Studiegids 2005 - 2006

Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen

Postadres:

Postbus 5028 2600 GA Delft

Bezoekadres: Mijnbouwstraat 120 2628 RX Delft Telefoon Telefax e-mail: internet: (015) 2781072 / 2786034 (015) 2781189 onderwijsadministratieTA@citg.tudelft.nl http://www.ta.tudelft.nl/onderwijs

Jaarindeling + collegetijden

Jaarindeling studiejaar 2005/2006
1e semester 1e periode 5/9/2005 - 21/10 24/10 - 28/10 31/10 - 4/11 2e periode 7/11 27/12 9/1/2006 16/1 23/12 6/1/2006 13/1 3/2

onderwijs roostervrij tentamens onderwijs kerstvakantie roostervrij tentamens

2e semester 3e periode 6/2/2006 27/3 3/4 10/4 1/5
e

-

24/3 31/3 7/4 28/4

onderwijs roostervrij tentamens onderwijs meivakantie onderwijs roostervrij tentamens

14/4 Goede Vrijdag 17/4 Tweede Paasdag

- 5/5

4 periode 8/5 - 9/6 12/6 19/6 18/8 (vr) - 16/6 - 7/7

25/5 Hemelvaart (en 26/5) 5/6 Tweede Pinksterdag

- 31/8 (do) hertentamens

Collegetijden
1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 08.45 - 09.30 09.45 - 10.30 10.45 - 11.30 11.45 - 12.30 5e uur 6e uur 7e uur 13.45 - 14.30 14.45 - 15.30 15.45 - 16.30

Jaarindeling + collegetijden .

..................... 20 Reglementen .............................1 3................... 18 Contracten ......3 4................................................. 27 Staken van de studie...........9 Pagina Wat is Technische Aardwetenschappen?............................................................................................................................................ 26 Afwezigheid wegens ziekte e.............................................................1 2..................................2 1........................... 31 VSSD .......5 1............8 1....................3 2......................................................................................... 32 Overzicht belangrijkste commissies en afdelingen ..................d....................................................................................7 2........11 2..............1 4..... 21 Excursies............2 2.......8 2.......15 2...........................Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1............................................. 24 3.....4 2................................................ 17 Tentamens ......................... Onderwijszaken 2..16 2..... 5 Het bachelorprogramma...........................8 Studieplaatsen en projectruimtes ................ ...................................... 26 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten....................................................................................... 17 Examens ...............................5 2................................................... 12 2..............................7 4.................. 25 Studieadviseur....4 3................. 3 Specialismen in mondiale vraagstukken......... 27 4..............6 2.............................................................................................................. 21 Voorlichtingsactiviteiten........................... 7 Mineralogisch geologisch museum ................... 4 Opbouw van de opleiding.......................................................................................................................................................................... 15 Cijferoverzichten................................................................................................... 33 1 ......7 4.................. 30 Vertrouwenspersoon ........... 6 De Masteropleiding .. Studieadvies en -begeleiding 3.................................... 19 Honours Track ............................................................. 23 Technische Universitaire Lerarenopleiding .................5 4......7 1............................4 1..............................................en Studentenadministratie...................................... 23 Interfacultair onderwijs ................................................................ 21 Studiekosten .............. 15 Informatievoorziening .............5 3.............................................................. Bachelor/Mastersysteem ..... 25 Studieadvies........................ 15 Studieprogramma ................6 1............................. 29 Dictaten en studieboeken ...............................1 1................ 3 Geschiedenis ............... Wegwijzer / Faciliteiten 4...... 20 Afstudeerprijs ....12 2.......................................... 32 Studenten Gezondheidszorg (SGZ)........................... 10 Studievereniging ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’ ... 29 Fotokopiëren .........13 2......................... 20 Vrijstellingen ...............................3 3...................... De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1.............17 Onderwijs.........................................................................................................................................14 2........................................................................ 4 Organisatie...........................................10 2................................3 1......................................6 4................................................................................... 26 Studeren in het buitenland ............8 Studiebegeleiding ........................................9 2............... 22 Afstudeervariant Technologie in Duurzame Ontwikkeling ..............................................................................7 3.. 29 Student Facility Centre ...6 3.....................2 3...................................... 29 Bibliotheek TU Delft .............................................................2 4...... 25 Prestatiebeurs ..4 4................................................

.................................................................... 125 Evaluatie en kwaliteitszorg ...................11......................... 154 2 ............................................................4 6......................................... 39 Beschrijving van de 1e-jaarsvakken .............6 Toelichting op de jaarprogramma's ........ Inleiding .... 7.................... algemeen 5.................. Jaarprogramma's en vakbeschrijvingen BSc 6............................. 38 6....................................................... 129 Klachten...................8...3 6..... 37 Systematiek van de vakcodes ...........4....................................................2................9.......6 Onderwijs en examenregeling Bachelor opleiding TA............................15 7................................................13........ 37 Indeling van de jaarprogramma’s...........................................6 6......................10................................ 7................ 41 Onderwijsprogramma 2e jaar .................. 126 Voorlichting en informatievoorziening....... 7........ 132 8.......... 133 Uitvoeringsregeling bacheloropleiding TA ............................... 119 Studiebegeleiding .... 143 Bijlage bij de ‘regels en richtlijnen’ ..................... bezwaar en beroep...................................7............ 119 Studielast en studeerbaarheid .....................................................................................14..... 124 Stage .......... 125 Studiekosten .......................................................5................... 128 Faciliteiten........ 7.............................................. 7................. 35 Bachelor-vakken die niet (meer) gedoceerd worden in 2005-2006 .......................... 130 Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut......................16.................................12....Inhoudsopgave 5........................................................ 7............ 152 Bijlage: Bachelor thesis ......... 7............................................ 35 Master of Science fase ............ 113 7.......................................................................................4 8..................................................................... 61 Beschrijving van de 2e-jaarsvakken . 116 Omschrijving van het onderwijs ............. 120 Studieadvies ........2 6................. 35 Bachelorfase.... Studentenstatuut 7...........5 8.. Jaarprogramma's........4 5......................3 8............................................................................ 7........3...... 7...... 127 Administratie ................................2 5............................................................................................. Reglementen 8......... 124 Afstudeerproject ................................... 7.... 83 Beschrijving van de 3e-jaarsvakken ... 128 Organisatie rond het onderwijs ....... 117 Visie op de kennisoverdracht ... 7..........1 5....................1 8..........................................2 8. 85 Overzicht gewijzigde vakcodes ....1 6.. 7................. 63 Onderwijsprogramma’s 3e jaar.....1.................................................5 6......... 151 Regeling studieadvies...... 7..................17.................................................... 7..5 5.7 Onderwijsprogramma 1e jaar ................................................................. 141 Regels en richtlijnen van de examencommissie BSc ....3 5............. 116 Verantwoording van de opleiding ...............................6.... 7.............................................................................................

economische en maatschappelijke vraagstukken. Applied Geophysics. Deze principes vind je tijdens de opleiding niet alleen in de vakken. hoor. Een grote groep ingenieurs heeft zich tevens gespecialiseerd in de grondstoffenkringloop: niet de winning maar de terugwinning (recycling) van bodemschatten staat hierbij centraal. Wat is Technische Aardwetenschappen ? Een avontuurlijke. Als kersverse ingenieur heb je zo na de opleiding niet alleen theorie maar ook eigen ervaring op zak Alle diverse aspecten van een ingenieursbaan heb je tijdens projecten leren combineren. Deze vakspecialisaties zijn ondergebracht in drie mastervarianten die je na het behalen van je bachelorsdegree kunt volgen aan onze opleiding. theoretische kennis en uitgangspunten zelf in de praktijk. 1.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1. toekomstdenken en het werken aan oplossingen zijn een uitdaging voor ingenieurs.en productieprocessen. Denk bij het vakgebied bijvoorbeeld aan de toekomst aan winning en opsporing (‘exploratie’) van energiegrondstoffen en delfstoffen met bijbehorende verwerking.1. Deze mastertitel is vergelijkbaar met de voormalige vijfjarige opleiding tot ingenieur (ir). Je studeert dan twee jaar verder voor de titel Master of Science (MSc) in één van deze varianten. Tijdens de driejarige Bachelorfase maak je als student kennis met vijf belangrijke vakspecialisaties binnen Technische Aardwetenschappen: Petroleum Engineering. Duurzaam gebruik van onze wereldbol vraagt om ingenieurs met oog voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Een ander aspect is weer controle. technische kennis èn een flinke portie ervaring.en onderzoeksprojecten. stages maar ook voor interessante opleidings. ingenieurs TA worden alleen in Delft opgeleid.2 Specialismen in mondiale vraagstukken Ingenieurs TA zijn professionals met oog voor activiteiten in en op de bovenste aardlaag. internationale studie waarin duurzaam beheer van de aardkost centraal staat? Studenten ‘TA’ kiezen voor de globe als internationaal werkterrein.en buitenland. Door die unieke positie. elkaars specialisaties aan te vullen en (niet in de laatste plaats!) om jou de mogelijkheid te bieden een tijdje in het buitenland te studeren. Voor ingenieursbanen in binnen.en werkcolleges terug maar leer je ook zelf hanteren door de stevige combinatie van theorie en praktijk. ontwikkelen van nieuwe technieken voor versterking van grond bij ondergronds bouwen of in ontwikkeling van recyclingtechnieken. Excursies. TA kent tal van samenwerkingsverbanden met vergelijkbare academische opleidingen. Engineering Geology. Een ingenieursopleiding in een internationaal vakgebied vraagt om internationale samenwerking. jarenlange reputatie en sterke banden met het bedrijfsleven weten werkgevers TA te vinden. Daarom biedt de opleiding theorie en veel praktijk. De bacheloropleiding leidt op tot de titel Bachelor of Science (BSc). internationaal veldwerk. Reservoir Geology en Resource Engineering. Duurzaam gebruik van de ondergrond. De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1. Ervaringsleren vinden we belangrijk: je toetst technologie. evaluatie en technisch beheer van grond en bodem bij infrastructurele (bouw)projecten en ondergronds bouwen. actuele problematiek: Het zijn belangrijke principes binnen het vakgebied. Zo volgen ze onderwijs in het zoeken naar oplossingen voor duurzame energievoorziening in de (verre) toekomst. De opleiding is uniek in Nederland. De nieuwste technologieën. 3 . uitwisselingen en projectonderwijs zijn belangrijk. Om wereldwijde kennis te verbreden.

mijnwerken. M. Bachelorregelaar is ir. J. Luthi is als afdelingsvoorzitter eindverantwoordelijke voor de opleiding Technische Aardwetenschappen. Weijermars. De afdelingsvoorzitter en opleidingsdirecteur worden geadviseerd door enkele commissies. De 'beroepsmijnbouwer' wordt geleidelijk vervangen door een multidisciplinair ingenieur die functioneert op het grensvlak van aardwetenschappen en techniek. de Opleidingscommissie: adviseert over alle onderwijs. De opleiding tot ingenieur technische aardwetenschappen is een nog altijd relatief kleine organisatie waar bijna iedereen elkaar kent. In het verleden richtte de opleiding zich vooral op de ontginning en verwerking van vaste grondstoffen (de afstudeerrichting Grondstoffentechnologie).R.M.4 Organisatie Prof. met de stichting van de TH Delft. Sinds de 70-er jaren is het zwaartepunt verlegd naar de opsporing en winning van aardolie en -gas (de afstudeerrichtingen Technische Geofysica en Petroleumwinning).en studieaangelegenheden. Recente ontwikkelingen binnen het vakgebied hebben geresulteerd in een geleidelijke accentverlegging binnen de opleiding: De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om multidisciplinair georiënteerde technische wetenschappers die in staat zijn de diverse mijnbouw. dr. Sinds de TH Delft een technische universiteit is geworden (1986) wordt de opleiding verzorgd door wat voorheen heette de 'Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning'. Voor de Propedeuse is dat mw. drs. ook een afdeling Scheikunde en Mijnbouwkunde werd ingesteld. In 1912 werd die opleiding ondergebracht in een zelfstandige afdeling met een eigen huisvesting in het nieuw gebouwde instituut aan de Mijnbouwstraat 120. 1.en geo-disciplines te combineren bij de exploitatie. waarbij de belangstelling vooral uitgaat naar het beheer van de grondstoffenkringloop. In de laatste jaren zien wij een weer toenemende aandacht voor de Grondstoffentechnologie. stelt de examenuitslagen vast en beslist of een student in aanmerking komt voor vrijstellingen. het beheer.). De organisatie heeft zich aan die ontwikkelingen aangepast en de naam van de opleiding veranderd van 'Mijnbouwkunde en Petroleumwinning' in 'Technische Aardwetenschappen'. De Examencommissie voor onze opleiding bestaat uit de docenten en hoogleraren die belast zijn met de coördinatie van de jaarprogramma’s. Daarnaast bestaat er sinds 1975 ook een afstudeerrichting Ingenieursgeologie die als doel heeft het kunnen voorspellen (en daarmee controleren) van de reactie van de ondergrond (de geologische omgeving) op allerhande menselijke ingrepen (civieltechnische werken.dr.J. Deze commissie houdt toezicht op de gang van zaken rond tentamens en examens.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1. waterwinning. en alle overige technische toepassingen van de ondergrond. de Examencommissie. afvalberging etc. de enige studievereniging in Delft die een eigen café beheert. De student-leden worden jaarlijks aangewezen door het gekozen ‘STARO’ (Studenten Technische Aardwetenschappen Responsie Orgaan) en het bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV). Hij wordt in zijn taak bijgestaan door de Opleidingsdirecteur. De Opleidingscommissie bestaat uit 5 docenten en 5 studenten.M. S. de Ruiter 4 . De sociale band tussen studenten en staf en tussen de studenten onderling wordt vooral gestimuleerd door de actieve 'Mijnbouwkundige Vereeniging' (MV).3 Geschiedenis Een volledige opleiding tot mijningenieur bestaat in Nederland sinds 1905 toen. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat op advies van de Opleidingscommissie door de decaan is vastgesteld. van Tooren.

Bachelor-opleiding (BSc) gemeenschappelijk basisprogramma gemeenschappelijk basisprogramma gemeenschappelijk programma / MSc-oriëntatie: specialisatie in één van de afstudeervarianten 1e jaar. van den Broek. J. Ngan-Tillard. ir. De Studentenraad heeft maandelijks.T.5 Opbouw van de opleiding.J.J. de Ruiter en mw. Deze drie jaar sluit je af met een individuele opdracht waarna je het Bachelor of Science-diploma ontvangt. De opleiding is opgedeeld in een Bachelorfase en een Masterfase.C Slob en dr.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen en de afstudeerregelaars zijn dr. De Examencommissie regelt de gang van zaken rond het afleggen van de examens en stelt de examenuitslagen vast. waarna je het Master of Science. E. Propedeuse 2e jaar 3e jaar Master-opleiding (MSc) Petroleum Engineering & Geosciences Engineering Geology Resource Engineering specialisatie-programma afstudeeronderzoek 1e jaar 2e jaar 5 . Bachelor/Mastersysteem Met ingang van het studiejaar 2002-2003 kent de TU Delft een Bachelor/Master structuur voor al haar opleidingen.M.ir. De laatste twee jaar volg je het studieprogramma van één van de drie Mastervarianten. De masteropleiding wordt afgesloten met een individueel afstudeeronderzoek.G.W. of zoveel als nodig wordt geacht. Allereerst volg je de driejarige bacheloropleiding die voor alle studenten grotendeels gelijk is.M.ofwel ingenieursdiploma ontvangt.dr. D. overleg met de afdelingsvoorzitter over studentenaangelegenheden. Daarnaast is er de Studentenraad (SR). 1.ir. de Wetenschapscommissie: adviseert over alle onderzoeksaangelegenheden.

Geologie. in de vorm van probleemgestuurd onderwijs. De propedeuse heeft een oriënterend. Met een team van zes studenten ga je onder begeleiding van een hoogleraar aan de slag met een actueel probleem. In het begin van je masteropleiding is tijd ingeruimd om vakken of vaardigheden die mist bij te spijkeren. Afhankelijk van je belangstelling verdiep je je verder in Petroleum Engineering (petroleumwinning). Het vak Inleiding TA. Gesteentemechanica en Seismiek geven je inzicht in de kennis die je nodig hebt om complexe problemen te onderzoeken. Vakken als Petrofysica. Tevens bestudeer je verschillende methoden voor het verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens. Na deze gezamenlijke vakken kies je in het derde jaar voor één van de 'masteroriëntatiepakketten'.en toekomstige werkgebied. Het derde jaar bestaat uit stevige verdieping in het vakgebied Technische Aardwetenschappen en een oriëntatie op de Mastervarianten. Statistiek en Werktuigkunde. Na het derde jaar kies je echter pas definitief voor één van de drie genoemde mastervarianten. Daarnaast leer je meer over fysische transportverschijnselen. Mocht je bijvoorbeeld een oriëntatie in Petroleum Engineering gevolgd hebben maar uiteindelijk toch voor Applied Geophysics kiezen dan is dit geen punt. Dat advies is overigens niet bindend.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1. nagaat of je verder moet gaan op de ingeslagen weg. eventueel samen met de studieadviseur.6 Het bachelorprogramma Het eerste jaar. Zo ervaar je de brede en veelzijdige kanten van jouw studie. je weet dan of je de studie aankunt. elektriciteitsleer en lineaire algebra en ontwikkel je vaardigheden bij het chemiepracticum.5 jaar je propedeuse te behalen is het noodzakelijk een afspraak met de studieadviseur te maken om je te bezinnen op je studiekeuze. Onder begeleiding van een hoogleraar werk je zes weken aan een vraagstuk waar je een beknopte scriptie over schrijft. Analyse. Deze kennis is vooral van belang voor het project dat je in de laatste zes weken van het studiejaar uitvoert. de propedeuse Het eerste jaar is opgebouwd uit vakken als Inleiding Technische Aardwetenschappen. excursies en een gezamenlijk project. Applied Geophysics (technische geofysica). Deze problemen zijn complexer dan de vraagstukken die je in het propedeusejaar onderzocht. De propedeuse heeft ook een oriënterend karakter. Reservoir Geology (reservoir geologie) of Resource Engineering (grondstoffentechnologie). Indien je niet in staat bent binnen 1. Selecterend omdat je een examen aflegt. en wat er eventueel voor andere mogelijkheden zijn. omdat je je een beeld kunt vormen van de verdere studie. Je ontdekt met een klein team aan de hand van actuele opdrachten vraagstukken die TA-ingenieurs onder de loep nemen. Mechanica. Mineralogie. Het tweede en derde jaar Het tweede studiejaar is opgebouwd uit specialistische vakken. Structurele geologie en Geologie van Nederland. Je volgt vakken als Sedimentologie. verwijzend en selecterend karakter. 6 . Waar het om gaat is dat je. Mondeling & schriftelijk rapporteren. waarin je de kennis van geologie die je in de eerste twee jaar hebt opgedaan toepast. is de rode draad door het propedeusejaar. verwijzend omdat je na het eerste cursusjaar een schriftelijk advies krijgt over de voortzetting van de studie. Tevens neem je in het derde jaar deel aan geologisch veldwerk in Frankrijk. Engineering Geology (ingenieursgeologie). Ook het onderwerp van de eindopdracht van je bacheloropleiding kies je binnen één van deze specialisaties.

Een breed specialisme met een brede verantwoordelijkheid: Hoe maakt technologie de grondstoffencyclus rond? Hoe winnen en verwerken we delfstoffen 7 . Resource Engineering Van medische apparatuur tot auto's: onze huidige maatschappij doet een groot beroep op consumentenproducten. Het is een intensieve opleiding van vierentwintig maanden waarin je diepgaande kennis opdoet en vele vaardigheden ontwikkelt die van belang zijn voor het werk als internationaal ingenieur. organisatieleer.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen Eindtermen Bachelorfase Technische Aardwetenschappen De afgestudeerde Bachelor in de Technische aardwetenschappen voldoet aan de volgende eindtermen: Kennis Beschikt over brede technisch-wetenschappelijke basiskennis op het gebied van de wiskunde. Een onmisbare vaardigheid in zowel het bedrijfsleven als in het wetenschappelijk onderzoek. Applied Geophysics en Reservoir Geology) • Engineering Geology Hieronder volgt per specialisatie een korte karakterisering. energie en ruimte en de gevolgen daarvan voor aarde en mens. Voor veel producten zijn vaste delfstoffen nodig. Voelt zich verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkeling van techniek en wetenschap. natuurkunde. verwerking en recycling van energiedragers en grondstoffen en het duurzaam gebruik van de ondiepe en diepe ondergrond Beschikt over brede kennis van methoden voor dataverzameling en dataverwerking Beschikt over kennis van economie.7 De Masteropleiding De tweejarige Engelstalige masteropleiding volg je samen met andere Nederlandse en buitenlandse studenten. 1. De masteropleiding van Technische Aardwetenschappen kent drie varianten: • Resource Engineering • Petroleum Engineering & Geosciences (met de specialisaties Petroleum Engineering. scheikunde en geologie Beschikt over specifieke kennis gericht op opsporing. Ingenieurs Resource engineering leggen zich toe op winning. marketing en besliskunde Vaardigheden Is in staat een technisch aardwetenschappelijk probleem te analyseren en creatieve en innovatieve oplossingen van dit probleem te formuleren. Je doet ruime ervaring op met diverse apparatuur en computerprogramma’s en met presenteren en converseren in het Engels.en discussietechnieken Beschikt over een breed scala van computervaardigheden Attitude Heeft een positief kritische houding ten opzichte van het gebruik van grondstoffen. Naast het volgen van colleges. winning. zowel individueel als in groepsverband Is in staat inzicht te krijgen in technisch-aardwetenschappelijke processen en die te abstraheren tot een conceptueel model Is in staat schriftelijk helder te rapporteren in de Engelse en Nederlandse taal Is in staat resultaten van een onderzoek boeiend en overtuigend aan gebruikers te presenteren Beschikt over vergader. maar ook de verwerking en de kringloop van deze grondstoffen. werk je bij veel vakken in teamverband actief aan complexe vraagstukken.

Olie. Wat doen we bijvoorbeeld met gebruikte auto's? Belastend voor het milieu en een economische schadepost: grondstoffen. Natuurlijk door nieuwe technologie en energiebronnen maar ook door het inzetten van de winningstechnieken van olie en gas bij bijvoorbeeld bodem. laser tracks en digitale camera's. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van een 'ontwikkelingsplan' en houdt daarbij de specifieke eigenschappen van de ondergrond heel sterk in de gaten. Als reservoir geoloog voorzie je collega-ingenieurs van 'tools' in de vorm van geologische gegevens. Petroleum Engineering Energie voor de toekomst is een belangrijk internationaal item. Hergebruik van materialen ofwel recycling vormt de basis voor een duurzame grondstoffenkringloop. belangrijk voor een duurzame samenleving. zijn grondsanering.en waterreiniging. tijd en geld geïnvesteerd in zo'n auto kunnen we natuurlijk beter gebruiken. hoe exploiteren we de olie of het gas zo efficiënt mogelijk? Op basis van gegevens over de ondergrond doe je als ingenieur uitspraken over de winbare reserves. Niet alleen bij het winnen maar ook bij het in kaart brengen van zo'n reservoir komt veel kennis van de aardlagen kijken. Reservoir Geology vormt een schakel tussen de andere vakspecialismen. Het internationale vakgebied is de laatste jaren steeds breder geworden. Zo'n opslagplek noemen we een 'reservoir'. is exploitatie rendabel? Zo ja. bedenken innovatieve wintechnieken en nieuwe mogelijkheden voor de (verre) toekomst. spelen een belangrijke rol bij beleidskeuzes en in onderzoek wereldwijd. Om grondstoffen in een bruikbare staat terug te winnen is een ingewikkeld proces nodig. denk aan geothermie (aardwarmte). gas of water liggen niet als een eenvoudig winbaar plasje onder de grond. Een ander proces is sedimentatie (vormen van afzettingen) van miljoenen jaren oude aardlagen die olie of gas kunnen bevatten. Producten zijn vaak complex samengesteld. Door het combineren van nieuwe technieken variërend van het gebruik van infraroodcamera's voor scheiding tot 'jigging' voor plasticrecycling komen Delftse ingenieurs steeds verder. verwerking van landbouwproducten en grondwaterbeheer. Als petroleum engineer in het bedrijfsleven onderzoek je in de eerste plaats huidige mogelijkheden van een reservoir (een opslagplaats van olie en/of gas in de aarde): hoe ziet dit eruit. Reservoir Geology Hoewel Westernfilms misschien anders doen vermoeden: olie. Fossiele voorraden zijn overvloedig maar zijn steeds complexer winbaar en te verwerken. Voor het meten van al deze processen maak je als ingenieur reservoir geology gebruik van specialistische apparatuur als GPS (een systeem voor plaatsbepaling).en gasvoorraden wereldwijd kunnen ons nog tot ver in de 21e eeuw van energie voorzien. Andere facetten van Resource engineering. Petroleum engineers kijken vooruit. Het bevindt zich in gesteenten in een grondlaag afgesloten door een ondoordringbare laag. van groot belang voor onze drinkwatervoorziening. Denk hierbij aan hydrologie (waterhuishouding) in de ondergrond. Daarentegen gebruik je ook hun gegevens voor jouw projecten: je hebt je namelijk toegelegd op begrijpen en meten van geologische processen.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen zo duurzaam mogelijk? Hoe voorkomen we ongewenste afvalstoffen? Met hoogstaande technologische methoden en nieuwe processen geven ingenieurs steeds nieuwe antwoorden op deze vragen. Haalbaarheid en realiteit van andere energiebronnen die onze aarde bergt. Daarmee leg je statische maar ook dynamische eigenschappen vast: de aarde is immers volop in beweging! 8 .

Dit maakt het werk spannend en uitdagend.en rekenwerk aan te pas voordat er concrete informatie op je beeldscherm verschijnt. Boren of graven is niet altijd rendabel en soms zelfs onnodig belastend voor de bodem.of georadar om bodemverstoringen dicht aan het oppervlak te schetsen. Projecten vinden overal ter wereld plaats. Denk bijvoorbeeld aan de beweging van olie naar een boorput. Voor de ondiepe ondergrond maak je tevens gebruik van elektromagnetische stralingen. Met behulp van 'seismiek' maak je een driedimensionaal beeld van de ondergrond. Door het tijdig inschakelen van Ingenieursgeologen worden grote problemen voorkomen. Het is maar één van de vele voorbeelden van het werk van Ingenieursgeologen. lokaliseren van energie. Spanje en Brazilië. Geluidsgolven (trillingen) worden de grond ingestuurd en uit de reflecterende signalen haal je informatie over de opbouw van de aardkost. 9 . Dit principe ken je wellicht van de radar voor het bepalen van objecten in de ruimte. (stel je seismisch onderzoek op de zeebodem voor!) geavanceerde computers. Je doorgrondt letterlijk de lagen. herkent mogelijke grondstoffen en de ligging. Op zoek naar een beeld van de geologie werk je voorbeeld samen met petroleum engineers en technische geofysici. Met een computermodel ontwikkel je het gewenste beeld en voer je simulaties uit. hebben een gemeenschappelijk programma van 23 ECTS (zie programmatabel) Engineering Geology Nederland heeft een unieke zachte bodem. de hogesnelheidslijn (HSL) en tunnels. Veldprojecten zijn van groot belang om gegevens te verzamelen en technologieën aan de praktijk te toetsen. apparatuur. Applied Geophysics 'Zomaar even in de ondergrond kijken' is helaas niet mogelijk. Op zoek naar structuren bij bijvoorbeeld keuzes over boven. natuurkunde en bodemstructuren. De specialisaties Petroleum Engineering. Ondergronds bouwen lijkt een oplossing of toch niet? Je begrijpt het al: grote (bouw)projecten kunnen voortdurend geconfronteerd worden met technische risico's door de zwakke bodem. Het principe komt je misschien bekend voor van de echografie in het ziekenhuis. Ook woonruimte is schaars geworden. Belangrijk bij het in kaart brengen van bodem. Je hebt nu een compleet plaatje ontwikkeld van de geologie in dit gebied. Gelukkig bied je als technisch geofysicus oplossingen.en ondergronds bouwen. Zo reizen Delftse ingenieurs Reservoir geology momenteel naar Centraal Azië. het opsporen van munitie of graven. Het team verzamelt met hulp van seismiek of boringen gegevens. Ingenieurs reservoir geology zijn 'teamworkers'. Applied Geophysics en Reservoir Geology. Met de juiste apparatuur en rekenmethodes ga je nu aan de slag om de inzichten te krijgen die jij belangrijk vindt: processen in de bodem en de verspreiding van afzettingen. bodemverontreiniging of geologisch onderzoek.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen Als ingenieur ben je steeds op zoek naar nieuwe inzichten: innovatieve meetmethodes. Kinderlijk eenvoudig maar in werkelijkheid komt er flink wat puzzel. Zuid Afrika.of watervervuiling of het zoeken naar objecten in de bodem bij bijvoorbeeld archeologie. Toch willen ingenieurs weten hoe die ondergrond is opgebouwd. Technische geofysici gebruiken de grond. Door de razendsnelle groei in West-Nederland is er de afgelopen jaren behoefte ontstaan aan voorzieningen als een metro in Amsterdam.of andere grondstoffen. Als geofysicus gebruik je diverse en vaak indrukwekkende apparatuur. rekenmodellen en jouw eigen dosis kennis van wis-.

Professor Molengraaff. overal ter wereld wordt gebouwd. De opleiding tot mijningenieur behoorde tot een van deze programma’s. kristallografie en geologie te onderwijzen. ertsen. Ontbreken van zo'n deskundig oordeel kan enorme kosten met zich meebrengen maar ook levensgevaarlijke situaties veroorzaken. mee te maken zouden krijgen. Vooral door zijn toedoen groeide de collectie gestaag. De koloniale collecties verloren hun betekenis voor de studie en werden ingepakt. Deze vleugel kreeg een extra stevige fundering om het gewicht van de mineralen. In het nieuwe gebouw werd de hele zuidoostelijke vleugel ingericht als museum. De opleiding Mijnbouwkunde werd in 1904 losgekoppeld van de opleiding Scheikundige Technologie. 1. gesteenten en fossielen aan te leggen. allerlei bijzondere geologische objecten en de collectie groeide en groeide. Vogelsang begon een studiecollectie met mineralen. denk aan dam. Vooral bij grootschalige projecten. De afgestudeerde mijningenieurs vonden allen werk in onze toenmalige koloniën. Dit was de eerste hoogleraar die zelf uit het mijnwezen kwam. De gevolgen voor de collectie van het museum bleven niet uit. Professor Bleekrode. Medewerkers en studenten van de studierichting verzamelden tijdens excursies. Deze veranderingen hadden in de loop van de tijd tot gevolg dat ‘Mijnbouwkunde’ gewijzigd werd in ‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’ dat op zijn beurt overging in ‘Technische Aardwetenschappen’. Ingenieursgeologen hebben een grondige kennis van de geologie en staan daarmee letterlijk aan de basis van grote ingenieursprojecten. het huidige pand aan de Mijnbouwstraat. Ondertussen floreerde de Koninklijke Academie. toen de afdeling Mijnbouwkunde verhuisde naar een eigen pand. De verzameling omvat ca. tijdens hun loopbaan als mijnbouwkundig ingenieur. In 1905 werd dit omgezet in ‘Technische Hoogeschool’ en in 1986 in ‘Technische Universiteit’. een medicus. was een grote verzamelaar. Maatschappelijke veranderingen resulteerden in wijzigingen in het onderwijsprogramma van de studie Mijnbouwkunde. Vogelsang was van mening dat de mijnbouwkundige studenten tijdens hun opleiding een gedegen kennis moesten opbouwen over de materialen waar zij later. veldwerken en stages. De Academie verzorgde vier studieprogramma’s. Deze studiecollectie vormt de basis van de huidige collectie van het museum. In 1842 werd in Delft de ‘Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijk ingenieurs’ opgericht. moet heel nauwkeurig te werk worden gegaan. In 1909 kreeg de collectie via ministeriële beschikking de status van museum. Wat is daarbij de rol van de ingenieursgeologen? Zij leggen zich toe op het verzamelen van kennis over de ondergrond en geven tevens advies over de mogelijke technische toepassingen. de huidige naam van de opleiding. Onder zijn leiding kwam een gedegen opleiding tot mijningenieur tot stand. In de praktijk vond deze loskoppeling echter pas plaats in 1912.en tunnelaanleg.000 aardwetenschappelijke objecten die zijn ondergebracht in een aantal deelcollecties. Dit had in 1864 een naamsverandering tot gevolg.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen Niet alleen in Nederland. De Koninklijke Academie kreeg de naam ‘Polytechnische School’. In 1864 werd Bleekrode opgevolgd door professor Vogelsang. De collectie lag uitgestald over drie verdiepingen.8 Mineralogisch-geologisch museum De opleiding Technische Aardwetenschappen is een van de weinige opleidingen in Nederland die een eigen museum beheert. 110. De geschiedenis van het museum gaat terug naar 1842. Hierdoor kon op de begane grond in 1960 een scheikunde laboratorium ingericht worden. de huidige IT10 . waar ook ter wereld. de eerste hoogleraar met mijnbouwkundige kennis en ervaring. ertsen en gesteenten te kunnen houden. werd aangesteld om de vakken mineralogie. aangesteld in 1905. Ze verrichten onderzoek voor bijvoorbeeld civieltechnische werken.

Deze kerncollectie is nog steeds gerelateerd aan het geologisch onderwijs en onderzoek dat de opleiding verzorgd. is nu ingericht voor AIO’s en afstudeerders. kamer 230. De ertsen liggen per land uitgestald.tudelft. de meteorieten.00 uur.00 tot 17. waar zij uitgestald lagen. Collectie Gesteenten In de ‘achterzaal’ wordt het ontstaan en de naamgeving van gesteenten uitgelegd. Tot deze collectie behoren o.ta. www. nl. Het museum is open op maandag t/m vrijdag van 09. Collectie Mineralogie In de eerste helft van de ‘middenzaal’ worden mineralen volgens de systematiek van Strunz geëxposeerd. Veel ertsen komen uit mijnen die al lang uitgeput zijn. : Collectie Algemene Geologie Objecten uit deze collectie zijn voornamelijk te vinden in de ‘voorzaal’ van het museum. In 1985 werden zij ingepakt en getransporteerd naar het huidige Naturalis. de fossiele schedel van een Triceratops en het skelet van een dodo. de maquettes van vulkanen.a. gesloten op feestdagen en op dagen dat de TU gesloten is.tudelft. de wandplaten.html 11 . Ook de fossielen verloren hun betekenis voor de studie. In de museumzaal zijn circa 20 studieplaatsen aanwezig. Deze collectie is een internationaal belangrijke referentiecollectie.vanTooren@citg.M. De zaal op de eerste verdieping is overgebleven. Collectie Ertsen In de tweede helft van de ‘middenzaal’ zijn de vitrinekasten gevuld met ertsen.nl. e-mail: M. Er zijn 4 grote deelcollecties aanwezig. Studenten kunnen als aanvulling op colleges en practica hier extra informatie over de stof vergaren.nl/museum/index. De toegang tot het museum is voor iedereen gratis. 015 2786021.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen vleugel. Voor meer informatie over het museum kan contact opgenomen worden met : Maaike van Tooren. In deze zaal liggen objecten uit de huidige kerncollectie van het museum uitgestald. De zolderverdieping.

een internationaal symposium en een gala. de eigenaar van het café. waarop door één van de student-leden een lezing werd gehouden. is zij in staat een groot deel van de boeken die nodig zijn voor de mijnbouwstudent met korting te verkopen. Het contact tussen de leden is . Onderwijskundige Activiteiten Om de eerstejaars studenten in de eerste maanden goed op weg te helpen in hun studie. Iedere eerste vrijdag van de maand is er de traditionele 'Barbaraborrel'. Geschiedenis Vanaf 1892 werden om de veertien dagen vergaderingen gehouden.5 jaar haar (half)lustrum met met vele activiteiten zoals onder andere een reünistendiner. Daarnaast coördineert de MV het STARO. De hoge opkomst van de mijnbouwers. waar mijningenieurs en ouderejaars mijnbouwstudenten hun ervaringen kunnen uitwisselen. Naast vrijwel alle studenten zijn ook zo'n 1100 van de 1600 afgestudeerden lid van de MV. waarbij in vier dagen tijd een aantal bedrijven uit de verschillende afstudeerrichtingen bezocht wordt. Onderwerpen die op de agenda staan zijn: de inroostering van 12 . zodat de tweedejaars zich kunnen oriënteren op hun afstudeerrichting. 'Het Noorden' Omstreeks 1937 groeide het biertje drinken na de lezingen uit tot een wekelijkse gebeurtenis in café 'Het Noorden' aan het Noordeinde 4 te Delft.De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen 1. Later veranderde het karakter van de bijeenkomsten. dat twee maal per kwartaal vergadert over allerlei concrete onderwijszaken. Ook zaken zoals huisvesting en het maken van een nieuwe vriendenkring verdienen de aandacht van de mentor. In 1904 organiseerde de MV voor het eerst een excursie naar het buitenland. Nog steeds heeft de MV de organisatie van de jaarlijkse 'tweedejaars-excursie' in handen. die hen begeleidt bij het volgen van het onderwijs en het zich voorbereiden op tentamens. De MV beheert een uitgebreid tentamenarchief op internet dat al jaren intensief gebruikt wordt. Hoogleraren en andere personen die de vereniging een warm hart toedragen kunnen ook lid worden van de Mijnbouwkundige Vereeniging.mede door de vele activiteiten en evenementen van de MV erg goed. is in 1988 door de Mijnbouwkundige Vereeniging het mentorensysteem opgezet. bij MV activiteiten getuigt van de bijzondere band die er heerst tussen mijnbouwers wereldwijd. De toegang tot het digitale tentamenarchief gaat via Blackboard. doordat steeds vaker niet-studenten gevraagd werden om een lezing te houden. In groepjes van ongeveer acht studenten krijgen de eerstejaars een ouderejaars student toegewezen. zowel studenten als ingenieurs. Door het grote aantal leden dat de MV heeft. Daarnaast worden ruim 20 studenten vanuit de hele wereld een week lang rondgeleid door Delft en omstreken.00 uur de deur van 'Het Noorden' open voor leden van de MV. Zo werd de Mijnbouwkundige Vereeniging in 1964 als eerste en enige studievereniging in Nederland de trotse bezitter van een eigen café. kreeg de MV het beheer over 'Het Noorden'. waarin bijvoorbeeld één van de afstudeerrichtingen nader wordt toegelicht. waar op woensdagavond menig mijnbouwer te vinden was. Na de lezing werd dan nog een biertje gedronken om de onderlinge band te versterken. Daarnaast is er elke eerste woensdag van de maand de 'eerstejaarsborrel'. Zo viert de MV om de 2. Na het overlijden van Jan Garos. Nog steeds staat iedere woensdagavond vanaf 21.9 De Mijnbouwkundige Vereeniging De Mijnbouwkundige Vereeniging (MV) is een zeer actieve studievereniging met een rijke traditie.

Freiberg en Aken in Duitsland geweest om de historie van de mijnbouw te ervaren. feesten en alle adressen van studenten en afgestudeerden. De afgelopen jaren hebben studenten uit Delft een bezoek gebracht aan onder andere Londen. In dit jaarboek staan onder andere wetenschappelijke artikelen. de evaluatie van alle vakken die op TA gegeven worden en het afschaffen van verouderde vakken. de aanschaf van nieuwe computers voor studenten. tekent het Bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging met een immer welluidend en krachtig. Ook zijn we in Clausthal. de beschikbaarheid van studiemateriaal en de evaluatie van colleges en tentamens. Omdat er vele interessante zaken zijn die niet tijdens de colleges behandeld worden. In de hoop je snel tegen te komen op de faculteit. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs (KIVI) met wie de MV goede contacten heeft. de Annual Party. Natuurlijk zijn er nog meer activiteiten die het vermelden waard zijn. zoals bijvoorbeeld het jaarfeest van de MV. Iedere mijnbouwuniversiteit in Europa en Canada organiseert eenmaal per jaar een Internationale Studenten Week waar mijnbouwstudenten uit heel Europa welkom zijn. die maandelijks vergaderen over zaken als de invoering van het Bachelor/Master systeem. Naast deze activiteiten zijn er nog voldoende evenementen waarbij je tijdens de studie zal ontdekken dat de MV niet zomaar een studievereniging is. Zo wordt er een jaarboek uitgebracht waar de jaarboekcommissie een aantal maanden hard aan heeft gewerkt. een wedstrijd tussen studenten en het personeel. Binnen Delft heeft de Mijnbouwkundige Vereeniging contacten met de andere studieverenigingen via de StudieVerenigingenRaad (SVR). organiseert de MV op gezette tijden lezingen en excursies voor geïnteresseerde studenten. Dit in samenwerking met de facultaire Ondernemingsraad waarin het personeel vertegenwoordigd is. Er zijn vier jaar geleden 40 Engelse sporters in Delft geweest om het op te nemen tegen de Delftse mijnbouwers. Mons (België). Voor al je vragen kun je uiteraard altijd bij ons terecht. Stockholm. verslagen van excursies. Daarnaast is er de facultaire Studentenraad (FSR).De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen practica en tentamens. die zich ook nog bezig houdt met niet-onderwijskundige bestuurszaken. Daarnaast hebben de mijnbouwers uit Delft contact met de geologie-studenten van de universiteiten van Amsterdam (VU) en Utrecht. Zowel in de OC als in de FSR zijn de studenten van de Mijnbouwkundige Vereeniging goed vertegenwoordigd en erg actief. Leoben (Oostenrijk). Miskolc (Hongarije). op de MV-kamer of in het 'Het Noorden'. Helsinki. Glück Auf!!! 13 . De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit vijf studenten en vijf docenten. Jaarlijks wordt er een culturele of sportieve trip georganiseerd naar een van de andere mijnbouwsteden in Europa. Trondheim (Noorwegen) en Zagreb (Kroatië). Deze vergadert maandelijks over onderwijskundige en algemene studenten zaken. Overige activiteiten Naast de al genoemde wekelijks woensdagavondborrels in "Het Noorden" zijn er nog vele activiteiten die de mijnbouwers bezig houden. Internationaal is de MV nauw verbonden met andere mijnbouwstudenten via het IFMMS (International Federation of Mining and Metallurgy Students). of de Velzeboerbeker.

De Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen Bestuur 2004-2005: Matthieu Bos Dolf van Duinen Stephan Hermanides Linda van der Bol Maarten van Koppen - President Secretaris Penningmeester Onderwijscommissaris/Vice-president Beheerder President Secretaris/Beheerder Penningmeester Onderwijscommissaris/Vice-president Bestuur 2005-2006: Roeland Jan Dijkhuis Hein van Heekeren Lars van Zelm Sanne Brinkman 14 .

tudelft.en Studentenadministratie (Bureau Onderwijs & Studentenzaken) van de opleiding vind je op de begane grond. informatie over keuzevakken e. (Vergeet daarnaast niet een adreswijzing ook door te geven aan het bestuur van de Mijnbouwkundige Vereeniging) 2.2 Informatievoorziening Blackboard Een groot deel van de communicatie tussen docenten en studenten verloopt via Blackboard.M. 2. tentamens en examens en het doorgeven van adreswijzigingen.en studentenadministratie zijn werkzaam: mw.27) 81072. lezingen. maar ook voor jezelf! Wanneer je het bij ons gemeld hebt.ta.tudelft. Ook deze nieuwsbrief wordt via e-mail verspreid.nl).en Examencommissie zal tot juli wel op TA blijven Adreswijzigingen Alle wijzigingen van studie en/of ouderlijk adres moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de onderwijsadministratie.1 Onderwijs.J.nl/onderwijs. E-mail Belangrijke mededelingen. 15 . is ook te vinden op onze website: http://www. Dit is voor ons van belang. Het secretariaat van de Opleidings. en het tentamenrooster worden via e-mail naar alle TA-studenten verzonden.) worden gebundeld. Onderwijszaken 2. hoef je daarvoor niet meer naar de Centrale Studentenadministratie.d. zoals rooster.nl) Bij de onderwijsadministratie kun je ondermeer terecht voor vragen over roosters.Klumpers@ta.Onderwijszaken 2. Vanaf 1 december 2005 zal de onderwijsadministratie worden opgenomen in het Shared Service Centre van de TUDelft en verhuizen naar het gebouw van de faulteit 3ME (Werktuigbouwkunde).en Studentenadministratie De Onderwijs. waarin alle overige mededelingen (zoals colloquia. kamer 107 en is telefonisch bereikbaar onder nummer: (015.C.ta. en mw.en tentamenroosters) zijn te vinden op onze website: http://www. Klumpers (‘s-ochtends) (e-mail: W.tudelft. Susana Paniagua (e-mail: S. Binnen Blackboard is er voor ieder vak informatie te vinden. zoals roosters en vakbeschrijvingen. Website Veel informatie over de opleiding. W.Paniagua@ta. Nieuwsbrief Daarnaast komt er regelmatig (ca. 1 maal per 2 weken) een Nieuwsbrief uit.nl/onderwijs .en tentamenwijzigingen. Blackboard is te bereiken via de website van TA.tudelft.3 Studieprogramma Roosters Alle roosters (college. Op de onderwijs.

deeltentamens. met de voor Nederland gebruikelijke betekenis. Let er op dat de geldigheidsduur van toetsing van onderdelen van eenheden. een studiejaar is 42 sp. De geldigheidsduur van cijfers voor delen van je opleiding is 10 jaar. dan is het diploma eeuwig geldig. (Je kan ook nog studielastaanduidingen vinden in oude (Nederlandse) studiepunten (sp): 1 sp = 1. Voor de practica geldt ook een aanwezigheidsplicht. indien nodig. Heb je de opleiding voltooid. Na de zomervakantie volgt in de laatste weken van augustus nog een herkansingsperiode om gemiste of onvoldoende tentamens over te doen. Daarnaast moeten er voor sommige practica opdrachten of verslagen gemaakt worden. Er wordt dus een hoop werk van je verwacht in de vorm van zelfstudie! Veel practica en projecten hebben huiswerk. De docent zal je bij het begin van het practicum op de hoogte stellen van de door hem gehanteerde regels. De verhouding tussen uren in het practicum en uren huiswerk kan ongeveer 1:1 zijn.Onderwijszaken Periodes Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. krijg je geen cijfer. oefeningen en instructies. heel beperkt kan zijn! Het bijwonen van colleges en practica De in de colleges gedoceerde stof wordt in de aansluitende tentamenperiode getentamineerd. In de examenreglementen zijn de eisen te vinden waaraan een student moet voldoen om voor de examens te slagen. Anders ligt dit bij de practica.) Er is geen vaste relatie tussen college-uren en studielastpunten. in een aantal gevallen wordt een verklaring afgegeven inhoudende dat het practicum in voldoende mate is gevolgd.5 ECTS punten oplevert in de bachelor opleiding en 3 ECTS punten in de masteropleiding. speciaal bij practica. Soms. maar een algemene regel is dat een college dat 1 uur collegetijd per week vraagt in een semester 1. Een periode bestaat uit zeven weken waarin onderwijs (colleges en oefeningen) wordt gegeven. Dit betekent dat de verhouding tussen contacttijd en zelfstudietijd tussen 1 : 3 en 1 : 6 is. Er geldt voor de meeste colleges echter geen aanwezigheidsplicht.etc. Het wordt overgelaten aan de individuele docent om per practicum te bepalen welke mate van (geldig) verzuim toelaatbaar is. gevolgd door één tot drie weken waarin tentamens kunnen worden afgelegd. De waarderingscijferschaal loopt van 1-10. Deze worden lang niet altijd getentamineerd. maar een aanduiding v (voldoende) of 0 (onvoldoende) Nakijktermijn en geldigheidsduur Cijfers voor schriftelijke tentamens worden zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 20 werkdagen bekend gemaakt. Studielastpunten en cijfers De TU Delft gebruikt het European Credit Transfer System (ECTS) om de studielast van onderwijseenheden in uit te drukken. 1 ECTS punt staat voor 28 uur studiebelasting. Ieder semester bestaat uit twee periodes. zoals voorbereiding en rapportschrijven. huiswerk. 16 . Nauwgezet collegebezoek is dan ook voor de doorsnee-student de kortste weg naar goede studieresultaten. opgaven. het inhalen van colleges en practica. een 5 of lager een onvoldoende. zoals (computer)toetsen. afhankelijk van het gevraagde huiswerk.43 ECTS. maar dit hangt erg af van de aard van het practicum. Een 6 of hoger is een voldoende. gevolgd door een onderwijsvrije of losse week. Dus 30 uren (6-8 halve dagen) in het practicum kan je tussen de 1 en de 2 ECTS punten opleveren. Eén studiejaar bestaat uit 60 ECTS punten. Je kunt een overzicht van al je behaalde cijfers krijgen via Blackboard. De losse (of ‘witte’) week is géén extra vakantie maar is bedoeld voor de voorbereiding op de tentamenperiode en.

De studieresultaten zijn ook in te zien op Blackboard. Dit wachtwoord wordt voor alle nieuwe studenten aangemaakt en via e-mail bekendgemaakt. Met je studienummer en wachtwoord kun je via Internet inloggen op: www. In de jaarprogramma's zijn deze tentamengelegenheden ook aangegeven in de kolom ‘tentamens’. Daarbij gelden voor elke student in principe de jaarprogramma's die hij in een "nominaal" studietempo (een jaarcursus per jaar) zou kunnen volgen. Niet alle practica kunnen door alle studenten van een jaar tegelijk worden gevolgd. (Er is een TAS-pc te vinden in de centrale hal van het TA-gebouw). 2002. etc.Onderwijszaken Een practicummiddag duurt doorgaans 3 uren.5 Tentamens Aanmelden voor tentamens dient te geschieden via Internet (uiterlijk 2 weken van te voren) Hiervoor heb je een wachtwoord nodig. Aanmelden voor tentamens Tentamenroosters De collegestof (en soms ook de practicumstof) wordt getentamineerd in de tentamenperiode die aansluit op de onderwijsperiode waarin het college gedoceerd wordt. Ieder opvolgend jaar heeft zijn eigen programma’s en dus volgt ook elke studentengeneratie zijn eigen studieprogramma (generatie naar jaar van aankomst aan de opleiding: de generatie 2001. Welk onderwijsprogramma volg ik? In het onderwijsprogramma wordt continu gewerkt aan onderwijsvernieuwing. Deze practica zijn dan in 2 of meer groepen verdeeld.tudelft. In schema: Nominaal → Studiejaar ↓ 1 2 3 4 5 2000-2001 P / TA1 D1 / TA2 D2 / TA3 (BSc) D3 / MSc-1 Ir / MSc-2 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2.4 Cijferoverzichten Op verzoek kan een student bij de onderwijsadministratie een overzicht van de behaalde studieresultaten verkrijgen. waarin vijf posities voor vijf perioden.tudelft.ta.tas.nl/onderwijs 17 . het 2e-jaarsprogramma uit 2001-2002.nl Ook het afmelden voor tentamens moet via TAS (uiterlijk 1 week van te voren).). etc. Op welke wijze je bent ingedeeld wordt nog bekendgemaakt. Dus voor de studentengeneratie '00 geldt het Propedeuse-programma als omschreven in de Gids en Papieren Patroon 2000-2001. 2. waarvan er gewoonlijk twee zijn aangekruist. Het tentamenrooster ook te vinden op de website: http://www. Daarnaast is er voor elk tentamen jaarlijks minstens één herkansing. Voor aanvang van iedere tentamenperiode wordt het tentamenrooster voor de desbetreffende periode verspreid via de elektronische Nieuwsbrief.

In het kader van de privacy worden op de uitslaglijsten alleen studienummers vermeld. Bachelor. na inlevering van het origineel. D3 en Doctoraal) een examenaanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de onderwijsadministratie. Inzage en beroepsrecht Nadat het tentamenresultaat bekend is gemaakt heb je minstens 20 dagen recht op inzage van je gemaakte werk. Deze formulieren zijn te vinden op internet (www. dan kun je binnen tien dagen schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens. Het is de bedoeling dat er kopieën gemaakt worden waarna je de kaart. D2. In de eerstvolgende vergadering van de Examencommissie worden vervolgens de examenuitslagen vastgesteld.ta. N.tudelft. Tentamenuitslagbriefjes Soms (bijv. Dit dient bij de onderwijsadminstratie te worden ingeleverd. Oude tentamenopgaven De opgaven van een aantal eerder afgenomen tentamens zijn tegen inlevering van je collegekaart te verkrijgen bij de MV-kamer (kamer 360).6 Examens Studenten dienen na het afsluiten van een onderdeel (Propedeuse. 2. Postbus 5. je kunt alleen je eigen behaalde resultaten opvragen). Master en voor studenten die het oude 5-jarige programma volgen D1. terug krijgt. kies: Student Forms). Alle cijfers voor het betreffende examen dienen maximaal 3 dagen vóór de examenvergadering ingeleverd te zijn bij de onderwijsadministratie. Als je na een nabespreking bezwaar hebt tegen de becijfering. 2600 AA Delft. Gedurende deze termijn mag je ook om een nabespreking vragen.nl/onderwijs. Indien men een contract heeft moet daarvan een kopie worden bijgevoegd.Onderwijszaken Tentamenuitslagen De tentamenuitslagen zijn te vinden op Blackboard (per individuele student. bij het afleggen van een mondeling tentamen) ontvang je van de docent een tentamenuitslagbriefje.B. Aanmelden examens Examenzittingen Voor het studiejaar 2005-2006 zijn de volgende data vastgesteld: Aanvragen vóór 11 oktober 2005 14 februari 2006 15 mei 2006 15 juli 2006 Examenvergadering 25 oktober 2005 28 februari 2006 30 mei 2006 Eind juli 2006 Diploma-uitreiking* (10 en) 11 november 2005 (9 en) 10 maart 2006 (8 en) 9 juni 2006 3e week augustus 2006 * uitreiking van zowel de Bachelor als de Master-diploma’s 18 .

Tot deze aansluitende masteropleiding word je toegelaten als je je Propedeuse hebt gehaald en ten minste 105 ECTS punten aan bachelorvakken. 2. In al zulke gevallen wordt per individuele student op schrift vastgelegd op welke onderdelen zijn/haar studieprogramma gewijzigd wordt. kunnen verzoeken dat onderdeel 'per P-contract' te laten verplaatsen naar hun 2e jaar. Je kunt de Course Guide Master of Science Applied Earth Sciences krijgen bij de Onderwijs.en Examenregeling) Het predikaat "met lof" wordt onder de volgende voorwaarden toegekend: Voor het Propedeutisch examen: 1. Informatie hierover vind je op de website http://www. Dan is geen collegegeld meer verschuldigd. 3. zodat zij de Propedeuse kunnen afronden. Vervolgopleiding De logische vervolgopleiding na je bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen in Delft is een masteropleiding Applied Earth Sciences in Delft. door de examinator van de afrondende toets of opdracht is een "met lof" voorstel ingediend.en studentenadministratie. Je kunt dan op verzoek een verklaring krijgen van de Onderwijs. waarin staat dat je aan al je verplichtingen hebt voldaan. kamer 230. 86021. • Voor de Propedeuse wordt het contract afgesloten met de P-regelaar. Uitschrijven Als je niet verder wilt studeren kun je je uitschrijven vanaf de eerste dag van de maand nadat je aan je laatste verplichting voor het bachelordiploma hebt voldaan. tst. M.en Studentenadministratie TA. Het kan immers zijn dat je pas weken tot maanden later je echte diploma in ontvangst kunt nemen! 2.tudelft. het gewogen gemiddelde is minimaal een 8 en de lijst bevat geen cijfers lager dan een 6. Studenten die hun Propedeuse hebben voltooid op het geologisch werkbezoek na (excursie ta1913). Zij dienen hiervoor contact 19 . van Tooren.7 Contracten Het kan voorkomen dat studenten tijdens de studie sterk achter raken en moeten switchen naar een 'jonger' programma of dat studenten studieonderdelen die bij een programmaherziening zijn geschrapt moeten vervangen door equivalente onderdelen uit het nieuwe programma. het gewogen gemiddelde van de onderdelen is minimaal een 8. 3. drs.ta. de studieduur van de bacheloropleiding bedraagt ten hoogste 4 jaar. er zijn geen onvoldoendes behaald. het cijfer voor de afrondende toets of opdracht is minimaal een 8. de studieduur is niet langer dan 1 jaar Voor het Bachelor examen: 1.nl/. Zo'n schriftelijke vastlegging noemen we een contract. 4.Onderwijszaken Uitreiking P-diploma's Voor alle TU-studenten (2004-2005) die binnen één jaar hun Propedeuse hebben gehaald wordt in oktober een feestelijke diploma-uitreiking georganiseerd: Aanvragen voor 18 oktober 2005 Uitreiking P-diploma’s 4 november 2005 Cum laude (Dit is een samenvatting van de tekst uit de Onderwijs. 2.M.

programma. BSc. De P. Studenten die de honours track succesvol hebben doorlopen. 2. Een honours track is een speciaal programma binnen de reguliere MSc-opleiding en is gerelateerd aan uw discipline en/of aan de rol van technologie in de samenleving. methodologie. tst 85001. Studenten die aan een andere faculteit van de TU Delft hebben gestudeerd.8 Honours Track Studenten die de BSc-opleiding met een gemiddelde van 7. wijsbegeerte en ethiek. mag hij daar ook in verhouding langer over doen. Dit zijn: – Het Onderwijs en Examen Reglement (OER). en MSc contracten worden afgesloten als dat nodig is. Speciale faciliteiten zullen beschikbaar zijn.Onderwijszaken opnemen met de P-regelaar. – De Regels en Richtlijnen van de Examen Commissie. kan eveneens in sommige gevallen vrijstelling worden verleend voor bepaalde vakken op grond van elders behaalde studieonderdelen. Als je belangstelling hebt voor het volgen van de honours track. J. • MSc-contracten (4e/5e-jaars-programmawijzigingen) en Afstudeercontracten worden afgesloten met de betreffende afstudeerregelaar). ir. 20 . de Smidt (kamer 106a. Een speciale TU Delft brede cursus van 160 uur studie is ontwikkeld. Bij elke examenaanvraag dient met het ingevulde examenaanvraagformulier tevens een kopie van het betreffende contract te worden ingeleverd. de Ruiter. Om de honours track te volgen dient te student nominaal te lopen. 2. deze cursus is interdisciplinair van opzet en is gericht op het ontwikkelen van academische competenties als communicatieve vaardigheden. afstudeercontracten worden altijd afgesloten. De honours track bevat in totaal 800 uur extra (30 ECTS) naast het reguliere MSc. 2.10 Reglementen Er zijn een aantal reglementen waarin de regels staan voor de organisatie van de faculteit en de opleidingen. ze vermelden ondermeer de gekozen keuzevakken en de inhoud van het afstudeerwerk. – Het Studentenstatuut. Weijermars. kun je contact opnemen met de Opleidingsdirecteur.5 of hoger hebben afgesloten kunnen toegelaten worden tot de honours track in de MSc-opleiding. ontvangen een speciaal certificaat. bijvoorbeeld voorbereiding op een PhD of een bredere oriëntatie. dr. Deze cursus is verplicht voor studenten die de honours track volgen. Het biedt meer verrijking dan het reguliere programma. • Bachelor-contracten (2e/3e-jaars-programmawijzigingen) worden afgesloten met de bachelor-regelaar. kamer 147. telefoon: 015 – 27 81058). Een overzicht van deze vrijstellingen is te verkrijgen bij de studieadviseur P. Wanneer hij meer dan het nominale programma heeft gelopen. – De Uitvoeringsregeling van het Onderwijs en ExamenReglement. Ook zij moeten zich hiervoor wenden tot de studieadviseur. R.J.9 Vrijstellingen Studenten die afgestudeerd zijn aan een hogeschool in een aanverwante studierichting en studenten die aan een dergelijke opleiding een propedeuse hebben behaald kunnen op grond van die diploma’s in sommige gevallen voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen.

nuldejaarsexcursie.12 Excursies Om aankomende studenten (nuldejaars) een blik te gunnen op hun toekomstig beroep wordt van maandag 5 tot en met vrijdag 9 september 2005 een verplichte excursie georganiseerd die diverse facetten van de mijnbouwkundige praktijk laat zien: de 'nuldejaarsexcursie'. Tijdens de excursie dient een opdracht te worden uitgevoerd die geldt voor het vak ta1009. Een kopie hiervan zal een jaar tentoongesteld worden in de vitrine. art. werkbezoeken. Er wordt overnacht in Kerkrade. Deze kosten kunnen bestaan uit zgn. De nuldejaarsexcursie eindigt vrijdag om ongeveer 18.v. de Smidt. Om deze kosten niet onredelijk te laten oplopen is door de opleiding de volgende subsidieregeling opgesteld: Norm kosten excursies en andere onderwijsactiviteiten 21 . veldwerk etc. Om deze kosten niet onredelijk te laten oplopen is door de opleiding de volgende subsidieregeling opgesteld: Nuldejaarsexcursie Excursies. veldwerken etc. Het studieprogramma kent een aantal verplichte excursies. Op maandagmiddag is er een introductie op de excursie. Het bedrag dat hieraan verbonden is bedraagt € 455. Dit geschiedt op voordracht van de afstudeerregelaar.00 uur in Delft.d. collegedictaten e. 2. Raadpleeg in gevallen van twijfel de Onderwijs en studentenadministratie of studieadviseur.n.en verblijfkosten inclusief verzekering. die zijn opgenomen in het curriculum. Informatie over de excursie wordt verstrekt door P. tevens wordt een oorkonde toegekend. aanschaf van helm.-. inclusief verzekering. telefoon (015-27) 81068. 2.Onderwijszaken Deze reglementen vind je achterin deze studiegids en worden tevens op het web gepubliceerd. Deze kosten kunnen bestaan uit zgn. uitrustingskosten (bijv. Norm kosten boeken. De bekendmaking vindt plaats tijdens de uitreiking van het doctoraal diploma. uitrustingskosten (bijv.en verblijfkosten. De opleiding kent een aantal excursies. loupe en kompas) en omvatten altijd reis. Vrijdag is er een geologische excursie in België. loupe en kompas) en omvatten altijd reis. 11) Er is geen normbedrag aan studiekosten vastgelegd. algemeen 2. De kosten dienen vóór de excursiedatum te worden voldaan op gironummer 4002486 t. Dinsdag t/m donderdag worden bezoeken gebracht aan bedrijven in Nederland. Delft. waarvan de kosten over de Bachelor en Master opleiding tezamen kunnen oplopen tot € 1500 per student.13 Studiekosten (zie ook Studentenstatuut.11 Afstudeerprijs Jaarlijks wordt er door de Wetenschapscommissie een prijs toegekend aan de student die het beste afstudeerwerk heeft afgeleverd. werkbezoeken.. aanschaf van helm.

.Onvrijwillige extra excursies/veldwerk (b. lespakketten en 22 . natuur-. . (DUS kwitanties GOED bewaren).w. geen verplichte herhaling van veldwerk/excursie. Een scholenbezoek kun je ook zelf regelen.Vrijwillige extra excursies/veldwerk: kosten 100% student. wis-. . Deze kosten tellen niet mee voor de maximale eigen bijdrage van € 900 per opleiding.z. dus exclusief eventuele externe subsidies. decanen en je oud-docenten weten welke studie je volgt! Werkwijze: 1) Bel je oude (of een andere) school en neem contact op met een decaan.Onderwijszaken Eigen bijdrage studenten De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 1800 voor de bachelor.B.De student toont zelf aan dat hij het maximum van € 900 per opleiding heeft bijgedragen en declareert kosten die daarboven uitgaan bij de financiële administratie. N.v. omzwaaiers) vallen onder bovenstaande regeling***. Het kostenoverzicht dient te zijn voorzien van een handtekening van de docent of het hoofd onderwijs Studenten die door de financiering hiervan in ernstige problemen komen. d. . Lijkt het je leuk om mee te werken? Geef je naam en telefoonnummer even door aan de Dienst Communicatie zodat zij je kunnen benaderen.14 Voorlichtingsactiviteiten: Studenten Technische Aardwetenschappen geven ieder jaar actief voorlichting op beurzen. ** Bijdrage uit eigen zak betaald. kunnen contact opnemen met de opleidingsdirecteur. voorlichtingsmaterialen en (eventueel) slides staan dan op tijd voor je klaar 4) Reiskosten en gewerkte uren worden vergoed Naast voorlichting over de studie biedt TA VWO-gastlessen aan. bijvoorbeeld op je oude school of een school in de buurt. accommodatiemogelijkheden en ook om de totale bijdrage per student per afstudeerrichting meer gelijk te trekken. of scheikundedocent 2) Regel een presentatie of tafel op een voorlichtingsavond of vraag om een half uurtje tijd in de les van een vakdocent 3) Geef de datum door aan Bureau Management Ondersteuning (kamer 214) of de Dienst Communicatie (telefoon 015-278 234).Excursie/werkbezoek: de student betaalt 65% van de uitgaven/student* zonder maximum. * Afwijkend van veldwerk in verband met invloed reiskosten. daarboven komen de kosten voor 100% voor rekening van de TU Delft. . Laat leerlingen.Veldwerk: de student betaalt 65% van de uitgaven tot een maximum van € 25 per dag. tijdens meeloopdagen en op scholen. 2.en master-opleiding samen (per opleiding maximaal € 900). voorlichtingsdagen. *** Bij het behalen van een onvoldoende voor veldwerk/excursie krijgt de student normaliter een vervangende opdracht. . deze regeling is van toepassing op alle EU studenten die het zgn “lage” tarief collegegeld betalen.Voor de voorkomende excursies/veldwerk wordt de maximale totale eigen bijdrage** over de studieduur van de bacheloropleiding vastgesteld op € 900 en voor de masteropleiding eveneens € 900 per student.

• Keuzevakken.tudelft. Daarnaast zijn er vakken gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden die belangrijk kunnen zijn voor een toekomstig ingenieur. Referenten Op iedere opleiding is een contactpersoon aanwezig.nl 2. ondernemerschap. De vrije keuzeruimte wordt ingezet om de DO aantekening te behalen.16 Interfacultair onderwijs: onderwijs in de maatschappelijke aspecten van techniek De faculteit Techniek. De referent voor Technische Aardwetenschappen is: prof.15 Afstudeervariant Technologie in Duurzame Ontwikkeling (TiDO) Voor studenten van de TU Delft die zich verder willen verdiepen in duurzaamheid is de DO (duurzame ontwikkeling) afstudeeraantekening ontwikkeld. • Afstudeerwerk.P. Deze afstudeervariant valt uiteen in drie onderdelen: • Een colloquium.nl of een kijkje nemen op de websites www.aarde. bedrijfsleer. kan de vrije keuzeruimte daarvoor gebruiken. Het is ook mogelijk om in het buitenland te studeren met als onderwerp Duurzame Ontwikkeling. arbeidsrecht. In de het studieprogramma zijn een aantal verplichte TBM-vakken opgenomen.W.tudelft. De afstudeeraantekening wordt gecombineerd met een afstudeerrichting binnen de eigen discipline.tudelft.en gesprekstechnieken of presentatietechnieken. 84694. C. verdeeld over twee clusters (tenminste 5 ECTS elk). bijvoorbeeld: technologiebeleid.J. Sparreboom.nu en www. tst. Studenten verkrijgen daarmee een DO appendix als aanvulling op het reguliere ingenieursdiploma. TBM biedt echter ook keuzevakken aan. Het overgrote deel van dit onderwijsaanbod bestaat uit keuzevakken die een aantal grensgebieden tussen techniek en maatschappij bestrijken. Dit is een verplicht onderdeel van 4 ECTS. De eerste studenten hebben reeds de afstudeeraantekening mogen ontvangen. verzorgt interfacultair onderwijs voor alle opleidingen van de TU Delft. Heeft jouw oude school daar belangstelling voor? Laat de docent contact opnemen met R. ter voorbereiding op een stage of als aanvulling op het eigen studieprogramma. die studenten en anderen meer informatie over duurzame ontwikkeling op die faculteit kan geven en contact onderhoudt met de projectgroep Onderwijs en Duurzame Ontwikkeling.odo. wereldstudie@ta. Bestuur en Management Informatie Meer informatie is te vinden op de Internet site: www.nl/lesmateriaal 2.ir. De afstudeerstage dient in het teken van duurzame ontwikkeling te staan. Studenten dienen voor 11 ECTS keuzevakken te volgen. ontwerpfilosofie of milieueconomie.ta. bijvoorbeeld: discussie. Bestuur en Management (TBM). Voor meer informatie over het interfacultair onderwijs: zie de website van de faculteit 23 . Wie een onderdeel wil volgen vanuit een persoonlijke belangstelling.Onderwijszaken begeleiding bij profielwerkstukken of experimenteel onderzoek. van Kruijsdijk Projectgroep Onderwijs en Duurzame Ontwikkeling (ODO) De projectgroep Onderwijs en Duurzame Ontwikkeling ondersteunt alle faculteiten bij de daadwerkelijke integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs en is ondergebracht bij de faculteit Techniek.

In overleg kan het TULOprogramma van 60 ECTS worden uitgesmeerd over een periode van anderhalf of twee jaar. Stages bij scholen voor voortgezet onderwijs vinden overdag plaats. 24 . Het is beperkt mogelijk de opleiding in deeltijd te volgen. e-mail mailto: m.17 Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van TU Delft Onder het motto: “De ingenieur voor de klas” leidt de TULO eerstegraads docenten wiskunde. De helft daarvan kun je tijdens je bachelor. Meer informatie op http://www.a. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs lesgeven.nl Wil je het complete aanbod aan interfacultair onderwijs in hard-copy? haal dan een vademecum op bij het Studenteninformatiecentrum (SIC) van TBM.tulo. Wie kunnen in de lerarenopleiding instromen? Het post-master deel van de opleiding is toegankelijk voor afgestudeerde ingenieurs wiskunde. De opleiding heeft een omvang van 60 ECTS studiepunten (42 TUD sp). natuurkunde of scheikunde vakken moeten volgen.f. Colleges worden niet in de avonduren gegeven.of masterfase volgen. natuurkunde of scheikunde. Wie in een andere richting is afgestudeerd en leraar wil worden.m. 2. www.jacobs@tnw. Jaffalaan 5.Onderwijszaken TBM.nl).tudelft.nl of bij de coördinator van de TULO.tbm. zal vóór toelating een aantal wiskunde. natuurkunde en scheikunde op. Martin Jacobs (tel 015 2785594.tudelft.tudelft.

Tevens roept hij studenten op voor een gesprek indien hij dit op grond van behaalde resultaten nodig acht. individuele begeleiding aan studenten die moeilijkheden ondervinden in en rond hun studie. Studie. In verband met de beperkingen van de studiefinanciering is het van groot belang dat de studenten aan het einde van zijn eerste studiejaar afweegt of het verstandig is om de TAstudie voort te zetten. In het advies wordt een indicatie gegeven of de TA-studie binnen een redelijke termijn kan worden afgerond. Indien hij niet aanwezig is kan ook via de Onderwijsadministratie een afspraak met hem worden gemaakt (tel. behalve op donderdag (tel. Alle gesprekken dragen een strikt vertrouwelijk karakter. 2781072). Deze vindt meestal plaats tussen de middag.d. Soms zal een verwijzing naar een studentenarts of -psycholoog nodig blijken. Afhankelijk van de behoefte van de student kan deze hulp zich richten op de programmering en de aanpak van de studie of in algemenere zin op het welzijn van de individuele student. 8 studenten ingedeeld en worden begeleid door een ouderejaarsstudent. De studieadviseur neemt een onafhankelijke positie in. 2781068). Pascal de Smidt. In de eerste onderwijsperiode is er elke week een bijeenkomst. Hiernaast kan de studieadviseur informatie verstrekken over inschrijving. uitwisselingsprogramma's e. De Studie-Adviescommissie van TA brengt dit advies uit na de derde tentamenperiode. In de tweede periode is dit een keer in de 2 à 3 weken en later in het studiejaar is er eens per 4 à 5 weken nog een bijeenkomst. Taak van de mentor is eerstejaars studenten wegwijs te maken en hen inzicht geven in de eisen die het eerste studiejaar stelt. 3.s.m. -advies en -begeleiding 3. Naast de groepsgewijze begeleiding door de mentoren biedt de studieadviseur.1 Studiebegeleiding De opleiding hecht veel belang aan het mentorensysteem waarmee studiebegeleiding wordt geboden aan alle eerstejaars studenten en aan studenten die 'geswitcht' zijn vanuit een andere studierichting. de organisatie berust bij hem i. dhr. opsporen en wegnemen van studiebelemmerende factoren. de onderwijscommissaris van de Mijnbouwkundige Vereeniging. -advies en -begeleiding 3.3 Studieadvies Met de invoering van de twee-fasenstructuur is de opleiding de wettelijke verplichting opgelegd om alle studenten in de propedeuse aan het einde van hun eerste studiejaar schriftelijk te adviseren over de wenselijkheid om de studie al dan niet voort te zetten.Studie. De eerstejaars worden in groepen van ca. De studieadviseur neemt ambtshalve deel aan de werkzaamheden en de vergaderingen van de commissie.2. Daarnaast speelt de mentor een belangrijke rol bij het: informeren over (studie)faciliteiten binnen de TU en de faculteit. Het schriftelijk studieadvies moet beschouwd worden als een 25 . informeren over studieplanning en studievaardigheden. studiefinanciering. De studieadviseur is in principe elke dag aanwezig. Studieadviseur De studieadviseur ondersteunt de mentoren bij de uitvoering van hun taak. 3.

Inschrijving met terugwerkende kracht is sinds september 1991 niet langer mogelijk. Hiernaast hebben veel opleidingen hun eigen 26 . maar ook voor het eerst voor een opleiding in het hoger onderwijs (WO en HBO) ingeschreven. waaruit die ondersteuning zal bestaan. Er zijn uitwisselingsprogramma's op instellingsniveau die openstaan voor deelname van TUDstudenten ongeacht hun studierichting. Bovendien zal in zo'n geval de universiteit een forse boete moeten opleggen voor het onrechtmatig gebruik dat je dan gemaakt hebt van de onderwijsfaciliteiten. kunt overleggen. Neem daarom contact met hem op indien zich deze situatie voordoet. terwijl dat niet het geval geweest zou zijn als die omstandigheden zich niet hadden voorgedaan. handicap. Aanvullende informatie is ook te vinden op internet: http://www. en bestuursactiviteiten. maar wel achteraf teruggevorderd. 3.Studie.v. Zorg er dus voor dat je vóór 1 september van het studiejaar je inschrijvingsformulier correct en volledig ingevuld hebt toegestuurd aan de Centrale Studenten Administratie (CSA). De studievertraging vanwege zulke omstandigheden heeft tot gevolg dat je afstudeert in een studiejaar waarin je slechts recht hebt op een rentedragende lening.6 Studeren in het buitenland De TU Delft is betrokken bij een groot aantal studentenuitwisselingsprogramma's. 3. zwangerschap. 3. Voor nadere informatie kun je je ook wenden tot de Centrale Studenten Administratie (CSA) of Student Facility Centre. de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten.4 Prestatiebeurs Ben je in het studiejaar 2005/2006 niet alleen voor het eerst aan de TU Delft.tudelft. Voorkom hoge boetes Het recht op studiefinanciering is gekoppeld aan een geldig bewijs van inschrijving. Je kunt jezelf daarmee enige duizenden euro’s cumulatieve terugvordering en boete besparen. Het is daarom zaak dat je er voor zorgt tijdig ingeschreven te zijn voor de volle periode dat je studiefinanciering ontvangt. dat je het verschuldigde collegegeld hebt voldaan en dat je desnoods de bewijzen van die toezending en van die betaling vóór 1 september 2005. Die studiefinanciering wordt niet automatisch ingehouden wanneer je je te laat inschrijft.l. bijzondere familieomstandigheden. In het studiejaar waarin de vertragende omstandigheden zich voordoen dien je deze vertraging te laten registreren via de studieadviseur. Die omstandigheden zijn: ziekte. Voor meer informatie over de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten verwijzen we je naar de specifieke brochure hierover.5 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar die veroorzaken dat je je studie niet kunt afronden binnen de periode gedurende welke je recht hebt op gemengde studiefinanciering (studiefinanciering die voor een deel uit basisbeurs bestaat).nl/studentenstatuut. In zo'n geval kun je een aanvraag indienen t. Het College laat zich daarbij door een commissie adviseren. Het College van Bestuur zal zich beraden of de aangevoerde omstandigheden een financiële ondersteuning rechtvaardigen en zo ja. -advies en -begeleiding bijdrage vanuit de opleiding aan het afwegingsproces bij de student zonder dat het advies een bindend karakter heeft. dan is op jou de regeling voor het eerste jaar van de prestatiebeurs van toepassing. Dit laatste betekent dat uitsluiting van onderwijs en vervallen van cijfers niet uit het studieadvies kunnen voortvloeien.

2781068). Na genezing is het eveneens nuttig contact op te nemen met de studieadviseur. 3. -advies en -begeleiding uitwisselingsprogramma's met talloze buitenlandse universiteiten. Blijf in ieder geval niet zo maar weg. behoort men dit schriftelijk te melden bij de onderwijsadministratie t.7 Afwezigheid wegens ziekte e. Een bezoekje bij de studieadviseur is eveneens op zijn plaats.Studie. Paniagua. Een overzicht van alle programma's met de deelnemende buitenlandse universiteiten en de contactpersonen van de opleidingen is verkrijgbaar bij de studieadviseur Pascal de Smidt en het Student Facility Centre Studenten die specifieke vragen hebben over de mogelijkheden om een deel van de studie in het buitenland door te brengen kunnen contact opnemen met de studieadviseur Pascal de Smidt. 27 .v.d.en tentamenperioden. 3.a. kunnen worden doorgegeven aan de studieadviseur (Pascal de Smidt. mw. die van invloed kunnen zijn op de studieresultaten. Afwezigheid wegens ernstige ziekte of wegens andere geldige redenen gedurende de onderwijs. tel. 015 .C. S.8 Staken van de studie Wanneer men weloverwogen de studie wil beëindigen.

Studie. -advies en -begeleiding 28 .

1 Studieplaatsen en projectruimtes De student kan gebruikmaken van de volgende faciliteiten in het gebouw: personal computers . LET OP: eenmaal aangeschafte dictaten kunnen niet meer worden teruggegeven! Overige dictaten zijn verkrijgbaar bij de dictatenverkoop van betreffende faculteiten.031) studieruimte .projectruimte in de kelder (k.op de 2e etage is een studiezaal ingericht . 165a en 165b).2 Fotokopiëren Op de begane grond. 4.B. Elk kwartaal zijn er weer andere. Enkele boeken zijn ook bij de Mijnbouwkundige Vereeniging verkrijgbaar. projectruimte In de kelder (kamer 031) is een onderwijs/projectruimte beschikbaar voor studenten die in groepjes met elkaar willen werken.031 printers PC's voor vrij gebruik door studenten zijn beschikbaar in de volgende ruimtes: .projectruimte k. Opwaarderen van de chipknip is mogelijk in de centrale hal van het gebouw.235 .14). De VSSD-winkel houdt zich bezig met collectieve inkoop van (vooral buitenlandse) studieboeken. Wegwijzer / Faciliteiten 4.de studenten-PC-zaal op de 2e verdieping (k.233 en k.4 Bibliotheek TU Delft De Universiteitsbibliotheek bestaat een centrale bibliotheek gesitueerd achter de Aula met excellente studiefaciliteiten en moderne PC’s en uit acht faculteitsbibliotheken verspreid 29 . Lidmaatschap van de VSSD is vereist (voor verdere info over de VSSD zie punt 3. Je kunt een kopieerkaart voor 50 kopieën kopen bij de conciërge (LET OP: er kan alleen worden betaald met een chipknip.3 Dictaten en studieboeken Dictaten voor studieonderdelen met vakcode TA worden verstrekt via de conciërge. Bij de VSSD-winkel zijn vele studieboeken te koop.: de sleutel dient bij vertrek ook weer bij de onderwijsadministratie te worden ingeleverd. Indien niemand aanwezig is. 4. Daar is ook de sleutel af te halen.166.Wegwijzer / Faciliteiten 4.indien deze niet worden gebruikt voor onderwijs: k.in de studenten-PC-zaal is vrij printen mogelijk . Binnenwatersloot 33 Delft.304). Opwaarderen van de chipknip is mogelijk in de centrale hal) 4. telefoon 015-2123775. waar door studenten kan worden gekopieerd. Op verzoek worden deze kamers door de conciërge opengesteld. k. De ruimte beschikt over 2 vergadertafels en 5 computers en een printer en kan bij de onderwijsadministratie (kamer 107) worden gereserveerd. Tevens zijn boeken te koop bij technische boekhandel Waltman.de afdelingsbibliotheek beschikt over 12 studieplaatsen . . Betaling kan alleen met een chipknip-kaart. kan de sleutel in de postbox naast de deur worden gedeponeerd). (N. naast de trap staat een fotokopieerapparaat.op de begane grond zijn 2 kleine vergader/studeerruimtes (k.

