देवययाः कवचम् ॎ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मय ऋषषाः अनष्ट ु ु प छन्दाः चयमण् ु डय देवतय अङ्गन्ययसोक्तमयतरो बीजम् षदग्बन्धदेवतयस्तत्वम् श्रीजगदम्बयप्रीत्यथे सप्तशतीपयठयङ्गत्वेन

जपे षवषनयोगाः । ॎ नमश्चषण्डकययै ॥ मयकक ण्डेय उवयच ॎ यद्गह्य ृ यम् । ु ं परमं लोके सवकरक्षयकरं नण यन्न कस्यषचदयख्ययतं तन्मे ब्रषू ह षपतयमह ॥१॥ ब्रह्मोवयच अषस्त गुह्यतमं षवप्र सवकभत ू ोपकयरकम् । देवययस्तु कवचं पण् ु यं तच्छृणष् ु व महयमन ु े ॥२॥ प्रथमं शैलपत्र ु ी च षद्रतीयं ब्रह्मचयररणी । तत ृ ीयं चन्रघण्टेषत कूष्मयण्डेषत चतुथककम् ॥३॥ पच्चमं स्कन्दमयतेषत षष्ठं कयत्यययनीषत च । सप्तमं कयलरयत्रीषत महयगौरीषत चयष्टमम् ॥४॥ नवमं षसषिदयत्री च नवदग ु यकाः प्रकीषतकतयाः । उक्तयन्येतयषन नयमयषन ब्रह्मणैव महयत्मनय ॥५॥ अषग्ननय दह्यमयनस्तु शत्रम ु ध्ये गतो रणे । षवषमे दग ु कमे चैव भययतयकाः शरणं गतयाः ॥६॥

न तेषयं जययते षकंषचदशभ ु ं रणसंकटे । नयपदं तस्य पश्ययषम शोकदाः ु खभयं न षह ॥७॥ यैस्तु भक्तत्यय स्मत ृ य नन ू ं तेषयं वषृ िाः प्रजययते । ये त्वयं स्मरषन्त देवेषश रक्षसे तयन्न संशयाः ॥८॥ प्रेतसंस्थय तु चयमण् ु डय वयरयही मषहषयसनय । ऐन्री गजसमयरुढय वैष्णवी गरुडयसनय ॥९॥ मयहेश्वरी वष ृ यरूढय कौमयरी षशषखवयहनय । लक्षमीाः पद्मयसनय देवी पद्महस्त हररषप्रयय ॥१०॥ श्वेतरुपधरय देवी ईश्वरी वष ृ वयहनय । ब्रयहमी हस ं समयरुढय सवयकभरणभषू षतय ॥११॥ इत्येतय मयतराः सवयकाः सवकयोगसमषन्वतयाः । नयनयभरणशोभयढ्यय नयनयरत्नोपशोषभतयाः ॥१२॥ दृश्यन्ते रथमयरुढय देवयाः क्रोधसमयकुलयाः | शङ्खं चक्रं गदयं शषक्तं हलं च मस ु लययध ु म् ॥१३॥ खेटकं तोमरं चैव परशंु पयशमेव च । कुन्तययध ु ं षत्रशल ु ं च शयङ्कगमययध ु मत्त ु मम् ॥१४॥ दैत्ययनयं देहनयशयय भक्तयनयमभययय च । धयरयन्त्यययध ु यनीत्थं देवयनयं च षहतयय वै ॥१५॥ नमस्तेऽस्तु महयरौरे महयघोर परयक्रमे । .

महयबले महोत्सयहे महयभयषवनयषशषन ॥१६॥ त्रयषह मयं देषव दष् ु यं भयवषिकषन । ु प्रेक्षये शत्रण प्रयच्ययं रक्षतु मयमैन्री आग्नेय्ययमषग्नदेवतय ॥१७॥ दषक्षणेऽवतु वयरयही नैऋत्ययं खङ्गधयररणी । प्रतीच्ययं वयरुणी रक्षेद् वययवययं मग ृ वयषहनी ॥१८॥ उदीच्ययं पयतु कौमयरी ऐशयन्ययं शल ू धयररणी । ऊध्वं ब्रह्मयषण मे रक्षेदधस्तयद् वैष्णवी तथय ॥१९॥ एवं दश षदशो रक्षेच्चयमण् ु डय शववयहनय । जयय मे चयग्रताः पयतु षवजयय पयतु पष्ट ृ ताः ॥२०॥ अषजतय वयमपयश्वे तु दषक्षणे चयपरयषजतय । षशखयमद्य ु ोषतनी रक्षेदम ु य मषू ध्नक वयवषस्थतय ॥२१॥ मयलयधरी ललयटे च भ्रव ु ौ रक्षेद् यशषस्वनी । षत्रनेत्रय च भ्रव ु ोमकध्ये यमघण्टय च नयषसके ॥२२॥ शङ्षखनी चक्षष ु ोमकध्ये श्रोत्रयोद्रयकरवयषसनी । कपोलौ कयषलकय रक्षेत्कणकमल ू े तु शयङ्करी ॥२३॥ नयषसकयययं सग ु न्धय च उत्तरोष्ठे च चषचककय । अधरे चयमत ृ कलय षजवहयययं च सरस्वती ॥२४॥ दन्तयन रक्षतु कौमयरी कण्ठदेशे तु चषण्डकय । घषण्टकयं षचत्रघण्टय च महयमययय च तयलक ु े ॥२५॥ .

कयमयक्षी षचबुकं रक्षेद् वयचं मे सवकमङ्गलय । ग्रीवयययं भरकयली च पष्ठ ृ वंशे धनध ु करी ॥२६॥ नीलग्रीवय बषहाःकण्ठे नषलकयं नलकूबरी । स्कन्धयोाः खङ्षगनी रक्षेद् बयहू मे वज्रधयररणी ॥२७॥ हस्तयोदकषण्डनी रक्षेदषम्बकय चयङ्गुलीषु च । नखयञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८॥ स्तनौ रक्षेन्महयदेवी मनाः शोकषवनयषशनी । रृदये लषलतय देवी उदरे शल ू धयररणी ॥२९॥ नयभौ च कयषमनी रक्षेद् गुह्यं गुहश्व े री तथय । पत ू नय कयषमकय मेढ्रं गुदे मषहषवयषहनी ॥३०॥ कट्ययं भगवती रक्षेज्जयनन ु ी षवन्ध्यवयषसनी । जङ्गे महयबलय रक्षेत्सवककयमप्रदयषयनी ॥३१॥ गुल्फयोनयकरषसंही च पयदपष्ठ ृ े तु तैजषस । पयदयङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पयदयधस्तलवयषसनी ॥३२॥ नखयन् दष् ं रयकरयली च के शयश्च ं ैवोध्वककेषशनी । रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वयगीश्वरी तथय ॥३३॥ रक्तमज्जयवसयमयस ं यन्यषस्थमेदयष ं स पयवकती । अन्त्रयषण कयलरयषत्रश्च षपत्तं च मक ु ु टेश्वरी ॥३४॥ पद्मयवती पद्मकोशे कफे चड ू यमषणस्तथय । ज्वयलयमख ु ी नखज्वयलयमभेद्यय सवकसषन्धषु ॥३५॥ .

शक्र ु ं ब्रह्मयषण मे रक्षेच्छयययं छत्रेश्वरी तथय । अहक ं यरं मनो बुषिं रक्षेन्मे धमकधयररणी ॥३६॥ प्रयणयपयनौ तथय वययनमद ु यनं च समयनकम् । वज्रहस्तय च मे रक्षेत्प्रयणं कल्ययणशोभनय ॥३७॥ रसे रुपे च गन्धे च शब्दे स्पशे च योषगनी । सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नयरययणी सदय ॥३८॥ आयु रक्षतु वयरयही धमं रक्षतु वैष्णवी । यशाः कीषतं च लक्षमीं च धनं षवद्ययं च चषक्रणी ॥३९॥ गोत्रषमन्रयषण मे रक्षेत्पशन् ू मे रक्ष चषण्डके । पत्र ु यन रक्षेन्महयलक्षमीभयकययं रक्षतु भैरवी ॥४०॥ पन्थयनं सप ु थय रक्षेन्मयगं क्षेमकरी तथय । रयजद्रयरे महयलक्षमीषवकजयय सवकताः षस्थतय ॥४१॥ रक्षयहीनं तु यत्स्थयनं वषजकतं कवचेन तु । तत्सवं रक्ष मे देषव जयन्ती पयपनयषशनी ॥४२॥ पदमेकं न गच्छे त्तु यदीच्छे च्छुभमयन्मनाः । कवचेनयवत ृ ो षनत्यं यत्र यत्रैव गच्छषत ॥४३॥ तत्र तत्रयथकलयभश्च षवजयाः सयवककयषमकाः । यं यं षचन्तयते कयमं तं तं प्रयप्नोषत षनषश्चतम।् परमैश्वयकमतल ु ं प्रयप्स्यते भत ू ले पम ु यन ॥४४॥ .

षनभकयो जययते मत्यकाः संग्रयमेष्वपरयषजताः । त्रैलोक्तये तु भवेत्पज् ृ ाः पम ू याः कवचेनयवत ु यन ॥४५॥ इदं तु देवययाः कवचं देवयनयमषप दल ु कभम् । याः पठे त्प्रयतो षनत्यं षत्रसन्ध्यं श्रिययषन्वताः ॥४६॥ दैवी कलय भवेत्तस्य त्रैलोक्तयेष्वपरयषजताः । जीवेद् वषकशतं सयग्रमपमत् ृ यषु ववषजकताः ॥४७॥ नश्यषन्त वययधयाः सवे लत ू यषवस्फोटकयदयाः । स्थयवरं जङ्गं चैव कृषत्रमं चयषप यषद्रषम् ॥४८॥ अषभचयरयषण सवयकषण मन्त्रयन्त्रयषण भत ू ले । भच ू रयाः खेचरयश्वैव जलजयश्चोपदेषशकयाः ॥४९॥ सहसय कुलजय मयलय डयषकनी शयषकनी तथय । अन्तररक्षचरय घोरय डयषकन्यश्च महयबलयाः ॥५०॥ ग्रहभत ू षपशयचयश्च यक्षगन्धवकरयक्षसयाः । ब्रह्मरयक्षसवेतयलयाः कूष्मयण्डय भैरवयदयाः ॥५१॥ नश्यषन्त दशकनयत्तस्य कवचे रृषद सष ं स्थते । मयनोन्नषतभकवेद् रयज्ञस्तेजोवषृ िकरं परम् ॥५२॥ यशसय विकते सोऽषप कीषतकमषण्डतभत ू ले । जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वय तु कवचं पर ु य ॥५३॥ ययवद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकयननम् । तयवषत्तष्ठषत मेषदन्ययं सन्तषताः पत्र ु पौषत्रकी ॥५४॥ .

देहयन्ते परमं स्थयनं यत्सर ु ै रषप दल ु कभम् । प्रयप्नोषत परु ु षो षनत्यं महयमयययप्रसयदताः॥५५॥ लभते परमं रुपं षशवेन सह मोदते ॥ॎ ॥५६॥ इषत देवययाः कवचं सम्पण ू कम् । .