You are on page 1of 3

"Kiedy widzisz, e sprawy si komplikuj, powiedz z zamknitymi oczami duszy: Jezu, Ty si tym zajmij!. ostpuj tak we wszystkic! twoic!

potrze"ac!. ostpujcie tak wszyscy, a zo"aczycie wielkie, nieustanne i cic!e cuda. To wam poprzysi#am na moj mi$o%&!" Jezu, Ty si tym zajmij Jezus mwi do duszy: Dlaczego zamartwiacie si i niepokoicie? Zostawcie Mnie trosk o wasze sprawy, a wszystko si uspokoi. Zaprawd mwi wam, e kady akt prawdziwego, gbokiego i cakowitego zawierzenia Mnie wywou e po!dany przez was e"ekt i rozwi!zu e trudne sytuac e. 'awierzenie (nie nie oznacza zadrczania si, wz"urzenia, rozpaczania, a p)*niej kierowania do (nie modlitwy pe$nej niepokoju, "ym nada$ za wami+ zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitw. 'awierzenie ,oddanie si- oznacza spokojne zamknicie oczu duszy, odwr)cenie my%li od udrki i oddanie si (nie tak, "ym jedynie Ja dzia$a$, m)wic (i: Ty si tym zajmij. .przeczne z zawierzeniem jest martwienie si, zamt, wola rozmy%lania o konsekwencjac! zdarzenia. #odobne est to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domaga !ce si, aby mama my$laa o ic% potrzebac% gdy tymczasem one c%c! si tym za !& same, utrudnia !c swymi pomysami i kaprysami e prac. 'amknijcie oczy i pozw)lcie (i pracowa&, zamknijcie oczy i my%lcie o o"ecnej c!wili, odwracajc my%li od przysz$o%ci jak od pokusy. /przyjcie si na (nie wierzc w moj do"ro&, a poprzysi#am wam na moj mi$o%&, e kiedy z takim nastawieniem m)wicie: "Ty si tym zajmij", Ja w pe$ni to uczyni, pociesz was, uwolni i poprowadz. ' kiedy musz was wprowadzi& w ycie rne od tego, akie wy widzieliby$cie dla siebie, ucz was, nosz w moic% ramionac%, sprawiam, e este$cie ak dzieci u$pione w matczynyc% ob ciac%. (o, co was niepokoi i powodu e ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze my$lenie po swo emu, wasze my$li i wola, by za wszelk! cen samemu zaradzi& temu, co was trapi. )zeg nie dokonu , gdy dusza, tak w potrzebac% duc%owyc% ak i materialnyc%, zwraca si do Mnie mwi!c* +(y si tym za mi +, zamyka oczy i uspoka a si, 0ostajecie niewiele $ask, kiedy mczycie si i drczycie si, a"y je otrzyma&+ otrzymujecie ic! "ardzo duo, kiedy modlitwa jest pe$nym zawierzeniem (nie. - cierpieniu prosicie, ebym dziaa, ale tak ak wy pragniecie... Zwracacie si do Mnie, ale c%cecie, bym to .a dostosowa si do was. /ie b!d0cie ak c%orzy, ktrzy prosz! lekarza o kurac , ale sami mu ! podpowiada !. /ie postpu cie tak, lecz m)dlcie si, jak was nauczy$em w modlitwie "/jcze nasz"* 1wi& si 2mi Twoje, to znaczy b!d0 uwielbiony w te mo e potrzebie1 rzyjd* Kr)lestwo Twoje, to znaczy niec% wszystko przyczynia si do c%way 2rlestwa (wego w nas i w $wiecie1 3d* wola Twoja ako w niebie tak i na ziemi, to znaczy (y decydu w te potrzebie, uczy3 to, co (obie wyda e si lepsze dla naszego ycia doczesnego i wiecznego. .eeli naprawd powiecie Mi* +4!d0 wola (wo a co est rwnoznaczne z powiedzeniem* +(y si tym za mi +, Ja wkrocz z ca$ moj wszec!moc i rozwi najtrudniejsze sytuacje. 4dy zo"aczysz, e twoja dole#liwo%& zwiksza si zamiast si zmniejsza&, nie martw si, zamknij oczy i z u5no%ci powiedz (i: "3d* wola Twoja, Ty si tym zajmij!" ()wi ci, e zajm si tym, e wdam si w t spraw jak lekarz, a nawet, je%li "dzie trze"a, uczyni cud. 6idzisz, e sprawa ule#a po#orszeniu7 8ie tra& duc!a! 'amknij oczy i m)w: "Ty si tym zajmij". ()wi ci, e zajm si tym i e nie ma skuteczniejsze#o lekarstwa nad moj interwencj mi$o%ci. 'ajm si tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

/ie moecie spa&, wszystko c%cecie ocenia&, wszystkiego dociec, o wszystkim my$le& i w ten sposb zawierzacie siom ludzkim albo 5 gorze 5 u"acie tylko interwenc i czowieka. ' to wa$nie stoi na przeszkodzie moim sowom i memu przybyciu. 6c%, .ake pragn tego waszego zawierzenia, by mc wam wy$wiadczy& dobrodzie stwa i ake smuc si widz!c was wzburzonymi. 7zatan wa$nie do tego zmierza* aby was podburzy&, by ukry& was przed moim dziaaniem i rzuci& na pastw tylko ludzkic% poczyna3. #rzeto u"a cie tylko Mnie, oprzy cie si na Mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. 9zyni cuda proporcjonalnie do wasze#o zawierzenia (nie, a nie proporcjonalnie do waszyc! trosk. 2iedy zna du ecie si w cakowitym ubstwie, wylewam na was skarby moic% ask. .eeli macie swo e zasoby, nawet niewielkie lub staracie si e posi!$&, pozosta ecie w naturalnym obszarze, a zatem pod!acie za naturalnym biegiem rzeczy, ktremu czsto przeszkadza szatan. 8aden czowiek rozumu !cy tylko wedug logiki ludzkie nie czyni cudw. 9ecz na sposb 4oski dziaa ten, kto zawierza 4ogu. Kiedy widzisz, e sprawy si komplikuj, powiedz z zamknitymi oczami duszy: Jezu, Ty si tym zajmij! ostpuj tak we wszystkic! twoic! potrze"ac!. ostpujcie tak wszyscy, a zo"aczycie wielkie, nieustanne i cic!e cuda. To wam poprzysi#am na moj mi$o%&! Mdlcie si zawsze z t! gotowo$ci! do oddania si Mnie, a zawsze bdziecie odczuwa& wielki spok duc%a i osi!ga& znaczne korzy$ci, rwnie wtedy, gdy udzielam wam aski o"iary, zado$&uczynienia i mio$ci, ktra nakada na was cierpienie. -yda e to ci si niemoliwe? ' zatem zamkni oczy i powiedz ca! swo ! dusz!* :.ezu, troszcz si (y,; +.ezu (y si tym za mi +. /ie lka si, a si zatroszcz. ' ty bogosawi& bdziesz <mi Mo e, nie dba !c o siebie samego. (wo e modlitwy nie ma ! takie wagi, ak ten akt penego u"no$ci oddania si Mnie1 zapamita to sobie dobrze. 8ie ma skuteczniejszej 8owenny od tej: :/c! Jezu, oddaj si To"ie, Ty si tym zajmij;. 9!c, e"y% wierzy$ w (oj wszec!moc, a nie w two e poczynania, eby$ pozwoli dziaa& Mnie, a nie innym. 7zuka Mo e blisko$ci, spe3 Mo e pragnienie posiadania ci, wzbogacenia i koc%ania tak, ak tego c%c. Zapomni si, pozwl, abym spocz! w tobie, pozwl, aby Mo a wszec%moc nieustannie zna dowaa w tobie u $cie. .e$li pozostaniesz blisko Mnie, nie bdziesz si martwi, e dziaasz samodzielnie, e y esz w ci!gym po$piec%u po to, eby ci si udao, eby stwierdzi&, e co$ zrobie$, udowodnisz Mi, i wierzysz, e estem wszec%mog!cy, a .a intensywnie bd pracowa& z tob!* kiedy bdziesz mwi, c%odzi, pracowa, modli si lub spa, bo :moim umiowanym dam to, czego potrzebu ! nawet gdyby byli ak we $nie; =#salm >?5@A. Je%li "dziesz ze (n i nie "dziesz si c!cia$ spieszy&, ani nie "dziesz si martwi$ o nic dla sie"ie, a zwr)cisz si do (nie z "ez#ranicznym zau5aniem, dam ci wszystko, cze#o "dziesz potrze"owa$, z#odnie z (oim zamys$em wiecznym. 0am ci uczucia, kt)ryc! wyma#am od cie"ie, dam ci o#romne wsp)$czucie dla "li*nie#o i spowoduj, e "dziesz m)wi$ i czyni$ to, co Ja "d c!cia$. 6)wczas twoje dzia$anie poc!odzi& "dzie z (ojej (i$o%ci. :Trwajcie w (i$o%ci (ojej... je%li trwa& "dziecie we (nie i trwa& "d w was (oje .$owa, pro%cie o cokolwiek "y%cie c!cieli, a "dzie wam dane; =.an >BA.
(Z pism sugi Boego ks. Dolindo Ruotolo) suga Boy Dolindo Ruotolo ( 1 ! " 1#$%) zapiski du&'owe ks. Dolindo Ruotolo. (si)dz Dolindo* +wi)to,liwy kapan u-odzony w .eapolu* &ieszy si/ wielkim sza&unkiem o0&a 1io* kt-y zwyk mawia2 do p-zy,ywa0)&y&' do 3an 4io5anni Rotondo .eapolita6&zykw: 78a&ie ksi/dza Dolindo* po &o do mnie p-zy&'odzi&ie9:. 1ozostawi on akt oddania Jezusowi* a wa+&iwie zapis sw p-zez .iego wypowiedziany&' ; podo,nie 0ak zapisywaa 0e s. <austyna. =i/&e0 na 'ttp:>>www.milosie-dzie.plkult?na,ozenstwo.p'p