You are on page 1of 23

1

LOGOTYP

spis treci
1. LOGOTYP 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 forma podstawowa znak graficzny forma podstawowa z hasem forma podstawowa z hasem w jzyku angielskim i rosyjskim formy uzupeniajce logotyp na siatce moduowej pole podstawowe logotypu pole ochronne logotypu to znaku marki warianty logotypu w odcieniach szaroci warianty logotypu achromatyczne warianty logotypu monochromatyczne kolorystyka Cmyk, Pantone, Rgb podzia kolorystyczny znaku graficznego wielkoci minimalne typografia podstawowa typografia uzupeniajca 9 10 11 12 13 14 15 16 1719 20 21 22 23 24-25 26 27 28

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.01
forma podstawowa
Logotyp Marki Radom to podstawowa forma identyfikacji wizualnej, budujca wraz z kanaem komunikacji wspomagajcej (dziaania promocyjne i reklamowe) wizerunek marki zgodnie z przyjt strategi. Znak graficzny wyprowadzony zosta z litery R poprzez rwnolege naoenie kolorowych linii zyskujc tym samym perspektyw, od zewntrz do wewntrz , od ogu do szczegu , ktra nabiera nowych znacze w kontekcie bogatej i rnorodnej oferty Marki Miasta Radomia.

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.02
znak graficzny
Znak graficzny moe by stosowany bez znaku sownego samodzielnie, w okrelonych sytuacjach, np. jako gadet bd wwczas, gdy w jego pobliu wystpuje pena wersja logotypu.

10

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.03
forma podstawowa z hasem
Logotyp moe wystpowa w formie podstawowej bez hasa, bd z hasem sia w precyzji w cile okrelonych proporcjach.

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

11

1.04
forma podstawowa z hasem w jzyku angielskim i rosyjskim
Logotyp zosta zaprojektowany w dwch wersjach obcojzycznych: angielskiej i rosyjskiej.

power in precision

12

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.05
formy uzupeniajce
System Identyfikacji Wizualnej Marki Radom dopuszcza stosowanie jednokolorowych wersji symbolu. Zaleca si jednak, aby wszdzie tam, gdzie jest to moliwe stosowa znak w podstawowej wersji kolorystycznej, a jeeli konkretna sytuacja nie pozwala na takie rozwizanie, naley zastosowa znak w zaprezentowanych na ilustracji uzupeniajcych wersjach kolorystycznych.

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

13

1.06
logotyp na siatce moduowej
Siatka moduowa okrela podstawowe proporcje i wielkoci w budowie logotypu. Stosowana jest w przypadku odwzorowania logotypu marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemoliwe. Moduem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku rwnym 1/3 wysokoci litery R.

modu konstrukcyjny kwadrat o boku rwnym 1/3 wysokosci litery R

14

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.07
pole podstawowe logotypu
Pole podstawowe logotypu definiuje minimalny zamknity obszar, w ktrym logotyp moe by uyty. Do wyznaczenia pola podstawowego uyto moduu konstrukcyjnego kwadratu o boku rwnym 1/2 wysokoci litery R.

konstrukcja pola podstawowego logotypu modu konstrukcyjny kwadrat o boku rwnym 1/2 wysokosci litery R

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

15

1.08
pole ochronne logotypu
Pole ochronne definiuje obszar wok logotypu, w ktrym nie moe pojawi si adna obca forma, zarwno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego uyto moduu konstrukcyjnego kwadratu o boku rwnym 1/2 wysokoci litery R.
konstrukcja pola ochronnego logotypu modu konstrukcyjny kwadrat o boku rwnym 1/2 wysokosci litery R pole logotypu z claimem pole ochronne

przykad poprawnego zastosowania pola ochronnego

16

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.09
ta znaku marki
Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne te jednorodnych, na jakich mona stosowa logotyp. Podstawowym tem jest to w kolorze biaym. Dopuszcza si stosowanie logotypu na tle czerwonym, czarnym oraz szarym (okrelonym w niniejszym manualu), znak wystpuje wtedy w wersji monochromatycznej.
to biae, znak marki kolor CMYK , Pantone

UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.

to czarne, znak marki kolor biay

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

17

1.09
ta znaku marki
UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.

to granatowe: C-100 M-80 Y-0 K-0, Pantone 287C, znak marki kolor biay

to niebieskie: C-70 M-15 Y-0 K-0, Pantone 2995C, znak marki kolor biay

18

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.09
ta znaku marki
UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.

to czerwone: C-0 M-90 Y-100 K-0, Pantone 1788C, znak marki kolor biay

to pomaraczowe: C-0 M-60 Y-100 K-0, Pantone 021C, znak marki kolor biay

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

19

1.10
warianty logotypu w odcieniach szaroci
Warianty kolorystyczne logotypu maj zastosowanie w tych obszarach komunikacji marki, w ktrych wykorzystanie wersji penokolorowej jest niemoliwe ze wzgldw technologicznych (na przykad toczenie, grawerunek, druk jednokolorowy itp.). UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.

warianty w odcieniach szaroci (pozytyw / kontra) (40% black, 60% black, 80% black, 100% black)

20

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.11
warianty logotypu achromatyczne
UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.

warianty achromatyczne (pozytyw / kontra) czarne (100% black)

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

21

1.12
warianty logotypu monochromatyczne
Dopuszcza si stosowanie logotypu w wariantach jednobarwnych (monochromatycznych), ale tylko w obrbie przedstawionej na stronie kolorystyki. UWAGA ! Prostokty opisujce znaki nie stanowi ich integralnej czci symuluj jedynie to.
pozytyw negatyw

warianty granatowe

warianty niebieskie

warianty czerwone

warianty pomaraczowe

22

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.13
kolorystyka logotypu CMYK, PANTONE, RGB
Na stronie przedstawiono parametry kolorystyczne znaku marki w zalenoci od wybranej techniki reprodukcji. UWAGA ! Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacj kolorw z drukarki laserowej i suy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory naley dobiera wedug podanych na karcie wartoci.

granat:
C - 100 / M - 80 / Y - 0 / K - 0 PANTONE 287 C R - 3 / G - 78 / B - 162

niebieski:
C - 70 / M - 15 / Y - 0 / K - 0 PANTONE 2995 C R - 41 / G - 170 / B - 226

czerwony:
C - 0 / M - 90 / Y - 100 / K - 0 PANTONE 1788 C R - 239 / G - 66 / B - 35

pomaraczowy:
C - 0 / M - 60 / Y - 100 / K - 0 PANTONE ORANGE 021 C R - 245 / G - 130 / B - 32

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

23

1.14
podzia kolorystyczny znaku graficznego
Pozycjonowanie Marki Radom jako centrum techniki precyzyjnej opartej na przedsibiorczoci (inwencji) ludzi, w ktrym panuje zdrowe podejcie do pracy i ycia zostao symbolicznie wpisane w projekt logotypu Marki Radom. Kolorystyka znaku graficznego przekada si na poszczeglne kompetencje Marki Radom i identyfikuje poszczeglne sektory dziaalnoci miasta (gospodarka, kultura i edukacja, turystyka i sport, spoeczestwo). Podzia kolorystyczny znaku graficznego zgodnie z kompetencjami marki: Granatowy kolor, ktremu przypisane s kompetencje takie jak pewno siebie, dominacja. W rzeczywistoci charakteryzuje spoeczestwo miasta Radomia oraz dziaalno jednostek miejskich z Urzdem Miejskim na czele. Niebieski kolor, ktremu przypisane s kompetencje takie jak struktura, porzdek, kontrola. W rzeczywistoci charakteryzuje kultur i edukacj. Czerwony kolor, ktremu przypisane s kompetencje takie jak aktywno, energia, potencja. W rzeczywistoci charakteryzuje gospodark i inwestycje. Pomaraczowy kolor, ktremu przypisane s kompetencje takie jak rwnowaga, komfort, ochrona. W rzeczywistoci charakteryzuje turystyk i sport. Powysze przyporzdkowanie kolorw do poszczeglnych kompetencji i sektorw dziaalnoci miasta odpowiada pozycjonowaniu Marki Radom, zgodnie z ktrym najwaniejszym celem stojcym przed Mark Radom jest wiksza aktywno i wykorzystanie potencjau miasta.

24

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.14
podzia kolorystyczny znaku graficznego
Podzia kompetencji Marki Radom:

Komfort, ochrona, rwnowaga

Przyporzdkowanie kompetencji Marki Radom do poszczeglnych sektorw:

spoeczestwo kultura i edukacja gospodarka i inwestycje turystyka i sport

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

25

1.15
wielkoci minimalne logotypu
Uycie logotypw mniejszych ni podane poniej moe spowodowa utrat ich czytelnoci. UWAGA! Wymiary podane w milimetrach (mm).

wielkosc minimalna dla logotypw

26

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.16
Neo Sans Pro Regular claim (haso) w logotypie

sia w precyzji
Neo Sans Pro Bold tytu, rdtytu

typografia podstawowa
Podstawowymi fontami Marki Radom jest rodzina Neo Sans Pro w odmianach. Przy tworzeniu przekazu naley dba o jego czytelno. Haso powinno by pisane zdecydowanie wikszym krojem ni pozostae bloki tekstowe.

ABCDEFGHIJKL MNOPRSTUWXYZ abcdefghijkl mnoprstuwxyz


Neo Sans Pro Regular tekst, tabele

ABCDEFGHIJKL MNOPRSTUWXYZ abcdefghijkl mnoprstuwxyz


27

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej

1.17
typografia uzupeniajca
W przypadku komunikacji internetowej i w edytorach tekstu mona stosowa zamiennik systemowy Arial CE.

Arial CE Bold tytu, rdtytu, haso

ABCDEFGHIJKL MNOPRSTUWXYZ abcdefghijkl mnoprstuwxyz


Arial CE Regular tekst, tabele

ABCDEFGHIJKL MNOPRSTUWXYZ abcdefghijkl mnoprstuwxyz


28

Radom, Sia w precyzji ksiga indentyfikacji wizualnej