Het gaat hierbij om informatie met een algemeen karakter die direct gegeven kan worden. begane grond) Het Front Office Centrale Studentenadministratie Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08. inschrijving. Bij het Frontoffice is ook het Informatiecentrum ondergebracht.nl/ Virtueel Kenniscentrum TA Met het Virtueel Kenniscentrum Technische Aardwetenschappen biedt de Bibliotheek TU Delft je een ideale gereedschap om uw onderzoek en zoektocht naar kennis te ondersteunen. de uitvoering van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten) − subsidiëring van studiereizen 30 . Het Frontoffice is dagelijks geopend van 9 tot 5 uur telefoon: (015) 2788012 email ssfc@tudelft. Deze gebruiksvriendelijke website geeft snel en gemakkelijk toegang tot ’s werelds beste tijdschriften. De boekencollectie. website: www.en examengeld studievoortgangmeting het staken van de studie of het omzwaaien naar een andere TU-opleiding financiële ondersteuning (m. waar veel informatie te vinden is over onder meer opleidingen in binnen. beoordelen en verwerken van informatie.nl.nl 4.library. Kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie staat overzichtelijk op één website bij elkaar.Wegwijzer / Faciliteiten over een aantal locaties. Kijk op http://earth. Het Virtueel Kenniscentrum Technische Aardwetenschappen maakt het studenten gemakkelijk om die literatuur te vinden die zij bij hun studie nodig hebben.en buitenland. Op de website (optie ‘Bezoek') kun je alle de informatie vinden die je nodig hebt als je een bibliotheek wilt bezoeken of een boek wilt opvragen.d. studievoortgang e.5 Student Facility Centre De verschillende onderdelen van het Student Facility Centre (SFC) zijn: Het Frontoffice is het eerste aanspreekpunt van het SFC en verstrekt informatie aan (aspirant-) studenten over over onder meer toelating. de studiefaciliteiten en het dienstenpakket van iedere bibliotheek zijn erop gericht om staf en studenten van de TU Delft optimaal toegang te geven tot relevante literatuur.en uitschrijving betaling en restitutie van college.tudelft.n.45 uur. Telefoon: (015) 278 4249 e-mail: balieSA@tudelft.nl Adres: Julianalaan 134 (hoofdgebouw. begane grond) Bij − − − − − de Centrale Studentenadministratie (Csa) kun je terecht voor zaken als: in. databases en citatie-indexen.nl adres Julianalaan 134 (hoofdgebouw.tudelft. Bovendien biedt deze website online tutorials die helpen bij het zoeken.library. Telefoon: (015) 27 85678. vinden.tudelft. E-mail: info@library.30 – 16. Het Virtueel Kenniscentrum is een geavanceerde website met online informatiebronnen en zoekmachines toegespitst op (technische) aardwetenschappen. Bijna alle bronnen zijn vanaf de campus van de TU Delft fulltext beschikbaar.

dans. maar ook meer individueel gerichte activiteiten zoals conditietraining en oosterse vechtsporten. t. tentamens en dergelijke het aanvragen van officiële verklaringen in Nederlands.nl website: www. 31 . Zij ondersteunen op gebieden die de individuele onderwijssituatie overstijgen. seksuele intimidatie. bedreiging. kun je een afspraak maken. Studenten en medewerkers van CiTG kunnen voor opvang.tudelft.v. Onder Ongewenst Gedrag wordt ondermeer verstaan: pesterij.mw10@tudelft. M. ziektekostenverzekeraars.sc. De studentendecanen en studentenpsychologen zijn bereikbaar via het Front Office. CampusCards en softwarepakketten het verkrijgen van voorlopige verklaringen van inschrijving. studiefinanciering en studeren met een handicap of chronische ziekte. roddel.cc. wordt vertrouwelijk behandeld. De TU Delft wil ongewenst gedrag voorkomen èn tegengaan. Alles wat je met de medewerkers bespreekt.nl website www. Draijer. (015) 27 88319. hulp en advies terecht bij mw. Ook kun je komen praten over je studiekeuze. Adres: Mekelweg 8 telefoon: (015) 278 2443 email sportcentrum@tudelft. Wanneer je wat meer tijd en een rustigere gespreksomgeving nodig denkt te hebben voor jouw vraag. over je voorbereiding op de arbeidsmarkt en over studeren of stage lopen in het buitenland.6 Vertrouwenspersoon Bij iedere faculteit is een vertrouwenspersoon benoemd.Wegwijzer / Faciliteiten − − − − − het aanvragen van een bestuursbeurs uitgifte van Bewijzen van Inschrijving. Engels. zoals juridische zaken.b. Frans en Duits ten behoeve van andere instanties het ondertekenen en stempelen van formulieren van de Informatie Beheer Groep.nl 4. tel. Bij hen kun je terecht voor advies of begeleiding bij vraagstukken die met de studie. Je kunt bij hen altijd terecht als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Sociale Verzekeringsbank. het studeren of het student-zijn te maken hebben.tudelft. filosofie en audiovisuele cursussen) Adres: Mekelweg 10 telefoon: (015) 278 3988 email balie. Studentendecanen en Studentenpsychologen Sportcentrum Het Sportcentrum van de TU Delft biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid voor allerlei groepssporten.nl Cultureel Centrum Het Cultureel Centrum biedt onder meer diverse cursussen op het gebied van culturele vorming en het stimuleren van allerlei vormen van expressie (muzieklessen. Ook kan een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur. Zij geven individuele behandelingen en trainingen/cursussen. De studentendecanen zijn belast met de tweedelijns advisering en begeleiding van studenten. over belemmeringen rond je studievoortgang. etc. discriminatie en geweld. over persoonlijke problemen. Bij de studentenpsychologen kunnen studenten terecht met problemen die een effectief studentenleven in de weg staan. indien je nog geen CampusCard en/of bewijs van inschrijving bezit.

stage. website: http://www. sport-.nl/winkel Geopend: ma.en Studentenbelangen te Delft (VSSD) Leeghwaterstraat 42 Tel: 278 2050.8 Studenten Gezondheidszorg (SGZ) Adres: Van Miereveltlaan 20.of studieverblijf in een land waar vaccinaties verplicht zijn en/of gewenst zijn. 32 . waar het studentenbelang in het geding komt. 09:00-17:00.sgz. belangenbehartiging. zoals: VSSD studentensteunpunt. informatie en gesprekken).15 uur) Internet http://www. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de student een verklaring invullen.nl.vssd. t/m vr.Wegwijzer / Faciliteiten 4. verklaringen. Winkel: Tel: 278 4125. De VSSD biedt ook een aantal concrete diensten aan. De VSSD is de spreekbuis van de student als er kwesties spelen binnen bijv.7 Vereniging voor Studie. Vereniging voor Studie. Regeling vergoeding inentingen TU Delft Ten behoeve van verplicht stage. kunnen TUD studenten gratis door de SGZ gevaccineerd worden. voorlichtingsgidsen. verzekeringen. 09:00 – 17:00 De VSSD. 4. Dit formulier alsmede verdere informatie hierover is verkrijgbaar bij de studieadviseur. 2612 XE Delft Telefoon (015) 2121507 (ma t/m vr van 8.en Studentenbelangen te Delft. Er zijn geen kosten verbonden aan de bezoeken aan de SGZ die direct met je studie te maken hebben (stagekeuringen. studiereisfonds. de TU of gemeente. E-mail: winkel@vssd.nl De Studentengezondheidszorg (SGZ) is een zelfstandige organisatie die preventieve geneeskundige zorg biedt aan met name studenten.30 tot 12. is de studentenorganisatie die opkomt voor de belangen van de Delftse student. Pascal de Smidt.nl Geopend: ma. website: http://www. Je kan hier terecht voor ondermeer: Medische verklaringen. studiebenodigdheden.en bedrijfskeuringen en vaccinaties. t/m vr.vssd.

J.C. de Ruiter dr.T.J. M. Paniagua Secretariaat mw.C. W. E.Wegwijzer / Faciliteiten 4.M. R.M. W.M. Weijermars 33 . M. de Smidt Medewerker onderwijsadministratie mw. Berkhout Telefoon kamer 81072 85001 86065 86843 86021 85001 88732 81072 87845 86034 87832 / 88855 84000 81423 86021 87401 81068 81072 81072 87801 107 147 205 112 230 147 217 107 138 101 105 CT 202 230 106a 106a 107 107 139 Secretariaat Facility Management Hoofd Conciërges Financiële & Economische Zaken Informatietechnologie & Automatisering Studentenhelpdesk Management Ondersteuning (MO) Mineralogisch en Geologisch Museum Beheerder mw.M. J. Ngan-Tillard mw.J.C.M.c.P. S.J.J.J.9 Overzicht belangrijkste commissies en afdelingen Alle telefoonnummers van de TU Delft beginnen met 015 – 27. van Tooren Onderwijs & Studentenzaken (O&S) Opleidingscoördinator mw. W.drs. Paniagua/ mw.ir. vergaderzalen: Via onderwijsadministratie mw.ir.J. Draijer Studieadviseur drs.M. Klumpers Examencommissie Voorzitter Secretaris Leden ir. de Ruiter dr. W. drs. drs.ir.dr. Klumpers P.M.M.M. M. daarna komt het toestelnummer. van den Broek Mw. Klumpers Opleidingsdirecteur dr. Naam Bespreken college. Slob mw.G. S. van Tooren ir. D.q.

Bruining mw.c. E. G. Sparreboom 84694 Voorlichting/PR CT 34 .13 360 Mijnbouwkundige Vereeniging 86039 Mijnbouwstraat 120 2628 RX Delft telefoon: (015) 278 6039 e-mail: mv@ta. Draijer drs. D.J. Coelet-Dekker 86005 86021 85001 86065 88732 86843 85001 85722 CT 2. L. J.Wegwijzer / Faciliteiten Opleidingscommissie Voorzitter Ambt.M.R.C. M. Slob ir.J. Ngan-Tillard dr. Bachelor-regelaar MSc/Afstudeerregelaars: AW/PW TG IG GT RG Secretariaat AW/PW/TG/RG GT Geo-engineering Studievereniging mw. de Ruiter dr. Broekhuijsen mw.M.M.J.drs. Slob mw. Weijermars mw. E. D.T.M. de Ruiter Sanne Brinkman (onderwijscommissaris) Matthieu Bos (GT) Manon Stöver (PW) Chris van Wijngaarden (TG) Nico Parasie (IG) Wieske Paulissen (RG) 87801 87401 83628 86032 86843 88732 85001 86039 139 106a 231 212 112 217 147 360 Personeel & Organisatie Secretariaat Regelaars P-regelaar D1. M.J.ir.J. J. J. Ngan-Tillard Ir.ir.ir. Blom Dr.C. W. J. Secretaris Stafleden: Studentleden dr. Weltje mw. J.G.M.M.nl drs.q. van den Broek dr.35 230 147 205 217 112 147 232 81328 215 81423/81328 81880 CT 0. de Ruiter dr. van Tooren ir.dr.dr. drs.tudelft.C. R.J. L.ir.

J. tst. de Ruiter De studenten die kiezen voor de afstudeerrichting Grondstoffentechnologie stellen daartoe een afstudeercontract op met de regelaar (zie ook de Regeling Afstudeerfase) waarin in elk geval afspraken worden gemaakt over de keuzevakken en het afstudeerwerk incl. Het eerste MSc-jaar jaar bestaat voor zowel de winningsoptie als de verwerkingsoptie uit een internationaal programma. dat zijn docenten die door de decaan met die taak zijn belast. Studenten die studievertraging hebben opgelopen en daardoor een studiecontract moeten opstellen worden verzocht met de studieadviseur en de betreffende regelaar contact op te nemen. Aken en Delft. J. M. via het Socrates programma van de EU een financiële compensatie ontvangt om de kosten op hetzelfde niveau te houden als wanneer hij deze periode in Delft gestudeerd zou hebben. Regelaar: ir. 5. 15 buitenlandse studenten. Petroleum Engineering & Geosciences Deze variant kent 3 specialisaties: a) Petroleum Engineering b) Applied Geophysics c) Reservoir Geology De specialisaties hebben circa 25 ECTS aan gemeenschappelijke vakken 3.J. Resource Engineering 2. ter informatie.Jaarprogramma’s 5.M. het colloquium.J. 147. Leeds.230. Vanaf 2003 kunnen de Nederlandse studenten met een BSc diploma ook in deze programma’s instromen. 35 Het eerste MSc-jaar Resource Engineering: . samen met ca. gedurende 8 maanden het onderwijs volgt in Helsinki. 86021 ir. Jaarprogramma’s 5.a. van Tooren. Aken en Delft. tst. De student verblijft dus voor een aantal maanden in het buitenland.3 Master of Science De MSc-opleiding Applied Earth Sciences kent 3 MSc-varianten: 1. de Ruiter. Voor winning is dit de European Mining Course (EMC) waarbij de student. waarbij de student o. regelaars. Voor de Bacheloropleiding TA zijn de regelaars: Eerstejaarsprogramma 2e en 3e-jaarsprogramma mw. In hoofdstuk 7 staan. Camborne. kmr.1 Toelichting op de jaarprogramma's In hoofdstuk 6 zijn de jaarprogramma’s 2005-2006 van de Bachelorfase opgenomen.2 Bachelorfase Alle jaarprogramma's worden gecoördineerd door de zgn. 85001 5. Voor verwerking is dit de European Mineral Engineering Course (EMEC) waarbij het onderwijs plaatsvindt in Helsinki. de programma’s van de MSc-varianten vermeld. Engineering Geology Ad 1) MSc variant/ afstudeerrichting Resource Engineering (RE) (Grondstoffentechnologie). kmr. drs.

F. W. Dit inzicht is niet alleen van groot belang bij het werken in de olieindustrie maar ook op het gebied van Geohydrologie en bij het zoeken naar nieuwe opkomende energiebronnen.M. wiskundige methoden en nieuwe geologische concepten voor het verkrijgen van inzicht in processen die hebben geleid tot de vorming van reservoirgesteenten.ir.W. De ontginning van steenkool door ondergrondse vergassing kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Petroleumwinning houdt zich bezig met het winnen van vloeibare en gasvormige delfstoffen via boorgaten.d. Weltje Reservoir Geology leidt studenten op in het gebruik van moderne meetmethoden.) Het afstudeerwerk omvat in elk geval een scriptie en een colloquium waarvoor het onderwerp in overleg met de regelaar gekozen wordt uit de navolgende lijst van onderwerpen voor scripties en colloquia: 1. economie.emec-edu. data verwerking (corrigeren van de metingen . gas. Offshoretechnologie 6. ertslichamen en andere mineraalafzettingen. Specialisatie /afstudeerprogramma Reservoir Geology (RG) Afstudeerregelaar: Uitvoerend regelaar: prof.M. J.ir. van Kruijsdijk dr.P. Het keuzevakkenprogramma wordt in overleg met de regelaar gekozen.dr. 85001 Ad 2) MSc variant Petroleum Engineering & Geosciences Specialisatie / afstudeerrichting Petroleum Engineering (PE) Afstudeerregelaar: Uitvoerend regelaar: prof. Keuze-onderwerp op een ander vakgebied (bijv.P. warmte-opslag.dr.G. de Ruiter. Het afstudeerwerk omvat in elk geval een hoofdscriptie met bijbehorend colloquium en 36 . Alle geofysische exploratie-technieken bestaan uit drie stappen: data acquisitie (het verrichten van metingen).J.org/ en http://www. Productietechnologie 3.meestal met behulp van een computer) en interpretatie (het ontwerpen van een geologisch model). CO2-opslag. C. Daartoe behoren aardolie. E. Petrofysica 7.Jaarprogramma’s Nadere details en een beschrijving van de vakken zijn te vinden op internet: http://www. Productiegeologie 5. Wapenaar dr. energierecht) De scriptie is gebaseerd op eigen onderzoek door laboratorium.J. steenkool.emc-edu. etc. v. Dit geldt eveneens voor allerlei vormen van ondergrondse opslag van vloeibare of gasvormige stoffen (buffervoorraden van olie of gas. 147.Slob Applied Geophysics houdt zich bezig met geofysische exploratie (opsporing).Luthi dr.en/of praktijkwaarneming en literatuurstudie. tst. Deze variant komt voor een deel van het programma overeen met de vakken van de programma’s Petroleum Engineering en Applied Geophysics.ir. Specialisatie / afstudeerrprogramma Applied Geophysics (AG) Afstudeerregelaar: Uitvoerend regelaar: prof.C.C. voornamelijk gericht op olie.A. kmr.en aardgasvoorkomens maar ook heetwaterreservoirs en oplosbare delfstoffen zoals zouten. Boortechnologie 2.T.org/ Ook kunnen inlichtingen verkregen worden bij ir.S. Reservoirtechnologie 4. Broek.J.

0..nl/onderwijs 37 . te interpreteren en te presenteren.J.M. Grondstoffenanalyse Deelname aan extra herkansingen in 2005/2006 is alleen mogelijk indien de vakken zijn gevolgd (hiervoor contact opnemen met mw. Daarnaast is er een herkansingsperiode (van 2 weken) in de tweede helft van augustus. 5.ta.2 (2 uur college per week in de 4e periode) 0.5 Indeling van de jaarprogramma's Elk cursusjaar bestaat uit 4 onderwijsperioden of kwartalen van zeven weken. incl. zodanig dat die factoren in ontwerp en planning van de civiele constructies in afdoende mate worden verdisconteerd.0. de Ruiter om vervangende vakken af te spreken.Jaarprogramma’s mondeling examen. zelfstudie) . Metallurgical processes TA3240.4 Bachelor-vakken die niet (meer) gedoceerd worden in 2005-2006 Ten gevolge van aanpassingen in de bestaande programma’s. Het doel daarbij is de geologische factoren die van invloed kunnen zijn bij de bouw en het onderhoud van civiele constructies te berekenen. of 3 weken). 5. J. gegevens en technieken worden toegepast bij de bestudering van natuurlijke gesteenten. Ngan-Tillard Ingenieursgeologie is het vakgebied waarbinnen geologische principes.ir. komen een aantal vakken die in 2004-2005 gedoceerd werden. Anders contact opnemen met de BSc-regelaar. D. P-vakken 2004-2005: geen 2e jaarsvakken 2004-2005: geen 3e-jaarsvakken 2004-2005: TA3230. Dr. elke periode wordt gevolgd door een onderwijsvrije week die weer gevolgd wordt door een tentamenperiode (van 1.0.0 (geen practicum middagen) 2 ECTS (= 2 * 28 uur.tudelft. Het keuzevakkenprogramma wordt in overleg met de regelaar gekozen. Ad 3) MSc variant/afstudeerprogramma Engineering Geology (EG) Afstudeerregelaar: mw. 2.xx (tentamen in 4e periode en herkansing in de 5e periode) De tentamendata worden bekend gemaakt op internet http://www. Fluid dynamics in Metallurgical processes TA3270. Het scriptie-onderwerp en de wijze van uitwerking worden bepaald in overleg met de regelaar. Het afstudeerwerk wordt uitgevoerd onder supervisie van de regelaar. grond of ondergrondse vloeistoffen. ir. In ieder jaarprogramma worden per vak vermeld: Onderwerp de vakcode de vaknaam collegeperiode(s) de practica ECTS het tentamen Voorbeeld TA2930 Geologie van Nederland 0.J. Draijer). niet terug in het onderwijsprogramma van 20052006..0.

deel 1) 3 cijfers Evt. practica. 2 of 3 initialen 1e cijfer TA is lettercode voor alle BSc-vakken die door onze opleiding worden verzorgd AES is de uniforme lettercode voor alle MSc-vakken die door onze opleiding worden verzorgd Geeft aan in welk het jaar het vak wordt gegeven BSc: 1 t/m 3 MSc: 1 en 2 Voor identificatie van het vak.0. Door de jaren heen was de systematiek bij het coderen van de vakken enigszins ‘vertroebeld’. Mede door de overgang naar de BSc/MSc structuur is besloten de vakken te hercoderen. Het eindcijfer telt voor de exameneisen (zie aldaar). Zo hadden 4ejaars vakken soms een 3e-jaars code. 5e cijfer 38 . instructies. Hierbij is uitgegaan van onderstaande systematiek. mineralen en gesteenten. waarbij: 0 – Algemene vakken 2e cijfer: geeft aan tot 1 – Resource engineering welke 'richting' het vak 2 – idem behoort 3 – Petroleum engineering 4 – idem 5 – Applied geophysics and petrophysics 6 – Geo-engineering 7 – idem 8 – Applied geology 9 – idem e 3 cijfer: vrij te gebruiken 4e cijfer: type 0 = college onderwijs: 1 = practicum 2 = veldwerk 3 = excursie 4 = stage 5 = colloquium 6 = eindproject/scriptie 9 = project Voor identificatie van deelvakken bijv: TA1900-1.6 Systematiek vakcodes Alle onderdelen van het studieprogramma (colleges. bestaande uit een combinatie van letter(s) en cijfer(s).Jaarprogramma’s Voor een aantal onderwijsonderdelen worden deelcijfers gegeven waaruit de docent het eindcijfer berekent. 5. Met ingang van het cursusjaar 2004-2005 zijn de vakcodes gewijzigd. oefeningen. excursies etc. wisselende opvattingen omtrent de meest geschikte indeling van een vakkenpakket. Eén of meer letters geven aan door welke opleiding het vak verzorgd wordt. De cijfers zijn gebaseerd op. Voor de deelcijfers van de stof (colleges èn practicumtoetsen) geldt dat zij niet lager mogen zijn dan 5.) hebben elk een eigen code. Waar mogelijk zijn de oude vakcodes gehandhaafd.

theorie TA1900-2 deel 2.0.0.0.x.0 0.x .0. .5.4 3.0 0.4.. .4..0.0. .0.0 0.0 0.4.0. .0..0 5.x .0.x.0 0..5.0.2. GT TA1900-00 Mineralen & Gesteenten I TA1900-1 deel 1. .0.0.4.. .1 Code Jaarprogramma's en vakbeschrijvingen BSc 1e cursusjaar (BSc-ta1) 2005-2006 Vak Colleges 0.0 4. x.x.7 0..0.x Tentamen ST7031ta Mijnbouwchemie I ST7031ta-1 deel 1 ST7031ta-2 deel 2 TA0200 Chemische basis TA1009 Inleiding TA TA1009-0 excursie TA1009-1 deel 1.x.0 4e periode 0.4.6...0.0 0.4. 6.3.. xx.0 0..xx.7 4 2 2 9. x x x x x presentatie .0.4 1e week 4.4.0.0.0 0. x.4.0.5 0.0.0 2. .. .0.3.0.x.0 0.0. practicum TA1900-5 deel 5.6. TG TA1009-3 deel 3.0 0.4 0. theorie TA1900-3 deel 3. 6 3 3 0 12 0 3 3 3 3 5 1.0 0.0 2.4.0. .0 0.x.5.7 0.0..4 0.0.6.2 2.4.0.0 Totaal BSc-ta1: 1 2 4 4 2 2 12 3 3 3 3 4 1 1 60 xx.x.5.x.2.4 1.0 Toegepaste statistiek Schriftelijk rapporteren Mondeling presenteren 39 .5 5.0. IG TA1009-4 deel 4.0.x.x .0 4.0.0.3.0.0.3.0.0 0.0 6..0. practicum TA1900-4 deel 4.x ..0 0.0 Practica ECTS vak dl. .4.x..6.x.. practicum TA1910 Algemene geologie TA1910-1 deel 1 TA1910-2 deel 2 TA1911 TA1913 TN4110ta TN4120ta WB3180 WBP513-00 WI1266ta WI1228ta WI1229ta WI1230ta WI1231ta WI1275ta WM0201 WM0203 Geologisch kaartlezen Geologisch werkbezoek Mechanica 1 Mechanica 2 Werktuigkunde I Technische inrichtingen Analyse Module Module Module Module 1 2 3 4 Differentialen Integralen Functies Vectoranalyse 6.6.xx .. .0 0.0.xx xx.x.0.0 6.6.. PW TA1009-2 deel 2.6. .

. 40 .

elektrorefining. Tijdens de derde onderwijsperiode wordt de leerstof uit compendium deel 2 in 12 hoorcolleges van 2 uur behandeld. Het theoretisch goed onderbouwd kunnen uitvoeren van berekeningen en kunnen interpreteren van diagrammen betrekking hebbend op de bij de vakinhoud omschreven onderwerpen. De stof uit compendium deel 2 wordt in de derde tentamenperiode getentamineerd. de Loos.c. M.T.ir. gashydraten en zouthydraten.ir.2 Beschrijving van de 1e-jaarsvakken Vakcode: ST7031ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Mijnbouwchemie Hoorcollege ECTS: 6 Dr.150. om aan de toekomstige geoingenieur inzicht in die aspecten van de chemie te verschaffen nodig voor de geotechnische praktijk en vereist om de geo-technische literatuur in de ruimste zin goed te kunnen raadplegen. grensvlakchemie en colloidchemie. tst. Eh-ph diagrammen.deloos@tnw.t. Daarna volgt een inleiding in de elektrochemie om elektrowinning. adsorptie. TNW-DCT.C.6. Naast het behandelen van de leerstof wordt tijdens de colleges ruim aandacht besteed aan het oplossen van vraagstukken erover.nl Dr.86379 VWO chemie of ta0200 Compendia ta1200/1 en ta1200/2. chemie van de waterige oplossingen. TNW-DCT. Het vak ST7031ta Mijnbouwchemie dient. de Loos-Vollebregt.C. vast-vloeistof systemen om ondermeer stollingsverschijnselen te kunnen begrijpen.T. Th. De stof uit compendium deel 1 wordt in de tweede tentamenperiode getentamineerd.tudelft. TNW-DCT. Vervolgens worden thermodynamische berekeningen van evenwichtsconstanten besproken. M. oplosbaarheid en scalevorming. Tijdens de tweede onderwijsperiode wordt de leerstof uit compendium deel 1 in 12 hoorcolleges van 2 uur behandeld. algemeen gesteld. In deel 1 wordt de fasenleer behandeld: gas-vloeistofevenwichten van belang voor de petroleumwinning. complexvorming. schriftelijk tentamen Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 41 . chemische evenwichten. Tot slot komen reactiekinetiek en enige aspecten van analytische chemie aan bod. de Loos-Vollebregt. kmr 0. tst 88478 Dr. Het is raadzaam gedurende de onderwijsperiode per gegeven collegeuur 1 uur aan uitwerking te besteden. tst 86379 m. corrosie en de werking van elektrodes beter te begrijpen.W. De volgorde waarin op het college de onderwerpen behandeld worden is identiek aan de volgorde van de onderwerpen in de beide compendia.ir. Deel 2 omvat atoombouw. redoxberekeningen.

Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 42 .Draijer@citg. De cursus wordt afgesloten met een toets. Dit vak is bedoeld voor studenten zonder chemie in hun VWO-examenpakket Dictaat "de Chemische Basis". Opbouwen van voldoende chemiekennis om het college ST7031ta.nl Voor eerstejaars studenten met een profiel zonder scheikunde in hun VWOexamenpakket wordt een cursus aangeboden. M.M. De Chemische Basis Hoorcollege Wordt nader bekendgemaakt ECTS: 0 Drs.M.M. Studenten die wel chemie in hun VWO-examenexamenpakket hebben zijn vrijgesteld van deze toets. Deze tijd is afhankelijk van het individuele beginkennisniveau van de chemie. Voorwaarde voor toelating tot het tweedejaarspracticum is een voldoende resultaat voor deze toets. Practicum Mijnbouwchemie te kunnen volgen.Vakcode: TA0200 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Begingedeelte van de op het VWO behandelde chemie. Draijer. M. Other Afsluitend wordt een schriftelijke toets afgenomen. Per gegeven college-uur dienen (gemiddeld) twee uren aan voorbereiding besteed te worden. Het behalen van deze toets geeft toegang tot het tweedejaars practicum Mijnbouwchemie (TA2201). Studenten die wel scheikunde in hun pakket hadden worden van deze toets vrijgesteld. verkrijgbaar bij de dictaatverkoop TA. Mijnbouwchemie en TA2201. Totaal worden 28 uren college gegeven gedurende de eerste onderwijsperiode. Deze cursus omvat een reeks colleges (TA0200) die zijn ingeroosterd in de eerste periode. Tijdens de colleges wordt speciaal aandacht besteed aan het uitwerken van chemische vraagstukken.tudelft.M.

T.dr. M. Gareau.G. de Jong. tst 87846 (deel TG) Dr. kmr 224b. De onderwijsvorm die wij hiervoor gekozen hebben is als volgt: elk onderwerp (deelgebied) wordt ingeleid met één of twee colleges. tel 87401. 216.G.P. Vervolgens wordt in iedere onderwijsperiode een deelgebied centraal gesteld. kmr 107 ECTS: 12 E-mail Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud geen Handouts die worden uitgedeeld bij de colleges Aan de hand van verschillende opdrachten die groepsgewijs moeten worden uitgewerkt wordt een overzicht gegeven van het brede vakgebied van Technische Aardwetenschappen. en scheikunde) en specifieke (petroleumwinning. tst 86006 (deel GT) Dr. kmr 139.M.R. Het vak begint al in eerste week van het jaar met een kennismakingsexcursie waarin diverse bedrijven bezocht worden.M.M. Draijer.M. Voor ieder deel wordt een deelcijfer bepaald aan de hand van de verslagen en presentaties.ir. Vervolgens worden de studenten ingedeeld in groepjes van maximaal 6.tudelft.Draijer@citg.drs. Drijkoningen. geofysica en ingenieursgeologie) vakken samenhangen. De studenten zullen gezamenlijk informatie moeten verzamelen en de opdrachten uitvoeren. tst 88969 (deel IG) M.K.L. grondstoffentechnologie. De belangrijkste doelstelling is dat studenten zich oriënteren op het vakgebied Technische Aardwetenschappen en dat duidelijk wordt op welke wijze de verschillende algemene (wis-. Currie kmr.nl mw.P. natuur-. kmr 118. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 43 . Het eindcijfer is het gemiddelde van de 4 deelcijfers. De groepjes krijgen vervolgens een aantal opdrachten die tot doel hebben een oriëntatie op het vakgebied te geven. tst 86033 (deel PW) Dr.Vakcode: TA1009 Vaknaam Onderwijsvorm Docenten Inleiding TA Project Prof.ir.

kmr 230. 44 . op wat voor manier dan ook. de sedimentaire als de metamorfe gesteenten komen aan bod.M. TA1900-2: Tijdens dit college-onderdeel zal de nadruk liggen op de ontstaanswijzen van gesteenten en de daaraan gerelateerde classificatie van gesteenten. De nadruk wordt gelegd op die mineralen die gesteentevormend zijn. TA1900-5: Dit practicumonderdeel is gericht op de determinatie van gesteenten.Vakcode: TA1900 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Mineralen en Gesteenten Hoorcollege en practicum Drs. Informatie hierover krijg je tijdens het practicum. van Vereiste voorkennis Studiemateriaal kennis van scheikundige verbindingen is wenselijk Diktaat TA1900 'Mineralen en Gesteenten'. Of je je nu gaat specialiseren in de winning of verwerking van grondstoffen. M. tst 86021 M. In het vak Mineralen en Gesteenten wordt de basis gelegd voor deze kennis. TA1900-3: Tijdens dit practicumonderdeel maak je kennis met een aantal algemeen voorkomende mineralen. van Tooren.nl ECTS: 5 Tooren. de mineralogie en de mineralogische optica.de optische eigenschappen van kristallen. zowel macroscopisch als microscopisch. .de externe symmetrie van kristallen.M. of je juist gaat toeleggen op civiele toepassingen. Zowel de magmatische.M. de polarisatiemicroscoop.de werking van de polarisatiemicroscoop. Inhoud Mineralen en gesteenten zijn zeer belangrijke grondstoffen.tudelft. .v. M. kennis van het materiaal blijft voorop staan.b. . Daar de vorm (de kristalvorm) van een mineraal een zeer belangrijk determinatiekenmerk is.vanTooren@citg. Zeker voor studenten in de technische aardwetenschappen is kennis van deze grondstoffen onontbeerlijk daar zij op deze grondstoffen. TA1900-4: Tijdens dit practicumonderdeel word je geleerd hoe je de belangrijkste gesteente-vormende mineralen kunt determineren m. Leerdoelen TA1900-1 Tijdens het tentamen moet je vragen kunnen beantwoorden die betrekking hebben op: . zijn deze grondstoffen verwerkt.de classificatie van gesteenten. hun carrière gaan bouwen. Daarnaast komen enkele ertsen ter sprake. wordt de helft van de tijd besteed aan het bestuderen van kristalvormen. Het dictaat is verkrijgbaar bij de dictatenverkoop TA. TA1900-2 Tijdens het tentamen moet je vragen kunnen beantwoorden die betrekking hebben op: .de interne opbouw van kristalroosters. In het grootste gedeelte van de voorwerpen die wij dagelijks om ons heen zien en gebruiken. TA1900-1: Tijdens dit college-onderdeel wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de kristallografie. drs. Voor het laatste practicumonderdeel is een extra handleiding nodig.

30 uur tot 16.ongeveer 30 mineralen kunnen herkennen.de mineralogische samenstelling van gesteenten.30 uur.v.de kristalvlakken van een kristal kunnen projecteren. TA1900-3.7 ECTS Opmerkingen 45 . . Organisatie TA1900-1 en TA1900-2: Hoorcollege Het hoorcollege beslaat 2 uren per week gedurende twee kwartalen. de microscoop mineralen kunnen determineren. . . TA1900-5: Practicum Een practicummiddag duurt drie uren. Naast het volgen van de colleges wordt van je verwacht dat je circa 30 uren per kwartaal aan zelfstudie besteedt. staat vermeld in het tentamenrooster en het dictaat. mits goed benut. De cijfers voor de verschillende onderdelen worden gecombineerd tot één eindcijfer voor het vak TA1900. In principe is de beschikbare tijd. TA1900-4 Tijdens het tentamen moet je: . van 13.de symmetrie-elementen van een kristal kunnen analyseren en projecteren. voldoende voor het bestuderen van de tentamenstof.m. Studiepunten: TA1900-1 en TA1900-2: beide 1.de kristallografische assen van een kristal kunnen analyseren en projecteren. Wanneer de tentamens gegeven worden en wanneer de herkansingstentamens zijn. Tijdens de tentamens behorende bij de hoorcolleges moet je antwoord geven op meerdere "open vragen" (zie leerdoelen).de optische eigenschappen van mineralen kunnen bepalen. TA1900-5 Tijdens het tentamen moet je: . De praktijk leert dat studenten voor TA1900-3 extra tijd gebruiken voor het bestuderen van mineralen in het museum en voor het thuis leren van de chemische formules van de mineralen. TA1900-3. TA1900-4 en TA1900-5: alle delen 0.de ontstaanswijzen van gesteenten. TA1900-4.. In het dictaat staat tevens vermeld waaraan de cijfers moeten voldoen en hoe het eindcijfer tot stand komt. tevens moet je de chemische formule van deze mineralen kennen.de belangrijkste gesteenten macroscopisch en microscopisch kunnen analyseren. TA1900-3 Tijdens het tentamen moet je: . .b. Tijdens de tentamens behorende bij de practica moet je materiaal analyseren (zie leerdoelen).4 ECTS. . Tentaminering Elk onderdeel van TA1900 wordt getentamineerd met een schriftelijk tentamen.

Vakcode: TA1910 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Algemene Geologie Hoorcollege Prof.dr.tudelft. gesteentedeformatie. oceanen en de atmosfeer. tst. Na elk deel volgt een tentamen handelend over de betreffende stof van het begeleidend boek en de op het college behandelde stof. glaciale. Park. wind-.B. rivier-.dr. scheikunde. te verkrijgen bij MV.Kroonenberg@citg. Schriftelijk tentamen. 225. produktiegeologie. geofysica en petrofysica. mineralogie. Enige kennis van Duits en Frans wordt dringend aanbevolen. vulkanisme.B. 584 p. bekken-analyse. erosie. 2003) van B. Het doel van het hoorcollege Algemene Geologie is de student inzicht te geven in het functioneren van het systeem aarde: wie de aarde bewerkt moet ook weten hoe de aarde werkt. Voor elk deeltentamen is zeker 30 uur lees/leertijd nodig. Deel I : Ontstaan der aarde. waarvan 6 open vragen (60%) en 6 multiple choice vragen (40%). Overhead sheets en figuren van de collega's (staan op de Blackboard site) Inhoud Het college bestaat uit twee delen waarin de basisprincipes van de geologie worden uitgelegd. plaattektoniek Deel II : Verwering. eolische en mariene afzettingsmilieus.J. biologie. sedimentologie. structurele geologie. reservoirgeologie. Porter en J.nl Prof. Nederlands en Engels is noodzakelijk.86025 ECTS: 4 VWO kennis van wiskunde. kmr. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 46 . S.86025 S. Endogene processen: interne warmte van de aarde. magnetisme en gravitatie. Kroonenberg. kmr. 225. S. grondwater. energie en grondstoffen. gesteenten en mineralen. metamorfose. Er wordt een verband gelegd met de andere disciplines op TA zodat de andere vakken beter in hun kader kunnen worden geplaatst.B. aardrijkskunde. (ISBN 0-471-45157-6). Kroonenberg. Skinner. Voor elk college hoort men 1 tot 2 uur de betreffende hoofdstukken uit het boek te hebben gelezen. Hoorcollege. milieuvervuiling. Het hoorcollege beslaat 3 uur per week gedurende 2 kwartalen. Daarmee wordt een basis gelegd voor latere vakken als geologisch kaarttekenen. tst. geologische tijd. De geologie vormt hierbij het cement tussen de verschillende disciplines. Oude tentamens kunnen worden bekeken op Blackboard. Dit is het 'Leitmotiv' van dit inleidende college. sedimenten. Boek 'Dynamic Earth . magmas. Wiley International edition. S.An introduction to Physical Geology' (5e druk.C. aardbevingen en seismiek. klimaatveranderingen. natuurkunde. Vooral het leren denken in ruimte en tijd is hetgeen wat de student in de technische aardwetenschappen onderscheidt van studenten van alle andere faculteiten.

.Structuurlijnen van geologische vlakken.Enige aspecten van olie. alsook bij de exploratie en winning van olie.Het afleiden van de geologische geschiedenis uit kaarten en profielen. civieltechnische en bouwkundige projecten. Blom. zoals bij mijnbouwkundige. . indien alle opgaven gemaakt en goed begrepen zijn. tst 83628 J. . .een practicum waarin de behandelde theorie door het maken van opgaven in de praktijk wordt gebracht.tudelft. Het practicum bestaat uit 7 middagen die allen als volgt zijn ingedeeld: . J. . Bij al deze zaken is een gedegen kennis van de geologie van in de ondergrond van zeer groot belang. kmr 231. ontstaan door het aan de oppervlakte komen van gesteentelagen. maar op zo'n 2 tot 3 uur per practicummiddag moet wel gerekend worden. waarin de theorie wordt behandeld. hoe deze te bepalen en te interpreteren. . .de constructie van geologische kaarten en profielen. Geologische kaarten worden zeer veel gebruikt bij vrijwel alle aspecten van het werk van een geo-ingenieur. Tijdens het practicum zal aandacht worden besteed aan de volgende zaken: . . 2 uur toereikend.en gasreservoirs. ECTS: 1 Geen.C.C.de introductie van de vierde dimensie bij de interpretatie van geologische kaarten. .een inleidend college van ca. Leerdoelen Het doel van dit vak is om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot: .De oriëntaties van geologische vlakken en lijnen.de geologische problemen bij een juiste interpretatie van breuken en plooien. . . en hun belang voor de interpretatie van geologische kaarten.Blom@citg.nl Practicumassistenten Blom.het verkrijgen van een driedimensionaal (geologisch) inzicht uit een tweedimensionaal medium. gas en water.De effecten van plooien en breuken in het gesteente.de interpretatie van geologische kaarten.De interpretatie van dagzoompatronen.Vakcode: TA1911 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Geologisch kaartlezen Practicum Drs.De constructie van geologische profielen. Voor de voorbereiding voor het tentamen is. 1 uur. J. Dictaat 'Geologisch Kaartlezen' en opgavenbundel (beiden bij diktaatverkoop) Het vak Geologisch kaartlezen dient als introductiecursus voor de interpretatie en het maken van geologische kaarten. Het practicum is niet verplicht en behoorlijk arbeidsintensief en wordt begeleid door de docent en een aantal student-assistenten. ofschoon enig ruimtelijk inzicht wonderen kan doen. Organisatie 47 . drs. De totale hoeveelheid tijd benodigd voor het maken van alle opgaven varieert van student tot student.C.

waar schriftelijk vragen over worden gesteld en waarbij alle aspecten van de behandelde theorie ter sprake zullen komen. bestaat uit een geologische kaart.Tentaminering Het tentamen. waarvoor 3 uur beschikbaar is. Opmerkingen 48 . het tentamen telt voor 8 punten. Indien tijdens de practicummiddagen alle zijn opgaven gemaakt telt dit mee voor 2 punten van het eindcijfer.

Het ontstaan van de Luxemburgse ijzerafzettingen. J. waarbij de dagen als volgt zijn ingedeeld: overdag het bekijken van een aantal ontsluitingen. Een verhoogd drie. ter sprake zullen komen zijn: Tertiaire estuariene zandafzettingen. kmr 231. Mineralen en Gesteenten delen 1 en 2 (TA1900-1 en 1900-2). Practicum Mineralen en Gesteenten (TA1900-3.nl drs.en gasreservoirs.en vierdimensionaal (geologisch) inzicht. Organisatie Het werkbezoek bestaat uit een zesdaagse excursie door België. prof. Begrip voor de problemen die kunnen onstaan bij de interpretatie van geologische fenomenen.Vakcode: TA1913 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Geologisch werkbezoek Excursie drs. Blom. Het verkrijgen van inzicht in de grootte en het uiterlijk van geologische fenomenen. Het ontstaan van verschillende soorten structuren. De sedimentaire opvulling van een bekken tijdens het Devoon.tudelft. 49 . plooien en foliaties. tst 83628 J. Het fenomeen hoekdiscordantie. Het vindt plaats in de eerste week van de vierde onderwijsperiode. Een beter begrip van de processen die ten grondslag liggen aan de vorming.C. Hercynische deformatie van het Ardennen-bekken. 1900-4 en 1900-5) en Geologisch Kaartlezen (TA1911) dient een 5 of hoger behaald te zijn. Kroonenberg diverse docenten en aio's ECTS: 2 Studiemateriaal Inhoud Voor de vakken Algemene Geologie delen 1 en 2 (TA1910). Tijdens deze excursie worden ontsluitingen van dagzomend gesteente bekeken teneinde de gedurende het eerste studiejaar behandelde geologie in de praktijk te bestuderen. M. 's avonds nabespreking van de bekeken excursiepunten en het uitwerken van de aantekeningen. Diverse aspecten van klastische delta-afzettingen. Excursiegids (wordt uitgereikt) Het Geologisch Werkbezoek omvat een 6-daagse excursie door de Belgische en Luxemburgse Ardennen en het Duitse Eifelgebied. Luxemburg en Duitsland. Diverse aspecten van het ontstaan van kalkkustafzettingen.Blom@citg.M. zoals breuken. Verschillende soorten van ingenieurs-geologische hulpmiddelen. Onderwerpen die o. Diverse aspecten van het Eifel-vulkanisme.a.C. waarbij overnacht wordt in jeugdherbergen en hotels. Het verkrijgen van inzicht in opbouw en dimensies van potentiële olie. Leerdoelen - Een eerste confrontatie met practische geologie. de deformatie en de erosie van gesteenten en gebergten. S.B. van Tooren.

Indien dit verslag als onvoldoende wordt beoordeeld dient een essay geschreven te worden over een door de staf te bepalen onderwerp. Opmerkingen 50 . en dat na beoordeling een cijfer oplevert.Tentaminering Tijdens de excursie dient een verslag te worden geschreven dat op de laatste excursiedag wordt ingeleverd.

Vakcode: TN4110ta
Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal

Mechanica I
Hoorcollege met oefeningen Dr.ir. C. Bruin (F204, tst. 86378 ), TNW-tn C.Bruin@tnw.tudelft.nl ir. S.W. Brok, ( F232, tst. 82484), TNW-tn (instructie) Dr.ir. C. Bruin (F204, tst. 86378 ), TNW-tn

ECTS: 4

VWO-wiskunde, analyse. R. Roest: Inleiding Mechanica, uitg. VSSD, vijfde druk en R. Roest: Vraagstukken over Mechanica, uitg. VSSD, vijfde druk.

Inhoud

Kinematica en dynamica van een puntmassa en van een verzameling van N deeltjes. Bewegingsvergelijkingen. Gravitatiekracht. Mechanische energie; impuls; krachtmoment en impulsmoment. Centraal krachtveld. Twee-deeltjes systemen; botsingen. Na het volgen van deze cursus is de student in staat om mechanica-problemen met één of meerdere puntmassa’s op te lossen door gebruik te maken van de wetten van Newton en/of de behoudswetten voor mechanische energie, impulsmoment, en impuls. Hoorcollege van 2 uur per week + instructie van 2 uur per week. Om het vak te kunnen blijven volgen is daarnaast minstens 4 uur per week aan thuisstudie noodzakelijk. Schriftelijk; gesloten boek, wel met beknopte formulelijst. Verdere informatie: zie blackboard.

Leerdoelen

Organisatie Tentaminering Opmerkingen

51

Vakcode: TN4120ta
Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal

Mechanica II
Hoorcollege met oefeningen ir. S.W. Brok, F232, tst.82484 TNW-tn (instructie) S.W.Brok@tnw.tudelft.nl Dr.ir. C. Bruin (F204, tst. 86378 ), TNW-tn Ir. S.W. Brok (F232, tst. 82484), TNW-tn

ECTS: 4

Mechanica 1, Analyse Boek: “Inleiding Mechanica”, drs. R. Roest, DUP, 5e druk; ‘Vraagstukken over mechanica’, verzameld door R. Roest, DUP, 5e druk, beide verkrijgbaar bij de VSSD.

Inhoud

Deze cursus van een half semester (7 weken) kan worden gevolgd door hen die de voorafgaande cursus (Mechanica I) hebben gevolgd. Eerst wordt het samenstellen besproken van krachten die op een star lichaam werken. Het samenstellen van evenwijdige krachten geeft de gelegenheid het begrip zwaartepunt te introduceren. Dan volgt bespreking van het impulsmoment van een star lichaam, en het behoud van impulsmoment. Het traagheidsmoment wordt geïntroduceerd, en de hiermee samenhangende stelling van Steiner. Toepassing: fysische slingers. Vervolgens komen aan de orde: rotatie van starre lichamen, en arbeid en vermogen die hiermee samenhangen en rollen. Tenslotte worden gedempte trillingen behandeld, zowel met als zonder extern aangrijpende (constante of periodieke) krachten. Het begrijpen van, en het kunnen omgaan met de in de stof voorkomende begrippen en wetmatigheden; het kunnen oplossen van problemen die op de stof betrekking hebben. Onderwijsvorm: Hoorcollege van 2 uur per week en 2 uur instructie per week. Schriftelijk tentamen van 3 uur. Gesloten boek, maar er wordt een formulelijst bijgeleverd. Frequentie: twee keer per cursusjaar, een keer na afloop van het college, en een keer in augustus (herkansing).

Leerdoelen Organisatie Tentaminering

Opmerkingen

52

Vakcode: WB3180
Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Leerdoelen Organisatie Tentaminering

Werktuigkunde 1
Hoorcollege Ir. K.F. Drenth, tst 86718 K.F.drenth@wbmt.tudelft.nl OCP-wbmt, blok III, 2e verdieping, kmr 206 Drenth, ir. K.F.

ECTS: 2

VWO-natuurkunde Dictaat 'Werktuigkunde I', verkrijgbaar bij dictaatverkoop WbMT.

Gedrag van staal, boutverbindingen, lagers, as- naafverbindingen, maattoleranties en passingen en basiskennis van tandwielen. Zie voor meer informatie wbp513. 3 uur college per week in de eerste periode. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk indien toetsen en tekenportefeuille (zie onder wbp513) zijn afgerond. Enkele voorbeelden van tentamenopgaven worden tijdens het college behandeld.

Opmerkingen

53

fabriceerbaarheid en montage. Handleiding Werktuigbouw en handleiding cursus pro/Engineer te koop bij diktatenverkoop in het gebouw van IO. kmr.0. een combinatie van instructies en oefeningen. Er wordt gekeken naar de functie en uitvoeringsvorm van verschillende tekeningensoorten met als zwaartepunt de werktekening. Leerdoelen Het practicum is opgebouwd uit korte instructies. kmr.projectietekenen het vervaardigen van schetsen volgens vigerende normen het vastleggen van noodzakelijk geachte bewerkingen in schetsen inzicht hoe eenvoudige constructies in elkaar zitten en deze schematisch op papier zetten tekeningen vervaardigen ten behoeve van fabricage. overleg etc. Mekelweg 2 te Delft. computerzaal Pallas. zowel schetsmatig als met het 3D ontwerppakket Pro-Engineer. De schetsen in de eerste onderwijs-periode zijn eenvoudig van aard doch in de tweede periode worden complete werktekeningen van een op sterkte berekend ontwerp vervaardigd die. 85087.en natuurkunde uit de VWO-opleiding. Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen.0. De doelstelling van dit practicum. Wbmt. 54 . is hiermee globaal vastgelegd. zodat ze als waardevol communicatiemiddel dienst kunnen doen.de Wilde. schetsen en tekenen. Visser. WbMT. 83757. collegezaal E. De werktekening wordt volgens vigerende normen uitgevoerd. in de derde periode met behulp van het 3D ontwerppakket professioneel worden gerealiseerd. collegezaal E (TA) 3D ontwerppakket: Aanvang 13. Mekelweg 2. Verder wordt aandacht besteed aan materiaalaspecten. Mekelweg 2) R.04.30 uur. 4. (fac. schrijfblok A4 (ruitjes 5x5 mm) Inhoud De instructies en het practicum geven naast ondersteuning voor het vak Werktuigbouwkunde I (wb3180) ook technnisch inzichtelijke en grafische ondersteuning voor andere vakken. Visser. Potloden in hardheden H en 2H. kmr.nl ir. Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen.tudelft. Organisatie Het onderwijs wordt in de semester 1A en 1B (eerste en tweede periode van het studiejaar) gegeven aan de Mijnbouwstraat 120. OCP-wbmt.Vakcode: WBP513-00 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inzicht Technische Inrichtingen Practicum ECTS: 2 R. 1e etage). functioneerbaarheid.09. Werktuigbouwkunde. tst. Jac.0. Instructie/schetsen : Aanvang 13. 4. waar fabricage plaats vindt. tst 85087 Wis. computerzaal Pallas (bouwdeel 4. 2D en 3D.Visser@wbmt. In geval van storing. R.04. Deze dienen dan ook eenduidig van opzet te zijn. 4. Om daadwerkelijk een technische inrichting te realiseren moeten vormgeving en afmetingen vertaald worden naar de werkvloer. tst.30 uur. en in semester 2A (derde periode) aan de faculteit Werktuigbouwkunde. wordt vrijwel altijd teruggevallen op tekeningen en schema's. na de Pro-Engineer instructie.

nl.5 38 3 0. Periode 1 Week Maandag instr.5 39 3 0. Afwezigheid vooraf melden via email R.Onderstaand rooster geeft naast kalenderweeknummers de overige cijfers in lesuren./schetsen Zelfstudie Periode 2 Week Maandag instr.5 49 3 0.Visser@wbmt.5 47 3 0.tudelft.5 Totaal 20 uur 10 11 3 3 Totaal 20 uur Aan het vak is geen tentamen verbonden maar alle schetsen. Opmerkingen 55 .5 9 3.5 2 Totaal 20 uur 50 3 51 3 46 3 0.5 48 3 0.5 40 41 3 3 0.5 8 3. anders kunnen geen opdrachten worden ingehaald.5 7 3. Eindcijfer van de toetsen moet voldoende zijn voor toekenning van studiepunten. berekeningen en tekeningen dienen voldoende te zijn beoordeeld.5 6 3./3D CAD Zelfstudie Periode 3 Donderdag 3D CAD Tentaminering Week 36 3 37 3 0.

nl Ir. kennis en vaardigheden. Module 2. Alle deelcijfers worden opgeteld en gemiddeld tot een eindcijfer.vanBallegooijen@its. Dat betekent dat in de cursus het studeren in het boek.C. In de eerste plaats heeft de analyse cursus niet (meer) de pretentie de toekomstige ingenieur voor zijn/haar hele verdere beroepsleven de nodige wiskundige kennis te verschaffen. meerdere veranderlijken. van Ballegooijen. zich de wiskundige kennis die hij/zij in zijn verdere studie of werk nodig heeft. ITS-k. en het. James Stewart. Lijnintegralen. Ruimtekrommen.C. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 56 . Dit algemene doel heeft twee consequenties. een rol van betekenis heeft. Functies van meer veranderlijken (WI1229ta) Module 3. Convergentie van reeksen. het gebruiken van computerpakketten. ITS. van Ballegooijen. G. Wel is natuurlijk bij de keuze van de onderwerpen vooral gekeken naar de relevantie voor studie en beroep. tel 85815 ECTS: 12 Het programma bouwt voort op de eindexamenstof voor wiskunde B1 en B2 van het VWO. Convergentie van rijen. eventueel in groepjes. Oppervlakteintegralen. Differentieerbaarheid van functies v. Iedere onderwijsperiode wordt er 4 uur per week een zogenaamde “colstructie” gegeven. Als voornaamste algemeen doel kan worden gezien dat de student in staat en bereid moet zijn. Ieder deeltentamen wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. uitgever Brooks/Cole Inhoud Module 1. Integraalstellingen (WI1231ta). meervoudige integralen (WI1230ta) Module 4. Naast de concrete leerdoelen worden met het analyse-onderwijs ook doelen van meer algemene aard nagestreefd. In de tweede plaats wil de cursus de student wèl ‘opvoeden’ tot een houding waarbij zij/hij zelf met boeken en literatuur aan de slag gaat om zich ontbrekende (wiskundige) kennis te verwerven. early transcendentals. G. technieken en toepassingen hoeft te behandelen die iemand wel eens zou kunnen tegen komen. Per deel is er slechts 1 herkansing per jaar. Differentieren en Linearisatie. met behulp van tekstboeken en literatuur zelf eigen te maken. Voor ieder deeltentamen moet tenminste een 5 worden behaald. Differentiaalvergelijkingen (WI1228ta). Integralen. de bedoeling is dat studenten zelfstandig opdrachten maken maar dat de docent aanwezig is om te helpen bij vragen en problemen. titel “Calculus. op basis van de in de analyse-cursus verworven attitude. Dit betekent dat het klassikaal behandelen van leerstof wordt afgewisseld met het zelfstandig maken van opdrachten. Daarnaast is er iedere week een uur Begeleide Zelfstudie. Het woord zegt het al.C. Complexe getallen. aanpakken van wat complexere problemen.050.Vakcode: WI1266ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Analyse Hoorcollege met oefeningen Ir. tel 85815 G.03.tudelft. Dat betekent dat de cursus ook niet alle mogelijke begrippen. fifth edition”.

wet van grote aantalen. statistische toetsen en betrouwbaarheidsintervallen. gebeurtenissen en kansen. Borovkova. schattingstheorie. Wanneer men zich bezig houdt met niet alleen de verwerking maar ook de interpretatie van bijv. EWI-twi. parametrische modellen. integreren. tel 87227 mw. Tussentoets. simulatie en boostrap. tel 84517 A.Vakcode: WI1275ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Toegepaste statistiek Hoorcollege mw. sommeren van reeksen. differentieren. Voor een juiste kwantificatie van dat risico is de kansrekening noodzakelijk. Hensbergen en S. Dictaat 'Kansstat' Het betreft een algemene inleiding in het gebruik van statistische methoden.A. centrale limietstelling. Juist ten behoeve van dat inzicht moet aandacht besteed worden aan de presentatie van een wiskundig model waarbinnen kanstheoretische begrippen en statistische methoden geformuleerd kunnen worden. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 57 . Het doel is enig praktisch inzicht te geven in het gebruik van statistiek en kansrekening. functies van stochastische variabelen. Borovkova ECTS: 4 Nodig is kennis en vaardigheid van de analyse met betrekking tot de functies van één en meer variabelen. stochastische variabelen en zijn verdelingen. Dr. Anders loopt men immers het risico dat een te trekken conclusie onjuist is. vooral gericht op toepassingen. Practicum en tussentoets zijn verplicht. Hensbergen.T.A. Borovkova. Dr. Het betreft een 2/2 college en een 2/2 instructie (waaronder een computerpracticum). meetresultaten. tentamen en practicum verslag. S. moet men om kunnen gaan met de invloed van toevallige effecten op die resultaten dan wel die effecten kunnen uitschakelen.Borovkova@ewi. Tweemaal per jaar wordt er een schriftelijk tentamen afgenomen. EWI-twi. S. tel 84517 S. De onderwerpen zijn: beschrijvende statistiek. EWI-twi.A.tudelft.nl A.

86418 M. zie inhoud Inschrijving voor de practica vindt plaats bij Technische Aardwetenschappen.overtuigend schrijven De onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en teksten van cursisten. kmr. R. e. De practica zelf vinden plaats bij TBM. memo's en brieven. anderen maken casusopdrachten die aan het begin van de cursus worden uitgedeeld. Rapportagetechniek.a. TBM. Wie bezig is met een rapport of verslag krijgt hierop gebaseerde opdrachten.Elling@tbm.eisen aan rapportonderdelen .3e druk. Hierbij gaat het zowel om de kwaliteit van het schrijfproduct als de doelmatigheid van het schrijfproces. Groningen: WoltersNoordhoff.G. 58 . b.professioneel rapporteren in de beroepspraktijk . (2005). In de cursus komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: .nl ECTS: 1 Elling.Vakcode: WM0201 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Schriftelijk Rapporteren Practicum Dr. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen Het practicum wordt getoetst door beoordeling van de uitgevoerde en/of ingeleverde opdrachten.tudelft. Jaffalaan 5. Inhoud De doelstelling van dit practicum is het vergroten van de vaardigheid in het schrijven van rapporten.M.en alinea-niveau . Elling. Cursisten moeten het geleerde kunnen toepassen op eigen teksten.systematische schrijfaanpak . R.050. verslagen.structureren van teksten op hoofdstuk.correct gebruik van bronnen . tel.

die door de medestudenten en de docent beoordeeld wordt. en om te gaan met vragen en reacties van het publiek leren presentaties te beoordelen . Toetsing geschiedt door beoordeling van de uitgevoerde en/of ingeleverde opdrachten. Tijdens het tweede en derde college houden alle deelnemers een korte oefenspreekbeurt van vier minuten. TBM. Ter aanvulling van de beoordelingen worden ook enkele videofragmenten vertoond van de toespraak. Dat betekent onder meer dat zij hun ontwerpen en onderzoeksresultaten mondeling goed kunnen presenteren. Vanaf de vierde bijeenkomst houden steeds drie studenten een referaat van 10 minuten over een door henzelf te bepalen onderwerp.Elling@tbm. leren hoe een duidelijke en aantrekkelijke toespraak te houden.Vakcode: WM0203ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Mondeling Presenteren Practicum Dr. Het vergt de nodige vaardigheid om begrijpelijk te spreken met oog voor het publiek en controle te hebben over de situatie.M. tst 86418 M.inzicht krijgen in de theorie en techniek van het spreken in het openbaar Leerdoelen Organisatie Tijdens het eerste college wordt behandeld hoe een voordracht voorbereid moet worden (in aansluiting op de bestudeerde literatuur) en worden regelingen voor de volgende bijeenkomsten toegelicht. M.1.M. kmr .G. Jaffalaan 5) Wie personeelsadvertenties voor ingenieurs leest. leren een inleidend en een afsluitend woord te verzorgen.nl ECTS: 1 none dictaat Presentatietechniek (dictatenverkoop TBM. maar ook een vlotte presentatiestijl. de flipover en het bord. Aanwezigheid si verplicht. ziet dat zij moeten beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Deze grote voordrachten worden geëvalueerd door een (per voordracht wisselend) panel van drie medecursisten en door de docent. er mag slecht één college worden gemist. Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen met opdrachtgevers of managers van het eigen bedrijf.tudelft. de overheadprojector.030.G. Een overtuigende voordracht vraagt niet alleen een degelijke inhoudelijke voorbereiding. Hierbij hoort ook het leren omgaan met hulpmiddelen als de videoprojector. b. Elling. Daarom biedt de cursus Mondeling presenteren studenten de gelegenheid om onder begeleiding en in een kleine groep ervaring op te doen met presentatietechniek. Tentaminering Opmerkingen 59 .

60 .

0.0 2. incl.0.10..3..2.0...0..0.0 6. . .2 4.xx.xx .0. .0 0.xx.0 0.7. ..x.2 2.0.6.4 4e periode 0.x.0 Totaal BSc-ta2: 60 0.0. oefeningen Project TA Data analyse Geostatistiek practicum Geostatistiek Practicum Mijnbouwchemie Sedimentologie Practicum Sedimentologie Structurele geologie Geologische constructies Geologie van Nederland Remote Sensing Elektriciteit & magnetisme inclusief instructies Systemen en signalen Fysische transportverschijnselen inclusief instructies Differentiaalvergelijkingen Lineaire algebra Practicum Matlab Techniek en verantwoordelijkheid inclusief werkcolleges 0.0.7 0.0..x . .5.0 0. .15.0.x xx.0.xx verslag/pres.0.0.x.0 0.0.0..0.0 18.0..0 Colleges 0.x.0.0 0.0 0.0.x.0 0..0..0 Practica ECTS vak 4 8 3 3 Tentamen ..0. toetsen xx.3..2 4.0.2.1..0..4.3 Code ST1692tu TA2009 TA2050 TA2090 TA2091 TA2201 TA2910 TA2911 TA2920 TA2921 TA2930 TA2940 TN4010ta TN4560tu TN4780tu WI2034ta WI2273ta WI2255ta WM0325 2e jaar (BSc-ta2) 2005-2006 Vak Thermodynamica.0 0.0.0. 0.2.xx .14.2 0. 61 .6.xx .0 4 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 6 2 3 .0....4.xxxx xx.x.xx..2.

0 Totaal BSc-ta2: 60 0.0 Colleges 0.0 4 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 6 2 3 .x.xx..xx .0 0..0 18.2 4.x xx..0.x.0. 61 ..0.x.2 2.0 0. .xx verslag/pres.14. 0.0.0.7 0..xx .2.0 0.4.xx .0.0.3.10..0 0...0.x. oefeningen Project TA Data analyse Geostatistiek practicum Geostatistiek Practicum Mijnbouwchemie Sedimentologie Practicum Sedimentologie Structurele geologie Geologische constructies Geologie van Nederland Remote Sensing Elektriciteit & magnetisme inclusief instructies Systemen en signalen Fysische transportverschijnselen inclusief instructies Differentiaalvergelijkingen Lineaire algebra Practicum Matlab Techniek en verantwoordelijkheid inclusief werkcolleges 0. toetsen xx.2 4.0.7.0.2..0.2.0..1.x.0.0.6.xxxx xx.xx.0.0 0. incl...0.x.0.2 0. .. .3.0. .3 Code ST1692tu TA2009 TA2050 TA2090 TA2091 TA2201 TA2910 TA2911 TA2920 TA2921 TA2930 TA2940 TN4010ta TN4560tu TN4780tu WI2034ta WI2273ta WI2255ta WM0325 2e jaar (BSc-ta2) 2005-2006 Vak Thermodynamica.0.0.0..0 2..0 0..0.6..0 0.0 0.15.xx.0.0.2.4.0.5.. . .0 Practica ECTS vak 4 8 3 3 Tentamen .0.x .0 6..4 4e periode 0.0.

. 62 .

6. chemische evenwichten.tudelft. chemische potentiaal. H.4 Beschrijving van de 2e-jaarsvakken Vakcode: ST1692tu Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Thermodynamica Hoorcollege met oefeningen dr. eerste hoofdwet. Abbott. warmte-effecten. evenwicht. ext 82660 C. irreversibele en reversibele processen. Grondslagen van de thermodynamica en toepassingen Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen schriftelijk tentamen 63 . tweede hoofdwet. energie. arbeid en warmte. van 't Hof ECTS: 4 Wiskunde 1 Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. TNW-stm. 6th edition.nl Ir. syllabi. C. variabele samenstelling. J. PVT-gedrag van zuivere stoffen. A.ir.J. energieconversie-systemen. Inhoud Thermodynamische begrippen. voorbeelden.M. Smith. Peters.M. thermodynamische relaties. Van Ness. entropie. toestandsgrootheden.C. M.J. fysische evenwichten.Peters@tnw.

R.Ir.M. Op deze wijze maken studenten kennis met de kern van het werk binnen TA.Vakcode: TA2009 Vaknaam Onderwijsvorm Docenten Vervolg Inleiding TA Project Dr. De precieze invulling van de projecten wordt door de verschillende secties gedaan en verandert ieder jaar. Vervolgens zal ieder groepje door een of meer docenten begeleid worden.L.Draijer@citg.J.D. kmr. de Jong.M. verzamelen en analyseren van gegevens en het schrijven van een verslag en geven van een presentatie. kmr. Dit zal tijdig in het TA Nieuws worden aangekondigd. De secties Petroleumwinning. Reservoir Geology. tst.M. Kennismaken met het definiëren en uitvoeren van een onderzoeksvraag binnen een lopend onderzoeksproject van een van de secties. tst 86843 (deel IG) M. ECTS: 8 E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud TA1009 Inleiding TA Wordt bij de start van het project bekendgemaakt Het project in het tweede jaar moet studenten een kans geven zich te verdiepen in een van de onderzoeksthema’s van TA en ervaring op te doen met het analyseren en oplossen van een (deel)probleem uit het betreffende onderzoeksgebied. Drs. 218. kmr 112. M. kmr.ir.nl mw.M. 87401. R. Zitha. Grondstoffentechnologie en Ingenieursgeologie bieden ieder een project aan waarop studenten kunnen intekenen. 106a.J. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 64 .M. P.tudelft. Onderdelen daarvan zijn het doen van literatuuronderzoek. 104.P. 88437 (deel PW) Dr. Technische Geofysica. Ghose. 145. kmr. tst. 86006 (deel GT) Dr. tst. tst 83627 (deel TG) Dr. T. Draijer. Ngan-Tillard.

tudelft.83617 dr. kmr. Gegevens verkregen door veldonderzoek.124. op te schonen en te onderzoeken op (theoretische) verbanden. P. kmr. tst. tst. Rem. Rem.C. Het inspecteren en evalueren van gegevens. De theorie uit het college wordt toegepast op een case study (practicum). P.C. monitoring studies of vanuit experimenten zijn over het algemeen incompleet en inaccuraat. normale verdeling.83617 P. P.Vakcode: TA2050 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Data analyse Hoorcollege en practicum dr.124. Rem. kmr.C.C. toetsen dictaat en handouts Dit college is gericht op de verschillende statistische methoden om een data set te inspecteren. Voor interpretatie wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken zoals neurale netwerken en cluster analyse. Dit kan kan middels statistiek op de juiste manier gewogen worden bij de interpretatie van deze gegevens. Het leren toepassen van statistische analyse methoden en de interpretatie van de analyse resultaten in de context van alternatieve theorieen. tst. Hoorcollege en practicum (groepen van 2 of 3 studenten) in SPSS Interpretatie resultaten case study (persoonlijk verslag) Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 65 .124. Creëren van een bruikbare dataset.83617 ECTS: 3 basis statistiek: stochasten.nl dr. De verschillende technieken worden toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van relevante voorbeelden. variantie.Rem@citg. maar ook van meer traditionele technieken zoals variantie analyse.

86028 J. 86028 Algemene statistiek Collegediktaat “Geostatistics”. tst. Het vak bestaat uit een reeks hoorcolleges en verplichte practicummiddagen. kmr. ECTS: 3 Geostatistiek richt zich op het interpreteren van data met een ruimtelijke of tijdsgebonden samenhang. Spetzler.. 223. semivariantie.Vakcode: TA2090/2091 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Geostatistiek Hoorcollege Dr. J. De volgende onderwerpen komen aan de orde: globale schatters en lokale schatters. 223. diverse soorten kriging.tudelft. statistische toetsen. kmr. 223. Technieken worden gepresenteerd voor de interpolatie of schatting van onbekende grootheden. tst. J. fractalen en onzekerheidsanalyse middels Monte Carlo simulaties. ruimtelijke verdeling van datapunten. kmr. J.Spetzler@citg. Inzicht verkrijgen in geostatistische schattingstechnieken en concepten voor karakterisatie. Spetzler. Het volgen van en middels inleveren van de biibehorende opgaven afsluiten van het practicum is een voorwaarde voor deelname aan het afsluitende tentamen. semivariogrammen. tst. 86028 Dr. Markov ketens. Schriftelijk tentamen Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 66 . De basis principes worden uiteengezet en toeglicht aan de hand van toepassingen. Spetzler. stationariteit.nl Dr.

Julianalaan 136. 133.Vakcode: TA2201 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Practicum Mijnbouwchemie Practicum J. scalevorming.A. Per blok moet een schriftelijke toets afgelegd worden waarin aan de hand van de ingeleverde waarnemingenbladen de experimentele gegevens geïnterpreteerd moeten worden. De Chemische Basis. Eh-pH diagrammen. van Haagen-Donker.M. Het leren interpreteren van experimentele gegevens.vandenBerg@citg.nl ECTS: 4 J. tst. M. van den Berg.A. verdelingsevenwichten.A. 82531 Dr.T. T-x diagram van een binair systeem en de bepaling van het carbonaatgehalte in löss en het gehalte aan chloriden in zand.C. corrosie. van den Berg.M. De voorbereiding wordt steeksproefgewijs gecontroleerd door middel van één of meerdere voorbesprekingen. Het eindcijfer van het practicum wordt vastgelegd uit de cijfers voor drie toetsen en de cijfers voor de afgenomen voorbesprekingen Lokatie: Scheikundige Technologie en Materiaalkunde.ir. stroomsterkte-potentiaaldiagrammen. kmr 133. reactiekinetiek.86379 VWO-chemie of voldoende resultaat voor toets ta0200. elektrodes. Aan de orde komen chemische analysetechnieken. Ter voorbereiding van een practicummiddag is gemiddeld 1 uur voldoende wanneer de twee tentamens ST7031ta Mijnbouwchemie met voldoende resultaat zijn afgelegd.M. Confrontatie voor wat betreft de Mijnbouwchemie van theorie en praktijk. de Loos (TNW-stm). tst 82531 mw. het roosten van een chalcopyriet erts. kmr 133.tudelft. Delft. tst. Het opdoen van experimentele vaardigheid in algemene zin. J. kmr. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 67 . Practicumhandleiding Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Het practicum is opgebouwd uit drie blokken. tst 82531 J.

Colleges Algemene Geologie (ta1910) syllabus + Blackboard site Het vak Sedimentologie I geeft een inleiding in de sedimentologie. Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Er wordt een overzicht gegeven van de indeling van de 12 lesuren. M. De ter college gegeven stof plus de PowerPoint files op het Blackboard. deltaisch. De nadruk hierbij ligt op de analyse van: de preservatiemogelijkheden in de geologische geschiedenis. De verschillende sedimentaire milieus worden geanalyseerd. M. kmr 231. de mogelijke heterogeniteiten binnen sedimentlichamen en de invloed hiervan op de stroom van vloeistoffen. Tentaminering Opmerkingen 68 . het interpreteren van sedimentaire milieus met hulp van facies-analyse. tst 85108 M. Dit zijn: fluviatiel. Hierin wordt de samenhang van het vak met de rest van het curriculum binnen de faculteit uitgelegd.Vakcode: TA2910 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Sedimentologie I Hoorcollege Dr. Aan het eind van elk dubbel lesuur (de lessen worden gegeven in 6 ochtenden van elk twee uren) wordt een 'preview' gegeven van de stof die in het volgende college zal worden behandeld. de inwendige opbouw en heterogeniteiten van sedimentlichamen. Donselaar.E. De sedimentaire analyse-methoden worden uitgebreid uitgelegd. diepzee-zanden.Donselaar@citg.nl ECTS: 2 Donselaar. Aan het begin van elk dubbel lesuur wordt een kort overzicht gegeven van de stof die in het vorige college behandeld is. kalkkusten. De sedimentaire processen welke een rol spelen in de afzonderlijke milieus worden beschreven. Er wordt uitgebreid ingegaan op de principes en definities van de sedimentologie. Leerdoelen Organisatie Het college beslaat 12 lesuren. de uitwendige vorm van sedimentlichamen. lacustrien. dr. ruimtelijk inzicht in de architecturele opbouw van sedimentlichamen in de ondergrond. de ruimtelijke stapeling (architectuur) van de lichamen tijdens bekkenvulling. De resulterende sedimentaire facies-karakteristieken worden behandeld. eolisch.E. de subsurface (well log) expressie van de gepreserveerde sedimen-ten. klastische getijdeshelf (inclusief getijde-theorie). en is als volgt ingedeeld: Een inleidend college van drie lesuren.tudelft. inclusief de subsurface analyse. en de inhoud van de syllabus dienen als basis voor de tentaminering. In de resterende lesuren worden de belangrijkste sedimentaire milieus behandeld.E. lineaire klastische kusten. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: het herleiden van sedimentaire processen door analyse van sedimentaire facies.

tst 85108 M.Donselaar@citg.E. Het practicum concentreert zich op de beschrijving van zanden. de invloed van diagenetische processen op de stroom van vloeistoffen. een aantal dia's getoond van dunne doorsneden.E. textuur. Aan het eind van de middag wordt klassikaal het geanalyseerde materiaal behandeld met behulp van dunne doorsn-den. en de gemaakte aantekeningen tijdens het uitvoeren van de analyse-opdrachten dienen als basis voor de tentaminering. Blackboard files Het practicum sedimentologie I maakt de student vertrouwd met de sedimentpetrografische analyse.a. De stof van de inleidende colleges. waarin de student (vaak in groepen van twee) de analyseopdrachten uitvoert.tudelft. Practicumhandleiding 'Toegepaste Sedimentologie'. plus de practicumhandleiding. welke beschreven dienen te worden. Hierin wordt uitleg gegeven van de toe te passen analyse-methoden. M. Daarna volgt het zelfwerkzaamheidgedeelte. kmr 231. De nadruk van de beschrijving ligt op de relatie tussen de verschillende sediment-petrografische parameters (zoals korrelgrootte. Tevens wordt ingegaan op de relatie tussen de sediment-petrogra-fische eigenschappen en het milieu van afzetting.nl Vier AIO's Donselaar. bevordert de korte periode tussen practicum en tentamen de slagingskans. ECTS: 1 Het vak Mineralen en Gesteenten I (TA1900. inclusief practica) dient met succes te zijn afgerond (vijf of hoger). M. Hierbij vindt actieve participatie van de student plaats. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: het interpreteren van sedimentaire milieus met hulp van sediment-petrografische analyse. De analyse vindt plaats aan de hand van microscopie van boorcuttings en dunne doorsneden van boorkernen en monsterstukken. Het practicum beslaat 10 practicummiddagen en is als volgt ingedeeld: Elke middag begint met een inleidend college. Gezien het sterk visuele karakter van de sedimentpetrografische analyses. zandsteen en kalksteen. Er wordt naar gestreefd om het tentamen kort na het einde van het practicum te geven (meestal wordt hiervoor de laatste practicummiddag gebruikt). Tijdens het tentamen worden o. Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Donselaar. dr. De doorsneden zijn alle tijdens de nabesprekingen behandeld Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 69 .Vakcode: TA2911 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Practicum Sedimentologie I Practicum Dr. Dia's worden getoond van dunne doorsne-den en de relevante informatie uit deze doorsneden wordt uitgebreid behandeld. diagenese) en petrofysische eigenschappen (porositeit en permeabiliteit).E. sortering.

Blom. de effecten van stress en strain op gesteenten. de plaattektoniek.v.C. bepaling van in situ stress. tst 83628 J. gebaseerd op regionale en detail gegevens. Berekenen en grafisch weergeven van deformatie randvoorwaarden m. berekeningen van gesteenteverplaatsingen gebruikmakend van basisprincipes en formules. classificatie van structurele domeinen en verschillende soorten analyse. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: de interpretatie van structuren in de korst aan de hand van kaarten en profielen en met behulp van kennis van fundamentele deformatieprocessen en -principes.v. Het vak Toegepaste Structurele Geologie bouwt voort op delen van Algemene Geologie en is vooral gericht op het leggen van een basis voor elementaire toepassingen van het vak. computerpresentaties. J. De gebruikte tekst en figuren zullen beschikbaar zijn op een van de servers van de opleiding.Vakcode: TA2920 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Structurele geologie Hoorcollege Drs.Blom@citg. de interpretatie van extensie. Mohr cirkels. de interpretatie en analyse van gesteentebewegingen in ruimte en geologische tijd. strike slip-. Het college beslaat 14 lesuren. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 70 . het beoordelen van gesteentedeformatievormen in termen van spanningsverdelingen. Verdelingen van (ondergrondse) vloeistofdrukken. extensiestructuren. zout.C. De leerstof bevat de volgende onderwerpen: inleiding in de structurele geologie. het preciese adres wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen.nl ECTS: 2 TA1910. Het interpreteren van de deformatie van sedimenten als gevolg van horizontale bewegingen in de ondergrond of van het inverteren van reeds aanwezige structuren. Hierbij worden alle onder-werpen zoals vermeld in de inhoud behandeld d. het ontstaan en de vorm van breuken en barsten in het gesteente en het effect ervan op vloeistofstromen. bestaande uit 7 zittingen van elk 90 minuten.m.en compressiestructuren in sedimenten met behulp van eenvoudige berekingen. tekenmateriaal en een zakrekenmachine zijn nodig bij het tentamen.b. spanningsverdeling in de korst. De beschikbare tijd is drie uur.en inversiestructuren. kmr 231.tudelft. TA1911 wordt uitgedeeld tijdens colleges en is beschikbaar via Blackboard. compressiestructuren en gebalanceerde profielen.

Het eindcijfer bestaat uit twee delen: 2 punten indien het practicum geheel is gevolgd en 8 punten uit het schriftelijk tentamen. kmr 231. Begeleiding wordt gegeven door de docent en een aantal student-assistenten. Blom. waarbij verder wordt ingegaan op de verschillende constructiemogelijkheden voor zowel de constructie als de interpretatie van geologische structuren en kaarten. de verwerking en interpretatie van diverse soorten geologische gegevens. het verkrijgen van driedimensionaal (geologisch) inzicht.tudelft. 1 uur.en gasvoorkomens Subsurfacekaarten Boorgatgegevens.14 middagen die allen als volgt zijn ingedeeld: een inleidend college van ca. De beschikbare en benodigde tijd voor het tentamen bedraagt 3 uur. Leerdoelen Het - verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot: een vergrote geologische kennis. een practicum waarbij de theorie wordt losgelaten op de te maken opgaven.nl Practicumassistenten ECTS: 2 Geologisch Kaartlezen (TA1911) Diktaat 'Geologische Constructies' en opgavenbundel (beiden bij diktaatverkoop TA) Inhoud Het vak Geologische Constructies is een vervolg op de eerstejaars cursus Geologisch Kaartlezen (TA1911).Blom@citg. tst 83628 J. niet erg lang te zijn. de constructie van geologische kaarten en profielen. Het tentamen zal schriftelijk worden afgenomen. Organisatie Het practicum bestaat uit ca. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: Structuurkaarten Breuken Stereografische projectie Geologische profielconstructies Olie. waarin de theorie wordt behandeld. maar hoeft. indien alle opgaven gemaakt zijn. Voorbereidingstijd voor het tentamen zal ook sterk variëren. de uitwerking van verschillende soorten gegevens tot een model voor de geologie van de ondergrond in drie (en soms vier) dimensies. Het practicum is behoorlijk arbeidsintensief en niet verplicht. waarbij zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk behandelde punten en constructies te combineren tot één groot geologisch vraagstuk. J. maar op zo'n 2 uur per middag moet zeker gerekend worden.C.C.Vakcode: TA2921 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Geologische constructies Oefening Drs. De totale hoeveelheid tijd benodigd voor het maken van alle opgaven varieert sterk. Tentaminering Opmerkingen 71 .

olie. rivieren. kmr 225.Vakcode: TA2930 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Geologie van Nederland Hoorcollege Prof. tst 86025 S. Tevens heeft hij globaal inzicht in het voorkomen van de voornaamste delfstoffen. kust.B.E. zowel de diepe ondergrond ten behoeve van de studierichtingen TG en PW als de ondiepe ondergrond voor TG (GPR) en IG. Kroonenberg. turf. gas 4. de Mulder et al (2003) De ondergrond van Nederland (NITG-TNO) . Holoceen. Eemien. grindwinning 11. bodemdaling). steenkool 3.Overhead sheets en figuren (op de Blackboard site) Inhoud Het vak bestaat uit 6 colleges over de diepere ondergrond van Nederland (Carboon t/m Tertiair) en 6 over de ondiepe ondergrond (Kwartair).A. Carboon. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 72 . geroosterd in blokken van twee uur Schriftelijk examen met deels open end. Devoon. Trias. Weichselian. zout 5. waterwinning 12. Kwartair Presaalien 9. Leerstof: Onderwerpen (globaal): 1. en in enkele milieuaspecten die met winning te maken hebben (bodemvervuiling. Saalien 10.nl ECTS: 2 Vereiste voorkennis Studiemateriaal College 'Inleiding geologie' (ta1910) . deels multiple choice vragen. zand.H. Bruinkool.tudelft. zilverzand 7.dr. Het onderwijs bestaat uit 12 college-uren. Berendsen: (1996) De vorming van het land. Tertiair. Jura Krijt. Kwartair inleiding 8.B. Nederland in Europa 2. . Holoceen. Elsterien. kalk 6.J. Perm. Tectonische setting. kleiwinning De student verkrijgt inzicht in de geologische bouw van Nederland. zeespiegel. S.Kroonenberg@citg.

139. kmr. 87801 ECTS: 3 Wis. tst. tst. beeldvorming. Tentaminering: Schriftelijk tentamen (3 uur) met een variatie aan korte open vragen naar aanleiding van de colleges en het collegedictaat en berekeningen naar aanleiding van de practicum oefeningen Tentaminering Opmerkingen 73 . Er zal worden ingegaan op de interactie tussen elektromagnetische straling en materialen in de verschillende golflengte domeinen.Vakcode: TA2940 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Remote sensing Hoorcollege en practicum Dr. Studenten krijgen inzicht in visuele interpretatie van luchtfoto’s en satellietbeelden en in digitale methoden van beeldverwerking. Weijermars.Weijermars@citg. interpretatie en processing zijn onderwerpen die in het college aan de orde komen. De interactie tussen elektromagnetische straling en gesteenten en mineralen leren begrijpen en vertalen naar absorptie en reflectiekarakteristieken. De student zal leren welke sensoren voor welke type toepassing het meest geschikt zijn. R. kmr. Een overzicht van beschikbare sensoren zal worden geboden alsmede hun specifieke toepassingen.en natuurkunde op VWO-niveau Collegedictaat. 87801 R. We bezoeken een overheidsdienst of bedrijf alwaar we een overzicht krijgen van de verschillende aspecten van productontwikkeling op basis van remote sensing.nl Dr. Daarnaast komen ook kwantitatieve methoden aan bod voor de verwerking van satellietgegevens.tudelft. Daarnaast krijgen studenten een aantal eenvoudige rekenopdrachten die men thuis moet maken en inleveren. R. Leerdoelen Organisatie College (6 * 2 uur): theorie van remote sensing data acquisitie. Practicum (3 middagen): tijdens het practicum krijgen studenten de gelegenheid aan digitale beeldverwerking te werken. 139. Luchtfoto en satellietbeeld interpretatie is een integraal deel van de cursus. Inzicht verschaffen in de werking van remote sensing en de voor de technische aardwetenschapper belanghebbende toepassingen. Weijermars. Excursie (1 dag): hoe bedrijven en diensten remote sensing in de praktijk gebruiken zal tijdens de excursie uit de doeken worden gedaan. zal worden verstrekt op het eerste college Multimedia oefening op blackboard Inhoud De cursus geeft een overzicht van remote sensing in al haar facetten met de nadruk op toepassingen die van belang zijn in het veld van de Technische Aardwetenschappen.

wel met beknopte formulelijst. TNW-tn (instructie) Dr. gesloten boek.ir. VSSD Inhoud Leerdoelen Organisatie Elektrostatisch veld. magnetostatisch veld. Om het vak te kunnen blijven volgen is daarnaast minstens 4 uur per week aan thuisstudie noodzakelijk. en het kunnen oplossen van eenvoudige vraagstukken uit. Verdere informatie: zie blackboard Tentaminering Opmerkingen 74 . tst.ir. de theorie van het elektromagnetisme.tudelft.W. tst. Analyse (wi1266ta). Bruin (F204. TNW-tn C. C. 86378 ). door W. diëlektrica en magnetiseerbare materialen. ( F232. Brok. S.nl ir. wetten van Maxwell. 'Inleiding Elektriciteit en Magnetisme' 2e druk en 'Vraagstukken Elektriciteit en Magnetisme' 3e druk. Buijze en R. TNW-tn ECTS: 4 VWO wiskunde en natuurkunde. Inzicht krijgen in de fundamentele wetten van. 86378). Schriftelijk. 82484). Roest. Bruin (F204.Bruin@tnw. C. tst.Vakcode: TN4010ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Elektriciteit & magnetisme Hoorcollege met oefeningen Dr. elektromagnetische inductie. Hoorcollege van 2 uur per week + instructie van 2 uur per week.

vanVliet@ph. L. Inhoud Systemen en signalen in continue en discrete tijd. meetkundige reeksen (Analyse). Het analyseren. Prentice hall. tst. integreren. Het kunnen filteren van signalen en een beschrijving hiervan kunnen geven in termen van impulsresponsie. 87989 L. quadratuur). kmr. Lorentzweg 1. 82484 Ir. Filters in theorie en praktijk. overdrachtsfunctie en differentiaal/differentie-vergelijking. Schriftelijk tentamen Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 75 .82484 Complexe getallen. Lorentzweg 1. Met de toetsen zijn maximaal 2. Convolutie en eigenschappen van LTI systemen. (verkrijgbaar bij de boekhandel). Willsky and Nawab. TNW-ist. van Vliet.W. kmr. ontwerpen en doorrekenen van Lineaire Tijd-Invariante (LTI) systemen in zowel de continue. In het geval er X punten (X<2.J. Het resultaat van het examen telt dan voor 75% mee. S. S.nl Ir. telt het resultaat van het examen voor (100-10X)% mee. Fourier reeks en Fourier transformatie met eigenschappen.J. Het bemonsteren van bandbreedte begrensde signalen volgens het Nyquist criterium en het reconstrueren van een continue signaal uit discrete monsters. 1997. Bemonstering (Nyquisttheorema). tst. F232. Het kunnen doorrekenen van LTI systemen door middel van convolutie of door gebruik te maken van de Fourier transformatie en zijn eigenschappen.W. Het toepassen van amplitude modulatie (enkele.dr. Signals and systems 2nd edition. TNW-ist. Modulatie en demodulatie.5) voor de toetsen wordt behaald. kmr. Representatie van signalen in frequentiecomponenten met behulp van de Fourier transformatie (of Fourier reeks). differentiëren. Basis deterministische signalen.als discrete-tijd.5 punten te verdienen. F234. Brok. aliasing en reconstructie. Hoorcollege inclusief voorbeelden en demonstraties (28 uur) in combinatie met instructies (14 uur) en schriftelijke toetsen (6x) tijdens de instructies. Oppenheim.Vakcode: TN4560tu Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Systemen en signalen Hoorcollege met oefeningen ECTS: 4 Prof. Brok.ir. tst. TNW-ist. F232.tudelft.en dubbele-zijband.tn.

G. energie en impuls. R. Centraal in de aanpak van de diverse problemen staat "de balans". uitgave VSSD. H. op basis van het bovenstaande een relevante beschrijving/modellering van het onderhavige probleem op te zetten. het weer maar net zo goed bij de oliewinning en grondstoffenverwerking.ir. C.R. Mechanica.P. uitgave VSSD.A. onder de knie heeft. Stammers. maar ook van vloeistof-stroming en warmte-transport.R. eerste verbeterde druk. Na afloop van het college moet de student in staat zijn voor een gegeven probleem uit de werkelijkheid van alle dag: de hoofdmechanismen voor transport aan te wijzen. 82835 C. Kleijn Prof. een adequate balans voor dit probleem op te zetten.tudelft. van den Akker en dr.ir. De situaties die uiteindelijk geanalyseerd moeten kunnen worden. Zowel stationaire als instationaire problemen worden onder de loep genomen.F. H. gebruikmakend van een sterke analogie met het tweede deel.dr. Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie. Basis Thermodynamica ''Fysische Transportverschijnselen I'. Tenslotte wordt. combineren veelal een aantal deelproblemen uit de collegestof.dr.dr. Kleijn. die een goede beschrijving van deze stromen in zich dragen. In zeer veel processen die in de ingenieurspraktijk voorkomen speelt stroming van minstens één van de drie basisgrootheden uit de natuurkunde (massa.dr. energie en impuls.R. In het eerste deel van de drie delen van het college zal daarom uitgebreid stil gestaan worden bij de techniek van het opstellen van balansen. 'Transport Phenomena Data Companion'.ir L. 1998. de biotechnologie. Gewapend met dit instrument zal vervolgens in het tweede deel dieper worden ingegaan op warmtetransport. energie.ir.B.Kleijn@tnw.E.M.nl Prof. Tevens wordt aandacht besteed aan problemen waarbij er niet uitsluitend sprake is van geleiding van warmte. Vakgroep Transportverschijnselen. die gevonden worden in het dagelijks leven. kmr W250. Het is dan ook van belang dat elke ingenieur de basisbegrippen. Kleijn Analyse. M. impuls) een essentiële rol. 1997 Inhoud In het vak FT worden de procestechnische aspecten van de natuurkunde behandeld. de diverse vormen van transport te kunnen modelleren. is de stroming laminair of turbulent? Is de situatie stationair? Wat zijn de mechanismen voor transport? Enkel moleculair of ook convectief van aard? Leerdoelen Het doel van het vak is kennis te verwerven over transport van massa.M. 76 .ir.C. Het vak bestrijkt een zeer breed terrein van toepassingen.E. de procesindustrie.F.A.en impulstransport beter bekeken.Vakcode: TN4780tu Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Fysische Transportverschijnselen ECTS: 4 Hoorcollege met oefeningen Facultatief werkcollege met toetsen (3x per kwartaal) Prof.ir. van den Akker R. '200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen'. uitgave VSSD. prof. Mudde. tst.dr. In het college zal deze basis gelegd worden. Dit komt neer op het voeren van een "boekhouding" voor massa. prof. Janssen en dr. Om enkele te noemen: Is er sprake van stroming? Zo ja. C.R. in het derde deel massa. Mudde en E. C. War-moeskerken.

(numerieke) antwoorden op detailvragen te geven. Tenslotte moet de student een globaal gevoel voor de grootte-orde van de diverse stromen, tijd- en lengteschalen ontwikkeld hebben. Organisatie Hoorcollege met oefeningen Facultatief werkcollege met toetsen (3x per kwartaal) 2e kwartaal: hoofdstuk 1 en 2 * 1e college: hfdst. 1.1 * 2e college: hfdst. 1.2 * 3e college: hfdst. 1.3 * 4e college: hfdst. 1.4 + 1.5 * 5e college: hfdst. 2.1 * 6e college: hfdst. 2.2 * 7e college: hfdst. 2.3 vraagstukken: 1.3, 1.4, 1.5, 1.17, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 2.17, 2.18, 2.19, 3.3, 4.9 3e kwartaal: hoofdstuk 3 * 1e college: hfdst. 3.1 * 2e college: hfdst. 3.2 * 3e college: hfdst. 3.3.1+2 * 4e college: hfdst. 3.3.3-5 * 5e college: hfdst. 3.5.1 * 6e college: hfdst. 3.5.2 * 7e college: hfdst. 3.6 vraagstukken: 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.12, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.27, 3.28, 3.34, 3.41, 3.42, 3.43, 3.48 4e kwartaal: hoofdstuk 4 en 5 * 1e college: hfdst. 4.1+4.2 * 2e college: hfdst. 4.5+4.6 * 3e college: hfdst. 5.1+5.2 * 4e college: hfdst. 5.3 * 5e college: hfdst. 5.4 * 6e college: hfdst. 5.5 * 7e college: hfdst. 5.6 vraagstukken: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.17, 4.36, 4.37, 5.5, 5.12, 5.15, 5.18, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24 Op vrijwillige basis worden per kwartaal 3 toetsen afgenomen. Voldoende resultaat voor deze toetsen levert 0.5 bonuspunt op bij het aansluitende deeltentamen. Belangrijker is echter dat deelname aan de toetsen leidt tot een beter begrip van de stof en meer routine (belangrijk!) in het maken van vraagstukken. Tentaminering Opmerkingen Schriftelijk tentamen Leerstof: Het vak Fysische Transportverschijnselen heeft een lange traditie als "struikelvak" voor diverse studierichtingen. Dit komt voor een belangrijk deel doordat het een "echt" ingenieursvak is. Er worden "echte" problemen als opgave voorgelegd. De losse onderdelen van het vak zijn niet zo moeilijk. De moeilijkheid schuilt juist in het integreren van de benodigde losse stukjes om tot een juiste beschrijving van het probleem te komen. Dit aspect wordt door vele studenten onvoldoende onderkend. Er is eigenlijk maar één manier om het vak onder de knie te krijgen: veel opgaven maken. In de vraagstukkenbundel zijn 200 representatieve vragen verzameld. Het verdient ernstige aanbeveling om hiervan gedurende de loop van het college er reeds vele aan te pakken.

77

Een aantal van deze opgaven wordt tijdens college behandeld. Om het regelmatig oefenen van het maken van opgaven te bevorderen zijn er gedurende de collegeperioden zogenaamde toetsen en wordt het vak in drie deeltentamens geëxamineerd. Voorafgaande aan elk deeltentamen zijn er drie toetsen waar een half punt voor het daarop aansluitende deeltentamen verdiend kan worden. Het eindcijfer wordt op basis van de deeltentamencijfers bepaald. Deze bepaling is onderhevig aan de volgende restricties: 1. alle deelcijfers zijn slechts geldig gedurende het cursusjaar waarbinnen die cijfers behaald zijn (men kan geen deelcijfers meenemen naar een volgend jaar); 2. cijfer toets A: geen nadere beperkingen; 3. cijfer toets B: tenminste een 4; 4. cijfer toets C: tenminste een 4; 5. som cijfers B + C: tenminste 9; 6. mits voldaan aan 1 t/m 5: eindcijfer is (A+B+C)/3. 7. Uitzondering: (A=8, B=5, C=4) of (A=8, B=4, C=5) -> eindcijfer 5 Na beëindiging van het college vindt er nog een "reparatie-tentamen" plaats (2e helft van augustus), waarbij elke student één of meer deeltentamens over kan doen. Hierna zijn de deel-tentamencijfers vervallen. In het daarop volgende studiejaar kan men dan: - òf weer deelnemen aan de volledige serie van 3 deeltentamens, - òf een tentamen afleggen over de hele stof (januari en augustus). De ervaring leert dat het tentamen over de hele stof voor veel studenten een zeer groot struikelblok vormt.

78

Vakcode: WI2034ta
Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal

Differentiaalvergelijkingen
Hoorcollege met oefeningen

ECTS: 3

Dr. C. Kraaikamp, Fac. EWI, Mekelweg 4, 2628 CD Delft, kmr. 06.070,, tst. 81910 C.Kraaikamp@ewi.tudelft.nl

Kraaikamp, dr.C., Lemmens, ir.C.W.J Kennis van en vaardigheid in de in het eerste jaar gedoceerde vakken analyse en mechanica. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 8th Edition Wiley International Edition William E. Boyce, Richard C. DiPrima ISBN: 0-471-64454-4 Prijs ongeveer €55.50; verkrijgbaar bij de VSSD.

Inhoud

Differentiaalvergelijkingen treden op in vele toepassingsgebieden zoals natuurkunde, mechanica, economie, biologie en op vele andere terreinen. In dit college wordt een inleiding gegeven in de theorie der differentiaalvergelijkingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: eerste orde en tweede orde differentiaalvergelijkingen, lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten, stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen, enkele eenvoudige stelsels eerste orde niet-lineaire differentiaalvergelijkingen, Laplace transformatie, Fourierreeksen, enkele partiële differentiaalvergelijkingen uit de mathematische fysica: golfvergelijking, warmte- of diffusievergelijking en potentiaalvergelijking, methode van scheiding van variabelen. De student moet oplossingen kunnen bepalen van de onder 'Inhoud' genoemde gewone en partiële differentiaalvergelijkingen. De wiskundige methoden om die oplossingen te vinden dienen in voldoende mate beheerst te worden door de student. Onderwijsvorm: 4/0/0/0 hoorcollege en 2/0/0/0 uur instructie (waarvan gedeeltelijk met Maple). Aanbevolen tijdsbesteding: het hoorcollege beslaat 4 uur per week en het bijhouden van de theorie en het oefenen van vraagstukken vergt ongeveer 4 uur per week. Er worden 14 hoorcolleges gegeven. Totale tijdbelasting is ongeveer 60 uur. Voor de voorbereiding op het tentamen is (indien de stof regelmatig is bijgehouden) ongeveer 15 uur toereikend. Schriftelijk tentamen, bestaande uit 5 open vragen. Tentamenduur: 3 uur. 2 tentamenzittingen per jaar: november en januari. Tot 2 weken voor een tentamenzitting kan men zich opgeven voor die tentamenzitting via het TAS-systeem

Leerdoelen

Organisatie

Tentaminering

Opmerkingen

79

tudelft. printen. plotten. I. Computerpracticum in zaal met begeleiding. Goddijn. EWI. Het opdoen van eenvoudige computervaardigheden in Matlab. het if-statement. De volgende onderwerpen worden besproken: het invoeren van opdrachten. drie dimensionale plots. 86408 I. rekenen met getallen. Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 80 .M. verkrijgbaar bij TA.Goddijn@ewi. de for-loop. werken met matrices.Vakcode: WI2255ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Practicum Matlab Practicum mw.A. tst.drs.M. toekenningen.nl ECTS: 2 Enige kennis van Lineaire Algebra. Dictaat. Bij voldoende en actieve deelname worden de studiepunten verkregen. functies in Matlab. de helpfaciliteit. matrixbewerkingen. thuis werken met Matlab. de while-loop.A. function files. scripts.

De student zal (op een handige manier) moeten kunnen rekenen met lineaire stelsels vergelijkingen. Leerdoelen Organisatie Onderwijsvorm: Colstructie (hoorcollege met oefeningen) Tijdsbesteding: Per onderwijsperiode (kwartaal) zijn er 28 college-uren. vectoren. tel. Bovendien wordt per kwartaal 59 uur voor zelfstudie (inclusief tentamen-voorbereiding) gerekend. vectoren. Omdat de student kennis heeft gemaakt en zal maken met lineaire problemen in verschillende vormen zal hij/zij zich een algemene theorie om lineaire problemen te beschrijven en op te lossen moeten eigen maken. waarmee een bonus kan worden verdiend voor het reguliere tentamen dat na het eerste semester wordt afgenomen. determinanten. J. Onderwerpen: stelsels lineaire vergelijkingen. Linear algebra and its applications. Lay De meeste studenten hebben kennis gemaakt met lineaire stelsels-vergelijkingen en met lineaire diffentiaalvergelijkingen. zoals die is behandeld op het VWO. C.A. beste benaderingen in de approximatie-theorie en bepaalde resultaten uit de theorie van de lineaire differentiaalvergelijkingen. De student zal bepaalde onderwerpen uit andere colleges van meer theoretische achtergrond moeten kunnen voorzien. Schriftelijk tentamen Tentaminering Opmerkingen 81 . Daarnaast zal onderwezen worden hoe met stelsels lineaire vergelijkingen. eigenwaarden en eigenvectoren. room 4.Vakcode: WI2273ta Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Lineaire algebra Hoorcollege met oefeningen Drs. orthogonaliteit. Direct na het eerste kwartaal wordt een tussentoets afgenomen. 85044 J. third edition. Dit resulteert uiteindelijk in een stukje eigenwaardentheorie.tudelft.nl ECTS: 6 de vectormeetkunde. Dit zijn 21 contacturen (gerekend als klokuren). Verheij. inwendig produkt. In totaal geeft dat een studielast van 80 uur (3 ECTS-punten) per onderwijsperiode. Fourierreeksen. Dit zijn voorbeelden van lineaire problemen. integraalvergelijkingen en differentievergelijkingen. vectorruimten. Tijdens de cursus lineaire algebra zal een algemene theorie opgebouwd worden om lineaire problemen te beschrijven en op te lossen. EWI. matrices en determinanten (op een handige wijze) gerekend kan worden. lineaire afbeeldingen. (Hiervoor is een goede theoretische opzet onontbeerlijk. matrixrekening. tensorrekening. Deelname aan de tussentoets is facultatief.A. D.240. matrices en determinanten.Verheij@ewi.) De student zal wiskundige tekst (vaak opgebouwd uit stellingen en bewijzen) moeten kunnen lezen. Te denken valt aan onderwerpen als: het definiëren van coördinaatonafhankelijke grootheden in de fysica.

J.O. juridische context. J. beginselen van de ethiek. verantwoordelijkheid in organisaties: wie is verantwoordelijk voor wat?. Oplossingsrichtingen voor gerezen problemen worden geëxploreerd. bedrijfsbelangen. beroepscodes. en wat daarbij de rol van ingenieurs en anderen kan zijn. tst 85262 J. historische en juridische achtergronden.Kroesen@tbm. ethisch) verantwoorde toekomstige beroepsbeoefening.Vakcode: WM0325 Vaknaam Onderwijsvorm Docent E-mail Andere docenten Contactpersoon Practicumbegeleider(s) Techniek en verantwoordelijkheid Project Dr. Jaffalaan 5 De verantwoordelijkheid van ingenieurs werkzaam in private ondernemingen en in overheidsorganisaties wordt beschreven en geanalyseerd in het licht van ethische. functioneren van en in organisaties. signalering van morele problemen in de beroepsuitoefening. Het vak wil zo de student helpen voor te bereiden op (maatschappelijk. verantwoordelijk handelen van bedrijven en de rol van het recht daarbij. Kroesen. historische ontwikkeling van techniek en samenleving. ECTS: 3 Vereiste voorkennis Studiemateriaal Inhoud Geen specifieke voorkennis vereist.280. Kroesen. Het vak wil de volgende doelen helpen realiseren: kennis van problemen die zich voordoen rond de verantwoordelijkheid van ingenieurs in hun beroepsuitoefening. inzicht in de relevante achtergronden: ethiek. consistent en oplossingsgericht kunnen redeneren over de behandelde problematiek. J. mogelijke oplossingsrichtingen voor gerezen problemen. Op de achtergrond staat de vraag hoe negatieve gevolgen van techniek kunnen worden geminimaliseerd met behoud van positieve gevolgen.3. Aan de orde komen: beroepsopvattingen van ingenieurs.O. diktaatverkoop TBM.nl Kroesen.O.O. en wettelijke plichten en bevoegdheden van ingenieurs. TBM kmr b. lecture notes wm0325/gg25. Hoorcolleges en werkgroepen Essay en tentamen Leerdoelen Organisatie Tentaminering Opmerkingen 82 .tudelft.

heat & mass transfer Petrophysics Incl. . .x.6.x.x.x.x. . Imgage Analysis (AES0101) Subsurface characterization Numerical analysis Thesis/individual project Societal subject .electives ECTS 3 3 4 3 0 3 4 8 9 Exams x..x 3 1-4 WI3097tu TA3006 electives Subtotal BSc ta3: 37 83 . .5 3rd year BSc (BSc-ta3) 2005-2006 joint program Period 1 2 Code TA3700 TA3110 TA3220 TA3500 TA3530 Subject Introduction to rock mechanics Mining Engineering I Fluid flow. .x.x.x..x.x.

x ...3rd year BSc (BSc-ta3) 2005-2006 MSc-orientation Petroleum Engineering (PE) Applied Geophysics (AG) Reservoir Geology (RG) Engineering Geology EG) Period Code Subject ECTS Exams Common block 1 TA3520 TA3820 TA3942 TA3370 Introduction to reflection seismics Petroleum Geology Geological Fieldwork (VESC) Flow in rocks and soils 3 3 6 3 3 xx. Chemie van de vaste stof inclusief practicum Extractieve metallurgie Practicum Extr. Surpac + Sampling) Fys... 3 .xx.x..x .. opdr. 3 84 .. .x..geology 3 3 3 . .x .. Metallurgie II Subtotal: 5 0 3 7 3 0 3 2 23 ECTS Exams mond. opdr.xx. xx..x.x.x Specific courses TA3440/PE+RG Petroleum Engineering TA3540/AG Fields and waves TA3620/EG Foundations of Eng.x.x 4 TA3009 Field exploration/exploitation Subtotal: 5 23 Resources Technology (RE) Period 1 Code TA3130-05 TA3131 TA3190-05 TA3120 TA3200-05 TA3201-05 TA3210 TA3231-05 Subject Mineral Processing inclusief practicum Ore mineralogy Mining engineering II (incl..

85 . two students share one computer attendance compulsory of the complete course.Ephraim (room 336. Wolf.Ephraim@citg.Wolf (room 334. room 336. 81946 J.H. room 336. is able to insert this technique in the list of possible solutions to problems during his graduate research work and in a future job. The course is a compulsory introduction for the advanced image analysis courses in Petrophysics (TA3500) and Reservoir Engineering (AES1320) ECTS: 0 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks one and a half day computer aided practical exercises. van Meel. ext.6. 86029 R.tudelft. K.nl J. ext. Ephraim. ext. 83220. by means of a specialised computer program The goal is that after the course the student becomes aware of the possibilities of Image Analysis as universal technique for solving various technical and scientific problems. ext 81946). 83220 R. room 336. practical exercises using applications from applied earth sciences.A. understands and is able to apply the typical image analysis way of thinking.A.H. ext. ext 86029) Basics in geology handout ‘Introduction to Quantitative Image Analysis’ Explanation of image analysis principles and techniques. room 334.6 Code: Course Lecturer Beschrijving van de 3e-jaarsvakken AES0101 Introduction to Quantitative Image Analysis drs. K. van Meel. R.

83628 e-mail j. tel.nl EG: Dr. de Ruiter. room 139. tel. Ngan.ir.vandenbroek@citg. room 364. Par. 85001.M.J. room 149. De student kan in overleg met de contactpersoon/docent een onderwerp kiezen Het doel van het bachelor eindwerk is dat studenten zich verder verdiepen in een van de onderzoeksthema’s van TA en zich verder bekwamen in het analyseren. 83627.Code: Course Lecturer TA3006 Bachelor project/thesis dr. e-mail: r. Een uitgebreide beschrijving en tips zijn te vinden op: Blackboard en in het Onderwijs. 86843/83325. 154-156) Goals Organisation Examination Remarks 86 .t.nl RE: ir.m.en Examenreglement. tel.deruiter@citg. e-mail: j.J.Blom. D.G.tudelft. 231.nl ECTS: 8 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Students must have their Propedeuse before they can start this bachelor project/thesis. R.C. tel. k.blom@citg. e-mail: d. email: w.j.Weijermars@citg.g.ngantillard@citg.nl RG: drs. Voor een eerste oriëntatie kan ook een afspraak met de opleidingsdirecteur gemaakt worden Thesis or report must be written and presented. 87801 R. W. Literature will be chosen together with the supervisor Met het bachelor eindwerk sluit de student de bachelorfase af.c.m.tudelft. room 112/CT.tudelft. 8. ext.j. (tot 1 december 2005) room 205.T.M.tudelft.6 (blz. J. J. beschrijven en eventueel oplossen van een (deel) probleem uit het onderzoeksgebied van een van de secties. De student dient contact op te nemen met de docent van de sectie waarbij hij/zij zijn eindopdracht wil doen.R. tel.nl PE: Dr. Bij het eindverslag dient te worden gevoegd: een stappenplan (bijlage 1).ir.nl AG: Dr. van den Broek. Weijermars. een time-sheet (bijlage 2) en (eventueel) een overzicht van de knelpunten (bijlage 3). Ghose.tudelft. 86065. Het gekozen eindwerk kan daarbij een eerste stap zijn in de richting van het toekomstige werkveld waarin de student later als ingenieur werkzaam wil zijn.ghose@citg.tudelft.

TA3520 (ta3630). including plans for reservoir management. A full development plan is developed. Some informal lectures will be given.Currie (co-ordinator).nl P. Safety and Environmental aspects. Room 216. Wolf. R. ext.K.J. to refresh material covered in earlier courses and to introduce limited new material. grades are based on presentations by the project groups The course is scheduled for a block of four weeks. Goals Organisation Examination Remarks 87 .P. TA3500. van Kruijsdijk ECTS: 5 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents TA3700 (ta3100).J. Full-time attendance is essential. Understand the interrelation between the various disciplines in the management of a reservoir Understand the effect of uncertainties on the Field Development Plan. K. TA3440.M.W.Currie@citg. 86033 P. Maurenbrecher. G. Working in Project Team. TA3530 (ta3660) Students work together in teams to develop a plan for exploiting a gas field. None. TA3220.A. TA3820 (ta3450).A.K. an economic analysis and Health.H.Code: Course Lecturer TA3009 Field exploration/exploitation P. Ghose. C. Apply theory learned in other courses to actual field data. Weltje.tudelft. TA3370 (ta3510). Seismic and well data for a real field is used.

mine closure. underground ventilation.deRuiter@citg. dr. quarrying.deRuiter@citg. major mining equipment. room 148.j. solution mining system. Aachen University of Technology (part A) (e-mail: J.Ding@citg.nl) B. hauling and hoisting. fundamentals of aqueous extraction methods – alluvial (placer) mining systems. ground support. pumping.tudelft. classification of underground mining methods. L. suitability for the major mining methods versus ore type and deposit characteristics. Classroom lectures aided with slides for all the 2 parts. assignment and/or project may be applicable. B. TA Email: b. process of different surface mining systems. and further following the mine project development process to conduct reserve exploitation planning. B.ding@citg. suitability versus deposit features. Organisation Examination Remarks 88 . Goals Help the students to understand different underground and surface mining methods.open pit mining.Code: Course Lecturer TA3110 Mining Engineering I Rattman. and other applicable systems. mining.tudelft. ext 84496 (part B) ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents TA109 Provided by the lecturers Part A: Underground Mining Fundamentals (14 lecture hours) Lecturer: Dr.nl Principles of underground mining process. stoping. major equipment. Part B Surface Mining Fundamentals (14 lecture hours) Lecturer: Dr.tudelft.tudelft.nl Ding. choose mining method for different types of ore and/or orebodies. surface mining method classification. Aachen University of Technology Email: j. fundamentals of mechanical extraction methods .J. Ding. Rattmann. underground mining process . L.nl Introduction to the principles of surface mining.orebody access. build up the ability to analyse the orebody features. open cast mining system. mine closure. Written examination for all the 2 parts each weighs 50%. dr.

production rate and level determination.5D and 3D L-G approaches. Underground mine planning. Open pit mining: pit geometry and overall layout design. Ding. surface mining methods. L. 2. Methods for underground exploitation of metalliferous and other ores as well as coal and other minerals. L. Shaft sinking and equipping. pit dewatering. human working environment. bucket wheel mining. long range development and production planning. equipment selection and fleet optimization. explosives. Environmental and other effects of mining methods. Part A Underground Mining (21 lecture hours) Lecturer: Dr.nl Contents 89 . drilling and blasting. Open cast mining: area stripping techniques. health and safety. final pit optimization techniques – manual.Code: Course Lecturer TA3120 Mining engineering II (incl. room 148. Aachen University of Technology Email: j. support of underground workings. ext 84496 (part B + C) B. cutoff grade definition and grade control. stripping and spoiling strategies.deRuiter@citg. hazardous gases. special case handling (multiple-seam deposit.tudelft. Stages and phases in finding and exploiting a mineral deposit. 2D. dr. Underground mining methods: room-and-pillar. Reference readings will be recommended by the lecturers at the start of each section. sublevel caving and block caving. cut-and-fill mining. Ding. dump design and waste management. dr. drilling and blasting design. Surpac + Sampling) Ding. TA3110 Course notes provided by the lecturers.j. reclamation methods and planning. TA Email: b.tudelft. Mechanical breakage and excavation.ding@citg. shrinkage stoping. B. slope management and support. panel and bench design. B. etc).nl Mineral reserves. deep seems. floating cone. Rattmann. environmental considerations. dragline mining. B.ding@citg. stope-and-pillar sublevel stoping. TA Email: b. stripping strategies. explosives.tudelft. pushback strategies.nl World mining facts and figures.tudelft. mine development. Part B Surface Mining (21 lecture hours) Lecturer: Dr. stripping shovel mining. road heading technology. mine climate.Ding@citg. Environmental impact of underground operation. Aachen University of Technology (part A) ECTS: 7 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material TA1009. longwall mining. surface mining project development factors. Mine ventilation.nl Rattmann. Mineral resources. Part C Computer Aided Mine planning and Design – Surpac and Whittle Mining Software Application (28 lecture hours + 30 tutored practical hours) Lecturer: Dr. sequencing and scheduling. pit closure and rehabilitation methods and scheduling. mid to short range production planning.

Tutored practical hours for Part C.Introduction to the software conventions and principles. Pit optimization and push back scheduling using Whittle software – floating cone. help them to understand the whole process of a mine project development. computer lab shall be arranged and software installed for Part C. the inter-relationship among different factors and how they affect the decisions throughout the process. Mine design . drillhole sections. grade control. surface and underground drilling and blasting design. Classroom lectures aided with slides for all the 3 parts. orebody polygon digitizing. underground design. Topographic surface modeling.pit graphic design. in pit ramp and bench design. Any change of this arrangement will be announced prior to the commence of this course. surface and underground surveying. Drillhole data extraction. Organisation Examination Remarks 90 . Block modeling and detailed reserve estimation. enable them to handle different mining projects independently using available modern mining tools. project evaluation for Part C. multi-factor optimization. Goals To provide the students with full knowledge of different mining methods. Each part contributes equal weight to the final mark. orebody modeling. design tools. grade distribution. Database construction and data manipulation. LerchsGrossman techniques. Book writing examination for both Part A and B. graphic tools. resource estimation.

Handout 'magnetische scheiding' Theory of size reduction. T. deel GT Lecture notes TA3130/ta3300 'Grondstoffentechnologie II'. drying. Rem. Lectures with exercises Oral examination Contents Goals Organisation Examination Remarks 91 .C. filtration and fluidization. theory of sedimentation. ext. fluidisation. filtration. crush and grind circuits. magnetic separation and density separation. An understanding of the fundamental principles of liberation and minerals processing. Cost price calculation of unit-operations and cost price calculations of a process. de Jong. room 124.C. 86006 (part A) ECTS: 5 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material TA1009. part A and B.tudelft. P.Rem@citg. Crush instruments. ext 83617 (part B) P.Code: Course Lecturer TA3130-05 Minerals Processing dr. Principles of sedimentation.P.ir. room 125. Characteristics of suspensions and cyclones.R.nl dr.

Code: Course Lecturer TA3131 Practical Raw Materials Technology II dr.tudelft. The second part will be a series of separations to remove fines and concentrate the mineral on the basis of density or magnetic behaviour.vanderMeulen@citg. ext 86006 H.R. lab practical To provide hands on experience in the lab practices of mineral processing In the first part of the course.ir. Examination Remarks 92 . H. room 139. T. a mineral will be liberated from ore and a ball mill will be sized on the basis of labdata and required capacity. so as to predict the concentrate quality.P.. room 120. de Jong.nl Van der Meulen. ext 87848 TA3130 ECTS: 0 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Mineral processing.

niccolite. After an introduction in cutting and polishing opaque minerals. tennatite. ores will be analyzed using analytical techniques like XRD.L. Besides ores. goethite. One should be able to work out and interprete the results of such techniques. sfalerite) epithermal gold ore (gold. properties.en Pb-sulphosalts. J. identification of ore minerals by optical properties is the main subject. pyrite) magmatic nickel ore (pentlandite. sinters) Liberation analysis will be dealt with as well. Second Part To be able to apply other identification techniques and analytical methods (XRD. covellite. In part two. thermal analysis. magnetite) hydrothermal en sedimentary tinr ore (cassiterite) hydrothermal Ni-Co-arsenide ore (cobaltite. and structure and appearance of the minerals. ilmenite. chalcopyrite. Microscopie-practicumhandleidingen This course consists of three parts. First Part The goal is to gain basic knowledge of the most common ore minerals. Part three is a course on quantitative image analysis. Voncken. Also it learned to use a polarisation reflective light microscope and to identify the most important ore minerals using a polarization reflective light microscope.tudelft. and to apply them to images of microsctructures. pyrrhotite. and electronmicroprobe.H. concerning genesis. thermal analysis. ext 83618 J. electronmicroprobe) in the characterisation of the ore. XRF.nl ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material TA1900 Diktaat 'Ertsmineralogie'. tetrahedrite) hydrothermal silver ores (Ag. rammelsbergite) copper ore (chalcopyrite. and its application to microstructures and liberartion analysis.H. Part one is a practical in which a number of ores are analyzed using reflective light microscopes. associated minerals.Voncken@citg. enargite) mesothermal lead-zinc ore (galena. room 034.Code: Course Lecturer TA3190-05 Ore mineralogy Dr. intermediate products of raw materials technology (pyrometallurgy) will be analyzed (pellets. Third Part To gain basic knowledge of quatitative image analysis methods. bornite. hematite) chromium ore (chromite) Manganese ore (pyrolusite) 93 . arsenopyrite) iron ore (magnetite.L. XRF. Handleiding 'Introduction to Quantitative Image Analysis'. Contents Goals Organisation First part Making and preparing a polished section for reflection microscopy Introduction to optical properties of opaque minerals epithermal copper ore (pyrite.

The mark for the microscopy part is for the whole practical. rutile. thermal analysis. chromite. Attendance is marked per session. monazite.) Intermedaite productsa in raw materials processing (pyrometallurgy liberation analysis (lead-zinc ore) Second part Studying iron ores. The two other parts of the practical are compulsory. cassiterite.gold-bismuth ore (gold. Remarks 94 . Two polished sections of ores should be studied and the minerals identidied. bismuthinite) heavy minerals (ilmenite. XRF. and nickel ore applying besides optical microscopy. heavy minerals sands. arsenide ores. XRD. magnetite. and electronmicroprobe Third part Introduction to Quantitative Image Analyses Examination The last session of the microscopical practical is a test. etc.

hardening processes. stoichiometry and astoichiometry. Nernst-Einstein. but it is also a preparation for more profound follow-up courses.H. Voncken.nl Dr. in the last part magnetism and magnetic materials will be discussed. The final mark for TA3200 is calculated from the marks for the examination and practical classes as follows: (examination mark * 0. chemical reactions between solids. room 114. room 034. deformation. In part two. diffusion coefficient. magnetical anisotropy en shape anisotropy magnetostriction mechnical deformation of magnets manufacturing of some magnets ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Gaining insight in several aspects of solids.L. P.Voncken@citg. The course consists of a lecture part and a practical part. the following will be discussed: elementary aspects of diffusion. Meijvogel. Finally. the influence of defects on mechanical properties. materials science aspects of magnetic materials.H. ext 81721/86006 ST7031ta. The third part of the course is about the elementary aspects of sintering.H. (Two times per year). A number of aspects of magnetism and magnets will be discussed that will enable a better understanding of the nature of magnets. elementary aspects of plasticity. description defects. J.65) + (practicum classes mark * 0. models/calculations effect on mechnical properties hardening processes Diffusion described according to Fick. Voncken. Defects. such as defects in crystals. The manufacturing of some magnets will be dealt with as well.L. sintering. annealing. Examination by written test. ext 83618 J. J. hardening of materials stoichiomerty and nonstoichiometry. solid-solid reactions.35) = final mark Organisation Examination 95 . This knowledge is needed for some specialization in raw materials engineering. TA2050 Course notes Physical Chemistry of the Solid State The course TA3200 serves to provide the prospective raw materials engineer with the insight in a number of basic principles of the chemistry and physics of the solid state. nucleation.tudelft. diffusion. and description analogous to the theory of the reaction rate Stoichiometry and a-stoichiometry Nucleation and growth solid-solid reactions sintering (theory) grain growth and development of texture in a sintered compact types of magnetism. The first part of the course will deal with the following topics: defects in the crystal structure of solids (dislocation and their effect on the plasticity of materials.Code: Course Lecturer TA3200-05 Physical chemistry of the solid state Dr.L.

Meijvogel. Different student pairs are working on the experiments in a different order. room 034. ta2201 Course notes Physical Chemistry of the Solid state and Description of Practical Classes. Verkroost. T.35) = final mark. Therefore either the theory test of TA3200 should be passed. Voncken. or in case of a failed test.L. The final mark for TA3200 is calculated from the marks for the examination and practical classes as follows: (examination mark * 0. Voncken.Voncken@citg. Excersises and experiments are running simultaneously.65) + (practicum classes mark * 0. J.W. Report of experiments and interpretations of experimernatl results. ext 81721/86006 ta1200. ECTS: 0 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks 96 . Several experiments are conducted and and excersises are made.tudelft. J. The practical can only be attended when sufficient theoretical knowledge is present.nl Dr. all TA3200 classes must have been attended.L. There are also theoretical excercises concerning further widening of the knowledge of X-ray Diffraction and applications of crystallography. Students work in pairs. Widening of the understanding of the aspects tought in TA3200.H.L. Experiments and exercises concerning the theory of TA3200. P. by practical applications and excercises.H. ext 83618 J. room 114.Code: Course Lecturer TA3201-05 Practical Physical chemistry of the solid state Dr.H.

Y.tudelft. 1994 Handouts for the lectures The following issues will be discussed with reference to the mentioned book: . ext. Case Study with computers 30% Assignments: Complete a case study that comprises 30% of the final mark. Discussion and demonstration of various process examples. Capable of doing basic metallurgical calculations. Introductory thermodynamics.Electrometallurgy: aqueous electrowinning and molten salt electrolysis . waste water Rationale: To provide the student with an introduction to the process technology of primary and secondary metallurgy. Remarks 97 .Hydrometallurgy: unit operations covering leaching. HSC software for thermodynamic calculations will be introduced. Colin Bodsworth. Exercises with HSC software.82542 Y.Code: Course Lecturer TA3210 Extractive Metallurgy Dr. Learning outcomes: Overview and understand the basic technology of primary and secondary process metallurgy.Introduction to the economics of metals production . gaseous-state) extraction Processes . Written examination 70%. purification and metals sepation. The case study is compulsory.Metals refining using pyrometallurgical processes .Basic considerations of thermodynamics and kinetics in metals extraction and refining . Contents Goals Organisation Examination Teaching/Learning Methods: Lecturing.nl ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material The Extraction and Refining of Metals. Yang. Treatment of Transferable Skills: Problem solving skills are developed through the applied mass balance exercises focusing and various process metallurgical systems.Pyrometallurgical (solid-state.Environmental concerns: treatment of off-gas. liquid-state.Metal extraction routes: brief introduction for different metals . electrowinning and electro-refining .Yang@citg. room 145. slag and waste residues.

86030 TN4780tu Fysische Transportverschijnselen Course notes and handouts This course is designed for 3rd year students at Department of Geotechnology.Code: Course Lecturer TA3220 Fluid flow. The primary goal of the course is to gather more knowledge on transport phenomena in relation to the earth sciences (geology. Subsequently the attention is focused on heat transfer. In this course. among which: turbulence (and turbulence models).M. van den Broek. r. First. flow in separation equipment and gas-liquid flow. ext. petroleum engineering and raw materials technology). ext 86065 G.T. The course is organised with normal lectures and practicals of both laboratory experiments and computer simulations. heat sources (and sinks). and is an extension from their 2nd year course on transport phenomena (tn4780tu).tudelft. heat & mass transfer dr. Practicals (40%) + (open book) written examination (60%) ECTS: 4 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks 98 . After this course. free convection.205. mining engineering. aspects of fluid flow will be treated. the student should be able to tackle the general engineering problems related to the transport phenomena based on the general principles and methodology learnt. flow in an annular geometry.ir. room DL124c. and residence time distribution (RTD). In addition. Finally mass transfer is treated. 82542 Y. Sigon. three basic areas in relation to earth sciences are covered.G. Y. tel. W.M. and case studies will be conducted.nl dr. the modern computer simulation tool of computational fluid dynamics (CFD) will be introduced.Yang@citg. room 145. Covered subjects include electrical analogy. Yang. with attention for diffusion and convection mass transfer. lumped capacitance method and thermal radiation.

Code:
Course Lecturer

TA3231-05
Practical extr. Metallurgy II
dr. Y. Yang, room 145, ext. 82542 Y.Yang@citg.tudelft.nl ECTS: 2

E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents

J.A.M. van den Berg, room 133, ext.2531 Extractive Metallurgy (ta3210) Practical manual TA3231 Extractieve Metallurgie II A series of hydrometallurgical and pyrometallurgical experiments such as the reduction of iron ore with coke, matt smelting of copper sulfide ores, determination of the gross calorific value of coal and coke by the adiabatic bomb calorimeter and the carbon and sulfur determination with a LECO induction furnace, electrowinning of zinc.

Goals Organisation Examination Remarks 5 afternoons One written test of 3 hours and writing some reports. The mark for the test will weigh higher than the marks for the reports in the final examination mark.

99

Code:
Course

TA3370
Flow in rocks and soils (Introduction transport processes in porous media)
Dr. J. Bruining, room 212, ext 86032 J.Bruining@citg.tudelft.nl Prof. Ir. C.P.J.W. van Kruijsdijk Prof. Dr. S.M. Hassanizadeh. Ir. W.J. Plug Basis wiskunde en statistiek: WI1266ta, WI1228ta, WI1229ta,WI1230ta, WI1231ta, WI1275t, WI2034ta TA2090, chemieTA1200, Fys transport verschijnselen TN4780tu Lecture notes, , and information provided with E-mail A: Incompressible one-phase flow in porous media: Darcy’s law; inertia, slip en anisotropy; generation of stochastic random uncorrelated fields; various permeability averages B:Introduction of multi-phase flow: connate water, residual oil, relative two-phase and three-phase relative permeability and capillary pressure C: Transport contaminants: convection, diffusion, adsorption The main goal is to found a fundamental basis for one- and two-phase flow in porous media. Another goal is to develop programming skills e.g. by using EXCEL or MATLAB. The course forms the basis for the Master of Science course “Rock-Fluid Interaction: From pore to core”,and the applied courses in the Master of Science education. The course consists of 7 lectures of two hours and two half days of exercises. Homework assignments and summary of lecture notes in combination with an oral exam about the assignments. The homework assigments must be accomplished not later than one month after finishing the course. The marking is primarily based on an oral examination in which the homework assignments are discussed. The homework assigments must be marked as sufficient. Every student must make his own homework assignments, but programming work may be accomplished in teams of two persons or exceptionally three persons. ECTS: 3

Lecturer E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents

Goals

Organisation Examination

Remarks

100

Code:
Course Lecturer

TA3440
Petroleum engineering
Dr. P.L.J. Zitha, room DL130, ext. 88437 P.L.J.Zitha@citg.tudelft.nl dr.ir. J.D. Jansen, room 212, ext 87838, prof. ir. C.P.J.W. van Kruijsdijk, Prof. dr. P.K. Currie, Dr. J. Bruining, ECTS: 3

E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material

Aanbevolen: TA1009 Inleiding TA – module petroleumwinning. Het bijbehorende studiemateriaal is beschikbaar op Blackboard. 1) Jahn, F., Cook, M. and Graham, M.: “Hydrocarbon Exploration and Production”, Elsevier, 1998. 2) Handouts. Lectures: Petroleum life cycle. Unit conversion. Hydrocarbon properties Reservoir engineering 1 –volumetrics Reservoir engineering 2 – multi-phase flow Drilling and well technology Production technology and facilities Petroleum economics. Health, safety & environment Field management. New technology & research Provide an overview of the petroleum industry. Illustrate some of the the underlying physics. Illustrate some of the engineering aspects. Expose students to staff members of the petroleum engineering (PW) section. Give an impression of the research activites in the PW section.

Contents

Goals

Organisation Examination Remarks

Lectures Written exam

101

TA1900. Measured are: Bulk volume and bulk weight and the related matrix colume and matrix density. acoustics. The physical.Code: Course TA3500 Petrophysics 1 ECTS: 3 Lecturer E-mail Practical support Drs. ext. compressibility. Image analysis. Calculation of the gas-permeability of the two porous samples. chemical and mechanical concepts to define rock content. ext.html Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks 102 . rock behaviour and the related accuracy of measuring methods. Rudy Ephraim. conductivity.nl G. with a dry method and the wet/dry method. room 334. Experiments at the Dietz-laboratory. Estimation of the measurement errors and calculation of the accuracy of the measurements. K-H. porosity.tudelft. Wolf. AES0101. not enough participation in the exercises and no participation in the two practical assignments means no final examination. They cover a major part of this year lecture. room DL124c. have to be understood. Written exam + 2 reports Compulsorily attendance. of mainly sedimentary rocks. are related to properties like density. (natural) radiation. At the end of the lectures some often used log measurement tools are explained and lithologies are interpreted. exercises and on blackboard the course sheets Mixed lectures and exercises: Introduction to the identification. The student learns how to measure and interpret rock characteristics. Calculation of the porosity on the two porous samples. Before the lectures start. The practical reports will be credited for 30% of the final mark. The practical work is handed in as a report. permeability and capillarity are discussed. ext. Sigon. The syllabus.A. One morning/afternoon an appointment for porosity-permeability measurements and one morning/afternoon for image analyisis) For a better organization of the practical work in this course. TN4010ta Lecture notes. room 107. The practical work consists of: 1. related rock physics and rock textures. 2. 86029 K.A. register on the name-list at the student council. overhead sheets and exams of the previous years are on the TA-Network. In relation the definition of synthetic mineral content. measurement and use of physical rock parameters.A.icto. This work includes measurements on solid and porous cores.tudelft. room 336. 81946 (Image analysis). TA2910. 86030 Joost van Meel.A. This to define its mineral/fluid composition and geological/mechanical properties. This work includes a lecture by R.Wolf@citg. groups are formed for the practical work. In addition all information is placed at: http://blackboard. Appointments for the practical work are to be made with: Gerard Sigonor Joost van Meel The student is trained on the essentials in the interpretation of rock type/mineralogy.H. Alternating lectures and exercises + introduction to image analysis + 2 laboratory experiments (13 lectures of 3 hours including exercises. This work is done in groups of four students in the Dietz laboratory and each two students hands in a technical report.nl/login/gatewayframe. Rock mineral content and rock textures. Ephraim on image analysis and assignments for groups of 2 persons. TA1910. magnetics. lecture notes.M.

87846 G.G. ext. The course will be supplemented by a practical of 6 afternoons where the students will see the most important data-processing steps via exercises.Code: Course Lecturer TA3520 Introduction to reflection seismics Dr. This course is designed to: show the applications of signal processing in the seismic method. D v. migration) will be dealt with. 'Introduction to Reflection Seismology '. discuss the most important basic processing steps to come from raw seismic data to a migrated seismic reflection image of the subsurface. This allows the the students to obtain sufficient knowledge to attend the course Seismic Interpretation. room 224b. receivers and recorders). velocity analysis.G.G.G. Exercising with old exams: 5 hours Written exam.ir. This course is meant for third year students of Applied Earth Sciences Contents Goals Organisation This course is a series of lectures with a practical in data-acquisition (1 half-day in the field) and 6 half-days computer-exercises.Drijkoningen@citg. for sale at the concierge This course deals with the most important aspects of reflection seismics. Aspects of data acquisition (seismic sources. G.tudelft. Drijkoningen.nl ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material G. stacking. and of data processing (CMP processing.d. TN4560tu (Fourier analysis) Lecture notes: G. Burg TA1009 (ta1100). Preparation for exam: 20 hours. For this course half a day practical in data acquisition is compulsory (usually at the beach of Wassenaar). The exam consists of open question and the students gets 3 hours to work out the exam. Drijkoningen. The practical needs to be completed before the mark for the exam is delivered to the administration Examination Remarks 103 . Drijkoningen.

room 330. Finally. e. by means of pump and treat systems and injection wells (for remediation of groundwater contamination and enhanced oil recovery).. and poro-mechanical rock quantities. ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Basic understanding of Mechanics and Flow Dynamics Handouts The subsurface (shallow and deep) can be monitored from the surface by means of acoustic (seismic) and electromagnetic (ground radar) techniques.Code: Course Lecturer TA3530 Subsurface characterization Smeulders. it is also possible to steer and influence the properties of the subsurface. The properties and transport phenomena to be monitored are governed by poro-mechanical rock quantities and hydrodynamic laws. dr. the student should have an overview of the subsurface monitoring. Ruud Schotting. These applications will be discussed..Smeulders@citg. After the course.g. Lectures Written exam Goals Organisation Examination Remarks 104 .M.nl dr.tudelft. Both subjects are treated. characterization.J.D. The student should be familiar with basic transport and wave equations. e.J.ir. ext 87599 D.M. and remediation techniques. A survey is given of the fundamentals of the both.a.

2D and 3D and the physical principles underlying these descriptions are explained and illustrated with examples. room 217.Code: Course TA3540 Fields and waves with applications in Earth Science Dr. by Roel Snieder. 7 lectures of 2 hours each.C.tudelft. see http://blackboard.tudelft. diffusive and propagating wave phenomena are described in 1D. 88732 ECTS: 3 Lecturer E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Propedeuse en 2de jaar Lecture notes: ‘A guided Tour of mathematical physics’. E. Written exam Contents Goals Organisation Examination Remarks 105 . ext.nl dr.ir. Slob. Potential.nl/ This course provides the physical understanding of the mathematical description of fields and waves in Earth sciences at the basic level.Spetzler@citg. J. diffusive and wave phenomena. room 223. 86028 J. ext. Spetzler. To provide physical insight at the basic level of the partial differential systems of equations governing potential.

Hence a third discipline in which the geological sciences appear to be more involved are natural hazards: earthquakes.M.M. slopes and underground spaces. ext 85192 P. room 112. The above has resulted in civil engineering disciplines on the following headings: . volcanism. room 118. to start with. Maurenbrecher MSc P. D. situations where in Engineering Geologists are concerned with on a day to day basis: foundations of building and civil engineering structures.. loading and unloading in the ice-age life cycle but could be man induced: atomic explosions. Ngan-Tillard.Maurenbrecher@citg.ir. sturdy as it looks.J.nl L. flooding of large areas: concerns with regard to the Three Gorges dam in China inducing earthquakes under the reservoir loads in a seismically active area? The lecture series examines the eventualities and also provides practical projects to familiarise the student with investigative and design practices regarding foundations. There are even greater extremes which visit the earth and cause major changes in the environment such as meteorite impacts. is failing. landslips/erosion. ext 88969 Mrs. landslides blocking rivers. large marine mass movements. Sometimes the structures are not so obvious such as excavations that radically change the geometry of the ground surface.Tunnels and Underground spaces. starting with why the mining building. Also these excavations can be underground which require introducing “interface” structures to slow down or minimize displacement known as support structures.M. The exploration can be extensive as the variation in ground conditions able to restrain such forces can undergo deformation from a fraction of a millimeter to displacements extending to several kilometers at rates of a mm per year to those near the speed of sound The exploration examines. MSc. room 112.M. ext 83325 ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Good geological knowledge as given in the BSc program of TUD Applied Earth Sciences Department and contents of TA3700 (ta3100) Introduction to rock and soil mechanics Compilation of journal papers available on blackboard site for TA3620 Geological processes demonstrate that ground supports itself to varying degrees depending on superimposed natural and man-induced loads it receives. These three disciplines are described but do not cover all eventualities under “Ground Support”. ext 86843/ room 1.Code: Course Lecturer TA3620 Foundations of Engineering Geology P. Gareau. floods and storms.tudelft.dr. sudden massive flooding: Mediterranean or more recently the Black Sea or sudden failures of natural glacial lakes.Foundation engineering: .Slope stability and retaining structures .35 (LStevin). The lectures explore the type of loading that the ground can receive especially those caused by man but also by nature. 106 .

foundations and underground structures. had the potential to be solved satisfactorily but where ignorance (of geology) prevented this and where.Goals This new course addresses the following issues: . The lectures deal with historical development through major case histories over the years and how with this experience contemporary and future engineering geology problems are solved.Contemporary and future problems ready to be solved by engineering geologies using experience from the past and by embracing new technologies. through case histories. with the best will in the world. .Offer the student an insight. . Organisation Examination Remarks 107 . how problems are investigated and solved. which should be submitted at end of exam period. some problems are not solved satisfactorily. The results are submitted as a report. The students will be given individual projects to solve making use of their knowledge gained in other courses especially soil and rock mechanics and in geology for which they will be assessed (50%) together with a written open book individual examination (50%) in which the questions wil be phrased in such a way to reflect a meeting in which the engineering geologist is considered an expert and can advise and give opinions on many aspects of a project. earthquake or flood) Individual questions are set to each student as an ‘open-book’ exam.e. Up to three lecturers are involved each having had working experience in practice concerning slope stability and dams.That problems can be solved satisfactorily. potential natural hazards or deal with remedial measures after a catastrophy (i.

Each week. Students are exposed. Throughout the course. stress-strain relationships and criteria of failure in intact geomaterials.Code: Course Lecturer TA3700 Introduction to rock mechanics ECTS: 3 Mrs. students are asked to work on a tutorial and to hand out their detailed solution the week after. It is an application of mechanics on a large scale to a pre-stressed. The book shall be purchased at the Mijnbouwkundige Vereeniging or at your favourite bookshop before the beginning of the course. 112. Each group performs in the laboratory a comprehensive suite of tests on a reference material. room 109. /r. room 109. Rock mechanics is an applied science which deals with the response of ground to a natural or man-induced perturbation. foundation of dams. W. to the wide range of behaviours exhibited by rocks. The course consists of a series of lectures. practicals in the laboratory and sessions during which exercises are solved.E.J.35 (Stevin 1) ext 83325 D. . etc… Prerequisites Course material Contents Goals The main objectives of the course are the following: . long term subsidence above mines. r. naturally occurring and often highly variable material. R. Goodman. 112 (TA). In this course. e. John Wiley & Sons Note that the possession of Goodman book is mandatory. Special attention is given to the explanation of the principles of rock mechanics in linguistic terms and in translating them into equations.Determination of deformability and strength parameters from laboratory and field testing results. basic subjects of rock mechanics such as stress and strain are presented. stress re-distribution around excavation openings. ext 87757 None ‘Introduction to rock mechanics’. Ngan-Tillard. tutorials (30%) and written examination (60%) Organisation Examination Remarks 108 . 1. stability of boreholes. stimulation of oil reservoir. the fundamental aspects of rock mechanics are illustrated for various engineering applications.M.ir D. Tutorials will contribute to 40% of the final grade. 2nd edition.Verwaal. They are divided in small groups.J.g..J.tudelft..ir D. in the laboratory.nl E-mail Other teachers Practical support Mrs. ext 81326 A.Assessment of in-situ stresses. Hookes’s law and Mohr Coulomb criterion of failure. Practical in laboratory (10%). .M. Typical behaviours are then reported to the whole class in interactive presentations. Mulder. Ngan-Tillard. . . 1989.35 (Stevin 1) ext 83325 Ing. Tutorials on constitutive models and criteria of failure are fed with the data collected in the laboratory by the students.Understanding of the micro-mechanisms involved in rock deformation and of their macroscopic description.dr.M.dr. ext 86843. excavation of slopes and tunnels.Ngan@citg. ext 86843/room 1.Familiarity with the use of Mohr circles.Ability to apply to simple engineering situations. r.

(2004) Petroleum Geosciences. Luthi. as well as his interaction with other disciplines such as reservoir engineering.M. This is first illustrated in concepts and then in a few relevant case studies. Fluid Flow in Rocks Gluyas J. and petrophysics. geophysics. room 260. Written exam Goals Organisation Examination Remarks 109 .Luthi@citg. appraisal development and finally abandonment. 86019 S. Some exercises and hands-on practicals may be included. Material on hand includes among others cores. S. The course consists of lectures.tudelft. The life of a reservoir is discussed from initial basin studies to exploration. The task of the petroleum geologist during these various phases is illustrated. logs and seismic lines. & Swarbrick R. Blasckwell Publishing.M.dr.nl ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents General Geology. The objective of this course is to give the student a thorough introduction into petroleum geology. This course gives an overview of the conditions that are necessary for oil and gas to accumulate in reservoirs.Code: Course Lecturer TA3820 Petroleum Geology prof. ext.

This report will be graded and discussed on return in Delft. TA1910.W.C.nl Dr. TA2921 Om deel te kunnen nemen dient voor al deze vakken een voldoende (5 of hoger) te zijn behaald) Handout fieldwork Vesc During the geological fieldwork. ext 83628 J. approx. Blom. Weltje. G. this mapping exercise should result in a report on the geology. groups of two students will map an area of ca. 40 km2 in the French Pre-Alps. after which the final report will be written. a stratigraphical column as well as a number of geological cross-sections. 60 km east of Montelimar. TA2920. to be mapped independently over the next three weeks. van Tooren ECTS: 6 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents TA1900. room 231. TA2911. M. dr. This should result in a preliminary report on the geology in the studied area. M. For each area. parts the local stratigraphy will be studied by means of an excursion.tudelft. TA2910.J. TA2900. a geological.M. Report Goals Organisation Examination Remarks 110 . Donselaar. The fieldwork will take place over a period of three weeks in the French Pre-Alps in the environment of the village of Vesc (Drôme). exercise in working independently on a project as a team write a geological report. On the first day. selected areas of 40 km2 will be assigned to groups of two students.Blom@citg.Code: Course Lecturer TA3942 Geological Fieldwork (Vesc) Drs J. drs.C. TA1911. independently map and construct cross-sections of geological geometries. After that. This course is designed to: independently gain insight in the coherence of geological phenomena. tectonical and an observation map.

numerical methods for initial value problems.vermolen@ewi.tudelft. interpolation. finite differences. HB05. HB07.J. numerical integration. ECTS: 3 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks 111 . open questions. Lectures Closed book exam during 3 hours. non-linear equations To understand and be able to apply numerical methods and to be able to estimate the error made in the approximations of the calculated results.j. toestel: 87291 wi1266ta ( Analyse). EWI. EWI.050. wi2041ta (Lineaire Algebra).Code: Course Lecturer WI3097ta Numerical Analysis F. wi2034ta (Differentiaalvergelijkingen) en Matlab-practicum. Vermolen. tst 87298 f. truncation errors.nl P. Critical consideration of numerical solutions. boundary value problems.280. Wilders. To be announced Rouding errors.

Code: Course Lecturer WI3097tu-p Numerical Mathematics. To put the terms and theory discussed in the course WI3097tu into practice. phase three: the report. Working-outs of both assignments must be handed in as reports. among others including obligatory instruction meetings. tel 87291 (coordinator) p. At the end of each phase contact with the lecturers is needed for obtaining the necessary approvals. Phase one: the analysis. Registering for the practical work needs to be done electronically using the TAS system at latest in the first week of the third period via the WI3097tu-p Blackboard site.wilders@ewi. The practical work is done according to a fixed. ECTS: 1 E-mail Other teachers Practical support Prerequisites Course material Contents Goals Organisation Examination Remarks 112 . The numerical algorithms are processed in Matlab.Wilders.tudelft. phase two: the implementation. Insufficient reports can be supplemented. Reports will only be taken into account if these intermediate approvals have been obtained. The assignments contain problems based on scientific applications. Apart from fixing the days and time on which the practical work can be done. The practical work is completed (no grading is done) when both reports have been approved Students that have completed the Matlab practical WI2255TA can ask for exemption of the Matlab introduction exercise.nl Diverse docenten WI3097tu Practical work manual and Matlab manual.. At the obligatory instruction meetings the assigments are distributed and phase one will be processed. Mkw-4. the schedule also defines the time-span for each of the assignments.P. The evaluation is done on basis of the two reports. See the WI3097tup Blackboard site for further information regarding the course material. practical work dr. HB 05. The period is divided in three phases. regular schedule.050. A detailed schedule can be found on the Blackboard site. Every student is required to complete the Matlab introduction exercise and two assignments.

Extr. Metallurgie II Fluid dynamics in metall.6.7 Oude vs. studiejaar 2004-2005) Oude Code ta1100 ta1921 ta2010 ta2350 ta2300 ta3000 ta3010 ta3100 ta3300 ta3330 ta3331 ta3340 ta3450 ta3510 ta3630 ta3660 ta3680 ta3720 ta3770 ta3900 ta3941 ta4230 Nieuwe Code TA1009 TA1913 TA2009 TA2050 TA2201 AES0101 TA3006 TA3700 TA3130 TA3230 TA3231 TA3240 TA3820 TA3370 TA3520 TA3530 TA3540 TA3620 TA3009 TA3190 TA3942 TA3200 Naam vak Inleiding TA Geologisch werkbezoek Project TA. nieuwe vakcodes (m. deel GT Data analyse Practicum Mijnbouwchemie Beeldanalyse Thesis/individual project Introduction to rock and soil mechanics Raw materials technology Metallurgical processes Prac.i. processes Petroleum geology Flow in rock and soils Introduction to seismics Subsurface characterization Fields and Waves Foundations of engineering geology Field exploration/exploitation Ore mineralogy Geological fieldwork (Vesc) Fysische chemie van de vaste stof ECTS 3 2 8 3 4 0 8 3 6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 6 4 113 .v.

. 114 .

.................... Klachten........ Studielast en studeerbaarheid .. Administratie .. Faciliteiten .....................Studentenstatuut 7......................................................142 14..........................................138 9............................................... Stage ................................................................................................................................................................................................... bezwaar en beroep .........133 6.......................................................146 115 ....... Organisatie rond het onderwijs...139 10.........................................................131 4...................................................133 5................. Inleiding.............................138 8..........................................................142 15..............135 7.............................................. Studieadvies ................................................................ Visie op de kennisoverdracht........................................................................140 12....................130 2............................ Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut ................... Omschrijving van het onderwijs.......................141 13.................... Verantwoording van de opleiding . Studiekosten...................................................................139 11....................... Voorlichting en informatievoorziening .................................143 16.................................................144 17. Afstudeerproject .................................130 3......................................... Evaluatie en kwaliteitszorg ............................................................................................. Studentenstatuut 1...................................................................................... Studiebegeleiding.................

1. benutting en 116 . Waar nodig zal in dit Statuut naar de OER worden verwezen. Verantwoording van de opleiding 2. − de regels rond studievoortgang en –begeleiding. HTS) heeft de opleiding Technische Aardwetenschappen een hoger abstractieniveau en omvat zij elementen die de afgestudeerden in hun beroepspraktijk in staat stelt een wetenschappelijk verantwoorde benadering te kiezen. − de samenstelling van de bachelor.& developmentfuncties in de olie.EN EXAMENREGELING? In de Onderwijs.1 WAT VIND JE IN DE ONDERWIJS. 1. In vergelijking met opleidingen in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO. Daardoor is de afgestudeerde ingenieur Technische Aardwetenschappen inzetbaar in leidinggevende en research.t.Studentenstatuut 1.en Examenregeling.1 RELATIE TUSSEN DE OPLEIDING EN WETENSCHAPSGEBIED/BEROEPENVELD In verband met de breedte van de betrokken industriële sector en de vereiste diepgang in het onderwijs. − Detail-informatie over vakken vind je in de studeerhandleiding. tijdvakken en frequentie van de tentamens. de master en de betreffende exameneisen.en Examenregeling vind je: − de algemene regels over de vorm van de tentamens.en Examenregeling (OER) maakt deel uit van het studentenstatuut. De relatie tussen de opleiding en het wetenschapsgebied/beroepenveld komt bij de voortgang in de opleiding in toenemende mate tot uitdrukking in de eindtermen van de afzonderlijke onderwijseenheden.b. De Onderwijs. 2. de uitslagen van de tentamens en hoe die worden bekend gemaakt. 2.en buitenland) en in vergelijkbare functies op het gebied van technische aardwetenschappen bij ingenieursbureaus en bij de (semi)overheid.en Examenregeling. − de praktische zaken: hoe wordt wat aan de student bekend gemaakt? − een beschrijving van de organisatie rond de opleiding. biedt de faculteit in het kader van de opleiding tot ingenieur Technische Aardwetenschappen in 2004-2005 vier mastervarianten aan.2 WAT VIND JE IN DIT STUDENTENSTATUUT? In het Studentenstatuut staat: − beschrijvende informatie rond de opleiding. Inleiding In dit opleidingsdeel van het Studentenstatuut staat aangegeven wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn van de faculteit en de student. de geldigheidsduur en het inzagerecht. Het doel van dit statuut is om deze rechten en verplichtingen te expliciteren en zowel studenten als faculteit in staat te stellen elkaar op hun verplichtingen te wijzen. ingenieur Technische Aardwetenschappen zich in één van deze richtingen profileren. − de samenstelling van de propedeuse en de exameneisen. de uitgangspunten van de opleiding. Hierdoor kan de a. en op enkele onderdelen de nadere uitleg van de regels in de Onderwijs. de volgorde.of grondstoffenindustrie (in binnen. Het studentenstatuut wordt aan het begin van het eerste jaar uitgereikt.2 OMSCHRIJVING EN ANALYSE VAN HET BEROEP (BEROEPSPROFIEL) Ingenieurs Technische Aardwetenschappen zijn breed opgeleide professionals die oog hebben voor alle theoretische en praktische aspecten van activiteiten m. − de algemene regels over vrijstellingen. Het Studentenstatuut geeft dus een aanvulling op de Onderwijs.s.

Deze uren worden besteed aan colleges. praktische oefeningen.1. Vanaf 2003 worden voor de TA studenten 3 Mastervarianten aangeboden: Resource Engineering.1. Petroleum Engineering & Geosciences.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 3. Methoden 117 . Dit kan zijn in de vorm van lidmaatschap van het bestuur van de studievereniging of een studentenvereniging of de organisatie van activiteiten. Zij dienen de vele geotechnische problemen zelfstandig te kunnen analyseren en oplossen.1.4 Het programma van ieder studiejaar bestaat uit onderwijseenheden tot een omvang van 60 ECTS (1680 studie-uren). 3. 2. zelfwerkzaamheid en tentamens. Buiten-curriculaire activiteiten 3.3 De afdeling vindt het belangrijk dat studenten zich ook naast de opleiding ontplooien. De aanbevelingen van deze groep zijn bij de definitieve invulling van de onderdelen van het programma meegenomen. Ter ondersteuning hiervan worden door de universiteit faciliteiten geboden. Om na te gaan of de opleiding aan deze eis voldoet is het programma van de opleiding in de concept-fase voor advies voorgelegd aan een adviesgroep. ingesteld door de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO).5 jaar en een keuzeprogramma van 6 maanden. Doel van de opleiding Opbouw van de opleiding Het Bachelor programma is vanaf 2002 stapsgewijs ingevoerd en bestaat uit een gemeenschappelijk programma van ca.Studentenstatuut gebruik van aardkorst en aardoppervlak. 2. onafhankelijk van het 3e jaarsprogramma dat is gevolgd. Wel dient het Propedeutisch diploma te zijn gehaald en wordt als richtlijn voor toegang tot de Masterprogramma’s 150 ECTS aangehouden.3 OMSCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE WETENSCHAP/HET BEROEP IN ZIJN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT Het wetenschappelijk profiel van de opleiding combineert aardwetenschappelijke kennis met technische know-how. zo mogelijk in een breed interdisciplinair samengestelde groep. waarbij duurzaam gebruik van de ondergrond en het milieu belangrijke aandachtspunten zijn. Zie hiervoor de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten van de TU Delft. en Engineering Geology. trachten te komen tot vernieuwing en optimalisatie van het oplossen van geotechnische problemen.2 Zie OER artikel 3. Daarbij houden zij rekening met de invloed van de gekozen oplossing op het milieu en met de maatschappelijke aspecten van het probleem. De ingenieur Technische Aardwetenschappen zal vanuit dat profiel. De ingenieur Technische Aardwetenschappen moet in staat zijn op deze ontwikkelingen in te spelen. 3. 2.4 OMSCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP INGESPEELD WORDT OP DE ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP/HET BEROEP/DE MAATSCHAPPIJ IN HET ALGEMEEN Ontwikkelingen in de maatschappij vertalen zich in steeds hogere eisen aan winnings.en verwerkingsprocessen van delfstoffen en aan het in kaart brengen en oplossen van geotechnische problemen.1 3. Omschrijving van het onderwijs 3.1. TA studenten kunnen in ieder Masterprogramma instromen.

6 Binnen het programma van de opleiding zijn nog geen flexibele leerwegen vastgelegd.1.3 UITVOERING VAN ONDERWIJS Aandeel van de gehanteerde onderwijsvormen op het totaal van het aantal studieuren 3. die daartoe door de Examencommissie is gemandateerd.7 Indien er meerdere studenten voor deelname aan uitwisselingsprogramma's en er slechts een beperkt aantal plaatsen zijn dan wordt er geselecteerd op studievoortgang. het geven van feedback op de gedane zelfstudie en het structureren van de komende zelfstudie-uren. Vereiste opleiding en ervaring van onderwijzend en begeleidend personeel 3.2.2 Het doel van een hoorcollege is het demonstreren van de nieuwe leerstof. zwangerschapsverlof of anderszins wordt getracht op zo kort mogelijke termijn vervanging te regelen.2. Praktische vaardigheden 3.1 Praktische vaardigheden worden aangeleerd in de verschillende practica.3.Studentenstatuut 3. zwangerschapsverlof of anderszins 118 . Binnen de richting Grondstoffentechnologie kan gekozen worden voor tussen twee internationale afstudeervarianten "European Mining Course" (EMC) en "European Mineral Engineering Course" (EMEC). practicum en opdracht.5 In het programma van de opleiding zijn 3 mastervarianten gedefinieerd.a college. Functie en doelen van de onderwijsvormen en praktische vaardigheden 3. instructie. 3. Petroleumwinning en Geowetenschappen en Ingenieursgeologie. studieresultaten en motivatie.2 GEHANTEERDE ONDERWIJSVORMEN In de studeerhandleiding voor de individuele vakken (zie de studiegids 2005-2006). Dit betreft o. Indien dit niet mogelijk Vervanging van docenten bij ziekte. Bij een instructie is de interactie tussen student en docent erop gericht de opgedane kennis praktisch te leren gebruiken.3.2 In geval van afwezigheid van docenten wegens ziekte. Flexibele leerwegen 3. te weten: Grondstoffentechnologie. hierin wordt dus zowel nieuwe stof aangeboden als aandacht besteed aan het gebruiken hiervan. in deze volgorde. Criteria voor deelname aan uitwisselingsprogramma's 3. de onderzoeksstage en in de afstudeerperiode.3 Per ECTS (= 28 studie-uren) worden maximaal tien college-uren gegeven of maximaal tien halve dagen practica. In overleg met de studieadviseur kan met de individuele student een flexibele leerweg worden afgesproken. Indien de student studieonderdelen elders wil afleggen dient hiervoor voorafgaand aan de uitwisseling een regeling te worden getroffen met de betreffende regelaar. is per onderwijseenheid aangegeven wat de gehanteerde onderwijsvormen zijn. Een practicum wordt gegeven om vaardigheden te oefenen.1 Voor zover van toepassing wordt onderwijzend en begeleidend personeel geselecteerd op de juiste opleiding. Omschrijving van de mastervarianten 3.1. het uitleggen van notoir moeilijke punten. gedurende het praktisch werken.2.1. Voor beginnende docenten is er verplichte docententraining. Een colstructie is een mengvorm van college en instructie. 3. Bij sommige onderwijseenheden kan een combinatie zijn aangegeven.

2 Keuzevrijheid t. het tentamen en de nabespreking van het tentamen.3. omvat naast de onderdelen waarvan de inhoud is geprogrammeerd ook studieonderdelen die de student zelf in moet vullen: de vrije keuzeruimte en het afstudeerwerk. het volgen en samenstellen van het onderwijspakket 5. maar de studenten ook inspireert om zich de nieuwe kennis eigen te maken en te verwerken.3. De Masterfase. inzicht en vaardigheden bij te brengen die als basis noodzakelijk zijn om als ingenieur Technische Aardwetenschappen te kunnen functioneren. Binnen de Bachelorfase is in het 3e jaar enige ruimte die naar eigen inzicht in te vullen is met één of meerdere vakken. De studielast of de omvang van de onderwijseenheid wordt aangepast als uit enquêtes en evaluaties blijkt dat de feitelijke studielast voor de gemiddelde student aanmerkelijk afwijkt van de geschatte studielast. 119 . inzichtgeving en aanleren van vaardigheden 4. Om dit te bereiken wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen instructies en hoorcolleges. Visie op de kennisoverdracht 4. zoals deze per september 2003 is ingevoerd. de zelfwerkzaamheid.3 SPREIDING VAN DE STUDIELAST VAN HET PROGRAMMA OVER HET STUDIEJAAR EN DE OPLEIDING Bij de vaststelling van het rooster wordt per onderwijsperiode bepaald hoe de studielast gespreid is.1 VISIE OP LEREN EN ONDERWIJZEN Leren vereist het opdoen en verwerken van nieuwe leerstof. 4.v. 4. Ook de gekozen onderwijsvormen activeren en inspireren de studenten zodanig dat voldoende gerichte zelfstudie wordt uitgelokt.1 In het uniforme basisprogramma van de eerste twee studiejaren wordt getracht de student kennis. het college.1 STUDIELAST PER ONDERWIJSEENHEID In artikel 17 van de OER 2005-2006 wordt verwezen naar de jaarprogramma’s waarin per onderwijseenheid aangegeven is hoe groot de studielast is. De colleges en practica van een zelfde deelgebied worden in een logische volgorde ingeroosterd.a. Dit betreft onder meer voorlichting over de onderwijseenheid. De student wordt hierin gestimuleerd door de docent. Ieder studiejaar van de opleiding heeft een studielast van 60 ECTS. Kennisoverdracht.2 BEREKENING VAN DE STUDIELAST De eerste vaststelling van de studielast van een onderwijseenheid vindt plaats op basis van een inschatting gebaseerd op de bruto studietijd omvattende alle tijd die met het studeren in verband staat. 5. die niet alleen nieuwe kennis aandraagt.2 VISIE OP DIDACTISCHE PRINCIPES Actieve participatie van de student in het geboden onderwijs verhoogt de kennisoverdracht.3 UITGANGSPUNTEN VOOR DE INRICHTING EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING 4. 4. Studielast en studeerbaarheid 5. 5. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een onderwijskundig verantwoorde volgorde van de onderdelen van het programma en een zo gelijkmatig mogelijke spreiding over de onderwijsperioden van de studielast van het programma.Studentenstatuut blijkt zullen maatregelen worden getroffen om de studenten zo min mogelijk hinder hiervan te laten ondervinden.

6. Deze definitie is tot stand gekomen op basis van de volgende redeneringen: − Het studieprogramma wordt zo opgezet dat een optimaal resultaat kan worden gerealiseerd.Studentenstatuut 5.1 FUNCTIE EN DOELEN VAN STUDIEBEGELEIDING Algemene studiebegeleiding is gebaseerd op inventarisatie en analyse van studieproblemen in de opleiding en heeft ten doel het voorkomen dan wel tijdig signaleren en oplossen van studieproblemen. de voor de student benodigde studietijd en de beschikbare studietijd". Advies over Studeerbaarheid van onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs. De faculteit zal zich tot het uiterste inspannen een studeerbaar programma te realiseren. 5. Rapport van de commissie Wijnen. op de interesse en eigen doelen van de studenten en als er voldoende rekening is gehouden met de omgevingsfactoren". 5. leermiddelen. leerdoelen. − Gegeven de te bereiken eindtermen is het leerresultaat voor iedere student afhankelijk van de verhouding van de bestede tijd en de benodigde tijd. Studiebegeleiding is bedoeld voor alle studenten van de opleiding. In de praktijk zal deze analyse zich richten op studieconcept. werkvormen. − Hoe lang de student uiteindelijk over de studie doet wordt bepaald door de studeerbaarheid van het programma. studievoortgang en personele organisatie. − Het op een bepaald moment feitelijk bereikte leerresultaat is het resultaat van leerinspanningen van de studenten.EN TENTAMENROOSTERS Om te komen tot waarborging van de studeerbaarheid worden het programma als geheel en de daarvan deel uit makende onderwijseenheden periodiek kritisch geanalyseerd aan de hand van bovenstaande criteria. leerstof. Studiebegeleiding 6. − De benodigde studietijd hangt af van aanleg. roosters. 1 Te doen of niet te doen. toetsing. voorkennis en leervermogen van de student en de effectiviteit van het programma van de opleiding. voorkennis en leervermogen. − De studeerbaarheid geeft aan in welke mate het programma een nuttig beroep doet op de tijd van de student. November 1992. De Opleidingscommissie beoordeelt de analyse en stelt zonodig maatregelen voor. studielast. − De hoeveelheid tijd die een student besteedt is maximaal gelijk aan de beschikbare tijd en hangt verder samen met een eigen prioriteitstelling. 120 .EN TENTAMENROOSTER De inroostering van de vakken is zodanig dat voor elk vak de vereiste voorkennis aanwezig is.6 CRITERIA VOOR EEN STUDEERBAAR ONDERWIJS. eindtermen. Het onderwijsrooster bevat voldoende ruimte voor zelfstudie om de aangedragen kennis van iedere afzonderlijke les tijdig daarna te kunnen verwerken.4 CRITERIA VOOR DE BEPALING VAN STUDEERBAARHEID Criteria voor de bepaling van studeerbaarheid worden gevonden in de definitie van een studeerbaar programma1: "Wij spreken van een studeerbaar programma wanneer er geen duidelijke belemmeringen vallen te constateren in de afstemming op de aanleg.5 WAARBORGING VAN DE STUDEERBAARHEID EN VAN STUDEERBARE ONDERWIJS.

Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: DD SA BO S OD AR : : : : : : Desbetreffende docent Studieadviseur Bureau Onderwijs en Studentenzaken Studenten Advies Buro /Student Facility Center Opleidingsdirecteur Afstudeerregelaar Vormen van begeleiding Tabel 6. Deze mentor ontvangt hiervoor een financiële vergoeding.2. Daarnaast worden er bij de vakken Analyse en Mechanica begeleide-zelfstudiebijeenkomsten georganiseerd. De uitkomsten van deze evaluaties worden aan de studieadviseur ter beschikking gesteld. waarin informatie is opgenomen die van belang is voor een goede voortgang van de studie. Na afloop van iedere onderwijs/tentamenperiode worden de studieresultaten beoordeeld en zonodig worden de aan het tentamen deelnemende studenten geënquêteerd.Studentenstatuut 6.2 Voor de begeleiding van de student zijn veel personen en instanties beschikbaar. worden groepjes eerstejaars begeleid door een getrainde ouderejaars student. Wijze en methoden van begeleiding 6.1 De decaan draagt zorg voor studiebegeleiding van studenten. In onderstaande tabel is dit per onderwerp aangegeven. Studenten kunnen op ieder moment met de studieadviseur in contact treden voor overleg en advies over hun studievoortgang. De met XX aangegeven instantie is het eerst aanspreekbaar. Gewoonlijk zal hiervoor een afspraak gemaakt moeten worden. die kan besluiten individuele studenten voor een gesprek op te roepen.2. die voor de opleiding zijn ingeschreven. Om de begeleiding goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van eerstejaars studenten. Studiebegeleiding Voor de studie Doelen. Voor het eerste jaar is een studiebegeleidingssysteem georganiseerd dat er speciaal op gericht is om studenten bewust te laten omgaan met de overgang van VWO naar universiteit. mede ten behoeve van de oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Deze zijn opgezet om studenten vakinhoudelijke studiebegeleiding te bieden bij de twee vakken die als moeilijk bekend staan. Hiervoor wordt jaarlijks de studiegids uitgegeven. inhoud en aard van de studie Benodige kennis en startvaardigheden Deficiënties X DD X SA x xx xx BO x S OD xx x x AR 121 .2 COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE STUDIEBEGELEIDING 6.

Zelfstudie Studieloopbaanbegeleiding en hulpverlening Toetsen.Studentenstatuut Propedeuse/doctoraal Onderwijsorganisatie en personen Rooster en leerplan Didactische werkvormen incl. examen en studievorderingenbeleid Materiële voorzieningen en middelen Keuzemogelijkheden Stage en stageplaatsen Stage buitenland Scriptie Afstuderen Mogelijkheden arbeidsmarkt Solliciteren Vervolgstudies Keuze afstudeerprogramma Deficiënties Specifieke studievaardigheden Studievoortgang Studieproblemen Capaciteiten Motivatie Studiekeuze Tekorten vooropleiding Persoonlijke problemen Plannen en studeren (Practicum) groep Klachten over docenten Aanvragen afstudeerfonds Registratie van studievertraging Omzwaaien Inlichtingen van College van Beroep voor de examens Inschrijvingsrechten en plichten Voorlichting/uitleg regels en richtlijnen DD X Xx SA x x x xx x x xx BO x xx S OD xx x x AR x x xx xx x x x x x xx xx xx xx xx x x x x x x x x x x x x x xx x x x x xx X X X X X x x x xx xx x x x X X X X x xx xx xx xx xx xx xx xx xx X Xx X xx x x xx xx xx xx xx xx x x x x x x 122 .

3 In paragraaf 6.Studentenstatuut Na de studie Beroepsontwikkelingen 'Bijblijven' Functioneren in beroep Vervolgstudies Randvoorwaarden Studiefinanciering Tempobeurs/prestatiebeurs Woning Emancipatie Handicap Gezondheid Psychologische test Psychologische problemen Ongewenste intimiteiten Leef. studieadviseur. indien daartoe aanleiding is. stagebegeleider of afstudeerbegeleider en dergelijke een spreekuur hebben. wel wordt verwacht dat hij op de oproep reageert.EN UITSTROOMBEGELEIDING Informatie voor de instromende studenten is zoveel mogelijk opgenomen in de studiegids. is dit in de studiegids en op de deuren van de betreffende medewerkers en/of naburige publicatieborden aangegeven.3 SPREEKUREN Indien een docent.en werkomstandigheden op de faculteit DD X Xx SA x BO S OD xx AR x x X DD xx SA x xx BO S xx x xx X X xx x x x xx xx xx x x x xx xx x xx x x OD AR xx 6. Indien een student van één van de andere vormen van studiebegeleiding gebruik wil maken. De student is niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan. Deze kan behulpzaam zijn bij een eventuele overgang naar een andere opleiding. Wanneer komt men voor studiebegeleiding in aanmerking 123 .1 is reeds aangegeven dat de studieadviseur.2.4 IN. wordt dringend aangeraden tijdig in contact te treden met de studieadviseur. Studenten. 6.2. 6. studenten kan oproepen voor overleg of advies. zal hij zelf het initiatief moeten nemen. die besluiten de opleiding niet verder voort te zetten. Daarnaast is het mogelijk een bericht voor een docent achter te laten in zijn of haar postvak bij het desbetreffende sectiesecretariaat of de docent een e-mail bericht te sturen.

2. Tevens zal de student inzicht dienen te verkrijgen in de organisatie en cultuur van het bedrijf of de instelling. Studieadvies 7.4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN De kosten voor het uitvoeren van de stage komen in principe voor rekening van de student.2 PLAATS IN HET CURRICULUM Binnen de bachelor. De stagecoördinator ondersteunt de student bij het vinden van een geschikte stageplaats. zijn soms beurzen beschikbaar. Het niet-bindend studieadvies wordt uitgebracht aan het eind van het eerste studiejaar door een door de decaan benoemde studieadviescommissie die daartoe zelf de criteria vaststelt.of masterfase kan een stage plaatsvinden binnen de vrije ruimte. Tijdens de stage dient de student na 4 à 6 weken een voortgangsrapportage (maximaal 2 pagina's) naar de begeleidende docent en de stagecoördinator te sturen. De coördinator maakt een afspraak met een docent die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de desbetreffende stage. Na de stage vult de student een evaluatieformulier in waarin hij/ zij de organisatie en de inhoud van de stage beoordeelt. De omvang bedraagt maximaal 14 ECTS.1 FUNCTIE EN DOEL VAN STAGE De student leert zelfstandig een project aanpakken in een ingenieursomgeving waarbij de student de kennis opgedaan in de eerste drie studiejaren kan benutten. In beide gevallen stelt de coördinator in samenwerking met het bedrijf of de instelling een stagecontract op waarin de afspraken tussen student en bedrijf op papier worden gezet. 8. ook binnen het afstudeerproject.1 REGELING STUDIEADVIES Zie OER 7. 8.Studentenstatuut 7.2 CRITERIA VOOR HET STUDIEADVIES Binnen de opleiding wordt geen bindend studieadvies na het eerste studiejaar uitgebracht. Voor stages in het buitenland. 8. 8. De student heeft zelf een stage gevonden. Stage 8. Een onvoorwaardelijk positief advies over de voortzetting van de opleiding wordt gegeven als meer dan drie kwart van de 60 ECTS zijn behaald. Dit formulier komt samen met het verslag in een bestand dat beschikbaar is voor andere studenten voor eventuele aansluitende stages. 8. In sommige gevallen geeft het bedrijf of instituut een stagevergoeding. beoordeelt de aangeboden plaats en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de stage op de betreffende plaats uit te voeren.5 CRITERIA VOOR DE BEOORDELING De beoordeling van de stage vindt plaats aan de hand van een door de student op te stellen 124 . De student dient zich een half jaar voor aanvang van de stage te melden bij de stagecoördinator van de Mastervariant waar de belangstelling naar uitgaat. indien de coördinator dit niet zelf kan zijn.3 ORGANISATIE Er zijn 2 mogelijkheden: 1. Hij/ zij stapt hiermee naar de stagecoördinator die beoordeelt de aangeboden plaats en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de stage op de betreffende plaats uit te voeren.

De hoogleraar blijft in beide gevallen verantwoordelijk voor de begeleiding en de beoordeling. De evaluatie vindt plaats aan de hand van een uitgebreide enquête.Studentenstatuut verslag over de stage en een mondelinge presentatie. onder leiding van een hoogleraar. ook tot uitdrukking komend in de wijze van presenteren van de resultaten. Criteria voor de beoordeling zijn het wetenschappelijk dan wel technologisch niveau van de werkzaamheden en de wijze van verslaglegging daarvan. 9. 9. 9. 9. De overige regelingen met betrekking tot de afstudeeropdracht zijn ook hier van overeenkomstige toepassing. 9. 10.4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN De extra kosten voor een (gedeeltelijke) externe uitvoering van een afstudeerproject komen in principe voor rekening van de student.5 CRITERIA VOOR DE BEOORDELING Het afstudeerproject wordt beoordeeld op de praktische uitvoering. − Een beschrijving van de opgedragen werkzaamheden en de resultaten daarvan. universitair hoofddocent (UHD) of universitair docent (UD) uitgevoerd. In sommige gevallen geeft het instituut of bedrijf een vergoeding. Hierin dient in ieder geval te zijn opgenomen: − Een beschrijving van de ontvangende organisatie en de inrichting daarvan. voert overleg met de hoogleraar die de begeleider is en verleent de student in geval van een positieve beoordeling toestemming de afstudeeropdracht uit te voeren. productiviteit en een voldoende wetenschappelijke benadering van de gegeven opdracht. Evaluatie en kwaliteitszorg 10.1 EVALUATIES VAN ONDERWIJSVORMEN Voor de evaluaties van colleges en praktische oefeningen wordt gebruik gemaakt van het 'course evaluation' systeem van de TU-Delft. 9. Deze beoordeelt het aangeboden onderwerp.1 FUNCTIE EN DOELEN VAN HET AFSTUDEERPROJECT Het afstudeerproject is bedoeld om de tijdens de studie opgedane kennis toe te passen op een specifiek probleem. Voor afstudeerprojecten in het buitenland zijn soms beurzen beschikbaar.6 DOOR EEN STUDENT ZELF GEREGELD ONDERWERP VOOR AFSTUDEEROPDRACHT Indien een student zelf een onderwerp voor een afstudeeronderzoek regelt dienen de volgende procedures te worden gevolgd: De student legt het voorstel voor een onderwerp voor een afstudeeropdracht voor aan de afstudeerregelaar.3 ORGANISATIE Gewoonlijk wordt het afstudeerproject binnen de afdeling.2 PLAATS IN HET CURRICULUM Het afstudeerproject omvat het grootste deel van het tweede jaar van de MSc opleiding. de inhoud van de verslaglegging en op de mondelinge presentatie en verdediging van het verslag. Afstudeerproject 9. 125 . Het is echter mogelijk dat (een deel van) het project bij een instituut of een bedrijf plaatsvindt. De omvang bedraagt 44 ECTS. Het is tevens bedoeld als een voorbereiding op de beroepspraktijk en het zelfstandig verrichten van onderzoek. Criteria hierbij zijn creativiteit.

1 NORM KOSTEN BOEKEN. de afzonderlijke vakken en de afzonderlijke docenten. In de studiegids is per onderwijseenheid aangegeven welke informatiedragers worden aanbevolen om aan te schaffen.5 OPENBAARHEID VAN EVALUATIES De uitkomsten van de evaluaties met eventueel gemaakte verbeterafspraken worden na behandeling in de Opleidingscommissie gepubliceerd op Blackboard 10. die zijn opgenomen in het curriculum. 10. werkbezoeken. 10.2 NORM KOSTEN EXCURSIES EN ANDERE ONDERWIJSACTIVITEITEN De opleiding kent een aantal excursies.4 VORM VAN EVALUATIE De enquête wordt zo mogelijk elektronisch afgenomen.Studentenstatuut 10. 10. Vervolgens zal er dan een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter van de opleidingscommissie en de betreffende docent. aanschaf van helm. Deze kosten kunnen bestaan uit zgn. 11.6 FOLLOW-UP VAN DE EVALUATIES Na verwerking van de enquête de uitkomsten toegezonden aan de betreffende docent(en). Uiteindelijk is er ook de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te noteren. loupe en kompas) en omvatten altijd reis. Zij geeft zonodig aan welke maatregelen (bijvoorbeeld het aanpassen van het studiemateriaal getroffen zouden kunnen worden. De vragen worden op een vijfpuntsschaal gescoord.2 ASPECTEN VAN EVALUATIE Bij de evaluatie wordt zowel over de betreffende onderwijsperiode als over de afzonderlijke vakken en docenten navraag gedaan. Studiekosten 11. 10.7 EINDVERANTWOORDELIJKHEID De eindverantwoordelijkheid van de evaluaties berust bij de opleidingsdirecteur.en verblijfkosten inclusief verzekering. Vervolgens worden de resultaten tezamen met deze reactie in de Opleidingscommissie besproken. Eventueel zijn de studieadviseur en enkele studenten die het betreffende vak hebben gevolgd daarbij aanwezig. De uitslagen worden door een daartoe aangewezen functionaris van de onderwijs.3 WIJZE VAN EVALUEREN De enquête wordt zo mogelijk elektronisch en anoniem afgenomen met behulp van een PC. De conclusies van de Opleidingscommissie met betrekking tot de resultaten van de evaluaties en de te nemen maatregelen worden geplaatst in Blackboard. Deze wordt gevraagd een reactie op de resultaten te schrijven en deze zowel aan de Opleidingscommissie als aan zijn/haar sectieleider te versturen.en studentenadministratie beheerd. De student kan zijn mening geven over de totale onderwijsperiode. uitrustingskosten (bijv. HANDLEIDINGEN EN OVERIGE LEERMIDDELEN Voor de opleiding is geen normbedrag aan studiekosten vastgelegd. Om deze kosten niet onredelijk te laten oplopen is door de opleiding de volgende subsidieregeling opgesteld: 126 . veldwerk etc. Controle op de uitkomsten van de getroffen maatregelen vindt plaats door evaluatie van de betreffende onderwijseenheid in het volgende studiejaar. De aanschaf van een computer wordt eveneens aanbevolen. 11. COLLEGEDICTATEN. De kosten hiervan kunnen over de bachelorfase berekend oplopen tot 900 euro per student.

Deze kosten tellen niet mee voor de maximale eigen bijdrage van € 900 per opleiding. Deze gidsen zijn voor aanvang van het studiejaar beschikbaar.voor de bachelor en master opleiding samen.Onvrijwillige extra excursies/veldwerk (b. . d.Voor de voorkomende excursies/veldwerk wordt maximale totale eigen bijdrage** over de studieduur van de bacheloropleiding vastgesteld op € 900 en voor de masteropleiding eveneens € 900 per student. met name die welke door de studievereniging de Mijnbouwkundige Vereeniging worden georganiseerd. Wijzigingen worden op de publicatieborden en de elektronische Nieuwsbrief gepubliceerd.w. *** Bij het behalen van een onvoldoende voor veldwerk/excursie krijgt de student normaliter een vervangende opdracht.v.1 VOORLICHTING AAN STUDENTEN Voorlichting aan studenten binnen de opleiding vindt voor een groot deel plaats door middel van de studiegidsen: De BSc-studiegids en de MSc-Course Guide. . dus exclusief eventuele externe subsidies.2 INFORMATIE OVER HET ONDERWIJS. deze regeling is van toepassing op alle EU studenten die het zgn “lage” tarief collegegeld betalen. 12.3 INFORMATIE OVER BUITEN-CURRICULAIRE ACTIVITEITEN Buitencurriculaire activiteiten.Vrijwillige extra excursies/veldwerk: kosten 100% student. . * Afwijkend van veldwerk in verband met invloed reiskosten. Actuele nieuwsberichten worden via de elektronische Nieuwsbrief verspreid. (het kostenoverzicht dient te zijn voorzien van een handtekening van de docent of het hoofd Onderwijs) Studenten die door de financiering hiervan in ernstige problemen komen. per opleiding € 900). kunnen contact opnemen met de opleidingsdirecteur. accommodatiemogelijkheden en ook om de totale bijdrage per student per afstudeerrichting meer gelijk te trekken. Daarnaast zijn er binnen het Gebouw voor Technische Aardwetenschappen publicatieborden waarop mededelingen worden gepubliceerd. worden op de publicatieborden en in de elektronische Nieuwsbrief aangekondigd.De student toont zelf aan dat hij het maximum van € 900 per opleiding heeft bijgedragen en declareert kosten die daarboven uitgaan bij de financiële administratie (DUS kwitanties GOED bewaren).EN TENTAMENROOSTER De onderwijs-. daarboven komen de kosten voor 100% voor rekening van de TU Delft. 12.3 Eigen bijdrage studenten (tot een maximum van € 1800 .4 INFORMATIE OVER ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OPLEIDING EN DE FACULTEIT Het CiTG-nieuws probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen 127 . tentamen.B. Voorlichting en informatievoorziening 12.z. 12. . ** Bijdrage uit eigen zak betaald.Veldwerk: de student betaalt 65% van de uitgaven tot een maximum van € 25 per dag.en practicumroosters worden apart gepubliceerd. omzwaaiers) vallen onder bovenstaande regeling***. Deze wordt in principe om de 2 weken verzonden. N. geen verplichte herhaling van veldwerk/excursie. EIGEN BIJDRAGE STUDENTEN . 12. .Studentenstatuut 11.Excursie/werkbezoek: de student betaalt 65% van de uitgaven/student* zonder maximum.

233 en k.en studentenadministratie worden de door de studenten behaalde studieresultaten in een geautomatiseerd administratiesysteem opgenomen aan de hand van door de betreffende docent ondertekende lijsten of cijferbriefjes.5 PERIODE WAAROVER DE TENTAMENGEGEVENS WORDEN BEWAARD Gegevens over de tentamens van de studenten worden tenminste dertig jaar centraal bewaard. Inschrijving voor tentamens dient uiterlijk veertien kalenderdagen voorafgaand aan de tentamendatum plaats te vinden bij de onderwijs.5 STUDENTENSTATUUT EN ONDERWIJS. Uitschrijven is mogelijk tot 7 dagen voorafgaand aan de tentamendatum.2 WIJZE VAN STUDIEVOORTGANGSCONTROLE De student ontvangt tweemaal per jaar een schriftelijk overzicht van de behaalde studieresultaten. De tentamenuitslagen worden op studienummer gepubliceerd op Blackboard en op de publicatieborden.031. 128 .4 UITVOERING VAN DE STUDIEVOORTGANGSCONTROLE De studieadviseur houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten.3 REGELS VOOR INSCHRIJVING VOOR ONDERWIJSEENHEDEN EN TENTAMENS Binnen de afzonderlijke fasen van de opleiding heeft de student toegang tot het volgen van colleges en practica. 14.en studentenadministratie.EN EXAMENREGELING Het Studentenstatuut wordt gepubliceerd op de website van de opleiding TA (http://www. De besluiten van bestuursorganen maken hiervan deel uit.en Examenregeling maakt onderdeel uit van het Studentenstatuut en wordt dus eveneens gepubliceerd op de website van de opleiding TA 13. Faciliteiten De student kan gebruik maken van de volgende faciliteiten in de faculteit: personal computers In de volgende ruimten zijn pc's beschikbaar voor vrij gebruik door studenten: de pc-zalen k. De student ontvangt in september eveneens een overzicht van de behaalde studieresultaten in verband met maatregelen betreffende de studiefinanciering. Administratie 13. Studenten kunnen tijdens de openingstijden van de administratie.Studentenstatuut binnen de faculteit. 13. 13.1 ONDERWIJS. 13. de studenten-pc-zaal op de 2e verdieping (k. Dit vindt ondermeer plaats op de tijdstippen waarop de overzichten van behaalde studieresultaten verschijnen.en e-mail-faciliteiten) en de projectruimte k.EN EXAMENADMINISTRATIE Bij de onderwijs. Indien daar vragen over zijn moet de betrokken student zich richten tot de administratie.en studentenadministratie.235 (indien niet in gebruik voor onderwijs). printers In de studenten-pc-zaal is vrij printen mogelijk. inzage krijgen in de voor de betreffende student in de administratie opgenomen studieresultaten.tudelft.166. De Onderwijs.304) (ook Internet. k. 13.ta.nl/education ) Tevens ligt deze ter inzage bij de Onderwijs. 12.

Voordat de decaan de leden van de commissie benoemt. 304). Tijdschriften. Ook ziet de Opleidingscommissie toe op de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding. Weijermars is opleidingsdirecteur Technische Aardwetenschappen. Op de tweede etage is een studiezaal ingericht (k. Deze is op vertoon van een persoons. Hierbij kan aan het volgende worden gedacht: De Examencommissie stelt de uitslagen vast van de examens.Studentenstatuut bibliotheek De afdelingsbibliotheek is gevestigd op de begane grond . hij woont wel de vergaderingen van de Opleidingscommissie bij. 15. studieruimte De afdelingsbibliotheek beschikt over 12 studieplaatsen. De opleidingsdirecteur oefent de hierna te noemen taken en bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van de decaan: a) De opleidingsdirecteur is primair verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van de opleiding en het onderwijs daarbinnen. maar zorgt hij voor een goede. De functie van Opleidingsdirecteur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Opleidingscommissie. Organisatie rond het onderwijs 15. 129 . De Opleidingscommissie buigt zich dus over de randvoorwaarden die vervolgens aan de 'uitvoerders' van het onderwijs (de docenten) worden meegegeven. 15.1 DE OPLEIDINGSDIRECTEUR Dr. Hij faciliteert de ontwikkeling van de opleiding in al zijn facetten c) In het kader van het door de decaan vastgestelde curriculum en de uitvoering daarvan beslist de opleidingsdirecteur over de daadwerkelijke inbreng van onderwijstaken uit de afdelingen en treedt daartoe in overleg met de afdelingsvoorzitter. Om zijn opdracht te kunnen uitvoeren heeft de opleidingsdirecteur regelmatig overleg met de docenten van de basisstudie en de bovenbouw. gecoördineerde en studeerbare uitvoering van het onderwijsprogramma. Voor het lenen van boeken is een gebruikerspas vereist. Buiten lunchtijd kan de kantine als studieruimte worden gebruikt. De Opleidingscommissie houdt zich niet bezig met de uitvoering 'van dag tot dag'. b) Zijn verantwoordelijkheid omvat mede die voor de beleidsvorming en -voorbereiding.2 DE OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC) De Opleidingscommissie adviseert de decaan gevraagd en ongevraagd over de opleiding Technische Aardwetenschappen. maar met de inhoud van het opleidingsprogramma en de eisen die vanuit studeerbaarheid aan de opleiding te stellen zijn. onverlet de bevoegdheden van de decaan. naslagwerken. De taken van de Opleidingscommissie staan vermeld in artikel 10 van het faculteitsreglement. De Opleidingscommissie bestaat voor de helft van het aantal leden uit studenten en voor de helft uit leden van de wetenschappelijke staf.3 DE EXAMENCOMMISSIE De Examencommissie houdt toezicht op de gang van zaken rond tentamens en examens. collegedictaten. R.en adreslegitimatie aan te vragen bij de balie van de bibliotheek. 15. (Zie ook hoofdstuk 16) De Examencommissie besluit in het individuele geval over alle zaken die betrekking hebben op de examens. hoort deze de Studentenraad hierover. normen en kaarten worden niet uitgeleend. Zoals uit bovenstaande opdracht blijkt is de opleidingsdirecteur niet het eerste aanspreekpunt voor individuele problemen van studenten met de opleiding.

majeure veranderingen in studenten.5 DE DECAAN De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.en examenregelingen voor de drie opleidingen van de faculteit vaststelt. 15. Daarnaast adviseert de studentenraad de decaan over de volgende onderwerpen: a.en examenregelingen. de onderwijs. één MSc student van TA. bezwaar en beroep In deze paragraaf wordt het formele klacht. De volledige regeling van de taken en bevoegdheden van de decaan staat in artikel 3 tot en met 5 van het faculteitsreglement. Dat betekent onder andere dat de decaan. één MSc student van Offshore. één MSc student van Til. twee MSc studenten van CT. Klachten. De Examencommissie besluit of een student toegelaten mag worden tot de masterfase . vaak op voorstel van de opleidingsdirecteur en na advies te hebben gevraagd van de opleidingscommissie en de studentenraad.en onderwijsvoorzieningen d.4 DE STUDENTENRAAD De studentenraad bestaat sinds september 2004 uit elf leden: Twee BSc studenten van TA. Drie BSc studenten van CT. De Examencommissie beslist over de waardering van bij een buitenlandse universiteit behaalde vakken (in studiepunten en in cijferwaardering) en over de waardering van een buitenlandse stage. het opleidingsdeel van het studentenstatuut facultaire regels op het gebied van veiligheid. c. met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid onderdelen a tot en met g. Dat wil niet zeggen dat voortaan alle klachten en opmerkingen over het onderwijs via de hier beschreven 130 . De studentenraad heeft instemmingsrecht over een aantal onderwerpen.13 WHW. het onderwijsbeleidsplan e. bedoeld in artikel 7.Studentenstatuut - De Examencommissie beslist of een student in aanmerking komt voor een of meer vrijstellingen. aangelegenheden die de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen. het begrotingsplan b. de onderwijs. 15.en bezwaarrecht weergegeven. 16. de opleidingsdirecteur en de leden van de opleidingscommissie benoemt. Dit zijn: het faculteitsreglement. gezondheid en welzijn voorzover deze studentenzaken betreffen. benoeming van de opleidingsdirecteur De volledige regeling van de taken en bevoegdheden van de studentenraad is opgenomen in het faculteitsreglement. het onderwijsjaarverslag f. één MSc student van Geodesie. Instemmingsrecht wil zeggen dat de decaan voorafgaande instemming van de studentenraad nodig heeft voor elk door hem te nemen besluit over de vaststelling of wijziging van deze onderwerpen. en uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleidingen. De studentenraad heeft op onderdelen instemmingsrecht.

v. W. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de Examencommissie.J. of als het in een bepaald geval niet wenselijk wordt geacht om één en ander informeel naar voren te brengen. 16. met het verzoek om een minnelijke schikking. Een student (ook de extraneus) kan bij het College van beroep voor de examens in beroep gaan tegen: beslissingen van examencommissies en examinatoren.de Examencommissie door middel van een kopie van zijn bezwaar in kennis stellen.1 NALEVING ONDERWIJS.3 COLLECTIEF KLACHTRECHT Een groep studenten die voor dezelfde opleiding is ingeschreven kan een klacht indienen bij de decaan over de naleving van verplichtingen van de universiteit op het gebied van onderwijsaangelegenheden. kunnen afhankelijk van de aard van de klacht binnen de faculteit terecht bij de Examencommissie of de decaan.2 BEZWAAR TEGEN INDIVIDUELE BESLISSINGEN De bezwaarprocedure tegen individuele beslissingen is opgenomen in hoofdstuk 9 van het centraal deel van het Studentenstatuut.gelijktijdig aan het indienen van het bezwaar bij het College van beroep voor de examens .Studentenstatuut procedures moeten verlopen. Let op! In dit geval moet het verzoek om een minnelijke schikking aan de Examencommissie wel worden gemotiveerd. Klumpers-Verschoor. De klacht moet zijn gemotiveerd. b. Het beroep wordt ingesteld door degene die door de beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen. De decaan kan voor de behandeling van deze klachten een 131 . is daar het klachtrecht. een beslissing van een colloquium doctum commissie. De student die de klacht indient moet direct belanghebbende zijn. mw. beslissingen betreffende toelating tot de examens. Het klachtrecht is aanvullend. indien betrokkene kan aantonen dat eerdere indiening redelijkerwijs niet mogelijk was. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk mee of de klacht gegrond of ongegrond wordt beschouwd en welke conclusies daaraan worden verbonden. Om de behandeling van het bezwaar te bespoedigen kan de student .M. Bureau Onderwijs & Studentenzaken. Het verzoek om een minnelijke schikking kan nog meer worden versneld wanneer voor behoud van recht het bezwaar 'op nader aan te voeren gronden' wordt ingediend. Studenten met klachten over het onderwijs. Van een weigering is sprake wanneer zo'n beslissing niet tijdig.EN EXAMENREGLEMENT Klachten over de naleving van het Onderwijs. als de gebruikelijke communicatie binnen de afdeling niet of niet voldoende resultaat oplevert. 16. Hierbij past de waarschuwing dat het bezwaar aantekenen bij de Examencommissie (onderdeel b) aan termijnen gebonden is. 16. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na toezending van de beslissing. Van deze termijn wordt alleen afgeweken. Als vuistregel geldt dat individuele studenten / direct belanghebbenden zich kunnen wenden tot de Examencommissie en dat klachten van een groep studenten gericht kunnen worden aan de decaan. is genomen. beslissingen inzake vaststelling van het aantal behaalde studiepunten met het oog op de tempobeurs en de prestatiebeurs. dat wil zeggen binnen redelijke tijd.en Examenreglement moeten schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de Examencommissie. Ook kan in beroep gegaan worden tegen de weigering om een beslissing te nemen.

4 AANPASSING 2004-2005 De aanpassing van het statuut versie 2004-2005 tot de thans voorliggende versie 20052006.b. Hij onderzoekt de klacht nader en bericht de klagers schriftelijk binnen zes weken tot welke conclusies hij m. L. De klacht wordt schriftelijk ingediend en bevat een duidelijke omschrijving van de bezwaren. M. de klacht is gekomen. na instemming van de facultaire studentenraad. Vaststelling opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut 17. E.1 PROCEDURE VOOR HET OPSTELLEN VAN HET OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN HET STUDENTENSTATUUT De afdeling heeft ter voorbereiding van het opleidingsspecifiek deel van deze uitgave van het Studentenstatuut (2005/2006) een werkgroep ingesteld bestaande uit mw. van der Bol. E.3 PROCEDURE VOOR EVALUATIE/WIJZIGING VAN HET OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN HET STUDENTENSTATUUT Wijziging van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut vindt plaats na de jaarlijkse evaluatie en/of als dit statuut als gevolg van wijziging van de wet en/of de OER niet meer daarmee in overeenstemming is. Ruijgrok en mw. Draijer. 17. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op beslissingen welke krachtens de daarvoor geldende regelingen genomen zijn door de Examencommissie. 17. Vervolgens is het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. door het College van Bestuur vastgesteld. Deze commissie. betreft een aantal wijzigingen in de opbouw van het statuut alsmede een aantal inhoudelijke wijzigingen.Stolwijk. De decaan stelt de klagers hiervan in kennis. Jaarlijks vindt een evaluatie van dit statuut plaats door een speciaal daartoe ingestelde commissie. dhr.t. mw. Er vinden geen wijzigingen plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar.2 PROCEDURE VOOR DE BEOORDELING EN VASTSTELLING VAN HET OPLEIDINGSSPECIFIEKE DEEL VAN HET STUDENTENSTATUUT Het door de bovengenoemde werkgroep opgestelde concept voor het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut is voor advies voorgelegd aan de leden van de Opleidingscommissie. 132 . zendt de decaan het klaagschrift onverwijld door aan het bevoegde orgaan of de bevoegde functionaris. voor de helft bestaande uit vertegenwoordigers van de studenten en voor de andere helft bestaande uit wetenschappelijk personeel heeft advies uitgebracht aan de decaan. 17. Na diens instemming biedt de decaan het statuut aan het College van Bestuur aan. Naar aanleiding van deze evaluatie doet deze commissie wijzigingsvoorstellen aan de facultaire studentenraad. na goedkeuring door de Studentenraad op instellingsniveau. 17. De decaan heeft het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut vervolgens vastgesteld.Studentenstatuut klachtencoördinator instellen die namens hem de klachten behandelt. Indien de klacht een aangelegenheid betreft die niet tot de bevoegdheid van de decaan behoort. tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. Een overzicht hiervan is op te vragen bij de Onderwijsadministratie. Deze wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de eerder aangegeven wijze met betrekking tot wijze van informatievoorziening aan de studenten. De decaan stelt de klagers in de gelegenheid te worden gehoord.

3. 133 . In deze regeling wordt verstaan onder: a. indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de betekenis die deze wet eraan geeft. 4.of onderzoekopdracht. examencommissie: de examencommissie van een opleiding ingesteld conform artikel 7. practicum: een praktische oefening als bedoeld in art. b. . van alle tot de bachelor behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd (conform artikel 7.het verrichten van een literatuurstudie. De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. e. Voor de opleiding genoemd onder 1. het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid. c.BEGRIPSBEPALINGEN De in dit reglement voorkomende begrippen hebben.het verrichten van een stage.het maken van een werkstuk of een proefontwerp.3a. .en examenregeling vormt. verder te noemen: de opleiding.het uitvoeren van proeven en experimenten.13.en examenregeling en de uitvoeringsregelingen worden vastgesteld door de decaan.het uitvoeren van een ontwerp.1 Onderwijs. waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de propedeuse behorende onderwijseenheden resp. die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. . alsmede de beoordeling van dat onderzoek door minstens één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator.8 van de wet. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Technische Universiteit Delft (als student of extraneus) voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding.12 van de wet. verder te noemen: de faculteit. . f. De onderwijs. in één van de volgende vormen: .het deelnemen aan veldwerk of een excursie.Reglementen 8. . is een uitvoeringsregeling van kracht die een aanvulling op en een geheel met deze onderwijs. 2. ARTIKEL 2 .het maken van een scriptie. g. h. lid 1 onder a van de wet.of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek afgekort tot WHW en zoals sindsdien gewijzigd. lid 2 onder d van de wet. genoemd in artikel 7. . tentamen: een onderzoek naar de kennis. d.en examenregeling Bachelor opleiding Technische Aardwetenschappen Paragraaf 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REGELING 1. examen: toetsing. . opleiding: de bacheloropleiding bedoeld in artikel 7. 7. als onderdeel van de opleiding.10 van de wet). Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen.

12 van de wet. ARTIKEL 4 TOELATING Voor toelating tot de opleiding dient de student te voldoen aan de in hoofdstuk 2 van het Studentenstatuut nader beschreven voorwaarden ARTIKEL 5 . conform artikel 7. k. verwerking en recycling van energiedragers en grondstoffen en het duurzaam gebruik van de ondiepe en diepe ondergrond Beschikt over brede kennis van methoden voor dataverzameling en dataverwerking Vaardigheden Is in staat een technisch aardwetenschappelijk probleem te analyseren en creatieve en innovatieve oplossingen van dit probleem te formuleren. zowel individueel als in groepsverband Is in staat inzicht te krijgen in technisch-aardwetenschappelijke processen en die te abstraheren tot een conceptueel model Is in staat schriftelijk helder te rapporteren in de Nederlandse taal Is in staat resultaten van een onderzoek boeiend en overtuigend aan gebruikers te presenteren Beschikt over vergader. − Engineering Geology. m. ARTIKEL 3 .v. ECTS: studiepunten conform het European Credit Transfer System l. n. winning.en examenregeling en geldend voor een specifieke opleiding. 2 toelating tot alle varianten van de op de opleiding aansluitende masteropleiding Technische Aardwetenschappen: − Petroleum Engineering & Geosciences. j. de in individuele gevallen noodzakelijke afwijkingen van het bachelor programma per student vastlegt in een contract. natuurkunde. scheikunde en geologie Beschikt over specifieke kennis gericht op opsporing. − Resource Engineering.DOEL VAN DE OPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN Met de opleiding wordt beoogd: 1 studenten op te leiden tot bachelor in de Technische Aardwetenschappen. waarbij de eindtermen zoals beschreven in artikel 5 bereikt dienen te worden. instelling: Technische Universiteit Delft o.u.Reglementen i. gemandateerd door de examencommissie. uitvoeringsregeling: de uitvoeringsregeling behorende bij de onderwijs. ook wel genaamd Papieren Patroon. studiegids: de gids voor de opleidingen genoemd in artikel 1 bevattende de specifieke informatie voor de bacheloropleiding.en discussietechnieken Beschikt over een breed scala van computervaardigheden 134 .EINDTERMEN VAN DE OPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN De eindtermen van de bacheloropleiding op het gebied van de bachelor Technische Aardwetenschappen zijn de volgende: Studenten met een Bachelor diploma dienen te beschikken over de volgende competenties: Kennis Beschikt over brede technisch-wetenschappelijke basiskennis op het gebied van de wiskunde. bachelor-contract: contract zoals beschreven onder o. werkdag: maandag t/m vrijdag m. p. bachelor-regelaar: lid van de examencommissie die. de erkende feestdagen. examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens.

ARTIKEL 7 . in overleg met de studenten. het propedeutisch examen. waarvoor na aflegging met goed gevolg het bachelordiploma wordt uitgereikt. 3.indien de specifieke aard. Uit deze toets of opdracht blijkt dat de student de bij de bacheloropleiding opgedane kennis en vaardigheden beheerst en kan toepassen. het bachelorexamen.TAAL 1. ARTIKEL 6 . Paragraaf 2 DE PROPEDEUSE ARTIKEL 9 . in bepaalde gevallen toestemming geven om het onderwijs in het Engels te geven: . Paragraaf 3 HET TWEEDE EN DERDE JAAR ARTIKEL 10 .SAMENSTELLING De samenstelling van het deel van het programma dat start na de propedeutische fase en de daarbij behorende overgangsregeling zijn vastgelegd in de uitvoeringsregeling.VOLTIJDSE DANWEL DEELTIJDSE INRICHTING VAN DE OPLEIDING De bacheloropleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. ARTIKEL 8 . Het propedeutisch examen heeft een studielast van 60 ECTS. . 2. Indien een student verzoekt één of meer onderdelen van een examen in een andere taal dan het Nederlands te mogen afleggen. is het bepaalde in de regels en richtlijnen van de examencommissie op dat verzoek van overeenkomstige toepassing. b.wanneer het onderwijs betreft dat door een Engelstalige docent wordt gegeven. 135 .en examenregeling.SAMENSTELLING De samenstelling van de propedeuse en de daarbij behorende overgangsregeling zijn vastgelegd in de uitvoeringsregeling. In afwijking hiervan kan de decaan. 2. Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. Voelt zich verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkeling van techniek en wetenschap. de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. waarvoor na aflegging met goed gevolg het propedeusediploma wordt uitgereikt. Het bachelorexamen heeft een studielast van 180 ECTS. energie en ruimte en de gevolgen daarvan voor aarde en mens. Alvorens het bachelorexamen af te leggen is het propedeutisch examen afgelegd. met in begrip van de propedeuse. 4.Reglementen Attitude Heeft een positief kritische houding ten opzichte van het gebruik van grondstoffen.EXAMENS VAN DE OPLEIDING 1. welke nader is omschreven in de uitvoeringsregeling behorend bij deze onderwijs. In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. Het bachelorexamen wordt afgerond met een integrerende toets of opdracht. 3.

dat wordt afgeweken van het aantal malen dat tentamens kunnen worden afgelegd. TIJDVAKKEN EN FREQUENTIE TENTAMENS 1. wordt eventueel maximaal drie maal per jaar gelegenheid gegeven tot het afleggen van tentamens. ARTIKEL 12 . De tentamens die behoren tot het propedeutisch examen en het bachelorexamen worden afgelegd op de wijze zoals in de uitvoeringsregeling wordt beschreven.VORM VAN DE TENTAMENS EN DE WIJZE VAN TOETSEN 1.en examenregeling van die onderwijseenheid van toepassing. opnieuw af te leggen. studenten door de verantwoordelijke docent in de gelegenheid gesteld in het eerste academisch jaar waarin dat onderdeel geen deel (meer) uitmaakt van het onderwijsprogramma. de practica en/of de oefeningen moeten worden afgelegd. 3.AANTAL. is het daaromtrent bepaalde in de onderwijs. 4. 5. Eventueel kan dit een mondeling tentamen zijn.Reglementen Paragraaf 4 TENTAMENS ARTIKEL 11 . In afwijking van het gestelde in het eerste lid onder a worden.en examenregeling van de desbetreffende faculteit of opleiding van toepassing. Drie weken voor aanvang van de tentamenperiode is het definitieve tentamenrooster vastgesteld. bepaalt telkenjare op welke wijze het tentamen wordt afgenomen. dan is het daaromtrent bepaalde uit de onderwijs.GELDIGHEIDSDUUR TENTAMENS 1. Indien de wijze waarop een tentamen kan worden afgelegd niet is aangegeven. 2. De examencommissie kan ten gunste van de student van het bepaalde in lid 1 afwijken. of op andere wijze studievertraging hebben opgelopen. ARTIKEL 14 .VOLGORDE TENTAMENS In de uitvoeringsregeling wordt de volgorde bepaald waarin de tentamens. wanneer een onderdeel definitief of tijdelijk uit het onderwijsprogramma wordt verwijderd. Indien ten aanzien van een tentamen in lid 1 bedoeld niet is aangegeven hoeveel malen per studiejaar het kan worden afgelegd omdat het gaat over een onderdeel dat niet in de faculteit zelf wordt onderwezen. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt tenminste tweemaal per jaar de gelegenheid gegeven: de eerste maal aansluitend op de onderwijsperiode waarin het onderdeel werd onderwezen en afgerond. Een derde tentamengelegenheid is op verzoek van studenten met de docent te bespreken. De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan. in dat onderdeel nog tweemaal tentamen af te leggen. Studenten die de studie hebben onderbroken. omdat dat tentamen betrekking heeft op een onderwijseenheid die niet in de faculteit wordt onderwezen en er sprake is van een niet specifiek voor studenten van een opleiding van de Faculteit Civiele techniek en geowetenschappen verzorgende onderwijseenheid. ARTIKEL 13 . a. van de gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke tentamens wordt jaarlijks bij het begin van het studiejaar een tentamenrooster gemaakt en gepubliceerd. 2. de tweede maal na afloop van een van de volgende onderwijsperioden of in de herkansingsperiode in de maand augustus. De examencommissie waaronder het tentamen ressorteert. 136 . b. behoren onderdelen die 10 jaren of langer geleden zijn behaald. 2. De tentamens bedoeld in het eerste lid worden afgenomen zoals voor het desbetreffende onderwijseenheid is aangegeven in het rooster van het lopende studiejaar. behoudens een hiervan afwijkende beslissing van de examencommissie. Voor onderwijseenheden die behoren tot het in de uitvoeringsregeling genoemde instellingspakket.

4. 2. 2. ARTIKEL 16 . De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de zitting vast.MONDELINGE TENTAMENS 1. Gedurende de termijn genoemd in lid 1 kan elke belangstellende kennisnemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen. ARTIKEL 17 .HET INZAGERECHT 1. tenzij de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald. en wijst zo nodig een voor het examineren eerstverantwoordelijke examinator aan. De vorm waarin de tentamens worden afgenomen staat bij de betreffende onderwijseenheid vermeld in de studiegids van de betreffende opleiding voor het lopende studiejaar. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar.VASTSTELLING EN BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG 1. Indien de docent door bijzondere omstandigheden hiertoe niet in staat is meldt hij dit. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student de desbetreffende schriftelijke verklaring uit. De hiertoe te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van de tentamens. 2. dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek wordt vergezeld van een maximaal 1 jaar oude medische verklaring van een arts of een verklaring van een psycholoog. 6. ARTIKEL 15 . 4. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie van tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag. Op een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 17. De examinator verschaft de studentenadministratie van de faculteit de nodige gegevens. ziet de examencommissie erop toe. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd. De studentenadministratie zorgt voor registratie. De aangewezen examinator kan ten gunste van de student van het gestelde in de leden 1 en 2 afwijken. Op zijn verzoek wordt hem tegen kostprijs een kopie van het werk verschaft. met reden. dat die examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 5. bij voorkeur na aanvang van de studie ingediend. 137 . of het ter beschikking stellen van praktische hulpmiddelen. Het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt door de student binnen 5 weken. 7. Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens en de practica op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. Gedurende tenminste 1 maand na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.Reglementen 3. publicatie en melding van de uitslag binnen 20 werkdagen na afloop van de zitting aan de student met in achtneming van de privacy van de student. alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens. Ingeval hetzelfde tentamen al dan niet tezelfdertijd door meer dan één examinator wordt afgenomen en beoordeeld. Op verzoek van de student is er een tweede examinator aanwezig. Indien er sprake is van dyslexie dient dit verzoek vergezeld te gaan van een verklaring van een algemeen erkend testbureau inzake dyslexie. bij de studentenadministratie die de studenten hiervan op de hoogte stelt. 3.

Reglementen

3.

De examencommissie kan bepalen dat inzage of kennisneming geschiedt op een van tevoren vastgestelde plaats en op tenminste twee van te voren vastgestelde tijdstippen. Indien de student aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in lid 1 genoemde termijn.

ARTIKEL 18 - DE NABESPREKING VAN TENTAMENS 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student. Alsdan wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 2. Gedurende een termijn van 1 maand, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag, kan de student, die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip, maar binnen een redelijke termijn. 3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert, of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examencommissie dan wel de examinator de student gelegenheid biedt om zijn uitwerkingen te vergelijken met modelantwoorden. 5. De examencommissie kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het tweede en derde lid.

Paragraaf 5

VRIJSTELLING VAN TENTAMENS

ARTIKEL 19- VRIJSTELLING VAN TENTAMENS EN/OF PRAKTISCHE OEFENING 1. Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van een individueel examenonderdeel op grond van een elders behaald onderdeel van gelijke of gelijkwaardige inhoud beslist de examinator van het betreffende onderdeel, die daartoe gemandateerd is door de examencommissie. 2. Over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van een examen op grond van elders behaalde opleidingsresultaten beslist de examencommissie die daartoe een voorstel ontvangt van de regelaar die het betreffende examen coördineert. 3. Vrijstelling, compensatie en honorering van extra activiteiten. Indien de student naast zijn/haar verplichte programma extra activiteiten onderneemt in de vorm van het afleggen van extra onderwijseenheden leidt dit niet tot vrijstelling of compensatie. Op verzoek van de student kunnen de studieresultaten in de administratie worden opgenomen als extra afgelegde onderwijseenheden. Deze worden als zodanig op de cijferlijst bij het diploma voor het afsluitende examen vermeld. 4. Onderwijsvormen of praktische vaardigheden die hiervoor in aanmerking komen. Voor de in artikel 19.3 bedoelde extra afgelegde onderwijseenheden komen in aanmerking alle aan een Nederlandse instelling voor universitair onderwijs aangeboden onderwijsvormen en praktische vaardigheden. Onderwijseenheden die met voldoende resultaat aan overeenkomstige instellingen in het buitenland zijn afgelegd kunnen hiervoor, behoudens toestemming van de Examencommissie, eveneens in aanmerking komen. 5. Criteria bij de beoordeling Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de extra afgelegde onderwijseenheden

138

Reglementen

geldt het criterium dat sprake is van een voldoende wetenschappelijk niveau. 6. Procedure Indien de student met voldoende resultaat een extra onderwijseenheid aflegt verzoekt hij de examinator een schriftelijk bewijs hiervan. Met dit bewijs verzoekt de student de administratie om registratie dan wel in geval van een in het buitenland afgelegde onderwijseenheid om toestemming van de Examencommissie voor registratie van deze uitslag.

Paragraaf 6

EXAMENS

ARTIKEL 20 - TIJDVAKKEN EN FREQUENTIE EXAMENS 1. Tot het afleggen van de propedeuse- en het bachelorsexamen wordt vier maal per academisch jaar de gelegenheid geboden: nl. in de 2e helft van oktober, in de 2e helft van februari, in de 2e helft van mei en in de 2e helft van augustus. De data van de zittingen van de examencommissie worden gepubliceerd in de studiegids van de opleiding van het betreffende studiejaar. 2. De student kan zich voor het examen aanmelden zodra hij heeft voldaan aan de opleidingseisen en de bewijzen van de door hem behaalde onderdelen bij de studentenadministratie overlegt.

Paragraaf 7

STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES

ARTIKEL 21 - PROPEDEUSE-ADVIES 1. Aan iedere student wordt aan het eind van het eerste semester in de propedeutische fase door de examencommissie een voorlopig advies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 2. Aan iedere student wordt uiterlijk aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse een advies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 3. De decaan draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. ARTIKEL 22 - STUDIEVOORTGANGSRAPPORT 1. Aan iedere student wordt tenminste twee keer per jaar schriftelijk bericht gezonden omtrent zijn studievoortgang in de afgelopen periode. 2. Bij het opstellen van het rapport bedoeld in het eerste lid wordt uitgegaan van de richtlijnen vastgesteld door het College van Bestuur. 3. Het gestelde in artikel 21 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 8

AFWIJKEN, STRIJDIGHEID, WIJZIGING EN INVOERING

ARTIKEL 23 AFWIJKEN VAN DE REGELING De examencommissie neemt in het geval dat deze regeling de mogelijkheid biedt tot afwijkende beslissingen, de volgende criteria in acht: a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van het tentamen of examen, b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om - tijdverlies voor de student die goede voortgang met de studie maakt, bij de voorbereiding van een tentamen of examen zoveel mogelijk te beperken,
139

Reglementen

c. d.

- de student te bewegen zijn studie af te breken met zo min mogelijk verlies van inschrijvingstijd indien het voltooien van de studie binnen de toegestane duur van inschrijving onwaarschijnlijk is geworden, beschermen tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen, mildheid ten opzichte van de student die door omstandigheden buiten zijn schuld studievertraging heeft opgelopen.

ARTIKEL 24 - STRIJDIGHEID MET DE REGELING Indien een Papieren Patroon en/of overige regelingen die het studieprogramma en/of het examenprogramma raken, in strijd zijn met deze regeling of de daarbij behorende uitvoeringsregeling gaat het bepaalde in deze regeling met inbegrip van de uitvoeringsregeling voor. ARTIKEL 25 - WIJZIGING VAN DE REGELING 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen niet ten nadele van de student van invloed zijn op enige beslissing die krachtens deze regeling door de examencommissie ten aanzien van een student is genomen. ARTIKEL 26 - OVERGANGSREGELING 1. Indien de samenstelling van het studieprogramma inhoudelijk wijziging ondergaat danwel indien deze regeling wordt gewijzigd, wordt door de decaan tijdig, dat wil zeggen voor 1 april van het lopende studiejaar, een overgangsregeling vastgesteld die wordt opgenomen in de uitvoeringsregeling. 2. In deze overgangsregeling worden in ieder geval opgenomen: a. een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds behaalde tentamens, b. het aantal malen dat alsnog tentamen in de onderdelen van het oude programma kan worden afgelegd, c. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. ARTIKEL 27 - BEKENDMAKING a. De decaan zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling en de daarbij behorende uitvoeringsregeling alsmede van de wijziging ervan. b. De onderwijs- en examenregeling en de daarbij behorende uitvoeringsregeling worden in ieder geval geplaatst op de website van de opleiding www.ta.tudelft.nl/education. ARTIKEL 28 - INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking op 1 september 2005..

140

als toelatingsvoorwaarde voor het tentamen eisen dat het practicum (dan wel de excursie) met voldoende resultaat is gevolgd.w. die. Verzoeken die niet binnen deze termijn worden ingediend worden door de examencommissie niet in behandeling genomen 141 .z. noodzakelijke afwijkingen van dit programma in individuele gevallen per student vastlegt in een propedeusecontract. daartoe gemandateerd door de examencommissie. tevens lid van de examencommissie. d. tevens lid van de examencommissie. ARTIKEL 2.Reglementen 8. Een student kan zelf voor het tweede en derde jaar van de opleiding een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. ARTIKEL 7 GOEDKEURINGSPROCEDURE VRIJ STUDIEPROGRAMMA 1. Het programma bedoeld in lid 1 wordt met een motivering van de keuze.en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen. ARTIKEL 4 – SAMENSTELLING VAN HET 2E EN 3E JAAR De onderdelen van het 2e en 3e studiejaar van de Bachelor-opleiding TA worden vermeld in de tabellen van het Onderwijsprogramma 2005-2006 van de studiegids en uitvoerig omschreven in de Studeerhandleidingen (onder hoofdstuk 6) ARTIKEL 5 – COÖRDINATIE VAN HET 2E EN 3E JAAR De coördinatie van het tweede en derde jaar van de Bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen. daartoe gemandateerd door de examencommissie.SAMENSTELLING VAN DE PROPEDEUSE 1. 3. ARTIKEL 6 SAMENSTELLEN VRIJ STUDIEPROGRAMMA 1. De deelname aan de practica en excursies is verplicht. Een verzoek tot goedkeuring van een keuze van een of meer onderwijseenheden bedoeld in artikel 6 wordt door de student tenminste twee maanden voordat hij met dit programma wil starten. In geval een propedeuse-onderdeel bestaat uit een college en een practicum (of excursie) kan de examinator van dat onderdeel. is door de decaan toegewezen aan de bachelorregelaar een docent met een aandeel in het tweede.DE COÖRDINATIE VAN HET PROPEDEUSEPROGRAMMA De coördinatie van het propedeuseprogramma is door het faculteitsbestuur toegewezen aan de propedeuseregelaar. Het programma moet geheel of in hoofdzaak bestaan uit onderwijseenheden die ten behoeve van de eigen opleiding worden onderwezen en kan worden aangevuld met onderwijseenheden die ten behoeve van andere opleidingen en/of door andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs worden verzorgd. bij de start van het bachelor programma. In tabel BSc-ta1 (eerste cursusjaar) van de studiegids zijn de onderdelen van de propedeuse 2005-2006 met de daarbij behorende studielast vermeld. een propedeusedocent. bij de examencommissie ingediend. ARTIKEL 1 –SEMESTERINDELING De opleiding verzorgt het onderwijs binnen de semesterindeling zoals door de TU Delft vastgesteld voor het betreffende jaar. vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende examencommissie. die. de in individuele gevallen noodzakelijke afwijkingen van dit programma per student vastlegt in een bachelorcontract. 2.en derdejaarsprogramma. ARTIKEL 3 .2 Uitvoeringsregeling behorend bij de onderwijs. 2.

indien het verzoek is ingediend binnen een academische vakantie. nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.DE VOLGORDE WAARIN DE TENTAMENS MOETEN WORDEN AFGELEGD C. ARTIKEL 9. juli 2005. 3. Zulke individuele programma-wijzigingen worden per jaarprogramma vastgelegd in een individueel studiecontract dat door de betrokken student en de betrokken regelaar ondertekend wordt en gearchiveerd wordt door de studentenadministratie van de opleiding. Lineaire Algebra. Van de verdaging wordt voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student.6 ARTIKEL 10 . Statistiek en Kansrekening. De student die ten gevolge van een individuele studie-achterstand een bepaald examenonderdeel uit een voor hem geldend jaarprogramma niet meer kan afleggen verzoekt de regelaar van dat programma om. worden in het aansluitende jaar nog 2 maal in de oude vorm getentamineerd. De examencommissie beslist binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek. worden deelgenomen wanneer het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd. 9. 4.INSTELLINGSPAKKET De opleiding neemt voor de volgende vakken deel aan het instellingspakket: Analyse. Examenonderdelen die in een nieuw programma niet meer of in een gewijzigde vorm zijn opgenomen.Reglementen 2.OVERGANGSREGELINGEN uitgangspunt overgangsregeling: 1. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste tien werkdagen verdagen. Het verzoek gaat gepaard van een duidelijke motivering. ARTIKEL 11. 5. in overleg.30 WHW mag pas aan de tentamens en/of practica en/of oefeningen die tot het derde cursusjaar behoren.en examenregeling onder hfdst. Differentiaalvergelijkingen en Numerieke Analyse. 2. Vastgesteld door de decaan van de Faculteit.INTEGRERENDE TOETS OF OPDRACHT ALS AFRONDING VAN DE BACHELOROPLEIDING Het derdejaarsstudieprogramma zal worden afgesloten met een eindopdracht/thesis zoals beschreven in de studeerhandleiding van de studiegids. De volledige beschrijving van de bachelor-thesis is opgenomen als bijlage bij de onderwijs. overgangsmaatregelen 1. of. De overgangsregeling geldt voor alle studenten die aan hun opleiding Technische Aardwetenschappen zijn begonnen vóór 1 september 2002. VAN DE DEELNAME AAN PRACTICA In afwijking van het bepaalde in artikel 7. Een besluit goedkeuring te onthouden wordt door de examencommissie gemotiveerd genomen. Voor alle studenten geldt in principe de programma-inhoud die behoort bij een nominale studievoortgang (studieduur = cursusduur). binnen tien werkdagen na afloop daarvan. een vervangend gelijkwaardig examenonderdeel aan te wijzen. ARTIKEL 8 .Q. 142 . na instemming van de Studentenraad en na advies bij de opleidingscommissie te hebben ingewonnen.

Aanwijzingen van de examencommissie c. Binnen de examencommissie zijn de regelaars belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken binnen het onder hun coördinatie vallende deel van het examenprogramma. de aangewezen examinator draagt er zorg voor.en examenregeling bedoeld in artikel 7.DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN De examencommissie bestaande uit tenminste vijf leden. ARTIKEL 3 . uiterlijk tot 10 werkdagen voor het tentamen. de examinator worden uitgesloten van verdere deelname. De examencommissie c. alsmede aanwijzingen die tijdens het tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven. wijst uit haar midden de voorzitter en de secretaris aan. ARTIKEL 4 – AANMELDING TENTAMENS 1. mits ten gunste van de student. ARTIKEL 5 – DE ORDE TIJDENS EEN TENTAMEN 1. In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder onderwijs.q. zoals vermeld in de leden 1 en 4 van dit artikel.3 Regels en richtlijnen van de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen ARTIKEL 1 . De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren met het bewijs van inschrijving van de TU Delft (campuscard).TOEPASSINGSGEBIED Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in de bacheloropleiding op het gebied van Technische Aardwetenschappen.BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van de aanmeldings-termijn. hierna te noemen: de opleiding. 2. 143 . Door het overleggen van een door of namens de examencommissie afgegeven verklaring van aantoonbare overmacht kan hij alsnog worden toegelaten tot het tentamen.en examenregeling (OER) de geldende onderwijs. Een student die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede en derde lid kan door de examencommissie c. 3. 4. Indien een student meent zich op overmacht te kunnen beroepen.Reglementen 8.q. ARTIKEL 2 .12 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek(WHW): 2.q. De aanmelding voor tentamens geschiedt bij de examenadministratie van de opleiding door invoering van data in het tentamen-aanmeldsysteem. 3. de examinator of surveillant die voor de aanvang van het tentamen zijn gepubliceerd. De overige in deze Regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de OER en in de WHW. dient hij zich uiterlijk twee werkdagen voor de dag van het tentamen tot de examencommissie te wenden. De voorzitter is belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de commissie. 4. dienen door de student te worden opgevolgd. worden toegelaten tot het tentamen. dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering surveillanten worden aangewezen die namens en onder verantwoordelijkheid van de examencommissie erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. Alleen die studenten die op de door tentamenaanmeldsysteem of door een eventueel als alternatief gehanteerd systeem. geproduceerde aanmeldingslijst staan geregistreerd. 2. dan wel bij het niet inwerking zijn daarvan door overhandiging of inzending van een daartoe door de examenadministratie beschikbaar gesteld formulier.

7 Model-oer bacheloropleiding 144 . Indien bij een bepaald tentamen het gebruik van een rekentuig noodzakelijk is. 13.FRAUDE 1. 14. 11.d. Onder fraude wordt verstaan het handelen van een student dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis. 15. 17. dictaten etc. lid 2 van deze regeling. Documentenkoffers. De tentamenruimte mag niet eerder worden betreden dan na toestemming van de surveillant. De examencommissie draagt er zorg voor dat het in het derde lid bedoelde verslag terstond na afloop van het tentamen op schrift wordt gesteld en in afschrift aan de student wordt verstrekt. voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. 8. Studenten die menen in aanmerking te kunnen komen voor een afwijkende tentaminering dienen.Reglementen De uitsluiting heeft heeft tot gevolg dat geen uitslag van het betreffend tentamen wordt vastgesteld. programmeerbaar rekentuig is in het algemeen niet toegestaan. 10. aan de surveillant te overhandigen. 5. In geval van fraude als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdens het afleggen van een tentamen kan de examencommissie de student uitsluiten van het tentamen. Voordat de examencommissie hiertoe besluit stelt zij de student in de gelegenheid te worden gehoord. Uitwerk. Studenten mogen geen voordeel behalen met complexe rekentuigen. Indien door een surveillant fraude wordt geconstateerd. 6. 2. Alvorens de tentamenzaal definitief te verlaten (niet eerder dan een half uur na aanvang van de tentamenzitting) dient de kandidaat ten minste het voorblad van de uitwerking. In dringende gevallen kan na dit half uur toestemming worden gegeven de tentamenruimte tijdelijk te verlaten. De tekst van de tentamenuitwerkingen mag niet met potlood worden geschreven (tenzij daartoe van tevoren door de docent toestemming is gegeven). mogen niet naar de tentamenzaal worden meegenomen. Tijdens de tentamenzitting mogen geen boeken. worden geraadpleegd (tenzij daartoe van tevoren door de docent toestemming is gegeven). Binnen een half uur na de officiële aanvang van het tentamen is het de kandidaten niet toegestaan de zaal te verlaten. De surveillant geeft voor aanvang van het tentamen aanwijzingen over hoe te handelen indien de kandidaat het tentamen voortijdig meent te moeten afbreken. (Tentamenopgaven dienen in het algemeen zo te worden opgesteld dat deze met eenvoudig rekentuig kunnen worden uitgevoerd. Een uitzondering op deze regel geldt voor tentamens waarbij de opgaven en antwoorden tezamen dienen te worden ingeleverd. inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. naar redelijke maatstaven gemeten. In spoedeisende gevallen kan een surveillant namens de examencommissie tot uitsluiting beslissen. tassen. 9. 7. wordt gehandeld conform artikel 6.) 12. conform het bepaalde in artikel 14 lid 4 en 5 van de OER7. mobiele telefoons e. een met redenen omkleed verzoekschrift in bij de voorzitter van de examencommissie. Niet meer dan één persoon tegelijk mag afwezig zijn. 3. De duur van het tentamen is zodanig dat studenten. De tentamenopgaven mogen door de studenten na afloop van het tentamen worden meegenomen. dient een dergelijk apparaat te voldoen aan de door de docent opgegeven maximum mogelijkheden. 16. 4.en tekenmateriaal te zorgen. reken. De beslissing inzake uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het verslag van de surveillant van de door hem geconstateerde fraude. ARTIKEL 6 . voorzien van naam en studienummer. Kandidaten dienen zelf voor schrijf-.en kladpapier is evenwel aanwezig.

die goede voortgang met de studie maken bij de voorbereiding van een examen of examenonderdeel zoveel mogelijk te beperken.Reglementen 5. Een cijferlijst kan de volgende soorten beoordelingen bevatten: 145 . in de gelegenheid kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk tentamen. De examencommissie/examinatoren dragen er zorg voor dat op de lijst het cijfer 5.q. dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het in het tweede lid van dit artikel bedoelde tentamen. evenals de modelbeantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 8. 6.en selectie-eisen van een tentamen. ARTIKEL 8 – VRAGEN EN OPGAVEN 1. de examinator neemt bij de beslissingen. Uiterlijk een maand voor het afnemen van het tentamen wordt de omvang van de te tentamineren stof bekend gemaakt. Bij dit verzoek voegt hij een afschrift van het verslag. in de voortgang van hun studie vertraging hebben ondervonden. stelt zij de student en de examinator in de gelegenheid te worden gehoord. bedoeld in het vierde lid van dit artikel. c. 4. 2. Tevens is duidelijk kenbaar gemaakt hoeveel een goede beantwoording van een (sub)vraag bijdraagt aan de eindbeoordeling. doelmatigheidsniveau. Op de cijferlijst staan de voor de vereiste examenonderdelen behaalde beoordelingen vermeld. als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. b. het behoud van kwaliteits. 3. waaraan de tentamenstof is ontleend. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekend gemaakte bronnen. Wanneer een examenonderdeel meer dan éénmaal is afgelegd geldt het hoogst behaalde cijfer. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk verspreid over de examenstof. 5. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen. ARTIKEL 7 . 9.5 niet voorkomt. ARTIKEL 9 . buiten hun schuld. niet te boven. In geval van fraude kan de examencommissie de student voorwaardelijk of onvoorwaardelijk voor de termijn van ten hoogste één jaar het recht ontnemen om tentamens en examens af te leggen. de examinator bekend op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 14 van de OER.MAATSTAVEN De examencommissie c. Geruime tijd voor het schriftelijk tentamen stelt de examencommissie of examinator de studenten die daaraan deel willen nemen. Het tentamen representeert de onderwijsdoeleinden naar inhoud en vorm. Voordat de examencommissie een beslissing neemt op een verzoek. De student kan binnen 20 werkdagen aan de examencommissie verzoeken de uitsluiting ongedaan te maken. onder meer tot uitdrukking komend in een streven om tijdverlies voor studenten. met betrekking tot de wijze waarop het tentamen wordt afgelegd. Geruime tijd voor het afnemen van het desbetreffende tentamen maakt de examencommissie resp. en desgewenst zijn schriftelijk commentaar daarop. 6. die hij/zij moet nemen. 7. De vragen en opgaven zijn duidelijk en ondubbelzinnig. tot richtsnoer de volgende maatstaven en weegt bij strijdigheid het belang van hanteren van de ene maatstaf tegen dat van de andere af: a. mildheid ten opzichte van studenten die door omstandigheden. Een uitsluiting heeft tot gevolg. d. De examencommissie beslist binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek om de uitsluiting ongedaan te maken.BEOORDELING 1.

De beoordeling van de cijferlijst tijdens de examenzitting 1. 5.00 één 5 (eindcijfer) toegestaan. en wi1266ta. 6. 2e jaar en 3e jaar) van een vrij programma: maximaal is één 5 (eindcijfer) toegestaan.50 twee 5-en (eindcijfers) toegestaan. Het propedeuse-examen is behaald wanneer alle onderdelen van de propedeuse met voldoende resultaat (een eindcijfer van tenminste 6) zijn afgelegd. Onderdelen die met een 'v' (voldoende) of 'vr' (vrijstelling) zijn beoordeeld worden dus buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gewogen gemiddelde. b. 2. De regelaar formuleert bij wijze van voorstel aan de examencommissie de uitslag van het examen van de examinandus. Deze lijsten zijn door de examencommissie overgenomen en zijn gepubliceerd als bijlage I bij deze Regels en richtlijnen.50 te bedragen. ongeacht het gemiddelde. voor zover deze niet met een cijfer zijn gewaardeerd. Cijfers vastgesteld door docenten van de opleiding Technische Aardwetenschappen.0 of hoger is gewaardeerd. ta1200. geldt de volgende specifieke exameneis ten aanzien van de jaarprogramma’s (P. de complete cijferlijst bevat als laagste eindcijfer één 5. Tevens geldt de eis ten aanzien van het Propedeuse-examen dat binnen het cluster van examenonderdelen bestaande uitTN4110ta. Daarbij zijn bij een gewogen gemiddelde van tenminste 6.Reglementen 1. het gewogen gemiddelde van de eindcijfers dient dan tenminste 6. 2. 3. Een student zal voor andere examens dan het afsluitende examen ook slagen indien zijn cijferlijst aan de volgende voorwaarden voldoet: a. Bij het beoordelen van een examinandus door de betreffende examencommissie worden incomplete cijferlijsten buiten beschouwing gelaten. mits binnen het cluster van examenonderdelen bestaande uit tn4110ta. Daarbij is bij een gewogen gemiddelde van tenminste 6. 3. 3. TA1200 en WI1266ta niet meer dan één 5 als eindcijfer behaald is. 146 .00 te bedragen . Vrijstellingen (op de cijferlijst met VR aangeduid). Ten aanzien van het tweede tussentijdse examen is door de toenmalige Vaste Commissie voor de Examens van de faculteit van de opleiding. In zo'n geval motiveert de examencommissie zijn beslissing schriftelijk. het gewogen gemiddelde van de eindcijfers dient dan tenminste 6. 4. de complete cijferlijst bevat als laagste eindcijfers twee 5-en. 7. indien een examenonderdeel in twee of meer delen is onderverdeeld kan het eindcijfer eerst vastgesteld worden wanneer ieder van deze delen met een cijfer 5. niet meer dan één 5 als eindcijfer behaald is.1 punt te geschieden. 2. In geval een student zoveel vrijstellingen heeft dat het aantal ECTS per studiejaar minder dan 30 bedraagt. 4. TN4120ta. De examencommissie is niet gehouden een examinandus af te wijzen die door bijzondere omstandigheden niet aan de in dit artikel genoemde eisen voldoet. Voldoende-beoordelingen (op de cijferlijst met V aangeduid) van bepaalde examenonderdelen (zoals excursies. Indien een dergelijk jaarprogramma echter uit 30 of meer ECTS bestaat geldt de regeling overeenkomstig het bovenstaande derde onderdeel van lid 2 van artikel 9. praktische oefeningen en praktisch werk). Afronding van de deelcijfers dient op 0. per afstudeerrichting een lijst opgesteld van vakken waarvoor tenminste een 6 behaald moet worden. tn4120ta. Cijfers vastgesteld door docenten van andere opleidingen van de TU Delft. Een student zal slagen voor een examen indien hij een complete cijferlijst met voldoende eindcijfers (6 of hoger) of vrijstellingen heeft.

d. staken de stemmen weer. het gewogen gemiddelde van de in de uitvoeringsregeling genoemde onderdelen voor het propedeuse-examen is minimaal een 8. 4. 3. Het cijfer voor de bachelor thesis/eindopdracht bedraagt tenminste 6. c. dan vindt eenmaal herstemming plaats. tenzij het schriftelijke stemmingen betreft.b. de studieduur voor de propedeutische fase van de opleiding van de betrokkene is niet langer dan 1 jaar. het cijfer voor de integrererende toets of opdracht ter afronding van de bacheloropleiding is minimaal een 8. Uitslagen van stemmingen van de examencommissie geschieden bij gewone meerderheid van stemmen.50 twee 5-en (eindcijfers) toegestaan. Staken de stemmen bij een schriftelijke stemming.0. Het hoogst behaalde cijfer voor een bepaald vak wordt in de examenlijst van een student opgenomen.0 en de lijst bevat geen cijfers lager dan een 6. door de examinator van de integrererende toets of opdracht is een "met lof" voorstel ingediend 3. Onderdelen die met een 'v' (voldoende) of 'vr' zijn beoordeeld worden dus buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gewogen gemiddelde. de leden kunnen zich ter vergadering laten vervangen. Een student kan voor het propedeuse-examen het predikaat "met lof" verkrijgen indien de examencommissie daartoe besluit en aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. Staken de stemmen. b. de termijn voor de bekendmaking van de uitslag van tentamens wordt verwezen naar artikel 16 van de model-oer bacheloropleiding 8 147 . Het Bachelor-examen is behaald wanneer het propedeuse diploma is behaald en alle onderdelen van het 2e en 3e cursusjaar met voldoende resultaat (een eindcijfer van tenminste 6) zijn afgelegd.0. de studieduur van de bacheloropleiding van de betrokkene bedraagt ten hoogste 4 jaar. Een student kan voor het bachelorexamen het predikaat "met lof" verkrijgen indien de daartoe besluit en aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. dan is het voorstel waarvoor wordt gestemd verworpen. 2. 5. ARTIKEL 11 – MET LOF 1. Het Bachelor-programma wordt afgesloten met een examen. b.t. c. Daarbij zijn per jaarprogramma bij een gewogen gemiddelde van tenminste 6. De examencommissie stelt de uitslag van een examen vast bij gewone meerderheid van stemmen tijdens een zitting van de voltallige commissie. er zijn geen onvoldoendes behaald. Daarbij is per jaarprogramma bij een gewogen gemiddelde van tenminste 6. Bij het bepalen van de studieduur als bedoeld in de leden 1en 2 wordt in ieder geval rekening gehouden met studievertraging door omstandigheden die een student in aanmerking doen komen voor een ondersteuning volgens de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (RFOS) M. dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie de doorslag. het gewogen gemiddelde van de in de uitvoeringsregeling genoemde onderdelen voor het bachelorexamen is minimaal een 8. ARTIKEL 10 – VASTSTELLING EXAMENUITSLAGEN8 1.00 één vijf (eindcijfer) toegestaan. 2.Reglementen 4.

3. ARTIKEL 13 . ARTIKEL 12 – GETUIGSCHRIFTEN EN VERKLARINGEN 1. Het getuigschrift wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie. in voorkomende gevallen. de termijnen waarbinnen de examencommissie beslist (zie artikel 13. waar mogelijk. Op het getuigschrift als bedoeld in lid 1 wordt vermeld welke onderdelen het examen heeft omvat en. De examencommissie is te allen tijde gerechtigd een besluit te nemen over het predikaat "met lof" in gevallen die niet aan het bovenstaande voldoen. lid 2 van de OER wordt geacht door de student te zijn gedaan door zich voor een dergelijk tentamen aan te melden. bij het verlaten van de universiteit. in acht nemend.GOEDKEURINGSPROCEDURE 1. wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Een verzoek tot vrijstelling voor een tentamen of een praktische oefening als bedoeld in artikel 19 van de OER wordt door de student bij de examinator ingediend.3 lid 4 van de WHW (vrij studieprogramma) wordt door de student op een zodanig tijdstip ingediend. dat goedkeuring redelijkerwijs kan worden gegeven voor het afleggen van het eerste tentamen. a. Bij het getuigschrift wordt zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige cijferlijst (waarop een gemiddelde wordt vermeld) verstrekt. ontvangt op zijn verzoek een door de desbetreffende examencommissie afgegeven verklaring. ARTIKEL 14 . Een verzoek om af te wijken van het te volgen studieprogramma zoals voorgeschreven in de uitvoeringsregeling wordt door de student op een zodanig tijdstip ingediend. De examencommissie kan de beslissing 148 . binnen 40 werkdagen na afloop daarvan. Een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 7. In deze regeling (artikel 11) wordt aangegeven aan welke voorwaarden de student moet voldoen. nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. heeft beslist. Indien de desbetreffende examencommissie niet binnen de termijn dan wel de verdaagde termijn.Reglementen 4. lid 1 of lid 4 wordt beslist binnen 40 werkdagen na ontvangst van het verzoek of. Dit laat onverlet de eventueel in de OER of de uitvoeringsregeling opgenomen eisen met betrekking tot de volgorde van afleggen van tentamens. 4. 2. 2.TERMIJNEN Over een verzoek als in artikel 13. lid 1) in acht nemend. 4. In geval de geëxamineerde tijdens het afleggen van de studieonderdelen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheden kan dit op het getuigschrift worden vermeld met de woorden met lof. indien het verzoek is ingediend tijdens een academische vakantie. 6. wordt door de examencommissie gemotiveerd genomen. De student wordt van het besluit onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. lid 1). 3 en 4 van dit artikel. dat goedkeuring redelijkerwijs gegeven kan worden voor het afleggen van het eerste afwijkende tentamen. dan wel binnen een periode van drie weken voorafgaande aan een academische vakantie. van stukken die het verzoek ondersteunen. De student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie. welke bevoegdheid daaraan is verbonden. Een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 12. de termijnen waarbinnen de examencommissie beslist (zie artikel 15. 3. 5. Een besluit goedkeuring te onthouden aan een verzoek als in lid 1. geen getuigschrift als bedoeld in lid 1 kan worden uitgereikt. De student kan zich voor raad en advies laten bijstaan door de studieadviseur. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd. wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. b. Het verzoek gaat vergezeld van een duidelijke motivatie en.

5. Mededelingen omtrent de per student geregistreerde gegevens doet deze administratie uitsluitend aan de betrokken student. 4. ARTIKEL 15 – ADMINISTRATIE EN REGISTRATIE 1. 5. 4.en studentenadministratie. Gedurende een termijn van 30 dagen. Afmelden via TAS moet uiterlijk 7 kalenderdagen voor het betreffende tentamen. aan examinatoren. die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een anders dan mondeling afgenomen tentamen kan de geëxamineerde aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken. Alsdan wordt de gegeven uitslag toegelicht. ARTIKEL 18 . Deelneming aan een schriftelijk tentamen vindt slechts plaats na een formele aanmelding bij de onderwijs. lid 1). aan de studentendecaan en aan het College van Beroep van de Examens. 3. De definitieve tijdstippen van de betreffende tentamenzittingen worden tenminste twee weken voor het begin van een tentamenperiode namens de examencommissie bekend gemaakt. Schriftelijke tentamens worden afgenomen volgens een rooster dat aan het begin van het cursusjaar wordt gepubliceerd. voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn. aan de studieadviescommissie. aan de Centrale Studentenadministratie.Reglementen voor ten hoogste 10 werkdagen verdagen.en studentenadministratie van de opleiding tenminste 14 dagen vóór de desbetreffende vergadering van de examencommissie (zie ook artikel 7. Het bepaalde in het voorgaande lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op tentamens die anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. Van de verdaging wordt.NABESPREKING 1. De nabespreking 149 . Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de geëxamineerde. Binnen de opleiding Technische Aardwetenschappen geldt daartoe een opgave via het aanmeldsysteem TAS op uiterlijk de 14e kalenderdag vóór de aanvang van het desbetreffende tentamen. Deze administratie registreert tevens de contracten die door de student met een regelaar zijn afgesloten. ARTIKEL 17 – AANMELDING EN TERUGTREKKING 1. 2. Bij de vaststelling van de tijdstippen wordt voorkomen dat tentamens die tot hetzelfde examen behoren gelijktijdig worden afgenomen. ARTIKEL 16 .en studentenadministratie van de opleiding.TENTAMENTIJDSTIPPEN 1. Wijziging van een in het voorgaande lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. de verklaringen en de getuigschriften die aan de student zijn verleend.en studentenadministratie van de opleiding draagt zorg voor de registratie van de uitslagen van examens en examenonderdelen en alle overige gegevens betreffende de voortgang van de studie van de individuele student. 2. De student die zich wenst terug te trekken voor een examen doet daarvan zo spoedig mogelijk opgave aan de onderwijs. aan de studieadviseur. Mondelinge tentamens worden op een door de examinator. de vrijstellingen. De onderwijs. na overleg met de examinandus te bepalen tijdstip afgenomen. De examinator kan een latere aanmelding alsnog accepteren. schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 2. aan leden van de examencommissie. Deelneming aan een examen vindt slechts plaats na een formele aanmelding op een daartoe bestemd aanmeldingsformulier bij de onderwijs. 3. 2. aan overige functionarissen van de faculteit die belast zijn met het onderwijs aan of de begeleiding van de betrokken student.

vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.60 WHW. de regelaar heeft de vrijheid deze inleveringsdatum na overleg met de betrokken student later te stellen.Reglementen 3. of indien hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. dan wel van examinatoren alsmede tegen de behandeling ondervonden tijdens het afleggen van een tentamen of examen. ARTIKEL 23 . ARTIKEL 21 . 4. ARTIKEL 19 – VERSLAGEN EN SCRIPTIES De voor het afleggen van examenonderdelen en van examens vereiste verslagen dienen tijdig voor een examenzitting te worden ingeleverd. de studieadviseur of studentendecaan in de gelegenheid te stellen te dienen van bericht en raad. staat gedurende 4 weken nadat deze aan de student bekend zijn gemaakt. kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen indien hij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en zijn verzoek motiveert. juni 2005 150 .INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking op 1 september 2005. ARTIKEL 20 – HET GEBRUIKMAKEN VAN EEN AFWIJKINGSMOGELIJKHEID De examinandus kan de examencommissie verzoeken om alvorens van een in deze regels en richtlijnen geboden afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. Indien door de examinator een collectieve nabespreking wordt georganiseerd. beroep open bij het College van Beroep voor de examens bedoeld in artikel 7.BEROEPSRECHT Tegen beschikkingen van de examencommissie.WIJZIGING REGELS EN RICHTLIJNEN Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar. ARTIKEL 22 . Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing. indien de examinator aan de geëxamineerde de gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. Scripties en nevenscripties dienen tenminste een maand voor de examenzitting te worden ingeleverd. Vastgesteld door de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Aardwetenschappen.

Resource TA3120 TA3130 TA3220 Engineering Mining Engineering II Mineral processing Fluid flow. heat & mass transfer PE/AG/RG/EG TA3220 Fluid flow.4 Bijlage bij de "Regels en richtlijnen" van de Examencommissie van de opleiding Technische Aardwetenschappen De Examencommissie van de opleiding Technische Aardwetenschappen heeft de lijsten van derdejaars-vakken waarvoor per afstudeerrichting het cijfer 6 of hoger dient te worden behaald als volgt vastgesteld. Deze lijst is bepaald voor het derdejaarsprogramma programma van 2005-2006. voor studenten die een oudere versie van het derdejaars-programma volgen geldt de lijst als gepubliceerd in de bijbehorende Papieren Patroon. heat & mass transfer TA3370 Flow in rocks & soils Petroleum Engineering ta3440 Petroleum Engineering Applied Geophysics TA3540 Fields and waves Engineering Geology TA3620 Foundations of Engineering geology Reservoir Geology TA3820 Petroleum Geology 151 .Reglementen 8.

3.5 Regeling studieadvies De regeling is vastgesteld door de Raad van de Afdeling der Mijnbouwkunde in zijn vergadering van 17 december 1981. b) de Regelaar van de propedeuse.2 bedoelde commissie bestaat uit drie leden te weten: a) een Regelaar (regelaar: de afstudeerregelaars zijn die hoogleraren die uit hoofde van hun taakstelling belast zijn met de coördinatie van de afstudeerrichtingen. c) een docent met een groot onderwijsaandeel in het vakkenpakket van het eerste studiejaar.1 De in 1.4 Het in 1. 2.en BSc-regelaars zijn als zodanig door de decaan aangewezen) van een afstudeerrichting of indien er geen Regelaar beschikbaar is.1 De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar.38 WHW). de P. c) een uitnodiging om desgewenst bij (een lid van) de studie-adviescommissie te informeren naar de overwegingen die hebben geleid tot het advies. 2.alsmede door een ambtelijk secretaris. 1.2 De zittingsperiode van de leden bedraagt twee jaren. 1. een andere docent.1 Om te voorzien in het advies dat elke student aan het einde van zijn/haar eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase. 1. teneinde de in 1. 3.2 De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door de studieadviseur . SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 2.4 De commissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan.deze heeft daarin een adviserende stem . 7. teneinde in overleg te komen tot een aangepaste studieplanning. De vergaderingen zijn niet openbaar. 7.5 De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.2 De leden van de studie-adviescommissie worden benoemd door de decaan op voordracht van de vaste commissie voor de examens.3 Het in 1. of een advies over de voorwaarden waaronder een studievoortzetting in overweging gegeven wordt.3 Bij het vaststellen van het advies baseert de commissie zich op: 152 . 2. stelt de decaan een studie-adviescommissie in. INSTELLING EN TAAK VAN DE STUDIE-ADVIESCOMMISSIE 1. 3. WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 3. 2. overeenkomstig art.9 van de WHW dient te ontvangen. gewijzigd door de Raad van de Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning in zijn vergadering van 15 februari 1991 en aangepast aan de laatste organisatieontwikkelingen binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.1 bedoelde schriftelijke advies bevat in ieder geval de volgende elementen: a) het advies de studie al dan niet voort te zetten. b) een verwijzing naar de wettelijke bepaling inzake de inschrijvingsduur (art.1 bedoelde schriftelijke advies kan voorts nog het (dringend) advies bevatten om contact op te nemen met de studieadviseur. de leden zijn terstond hernoembaar.1 bedoelde adviezen vast te stellen.3 In geval van een tussentijdse vacature benoemt de decaan op voordracht van de examencommissie een lid voor de nog resterende periode. 2.Reglementen 8. 1.

en wordt geïnformeerd over het recht op inzage van het hem betreffende dossier. 3. 3. met name door werkers in de gezondheids.6 Het archief van de commissie berust bij de ambtelijk secretaris.en welzijnszorg. b) de gegevens die door de studieadviseur worden ingebracht.5 Uiterlijk op 31 juli verzendt de commissie de adviezen aan de studenten. Van elk advies wordt een afschrift gemaakt. 153 . c) de gegevens die gevraagd of ongevraagd worden verstrekt door anderen.Reglementen a) de gegevens uit de studentenadministratie.4 De secretaris tekent in het dossier van de student aan door welke informant gegevens betreffende deze student zijn toegeleverd. 4. BEKENDMAKING De decaan draagt er zorg voor dat elke student zo spoedig mogelijk na zijn eerste inschrijving de beschikking krijgt over deze regeling. 3. dat wordt opgeborgen in het archief van de commissie.

112/CT.J. De bachelor-thesis wordt in principe uitgevoerd bij de opleiding Technische Aardwetenschappen.tudelft. PE en RG wordt in de vierde periode van het derde BScjaar het vak ta3009 Field exploration/exploitation gegeven. met korte omschrijvingen. PE (petroleumwinning) Reservoir geology. RG (reservoirgeologie) Resource engineering. e-mail: r. Voor de master-oriëntaties AG. e-mail: d. 83627. De student(e) voert een individueel project uit op een technischaardwetenschappelijk deelgebied. mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: − Er moet een geschikt thesis-onderwerp zijn.nl − EG: Dr.Reglementen 8. k. in overleg met de contactpersoon en/of begeleider. − De leerdoelen van de thesis moeten kunnen worden gerealiseerd. THESIS-ONDERWERPEN De − − − − − opleiding Technische Aardwetenschappen kent vijf master-oriëntaties: Applied geophysics. bij voorkeur in het Engels. Ghose. − Een korte presentatie over het project kunnen houden. 86843/83325. − Bij de uitvoering gebruik kunnen maken van reeds verworven kennis.ngan-tillard@citg. en niet of onvoldoende aanwezige kennis zelf kunnen aanvullen. Het is ook mogelijk zelf een onderwerp voor te stellen of. een onderwerp te definiëren. tel. R.j. tel. begeleiding etc. Ngan.6 Bijlage: Bachelor-thesis INLEIDING De bachelor-thesis vormt de afsluiting van de bachelor-fase van de opleiding Technische Aardwetenschappen.ghose@citg. De contactpersonen zijn: − AG: Dr.m. EG (ingenieursgeologie) Petroleum engineering. AG (technische geofysica) Engineering geology. CONTACTPERSONEN Per mastervariant is er een contactpersoon voor de bachelor-thesis. De lijsten bevinden zich bij de contactpersonen van de betreffende variant (zie onder) en zijn tevens te vinden op Blackboard. EG. RE (grondstoffenwinning/-verwerking) Ten behoeve van de derdejaars BSc-studenten stelt elke variant een lijst met bachelor-thesisonderwerpen beschikbaar. − Er moet vanuit TA adequate begeleiding kunnen worden gegeven.ir. Het ligt in de bedoeling om op basis van dit vak een aantal thesis-onderwerpen te definiëren. LEERDOELEN De leerdoelen van de bachelor-thesis zijn de volgende: − Het voor een belangrijk deel zelfstandig kunnen uitvoeren van een kleinschalig technischwetenschappelijk project. − Een beknopt rapport over het project kunnen schrijven. D.M.tudelft. Echter het is toegestaan om de thesis buiten TA uit te voeren.nl 154 . 364. k. die nadere toelichting kan geven over thesis-onderwerpen.

c. 85001.en derdejaars BSc-vakken gehaald.vandenbroek@citg. Dit is echter geen verplichting. 205.nl RELATIE THESIS-ONDERWERP EN MASTER-ORIËNTATIE Het derde jaar van de BSc geeft een beperkte specialisatie te zien tussen de vijf masteroriëntaties. tel.t. De omschrijving moet omvatten: korte inleiding over het onderwerp. 86065. In deze gevallen dient een hoogleraar of (hoofd)docent beschikbaar te zijn als mede-begeleider en als hoofd-verantwoordelijke voor de uit te voeren thesis. begeleider(s)) TOELATING Met de thesis mag worden begonnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: − Men is geslaagd voor het P-examen.blom@citg. 231.tudelft.of derdejaars vak (nog) niet is gevolgd of gehaald.m. tel.Reglementen − − − PE: Dr. − Men heeft alle vakken van het tweede BSc-jaar gehaald òf men heeft voor een totaal van tenminste 60 ECTS aan tweede.5 van de Course Guide MSc Applied Earth Sciences 2005-2006). de keuze voor een bepaald thesisonderwerp is – binnen de opleiding TA – vrij. W. e-mail: j. 8.ir. van den Broek. k. 83628. de Ruiter. op dezelfde wijze als dit gebeurt bij de afstudeerscriptie (zie par. ORGANISATIE De student die een bachelor-thesis uitvoert wordt begeleid door een hoogleraar of (hoofd)docent. H. Het zal regelmatig 155 . In een aantal gevallen zal het thesis-onderwerp gerelateerd zijn aan lopend (promotie)onderzoek. Als regel zal de student(e) een thesis-onderwerp kiezen op het gebied van de gekozen oriëntatie. doelstelling(en) van de scriptie en korte omschrijving werkprogramma + een tijdsplan/stappenplan − Datum − Namen ondertekenaars (student. Blom. De beoordeling vindt plaats door een commissie van tenminste twee personen – waaronder de verantwoordelijke begeleider – die in een besloten zitting de gelegenheid krijgt om de student(e) nog een aantal vragen te stellen. Hierbij wordt het volgende aangetekend. k. De begeleider mag in een dergelijk geval een aanvullende voorwaarde stellen in de zin dat het gebrek aan voorkennis in voldoende mate dient te zijn weggewerkt alvorens met de thesis wordt gestart.j. e-mail: w. − Naam student(e) plus studienummer − Titel afstudeerscriptie − Naam/namen begeleider(s) − Startdatum − Streefdatum einde scriptie − Omschrijving (ca. tel.deruiter@citg.C.nl RE: ir. Het kan zijn dat een thesis-onderwerp wordt gekozen waarbij er een gebrek is aan voorkennis doordat een essentieel tweede. 147. Vaak zal de begeleiding dan voornamelijk worden gegeven door een promovendus. AFSLUITING THESIS De bachelor-thesis wordt afgesloten met het schrijven van een rapport en het geven van een korte openbare presentatie.G.nl RG: Drs.T. e-mail: j. Bij de start van de thesis wordt een beknopte thesis-omschrijving opgesteld. J.M.tudelft.g. k. halve pagina A4).tudelft.

Hierbij ligt het voor de hand om deze theses door één commissie te laten beoordelen. onder voorzitterschap van b. TIPS VOOR HET BACHELORPROJECT • • • • • • • • • • Bedenk ruim van tevoren welk project je wilt doen. Zorg ervoor dat alle organisatorische zaken geregeld zijn als je met het project begint. minimaal 1 keer per week. een hoogleraar of hoofddocent van de betreffende sectie. − Bereikte resultaat en/of antwoord op de thesis-vraagstelling. Met hem/haar spreek je af wat je precies gaat doen en wanneer. het is immers wel een zelfstandig project. het tijdsplan en eventueel een overzicht van de problemen die je bent tegengekomen als bijlage. − Mondelinge presentatie en antwoorden op de gestelde vragen. zelfstandigheid.v. Dit kan in de vorm van een presentatie. Wees niet bang om regelmatig bij je begeleider aan te kloppen voor vragen. houd er dan rekening mee dat je vertraging kan oplopen. Zorg ervoor dat je je begeleider regelmatig spreekt. Na drie weken loop je samen met je begeleider door wat je tot dan toe hebt gedaan.Reglementen voorkomen dat een aantal bachelor-theses min of meer tegelijkertijd wordt beëindigd. Ga dan ook al praten met de begeleider van het project. Voor deze optie dient de student(e) in overleg te treden met de betreffende afstudeerregelaar. Bij je uiteindelijke verslag komen het stappenplan. Stel een goed tijdsplan/stappenplan op. BEOORDELING THESIS De thesis wordt voornamelijk beoordeeld op basis van de verrichte werkzaamheden en het verslag. Realiseer je bij het plannen van het project dat je minstens 6 weken fulltime aan het werk bent. Zorg ook voor een duidelijke afbakening van het onderwerp. Zorg er dan wel voor dat het zinnige vragen zijn. 156 . en houd je hieraan. eigen initiatief. Als je aan een project begint. Daarnaast worden in de beoordeling meegenomen: − Werkhouding. kan het voor de student aantrekkelijk zijn om – na voltooiing van de thesis – zich nog wat verder te verdiepen in het onderwerp. Zo voorkom je vertraging aan het begin van je project. VOORTZETTING THESIS Indien het onderwerp en het verloop van de bachelor-thesis daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld bij een experimenteel project kan je vertraging oplopen door problemen met de opstelling. Spreek goed van tevoren met je begeleider af wat je verwacht van het project en wat je begeleider verwacht van jou. Dit is in principe mogelijk binnen de keuzeruimte van de master-opleiding in de vorm van een korte scriptie.