You are on page 1of 109

V. Ý.

LENÝN
“SOL” KOMÜNÝZM:
BÝR ÇOCUKLUK
HASTALIÐI

ERÝÞ YAYINLARI

V. Ý. Lenin 1
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ÝKÝNCÝ BASKI
“SOL” KOMÜNÝZM:
BÝR ÇOCUKLUK HASTALIÐI

V. Ý. LENÝN
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý[1], V. Ý. Lenin tarafýndan 27 Nisan 1920’de
yazýldý. Ýlk kez, 12 Haziran 1920’de yayýnlandý
[Türkçe çevirisi Muzaffer Kabagil tarafýndan yapýlmýþtýr. Sol Yayýnlarý, Aralýk 1977,
Ýkinci Baský, s: 7-137]
Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir, 2003.
erisyay@kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.net
http://www.kurtuluscephesi.org
ÝÇÝNDEKÝLER

7 Bir – Rus Devriminin Uluslararasý Kapsamýndan Hangi Anlamda


Söz Edilebilir?
10 Ýki – Bolþevik Baþarýsýnýn Temel Koþullarýndan Biri
14 Üç – Bolþevizm Tarihinin Belli Baþlý Aþamalarý
19 Dört – Ýþçi Hareketi Ýçinde Hangi Düþmanlara Karþý Mücadelede
Bolþevizm Geliþmiþ, Güçlenmiþ Ve Savaþçý Niteliðe Varmýþtýr?
27 Beþ – Almanya’da “Sol” Komünizm. Liderler, Parti, Sýnýf, Yýðýnlar
35 Altý – Devrimciler Gerici Sendikalara Girip Mücadele Etmeli
midirler?
45 Yedi – Burjuva Parlamentolara Katýlmak Gerekir mi?
55 Sekiz – Hiç Uzlaþma Olmayacak mý?
66 Dokuz – Ýngiltere’de “Sol” Komünizm
79 On – Bazý Sonuçlar

EKLER
94
94 I. Alman Komünistlerinin Bölünmesi
96 II. Almanya’da Komünistler Ve Baðýmsýzlar
98 III. Ýtalya’da Turati Ve Þürekâsý
99 IV. Doðru Önkoþullardan Hareket Ederek Varýlan Yanlýþ Sonuçlar
103 V.
103 Wijnkoop’un Mektubu

104 Açýklayýcý Notlar


BÝR
RUS DEVRÝMÝNÝN ULUSLARARASI KAPSAMINDAN
HANGÝ ANLAMDA SÖZ EDÝLEBÝLÝR?

RUSYA’DA proletaryanýn iktidarý ele geçirmesini izleyen ilk


aylarda (25 Ekim [7 Kasým] 1917), bu geri ülke ile Batý Avrupa’nýn
ilerlemiþ ülkeleri arasýndaki çok büyük farklardan dolayý, Batý Avrupa
ülkelerinde proleter devrimi, bizimkine pek az benzeyecek gibi
görünüyordu. Bugün artýk önemli bir uluslararasý tecrübeye sahip
bulunmaktayýz; bu tecrübe, bize açýkça göstermektedir ki, bizim
devrimimizin bazý temel çizgilerinin, bölgesel deðil, özellikle ulusal
deðil, sadece Rusya’ya özgü deðil, uluslararasý nitelikte bir kapsa-
mý vardýr. Ve ben, burada, sözcüðün geniþ anlamýyla uluslararasý
kapsamýndan söz etmiyorum: uluslararasý kapsamý olan, devrimi-
mizin sadece [sayfa 7] bazý özellikleri deðil, devrimimizin bütün temel

V. Ý. Lenin 7
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
özellikleri ve üstelik birçok ikincil özellikleridir; þu anlamda ki, bun-
lar, bütün ülkeleri etkilemektedir. Hayýr. Sözcüðün en dar anlamýnda
uluslararasý kapsamla, bizde olup bitenlerin uluslararasý deðerini
ya da uluslararasý ölçüde kaçýnýlmaz tarihi tekrarlanýþýný kastederek-
tir ki, bu kapsama, devrimimizin bazý temel özellikleri girebilir.
Besbelli ki, bu gerçeði abartmak, bunu devrimimizin belli
temel çizgilerinden ötelere yaymak büyük yanýlgý olur. Ayný þekilde,
proletarya devriminin [baþka bir ülkede] zaferinden sonra, bu dev-
rim ilerlemiþ bir tek ülkede gerçekleþse bile, pek muhtemeldir ki,
durumda meydana gelecek ani bir deðiþiklik sonucunda Rusya,
bu devrimden hemen sonra gene örnek bir ülke olmaktan çýkacak,
(“sovyetik” ve sosyalist bakýmlardan) geri bir ülke durumuna gele-
cektir.
Ama içinde yaþadýðýmýz þu tarihi anda durum tamý tamýna
þöyledir: Rusya örneði, bütün ülkelere, kaçýnýlmaz yakýn gelecekle-
rinden –tamamen temel nitelikte– bir þeyler göstermektedir. Bütün
ülkelerin ileri iþçileri bunu çoktan anladýlar; ama onlar, anlamaktan
çok, devrimci sýnýf sezileriyle bunu kavradýlar. Sovyet iktidarýnýn ve
bolþevik teori ve taktik ilkelerinin (sözcüðün dar anlamýyla) uluslar-
arasý “kapsamý” iþte buradan gelmektedir. Almanya’da Kautsky
gibi, Avusturya’da Otto Bauer ve Friedrich Adler gibi II. Enternasyo-
nalin “devrimci” önderlerinin anlamadýklarý da iþte budur; ve bu
yüzdendir ki, onlar en kötü oportünizmin ve sosyal-ihanetin savunu-
cusu gericiler durumuna düþmüþlerdir. Gerçekten, 1919’da, Viyana’
da çýkan Dünya Devrimi (Welt Revolution, “Sozialistische Bücherei”,
Helt 11, Ýgnaz Brand) adlý imzasýz broþür, bu görüþü, “dünya devrimi
fikrinin savunmasý” gibi gösterilen iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna karþý bu
muhakeme döngüsünü, ya da daha doðrusu bu [sayfa 8] fikirsizlik,
laf ebeliði, korkaklýk ve ihanet uçurumunu açýk seçik ifade etmek-
tedir.
Ama biz, bu broþür üzerinde bir daha durmayacaðýz. Þunu
belirtmekle yetinelim: Kautsky’nin bir dönek deðil de henüz bir
marksist olduðu o çok gerilerde kalan zamanlarda, o, soruna tarih-
çi gözüyle bakabiliyor ve Rus proletaryasýnýn devrimci ruhunun
Batý Avrupa için örnek olabileceði bir durumun gerçekleþmesini
ihtimal dahilinde görüyordu. Bu, 1902’ deydi. Kautsky, devrimci
Ýskra’da “Slavlar ve Devrim” baþlýklý bir yazý yazmýþtý. Bu yazýda
þöyle diyordu:

8 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
“Bugün [1848’den farklý olarak] Slavlarýn sadece devrimci
halklar safýna katýldýklarýný deðil, ayný zamanda, devrimci fikir ve
eylemin aðýrlýk merkezinin gittikçe Slavlara doðru yer deðiþtirdiðini
düþünebiliriz. Devrimin merkezi, Batýdan Doðuya doðru kaymakta-
dýr. 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda bu merkez, Fransa’da ve zaman zaman
da Ýngiltere’de idi. 1848’de Almanya, devrimci uluslar safýna katýldý.
... Yeni yüzyýl öyle olaylarla baþladý ki, bunlar, devrim merkezinin
yeniden bir yer deðiþtirmesiyle, Rusya’ya doðru yer deðiþtirmesiyle,
karþý karþýya olduðumuzu bize düþündürmektedir. ... Batýdan bunca
devrimci inisiyatif edinmiþ olan Rusya, belki þimdi artýk, bu Batý
için bir devrimci enerji kaynaðý olmak yolundadýr. Alev alev yanan
Rus devrim hareketi, belki de saflarýmýza yayýlmaya baþlayan o
küçük-burjuva uyuþukluðunu ve küçük politikacýlýðý defetmek için
yararlanabileceðimiz en güçlü araç olacaktýr; bu devrimci hareket,
savaþa susamýþlýðýmýzý ve büyük ülkülerimize tutkulu baðlýlýðýmýzý
yeniden alevlendirecektir. Rusya, Batý Avrupa için irticaýn ve mutla-
kiyetin basit bir kalesi olmaktan çoktan çýkmýþtýr. Bugün, belki de
bunun tam tersi doðrudur. Rusya için irticaýn ve mutlakiyetin kalesi,
artýk Batý Avrupa olmaktadýr. ... Eðer Rus devrimcileri, hem Çara
[sayfa 9] karþý, hem de onun müttefiki Avrupa sermayesine karþý ayný
zamanda savaþmak zorunda kalmasalardý, Çarýn hakkýndan ge-
lirlerdi. Umalým ki, Rus devrimcileri, bu sefer her iki düþmaný da
yenebilsinler ve yeni “Kutsal Ýttifak” daha öncekilerden çabuk yýkýl-
sýn; bugün Rusya’da giriþilmiþ olan mücadelenin sonucu ne olursa
olsun, ne yazýk ki, sebep olduðu haddinden fazla kurbanlarýn kan
ve acýlarý boþuna olmayacaktýr. Bu kan ve acýlar, bütün uygar dün-
yada toplumsal devrimin filizlerini besleyecek ve onlarýn daha çabuk
ve daha güzel çiçek açmalarýný saðlayacaktýr. 1848’de Slavlar, halk-
larýn baharýnýn çiçeklerini öldüren dondurucu rüzgâr görevini yerine
getirmiþlerdi. Belki de þimdi irticaýn buzlarýný tuzbuz eden ve halkla-
ra yeni ve pýrýl pýrýl bir baharý getiren fýrtýna olmak onlarýn kaderinde-
dir.”  (Karl Kautsky, “Slavlar ve Devrim”, Ýskra, 10 Mart 1902, n° 8,
Rus sosyal-demokratlarýnýn devrimci gazetesi.)
Onsekiz yýl önce, Karl Kautsky, ne güzel de yazarmýþ! [sayfa 10]

V. Ý. Lenin 9
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ÝKÝ
BOLÞEVÝK BAÞARISININ TEMEL
KOÞULLARINDAN BÝRÝ

BUGÜN artýk herkesin, partimizde sýký disiplin olmadan, ger-


çekten demir disiplin olmadan, partimize iþçi sýnýfýnýn tüm kitlesi-
nin, yani iþçi sýnýfý içinde düþünen, namuslu, fedakâr, etkili, geri
kalmýþ tabakalarý ardýnda sürüklemeye yeteneði olan ne varsa onun
desteði olmadan, bolþeviklerin ikibuçuk yýl deðil, ikibuçuk ay bile
iktidarda kalamayacaklarýný görebildiði besbellidir.
Proletarya diktatörlüðü, yeni sýnýfýn kendisinden daha güçlü
olan bir düþmana karþý, devrilmesiyle (bu devrilme tek bir ülkede
olsa da) direnme gücü on misline çýkan burjuvaziye karþý, en kahra-
manca ve en amansýz savaþýdýr. Burjuvazi, gücünü, sadece uluslar-
arasý [sayfa 11] sermayenin gücünden, burjuvazinin uluslararasý baðla-

10 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
rýnýn kuvvet ve saðlamlýðýndan almaz; burjuvazi, gücünü, ayný za-
manda alýþkanlýklardan, küçük üretimden alýr; çünkü, ne yazýk ki,
dünyamýzda hâlâ pek, pek çok büyük miktarda küçük üretim kal-
maktadýr; oysa küçük üretim, durmadan, her gün, her saat, kendili-
ðinden gelme bir tarzda ve geniþ ölçülerde kapitalizmi ve burjuvaziyi
doðurur. Bütün bu nedenlerden ötürü, proletarya diktatörlüðü zo-
runludur; ve uzun bir savaþý, kýyasýya, amansýz bir savaþý, kendine
hakimiyeti, disiplini, saðlamlýðý, tek ve eðilmez bir iradeyi gerektiren
bir ölüm kalým savaþýný göze almadan, burjuvaziyi yenmek müm-
kün deðildir.
Tekrar ediyorum, Rusya’da muzaffer proletarya iktidarýnýn
tecrübesi, düþünmeyi bilmeyenlere ya da henüz bu sorunu düþün-
mek fýrsatýný bulamayanlara açýkça göstermiþtir ki, mutlak bir mer-
keziyetçilik ve proletaryanýn en sýký disiplini, burjuvaziyi yenilgiye
uðratmak için temel koþullardan biridir.
Sýk sýk bu konuya dönülmektedir. Ama bunun ne anlama
geldiði, hangi koþullar içinde bunun mümkün olduðu sorusu sorul-
muyor. Sovyet iktidarýna ve bolþeviklere yöneltilen övgülerle yetin-
meyip, bolþeviklerin devrimci proletarya için mutlaka gerekli olan
disiplini kurmalarýný mümkün kýlan nedenleri, sýk sýk ve ciddi olarak
tahlil etmek gerekmez mi?
Bolþeviklik, siyasi fikir akýmý olarak ve siyasi parti olarak,
1903’ten beri vardýr. Ancak bolþevizmin tarihi, tüm varlýðý süresince
tarihi, en çetin koþullarda bile, proletaryanýn zaferi için gerekli demir
disiplini niçin kurabildiðini ve muhafaza edebildiðini yeterli olarak
açýklayabilir.
Ve ilk önce þu sorunla karþý karþýyayýz: proletaryanýn dev-
rimci partisinin disiplinini pekiþtiren nedir? Bu disiplini denetleyen,
ona destek olan nedir? Ýlkönce proleter öncüsünün bilinci, devrim
yolunda fedakârliði, kendine [sayfa 12] hakimiyeti, feragat duygusu,
yiðitliðidir. Ýkincisi, en geniþ anlamýyla emekçi yýðýnlarýyla ve ilkönce
proletaryanýn kitlesiyle, ama proleter olmayan emekçi yýðýnlarýyla
da baðlar kurma yeteneði, onlara yaklaþma ve eðer isterseniz, bir
ölçüye kadar onlarýn içinde erime yeteneðidir. Üçüncüsü, bu öncü-
nün siyasi yönetiminin doðruluðudur; büyük yýðýnlarýn, kendi tecrü-
beleriyle buna inanmýþ olmalarý þartýyla, siyasi stratejisinin ve takti-
ðinin doðruluðudur. Eðer burjuvaziyi iktidardan düþürme ve toplu-
mun biçimini deðiþtirme görevini yüklenen öncü sýnýfýn partisi olma-

V. Ý. Lenin 11
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ya yetenekli bir devrimci partide bütün bu koþullar birleþmemiþse,
bu partide, disiplin kurulamaz ve o disiplini yaratmak için gösteri-
len çabalar boþ laflardan ve yapmacýklardan öteye varamaz; ama
öte yandan bu koþullar hep birden fýþkýramaz; bu koþullar uzun
çalýþmalarla, çetin tecrübelerle hazýrlanýr; hazýrlanýþý, ancak gerçek-
ten yýðýnsal ve gerçekten devrimci bir hareketin pratiðiyle sýký sýkýya
baðlý olarak meydana gelen, dogma olmayan doðru bir devrimci
teoriyle kolaylaþtýrýlýr.
Eðer bolþevizm, 1917’den 1920’ye kadar, inanýlmayacak ka-
dar zor koþullar içinde, en sýký merkezileþmeyi ve demir disiplini
hazýrlayýp gerçekleþtirebildiyse, bunun nedeni, sadece, Rusya’nýn
birçok tarihi özelliðinde yatmaktadýr.
Bolþevizm, bir yandan, 1903’te, marksist teorinin saðlam te-
meli üzerine kurulmuþ bulunmaktadýr. Bu devrimci teorinin –bu
biricik teorinin– doðruluðu, sadece tüm 19. yüzyýlýn evrensel tecrü-
besiyle deðil, ayný zamanda ve özellikle Rusya’daki devrimci fikir-
de dalgalanmalarla, duraksamalarla, yanýlgý ve baþarýsýzlýklarla da
tanýtlanmýþtýr. 1840’dan 1890’a kadar aþaðý yukarý yarým yüzyýl
boyunca Rusya’da vahþet ve gericilikte eþsiz Çarlýk boyunduruðu
altýnda tutulan öncü düþünce, Avrupa’nýn ve Amerika’nýn her “son
buluþu”nu, þaþýlacak bir gayret ve dikkatle [sayfa 13] izleyerek, doðru
bir devrimci teori aradý durdu. Gerçekte, biricik teori olan marksiz-
min bedelini, Rusya, yarým yüzyýl süren görülmemiþ acýlar ve feda-
karlýklarla, eþi görülmemiþ devrimci kahramanlýklarla, araþtýrma
ve incelemelerde, pratik deneylerde inanýlmaz enerji ve feragatle,
hayal kýrýklýklarýyla ve yeniden denemeler ve Avrupa’nýn tecrübesiy-
le kýyaslamalarla ödemiþtir. Çarlýðýn neden olduðu sürgünler yüzün-
den, devrimci. Rusya, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, uluslararasý iliþkiler
bakýmýndan çok daha zengin, tüm dünyada devrimci biçim, teori
ve hareketler konusunda herhangi bir ülkeden daha bilgili durum-
daydý.
Öte yandan bu granit teorik temel üzerine kurulmuþ olan
bolþevizm, onbeþ yýl (1903-1917), tecrübelerinin zenginliði baký-
mýndan dünyada eþi olmayan onbeþ yýl, tarih pratiðinden geçmiþtir.
Hiç bir ülke, bu on-beþ yýl içinde, devrimci tecrübe bakýmýndan,
legal ya da illegal, barýþçý ya da fýrtýnalý, gizli ya da açýk, çevresel ya
da yýðýn hareketi niteliðinde, parlamenter ya da terörist nitelikte bu
kadar yoðun bir devrimci tecrübeyi yaþamak þöyle dursun, ya-

12 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
kýnýndan bile geçmemiþtir. Hiç bir baþka ülke, bu kadar kýsa bir
zaman süresi içinde, çaðdaþ toplumun bütün sýnýflarýnýn mücade-
lesinde bu kadar zengin biçimlerin, nüanslarýn, yöntemlerin
yoðunlaþmasýna tanýk olmamýþtýr. Rusya’daki sýnýflar arasý savaþ,
ülkenin geriliði ve çarlýk boyunduruðu yüzünden hýzla olgunlaþýyor
ve Amerika’nýn, Avrupa’nýn siyasi tecrübesinin “en son buluþ”larýný
tutkuyla benimsiyordu. [sayfa 14]

V. Ý. Lenin 13
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ÜÇ
BOLÞEVÝZM TARÝHÝNÝN BELLÝ BAÞLI
AÞAMALARI

DEVRÝMÝN hazýrlanýþ yýllarý (1903-1905). Her yanda büyük


fýrtýnanýn yaklaþýþý hissediliyor. Toplumun bütün sýnýflarýnda kaynaþ-
ma ve hazýrlýk. Yurt dýþýnda siyasi muhaceret basýný, devrimin bütün
temel sorunlarýný teorik olarak koyuyor. Üç temel sýnýfýn, baþlýca
üç siyasi akýmýn temsilcileri, liberal-burjuva akým, küçük-burjuva
demokrat akým (ki, bunlar “sosyal-demokrat” ya da “devrimci-
sosyalist” flamasý altýnda gizlenmektedir), ve devrimci proleter akým,
–programlarýn ve taktiklerin karþýlaþtýðý amansýz bir mücadelede–
ilerdeki açýk sýnýf mücadelesini bekliyorlar ve ona hazýrlanýyorlar.
1905-1907 ve 1917-1920 yýllarýnda, yýðýnlarýn, uðrunda elde silah sa-
vaþtýklarý bütün [sayfa 15] sorunlarý o dönemin basýnýnda rüþeym halin-
de bulabiliriz (ve bulmalýyýz da). Bu üç baþlýca eðilim arasýnda,

14 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
el-bette ki, geçici ve melez bir sürü ara þekillenmeler de var. Daha
açýk ve tam olarak ifade edersek: gerçekte sýnýf eðilimleri olan
ideolojik ve siyasi eðilimler, basýn organlarýnýn, partilerin, hiziplerin,
gruplarýn mücadelesinde billurlaþmaktadýr; sýnýflar, önlerindeki
savaþlar için muhtaç olduklarý ideolojik ve siyasi silahý örste döverek
yaratmaktadýrlar.
Devrim yýllarý (1905-1907). Bütün sýnýflar kendi kimlikleriyle
ortaya çýkýyorlar. Bütün program ve taktik kavramlarý, yýðýnlarýn ey-
lemiyle deneyden geçiriliyor. Grev mücadelesi, dünyada görülme-
dik bir geniþliðe ve keskinliðe ulaþýyor. Ýktisadi grevin siyasi greve
dönüþmesi ve siyasi grevin çarlýða karþý ayaklanma halini almasý.
Yönetici proletarya ile duraksamalý, istikrarsýz yönetilen köylülük
arasýndaki iliþkilerin pratikte deneyden geçirilmesi. Mücadelenin
kendiliðinden geliþmesi sýrasýnda sovyet örgüt biçiminin doðuþu.
Sovyetlerin rolü üzerinde o dönemdeki tartýþmalar, 1917-1920 yýllarý-
nýn büyük mücadelesini müjdeliyor. Parlamenter mücadele biçimi
ile parlamento-dýþý mücadele biçiminin, parlamentonun boykotu
taktiði ile parlamentoya katýlma taktiðinin, legal ve illegal mücadele
biçimlerinin birbirini izlemesi ve ayný zamanda bu biçimler arasýnda
bulunan baðlarýn ve iliþkilerin birbirini izlemesi, bütün bunlar, þaþýrtý-
cý zengin bir içerikle ortaya çýkmaktadýr. Bu dönemin her bir ayý,
–yýðýnlar ve önderler için, sýnýflar ve partiler için– siyasi bilimin ilke-
lerinin öðretimi bakýmýndan “barýþçý”, “meþruti” geliþme koþullarý
altýnda geçen bir yýla bedeldir. Eðer 1905’in “genel provasý olmasay-
dý”, 1917 Ekim ihtilâlinin zaferi mümkün olmazdý.
Ýrtica yýllarý (1907-1910). Çarlýk yenmiþtir. Bütün devrimci
partiler ya da muhalefet partileri ezilmiþlerdir. [sayfa 16] Siyaset yerine,
yýlgýnlýk, moral kýrýklýðý, bölünmeler, daðýlma, davayý inkar, ahlaksýz-
lýk, felsefi idealizme doðru artan bir eðilim; mistisizm, karþý-devrimci
bir ruh halini izlemeye yaramaktadýr. Ama ayný zamanda, devrimci
partilere ve devrimci sýnýfa, son derece yararlý bir tarih diyalektiði
dersi veren, siyasi savaþý yýlmadan yürütmeyi onlara anlatan ve öð-
reten de, bu büyük yenilginin kendisidir. Ýnsan gerçek dostlarýný
felaket anýnda tanýr. Yenilgi yýllarý, iyi bir okuldur.
Galip gelen çarlýk, Rusya’nýn kapitalizm-öncesi ataerkil düze-
ninin kalýntýlarýný bir an önce yýkmak zorundadýr. Rusya’nýn burju-
va geliþmesi gerçekten hýzlý ilerlemeler kaydediyor. Sýnýflarýn dýþýnda
ya da üstünde kalýnabileceði hayali, kapitalizmden kaçýnýlabile-

V. Ý. Lenin 15
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ceði hayali, tuzbuz olmuþtur. Sýnýf savaþý yepyeni bir biçimde ve
daha açýk seçik olarak gelip çatýyor.
Devrimci partiler, eðitimlerini tamamlamalýdýrlar. Onlar
taarruz etmeyi öðrenmiþlerdir. Þimdi artýk bu bilimin baþka bir
bilimle tamamlanmasýnýn zorunlu olduðunu anlamak gerekiyor:
en iyi nasýl ricat edilecektir? Hem taarruz, hem ricat bilimini öðren-
meden galebe çalmanýn olanaksýz olduðunu anlamak gerek – ve
devrimci sýnýf, kendi öz tecrübesiyle bunu anlamaya çalýþýyor. Ye-
nilgiye uðramýþ olan bütün devrimci partiler arasýnda, en düzenli
biçimde ricat edebilen, “ordularýna” en az zarar getirerek, yönetici
çekirdeðinden en az kayýplarda bulunarak, derin ve tamiri müm-
kün olmayan bölünmelere uðramadan en az moral kýrýklýðý ile ve
en geniþ, en iyi düþünülmüþ ve en enerjik çalýþmaya yeniden atýla-
bilecek biçimde ricat edebilen, bolþevikler oldu. Eðer bolþevikler
bunu baþardýlarsa, bu, sadece ricat etmenin gereðini anlamayan,
en gerici parlamentolarda bile legal olarak çalýþmanýn, en gerici
sendikalarda, kooperatiflerde ve benzeri örgütlerde çalýþmanýn ge-
reðini anlamayan devrim [sayfa 17] gevezelerini, gözlerinin yaþýna bak-
madan zamanýnda suçlayýp saflarýndan atmýþ olmalarýndandýr.
Atýlým yýllarý (1910-1914). Baþlangýçta ilerleme inanýlmayacak
kadar yavaþ oldu. Sonra, 1912’de, Lena[2] olaylarýndan sonra, giderek
hýz kazandý. Bolþevikler, görülmedik güçlüklere göðüs gererek, iþçi
sýnýfý saflarýnda burjuvazinin ajaný olduklarý, 1905’ten sonra bütün
burjuvazi tarafýndan anlaþýlmýþ olan ve bu yüzden de burjuvazi
tarafýndan, bolþeviklere karþý, türlü yollarla desteklenen menþevikleri
yenilgiye uðrattýlar. Bununla birlikte, bolþevikler, yeraltý çalýþmalarýný
“legal olanaklardan” açýkça yararlanma ile birleþtiren doðru taktiði
uygulamýþ olmasalardý, bu sonucu hiç bir zaman elde edemezlerdi.
En gerici Dumalarda bile, bolþevikler, tüm iþçi sýnýfýnýn temsilini
saðlayabildiler.
Birinci Emperyalist Dünya Savaþý (1914-1917). “Parlamento-
nun” aþýrý gerici niteliðine raðmen, legal parlamentarizm, devrimci
proletaryanýn partisine, bolþeviklere büyük faydalar saðlýyor. Bolþevik
milletvekilleri, Sibirya’nýn yolunu tutuyorlar. Bizdeki emigrasyon
(muhaceret) basýnýnda, sosyal-emperyalizmin, sosyal-þovenizmin,
tutarsýz ya da tutarlý enternasyonalizmin, barýþçýlýðýn (pasifizmin)
ya da pasifist hayallerin devrimci açýdan reddinin bütün fikir nüans-
larý, tam ifadesini bulmuþtur. Rus sosyalizmindeki “hizipler” bol-

16 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
luðu ve bunlarýn birbirlerine karþý giriþtikleri amansýz savaþ karþýsýn-
da küçümseyerek kaþçatan II. Enternasyonalin ahmak bilgeleri ve
kocakarýlarý, savaþ bütün ileri ülkelerde o kadar övülen “legaliteyi”
ortadan kaldýrdýðý zaman, Ýsviçre ve diðer ülkelerdeki, Rus devrimci-
lerin yapabildikleri gibi özgür bir (illegal) görüþ teatisini düzenleye-
rek, doðru görüþlere varmayý becerememiþlerdir. Ýþte bu yüzdendir
ki, kendilerini açýða vurmuþ olan bütün ülkelerin sosyal-þovenleri
ve “kautskicileri”, proletaryanýn en büyük hainleri [sayfa 18] durumuna
düþmüþlerdir. Ve eðer bolþevizm, 1917-1920’de baþarýya ulaþabildiy-
se, bu baþarýnýn baþlýca nedenlerinden biri, daha 1914’ün sonundan
baþlayarak sosyal-þovenizmin ve “kautskiciliðin” alçaklýðýný, iðrenç-
liðini ve ihanetini (Fransa’da Longuetisme[3] , Ýngiltere’de Baðýmsýz
Ýþçi Partisi’nin[4] ve fabianlarýn[5] görüþleri ile Ýtalya’da Turati’nin tutu-
mu vb. kautskizme uygundur) en sert bir dille suçlamýþ olmasý, yý-
ðýnlarýn da daha sonra, kendi tecrübeleriyle gittikçe bolþevik gö-
rüþlerinin doðruluðuna inanmýþ olmasýdýr.
Ýkinci Rus Devrimi (1917 Þubatýndan Ekimine kadar). Çarlýðýn
çürümüþ ve bitkin hali (buna son derece çetin bir savaþýn darbeleri
ve acýlarý eklenince), büyük bir tahrip gücünün çarlýða karþý dikilme-
sini saðlamýþtý. Birkaç gün içinde –savaþ koþullarý içinde–, Rusya,
dünyanýn herhangi bir ülkesinden daha özgür bir burjuva demokra-
tik cumhuriyet oluverdi. En parlamenter cumhuriyetlerde olduðu
gibi, muhalefet partileri ve devrimci partilerin önderleri, hükümeti
kurma iþine giriþtiler; ve bu parlamentolarýn en gericisinde bile
muhalefet partisi önderi unvaný, bu önderin sonra gelecek olan
devrimdeki rolünü kolaylaþtýrýyordu.
Birkaç hafta içinde menþevikler ve “devrimci-sosyalistler”,
II. Enternasyonalin Avrupalý kahramanlarýnýn, iktidar düzenbazla-
rýnýn ve öteki oportünist it sürüsünün bütün yöntemlerini, tarzlarýný,
iddia ve ukalâlýklarýný benimsemekte hayran kalýnacak bir yetenek
gösterdiler. Þimdi Scheidemann’lar ve Noske’ler hakkýnda, Kaut-
ksy’ler ve Hilferding’ler, Renner’ler ve Austerlitz’l er, Otto Bauer’ler
ve Fritz Adler’ler, Turati’ler ve Longuet’ler hakkýnda, fabianlar ve
Ýngiliz Baðýmsýz Ýþçi Partisi önderleri hakkýnda okuduðumuz her
þey, bize, usandýrýcý bir tekrarlama, bilinen eski bir türkünün tuttu-
rulmasý gibi gelmektedir (ve gerçekten de öyledir). Bütün bunlarý,
biz, [sayfa 19] menþeviklerde görmüþtük. Tarih, bize, kendi tarzýnda
bir oyun oynadý: geri kalmýþ bir ülkenin oportünistlerine, birçok

V. Ý. Lenin 17
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
geliþmiþ ülkenin oportünistlerinin oynayacaðý rolü, önceden oynattý.
II. Enternasyonal kahramanlarýnýn tümünün iflaslarýný, sov-
yetlerin ve sovyet iktidarýnýn rolünü ve kapsamýný anlamadýklarýn-
dan utanç içinde boðulmalarýný, þu anda, II. Enternasyonalden çýk-
mýþ olan son derece önemli üç partinin (Almanya Baðýmsýz Sosyal-
Demokrat Partisi,[6] Fransa’ da Longuetiste Parti ve Ýngiltere’de
Baðýmsýz Ýþçi Partisi) bu soruna kafalarýný çarparak “parlak” bir
biçimde þereflerini yitirmelerini, bütün bu partilerin 1848’de kendi-
sine “sosyal-demokrat” adýný takan küçük-burjuvazinin havasý için-
de küçük-burjuva demokrasisinin önyargýlarýna köle olmalarýný, bü-
tün bunlarý, biz daha önce menþeviklerin örneðinde görmüþtük.
Tarih, sovyetlerin, 1905’te Rusya’da doðmasýný, sovyetlerin rolünü
ve kapsamýný anlayamadýklarý için 1917 Þubat-Ekim döneminde
menþevikler tarafýndan sovyetlerin yozlaþtýrýlmasýný, ve þimdi de,
bütün ülkelerin proletaryasýna büyük bir hýzla yayýlan sovyetler ikti-
darý fikrinin bütün dünyada doðmasýný, buna karþýlýk, týpký bizim
menþevikler gibi sovyetlerin rolünü ve kapsamýný anlayamayan II.
Enternasyonalin o muteber kahramanlarýnýn her yerde iflas bayraðýný
çekmelerini bize göstermekle iyi bir oyun oynamýþtýr. Tecrübe kanýt-
lamýþtýr ki, proleter devriminin bazý baþta gelen temel sorunlarýnda,
bütün ülkelerin, Rusya’nýn geçtiði yoldan geçmeleri kaçýnýlmaz bir
þeydir.
Bolþevikler, parlamenter mücadeleye ve gerçekte burjuva
cumhuriyetine karþý ve menþeviklere karþý baþarýlý mücadelelerine
büyük bir ihtiyatla baþladýlar; onlar, bu mücadeleyi, bugün Avrupa
ve Amerika’da yaygýn olan görüþün tam tersine, büyük bir dikkat
ve özenle hazýrlamýþlardý. Bu dönemin baþlangýcýnda, biz, hükü-
metin [sayfa 20] devrilmesi çaðrýsýnda bulunmadýk; sovyetlerin bileþim
ve zihniyetinde önceden deðiþiklikler olmadýkça, hükümeti devir-
menin olanaksýz olduðunu açýkladýk. Burjuva parlamentonun, ku-
rucu meclisin boykotunu ilan etmedik ve resmen, daha 1917 Nisan
Konferansýmýzda, parti adýna, kurucu meclisli bir burjuva cumhu-
riyetinin, kurucu meclissiz burjuva cumhuriyetinden daha iyi ol-
duðunu söyledik; ama “iþçi ve köylülerin” sovyet cumhuriyetinin
her türlü parlamenter burjuva demokratik cumhuriyetten daha iyi
olduðunu da ekledik. Eðer bu tedbirli, ayrýntýlý, sabýrlý hazýrlýðýmýz
olmasaydý, 1917 Ekiminde, ne zaferi elde edebilir, ne de onu elde
ettikten sonra muhafaza edebilirdik. [sayfa 21]

18 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
DÖRT
ÝÞÇÝ HAREKETÝ ÝÇÝNDE HANGÝ DÜÞMANLARA KARÞI
MÜCADELEDE BOLÞEVÝZM GELÝÞMÝÞ,
GÜÇLENMÝÞ VE SAVAÞÇI NÝTELÝÐE VARMIÞTIR?

HER ÞEYDEN önce ve özellikle 1914’te, sosyal-þovenizm biçi-


mine bürünen ve kesin olarak proletaryaya karþý burjuvazinin safla-
rýna geçen oportünizme karþý savaþarak. Oportünizm, doðal olarak,
bolþevizmin, iþçi hareketi içinde baþ düþmaný oldu. Þu anda da
uluslararasý alanda gene baþ düþmanýdýr. Bolþevizm, en büyük
dikkatini bu düþmana karþý mücadeleye toplamýþtýr ve hâlâ da
toplamaktadýr. Bugün bolþeviklerin eyleminin bu yönü, yurt dýþýnda
bile yeteri kadar bilinmektedir.
Bolþevizmin iþçi sýnýfý hareketi içindeki öteki düþmaný için,
ayný þeyi söyleyemeyiz. Bolþevizmin, anarþizme benzer yanlarý bulu-
nan ve ondan bir þeyler alan ve her [sayfa 22] temel sorunda tutarlý bir

V. Ý. Lenin 19
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
proleter sýnýf mücadelesinin koþullarýndan ve gereklerinden kaçan
þu küçük-burjuva ihtilâlciliðine karþý uzun yýllar süren bir mücadele-
de þekillendiði ve güçlendiði, yurt dýþýnda henüz yeteri kadar bilin-
memektedir. Marksistler için teorik olarak tanýtlanmýþ ve Avrupa’nýn
bütün devrimlerinin ve bütün devrimci hareketlerinin tecrübesiyle
tam olarak doðrulanmýþ bir gerçek varsa, o da (birçok Avrupa
ülkelerinde temsil edilen ve önemli bir yýðýn teþkil eden) kapitalist
düzende, devamlý bir sömürü ve baskýya ve çok kere hayat koþullarý-
nýn hýzla kötüleþmesine ve iflasa uðrayan bir toplumsal tip olarak
küçük mülkiyet sahibinin, küçük üreticinin, aþýrý bir ihtilâlciliðe ko-
layca geçtiði, ama bu sýnýfýn tutarlý, örgütlü, disiplinli ve saðlam bir
tutumu benimseyemediðidir. Kapitalizmin iðrençlikleri karþýsýnda
öfkeye kapýlan küçük-burjuva, bütün kapitalist ülkelere özgü anar-
þizm gibi toplumsal bir fenomendir. Bu çeþit ihtilâlciliðin istikrarsýz-
lýðý, kýsýrlýðý, boyun eðiþe, uyuþukluða, boþ fantaziye ve giderek
“moda olan” þu ya da bu burjuva eðilimine karþý “kudurgan” bir
hayranlýða bile dönüþebilme özelliði, bütün bunlar, herkesçe bilinir.
Ama bu gerçeklerin soyut olarak teoride bilinmesi, devrimci partileri,
biraz yeni bir biçimde, eskiden bilinmeyen yeni bir yön ve ortamda,
azçok orijinal özel koþullar içinde, her zaman yeniden ortaya çýkan
eski yanýlgýlardan korumamaktadýr.
Anarþizm, çok kere iþçi sýnýfýnýn oportünist günahlarý için
bir çeþit ceza olmuþtur. Bu iki mantýða aykýrý tutum, birbirini tamam-
lamaktaydý. Ve eðer Rusya’da, küçük-burjuva nüfus, batý ülkelerin-
dekinden kalabalýk olmasýna raðmen, 1905 ve 1917 devrimlerinde
ve bu iki devrime hazýrlýk sýrasýnda, anarþizmin nispeten önemsiz
bir etkisi olmuþsa, hiç þüphe yok ki, bu, kýsmen oportünizme karþý
her zaman en uzlaþmaz ve en amansýz savaþý yürütmüþ olan bol-
þevizm sayesindedir. “Kýsmen” diyorum, çünkü [sayfa 23] anarþizmin
Rusya’da zayýf düþmesini saðlamada asýl büyük etkiyi yapmýþ olan
þey, bu akýmýn, geçmiþte (1870-1880) ülkemizde tam olarak açýlýp
geliþme fýrsatýný bulmuþ olmasý ve böylelikle teorisinin ne kadar
yanlýþ, devrimci sýnýfa kýlavuzluk etmeye ne kadar yetersiz olduðunu
açýkça göstermiþ olmasýdýr.
Bolþevizm, daha 1903’te ortaya çýkar çýkmaz, yarý-anarþist
(ya da anarþizmle flört etmesi mümkün) küçük-burjuva ihtilâlci-
liðine karþý amansýz savaþ yürütme geleneðini benimsemiþtir. Bu
gelenek, devrimci sosyal-demokrasinin her zamanki geleneði olmuþ

20 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ve, özellikle 1900-1903 yýllarýnda, Rusya’da devrimci proletaryanýn
yýðýn partisinin temelleri atýldýðý zaman, etkisini göstermiþtir. Bolþe-
vizm, bütün partiler içinde küçük-burjuva ihtilâlci eðilimleri en çok
temsil eden partiye karþý, “devrimci-sosyalist”ler partisine, karþý,
üç belli baþlý noktadan mücadeleyi ele aldý ve sürdürdü. Ýlkönce,
bu parti, marksizmi inkar ederek herhangi bir siyasi eyleme giriþme-
den önce sýnýf güçlerini ve bu güçler arasýndaki iliþkiyi hesaba kat-
manýn gereðini anlamamakta direniyordu (belki de daha doðrusu
anlayamýyordu). Ýkincisi, bu parti, bireysel terörizmi, suikastleri
doðru bir eylem olarak tanýmayý, kendi “ihtilâlci” ruhunun, ya da
“solculuðunun” özel bir belirtisi sayýyordu; ki bunu, biz marksist-
ler, kesin olarak reddederiz. Elbette ki, biz, bireysel terörü yerinde
bir davranýþ saymadýðýmýz için reddederiz. Oysa, büyük Fransýz
Devriminin terörünü “ilke olarak” mahküm edebilen, ya da bütün
dünyanýn burjuvazisi tarafýndan kuþatýlmýþ muzaffer devrimci bir
parti tarafýndan genel olarak uygulanan terörü mahküm edebilen
kimselerle, Plehanov, daha 1900-1903 yýllarýnda, henüz marksist ve
devrimci iken, alay etmiþ, onlarý gülünç duruma düþürmüþtür.
Üçüncüsü, “devrimci-sosyalistler için” “solcu” olmak demek, Alman
sosyal-demokrasisinin pek o kadar önemli olmayan bazý [sayfa 24]
oportünist günahlarýný alayla yermek, ama öte yandan ayný partinin,
örneðin toprak sorunu üzerinde ya da proletarya diktatörlüðü sorunu
üzerinde aþýrý oportünizme düþen üyelerini taklit etmekti.
Geçerken belirtelim ki, tarih, bugün geniþ ölçüde ve tüm
dünyayý kapsamak üzere bizim her zaman savunmuþ olduðumuz
görüþü doðrulamýþtýr: Almanya’nýn devrimci sosyal-demokrasisi
(dikkat ediniz ki, daha 1900-1903’te, Plehanov, Bernstein’ýn partiden
çýkarýlmasýný istemiþti, ve bolþevikler bu geleneði sürdürerek Le-
gien’in[7] bütün alçaklýðýný, korkaklýk ve ihanetini suçlamýþlardý),
evet, Almanya devrimci sosyal-demokrasisi diyorum, proletaryanýn
muzaffer olmak için muhtaç olduðu partiye en çok benzeyen par-
tidir. Bugün, 1920’de, savaþ döneminin ve onu izleyen ilk yýllarýn
utanç verici yenilgilerine ve bunalýmlarýna raðmen açýkça görül-
mektedir ki, Batý partileri içinde en iyi önderleri vermiþ olan, ötekil-
erden önce ayaklarý üstünde dikilen, kalkýnan ve güçlenen parti,
Almanya devrimci sosyal-demokrasisidir. Bunun böyle olduðunu,
Spartakist Partide[8] ve Kautsky’lerin, Hilferding’lerin, Ledebour ve
Crispien’lerin oportünizmine, karaktersizliðine karþý savaþý yýlma-

V. Ý. Lenin 21
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
dan sürdüren “Alman Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisinin” prole-
ter sol kanadýnda görmekteyiz. Þimdi de, Paris Komününden baþla-
yarak Sovyetlerin ilk sosyalist cumhuriyetine kadar varan tarihi dö-
neme bir gözatarsak, marksizmin, anarþizme karþý genel tutumunun
kesin olarak net ve tartýþýlmaz kenar çizgileriyle belirdiðini görürüz.
Bu çatýþmada, sonunda üstün gelen marksizm olmuþtur. Ve eðer
anarþistler, sosyalist partilerin çoðunluðu tarafýndan benimsenen
devlet hakkýndaki görüþün oportünist karakterine iþaret etmekte
haklý idiyse de, bu oportünist karakter, Marx’ýn devlet üzerindeki
fikirlerinin tahrif edilmesinden ya da sadece gizlenmesinden ileri
gelmekteydi (Devlet ve Ýhtilâl adlý kitabýmda, [sayfa 25] Bebel’in, tam
36 yýl boyunca, yani 1875’den 1911’e kadar, Engels’in þaþýrtýcý bir
güçle, doðruluk ve açýklýkla sosyal-demokratlarýn yaygýn olan devlet
kavramlarýnýn oportünizmini eleþtirdiði mektubunu hasýraltý etmiþ
olduðunu belirttim); ve üstelik Avrupa’nýn ve Amerika’ nýn sosyalist
partilerinin içinde en marksist olan akýmlardýr ki, bu oportünist gö-
rüþlerini en kýsa zamanda ve en geniþ ölçüde düzeltmiþler ve sovyet
iktidarýný ve bu iktidarýn burjuva parlamenter demokrasiye üstün-
lüðünü tanýmýþlardýr.
Bolþevizmin kendi siyasi örgütünde, “sol” sapmaya karþý
mücadelesi iki vesileyle þiddetlenmiþtir: 1908’de en gerici “parla-
mentoya” ve aþýrý ölçüde gerici yasalara tabi olan legal iþçi örgütle-
rine katýlma dolayýsýyla ve 1918’de (Brest-Litovsk Barýþý), þu ya da
bu “uzlaþmanýn” kabul edilip edilmeyeceði konusunda tartýþma
dolayýsýyla.
1908’de, “sol” bolþevikler, aþýrý gerici “parlamento”ya katýl-
manýn gereðini anlamamakta direndikleri için, partimizden çýkarýl-
mýþlardýr. Aralarýnda, daha sonra yeniden partiye girmiþ olan ve
halen de onurla parti üyeliði sýfatýný taþýyan eksiksiz devrimciler
bulunan “sollar”, özellikle 1905’ deki olumlu sonuçlar veren boykot
kararýndan esinlenmekteydiler. 1905 Aðustosunda, Çar, bir danýþma
“parlamento”sunun toplantýya çaðrýldýðýný bildirdiði zaman, bolþe-
vikler, bütün muhalefet partilerinin ve özellikle menþeviklerin ter-
sine, bu parlamentoyu boykot etmiþlerdi; ve bu parlamentoyu, Ekim
1905 devrimi süpürmüþ atmýþtýr. O tarihte, bu boykot kararý, gerici
parlamentolara katýlmamanýn genel olarak doðru bir davranýþ ol-
duðu için deðil, yýðýn grevlerinin siyasi greve ve sonra da devrimci
greve ve en sonunda da çarlýða karþý ayaklanmaya doðru hýzla dö-

22 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
nüþtüðü nesnel durumun doðru olarak hesap edilmiþ olmasýndan
ötürü verilmiþti. O zamanki tartýþmanýn konusu, birinci temsili ku-
rumu çaðýrma inisiyatifinin Çara mý býrakýlacaðý, yoksa bu inisiyatifin
eski iktidarýn [sayfa 26] elinden mi alýnacaðý konusuydu. Bu nesnel
duruma benzeyen bir durum olduðu, ve bu durumun ayný doðrultu-
da ve ayný hýzla geliþeceði kesin olmadýkça, boykot, haklý gösterile-
mez.
1905’te “parlamento”nun bolþevikler tarafýndan boykot edil-
mesi, proletaryaya bazý durumlarda –legal ve illegal, parlamenter
ve parlamento-dýþý biçimlerden ayný zamanda yararlanýldýðý bir sý-
rada– parlamenter biçimlerden vazgeçilmesi gerekebileceðini gös-
termesi bakýmýndan, devrimci proletaryaya son derece deðerli bir
siyasi tecrübe kazandýrmýþtýr. Ama, basit bir taklitçilikle, eleþtirici
ruhu olmadan, bu tecrübeyi, baþka koþullarda, baþka bir durumda
olduðu gibi uygulamaya kalkmak en büyük yanýlgýya düþmek olur.
Zaten bolþeviklerin 1906’da “Duma”yý boykot etmeleri, pek önemli
olmasa da ve kolayca onarýlsa da* gene de yanlýþ olmuþtur. Ama,
bir yandan devrimci dalganýn hýzlý bir yükseliþinin ve bu dalganýn
ayaklanmaya varmasýnýn beklenemeyeceði bir sýrada ve öte yan-
dan krallýðýn burjuvaziye dayanarak yeniden diriliþini meydana ge-
tiren tarihi durumun legal çalýþma ile illegal çalýþmayý birleþtirmeyi
gerekli kýldýðý bir sýrada, 1907’nin, 1908’in ve sonraki yýllarýn boyko-
tu, vahim ve onarýlmasý zor bir yanýlgý oldu. Bugün geriye baktýðý-
mýzda, geçmiþte kalan ama sonraki dönemlerde baðlantýsý þimdi
açýkça görülebilen bu tarihi dönemi deðerlendirirken, bolþeviklerin,
1908 ile 1914 arasýnda, illegal mücadelenin biçimlerini legal biçim-
lerle, aþýrý gerici parlamentoya ve gerici yasalara tabi bir sürü öteki
kurumlara (sigorta sandýklarý vb.) katýlmayla bileþtirme zorunlulu-
ðunu en çetin savaþlar pahasýna yerine getirmedikleri takdirde,
proletaryanýn devrimci [sayfa 27] partisinin saðlam çekirdeðini (geliþtir-
mekten ve daha da güçlendirmekten söz etmiyorum) mevcut
haliyle bile muhafaza edemeyeceklerini açýkça görürüz.
1918’de iþler, bölünmeye kadar varmadý. “Sol” komünistler,
partimiz içinde ayrý bir grup, bir “hizip” kurmakla yetindiler ve bu-

* Bireyler için doðru olan þey, nispetler korunmak þartýyla, siyaset için de, partiler
için de doðru olabilir ve bunlara uygulanabilir. Akýllý adam, yanlýþ yapmayan adam deðildir.
Böylesi yoktur ve olamaz. Akýllý adam odur ki, pek vahim olmayan yanlýþlar yapar ve
onlarý kolayca ve çabuk düzeltir.

V. Ý. Lenin 23
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
nun ömrü de uzun sürmedi. Ayný 1918 yýlýnda, “sol komünizmin”
en göze çarpan temsilcileri, örneðin Radek ile Buharin, hatalarýný
açýkça kabul ettiler. Onlarýn gözünde, Brest-Litovsk Barýþý, ilkelere
aykýrý olan ve devrimci proletarya partisine zararlý olan emper-
yalistlerle bir uzlaþmaydý. Gerçekten de bu barýþ, emperyalistlerle
bir uzlaþmaydý, ama koþullarýn zorunlu kýldýðý bir uzlaþmaydý.
Bugün Brest-Litovsk Barýþýný imzalamakla izlemiþ olduðu-
muz taktiðe karþý çýkýþlarý, örneðin “devrimci-sosyalistler”in hücum-
larýna benzer karþý çýkýþlarý duydukça, ya da Lansbury yoldaþýn,
görüþmemiz sýrasýnda “Ýngiltere’deki sendika liderlerimiz de,
bolþevizm için uzlaþma caiz olduðuna göre, bizim için de öyledir
diyorlar” yolundaki sözleriyle karþýlaþtýkça, kendilerine ilkönce þu
basit ve “halkýn anlayacaðý” kýyaslamayla cevap veriyorum.
Diyelim ki, otomobiliniz silahlý haydutlar tarafýndan durdurul-
muþtur. Haydutlara, paranýzý, pasaportunuzu, tabancanýzý, otomo-
bilinizi veriyorsunuz ve böylelikle haydutlarýn o hoþ refakatinden
kurtulmuþ oluyorsunuz. Bu bir uzlaþmadýr, bunda þüphe yok. “Do
ut des”, sana paramý, silahlarýmý, arabamý “veriyorum”, bana canýmý
“veresin diye”. Deli olmadýkça hiç kimse böyle bir uzlaþmanýn
“ilkelere aykýrý” olduðunu iddia edemez ya da uzlaþmayý yapanýn
haydutlarýn suç ortaðý olduðunu ileri süremez (haydutlar otomobili
ve silahlarý yeni haydutluklar için kullanmýþ olsalar bile, bu böyledir).
Alman emperyalizminin haydutlarýyla bizim uzlaþmamýz, iþte buna
benzer bir uzlaþmaydý. [sayfa 28]
Ama Rusya menþevikleri ve devrimci-sosyalistleri, Almanya’
da Scheidemann taraftarlarý (ve geniþ ölçüde kautskiciler), Avus-
turya’da Otto Bauer ve Friedrich Adler (Bay Renner ve þürekasýnýn
sözünü etmenin bile gereði yok), Fransa’da Renaudel, Longuet ve
þürekasý, Ýngiltere’de fabian “baðýmsýzlar” ve “Ýþçi Partisi yöneticileri”
(“labouristes”[9] ), 1914-1918’de ve 1918-1920’de kendi ülkelerinin
devrimci proletaryasýna karþý kendi öz burjuvazilerinin haydutlarýyla
ve bazan da “müttefik” burjuva haydutlarýyla uzlaþmalar yaptýklarý
zaman, bu baylar, haydutluðun suç ortaklarý durumuna düþüyor-
lardý.
Varýlacak sonuç açýktýr: “ilke olarak” her türlü uzlaþmayý
reddetmek, genel olarak her türlü uzlaþmayý gayrimeþru saymak,
ciddiye bile alýnamayacak çok güç bir çocukluktur. Devrimci prole-
taryaya yararlý olmak isteyen siyaset adamý, uzlaþmalarýn reddedil-

24 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
mesi gerektiði durumlarý, bunlarýn oportünizmi ve ihaneti ifade et-
tikleri somut durumlarý iyi ayýrdetmesini bilmeli b ö y l e   s o m u t
uzlaþmalara karþý en sert ve keskin eleþtirisini yöneltmeli, bunlarý
amansýzca suçlamalý, bunlara karþý amansýz bir mücadeleye giriþ-
meli ve ne sosyalizmin “iþgüzar” eski yolcularýna, ne de parlamen-
ter laf ebelerine, “genel olarak uzlaþmalar” konusunda söylevlerle
omuzlarýna yüklenen sorumluluktan kaçmalarýna fýrsat vermem-
elidir. Ýngiliz sendikacýlarýnýn “liderleri” baylar, ya da fabian derne-
ðinin ve “baðýmsýz” iþçi partisinin ileri gelen baylarý, en kötü oportü-
nizm ile ve ihanetle eþdeðer olan bir uzlaþmayý yapmýþ olmakla
iþledikleri ihanet suçunun omuzlarýna yüklediði sorumluluktan
kaçmak için iþte bu yola baþvuruyorlar.
Uzlaþma vardýr, uzlaþmacýk vardýr. Her uzlaþmanýn ya da
uzlaþma çeþidinin durumunu ve somut koþullarýný tahlil etmesini
bilmelidir. Haydutlarýn yaptýklarý kötülüðü en azýna indirmek için
ve onlarýn yakalanmalarýný ve cezalandýrýlmalarýný saðlamak için
haydutlara para ve silah [sayfa 29] vermek zorunda kalmýþ olan adamýn
durumunu, haydutlarýn yaðmasýndan pay almak için onlara yar-
dým eden adamýn durumundan ayýrdetmeyi öðrenmek gerekir.
Siyasette durum her zaman benim verdiðim bu çocukça örnekte
olduðu gibi basit deðildir. Ama hayatýn önlerine çýkaracaðý bütün
ihtimallere uyacak hazýr çözüm yollarýný önceden sunan bir reçe-
teyi hazýrlamaya kalkacak olan kimse, ya da devrimci proletarya-
nýn siyasetinde güçlüklerin ya da karýþýk durumlarýn olmayacaðý
yolunda garantiler veren kimse, þarlatandan baþka bir þey deðildir.
Hiç bir yanlýþ yoruma meydan vermemek için, pek kýsa da
olsa, uzlaþmanýn somut durumlarýnýn tahliline yarayacak olan bazý
temel ilkeleri özetlemeye çalýþacaðým.
Brest-Litovsk Barýþýný imzalayarak Alman emperyalistleri ile
bir uzlaþma yapmýþ olan parti, daha 1914’ün sonundan baþlayarak
enternasyonalizmini pratikte geliþtirmeye baþlamýþtý. Bu parti, iki
emperyalist soyguncu arasýndaki savaþta, Çarlýðýn yenilgisini öner-
mekten ve “vatanýn savunmasý” sloganýna karþý çýkmaktan çekin-
memiþti. Bu partinin parlamentodaki milletvekilleri, Sibirya’nýn yolu-
nu tuttular, bir burjuva hükümetinde bakanlýk sandalyesine giden
yolu deðil. Çarlýðý deviren ve demokratik cumhuriyeti meydana ge-
tiren devrim, bu parti için yeni ve büyük bir sýnav oldu; bu parti,
“kendi” emperyalistleriyle hiç bir anlaþma kabul etmedi, tam ter-

V. Ý. Lenin 25
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
sine, onlarýn iktidardan düþürülmesini hazýrladý ve düþürdü de. Si-
yasi iktidarý eline geçirince bu parti, hem büyük toprak mülkiyeti-
ni, hem de kapitalist mülkiyeti ortadan kaldýrdý. Emperyalistlerin
gizli antlaþmalarýný yayýnlayan ve bunlarý fesheden bu parti, bütün
halk-lara barýþ teklif etti ve ancak Ýngiliz-Fransýz emperyalistler,
barýþý baltaladýktan ve bolþevikler de Almanya’da ve öteki ülkelerde
dev-rimi hýzlandýrmak için bir insanýn yapabileceði her þeyi yaptýktan
sonra, Brest-Litovsk’un yýrtýcý hayvanlarýnýn þiddetine [sayfa 30] boyun
eðmek zorunda kaldý. Böyle bir durumda, böyle bir parti tarafýn-
dan yapýlan böyle bir uzlaþmanýn, kesin olarak haklýlýðýný herkes
her gün daha iyi görebilmektedir.
Rusya menþevikleri ve devrimci-sosyalistler (1914-1920 yýlla-
rýnda bütün dünyanýn II. Enternasyonal önderlerinin tümü gibi),
“vatan savunmasý”ný, yani kendi soyguncu burjuvazilerinin savun-
masýný, doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak haklý göstererek
ihanet etmekle iþe baþladýlar. Kendi ülkelerinin burjuvazisiyle bir-
lik olarak ve burjuvazinin saflarýnda kendi ülkelerinin devrimci pro-
letaryasýna karþý savaþarak ihanetlerinde direndiler. Rusya’da
ilkönce Kerenski[10] ve Kadetlerle,[11] sonra da Kolçak ve Denikin ile
kurduklarý blok, týpký kendi ülkelerinin burjuvazisi ile yabancý din
kardeþlerinin kurduklarý blok gibi, proletaryaya karþý burjuvazinin
tarafýna geçiþlerinin iþareti oldu. Emperyalizmin haydutlarýyla
uzlaþmalarý, baþýndan sonuna kadar emperyalist haydutluðun suç
ortaklarý olmalarý sonucunu vermiþtir. [sayfa 31]

26 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
BEÞ
ALMANYA’DA “SOL” KOMÜNÝZM
LÝDERLER, PARTÝ, SINIF, YIÐINLAR

BURADA sözünü edeceðimiz Alman komünistleri, kendile-


rine “sol” komünistler adýný takmýyorlar; eðer yanýlmýyorsam, ken-
dilerini “ilke muhalefeti” diye adlandýrýyorlar. Ama bunlarýn da,
“çocukluk hastalýðý, solculuk” denen o illete tutulduklarýný aþaðýdaki
açýklamada göreceðiz.
“Frankfurt-Main Mahalli Grubu” tarafýndan yayýnlanan ve bu
muhalefetin görüþünü yansýtan Almanya Komünist Partisi’nde Bö-
lünme (Spartakus Ligasý) adlý broþür, bu muhalefetin düþünceleri-
nin özünü açýk seçik ve tam olarak özetlemektedir. Bu broþürden
birkaç pasajý okuyucu için buraya aktaralým: [sayfa 32]

V. Ý. Lenin 27
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
“Komünist Partisi en kararlý sýnýf mücadelesi partisidir. ...”
“... Siyasi bakýmdan bu geçiþ dönemi” (kapitalizmden sosya-
lizme geçiþ dönemi) “proletarya diktatörlüðü dönemidir. ...”
“... Sorunu þöyle koymak gerek: diktatörlüðü kim yürütecek-
tir: K o m ü n i s t     P a r t i s i     m i,     y o k s a p r o l e t e r    
s ý n ý f     m ý ? ... Ýlke olarak Komünist Partisinin diktatörlüðünden
yana mý olmak gerekir, yoksa proleter sýnýfýn diktatörlüðünden yana
mý? ...”
Daha aþaðýda Alman Komünist Partisi Merkez Komitesi, Al-
manya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisi ile koalisyon aradýðý için
ve parlamentarizm dahil, “bütün siyasi mücadele araçlarýnýn ilke
olarak kabulü sorununu” sadece baðýmsýzlarla koalisyon kurma
eðilimlerini gizlemek maksadýyla ileri sürdüðü için, broþürün yaza-
rý tarafýndan suçlanýyor. Ve broþür þöyle devam ediyor:
“Muhalefet baþka bir yol seçmiþtir. Muhalefet, Komünist Par-
tisi egemenliðinin ve parti diktatörlüðünün sadece bir taktik sorun
olduðu gürüþündedir. Her halükarda Komünist Partisinin egemen-
liði, her türlü parti egemenliðinin son þeklidir. Ýlke olarak proleter
sýnýfýn diktatörlüðüne yönelmek gerekir. Ve parti tarafýndan, parti-
nin örgütü tarafýndan alýnan bütün tedbirler, partinin mücadele
biçimleri, stratejisi ve taktiði, bu hedefe yönelmelidir. Ayrýca, öteki
partilerle her türlü uzlaþma, tarihi ve siyasi bakýmdan artýk zamanýný
doldurmuþ olan parlamenter mücadele biçimlerine her türlü dönüþ,
her çeþit pusu kurma ve bekleme politikasý kesin olarak reddedil-
melidir. ... Proletaryanýn devrimci mücadelesinin özgür yöntemle-
rine özellikle aðýrlýk verilmelidir. Ve Komünist Partisinin yönetimi
altýnda devrimci mücadeleye girmesi gereken en geniþ proleter
çevre ve katlarýný sürükleyebilmek için, yeni örgütlenme biçimlerini,
en geniþ temel [sayfa 33] üzerinde ve en büyük kadrolarla yaratmak
gerekir. Bütün devrimci unsurlarýn toplanma noktasý, temelinde
fabrika örgütleri bulunan Ýþçi Birliðidir. “Sendikalardan çýkýnýz!” slo-
ganýna uyan bütün iþçiler, orada birleþmelidirler. Militan proletarya
savaþ için sýklaþmýþ saflarýný, orada teþkil edecektir. Bu birliðe gire-
bilmek için, sýnýf mücadelesini, sovyet sistemini ve diktatörlüðünü
kabul etmek yeter. Ve bundan sonra savaþ halindeki yýðýnlarýn si-
yasi eðitimi ve mücadelenin siyasi yönünün tayini, Ýþçi Birliðinin dý-
þýnda kalan Komünist Partisinin görevi olacaktýr. ...
“... Böylece þimdi artýk iki Komünist Partisi vardýr:

28 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
B i r i s i , devrimci mücadeleyi yukardan örgütlendirmeyi
ve yönetmeyi düþünen, liderlerine bir koalisyon hükümetine gir-
me olanaðýný saðlayacak olan durumlarý yaratmak için parlamen-
ter uzlaþmalarý kabul eden l i d e r   p a r t i s i d i r.
“Ö t e k i, devrimci mücadelenin hamlesinin aþaðýdan gele-
ceðine inanan, ve bu mücadelede ancak açýkça bu hedefe götüre-
cek olan yöntemi tanýyan ve uygulayan; her türlü parlamenter ve
oportünist yöntemleri reddeden y ý ð ý n l a r   p a r t i s i d i r; bu
partinin kullandýðý biricik yöntem, hemen ardýndan proletaryanýn
sýnýf diktatörlüðünü kurmak ve sosyalizmi gerçekleþtirmek için bur-
juvazinin kesin olarak devrilmesi yöntemidir...
“... Orada, liderlerin diktatörlüðü vardýr; burada ise yýðýnlarýn
diktatörlüðü! Ýþte bizim sloganýmýz budur.”
Alman Komünist Partisinde muhalefetin görüþlerini ifade
eden ana tezler, iþte bunlardýr.
Bolþevizmin geliþmesine bilinçli olarak katýlmýþ olan ya da
bu geliþmeyi 1903’ten beri izlemiþ olan her bolþevik, yukardaki
satýrlarý okuyunca þöyle diyecektir: “Ýþte eski nakaratýn tekrarý! “Sol”
çocukluðun ta kendisi!” Ama biz, bu muhakeme tarzlarýný yakýn-
dan inceleyelim. [sayfa 34]
Sadece sorunu “Parti diktatörlüðü mü, yoksa sýnýf diktatör-
lüðü mü? Liderlerin (parti) diktatörlüðü mü, yoksa yýðýnlarýn (parti)
diktatörlüðü mü?” biçiminde koymak bile, inanýlmaz ve umutsuz-
luða yol açan bir fikir kargaþalýðýna delalet eder. Bu adamlar tama-
men orijinal bir þey keþfetmeye kalkýþýyorlar ve düþüncelerini incelt-
mek isterken gülünç oluyorlar. Yýðýnlarýn sýnýflara bölündüðünü
herkes bilir; yýðýnlarla sýnýflarý ayný þey olarak kabul etmenin, üre-
timin toplumsal düzeninde herkesin iþgal ettiði yeri ayýrdetmeksi-
zin büyük çoðunlukla bu düzen içinde özel bir yeri olan ayrý ayrý
kategorileri ayný þey saymak olduðunu; ve sýnýflarýn, genellikle, hiç
deðilse çoðunlukla, uygar modern ülkelerde siyasi partiler tarafýn-
dan yönetildiðini, ve siyasi partilerin de, genel kural olarak en çok
otorite ve etki saðlamýþ olan, en tecrübeli bulunan ve sorumlu gö-
revlere seçim yoluyla gelen ve lider diye adlandýrýlan kiþilerden
meydana gelmiþ, oldukça istikrarlý gruplar tarafýndan yönetildiðini
herkes bilir. Bütün bunlar, iþin alfabesidir. Bunlarýn hepsi basit ve
açýk. Bunlarýn yerine anlaþýlmaz bir dil koymaya kalkmak niye?[12]
Bir yandan, besbelli ki, bu adamlar partinin legaliteden illegaliteye

V. Ý. Lenin 29
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
hýzla geçtiði bir dönemin, liderlerle partilerin ve sýnýflarýn her zaman-
ki normal ve basit iliþkilerini karýþýk duruma getiren bir dönemin
güçlükleri içine batmýþ kalmýþlardýr. Almanya’da, Avrupa’nýn öteki
ülkelerinde olduðu gibi, legaliteye, “liderlerin” düzenli parti kongre-
leri tarafýndan özgür ve düzenli olarak seçilmesine, parlamento
seçimleriyle, mitinglerle, basýnla, sendikalarýn ve öteki örgütlerin
vb. tutumunu gösteren davranýþlarýyla, partilerin sýnýf bileþimlerinin
rahatça denenmesine gereðinden fazla alýþýlmýþtýr. Ýhtilâlin hýzla
ilerlemesi ve iç savaþýn geliþmesi sonucu, bu alýþýlan durumdan,
legaliteyle illegaliteyi bileþtirmeye, “yönetici gruplarýn” atanmasý,
teþkili ya da muhafazasý gibi “pek rahat [sayfa 35] olmayan”, “pek de-
mokratik olmayan” usullere geçilince þaþýranlar ve olmayacak þey-
leri tahayyül etmeye kalkýþanlar oldu. Ama özellikle istikrarlý ve im-
tiyazlý legalite geleneklerine ve koþullarýna sahip bulunan küçük
bir ülkede doðmuþ olma mutsuzluðuna uðramýþ olan, legaliteyle
illegalitenin birbirini izlediðini hiç görmemiþ olan Hollandalý “tribü-
nistler“in[13] de kafalarý karýþmýþtýr ve ne yaptýklarýný bilmeyerek bu
saçma uydurmalarý benimsemiþlerdir.
Öte yandan, zamanýmýzda “moda olan” “yýðýn” ve “liderler”
ile ilgili olarak düþüncesiz ve mantýksýz konuþmalara da tanýk olun-
maktadýr. “Liderlerin” eleþtirildikleri sýk sýk görülür. Kafalarý liderle-
re karþý türlü türlü hücumlarla doludur; insanlar “liderlerle yýðýnlarý”
çatýþma halinde düþünmeye alýþýktýrlar. Kendileri, liderlere saldýr-
maya, onlarý yýðýnlarla çeliþki halinde göstermeye alýþýktýrlar; ama
sorunun nedenini düþünmemiþler, bu konuyu bütün açýklýðýyla
görememiþlerdir.
“Liderler” ile “yýðýnlar” arasýndaki düþmanlýk duygusu, özel-
likle emperyalist savaþýn sonunda ve savaþý izleyen süre içinde bü-
tün ülkelerde daha da derinleþmiþ ve daha da belirli bir hal almýþtýr.
Bu olayýn baþlýca nedeni, 1852’den 1892’ye kadar Ýngiltere örneði
gösterilerek, Marx ve Engels tarafýndan birçok defa açýklanmýþtýr.
Ýngiltere’nin özel durumu, yarý küçük-burjuva, oportünist olan “yýðýn-
lardan” gelme bir “iþçi aristokrasisi”nin doðmasýna olanak saðlý-
yordu. Bu iþçi aristokrasisinin liderleri, kendilerini doðrudan doðruya
ya da dolaylý yoldan besleyen burjuvanýn saflarýna durmadan ge-
çiyorlardý. Bu aþaðýlýk adamlarý ihanetle suçladýðý için Marx, onlarýn
onur verici nefretini kazanmýþtý. (20. yüzyýlýn) modern emperyalizmi,
ilerlemiþ birkaç ülke için aþýrý ölçüde imtiyazlý bir durum yaratmýþtýr.

30 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Ve iþte bu alanda, II. Enternasyonal içinde, her yerde, kendi loncasý-
nýn incecik toplumsal tabakasýnýn çýkarlarýný savunan hain oportü-
nist, sosyal-þoven lider tipleri ortaya [sayfa 36] çýktý: iþçi aristokrasisi.
Oportünist partiler “yýðýnlardan,” ayrýlmýþlardýr, yani en geniþ emekçi
katlarýndan, emekçilerin çoðunluðundan, en az ücret alan iþçilerden
kopmuþlardýr. Eðer bu kötülüðe karþý savaþýlmazsa, oportünist
sosyal-hain liderler suçlanmaz, ne mal olduklarý gösterilmez ve on-
lar saflardan kovulmazsa, devrimci proletaryanýn zaferi olanak-
sýzlaþýr. Ve iþte III. Enternasyonalin uyguladýðý siyaset budur.
Ama bu bahaneyle, h e r   y e r d e, yýðýnlarýn diktatörlüðünü,
liderlerin diktatörlüðü ile karþý karþýya koymak, gülünç bir saçma-
lýktýr, avanaklýktýr. Ýþin eðlendirici olan yaný, doðru fikirler taþýyan
eski liderlerin yerine, (“Kahrolsun liderler!” sloganý perdesi altýnda)
son derece ahmakça ve karmakarýþýk þeyler yumurtlayan yeni lider-
lerin getirilmesidir. Almanya’da Lauffenberg, Wolfheim, Horner,[14]
Karl Schröder, Friedrich Wendel ve Karl Erler* bunlardandýr. Bu
sonuncusunun sorunu derinleþtirme ve siyasi partilerde “burju-
vazi”nin gereksizliðini genel olarak ilan etme yolundaki çabalarý,
saçmalýk bakýmýndan, öyle Herkül sütunlarýdýr ki, insanýn söyleye-
cek sözü kalmýyor. Küçük bir yanýlgýdan kocaman bir yanýlgý
meydana getirilebileceði gerçeði bu duruma pek uymaktadýr. Ya-
nýlgýyý en büyük hacmine ulaþtýrabilmek için, onu haklý göstermek
için, derinleþtirmek yeter.
Partinin gereðini ve disiplinin gereðini yadsýmak, [sayfa 37]
muhalefetin vardýðý nokta, iþte budur. Ama bu, proletaryayý, burjuva-
zinin yararýna olarak silahsýzlandýrmaya eþittir. Bu, küçük-burjuva-
zinin, daðýnýklýk gibi, istikrarsýzlýk gibi, direnme gücü eksikliði gibi,
birlik olmada, ortak çabada yeteneksizlik gibi yanlýþlarýný benim-
semekten baþka bir þey deðildir; o yanlýþlýklar ki, azýcýk kýþkýrtýlýrsa

* Kommunnistische Arbeiterzeitung [15] , (Hamburg, 7 Þubat 1920, n° 32, “Partinin


Daðýlmasý”, yazan Karl Erler : “Ýþçi sýnýfý burjuva demokrasisini yoketmeden burjuva
devletini yýkamaz ve partileri yýkmadan burjuva demokrasisini yokedemez.” Latin
sendikalistleri ve anarþistleri arasýnda kafalarý en karýþýk olanlar “sevinebilirler”: görünüþe
göre kendilerini marksist sanan ciddi Almanlar hiç bir þey ifade etmeyen sözler sarfetmeye
baþlamýþlardýr. (K. Erler ve K. Horner bu gazetedeki yazýlarýnda büyük bir ciddiyetle
kendilerini, ciddi rriarksistler saydýklarýný söylüyorlar ve inanýlmayacak saçmalýklarý
eðlendirici bir tarzda ileri sürerek marksizmin alfabesinden habersiz olduklarýný
gösteriyorlar.) Hatalardan kurtulmak için marksizmi kabul etmek yetmez. Biz Ruslar,
bunu çok iyi biliriz, çünkü marksizm bizde çok kere “moda” olmuþtur.

V. Ý. Lenin 31
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
proletaryanýn her türlü devrimci hareketini mahva götürür. Komünist
Partisinin gereðini yadsýmak, (Almanya’da) kapitalizmin iflasýnýn
arifesinde sosyalizmin aþaðý ya da orta aþamasýna deðil, en üst
aþamasýna atlamak demektir. Biz, Rusya’da (burjuvazinin iktidardan
uzaklaþtýrýlmasýndan iki yýl sonra), henüz kapitalizmden sosyalizme
ya da komünizmin en aþaðý aþamasýna geçiþ yolunda ilk adým-
larýmýzý atmaktayýz. Sýnýflar vardýr ve varlýklarýný sürdürmektedirler
ve proletarya iktidara geçtikten yýllarca sonra da, her yerde, varlý-
klarýný sürdüreceklerdir. Bu süre, belki köylülerin bulunmadýðý, ama
buna karþýlýk küçük patronlarýn sayýsýnýn yüksek olduðu Ýngiltere’de
daha kýsa olacaktýr. Sýnýflarý ortadan kaldýrmak, sadece büyük toprak
sahiplerini ve kapitalistleri kovmak deðildir –bizde bu, nispeten
kolay oldu–, sýnýflarý ortadan kaldýrmak demek, küçük meta üreti-
cilerini de ortadan kaldýrmaktýr; oysa bunlarý k o v a m a y ý z, bun-
larý ezemeyiz, bunlarla iyi geçinmek zorundayýz. Bunlarý deðiþtire-
biliriz, yeniden eðitebiliriz (ve öyle yapmalýyýz da). Ama çok uzun,
çok yavaþ ve çok dikkatli bir örgütlendirme çalýþmasýyla bu yolda
baþarý saðlayabiliriz. Bu küçük üreticiler, proletaryayý her yandan
bir küçük-burjuva havasý içine hapsederler, proletaryayý etkilerler,
onun bilinçlenmesine engel olurlar; bunlar, proletaryanýn saflarýnda
durmadan, karakter yoksunluðu gibi, daðýnýklýk gibi, bireycilik gibi,
büyük heyecandan umutsuzluða geçiþ gibi küçük-burjuvaziye özgü
niteliklerin yer edinmesini saðlarlar. Buna karþý direnebilmek için,
proletaryanýn örgütlendirici rolünü (ki [sayfa 38] bu onun baþlýca rolü-
dür) baþarýyla ve zafere kadar yerine getirmesini gerektiði gibi
saðlayabilmek için, proletaryanýn siyasi partisi, kendi saflarýnda sert
bir merkezi yönetim ve disiplin hüküm sürdürmelidir. Proletarya
diktatörlüðü, eski toplumun güçlerine ve geleneklerine karþý, kanlý
ve kansýz, þiddete baþvuran, barýþçý, askeri, iktisadi, eðitici ve idari
inatçý bir savaþtýr. Milyonlarca ve on milyonlarca insandaki alýþkanlýk
gücü, en korkunç güçtür. Savaþta çelikleþmiþ bir parti olmadan,
sözkonusu sýnýf içinde namuslu olarak ne varsa onun güvenini
elde etmiþ bir parti olmadan, yýðýnýn ruh haletini izlemesini bilen
ve bunu etkileyebilen bir parti olmadan, bu savaþý baþarýyla yürüt-
mek olanaksýzdýr. Merkezileþmiþ büyük burjuvaziyi yenmek, mil-
yonlarca ve milyonlarca küçük patronu “yenmekten” bin defa daha
kolaydýr; oysa bunlar her günkü alýþýlagelen, gözle görülmeyen,
elle tutulmayan eritici eylemleriyle burjuvazi için gerekli ayný sonuç-

32 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
larý, burjuvaziyi yeniden iktidara getirecek olan sonuçlarý gerçekleþ-
tirmektedirler. Proletaryanýn partisinin demir disiplinini (özellikle
diktatörlüðü sýrasýnda) azýcýk da olsa zayýflatan kimse, gerçekte,
proletaryaya karþý burjuvaziye yardým etmektedir.
Liderler, parti, sýnýf ve yýðýnlar ile ilgili sorunun yanýnda, “ge-
rici” sendikalar sorununu da koymak gerekir. Ama ilkönce bir sonu-
ca varabilmek için, partimizin tecrübesine dayanan bir çift söz
edeceðim. Bizim partimizde de “liderlerin diktatörlüðü”ne karþý
hücumlar bugün vardýr ve her zaman olmuþtur da: ilk hatýrladýkla-
rým, ta 1895 yýlýna kadar gider. O sýrada partimiz, henüz resmen
mevcut deðildi, ama Petersburg’daki merkez grubu kurulmuþtu ve
bölge gruplaþmalarýnýn yönetimini üzerine almasý gerekiyordu.
Nisan 1920’de, Partimiz IX. Kongresinde, “liderlerin diktatörlüðü”ne,
“oligarþi”ye vb. karþý dikilen küçük bir muhalefet vardý. Demek ki,
Almanlardaki [sayfa 39] bu “çocukluk hastalýðý”, bu “sol komünizm”
denen þey, yeni bir þey deðildir ve o kadar korkulacak bir þey de
deðildir. Bu hastalýk bir tehlike yaratmadan geçer ve geçtikten
sonra da organizma daha da saðlam olur. Öte yandan legal çalýþ-
madan illegale hýzla geçiþ, her þeyin “gizlenmesini” ve özellikle
partinin genel kurmayýnýn, liderlerin gizlenmesini gerektirdiðinden,
bizde bazan çok kötü sonuçlar da verdiði olurdu. Bu sonuçlarýn en
kötüsü, 1912’de, provokatör Malinovski’nin Bolþevik Merkez Komi-
tesine girmesiyle oldu. O, en deðerli ve en fedakar arkadaþlarýmýz-
dan onlarca ve onlarcasýný yakalattý ve onlarý hapishanelere attýrarak
içlerinden birçoðunun erken ölümüne neden oldu. Eðer Malinovski
daha büyük bir kötülük yapamadýysa, bu legal çalýþmayla illegal
çalýþma arasýndaki iliþkiyi doðru tespit etmiþ olmamýzdandýr.
Güvenimizi kazanmak için, Malinovski, Partinin Merkez Komitesinin
üyesi ve Dumada milletvekili sýfatlarýyla bize legal günlük gazeteler
yayýnlama iþinde yardýmcý olmak zorundaydý. Bu gazeteler, çarlýk
düzeninde bile, menþeviklerin oportünizmine karþý mücadele ediyor
ve bolþevizmin temel ilkelerini üstü örtülü biçimde yayýyordu. Ma-
linovski, bir eliyle bolþevizmin en iyi militanlarýndan birçoðunu ha-
pishaneye ve ölüme gönderirken; öteki eliyle legal basýn yoluyla
onbinlerce yeni bolþeviðin eðitilmesine yardým etmek zorundaydý.
Ýþte bir durum ki, gerici sendikalarda devrimci çalýþmayý yürütmeyi
öðrenmekle görevli bulunan Alman yoldaþlar (Ýngiliz, Amerikan,
Fransýz ve Ýtalyan yoldaþlar da) üzerinde uzun uzun düþünmelidir-

V. Ý. Lenin 33
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ler. * [sayfa 40]
Kimi ülkelerde, ki bunlara en ileri ülkeler de dahildir, burju-
vazi, komünist partilerine elbette ki provokatörler gönderecektir.
Bu tehlikeye karþý savaþmanýn yollarýndan biri, legal çalýþmayla
illegal çalýþmayý akýllýca birleþtirmektir. [sayfa 41]

* Malinovski Almanya’da esir düþtü. Bolþevik hükümetin iktidarýnda Rusya’ya döndüðü


zaman iþçilerimiz tarafýndan yargýlandý ve kurþuna dizildi. Yanlýþýmýzdan ötürü menþevikler,
bizi, en sert biçimde eleþtirmiþlerdir: Partimizin Merkez Komitesine bir provokatörün
girmesine olanak vermek! Ama Kerenski hükümeti zamanýnda, daha savaþtan önce,
Malinovski’nin ajan provokatör olarak rolünden haberdar olduðu halde Dumanýn iþçi
milletvekillerine [16] ve ilgili hiç kimseye bunu söylememiþ olan Rodziyanko’nun
tutuklanmasýný ve yargýlanmasýný istediðimiz zaman, Kerenski ile birlikte hükümete katýlan
menþevikler de, devrimci-sosyalistler de, isteðimizi kabul etmediler ve serbest býrakýlan
Rodziyanko, gidip Denikin’e katýlabildi.

34 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ALTI
DEVRÝMCÝLER GERÝCÝ SENDÝKALARA
GÝRÝP MÜCADELE ETMELÝ MÝDÝRLER?

ALMAN “sollarý” bu soruya, tereddütsüz olumsuz cevap veril-


mesi gerektiði kanýsýndadýrlar. Onlara göre “gerici” ve “karþý-dev-
rimci” sendikalara karþý öfkeyle savrulan küfürler ve bu cinsten
parlak beyanlar, devrimcilerin sarý sendikalarda, karþý-devrimci sen-
dikalarda, sosyal-þovenlerin, uzlaþýcýlarýn, Legien’lerin sendikala-
rýnda mücadele etmelerinin gereksizliðini “tanýtlamaya” yeter (K.
Horner, bu görüþü, özel ve ahmakça bir “aðýrbaþlýlýkla” doðrula-
maktadýr).
Ama Alman “sollarý”, bu taktiðin devrimci niteliðine ne kadar
inanmýþ olurlarsa olsunlar, bu taktik, gerçekte temelden yanlýþtýr
ve bir iki boþ laftan gayrý hiç bir öz [sayfa 42] taþýmamaktadýr.

V. Ý. Lenin 35
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Bunu açýkça göstermek için, amacý, bolþevizmin tarihinde
ve bugünkü taktiðinde genel olarak uygulanabilir, genel olarak an-
lamlý, genel olarak izlenmesi zorunlu ne varsa onu, Batý Avrupa’ya
uygulamak olan bu yazýnýn genel planýna uygun olarak, burada da,
bizim kendi tecrübemizden hareket edeceðim.
Liderler, parti, sýnýf, yýðýnlar arasýndaki iliþkiler ve öte yandan
proletarya diktatörlüðünün ve onun partisinin sendikalara karþý tu-
tumu, bugün bizde somut olarak þöyledir: diktatörlük, sovyetler
içinde örgütlenmiþ ve son kongresinde bildirildiðine göre (Nisan,
1920), 611.000 üyesi bulunan Komünist (Bolþevik) Partisinin yönet-
tiði proletarya tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Partinin üye sayýsýn-
da, Ekim devriminden önce ve sonra hissedilir deðiþiklikler oldu;
üye sayýsý, eskiden, hatta 1918 ve 1919’da bile[17] çok daha az önem
taþýyordu. Biz, partinin ölçüyü aþan bir geniþlemesinden korkmak-
tayýz, çünkü kariyeristler ve (idam sehpasýna layýk) sahtekar takýmý,
þüphesiz ki, iktidar partisinin saflarýna sýzma çabasýndadýrlar. Yalnýz
iþçilere ve köylülere olmak üzere partinin kapýlarýný son defa ardýna
kadar açmamýz, Yudeniç’in Petrograt’tan birkaç verst uzaklýkta
olduðu ve Denikin’in de Orel’de bulunduðu (Moskova’ya yaklaþýk
olarak 350 km.) 1919 kýþýndaydý; yani Sovyetler Cumhuriyetini, kor-
kunç bir tehlikenin, bir ölüm tehlikesinin tehdit ettiði bir anda,
komünistlere katýlmakla, maceracýlarýn, kariyeristlerin ve sahtekar
takýmýnýn ve genel olarak istikrarsýz unsurlarýn, çýkar saðlayacakla-
rý bir kariyer umamayacaklarý, tam tersine, bu yüzden iþkenceyi ve
ölümü beklemeleri gerektiði bir anda. Her yýl kongresini toplayan
partiyi, kongrenin seçtiði 19 üyeden kurulu bir Merkez Komitesi
yönetir (son kongreye, 1.000 üye, bir delege göndermiþtir); günlük
çalýþmalar, Moskova’da “Örgbüro” [sayfa 43] [Örgütlenme Bürosu] ve
“Politbüro” [Siyasi Büro] diye adlandýrýlan Merkez Komitesi tarafýn-
dan seçilen ve herbiri beþ üyeden kurulu bulunan daha da sýnýrlý
komiteler tarafýndan yürütülür. Demek ki, bundan çýkan sonuç,
“oligarþi”nin en hakikisidir. Ve bizim cumhuriyetimizde, Partinin
Merkez Komitesinin direktifleri alýnmadan, hiç bir siyasi sorun ya
da örgütlenme sorunu, bir devlet kurumu tarafýndan çözüme
baðlanmaz.
Çalýþmalarýnda parti, son kongrenin verilerine göre (Nisan,
1920) bugün 4 milyondan çok üyesi olan ve resmen partisiz bulu-
nan sendikalara doðrudan doðruya dayanýr. Gerçekte sendikalarýn

36 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
büyük çoðunluðunun yönetici kurumlarýnýn tümü ve baþta Rusya
Sendikalar Merkezi ya da Bürosu (Rusya Sendikalarý Merkez Þûrasý)
komünistlerden kuruludur ve partinin bütün direktiflerini uygular.
Böylelikle elde edilmiþ olan, resmen komünist olmayan daha esnek
ve daha geniþ olan çok güçlü bir proleter cihazýdýr, partiyi sýnýfa ve
yýðýnlara sýký sýký baðlayan ve partinin yönetimi altýnda sýnýf dikta-
törlüðünü gerçekleþtiren bir cihaz. Sendikalarla en sýký baðlar kurul-
madan, sendikalarýn enerjik desteði olmadan, sadece iktisadi kuru-
luþta deðil, ama ayný zamanda askeri örgütlenmede de ve sendika-
larýn feragatle çalýþmalarý olmadan, besbelli ki, ikibuçuk yýl deðil,
ikibuçuk ay bile ülkeyi yönetemezdik. Pratikte böyle sýký baðlarýn
çok çeþitli ve çapraþýk bir propaganda ve bilinçlendirme çalýþmasý
gerektirdiðini, sadece yöneticilere deðil, genel olarak sendikanýn
etkili militanlarýyla zamanýnda ve sýk sýk konferanslar gerektirdiðini;
bugün bile sayýlarý az olmakla birlikte, aramýzda taraftarlarý bulunan
ve (burjuva) demokrasinin ideolojik savunmasýndan, sendikalarýn
“baðýmsýzlýðýndan”, (proleter devlet iktidarý karþýsýnda baðýmsýzlýk!)
proleter disiplininin vb. baltalanmasýna kadar her türlü karþý-dev-
rimci hilelere baþvuran menþeviklere [sayfa 44] karþý, kesin bir savaþý
gerektirdiðini anlamak kolaydýr.
“Yýðýnlarla” baðlantý kurmanýn sendikalar aracýlýðýyla yeterli
olmadýðýný kabul ediyoruz. Pratik, bizde, devrim sýrasýnda, bütün
olanaklarýmýzla muhafaza etmeye, geliþtirmeye ve geniþletmeye
çalýþtýðýmýz bir kurumu meydana getirmiþtir: bu, bize, yýðýnlarýn
ruh haletini gizleme, yýðýnlara yaklaþma, onlarýn ihtiyaçlarýný karþýla-
ma, içlerindeki en iyi unsurlarý devlet görevlerine çaðýrma vb. ola-
naðýný saðlayan partisiz iþçi ve köylü konferanslarýdýr. Devlet Kontrol
Halk Komiserliðini, “Ýþçi ve Köylü Denetlemesi” olarak yeniden ör-
gütlendirmeyi hedef tutan son bir kararname, bu partisizler kon-
feranslarýna, birçok iþleri vb. yeniden gözden geçirecek olan devlet
denetleme hizmetleri üyelerini seçme hakkýný tanýyor.
Bundan baþka, bilindiði gibi, bütün parti çalýþmasý, meslek
ayrýmý yapmaksýzýn, emekçi yýðýnlarý baðrýnda toplayan sovyetler
aracýlýðýyla yapýlmaktadýr. Bölge sovyet kongreleri, burjuva dünyasý-
nýn en iyi demokratik cumhuriyetlerinde bile þimdiye kadar görül-
memiþ olan ölçüde demokratik bir kurumdur; (partinin çalýþmala-
rýný büyük ve sürekli bir dikkatle izlemeye çalýþtýðý) bu kongreler
aracýlýðý suretiyledir ki, ve ayný zamanda köylere, orada çeþitli gö-

V. Ý. Lenin 37
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
revleri doldurmak için bilinçli iþçileri durmadan yollamak suretiy-
ledir ki, proletarya, köylüye karþý yönetici rolünü yerine getirmek-
tedir; þehir proletaryasýnýn diktatörlüðü gerçekleþmekte, zengin
köylülere, burjuvalara, sömürücülere, spekülatörlere vb. karþý sis-
temli savaþ yürütülmektedir.
“Yukardan” bakýldýðýnda, proleter devlet iktidarýnýn, diktatör-
lüðün pratikte uygulanmasý bakýmýndan, genel mekanizmasý böy-
ledir. Okurun, bu mekanizmayý tanýyan, küçük illegal gruplardan
baþlayarak yirmibeþ yýl içinde doðup geliþtiðini görmüþ olan Rus
bolþeviðine, niçin bütün bu “tepeden inme” mi y o k s a “taban-
dan gelme” [sayfa 45] mi diktatörlük üzerine, lider mi y o k s a yýðýnlar
mý vb. üzerine tartýþmalarýn, örneðin insan için sol bacaðýnýn mý,
yoksa sað kolunun mu daha gerekli olduðu konusundaki bir tartýþ-
ma kadar çocukça ve gülünç göründüðünü anlayacaðý umulabilir.
Devrimcilerin gerici sendikalar içinde mücadele etmemele-
ri gerektiðini, bu çalýþmadan vazgeçilebileceðini, sendikalardan çý-
kýp, yepyeni, tertemiz, pek sevimli (ve çoðunlukla herhalde gen-
cecik) vb. bir “iþçi birliðini” ihmal etmeden örgütlendirilmesinin
gerektiðini iddia eden Alman “sol”larýnýn pek bilgili ve korkunç de-
recede devrimci ciddi beyanlarý da, bize daha az çocukça ve gülünç
gelmeyecektir.
Kapitalizm, sosyalizme, zorunlu olarak, bir yandan iþçiler
arasýnda yüzyýllar içinde yerleþmiþ olan eski mesleki ve lonca ay-
rýmlarýný miras býrakýrken, öte yandan (sadece tek zanaat ve mes-
lek kuruluþlarý deðil, bütün sanayii kucaklayan) daha geniþ sanayi
sendikalarý haline gelebilmeleri için, yýllarýn ve yýllarýn geçmesi ge-
reken sendikalarý da miras býrakmýþtýr. Bu sanayi sendikalarýnýn
aracýlýðýyla, ilerde, insanlar arasýndaki iþbölümü ortadan kaldýrýla-
caktýr; her yönden geliþmiþ evrensel bir hazýrlýktan geçmiþ ve her
þeyi yapabilen insanlarýn eðitimine, öðretimine ve þekillenmesine
geçilecektir. Ve o zaman komünizme varýlmýþ olunacaktýr, ama
ancak uzun yýllardan sonra. Bugün pratik olarak tam geliþmiþ olan,
kök salmýþ, þekillenmiþ, açýlýp serpilmiþ ve olgunlaþmýþ bir komü-
nizmin gelecekteki sonuçlarýný gerçekleþmiþ sayarak hareket et-
mek, dört yaþýndaki bir çocuða yüksek matematik öðretmeðe
benzer.
Biz, sosyalizmi kurma iþine, hayali ya da bu maksatla özel
olarak teþkil ettiðimiz insan malzemesiyle deðil, kapitalizmin bize

38 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
miras býraktýðýyla giriþebiliriz ve giriþmeliyiz. Hiç þüphe yok ki, bu,
çok zor bir iþtir; ama soruna [sayfa 46] bunun dýþýnda bir yaklaþýþ, o
kadar ciddiyetten uzaktýr ki, bunun sözünü bile etmek gereksizdir.
Sendikalar, kapitalizmin geliþmesinin baþlangýcýnda iþçi sýn-
ýfýna pek büyük bir ilerleme saðladýlar; bu örgütler, iþçilerin daðýnýk
ve güçsüz durumuna son verip onlarýn ilk sýnýf gruplaþmalarýný
gerçekleþtirdiler. Proleterlerin en yüksek sýnýf bileþmesi biçimi, pro-
letaryanýn devrimci partisi geliþmeye baþladýðý zaman (ki bu parti
önderleri, sýnýfý ve yýðýnlarý homojen ve bölünmez bir bütün içinde
birbirine baðlamayý baþarmadan böyle bir ada layýk olamaz), sen-
dikalar kaçýnýlmaz olarak bazý gerici özellikler: bir çeþit meslek ör-
gütü dar görüþlülüðü, siyaset dýþý kalma eðilimi, rutinlere saplanma
vb. eðilimi göstermeye, baþladýlar. Ama dünyanýn hiç bir yerinde
proletaryanýn geliþmesi, sendikalar olmadan, sendikalarýn ve iþçi
sýnýfýnýn partisinin karþýlýklý aksiyonu olmadan gerçekleþmemiþtir
ve gerçekleþemez. Siyasi iktidarýn proletarya tarafýndan ele geçiril-
mesi, bu sýnýf için ileriye doðru atýlmýþ muazzam bir adýmdýr. Onun
için parti, eskisinden daha çok ve eski tarzla yetinmeyerek yeni bir
biçimde sendikalarý eðitmeli ve yönetmelidir; ama bunu yaparken
sendikalarýn uzun süre “proleter komünizm okulu” olarak ve
proleterlerin kendi iktidarlarýný uygulamaya yarayan hazýrlýk okullarý
olarak, ülkenin bütün ekonomisinin yönetimin derece derece,
ilkönce iþçi sýnýfýnýn eline (þu ya da bu mesleðin deðil, tüm iþçi sý-
nýfýnýn eline) ve sonra da emekçilerin tümünün eline geçmesi için
gerekli iþçi gruplaþmalarý olarak varlýklarýný sürdüreceklerini unut-
mamalýdýr.
Sendikalarýn bu anlamda belirli bir “gerici zihniyet” göster-
meleri, proletarya iktidarý altýnda, kaçýnýlmaz bir þeydir. Bunu anla-
mamak, kapitalizmden sosyalizme geçiþin temel koþullarýný an-
lamada tam bir yeteneksizlik göstermektir. Bu “gerici zihniyet”ten
korkmak, ondan [sayfa 47] kaçýnmak, onu görmezlikten gelmek, büyük
yanýlgýya düþmek olur; çünkü bu, proletaryanýn öncü olarak rolü-
nü, iþçi sýnýfýnýn ve köylünün en geri kat ve yýðýnlarýný eðitme, ay-
dýnlatma, yeni bir yaþantýya çaðýrma rolünü benimsemekten çe-
kinmek anlamýný taþýr. Öte yandan proletarya diktatörlüðünü, mes-
lek dargörüþlülüðüne tutulmuþ tek bir iþçinin kalmayacaðý, trade-
unionist önyargýlara kapýlmýþ tek bir iþçinin bile kalmayacaðý za-
mana býrakmak daha vahim bir yanýlgý olur. Politika sanatý (ve bir

V. Ý. Lenin 39
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
komünistin görevlerini doðru olarak anlamasý) proletaryanýn ön-
cüsünün iktidarý ele geçirebileceði koþullarýn ve anýn, iktidarý alýrken
ve aldýktan sonra iþçi sýnýfýnýn ve proleter olmayan emekçi yýðýnlarýn
yeteri kadar geniþ tabakalarýnýn yeterli desteðinden yararlanabile-
ceði, ve iktidara geçince gittikçe daha geniþ emekçi yýðýnlarýný eði-
terek ve kendine çekerek egemenliðini geniþletebileceði koþullarýn
ve anýn tam ve doðru olarak deðerlendirilmesini gerektirir.
Devam edelim. Rusya’dan daha ileri olan ülkelerdeki sendi-
kalarda, belirli bir gerici zihniyet bizdekinden daha güçlü olarak
belirdi ve belirmesi de kaçýnýlmazdý. Rusya’da, menþevikler, bu
lonca dargörüþlülüðü, mesleki ve oportünist bencillik yüzünden
sendikalarda bir destek saðlamýþlardý (ve þimdi bile az sayýda bazý
sendikalarda böyle bir desteðe kýsmen sahiptirler). Batýnýn men-
þevikleri sendikalarda daha derinden “kök salmýþlardýr”, ve bu
ülkelerde bizdekinden daha güçlü, dargörüþlü, bencil, yüreksiz,
çýkarcý küçük-burjuva ve emperyalist zihniyetli, emperyalizmin satýn
aldýðý, ahlaksýz bir “iþçi aristokrasisi” ortaya çýkmýþtýr. Bu, tartýþma
götürmez Gompers’lere karþý, Batý Avrupa’da Jouhaux, Henderson,
Merrheim, Legien ve þürekasýna karþý mücadele, siyasi ve toplumsal
bakýmdan tam olarak benzerleri bir tip olan bizim menþeviklerimize
karþý mücadeleden çok daha [sayfa 48] zordur. Bu mücadele, amansýz
bir mücadele olacaktýr ve mücadeleyi bizim yaptýðýmýz gibi opor-
tünizmin ve sosyal-þovenizmin islah olmaz liderlerinin ipliðini tam
olarak pazara çýkarana ve böylelerini sendikalardan kovana dek
sürdürülmelidir. Bu mücadele belirli bir noktaya vardýrýlmadan siyasi
iktidarý elde etmek olanaksýzdýr (ve bu yapýlmadan iktidarý alma
yolunda bir çaba gösterilmemelidir de); ve bu, her yerde bir deðildir,
mücadelenin hangi dereceye kadar vardýrýlacaðýný, ancak her ülke-
nin proletaryasýnýn aklý baþýnda, tecrübeli ve yetkili siyasi yöneticileri
tayin edeceklerdir. (Rusya’da bu mücadelenin ne ölçüde baþarýlý
olacaðý konusunda ipucunu bize 25 Ekim 1917 proleter devriminden
birkaç gün sonra, 1917 Kasýmýnda Kurucu Meclis seçimleri verdi.
Bu seçimlerde, menþevikler, tam bir yenilgiye uðradýlar, bolþevikle-
rin elde ettikleri 9 milyon oya karþýlýk 700 bin –Vladi-Kafkas oylarýný
da eklersek 1 milyon 400 bin– oy aldýlar. Bu konuyla ilgili Komünist
Enternasyonal dergisinin 7-8. sayýlarýndaki “Kurucu Meclis Seçimleri
ve Proletarya Diktatörlüðü” [18] baþlýklý yazýma bakýnýz.)
Ama biz, mücadeleyi, “iþçi aristokrasisi”ne karþý mücadeleyi,

40 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
iþçi yýðýnlarý adýna, bu yýðýnlarý kendi tarafýmýza kazanmak için
yaparýz: iþçi sýnýfýný kendi yanýmýza çekmek için oportünist ve sosyal-
þoven liderlerle savaþýrýz. Bu kadar açýk ve belli bir ilkel gerçeði
görmemek saçmalýk olur. Sendika yönetici çevrelerinin gerici ve
karþý-devrimci zihniyetinden, komünistlerin sendikalardan çýkmalarý
gerektiði!! ve sendikalarda çalýþýlmamasý!! sonucuna varan ve kendi
k e þ i f l e r i!! olan yeni iþçi örgüt biçimleri yaratmak isteyen “sol”
Alman komünistleri iþte bu hatayý iþliyorlar. Bu, burjuvaziye hizmet
etmeye eþit affedilmez bir saçmalýktýr. Çünkü, bizim menþevikleri-
miz olsun, sendikalardaki bütün oportünist sosyal-þoven ve kautskici
liderler olsun, (bizim, menþevikler [sayfa 49] için her zaman dediðimiz
gibi) “iþçi sýnýfýnýn içinde burjuvazinin ajanlarý”ndan, ya da Daniel
de Léone’un Amerikalý taraftarlarýnýn güzel ve son derece doðru
deyiþiyle “kapitalist sýnýfýn iþçi kahyalarý”ndan (labour lieutenants
of the capitalist class) baþka bir þey deðillerdir. Gerici sendikalarda
çalýþmamak demek, gerektiði kadar geliþmemiþ olan ya da henüz
geri olan iþçi yýðýnlarýný, gerici liderlerin etkisine, burjuvazi ajanla-
rýnýn, aristokrat iþçilerin ya da “burjuvalaþmýþ iþçilerin” etkisine
terketmek demektir (bu konuyla ilgili Engels’in Marx’a Ýngiliz iþçi-
lerinin durumuyla ilgili mektubuna baþvurunuz, 1858[19]).
Komünistlerin gerici sendikalara katýlmamasýný savunan
gülünç “teori”, “sol” komünistlerin “yýðýnlar” üzerinde etki sorununu
nasýl hafiflikle ele aldýklarýný ve bu yüzden “yýðýnlar” kelimesini
nasýl kötüye kullandýklarýný gösterir. “Yýðýnlara” yardýmcý olabilmek
için, onlarýn sevgisini kazanabilmek için, davaya katýlmalarýný ve
desteklerini saðlayabilmek için, oportünist ve sosyal-þoven olarak,
çoðunlukla –doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak– burjuvaziyle
ve polisle baðlantýlarý olan “liderlerin” önümüze çýkaracaklarý
güçlüklerden, baþvuracaklarý hilelerden, kuracaklarý tuzaklardan,
hakaretlerden, baskýlardan yýlmamak gerekir. Ve mutlaka yýðýnlarýn
olduðu yerde çalýþmak gerekir. Asýl, kurumlarda, derneklerde, örgüt-
lerde, proleter ya da yarý-proleter yýðýnlarýn bulunduðu her yerde
(bunlar en gerici eðilimde olsalar bile) yöntemli, azimli, inatçý,ve
sabýrlý bir bilinçlendirme çalýþmasýyla bütün fedakarlýklarý göze
almak, en büyük engelleri göðüslemeyi bilmek gerekir. Sendikalar
ve (bazý durumlarda) iþçi kooperatifleri ise, yýðýnlarýn bulunduðu
örgütlerin ta kendileridirler. 10 Mart 1920 tarihli Folkets Dagblad
Politiken adýndaki Ýsveç gazetesinin yazdýðýna göre, Ýngiltere’de

V. Ý. Lenin 41
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
sendika üyeleri sayýsý, 1917 yýlý sonundan 1918 yýlý sonuna kadar,
%19 bir artýþ [sayfa 50] göstererek, 5.500.000’den 6.600.000’e ulaþmýþtýr.
1919 yýlýnýn sonunda bu sayý, 7.500.000’e varmýþtýr. Fransa ve
Almanya için bu konuda elimde rakam yok, ama herkesin bildiði
tartýþma götürmez gerçekler, bu ülkelerde de sendikalý iþçilerin
önemli ölçüde artýþýna tanýklýk etmektedir.
Bu gerçekler baþka binlerce belirtinin de doðruladýðý bir þe-
yi açýkça göstermektedir: proletarya yýðýnlarýnýn geri “alt katlarýn-
da” beliren bilinçlenme ve örgütlenmeye doðru artan bir eðilim,
Ýngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da milyonlarca iþçi ilk defa olarak
tam bir örgütsüzlük durumundan, ilkel, aþaðý, en basit ve burjuva
demokratik önyargýlardan henüz kurtulmamýþ olanlar için en ko-
layca ulaþýlabilir örgüt biçimine, sendikalara geçmektedirler. Ve
devrimci, ama akýlsýz olan “sol” komünistler, “yýðýnlar! yýðýnlar!”
diye baðýrýrlarken, öte yandan, “gerici zihniyet”lerini!! bahane ede-
rek s e n d i k a l a r   içinde mücadeleyi reddediyorlar!! Ve yep-
yeni, tertemiz, burjuva demokratik önyargýlardan, mesleki dar-
görüþlülük günahlarýndan arýnmýþ bir “iþçi birliði”ni ileri sürüyorlar,
– iddialarýna göre bu birlik geniþ bir örgüt olacaktýr (“olacaktýr”
diyorum) ve buna katýlmak için sadece (sadece!) “Sovyet sistemini
ve diktatörlüðü kabul etmek” gerekiyor, (yukarda aktarýlan pasaja
bakýnýz)!!
“Sol” devrimcilerin bundan daha büyük akýlsýzlýk etmeleri,
devrime bundan daha çok zarar getirmeleri düþünülemez! Ama
biz, Rusya’da, Rusya’nýn ve Antantýn burjuvazisine karþý ikibuçuk
yýl süresince saðladýðýmýz emsalsiz zaferlerden sonra bile, bütün
sendikalara girmek için “diktatörlüðün tanýnmasý” þartýný koþsaydýk,
büyük akýlsýzlýk ederdik, yýðýnlar üzerindeki etkimizi zayýflatýrdýk,
menþeviklerin oyununa gelmiþ olurduk. Çünkü komünistlerin bütün
görevi, bilinçlenmede geç kalanlarý inandýrmayý bilmek, onlarýn
arasýnda çalýþmayý bilmektir, yoksa çocukça uydurmalardan baþka
bir þey [sayfa 51] olmayan “sol” sloganlar ileri sürerek onlardan ayrýl-
mak deðildir.
Hiç þüphe yok ki, Bay Gompers gibileri, Henderson, Jouhaux,
Legien ve þürekasý Alman “ilke” muhalefetindekiler gibi (tanrý bizi
böyle “ilkeler”den korusun!), ya da IWW (Dünya Sanayi Ýþçileri)[20]
örgütündeki bazý Amerikalý devrimciler gibi, gerici sendikalarýn terk-
edilmesini savunan ve bunlarda çalýþmayý reddeden o “sol” dev-

42 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
rimcilere pek minnettardýrlar. Hiç þüphemiz olmasýn ki, oportüniz-
min “liderleri” olan baylar, sendikalarýn kapýsýný devrimcilere kapa-
mak için, onlarý her çareye baþvurarak sendikalarda safdýþý ede-
bilmek için, komünistlerin sendikalarda çalýþmalarýný mümkün ol-
duðu kadar tatsýz hale getirebilmek için, onlarý hakaretlere uðrat-
mak, rahatsýz etmek ve baský altýnda tutmak için, burjuva diplomasi-
sinin bütün manevralarýna baþvuracaklar, burjuva hükümetlerin,
papazlarýn, polisin, mahkemelerin yardýmýný bu yolda saðlamak
için ellerinden geleni yapacaklardýr. Sendikalara girebilmek, sen-
dikalar içinde kalabilmek ve her ne pahasýna olursa olsun devrimci
eylemi bu örgütler içinde yürütebilmek için bütün bunlara göðüs
vermek gerekir, her türlü fedakarlýða razý olmak, (eðer gerekirse)
savaþ hilelerine baþvurmak, gizli eylem yöntemlerini uygulamak
gerekir. 1905’e kadar çarlýk düzeninde “hiç bir legal olanaðýmýz”
yoktu; ama Zubatov adýndaki polis, devrimcileri tuzaða düþürmek
ve yenilgiye uðratmak için aþýrý gerici iþçi toplantýlarýný yaptýðý ve
iþçi derneklerini örgütlendirdiði zaman, bu toplantýlara ve bu der-
neklere partimizin üyelerini biz yolluyorduk (bunlar arasýnda yaman
bir militan olan ve 1906’da çarýn generalleri tarafýndan kurþuna
dizilen Petersburglu iþçi Babuþkin’i hatýrlarým), bunlar, yýðýnlarla
baðlantý kuruyorlardý, propaganda eylemlerini ustaca yürütüyorlardý
ve iþçileri Zubatov’un adamlarýnýn * etkisinden [sayfa 52] kurtarýyorlardý.
Hiç þüphe yok ki, kök salmýþ, legalci, anayasacý, burjuva demokra-
tik önyargýlarý iyice benimsemiþ olan Batý Avrupa ülkelerinde ayný
þeyi yapmak daha zordur. Ama gene de bu yapýlabilir ve bunu
sistematik olarak yapmak gerekir.
Bence III. Enternasyonalin Yürütme Komitesi, gerici sendi-
kalara katýlmama politikasýný açýkça suçlamalý ve Enternasyonalin
önümüzdeki kongresinde bu politikanýn genel bir tarzda suçlan-
masýný saðlamak için harekete geçmelidir (böyle bir katýlmama
politikasýnýn akýlsýzca ve proletarya devrimine niçin son derece za-
rarlý olduðu bütün ayrýntýlarýyla açýklanarak gösterilmelidir), ve Yürüt-
me Komitesi bu yanlýþ politikayý –doðrudan doðruya ya da dolaylý
olarak, açýkça ya da üstü örtülü bir biçimde tam olarak ya da kýs-

* Gompers’ler, Henderson, Jauhaux ve Legien’ler birer Zubatov’dan baþka bir þey


deðillerdir; onlarý Zubatov’dan ayýran þey, alçakça politikalarýný uygulamak için
yararlandýklarý uygar ve incelmiþ kýyafetleri, Avrupa cilasý ve yöntemleridir.

V. Ý. Lenin 43
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
men, bu önemli deðildir– desteklemiþ olanlarýn davranýþýný da suçla-
malýdýr. III. Enternasyonal, II. Enternasyonalin taktiðini kýrmalýdýr,
çözümü zor sorunlardan kaçmamalýdýr, bunlarý örtbas etmemeli-
dir, tam tersine, bunlara cepheden açýkça karþý koyabilmelidir.
“Baðýmsýzlara” (Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisine)
bütün gerçeði, hem de yüzlerine karþý söylemiþ bulunuyoruz; bu
gerçeði, “sol” komünistlere de ayný þekilde söylemeliyiz. [sayfa 53]

44 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
YEDÝ
BURJUVA PARLAMENTOLARA
KATILMAK GEREKÝR MÝ?

“SOL” Alman komünistleri, bu soruya, en büyük bir küçüm-


semeyle –ve en büyük bir hafiflikle– olumsuz cevap veriyorlar. Bu
tutumlarýný neye dayandýrdýklarýný yukarýya aktarýlan pasajda
görmüþtük.
“... tarihi ve siyasi bakýmdan artýk zamanlarýný doldurmuþ
olan parlamenter mücadele biçimlerine her türlü dönüþ kesin ola-
rak reddedilmelidir...”
Bu, gülünçlüðe kadar varan iddialý bir tonla söylenmektedir
ve, besbelli ki, yanlýþtýr. Parlamentarizme “dönüþ”! Yoksa Alman-
ya’da þimdiden sovyet cumhuriyeti mi var? Sanýrým ki, hayýr. O hal-
de “dönüþ”ten nasýl söz edilebilir? Bu, boþ laf deðil midir? [sayfa 54]
Parlamentarizm “tarihi bakýmdan zamanýný doldurmuþ” imiþ.

V. Ý. Lenin 45
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Propaganda anlamýnda bu doðrudur. Ama parlamentarizmin “ta-
rihi bakýmdan zamanýný doldurmasýyla” pratikte yok olmasý arasýnda
uzun bir yol var. Onlarca yýldan beri kapitalizmin “tarihi bakýmdan
zamanýný doldurduðu” haklý olarak söylenebilir; ama bu, bizi, kapi-
talizm alanýnda uzun süren ve inatçý bir mücadeleyi sürdürmemizi
gereksiz hale getirmez ki. Parlamentarizm, evrensel tarih bakýmýn-
dan “tarihi bakýmdan zamanýný doldurmuþtur”, baþka bir deyiþle
burjuva parlamentarizmi çaðý sona ermiþtir; proletarya diktatör-
lüðü çaðý baþlamýþtýr. Bu yadsýnamaz. Ama evrensel tarih ölçüsün-
de sorunlarý ele aldýðýmýzda hesabýmýzý on yýllarla yaparýz. Evrensel
tarih bakýmýndan bir þey, on yýl ya da yirmi yýl önce olmuþ ya da
sonra olmuþ önemli deðildir; bu, evrensel tarih bakýmýndan, yaklaþýk
hesaplarla bile hesaplanmasý olanaksýz olan önemsiz bir niceliktir.
Ama iþte bundan ötürüdür ki, pratik bir siyasi sorunda durum dünya
tarihi ölçüsünde deðerlendirilince, vahim bir teorik yanýlgýya
düþülmüþ olur.
Parlamentarizm “siyasi bakýmdan zamanýný doldurmuþ”
mudur? Bu, baþka bir sorundur. Böyle olsaydý “sol” komünistler
haklý olurlardý. Ama bunu çok ciddi bir tahlille tanýtlamak gerekir;
oysa “sol” komünistler böyle bir tahlile yanaþmýyorlar bile. III. En-
ternasyonalin Geçici Amsterdam Bürosunun 1 nolu bülteninde (Bül-
letin of the Provisional, Bureau in Amsterdam of the Comnunist
International, n° 1, Þubat 1920) yayýnlanan ve Hollanda partisinde-
ki sol eðilimi açýkça ifade eden, Parlamentarizm Üzerine Tezler’deki
tahlilin, yakýndan incelenince ayakta durmayan bir tahlil olduðunu
göreceðiz.
Ýlk olarak, Almanya “sollarý” bilindiði gibi, daha Ocak 1919’
dan beri parlamentarizmin “zamanýný doldurmuþ olduðuna” inaný-
yorlardý ve bu tutumlarý, Rosa Luxemburg [sayfa 55] ve Karl Liebknecht
gibi en önemli siyasi liderlerin görüþüne aykýrýydý. “Sollarýn” yanýl-
dýklarýný biliyoruz. Yalnýz bu olay, parlamentarizmin “siyasi bakým-
dan zamanýný doldurmuþ olduðu” tezini tümüyle ve kökten yýkmaya
yeter. “Sollar” o zamanki tartýþma götürmez yanýlgýlarýnýn, þimdi
artýk bir yanýlgý olmaktan çýktýðýný tanýtlamakla görevlidirler. Ama
onlar en ufak bir kanýt bile ileri sürememektedirler ve zaten süre-
mezler de. Bir siyasi partinin kendi yanýlgýlarý karþýsýndaki tutumu,
bu partinin ciddi olup olmadýðýný kendi sýnýfýna karþý ve emekçi
yýðýnlara karþý görevini yerine gerçekten getirip getirmediðini sap-

46 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
tayabilmemiz için, en önemli ve en güvenilir kýstaslardan biridir.
Yanýlgýsýný açýkça teslim etmek, nedenlerini arayýp bulmak, bu ya-
nýlgýya meydan veren durumu tahlil etmek, yanýlgýyý doðrultma
yollarýný dikkatle incelemek; iþte ciddi bir partinin iþaretleri bunlar-
dýr, ciddi bir parti için görevlerini yerine getirmek, sýnýfý ve ardýndan
da yýðýnlarý eðitmek ve bilinçlendirmek bu demektir. Bu görevi ye-
rine getirmemekle, açýk yanýlgýlarýnýn incelenmesinde gerekli dik-
kati ve itinayý göstermemekle, Almanya’nýn (ve Hollanda’nýn) “sol-
larý” bir sýnýfýn partisi deðil, bir küçük çevrenin partisi olduklarýný;
yýðýnlarýn partisi deðil, aydýnlardan ve aydýnlarýn en kötü yanlarýnýn
bir kopyasý haline gelmiþ olan küçük bir iþçi grubundan meydana
gelmiþ bir topluluk olduklarýný tanýtlamaktadýrlar.
Ýkincisi, Frankfurt “sol” grubunun, daha uzun bir pasajýný
yukarýya aktardýðýmýz broþüründe, þunlarý okuyoruz:
“... Merkezin [“Merkez” Katolik Partisinin] siyasetini izleyen
milyonlarca iþçi, karþý-devrimcidirler. Köy proleterleri, karþý-devrimci
birliklerin saflarýndadýrlar.” (Yukarda sözü edilen broþür, s. 3.)
Bunun gürültüyle ve abartýlarak söylendiðini hemen [sayfa 56]
görmekteyiz. Ama burada sözü edilen temel gerçek tartýþma götür-
mez, ve “sollar”ýn bunu kabul etmeleri, yanýlgýlarýný açýkça gösterir.
Eðer “milyonlarca” proleter, sadece genel olarak parlamentarizm-
den yana olmayýp, ayný zamanda açýkça “karþý-devrimci” iseler,
“parlamentarizmin siyasi bakýmdan zamanýný doldurmuþ olduðunu”
nasýl söyleyebiliriz!? Besbelli ki, Almanya’da parlamentarizm henüz
siyasi bakýmdan zamanýný doldurmuþ deðildir. Besbelli ki, Almanya
“sollarý” kendi isteklerini ideoloji ve siyaset alanýnda kendi gö-
rüþlerini, nesnel gerçeklikle birbirine karýþtýrmýþlardýr. Bu, devrim-
ciler için en tehlikeli yanýlgýdýr. Çarlýðýn istisnai olarak yabani ve
yýrtýcý boyunduruðunun, uzun bir süre her cinsten devrimcilerin,
tutku, fedakarlýk, yiðitlik, irade gücü bakýmýndan hayranlýk duyul-
masý gereken devrimcilerin meydana çýkmalarýna neden olduðu
Rusya’da, devrimcilerin düþtüðü bu yanýlgýyý çok yakýndan gözleye-
bildik ve özel bir dikkatle inceleyebildik. Bu yanýlgýyý pek iyi biliriz.
Onun için baþkalarýnda da gördüðümüzde hemen tanýrýz. Besbelli
ki, Alman komünistleri için parlamentarizm, “siyasi bakýmdan za-
manýný doldurmuþtur”; ama, asýl sorun þu ki, bizim için zamanýný
doldurmuþ olan bir þeyin, sýnýf için zamanýný doldurduðuna, yýðýnlar
için zamanýný doldurduðuna inanmamak gerekir. “Sollarýn”, du-

V. Ý. Lenin 47
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
rumu muhakeme etmeyi bilemediklerini, sýnýf partisi olarak, yýðýn
partisi olarak davranmayý bilmediklerini burada bir kere daha gö-
rüyoruz. Yýðýnlarýn seviyesine inilmesi gerektiði, bir sýnýfýn en geri
kalmýþ katlarý seviyesine inilmemesi gerektiði tartýþma götürmez.
Senin görevin o katlara acý gerçeði söylemektir. Geri kalmýþ katlarýn,
burjuva demokratik ve parlamenter önyargýlarýný, önyargý olarak
nitelendirmek görevinizdir. Ama ayný zamanda (sadece en bilinçli
öncüsünü deðil) bütün sýnýfýn bilincinin ve hazýrlýðýnýn, sadece ile-
rici unsurlar deðil, emekçiler yýðýnýnýn tümünün [sayfa 57] bilincinin
ve hazýrlýðýnýn gerçek durumunu dikkatle gözlemek de görevinizdir.
“Milyonlarca” deðil de sadece oldukça önemli bir sanayi iþçisi azýn-
lýðý katolik papazlarýn peþinden gitseydi, ve bir tarým iþçileri azýnlýðý
büyük toprak sahiplerinin ve kulaklarýn (Grossbauern) ardýndan
gitseydi bile, bundan çýkacak olan sonucun, parlamentarizmin
Almanya’da henüz siyasi bakýmdan zamanýný doldurmamýþ olduðu,
ve devrimci proletaryanýn partisi için parlamenter seçimlere ve
parlamenter mücadeleye katýlmanýn, özellikle kendi sýnýfýnýn geri
kalmýþ katlarýný eðitmek için, özellikle ezilen ve cahil köylü yýðýnlarýný
uyandýrmak ve aydýnlatmak için zorunlu olduðu þüphe götürmez.
Burjuva parlamentosunu ve bütün öteki gerici kurumlarý daðýtmaya
gücümüz yetmediði sürece, bu kurumlarda çalýþmak zorundasýnýz,
özellikle hâlâ papaz takýmýnýn ve taþra kovuklarýnýn boðucu havasý-
nýn hayvanca bir bilinçsizlik içinde tuttuðu iþçiler mevcut olduðu
için, bu kurumlarda çalýþmalýsýnýz. Bunu yapmazsanýz gevezeden
baþka bir þey deðilsiniz.
Üçüncüsü, “sol” komünistler, biz bolþevikleri pek övüyorlar.
Arasýra insanýn onlara söyleyesi geliyor: bizi biraz daha az övün de,
bolþevik taktiðini daha çok inceleyin, o taktiði daha çok benimseyin!
Rusya burjuva parlamentosu seçimlerine, Kurucu Meclis seçimle-
rine, 1917 Eylül-Kasýmýnda katýldýk. Taktiðimiz doðru muydu, deðil
miydi? Eðer doðru deðilse, bunu açýkça söylemek ve tanýtlamak
gerekir. Uluslararasý komünizmin doðru bir taktik elde edebilmesi
için bu yapýlmalýdýr. Eðer doðruysa, bundan bazý sonuçlar çýkarmak
gerekir. Hiç þüphe yok ki, Rusya’nýn koþullarýný, Batý Avrupa’nýn
koþullarýna uydurmak sözkonusu deðildir. Ama “parlamentarizm
siyasi bakýmdan zamanýný doldurmuþtur” kavramýnýn ne anlama
geldiði gibi özel bir sorunda bizim tecrübemizi mutlaka gözönünde
tutmak gerekir; çünkü somut tecrübe [sayfa 58] gözönünde tutulmazsa,

48 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
bu kavramlar kolayca boþ laf haline gelir. Biz, Rus bolþeviklerinin,
Eylül-Kasým 1917’de, Rusya’da parlamentarizmin siyasi bakýmdan
zamanýný doldurmuþ olduðu iddiasýnda, Batýnýn bütün komünist-
lerinden çok daha haklý deðil miydik? Besbelli ki haklýydýk, çünkü
sorun burjuva parlamentolarýn uzun süreden beri mi, yoksa kýsa
süreden beri mi varolup olmadýklarý sorunu deðildir, sorun, büyük
emekçi yýðýnlarýn ideolojik, siyasi ve pratik bakýmdan sovyet rejimini
benimsemeye ve burjuva demokratik parlamentoyu daðýtmaya –
ya da daðýtýlmasýna izin vermeye– hazýr olup olmadýklarý sorunudur.
Rusya þehirlerindeki iþçi sýnýfýnýn, asker ve köylülerin, Eylül-Kasým
1917’de, özel koþullarýn sonucu olarak sovyet rejimini kabul etmeye
ve burjuva parlamentolarýnýn en demokratiðini daðýtmaya tam ola-
rak hazýr bulunduklarý, inkarý mümkün olmayan, tam olarak sabit
olmuþ bir tarihi gerçektir. Ama buna raðmen bolþevikler, Kurucu
Meclisi boykot etmemiþlerdi; ve tam tersine, iktidarýn proletarya
tarafýndan elde edilmesinden önce v e  s o n r a seçimlere katýlmýþ-
lardý. Bu seçimlerin son derece deðerli sonuçlar (proletarya için
son derece yararlý sonuçlar) verdiðini, Rusya Kurucu Meclis seçim-
lerinin sonuçlarýný ayrýntýlý olarak tahlil ettiðim yukarda sözü edilen
makalede tanýtladým, ya da tanýtladýðýmý umarým.
Yukarda söylenenlerden çýkan sonuç tartýþma götürmez:
tanýtlanmýþtýr ki, Sovyet Cumhuriyetinin zaferinden birkaç hafta
önce bile, giderek bu zaferden sonra bile burjuva demokratik bir
parlamentoya katýlmak, devrimci proletaryaya zarar getirmek þöyle
dursun, ona, bu parlamentolarýn niçin daðýtýlmasý gerektiðini geri
kalmýþ yýðýnlara daha kolay anlatma olanaðýný saðlamakta, bu da-
ðýtýþýn baþarýsýný ve burjuva parlamentarizminin “siyasi tasfiyesini”
kolaylaþtýrmaktadýr. Bu tecrübeyi [sayfa 59] küçümsemek ve ayný
zamanda, taktiðini (dar anlamda ulusal bir taktik deðil, gerçekten
uluslararasý taktiðini) uluslararasý ölçüde hazýrlayýp saptamakla gö-
revli bulunan III. Enternasyonale katýldýðýný iddia etmek, en derin
bir çeliþkiye düþmek olur, enternasyonalizmi sözde kabul ederken
onu gerçekte yadsýmak demek olur.
Þimdi de, “Hollandalý sollarýn” parlamentolara katýlmamayý
savunurken ileri sürdükleri kanýtlarý ele alalým. Yukarda sözü edilen
“Hollanda” tezlerinin en önemlisi, 4. tez, Ýngilizceden çevrilmiþ ola-
rak þöyledir: “Kapitalist üretim sistemi yýkýldýðý zaman ve toplum,
devrim aþamasýna ulaþtýðý zaman, bizzat yýðýnlarýn eylemine kýyasla,

V. Ý. Lenin 49
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
parlamenter eylem yavaþ yavaþ deðerini yitirir. Bu koþullarda, parla-
mento, karþý-devrimin merkezi ve organý durumuna gelince ve iþçi
sýnýfý sovyetler biçiminde kendi iktidarýnýn araçlarýný kurunca, par-
lamento faaliyetinin herhangi bir biçimine katýlmanýn reddedilmesi
zorunlu olabilir.”
Birinci cümle baþtan sona kadar yanlýþtýr. Çünkü, yýðýnlarýn
eylemi –örneðin bir büyük grev– sadece devrim sýrasýnda ya da
devrimci bir durumda deðil, her zaman parlamenter eylemden
daha önemlidir. Açýkça tutarsýz olan ve hem tarihi, hem de siyasi
bakýmdan yanlýþ olan bu iddia, sadece bu tezi ileri sürenlerin, legal
savaþla illegal savaþý birleþtirmenin önemi konusunda ne genel
olarak Avrupa’yý (1848 ve 1870 devrimlerinden önceki Fransa’yý,
1878 ile 1890 arasýndaki Almanya’yý, vb.), ne de Rus tecrübesini
(yukarýya bakýnýz) gözönünde bulundurmadýklarýný gösterir. Bu
sorun, büyük bir genel ve özel önem taþýr. Çünkü proletaryanýn
burjuvaziye karþý iç savaþýn olgunlaþmasý ve yakýnlaþmasý gözönün-
de tutulursa, cumhuriyet hükümetlerinin ve genel olarak yasalarý
durmadan ihlal eden burjuva hükümetlerinin devrimcilere uygula-
dýklarý vahþice baský tedbirleri [sayfa 60] (Amerika’nýn örneði vb. ibret
vericidir) gözönünde tutulursa, ilerlemiþ uygar ülkelerde bu
birleþtirme her gün daha zorunlu olacaðý –þimdiden de kýsmen
zorunludur– saat hýzla yaklaþmaktadýr. Bu temel sorunu Hollanda-
lýlar ve genel olarak “sollar” kesin olarak anlamýyorlar.
Ýkinci cümle, ilkönce, tarihi bakýmdan yanlýþtýr. Biz bolþevik-
ler, en karþý-devrimci parlamentolara katýldýk, ve tecrübe göstermiþ-
tir ki, bu katýlma, özellikle Rusya’da birinci burjuva devriminden
sonra (1905), burjuva devrimini hazýrlamak için (Þubat 1917) ve
sonra da sosyalist devrimi hazýrlamak için (Ekim 1917) devrimci
proletaryanýn partisine sadece yararlý deðil, zorunluydu da. Ýkincisi,
bu cümle þaþýrtýcý bir mantýksýzlýk taþýmaktadýr. Ýþçilerin sovyetler
biçiminde kendi iktidarlarýnýn araçlarýný yarattýklarý bir sýrada parla-
mentonun karþý-devrimin organý ve “merkezi” durumuna gelmesin-
den (gerçekte hiç bir zaman “merkez” olmadýðýný ve olamayacaðýný
geçerken söyleyelim) çýkan sonuç, iþçilerin, sovyetlerin parlamento-
ya karþý, parlamentonun sovyetler tarafýndan daðýtýlmasý uðruna
mücadeleye –ideolojik, siyasi ve teknik bakýmlardan– hazýrlanmalarý
gerektiði sonucudur. Ama bu, hiç bir zaman karþý-devrimci parla-
mentonun içinde bir sovyet muhalefetinin mevcut olmasýnýn bu

50 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
daðýtýlmayý engelleyecek, onu kolaylaþtýrmayacak demek deðildir.
Denikin’e ve Kolçak’a karþý baþarýlý savaþýmýz sýrasýnda, parlamen-
toda bir proleter sovyet muhalefetinin varlýðýnýn, zaferlerimizi olumlu
olarak etkilediðini hep gördük. Karþý-devrimci Kurucu Meclisin
içinde tutarlý bir bolþevik sovyet muhalefetinin bulunmasýnýn, sol
devrimci-sosyalistlerin tutarsýz muhalefetine raðmen, 5 Ocak
1918’de Kurucu Meclisi daðýtmamýza engel olmadýðýný, tam tersine,
onu kolaylaþtýrdýðýný pek iyi bilmekteyiz. Tezi ileri sürenler, sorunu,
karmakarýþýk hale getirmiþlerdir ve gerici parlamentonun dýþýnda
yýðýnlarýn [sayfa 61] eylemiyle parlamento içindeki devrime sempati
duyan (ya da daha iyisi: devrimi doðrudan doðruya destekleyen)
bir muhalefet ile birleþtirmenin özellikle devrim sýrasýnda ne kadar
yararlý olduðunu doðrulayan, eðer bütün devrimlerin deðilse, birçok
devrimin tecrübelerini unutuyorlar. Burada Hollandalýlar ve genel
olarak “sollar”, gerçek bir devrime, hiç bir zaman katýlmamýþ ya
da devrimlerin tarihi üzerinde hiç bir zaman düþünmemiþ olan, ya
da gerici bir kurumun öznel olarak “yadsýnmasýnýn” çeþitli nesnel
etkenlerin birleþmiþ kuvvetleriyle, o kurumun fiilen yýkýlmasý olduðu-
nu safça sanan devrim doktrincileri olarak durumu muhakeme
ediyorlar. Yeni bir siyasi fikri çürütmenin (yalnýz siyasi fikri de deðil)
ve onu etkisiz hale getirmenin en iyi yolu, o fikri abese itene kadar
savunmaktýr. Gerçekten herhangi bir gerçeði, (Peder Dietzgen’in
de dediði gibi) aþýrý ölçülere vardýrtýrsak, abartarak gerçek uygulama
alanýnýn sýnýrlarý dýþýna yayarsak, onu abesliðe kadar itmiþ oluruz;
ve bu koþullarda o fikir kaçýnýlmaz olarak fikirlikten çýkar, saçma
olur. Ýþte Hollanda ve Almanya “sollarý”nýn yeni gerçek konusun-
da, sovyetler iktidarýnýn burjuva demokratik parlamentolara üstün-
lüðü gerçeði konusunda yaptýklarý budur. Hiç þüphe yok ki, eskiden
olduðu gibi, genel olarak burjuva parlamentolara katýlmayý reddet-
menin, koþullar ne olursa olsun, yanlýþ olduðunu iddia eden kimse,
hata etmiþ olur. Ama bu yazýnýn amacý, çok daha mütevazi olduðu
için, boykotun hangi koþullarda yararlý olabileceðini burada belirt-
meye giriþmeyeceðim: Bu yazýda güdülen amaç, sadece uluslara-
rasý komünist taktiðinin en önemli bazý sorunlarýný aydýnlatmak
için Rus tecrübesinden dersler çýkarmaktýr. Rus tecrübesi, bize,
(1905’te) bunun baþarýlý ve doðru bir uygulamasýný verdiði gibi,
(1906’da) yanlýþ bir uygulamasýný da vermektedir. Birinci durumu
tahlil ederken görüyoruz ki, bolþevikler, yýðýnlarýn parlamento-dýþý

V. Ý. Lenin 51
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
devrimci eyleminin [sayfa 62] (özellikle grev hareketinin) istisnai bir
hýzla büyüdüðü proletaryanýn ve köylünün hiç bir katýnýn, ne þekilde
olursa olsun, gerici iktidarý desteklemesinin olanaksýz olduðu,
devrimci proletaryanýn grev savaþýyla ve köylü hareketiyle geri kal-
mýþ büyük yýðýnlar üzerinde etkisini saðladýðý bir anda, bolþevikler,
gerici bir parlamentonun gerici bir iktidar tarafýndan toplantýya
çaðrýlmasýný önleyebilmiþlerdi. Besbelli ki, bu tecrübe, Avrupa’daki
bugünkü koþullara uygulanamaz. Ayný biçimde açýkça bellidir ki, –
yukarda anlatýlan nedenlerle– Hollanda “sollarý”nýn þarta baðlý olsa
bile, parlamentolara katýlmayý reddetme yolunda ileri sürdükleri
iddialar, kökten yanlýþtýr ve devrimci proletaryanýn davasýna zarar-
lýdýr.
Batý Avrupa’da ve Amerika’da parlamentolarýn, iþçi sýnýfýnýn
devrimci öncüsü için özellikle iðrenç bir niteliðe büründüðü doðru-
dur. Bu yadsýnamaz. Bunu anlamak kolaydýr, çünkü parlamento-
da, savaþ sýrasýnda ve savaþtan sonra, sosyalist ve sosyal-demokrat
milletvekillerinin büyük çoðunluðunun davranýþýndan daha âdice,
daha alçakça, daha çirkin bir þey tasavvur edilemez. Ama bu her-
kesçe bilinen kötülükle nasýl savaþýlacaðý sorununu çözüme bað-
larken, bu duyguya kapýlmak, sadece akýlsýzlýk olmaz, ayný zamanda
cinayet sayýlmalýdýr. Batý Avrupa ülkelerinin birçoðunda, devrimci
duygu, bugün denilebilir ki, bir “yenilik”, uzun süre boþuna ve bü-
yük sabýrsýzlýkla beklenilen “nadirattan bir þey”dir. Bu duyguya o
kadar kolaylýkla kapýlmanýn nedeni belki de budur. Þüphe yok ki,
yýðýnlarda bir devrimci duygunun yokluðu halinde böyle bir duygu-
nun geliþmesine elveriþli koþullar da olmayýnca, devrimci taktik,
eylem biçimine giremez. Ama Rusya’da çetin ve kanlý bir tecrübe,
devrimci taktiðin, sadece devrimci duygu üzerine kurulamayacaðý
gerçeðini bize öðretmiþtir. Taktik, sert bir nedensellikle sözkonusu
devletteki bütün sýnýf güçlerini hesaba katarak (ülkenin çevresindeki
[sayfa 63] devletlerin ve dünya ölçüsündeki devletlerin içindeki sýnýf
güçlerini de hesaba katarak), ve devrimci hareketlerin tecrübesini
gözönünde bulundurarak soðukkanlýlýkla saptanmalýdýr. Parlamen-
ter oportünizmi lanetlemekle ve parlamentoya katýlmayý reddetmek-
le yetinerek “devrimci duygusunu” ifade etmek pek kolaydýr. Ama,
çok kolay olduðu içindir ki, bu davranýþ, çetin olan, çok çetin olan
bir sorunu çözüme baðlayamaz. Avrupa parlamentolarýnda gerçek-
ten devrimci olan bir parlamento fraksiyonunu yaratmak, Rusya’da-

52 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
kinden çok daha zordur. Bu, besbelli. Ama bu, 1917’nin son derece
orijinal somut tarihi koþullarý içinde Rusya’nýn sosyalist devrime
baþlamasýnýn kolay olduðu, buna karþýlýk sosyalist devrimi sürdürüp
amacýna vardýrmanýn Rusya için Avrupa ülkelerine kýyasla daha
zor olacaðý yolundaki genel gerçeðin özel bir yönünden baþka bir
þey deðildir. 1918’in baþýnda bu gerçeðe iþaret etmek fýrsatýný bul-
muþtum ve iki yýllýk bir tecrübe, görüþümü tam olarak doðrulamýþtýr.
Þu özel koþullar: 1) iþçilerin ve köylülerin dayanýlmaz iþkencelere
uðramalarýna neden olan emperyalist savaþýn devrim sayesinde
durdurulmasýnýn sovyet devrimiyle birleþtirilmesi olanaðý; 2) ortak
düþmanlarý Sovyete karþý birleþememiþ olan dünyanýn en güçlü iki
emperyalist yýrtýcý hayvan grubu arasýndaki ölüm kalým savaþýndan
bir süre için yararlanma olanaðý; 3) kýsmen ülkenin büyük oluþu
ve ulaþtýrma olanaklarýnýn kötü oluþu yüzünden, nispeten bir iç sa-
vaþý baþarýyla sürdürme olanaðý; 4) köylülükte derin bir burjuva
demokratik devrim hareketinin varlýðý, o kadar derin ki, proletarya-
nýn partisi (köylülerin partisi olan devrimci-sosyalistler partisinin
büyük çoðunluðu bolþevizme açýkça karþý olmasýna raðmen) köylü
partisinin devrimci taleplerini benimseyerek, siyasi iktidar proletar-
yanýn eline geçer geçmez bunlarý gerçekleþtirebilmiþtir, – bu gibi
özel koþullar þu anda Batý Avrupa’da yoktur; ve buna benzer koþul-
larýn [sayfa 64] yeniden meydana gelmesi kolay deðildir. Ýþte birçok
baþka nedenlerle birlikte, bundan ötürüdür ki, sosyalist devrime
baþlamak, Batý Avrupa’da bizdekinden daha zordur. Gerici parla-
mentolardan devrimci amaçlarla yararlanýlmasý, gibi çetin bir so-
runun üstünden “atlayarak” bu zorluktan “kaçýnmayý” denemek
çocukluktur. Hem yeni bir toplum yaratmak istiyorsunuz, hem de
gerici bir parlamentoda inanmýþ, fedakar, yiðit devrimcilerden
kurulu bir parlamento grubu yaratmanýn güçlükleri karþýsýnda gerili-
yorsunuz. Bu, çocukluk deðil midir? Eðer Almanya’da Karl Liebk-
necht ve Ýsveç’te Z. Höglund, aþaðýdan gelme bir yýðýn desteði
olmadan bile gerici parlamentolardan gerçekten devrimci amaçlarla
yararlanmak örnekleri verebildilerse, nasýl olur da, savaþýn ertesi
günü, yýðýnlarýn kapýldýklarý hayal kýrýklýðýndan ve öfkeden ötürü
hýzla geliþen bir devrimci yýðýn partisinin, parlamentolarýn en kö-
tüsünde bile, örste dövülmüþ bir devrimci grup yaratmaya gücü
yetmez? Asýl henüz bilinçlenmemiþ olan iþçi yýðýnlarýnýn ve hele
küçük köylülerin, Rusya’dakinden çok burjuva demokratik ve par-

V. Ý. Lenin 53
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
lamenter önyargýlara kapýlmýþ olduklarý Batý Avrupa’dadýr ki, komü-
nistler, sadece burjuva parlamentosu gibi kurumlarýn içinden bu
önyargýlarý suçlamak, daðýtmak ve yenmek için hiç bir zorluðun
önünde gerilemeyen uzun vadeli ve inatçý bir savaþý sürdürebilirler
(ve sürdürmelidirler).
Almanya “sollarý”, partilerinin kötü “lider”inden yakýnýyorlar;
ve bu yakýnmalarýný umutsuzluða kadar vardýrarak, iþi “liderler”in
“inkarý” gibi gülünç bir sonuca götürüyorlar. Ama illegal koþullarda
“liderler”i gizlemek zorunluluðu olduðu için iyi liderlerin, güvenilir,
denenmiþ, gerekli manevi otoriteye sahip liderlerin yetiþtirilmesi
özellikle zor bir iþtir; ve legal çalýþma ile illegal çalýþmayý birbirine
baðlamadan ve baþka denemelerle birlikte “liderler”i parlamento
arenasýndan geçirtmeden bu iþin üstesinden gelinemez. [sayfa 65] En
sert, en amansýz ve en uzlaþmaz eleþtiriler parlamentarizme ya da
parlamenter eyleme karþý deðil, devrimci olarak parlamento
seçimle-rinden ve parlamento kürsüsünden yararlanmayý bilmeyen
liderlere karþý, ve hele yararlanmak istemeyen liderlere karþý yönel-
tilmelidir. Ancak böyle bir eleþtiri, tabii yeteneksiz liderlerin uzaklaþ-
týrýldýðý ve yerlerine daha yeteneklilerinin konulduðu takdirde yararlý
ve verimli bir devrimci çalýþma olacaktýr; bu tutum, iþçi sýnýfýna ve
emekçi yýðýnlara layýk olabilmeleri için “liderleri” eðitecek ve, ayný
zamanda, siyasi durum içinde yönlerini doðru saptamalarý yolunda
ve bu durumdan doðan çok çapraþýk ve karýþýk sorunlarý anlamalarý
yolunda yýðýnlarý da eðitecektir. * [sayfa 66]

* Ýtalya’daki “sol” komünizmi tanýma fýrsatýný pek bulamadým. Bordiga’nin ve


“çekimser-Komünistler”in (Comunista astensionista), parlamentoya katýlmamayý
savunmakla yanýldýklarý þüphesizdir. Ama Il Soviet adlý gazetenin iki sayýsýn-dan (18 Ocak
ve 1 Þubat 1920 tarihli 3 ve 4. sayýlarý) ve Serrati’nin Comunismo adýndaki o mükemmel
dergisinin 4 fasikülünden (1 Ekim-30 Kasým tarihli 1-4. sayýlarý), ve daðýnýk birkaç Ýtalyan
burjuva gazetesinden edinebildiðim fikre göre, Bordiga bir noktada haklý görünüyor.
Bordiga ve fraksiyonu, Sovyetler iktidarýný ve proletarya diktatörlüðünü tanýmýþ olan ve
partide kaldýklarý halde Turati ve taraftarlarýnýn ayný zamanda parlamentoda kalmalarýný
ve eski ve o ka-dar zararlý oportünist politikalarýný sürdürmelerini eleþtirmekte haklýdýr.
Bu durumu, hoþgörüyle karþýlarken, Serrati ve bütün Ýtalyan Sosyalist Partisi[21] , besbelli
ki, Macar Turati’lerin Macaristan’da parti içinden Sovyetler iktidarýný baltalar-ken iþlemiþ
olduklarý hatayý yapmaktadýrlar. Oportünist parlamenterlere karþý bu hatalý tutum, bu
tutarsýzlýk ya da karakter yoksunluðu, bir yandan “sol” komünizmin doðmasýnýn nedeni
olurken, öte yandan bu “sol” komünizmin varlýðýný bir noktaya kadar haklý kýlar. Besbelli
ki, milletvekili Turati’yi “tutarsýzlýk” ile suçlamakla (Comunismo, n° 3) Ser-rati, haksýzlýk
etmektedir, tutarsýz olan, Turati ve þürekasý gibi parlamenter oportünistlerin saflarýnda
yer almasýný hoþ-görüyle karþýlayan Ýtalyan Sosyalist Partisinin kendisidir.

54 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
SEKÝZ
HÝÇ UZLAÞMA OLMAYACAK MI?

FRANKFURT broþürünün yukarýya aktarýlan pasajýnda,


“sollar”ýn nasýl bir kesinlikle “uzlaþma yok” sloganýný ileri sürdükler-
ini gördük. Kendilerini marksist sanan ve marksist olmak isteyen
insanlarýn, marksizmin temel gerçeklerini unuttuklarýný görmek
üzücüdür. Marx gibi eserlerinin her cümlesi derin anlamlar taþýyan
Engels, 1874’te, Blankist-Komüncülerin manifestosunu eleþtirirken
þöyle yazýyordu:[22]
“... ‘Biz komünistiz’ [diye yazýyorlar, Blankist-Komüncüleri,
manifestolarýnda] ‘çünkü biz, amacýmýza ve zafer gününü uzaklaþ-
týrmaktan ve kölelik dönemini uzatmaktan baþka bir sonuç ver-
meyen aradaki [sayfa 67] aþamalardan, uzlaþmalardan geçmeden ulaþ-

V. Ý. Lenin 55
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
mak istiyoruz.’
“Alman komünistleri, kendilerinin deðil, tarihi geliþmenin
yarattýðý bütün ara-aþamalarýn ve bütün uzlaþmalarýn ötesinde son
hedefi, yani sýnýflarýn kaldýrýlmasýný ve topraðýn ve üretim araçlarýnýn
özel mülkiyetine yer vermeyen bir toplumsal düzenin kurulmasýný
açýkça görebildikleri için komünisttirler. Otuzüç blankist ise, aradaki
aþamalarý ve uzlaþmalarý yakýp kül ettikler anda sorunun çözümle-
neceði ve günün birinde ‘ihtilâl yeniden baþladýðý’ ve iktidar ellerine
düþtüðü takdirde, ki buna kesin olarak inanmaktadýrlar, ‘komüniz-
min hemen ertesi gün kurulacaðýný’ hayal ettikleri için komünist-
tirler. Eðer bu iþ hemen yapýlamýyorsa, demek ki komünist deðil-
dirler.
“Kendi sabýrsýzlýðýný teorik iddia olarak ileri sürmek ne çocuk-
ça bir saflýk!” (Friedrich Engels, Internationales aus dem Volks-
staat, 1874, n° 73. “Blankist-Komüncülerin Programý” [23] baþlýklý
yazýdan alýnmýþtýr.)
Ayný yazýda, Engels, Vaillant’a karþý duyduðu derin hayran-
lýðý ifade ediyor; Vaillant’ýn “tartýþma götürmez erdemlerinden” söz
ediyor (1814 Aðustosundaki ihanetlerinden önce Vaillant, Guesde
gibi uluslararasý sosyalizmin büyük önderlerinden biriydi). Ama
Engels, açýk bir yanýlgýyý ayrýntýlý olarak tahlil etmeden de geri kal-
mýyor. Þüphesiz ki, çok genç ve tecrübesiz devrimcilere olduðu
gibi, yaþýný baþýný almýþ ve çok tecrübeli küçük-burjuva devrimcile-
re de, “uzlaþmalara izin vermek”, son derece “tehlikeli”, anlaþýlmaz.
ve yanlýþ gelmektedir. Ve birçok sofistler (aþýrý ölçüde ya da gerek-
tiðinden çok “tecrübeli” politikacýlar) týpký Lansbury yoldaþýn sözü-
nü ettiði oportünist Ýngiliz liderleri gibi muhakeme yürütüyorlar:
“Eðer bolþevikler için þu ya da bu uzlaþma caizse, her türlü uzlaþ-
malar niye caiz olmasýn?” Ama birçok grevlerin okulundan geçmiþ
olan proleterler (sýnýf mücadelesinin sadece bu biçimini ele almakla
yetinilse bile), Engels’in [sayfa 68] ifade ettiði (felsefi, tarihi, siyasi, psi-
kolojik) pek derin gerçekleri genellikle mükemmel olarak benim-
semektedirler. Her proleter, grevlerden geçmiþtir; her proleter, iþçiler
bir þey elde etmeden ya da isteklerinin ancak bir kýsmýný saðladýktan
sonra iþbaþý etmek zorunda kaldýklarý zaman, nefret duyduklarý
ezenler ve sömürenlerle “uzlaþmalar” yapmýþtýr. Bir sýnýf mücadelesi
ve sýnýf çatýþmalarýnýn hat safhaya varýþý ortamýnda yaþayan her
proleter, nesnel koþullarýn zorunlu kýldýðý (grev fonu tükenebilir,

56 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
grev desteklenmeyebilir, grevciler dayanýlmaz ölçüde açlýkla, yor-
gunlukla karþýlaþabilirler) bir uzlaþmayla, o uzlaþmayý yapan iþçiler
arasýnda devrimci feragati ve mücadeleyi sürdürme iradesini hiç
bir þekilde azaltmayan bir uzlaþmayla, hainlerin yaptýðý (grev kýrý-
cýlarý da “uzlaþma” yaparlar), kendi bencilliklerini, alçaklýklarýný,
kapitalistlere hoþ görünme isteklerini, tehditler karþýsýnda, bazan
pohpohlamalar karþýsýnda, bazan sadakalar karþýsýnda, bazan da
kapitalistlerin sýrnaþmalarý karþýsýnda gereken saðlamlýðý göstereme-
melerini nesnel nedenlerle açýklamaya kalkýþan uzlaþmalar (bu
ihanet uzlaþmalarý, Ýngiliz iþçi sýnýfý hareketinde trade-union önder-
leri arasýnda pek çoktur, ama bütün ülkelerde hemen hemen her
iþçi þu ya da bu biçimde buna benzer olaylarla karþýlaþmýþtýr) ara-
sýndaki farký deðerlendirmeyi pek iyi bilir.
Besbelli ki, istisnai olarak öyle çetin ve çapraþýk durumlar
olabilir ki, þu ya da bu “uzlaþmanýn” gerçek niteliðini saptayabilmek
için büyük çabalar gerekebilir, bazý hallerde (örneðin “nefsi müdafa-
ada” olduðu gibi) cinayetin, mutlak olarak meþru ve giderek kaçýnýl-
maz mý olduðunu, yoksa affedilmez bir ihmalin, ve giderek ustaca
uygulanan canice bir planýn sonucu mu olduðunu saptamanýn
çok zor bir iþ olmasý gibi. Besbelli ki, (ulusal ve uluslararasý) sýnýflar
ve partiler arasý son derece çapraþýk [sayfa 69] iliþkilerin bazan sözko-
nusu olduðu politikada, bir grev yüzünden varýlan “uzlaþmanýn”
meþru mu, yoksa ihanet eden bir sendika liderinin, bir grev kýrýcýsý-
nýn vb. eseri mi olduðunu saptama sorunundan çok daha çözümü
zor durumlarla karþýlaþýlacaktýr. Her duruma uyan bir reçete, ya da
(“hiç bir zaman uzlaþýlmayacak”!) biçiminde bir genel kural
bulmaya kalkýþmak saçmadýr. Her özel durumda doðru yolu bula-
bilmek için kafayý iþletmek gerekir. Parti örgütünün ve adýna layýk
parti önderlerinin varlýðýnýn nedenlerinden biri, uzun vadeli, kararlý
ve çok yönlü bir çalýþmayla, sözkonusu olan sýnýfýn düþünen bütün
temsilcilerinin katýldýðý bir çalýþmayla,* çapraþýk siyasi sorunlarýn
doðru olarak ve zamanýnda çözüme baðlanmasý için gerekli bilgileri,

* Her sýnýf, en aydýnlanmýþ bir ülkenin þartlarýnda bile, en ilerlemiþ sýnýf olsa bile ve
anýn koþullarý bu sýnýf içinde bütün fikri yeteneklerin istisnai bir ilerlemesini saðlamiþ olsa
bile, gene de sýnýflar varlýklarýný sürdürdükçe ve sýnýfsýz toplum kendi temelleri üzerinde
tam olarak oturmadýkça ve geliþmedikçe, her sýnýf içinde zorunlu olarak düþünmeyen,
düþünme yeteneðinden yoksun temsilciler bulunacaktýr. Baþka türlü olsaydý, kapitalizm,
yýðýnlarý ezen bugünün kapitalizmi olamazdý.

V. Ý. Lenin 57
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
gerekli tecrübeleri ve üstelik gerekli siyasi seziþ yeteneðini edinme
zorunluðudur.
Saf ve tecrübeden tamamen yoksun kimseler, savaþtýðýmýz
ve amansýz bir savaþ yürütmemiz gereken oportünizm ile devrimci
marksizm arasýndaki bütün sýnýrlarýn silinmesi için genel olarak
uzlaþmayý kabul etmemizin yeterli olacaðýný sanýyorlar, böyleleri
eðer henüz doðada ve toplumda bütün sýnýrlarýn hareket halinde
ve bir ölçüye kadar geleneksel olduklarýný bilmiyorlarsa, onlara an-
cak siyasi hayatý ve siyasi konularý uzun uzadýya inceleme olana-
ðýný,eðitim ve tecrübe olanaðýný saðlamakla yardým edebiliriz. Ta-
rihin her özel ya da özgül anýnda, karþýmýza dikilen pratik siyasi so-
runlarda kabulü mümkün olmayan uzlaþmalarý, oportünizmi temsil
eden uzlaþmalarý, devrimci sýnýfa ihanet niteliðindeki uzlaþmalarý
[sayfa 70] ayýrdetmeyi bilmeli ve bunlarýn içyüzünü açýða vurmak için
ve bunlarla mücadele etmek için bütün olanaklarý kullanmalýdýr.
Eþit ölçüde soyguncu ve yýrtýcý hayvan niteliðindeki iki emperyalist
ülkeler grubu karþý karþýya geldiði 1914-1918 emperyalist savaþý
sýrasýnda, oportünizmin baþlýca ve temel biçimi sosyal-þovenizm,
yani bu savaþta gerçekte “kendi” ulusal burjuvazisinin soyguncu
çýkarlarýnýn savunulmasý anlamýna gelen “ulusal savunma”nýn des-
teklenmesi oldu. Savaþtan sonra, soyguncularýn örgütü olan “Cemi-
yet-i Akvam”ýn savunulmasý, devrimci proletaryaya karþý ve “sovyet”
hareketine karþý kendi ülkesinin burjuvazisiyle doðrudan doðruya
ya da dolaylý olarak koalisyonlarýn savunulmasý, “sovyetler ikti-
darýna” karþý burjuva parlamentarizminin ve burjuva demokrasisinin
savunulmasý – iþte, son hesapta, her seferinde devrimci proletarya
için ve onun davasý için meþum bir oportünizmle sonuçlanan ka-
bulü mümkün olmayan uzlaþmalarýn bellibaþlý belirtileri bunlar oldu.
Almanya “sollarý” Frankfurt broþüründe “... Öteki partilerle
her türlü uzlaþmayý en büyük kesinlikle reddetmek .. her türlü do-
lambaçlý yollarý ve anlaþma siyasetini reddetmek” diye yazýyorlar.
Bu sollarýn, böyle fikirler benimsedikten sonra, bolþevizme
kesin olarak karþý çýkmamýþ olmalarýna þaþmak gerekir. Çünkü Al-
manya sollarýnýn, Ekim Devriminden önce ve sonra, bolþevizm ta-
rihinin dolambaçlý yollara baþvurmalarla ve burjuva partileri dahil
öteki partilerle anlaþmalarla ve uzlaþmalarla dolu olduðunu bilme-
meleri mümkün deðildir!
Devletler arasýndaki alelade savaþlardan yüz defa daha çe-

58 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
tin, daha uzun ve daha çapraþýk bir savaþ olan uluslararasý burju-
vazinin devrilmesi uðruna savaþa giriþmek, ve önceden dolambaçlý
yollara baþvurmayý, (bir anlýk olsa [sayfa 71] bile) düþmanlarýmýzý bölen
çeliþkilerden yararlanmayý, geçici olsalar da, pek o kadar güvenilir
olmasalar da, sallantýlý olsalar da, koþullara baðlý bulunsalar da,
potansiyel müttefiklerle anlaþma ve uzlaþmalarý reddetmek son
derece gülünç bir davranýþ olmaz mý? Bu, bugüne kadar ulaþýlma-
mýþ ve keþfedilmemiþ bir daðýn çetin týrmanýþýnda, bazan zikzaklar
halinde yürümeyi, bazan geri çekilmeyi, ilkten seçilen doðrultuyu
býrakýp baþka bir doðrultuyu denemeyi önceden reddetmek gibi
bir þey deðil mi? Ve bilinçten ve tecrübeden bu ölçüde yoksun
kimseler (bu, gençliklerinden ötürü olsaydý gene neyse: gençler
belli bir dönem için bu tür saçmalýklardan sözetmeye zaten hazýr-
dýrlar) Hollanda Komünist Partisinin kimi üyeleri tarafýndan –ya-
kýndan ya da uzaktan, açýkça ya da üstü örtülü olarak, tamamen
ya da kýsmen, pek önemli deðil– desteklenmiþlerdir!!
Proletaryanýn ilk sosyalist devriminden sonra, burjuvazinin
bir ülkede iktidardan uzaklaþtýrýlmasýndan sonra, o ülkenin proletar-
yasý, uzun bir süre burjuvaziden daha zayýf olarak kalýr; bu, ilkönce,
sadece burjuvazinin uluslararasý iliþkilerinden ötürü böyledir, sonra
da kendi burjuvazisini iktidardan uzaklaþtýrmýþ olan ülkede, kapita-
lizmin ve burjuvazinin küçük emtia üreticileri tarafýndan kendiliðin-
den ve devamlý olarak yenilenmesi yeniden hayata kavuþturulmasý
yüzünden de böyledir. Kendinden daha güçlü olan bir düþman,
ancak en son dereceye varan bir kuvvet gerilimi pahasýna ve düþ-
manlar arasýndaki en küçük “yarýðý”, ayrý ayrý ülkeler burjuvazileri
arasýnda, her ülkenin içindeki burjuvazinin çeþitli gruplarý ve kate-
gorileri arasýnda en küçük çýkar çeliþkilerinden ve ayný zamanda
geçici bir müttefik olsa da, sallantýlý olsa da, koþula baðlý bulunsa
da, pek o kadar saðlam ve güvenilir olmasa da, sayýca güçlü bir
müttefiði kendi tarafýna kazanmak için, en küçük olanaktan en
büyük özen ve uyanýklýkla, en [sayfa 72] ustaca ve en akýllýca yararlanýl-
dýðý takdirde, yenilgiye uðratýlabilir. Bu gerçeði kim anlamadýysa,
ne marksizmin, ne de genel olarak çaðdaþ bilimsel sosyalizmin
zerresini anlamamýþtýr. Kim oldukça uzun bir dönem içerisinde ve
oldukça farklý politik durumlardaki gerçekleri pratikle tanýtlama-
mýþsa, onlar, bütün ezilen insanlýðý sömürücülerden kurtarmak için
mücadele eden devrimci sýnýfa yardým etmek için bu gerçeði uygu-

V. Ý. Lenin 59
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
lamayý henüz öðrenememiþlerdir. Ve bu söylediklerimiz, siyasi ikti-
darýn proletaryanýn eline geçmesinden ö n c e k i dönem için nasýl
doðruysa, s o n r a k i dönem için de ayný ölçüde doðrudur.
Bizim teorimiz, bir dogma deðil, bir eylem kýlavuzudur,[24]
demiþlerdir Marx ve Engels; ve Karl Kautsky gibi Otto Bauer ve öte-
kiler gibi “patentli” marksistlerin en vahim suçu, proletarya devrimi-
nin en hayati saatlerinde bu gerçeði anlayýp uygulayamamýþ olmala-
rýdýr. “Siyasi eylem, Nevski Bulvarýnýn[25] bir kaldýrýmý deðildir”, Pe-
tersburg’un dosdoðru geniþ ana caddesinin sýnýrlarý belli bir kaldýrýmý
deðildir, diyordu, daha o zamanlar Marx-öncesi döneminin o büyük
Rus sosyalisti N. Çerniþevski. Çerniþevski’den bu yana, Rus devrim-
cileri, bu gerçeði unutmalarýnýn cezasýný sayýsýz kurbanlarla ödediler.
Batý Avrupa’nýn ve Amerika’nýn sol komünistlerinin ve devrimcileri-
nin bu gerçeði benimsememelerinin cezasýný, geri kalmýþ Ruslar
kadar pahalý ödememeleri için gereken mutlaka yapýlmalýdýr
Çarlýðýn iktidardan düþmesine kadar, Rusya’nýn devrimci sos-
yal-demokratlarý çok defa liberallerin yardýmlarýna baþvurmuþlardýr,
yani bunlarla bazý pratik uzlaþmalar yapmýþlardýr. 1901-1902’de bol-
þevizmin doðmasýndan az önce, Ýskra’nýn eski redaksiyonu (Pleha-
nov, Akselrod, Zasuliç, Martov, Potressov ve ben, bu redaksiyona
dahildik) burjuva liberalizminin siyasi lideri Struve ile, –çok uzun
süreli olmamakla birlikte– belirli bir ittifak [sayfa 73] kurmuþtuk. Ama
bu, burjuva liberalizmine karþý ve onun iþçi hareketi içinde etkisinin
en küçük belirtilerine karþý, en amansýz ideolojik mücadeleyi sür-
dürmemize engel olmuyordu. Bolþevikler, her zaman bu siyaseti
gütmüþlerdir. 1905’ten beri, iþçi sýnýfý ile köylülüðün liberal burjuva-
ziye ve çarlýða karþý ittifakýný, sistemli olarak savunmuþlardýr, ama
buna raðmen, burjuvaziyi çarlýða karþý desteklemekte hiç bir zaman
kusur etmemiþlerdir (örneðin iki dereceli seçimlerde ya da seçim-
lerin ikinci döneminde olduðu gibi) ve hiç bir zaman, burjuva dev-
rimci küçük köylüye karþý, sosyalistlik iddia eden küçük-burjuva
demokratlar olarak suçladýklarý “devrimci-sosyalistlere” karþý, en
sert ideolojik ve siyasi mücadeleyi durdurmamýþlardýr. 1907’de,
bolþevikler, kýsa bir süre için, “sosyalist-devrimciler” ile Duma seçim-
lerinde belirli bir siyasi blok teþkil etmiþlerdir. 1903’ten 1912’ye ka-
dar menþeviklerle bazan yýllarca süren yoldaþlýk ettik ve ayný sos-
yal-demokrat parti içinde kaldýk, ama onlarla, proletarya üzerinde
burjuva etkisinin ajanlarý olarak ve oportünist olarak ideolojik ve

60 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
siyasi alanda mücadele etmekten bir an bile geri durmadýk. Savaþ
sýrasýnda “kautskiciler”le, sol menþeviklerle (Martov) ve “devrimci-
sosyalistler”le (Çernov, Natanson) bir çeþit uzlaþma yaptýk;
Zimmerwald ve Kiental kongrelerine onlarla birlikte katýldýk, onlarla
ortak bildiriler yayýnladýk; ama “kautskicilere”, Martov ve Çernov’a
karþý ideolojik ve siyasi mücadelemizi durdurmadýk, onu gevþet-
medik. (Natanson, 1919’da bize, çok yakýn, hemen hemen bizimle
tam dayanýþma durumunda bir popülist olarak “devrimci-komünist”
olarak ölmüþtür.) Ekim ihtilâli günlerinde devrimci-sosyalistlerin
tarým programýný bir virgül bile deðiþtirmeden bütün halinde kabul
ederek, küçük-burjuva köylülükle sadece þekilde kalmayan son
derece önemli (ve çok baþarýlý) bir siyasi blok kurduk; yani köylülere
zorla programýmýzý kabul ettirmek isteðinde olmadýðýmýzý, [sayfa 74]
onlarla anlaþmak istediðimizi tanýtlayabilmek için, açýk uzlaþmaya
vardýk. Ayný zamanda, “sol sosyalist-devrimcilere” resmen bir siyasi
antlaþma teklif ediyorduk (ve bunu, kýsa bir zaman sonra gerçek-
leþtiriyorduk). Bunlar, Brest-Litovsk barýþýnýn ertesi günü bu anlaþ-
mayý reddettiler ve 1918 Temmuzunda iþi bir ayaklanmaya kadar
vardýrdýlar ve, daha sonra da, bize karþý silahlý mücadeleye giriþtiler.
Onun için, “baðýmsýzlar”la (“Almanya Baðýmsýz Sosyal-De-
mokrat Partisi” ile, kautskicilerle) bir blok kurmak fikrine yanaþýyor
diye Alman Komünist Partisi Merkez Komitesine karþý Almanya
sollarýnýn hücumlarý, bize, kesin olarak, ciddiyetle baðdaþmayan
bir davranýþ gibi gelmektedir; bu, “sollarýn” yanýlgýsýnýn açýk bir be-
lirtisidir. Rusya’da da, Almanya’nýn Scheidemann’larýna tekabül
eden sað menþevikler vardý (bunlar Kerenski hükümetine katýlmýþ-
lardý), ve sað menþeviklere karþý olan ve Almanya’nýn kautskicileri-
ne tekabül eden sol menþevikler de vardý (Martov). 1917’de iþçi
yýðýnlarýnýn menþevik kampýndan bolþeviklerin tarafýna derece
derece geçtiklerini açýkça görebildik. 1917 Haziranýnda Rusya Sov-
yetlerinin Birinci Kongresinde oylarýn %13’ü bizden yanaydý. Çoðun-
luk devrimci-sosyalistler ile menþeviklerdeydi. (Eski takvime göre
25 Ekim 1917’de Ýkinci Sovyetler Kongresinde, oylarýn %52’i bizden
yanaydý.) Almanya’da iþçilerin buna týpatýp benzer –saðdan sola
doðru– hamlesi, niçin komünistlerin güçlenmeleri sonucunu ver-
medi de, kendisine özgü hiç bir siyasi fikri olmamasýna raðmen,
kendi siyaseti bulunmamasýna raðmen ve þimdiye kadar hep Schei-
demann ile komünistler arasýnda sallanmasýna raðmen ara parti-

V. Ý. Lenin 61
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
nin, “baðýmsýzlarýn” güçlenmesi sonucunu verdi?
Bunun nedenlerinden biri, besbelli ki, yanýlgýlarýný dürüst-
lükle ve yüreklilikle teslim etmeleri gereken ve bunlarý düzeltmeyi
öðrenmeleri gereken Alman [sayfa 75] komünistlerinin yanlýþ taktiði
idi. Bu yanýlgý, gerici parlamentoya katýlmayý ve gerici sendikalar-
da çalýþmayý reddetme biçiminde beliriyordu; bu yanýlgý, nihayet
dýþa vurmuþ olan ve bu yüzden de örgüt yararýna olarak daha iyi
ve daha çabuk tedavi edilecek olan “solculuk” denen þu çocukluk
hastalýðýnýn sayýsýz belirtilerinden baþka bir þey deðildir.
“Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisi”nin homojen
bir örgüt olmadýðý açýktýr: Sovyetler iktidarýnýn, proletarya diktatör-
lüðün anlamýný kavramakta yetersizliklerini ve proletaryanýn dev-
rimci mücadelesini yönetmekte yeteneksizliklerini tanýtlamýþ olan
(Kautsky, Hilferding ve görünüþe göre geniþ ölçüde, Crispien, Lede-
bour ve ötekiler gibi) eski oportünist önderlerin yanýnda – bu parti
içinde hýzla geliþen bir sol, proleter kanat meydana gelmiþtir. Bu
partinin yüzbinlerce üyesi (üye toplamý sanýrým ¾ milyondur),
Scheidemann’dan uzaklaþan ve geniþ adýmlarla komünizme doðru
yürüyen proleterlerdir. Bu proleter kanat, (1919’da) daha baðýmsýz-
larýn Leipzig kongresinde hemen ve kayýtsýz þartsýz Üçüncü Enter-
nasyonale katýlmayý teklif etmiþti. Partinin bu kanadýyla bir “uzlaþ-
ma”dan korkmak gülünç olur. Komünistler, tam tersine, bir yandan
bu kanatla gerekli tam bir kaynaþmayý kolaylaþtýracak ve hýzlan-
dýracak davranýþlara giriþirken, öte yandan “baðýmsýzlarýn” sað opor-
tünist kanadýna karþý, komünistlerin ideolojik ve siyasi mücadelesini
yürütmekten geri durmamalýdýrlar. Þüphe yok ki, uzlaþmanýn uygun
biçimini saptamak kolay olmayacaktýr, ama Alman iþçilerine ve
komünistlerine zafere “kolay” bir yoldan ulaþýlacaðýný vaadetmek
için insanýn sahtekar olmasý gerekir.
Proletarya, proleterden yarý-proletere (iþgücünün satýþýndan
geçimini ancak kýsmen saðlayan yarý-proletere), yarý-proleterden
küçük köylüye (þehir ve köydeki küçük [sayfa 76] zanaatçýya, genel
olarak küçük iþletmeciye), küçük köylüden orta köylüye vb. geçiþi
yansýtan son derece çeþitli sosyal tiplerle çevrili olmasaydý; proletar-
yanýn kendisi de, mesleki gruplar gibi, bazan dini vb. gruplar gibi
kategorilere bölünmeseydi, kapitalizm, kapitalizm olmazdý. Proletar-
yanýn öncüsü için, onun bilinçli bölümü için Komünist Partisi için,
gerektiðinde zikzaklý, dolambaçlý yoldan yürümenin, ayrý ayrý pro-

62 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
leter gruplarý ile, ayrý ayrý iþçi partileri ve küçük üreticiler partileri-
yle anlaþmalar yapmanýn, uzlaþmalara varmanýn gereði bundan
doðmaktadýr. Sorun, bu taktiði, proletaryanýn genel olarak bilincini,
devrimci ruhunu, mücadele etme ve yenme yeteneðini düþürecek
deðil, yükseltecek biçimde uygulamayý bilmektir.
Belirtelim ki, bolþeviklerin menþeviklere zaferi, sadece 1917
Ekim Devriminden önce deðil, bu devrimden sonra da zikzaklý yol,
anlaþmalar, uzlaþmalar taktiðinin uygulanmasýný gerektirmiþtir; el-
bette ki, bunlara, bolþeviklerin baþarýsýný saðlayacak, onu kolaylaþ-
týracak, hýzlandýracak biçimde, menþeviklerin aleyhine taktikler
olarak baþvurulmuþtur. (Menþevikler dahil), küçük-burjuva demok-
ratlar, zorunlu olarak, burjuvazi ile proletarya arasýnda, burjuva
demokrasisi ile sovyet rejimi arasýnda, reformculuk ile devrimci
zihniyet arasýnda, dar anlamda iþçi davasýna sahip çýkma zorunlu-
luðu ile proletaryanýn iktidarýndan duyulan korku vb. arasýnda sal-
lanýr dururlar. Komünistlerin doðru taktiði, bu gibi duraksamalardan
yararlanmayý gerektirir, yoksa onlarý umursamamayý deðil; oysa
bunlardan yararlanmak demek, proletaryaya yakýnlaþan unsurlara
tavizlerde bulunmak ve bunlara ancak yaklaþtýklarý ölçüde ve yaklaþ-
týklarý anda tavizlerde bulunmak ve bir yandan da burjuvaziye yakla-
þanlara karþý mücadeleyi sürdürmek demektir. Bu doðru taktiðin
uygulanmasý yüzündendir ki, menþevizm, [sayfa 77] bizde, oportünizm-
de direnen liderleri tecrit olunarak ve en iyi iþçileri, küçük-burjuva
demokrasisinin en iyi unsurlarýný bizim kampýmýza getirerek gün
geçtikçe daðýlmýþtýr ve daðýlmaktadýr. Bu, sabýr gerektiren uzun
vadeli bir süreçtir, ve “hiç bir zaman uzlaþma yok, zikzaklar yok”
cinsinden kestirme “çözümler”, ancak devrimci proletaryanýn etki-
sini baltalar ve onun güçlenmesini önler.
Ve nihayet Almanya “sollarýnýn” kesin yanýlgýlarýndan biri
de, Versailles Antlaþmasýný tanýmamakta gösterdikleri direnmedir.
Bu görüþ, K. Horner’in yaptýðý gibi, aðýrlýðýyla” ve “ciddi olarak” ve
“azimle” formüle edildikçe, daha az akla yakýn geliyor. Bugünkü
uluslararasý devrim çerçevesi içinde, Antanta karþý savaþa yeniden
giriþmek için, Alman burjuvazisiyle bir blok kurulmasýný savunmaya
kadar iþi vardýran (Laufenberg ve ötekilerin) “ulusal boþevizm”inin
göze batan saçmalýklarýný eleþtirmek yetmez. Versailles barýþýný bir
süre için tanýmanýn ve ona boyun eðmenin sovyet Almanyasý için
(eðer pek yakýn bir gelecekte bir Alman sovyet cumhuriyeti kurulur-

V. Ý. Lenin 63
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
sa) zorunluluðunu reddeden bir taktiðin, temelden yanlýþ bir taktik
olduðunu anlamak gerekir. Bundan, “baðýmsýzlarýn”, Scheidemann’
lar hükümette iken, Macaristan’daki sovyet iktidarý henüz devrilme-
miþken, Macar sovyetlerini destekleyecek olan bir sovyet devriminin
Viyana’da kopmasý ihtimali henüz varken, o zamanýn koþullarý
içinde, Versailles barýþýnýn imzalanmasýný desteklemekle doðru dav-
randýklarý sonucu çýkarýlamaz. O sýralarda, “baðýmsýzlar”, berbat
bir þekilde zikzaklar ve manevralar yapýyorlardý, çünkü Scheide-
mann’larýn ihanetinden onlar da azçok sorumluluk yükleniyorlardý,
Scheidemann’lara karþý amansýz bir sýnýf mücadelesi durumundan
“sýnýflar-dýþý ya da “sýnýflar-üstü” bir duruma kayýyorlardý.
Önemli bir nokta da þudur ki, Almanya komünistleri, komü-
nizm Almanya’da muzaffer olduðu takdirde [sayfa 78] Versailles barýþýný
bütün güçleriyle reddedeceklerini vaat ederek ellerini kollarýný
baðlamamalýdýrlar. Bu, saçma bir þey olur. Þunu söylemek gerek:
Scheidemann’lar ve kautskiciler, Sovyet Rusya ile ve sovyet Macaris-
tan’ýyla ittifaký zorlaþtýran (hemen hemen yýkan) ihanetlerde
bulunmuþlardýr. Biz, bu ittifaký kolaylaþtýrmak ve hazýrlamak için
olanca gücümüzle ve bütün olanaklarýmýzla çaba sarfedeceðiz,
ama bu, bize, Versailles barýþýný her ne pahasýna olursa olsun –ve
hemen þimdi– reddetme yükümlülüðünü yüklemez. Versailles’ý bize
yararlý olacak þekilde reddetme olanaðý, sovyet hareketinin sadece
Almanya’da deðil, bütün dünyada baþarýsýna baðlýdýr. Sovyet hare-
keti, Scheidemann’lar ve kautskiciler tarafýndan baltalanmýþtýr; biz
ise, bu hareketten yanayýz. Ýþte sorunun özü buradadýr, aramýzdaki
temel fark buradadýr. Ve eðer sýnýf düþmanlarýmýz, sömürücüler,
onlarýn uþaklarý, Scheidemann’lar ve kautskiciler, sovyet hareketi-
ni Almanya’da ve dünyada güçlendirme yolunda, sovyet devrimini
Almanya’da ve bütün dünyada güçlendirme yolunda fýrsatlarýn kaç-
masýna göz yumdularsa, suç onlarýndýr. Almanya’da sovyet devri-
mi, uluslararasý sovyet hareketini güçlendirecektir. Ve bu uluslararasý
harekette Versailles barýþýna karþý, genel olarak uluslararasý empe-
ryalizme karþý en güçlü (tek güvenilir, yenilmez ve dünya ölçüsün-
de kudretli) kaledir. Emperyalizmin boyunduruðu altýnda ezilen
öteki ülkelerin kurtuluþu sorunundan önce, Versailles Antlaþmasýnýn
hükümlerinden hemen kurtulma sorununu mutlak ve zorunlu bir
sorun olarak ileri sürmek, (Kautsky’lere, Hilferding’lere, Otto Bauer
ve þürekasýna layýk) küçük-burjuva milliyetçiliðidir, devrimci enter-

64 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
nasyonalizm deðildir. Almanya dahil, herhangi bir büyük Avrupa
devletinde burjuvaziyi iktidardan düþürmek, uluslararasý devrim
için öyle bir avantaj saðlar ki, –eðer gerekirse– Versailles barýþýnýn
süresinin uzatýlmasý [sayfa 79] bile kabul edilebilir. Eðer Rusya, Brest-
Litovsk Antlaþmasýna aylarca, devrimin yararýna olmak üzere, tek
baþýna tahammül edebildiyse, Sovyet Rusya’nýn müttefiði olan sov-
yet Almanya’nýn da, Versailles Antlaþmasýna daha uzun bir süre,
devrimin yararýna olarak tahammül etmesi olanaksýz bir þey deðildir.
Fransa, Ýngiltere vb. emperyalistleri, Alman komünistlerini
tahrik ediyorlar, onlara tuzak kuruyorlar: “Versailles Antlaþmasýný
imzalamayacaðýnýzý söyleyiniz” diyorlar. Ve sol komünistler, þu anda
daha güçlü olan hain ve alçak bir düþmana karþý ustaca manevra
yapacaklarýna, “biz þimdilik Versailles Antlaþmasýný imzalayacaðýz”
diyeceklerine, çocuklar gibi tuzaða düþüyorlar. Önceden elini ko-
lunu baðlatmak, þu anda bizden daha iyi silahlanmýþ olan bir düþ-
mana yüksek sesle onunla savaþýp savaþmayacaðýmýzý söylemek,
ne zaman savaþacaðýmýzý ilan etmek ahmaklýktýr, devrimcilik de-
ðildir. Savaþýn düþman için elveriþli olduðu açýkken, savaþýn bizim
için elveriþsiz olduðu besbelli iken, savaþý kabul etmek bir cinayettir
ve bizim için elveriþsiz olan bir savaþtan kaçýnmak için “zikzaklara,
anlaþmalara ve uzlaþmalara” baþvurmayý bilmeyen devrimci sýnýf
siyasileri beþ para etmezler. [sayfa 80]

V. Ý. Lenin 65
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
DOKUZ
ÝNGÝLTERE’DE “SOL” KOMÜNÝZM

ÝNGÝLTERE’DE henüz bir komünist partisi yok, ama iþçiler


arasýnda genç, geniþ, güçlü bir komünist hareket var ki, bunun
hýzla büyümesi, en iyimser umutlarý haklý göstermektedir. Bir ko-
münist partisini kurmak isteyen ve þimdiden bu konuda görüþme-
lere giriþmiþ olan birçok partiler ve siyasi örgütler var (Ýngiltere
Sosyalist Partisi,[26] Sosyalist Ýþçi Partisi, Güney Galler Ülkesi Sosyalist
Derneði, Ýþçi Sosyalist Federasyonu)[27] Sylvia Pankhurst yoldaþ
tarafýndan yönetilen Ýþçi Sosyalist Federasyonu haftalýk organý Wor-
kers’ Dreadnought’ta (c. VI, n° 48, 21 Þubat 1920), bu yoldaþ tarafýn-
dan yazýlan “Bir Komünist Partisine Doðru” baþlýklý bir yazý yayýnlan-
mýþtýr. [sayfa 81] Yazý, yukarda adý geçen dört örgüt arasýnda bir komü-

66 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
nist partisi kurma amacýyla sürdürülen görüþmeleri þöyle açýklýyor:
Üçüncü Enternasyonale katýlma, parlamentarizm yerine sovyet
sisteminin tanýnmasý, proletarya diktatörlüðü. Öyle anlaþýlýyor ki,
tek bir komünist partisinin hemen kurulmasýný önleyen baþlýca
engellerden biri, yeni komünist partisinin, oportünist ve sosyal-þo-
ven, korporatif ve özellikle sendikalardan meydana gelen eski Ýþçi
Partisinin (Labour Party) parlamentoya katýlma meselesindeki
görüþ ayrýlýðýdýr. Sosyalist Ýþçi Partisi * gibi, Ýþçi Sosyalist Federasyonu
da parlamento seçimlerine ve parlamentoya katýlmaya karþýdýrlar,
Ýþçi Partisine katýlmaya karþýdýrlar, ve bu noktadan Ýngiltere’de
“komünist partilerin sað kanadý” saydýklarý Ýngiltere Sosyalist Parti-
sinin bütün üyeleriyle ya da üyelerinin çoðunluðuyla anlaþmazlýk
halindedirler (Sylvia Pankhurst’ un yazýsýnýn 5. sayfasý.)
Böylece anlaþmazlýk, önemli farklý biçime bürünmesine rað-
men ve bazý diðer nedenlerden dolayý Almanya’dakinin aynýdýr
(Almanya’da bu biçim, “Rus” biçimine, Ýngiltere’dekinden çok daha
yaklaþmaktadýr; ve bunun da birçok nedenleri vardýr). Ama biz, bu
“sollarýn” ileri sürdükleri iddialara bir gözatalým.
Parlamentoya katýlma konusunda, Sylvia Pankhurst, gazete-
nin ayný sayýsýnda yayýnlanan W. Gallacher’in Glasgow’daki “Ýskoçya
Ýþçi Konseyi” adýna kaleme alýnmýþ yazýsýna atýflarda bulunmaktadýr.
“Bu konsey, diyor yazar; açýkça parlamentoya karþýdýr. Ve
birçok siyasi örgütün sol kanadýnýn desteðine sahip bulunmakta-
dýr. Biz, sanayi kollarýnda (sanayiin çeþitli kollarýnda) devrimci bir
örgüt yaratmayý ve bütün ülkedeki sosyal komitelere dayanan bir
komünist partisini [sayfa 82] kurmayý amaç edinen Ýskoçya devrimci
hareketini temsil ediyoruz. Biz, uzun zaman, resmi parlamenter-
lerle mücadele ettik. Onlara açýkça savaþ ilan etmeyi gerekli say-
madýk; onlar ise, bize saldýrmaktan korkuyorlar.
“Ama bu durum uzun süre devam edemez. Bütün cephe
boyunca, biz, zaferler saðlamaktayýz. Ýskoçya Baðýmsýz Ýþçi Partisi
üyelerinin kitlesi gittikçe parlamentodan soðumaktadýr ve hemen
hemen bütün mahalli gruplar sovyetlerden yanadýrlar [lngilizce
metinde, Rusça sovyet sözcüðü kullanýlmaktadýr] ya da iþçi sovyet-
lerinden yanadýrlar. Besbelli ki, bu olgu, siyaseti bir geçim aracý sa-

* Öyle sanýyorum ki, bu parti, Ýþçi Partisine katýlmaya karþýdýr, ama parlamentoda
yer almaya kesin olarak karþý deðildir.

V. Ý. Lenin 67
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
yan, bir meslek sayan kiþiler için çok önemlidir ve bunlar, üyelerinin
parlamentarizme dönmeleri için ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Devrimci yoldaþlar bu grubu desteklememelidirler [altý yazar tara-
fýndan çizilmiþtir]. Burada, mücadele, bizim için çok çetin olacaktýr.
En üzücü þey, kendi kiþisel çýkarlarýný devrimin çýkarlarýndan üstün
tutanlarýn davaya ihanetleri olacaktýr. Parlamentarizme en küçük
bir destek, sadece bizim Ýngiliz Scheidemann’larýmýzýn ve Noske’le-
rimizin iktidara yükselmelerine yardým etmek demektir. Henderson,
Clynes ve benzerleri, iflah olmaz gericilerdir. Baðýmsýz Ýþçi Partisi,
gittikçe MacDonald, Snowden ve þürekasýnýn kampýnda manevi
bir sýðýnak bulmuþ olan burjuva liberallerinin etkisi altýna girmekte-
dir. Baðýmsýz Ýþçi Partisi, Üçüncü Enternasyonale þiddetle karþýdýr,
ama yýðýnlar enternasyonalden yanadýr. Oportünist parlamenterleri
ne þekilde olursa olsun desteklemek, bu baylarýn oyununa gelmek
olur. Ýngiltere Sosyalist Partisinin burada hiç bir önemi yoktur. ...
Gereken þey, iyi bir devrimci sýnai örgütüdür. Ve açýk seçik tanýmlan-
mýþ bilimsel temeller üzerinde hareket eden bir partidir. Eðer yol-
daþlarýmýz bu cinsten örgütleri kurmamýzda bize yardým edebilir-
lerse, onlarýn yardýmlarýný seve seve kabulleneceðiz; edemezlerse,
böyle iþlere karýþmazlarsa, [sayfa 83] hiç deðilse “saygýdeðer” (?) [soru
iþareti yazarýndýr] parlamenter unvanýna bu kadar düþkün olan ve
“patronlar” kadar, sýnýf politikacýlarý kadar devlet yönetebileceklerini
tanýtlamak için yanýp tutuþan gericileri destekleyerek, allahaþkýna,
devrime ihanet etmesinler.”
Bence gazete redaksiyonuna gönderilmiþ olan bu mektup,
komünizme henüz varmakta olan gençlerin ya da sýradan iþçi üye-
lerin ruh haletini pek güzel ifade etmektedir. Bu ruh haleti son de-
rece sevindirici ve deðerli bir þeydir; onun deðerini bilmemiz, teþvik
etmemiz gerekir, çünkü bu ruh haleti olmasaydý, Ýngiltere’de ya da
dünyanýn herhangi bir ülkesinde proleter devrimin zaferinden umu-
du kesmek gerekirdi. Yýðýnlarda çok zaman uykuda olan, bilinçsiz
ve durgun olan bu ruh haletini ifade edebilen ve uyandýrabilenler-
le ilgilenmek gerekir. Ve onlara yardým etmek gerekir. Ama ayný
zamanda, onlara, hiç bir þüpheye meydan býrakmayacak biçimde,
açýkça bu ruh haletinin tek baþýna yýðýnlarý büyük devrimci mücade-
lede yönetmeye yetmediðini ve devrim davasýna en derinden baðlý
olanlarýn iþleme eðilimi gösterdikleri, ya da iþledikleri hatalarýn da-
vaya zararlý olabileceðini söylemeliyiz. Gallacher yoldaþ tarafýndan

68 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
gazete redaksiyonuna gönderilmiþ olan mektubun, Almanya’nýn
“sol” komünistlerinin ve 1908 ile 1918’de “sol” Rus bolþeviklerinin
bütün yanýlgýlarýný filiz halinde taþýmaktadýr.
Bu mektubun yazarý, burjuvazinin “sýnýf politikacýlarý”na karþý
soylu bir proleter kini taþýyor, (bu kin, sadece proleterlerin deðil,
bütün emekçilerin, Alman deyimini kullanýrsak, bütün “küçük in-
sanlarýn” anlayacaðý ve sempati duyacaðý bir kindir). Ezilen ve sö-
mürülen yýðýnlarýn bir temsilcisinin ifadelendirdiði bu kin, gerçekte
“bilgeliðin baþlangýcý”, her sosyalist ve komünist akýmýn ve onun
baþarýsýnýn temelidir. Ama yazar, besbelli ki, politikanýn gökten
düþmeyen, çaba gerektiren bilim [sayfa 84] olduðunu unutuyor; prole-
taryanýn, eðer burjuvaziyi yenecekse kendisi için proleter, ve burju-
vazininkilerden hiç de aþaðý olmayan “sýnýf siyaset adamlarý”
yetiþtirmek zorunda olduðunu unutuyor.
Mektubun yazarý, proletaryaya amacýna ulaþma olanaðýný,
parlamentonun deðil, ancak iþçi sovyetlerinin saðlayabileceðini iyice
anlamýþtýr. Ve kim bunu henüz anlamamýþsa, besbelli ki, o, en bü-
yük bilim adamý olsa da, en tecrübeli politikacý, en içten sosyalist
olsa da, en çok okumuþ marksist, vatandaþlarýn ve aile babalarýnýn
en sadýðý olsa da, gericilerin en kötüsüdür. Ama mektubun yazarý
þu soruyu sormuyor bile, þu soruyu sormayý gerekli bulmuyor bile:
“Sovyet” siyaset adamlarýný parlamentonun içine sokmadan, sov-
yetlerin parlamento üzerinde zaferini saðlamak mümkün müdür?
Parlamentarizmi içinden daðýtmadan, sovyetlerin parlamentoyu
feshetme görevlerini baþarabilmeleri için parlamento içinde gerekli
hazýrlýklarý yapmadan bu mümkün müdür? Oysa mektubun yazarý,
Ýngiliz Komünist Partisinin eylemini .bilimsel bir temel üzerine oturt-
masý gerektiði yolundaki doðru fikri kesin olarak ileri sürmektedir.
Bilim, öteki ülkelerin, özellikle bu ülkeler de kapitalist iseler ve ya-
kýn bir geçmiþte benzer bir tecrübeden geçmiþ bulunuyorlarsa,
her þeyden önce bunlarýn tecrübesinin gözönünde tutulmasýný
emreder. Bilim, ikinci olarak, isteklere ve görüþlere uygun tarzda,
tek bir grubun, ya da tek bir partinin mücadele hazýrlýklarýna ve
bilinç derecesine göre siyaseti belirleme yerine, ülkedeki bütün
güçlerin, gruplarýn, partilerin, sýnýflarýn ve yýðýnlarýn hesaba katýlma-
sýný emreder.
Henderson’larýn, Clynes, MacDonald ve Snowden’lerin, iflah
olmaz gerici olduklarý doðrudur. Bunlarýn, iktidara geçmek istedik-

V. Ý. Lenin 69
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
leri ve bu yolda zaten burjuvaziyle koalisyon kurmayý tercih ettikleri;
burjuva kurallarýna [sayfa 85] göre ülkeyi “’yönetmek” istedikleri ve
iktidara geçince zorunlu olarak Scheidemann ve Noske’ler gibi
davranacaklarý da doðrudur. Bütün bunlar doðrudur. Ama bundan,
bunlarý desteklemenin devrime ihanet olduðu sonucu çýkarýlamaz;
bundan çýkarýlabilecek tek sonuç, iþçi sýnýfý devrimcilerinin devri-
min çýkarý için bu baylara belirli ölçüde parlamenter destek saðla-
malarý gerektiðidir. Bunu iyice göstermek için aktüalitesi olan iki
Ýngiliz siyasi belgesini ele alacaðým: (1) 18 Mart 1920’de Baþbakan
Lloyd George’un söylevi (19 Mart 1920 tarihli Manchester Guardian
gazetesinde yayýnlanan metin) ve (2) bir sol komünistin, Sylvia
Pankhurst yoldaþýn, yukarda zikredilen yazýda ifade edilen düþün-
celeri.
Lloyd George, söylevinde., (özel olarak davet edildiði halde
toplantýya katýlmayan) Asquith ile ve muhafazakarlarla koalisyona
girmeye karþý olup, Ýþçi Partisine yaklaþmadan yana olan öteki
liberallerle polemiðe giriþiyor. (Gallacher yoldaþýn mektubundan,
bazý liberallerin Baðýmsýz Ýþçi Partisine geçtiklerini de öðrenmiþ
bulunuyoruz.) Lloyd George, “sosyalist” diye adlandýrmayý tercih
ettiði, ve üretim araçlarýnýn “kolektif mülkiyetini” savunan Ýngiliz
Ýþçi Partisinin baþarýsýný önlemek için liberaller ile muhafazakarlar
arasýnda bir koalisyonun –sýký bir koalisyonun– zorunlu bir þey
olduðunu tanýtlamaya çalýþýyor. Ýngiliz burjuvazisinin önderi parla-
menter liberal partinin, anlaþýldýðýna göre, o zamana kadar bunu
bilmeyen üyelerine açýklamada bulunarak, “Fransa’da komünist-
lik denen þey iþte budur” diyor. “Almanya’da buna sosyalizm den-
di; Rusya’daki adý da bolþevizmdir.” Libareller için böyle bir þey
ilke olarak kabul edilemez, diye açýklýyor Lloyd George, çünkü li-
beraller ilke bakýmýndan özel mülkiyetten yanadýrlar. “Uygarlýk tehli-
kededir”, diye haykýrýyor konuþmacý, onun için liberallerle mu-
hafazakarlar birleþmelidirler... [sayfa 86]
“... Tarým bölgelerine giderseniz, diyor Lloyd George, orada
daha önceki parti bölünmelerinin devam ettiðini göreceðinizi ka-
bul ederim. Orada tehlike uzaktýr. Orada tehlike yoktur. Ama sýra
tarým bölgelerine geldiði zaman, tehlike orada da, bugün bazý sanayi
bölgelerinde olduðu kadar büyük olacaktýr. Ülkemizin beþte dördü
sanayiyle ve ticaretle uðraþýr; beþte biri tarýmla uðraþýr. Geleceðin
bizim için gizlediði tehlikeleri düþündüðüm zaman, bunlar, gözden

70 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ýrak tutmadýðým koþullardýr. Fransa’nýn nüfusu daha çok tarým böl-
gelerinde yaþar ve orada saðlam bir belirli kavramlar temeli, kolay
kolay deðiþmeyen, bir devrimci hareket tarafýndan kolayca bozul-
masý mümkün olmayan bir temel vardýr. Bizde ise durum bambaþ-
kadýr. Bizim ülkemiz, dünyanýn herhangi bir ülkesinden daha çok
istikrarsýzdýr, ve bir kere gevþerse yukarda belirttiðim nedenlerden
ötürü, bu ülkede felaket, herhangi bir ülkedekinden daha büyük
olacaktýr.”
Okur, Bay Lloyd George’un sadece çok zeki bir adam olmak-
la kalmayýp, ayný zamanda, marksistlerden de çok þey öðrendiðini
görmektedir. Biz de ondan bir þeyler öðrenirsek iyi ederiz.
Lloyd George’un konuþmasýndan sonra yapýlan tartýþmalarýn
þu bölümünü de not etmek ilginç olur:
“Bay Wallace (milletvekili): Baþbakanýn, büyük bir kýsmý þu
anda liberal olan ve bizi destekleyen sanayi iþçileri bakýmýndan,
sanayi bölgelerinde, politikasýnýn sonuçlarý hakkýnda ne düþündü-
ðünü öðrenmek isterim. Su anda bizim içten destekleyicilerimiz
olan iþçiler sayesinde Ýþçi Partisinin gücünün artmasýný beklemek
doðru olmaz mý?
“Baþbakan: Ben bu fikirde deðilim. Liberallerin kendi arala-
rýnda mücadele etmeleri, umutsuzluða kapýlan birçok liberalleri
Ýþçi Partisine katýlmaya itmektedir ve bugün büyük sayýda deðerli
liberaller, o parti içinde, hükümeti kötülemekle meþguldürler. Ka-
muoyu ise bu [sayfa 87] katýlmalardan ötürü, Ýþçi Partisine karþý daha
olumlu bir tutumu benimsiyor. Kamuoyu, Ýþçi Partisi dýþýndaki libe-
rallere doðru dönmüyor, Ýþçi Partisine eðilim gösteriyor, kýsmi, se-
çimler bunu göstermektedir.”
Bu muhakeme tarzýnýn, burjuvazinin en akýllý adamlarýnýn
bile bazý durumlarda nasýl yanýlgýlara saplandýklarýný ve onarýlmasý
olanaksýz saçmalýklar yapmaktan kendilerini alamadýklarýný göster-
diðini geçerken belirtelim. Burjuvazinin yenilgisine sebep olacak
da iþte budur. Bizim insanlarýmýz ise saçmalýklar yapsalar da (ama
bu saçmalýklar çok vahim olmamalý ve zamanýnda düzeltilebilm-
elidir) gene de eninde sonunda baþarý elde edeceklerdir.
Ýkinci siyasi belge “sol” komünistlerden Sylvia Pankhurst
yoldaþýn aþaðýdaki düþünceleridir:
“... Ýnkpin yoldaþ (Ýngiltere Sosyalist Partisi Genel Sekreteri),
Ýþçi Partisinin “iþçi sýnýfý hareketinin baþlýca örgütü” olduðunu söylü-

V. Ý. Lenin 71
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
yor. Ýngiltere Sosyalist Partisinden bir baþka yoldaþ, Üçüncü Enter-
nasyonalin konferansýnda, bu partinin görüþünü daha açýk seçik
olarak ifade etti. Dedi ki: “Biz Ýngiliz. Ýþçi Partisini, örgütlenmiþ iþçi
sýnýfý saymaktayýz.”
“Ýþçi Partisi hakkýndaki bu görüþe biz katýlmýyoruz. Bu parti-
nin, her ne kadar kayda deðer ölçüde bilinçsiz ve pasif iseler de,
büyük sayýda üyesi vardýr; bunlar, iþçidirler ve atölye arkadaþlarý
gibi davranmýþ olmak için ve tahsisat alabilmek için sendikalara
girmiþ olan iþçidirler.
“Ama biz, Ýþçi Partisinin sayýca öneminin, bu partinin Ýngiliz
iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun sýnýrlarýný henüz aþmamýþ olduðu bir
fikir ekolünün eseri olmasý gerçeðinden ileri geldiðini teslim et-
mekteyiz; bununla birlikte, þu anda, halkýn zihniyetinde büyük deði-
þiklikler meydana getirecek olan koþullar hazýrlanmaktadýr ve bun-
larýn [sayfa 88] sonucu olarak durum yakýnda deðiþecektir. ...
“Ýngiliz Ýþçi Partisi, týpký öteki ülkelerdeki sosyal-þoven örgüt-
ler gibi, toplum geliþmesinin doðal seyri sonucu kaçýnýlmaz olarak
iktidara gelecektir. Sosyal-þovenleri iktidardan uzaklaþtýrma iþini
örgütlendirmek, komünistlere düþmektedir. Ve biz, ülkemizde bu
eylemi ne geciktirmeliyiz, ne de bu yolda bir duraksama gösterme-
liyiz.
“Ýþçi Partisinin gücünü arttýrmak yolunda enerjilerimizi bo-
þuna harcamamalýyýz; bu partinin iktidara gelmesi zaten kaçýnýl-
maz bir þeydir. Bütün gücümüzü, bu partiyi yenecek olan bir ko-
münist hareketi yaratma yolunda kullanmalýyýz. Ýþçi Partisi yakýn-
da hükümeti kuracaktýr; devrimci muhalefet ona karþý hücuma
geçmeye hazýr olmalýdýr.”
Böylece liberal burjuvazi, (sömürücülerin) “iki partisi” siste-
mini, yüz yýllýk bir geçmiþi olan ve tarihte yerleþmiþ bulunan ve sö-
mürücüler için son derece elveriþli olan bu sistemi reddediyor; Ýþçi
Partisine karþý kuvvetleri birleþtirmenin gerekli olduðunu kabul edi-
yor. Liberallerden bir kýsmý, batan gemiyi terkeden fareler gibi, ko-
þup Ýþçi Partisine giriyorlar. Sol komünistler ise iþçi partisinin iktidara
geçmesini kaçýnýlmaz bir þey sayýyorlar ve bugün, bu partinin, iþçile-
rin çoðunluðunun desteðini saðlamýþ olduðunu teslim ediyorlar.
Ve bundan, tuhaf bir sonuç çýkarýyorlar. Sylvia Pankhurst bunu
þöyle formüle ediyor:
“Komünist Partisi uzlaþmalar yapmamalýdýr. ... Bu parti, refor-

72 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
mizme karþý doktrinini saf olarak ve baðýmsýzlýðýný tam olarak muha-
faza etmelidir; bu partinin görevi, yolda durmadan, yolundan sap-
madan ileriye doðru gitmektir, sosyalist devrime doðru düz çizgi
halinde ilerlemektir.”
Ýngiltere iþçilerinin çoðunluðunun, hâlâ Ýngiliz Kerenski’lerin
ya da Scheidemann’larýn arkasýndan [sayfa 89] gitmesinden; iþçi çoðun-
luðunun bu adamlarýn hükümetini denememiþ olmasýndan (ki
Rusya’da ve Almanya’da iþçilerin yýðýn halinde komünizme geçme-
leri için bu tecrübeden geçmeleri gerekmiþtir) çýkan sonuç, tam
tersine, Ýngiliz komünistlerinin parlamenter eyleme katýlmalarý ge-
rektiði, Henderson-Snowden hükümetini, iþçi yýðýnlarýný bu hükü-
metin eylemine bakarak deðerlendirebilmelerinde bu yýðýnlara
parlamento içinden yardým etmeleri gerektiði, Henderson’larýn ve
Snowden’lerin birleþmiþ olan Lloyd George ve Churchill’i yenmesi-
ne yardým etmeleri gerektiði sonucudur. Baþka türlü bir davranýþ,
devrimi engellemek olur; çünkü, iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun görü-
þünde bir deðiþiklik olmazsa, devrim olanaksýzdýr; bu deðiþmeyi
ise, yýðýnlarýn siyasi tecrübesi saðlar, sadece propaganda deðil.
“Uzlaþma yapmadan, yolumuzdan sapmadan ileri.” Böyle konuþan,
eðer Henderson ile Snowden’ in Lloyd George ile Churchill’e karþý
zaferi halinde, çoðunluðun þimdiki önderlerine güvenlerini yitirerek
hýzla komünizmi destekleyeceðini ya da (her durumda bir tarafsýz-
lýðý ve çok kere komünistlere karþý hayýrhah bir tarafsýzlýðý) benim-
seyeceðini bilen (ya da bilmesi gereken) güçsüz bir iþçi azýnlýðý ise
– bu slogan, açýkça yanlýþtýr.
Bu, yüzbin kiþilik takviye kuvvetinin savaþ meydanýna ulaþ-
masýný saðlayabilmek için, gerekli zamaný kazanabilmek için; “dur-
mak”, “dolambaçlý yoldan gitmek” ve giderek “uzlaþma” yapmak
gerekirken, 10.000 askeri, 50.000 düþmana karþý savaþa sokmak
gibi bir þeydir. Bu, aydýn çocukluðudur; bu, devrimci bir sýnýfýn cid-
di taktiði olamaz.
Devrimin temel yasasý, bütün devrimler tarafýndan ve özel-
likle 20. yüzyýldaki üç Rus devrimi tarafýndan doðrulanan devrimin
temel yasasý þudur: devrim olabilmesi için sömürülen ve ezilen yý-
ðýnlarýn, eskiden [sayfa 90] olduðu gibi yaþamanýn olanaksýz olduðu
bilincine varmalarý ve deðiþiklik istemeleri yetmez. Devrimin olmasý
için, sömürücülerin eskiden olduðu gibi yaþayamaz ve hükümeti
yürütemez duruma düþmeleri gerekir. Ancak aþaðýdakilerin,* eski

V. Ý. Lenin 73
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
tarzda yaþamak istemedikleri ve “yukarýdakilerin”** de eski tarzda
yaþayamadýklarý durumdadýr ki, ancak bu durumdadýr ki, devrim
baþarýya ulaþabilir. Bu gerçeði baþka þekilde þöyle ifade edebiliriz:
(sömürüleni de sömüreni de etkileyen) bir ulusal bunalým olmadan
devrim olanaksýzdýr. Böylece bir devrimin olabilmesi için; ilkönce,
iþçilerin çoðunluðunun (hiç deðilse, bilinçlenmiþ olan ve aklý eren,
siyasi bakýmdan etkin iþçilerin çoðunluðunun) devrimin gereðini
tam olarak anlamýþ olmalarý ve devrim uðruna hayatlarýný feda et-
meye hazýr olmalarý gerekir; bundan baþka, yönetici sýnýflarýn, en
geri yýðýnlarý bile siyasi hayata sürükleyen, hükümeti zayýf düþüren
ve devrimcilerin onu devirmesini mümkün kýlan bir hükümet buna-
lýmýndan geçmekte olmasý gerekir (her gerçek devrimi belirleyen
þey, o zamana kadar bilinçsiz olan, ezilen emekçi yýðýnlar arasýnda
siyasi mücadeleye atýlmaya hazýr insan sayýsýnýn hýzla on misline
ve belki de yüz misline yükselmesidir).
Gerçekte, Ýngiltere’de, Lloyd George’un söylediðinden de
anlaþýldýðý gibi, proleter devriminin baþarýsýnýn bu iki koþulunun
gözle görülür biçimde gerçekleþtiðine tanýk olunmaktadýr. Ve bazý
devrimcilerde, bu iki koþuldan her birine karþý gerektiði kadar akýllý-
ca ve dikkatli olmayan, gerektiði kadar bilinçli ve düþünceye daya-
nýr olmayan bir tutumu gözlediðimiz bugün, sol komünistlerin her
yanýlgýsý çifte tehlike taþýmaktadýr. Eðer biz, bir devrimciler grubu
deðil de, devrimci sýnýfýn partisi isek; arkamýzdan [sayfa 91] yýðýnlarý
sürüklemek istiyorsak (ki böyle bir isteðimiz yoksa, gevezeden
baþka bir þey olamayýz), ilkönce Henderson’un ya da Snowden’in
Lloyd George ile Churchill’i yenmelerine yardým etmeliyiz (daha
doðrusu, birincileri, ikincileri yenmeye zorlamalýyýz, –çünkü birin-
ciler, kendi zaferlerinden korkmaktadýrlar!–); ve sonra da iþçi sýný-
fýnýn çoðunluðunun, Henderson’larla Snowden’lerin hiç bir iþe
yaramadýklarýný, bunlarýn hain küçük burjuvalar olduklarýný, iflasla-
rýnýn kesin olduðunu, kendi tecrübeleriyle anlamalarýna yardým
etmeliyiz; ve nihayet Henderson’lardan umudunu kesen iþçilerin
çoðunluðunun Henderson hükümetini düþürmede ciddi baþarý
þanslarý olacaðý aný yakýna getirmeliyiz. Bu durumda, Henderson

* Ýngilizcesinde: “lower classes”; “Left-Wing” Communism, an Infantile Disorder,


Moscow 1970, s. 103. -ed.
* Ýngilizcesinde: “upper classes”, ayný eser, s. 103. -ed.

74 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
gibi bir küçük-burjuva deðil Lloyd George gibi bir büyük burjuva
bile, yönünü þaþýrdýðýna ve dün Churchill ile “vuruþmalarýyla”, bugün
de Asquith ile “vuruþmalarýyla” kendi kendini ve dolayýsýyla burju-
vaziyi zayýf düþürdüðüne göre, Henderson gibi biri, yönünü haydi
haydi þaþýrýr.
Sorunu daha açýk seçik koyayým: Bence, Ýngiliz komünistle-
ri (hepsi zayýf olan, bazýlarý da adamakýllý zayýf olan) dört ayrý parti-
ye bölünen gruplarýný, Üçüncü Enternasyonalin ve parlamentoya
katýlma zorunluðu ilkesine uygun olarak tek bir komünist partisi
içinde toplamalýdýrlar. Komünist Partisi, Henderson ile Snowden’e,
bir “uzlaþma”, bir seçim anlaþmasý önerir: Lloyd George ve muhafa-
zakarlar koalisyonuna karþý birlikte yürürüz; parlamentodaki
milletvekilliklerini, iþçilerin Ýþçi Partisine olsun, komünistlere olsun
verdikleri oylarla orantýlý olarak paylaþýrýz. (Genel seçimlerdeki oy
deðil, özel bir oylamada) biz tam bir propaganda, ajitasyon ve siya-
si eylem özgürlüðünü muhafaza ederiz. Bu sonuncu þart olmadan,
besbelli ki, blok da kurulamaz, çünkü siyasi eylem özgürlüðünü el-
de etmeden uzlaþmaya varmak ihanet [sayfa 92] olur: Ýngiliz komü-
nistleri, týpký (1903’ten 1917’ye kadar 15 yýl boyunca) Rus bolþevikle-
rinin, Rus Henderson ve Snowden’lerine karþý, yani menþeviklere
karþý eleþtiri hakkýný muhafaza ettikleri gibi, Ýngiliz komünistleri
de, kendi Henderson ve Snowden’ lerini suçlayabilme yolunda
tam özgürlüðe mutlak olarak sahip bulunmalýdýrlar.
Eðer Henderson’larla Snowden’ler bu koþullarla blok kurmayý
kabul ederlerse, kazançlý biz olacaðýz. Çünkü bizim için önemli
olan parlamentodaki sandalye sayýsý deðildir; biz milletvekilliði pe-
þinde koþmuyoruz, ve bu konuda taviz veririz. (Henderson’lar ve
onlarýn yeni dostlarý –ya da yeni efendileri– Baðýmsýz Ýþçi Partisin-
deki eski liberaller ise, milletvekilliði peþindedirler.) Böyle bir uzlaþ-
madan biz kazançlý çýkarýz, çünkü Lloyd George’un kendisi ta-
rafýndan horlandýklarý bir anda, biz propagandamýzý yýðýnlara götü-
receðiz ve Ýþçi Partisinin bir an önce hükümeti kurmasýna yardým
etmekle kalmayacaðýz, sözümüzü esirgemeden ve en küçük bir
ihtiyatý bile gerekli saymadan, Henderson’lara karþý yürüteceðimiz
propagandayý yýðýnlarýn anlamasýný saðlayacaðýz.
Eðer Henderson’lar ile Snowden’ler bizimle bu koþullarla
blok kurmayý reddederlerse, biz, bundan daha da kazançlý çýkarýz.
Çünkü böylelikle yýðýnlara (dikkat ediniz ki, salt menþevik, tama-

V. Ý. Lenin 75
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
mýyla oportünist olan Baðýmsýz Ýþçi Partisi içinde bile yýðýnlar sovyet-
lerden yanadýrlar) Henderson’larýn kapitalistlerle içlidýþlý durumla-
rýný bütün iþçilerin birliðinden önde tuttuklarýný kolaylýkla tanýtlaya-
biliriz. Daha ilk atýlýmda, özellikle Lloyd George’un (komünizm için)
üstün bir deðer taþýyan ve kesin olarak doðru olan parlak açýkla-
malarýndan sonra, Lloyd George’un muhafazakarlarla birlikte ko-
alisyonuna karþý bütün iþçilerin birliðini özleyecek olan yýðýnlarý
kendi tarafýmýza kazanmýþ olacaðýz. Daha ilk atýlýmda baþarýyý
saðlamýþ olacaðýz, çünkü Henderson ve Snowden’lerin [sayfa 93] Lloyd
George’u yenmekten korktuklarýný, iktidarý tek baþlarýna almaktan
korktuklarýný, gizliden gizliye Ýþçi Partisine karþý muhafazakarlara
açýkça el uzatan Lloyd George’un desteðini saðlamaya uðraþtýklarýný
yýðýnlara tanýtlamýþ olacaðýz.
Bizde, Rusya’da 27 Þubat 1917 (eski takvim) devriminden
sonra, bolþeviklerin menþeviklere ve sosyalist-devrimcilere karþý
(yani Rus Henderson’larýna ve Snowden’lerine karþý) gösterdikleri
propaganda baþarýlarýný, Ýngiltere’dekine benzer bir duruma borç-
ludurlar.
Menþeviklere ve sosyalist-devrimcilere þöyle diyorduk: Sov-
yetlerde çoðunluk sizde olduðuna göre, burjuvaziyi iþe katmadan
iktidarýn tümüne sahip çýkýnýz (Haziran 1917’de Birinci Rus Sovyet-
ler Kongresinde, bolþevikler oylarýn ancak % 13’ünü elde edebilmiþ-
lerdi). Ama Rus Henderson ve Snowden’leri iktidarý burjuvazisiz
almaktan korkuyorlardý, ve burjuvazi, sosyalist-devrimcilerle men-
þeviklerin oylarýn çoðunluðunu alacaklarýný bildiði için, Kurucu Me-
clis seçimlerini sürüncemede býrakmaya kalkýþýnca*, (her iki parti
de, gerçekte tek bir küçük-burjuva demokrasisini temsil eden pek
sýký bir siyasi blok teþkil etmekteydiler), sosyalist-devrimciler ve
menþevikler, bu ertelemelere gerektiði gibi karþý koymak için yeterli
gücü kendilerinde bulamadýlar.
Henderson ve Snowden’lerin komünistlerle bir blok kurmayý
reddetmeleri, bu ikincilere derhal pek büyük bir üstünlük saðlar:
bu davranýþ, bize Mecliste birkaç milletvekilliði kaybettirse bile (ki
bunun hiç önemi yoktur), yýðýnlarýn sempatisi bize döner ve Hen-

* 1917 Kasýmýnda yapýlan Rusya Kurucu Meclis seçimlerine 36 milyon seçmen


katýlmýþtýr. Oylarýn % 25’ini bolþevikler, % 13’ünü büyük toprak sahiplerinin ve burjuvazinin
çeþitli partileri, % 62’sini de küçük-burjuva demokrasisi yani devrimci-sosyalistler ve men-
þevikler ve bu iki partiyle baðlarý bulunan küçük gruplar almýþlardý.

76 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
derson’larla Snowden’ler gözden düþer. Böyle bir durumda, iyice
[sayfa 94] güvendiðimiz, yani adaylarýmýzý ileri sürmemizin, bir liberalin
bir Ýþçi Partiliye karþý zaferi sonucunu vermeyeceði yerlerde, pek
az sayýda seçim bölgesinde adaylarýmýz seçime katýlýrdý. Seçim
propagandamýzý, komünizmden yana bildiriler daðýtarak ve kendi
adaylarýmýzýn seçime katýlmadýklarý bütün bölgelerde, seçmeni,
burjuva adaya karþý, Ýþçi Partisi adayýna oy vermeye davet ederek
yapardýk. Sylvia Pankhurst ve Gallacher yoldaþlar, bunu, proleter
devrimciliðine karþý ihanet, ya da sosyal-hainlere karþý mücadeleden
vazgeçme þeklinde görmekle yanýlýyorlar. Tam tersine, bundan an-
cak proleter devrimi davasýnýn kazançlý çýkacaðýndan hiç þüphe
yoktur.
Bugün Ýngiliz komünistleri, yýðýnlara yaklaþmakta ve giderek
onlara kendilerini dinletmekte büyük güçlüklerle karþýlaþýyorlar.
Ama ben, kendimi komünist olarak tanýttýktan sonra, seçmeni,
Lloyd George’a karþý Henderson’a oy vermeye davet edersem, beni
her halde dinleyecektir. Onlara herkesin anlayacaðý þekilde, sadece
sovyetlerin parlamentodan ve proletarya diktatörlüðünün de Churc-
hill’in (burjuva “demokrasi”si perdesiyle örtülü) diktatörlüðünden
daha iyi olduðunu açýklamakla kalmayacaðým, ayný zamanda,
Henderson’a oy verilmesini isterken, niyetimin, ona asýlan adama
ipin destek olduðu gibi destek olduðunu, ve Henderson’larýn kendi
hükümetlerini kurmaya yaklaþmalarýnýn da, ayný þekilde haklý oldu-
ðumu tanýtlayacaðýný, yýðýnlarý benim tarafýma geçireceðini, Rusya’
da ve Almanya’da olduðu gibi Henderson’larýn ve Snowden’lerin
siyasi ölümlerini hýzlandýracaðýný anlatacaðým.
Ve eðer itiraz olarak, bu taktiðin, aþýrý ölçüde “ince”, aþýrý
ölçüde karmaþýk bir taktik olduðunu, yýðýnlarýn bunu anlayamaya-
caðý, bu taktiðin güçlerimizi daðýtacaðý, böleceði, güçlerimizi sov-
yet devrimi üzerine toplamamýza engel olacaðý vb. söylenecek
olursa, “sol” muarýzlarýma [sayfa 95] vereceðim cevap þudur: –Kendi
doktrinciliðinizi yýðýnlara atfetmeyiniz! Yýðýnlarýn Ýngiltere’de Rus-
ya’dakilerden ne daha fazla, ne daha eksik eðitilmiþ olmadýklarý
belli bir þeydir. Ama buna raðmen, Rusya’da yýðýnlar, bolþevikleri
anladýlar. Ve Sovyet Devriminin arifesinde, 1917 Eylülünde, bolþe-
viklerin burjuva parlamentosuna (Kurucu Meclise) aday listelerini
hazýrlamýþ olmalarý ve Sovyet devriminin ertesinde, 5 Ocak 1918’de
daðýtacaklarý bu Kurucu Meclis seçimlerine 1917 Kasýmýnda katýlmýþ

V. Ý. Lenin 77
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
olmalarý olgusu, bolþeviklerin iþini zorlaþtýrmak þöyle dursun, onlarýn
eylemini kolaylaþtýrmýþtýr.
Ýngiliz komünistleri arasýnda görüþ ayrýlýðýnýn nedeni olan
ikinci nokta üzerinde burada duramayacaðýz: Ýþçi Partisine katýl-
mak gerekir mi, gerekmez mi? Yapýsý bakýmýndan Avrupa kýtasýn-
daki alelade siyasi partilerden çok farklý olan Ýngiliz Ýþçi Partisinin
aþýrý orijinalliðiyle büsbütün karmaþýk bir hal alan bu sorun hakkýnda
yeteri kadar bilgiye ve belgelere sahip deðilim. Ama bir þey kesindir,
o da her þeyden önce, öteki sorunlarda olduðu gibi bu sorunda da,
þu cinsten ilkelerden hareket ederek devrimci proletaryanýn taktiði-
nin çýkarýlabileceðini hayal etmek vahim bir hatadýr: “Komünist
Partisi, reformculuk karþýsýnda, doktrinini, saf olarak ve baðýmsýz-
lýðýný tam olarak muhafaza etmelidir; onun görevi, durmadan, yolun-
dan sapmadan, düz çizgi halinde sosyalist devrime doðru baþta
yürümektir.” Gerçekte böyle ilkeleri savunmak, 1847’de her türlü
uzlaþmayý ve her türlü geçici anlaþmalarý yüksek sesle “yadsýyan”
Fransa’nýn blankist-komüncülerinin yanýlgýsýný yenilemekten baþka
bir þey deðildir. Ýkincisi, her yerde olduðu gibi, burada da, sosyaliz-
min genel ve temel ilkelerini, sýnýflar ve partiler arasýndaki iliþkilerin
özelliklerine, her ülkenin kendisine özgü olan ve incelenmesi, keþfe-
dilmesi ve bilinmesi gereken sosyalizme doðru nesnel geliþmenin
özelliklerine [sayfa 96] uygulamayý bilmek sözkonusu olduðu besbel-
lidir.
Ama bunlar, sadece Ýngiliz komünizmi dolayýsýyla deðil, bü-
tün kapitalist ülkelerdeki komünist geliþmeyi ilgilendiren genel so-
nuçlarla ilgili olarak da söylenmelidir. Ve þimdi ele alacaðýmýz konu
da budur.[sayfa 97]

78 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
ON
BAZI SONUÇLAR

RUSYA’DA 1905 burjuva devrimi, dünya tarihinin son dere-


ce orijinal bir dönüm noktasýný teþkil eder; kapitalist ülkelerin en
gerilerinden birinde, grev hareketi, dünyada eþi görülmemiþ bir
geniþlik ve güce ulaþmýþtý. Sadece 1905’in Ocak ayýnda, grevciler
sayýsý, daha önceki on yýllýk süre içindeki (1895-1904) yýllýk ortala-
ma sayýnýn on katýna ulaþmýþtý. 1905 Ocaðýndan Ekim ayýna kadar,
grevler, durmadan ve muazzam oranlarda artmaktaydý. Pek özel
bazý tarihi etkenlerin etkisi altýnda, geri kalmýþ bir ülke olan Rusya,
dünyaya, devrim esnasýnda, ezilen yýðýnlarýn kendiliðinden-gelme
eylemin sýçrayýþlar halinde güçlenmesi örneðini (bütün büyük de-
vrimlerde bu böyle olmuþtu) [sayfa 98] vermekle kalmadý, ama üste-

V. Ý. Lenin 79
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
lik, Rus devrimi, dünyaya, nüfus içindeki sayýca öneminden çok
daha üstün rol oynayabilen bir proletarya örneðini de verdi; bu
devrim, ayrýca iktisadi grev ile çarlýða karþý silahlý ayaklanma biçi-
mine bürünecek olan siyasi grevin bileþiminin örneðini de vermiþtir,
ve nihayet kapitalizm tarafýndan ezilen sýnýflarýn yýðýn halinde mü-
cadelesinin ve örgütlenmesinin yeni bir biçiminin ortaya çýkýþý da,
Sovyetlerin ortaya çýkýþý da bu devrimde olmuþtur.
Þubat ve Ekim 1917 devrimleri, Sovyetlerin ulusal ölçüde ve
tam geliþmelerine olanak verdi ve bunlarýn proleter sosyalist dev-
rimde zaferini saðladý. Aradan iki yýldan az bir süre geçtikten sonra,
Sovyetlerin uluslararasý karakteri beliriyordu; bu mücadele ve ör-
gütlenme biçiminin dünya iþçi hareketine yayýldýðý görüldü ve bur-
juva parlamentarizminin, genel olarak burjuva demokrasisinin
mezar kazýcýlarý, varisleri, halefleri olarak, sovyetlerin tarihi görevi
perçinlendi.
Üstelik, iþçi hareketinin tarihi, bugün, doðan, büyüyen, zafere
doðru yürüyen komünizmin bütün ülkelerde ilkönce ve özellikle
her ülkeye özgü olan “menþevizme” karþý, yani oportünizme ve
sosyal-þovenizme karþý; sonra da bunun tamamlayýcýsý olarak “sol”
komünizm denen akýma karþý bir mücadele döneminden geçme-
si gerekmektedir (bu dönem baþlamýþtýr). Bu mücadelelerden ilki,
bildiðim kadarýyla istisnasýz bütün ülkelerde, (bugün fiilen ölmüþ
olan) Ýkinci Enternasyonal ile Üçüncü Enternasyonal arasýnda bir
düello biçiminde yer almýþtýr. Öteki mücadele, Almanya, Ýngiltere
ve Ýtalya’da ve (“Dünya Sanayi Ýþçileri”nin hiç deðilse bir kýsmýnýn
ve anarþist-sendikalist eðilimlerin, bir yandan hemen hemen genel
olarak ve kayýtsýz þartsýz sovyet sistemini tanýrken, öte yandan sol
komünizmin yanýlgýlarýný savunduklarýný gördüðümüz) Amerika’da
özellikle görülmektedir; bu [sayfa 99] mücadeleye Fransa’da da tanýk
olmaktayýz (sovyet sistemini ötekiler gibi tanýyan eski sendikalist-
lerin bir kýsmýnýn siyasi partilere ve parlamentarizme karþý tutumu);
yani bu mücadele de, sadece uluslararasý olmakla kalmýyor, dünya
ölçüsünde bir mücadele olarak görülüyor.
Ve her ne kadar iþçi hareketini burjuvaziye karþý zafere götü-
ren hazýrlýk okulu, özünde her yerde ayný okul ise de, bu geliþme,
her ülkede, o ülkeye uygun tarzda yer almaktadýr. Geliþmiþ büyük
kapitalist ülkeler, bolþevizmin, örgütlendirilmiþ siyasi eðilim olarak
zafere hazýrlanmasý için tarihin kendisine ayýrdýðý 15 yýlýk bir süre

80 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
içinde aldýðý yolu çok daha hýzlý olarak almaktadýrlar. Üçüncü En-
ternasyonal, bir yýl gibi kýsa bir süre içinde sarý sosyal-þoven Ýkinci
Enternasyonali, daha bundan birkaç ay önce Üçüncü Enternasyo-
nalle kýyaslanmayacak derecede güçlü sanýlan ve dünya burjuva-
zisinin doðrudan doðruya ve dolaylý olarak maddi (bakan san-
dalyeleri, pasaportlar, basýn gibi) ve ideolojik desteðinden yararlanan
Ýkinci Enternasyonali kesin bir yenilgiye uðratmýþtýr.
Asýl sorun bugün her ülkenin proleter devrimcilerinin, bir
yandan oportünizme ve “sol” doktrinciliðe karþý mücadelenin temel
hedeflerinin –ilke hedeflerinin– bilincine varmalarý ve öte yandan
da bu mücadelenin her ülkede, o ülkenin ekonomisinin, siyasetinin,
kültürünün, ulusal bileþiminin (Ýrlanda vb.), sömürgelerinin, dinsel
bölünmelerinin vb. özel karakterlerine uygun olarak bürüneceði
somut özelliklerini deðerlendirmelidir. Oportünizmi yüzünden oldu-
ðu kadar, dünyada sosyalist düzeni gerçekleþtirme uðruna mücade-
lesinde, devrimci proletaryanýn evrensel sovyet cumhuriyeti uðruna
mücadelesinde uluslararasý taktiðine yön verecek olan gerçek bir
yönetici merkez, gerçekten merkezi bir organizma yaratmadaki
yeteneksizliði ve baþarýsýzlýðý yüzünden Ýkinci Enternasyonale karþý
hoþnutsuzluðun geniþlediði ve büyüdüðü her [sayfa 100] yerde hissedil-
mektedir. Böyle yönetici bir merkezin, eylemini, basmakalýpcýlýk
üzerine her þeyi mekanik olarak bir düzeye indirme, mücadelenin
taktik kurallarýný tam olarak birbirine uydurma üzerine kuramayaca-
ðýný anlamak gerekir. Halklar ve ülkeler arasýnda ulus ve devlet ba-
kýmýndan farklar olduðu sürece, –ki bu farklar, dünya ölçüsünde
proletarya diktatörlüðü kurulduktan sonra bile uzun, pek uzun za-
man devam edecektir–, bütün ülkelerin iþçi hareketinin uluslararasý
taktik birliði, bu farklýlýklarýn silinmesini deðil, ulusal ayrýlýklarýn
yokedilmesini deðil (þu anda bu anlamsýz bir hayaldir), tam tersine
ayrýntý niteliðindeki sorunlarda bu ilkeleri doðru olarak deðiþtiren
ulusal ve devlet durumlarýný, doðru durumlara uyduran ve uygulayan
komünizmin temel ilkelerinin (sovyetler iktidarý ve proletarya dikta-
törlüðü) uygulanmasýný gerektirir. Herkes için ayný olan uluslararasý
sorunu iþçi sýnýfý hareketi içinde oportünizmi ve sol doktrinciliði
yenme, burjuvaziyi iktidardan düþürme, sovyetler cumhuriyetini
ve proletarya diktatörlüðünü kurma sorununu her ülkenin ele alýþýn-
daki somut tarzda özel olarak, ulusal ve özgül olarak, ulusal ne
varsa onu aramak, incelemek, sezmek ve kavramak, iþte geçirmek-

V. Ý. Lenin 81
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
te olduðumuz tarihi anda bütün ileri ülkelerin (sadece ileri ülkelerin
deðil) baþ görevi, iþte budur. Ýþçi sýnýfýnýn öncüsünü tarafýmýza
çekmek için ve onu parlamentarizme karþý proletarya diktatörlüðü
tarafýna kazanmak için, burjuva demokrasisine karþý proletarya
iktidarýný kazanmak için yapýlmasý gerekli temel þey yapýlmýþtýr. El-
bette ki, her þey yapýlmýþtýr denemez ama, yapýlmasý gereken temel
þey yapýlmýþtýr. Þimdi de bütün güçlerimizi, bütün dikkatimizi daha
az temel nitelikte gibi gözüken ve bir bakýma da öyle olan, ama
buna karþýlýk sorunun pratik çözümüne daha yakýn bulunan sonraki
aþama üzerinde toplamalýyýz. Proleter devrimine geçmek ya da
ona yaklaþmak için gerekli biçimlerin [sayfa 101] araþtýrýlmasý.
Proletaryanýn öncüsü, ideolojik bakýmdan kazanýlmýþtýr. Esas
olan budur. Bu olmasaydý, baþarýya doðru birinci adýmý atmak bile
olanaksýzlaþýrdý. Ama oradan zafere varmaya çok uzun bir yol var.
Öncüyle hasmý yenmek mümkün deðildir. Bütün sýnýf, büyük yýðýn-
lar, öncüyü doðrudan doðruya destekleme durumuna gelmedikçe
ya da öncüye karþý hayýrhah bir tarafsýzlýk tutumunu benimseye-
rek karþý tarafý desteklemeleri ihtimali kesin olarak ortadan kalk-
madýkça, öncüyü kesin savaþa sürmek sadece bir ahmaklýk olmakla
kalmaz, bir cinayet olur. Oysa bütün sýnýfýn, sermayenin ezdiði
geniþ emekçi yýðýnlarýn, gerçekten böyle bir tutumu benimseyebil-
meleri için sadece propaganda, sadece ajitasyon yetmez. Bunun
için bu yýðýnlarýn kendi öz siyasi tecrübeleri gereklidir. Bütün büyük
devrimlerin temel yasasý böyledir, o yasa ki, þimdi sadece Rusya
tarafýndan deðil, Almanya tarafýndan da kuvvetle ve büyük açýklýkla
doðrulanmaktadýr. Sadece Rusya’nýn cahil ve çoðu okuryazar ol-
mayan yýðýnlarýnýn deðil, içlerinde alfabesiz bir tek [kiþi] bulunma-
yan Almanya’nýn eðitilmiþ yýðýnlarýnýn da, Ýkinci Enternasyonal
saraylýlarý hükümetinin bütün güçsüzlüðünü, zavallýlýðýný, burjuvazi
önünde uþaklýðýný, bütün korkaklýðýný ve ihanetini ve proletarya ik-
tidarýna karþýlýk biricik alternatif olan en aþýrý gericilerin diktatörlü-
ðünün (Rusya’da Kornilov, Almanya’da Kapp ve benzerleri) kaçýnýl-
maz olduðunu kendi etlerinde duymalarý gerekirdi.
Uluslararasý iþçi hareketinin bilinçli öncüsünün, yani komü-
nist eðilimli partilerin ve gruplarýn, hemen önündeki hedef, (çoðun-
lukla henüz uyuþuk, bilinçsiz, her günkü hayatlarýna dalmýþ, ha-
reketsiz, uykuda olan) yýðýnlarý, bu yeni tutum ve davranýþa getir-
mektir, ya da daha doðrusu sadece partiyi deðil, ayný zamanda,

82 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
bilinçlenmekte olan yýðýnlarý da yönetmeyi bilmektir. Birinci tarihi
[sayfa 102] hedefe (proletaryanýn bilinçli öncüsünü, sovyetler iktidarýn-
dan ve iþçi sýnýfý diktatörlüðünden yana çekmek) ulaþýlmasý, oportü-
nizme ve sosyal-þovenizme karþý tam bir ideolojik ve siyasi zafer
saðlanmadan nasýl mümkün deðildiyse, ikinci hedefe, yýðýnlarý ön-
cünün devrimde zaferini saðlamak için gerekli bu yeni tutum ve
davranýþa getirmeye, þu anýn hedefine, sol,doktrinciliði saf dýþý et-
meden, bunun yanýlgýlarýný tam olarak çürütmeden ve etkisiz hale
getirmeden anlaþýlamaz.
Proletaryanýn öncüsünü komünizme kazanmak sözkonusu
olduðu sürece, (ve bu sözkonusu olduðu ölçüde), propaganda ön
planda yer alýyordu; kendi özlerinde taþýdýklarý kusurlara raðmen
küçük gruplarýn propagandasý bile yararlý ve verimli olabiliyordu.
Ama yýðýnlarýn pratik eylemi sözkonusu olduðu zaman, –ya da
meramýmý þöyle anlatmama izin verilirse– son ve kesin mücadeleyi
vermek üzere milyonlarca insanýn teþkil ettiði ordularý yerleþtirmek,
belirli bir toplumun bütün sýnýf güçlerini mevzilendirmek sözkonusu
olduðu zaman, yalnýz propaganda yöntemleriyle, sadece “saf”
komünizmin gerçeklerinin tekrarlanmasýyla hiç bir þey baþarýlamaz.
Henüz yýðýnlarý yönetmemiþ olan sýnýrlý bir grubun üyesi propagan-
dacýnýn yaptýðý gibi, burada, yüzlerle sayý sayýlmaz, milyonlarla ve
on milyonlarla sayýlýr. Þimdi, artýk, devrimci sýnýfýn öncüsünü inandýr-
dým mý diye kendine sormakla yetinemezsin; belirli bir toplumun
tarihi bakýmdan etkin bütün sýnýflarýn güçlerinin, istisnasýz mutlak
olarak bütün sýnýf güçlerinin, kesin savaþ için koþullarýn tam elveriþli
olduðu tarzda mevzilenmiþ olup olmadýklarýný bilmek gerekir, –
þöyle ki, (1) kendi olanaklarýný aþan bir mücadele yüzünden bize
düþman olan bütün sýnýf güçlerinin yeteri kadar zor durumda, yeteri
kadar birbiriyle dalaþmýþ ve yeteri kadar zayýflamýþ durumda olup
olmadýklarý; (2) ara unsurlarýn, duraksayan, sallanan tutarsýz bu
unsurlarýn [sayfa 103] –burjuvaziye karþý olan küçük-burjuvazinin,
küçük-burjuva demokrasisinin– halkýn önünde yeteri kadar mas-
keleri düþmeli, pratikte iflaslarýyla yeteri kadar itibarlarýný yitirmelidir;
(3) proletaryanýn saflarýnda burjuvaziye karþý en kesin eylemden
yana, en yürekli devrimci çýkýþtan yana güçlü bir bilinç ortaya çýkma-
lýdýr. Ýþte ancak o zaman devrim olgunlaþmýþtýr; iþte ancak o zaman
yukarda özet olarak iþaret ettiðimiz bütün koþullarý doðru olarak
hesaba kattýksa ve zamanýný doðru seçtikse zaferimiz güvenlik altýn-

V. Ý. Lenin 83
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
dadýr.
Gerek Churchill ile Lloyd George arasýndaki görüþ ayrýlýklarý
–pek önemli olmayan ulusal farklar dýþýnda bu tipten politika adam-
larý bütün ülkelerde vardýr–, gerek Henderson ile Lloyd George
arasýndaki görüþ ayrýlýklarý, saf komünizm bakýmýndan, yani soyut,
henüz siyasi ve pratik yýðýn hareketi için olgunlaþmamýþ komünizm
bakýmýndan hafife alýnabilir ve hiç bir önem taþýmayabilir. Ama
yýðýnlarýn o pratik hareketi bakýmýndan bu ayrýlýklarýn pek büyük
önemi vardýr. Sadece, bilinçli, inanmýþ, teorik bakýmdan yeterli bir
propagandacý olmakla yetinmeyen, ama ayný zamanda devrimde
yýðýnlarýn pratikte kýlavuzu olmak isteyen komünist, bu ayrýlýklarý
gözönünde tutmayý bilmeli, bu “dostlar” arasýndaki kaçýnýlmaz çatýþ-
malarýn, onlarý zayýf düþürecek olan çatýþmalarýn ne zaman tam
olgunluða eriþeceðini doðru olarak kestirmelidir. Komünizm fikirle-
rine en fedakarca baðlýlýk ile her türlü zorunlu pratik uzlaþmalar,
zikzaklar, barýþ manevralarý ve ricat vb. ile birleþtirilebilmelidir ki,
Ýkinci Enternasyonalin kahramanlarý Henderson’lar siyasi iktidara
gelebilsin ve orada yýpranabilsin. Kendilerine sosyalist diyen küçük-
burjuva demokrasisinin bu temsilcileri, iktidar mevkiinde halkýn
gözünden düþebilsin; Henderson’larla Lloyd George’lar, Churchill’ler
arasýndaki kavgalar, çatýþmalar; menþeviklerle sosyalist-devrimciler,
[sayfa 104] anayasacý demokratlarla kralcýlar arasýndaki kavgalar,
çeliþkiler; Schiedemann’larla burjuvazi ve Kapp’ýn taraftarlarý vb.
arasýndaki kavgalar, çeliþkiler, sürtüþmeler hýzlandýrýlabilsin ve tam
bir ayrýlma saðlanabilsin ve bu “özel mülkiyetin kutsal ve aziz
destekleri” arasýnda düþmanlýðýn en derin olduðu an doðru olarak
saptanarak, proletarya, siyasi iktidarý elde etmek için kesin taarru-
zuna en uygun anda baþlayarak topunu yenilgiye uðratabilsin.
Genel olarak tarih, özel olarak da devrimler tarihi, en ileri
sýnýflarýn en bilinçli öncülerinin, en iyi partilerin zannettiklerinden
içeriði bakýmýndan daima daha zengin, daha çeþitli, daha canlý,
daha “becerikli”dir. Ve bu, anlaþýlýr bir þeydir, çünkü, en iyi öncüler,
onbinlerce insanýn bilincini, iradesini, tutkusunu, muhayyilesini
ifade ederler, oysa devrim –bütün insan yeteneklerinin özel coþkuya
geliþi ve gerilimi anlarýnda– sýnýf mücadelesinin en çetinine katýlmak
üzere bilenmiþ on milyonlarca insanýn bilincinin, iradesinin, tutku
ve muhayyilesinin eseridirler. Bundan, büyük önemi olan iki pratik
sonuç çýkar: birincisi, devrimci sýnýfýn görevini yerine getirebilmesi

84 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
için (bazan büyük rizikolara girerek ve büyük tehlikelere göðüs ge-
rerek siyasi iktidarý elde ettikten sonra, iktidara geçmeden önce
tamamlamamýþ olduðu þeyi tamamlamak üzere) toplumsal eylemin
istisnasýz bütün biçimlerine ve bütün yönlerine sahip çýkmasýný
bilmelidir; ikincisi, devrimci sýnýfýn, gerektiðinde, bir biçim yerine
bir baþkasýný hemen koymaya hazýr olmasýdýr.
Düþmanýn kullandýðý ya da kullanabileceði bütün silahlardan,
araç ve yöntemlerinden yararlanmayý, bunlarý kullanmayý öðrenme-
miþ olan bir orduyu savaþa sürmenin akýlsýzca bir davranýþ, giderek
cinayet olduðu besbellidir. Bu gerçek, siyasete, askerlik sanatýnýn
uygulandýðýndan daha da iyi uygulanabilir. Gelecekteki þu ya da
bu durumlarda bizim için hangi mücadele aracýnýn daha [sayfa 105]
pratik ya da elveriþli olacaðýný önceden kestirmek, siyasette daha
zor bir þeydir. Bütün mücadele araçlarýndan yararlanmayý bilme-
mek, büyük bir yenilgi tehlikesine –bazan, hatta kesin yenilgi tehli-
kesine– kendini atmak olur, çünkü bizim irademizin dýþýnda mey-
dana gelecek olan öteki sýnýflarýn durumundaki deðiþiklikler, bizi
özellikle zayýf olduðumuz bir hareket biçimine baþvurmaya zorla-
yabilir. Eðer bütün mücadele araçlarýndan yararlanmayý biliyorsak,
mutlaka yeneriz; çünkü koþullar, düþman için en tehlikeli olan si-
lahý, öldürücü darbeleri en çabuk indiren silahý kullanmamýza ola-
nak vermese de, biz gerçekten ilerici olan, gerçekten devrimci
olan sýnýfýn çýkarlarýný temsil etmekteyiz. Tecrübesiz devrimciler,
çok defa, legal mücadele araçlarýnýn oportünizm lekesini taþýdýkla-
rýný sanýrlar, çünkü bu alanda, burjuvazi, çok defa (özellikle “barýþ”
zamanlarýnda, ihtilâl zamanlarýnda deðil) iþçileri aldatmýþ, iþçilerin
güveniyle oynayabilmiþtir; ve bu devrimciler, illegal mücadele
araçlarýnýn en devrimci araçlar olduðunu sanýrlar. Bu, yanlýþtýr. Doðru
olan, örneðin en demokratik, en özgür ülkelerin burjuvazisi, savaþýn
soyguncu karakteri hakkýnda doðrunun söylenmesini yasak ederek,
iþçileri tarif edilmez bir cüret ve piþkinlikle aldattýðý 1914-1918 emper-
yalist savaþýnda olduðu gibi bir durumda, illegal mücadele araçlarýný
kullanmayý bilmeyen ya da kullanmak istemeyen (yapamýyoruz
demeyiniz, istemiyoruz deyiniz) partilerin ve önderlerin oportünist
olduklarý, iþçi sýnýfýna ihanet ettikleridir. Ama illegal mücadele biçim-
leri ile bütün legal mücadele biçimlerini birleþtirmeyi bilmeyen
devrimciler, pek kötü devrimciler sayýlmalýdýrlar. Ýhtilâl patlak verdiði
zaman ve var hýzýyla geliþirken, ve herkes modaya uymak için, ba-

V. Ý. Lenin 85
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
zan da kariyerinde ilerlemek için ihtilâle katýldýðý zaman, ihtilâlci
olmak zor bir þey deðildir. Bu sözde-devrimcilerden “kurtulmak”
için proletarya, daha [sayfa 106] sonralarý, zaferden sonra az çekmeye-
cektir; proletarya, bu ikinci kurtuluþ uðrunda görülmedik çabalar
sarfedecek, acýlar çekecektir. Durum doðrudan doðruya açýk, ger-
çekten yýðýnsal, gerçekten devrimci bir mücadeleye henüz elveriþli
deðilken, devrimci olmak, devrimin çýkarlarýný (propagandayla,
ajitasyonla, örgüt çalýþmalarýyla), devrimci olmayan giderek gerici
olan kurumlarda, devrimci olmayan bir ortamda, devrimci bir eylem
yönteminin gereðini henüz anlayamayan yýðýnlar arasýnda devrim-
cilik etmek çok daha zordur ve çok daha deðer taþýr. O büyük ger-
çek, kesin ve son devrimci mücadeleye yýðýnlarý götürecek olan
somut yolu ya da olaylarýn özel seyrini tam olarak bulmayý, hisset-
meyi ve saptamayý bilmek: iþte komünizmin Batý Avrupa’da ve
Amerika’da þu andaki baþlýca hedefi budur.
Örnek: Ýngiltere. Gerçek proleter devriminin bu ülkede ne
zaman patlak vereceðini ve bugün uykuda olan büyük yýðýnlarýn
uyandýrýlmasýný, alevlendirilmesini ve mücadeleye itilmesini hangi
nedenin saðlayacaðýný bilemeyiz. Ve bunu kimse önceden kestire-
mez. Demek ki, Plehanov’un marksist ve devrimci olduðu zaman-
lar söylediði gibi, hazýrlýk çalýþmalarýmýzý, dört ayaðý da nallayarak
yapmalýyýz. Bir parlamenter bunalým “ilk yolu açabilir”, “buzu kýra-
bilir”, sömürge düzeninin ve emperyalizmin çeliþkilerinin içinden
çýkýlmaz karmaþýklýðýndan, her gün artan vahimleþmesinden, hat
safhaya varýþýndan bir bunalým doðabilir; belki de, baþka bir þey
olabilir, vb.. Ýngiltere’de proleter devrimin kaderini belirleyecek olan
mücadelenin ne cins bir mücadele olacaðý burada sözkonusu deði-
ldir (bu konuda hiç bir komünistin zihninde herhangi bir þüphe
yoktur; bu sorun, hepimiz için kesin olarak çözüme baðlanmýþ bir
sorundur). Bizim burada sözünü ettiðimiz, þu anda uykuda olan
proleter yýðýnlarýný harekete geçirecek olan ve onlarý devrimin eþi-
ðine [sayfa 107] vardýracak olan nedenini ne olduðudur. Unutmayalým
ki, örneðin Fransýz burjuva cumhuriyetinde, uluslararasý bakýmdan
olsun, iç durum bakýmýndan olsun, bugünkünden yüz defa daha
az devrimci olan koþullar içinde halkýn iç savaþa giriþmesine iki
parmak kalabilmesi için (Dreyfus davasý[28] gibi) gerici militarizmin
binlerce düzenbazlýklarýndan biri kadar “umulmadýk” ve “önemsiz”
bir bahane yetmiþti!

86 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Ýngiltere’de komünistler, parlamento seçimlerinden, Ýrlanda
politikasýnýn, sömürgeler politikasýnýn ve bütün dünyada Ýngiliz hü-
kümetinin emperyalist politikasýnýn bütün girdi-çýktýlarýndan ve top-
lumsal hayatýn bütün öteki alan ve yönlerinden, durmadan, yorul-
mak bilmeden yararlanmayý bilmelidirler; onlar her yerde yeni bir
zihniyet ile, Ýkinci Enternasyonal zihniyetiyle deðil, Üçüncü Enternas-
yonal zihniyetiyle çalýþmýþlardýr. “Ruslarýn”, “bolþeviklerin” seçimlere
ve parlamenter mücadeleye hangi koþullarda katýldýklarýný anlat-
maya burada vaktimiz olmadýðý gibi, bunun, burada yeri de yoktur;
ama yabancý arkadaþlara þunu söyleyebilirim ki, bizim bu yoldaki
mücadelemizin Batý Avrupa’nýn alýþýlan parlamenter kampanyala-
rýna benzer hiç bir yaný yoktur. Çok defa þu itirazla karþýlaþýyoruz:
“Sizde, Rusya’da öyle olmuþsa olmuþ ama bizim parlamentoculu-
ðuz baþkadýr.” Bu yanlýþ bir görüþtür. Bütün ülkelerdeki komü-
nistlerin, Üçüncü Enternasyonal taraftarlarýný varlýðýnýn nedeni, eski
sosyalist trade-unioncu sendikalist ve parlamenter çalýþmayý, bir
boydan bir boya ve hayatýn bütün alanlarýnda, yeni devrimci çalýþ-
maya dönüþtürmektedir. Oportünist ve salt burjuva özellikler, aferist
ve kapitalistçe düzenbaz özellikler, bizim seçimlerimizde de bol
bol görülmüþtür. Batý Avrupa’nýn ve Amerika’nýn komünistleri, yeni,
alýþýlmamýþ oportünist olmayan, çýkarcý olmayan bir parlamentariz-
mi yaratabilmelidirler: parti, sloganlarýný formüle [sayfa 108] etmelidir;
gerçek proleterler, yoksul, örgütsüz ve tamamen ezilmiþ olan un-
surlarýn da yardýmýyla, bildiriler daðýtmalý, iþçi evlerine, en ücra
köylerdeki tarým proleterlerinin ve köylülerin kulübelerine gitmeli-
dirler (çok þükür ki, Avrupa’nýn geri kalan kýsmýndaki ücra ku-
lübelerin sayýsý Rusya’dakinden çok daha azdýr; Ýngiltere’de ise
bunlar pek az sayýdadýr); sýradan, halktan biri gibi meyhanelere,
kahvelere girmelidirler. Örgütlerde, derneklerde, geliþigüzel meyda-
na gelen halk topluluklarýnda yerlerini almalýdýrlar; ve halkla konuþ-
malýdýrlar, ama okumuþ adam diliyle deðil (parlamenter diliyle hiç
deðil); parlamentoda bir “milletvekilliði” peþinde asla koþmamalý-
dýrlar, ama her yerde halký uyandýrmalý, bilinçlendirmeli, yýðýnlarý
arkalarýndan sürüklemeli, burjuvazinin demokrasi iddialarýný ciddiye
alarak, onun yaratmýþ olduðu cihazdan, yaptýrdýðý seçimlerden, bü-
tün halka çaðrýlarýndan yararlanmalýdýrlar; (ayný halk propagandasý
cihazýnýn, bizde daha da yoðun olarak çalýþmýþ olduðu büyük grev-
ler, þüphesiz ki, bunun dýþýnda tutulmak þartýyla) ancak seçim za-

V. Ý. Lenin 87
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
manlarýnda (burjuva düzeninde) yapýlabildiði gibi, halka, gerçek
devrimciliði tanýtmalýdýrlar. Bu zor iþtir; Batý Avrupa’da ve Amerika’
da bunlarý gerçekleþtirmek çok zordur; ama, bu görev yerine geti-
rilebilir ve getirilmelidir de; çünkü bir çaba sarfetmeden genel olarak
sosyalizmin hedeflerine varýlamaz. Sözkonusu olan son derece de-
ðiþik yönlü ve toplumsal hayatýn bütün kollarýyla sýký sýkýya baðlý
bulunan ve burjuvazinin üstesinden gelerek bir koldan sonra öte-
kinin, bir alandan sonra ötekinin zaptedilmesine olanak saðlayan
pratik görevlerin yerine getirilmesi için çalýþmaktýr.
Gene Ýngiltere’de orduda ve ezilen ya da “kendi” devletleri
(Ýrlanda, sömürgeler) içinde bütün haklara sahip bulunmayan milli-
yetler arasýnda propaganda, ajitasyon ve örgütlendirme çalýþma-
larýna yeni bir tarzda (dönüþümcü [sayfa 109] sosyalist olarak deðil,
komünist olarak; reformist olarak deðil, devrimci olarak) giriþil-
melidir. Çünkü, genel olarak emperyalizm döneminde ve hele þimdi
halklarý yorgun düþüren ve gözlerinin hýzla açýlmasýna ve gerçekleri
görmelerine neden olan bir savaþtan sonra (iki yýrtýcý hayvandan
hangisinin, Ýngilizin mi, yoksa Almanýn mý ülkeyi daha çok talan
edeceðini saptamak için, on milyonlarca insanýn öldürüldüðü ve
sakat býrakýldýðý) toplumsal hayatýn bütün alanlarýnda kolayca ateþ
alabilir maddelerin biriktiði ve birçok çatýþma, bunalým ve sýnýf
mücadelesinin vahimleþmesi için nedenlerin oluþtuðu görülmek-
tedir. Hangi kývýlcýmýn, –dünya iktisadi ve siyasi bunalýmýnýn etki-
siyle, bütün ülkelerde her yandan þimdi fýþkýrmakta olan kývýlcýmlar
yýðýný içinde hangi kývýlcýmýn–, yýðýnlarýn özel uyanýþý anlamýnda
yangýný alevlendireceðini bilemeyiz. Onun için, biz, yeni ilkelerimizi
harekete getirmeli ve bütün alanlarý, en eskileri, en yýpratýlmýþ ve
görünürde en kýsýr alanlarý bile “hazýrlamalýyýz”; yoksa görevimizi
hakkýyla yerine getiremeyiz, kendi içimize kapanmýþ oluruz, bütün
silahlara sahip olamayýz, ve toplumsal hayatýn bütün yönlerini
örgütlendirmiþ olan –ve þimdi de daðýtýp anarþiye itmekte olan–
burjuvaziye karþý (burjuva tarzý toplumsal hayatýn bütün yönlerini
örgütlendirmiþ olan ve þimdi de anarþiye itmekte olan burjuvaziye
karþý) zafer kazanmak için ve bu zaferden sonra gelecekteki bütün
hayatýn sosyalist örgütlendirilmesi için gerekli hazýrlýðýmýzý yapama-
yýz.
Rusya proleter devriminden beri, ve bu devrimin uluslararasý
ölçüde, –burjuvazi ve oportünistler için– beklenmedik zaferlerin-

88 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
den bu yana, bütün dünya deðiþmiþtir, ve bizzat burjuvazi de her
yerde deðiþmiþ bulunmaktadýr. Burjuvazi “bolþevizm”den korkuyor;
ona karþý, aklýný yitirecek kadar öfke duymaktadýr. Ýþte bu yüzdendir
ki, bir yandan olaylarýn seyrini hýzlandýrýrken, öte [sayfa 110] yandan
bolþevizmi þiddete baþvurarak ezmek çabasýyla birçok alanlarda
kendi durumunu zayýflatýyor. Bütün ileri ülkeler komünistleri, tak-
tiklerini saptarken bu iki koþulu gözönünde bulundurmalýdýrlar.
Rus kadetleri [Anayasacý demokratlar] ve Kerenski –özellik-
le 1917 Nisanýndan beri ve hele ayný yýlýn Haziran ve Temmuz ayla-
rýnda–, bolþeviklere karþý çok sert bir kampanyaya giriþtikleri zaman,
“iþin dozunu kaçýrdýlar”. Bolþeviklere karþý her perdeden söven,
milyonlarla basýlan burjuva gazeteleri, yýðýnlara, bolþevikler hakkýnda
bir yargýya varma olanaðýný veriyordu; ve basýnýn dýþýnda da bütün
toplumsal hayat, burjuvazinin bu “gayretkeþliði” yüzünden bolþe-
vizm üzerine tartýþmalarla dolup taþýyordu. Þimdi de, uluslararasý
ölçüde, bütün ülkelerin milyonerleri o tarzda davranýyorlar ki, bizim
kendilerine teþekkür borçlu olmamýz gerekir. Kerenski ve þürekasý
kadar gayretkeþlik göstererek, bolþevizme çullanmaktadýrlar; onlar
da “iþin dozunu kaçýrmaktadýrlar” ve týpký Kerenski gibi bize yardým
etmektedirler. Fransýz burjuvazisi, ýlýmlý ya da duraksayan sosyalist-
leri bolþeviklikle suçlayarak, bolþevizmi seçim propagandasýnýn
merkezi haline getirdiði zaman; Amerikan burjuvazisi tam anlamýy-
la aklýný kaybederek, binlerce ve binlerce adamýn bolþevikliðinden
þüphe ederek, bolþevik komplolarý haberlerini her yerde yayarak
bir panik havasý yarattýðý zaman; dünyadaki burjuvazilerin “en cid-
disi” Ýngiliz burjuvazisi, bütün zekasýna ve bütün tecrübesine rað-
men, inanýlmaz saçmalýklarda bulunarak, “bolþevizme karþý mü-
cadele dernekleri” kurduðu zaman, bolþevizm üzerine özel bir lite-
ratür meydana getirdiði zaman, bolþevizm ile savaþmak üzere üste-
lik bilim adamlarýndan, propagandacýlardan, papazlardan kadrolar
seferber ettiði zaman, biz kapitalist baylarý selamlamalýyýz ve onlara
teþekkür etmeliyiz. Onlar, bizim için çalýþmaktadýrlar. [sayfa 111] Onlar,
bolþevizmin, özü ve rolüyle yýðýnlarý ilgilendirmede bize yardým
etmektedirler. Onlar, baþka türlü davranamazlar, çünkü bolþevizmi
“susturma”, boðma yolundaki çabalarý þimdiden boþa çýkmýþtýr.
Ama burjuvazi, bolþevizmin ancak bir yönünü, onu da bir
dereceye kadar, görmektedir: isyan, þiddet, terör yönünü; onun
için de burjuvazi, özellikle bu yöne karþý koymak için, direnmek

V. Ý. Lenin 89
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
için hazýrlanma yolunda çabalar harcamaktadýr. Burjuvazinin bazý
durumlarda, bazý ülkelerde, uzun veya kýsa süreler için baþarýlý
olmasý mümkündür: bu ihtimal gözönünde tutulmalýdýr ve burju-
vazinin bu baþarýsýndan korkmamamýz gerek. Sosyalizm, toplum-
sal hayatýn hemen hemen her noktasýndan “fýþkýrýr”; hemen hemen
her yerde birden çiçek açar; (burjuvazinin ve burjuva polisinin sýk
sýk kullandýðý ve “hoþ” bulduðu bir kýyaslama terimini kullanarak)
“salgýn hastalýk” organizmaya derinliðine girmiþtir ve bütününü et-
kisi altýna almýþtýr. Varsýnlar çýkýþ noktalarýndan birini özel bir itinayla
“týkasýnlar”, “salgýn hastalýk” baþka bir çýkýþ noktasý bulur ve bazan
bu çýkýþ noktasý hiç umulmayan yerde olur. Hayat, galebe çalacak-
týr. Varsýn burjuvazi debelensin dursun, varsýn aklýný yitirene kadar
öfkelensin, iþin dozunu kaçýrsýn, ahmaklýklar etsin, (Hindistan’da,
Macaristan’da, Almanya’da vb. olduðu gibi) bolþeviklerden önce-
den öcünü alsýn, yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce yarýnýn ya da dü-
nün bolþeviklerini yok etmeye kalkýþsýn; böyle davranarak, burjuvazi,
tarih tarafýndan ölüme mahküm edilmiþ olan bütün sýnýflar gibi
davranmaktadýr. Proleter devrimcileri, ne olursa olsun, geleceðin
kendilerinin olduðunu bilmelidirler. Onun için biz, büyük devrimci
mücadelede, en tutkulu mücadele azmi ile en büyük soðukkanlý-
lýðý ve en derinden derine düþünülmüþ burjuvazinin iç çeliþkilerinin
tahminleriyle birleþtirebilmeliyiz. Rus devrimi 1905’te amansýzca
bastýrýldý; [sayfa 112] Rus bolþevikleri 1917 Temmuzunda yenilgiye
uðradýlar; burjuvazinin ve kralcý generallerinin müttefiði olan Schei-
demann ve Noske’nin kurnazca provokasyonlarý ve ustaca manev-
ralarý ile 15 binden fazla Alman komünisti öldürüldü; Finlandiya’da
ve Macaristan’da beyaz terör zincirden boþanmýþtýr. Ama her þeye
raðmen bütün ülkelerde ve bütün koþullarda proleter devrimciliði
güçleniyor ve büyüyor. O kadar derin kökler salýyor ki, zulüm, onu
zayýflatacaðýna, yýldýracaðýna, onu daha da güçlendiriyor. Daha
büyük güvenle ve metanetle zafere doðru yürüyebilmemiz için tek
bir eksiðimiz var: bütün ülkeler devrimcilerinin, taktiklerinde azami
esneklik göstermeleri gereðinin açýk ve derin duyusu. Bugün dev-
rimci hareketin en önemli eksiði ve özellikle ilerlemiþ ülkelerdeki
hareketin en büyük eksikliði iþte bu bilincin olmamasýdýr ve pratikte
bu bilinçten esinlenebilme sanatýnýn olmamasýdýr.
Bu kadar okumuþ olan marksistlerin ve Kautsky kadar, Otto
Bauer ve ötekiler kadar sosyalizme baðlý olan Ýkinci Enternasyonal

90 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
liderlerinin baþlarýna gelenler yararlý bir ders olabilir (ve olmalýdýr
da). Onlar da esnekliði olan bir taktiðin gereðini pek iyi anlamýþlardý;
onlar da marksist diyalektiði öðrenmiþlerdi ve baþkalarýna da öðre-
tiyorlardý (ve onlarýn bu alanda yapmýþ olduklarý þeylerin büyük bir
kýsmý, sosyalist literatürün deðerli katkýlarý arasýnda her zaman
sayýlacaktýr); ama bu diyalektiði uygulama zamaný gelip çatýnca, o
kadar büyük bir yanlýþlýk yaptýlar ki, diyalektikçi olmadýklarýný, hýz-
la biçim deðiþtirmeleri gözönünde bulundurmada yeteneksizlikler-
ini, eski biçimlere yeni içeriðin giriþini hesaplamada anlayýþsýzlýkla-
rýný öyle açýða vurdular ki, bunlarýn kaderini de Hyndmann’ýn, Gues-
de’nin ve Plehanov’un kaderinden daha gýpta edilir bir kader say-
mak olanaksýzdýr. Bunlarýn ideolojik iflaslarýnýn özü, iþçi hareketinin
ve [sayfa 113] sosyalizmin büyüme biçimlerinden yanlýþ bir tanesinin
etkisi altýnda kalmýþ olmalarý, onun tarafýndan “ipnotize” edilmiþ
olmalarý ve bu biçimin sýnýrlý karakterini unutmuþ olmalarýdýr; onlar,
nesnel koþullarýn kaçýnýlmaz hale getirdiði altüst olmalarý görmekten
korktular ve ezbere öðrenilmiþ ve ilk bakýþta üç sayýsýnýn ikiden
daha çok olduðu gerçeði kadar tartýþma götürmez gibi görünen
ilkel gerçekleri tekrarlayýp durdular. Oysa siyaset, aritmetikten çok
cebire benzer, ilkel matematikten çok yüksek matematiðe benzer.
Gerçekten sosyalist hareketin bütün eski biçimleri yeni bir öz ile
dolmuþtu; ve bu gerçeðin sonucu yeni bir iþaret, “eksi” iþareti, ra-
kamlarýn önünde belirdi, ,oysa bizim bilgelerimiz, hâl⠓eksi 3’ün”,
“eksi 2’den” daha çok olduðuna kendilerini ve baþkalarýný da inan-
dýrmakta inatla direndiler (ve hâlâ da direnmektedirler).
Komünistlerin ayný hatayý baþka bir yönde iþlememeleri için,
ya da “sol” komünistler tarafýndan baþka bir yönde iþlenmiþ olan
bu ayný hatanýn bir an önce ve organizmaya en az zarar verecek
biçimde düzeltilmesi için çaba gösterelim. Sadece sað doktrincilik
deðil, sol doktrincilik de bir hatadýr. Hiç þüphe yok ki, þu anda dev-
rimci iþçi hareketinde sol doktrinciliðin temsil ettiði yanýlgý, sað
doktrinciliðin yani sosyal-þovenizmin ve kautskiciliðin temsil ettiði
yanýlgýya kýyasla bin defa daha az tehlikeli ve daha az vahimdir;
ama bu, sol komünizmin yeni yeni meydana çýkmasýndan, henüz
doðmasýndan ötürüdür. Ýþte bu yüzdendir ki, belirli koþullar içinde
hastalýk kolayca tedavi edilebilir ve azami enerjiyle tedaviye giriþil-
melidir.
Eski biçimler, içerikleri –proletaryaya karþý, gerici içerikleri–

V. Ý. Lenin 91
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
aþýrý bir geliþmeye ulaþtýðý için içten dýþa baský sonucu patlamýþlar-
dýr. Bizim, sovyetler uðruna, proletarya diktatörlüðü uðruna eylemi-
miz, þimdi artýk uluslararasý sosyalizmin, geliþmesi bakýmýndan öyle
saðlam, [sayfa 114] öyle güçlü, öyle zinde bir içeriði vardýr ki, bu yeni
ya da eski herhangi bir biçim içinde belirebilir ve belirmelidir; bü-
tün bu eski ve yeni biçimleri deðiþtirmeli, yenmeli ve kendine tabi
kýlmalýdýr. Eski biçimlere kendini uydurmak için deðil, eski olsun
yeni olsun bütün biçimleri, sosyalizmin zaferinin bir aracý, kesin ve
tam zaferin, son ve dönüþü olmayan zaferin bir aracý haline getire-
bilmek için.
Komünistler, iþçi hareketine ve genel olarak toplumsal evri-
me en doðrudan doðruya ve en kestirme yoldan, sovyetler iktida-
rýnýn dünya ölçüsünde zaferine doðru, proletarya iktidarýna doðru
yön verebilmek için, bütün çabalarýný harcamalýdýrlar. Bu, tartýþma
götürmez bir gerçektir. Ama bu gerçeðin bir yanýlgý haline gelebil-
mesi için –ayný doðrultuda iþlenmiþ gibi görünen– küçücük bir ha-
ta yeter. Almanya’nýn ve Ýngiltere’nin sol komünistleri gibi, tek bir
yolu, doðrudan doðruya hedefe varan yolu tanýrýz demek, ne do-
lambaçlý yolu, ne zikzaklarý, ne anlaþmalarý, ne uzlaþmalarý kabul
etmeyiz demek, yeter. Ki, bu tutumun, daha þimdiden devrimci
proletarya davasýna büyük zararlarý olmuþtur ve olmaktadýr da.
Sað doktrincilik ancak eski biçimleri benimsemede inatçýlýk edi-
yor; yeni içeriði tanýyamadýðý için tam olarak iflas etmiþtir. Sol dok-
trincilik ise, yeni içeriðinin mümkün olan ve akla gelebilecek bütün
biçimlere yol açtýðýný; devrimci olarak görevimizin bütün bu mü-
cadele biçimlerini benimsemek olduðunu, bir biçim ile ötekini
mümkün olduðu kadar çabuk tamamlamayý öðrenmek olduðunu,
bir biçimin yerine ötekini koyabilmek olduðunu, kendi sýnýfýmýz
tarafýndan ve kendi çabalarýmýzla meydana gelmiþ olmayan her
türlü deðiþmelere taktiðimizi uydurmak olduðunu göremeden, belirli
eski biçimleri mutlak olarak reddetmekte inat ediyor.
Emperyalist dünya savaþýnýn vahþeti, felaketleri ve [sayfa 115]
iðrençlikleri doðurduðu ve bu savaþtan doðan içinden çýkýlmaz du-
rum, dünya devrimini öylesine uyarmakta ve hýzlandýrmaktadýr ki,
bu devrim, enine ve derinliðine öylesine þaþýrtýcý bir hýzla, öyle bir-
birini izleyen zengin, çeþitli biçimlerle, doktriner olarak ne varsa
hepsini pratikte reddederek geliþmektedir ki, “sol” komünizm de-
nen bu çocukluk hastalýðýna tutulmuþ olan uluslararasý komünizm

92 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
hareketinin bir an önce ve kesin olarak þifa bulmasýný ummamýz
için bütün nedenler vardýr. [sayfa 116]

27 Nisan 1920

V. Ý. Lenin 93
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
EKLER

BROÞÜRÜMÜN yayýnlanmasý için gerekli zaman süresi içinde


ülkemizde –bütün dünyanýn emperyalistlerinin, kendi iþçilerine verdikleri
söze raðmen, proleter devriminin öcünü almak amacýyla abluka içinde
tutmaya ve yýkmaya uðraþtýklarý ülkemizde– böyle bir yayýnýn gerektirdiði
zaman süresi içinde, yurt dýþýndan bazý tamamlayýcý bilgiler aldým. Bu-
rada, siyasi konularý ele alan bir yazarýn geliþigüzel karalanmýþ notla-
rýndan öte bir þey sunduðumu iddia etmeksizin, ancak birkaç nokta
üzerinde kýsaca durmakla yetineceðim.

I. ALMAN KOMÜNÝSTLERÝNÝN BÖLÜNMESÝ

Almanya komünistlerinin bölünmesi bir olup bittiðidir. “Sollar”


ya da “ilke muhalefeti”, “Komünist Partisi”nden ayrý olarak, “Komünist
Ýþçi Partisi” diye adlandýrýlan ayrý bir parti kurmuþlardýr. Öyle görülüyor
ki, Ýtalya’da da bir bölünmeye doðru gidilmektedir. Öyle görülüyor ki,
diyorum, çünkü, elimde, belge olarak, ancak böyle bir bölünmenin
mümkün olduðundan ve gerektiðinden açýkça söz edildiði ve çekim-
serlerin (ya da boykotçularýn, yani parlamentoya katýlmaya karþý olanla-
rýn) þu ana kadar Ýtalyan Sosyalist Partisi içinde kalan bu hizbin bir
kongresinden de söz edildiði solcu Il Soviet gazetesinin iki sayýsýndan
(n° 7 ve 8) baþka bir þey yok. [sayfa 117]

94 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Korkarým ki, “sollar”la, parlamenter çalýþmaya karþý çýkanlardan
(ve kýsmen her türlü siyasi partilerde ve sendikalarda çalýþmaya karþý
çýkanlardan) ayrýlma zorunluluðu týpký “merkezciler”den (ya da kautski-
cilerden, Longuettist’lerden, “Baðýmsýzlar”dan vb.) bölünmemiz gibi
uluslararasý bir olay haline gelmesin. Varsýn öyle olsun! Bölünme, par-
tinin, ideolojik, teorik ve devrimci geliþme ve olgunlaþmasýný önleyen
tek vücut olarak, gerçekten örgütlenmiþ olarak ve gerçekten proletarya
diktatörlüðünü hazýrlama amacýný güden pratik çalýþmalarýný engelleyen
fikir kargaþalýðýndan yeðdir.
Varsýnlar “sollar” da kendilerini ulusal ve uluslararasý ölçüde
denesinler; varsýnlar merkezileþmiþ ve demir disiplinli bir parti olmadan
siyasi ve kültürel çalýþmanýn bütün alanlarý, kollarý ve çeþitlerine egemen
olmadan proletarya diktatörlüðünü hazýrlamayý, (ve sonra da gerçekleþ-
tirmeyi) denesinler. Pratik tecrübe onlarý kýsa zamanda eðitecektir.
“Sollar”la bölünmenin, iþçi hareketine bütün katýlanlarýn, sov-
yetler iktidarýnýn ve proletarya diktatörlüðünün bütün içten ve güvenilir
taraftarlarýnýn tek bir parti içinde birleþmelerine, yakýn bir gelecekte ge-
rekli ve kaçýnýlmaz olan böyle bir kaynaþmaya engel olmamasý için, ya
da mümkün olduðu kadar az engel olmasý için bütün çabalarýmýzý har-
camalýyýz. Rusya bolþeviklerinin talihi, menþeviklere karþý (yani oportü-
nistlere ve “merkezcilere” karþý) ve “sollara” karþý mücadeleyi baþarýya
ulaþtýrabilmek için, yýðýnlarýn proletarya diktatörlüðü uðruna doðrudan
doðruya hareketinden çok önce, onbeþ yýl gibi uzun bir süreye sahip
olmalarýdýr. Avrupa’da ve Amerika’da, bugün ayný çalýþmayý “koþar
adým” yapmak zorunluluðu vardýr. Kimileri, özellikle liderlik iddiasýnda
olanlar, (eðer proleter disiplininden ve “kendi kendilerine karþý sada-
kattan” yoksunsalar) uzun süre hatalarýnda [sayfa 118] direnebilirler; iþçi
yýðýnlarýna gelince, zamaný geldiðinde onlar, sovyet düzenini, proleter
iktidarýný kuracak yetenekte tek bir parti içinde, bütün içten devrimcilerle
birlikte kendi birliklerini kolaylýkla ve hýzla kuracaklardýr. *

* “Sol” komünistlerin, parlamenter çalýþmaya karþý çýkanlarýn, genel olarak ko-


münistlerle gelecekteki birleþmeleri ile ilgili olarak þunu da not etmem gerekiyor. Alman-
ya’nýn “sol” komünistlerinin, ve genel olarak Alman komünistlerinin, gazetelerinden anlaya-
bildiðime göre, birinciler, yýðýnlar arasýnda propagandayý ikincilerden daha iyi baþar-
maktadýrlar. Daha küçük ölçüde ve ulusal alanda deðil de tecrit edilmiþ mahalli örgütlerde
olmakla birlikte, buna benzer bir durumu bolþevik partisi tarihinde de gözlemlemiþimdir.
Nitekim 1907-1908’de, “sol” bolþevikler, yýðýnlar arasýnda bilinçlendirme çalýþmalarýný yer
yer bizden daha büyük baþarýyla yürütmüþlerdir. Bunu, kýsmen devrimci dönemde ya da
devrimin anýlarý henüz canlý iken, yýðýnlara “basit” bir red taktiðiyle yanaþmanýn daha
kolay olmasýyla açýklayabiliriz. Bununla birlikte, bu, elbette ki, bu taktiðin doðruluðunun
kanýtý sayýlamaz. Her durumda, hiç þüphe yok ki, devrimci sýnýfýn, proletaryanýn öncü

V. Ý. Lenin 95
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
II. ALMANYA’DA KOMÜNÝSTLER VE BAÐIMSIZLAR

Bu broþürde, komünistlerle baðýmsýzlarýn sol kanadý, bir uzlaþma-


nýn gerekli ve komünizme yararlý olacaðýný, ama bunu gerçekleþtirmenin
kolay olmayacaðýný da belirttim. Son olarak aldýðým gazeteler, her iki
görüþümü de doðrulamýþtýr. Almanya Komünist Partisi Merkez Komitesi-
nin organý Kýzýl Bayrak’ýn 32. sayýsý, (Die Rote Fahne Zentralorgan der
Kommunistichen Partei Deutschland, Spartacusbund, 26 Mart 1920),
bu Merkez Komitesinin Kapp-Lüttwitz askeri “darbesi”[29] ve “sosyalist
hükümet” üzerine bir “bildiri” içermektedir. Baþlýca hareket noktalarý
bakýmýndan ve vardýðý pratik sonuçlar bakýmýndan bu bildiri kesin olarak
doðrudur. Baþlýca hareket noktalarýný þöyle özetleyebiliriz: “Þehir iþçi-
lerinin çoðunluðu” baðýmsýzlarla birlik olduklarýna göre, þu anda [sayfa
119] Almanya’da, proletarya diktatörlüðünün “nesnel (objektif) temeli”
yoktur. Sonuç: “Kapitalist burjuva partiler iktidardan uzak tutularak”,
sosyalist hükümete karþý “yasalar gereðince muhalefet” vaadi (yani
“zora baþvurarak” hükümeti “devirme” hazýrlýklarýndan vazgeçilmesi).
Hiç þüphe yok ki, bu taktik, özünde doðru bir taktiktir. Ama bu,
açýklamanýn ayrýntýlarýndaki yanlýþlýklar .üzerinde durmazsak böyledir,
bununla birlikte bir sosyal-hainler hükümetinin (Komünist Partisinin
resmi bir bildirisinde) “sosyalist” diye adlandýrýlmasýný ve üstelik Scheide-
mann’larýn ve Kautsky-Crispien’lerin partileri küçük-burjuva demokrat
partiler olduklarýna göre, bu bildiride “kapitalist burjuva partilerin” ikti-
dardan uzak tutulmalarýndan söz edilmeyeceði olgusunu sessizlikle
geçiþtiremeyiz. Ve bildirinin dördüncü paragrafýnda yazýlanlar da, kesin
olarak yersiz ve yanlýþtýr. Bildiride þöyle deniyor:
“... Siyasi özgürlüðün sýnýrsýz olarak kullanýlabileceði ve burjuva
demokrasisinin sermayenin diktatörlüðü olarak etkide bulunamayacaðý
bir durum, proletarya diktatörlüðünün geliþmesi bakýmýndan ... proleter
yýðýnlarýn komünizme kazanýlmasý bakýmýndan büyük önem taþýr.”
Böyle bir þey olanaksýzdýr. Küçük-burjuva önderler, Alman Hen-
derson’lar (Scheidemann’lar) ve Alman Snowden’ler (Crispien’ ler),
burjuva demokrasisi sýnýrlarý dýþýna çýkmazlar ve çýkamazlar, ve burjuva
demokrasisi de sermayenin diktatörlüðünden baþka bir þey olamaz.
Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafýndan doðru olarak izlenen pratik
sonuçlar bakýmýndan, böyle ilke bakýmýndan yanlýþ ve siyasi bakýmdan

birliði olmayý gerçekten isteyen ve büyük proleter yýðýnlarýndan baþka proleter olmayan
yýðýnlarý da sömürülen emekçi yýðýnlarýný da yönetmeyi öðrenmek isteyen bir parti, hem
iþçi mahallelerinde, hem de köylerde en kolay anlaþýlýr, en kolay kavranýr, en açýk ve en
canlý propagandayý yapmayý, ajitasyonu örgütlendirmeyi ve yürütmeyi baþarabilmelidir.

96 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
da zararlý þeyleri yazmamak gerekirdi. Parlamenter adaba uyarak ter-
biyeli davranmak için) þunu söylemek yeterdi: Þehir iþçilerinin çoðun-
luðu baðýmsýzlarýn arkasýndan gittikleri sürece, biz komünistler, bu
iþçilerin “kendi” hükümetlerini tecrübeden geçirerek [sayfa 120] son küçük-
burjuva demokratik (yani “kapitalist burjuva”) hayallerinden kendilerini
kurtarmalarýna engel olamayýz. Gerçekten gerekli ve zorunlu olan ve
þehir iþçilerinin çoðunluðunun güvendikleri bir hükümeti zora baþvura-
rak devirme yolunda çabalardan vazgeçilmesinden ibaret bulunan bir
uzlaþmayý haklý göstermek için bundan fazlasýnýn gereði yoktur. Ama
yýðýnlarýn içinde her günkü propagandada elbette ki, resmi parlamenter
nezaket sýnýrlarý içine kendini hapsetmenin gereði yoktur ve yýðýnlara
tabii þu da söylenebilir: Býrakalým, þu aþaðýlýk Scheidemann ve þu darka-
falý küçük-burjuva Kautsky ile Crispien, hem kendi kendilerini, hem de
iþçileri ne kadar aldattýklarýný hareketleriyle tanýtlasýnlar; onlarýn “saf”
hükümeti, sosyalizmin Augias ahýrlarýný [30] sosyal-demokrasicilikten ve
öteki sosyal-ihanet biçimlerinden, herkesten daha iyi temizleyecektir.
“Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisi”nin bugünkü
liderlerinin gerçek kimliði (bütün etkilerini yitirdikleri iddiasýnýn ger-
çeklere uymadýðý ve eylemde proletarya için, kendilerine komünist adý
takmýþ olan ve proletarya iktidarýný “desteklemeye” söz vermiþ bulunan
Macar sosyal-demokratlarýndan bile daha tehlikeli olan) bu liderlerin
ne olduklarý Almanya Kornilov’unun serüveni sýrasýnda, yani Kapp ve
Lüttwitz darbesi sýrasýnda bir kere daha belli olmuþtur.* Karl Kautsky’nin
küçük yazýlarýnda, onun küçük ölçüde, ama göze çarpan bir resmini
bulabiliyoruz. Karl Kautsky: 30 Mart 1920 günlü Freiheit’taki (baðým-
sýzlarýn organý, “Özgürlük”) “Karar Saatleri” (Entscheidende Stunden)
ve Arthur Crispien: “Siyasi [sayfa 121] Durum Üzerine” (ayný gazete, 14 Ni-
san 1920). Bu baylar, devrimci gibi düþünüp muhakeme yürütemiyorlar.
Bunlar, sovyet iktidarý ve proletarya diktatörlüðü iktidarýndan yana
olduklarýný ilan ettikleri takdirde, proletarya için bin defa daha tehlikeli
olacak olan, durmadan aðlayan küçük-burjuva demokratlardýr, çünkü,
pratikte, proletaryaya yardýmda bulunduklarýna “bütün özdenlikleriyle”
inanarak her zor ve tehlikeli anda bir ihanette bulunmaktan geri kal-
mayacaklardýr. Ýhanet ve korkaklýklarý yüzünden, Macaristan’da sovyet
iktidarýnýn durumunun umutsuz olduðu kanýsýna vararak kapitalistlerin
ajanlarý ve Antantýn cellatlarý karþýsýnda aðlamaya baþladýklarý zaman,

* Bu gerçek, eksiz bir açýklýk ve doðrulukla, gerçekten marksist bir tarzda, Avusturya
Komünist Partisinin mükemmel gazetesi Die Rote Fahne’nin 28 ve 30 Mart 1920 tarihli
sayýlarýnda açýklanmýþtýr. (Viyana, sayý 266 ve 267, yazar L. L.; “Ein neuer Abschnitt der
deutschen Revo-lution”; [“Alman Devriminin Yeni Bir Aþamasý”].)

V. Ý. Lenin 97
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
kendilerini komünist diye vaftiz etmiþ olan Macar sosyal-demokratlarý
da, proletaryaya “yardým ettiklerini” sanýyorlardý.

III. ÝTALYA’DA TURATÝ VE ÞÜREKÂSI

Ýtalyan gazetesi Il Soviet’in yukarda iþaret edilen sayýlarý, Ýtalyan


Sosyalist Partisinin, böyle üyelerin, giderek, böyle bir parlamento gru-
bunun saflarýnda kalmasýna izin vermekle hata ettiði konusunda bro-
þürümde söylediklerimi, tam olarak doðrulamaktadýr. Ýngiliz liberal burju-
vazinin organý Manchester Guardian’ýn Roma muhabiri, sözümü doðru-
layan bir baþka tarafsýz tanýktýr. Bu gazete 12 Mart 1920 tarihli sayýsýnda,
Turati ile bir konuþma yayýnladý:
“... Bay Turati, diye yazýyor muhabir, devrim tehlikesinin, Ýtalya’da,
korkulara neden olacak nitelikte olmadýðý kanýsýndadýr. Böyle bir tehlike
bir temele dayanmamaktadýr. Maksimalistler (azami program
taraftarlarý), sadece yýðýnlarý uyanýk ve heyecan içinde tutmak için Sovyet
teorilerinin ateþiyle oynamaktadýrlar. Gerçekte bu teoriler masal kavram-
larýdýr, olgunluða varmamýþ, pratikte [sayfa 122] yararlanýlmasý olanaksýz
programlardýr. Bunlar, ancak, emekçi sýnýflarý bekleme durumunda tut-
maya yarar. Proletaryanýn gözünü kamaþtýrmak için bu teorilerden bir
yem gibi yararlananlar bile, iþçi sýnýflarýnýn hayallerini ve en sevgili mit-
lerini kaybedecekleri aný geciktirmek için çok kez önemsiz olan
ekonomik kazançlar elde etmek için günlük mücadeleyi yürütme zorun-
luðunu duymaktadýrlar. Ülkenin zaten zor olan durumunu daha da va-
himleþtiren hareketler olarak son posta ve demiryollarý grevlerine kadar
irili ufaklý ve her vesileyle patlak veren uzun bir grevler dönemi bundan
ileri gelmektedir. Ülkenin, Adriyatik sorununun zorluklarýndan ötürü
sinirleri gergindir, dýþ borç ve enflasyon onu ezmektedir; ama bununla
birlikte ülke, düzeni ve refahý getirecek biricik þey olan çalýþma disip-
linine kendini uydurmanýn gereðini henüz anlamaktan uzaktýr. ...”
Gün gibi açýk: Ýngiliz gazetecisi, Turati’nin kendisinin ve Ýtalya’da-
ki burjuva savunucularýnýn suç ortaklarý ve ilham perilerinin saðladýklarý
ve gizlemeye çalýþtýklarý gerçeði açýða vurmuþtur. Bu gerçek odur ki,
Bay Turati, Trèves, Modigliani, Dugoni ve þürekâsýnýn siyasi fikirleri ve
eylemleri, Ýngiliz muhabirinin anlattýklarýna tastamam uygundur. Bu bir
sosyal-ihanet dokusudur. Þu ücretli köleliðe mahküm edilmiþ olan ve
kapitalistleri semizletmek için çalýþan iþçiler için, düzenin ve disiplinin
savunulmasý hayran kalýnacak bir þey deðil mi? Ve biz Ruslar, bu cinsten
menþevik söylevleri nasýl da iyi tanýrýz! Yýðýnlarýn sovyet iktidarýndan
yana olduðunu söylemek ne kadar da deðerli bir itiraf! Kendiliðinden

98 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
geliþmekte olan ve grevlerin devrimci rolünü anlamamak – ne burju-
vaca, inatçý ve yavan bir tutum! Evet, gerçekten, burjuva liberal gazete-
sinin Ýngiliz muhabiri, Bay Turati ve þürekâsýnýn artniyetlerini açýða vur-
muþ ve Bordiga yoldaþ ile Il Soviet gazetesindeki arkadaþlarýnýn ileri
sürdükleri taleplerin, [sayfa 123] Ýtalyan Sosyalist Partisinin, gerçekten Üçün-
cü Enternasyonalden yana olmak istiyorsa, Bay Turati ve þürekâsýný
saflarýndan kovmasý ve hem adýyla, hem eylemiyle bir komünist partisi
olmasý yolunda taleplerin haklýlýðýný doðrulamýþtýr.

IV. DOÐRU ÖNKOÞULLARDAN HAREKET


EDEREK VARILAN YANLIÞ SONUÇLAR

Ama Bordiga yoldaþ ve onun “sol” arkadaþlarý, Turati ve þüre-


kâsýnýn bu haklý eleþtirisinden, parlamentoya her türlü katýlmanýn ilke
olarak zararlý olduðu yanlýþ sonucunu çýkarýyorlar. Ýtalyan “sollarý”, bu
tezi desteklemek için en ufak bir kanýt ileri sürememektedirler. Onlar,
burjuva parlamentolarý, gerçekten devrimci bir tarzda kullanmanýn, pro-
leter devrimini hazýrlamaya yararlý olduðu þüphe götürmeyen bu kullan-
manýn uluslararasý örneklerini bilmezlikten geliyorlar, (ya da unutmaya
çalýþýyorlar). Bu “yeni” kullanmanýn nasýl olacaðýný bir türlü anlayama-
dýklarýný, parlamentarizmin “eski”, bolþevizme aykýrý kullanýlýþýna karþý
söylenip duruyorlar.
Ýþte onlarýn temel yanýlgýsý buradadýr. Komünizm, sadece parla-
menter alanda deðil, eylemin bütün alanlarýnda, Ýkinci Enternasyonalin
geleneklerini temeline kadar yýkan, (ama ayný zamanda, onun olumlu
olarak býraktýðý þeyleri muhafaza eden ve geliþtiren) yeni bir ilkeyi uygula-
malýdýr, (ve bu da uzun, sabýrlý, inatçý bir çalýþma olmadan yapýlamaz).
Örneðin, gazeteciliði ele alalým. Gazeteler, broþürler, bildiriler,
propaganda, ajitasyon ve örgütlendirme yolunda son derece gerekli bir
fonksiyonu yerine getirirler. Azbuçuk uygar bir ülkede, hiç bir yýðýn
hareketi, bir gazete cihazý olmadan yapýlamaz. Ve “liderlere” karþý bütün
baðýrýp çaðýrmalar, yýðýnlarýn saflýðýný liderlerin [sayfa 124] etkisinden
koruma yolunda verilen bütün vaatler, bizim bu iþ için burjuva en-
telektüel çevrelerden gelme insanlarý kullanmamýza engel olamayacaðý
gibi, bu iþ, kapitalist düzende gerekli olan burjuva demokratik “mülkiyet”
ortamý, atmosferi olmadan yapýlamaz. Burjuvazinin iktidardan uzaklaþ-
týrýlmasýndan ikibuçuk yýl sonra bile, siyasi iktidarýn proletaryaya geç-
mesinden ikibuçuk yýl sonra bile, çevremizde bu atmosferi, yýðýnlarýn
(köylüler ve zanaatçýlarýn) bu mülkiyet iliþkileri ortamýný, burjuva de-
mokratik ortamý görebilmekteyiz.

V. Ý. Lenin 99
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Parlamentarizm bir eylem biçimidir, gazetecilik bir baþka eylem
biçimi. Her iki durumda da, içerik, gerçekten komünist olabilir, yeter
ki, her iki alanda da militanlar gerçekten komünist olsunlar, gerçekten
proletaryanýn yýðýn partisi üyeleri olsunlar. Ama birinci alanda olduðu
gibi ikinci alanda da – ve kapitalist düzende, kapitalizmden sosyalizme
geçiþ döneminde hangi alanda olursa olsun, burjuva bir ortamdan gel-
me adamlarý kendi amaçlarý uðruna kullanabilmek için, burjuva aydýn-
larýn önyargýlarýnýn ve etkilerinin üstesinden gelebilmek için, küçük-
burjuva çevrenin direnmesini zayýf düþünmek ve sonra da onu tamamen
deðiþtirebilmek için, proletaryanýn yerine getirmesi gereken özel
görevlerin zorluklarýndan kaçýnmak olanaksýzdýr.
1914-1918 savaþýndan önce bütün ülkelerde, parlamentarizme
hücumlar yaðdýran burjuvalaþmýþ sosyalist parlamenterlerle alay eden,
onlarýn kariyerciliðini yeren vb. vb. sayýsýz anarþist, sendikalist ve aþýrý
“sol”un baþka tiplerini görmedik mi – ve bunlar gazetecilikleri ile, sendi-
kalardaki eylemleri ile, hiç de farklý olmayan bir burjuva kariyeri örneði
göstermiyorlar mýydý? Eðer yalnýz Fransa’yý zikredersek, Jouhaux ile
Merrheim gibi baylarýn örnekleri, bu bakýmdan tipik deðil midir?
Parlamentarizme katýlmayý “reddetmenin” çocukça [sayfa 125] olan
yaný þudur ki, bu “basit”, “kolay” ve devrimci olduðu iddia edilen bu
yoldan iþçi hareketi içinde burjuva demokratik etkilere karþý mücadele
gibi çetin bir sorunun “çözümlendiði” sanýlmaktadýr; oysa gerçekte
yapýlan þey kendi gölgesinden kaçmak, güçlüklere gözünü yummak,
laf kalabalýðýyla onlarýn çevresinde dolaþmak. En aþaðýlýk kariyerizm,
parlamenter arpalýklardan burjuvaca yararlanma, parlamenter eylemin
en göze batan biçimde dönüþümcü soysuzlaþtýrýlmasý, yavan küçük-
burjuva rutine alýþma, hiç þüphe yok ki, bütün bunlar, kapitalizmin her
yerde iþçi hareketi, dýþýnda olduðu gibi içinde de türettiði her zaman
görülen ve egemenlik saðlayan karakteristik sonuçlardýr. Ama (yok
olmasý çok uzun bir süreç gerektiren, ve köylülük, durmadan burjuva-
ziyi doðurduðuna göre, iktidardan düþtükten sonra bile uzun süre dire-
nen) bu kapitalizm ve onun yarattýðý burjuva atmosfer, çalýþmanýn ve
hayatýn istisnasýz bütün alanlarýnda, bir burjuva oportünizmi, bir þovenlik,
küçük-burjuva yavanlýðý vb. meydana getirir ki, bunlar, özünde hep
ayný þeylerdir ve birbirlerinden ancak önemsiz biçim deðiþiklikleriyle
ayrýlýr.
Siz kendinizi “korkunç derecede devrimci” sayýyorsunuz deðil
mi, sevgili boykotçular ve anti-parlamenterler, ama gerçekte, iþçi hare-
keti içinde burjuva etkilerine karþý mücadelenin pek önemli olmayan
zorluklarýndan korkmuþ bulunuyorsunuz, oysa burjuvazinin iktidardan

100 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
düþürülmesi ve siyasi iktidarýn proletaryaya geçiþi, ayný güçlükleri, hem
de bu sefer çok daha büyük boyutlarda karþýnýza dikecektir. Yarýn ya
da daha ertesi gün eðitiminizi tamamlamak, çok daha büyük boyutlarda
karþýnýza dikilecek olan ayný güçlüklerin üstesinden gelmeyi öðrenmek
zorunda kalacaðýnýzý hesaplamadan, çocuklar gibi bugün karþýnýza
dikilen küçük zorluklardan korktunuz.
Sovyetler iktidarý altýnda da, sizin partinize ve bizimkine, prole-
tarya partisine de daha büyük sayýda [sayfa 126] burjuva aydýnlar akýn
edecektir. Bunlar, sovyetlere, mahkemelere ve yönetim cihazlarýna da
gireceklerdir, çünkü sosyalizm ancak kapitalizmin yarattýðý insan mal-
zemesiyle kurulabilir; baþka malzeme yoktur. Burjuva aydýnlarý yok ilan
edemediðin gibi, yok da edemezsin; onlarý yenmek gerek, onlarý deðiþtir-
mek, yeniden döküm kalýbýna sokmak, yeniden eðitmek gerek; zaten
proleterleri de, küçük-burjuva önyargýlarýný, birdenbire, mucize kabilin-
den, Meryem Ananýn iþaretiyle, bir sloganla, bir karar ya da yasayla
terketmeyen ve bu önyargýlarýný ancak küçük-burjuva yýðýnlarýn etkile-
rine karþý uzun ve çetin bir yýðýn savaþý sonucu terkedebilen proleterle-
rin kendilerini de proletarya iktidarý temeli üzerinde, uzun vadeli bir
mücadele pahasýna yeniden eðitmek gerekir. Sovyet iktidarý altýnda da,
anti-parlamenterin, bugün, elin bir hareketiyle o kadar gururla, o kadar
kendini beðenmiþlikle, þaþkýnlýk ve çocukça davranýþla kendinden
uzaklara attýðý ayný sorunlar, sovyetlerin içinde, sovyet yönetim cihazý
içinde, sovyet “savunucularý” arasýnda yeniden doðarlar (Rusya’da bur-
juva baroyu ortadan kaldýrdýk ve iyi de ettik, ama ayný baro bizde “sovyet
savunucularý”[31] kisvesi altýnda yeniden ortaya çýkmaktadýr). Sovyet
mühendisleri arasýnda, sovyet öðretmenleri, ayrýcalýklý iþçileri, yani en
kalifiye olan ve sovyet fabrikalarýnda en iyi koþullar altýnda çalýþan iþçiler
arasýnda, durmadan burjuva parlamentarizmine özgü olumsuz özellik-
lerin tümünün, eksiksiz hepsinin doðduðunu durmadan görmekteyiz;
ve biz, ancak proletaryanýn örgüt ruhunun ve disiplininin dinlenme bil-
mez, kesintisiz, uzun ve inatçý bir mücadelesi iledir ki, yavaþ yavaþ bu
kötülüðün üstesinden gelmekteyiz.
Besbelli ki, burjuvazinin egemenliði altýnda, partimiz içindeki,
yani iþçi partisi içindeki burjuva alýþkanlýklarý yenmek çok “’zor”dur:
burjuva önyargýlarýn onarýlmaz [sayfa 127] biçimde ifsadýna uðramýþ, kýdemli
parlamenter liderleri partiden kovmak “zor”dur; mutlaka hizmetlerinden
yararlanýlmasý gereken belirli sayýda (bu sayý pek sýnýrlý olsa da) burju-
vaziden gelme insanlarý proleter disiplinine boyun eðdirmek “zor”dur;
burjuva parlamentosunda iþçi sýnýfýna gerçekten layýk olan bir proleter
devrimci grup kurmak “zor”dur; sosyalist parlamenterlerin, burjuva

V. Ý. Lenin 101
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
parlamentarizminin alçaltýcý alýþkanlýklarýna yakalanmalarýný önlemek
ve bunlarýn yýðýnlarý bilinçlendirme ve örgütlendirme görevini parlamen-
tonun üstünde tutmalarýný ve zamanlarýný bu yoldaki çalýþmalara has-
retmelerini saðlamak “zor”dur. Bu iþ, Rusya’da zordu, ve burjuvazinin
çok daha güçlü olduðu, burjuva demokratik geleneklerin vb. çok daha
güçlü olduðu Batý Avrupa’da ve Amerika’da çok daha zordur.
Ama bütün bu “güçlükler”, proletaryanýn, hem proleter devrim
sýrasýnda, hem de proletaryanýn iktidarý almasýndan sonra zaferini ger-
çekleþtirmek için, mutlaka çözümlemesi gereken tamamen ayný nite-
likteki sorunlarýn yanýnda çocuk oyuncaðýdýr. Gerçekten pek büyük
olan bu görevler yanýnda, proletarya iktidarý altýnda, milyonlarca köylüyü,
küçük patronu, yüzbinlerce memur ve müstahdemi, burjuva aydýný
eðitmek, bunlarýn hepsini proletarya devletine ve proleter yönetimine
tabi kýlmak, onlarýn burjuva alýþkanlýk ve geleneklerinin üstesinden gel-
mek gibi muazzam görevler yanýnda, burjuva egemenliði altýnda, bir
burjuva parlamentosunda gerçek bir proleter partisinin gerçekten
sosyalist hizbini kurmak çocuk oyuncaðýdýr.
Eðer “sol” anti-parlamenter arkadaþlar, daha þimdiden bu kadar
küçük bir zorluðu yenmesini öðrenmezlerse, proletarya iktidarýný ger-
çekleþtiremeyeceklerini, burjuva aydýnlarý ve burjuva kurumlarý [proleter
yönetimine] en büyük ölçüde tabi kýlamayacaklarýný ve deðiþtiremeye-
ceklerini [sayfa 128] kesin olarak söyleyebiliriz; ya da bunlar, eðitimlerini
acele tamamlamak zorunda kalacaklardýr, ve bu acele etme zorunlulu-
ðu, proletarya için zararlý olacak, onlarýn normalden çok yanlýþlýklar
yapmalarýna, ortalamanýn üstünde beceriksizlikler ve baþarýsýzlýklar
göstermelerine vb. neden olacaktýr.
Burjuvazi iktidardan düþürülmedikçe ve ondan sonra da küçük
iþletme ve küçük meta üretimi, tam olarak ortadan kalkmadýkça, burjuva
atmosferi, mülkiyet alýþkanlýklarý, küçük-burjuva gelenekleri, iþçi hareketi
dýþýnda olduðu gibi içinde de, sadece bir eylem kolunda, parlamenter
eylem kolunda deðil, ama zorunlu olarak toplumsal hayatýn bütün alan-
larýnda proletaryanýn çalýþmalarýna zarar verecektir. Ve ergeç hesabýný
mutlaka ödememiz gerekecek olan en büyük yanýlgý, bu alanlardan
herhangi birinde “can sýkýcý” þu veya bu göreve ya da zorluða sýrtýný
dönmek, ondan kaçmaktýr. Ýstisnasýz bütün eylem alanlarýnda çalýþmaya
kendini uydurmak gerekir, her zaman ve her yerde bütün güçlükleri,
bütün burjuva alýþkanlýklarý, gelenekleri ve rutini yenmek gerekir. Soru-
nu, baþka biçimde koymak ciddi bir tutum sayýlamaz, çocukça bir dav-
ranýþtýr.

12 Mayýs 1920

102 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
V.

Bu kitabýn Rusça yayýnýnda Hollanda Komünist Partisinin uluslar-


arasý devrimci politika planýnda bir bütün olarak davranýþýný, biraz ger-
çeðe aykýrý olarak anlattým. Bunun için bu fýrsattan yararlanarak Hol-
landalý yoldaþlarýmýzýn bu sorunla ilgili mektuplarýný aþaðýda yayýnlýyorum
ve, ayrýca, Rusça metinde kullanmýþ olduðum [sayfa 129] “Hollandalý kürsü
hatipleri (Tribünist) “ kelimeleri yerine “Hollanda Komünist Partisinin
bazý üyeleri” kelimelerini koyuyorum.

N. LENÝN

WÝJNKOOP’UN MEKTUBU

Moskova, 30 Haziran 1920


Sevgili Lenin Yoldaþ,
Biz, Üçüncü Enternasyonalin II. Kongresine gelen Hollanda de-
legasyonunun üyeleri, nezaketiniz sayesinde, “Sol” Komünizm, Bir Ço-
cukluk Hastalýðý adlý kitabýnýzý, Batý Avrupa dillerinde yayýnlanmadan
önce görebildik. Bu kitapta yer yer Hollanda Komünist Partisinin bazý
üyelerinin uluslararasý politikada oynadýklarý rolü doðru bulmadýðýnýzý
belirtiyorsunuz.
Bu böyle olmakla birlikte, bu üyelerin sorumluluðunun Komünist
Partisine yüklenmesini protesto etmek zorundayýz. Bu, gerçeðe tama-
men aykýrýdýr. Üstelik, bu, haksýzlýktýr da, çünkü Hollanda Komünist
Partisinin bu üyeleri, partimizin her günkü eylemine pek az katýlmakta
ya da hiç katýlmamaktadýrlar; üstelik bunlar, doðrudan doðruya, ya da
dolaylý olarak, Komünist Partisinin ve bu partinin organlarýnýn karþý
çýkmýþ olduklarý ve bugüne kadar en etkin biçimde karþý çýkmaya devam
ettikleri bu muhalefet sloganlarýnýn partimiz tarafýndan uygulanmasýný
saðlamaya çalýþmaktadýrlar.

Kardeþçe selamlar.
Hollanda Delegasyonu Adýna
D. I. Wijnkoop [sayfa 130]

1920 Nisan-Mayýsýnda yazýldý.


1920 Haziranýnda kitap halinde yayýnlandý.

V. Ý. Lenin 103
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Bu kitap, Komünist Enternasyonalin II. Kongresinin açýlýþý nedeniyle
yazýlmýþ ve delegelere sunulmuþtu. Genç komünist partilerin devrimci
mücadelelerinde doðru yolu bulmalarýný saðlamak ve ilk adýmlarýnda yapmýþ
olduklarý yanlýþlarý düzeltmek ve bütün ülkelerin komünistlerine zengin bolþevik
deneyini ve Bolþevik Partisinin strateji ve taktiklerini tanýtmak amacý taþýyordu.
Bu denemedeki en önemli öneri ve tezler, Komünist Enternasyonal II.
Kongresinin kararlarýnýn temelini oluþturdu.
Bu çalýþmalarýnýn notunu Lenin, Nisan 1920’de (elyazmalarý 27 Nisanda
hazýrdý) yazmýþtý ve “Ek”i, 12 Mayýsta kitabýn tashihlerini yaptýðý sýrada yazdý.
Kendisi, Kongrenin toplanma zamanýnda hazýr olmasýný saðlamak için, kitabýn
matbaaya verilmesini ve basýmýný denetledi.
Kitap halinde, Rusya’da, 12 Haziran 1920’de çýktý ve hemen hemen
ayný zamanda (Temmuz, 1920) Sovyet Rusya’da Fransýzca ve Ýngilizce olarak
basýldý. 1920’nin ikinci yarýsýnda Hamburg ve Berlin’de Almanca, Londra ve
New York’ta Ýngilizce, Paris’te Fransýzca ve Milano’da Ýtalyanca basýmý yapýldý.
Kasým 1920’de Büyük Britanya Komünist Partisi Yönetim Kurulu yayýnladýðý bir
broþürde, Lenin’in kitabýnýn basýmý ilan edilerek, þöyle denmekteydi.
“Komünist Partisi, Lenin’in eserlerinin belki de en önemlisini, ama

104 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
kuþkusuz en ilgincini yayýnlamýþ bulunuyor.
“’Sol’ Komünizm, Bir Çocukluk Hastalýðý zaman zaman sert
anlaþmazlýklara yol açan, çok tartýþmalý sorunlarý içeren bir kitap olmasý
nedeniyle, iþçi hareketi içindeki bütün aktif kimseler için mutlaka gereklidir.
    “Lenin, devrimci taktikleri ayrýntýlarýyla araþtýrmakta ve
parlamentarizm, Komünist Partisinin Ýþçi Partisiyle iliþkileri, sendikalar ve
Ýngiltere’deki genel durum gibi sorunlara cesaretle eðilmektedir. Yalnýz bununla
da kalmamakta, Kýta Avrupasýnýn çeþitli partilerinin programlarý, siyasetleri ve
eylemlerini eleþtirici bir gözle incelemekte, okuyucuya uluslararasý durumun
görünümünü vermektedir, bu nedenle zamanýmýzýn yoldaþlarýna çok yararlýdýr.
“Kuþku yok ki, kitap, öðretiye pek büyük bir açýklýk getirecek ve istenen
birliðin saðlanmasý yolunda maddi destek olacaktýr.”
Lenin’in “Sol” Komünizm’i geniþ ölçüde yaygýnlaþmýþtýr; yayýmýnýn
kýrkýncý yýldönümü nedeniyle toparlanan tamamlanmamýþ verilere göre,
kapitalist ülkelerde, kitabýn 16’si Ýngilizce olmak üzere 22 dilde, 106 basýmý
yapýlmýþtýr.
Bu kitabýn elyazýlarý, Lenin’in kendi yazýsýyla düzeltilmiþ daktilo edilmiþ
bir örneði ile birlikte Parti Merkezinin Marksizm-Leninizm Enstitüsü Arþivlerinde
bulunmaktadýr. Elyazmalarýnda “(Marksist Strateji ve Taktikler Üzerine Popüler
Bir Tartýþma Giriþimi)” adý altýnda bir alt baþlýk vardýr ve bunu, Lloyd George’a
alaylý bir ithaf izlemektedir: “Bu küçük kitabý, hemen hemen marksist, ve
herhalde bütün dünyanýn komünist ve bolþevikleri için son derece yararlý 18
Mart konuþmasýna bir saygý armaðaný olarak çok saygýdeðer Mr. Lloyd George’a
ithaf ediyorum.” Lenin hayatta iken kitapta yayýnlanan basýmlarýnda altbaþlýk
ve ithaf bulunmamaktadýr. – s. 3.
[2]
Lena olaylarý. 1912 Nisanýnda Sibirya’daki Lena Altýn Madenlerinde,
iþçiler, Çarýn askeri birlikleri tarafýndan kitle halinde öldürülmüþlerdi. – s. 18.
[3]
Longuettisme. – Jean Longuet’nin yönettiði Fransa Sosyalist Partisi
içindeki merkezci akým. Birinci Dünya Savaþýnda longuettistler barýþcý bir tutumu
benimsediler. Rusya’da Ekim Sosyalist devriminin zaferinden sonra proletarya
diktatörlüðünden yana olduklarýný ilan ettiler; 1920 Aralýðýnda longuettistler
“Ýkibuçukuncu” diye nitelendirilen enternasyonale katýldýlar ve bu enternasyonal
daðýldýktan sonra Ýkinci Enternasyonale yeniden girdiler. – s. 19.
[4]
Independent Labour Party (Ýngiltere Baðýmsýz Ýþçi Partisi). – 1893’te
kurulmuþtur. Baþýnda James Keir-Hardie, R. MacDonald ve baþkalarý
bulunuyordu. 1914’te, ilkönce savaþa karþý vaziyet aldý (13 Aðustos Manifestosu).
Ama 1915 Þubatýnda baðýmsýzlar, Antant ülkeleri sosyalistlerinin Londra
Konferansý tarafýndan alýnmýþ olan kararýna katýldýlar. 1919’da Üçüncü
Enternasyonalin kurulmasýndan sonra, sola dönmüþ olan parti kitlelerinin baskýsý
altýnda, Ýkinci Enternasyonalden ayrýldýlar. 1921’de baðýmsýzlar, Ýkibuçukuncu
Enternasyonale giriyorlar ve bunun daðýlmasýndan sonra da yeniden Ýkinci
Enternasyonale katýlýyorlar. Ayný yýl içinde, Partinin sol kanadý ayrýlarak, Büyük
Britanya Komünist Partisiyle birleþti. – s. 19.
[5]
Fabianlar. – Fabian Society’nin (Fabian Derneði) üyeleri. 1884’te
kurulan ve adýný Cunctator (savaþý ýlýmlý kýlan) diye anýlan Romalý General

V. Ý. Lenin 105
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Fabius’tan alan dönüþümcü Ýngiliz örgütü. Fabian Derneði, daha çok,
proletaryanýn sýnýf mücadelesinin gereðini reddeden, proleter devrimine kesin
olarak karþý çýkan ve küçük dönüþümlerle kapitalizmden sosyalizme derece
derece geçilebileceðini iddia eden burjuva entelektüellerin örgütüydü. Bu
dernek, Ýþçi Partisi kurulduktan sonra ona katýldý. Fabian Society, Lenin’e göre,
“liberal iþçi oportünizminin ve siyasetinin en mükemmel ifadesiydi”. – s. 19.
[6]
Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisi. – Bu parti, Nisan 1917’de
kurulmuþtur. Ekim 1920’de Halle Kongresinde bu parti içinde bir bölünme
oldu. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda, partinin üyelerinin büyük bir kýsmý Alman Komünist
Partisine katýldýlar. Geri kalanlar eski Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisi
adýný muhafaza eden bir parti kurdular. 1922’de, baðýmsýzlar, Alman Sosyal-
Demokrat Partisine yeniden katýldýlar. – s. 20.
[7]
Bkz: Lenin’in, “Alman Ýþçi Hareketinde Taklit Edilmemesi Gereken
Þeyler” baþlýklý yazýsý (Seçme Eserler, Ýngilizce, New York, 1943, c. IV, s. 334-
38). – s. 25.
[8]
Spartakistler. – Ocak 1916’da Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda kurulan
Spartakus Ligasý üyeleri. Birinci Dünya Savaþýnýn baþýnda K. Liebknecht, R.
Luxemburg, F. Mehring ve C. Zetkin gibi sol Alman sosyal-demokratlarý
tarafýndan örgütlendirildi. Bu örgüt, Alman iþçi hareketinin tarihinde önemli ve
olumlu bir rol oynamýþtýr. Ocak 1916’da sol Alman Sosyal-Demokratlarý
Konferansýnda, bu grup, R. Luxemburg’un kaleme aldýðý, uluslararasý sosyal-
demokrasinin görevlerini tanýmlayan tezleri kabul etti. Bu grup, yýðýnlar arasýnda,
emperyalist savaþa karþý, devrimci bir propaganda yürütüyor, Alman
emperyalizminin ilhak politikasýný ve sosyal-demokrasinin liderlerinin ihanetini
suçluyordu. Alman “sollarý”, Lenin tarafýndan bazý noktalarda eleþtirilmiþtir.
(Bkz: “Junius’un Broþürü Hakkýnda”, “Proleter Devrimin Askeri Programý”, Bütün
Eserleri, Rusça, c. 22 ve 24.) 1917’de “Enternasyonal Grubu”, bir merkezci
örgüt olan Almanya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Partisine, kendi örgütünü
muhafaza ederek katýldý. Almanya’da 1918 Kasým Ýhtilâlinden sonra
“baðýmsýzlar”dan ayrýldý ve ayný yýlýn aralýk ayýnda Alman Komünist Partisini
kurdu. – s. 25.
[9]
Labouristes sözcüðüyle, Lenin, Ýngiliz Ýþçi Partisi üyelerini kastediyor.
Labour Party 1900 yýlýnda, sendikalarýn, sosyalist örgüt ve gruplarýn,
parlamentoda iþçi temsilini saðlamak üzere aralarýnda birleþmeleriyle kuruldu.
Baþlangýçta “Ýþçi Temsil Komitesi” adýný taþýyan bu gruplaþma 1906’da Labour
Party (Ýþçi Partisi) adýný aldý. – s. 29.
[10]
Kerenski. – Büyük Ekim Sosyalist Devriminin iktidardan düþürdüðü
Rusya burjuva Geçici Hükümetinin baþbakaný.
Kolçak ve Denikin yabacý müdahale kuvvetlerinin yardýmýyla karþý-
devrimci ordulara kumanda etmiþler, Sovyet Cumhuriyetine karþý iç savaþ
açmýþlardýr. – s. 31.
[11]
Kadetler (Anayasacý Demokrat Parti). – Rusya liberal burjuvazisinin
baþlýca partisi. Kadetler, bir yandan “halkýn özgürlüðünün” partisi olduklarýný
ilan ederken, öte yandan otokratik iktidarla, çarlýðý bir meþruti krallýk halinde
muhafaza etmek için uzlaþma arýyorlardý. – s. 31.

106 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
[12]
Volapik. – Johann Martin Schlyer adýnda bir Güney Almanýn 1879’da
meydana getirdiði suni bir dil. Pek ilgi görmemiþtir. – s. 35.
[13]
Hollandalý “Tribünistlar”. – 1907’den beri De Tribune adýndaki
gazeteyi yayýnlayan Hollanda Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin solcu unsurlarý,
Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinden çýkarýlýnca, 1909’da kendi partilerini kurdular
(Hollanda Sosyal-Demokrat Partisi). Bunlar Hollanda isçi hareketinin sol kanadýný
temsil ediyorlardý ve 1918’de Hollanda Komünist Partisinin kurulmasýna katkýda
bulundular. De Tribune gazetesi 1909’dan l9l8’e kadar Hollanda Sosyal-Demokrat
Partisinin organýydý, 1918’den sonra Komünist Partisinin organý oldu. – s. 36.
[14]
Horner, Anton Panekoek’in takma adý. – s. 37.
[15]
Kommunistische Arbeiterzeitung (Komünist Ýþçi Gazetesi). – 1919’da
Alman Komünist Partisinden ayrýlan “sol” komünistler (Spartakistler) grubunun
organý. Gazete 1919’dan 1927’ye kadar yayýnlandý. Alman “sol” komünistleri,
kendilerini, sekter taktiklerini terk ederek Almanya Komünist Partisine katýlmaya
davet eden Üçüncü Enternasyonalin III. Kongresi kararýna uymadýlar, bu yüzden
de Üçüncü Enternasyonalden ihraç edildiler. Sonralarý “sol” komünistlerin
liderleri soysuzlaþarak karþý-devrimci oldular. – s. 37.
[16]
Trudovikler. – Birinci Devlet Dumasýnýn köylü üyeleri tarafýndan Nisan
1906’da kurulan bir küçük-burjuva demokratlar grubu. Trudovikler grubu, her
dört Dumada da varlýðýný sürdürmüþtür. 1914-19 emperyalist savaþý sýrasýnda
Trudovikler þoven bir tutum benimsediler, ve Þubat 1917 Burjuva Demokratik
Devriminden sonra kulaklarýn çýkarlarýnýn sözcüsü oldular ve karþý-devrim
tarafýný tuttular. – s. 40.
[17]
1917 Þubat Devriminden baþlayarak 1919’a kadar Bolþevik Partisinin
üye sayýsý þöyle artmýþtýr: Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi (Bolþevik) VII.
Konferansý sýrasýnda (Nisan 1917 konferansý) 80 bin üye; Rusya Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisi (Bolþevik) VI. Kongresinde (Temmuz-Aðustos 1917) 240 bine yakýn;
Rusya Komünist (Bolþevik) Partisi VII. Kongresinde (Mart 1918) 270 bin ve
Rusya Komünist (Bolþevik) Partisi VIII. Kongresinde (Mart 1919) 313.766. – s.
43.
[18]
Bkz: Lenin, Bütün Eserleri, 4. baský, Rusça, c. 30, s. 230-251. – s. 49.
[19]
Marx and Engels, Selected Corespondance, Moscow 1965, s. 132. –
s. 30.
[20]
International Workers of the World (IWW) (Dünya Sanayi Ýþçileri).
– 1905’te kurulan bir Amerikan iþçi örgütü. Eylemi, belirgin anarko-sendikalist
nitelik taþýyordu: bu örgüt, proletaryanýn siyast mücadelesinin gereðini kabul
etmiyor, proleter partisinin yönetici rolünü, kapitalizmin devrilmesi için silahlý
ayaklanmanýn ve proletarya diktatörlüðü uðruna mücadelenin gereðini
reddediyordu. IWW, Amerikan Ýþçi Federasyonu sendikalarýnda çalýþmayý
reddetti ve sonralarý da, soysuzlaþarak, iþçilerin üzerinde hiç bir etkisi olmayan
sekter bir anarko-sendikalist grup haline geldi. – s. 52.
[21]
Ýtalyan Sosyalist Partisi. – 1892’de, Ýtalyan Ýþçi Partisi adý ile kuruldu
ve 1895’de Ýtalyan Sosyalist Partisi adýný aldý. Bu partideki sol kanat, büyük
Sosyalist Ekim Devriminden sonra güç kazandý ve Ocak 1921’de Liverno
Kongresinde, sollar, parti ile iliþkilerini kestiler, kendi kongrelerini toplayarak

V. Ý. Lenin 107
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
Ýtalyan Komünist Partisini kurdular. Faþist diktatörlük yýllarýnda Sosyalist Parti
içinde bir sol kanat etkisi geliþti, ve 1934’te Sosyalist Partisi, Ýtalyan Komünist
Partisi ile birleþik hareket konusunda bir anlaþmaya vardý. Bu anlaþma Ýkinci
Dünya savaþýndan önce ve sonra iki parti arasýnda iþbirliðinin temelini teþkil
etmiþtir. Amerikan emperyalizminin çýkarlarýna hizmet eden Saragat’ýn lider-
liðini ettiði bir saðcý grup Ocak 1947’de Sosyalist Partiden çekildi ve Ýtalyan
Ýþçileri Sosyalist Partisini kurdu. – s. 66.
[22]
Blankistler. – Fransýz devrimcisi Louis Auguste Blanqui’nin (1805-
81) izinde yürüyenlerdir. Marksizm-leninizmin klasikleri, bir yandan Blanqui’yi
büyük bir devrimci ve sosyalist olarak kabul ederken, sekter ve komplocu
eylem yöntemlerinden ötürü onu eleþtirmiþlerdir. Lenin þöyle yazar: “Blankizm,
sýnýf savaþýný reddeden bir teoridir. Blankizm, proletaryanýn sýnýf savaþýyla deðil,
bir küçük aydýn azýnlýðýnýn komplolarýyla insanlýðýn ücret köleliðinden
kurtulmasýný ummaktadýr.” (Bkz-. V. Ý. Lenin, “Kongrede Varýlan Sonuçlarýn
Özeti”, Seçme Eserler, 4. Rusça baský, c. 10, s. 360.) – s. 67.
[23]
Friedrich Engels, “Muhaceret Literatürü, Paris Komününden Ötürü
Göç Etmiþ Bulunan Blankistlerin II. Programý” (Karl Marx ve Friedrich Engels,
Seçme Eserler, Almanca baský, Berlin, c. XVIII, s. 533) – s. 68.
[24]
Lenin, F. Engels’in F. Sorge’ye 29 Kasým 1886 tarihli mektubunu
kastetmektedir. Engels, bu mektubunda, Amerika’ya sýðýnmýþ olan Alman
Sosyal-Demokrat mültecilerini eleþtirerek, teorinin, bunlar için “bir eylem
kýlavuzu olmayýp, bir dogma olduðunu” yazmaktadýr. – s. 73.
[25]
N. G. Çerniþevski, Seçme Ýktisadi Yazýlar, Rusça baský, 1948, c. II, s.
550. – s. 73.
[26]
British Socialist Party (Ýngiliz Sosyalist Partisi). – Sosyal-Demokrat
Federasyonla diðer sosyalist gruplarýn birleþmesi sonucunda 1911’de
Manchester’de kuruldu. Hyndman, Quelch, Mann ve ötekiler tarafýndan yönetilen
parti, propagandasýný marksist bir zihniyetle yürütüyordu. Üyelerinin azlýðý ve
emekçi yýðýnlarla baðlantý kuramamasý bu örgüte sekter bir karakter vermiþtir.
– s. 81.
[27]
Socialist Labour Party (Sosyalist Ýþçi Partisi). – Sosyal-Demokrat
Federasyonu terkeden bir sol sosyal-demokrat tarafýndan 1903’te kurulmuþtur.
South Wales Socialist Society (Güney Galler Ülkesi Sosyalist Derneði). Daha
çok Galli madencilerden kurulu dar bir gruplaþma.
Workers’ Socialist Federetion (Ýþçi Sosyalist Federasyonu). – Daha çok
“Kadýnlarýn Seçim Haklarýný Savunma Derneði”nden gelme kadýn üyelerden
kurulu az sayýda üyesi bulunan örgüt. Bu “sol” örgütler Büyük Britanya Komünist
Partisi kurulduðu zaman (kuruluþ kongresi 31 Temmuz 1 Aðustos 1920’de
yapýldý), bu partiye katýlmayý reddettiler, çünkü, partinin programýnda
parlamenter seçimlere katýlmaya ve Labour Party’ye katýlmaya davet niteliðinde
maddeler vardý. Güney Galler Sosyalist Derneði ve Ýþçi Sosyalist Federasyonu
(ki bu iki örgüt adlarýný deðiþtirerek sýrasýyla Komünist Ýþçi Partisi ve Komünist
Partisi adlarýný almýþlardý) Büyük Britanya Komünist Partisinin Ocak 1921
kongresinde bu parti ile birleþtiler ve parti, Büyük Britanya Birleþik Komünist
Partisi adýný aldý. Sosyalist Labour Party’nin yöneticileri katýlmayý reddettiler. –
s. 81.

108 V. Ý. Lenin
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý
[28]
Dreyfus davasý. – 1894’de Fransa’da gerici-kralcý askeri klik tarafýndan
Fransýz Genelkurmayýnda bir Yahudi subay olan Dreyfus’a karþý tertip edilen
bir dava. Sahte belgelere dayanýlarak casusluk ve vatana ihanetle suçlanan
Dreyfus müebbet hapis cezasýna mahküm edilmiþti. Mahkumiyet hükmünün
yeniden gözden geçirilmesi için yapýlan geniþ kampanya, cumhuriyetçilerle
kralcýlar arasýndaki çetin mücadelenin damgasýný taþýyordu ve 1906 yýlýnda
Dreyfus’un beraati ile sonuçlandý. – s. 108.
[29]
Kapp-Luttwitz Darbesi. – Almanya’da Mart 1920’de Kapp, Luttwitz
ve baþka kralcýlarýn giriþtikleri bir karþý-devrimci hükümet darbesi. Berlin
iþçilerinin enerjik karþý koymasý sayesinde komplo birkaç gün içinde bastýrýldý.
– s. 119
[30]
Augias’ýn ahýrlarý, ahlaksýzlýðýn ve pisliklerin yýðýldýðý yer anlamýna
kullanýlýr. Yunan mitolojisine göre Augias’ýn ahýrý 30 yýl temizlenmeden býrakýlmýþ
ve Meraklis tarafýndan bir günde temizlenmiþtir. – s. 121.
[31]
“Sovyet” “avukatlarý”. – Þubat 1918’de Ýþçi, Asker, Köylü ve Kazak
Vekilleri Sovyetlerine baðlý olarak teþkil eden avukatlar kollegyumlarý. Bunlar
Ekim 1920’de feshedilmiþtir. – s. 127.

V. Ý. Lenin 109
“Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý