brzina;
 vidi stranica 95.
̈ Printati profile broja okretaja
motora *
Slijedi profil-printanje broja okretaja
motora;  vidi stranica 95.
1.
2.
3.
1.
2.
printanje
Av vozilo
Av vozilo
mvv v-diagram
mvv v-diagram
24.10.2011
mvv v-diagram
25.10.2011
printanje
Av vozilo
Av vozilo
mDv status D1/D2
3.
1.
2.
3.
mDv status D1/D2
24.10.2011
mDv status D1/D2
25.10.2011
printanje
Av vozilo
Av vozilo
%vv v-profili
%vv v-profili
24.10.2011
%vv v-profili
25.10.2011
1.
2.
3.
printanje
Av vozilo
Av vozilo
%nv n-profili
%nv n-profili
24.10.2011
%nv n-profili
25.10.2011
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
56 DTCO 1381
Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2 6. Meni funkcije
6
࡯ Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2
Nezavisno od funkcije stavljanje i
izvlačenje vozačke kartice, možete izvršiti
unose država.
Napomena
Tok za vozača-2 je identičan kao za
vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje
eksplicitno.
̈ Unijeti državu start
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
Eventualno ćete automatski biti upitani za
unos regije (korak 4).
̈ Unijeti državu kraj
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
Eventualno ćete automatski biti upitani za
unos regije (korak 4).
Prema smjernici vozač-1 i
vozač-2 mora odvojeno unijeti u
tahograf državu u kojem njegova
smjena počinje ili završava.
1.
2.
3.
4.
ulaz
= vozač 1
= vozač 1
.+ država start
.+ država start
28.10 11:30 :E
.+ država start
28.10 11:30 :D
.+ regija start
11:30 E AN
1.
2.
3.
4.
ulaz
= vozač 1
= vozač 1
-. država kraj
-. država kraj
29.10 11:30 :E
-. država kraj
29.10 11:30 :F
-. regija kraj
11:30 E AN
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Glavni meni unosa vozila
© Continental Automotive GmbH 57
6
࡯ Glavni meni unosa vozila
U ovom glavnom meniju možete izvršiti
slijedeće unose.
̈ Out start / kraj unijeti
Sa vozilom se nalazite izvan područja
važenja smjernice, tako možete postaviti
funkciju "izvan područja rada" (out of
scope) odnosno ponovo završiti.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak.
Postavka "izvan područja rada" (out of
scope) je automatski završena, čim stavite
ili izvadite vozačku karticu u otvor za
karticu.
̈ Start trajekt / voz unijeti
Možete označiti boravak vozila na trajektu
ili na vozu.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak.
Zapisivanje tovara je automatski završeno
čim se vozilo kreće.
̈ Podesiti lokalno vrijeme
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
Možete podesiti vrijeme u standardnom
displeju na lokalnu vremensku zonu na
početku ili na kraju ljetnog vremena u
koracima od ± 30 minuta.
1.
2.
ulaz
A= vozilo
A= vozilo
+OUT kraj
A= vozilo
OUT+ start
1.
2.
Upoznajte prvo poglavlje
"Vremenski menadžment", prije
nego što izvršite promjenu!
 Vidi “Vremenski menadžment” od
stranice 80.
ulaz
A= vozilo
A= vozilo
s brod/voz
1.
2.

3.
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
ulaz
A= vozilo
A= vozilo
.o lokal. vreme
UTCo 27.03.2011
23:32 00:32.
UTCo 27.03.2011
23:32 01:02.
UTCo 27.03.2011
23:32 01:32.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
58 DTCO 1381
Glavni meni unosa vozila 6. Meni funkcije
6
̈ Izvršiti UTC-korekciju
U UTC-vremenu možete maksimalno
korigirati ± 1 minutu u sedmici. Veća
odstupanja može korigirati samo
ovlaštena stručna radionica.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
1.
2.
3.
Ukoliko odstupanje prikazanog
UTC-vremena iznosi više od
20 minuta, molimo da potražite
ovlaštenu stručnu radionicu!
ulaz
A= vozilo
A= vozilo
o: UTC korekcija
o: 23:32UTC
korekcija -1min
o: 23:32UTC
korekcija +1min
Ova meni funkcija je blokirana u
slijedećim situacijama:
ț Zadnjih 7 dana već je izvršena
korekcija.
Ili
ț Pokušajte korigovati UTC-
vrijeme između 1 minute prije ili
poslije ponoći.
Kod izbora se za 3 sekunde
pojavljuje slijedeća napomena.
o: UTC korekcija
nije moguća!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
6. Meni funkcije Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
© Continental Automotive GmbH 59
6
࡯ Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
U ovom glavnom meniju možete pokazati
podatke stavljene vozačke kartice.
Napomena za displej
Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na
displeju, pri čemu jedan red printanja
(24 znakova) se prikazuje raspoređen
na dva reda.
Primjer displeja podataka
Ukoliko kod listanja informacijama sa
tipkama / ponovo listate nazad,
možete pozvati samo oko 20 zadnjih
redova printanja.
Sa tipkom napuštate displej.
Napomena
Pozivanje funkcija je identično kao kod
printanja i u slijedećem se ne opisuje
eksplicitno.
Izaberite moguće displeje za vozača-1 ili
vozača-2 korak po korak.
Sve aktivnosti izabranog dana odnosno
svi pohranjeni ili još aktivni događaji i
smetnje mogu se prikazati listanjem.
Kod ADR-varijante * moguć je
displej podataka samo sa
uključenim kontaktom.
v 23.10.2011 14:
55 (UTC)
-----------v----
--------
24h2J dan
25.10.2011
2J vozač 1
!x2J događaj
2J vozač 1
24h2J dan
ili
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
60 DTCO 1381
Glavni meni displeja vozila 6. Meni funkcije
6
࡯ Glavni meni displeja vozila
U ovom glavnom meniju možete prikazati
podatke sa masovne memorije.
Napomena za displej
Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na
displeju, pri čemu jedan red printanja
(24 znakova) se prikazuje raspoređen na
dva reda.
Primjer displeja podataka
Ukoliko kod listanja informacijama sa
tipkama / ponovo listate nazad,
možete pozvati samo oko 20 zadnjih
redova printanja.
Sa tipkom napuštate displej.
Napomena
Pozivanje funkcija je identično kao kod
printanja i u slijedećem se ne opisuje
eksplicitno.
Izaberite moguće funkcije korak po korak.
Listanjem možete:
ț Prikazati sve aktivnosti vozača u
hronološkom redoslijedu.
ț Prikazati sve pohranjene ili još aktivne
događaje i smetnje.
ț Prikazati prekoračenja podešene
vrijednosti brzine.
ț Prikazati podatke identifikacije vozila,
identifikacije senzora i o kalibraciji.
Ili
ț Prikazati broj kartice kompanije
prijavljene kompanije. Ukoliko
kompanija nije prijavljena, pojavljuje
se "___".
Kod ADR-varijante * moguć je
displej podataka samo sa
uključenim kontaktom.
v 23.10.2011 14:
55 (UTC)
-----------v----
--------
24hAJ dan
25.10.2011
AJ vozilo
ó2 kompanija
AJ vozilo
1oJ teh. podaci
AJ vozilo
JJJ prekor. brz.
AJ vozilo
24hAJ dan
ili
AJ vozilo
!xAJ događaj
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
7
Poruke
Pojavljuje se poruka
Pregled događaja
Pregled smetnji
Upozorenja o radnom vremenu
Pregled napomena o upravljanju
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
62 DTCO 1381
Pojavljuje se poruka 7. Poruke
7
࡯ Pojavljuje se poruka
Displej poruke
(1) Piktogram-kombinacija, eventualno sa
brojem otvora za kartice
(2) Jasni tekst poruke
(3) Memorijski kod
DTCO 1381 stalno registruje podatke o
vozaču i vozilu i kontroliše funkcije
sistema. Greške u komponenti, u uređaju
ili u upravljanju se pojavljuju odmah nakon
pojavljivanja na displeju i funkcionalno su
podijeljene na slijedeće grupe:
ț ! = Događaj
ț x = Smetnja
ț 1 = Upozorenje o radnom vremenu
ț 1 = Napomena za rukovanje
̈ Karakteristike poruka
Događaji, smetnje
ț Pozadinsko osvjetljenje displeja
svjetluca za oko 30 sekundi,
istovremeno se pojavljuje uzrok
smetnje sa piktogram-kombinacijom,
jasni tekst poruke i memorijski kod.
ț Ove poruke morate potvrditi sa
tipkom .
ț Dodatno DTCO 1381 pohranjuje
podatke za događaj ili smetnju prema
propisima za pohranjivanje smjernice
u masovnoj memoriji i na vozačkoj
kartici. Ove podatke možete prikazati
ili printati preko meni funkcije.
Upozorenja o radnom vremenu
ț Upozorenja o radnom vremenu
upozoravaju vozača na prekoračenje
vremena upravljanja.
ț Poruka se pojavljuje sa pozadinskim
osvjetljenjem i mora se potvrditi sa
tipkom .
Napomene za upravljanje
Napomene za upravljanje se pojavljuju se
svjetlucajućeg pozadinskog osvjetljenja i
gase se automatski (osim pojedinačnih
poruka) nakon 3 odnosno 30 sekundi.
Opasnost od nezgode
Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti
poruke na displeju. Također postoji
mogućnost da vozačka kartica
zbog sigurnosnih povreda bude
automatski izbačena.
Neka Vam ovo ne odvuče pažnju,
već svu Vašu pažnju uvijek
okrenite prema saobraćaju.
xA1 interna
greška xx
1 2 3
Kod poruka koje se odnose na
karticu pojavljuje se pored
piktograma broj otvora za kartice.

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
7. Poruke Pojavljuje se poruka
© Continental Automotive GmbH 63
7
Displej instrument
Ukoliko je u vozilu ugrađen displej
instrument, funkcijska kontrola " "
ukazuje na poruke od DTCO 1381.
̈ Potvrda poruka
1. Pritisnite tipku , ovako se odmah
gasi svjetlucanje pozadinskog
osvjetljenja.
2. Pritisnite još jedan put tipku , ovako
se gasi poruka i ponovo se pojavljuje
standardni displej.
Napomena
Napomena za upravljanje se gasi već
nakon prvog pritiskanja sa tipkom .
 Detaljne informacije vidi uputstvo za
upotrebu vozila.
ț Ukoliko ne potvrdite jednu
poruku za vrijeme vožnje, slijedi
svakih 10 sekundi promjena
između standardnog displeja i
poruke.
ț Ukoliko postoji više poruka,
morate potvrditi pojedinačne
poruke jednu za drugom.
Kod pogrešnog funkcionisanja
tahografa vozač mora na
odvojenom listu ili na poleđini
papirne role zapisati podatke o
aktivnostima koje tahograf više ne
zapisuje ili štampa bezprijekorno.
 Detalji vidi “Aktivnosti rukom
upisati” od stranice 36.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
64 DTCO 1381
Pregled događaja 7. Poruke
7
࡯ Pregled događaja
Ukoliko se jedan događaj stalno
ponavlja, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu!
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
!ü sigurnost
proboj
Slijedeći uzroci mogu biti mogući:
ț Greška u memoriji; sigurnost podataka u DTCO 1381 nije
više garantovana.
ț Podaci senzora nisu više pouzdani.
ț Kućište od DTCO 1381 je neovlašteno otvoreno.
Potvrditi poruku.
!ü1 sigurnost
proboj
ț Zaključavanje karte je ometeno ili pokvareno.
ț DTCO 1381 ne prepoznaje prethodno ispravno stavljenu
tahografsku karticu.
ț Identitet ili originalnost tahografske kartice nije u redu ili
zapisani podaci na tahografskoj kartici nisu pouzdani.
Potvrditi poruku.
Ukoliko DTCO 1381 prepozna povrede
sigurnosti, koje ne osiguravaju tačnost
podataka na tahografskoj kartici, tahografska
kartica se automatski izbacuje – takođe i za
vrijeme vožnje!
Tahografsku karticu još jednom staviti ili
eventualno provjeriti.
!f napajanje
prekid
Napon je bio otkačen ili je napajanje DTCO 1381 / senzora bilo
prenisko ili previsoko. Ova poruka se može pojaviti u ponekim
slučajevima kod paljenja motora!
Potvrditi poruku.
 Vidi “Ponašanje kod niskog / prevelikog
napona” od stranice 20.
!I senzor
greska
Komunikacija sa senzorom je ometena. Potvrditi poruku.

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
7. Poruke Pregled događaja
© Continental Automotive GmbH 65
7
!o2 vožnja
bez kartice
Vožnja je započeta bez vozačke kartice ili bez važeće vozačke
kartice u otvoru za kartice-1. Poruka se takođe pojavljuje kod
nedozvoljene kombinacije kartica uzrokovane umetanjem
kartice dok se vozilo kreće.
 Vidi “Vrste pogona DTCO 1381” od stranice 74.
Potvrditi poruku.
Vozilo zaustaviti i umetnuti važeću vozačku
karticu.
!2o1 ubacivanje
u vožnji
Vozačka kartica će biti umetnuta nakon početka vožnje. Potvrditi poruku.
!oo1 vrijeme
preklapanje
Podešeno UTC-vrijeme ovog tahografa je iza UTC-vremena
prethodnog tahografa. To dovodi do negativne vremenske
razlike.
Potvrditi poruku.
Utvrdite neispravnost UTC-vremena
tahografa, i pobrinite se za to, da ih jedna
ovlaštena radionica odmah provjeri i
koriguje.
!21 kartica nije
valjana
Kartica tahografa ili je istekla, ili je nevažeća ili nije uspjela
autentifikacija.
Jedna umetnuta vozačka kartica, nakon promjene dana je
nevažeća, biće nakon stanja mirovanja vozila automatski – bez
zahtjeva – opisana i izbačena.
Potvrditi poruku.
Tahografsku karticu provjeriti i još jednom
staviti.
!22 kartica
konflikt
Obje tahografske kartice ne smiju biti umetnute zajedno u
DTCO 1381! Na primjer zajedno kartica kompanije sa
kontrolnom karticom.
Potvrditi poruku.
Odgovarajuću karticu tahografa izvaditi iz
otvora za kartice.
!2A1 kartica ne
zatvorena
Vozačka kartica nije pravilno uzeta iz zadnjih tahografa. Pod
određenim okolnostima podaci vozača nisu pohranjeni.
Potvrditi poruku.
JJ prekoračena
brzina
Postavljena dozvoljena najviša brzina je premašena za duže od
60 sekundi.
Potvrditi poruku.
Smanjiti brzinu.
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
66 DTCO 1381
Pregled smetnji 7. Poruke
7
࡯ Pregled smetnji
Ukoliko se jedna smetnja stalno
ponavlja, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu!
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
xA interna
greška
Opterečujuća smetnja u DTCO 1381, slijedeći uzroci mogu biti
mogući:
ț Neočekivana obrada programske ili vremenske greške.
Potvrditi poruku.
ț Elementi tipke blokirani ili za dugo vremena istovremeno
pritisnuti.
Provjeriti funkciju elemenata tipke.
ț Smetnje u komunikaciji sa vanjskim uređajima. Provjeriti spojne vodove ili funkciju vanjskih
uređaja.
ț Smetnje u komunikaciji sa displej instrumentom. Provjeriti spojne vodove ili funkciju displej
instrumenta.
ț Smetnja na impulsnom izlazu. Provjeriti spojne vodove ili funkciju
priključenog upravljačkog uređaja.
xA1 interna
greška
ț Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice
nije zatvoreno.
Tahografsku karticu izvaditi i još jednom
staviti.
xA vrijeme
greška
UTC-vrijeme DTCO 1381 nije prihvatljivo ili ne teče pravilno. Da
bi se izbjegla nekonzistentnost podataka, neće biti prihvaćena
novo umetnuta vozačka kartica/kartica kompanije!
Potvrditi poruku.

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
7. Poruke Pregled smetnji
© Continental Automotive GmbH 67
7
xv printer
greška
Snabdijevanje strujom printera isključeno ili je pokvaren
temperaturni senzor glave printera.
Potvrditi poruku.
Postupak ponoviti, event. prethodno paljenje
isključiti/uključiti.
xT download
greška
Smetnje u toku preuzimanja podataka na vanjski uređaj. Potvrditi poruku.
Preuzimanje podataka još jednom ponoviti.
Provjeriti povezivanje vodova (npr. abav
kontakt) ili vanjskog uređaja.
xI senzor
greška
Senzor javlja nakon samostalnog testa jednu internu smetnju. Potvrditi poruku.
x21 greška
kartice
x22 greška
kartice
U toku čitanja/opisivanja tahografske kartice nastupila je
komunikacijska smetnja, na primjer preko zaprljanih kontakata.
Podaci eventualno ne mogu biti potpuno zapisani na vozačku
karticu!
Potvrditi poruku.
Kontakte na tahografski kartici očistiti i još
jednom umetnuti.
 Vidi “Čistiti tahografske kartice” od
stranice 12.
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
68 DTCO 1381
Upozorenja o radnom vremenu 7. Poruke
7
࡯ Upozorenja o radnom vremenu
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
1o1 pauza!
1o04h15 u00h15
Ovo javljanje se pojavi nakon prekinutog vremena upravljanja
od 4:15 sati.
Potvrditi poruku.
Ubrzo planirajte pauzu.
1o1 pauza!
1o04h30 u00h15
Prekoračeno vrijeme upravljanja! Ovo javljanje se pojavi nakon
prekinutog vremena upravljanja od 4:30 sati.
Potvrditi poruku.
Uvijek uzmite pauzu.
Molimo obratite pažnju!
DTCO 1381 registruje, pohranjuje
i računa vremena upravljanja na
osnovu pravila koja su utvrđena
smjernicom. On upozorava vozača
blagovremeno na prekoračenje
njegovog vremena upravljanja!
Ova kumulativna vremena
upravljanja ne predstavljaju
anticipaciju na pravno
tumačenje za neprekinuta
vremena upravljanja.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
7. Poruke Pregled napomena o upravljanju
© Continental Automotive GmbH 69
7
࡯ Pregled napomena o upravljanju
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
1= molimo
unesite
Ukoliko ne slijedi unos kod ručnog postupka unošenja, pojavi se
ovaj zahtjev.
Tipku pritisniti i unos nastaviti.
1v printanje
nije moguće
Printanje nije moguće u ovom trenutku:
ț jer je isključeno kontakt (ADR-Varijanta *),
ț temperatura termo glave za printanje je previsoka,
ț rezno mjesto printera je zauzeto od strane drugih aktivnih
postupaka, na primjer u toku je printanje,
ț ili napon napajanja strujom je previsok ili prenizak.
Čim je uzrok otklonjen, možete nastaviti
printanje.
ț Nije moguć momentalni displej, pošto je kontakt isključen
(ADR-varijanta *).
Kontakt uključiti i željeni displej još jednom
pozvati.
1vL printanje
kasni
Tekuće printanje se prekida ili odlaže, jer je temperatura termo
glave za printanje previsoka.
Sačekati ohlađenje. Čim je dozvoljeno stanje
dostignuto, printanje će se automatski
nastaviti.
1v ladica
otvorena
Kod zahtjeva za printanje ili dok printanje teče, DCTO 1381
prepoznaje, da je otvorena ladica printera. Zahtjev za printanje
biće odbijen odn. tekuće printanje prekinuto.
Ladicu zatvoriti.
Zahtjev za printanje ponovo pokrenuti.
Ovo javljanje se pojavi takođe, kad zahtijevate kod otvorene
ladice printera tahografsku karticu iz otvora za kartice-2.
Ladicu printera zatvoriti i obnoviti zahtjev za
tahografsku karticu.
1vo nema papira Printer nema papira. Zahtjev za printanje biće odbijen odn.
tekuće printanje prekinuto.
Ako se u roku od jednog sata postavi papirna
rola, DTCO 1381 nastavlja automatski
printanje. 
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
70 DTCO 1381
Pregled napomena o upravljanju 7. Poruke
7
12 izbacivanje
nije moguće
Zahtjev za tahografsku karticu biće odbijen:
ț jer možda upravo učitavaju ili prenose podaci,
ț pravilno učitana vozačka kartica unutar registrovanog
raspona minuta ponovo se zahtijeva,
ț dođe do promjene dana prema UTC-vremenu,
ț vozilo vozi,
ț ili kod ADR-Varijante * kontakt je isključen.
Pričekajte, dok se DTCO 1381 funkcija
oslobodi, ili otkloni uzrok: vozilo zaustaviti ili
uključiti paljenje.
Zahtijevajte na kraju ponovo tahografsku
karticu.
12?1 zapis
nekonzisten.
U hronološkom redoslijedu na zapisanim podacima vozačke
kartice postoji nedosljednost.
Ovo javljanje može tako dugo biti prikazano,
dok se neispravni zapisi ne zamijene novim
podacima.
U slučaju da se javljanje permanentno
pojavljuje, dajte provjeriti tahografsku karticu.
121 greška
kartice
Kod obrade umetnute tahografske kartice nastupila je greška.
Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena.
Kontakte na tahografski kartici očistiti i još
jednom umetnuti.
Ukoliko se ponovo prikaže javljanje,
provjerite, da li će biti druga tahografska
kartica pravilno učitana.
121 pogrešna
tip kartice
Umetnuta kartica nije tahografska kartica. Kartica nije
prihvaćena i ponovo je izbačena.
Molimo stavite važeću tahografsku karticu.
1A1 interna
greška
Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice nije
zatvoreno.
Tahografsku karticu izvaditi i još jednom
staviti.
Pikto / Uzrok Značenje Mjere

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
7. Poruke Pregled napomena o upravljanju
© Continental Automotive GmbH 71
7
Napomena za upravljanje kao
informacija
1A interna
greška
ț Smetnja na impulsnom izlazu. Provjeriti spojne vodove ili funkciju
priključenog upravljačkog uređaja.
ț DTCO 1381 ima opterečujuću smetnju ili postoji jedna teška
vremenska greška. Na primjer nerealno UTC-vrijeme.
Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena.
Pobrinite se za to, da jedna ovlaštena
radionica odmah provjeri tahograf, u
suprotnom zamijenite.
Molimo pazite na navedeno uputstvo kod
pogrešne funkcije tahografa,
 vidi stranica 63.
continual error
#xxxxxxxx xxx
Kod ovog javljanja DTCO 1381 nije više funkcionalan!
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
2 nema podataka! Meni funkcija se ne može pozvati, jer u otvoru za kartice …
ț nije umetnuta vozačka kartica
ț ili je stavljena kartica kompanije/kontrolna kartica.
Ovo uputstvo se automatski gasi nakon
3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.
o: UTC korekcija
nije moguća!
Meni funkcija se ne može pozvati:
ț UTC-vrijeme je bilo već korigovano unutar zadnjih 7 dana.
ț Pokušajte korigovati UTC-vrijeme između 1 minute prije ili
poslije ponoći.
printanje
start ...
Odgovor izabrane funkcije.
unos pohranjen Odgovor, da je pohranjen unos DTCO 1381. 
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
72 DTCO 1381
Pregled napomena o upravljanju 7. Poruke
7
displej nije
moguć!
Tako dugo dok traje postupak printanja, ne mogu se prikazati
podaci.
Ovo uputstvo se automatski gasi nakon
3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.
molimo
pričekajte!
Tahografska kartica još nije kompletno pročitana. Nije moguće
pozvati meni funkcije.
021 ističe za
dana 15
Aktivirana tahografska kartica je na primjer u 15 dana nevažeća!
U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može
programirati ovlaštena radionica.
0A§ kalibracija
za dana 18
Slijedeće periodično ispitivanje predstoji, na primjer u 18 dana.
Potrebna ispitivanja zbog tehničkih promjena ne mogu biti uzeta
u obzir! U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može
programirati ovlaštena radionica.
 Detalji vidi “Obaveza ispitivanja tahografa” od stranice 81.
Pikto / Uzrok Značenje Mjere
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
8
Opis proizvoda
Vrste pogona DTCO 1381
Tahografske kartice
Podaci na vozačkoj/kompanijskoj kartici
Podaci u masovnoj memoriji
Vremenski menadžment
Održavanje i njega
Tehnički podaci
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
74 DTCO 1381
Vrste pogona DTCO 1381 8. Opis proizvoda
8
࡯ Vrste pogona DTCO 1381
(1) Prikaz načina rada
DTCO 1381 raspolaže se četiri načina
rada:
ț Rad "o"
ț Kompanija "ó"
ț Kontrola "1"
ț Kalibracija "1"
Zavisno od toga koja je tahografska
kartica stavljena, DTCO 1381 uključuje
automatski na slijedeći način rada:
12:50. o 0km/h
×2 123456.7km 2m
1
Načini rada Otvor za kartice-1
nema kartice Vozačka kartica Kartica kompanije Kontrolna kartica Kartica radionice
O
t
v
o
r

z
a

k
a
r
t
i
c
e
-
2nema kartice Rad Rad Kompanija Kontrola Kalibracija
Vozačka kartica Rad Rad Kompanija Kontrola Kalibracija
Kartica kompanije Kompanija Kompanija Kompanija Rad Rad
Kontrolna kartica Kontrola Kontrola Rad Kontrola Rad
Kartica radionice Kalibracija Kalibracija Rad Rad Kalibracija
U ovim stanjima DTCO 1381 koristi samo tahografsku
karticu koja je stavljena u otvor za kartice-1.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
8. Opis proizvoda Tahografske kartice
© Continental Automotive GmbH 75
8
࡯ Tahografske kartice
Tahografske kartice koje propisuje
zakonodavac dobijate od strane nadležne
tvrtke za izdavanje kartice.
̈ Vozačka kartica
Sa vozačkom karticom vozač se
identificira pred DTCO 1381. Vozačka
kartica služi za normalnu vožnju i
dozvoljava pohranjivanje, prikazivanje,
printanje ili (kod samo jedne stavljene
vozačke kartice) preuzimanje aktivnosti
pod ovim identitetom.
̈ Kartica kompanije
Kartica kompanije identifikuje kompaniju i
opravdava pristup podacima kompanije.
Kartica kompanije dozvoljava
prikazivanje, printanje ili preuzimanje
pohranjenih podataka u masovnoj
memoriji kao i u stavljenoj vozačkoj kartici.
U datom slučaju (jednom) unos
registarske oznake u DTCO 1381.
Takođe postoji mogućnost, na daljinski
način (remote) preuzeti sistemske
podatke sa odgovarajućim flotnim
menadžmentom. Kartica kompanije je
određena za vlasnika i nosioca vozila.
̈ Kontrolna kartica
Kontrolna kartica identifikuje službenika
kontrolnog organa (npr. Policije) i
omogućava pristup masovnoj memoriji.
Svi pohranjeni podaci i podaci stavljene
vozačke kartice su dostupni. Mogu se
pokazati, printati ili se preuzeti preko
međusklopa za preuzimanje.
̈ Kartica radionice
Osobe ovlaštene radionice, koje su
ovlaštene za programiranje, kalibraciju,
aktiviranje i provjeru itd., dobijaju karticu
radionice.
̈ Zaključati kartice tahografa
Ukoliko DTCO 1381 prihvati stavljenu
tahografsku karticu, vađenje se mehanički
zaključava. Vađenje tahografske kartice je
moguće samo:
ț kod stojećeg vozila,
ț na zahtjev korisnika,
ț nakon pohranjivanja podataka koje su
definisane smjernicom na tahografsku
karticu.
Automatsko izbacivanje
Ukoliko DTCO 1381 prepozna smetnju u
zaključavanju kartice, pokušava prenijeti
postojeće podatke na tahografsku karticu,
prije nego što se automatski izbaci. U
ovom slučaju potpunost i originalnost
podataka na tahografskoj kartici nije više
osigurana!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
76 DTCO 1381
Tahografske kartice 8. Opis proizvoda
8
̈ Prava na pristup tahografskih kartica
Prava na pristup podataka koji su
pohranjeni u masovnoj memoriji
DTCO 1381 su zakonski regulirani i
aktiviraju se samo sa odgovarajućom
tahografskom karticom.
b
e
z

k
a
r
t
i
c
e
V
o
z
a
č
k
a

k
a
r
t
i
c
a
K
a
r
t
i
c
a

k
o
m
p
a
n
i
j
e
K
o
n
t
r
o
l
n
a

k
a
r
t
i
c
a
K
a
r
t
i
c
a

r
a
d
i
o
n
i
c
e
P
r
i
n
t
a
n
j
e
Podaci vozača X V V V V Podaci vozača = Podaci vozačke kartice
Podaci vozila T1 T2 T3 V V Podaci vozila = Podaci masovne memorije
Podaci parametara V V V V V Podaci
parametara
= Podaci za prilagođavanje
uređaja/kalibracije
P
r
i
k
a
z
a
t
i
Podaci vozača X V V V V
Podaci vozila T1 T2 T3 V V V = Prava na pristup bez ograničenja
Podaci parametara V V V V V T1 = Aktivnosti vozača zadnjih 8 dana bez
podataka identifikacije vozača
I
š
č
i
t
a
v
a
n
j
ePodaci vozača X T2 V V V T2 = Identifikacija vozača samo za stavljenu
karticu
Podaci vozila X X T3 V V T3 = Aktivnosti vozača pripadajuće kompanije
Podaci parametara X X V V V X = nije moguća
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
8. Opis proizvoda Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici
© Continental Automotive GmbH 77
8
࡯ Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici
̈ Fiksni podaci na vozačkoj kartici
Slijedeći podaci o općim podacima za
označavanje i sigurnost radi identifikacije
vozača su pohranjeni na vozačkoj kartici:
ț Prepoznavanje vozačke kartice
– Broj kartice, zemlja članica koja
izdaje, služba koja izdaje,
– datum izdavanja, vremenski period
važnosti itd.
ț Prepoznavanje vlasnika kartice
– Ime, datum rođenja, maternji jezik
itd.
ț Informacije o vozačkoj dozvoli
̈ Varijabilni podaci vozačke kartice
Nakon svake upotrebe vozila DTCO 1381
aktualizira slijedeće podatke na vozačkoj
kartici.
Korištena vozila
ț Prvo stavljanje / zadnje izvlačenje za
vrijeme jednog korištenja
ț Km-stanje kod početka i kraja
upotrebe
ț Identifikacija vozila
Aktivnosti vozača
ț Datum i voženi kilometri na ovom danu
ț Svaka promjena stanja, kao …
– 1-vozački pogon / timski pogon,
– Vozačka kartica u otvoru za
kartice-1 / otvoru za kartice-2,
– Vozačka kartica stavljena / nije
stavljena
– sve podešene aktivnosti
– i vrijeme promjene.
Kod normalnog vozačkog pogona podaci
dnevnih aktivnosti vozača su pohranjeni
za najmanje 28 dana.
Unosi država
ț Datum i vrijeme unosa
ț Unosi kod početka smjene ili kod kraja
smjene kao i svaki unos države preko
funkcije menija.
ț Upisana država / regija
ț Km-stanje kod unosa
Nastupjeli događaji / smetnje
Određeni događaji (do maksimalno 72) i
smetnje (do maksimalno 48) su pohranjeni
sa početkom i završetkom kao i
napomenom, na kojem vozilu je događaj
nastupio.
Podaci o kontrolama
ț Datum i vrijeme kontrole
ț Identifikacija kontrolne kartice
ț Izvršena vrsta kontrole
ț Vremenski period, od kojeg se
preuzimaju podaci.
ț Identifikacija vozila, u kojem je
izvršena kontrola. 
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
78 DTCO 1381
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici 8. Opis proizvoda
8
Specijalni unosi
Pohranjeno je 56 zadnjih unesenih uslova:
ț Datum i vrijeme unosa
ț Vrsta uslova
(Uslovi su vremena, kod kojih se vozilo
nalazi na trajektu, na vozu ili u statusu
"izvan područja rada".)
Memorijski volumen na vozačkoj
kartici
Zavisno od upotrijebljenog tipa kartice
raspoloživo memorijsko mjesto
"Varijabilnih podataka" je različito veliko.
Koliko podataka se može pohraniti je
zapisano na strukturi kartice.
Ukoliko je kapacitet memorije iscrpljen,
DTCO 1381 piše preko starijih podataka.
̈ Fiksni podaci na kartici kompanije
Slijedeći podaci o općim podacima za
označavanje i sigurnost radi identifikacije
kompanije su pohranjeni na kartici
kompanije:
ț Oznaka kartice
– Broj kartice, zemlja članica koja
izdaje, služba koja izdaje,
– Datum izdavanja, vremenski
period važnosti
ț Prepoznavanje vlasnika kartice
– Naziv i adresa kompanije
̈ Varijabilni podaci na kartici
kompanije
U vezi aktivnosti kompanije slijedeći
podaci su pohranjeni:
ț Datum i vrijeme aktivnosti
ț Vrsta aktivnosti
– Prijava / Odjava
– Preuzimanje podataka sa
masovne memorije
– Preuzimanje podataka sa vozačke
kartice
ț Vremenski period (od / do), od kojeg
se preuzimaju podaci.
ț Identifikacija vozila
– Registraciona oznaka i služba za
izdavanje dokumenata za vozilo,
od kojeg vozila se podaci trebaju
preuzeti.
ț Broj kartice i zemlja članica koja izdaje
vozačku karticu, sa koje se preuzimaju
podaci.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
8. Opis proizvoda Podaci u masovnoj memoriji
© Continental Automotive GmbH 79
8
࡯ Podaci u masovnoj memoriji
U vremenskom periodu od najmanje 365 kalendarskih dana masovna memorija obrađuje i
pohranjuje slijedeće podatke:
Podaci u masovnoj memoriji, šematski prikaz
̈ Kratka objašnjenja o
pohranjenim podacima
Aktivnost vozač-1/ -2
Obrada aktivnosti slijedi u intervalima od
jedne minute; pri tome DTCO 1381
vrednuje aktivnost koja je najdalja po
intervelu.
Brzina 168 h [24 h]
1)
Pohranjivanje vrijednosti brzine slijedi
tokom vremenskog perioda od 168 sati.
DTCO 1381 pohranjuje pri tome tačno u
sekundu sa datumom i vremenom
voženu brzinu (srednja vrijednost više
mjerenja).
ț Ukidanje vrijednosti memorije:
1 km/h
ț Maksimalna vrijednost brzine:
220 km/h
1)
Ovi podaci se mogu iščitati samo
preko Download međuspoja.
Aktivnost vozač-1 Aktivnost vozač-2 Brzina 168 h
Lista vozač-1 Lista vozač-2 v-Dijagram
Status D1/D2 *
Unosi država
Vozač-1
Unosi država
Vozač-2
Profili brzine /
profili okretnih
frekvencija *
Specijalni unosi Lock-in / Lock-out
Postupci od strane
kartice kompanije
Pohranjivanje
podataka, koji ne
podliježu smjernici
Zapisivanje kontrolnih
aktivnosti
Identifikacija
DTCO 1381
Sistemske smetnje,
Događaj
Zapisivanje
pomjeranja vremena
Kalibracija uređaja Instalacioni podaci
Memorija za
zapisivanje brzine
Postupci iščitavanja
(Download)
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
80 DTCO 1381
Vremenski menadžment 8. Opis proizvoda
8
࡯ Vremenski menadžment
Početak i završetak svih vremenskih
unosa za radno vrijeme, vrijeme
pripravnosti, vrijeme upravljanja, vrijeme
odmora itd. pohranjuje DTCO 1381 u
UTC-vremenu.
Vremenske zone u Evropi
UTC-vrijeme odgovara vremenskoj zoni
"0" u 24 vremenske zone (-12 … 0 … +12)
podijeljenoj zemaljskoj kugli.
Vrijeme prikazano na displeju fabrički
odgovara u principu UTC-vremenu. Preko
meni funkcije možete podesiti lokalno
vrijeme.
 Vidi “Podesiti lokalno vrijeme” od
stranice 57.
̈ Preračun na UTC-vrijeme
Primjer:
Vremenska
zona "0" = UTC Vremenske
zone-Offset
Države
00:00 (UTC) UK / P / IRL / IS
+ 01:00 h A / B / BIH / CZ / CY /
D / DK / E / F / H / HR /
I / L / M / N / NL / PL /
S / SK / SLO / SRB
+ 02:00 h BG / EST / FIN / GR /
LT / LV / RO / TR / UA
+ 03:00 h RUS
UTC-
vrijeme
= Lokalno vrijeme –
(VZO + LJVO)
VZO = Vremenske zone-Offset
LJVO = ljetno vrijeme-Offset
(sa završetkom ljetnog
vremena ovaj offset se ukida)
(VZO + LJVO) = podešeni
offset u DTCO 1381
Lokalno vrijeme u Njemačkoj = 15:30 sati
(ljetno vrijeme)
UTC-
vrijeme
= Lokalno vrijeme –
(VZO + LJVO)
= 15:30 sati –
(01:00 h + 01:00 h)
UTC-
vrijeme
= 13:30 sati
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
8. Opis proizvoda Održavanje i njega
© Continental Automotive GmbH 81
8
࡯ Održavanje i njega
̈ DTCO 1381 čistiti
Čistite kućište, displej kao i funkcijske
tipke sa lagano vlažnom krpom ili sa
krpom za čišćenje od mikrovlakana.
̈ Obaveza ispitivanja tahografa
Preventivni radovi na održavanju nisu
potrebni za DTCO 1381. Najmanje svake
dvije godine potrebno je provjeriti pravilan
način rada DTCO 1381 od strane
ovlaštene radionice.
Naknadna ispitivanja su moguća kada …
ț su slijedile promjene na voziku, na
primjer prijenosni odnos vozila ili obim
gume,
ț izvršen je popravak DTCO 1381,
ț promijeni se službena registraciona
oznaka vozila,
ț UTC-vrijeme odstupa više od
20 minuta.
̈ Ponašanje kod popravka /
Zamjena DTCO 1381
Ovlaštene radionice mogu preuzeti
podatke sa DTCO 1381 i predati
odgovarajućoj kompaniji.
Ukoliko preuzimanje pohranjenih
podataka nije moguće na osnovu kvara,
radionice trebaju kompaniji o tome izdati
uvjerenje o tome.
̈ Odlaganje komponenti
Ne koristite ribajuća sredstva za
čišćenje i sredstva za razrjeđivanje
kao otapalo ili benzin.
Osigurajte da instalacijska
naljepnica kod svakog naknadnog
ispitivanja bude obnovljen i sadrži
propisane podatke.
Osigurajte da u okviru navedene
obaveze ispitivanja napajanje
DTCO 1381 ukupno ne bude
odvojeno duže od 12 mjeseci, na
primjer odvajanjem baterije vozila
od vozila.
Arhivirajte podatke ili pažljivo
sačuvajte uvjerenje zbog moguće
kontrole.
Molimo da odložite DTCO 1381 sa
pripadajućim sistemskim
komponentama prema smjernicama
o odlaganju EU-kontrolnih uređaja
dotične zemlje članice.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
82 DTCO 1381
Tehnički podaci 8. Opis proizvoda
8
࡯ Tehnički podaci
̈ DTCO 1381 ̈ Papirna rola
Krajnja vrijednost
mjernog područja
220 km/h Uslovi okruženja Temperatura: -25 do 70 °C
LC-displej 2 reda sa po 16 znakova Dimenzije Promjer: oko 27,5 mm
Širina: 56,5 mm
Dužina: oko 8 m
Temperatura Rad: -25 do 70 °C
Skladište: -40 do 85 °C
Napon 24 ili 12 Volt-DC
Broj narudžbe:
1381.90030300
Originalne rezervne papirne role možete
dobiti kod nadležnog centra za prodaju i
servis.
Potrošnja struje Standby: kod rada tipično:
30 mA (12 V) max. 3,0 A (12 V)
20 mA (24 V) max. 1,0 A (24 V)
EMV / EMC ECE R10
Termalni printer Veličina znakova: 2,1 x 1,5 mm
Širina printanja: 24 znaka/red
Brzina: oko 15 - 30 mm/sec.
Ispis dijagrama
Način zaštite IP 54
Moguća posebna
oprema
ț ADR-varijanta
ț Zaslon, osvjetljenje displeja i tipki prema zahtjevu klijenta
ț Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
ț Ispis v- / n-profila, status-ulaz D1/D2
Molimo obratite pažnju
Koristite (naručite) samo papirne role (originalni VDO papir za
printere) na kojima je vidljiv tip tahografa (DTCO 1381) sa
ispitnom oznakom " " i važeći znak dopuštenosti " " ili
" ".
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH
9
Piktogrami i primjeri printanja
Pregled pikograma
Oznake država
Primjeri printanja
Objašnjenja o primjerima printanja
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
84 DTCO 1381
Pregled pikograma 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
࡯ Pregled pikograma
Načini rada
ó Kompanija
1 Kontrola
o Rad
1 Kalibracija
3 Stanje izrade
Osobe
ó Kompanija
1 Kontrolor
o Vozač
1 Radionica / Mjesto ispitivanja
3 Proizvođač
Aktivnosti
m Vrijeme pripravnosti
o Vrijeme upravljanja
- Vrijeme pauze i vrijeme odmora
× Ostala radna vremena
u Važeći prekid
? Nepoznat

Uređaj / Funkcije
1 Otvor za kartice-1; vozač-1
2 Otvor za kartice-2; vozač-2
2 Tahografska kartica (pročitana)
.
.
Tahografska kartica stavljena;
važni podaci pročitani
o Sati
v Printer / Printanje
= Ulaz
J Displej
T Eksterno pohranjivanje
Preuzeti podatke (kopirati)
Prenos podataka u toku
I Senzor
A Vozilo / Jedinica vozila /
DTCO 1381
o Veličina guma
f Snabdijevanje naponom
Razno
! Događaj
x Smetnja
1 Napomena za upravljanje /
Upozorenja o radnom vremenu
+ Početak smjene
. Mjesto
ü Sigurnost
J Brzina
o Vrijeme
Σ Ukupno / Sažetak
- Kraj smjene
M Ručni unos djelatnosti vozača
Specifični uslovi
OUT Kontrolni uređaj nije potreban
s Boravak na trajektu ili vozu
Kvalifikatori
24h Dnevno
I Dvije sedmice
+ Od ili do
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Pregled pikograma
© Continental Automotive GmbH 85
9
̈ Piktogram-kombinacije
Razno
1. Mjesto kontrole
o+ Vrijeme početka
+o Vrijeme završetka
OUT+ Start "izvan područja rada" (out of
scope): Kontrolni uređaj nije
potreban
+OUT Kraj "izvan područja rada" (out of
scope)
.+ Mjesto kod početka radnog dana
(početak smjene)
-. Mjesto kod završetka radnog dana
(završetak smjene)
A+ Od vozila
2v Printanje vozačke kartice
Av Printanje vozila / DTCO 1381
A= Ulaz vozila / DTCO 1381
2J Prikaz vozačke kartice
AJ Prikazivanje vozila / DTCO 1381
.o Lokalno vrijeme
o: UTC Korekcija
Kartice
o2 Vozačka kartica
ó2 Kartica kompanije
12 Kontrolna kartica
12 Kartica radionice
2--- nema kartice
Upravljanje
oo Tim
oI Suma vremena upravljanja duple
sedmice
Printanja
24h2v Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
vozačke kartice
!x2v Događaji i smetnje sa vozačke
kartice
24hAv Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
DTCO 1381
!xAv Događaji i smetnje sa DTCO 1381
JJv Prekoračenja brzine
1ov Tehnički podaci
m2v Aktivnosti vozača

mvv v-Dijagram
mDv Status D1/D2 dijagram *
%vv Profili brzine *
%nv Profili okretnih frekvencija *
Prikazati
24h2J Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
vozačke kartice
!x2J Događaji i smetnje sa vozačke
kartice
24hAJ Dnevne aktivnosti vozača (dan) od
vozila / DTCO 1381
!xAJ Događaji i smetnje od vozila /
DTCO 1381
JJJ Prekoračenja brzine
1oJ Tehnički podaci
ó2 Kompanija
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
86 DTCO 1381
Pregled pikograma 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Događaj
!2 Stavljanje nevažeće tahografske
kartice
!oo Vrijeme preklapanja
!2o Stavljanje vozačke kartice za
vrijeme vožnje
JJ Prekoračenje brzine
!I Smetnje u komunikaciji sa
senzorom
!o Podešavanje vremena (od strane
radionice)
!22 Konflikt kartica
!o2 Vožnja bez važeće vozačke kartice
!2A Zadnji postupak kartice nije
ispravno zaključen
!f Prekoračenje snabdijevanja
strujom
!ü Povrede sigurnosti
J1 Kontrola prekoračenja brzine
Smetnje
x2 Pogrešna funkcija kartice
xJ Smetnja prikaza
xv Smetnja u printanju
xA Interna smetnja DTCO 1381
xT Smetnje kod preuzimanja
xI Smetnja senzora
Upozorenja o radnom vremenu
1o Pauza!
Ručni postupak unošenja
-/×/m Unos "Aktivnosti"
? Unos "Nepoznata aktivnost"
-.? Unos "Mjesto" kod kraja smjene
.+? Unos "Mjesto" kod završetak
smjene
Napomene za upravljanje
1ü Unos pogrešan
1 Pristup meniju nije moguć
1= Molimo unos
1v Printanje nije moguće
1v Otvoriti ladicu
1vo Nema papira
1vL Printanje se odlaže
12 Neispravna kartica
12 Pogrešna kartica
12 Izbacivanje nije moguće
12L Zakašnjeli postupak
12? Zapisivanje nekonzistentno
1A Smetnja uređaja
021 Nevažeća u danima: …
0A§ Kalibracija u danima: …
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Oznake država
© Continental Automotive GmbH 87
9
࡯ Oznake država
1)
 Vidi “Oznaka regije” od stranice 88.
Dodjela vrijednosti
A Austrija
AL Albanija
AND Andora
ARM Armenija
AZ Azerbejdžan
B Belgija
BG Bugarska
BIH Bosna i Hercegovina
BY Bjelorusija
CH Švicarska
CY Cipar
CZ Češka Republika
D Njemačka
DK Danska
E Španija
1)

EC Evropska Zajednica
EST Estonija
EUR Ostala Evropa
F Francuska
FIN Finska
FL Lihtenštajn
FR/FO Farska ostrva
GE Gruzija
GR Grčka
H Mađarska
HR Hrvatska
I Italija
IRL Irska
IS Island
KZ Kazahstan
L Luksemburg
LT Litvanija
LV Letonija
M Malta
MC Monako
MD Republika Moldavija
MK Makedonija
MNE Crna Gora
N Norveška
NL Nizozemska
P Portugal
PL Poljska
RO Rumunija
RSM San Marino
RUS Ruska Federacija
S Švedska
SK Slovačka
SLO Slovenija
SRB Srbija
TM Turkmenistan
TR Turska
UA Ukrajina
UK Ujedinjeno Kraljevstvo, Alderney,
Guernsey, Jersey, Isle of Man,
Gibraltar
UZ Uzbekistan
V Grad Vatikan
WLD Ostali svijet
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
88 DTCO 1381
Oznake država 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
̈ Oznaka regije
Dodjela vrijednosti – Španija
AN Andaluzija
AR Aragonija
AST Asturija
C Kantabrija
CAT Katalonija
CL Kastilien-León
CM Kastilien-La Mancha
CV Valensija
EXT Extremadura
G Galicija
IB Balearska ostrva
IC Kanarska ostrva
LR La Rioja
M Madrid
MU Murcia
NA Navarra
PV Baskija
CL
G
EXT
AN
M
CAT
AR
IB CV
MU
CM
IC
AST C PV NA
LR
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Primjeri printanja
© Continental Automotive GmbH 89
9
࡯ Primjeri printanja
̈ Dnevno printanje vozačke kartice
2
3
3a
4
5
6
7
8
8a
v 26.11.2011 14:55 (UTC)
-----------v------------
24h2v
-----------1------------
1 Schmitt
Peter
12D /12345678901234 5 6
-----------o------------
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
-----------1------------
1 NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
12D /87654321087654 3 2
1 02.04.2010
-----------1------------
12D /12345678901234 5 6
1 11.11.2011 11:11 2v
-----------o------------
25.11.2011 310
------------------------
? 00:00 06h00
m 06:00 00h17
-----------1------------
A D /VS VM 612
95 872 km
1
8b
8b
8c
8a
8d
11
11a
× 06:17 00h45
× 07:02 00h39 oo
o 07:41 01h19 oo
95 958 km; 86 km
------------------------
? 09:00 00h24
-----------2------------
A S /LCR 243
205 002 km
m 09:24 02h30 oo
× 11:54 00h39
------------------------
? 12:33 00h10
-----------1------------
o 12:43 02h27
- 15:10 01h12
o 16:22 00h16
m 16:38 00h42
16:38 -----s-----
o 17:20 00h52
× 18:12 00h24
- 18:36 00h02
205 408 km; 231 km
------------------------
? 18:38 05h22
-----------Σ------------
.+06:00 D
95 872 km
-.09:00 D
95 958 km
.+09:24 D
205 002 km
-.12:33 D
205 177 km
.+12:43 D
205 177 km
8c
8e
8c
8e
8a
8a
12
-.18:38 CH
205 408 km
o 04h54 317 km
× 02h27 m 03h29
- 01h14 ? 11h56
oo 04h28
----------!x2-----------
x2 0 10.11.2011 12:45
00h04
A D /VS VM 612
------------------------
!ü 0 05.08.2011 09:23
!34 ( 0) 00h01
A D /VS VM 612
------------------------
A D /VS VM 612
----------!xA-----------
JJ 5 15.11.2011 16:42
( 2) 00h12
o2D /98765432109876 5 4
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
JJ 4 15.10.2011 11:10
( 95) 00h30
o2DK /45678901234567 7 8
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
x2 0 10.11.2011 12:45
00h04
o2DK /45678901234567 7 8
------------------------
1. Friedrichshafen
.....................
1 Schmitt Peter
.....................
o Rogenz Winfried
.....................
12c
12c
11d
13
13c
21
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
90 DTCO 1381
Primjeri printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Posebnosti kod "Dnevnog printanja
vozačke kartice"
̈ Događaji / Smetnje vozačke
kartice
8f
-----------1------------
12D /12345678901234 5 6
1 11.11.2011 11:11 v
-----------o------------
25.11.2011 310
--------? !oo ? --------
------------------------
? 00:00 06h00
m 06:00 00h17
-----------1------------
A D /VS VM 612
95 872 km
× 06:17 00h45
× 07:02 00h39 oo
o 07:41
km; km
-----------Σ------------
.+06:00 D
95 872 km
o 00h00 km
8g
-----------1------------
-----------o------------
25.11.2011 310
------------------------
----------OUT-----------
-----------1------------
A D /VS VM 612
95 872 km
- 00:00 07h02
× 07:02 00h39
8h
1
v 11.11.2011 11:11 (UTC)
-----------v------------
!x2v
-----------1------------
1 Schmitt
Peter
12D /12345678901234 5 6
-----------o------------
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------!2-----------
!f 04.04.2011 02:14
06h03
A S /LCR 243
------------------------
!2o 04.11.2011 18:12
00h01
A D /VS VM 612
------------------------
!2o 10.02.2011 08:12
00h05
A D /S VD 432
------------------------
!f 12.12.2010 10:15
00h10
A D /VS VM 612
------------------------
!I 10.05.2011 08:45
00h01
A D /VS VM 612
2
3
3a
4
12a
12c
------------------------
!ü 05.08.2011 09:23
!22 00h01
A D /VS VM 612
------------------------
!ü 17.04.2011 16:04
!11 01h02
A D /VS VM 612
-----------x2-----------
x2 10.11.2011 12:45
00h04
A D /VS VM 612
------------------------
x2 11.02.2011 18:02
00h03
A D /VS VM 612
------------------------
xI 20.12.2010 01:54
00h04
A D /S VD 432
------------------------
1. Ulm
.....................
1 Schmitt Peter
.....................
o Rogenz Winfried
.....................
12c
12c
12b
21
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Primjeri printanja
© Continental Automotive GmbH 91
9
̈ Dnevno printanje od vozila
1
v 27.11.2011 16:55 (UTC)
-----------v------------
24hAv
-----------1------------
1 Schmitt
Peter
12D /12345678901234 5 6
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
-----------1------------
1 NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
12D /87654321087654 3 2
1 02.04.2010
-----------1------------
12D /12345678901234 5 6
1 11.11.2011 11:11 2v
-----------o------------
25.11.2011
95 872 - 96 284 km
-----------1------------
o2---
95 872 km
- 00:00 06h17
95 872 km 0 km
------------------------
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
A+S /LCR 243
24.11.2011 18:54
95 872 km M
2
3
4
5
10a
10b
6
7
9
10c
10d
10
× 06:17 00h45
× 07:02 00h39 oo
o 07:41 01h19 oo
95 958 km; 86 km
------------------------
o2---
95 958 km
× 09:00 00h05
95 958 km; 0 km
------------------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
o2F /12345678901234 5 6
16.06.2013
A+D /M MS 680
24.11.2011 18:54
95 958 km
× 09:05 00h25
o 09:30 02h55
m 12:25 01h18
12:25 -----s-----
o 13:43 00h03
× 13:46 00h02 oo
o 13:48 00h45 oo
× 14:33 00h35 oo
- 15:08 01h02 oo
96 206 km; 248 km
------------------------
o2---
96 206 km
- 16:10 00h20
96 206 km; 0 km
------------------------
o Anton
Max
o2A /56789567895678 9 5
25.10.2013
10f
10e
10a
10e
10b
10g
10g
10c
10d

A+D /VS VM 612
25.11.2011 16:30
96 206 km
o 16:30 00h56
× 17:26 01h11
96 274 km; 68 km
------------------------
o2---
96 274 km
× 18:37 00h23
o 19:00 00h21
- 19:21 04h39
96 284 km; 10 km
-----------2------------
o2---
95 872 km
- 00:00 07h02
- 00:00 07h02
-----------Σ------------
1o2---
o 00h21 10 km
× 00h28 m 00h00
- 11h16
2o2---
× 00h00 m 12h16
- 07h02
------------------------
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
-.09:00 D
95 958 km
o 01h19 86 km
× 01h24 m 00h00
- 00h00
oo 01h58
10a
10h
10a
11b
11e
11
11c
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
92 DTCO 1381
Primjeri printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Posebnosti kod "Dnevno printanje od
vozila"
̈ Događaji / Smetnje vozila
----------!xA-----------
!o2 1 25.11.2011 19:01
( 1) 00:20
2---
------------------------
JJ 5 15.11.2011 16:42
( 2) 00h12
o2D /98765432109876 5 4
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
x2 0 10.11.2011 12:45
00h04
o2DK /45678901234567 7 8
------------------------
1. Lindau
.....................
1 Schmitt Peter
.....................
o+
.....................
+o
.....................
o
.....................
21
13
13c
-----------1------------
----------OUT-----------
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
A+S /LCR 243
10i
1
v 24.10.2011 16:07 (UTC)
-----------v------------
!xAv
-----------1------------
1 Schmitt
Peter
12D /12345678901234 5 6
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------!A-----------
!22 0 10.08.2011 08:12
( 0) 00h01
ó2D /12345678901234 5 6
12F /12345678901234 5 6
------------------------
!22 0 10.08.2011 08:20
( 0) 00h03
ó2D /12345678901234 5 6
12F /12345678901234 5 6
------------------------
!o2 1 15.10.2011 07:02
( 1) 00h54
2---
------------------------
!o2 2 15.10.2011 07:02
( 1) 00h54
2---
------------------------
!2o 3 15.03.2010 07:56
( 1) 00h01
o2F /12345678901234 5 6
o2B /22335578901234 1 2
------------------------
JJ 4 15.10.2011 11:10
( 95) 00h30
o2DK /45678901234567 7 8
o2F /12345678901234 5 6
2
4
13a
13c
3
!ü 0 17.04.2011 16:04
!17 ( 0) 01h02
o2DK /45678901234567 7 8
o2F /12345678901234 5 6
12UK /54321987654321 9 8
------------------------
!ü 0 05.08.2011 09:23
!22 ( 0) 00h01
o2DK /45678901234567 7 8
-----------xA-----------
x2 0 10.08.2011 07:00
00h02
ó2D /12341234123412 3 4
------------------------
xT 0 05.05.2010 07:15
00h14
ó2D /12345678901234 5 6
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
xT 6 05.05.2010 07:15
00h14
ó2D /12345678901234 5 6
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
xv 0 12.09.2011 21:00
00h01
2---
------------------------
xv 0 12.09.2011 21:00
00h01
2---
------------------------
1. Lindau
....................
1 Schmitt Peter
....................
o
....................
21
13b
13c
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Primjeri printanja
© Continental Automotive GmbH 93
9
̈ Prekoračenja brzine ̈ Tehnički podaci
v 24.10.2011 14:50 (UTC)
-----------v------------
JJv 90 km/h
-----------o------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
o2F /12345678901234 5 6
16.06.2013
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------JJ-----------
J113.03.2011 14:15
JJ17.04.2011 17:44 ( 7)
--------JJ1-------------
JJ24.05.2010 14:02 00h06
98 km/h 92 km/h ( 1)
o Förster
Thomas
o2D /98765432109876 5 4
-------JJ(365)----------
JJ15.10.2011 11:10 00h30
98 km/h 95 km/h ( 95)
o Rogenz
Winfried
o2DK /45678901234567 7 8
------------------------
o2DK /45678901234567 7 8
-------JJ(10)-----------
JJ16.05.2011 17:10 00h15
94 km/h 92 km/h ( 12)
o Mustermann
Heinz-Dieter
o2F /12345678901234 5 6
------------------------
1.
......................
1
......................
o Mustermann Heinz
......................
20a
20c
1
2
3
4
19
20
21
20b
20c
1
------------------------
v 25.10.2011 14:50 (UTC)
-----------v------------
1ov
-----------ó------------
ó Spedition Mustermüller
ó2D /12341234123412 3 4
-----------o------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
o2F /12345678901234 5 6
16.06.2013
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
H.-Hertz-Str.45 78052
VS-Villingen
1381.12345678901234567
e1-84
12345678
2011
V xxxx 17.04.2011
-----------I------------
I 87654321
e1-175
08.03.2010
-----------1------------
1 Fa. Mustermann & NFZ-
Hersteller
Schillerstr. 10 Muster
kirchen
12D /45678901234567 8 9
21.01.2011
1 08.03.2010 (1)
A ABC12345678901234
2
3
4
3a
14
15
16a
16b
16
ë ?????????????????
/??????????????
w 8 000 Imp/km
k 8 000 Imp/km
l 3 050 mm
o 315/70/R22.5
J 90 km/h
0 - km
------------------------
1 NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
Hauptstr. 24-26 Muster
stadt
12D /87654321087654 3 2
12.03.2011
-----------o------------
!o 08.03.2010 14:00
o 08.03.2010 15:00
1 Fa. Mustermann & NFZ-
Hersteller
Schillerstr. 10 Muster
kirchen
12D /45678901234567 8 9
21.01.2011
------------------------
!o 28.08.2010 13:00
o 28.08.2010 13:26
1 Kienzle ARGO GMBH
Bismarckstr. 19 Berlin
-Steglitz
12D /89012345678901 5 6
19.10.2011
----------!xA-----------
! 18.10.2011 06:34
x 30.09.2011 18:15
------3 ATTACHMENT------
SWUM
V xx.xx
18
17
17a
25
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
94 DTCO 1381
Primjeri printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
̈ Aktivnosti vozača ̈ v-Dijagram ̈ Status D1/D2 dijagram *
1
------------------------
v 25.10.2011 14:50 (UTC)
-----------v------------
m2v
-----------o------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
o2F /12345678901234 5 6
16.06.2013
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
----------m2v-----------
? - m × o
------------------------
------------------------
o
.....................
1
8
.
1
0
.
1
1
1
9
.
1
0
.
1
1
2
0
.
1
0
.
1
1
2
1
.
1
0
.
1
1
2
2
.
1
0
.
1
1
2
3
.
1
0
.
1
1
2
4
.
1
0
.
1
1
U
T
C
0
0
:
0
0
0
1
:
0
0
2
3
:
0
0
2
4
:
0
0
2
3
5
26
21
1
------------------------
v 25.10.2011 14:50 (UTC)
-----------v------------
mvv
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
-----------o------------
20.10.2011
95 872 - 96 284 km
----------mvv-----------
------------------------
o
.....................
U
T
C
0
0
:
0
0
0
1
:
0
0
0
2
:
0
0
0
3
:
0
0

2
4
:
0
0
1
2
0
9
0
6
0
3
0 0
km/h
2
4
5
27
21
1
------------------------
v 25.10.2011 14:50 (UTC)
-----------v------------
mDv
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------3------------
3 Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
----------mDv-----------
? 0 1
------------------------
------------------------
o
.....................
D1
D2
1
8
.
1
0
.
1
1
1
9
.
1
0
.
1
1
2
0
.
1
0
.
1
1
2
1
.
1
0
.
1
1
2
2
.
1
0
.
1
1
2
3
.
1
0
.
1
1
2
4
.
1
0
.
1
1
U
T
C
0
0
:
0
0
0
1
:
0
0
0
2
:
0
0
0
3
:
0
0
2
4
:
0
0
2
4
5
28
21
D1
D2
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Primjeri printanja
© Continental Automotive GmbH 95
9
̈ Profili brzine * ̈ Profili broja okretaja motora *
1
2
3
4
22
23
v 27.11.2011 17:05 (UTC)
-----------v------------
%vv
-----------ó------------
ó Spedition Mustermüller
ó2D /12341234123412 3 4
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------o------------
o
25.11.2011 00:00
25.11.2011 06:17
--- km/h -----------
112 <=v< 221 00h00
-----------o------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
25.11.2011 18:37
26.11.2011 00:00
--- km/h -----------
0 <=< 1 05h02
1 <=v< 10 00h01
10 <=v< 16 00h02
16 <=v< 24 00h04
24 <=v< 32 00h05
32 <=v< 40 00h05
40 <=v< 48 00h04
48 <=v< 56 00h00
56 <=v< 64 00h00
64 <=v< 72 00h00
72 <=v< 80 00h00
80 <=v< 88 00h00
88 <=v< 96 00h00
96 <=v< 104 00h00
104 <=v< 112 00h00
112 <=v< 221 00h00
------------------------
o
....................
21
v 27.11.2011 17:05 (UTC)
-----------v------------
%nv
-----------ó------------
ó Spedition Mustermüller
ó2D /12341234123412 3 4
-----------A------------
A ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------o------------
o
25.11.2011 00:00
25.11.2011 06:17
--- rpm ------------
3281 <=n< × 00h00
-----------o------------
o Mustermann
Heinz-Dieter
25.11.2011 18:37
26.11.2011 00:00
--- rpm ------------
0 <=n< 1 05h02
1 <=n< 234 00h00
234 <=n< 469 00h00
469 <=n< 703 00h00
703 <=n< 938 00h00
938 <=n< 1172 00h00
1172 <=n< 1406 00h03
1406 <=n< 1641 00h03
1641 <=n< 1875 00h04
1875 <=n< 2109 00h09
2109 <=n< 2344 00h02
2344 <=n< 2578 00h00
2578 <=n< 2812 00h00
2812 <=n< 3047 00h00
3047 <=n< 3281 00h00
3281 <=n< × 00h00
------------------------
o
....................
1
2
3
4
22
24
21
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
96 DTCO 1381
Objašnjenja o primjerima printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
࡯ Objašnjenja o primjerima printanja
Svako printanje se sastoji od slaganja
različitih podatkovnih blokova, koji su
identifikovani sa oznakom bloka (1).
Podatkovni blok sadrži jedan ili više
slogova podataka, koji su identifikovani sa
oznakom sloga podataka (2).
Neposredno nakon oznake bloka ne printa
se oznaka sloga podataka!
̈ Legenda podatkovnih blokova
Printanje se po želji može označiti
sa logom od firme.
-----------!A-----------
!22 0 10.08.2011 08:12
( 0) 00h01
ó2D /12345678901234 5 6
12F /12345678901234 5 6
------------------------
!22 0 10.08.2011 08:20
( 0) 00h03
1
2
Datum i vrijeme printanja u UTC-
vremenu
Vrsta printanja:
24h2v = Dnevno printanje
vozačke kartice
!x2v = Događaji / Smetnje
vozačke kartice
24hAv = Dnevno printanje od
DTCO 1381
!xAv = Događaji / smetnje sa
DTCO 1381
JJv = Prekoračenja brzine
Podešena vrijednost graničnika
brzine se dodatno printa.
1ov = Tehnički podaci
m2v = Aktivnosti vozača
mvv = v-Dijagram
Optimalna printanja:
mDv = Status D1/D2 dijagram *
%vv = Profili brzine *
%nv = Profili okretnih frekvencija *
1
2
Podaci o vlasniku kartice
stavljene tahografske kartice:
1 = Kontrolor
o = Vozač
ó = Poduzetnik
1 = Radionica / Mjesto ispitivanja
ț Prezime
ț Ime
ț Oznaka kartice
ț Kartica važi do …
Kod tahografskih kartica koje nisu
vezane za osobe, umjesto imena
printa se ime kontrolnog mjesta,
kompanije ili radionice.
Podaci o vlasniku kartice dalje
tahografske kartice
Oznaka vozila:
ț Identifikacioni broj vozila
ț Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka
Oznaka tahografa:
ț Proizvođač tahografa
ț Broj dijela tahografa
DTCO 1381
3
3a
4
5

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Objašnjenja o primjerima printanja
© Continental Automotive GmbH 97
9
Zadnje kalibracija tahografa:
ț Naziv radionice
ț Oznaka kartice radionice
ț Datum kalibracije
Zadnja kontrola:
ț Oznaka kontrolne kartice
ț Datum, vrijeme i vrsta kontrole
2 = Preuzimanje sa vozačke
kartice
T = Preuzimanje sa
DTCO 1381
v = Printati
J = Prikazati
Lista svih aktivnosti vozača u
redoslijedu nastupanja:
ț Kalendarski dan printanja i
brojač prisutnosti (broj dana,
na kojima je kartica korištena.)
? = Vremenski period, kartica nije
stavljena:
ț Ručno unešena djelatnost
nakon stavljanja vozačke
kartice sa piktogramom,
početak i trajanje.
6
7
8
8a

Stavljanje vozačke kartice u
mjesto za stavljanje (otvor za
kartice-1 ili otvor za kartice-2):
ț Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka vozila
ț Stanje kilometara kod
stavljanja kartice
Aktivnosti vozačke kartice:
ț Početak i trajanje kao i status
upravljanja vozilom
oo = Timski rad
Specifični uslovi:
ț Vrijeme unošenja i piktogram,
u primjeru: Trajekt ili voz
Vađenje vozačke kartice:
ț Stanje kilometara i pređeni put
od zadnjeg stavljanja.
Pozor: Inkonzistencija u
zapisivanju podataka moguća, jer
je ovaj dan na tahografskoj kartici
dvostruko pohranjen.
Aktivnost nije zaključena:
ț Kod printanja sa stavljenom
vozačkom karticom trajanje
aktivnosti i dnevni sažeci
mogu biti nepotpuni.
8b
8c
8d
8e
8f
8g
Specifični uslov "izvan područja
rada" je bio uključen na početku
dana.
Početak listanja svih aktivnosti
vozača u DTCO 1381:
ț Kalendarski dan ispisa
ț Stanje kilometara u 00:00 sati
i 23:59 sati
Hronologija svih aktivnosti od
otvora za kartice-1
Vremenski period, u kojem
vozačka kartica nije stavljena u
otvor za kartice-1:
ț Stanje kilometara na početku
vremenskog perioda
ț Podešena aktivnost/i u ovom
vremenskom periodu
ț Stanje kilometara na kraju
vremenskog perioda i pređeni
put
Stavljanje vozačke kartice:
ț Prezime vozača
ț Ime vozača
ț Oznaka kartice
ț Kartica važi do …
8h
9
10
10a
10b
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
98 DTCO 1381
Objašnjenja o primjerima printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
ț Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka
prethodnog vozila
ț Datum i vrijeme vađenja
kartice iz prethodnog vozila
ț Stanje kilometara kod
stavljanja vozačke kartice
M = Nije izvršeno ručno
unošenje.
Liste aktivnosti:
ț Piktogram aktivnosti, početak
i trajanje kao i status
upravljanja vozilom
oo = Timski rad
Unošenje specifičnih uslova:
ț Vrijeme unosa i piktogram
uslova
s = Trajektna vožnja ili vožnja
vozom
OUT+ = Početak (kontrolni
uređaj nije potreban)
+OUT = Kraj
Vađenje vozačke kartice:
ț Stanje kilometara i pređeni put
Hronologija svih aktivnosti od
otvora za kartice-2
10c
10d
10e
10f
10g
10h
Specifični uslov "izvan područja
rada" je bio uključen na početku
dana.
Dnevni sažetak
Unešena mjesta:
ț .+ = Početak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
ț -. = Završetak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
ț Stanje kilometara vozila
Sažetak vremenskih odlomaka
bez vozačke kartice u otvoru za
kartice-1:
ț Unešena mjesta u
hronološkom redoslijedu
(u primjeru nema unosa)
ț Ukupne aktivnosti otvora za
kartice-1
Sažetak vremenskih odlomaka
"bez vozačke kartice” u otvoru za
kartice-2:
ț Unešena mjesta u
hronološkom redoslijedu
(u primjeru nema unosa)
ț Ukupne aktivnosti otvora za
kartice-2
10i
11
11a
11b
11c
Dnevni sažetak "Ukupne
vrijednosti aktivnosti" sa vozačke
kartice:
ț Ukupno vrijeme upravljanja i
pređeni put
ț Ukupno radno vrijeme i
vrijeme pripravnosti
ț Ukupno vrijeme odmora i
nepoznato vrijeme
ț Ukupon vrijeme timskih
djelatnosti
Sažetak aktivnosti, raspoređene
hronološki prema vozaču (po
vozaču, kumulativno za oba
otvora za kartice):
ț Prezime, ime, oznaka kartice
vozača
ț .+ = Početak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
-. = Završetak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
ț Aktivnosti ovog vozača:
ukupno vrijeme upravljanja i
pređeni put, ukupno radno
vrijeme i ukupno vrijeme
pripravnosti, ukupno vrijeme
odmroa ukupno vrijeme
timskih djelatnosti.
11d
11e
 
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Objašnjenja o primjerima printanja
© Continental Automotive GmbH 99
9
Lista zadnjih pet pohranjenih
događaja ili smetnji na vozačkoj
kartici.
Lista svih pohranjenih događaja
na vozačkoj kartici raspoređena
prema vrsti greške i datumu.
Lista svih pohranjenih smetnji na
vozačkoj kartici raspoređena
prema vrsti greške i datumu.
Slog podataka događaja ili
smetnje.
Red 1:
ț Piktogram događaja ili
smetnje.
ț Datum i početak
Red 2:
ț Događaji, koji podliježu
povredama sigurnosti,
dešifruju se preko dodatnog
kodiranja.
 Vidi “Svrha sloga podataka
kod događaja ili smetnji” od
stranice 103.
ț Trajanje događaja ili smetnje.
12
12a
12b
12c
Red 3:
ț Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka vozila, u
kojem su događaji ili smetnje
nastupjeli.
Lista zadnjih pet pohranjenih ili
još aktivnih događaja/smetnji od
DTCO 1381.
Lista svih zapisanih ili događaja u
toku DTCO 1381.
Lista svih zapisanih ili smetnji u
toku DTCO 1381.
Slog podataka događaja ili
smetnje.
Red 1:
ț Piktogram događaja ili
smetnje.
ț Kodiranje svrhe sloga
podataka.
 Vidi “Svrha sloga podataka
kod događaja ili smetnji” od
stranice 103.
ț Datum i početak
13
13a
13b
13c
Red 2:
ț Događaji, koji podliježu
povredama sigurnosti,
dešifruju se preko dodatnog
kodiranja.
 Vidi “Kodiranje radi bližeg
opisa” od stranice 105.
ț Broj sličnih događaja ovog
dana
 Vidi “Broj sličnih događaja”
od stranice 104.
ț Trajanje događaja ili smetnje.
Red 3:
ț Oznaka vozačke kartice
(maksimalno četiri unosa)
koja je stavljena na početku ili
na kraju događaja ili smetnje.
ț "2---" pojavljuje, kada nema
vozačke kartice.
Oznaka tahografa:
ț Proizvođač tahografa
ț Adresa proizvođača tahografa
ț Broj dijela
ț Broj dozvole konstrukcije
ț Serijski broj
ț Godina proizvodnje
ț Verzija i instalacioni datum
pogonskog softvera
14

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
100 DTCO 1381
Objašnjenja o primjerima printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Oznaka senzora:
ț Serijski broj
ț Broj dozvole konstrukcije
ț Datum prve ugradnje (prvo
spajanje sa DTCO 1381)
Podaci o kalibraciji
Lista podataka o kalibraciji (u
slogovima podataka):
ț Naziv i adresa radionice
ț Oznaka kartice radionice
ț Kartica radionice važi do …
ț Datum i svrha kalibracije:
1 = Aktiviranje, zapisivanje
poznatih podataka kalibracije
u vrijeme aktivacije
2 = Prva ugradnja; prvi podaci
kalibracije nakon aktiviranja
DTCO 1381
3 = Ugradnja nakon popravka
– zamjenski uređaj; prvi
podaci kalibracije u trenutnom
vozilu
4 = Redovno naknadno
ispitivanje; podaci kalibracije
naknadnog ispitivanja
5 = Unos registarske oznake
od strane poduzetnika
15
16
16a
16b

ț Identifikacioni broj vozila
ț Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka
ț w = Putni broj okretaja vozila
ț k = Postavljena konstanta u
DTCO 1381 za
izjednačavanje brzine
ț l = Stvarni obim guma
ț o = Veličina guma
ț J = Podešavanje graničnika
brzine
ț Staro i novo stanje kilometara
Vremenske postavke
Lista svih raspoloživih podataka o
vremenskoj postavci:
ț Datum i vrijeme, staro
ț Datum i vrijeme, promijenjeno
ț Naziv radionice, koja je
postavila vrijeme
ț Adresa radionice
ț Oznaka kartice radionice
ț Kartica radionice važi do …
Napomena: U 2. slogu podataka je
vidljivo, da je podešeno UTC-vrijeme
korigovano od strane ovlaštene
radionice.
17
17a
Aktuelni zapisani događaj i
aktuelna smetnja:
ț ! = zadnji događaj, datum i
vrijeme
ț x = zadnja smetnja, datum i
vrijeme
Informacije kod kontrole
"Prekoračenja brzine":
ț Datum i vrijeme zadnje
kontrole
ț Datum i vrijeme prvog
prekoračenja brzine od zadnje
kontrole kao i broj daljih
prekoračenja.
Prvo prekoračenje brzine nakon
zadnje kalibracije.
5 najtežih prekoračenja brzine
zadnjih 365 dana.
Zadnjih 10 zapisanih
prekoračenja brzine. Pri tome se
po danu pohranjuje najteže
prekoračenje brzine.
18
19
20
20a
20b
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Objašnjenja o primjerima printanja
© Continental Automotive GmbH 101
9
Unosi kod prekoračenja brzine
(hronološki raspoređeno prema
najvećoj -brzini):
ț Datum, vrijeme i trajanje
prekoračenja
ț Najveăa i -brzina
prekoračenja, broj sličnih
događaja tog dana
ț Prezime vozača
ț Ime vozača
ț Oznaka kartice vozača
Napomena: Kada u jednom bloku ne
postoji slog podataka za prekoračenje
brzine, pojavljuje se "JJ---".
Rukom zapisani podaci:
ț 1. = Mjesto kontrole
ț 1 = Potpis kontrolora
ț o+ = Vrijeme početka
ț +o = Vrijeme završetka
ț o = Potpis vozača
Podaci o vlasniku kartice
zapisanog profila:
ț Prezime vozača
ț Ime vozača
ț Oznaka kartice
20c
21
22

Napomena: Slijedeći podaci o
vlasniku kartice znače: nema vozačke
kartice u otvoru za kartice-1.
ț Početak zapisivanja profila sa
datumom i vremenom
ț Završetak zapisivanja profila
sa datumom i vremenom
Novi profili se stvaraju:
ț Stavljanjem / vađenjem
tahografske kartice u otvor za
kartice-1,
ț Zamjenom dana,
ț Ispravkom UTC-vremena,
ț Prekidom napona.
Zapisivanje profila brzine:
ț Lista definisanih područja
brzine i vremenskog perioda u
ovom području
ț Područje: 0 <= v < 1 =
Mirovanje vozila
Profil brzine je podijeljen u 16 zona.
Pojedinačna područja se mogu
individualno podesiti kod instalacije.
23
Zapisivanje profila okretne
frekvencije:
ț Lista definisanih područja
brzine i vremenskog perioda u
ovom području
ț Područje: 0 <= n < 1 =
Motor isključen
ț Područje: 3281 <= n < x =
beskonačno
Profil okretne brzine je podijeljen u
16 zona. Pojedinačna područja se
mogu individualno podesiti kod
instalacije.
Podaci od proizvođača:
ț Broj verzije od Software
Upgrade Moduls (SWUM)
Zapisivanje aktivnosti:
ț Legenda simbola
ț Od izabranog dana slijedi
dijagram svih aktivnosti
zadnjih 7 kalendarskih dana.
Zapisivanje o toku brzine
izabranog dana.
24
25
26
27
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
102 DTCO 1381
Objašnjenja o primjerima printanja 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Zapisivanje dodatnih radnih
grupa, kao što je upotreba plavog
svjetla, sirene, itd.:
ț Legenda simbola
ț Od izabranog dana slijedi
dijagram status-ulaza D1/D2
zadnjih 7 kalendarskih dana.
28
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
© Continental Automotive GmbH 103
9
࡯ Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
Kod svakog utvrđenog događaja ili kod
svake utvrđene smetnje DTCO 1381
registruje i pohranjuje podatke prema
utvrđenim pravilima.
(1) Svrha sloga podataka
(2) Broj sličnih događaja ovog dana
Svrha sloga podataka (1) označava, zašto
je događaj ili smetnja zapisana. Događaji
iste vrste, koji nastupe više puta ovog
dana, pojavljuju se na poz. (2).
̈ Kodiranje svrhe sloga podataka
Slijedeći pregled pokazuje događaje i
smetnje raspoređene prema vrsti greške
(uzrok) i raspored svrhe sloga podataka:
1)
Ovaj događaj se pohranjuje samo na
vozačkoj kartici.
2)
Ovaj događaj DTCO 1381 ne
pohranjuje.
( 1) 00h01
o2F /12345678901234 5 6
o2B /22335578901234 1 2
------------------------
JJ 4 15.10.2011 11:10
( 45) 00h30
o2DK /45678901234567 7 8
o2F /12345678901234 5 6
1
2
Događaj
Pikto / Uzrok Svrha
!22 Konflikt kartica 0
!o2 Vožnja bez važeće karte 1 / 2 / 7
!2o Staviti u vožnji 3
!2A Kartica nije zatvorena 0
JJ Brzina je previsoka 4 / 5 / 6
!f Prekid napona 1 / 2 / 7
!I Senzor greška 1 / 2 / 7
!ü Povrede sigurnosti 0
!oo Vrijeme preklapanja
1)

!2 Nevažeća kartica
2)

Smetnje
Pikto / Uzrok Svrha
x2 Smetnja kartice 0
xA Smetnja uređaja 0 / 6
xv Smetnja u printanju 0 / 6
xJ Smetnja prikaza 0 / 6
xT Smetnje kod
preuzimanja
0 / 6
xI Senzor greška 0 / 6

w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
104 DTCO 1381
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji 9. Piktogrami i primjeri printanja
9
Pregled svrhe sloga podataka Broj sličnih događaja
0 = Jedan od 10 najzadnjih događaja ili
smetnji.
1 = Najduži događaj od jednog od
zadnjih 10 dana, na kojem na
događaj nastupio.
2

= Jedan od 5 najdužih događaja u
zadnjih 365 dana.
3 = Zadnji događaj od jednog od zadnjih
10 dana, na kojem na događaj
nastupio.
4 = Najteži događaj od jednog od
zadnjih 10 dana, na kojem na
događaj nastupio.
5 = Jedan od 5 najtežih događaja u
zadnjih 365 dana.
6 = Prvi događaj ili prva smetnja prema
zadnjoj kalibraciji.
7 = Jedan aktivni događaj ili jedna trajna
smetnja.
0 = Pohranjivanje "Broja sličnih
događaja" za ovaj događaj nije
potreban.
1 = Ovog dana nastupio je događaj ove
vrste.
2 = Ovog dana su nastupjela dva
događaja ove vrste i samo je jedan
pohranjen.
n = Ovog dana su nastupjela "n"
događaja ove vrste i samo je jedan
pohranjen.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
9. Piktogrami i primjeri printanja Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
© Continental Automotive GmbH 105
9
̈ Kodiranje radi bližeg opisa
Događaji, koji podliježu povredama
sigurnosti "!ü", dešifruju se preko
dodatnog kodiranja (1).
Pokušaji na DTCO 1381 koji
ugrožavaju sigurnost
10 = Nema daljih podataka
11 = Pogrešna autentifikacija senzora
12 = Greška u autentifikaciji vozačke
kartice
13 = Neovlaštena promjena senzora
14 = Greška integriteta; originalnost
podataka na vozačkoj kartici nije
osigurana.
15 = Greška integriteta; originalnost
pohranjenih korisničkih
podataka nije osigurana.
------------------------
!ü 0 05.08.2011 09:23
!22 00h01
A D /VS VM 612
------------------------
!ü 0 17.04.2011 16:04
!16 01h02
A D /VS VM 612
1
16 = Interna greška kod prenosa
podataka
17 = Neovlaštenog otvaranje kućišta
18 = Manipulacija sa hardverom
Pokušaji kod ugrožavaju sigurnost
na davaču impulsa
20 = Nema daljih podataka
21 = Pogrešna autentifikacija
22 = Greška integriteta; originalnost
pohranjenih podataka nije
osigurana.
23 = Interna greška kod prenosa
podataka
24 = Neovlaštenog otvaranje kućišta
25 = Manipulacija sa hardverom
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
106 DTCO 1381
9
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Prilog Sadržaj natuknica
© Continental Automotive GmbH 107
A
࡯ Sadržaj natuknica
A
ADR-varijanta ...................................... 15
Odstupanja funkcija ......................... 16
Oznaka na uređaju .......................... 15
Aktivnosti printati ................................. 53
D
Dan sa masovne memorije printati ..... 54
Dan sa vozačke kartice printati ..... 39, 53
Definicije ............................................... 8
Vozač-1 ............................................. 8
Vozač-2 ............................................. 8
Displej instrument ............................... 63
Displej-varijante .................................. 17
Displej podataka kod vozila koje
miruje ............................................... 18
Displej podataka za vrijeme
vožnje .............................................. 18
Displej poruka .................................. 18
Izvan područja rada (Out of scope) . 19
Mod čekanja .................................... 17
Napomena nakon uključenog
paljenja ............................................ 17
Nizak / prevelikog napona ............... 20
Standardni displej ............................ 18
Stanje izrade .................................... 19
Trajekt ili vožnja vozom ....................19
Događaj ...............................................64
Događaje sa masovne memorije
printati ..................................................54
Događaje sa vozačke kartice printati ...53
Download međuspoj ............................16
Priključak na Download međuspoj ...25
E
EC izjava o usklađenosti ...................115
Elementi za upravljanje .......................15
Displej ..............................................15
Download međuspoj .........................16
Ivica za otkidanje ..............................16
Meni tipke .........................................16
Otvor za kartice-1 .............................15
Otvor za kartice-2 .............................16
Tastatura vozač-1 ............................15
Tastatura vozač-2 ............................16
Tipka za otključavanje ......................16
K
Kartica kompanije ................................75
Funkcije kartice kompanije ...............22
Izvaditi kartice kompanije .................26
Meni funkcije u načinu rada
"Kompanija" ......................................22
Podaci na kartici kompanije ............. 78
Staviti karticu kompanije .................. 23
Unijeti registarsku oznaku ................ 24
Kompaniju odjaviti ............................... 26
Kompaniju prijaviti ............................... 23
Koraci upotrebe (prvi) .......................... 14
Za poduzetnika ................................ 14
Za vozača ........................................ 14
Kraj papira ........................................... 46
M
Meni funkcije ....................................... 47
Displej podataka za vrijeme
vožnje .............................................. 48
Displej vozač-1 / vozač-2 ................. 59
Displej vozila .................................... 60
Glavni meni printanja vozač-1 /
vozač-2 ............................................ 53
Kod stojećeg vozila .......................... 48
Meni pristup blokiran ........................ 51
Napustiti meni funkcije ..................... 51
Navigacija u meni funkcijama .......... 50
Podesiti jezik .................................... 49
Pozvati meni funkcije ....................... 48
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
108 DTCO 1381
Sadržaj natuknica Prilog
A
Prikazati vremena vozačke
kartice .............................................. 49
Printanje vozila ................................ 54
Pristup podacima blokiran ............... 51
Ulaz vozilo ....................................... 57
Unos vozač-1 / vozač-2 ................... 56
N
Načini rada .......................................... 74
Način rada "Kompanija" ................... 21
Način rada "Rad" ............................. 27
Napomene za upravljanje ................... 69
Nizak / prevelikog napona ................... 20
O
Odlaganje ............................................ 81
Održavanje i njega .............................. 81
DTCO 1381 čistiti ............................. 81
Obaveza ispitivanja tahografa ......... 81
Popravak / Zamjena ......................... 81
Opasnost od eksplozije ............. 9, 25, 37
Opasnost od nezgode ......................... 62
Opasnost od povrede .......................... 44
Opće napomene .................................... 7
Opasnost od eksplozije ...................... 9
Opasnost od nezgode ........................ 9
Opasnost od povrede ........................ 9
Rukovanje sa DTCO 1381 ................. 9
Rukovanje sa tahografskim
karticama ..........................................12
Sredstva prikazivanja .........................8
Zakonske odredbe ............................10
Oznaka tipa ..........................................16
Oznake država .....................................87
Oznaka regije ...................................88
P
Piktogrami ............................................84
Piktogram-kombinacije ........................85
Podaci u masovnoj memoriji ................79
Podatke vozačke kartice preuzeti ........37
Downloadkey ....................................37
Prenos podataka ..............................37
Priključak na Download međuspoj ...37
Podesiti aktivnosti ................................35
Aktivnosti rukom upisati ....................36
Automatsko podešavanje .................35
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno ............35
Ručno podešavanje ..........................35
Podesiti jezik ........................................49
Popravite zaglavljeni papir ...................46
Poruke .................................................61
Pojavljuje se poruka .........................62
Potvrda poruka .................................63
Prekid napona ..................................... 20
Preuzimanje podataka ......................... 25
Downloadkey ................................... 25
Prenos podataka .............................. 25
Softver ........................................ 25, 37
Prikazati kompaniju ............................. 60
Primjeri printanja ................................. 89
Aktivnosti vozača ............................. 94
Aktivnosti vozača od vozila .............. 91
Aktivnosti vozačke kartice ................ 89
Događaji / Smetnje vozačke
kartice .............................................. 90
Događaji / Smetnje vozila ................ 92
Objašnjenja ...................................... 96
Prekoračenja brzine ......................... 93
Profil brzine ...................................... 95
Profili broja okretaja motora ............. 95
Status D1/D2 dijagram ..................... 94
Tehnički podaci ................................ 93
v-Dijagram ........................................ 94
Printanje podataka .............................. 45
Posebnosti kod printanja .................. 46
Printanje počinje .............................. 45
Printanje prekinuti ............................ 45
Printati prekoračenja brzine ................. 54
Printati profile broja okretaja motora ... 55
Printati profile brzine ............................ 55
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Prilog Sadržaj natuknica
© Continental Automotive GmbH 109
A
R
Ručni unosi ......................................... 28
Aktivnost "Vrijeme mirovanja"
naknadno upisati ............................. 32
Aktivnost na jednu smjenu staviti .... 34
Mogućnosti korekcije ....................... 30
Ne unositi dodatne aktivnosti ........... 29
Osnovni postupak ............................ 29
Prekid postupka unošenja ............... 31
Radnu smjenu nastaviti ................... 33
Unos države .................................... 31
S
Smetnje ............................................... 66
Standardni displej ............................... 18
Status-ulaz D1/D2 printati ................... 55
Staviti papirnu rolu .............................. 44
Struktura menija .................................. 52
T
Tahografske kartice ............................ 75
Automatsko izbacivanje ................... 75
Čistiti tahografske kartice ................ 12
Kartica kompanije ............................ 75
Kartica radionice .............................. 75
Kontrolna kartica .............................. 75
Prava na pristup tahografskih
kartica .............................................. 76
Rukovanje sa tahografskim
karticama ..........................................12
Vozačka kartica ................................75
Zaključati kartice tahografa ..............75
Tehničke podatke printati ....................54
Tehnički podaci ....................................82
DTCO 1381 ......................................82
Papirna rola ......................................82
U
Ulaz .....................................................56
Izvršiti UTC-korekciju .......................58
Out start / kraj unijeti ........................57
Podesiti lokalno vrijeme ...................57
Start trajekt / voz unijeti ....................57
Unijeti državu kraj .............................56
Unijeti državu start ...........................56
Unijeti registarsku oznaku ...................24
Upozorenja o radnom vremenu ...........68
UTC-vrijeme ........................................80
Preračun na UTC-vrijeme ................80
V
v-Dijagram printati ...............................55
Vođenje kroz menu kod vađenja
vozačke kartice ....................................39
Vozačka kartica ...................................75
Izvaditi vozačku karticu ....................38
Podaci vozačke kartice .................... 77
Staviti vozačku karticu ..................... 28
Z
Zakonske odredbe .............................. 10
Obaveze poduzetnika ...................... 11
Obaveze vozača .............................. 10
Rukovanje sa printanjima ................ 11
Zamjena vozača / vozila ...................... 40
Mješoviti rad ..................................... 40
Prateći dokumenti ............................ 41
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
110 DTCO 1381
Release-pregled Prilog
A
࡯ Release-pregled
Ovo certifikovano uputstvo za upotrebu
važi za slijedeće DTCO 1381-verzije
uređaja:
Release-stanje
(vidljivo na oznaci tipa)
Certicificirano uputstvo za
upotrebu
Markantne karakteristike u upravljanju
BA00.1381.20 100 111 Aktuelno uputstvo za upotrebu.
Rel. 1.4
Za prethodne verzije uređaja –
DTCO 1381 Rel. 1.2x i 1.3x – ovo
uputstvo za upotrebu nije prikladno!
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Prilog Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
© Continental Automotive GmbH 111
A
࡯ Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
 Detalji o standardnoj postavci vidi
“Podesiti aktivnosti” od stranice 35.
Podaci o DTCO 1381
Tip:
Br.:
Godina:
Datum podešavanja:________________
Potpis: ___________________________
Automatski podešena aktivnost ...
… nakon uključenog paljenja … nakon isključenog paljenja Napomena!
- Pauza / Vrijeme odmora
V
o
z
a
č
-
1
- Pauza / Vrijeme odmora
V
o
z
a
č
-
1
Od proizvođača vozila već definisane
postavke aktivnosti nakon paljenja
uključeno/isključeno mogu biti
programirane!
Molimo označite "" podešene funkcije u
tabeli.
× Ostala radna vremena × Ostala radna vremena
m Vrijeme pripravnosti m Vrijeme pripravnosti
– Nema promjene – Nema promjene
- Pauza / Vrijeme odmora
V
o
z
a
č
-
2
- Pauza / Vrijeme odmora
V
o
z
a
č
-
2
× Ostala radna vremena × Ostala radna vremena
m Vrijeme pripravnosti m Vrijeme pripravnosti
– Nema promjene – Nema promjene
Za vrijeme "Ručnog unosa"
(Naknadni unos aktivnosti na
vozačkoj kartici) ova opcija je izvan
funkcije! Nema promjene aktivnosti
nakon paljenja uključeno/isključeno!
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno je
vidljivo samo na standardnom
displeju.
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
112 DTCO 1381
Bilješke Prilog
A
࡯ Bilješke
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Prilog Bilješke
© Continental Automotive GmbH 113
A
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
114 DTCO 1381
Bilješke Prilog
A
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
© Continental Automotive GmbH 115
w
w
w
.
d
t
c
o
.
v
d
o
.
c
o
m
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
www.dtco.vdo.com
A2C53438331
40449579 OPM 000 AA
BA00.1381.20 100 111
Jezik: Bosanski
Printed in Germany I © 04.2011 I Continental Automotive GmbH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful