ြပည် ထာင်စသမတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ

ာ ရးနှင့
် အခွနဝ
် န် ကီးဌာန
ဝန် ကီးရး
အမိန့
် ကာ်ြငာစာ
အမှတ် ၊ ၁၀၂ / ၂၀၁၂

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၃ ခနှစ် ၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၈ ရက်
(၂၀၁၂ ခနှစ် ၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)

ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနသည် ၀င်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ
အပ်နှင်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်
ေအာက်ပါ နည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း ၁
အမည်၊ အကျိုးသက်ေရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

(က) ဤနည်းဥပေဒများကို ဝင်ေငွခွန်နည်းဥပေဒများ ဟုေခါ်တွင် ေစရမည်။
(ခ)

ဤနည်းဥပေဒများသည် ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃ ဘ ာနှစ်မှစ၍ အကျိုးသက်ေရာက်
ေစရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၀င်ေငွခွန်ဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း

အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည့်အြပင် “ဥပေဒ”ဆိုသည့် စကားရပ်သည် “ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒ”ဟု
အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။
အခန်း ၂
အိမ်ေထာင်ဖက် နှင့် သားသမီးအတွက် သက်သာခွင့်
၃။

(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)(ခခ)ပါ အိမ်ေထာင်ဖက် ဆိုရာတွင်
ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း မည်သည့် အချိန်၌မဆို မိမိနှင့် အတူေနသည့် သို့မဟုတ် မိမိက
စရိတ်ေထာက်ပံ့ထားရသည့် အိမ်ေထာင်ဖက် တစ်ဦးတည်းကုိ ဆိုလို ြခင်းြဖစ်သည်။

-

-2 သို့ရာတွင် ယင်းအိမ်ေထာင်ဖက်သည် မိမိကိုယ်တိုင် ထိုဝင်ေငွနှစ်အတွင်း ဝင်ေငွခွန်
ထိုက်သင့်သည့် ဝင်ေငွ မရရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)(ခခ) ပါ သားသမီးဆိုရာတွင် ဝင်ေငွနှစ်
အတွင်း မည်သည့် အချိန်၌မဆို မိမိက ေထာက်ပံ့ထားရသည့် ေအာက်ပါအချက်
အလက်များ အားလုံးနှင့် ညီညွတ်ေသာ သားသမီး အရင်း၊ လင်ပါ၊ မယားပါသား
သမီးနှင့် ဥပေဒတစ်ခုခုနှင့်အညီ ေမွးစားသည့် သားသမီးတို့ကိုဆို ြခင်းြဖစ်သည်(၁)

အိမေထာင်

မရှိ ြခင်း၊

(၂)

ဝင်ေငွခွန်ထိုက်သင့်သည့် ဝင်ေငွ မရရှိ ြခင်း၊

(၃)

အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည့်ေသးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အသက် ၁၈နှစ် ြပည့်ြပးီ ေသာ်
လည်း ပညာသင် ြကားလျက်ရှိ ြခင်း။
ရှင်းလင်းချက်။

ပညာသင် ြကားလျက်ရှိ ြခင်းဆိုရာတွင် စာသင်

ေကျာင်း၊ တက္က သိုလ်၊ ေကာလိပ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ား ပညာသင် ြကားေရးဌာန
တစ်ခုခုတွင် အချိန် ြပည့် ပညာသင် ြကားလျက်ရှိ ြခင်း သို့မဟုတ် အသက်
ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ လုပ်ငန်းတွင် အရည်အချင်း ြပည့်စုံေရးအတွက်
အလုပ်သင် စည်းကမ်းအရ အလုပ်သင်လျက် ရှိြခင်း တို့ပါဝင်သည်။
(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပါ သက်သာခွင့်များခွင့် ြပုရာတွင် ဝင်ေငွရလမ်း တစ်ခုထက် ပိုမို
ရှိလျှင် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းအနည်းဆုံး ြဖစ်သည့် ဝင်ေငွမှစတင်၍ ဝင်ေငွခွန်နှုန်းများရာ သို့
အဆင့်ဆင့် ခုနှိမေပးရမည်


အခန်း ၃
စုေဆာင်းေငွအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် နှင့် သက်သာခွငမ့် ျား

၄။

(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၃)ပါ ဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစေသာ
ရေငွတစ်ရပ်ရပ်ဆိုသည်မှာ ေငွစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပေဒအရ နိုင်ငံပိုင် ေငွစုဘဏ်ရှိ
စုေဆာင်းေငွအေပါ်တွင် ြဖစ်ေစ၊ ေငွစုလက်မှတ် ြဖင့် စုေဆာင်းေငွအေပါ်တွင်
ြဖစ်ေစ ရရှိသည့် အတိုးေငွ ြဖစ်သည်။
(ခ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)(ဃဃ)ပါ ေငွစုေဆာင်း ြခင်းအတွက်
ထည့်၀င်ေငွ ဆိုသည်မှာ လူမှုဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွသို့ ထည့်၀င်ေငွ အားလုံး ြဖစ်သည်။

-3 အခန်း ၄
အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွ တွက်ချက်စည်း ြကပ်ြခင်း
၅။

(က) မည်သူမဆို

အေခ
ြ ပစ္စည်းတစ်ခု

သို့မဟုတ်

တစ်ခုထက်ပို၍

ေရာင်းချခ
ြ င်း၊

လဲလှယ်ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လွှဲေပ
ြ ာင်းြခင်း ြပုလုပ်လျှင်
ယင်းသို့ ြပုလုပ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း တန်ဖိုးစုစေပါင်

းသည် အခွန်ေပးေဆာင်
ထိုက်ေသာ တန်ဖိုးရှိသည့်အ ြပင် ြမတ်စွန်းေငွရှိပါက ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာကို ြမို့နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ သက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ပစ္စည်း ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ် ြခင်း
သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့် လွှဲေပ
ြ ာင်းြခင်း ြပုသည့်ေန့မှ တစ်လအတွင်း
ေပးပို့ရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။

။ အေခ
ြ ပစ္စည်း ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ် ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ား

တစ်နည်းနည်း ြဖင့် လွှဲေပ
ြ ာင်းြခင်းြပုသည့်ေန့ ဆိုသည်မှာ ယင်းပစ္စည်းကို ေရာင်းချ
ြခင်း၊ လဲလှယ် ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ား တစ်နည်းနည်း ြဖင့်လွှဲေပ
ြ ာင်း ြခင်းြပုေသာ
စာချုပ် ချုပ်ဆို သည့်ေန့ နှင့် ယင်းပစ္စည်းကို လက်ေရာက် လွှဲေပ
ြ ာင်းေပးသည့် ေန့
တို့အနက် ေစာရာေန့ကိုဆိုသည်။
(ခ)

ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မည်သူ့အားမဆို အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွနှင့်
စပ်လျဥ်း၍ အခွန် ေပးေဆာင်ထိုက်သည်ဟု ယူဆလျှင် ယင်းြမတ်စွန်းေငွအတွက်
ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာ ေပးပို့ရန် အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။

(ဂ)

အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ

ြမတ်စွန်းေငွရရှိသူအား

သက်ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ်အတွင်း

အခွန်

စည်း ြကပ်ရမည်။ ထိုသို့စည်း ြကပ်ရာတွင် ယင်းဝင်ေငွနှစ်အတွင်း တည်ဆဲအခွန်နှုန်း
များဖ
ြ င့် အခွန်တွက်ချက်ေတာင်းခံရမည်။ အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွကို သတ်မှတ်
ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ပစ္စည်းကို ေရာင်းချခ
ြ င်း၊

လဲလှယ် ြခင်း သို့မဟုတ်

အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့်လွှဲေပ
ြ ာင်း ြခင်း ြပုသည့် တန်ဖိုးအပ
ြ ည့်မှ ေအာက်ပါတို့ကို
နုတ်ပယ် ေပးရမည်(၁)

အခွနထ
် မ်းက အေခ
ြ ပစ္စည်းအတွက် အမှန်ကုန်ကျခဲ့သည့် မူလ တန်ဖိုးနှင့်
ယင်းပစ္စည်းအားဖ
ြ ည့်စွက် ြခင်းအတွက် ကုန်ကျသည့် မတည်စရိတ်များကို
ေပါင်း ြပီး ထိုတန်ဖိုးစုစေပါင်

းမှ ယင်းပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ

-4 အခွနထ
် မ်းအား ဥပေဒအရ ခွင့် ြပုထားပ
ြ ီးြဖစ်ေသာ စုစုေပါင်း တန်ဖိုးေလျာ့
ေငွကို နုတ်ပယ်၍ ကျန်ရှိေသာ အသားတင်တန်ဖိုး၊
(၂)

အေခ
ြ ပစ္စည်းကို ရယူရာတွင် လည်းေကာင်း ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ် ြခင်း
သို့မဟုတ်

အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့်

လွှဲေပ
ြ ာင်း ြခင်း ြပုရာတွင်

လည်း

ေကာင်း ကုန်ကျသည့် စရိတ်များ။
(ဃ) အခွန်ထမ်းက သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကို ရယူခဲ့ရာတွင် အမှန်ကုန်ကျသည့် မူလ
တန်ဖိုးကို တိကျစွာ မသိနိုင်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းပစ္စည်းကို အေမွဆက်ခံ ြခင်း သို့မဟုတ်
ေမတ္တ ာအေလျာက် ေပးကမ်း ြခင်းြဖင့် ရယူခဲ့လျှင် ြဖစ်ေစ ယင်းပစ္စည်းကို ရယူခဲ့သည့်
အချိန်၌ ေပါ်ေပါက်ေသာ ကာလတန်ဖိုးကို ယင်းအေခ
ြ ပစ္စည်း၏ မူလတန်ဖိုး အဖ
ြ စ်
မှတ်ယူရမည်။
(င)

အေခ
ြ ပစ္စည်းတစ်ခုခုသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မတိုင်မီ အခွန်ထမ်းပိုင်
ြဖစ်ခဲ့လျှင် နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၁) အရ မူလတန်ဖိုး သို့မဟုတ်
နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ မူလတန်ဖိုးကို အဆိုပါေန့ရက်၌ ေပါ်ေပါက်ေသာ
ယင်းပစ္စည်း၏ ကာလတန်ဖိုးဟုမှတ်ယူရမည်။ သို့ရာတွင် နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)၊ နည်း
ဥပေဒခွဲငယ်(၁)အရ တွက်ချက်ရာ၌ ယင်းေန့ ေနာက်ပိုင်းတွင် ကုန်ကျခဲ့ေသာ
စရိတ်များနှင့်

ခံစားခဲ့ေသာတန်ဖိးု ေလျာ့

သက်သာခွင့်များကိုသာ

ထည့်သွင်း

တွက်ချက်ရမည်။
(စ)

အေခ
ြ ပစ္စည်းကို ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ် ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့်
လွှဲေပ
ြ ာင်းြခင်းြပုသည့်အတွက်

အခွန်ထမ်းေဖာ်ြပေသာ

တန်ဖိုးသည်

ထိုသို့

ြပုလုပ်ေသာအချိန်၌ ေပါ်ေပါက်သည့် ပစ္စည်း၏ ကာလတန်ဖိုးထက် လုံေလာက်
ေသာ

အေက
ြ ာင်းမရှိဘဲ

ေလျာ့နည်းေနသည်ဟု

ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက

ယူဆလျှင် ယင်းတန်ဖိုးကို ကာလတန်ဖိုး ြဖင့် အစားထိုး သတ်မှတ်ရမည်။
(ဆ) ဤနည်းဥပေဒအရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်း ြကပ်မှု မပ
ြ ီး ြပတ်လျှင် နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)
နှင့် အကျုံးမဝင်သည့်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်းအား ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ စည်း ြကပ်မှု ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ဇ)

အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွအေပါ် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ စည်း ြကပ်မှု
သို့မဟုတ် ြပန်လည်စည်း ြကပ်မှု ြပုလုပ်သည့်ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ပစ္စည်း
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလယ
ှ ်ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့် လွှဲေပ
ြ ာင်း ြခင်း

-5 ြပုေသာ စာချုပ်ကို စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ြပီး
ြဖစ်ပါက ၄င်းပုဒ်မခွဲအရ စည်းကမ်းသတ်ကာလကို ယင်းသို့ ထိုစာချုပ် မှတ်ပုတ
ံ င်
သည့် ေန့မှစ၍ တွက်ချက်ရမည်။
အခန်း ၅
ဝင်ေငွရလမ်းမေဖာ်ြပနိုင်သည့် ဝင်ေငွအေပါ် စည်း ြကပ်ရန် နည်းလမ်းများ
၆။

မိမိမည်ကဲ့သို့ ရရှိခဲ့သည်ကို အတိအကျ မေဖ
ြ ရှင်းနိုင်သည့် မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်း

သို့မဟုတ် ေငွအပါအဝင် ြဖစ်ေသာ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် နှင့်စပ်လျဥ်း၍
သက်ဆိုင်သူအား ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄ အရ ဝင်ေငွသတ်မှတ် စည်း ြကပ်ရာတွင် အဆိုပါပစ္စည်း
သို့မဟုတ် ေငွေပါ်ထွက်ေသာနှစ်သည် ယင်းပစ္စည်းတန်ဖိုး သို့မဟုတ် ေငွနှင့်စပ်လျဥ်းသည့်
ဝင်ေငွနှစ် ြဖစ်သည်ဟမု ှတ်ယူရမည်။ ထိုေငွကို လည်းေကာင်း၊ ထိုပစ္စည်း တန်ဖိုးနှင့် ယင်းပစ္စည်း
ရယူရာတွင် ကုန်ကျသည့်ေငွအားလုံးကို လည်းေကာင်း အဆိုပါနှစ်အတွက် ဝင်ေငွအ ြဖစ် သတ်မှတ်
စည်း ြကပ်ရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။

။ ေပါ်ထွက်ေသာနှစ်ဆိုသည်မှာ-

(က) ပစ္စည်း ြဖစ်ပါက ဝယ်ယူရရှိ ြခင်းြဖစ်လျှင် ဝယ်ယူရရှိေသာနှစ် ြဖစ် ြပီး တည်ေဆာက်
ယူ ြခင်းြဖစ်လျှင် နှစ်ချင်းြပီးစီးပါက ယင်းနှစ်ကို ဆိုသည်။ သို့ေသာ် တည်ေဆာက် ဆဲ
ြဖစ်လျှင် တည်ေဆာက်ဆဲ ြဖစ်ေသာ ဆိုင်ရာနှစ်များကိုဆိုသည်။
(ခ)

ေငွ ြဖစ်ပါက ယင်းေငွရှိေက
ြ ာင်းေတွ့ရှိေသာနှစ် သို့မဟုတ် ယင်းေငွ ရရှိခဲ့ေက
ြ ာင်း
အေထာက်အထားရှိေသာနှစ်တို့ အနက် ေစာရာနှစ်ကို ဆိုသည်။
အခန်း ၆
ဝင်ေငွနှစ်ကို စည်း ြကပ်နှစ်ဟုမှတ်ယူြခင်း

၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ အခွန်ထမ်းအမျိုးအစား တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဝင်ေငွနှစ် သည်

စည်း ြကပ်နှစ် ြဖစ်ရမည်ဟု

အမိန့်ထုတ်ြပန်သည့်ကိစ္စ၌

သီး ြခားသတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း

မရှိလျှင်

စည်း ြကပ်မှုကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(က) ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ထိုအခွန်ထမ်း အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်မည့်သူက၊
ယင်းစည်း ြကပ်နှစ်အတွင်း ဝင်ေငွရလမ်းအားလုံးမှ ထိုသူ ရရှိသည့်

စုစုေပါင်း

-6 ဝင်ေငွကို ခန့်မှန်း၍

ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာ

ေပးပို့ရန် အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။

ယင်းအေက
ြ ာင်း ြကားစာကို ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေပးပို့သည့်
အေက
ြ ာင်း ြကားစာဖ
ြ စ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူ ရမည်။
(ခ)

ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာေပးပို့ ြပီးသူ သို့မဟုတ် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အေက
ြ ာင်း
ြကားစာ ေပးပို့ ြခင်းခံရသူထံ ထိုနှစ်အတွင်း ယင်းရရှိမည့် စုစုေပါင်းဝင်ေငွနှင့်
စပ်လျဥ်း၍ အေခ
ြ ခံအေထာက်အထားများ လာေရာက် ြပသရန် သို့မဟုတ် ြပသ
ေစရန် အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။ ထိုအေက
ြ ာင်း ြကားစာသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊
ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ ေပးပို့သည့်စာ ြဖစ်ဘိသက့ဲသို့ မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ေပးပို့ေသာ အေက
ြ ာင်း ြကား
စာတွင် ေဖာ် ြပထားသည့်ေန့ သို့မဟုတ် ေဆာလျင်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ အခွန်
ထမ်း ြပသေသာ အေခ
ြ ခံအေထာက်အထားများကို လည်းေကာင်း၊ လိုအပ် ေသာ
အခ
ြ ားအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း

ရယူစစ်ေဆး

ြကားနာပ
ြ ီးေနာက်

ထိုအခွန်ထမ်း၏ စုစေပါင်

းဝင်ေငွကုိ ရနိုင်သေရွ့ အေထာက်အထားများ အေပါ်
အေခ
ြ ြပု၍ ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရမည်။ ထိုသို့ စည်း ြကပ်ရာ၌ ယင်းစည်း ြကပ်နှစ် နှင့်
သက်ဆိုင်ေသာနှုန်းများဖ
ြ င့် တွက်ချက်ေတာင်းခံရမည်။
သို့ရာတွင် နည်းဥပေဒခွဲ(က) သို့မဟုတ် (ခ)အရ ေပးပို့ေသာစာပါ အချက်
အလက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ြမိုနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရနိုင်
သမျှ အေထာက်အထားများကို ရယူ၍ ယင်းတို့အေပါ် အေခ
ြ ြပုပ
ြ ီး စည်း ြကပ်
ရမည်။
(ဃ) ဤနည်းဥပေဒအရ အခွန်စည်း ြကပ် ြပီးေသာ အခွန်ထမ်းအား ထိုသို့ စည်း ြကပ်ြပီး
ေသာ ယင်း၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွအေပါ် စည်း ြကပ်နှစ် ေပ
ြ ာင်းလဲမှုေက
ြ ာင့် ထပ်မံ
စည်း ြကပ် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(င)

ဤနည်းဥပေဒအရ စည်း ြကပ်ြပီးေသာ အခွန်ထမ်းက သက်ဆိုင်ရာ စည်း ြကပ်နှစ်
အတွက် ဆုံး ြဖတ်ထားသည့်ဝင်ေငွသည် မှန်ကန်မှု မရှိေ ြကာင်း ယင်းနှစ် ကုန်ဆုံး
ြပီးေနာက် တစ်နှစ်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား ြပသနိုင်လျှင် သို့မဟုတ်
ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားေတွ့ရှိလျှင် ြပင်ဆင်
စည်း ြကပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ြပင်ဆင်စည်း ြကပ်ပါက ဥပေဒပါ စည်းကမ်းသတ်
ကာလကိစ္စအတွက် ထိုြပင်ဆင် စည်း ြကပ်မှုကုိသာ အေခ
ြ ခံတွက်ချက်ရမည်။

-7 ရှင်းလင်းချက်။

ဤနည်းဥပေဒပါ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ
အမိန့်ေက
ြ ာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုလည်း ေပးအပ််နိုင်သည်။
အခန်း ၇
ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်း ြကပ်ြခင်း
၈။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်း ြကပ်မှု

ြပုလုပ်နိုင်ေက
ြ ာင်း အမိန့်ထုတ်ြပန်သည့်ကိစ္စ၌ သီး ြခားသတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း မရှိလျှင် ြမို့နယ် အခွန်
ဦးစီးဌာနမှူးသည် စည်း ြကပ်မှုကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်ရရှိသူအား သက်ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ်အတွင်း ယင်းရရှိသည့် ဝင်ေငွ
ကို ခန့်မှနး် ၍ ၀င်ေငွေ ြကညာလွှာ ေပးပို့ရန် အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။ ယင်း
အေက
ြ ာင်း ြကားစာကို ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေပးပို့သည့်စာ ြဖစ်ဘိ
သကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာ ေပးပို့ ြပီးသူ သို့မဟုတ် အေက
ြ ာင်း
ြကားစာ ေပးပို့ြခင်းခံရသူ ထိုနှစ်အတွင်း ယင်းရရှိမည့် ဝင်ေငွနှင့် စပ်လျဥ်း၍
အေခ
ြ ခံ အေထာက်အထားများလာေရာက် ြပသရန် သို့မဟုတ် ြပသေစရန်ထိုသူအား
အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။ ထိုအေက
ြ ာင်း ြကားစာသည် ဥပေဒပုဒမ် ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)
အရ ေပးပို့သည့်စာ ြဖစ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ ေပးပို့ေသာ အေက
ြ ာင်း ြကားစာတွင် ေဖာ် ြပထားသည့်ေန့
သို့မဟုတ် ထိုေန့ေနာက်ပိုင်း ေဆာလျင်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီး
ဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်းကြပသေသာ အေခ
ြ ခံအေထာက်အထားများကိုလည်းေကာင်း၊
လိုအပ်ေသာ အခ
ြ ားအချက်အလက်များကို လည်းေကာင်း ရယူစစ်ေဆး ြကားနာ
ြပီးေနာက် အခွန်ထမ်း၏ အဆိုပါ ဝင်ေငွအား ရနိုငသ
် မျှ အေထာက်အထားများကို
အေခ
ြ ြပု၍ ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရမည်။ ထိုသို့ စည်း ြကပ်ရာတွင် ယင်းစည်း ြကပ်နှစ်
နှင့် သက်ဆိုင်ေသာ နှုနး် များဖ
ြ င့် အခွန်တွက်ချက် ေတာင်းခံရမည်။
သို့ရာတွင် နည်းဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) အရ ေပးပို့ေသာ စာပါ
အချက်အလက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ရနိုင်သမျှေသာ အေထာက်
အထားများကို ရယူ၍ ယင်းတို့ကို အေခ
ြ ြပုပ
ြ ီး စည်း ြကပ်နိုင်သည်။

-8 (ဃ) ဝင်ေငွအမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်နှင့်

စပ်လျဥ်း၍

ဤနည်းဥပေဒအရ

သီး ြခား

စည်း ြကပ်မှု ြပုလုပ် ြခင်းသည် ယင်းဝင်ေငွအတွက် ကိုတင် စည်း ြကပ် ြခင်းသာ
ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူြပီး ယင်းဝင်ေငွ အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ အခွန်ထမ်း၏ စုစုေပါင်း
ဝင်ေငွအေပါ် စည်း ြကပ်မှုကို ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထပ်မံ ြပုလုပ်ရမည်။
စည်း ြကပ်မှု ထပ်မံ ြပုလုပ်ေသာအခါ ကိုတင်စည်း ြကပ်မှုတွင် ေပးေဆာင်ခဲ့ေသာ
အခွန်ကို ခုနှိမ်ေပးရမည်။
(င)

ဤနည်းဥပေဒအရ ြပုလုပ်ေသာ ကိုတင်စည်း ြကပ်မှုတွင် ချမှတ်ထားေသာ ဆုံး ြဖတ်
ချက်များကို နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါအတိုင်း စည်း ြကပ်မှု ထပ်မံြပုလုပ်ရာ၌ လိုအပ်
သလို ြပုပ
ြ င်ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည်။

(စ)

ဤနည်းဥပေဒအရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်း ြကပ်မှုမြပီးြပတ်လျှင် ဥပေဒ ပုဒ်မ၂၉ နှင့်
အကျုံးမဝင်ဘိသကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်းအား ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ စည်း ြကပ်မှုြပုလုပ်နိုင်သည်။

ရှင်းလင်းချက်။

ဤနည်းဥပေဒပါ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ
အမိန့်ေက
ြ ာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုလည်း ေပးအပ်နိုင်သည်။
အခန်း ၈
ြပည်ပေန နိုင်ငံသားအား စည်း ြကပ်ြခင်း
၉။

(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၃ဝ အရ ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ေကာက်ခံ
ရာတွင် ဤနည်းဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

(၁)

မည်သည့် ဝင်ေငွနှစ်အတွက်မဆို ဥပေဒပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) အရ ြပည်ပေန
နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏

ဝင်ေငွတွင် ြပည်တွင်းစုစုေပါင်း ဝင်ေငွနှင့် ြပည်ပ

စုစုေပါင်းဝင်ေငွတုိ့ ပါဝင်သည်။
(၂)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်တွင်းစုစုေပါင်း ဝင်ေငွသည် ြမန်မာနိုင်ငံ
တွင် အဆိုပါနှစ်အတွင်း ထိုသူ ရရှိသည့် ဝင်ေငွ အားလုံး ြဖစ်သည်။

(၃)

ြပည်ပေန နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွသည် ြမန်မာနိုင်ငံ
ြပင်ပတွင် အဆိုပါနှစ်အတွင်း ထိုသူ ရရှိသည့် ဝင်ေငွအားလုံး ြဖစ်သည်။

-9 သို့ရာတွင် ြပည်ပေန နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွတွင် ဥပေဒ
တစ်ရပ်ရပ် အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရေသာဝင်ေငွ မပါဝင်ေစရ။
(ဂ)

ြပည်ပေန နုိင်ငံသားတစ်ဦးအား ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရာတွင် ထိုသူ၏ ြပည်တွင်း
စုစုေပါင်းဝင်ေငွနှင့် ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွတို့ကို သီးြခားစီ တွက်ချက်သတ်မှတ်ရ
မည်။ ထို့ ြပင် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များကို မူတည်၍ ထိုသူေပးေဆာင်ရမည့်
ြပည်တွင်းစုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်နှင့် ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ်
ဝင်ေငွခွန်တို့ကို တသီးတခ
ြ ားစီ တွက်ချက်ဆုံး ြဖတ်ရမည်။ ထိုသူက ေပးေဆာင်ရန်
တာဝန်ရှိသည့် ဝင်ေငွခွန်သည် ထိုအခွန်နှစ်ရပ်ေပါင်း ြဖစ်သည်။

(ဃ) ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်တွင်းစုစုေပါင်းဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်
ေကာက်ခံ ြခင်းကို ဥပေဒပါ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ြပုလုပ်ရမည်
ြဖစ်ြပီး ကျသင့်သည့်ဝင်ေငွခွန်ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်
ြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနက ထုတ် ြပန် ေသာ
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအရ သတ်မှတ်သည့်နှုန်းများဖ
ြ င့် တွက်ချက်ရမည်။
(င)

(၁)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွကို တွက်ချက်သည့်
အခါ ဥပေဒပုဒ်မ ၈ တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ဝင်ေငွေခါင်းစဥ်များ အလိုက်
တွက်ချက်ရမည့် ြပင် ထိုသို့ တွက်ချက်ရာတွင် ဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အညီသာ ြဖစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပါ သက်သာခွင့်များသည်
ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏

ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွ

တွက်ချက်ရာတွင်

အကျုံးမဝင်ေစရ။
(၂)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ်တွင် အဆိုပါ
ြပည်ပေနနိုင်ငံသားကေပးေဆာင်ရမည့် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းများကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချကြ် ဖင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်
အခွန်ဝန် ကီးဌာနက အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(စ)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် မည်သည့် ဝင်ေငွနှစ်အတွက်မဆို ထိုနှစ်အတွက်
ြမန်မာနိုင်ငံြပင်ပ၌ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်ရရှိလျှင် ယင်း၏ ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွကို
ခန့်မှန်း၍ ယင်းအေပါ် ကျသင့်သည့် ဝင်ေငွခွန်ကို အဆိုပါ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း၌ပင်

-10 ဤကိစ္စအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်၀န် ကီးဌာနက
တာဝန်လွှဲအပ် ြခင်းခံရသူက သတ်မှတ်ေပးသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ေပးေဆာင်
ရမည်။ ထိုသို့ေပးေဆာင်ရာတွင် ထိုသူသည် မိမအ
ိ တွက် အလျဥ်းသင့်သလို
သက်ဆုိင်ရာ ဝင်ေငွနှစ်မလွန်ေစဘဲ အရစ်ကျအ ကိမ် ကိမ်ခွဲ၍ ေပးေဆာင်နိုင်သည်။
(ဆ) တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူက နည်းဥပေဒခွဲ (စ) ပါ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ
ေပးေဆာင်သည့် သို့မဟုတ် နည်းဥပေဒခွဲ (စ) နှင့်(ဎ)တို့ကို ပူးတွဲသုံးစွဲ၍ ထိုသူ
ထံမှ အရေကာက်ခံ ြပီးသည့်ေငွကို နည်းဥပေဒခွဲ (စျ) အရ သက်ဆိုင်ရာ နှစ် အတွက်
ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်မှုနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပးေဆာင်သည့် ဝင်ေငွခွန်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ထိုသို့ ေပးေဆာင်သည့်ဝင်ေငွခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာ စည်း ြကပ်မှုတွင် ခုနှိမ်ေပးရမည်။
(ဇ)

(၁)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံ ြပင်ပ၌
ဝင်ေငွရရှိလျှင် ထို၀င်ေငွရရှိသည့်နှစ် ကုန်ဆုံး ြပီး သုးံ လအတွငး် မိမိ၏
ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွအတွက် ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့၏

ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနက

တာဝန်လွှဲအပ် ြခင်းခံရသူက

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ေပးပို့ရမည်။
(၂)

ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ြမန်မာနိုင်ငံ ြပင်ပ၌ ဝင်ေငွရရှိခဲ့သည်ဟု
ယူဆလျှင် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း ထိုသူရရှိသည့်
ြပည်ပ စုစုေပါင်းဝင်ေငွအတွက် ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာကို သတ်မှတ်သည့်
အတိုင်း ေပးပို့ေစရန် အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်။ ထို့ြပင် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ၌
ေဖာ် ြပထားေသာ ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရန် သို့မဟုတ် ြပန်လည်စည်း ြကပ်ရန်
ြဖစ်ေသာ ဝင်ေငွအမျုိးအစားတွင်ပါဝင်သည့် ြပည်ပဝင်ေငွနှင့် စပ်လျဥ်း၍
ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ြပန်လည်စည်း ြကပ်ြခင်းတို့ ြပုလုပ်ရန်
ရှိလျှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(စျ)

ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်
အခွန်ဝန် ကီးဌာနက တာဝန်လွှဲအပ် ြခင်းခံရသူသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ဇ) အရ ြပည်ပ
စုစုေပါင်းဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာကို

ရရှိလျှင်

ေဆာလျင်နိုင်သမျှ

ေဆာလျင်စွာ

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ပေနနိုင်ငံသား၏ ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်
စည်း ြကပ်ရမည်။

-11 သို့ရာတွင် ြပည်ပေနနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွကို ဤနည်း
ဥပေဒအရ စည်း ြကပ်ြခင်းမပ
ြ ုမီ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိအဆုံးအဖ
ြ တ်
ေပးရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အေထာက်အထား သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်း
များကို မည်သူ့ထံမှမဆို ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။
ထို့ြပင် ြပည်ပေနနိုင်ငံသားသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ဇ)အရ ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာ
ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရနိုင်သေရွ့ အေထာက်
အထားများကို အေခ
ြ ြပု၍ ဝင်ေငွကို စည်း ြကပ်ရမည်။
(ည) နည်းဥပေဒခွဲ(စျ)အရ

ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရန်ရှေသာအခါ

ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီး

ဌာနမှူးသည် ထိုဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူအေပါ် အခွန် ေတာင်းခံလွှာ
ကို ဥပေဒပုဒ်မ ၅၃ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေပးပို့ရမည်။ ထိုအခွန်
ေတာင်းခံလွှာသည် ယင်းပုဒ်မ အရ ေတာင်းခံလာွှ ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဋ)

ြပည်ပစုစုေပါင်း ဝင်ေငွေပါ်တွင် ေပးေဆာင်ရန်ရှိသည့် ဝင်ေငွခွန်ကို ေပးေဆာင် ရန်
တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ထမ်းက ထိုစုစေပါင်

းဝင်ေငွတွင် ပါဝင်သည့် ြပည်ပဝင်ေငွ
တစ်ရပ်ရပ်မှ ရရှိေသာ နိုင်ငံြခားေငွ ြဖင့်သာ ေပးေဆာင်ရမည်။

(ဌ)

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူအေပါ် နည်းဥပေဒခွဲ (စျ)အရ ဝင််ေငွခွန် စည်း ြကပ်မှု
ြပုရာတွင် ထိုသူက ြပန်အမ်းေငွရရန်ရှိလျှင် ထိုြပန်အမ်းေငွကို ထိုသူက နည်းဥပေဒခွဲ
(စ)အရ ေပးေဆာင်ရန်ရှိေသာ ဝင်ေငွခွန်မှ ခုနှိမ်ရမည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်မှု ြပုလုပ် ြပီးေနာက် တစ်နှစ်ကာလ
အတွင်း ထိုသူတွင် ြပည်ပဝင်ေငွမရှိေတာ့သည့် အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့် နည်းဥပေဒခွဲ
(စ)အရ ေပးေဆာင်ရန်ေငွ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိလျှင် ထိုသူ ရရန်ရှိသည့် ြပန်အမ်းေငွ
ကို ေပးသွင်းခဲ့သည့် ေငွေ ြကးအမျိုးအစားဖ
ြ င့် ြပန်အမ်းရမည်။

(ဍ)

နိုင်ငံသားတစ်ဦးက ြမန်မာနိုင်ငံမှမထွက်ခွာမီ ဤနည်းဥပေဒအရ ြပည်ပစုစုေပါင်း
ဝင်ေငွအေပါ်

ေပးေဆာင်ရန်ရှိသည့်

ဝင်ေငွခွန်ကို

ေကာက်ခံေရး

အတွက်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်၀န် ကီးဌာနက တာဝန်လွှဲအပ် ြခင်း
ခံရသူသည် သင့်ေလျာ်မည့်အစီအစဥ်များ ြပုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။
(ဎ)

(၁)

ဤနည်းဥပေဒများနှင့် သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးသည် ဤနည်းဥပေဒ နှင့်အညီ
ဝင်ေငွခွန်ကို ေပးေဆာင် ြခင်းမပ
ြ ုလျှင် ထိုသူအား ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ နှင့်
အကျုံးဝင်ေသာ ပျက်ကွက်သူဟု မှတ်ယူရမည်။

-12 (၂)

နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၁) အရ ပျက်ကွက်သူထံမှ အရေကာက်ခံသည့်အခါတွင်
မည်သည့်ေငွ ြဖင့် အရေကာက်ခံရမည်ကို ဤကိစ္စအလို့ငှာ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်၀န် ကီးဌာနက တာဝန်လွှဲအပ်ြခင်း ခံရ
သူက ဆုံးြဖတ် ပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။

(ဏ) ဤနည်းဥပေဒအရ ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွနှင့် ယင်းဝင်ေငွအေပါ် အခွန်သတ်မှတ်
သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ြခားေငွနှင့်ညီမျှေသာကျပ်ေငွ ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်
ြဖစ်ြပီး ထိုနိုင်ငံြခားေငွနှင့် ညီမျှေသာကျပ်ေငွ တွက်ချက်ရာတွင် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်၀န် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းလမ်း
များနှင့်အညီြဖစ်ေသာ ေငွလဲလှယ်နှုန်းများအတိုင်း တွက်ချက်ရမည်။
(တ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနသည် အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ
ထုတ် ြပန်၍ ဤနည်းဥပေဒပါ ကိစ္စရပ်များအလို့ငှာ အေသးစိတ် လိုအပ်ချက်များကို
ြပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။
အခန်း ၉
ြပည်ပေနနိုင်ငံြခားသားအား စည်း ြကပ်ြခင်း
၁ဝ။ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ရရှိေသာ ြပည်ပေနနိုင်ငံ ြခားသား၏ ဝင်ေငွကို အတိအကျမသိနိုင်ဟု
ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ထင် ြမင်ယူဆလျှင် ထိုအခွန်ထမ်းအေပါ် ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရန်
ဝင်ေငွကိုေအာက်ပါနည်းလမ်း တစ်ခုခုြဖင့် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တွက်ချက်သတ်မှတ်နိုင်
သည်(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ထိုသူ၏ အက
ြ မ်းရေငွအေပါ် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက
သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆေသာ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့်တွက်ချက် ြခင်း၊
(ခ)

ြပည်တွင်းဝင်ေငွကို ေအာက်ပါပုံေသနည်း ြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း၊
ြပည်တွင်းရေငွ
ြပည်တွင်းဝင်ေငွ =

x ြပည်တွင်း ြပည်ပစုစုေပါင်းဝင်ေငွ
ြပည်တငွ း် ြပည်ပရေငွ

မှတ်ချက်။

နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)ပါ ြပည်တွင်းြပည်ပ စုစေပါင်

းဝင်ေငွ ဆိုသည်မှာ

ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တွက်ချက် ရရှိေသာ စုစုေပါင်းဝင်ေငွကိုဆိုသည်။

-13 (ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ ဝင်ေငွတွက်ချက်ရန် လက်ေတွ့အားဖ
ြ င့် မဖ
ြ စ်
နိုင်လျှင် ဤကိစအ
္စ တွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီး
ဌာနကတာဝန်လွှဲအပ်ြခင်းခံရသူက

သင့်ေလျာ်သည်ဟုမှတ်ယူေသာ

အခ
ြ ား

နည်းလမ်း တစ်ခုခု ြဖင့် တွက်ချက် ြခင်း။
အခန်း ၁ဝ
ပင်လယ်ကူးသေဘာဖ
င်္ ြ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပင် န်း လုပ်ကိုင်ြခင်းအား စည်း ြကပ်ြခင်း
၁၁။

(က) ြပည်ပေန နိုင်ငံ ြခားသားပိငု ် သို့မဟုတ် ယင်းကစင်းလုံးငှားေသာ ပင်လယ်ကူး
သေဘာသည်
င်္
ြမန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ေရာက်ြပီး ြပန်လည်ထွက်ခွာလျှင် ထိုသို့
ဝင်ထွက်သွားလာေသာ တစ်ေခါက်ချင်းမှ ဝင်ေငွအတွက် ဝင်ေငွခွန် ထမ်းေဆာင်ရမည်။
(ခ)

အဆိုပါသေဘာက
င်္

ြမန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းမှ

ခရီးသည်ပို့ေဆာင်ခနှင့်

တိရစ္ဆာန်

သို့မဟုတ် အခ
ြ ားကုန်ပစ္စည်း သယ်ေဆာင်ခရရှိေငွ အားလုံး၏ ငါး ရာခိုင်နှုန်းသည်
ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရန် ဝင်ေငွ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) ပါအတိုင်း မှတ်ယူရရှိေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်
ဝန် ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ြပည်ပေန
နိုင်ငံ ြခားသားနှင့်ဆိုင်ေသာ ဝင်ေငွခွန်နှုန်းများဖ
ြ င့် ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ် ရမည်။
(ဃ) ြမန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းမှ ဤနည်းဥပေဒနှင့်အကျုံးဝင်ေသာ သေဘာင်္ မထွက်ခွာမီ
သက်ဆုိင်ရာ သေဘာင်္ ေရယာဥ်မှူးသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) ပါအတုိင်း

ဝင်ေငွကို

ခန့်မှန်း၍ ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာေပးပို့ရမည်။ ထိုသို့ ေပးပို့သည့်အခါ ယင်းဝင်ေငွ
ေက
ြ ညာလွှာတွင် ေဖာ် ြပေသာဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယာယီ စည်း ြကပ် ေကာက်ခံရမည်။
သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင် သို့မဟုတ် စင်းလုံးငှားသူအတွက်
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုယ်စားလှယ်ရှိလျှင် ဤနည်းဥပေဒခွဲအရ သေဘာင်္ မထွက်
ခွာမီ ဝင်ေငွေက
ြ ညာခ
ြ င်းနှင့် အခွန်ေပးေဆာင် ြခင်းတို့ကို ယင်း ကိုယ်စားလှယ်က
ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(င)

ြမန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ကူးသေဘာထွ
င်္ က်ခွာရန် အဆင်သင့်
ြဖစ်ေသာအခါတွင် ထိုသေဘာင်္ ေရယာဥ်မှူးက အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းမှ အမှန်ရေငွအရ

-14 နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတိုင်း ဝင်ေငွတွက်ချက်၍ ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာ အသစ် ေပးပို့
ရမည်။ ထိုသို့ ေပးပို့ရာတွင် အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများပါ ပူးတွဲ ေပးပို့
ရမည်။ ယင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စိစစ်၍ ဝင်ေငွခွန်
စည်း ြကပ်ရမည်။
သို့ရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဆိုပါသေဘာအတွ
င်္
က် ကိုယ်စားလှယ်
ရှိလျှင် ဤနည်းဥပေဒခွဲအရ ဝင်ေငွေက
ြ ညာလွှာအသစ်ကို ယင်း ကိုယ်စားလှယ်က
သက်ဆုိင်ရာသေဘာင်္ ြမန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းမှထွက်ခွာ ြပီး ခုနစ်ရက်အတွင်း ေပးပို့
နိုင်သည်။
(စ)

ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင် သို့မဟုတ် စင်းလုံးငှားသူ၌
ကိုယ်စားလှယ်မရှိလျှင် နည်းဥပေဒခွဲ(င)ပါအတိုင်း စည်း ြကပ်မှု ြပုလုပ်၍ အခွန်
အေက
ြ အလည်ေပးေဆာင်ြပီးပါက
ထွက်ခွာခွင့်ြပုနိုင်ေက
ြ ာင်း

အဆိုပါသေဘာင်္

ပင်လယ်ကူးသေဘာများ
င်္

ြမန်မာနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းမှ
ဆိပ်ကမ်းမှ

ထွက်ခွာခွင့်

လက်မှတ်ထုတ်ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူအား အဆိုပါ ထွက်ခွာခွင့်ြပုနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
ြမို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးပို့ ရမည်။
(ဆ) ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းသက်ဆိုင်ရာသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင် သို့မဟုတ် စင်းလုံးငှားသူ၌ ကိုယ်စားလှယ်
ရှိလျှင်နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ)ပါအတိုင်း ယာယီစည်းြကပ်မှု ြပုလုပ်ြပီး အခွန်အေက
ြ အလည်
ေပးေဆာင်ပါက အဆိုပါ သေဘာအား
င်္
ြမန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာခွင့် ြပုရန်
အေက
ြ ာင်း ြကားစာကို နည်းဥပေဒခွဲ (စ)ပါ အတိုင်း ေပးပို့နိုင်သည်။
အခန်း ၁၁
အေထွေထွ
၁၂။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်စွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ေသာ ၀င်ေငွခွန်နည်းဥပေဒများကို
ဤနည်းဥပေဒများ ြဖင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

လှထွန်း
ြပည်ေထာင်စု၀န် ကီး
***************************
စာအမှတ် ၊ ဘခ - ၁ / ၂၉၅ ( ၁၀၀၃/၂၀၁၂)
ရက်စဲွ ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ် ၊ မတ်လ ၁၅
ရက်

-15 -

ြဖန့် ဝြခင်း
နိင်င တာ်သမတရး။
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး။
လတ် တာ်ရး။
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်။
နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး။
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး။
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနအားလး။
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး။
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး။
ြပည် ထာင်စရာထးဝန်အဖွဲ ့ရး။
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးအားလး
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန။

ာ ရးနှင့
် အခွနဝ
် န် ကီးဌာနရှက
ိ ျန်ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများအားလး။

ပနှပ
ိ ် ရးနှင့
် စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့

ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင်

ထည့်သွငး် ကညာ

ပးပါရန် မတာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိ ့ပါသည်။

အ မိန့
် အရ

( ဝင်းသန်း )
ဒတိယဝန် ကီး

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful