नील सरस्वती स्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः घोररूपे महारावे सववशत्रु भयङ्करी भक्तेभ्यो वरदे देिव त्रािह माां

शरणागतम् ॎ सर ु ासर ु ािचवते देिव िसद्ध गन्धवव सेिवते जाड्यपापहरे देिव त्रािह माां शरणागतम् जटाजट ू समायक्त ु े लोलिजह्वान्तकाररणी द्रुतबि ु द्धकरे देिव त्रािह माां शरणागतम् सौम्यक्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोऽस्तु ते सिृ िरूपे नमस्तभ् ु यां त्रािह माां शरणागतम् जडानाां जडताां हिन्त भक्तानाां भक्तवत्सला मढ ू ताां हर मे देिव त्रािह माां शरणागतम् ह्ूां ह्ूांकारमये देिव बिलहोमििये नमः उग्रतारे नमो िनत्यां त्रािह माां शरणागतम् बुिद्धां देिह यशो देिह किवत्वां देिह देिव मे

मढ ू त्वां च हरे देिव त्रािह माां शरणागतम् इन्द्रािदिवलसन्देवविन्दते करुणामयी तारे तारिधनाथास्थे त्रािह माां शरणागतम् अथ फलश्रिु तः अिम्याां च चतुदवशयाां नवम्याां च पठे न्नरः षण्मासः िसिद्धमाप्नोित नात्र कायाव िवचारणा मोक्षाथी लभते मोक्षां धनाथी लभते धनम् िवध्याथी लभते िवद्ाां तकव व्याकरणािदकाम् इदां स्तोत्रां पठे द्स्तु सततां श्रद्धयािन्वतः तस्य शत्रः ु क्षयां याित महािज्ञा िजायते पीडायाां यािप सङ्ग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदां पठित स्तोत्रां शभ ु ां तस्य न सश ां यः इित िणम्य स्तुत्वा च योिनमद्र ु ाां िदशवयेत् |इित श्री नील सरस्वती स्तोत्रां सम्पण ू वम् .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful