BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 - 1 1a n i : - Materiale: suntnecesare nu Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre Dupdfiecare gi de pdn6 in dreptulstdpAnutui miorldie trei ori cdt mai induiogdtor. pe pisiculei sd o mAngdie cap 9i sd spundfoarteserios, trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi dacdnu, pisicufa cautdalt stdpAn. devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: suntnecesare nu se ln incdperea. lipsaacestuia alegeun Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care instrumentele cAntdin prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la la la in Va orchestrd. imitabdtdile tobd,cAntatul pian,la vioar5, ghitard, trompetd, cAnd dirijorului sd fie atentd toategesturile imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in de in in momentul care conducdtorul joc recheame salScopilul, pofi! nu sd in plindmigcare, copiiicdntAnd ritm Cine estediriiorul, ghicegti ai sd gi sd igi dea seamacine este orchestrei migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se Dacd instrumentelor. a ghicit, alegealt schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi dirijor joculcontinud. \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: fular, scaun, penar sauun un un un carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, picioarele pdzegte ?nsomn. chiar9i pe o (penarul), careacesta comoara un cu ardtAnd degetul, copilcare fdrd sd vorbeascd, de joc va indica Conducdtorul trebuiesd se apropiede Uriagin vArful Copilul comoara. trebuiesd recupereze il DacdUriaqul simte,va fdrdsd fie simfit. gi picioarelor sd incercesd ii ia comoara, Dacd direclia zgomotul. din scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia care a auzit de revinela locullui gi conducdtorul joc indicdun alt copil' copilul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd Copilulcare reugegte recupereze locul.

4. AM PLECAT VaCANTA... ir{
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: suntnecesare nu

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in gi saculde cdldtorie obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele un menfionate primiidoi. de Jocul continuitot aga,devenind mai dificil. momentul care un copiluitd sd tot in in enumere unuldin obiecte, dincercai joculcontinud el. iese fdrd E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd am pus fn saeul gi de periula de dinfi.Urmdtorul cdldtorie continud: ptecatin vacanta am pus fn Am Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: suntnecesare nu
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. copilse plimbd afaracercului, Un in atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd fiecare de datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, doi copiiincepsd alergein jurul cercului cei in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine cerc,cu fafain exteriorul in gi cercului, nu poatefi atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind momentul caretolicopiii in in suntcu faqa alara ?n cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, pdnzd o Pe o masdin fafa copiilor puneun anumit se numir de obiecte. Conducdtorul joc de cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele atenfietimp de cdteva cu minute.Dupi aceeaacoperd obiectele o pAnzd. cu Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte enumere sd corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele fost acoperite, au conducdtorul joc indepdrteazd de unul din ele. Cortina ridicd nou gi copiii se din trebuie ghiceascd sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior de exterior sau - V A r s t a 1 1 - 1 4 n i ,1 4 - 1 8 n i a a : participant, sdculel un pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de de conducdtorul joc alegegi spalddin timp,pietre formediferite, in ascunse Pumn. (pietrele) lui de se Jucdtorii agazdin cerc.Conducdtorul joc punecomoara Ali Baba de cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp un in mijlocul gi simfuluitactil' sd sunt invitafi le cunoascd cu ajutorul comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac intr-un ai redistribuite-la suntstrAnse Apoipietrele din sd ?ncep circule m6ndTnmand,pe la de conducdtorului joc,pietrele La semnalul poata vazute. {i in participanfilor,agafel incdts6 nu spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linta jocului Jbculse desfdgoard linigte credecd gi-a recuperat in in simfultactii. momentul care cineva piatrafolosindu-gi este intr-adevSr a sa, o va punepe jos in Dacd sd are comoara, dreptul o priveascd. in fata lui.Dacdnu, piatrareintrd circuit. piatra. gi-a pAndcAnd fiecare recuperat JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a11 - 1 4 n i a : - Materiale: suntnecesare nu trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in clienfilor. timp ce servegfe care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o care a gregit comandS Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - V d r s t a :1 - 1 4 n i a 1 - Materiale: suntnecesare nu

'l
\.

se Echipele aliniazd avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, liniide start.[n cadrulfiecdrei unei in ca in giruriparaleie, pentruo gtafete, dreptul 30 joculuilasd perechilor de Conducdtorul in perechi. se coechipierii aEazd, echipe, fiecdreiechipe i9i da: secundepentru a se studia.Apoi dd coman Rilndutdrept at intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd conducdtorul comanda: formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe CAgtigd sale pantoful'perechii gi o incatld aceasta. caute juca9i in perechi' Joculse poate cel suntincdlfafi mai repede.

10.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT !
- Vdrsta: 11-14ani - Materiafe: boabede fasote
- Joc de interior

s6 ghic.';# ; mairepede s-a schimbat infdfigarea in ce parteirlrufui. .rr" . gr",icit cer prirnul fasole. primegte boabd Perechife potschimba o se de gijocul poate se ,"Lu. 11.PAMANT, APA,MAL
- Joc de exterior - V6rsta: toatevdrstele - Materiale: sunt nu necesare

olsc;rir' ;. nasture cdmagd, agrata pdr,:1-:gogra,ranriio)rr ra din sd o. r, gji,-r! or.trcdgiretur pantof,mute rnomentur carerevinfafd ra in etc.in in irgr,p.r.chire trebuie

semnalur in rcspatespa.",",,JJril."*:fl[i,iii;:L"j i"i:::Ti"j,:ifl$:,tsi treu acestuia, se to in te b ie,e l:"#;,;#!i l,H?ff perechire de exempru: sufrece $io.;',;i ll'il,ffi"?: sd XT; o-ranJ.a, sa

Participanfii a13za se unur fafaceruiralt, perechi. in pe conducdtorr, ,.****

;i,1 ix'j';f;" ::lr* ::ii ii ru 1 #"1i:,fl:,:li; J: #i inlocur j;:':, I :3 :*:?*lis*i,,,i8,T"::!.J,"T:?lli#: : i:lJ': j,il ffi'':1 derepede ;'f"f !51#3hiliff ,;i.;;,;;;ffi?#iliil j:::
,,,12. ATINGEREA COMORIT
- Joc de interior - Vd r s t a :Z - 11 ani

trasare [il,':?fril'ffi*iiit,,J,uji;:;,f ".:"1,i:lil,iffi sor ::.r^1,:!.1rlii, pe .o.,. ** * i:?f, l.r?:.6i1Xfffii,;,'il:'y:T:i^f qiydTiJt,,'ff

- Materiafe: 8-tO^,o^Ol.?,e gi diferite mici agezate o tavd gi acoperite, pe hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.
Copiii sunt impdrfifiin
_--_-_---_,--

i:'!:;t#i'"".mffi lnTilF,Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ;J ;?',X?J?i'i:*; iffii?S,::ll'3:3f;Jihff H::n",?"i""?;i:#"d"n:Jffi j:"?::; 5fr 3::,i?.?l::i;""ni.nnji'ii*i;ril?',!,:i'iHTff il::JH". ;:,:':9,,i:f,Tx[,*,1-j:l:*i:"$:lill*'i5i,it?fl ?;nn:"m.t jiffi;' .,"J #:ff 5il:, iffi:itil":1'^.- €ffiff:'ffi ii r., ji j,lHi:""Jr'#'s"'.HT3nJli,li.l? itoesen.alal lil::ll"x,l",l",'o"J!:i:1"*"'1.1 i.r.i"lo l?,:fl,=':vine, i"riJii"".?'c"ntifice cagtiga echipa ."r"
creion incdperii ami',!5:,:t:j,^tlflryrmeete.un si o foaie de sunr
prima toate obiectere pe tavd. de

naltie. i;;iiffir

doud echioe.Fiecare onhini ,

Tr

13. KIM - Joc de interior - V d r s t a7 - 1 1a n i ,1 1 - 1 4 n i a : - Materiale: suntnecesare nu

la acestuia cu mainile spate' 9i stau Participantii intr-uncerc,cu fafain interiorul mici 20 obiecte 9i cAtmai de sac, ?ntr-un unnumdr de Conducdtorul io" "r" pregeiite uh un de o de brad, boabd fasole, bdt de chibrit' un dilerite(o gumd,o piatrd, con 'pand, monedd, acestuia,participanfii . etc.).La semnalul o o tn"*oto. ?e vatd,' din in introduce cercobiectele sac, ,n in."p sd cAnte rant.., iarconducdtoruljoculuj jucdtorilor, sd fdrd pe din sd in aia telincdtacestea circule m6niin m6nd, la sp.atele de conducdtorul joc retrage s-a in fie vdzute.ln momentul carecAntecul terminat, cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din obiectele cerc. Cinea recunoscut
obiecteeste cAgtigdtor. CU ,t 14. PADUREA IEPURA9I

- Jocde interior - VArsta: 1 ani,11-14 ani 7-1 - Materiale: suntnecesare nu in suntagezafi cerc. Copiii patruldbufe' Al Al doud continua: urechi. treilea: primul , spune ui i"prrrs.Al doilea do.i 9i copilreincepe: .iepura7i din a Al patrulea:' pddure. cincile : hop.Al gaselea in cu se cuvinte multiplicS doi:patruurechi, sau numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cu continud treiiepuragi Jocul hop' pddure- pddure, hop. in in ipt ldbute, iese Cinegregegte dinjoc. sd joc, ritm in ntenlL estefoarteimportantd acest al cdrui trebuie fie alert'

15.cArE $APTE
- Joc de interior - V d r s t a1 1 - 1 4 n i ,1 4 - 1 8 n i a a : - Materiale: suntnecesare nu

cu sd ei participanfii agezafi cerc.Unuldintre incepe numere glastare, intr-un stau numdrdtoarea CAnd in care coniinud sensulacelorde ceasornic. numdrdtoare de multiplu gapte sau.un.numdr sd care la ajunge persoana trebuie spundnumdrul Cine respectiv' in sd trebuie spund gapcd loculnumdrului gapte,acea persoand gregegte, dinjoc. iese cifra9apJ9 careconfin zecilor in urmdtor: locul modul mai deveni dificilin iocirt boate doi (unugapcd" gapcd de urmatd cuvAntul zecilor cifra etc.)se spune 117,d2,37, etc.)' gapcd,trei gaPcd,

10

1,.1,
i

#6.

FR|GE

- Jo c d e i n t e ri o r - Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo mi n :

de un Se formeazd cerc ai se alegeun conducdtor joc. Acestastd in mijlocul cAnd Atunci de acelor ceas. in ritm paseazd intr-un rapid sensul se Mingea cercului.

de direcfiamingii.Conducdtorul joc joculuistrigd frige,se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor, gi poatestrigadin cdndin canO altecuvinte, iesedin cerc. trebuie de direcfia joc cAnd frig. frigider, Cinenu schimbd de exemplu 17. BATISTA - Joc de interior - VArsta: toatevArstele - Materiale: batistd un fulgde pasdre sau o de se in cdruia afldconducdtorul joc' intr-un cerc, mijlocul Participanfii agezafi stau sau un {ulg,mimdndrAsulin hohote.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de vor batistasau fulgulse afld in aer, participanfii imitaconducdtorul joc. CAnd nemigcafi mufi. toli a sau fulgul atinspodeaua raman batista 9i
tfi

1 8 .O G L I N D A

.:J

- Jocde interior - VArsta: vArstele toate - Materiale: sunt necesare nu
stau fafd in fafd, astfelincdt o persoand Participanfii grupeazdcAtedoi. Perechile se este oglinda, iar cealaltd este persoana reala. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale, timp de un minut. Apoi rolurile se schimb5. Ritmul

lent. migcdrilor trebuie fiefoarte sd
1 9 . S C A U N E L EM U Z I C A L E

- Jocde interior - VArsta: vdrstele toate - Materiale: sau un scaune, casetofon radio
va scaunelor fi cu Numdrul cu Se face un cercdin scauneagezate fa[aspreexterior. 'vor participanlii cAntd, Cdt unul mai putindecdtcel al participanfilor. timp muzica sd fiecare trebuie se agezepe un cdndesteopritd, Atunci dansain jurulscaunelor. gi hazlie iesedin joc.Se indeplinegte o poruncd in scaun. carea rdmas picioare, Cel joculcontinud fel.Ultimul rdmas estecdgtigdtorul. gi la mai scoate scaun un
11

20. POVE$TI TNTERACTTVE

- Joc de interior - VArsta: toatevdrstele - Materiale: suntnecesare nu
Povegtile interactivesunt istorioarescurte, care creeazd,o atmosferd dinamicS, s o l i c i t d a te n fi a , i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a .C opi i i facd anumitegesturi(sd batd din palme, sd tropdieetc.) sau si scoatd urmeaz6, sd

anumite sunete, atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. Existd roluricolective, cuvintecheie, la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest, gi roluri personale, personaje, auzulcdroranumai unul din copii denumirile la diferitelor gest. executd anumit un Rolurilecolective9i rolurilepersonale explicdgi se distribuie inceputul se la povestirii. Conducdtorul joc,povestitorul, de trebuie cunoascd sd sd binepovestirea, povesteascd aibdcapacitatea improvizeze, o sd antrenant, introducd numAr sd sd un personale gi sd participanfilor vegheze aceiparticipanfi de roluri egalcu numdrul ca joacerolul iasddin joc. Participanfii de obicei careau uitatsd-gi intr-un si stau cerc pe mare, agezafi scaune pe jos.Exemple: sau F a m i l i a o a d e m u l(t7 - 1 1 n i ) R a Subiectul: aventurile familii goricei, estepersecutatd o pisicd. unei de care de cheie: Cuvinte Gestulresoectiv:
se tro p d i e picioar e din se spune: iam-miam m

- prsrca - cagcaval

Roluripersonale: (tatdl),Roademulteasa (mama),Ronf (fiica), Roademult ica (fiul),Ronfulef (mezinul), (un Ronfigor (un Roadetot prieten), Roadeincet vecin), Cdinele, StdpAna casei, etc. pentru personale acelagi: bate doud dinpalrne. Gestul toaterolurile este se de ori ( 4 C a s t e l u lu f a n t o m e1 1 - 1a n i ) c Subiectul: castel Un urmeazd fietransformat mogtenitorii de sd in acestuia muzeu. Fantomele castelului, care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd, sunt gi nemulfumiteigimanifestd in moduri foarte supdrarea diferite originale.
Cuvinte cheie: - castel

- fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul, Nepotul,CAinele,Detectivul, Castelana, $oferul, japonez, Grddinarul, Bucdtdreasa, Arhitectul, TAmplarul, turist Primarul,Zidarul, Un etc.

Gestulrespectiv: se bate odatddin palme

gi pe i: o bdtaie palmd o rotire din
loc,la 360 de grade. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 - 1 8 n i ) a (conducdtorul joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci film Povestitorul de un folosind mai multeverbede acfiune. cAt Ceilalli copiitrebuie mimeze sd verbele de in funclie imaginalia poatesd existe adevdrat sd acfiune, de fieceruia. Filmul cu sau pe fie inventat loc de povestitor.
12

COMUNICAREA
Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf

ANIMALELEOR 1. FERMA PE 2. DESENUL SPATE 3. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. SA DESENAM 5. iN TREN 6. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7. PERSOANA 8. CONEXIUNI 9. PUBLICITATE 10.VAPORUL PORTUL 9l INTRERUPT 11. MESAJUL 12.TAVACU OBIECTE 13. TOALETAELEFANTULUI

1 . F ER M A A N IMA L E L OR

- Joc de interior - Vdrsta: 7-11ani - Materiale: bilelele h6rtie, de creion Conducdtorul joc pregdtegte timpbilefele hdrtiepe care suntnotatenume de din de ( de animale domestice in perechi) anumecdtedoudbilefele pentru pisicd, cdine, 9i vacd,mdgar,cal, oaie,cocog, gdind,gAsc5, etc. Bilefelele impdturesc, aga fel se in incAtnumele inscrise nu fie vizibile. sd Printragerela sorfi,fiecare copilprimegte bilet9i se imprdgtie.?n de joc, f5rd un aria sd cunoascd confinutul acestuia. La semnalul conducdtorului joc,toficopiii de citesc numele pe bilefel incepsd de 9i vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv, incercdnd gdseascd sd-gi perechea. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit. Joculpoatecontinua un cor al animalelor jocului. cu dirijat conducdtorul de Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele, pot cdntain cor sau ca solisti. care 2. DESENUL SPATE PE
- J o c d e i n te ri o r - V d r s t a :1 1 - 1 4a n i , 1 4 - 1 8a n i - M a t e r i a l eh A rti e cre i o a n e . : ,

pariicipanIii unulin spatele in echipe, giruri. stau formdnd celuilalt, Conducdtorul de joc dd ultimului gir un biletpe care este notatmesajulrespectiv. din Acestava transmite mesajul pe celuidinfafalui,desenandu-l spatele acestuia. Pentru inceput poatefi o silabdsau o figurd mesajul geometricd (triunghi, simpld cerc,patrulater), pot dar mesajele fi mai complicate cazulunuigrupcarea mai experimentat in acest joc. Ultimulreceptor scriemesajulpe o {oaiecje hArtie,pe care o va inmdna va conducdtorului joc. Echipa de care descifreazd mesajul mai repedegi cel mai cel corectcAgtigd punct. un Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir, joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche, urmdrindu-se transmiterea corectd acestuia cdtr e m ai mul ti a de participanfi agezafi gir. in .3. AZI E ZIUATA - Joc de interior - Vdrsta:toatevdrstele - Materiale: suntnecesare nu Copiiistau in cerc. Se alegeun sdrbdtorif. RAndpe randcopiiimimeazd cadou un pe caredorescsd ?lfacdacestuia. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul, rolulcu persoana schimbd respectivd.
22

4. SADESENAU inapneuruA
- Joc de interior - Vdrsta:toate vdrstele - M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf hArtie,creioane. ilor,

joculuipregdtegte multiplicd anumitnumdrde imagini gi Conducdtorul un care sd reprezinte pot fi alcdtuite figurigeometrice. diferite animale sau obiecte din De care exemplu: - o casd poate fi reprezentatd printr-un un dreptunghi, triunghiisoscelformAnd acoperigul, alt dreptunghi un ferestrele, un dreptunghi iar cogul, uga doudpdtrate - o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAndcapul, doud triunghiuri cerc urechile, doud elipseochii,un triunghi mic nasul,un arc de cerc gura, un oval formAnd picioarele. corpul, douddreptunghiuri Participanfii impartin perechi emifdtorul receptorul care se agazdspatein se ( 9i ), spate,la o anumitd distanld agafel incdtperechile nu se poatdinfluenfa in sd unele pe celelalte. primesc partea Emifdtorii iar imagine, din conducdtorului joc aceeagi de receptorii hArtiegi un creion. o activitdfi Scopulacestei este reproducerea mai cAt ( pozifionare pagind, prindictarea exactda imaginii formd), in dimensiune, acesteia. Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea, intr-unanumitinterval timp, dictAnd de geometrice care estecompusd pozifia gi figurile din acestora, nu are voie sd dar dezvdluie anumereprezintd ce imaginea. gi in finalCesenele perechea rezultate expun se compard. CAgtiga se care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea maifideld. cea
5. IN TREN

- Joc de interior - V A r s t a1 4 - 1 8 n i : a - Materiale: hdrtie, creioane

I
I

Grupulse impartein echipe 2-3 persoane. igi de Jucdtorii imagineaz6, suntintr-un cd compartiment tren,in compania persoane de sd unor necunoscute, careurmeazd cu legeo conversafie. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane, exemplu: veteran rdzboi, student teologie, doctorifd de un la care un de o igi pregdtegte examende specialitate, autorde romanepolifiste, cdntdref un un un de muzicdrock,o femeiesenator, femeie vindezarzaval orag,o elevd la o care la liceulde aviafie, polifist, un etc. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe intrebare, care ar urma sd o pund persoanei respective, in care nu este dar permis indice unuldincuvintele pe bilet. sd nici de Intrebdrile prezintd grupului, trebuie ghiceascd cinecildtoregte tren se care sd cu in echiparespectivd.

23

6. STAB| 9r SENTTMENTE - Joc de interior - V A r s t a1 1 - 1 4 n i .1 4 - 1 8 n i : a a

- Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii.

jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii. Acestesitualii suntalesein funclie vArsta grupului. exemplu: De de - de ziuata, primegti cadou plin gl un foarte frumos il ambalat, deschizi de nerdbdare gdsegti induntru cartepe careo maiaveaiin bibliotecd; o - estenoapte, egtisingur trebuie traversezi pddure; sd o 9i - ai reugit facieconomii astdzi pe sd flori cumperi persoanei careo indrdgegti; 9i - ai invitat prietenul maibunla un spectacol acesta vinela intdlnire; cel nu 9i - notele talenu suntpreabune, carnetul notetrebuie dar de semnat pdrinli; de - te-aigAndit facicuratin bucdtdrie ai spartsticla ulei; gi sd de - ai luatpantalonii fratelui {drdsd-iceripermisiunea,cdzutcu bicicleta s-au tdu, ai 9i rupt.etc. Pe rAnd,fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd transmitd, sd gi figurii, diferitete stdriemofionale cauza acestora. 7. PERSOANA DISPARUTA - Joc de interior - VArsta: peste14 ani - Materiale: sac plincu obiecte maidiferite pentru un cAt fiecare echipd primegte geantd Grupulse impartein doudechipe. plindcu obiecte Fiecare echipd o jocului cdt mai diferite. Conducdtorul genfiau fost adusela secfia anunfd aceste cd posesorului, de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece s-a gdsitnici un act nu in ele. Fiecare echipdtrebuie descopere mai multeamdnunte sd cAt desprepersoana care geanta, gi-apierdut obiectele aceasta din ajutdndu-i facddiferite sd conexiuni. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv mai multeamdnunte cercetdrilor, cdt despreacea persoani, motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor sac. din 8. CONEX|UNI - Joc de interior - VArsta: toatevArstele - Materiale: suntnecesare nu

Participanfii agezafi cerc. sunt in Unul dintre rostegte cuvAnt. ei un Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi pAnd ultimul carearelegdturd primul, agamaideparte cu la jucdtor. exemplu: De libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate; iepure-alb- zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou.
24

9. PUBLICITATE
- Joc de interior - V d r s t a1 4 - 1 8 n i a : - Materiale: hdrtie, colorate. creioane gi colorate. participant primegte coaldde hArtie creioane o Fiecare un sd de intr-unanumitinterval timpurmeazd conceapd desencare face publicitate si acesteia apardscris. fdrd ugoarS, ca numele uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd DeseneleurmeazZ fie prinsepe spatelecopiiior, persoanei respective. facdndpublicitate jocului Cei sd, lasdtimppentru tricourile fie admirate. care recunosc ca Conducdtorul intr-uncolf al desenului. respectiv personajul pe tricounoteazd tdcerenumele in de care recunosc sau al acelaI aceia cdror desena fost identificat acela/aceia Cagtigd personajul. 10.VAPORUL PORTUL 9l - Joc de exterior - Vdrsta: toatevdrsiele - Materiale: suntnecesare nu joculuiimpartegrupulin perechi. cadrul perechilor jucAtor un In Conducdtorul portul,iar celdlallvaporul. un au Perechile la dispozifie minut pentru a reprezintd legatela ochicu fulare. sunt sonorsecret, dupd carcvapoarele un stabili semnal pozitii jocului fixe.Timp de cAteva porturite terenin diferite plaseazd in Conducdtorul secretsonor,iar fiecarevaportrebuie sd au minuteporturile dreptul emitdsemnalul primulvaporajunsin porI. portulsdu Cagtiga regdseascd dupdsunet. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi invers. se careau reprezentat Apoirolurile schimbS, 9i INTRERUPT 11. MESAJUL - Joc de interior - V A r s t a1 4 - 1 8 n i : a - Materiale: suntnecesare nu paralele, la de in agezate o distanfd 1 metruintreele. se Grupul imparte treigiruri gir un membrual primului urmeazd comunice anumitmesajformatdin sd Fiecare gir. sdu cincicuvintepartenerului din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot posibilul mesajulsd nu poatefi recepfionat orice fel de corect,admifAndu-se ca jocul se intrerupe se compard gi Dupdunul,doud minute zgomotesau gesturi. mesajele. fi rolurile agafel incAt fiecare poata rAndpe rdndemi[dtorul, sa igi in $irurile schimbd gi receptorul parazitul mesaj. unui jocului intreabd care situafie in s-au simlitmai ii La sfArgitul activitatii, conducdtorul gi carele-afostmainepldcutd acestjoc ? Existd proverb careilustreazd un bine
25

I I . t ,i
i-l d

I
t

!

'rl

1 2 . T AV A CU OB IE C T E

- Joc de interior - V A r s t a1 4 - 1 8 n i : a - Materiale: numdr pietre, nasturi, boabe frunze, scobitori, un egalde obiecte diferite: fiecare fasole, etc. pentru echipd de cantitate in echipdeste agezatd juruluneimesepe care se afld aceeagi Fiecare 9i fel diferite. acelagi de obiecte echipdTgi desemneazl reprezentant. Fiecare un altdincdpere, undetimpde de Acegtia suntcondugi cdtreconducdtorul joc intr-o de intr-un anumitfel un 3 minute dreptul priveascd tavdpe caresuntarartjate au sd o fiecdrei numdrde obiecte, echipe. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval timp , vor anumit de in respective, Reintorgi echipele acegtia povesfi dar fdrd sd facd gesturi, pe acestora trebuiesd acestea tavd.Co-echipierii ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie, vdzutd de compozifia recompund, obiectele cu lor. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul este compozifie maifidelS. 13.TOALETA ELEFANTULU! - Joc de interior - V A r s t a1 4 - ' l B n i a : - Materiale: suntnecesare nu un echipdigi desemneazS, reprezentant. Fiecare undeacesta de de Acegtia suntcondugi cdtreconducdtorul joc intr-oaltd?ncdpere, de le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului la gradina pe acesta.lngrijitorul inarmeazdcu doud galeli cu se zoologicd trebuie sd-l spele apd, o perie cu coadd gi o scara.Se duce la elefant,'ii de o bucdlicdde zahdr, il freacd cu peria pdnd unde ajunge,apoi proptegtescara de spatele acestuia, il freacd din nou, coboardde pe scard,ia gdlelilecu apd, il cldtegte,ipi ia uneltelegi pleacd. lor, in se Reprezentanfii intorcfiecare echipele undetimp de c6tevaminute,vor mimaacfiunea. va ce ln grupulmare,fiecareechipd povesti a infelesdin mimd,compardndu-se mesajelor transmise. calitatea pregdtitd noudacfiune hazlie. o avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua,

GoNSTRUCTTE COMUN CCLABORARE lN /
1 . P R I N D EM I N G E A 2.ZIARELE MUZICALE

in lUruCrme 3. SARTTURA
4. MUMIA 5 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6. PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7. SALVEAZA-T| 8. CASA VRAJITOAREI 9. CAUTAMCOMOAHA 10.iN DOr 1 1 .O C O N S T R U C TO E T G T N A L A TR 12.O EUROPA COMUNA 13.SAJUCAMTEATRU VIE 14. FOTOGRAFIA
0

1 5 . U N I D E A LC O M U N E 1 6 . P R E Z E N T A RD E M O D A 17. SACULCU POVE$TI A 1 8 .U N P R I E T E N D E V A R A T 1 9 .M A T U R A
2 0 . J O C U R I L EO L I M P I C E

r

I

0

1. PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs - Jocde exterior - VArstd: toatevArstele - Materiale: mingimici 2 jucdtorii doui echipe conducdtorul joc imparte de in astfelincdt: - primaechipdformeazd cerc,in carejucdtorii gdsescla o anumitd un se depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf de v6rsta ie participantilor); - a doua echipdse aliniazd intr-ungir, la o distan{d 2-3 metri fatd de cercul de format. Fiecare echipd capdtd minge, la semnalul o jocul iar conducdtorului, incepe astfel: jucdtorul In primaechipd, care are mingeao aruncdceluidin stdngasa. Acesta prinzAnd-o, puncteazd scorul strigAnd unu,apoio paseazd urmdtorului va striga care doi 9.a.m.d. Mingea treceastfel fdrdintrerupere la un jucdtor altul, inAndude la obf se un punctaj. cazulin caremingea este prinsd, In nu scorulrealizal anuleazigi se punctajul reincepe la 1. de In a doua echipd,primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge, inconjoard cerculformatde primaechipd, revinela locul lui, preddgtafeta trece gi in ultimul gir. Urmdtorul coechipier g.a.m.d. momentul care tofi reface traseul in in jucdtoriidin echipdau parcurstraseul, revenitin pozifiainifiald, strigdstop, au 9i joculse va intrerupe in prima gi echipd, careva anunfa glastarescorul cu obfinut. Conducdtorul joc noteazd de pozifiaechipelor. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul, mingea intrecoechipieri incercdnd oblind scor sd un cdt mai bun,in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul .

2. ZIARELEMUZICALE - Joc de interior - VArsta: toatev6rstele - Materiale: ziare, radiosaucasetofon un

mulfi pe un ziar. ln final rdman doud pagini de ziar. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri .

Conducdtorul joc rdspdndegtejosmaimulte pe de pagini ziargi dd drumul de unei melodii casetofon. la CAnd intrerupe participanfii se melodia gdseascd trebuie se sd pe unadinpaginile ziar, de altfel sunteliminafi. pe rAnd scoate o foaie Rdnd se cdte de ziar, astfel incAt rdmagi cei trebuie gdseascd ii pentru se grupa mai sd soluf a cit

28

3. SARTTURALuructur itt
- Joc de exterior - VArsta: toatevArstele - Materiale: bdt sau o cretd un Echipele agazdin giruri se paralele, o distanfd 1-2 metri,in dreptul la de linieide start,care a fosttrasatd cdtreconducdtorul joc cu un bdf sau o cretdin funcf de de ie de terenul joc. de La semnal,primiidin gir vor executa sdriturd lungime, pe o in care va fi marcatd teren. Urmdtorii membriai echipelor continua vor sdritura din locul in care au terminat-o dinaintea cei lor. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.Conducdtorul joc arc de posibilitatea demonstreze un efortin cornun sd cd estesuperior unuiefortindividual, gi sdrind el o datdin lungime ! 4. MUMIA

- Jocde interior - V 6 r s t a11 - 1 4 n i : a - Materiale: sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd un
Dinfiecare echipd alege mumie, infdgurdtor un desfdgurdtor mumie. se gi o un de Se stabilegte pe traseul caretrebuie parcurgd si-l mumia. La semnalul incepere, joculse desfdgoard de astfel: - infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile, excepfia cu capului, intr-un timpcAtmai scurt. - Mumiile parcurge traseu vitezd vor un de fdrdsd-girupdbandajur. - Ultima partea jocului reprezintd o desfdguratul murniilor. Echipele puncteazd funcfie se in de: duratainfdgurdrii mumiei,duratatraseului, durata desfdgurdrii mumiei, aspectul sulului hartie refdcut. de In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS, pot desemna se mai mulfi infdgurdtori desfdgurdtori mumii, gi de carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd. asemenea, De poate formatd maimultepersoane. mumia fi din

s. uN gtRAG oRtctNAL
- Joc de interior - Vdrsta: 7-11ani - Materiale: cutiecu o

rafede biroupentru fiecare echipd

Fiecare primegte cutiecu agrafe birou. echipd o de intr-unanumitinterval timp, de echipele urmeazd confecfioneze un giragdin agrafelegAndu-le sd cAte intr-unlanf continuu. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag.

29

9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. 6 . P A H A R U L C E L MA I P L IN

VARIANTA Echipele agazdin giruri se paralele. o anumitd La distanfd, fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe. semnal, in dreptul La primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle, revine ea in mdnd,o preddurmetorului cu gi trece in spatelecoechipierilor Acestaaleargd agrafapiimitd, sdi. cu ""'rq' v r('( o i""ga de o alta, revine,o predd trece ultimul gir. in

- Joc de exterior - V d r s t a : 7 - 1a n i 1 - M a te ri a l e :o sti cl d .u n p a har , o lingur dde supd, toate de aceeagidim ens i une. pentru fiecare echipd. Echipelese agazd in giruriparalele dreptul in linieide start.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start,

s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil;r-g"i Intr-unanumit interval timp,stabilit de inainte inceper* rolrrri, participanfii de respectdnd regulile uneigtafete, incerca umple vor sd paharul transportind oi; sticra lingura. apa cu Ei vor afla cu siguranfa nu intotdeauna cri grabaestecea mai bundsolufiel sfargitul La jocului compard se cantitatea apddinpahare. de cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele. dreptul in primului gir se punesticlacu apd gi din lingura' in dreptul iar ultimului punepaharul. participanfii vor trece se igi unutaltuia liOura p.lind apd,respectAnd cu regulile gtafete. unei Reamintim regulam.entul gtafete: unei primul gir executd din cerinfele impuse joc de gi apoi treceultimul. rand, in pandcdndse ruleazd i jucdtorii echipa 9.a.m.d. tof din respectivd primuljucdtor gi revine pozifia in initiald. v. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! - Joc de interior de sau exterio,r - VArsta: toatevdrstele Materiale: suntnecesare nu

echipele salvare. semnal intr-un de La gi anumit interval timp foartescurt,de exernplu de 3-5 minute, membrii echipelor urmeazdsd confecfioneze franghie salvare haineb o de d'in roi, pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul joc trebuiesd vegh de ezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde jucStori ii iasepe acegtia pe sd preadezbrdcafi I ln final, frdnghiire mdsoara.'cagtiga se echipa .r[ o, franghia mairungd. cea Toli jucdtorii fi fericitali vor pentru au d-orit igi a;rteprietenur. ca sa
30

conducdtorul joc, mimand de ingrijo rarea, anunfa va situaf disperatd care se ia in gdsegte prieten: un acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie, sa'inoate mijlocul in valurilor' lmediat formeazd etc' se

8. CASAVRAJITC.AREI - Joc de interior - V A r s t a7 - 1 1a n i : -Materiale: suntnecesare nu pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc, se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei.Tof gi invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei spune-mice ai vdzut ! gi spunAnd: cdntecul cercului va intrerupe in Conducdtorul joc se gdsegte mijlocul de Eu vdd un $arpe( sau:un elefant, paianjen). un in gi vrdjitoarelorse aranieazd,agafel incAtsd imiteforma in Echipele aleargd casele capdtdun punct. cea respectiv. Echipa carereugegte mai bundimitafie animalului cu joculcontinud echipa In finalcAgtigd gi timpcAtse doregte. se atAta Cercul reface cel mai marepunctaj.

coMoARA s. CAuTAM
- Joc de exterior - Vdrsta:11-14 i an - M a t e r i a leo ca rtep o g ta l d l u stratd lipici, o hdr tiecolor atd, pentr u fiecar e echipd, i : foarfecd.

X

Pe jocul in absenfaparticipanfilor. Conducdtorul joc trebuiesd pregdteascd de gi din diferitd va notape fiecare ele va de cd(ilor pogtale lipio hArtie culoare spatele la muncain echipd(solidaritate, proverb carese referd sau un citatcelebru, cAteun comori. prietenie, participare astfel responsabilS), transformAndu-le in adevdrate cAte Bucdfile, excepfia cu pe toatein acelagi de bucdfi. numdr Apoi le va decupa pe in vor cartepogtald, fi ascunse locuridiferite, raza unui unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u . Echipele la sorfibucdfile trag rdmase. reguli: anumite Se respectd - Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie gdseascd sd recompund sd Si la so(i. culoarea trasd - Echipele stabilesc secret anumit de zgomot motor, sonor( ldtrat, semnal igi in un f l u i e r ae t c . ) . t - Se desemneazd culegdtor careare voie sd ridice (singurul al membru echipei un bucdtile comoard). din ascunzdtoare de - ln momentulin care o bucaticd carte pogtald echipeia fost aparfinAnd de poatechemaculegdtorul echipein u m a ie m i f A n d respectivul descoperitd, cdutdtor s e m n a l u lo n o r e c r e t . s s
- C AE t i g d ch i p aca re re co mp u n e mai r epede teapogtale. car e cel I n f i n a l ,c on d u cd to rud e j o c a re posibilitatea a discutadespr evaloar eacom or i l or de l in par (se a cum au colabor at ca dr ul d e s c o p e r i te mn l fi ca fite xte l o r )intr ebdnd ticipanfii , echipelor. - T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i rme a zd upulde ciutator i,car e la sem nalul incePer e de gr fo i a l j o c u l u is e rd sp d n d e scn te re n .

J I

10.iN DOI - Joc de interior, clasd in - Vdrsta: 14-18 ani - Materiale: foaiede hArtie o

&s;
gi ucdtori unapentru conducitor

Se formeazd echipede doi.Partenerii joc stauunulldngdaltul,in picioare, fafa de in jocului.Fiecare unui pupitru, jucdtor urmeazd de finAndu-se mijlocpe toatddurata sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd stAngd, sau dupdcum esteagezat. Conduc5torul joc dd fiecdrei de echipe foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt o sd fie vizut gi auzit de toatdlumea.Fiecare echipd,coordondndu-gi migcdrile, va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd, vapor, un coif, o pasdre,etc) un urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat,rupefih6rtia,pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului, diagonalele gi acumo desfacefi indoifi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului, pliafide doudori formaobfinutd, desfacefi, o acum putelisd punefisolnifa pe masd. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. Jucdtorilor pentrua trebuie li se lase timp suficient sd executacomenzile. cazulin care conducdtorul joc stdpdnegte In de bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate hAtie, prin pliere) gi la acestjoc participd din de mai multe ori aceleagipersoane, poate incerca realizarea se unor obiecternai
complicate.

1 1 . O C O N S T R U C T TO R T G | N A L A E

'€%tra. -Jocdeinterior - VArsta: 14-18 ani i\ - Materiale: vor refolosi se cutiigoalede coca cola,de chibrituri, tuburide carton, ambalaje, dopuri,pixuri,creioane, plastilind; sfoard,o ruletd etc.;banddadezivd, o sau un centimetru croitorie: de boabe fasole. de Fiecare echipdprimegte numdregalde materiale construclie, un de bandd adezivS, gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit construcfie rnaiinaltd,dar care o cAt participant primiun numdregalde boabede fasole, sd fie gi stabild. Fiecare va care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd cadrul echipelorasupra alegerii ?n gi obiectului a modului execufie. de ln final cdte un reprezentant fiecdreiechipe prezintdconstrucfia, al explicAnd scopul,importanfa acesteia cadrul in comunitdfii, calitifileestetice, etc. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin construcfiilor licitafie. Aceastaeste condusdde conducdtorul joc. La licitafie de participe jucdtorii tofi folosindboabelede fasole. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord, pot licita comun,beneficiind o sumd ei in de m a i m a r ed e b a n i . Se premiazdin funcliede: indlfime, prezentare, stabilitate, numdrulde boabe de fasoleobfinut licitafie. la Acestjoc poateduradestul multtimp,conducdtorul jocului de trebuind prevadd sd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia

12:. EUROPA O COMUNA
- Joc de interior - V A r s t a1 1 - 1 4 n i , 1 4 - 1a n i : a 8 - Materiale: hartda Europei, o carton cororat, creioane, banddadezivd Conducdtorul joc trebuie pregdteascd dintimp.Va copia, o dimensiune de jocul sd la gi convenabild pe cartoane culoridiferite, partedin fdrileeuropene, care le de o pe va decupa intr-un anumit numdr bucdfi funcfie numdrul de participanfilor. in de Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd carton9i se vor grupa in iunclie de de culori,urmdndsd recompund respectiva sa pozifioneze gi capitala pe acesteia fara hartarezultatd. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd, jocul. Joculpoatecontinua, echipele mimAnd va specific respective m o n u m n t , ce (un e fdrii un personaj celebru, fel de mAncare,n un u

dans, "r".) . ,(

13. SA JUCAMTEATRU

14l\ - Joc de interior +.)^\ - V A r s t a11 - 1 4 n i : a - Materiale: pentru fiecare echipd pre egteun sacin carese gdsesc se gdte "*,.?U (de obiecte exernplu: ghemde ldnd, np i e p t e n e , z i a r , n c r e i o nu n m o r c o v , un u p un u , t batistd, etc.)
lA r&! \

/\ I -)l-JL-r

ffi (f\ /4T$ mt r"i\ l
/htl '[ft1[
,t | |

h1

r\Y

Echipelor se acordd anumit li un interval timp,pentru pregdti scurtd de a o scenetd, pe care sd o prezinte sub formdde mimd,folosindu-se mod obligatoriu toate in de primite la caretrebuie participe tolii.Fdrdsd se cunoascd gi obiectele sd cu obiectele din sac se stabilegte la inceput anumitd de o tematicd: lumeabasmelor, din scene din filme, cAntece, etc. Numaiconducdtorul joc trebuiesd cunoascatitlul de scenetelor. Spectatorii urmeazd ghiceascd. sd-l 14. FOTOGRAFIA VIE - Joc de interior - V A r s t a1 4 - 1 8 n i : a - Materiale: multefotografii imagini mai sau grupuri activitdti caresd reprezinte sau (crintdreli muzicd, nuntd, diverse de premierea sportivi, echipd pompieri, o unor o de
p , u n e x a m e n ,o i n tru n i re o l i ti cdo se rbar e gcolar d, etc.)

Conducdtorul joc agazdfotografiile fafain jos, invitdnd de cu cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd, incercdnd imitecdt mai fidelpozifia activitatea sd gi personajelor. Dupdce subiectul fotografiei fi ghicit, va conducdtorul joc aratdfotografia de participanti, celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei cu originalul. vii

33

15.UN IDEALCOMUN

,t *^-e- f,xto

- Joc de interior - V A r s t a' 1 1 - 1 4 n i :1 4 - 1 8 n i : a a - Materiale: exemplar Declarafia gi un din a UniversaldDrepturilor Omului Convdnfia plicuri, asupra urilor Copilului, carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald Drepturilor a gi Omului Convenfia asupra Drepturilor Copilului. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd afigeze cele doud documente aga fel sd in incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. acorddo jumdtate ord pentru Se de studierea acestora, in dupdcaregrupul imparte echipe 3-4 persoane.Diferite de se pot intrebdri, legdturd celedouddocumente li puseparticipanfiloi'.exemplu: in cu De - cineesteautorul acestor documente? - cAndau fost elaborate? - care estescopullor? - sunt respectate acestedrepturi Au fostintotdeauna respectate? ? - care este responsabilitatea persoane de aceste fafd fiecdrei documente? jocului are pregdtite doud sau trei exemplare, funcfiede Conducdtorul in in grupului, dimensiunea in cAteva documente, segmentate cuvinte. articole aceste din grupd primegte plicconfindnd Fiecare un din toatecuvintele careeste alcituit un articolpe care urmeazds5-l refaca.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi respectiv, a recunoscut articolul acestuia unuldindocumente. la apartenenfa Exemplu: - T o a t e / f i i n f e l/e m a n e s e l n a s c / l i b e r e / g i e g a l e / i n / d r e p t ulrE .l e l s u n t / u / i i i n z e s t r a t c u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu id , l s e/ c o m p o r t eu n e l el t a l dI le se l d e / c e l e l a l t e / i n / s p i r i t uflr a t e r n i t d f i ia ir t . 1 d i nD e c l a r a f U n i v e r s aadD r e p t u r i l o r (. ia / l Omului) - Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul /vial6/ lal libertate gi /la /securitatea lla / / persoaneisale.i (art.3 Declarafia / din UniversaldDrepturilor a Omului) - l n / l u m i n a/ a c e s t e / C o n v e n / iu n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/ei i n f a /u m a n d c a r e I i [ i f / nu / ai implinit incd / 18 lani,/ chiarI dacd/ conform legislafieinafionale / / / / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u t m a i l d e v r e m e . l( a r t . 1 d i r r C o n v e n f i a s u p r a / a Drepturilor Copilului) 16. PREZENTARE MODA DE

4/'^

4"G\

- Materiale:ziare vechi,bandd adezivd, lipici,foarfeci ace de gdmdlie,

- Jocde interior - Vdrsta: toatevArstele

Se fomeazdechipe,care reprezintd casede modd.Fiecare diferite echipdva avea gi un prezentator modi. un manechin, croitori de Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta,de exemplu colecfia primdvar6, se stabilegte prealabil tematicd: de sau in o rochiide sear6,bal mascat,etc. Se acorddun anumitinterval timppentruconfecfionarea de modelului ales,care se executd directpe manechin ziare vechi. din Bineinfeles, aplauzele rispdtimodelul maiapreciat. vor cel

+-

I

sAcuLcu PovE$Tl 17.
- Joc de interior - V d r s t a :1 1 -1 4a n i , 1 4 -1 8a n i - Materiale:un sac cu diferiteobiecte

jocului incepesd povesteascd istorioard, in o Copiiisunt agezafi cerc.Conducdtorul lui din'stdnga sd aleagdun obiectdin sac ai apoi la un momentdat,cerejucdtorului povestea,a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. avutposibilitatea aducdaportul sd sd-gi au continud circule, ia povestirii. la construcf 18. UN PRIETEN ADEVARAT - Joc de interior - V A r s t a1 1 - 1 4 n i ,1 4 - 1 8 n i : a a - Materiale: hArtie, creioane. in echipe,participanfii de urmeazd stabileascd comunacord9i sd notezepe o sA pe foaiede hArtie10 calitdfi caretrebuie le aibdun prieten Se sd adevdrat. acordd un anumitinterval timppentru de discufii. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite urmadiscufiilor. in cele10 calitdfi joc le solicitd aleagd jumdtate ele.Se comparirezultatele. Conducdtorul de din sd in final conducdt,orul joc ii roagd de Se ld'selectezeo singurdcaiitate. compard pe rezultatele se noteazd o foaiede hdrtie. Participanfii gdsitprobabil definifia au 9i prietenului adevdrat.

19.MATURA
F

- Joc de interior V d r s t a7 - 1 1a n i ; 1 1 - 1a n i : 4
Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd.

\4

primeEte doudbaloane Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdte joacdgi unulde rezerva) o mdturd. gi Fiecare la echipd aliniazd liniade startgi se se jucdtor,pe rAnd,va trebui sd punct la o anumitd stabilegte un Fiecare distanfd. "md,ture" grijd balonul pandin acel punct,sd-l ocoleascd sd-l "mdture" cu gi apoi pAnd la linia de start,undeva predamdturaurmdtorului jucdtor.Dacd balonulse joculcu cel de rezervd,, dacd gi cel de-al doilea sparge,atuncise va continua iar balonse sparge, atunci echipa fi descalificatd. va VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane, se poateface gtafeta oud duse ?ntr-o sau cu principiul lingurd, rimdndnd acela$i.

35

20. JOCURILE OLIMPICE
- Vd r sta :1 1 -1 4a n i ; 1 4 -1 8a ni ide

- Jocde exterior

paie,baloane, carton, marieitor.

Acestjoc urmdregte construcfia victoriicomune. unei Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd vor respecta olimpic, cd regulile fair play de sportiv. anumitdseriozitate oferimai multhaz probelor O va inedite care urmeazdsd aibd loc. Dupd ceremoniade deschidere, conducdtorul joc (pregedintele de comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul

urmdtor: Probaolimpicd

l. Aruncarea cu greutatea 2. $tafeta combinatd 3. Aruncarea cu sulila 4. Trasul Ia lintd 5. $tafeta in doi 6. Proba spxiald

Tara

Reprezentantul

Loculoblinut

Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii probeteolimpicegi numele la acestora trecepe panou,in dreptul se Echipele aliniazd pentru se ca fdriirespective. o gtafetdin dreptullinieide start.Inaintea probe,pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. 1. Aruncarea greutatea va executa cu se dupdregulile acestuisport,insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar tArAg, la intorsintr-unpicior. 3. Aruncareacu sulifa, care este de fapt un pai. 4. Trasulla fintd,intr-unpanoupunctat, o mingede ping-pong cu muiatdin vopsea. 5. $tafetain doise executdpe echipe, aleargd perechifinAndun batonumflat se in intre f runf jucdtorilor. ile 6. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag boabede mazdre, pai gi un alt castronag intr-o limitd cu un gol. de timp de 3 minute,acestatrebuie mutecu ajutorul paiului sd (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag celdlalt in Se pot inventa9i alte probe hazlii.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd, dupd care urmeazd. medalierea echipelor aur, bronzgi argint.Medaliile cu respective se confecfioneazd hdrtiecoloratd.Pregedintele din comitetului olimpicnu va uita sd felicite i participanfacestei tof ii neobignuite ?ntreceri sportive. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard,de-alunguluneidiminefi.

&d

i,e l[\\\

1. lN PARC 2. CUTIAVIE 3. CONCURSUL GUNOAIELOR 4. SUS PE CER ECOLOGICA 5. CAMPANTE 6. UN TABLOU 7. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. PLOUA ? 10. DESCOPERA... 11. GOPACUL NOSTRU 12. MIC DE TOT 13. BINGO 14. SUS-JOS 15. SPATEiN SPATE 16. CAREPLANTA? 17. LANTULVtU

f . iN PARC-concurs - Joc de exterior

creion; un cororatd, rire de gJ?"j: concurs,derand i.l;t"1i3i"ipa : XrT,'"11;[,tJ.iiJ; jocului'
pentrupregdtirea ,. "if"t notanic

parculgi notand din activitate timpvizitdnd aceastd de joc pregdtr$1. formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme Oe cdteva speciile copaJi-."i.t.-nt". addugand-9i p" ."i"1" ", trunzetJJoi'aJ'o,',o"nt''ricali,oai esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin jI'.r6"re :k**;" echipS' penrru direritd, riecare se necesare' f# ffi'rk, materialele prim'egte echipd Fi;;;; echip.e_ participantii impart.in se participantitorsuprafafa 9i d;,;. ir*ri'e o'effrt; de rirnitd timppentru o stabileste
parcului. v v ! - r - - r i r , ^ ^n r r a i r r r n . r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c , n o t A n d

ii$??:i;;:"S'*il':i'::"Ji:ig,'iFi.,pl.tiuaEinu*'Lace nt,'ffidentificati fiecare se vormarca, unfir de landde trunchiul i;tJ echipd de
copacii fiecare pentru resPectiv. copac 3 puncte ai fiecare pentru 1 astfel: punct punctajul sta'ilegte se
corectd' denumire vizitadin nou copaciidin Parc' tot cdgtigdtoare, orupulva Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i cu ocazie carese"stidng firele Punctajele' stabilindu-se 2. CUTIAVIE - Joc de interior a 1 --' - V d r s t a7 - 1 1a n i ,1 1 -'- 4 n i : n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' - Materialgo autl' O'

pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f,9:,^ti:l::,,i.1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1.:*:gi:i:iilTi"l"A:,8:l, i;'::::i:e'??ff

f J.?,f i'il:l'ff #,"r. ::F:* "::'g*' il t,", 3 : ii i:::*iiil'fffin:?i:*,"?1;:::j:*i:'.i;3L3;,'ie:'il,i: ffll rJ n9":" r at "",:' !i[ """,i{[ i lt ?l: u va3X';,n a ff t5S':1: 3:'i ; i:l ii ilil;t :rurjocurl,?:'ras3 el',: o fi il; *, l?:y" il ri
;:l *-i{",.lni; este ".?'3:'! , 9i cd lopiilor in cutie
corect cu un descoperit. recunoscut - -..-^r^- -z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e ,puncte' n c | e a z d f i e c a r e e | e m e n t r e c u n o s c L gisepu viu pm gi'elemeniul cu cinci

ce de ;'#f T5.3:.'J#i[:iiri'.:'l#"1,1f hdrtie a peo ;:"'ffi not,eazd roaie ii apoi 1";3''""ii:,I'5J'ni'l? f#ri:JiliJ'',:'iffi"J,ii,i"ril.j;;;

38

GUNOAIELOR 3. CONCURSUL - Joc de exterior - VArsta: toatevdrstele - Materiale:in de de , o mod obligatoriu pereche mdnugi cauc.iucun bdf cu un cui in participant; creion,o foaie de hdrtie un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de pentrufiecare un echip6; aparat fotografiat. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. va in de conducdtorului joc.Acesta timpulactivitdtii foartemultde atitudinea depinde inifiativa. partcipanfilorldudAndu-le juca rolulunuireporter, luAnd interviuri 9i intraruncate de interval timpgunoaiele intr-un anumit sd urmeazd strAngs Echipele concurs pasionant, un parc.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului, urmeazdsd cd la de conducdtorul joc le va spuneparticipanfilor,inceputul pungipe diferite categorii ?n sortAndu-le cAt o strAngd cantitate mai marede gunoaie care vor fi (harti;, sticle,dopuri,etc.) , dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete, punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului timpstabilit. de la anunfate sfArgitul cdt mai Tn jocului:de exemplu, cAgtiga va echipacare sorteazd pungio varietate gunoiul maioriginal. cel sau gdsegte marede gunoaie joc . intregului se vorfacefotografii Pe parcursul cantitdfile, ( de gi rezultatele acestuia tipurile gunoaie, Scopulacestuiconcurscdt printr-o gcoald, scrisoare printr-un in afig de lipsacogurilor gunoi)pot fi mediatizate se concursului va facecu sprijinul primirieilau ziarului Mediatizarea local. adresatd ecologicS. campanie la cd participanfilor, vor infelege au participat o adevdratd care 4. SUS PE CER...

- Joc de interior de exterior sau - Vdrsta: 14-18 ani fiecare - Materiale: etc. castane, pentru sau din 10-15steledecuPate carton pietre, o echipd; hartda cerului. in Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare timpul unei tabere in care pe constelafii. participanfii avutocazia recunoascd cer principalele sd au denumiride pe cartonage care sunt scrisediferite de Conducdtorul joc pregdtegte Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage trebuiesd 9i constelalii. respective. pus constelafiile cu materialul la dispozifie alcdtuiascd VARIANTA

,rr{f*

sd trebuie Toate echipele de trage un Unuldin participanfi la sorfi numdr cartonage. de in constelafii. puncteazd funcfie exactitate timpulde Se aceleagi alcdtuiascd 9i execufie.

39

ECOLOGICA 5. CAMPANIE - Joc de interior - VArsta: toatevArstele - Materiale: fotografii, revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice. participanfii acestsubiect conducdtorului joc estede a introduce Rolul de in facilitdnd prezentate. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a timp (15 minute)pentru stabili comunacord de prioritard reciclarea pe ( care este campania ecologicd careo considerd degeurilor, protejarea plante calede disparifie) pe uneizone,protecfia curSfirea unei animalelor, gi modulin care tineriise pot implica (participare directd campanie, in de colectare fonduri, congtienti zare prinmass-media, ii, expozif etc.). conferinfe, Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd. Dacd se ghicegte gi mimat(scopul subiectul campaniei metoda folositd), echipa capdtd punct. un 6. UI{ TABLOU - Joc de exterior parc,'pddure : - VArsta: toatevArstele - Materiale: suntnecesare nu pe lmpS(ifi echipe, in copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte naturd care din le gdsescpe jos. Li se amintegte nu vor rupecrengi,lrunze, cd flori.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd facd un tabloudin obiectele sd adunate, care sd reprezinte anumeanimal, exemplu. puncteazd funcfie in un de Se gi in funcfie obiectele naturd de calitdfile estetice, din caresuntidentificate corect. de

7. GHTCE$TE ANTMALUL !
- Joc de interior - V d r s t a1 1 - 1 4 n i : a - Materiale: hdrtie, creion, banddadezivd acede si ranle sau Conducdtorul joc pregdtegte de numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald, pe sau cartonage ilustrate reprezentdndu-leacestea. participant prinde cartonag, ca acesta cunoascd Pe spatele fiecdrui un fdrd ce se sd este notat pe el. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective, adresdnd intrebdri La intrebdri r6spunde celorlalfi. aceste se -danumaiprin da sau nu. De exemplu:intrebare:Trdiegte apd? Rdspuns: (in cazul in delfinului) participant dreptul pundalteipersoane Fiecare are sd numai3 intrebdri. Dacdnu a ghicit, trebuie cauteun alt interlocutor. primul. sd Cagtigd carea ghicit cel

40

g. iI.ITIMPULUNEIPLIMBARI - Joc de exterior:parc,pddure - Vdrsta:toatevArstele - Materiale: foaiede exerc

\.r\i ,

Poli sd-miardfi: - Cevainalt gi drept? - Cevaincovoiat? - Cevastrdlucitor ? - Cevaalbastru alb? cu - Cevaverdecu galben? - Ceva rogu? - Cevarotund? - Cevaascutit? - Ceva moale? - Cevametesos? - Cevacu 6 picioare? - Cevafdcutde mdnaomului? - Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? - Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul opregte se pentru minute, 5 intr-o zonddelimitatd. pentrua descoperi nota gi rdspunsurile. Acestea citesc glastare. se cu 9. PLOUA - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: suntnecesare nu

in timpul uneiplimbiri, conducdtoruljocului distribuie individual in echipe foaie sau o pe de hartie caresuntnotate urmdtoarele intrebdri:

Copiiivor imita,fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului joc. Acesta de creeazd atmosfera potrivitd, povestind intr-ozi frumoasd vard vAntul cum de adund norii pe cer, incepe ploaia,se transformd furtunS, in tund, fulgerd,furtuna se linigtegte, cum apare din nou soarele, 9i insofind cuvintele lnumite gesturi. cir Fiecare gestva fi repetat cdtrecopiitimpde go de secunde. de cuvintele gesturile gi carele insofesc sunturmitoarele: - Vdntulfncepesd batd, se freacl palmele intre ele. - lncepeploaia,se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare,se batecu doud-degete podur in parmei - Ploudgi mai tare,se batecu trei degete podurparmei in - Fulgerd, ridicd se brafele deasupra gi capului se batescurtdin palme - Tund,se tropdiedin picioare ' P\o_aia linigtegfe, batecu trei,doud, se se un degetin podulpalmei - Rdsaresoarele,se ridicdmAinile sus in - Uite un curcubeu, copiiistrigd: tofi Aaaaa!
41

13. BINGO

- Jocde exterior, naturd in - VArsta: toatevdrstele - Materiale: creion hdrtie, din obiecte pe tip jucitor primegte formular bingo, caresuntdesenate un Fiecare in obiecte natura respectivele ce pdtralet. mdsurd delcoperd Pe in natura, fiecare care gi-a completat lor. pe tabelul Primul jucdtorii vor b1ade le inconluritoare,
jocul. strigS'BINGO" cAgtiga tabelul 9i ,z^^

14.SUS-Jos

WPl
4W
o talpd avdnd

- Joc de exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: Pentru{iecarecopil, o formd din carton care sd mijlocul

cerul. atenfie cu in copiiistauintingi iarbd, fafain sus9i privesc.cu plantele' ce Apoi se intorc pe burtd,9i examinezd'tot vdd prin talpa de carton: tot tdlpii ce au observat' pe etc. uiltalit" caremigun5, Noteazd marginea un pdstreaz6 minutde linigte .a ri"sculte glasulnaturii: lipet de pasdre, totald, un de bdtute vdnt,etc' frunzelor sunetul o un cosag, albind, treisituafii' in tot le in tn"r, conducdtoruljoculuiceresd spund ce au observat cele iN 15. SPATE SPATE - Joc de interior - V A r s t a1 1 - 1 4 n i a : pietre,pene,flori, din interesante naturd(conuri, - Materiale: colecliede obiecte o

hatle. creioane, etc.), crengi, scoici,

+

incAtsd pe doi, se Participanfii grupeazd,cAte agezdndu-se jos,spatein spate'astfel A doudgiruri: 9i Bformeze membru gi o A al girului primegte foaiede hartie un creion'Fiecare membru Fiecare sd respectiv nu avind grijdca obiectul din cAteun obiect naturd, B al girului primegte A. lui fie vdzutde perechea din girul in sd urmeazd le descrie de conducdtorului joc,aceiacareau obiectele La semnalul in sd respectivi le deseneze' final nr dar detaliu, fdrd sd le denumeasca, partenerii rolurile. Apoi cu desenele obiectele. se schimbd se compard

16. CARE PLANTA? - Joc,deinterior - V A r s t a1 1 - 1 4 n i a : - Materiale hdrtie, : creioane pentru fiecare echipd: set urmdtorul de intrebdri de Conducitorul joc pregdte$te - Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor De exemplu: ? mielului. limba piciorul boului, ochiul cocogului, - Careplantd coada calului, coada ? poartd numele uneicozide animal De exemplu: goricelului, coadaracului. - Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel, muzical? De exemplu: icd, trompef sundtoare. - Care plantd denumegte unealtd? De exemplu:toporag,degetdruf, traista o ciobanului. - Careplantda dat prenume Viorica, Margareta. BrAnduga, ? fetelor De exemplu: gofran. gdlbenele, - Careplantdpoarti numede culoare De exemplu: albdstrele, ? - Careplantdili aduceaminte imbrdcdminte De exemplu: rochifa rochia miresii, ? de pdldria garpelui, cucului. ciubofica rdndunicii, - Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente De exemplu: md uita, nu ? ldcrdmioare. limita acord de Se de se Participanfii impartin echipe 3- 4 jucdtori. stabilegte cornun jocului. de timpgi punctajul

-5:

17. LANTULVIU - Joc de interior - V A r s t a1 1 ' 1 4a n i : - Materiale cartonage, de : ace

an[d

pe cartonage care scrie cdte o denumirede de Conducdtorul joc pregdtegte plante,insecte,peqti, reptile,pdsdri,mamifere. organismedin toate categoriile: jucdtori se prinde spatecAteun cartonag. de pe Intr-un anumitinterval timp Fiecdrui Acesta jucdtorii cdutasd formeze lanf,pundnd mdnape umdrulaltuijucdtor. vor un nevoiepentrua de cu trebuiesd aibd un cartonag numeleunuiorganism care are jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu de pe propriul cartonag. trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd,. ifd>goarece>grAu. : Exemplubufn veseld a unei lecfii de biologie.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului, conducdtorul Dacd este cazul,se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect. suficiente

inainte joc. de