Wojna i pokój w erze przestrzeni międzyplanetarnej

James M. Gavin

Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 Przedmowa ............................................................................................................................................ 10 Rozdział I „Najbardziej znamienne wydarzenie naszych czasów” ......................................................... 11 Rozdział II „Czym skorupka za młodu nasiąknie” .................................................................................. 22 Rozdział III Walka jest próbą ogniową ................................................................................................... 40 Rozdział IV Od Normandii do Berlina .................................................................................................... 51 Rozdział V Dekada dylematów: 1945-1955 ........................................................................................... 63 A. Nauki drugiej wojny światowej ..................................................................................................... 63 B. Wzrastające znaczenie ruchliwości powietrznej ........................................................................... 73 C. Rola broni nuklearnej .................................................................................................................... 76 D. Powstanie programu bezpieczeństwa zbiorowego ...................................................................... 78 E. Korea - I wojna ograniczona .......................................................................................................... 81 F. Indochiny - I wojna ograniczona .................................................................................................... 83 G. Projekt perspektywiczny - „sprowadzić walkę z powrotem na pole bitwy” ................................. 85 H. Służba w organizacji paktu północnoatlantyckiego (NATO) ......................................................... 88 I. „New Look”..................................................................................................................................... 97 J. Polityka Kongresu i Departamentu Obrony ................................................................................. 101 Rozdział VI Dekada decyzji: 1955-1965 ............................................................................................... 114 A. Taktyka w wojnie globalnej ......................................................................................................... 114 B. Strategia i przestrzeń międzyplanetarna..................................................................................... 125 C. Organizacja obrony ..................................................................................................................... 141 Rekapitulacja - strategia pokoju .......................................................................................................... 160 Ilustracje .............................................................................................................................................. 162

Wstęp
Jesteśmy świadkami niezmiernie charakterystycznego zjawiska polegającego na tym, że w bardzo ograniczonym czasie - nieomal jednocześnie - pojawiła się na tzw. „Zachodzie” bogata literatura, dotycząca jedynego i tego samego tematu. Forma tej literatury jest różnorodna - od artykułów, publikowanych zarówno w prasie „cywilnej”, jak i wojskowej - aż do imponujących objętościowo książek. Palma pierwszeństwa w tej dziedzinie należy się bezsprzecznie Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej. Od 1957 roku ukazało się tam wiele wydawnictw, które wzbudziły duże zainteresowanie w środowiskach politycznych i wojskowych; świadczy o tym polemika, jaka rozpętała się -- szczególnie (ale nie wyłącznie) - w wojskowej prasie Zachodu. Polemika ta wpłynęła oczywiście na ilościowe wzbogacenie publicystyki w ramach tej samej zasadniczej tematyki. A oto autorzy i tytuły kilku najgłośniejszych książek: 1) R. E. Osgood „Limited War, the challenge to American Strategy” 1957 r. (Wojna ograniczona, wyzwanie rzucone strategii amerykańskiej) 2) H. Kissinger „Nuclear Weapons and Foreign Policy” 1957 r. (Broń atomowa a polityka zagraniczna) 3) B. Broyde „Implications of Nuclear Weapons on Total War” 1957 r. (Broń atomowa w wojnie totalnej) 4) Gen. J. Gavin „War and Peace in the Space Age” 1958 r. (Wojna i pokój w erze przestrzeni międzyplanetarnej) 5) Gen. Maxvell Taylor „The Uncertain Trumpet” 1959- 1960 r. (Niepewny sygnał) Tytuły - jak to tytuły - nie wskazują na to, że tematyka wymienionych tu książek musiała być identyczna. Przypuszczalnie sami ich autorzy poczuliby się dotknięci stwierdzeniem, że pisali równolegle i prawie jednocześnie - o tym samym. Oczywiście, zarówno ogólna dyspozycja każdej książki, jak jej układ, sposób przeprowadzenia dowodu, rozłożenie akcentów oraz ostateczne wnioski i postulaty różnią się od siebie w znacznym stopniu - niekiedy diametralnie (jak np. w kwestii poglądów na zagadnienie wojny ograniczonej). Niemniej jednak cała ta literatura (nie tylko wymienione książki) powstała pod wpływem jednego i tego samego impulsu, w poszukiwaniu rozwiązania jednego i tego samego dylematu. Mianowicie - impulsem, który wywołał tak ożywioną działalność umysłową i publicystyczną pisarzy amerykańskich stał się fakt osiągnięcia przez Związek Radziecki wyraźnego przodownictwa w dziedzinie konstrukcji dalekosiężnych rakiet balistycznych oraz pojazdów kosmicznych. Moment ten - łącznie ze świadomością utracenia przez Stany Zjednoczone, już od wielu lat, monopolu atomowego - spowodował zasadnicze zmiany w sytuacji strategicznej Stanów Zjednoczonych. Na terytorium tego kraju nie stanęła bowiem, od roku 1815, noga nieprzyjacielskiego żołnierza; na jego miasta i wsie nie padł od tego czasu pocisk nieprzyjacielski. Kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych, oddzielone tysiącami mil oceanów od pozostałych części świata, było uważane dotychczas za nienaruszalne i na tej nie kwestionowanej świadomości opierała się cała polityka i cała strategia tego kraju. Ta granitowa podstawa rozsypała się w proch w momencie, który sam Gavin określa dokładną datą 4 października 1957 roku, to znaczy datą umieszczenia na orbicie pierwszego sputnika radzieckiego. Zwycięstwo nauki radzieckiej w dziedzinie opanowania przestrzeni kosmicznej zelektryzowało cały świat. Aczkolwiek był to triumf przede wszystkim w dziedzinie pokojowej - jednakże wskazywał na przodownictwo radzieckie również na polu międzykontynentalnych pocisków balistycznych, co

niezadługo miało znaleźć dobitne potwierdzenie. W tym oświetleniu data wydania książek Osgooda, Kissingera i Broyde’a i innych jest niezmiernie znamienna. Od tego momentu stało się nawet dla Pentagonu niewątpliwe, że skończyła się dla Stanów Zjednoczonych wszelka możliwość bezkarnego szantażu atomowego; że każda próba zrealizowania takiego szantażu spotka się natychmiast ze zdecydowanym druzgocącym odwetem. Teoretycy amerykańscy uderzyli na alarm. Wielu z nich zaczęło głosić, że wojna globalna stała się przedsięwzięciem absurdalnym, stwarzającym perspektywę obopólnego samobójstwa, wojną bez zwycięzców i zwyciężonych. Doszedł do tego jeszcze jeden ważny moment. Historia dwóch ostatnich wojen światowych uczy nas, że każda „globalna” wojna XX wieku kończy się zjawiskiem, noszącym cechy historycznej prawidłowości; mianowicie wzrasta stan posiadania ustroju socjalistycznego i kurczy się sfera władzy kapitału (łącznie z utratą kolonii). Z prawidłowości tej wynika niezbicie, że następna „globalna” wojna światowa, rozegrana przy tym za pomocą broni masowego rażenia, musiałaby nieuchronnie doprowadzić do ostatecznego upadku ustroju kapitalistycznego. „W obecnym układzie sił imperializm nie ma żadnych szans zwycięstwa w wojnie z obozem socjalistycznym” - powiedział pierwszy sekretarz PZPR, Władysław Gomułka, w swoim referacie pt. „Zagadnienie wojny i pokoju”, wygłoszonym dn. 7 lipca 1960 r. na plenum KW PZPR w Katowicach. Uznanie tej prawidłowości jest, ze względów oczywistych, najzupełniej nie do przyjęcia dla rządów krajów kapitalistycznych, a między innymi dla rządu Stanów Zjednoczonych. Wydawałoby się na pozór, że jedynym logicznym wnioskiem i z perspektywy ogromnych zniszczeń, jakie może przynieść nowa wojna, i ze zgubnych dla imperializmu jako ustroju skutków ostatnich wojen, może być tylko wykluczenie raz na zawsze wojny, jako środka do regulowania międzynarodowych konfliktów politycznych. Wniosek prosty i jasny, stanowiący jednak absolutną sprzeczność z immanentną właściwością imperializmu. Z tej sprzeczności właśnie powstał dylemat. Rozpoczęły się więc poszukiwania nowej polityki i nowych pomysłów strategicznych, które by pozwoliły na uniknięcie „globalnej”, zgubnej w skutkach dla kapitalizmu, wojny - a które by z drugiej strony pozostawiły możliwość zbrojnego rozstrzygania konfliktów politycznych. Omawiana przez nas seria prac publicystów i pisarzy amerykańskich stanowi próbę znalezienia rozwiązania tego nierozwiązalnego dylematu. Można by ją sformułować następująco: Aktualny rozwój technicznych narzędzi wojny osiągnął taki stopień, że wojna staje się przedsięwzięciem zupełnie nieopłacalnym. Niemniej jednakże my (imperialiści) nie chcemy i nie możemy egzystować w warunkach wykluczenia wojen. Stawiamy więc zadanie: wynaleźć takie możliwości, formy, procedery polityczne i wojskowe, aby jednak prowadzenie wojny było możliwe, aby stworzyć szanse zwycięstwa, przy jednoczesnym wykluczeniu perspektyw wzajemnego, totalnego samobójstwa. Ostatecznie więc niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy; analiza historycznych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i innych przyczyn, które doprowadziły do aktualnego układu sił na niekorzyść Stanów Zjednoczonych i ich ideologicznych partnerów; poszukiwanie recept, których zastosowanie pozwoliłoby na odzyskanie takiej czy innej formy przewagi nad obozem socjalizmu; i wreszcie, poszukiwanie konkretnej odpowiedzi na rozwiązanie zasadniczego dylematu, sformułowanego wyżej pod postacią pytania - wszystko to stanowi wspólną tematykę omawianego przez nas cyklu publicystyki Zachodu, a w szczególności Stanów Zjednoczonych. Wszyscy zaś autorzy w ten czy inny sposób, w mniejszym lub większym stopniu - widzą rozwiązanie w zastosowaniu różnych form wojny ograniczonej.

Rada Programowa Biblioteki Wiedzy Wojskowej postanowiła wydać - z niewielkimi jedynie skrótami i w ten sposób udostępnić ogółowi czytelników polskich jedną z pozycji omówionej literatury w przekonaniu, że zapoznanie się z pewnym bardzo charakterystycznym kierunkiem poglądów politycznych i strategicznych, jaki staje się powszechnym wśród pewnych środowisk obozu kapitalistycznego, może być - bez względu na merytoryczną wartość tego kierunku - bardzo interesujące, a jednocześnie wyjaśnić wiele wydarzeń i zjawisk. Myślę tu przede wszystkim o takich wydarzeniach i zjawiskach, w których bez trudu można się dopatrzyć przygotowania do realizacji poglądów wyznawców idei „wojny ograniczonej”. Spośród kilku pozycji stojących do wyboru Rada Programowa wybrała książkę generała Gavina. Przyczyny takiego, a nie innego wyboru są następujące: 1. Książki Kissingera i Osgooda ukazały się już na rynku księgarskim, przetłumaczone na język rosyjski w Związku Radzieckim, wobec tego są już i tak - w pewnym stopniu - dostępne dla czytelnika polskiego, a już z całą pewnością mogą być dostępne dla czytelników szczególnie tymi książkami zainteresowanych. 2. Przebieg służby wojskowej generała Gavina oraz wysokie stanowiska zajmowane przez niego w kierownictwie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych pozwalają przypuszczać, że przeprowadzona przez niego analiza oparta jest na głębokiej znajomości zagadnienia oraz że wyrażone przez niego poglądy i wnioski mogą być bliższe poglądów i wniosków oficjalnych. 3. W książce Gavina czytelnik polski odróżni wyraźnie dwie odrębne części, jakkolwiek autor wcale swojej książki w ten sposób nie dzieli. Niemniej jednak występuje w niej część pierwsza, którą nazwalibyśmy historyczną i poznawczą, oraz część druga - koncepcyjna (czy też spekulacyjna). Właśnie zawartość owej drugiej części każe zaliczyć książkę Gavina do cyklu literatury powstałej po 1957 roku, w poszukiwaniu rozwiązania nierozwiązalnego, a dręczącego umysły imperialistów, dylematu wojennego. Wydaje się przy tym, że dla wielu czytelników szczególnie interesująca i pożyteczna (jako materiał do szczegółowych studiów) może okazać się historyczna, poznawcza część książki Gavina1. Stąd - oddanie do dyspozycji czytelnika książki Gavina spełni jednocześnie dwa zadania. Przebieg służby wojskowej i studiów wojskowych generała Gavina można z łatwością odtworzyć z treści książki. Chociaż przedmowa nie ma za zadanie zastępowania recenzji czy też streszczenia książki - uważamy za pożyteczne syntetyczne przedstawienie na tym miejscu „wyciągu z ankiety personalnej” generała Gavina, w celu poglądowego uzasadnienia naszej oceny osoby autora jako bądź co bądź - autorytetu w sprawach, w których zabiera głos2. Generał Gavin rozpoczął służbę wojskową w osiemnastym roku życia jako szeregowiec w artylerii. Uzupełnił swoje wykształcenie ogólne, zdał egzamin do oficerskiej szkoły w West Point; po jej ukończeniu został oficerem piechoty. Przez parę lat dowodził plutonem i kompanią (w jak najbardziej „leśnych garnizonach”). Musiał się czymś wyróżnić, ponieważ jako kapitan został wykładowcą taktyki w szkole oficerskiej. Na własną prośbę został przeniesiony do wojsk desantowo-powietrznych. Trzeba go uważać za doświadczonego praktyka, ponieważ przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od kompanii piechoty spadochronowej do dywizji pow-des. włącznie. Brał udział w desancie powietrznym na Sycylii i w Normandii oraz w bitwach lądowych na froncie zachodnim. Po wojnie był dowódcą korpusu armijnego wojsk NATO w Niemieckiej Republice Federalnej. W płaszczyźnie pracy
1 2

Nie jest to zresztą pierwsza książka tego autora. W odróżnieniu np. od b. czeskiego oficera w służbie... portugalskiej, niejakiego Mikschego, którego „dzieła” zyskały sobie, wprawdzie krótkotrwałą, ale zgoła nie uzasadnianą popularność.

sztabowej: ukończył Szkołę Sztabu i Dowodzenia w Forcie Leavenworth, był doradcą Eisenhowera do spraw operacji desantowo-powietrznych. Po wojnie piastował kolejno funkcje przewodniczącego Komitetu Powietrzno-Desantowego Wojsk Lądowych, członka Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia, pomocnika szefa sztabu Dep. Wojsk Lądowych do spraw planowania i operacji, wreszcie - szefa Zarządu Naukowo-Doświadczalnego Departamentu Wojsk Lądowych. * Książka generała Gavina odznacza się trafnym i jasnym formułowaniem myśli i co najmniej pozorną (a dlaczego pozorną, wyjaśni się w dalszym ciągu) konsekwencją w przeprowadzaniu analizy, dowodu i wyciągania wniosków. A ponieważ istnieje pewne prawo psychologiczne polegające na tym, że ludzie na ogół skłonni są do przyjmowania za słuszne twierdzeń dobrze sformułowanych i gładko wypowiedzianych, bez wzglądu na ich słuszność merytoryczną3, zachodzi konieczność zwrócenia uwagi czytelnika na fakt o znaczeniu zupełnie zasadniczym. Chodzi mianowicie o to, że podstawowe, fundamentalne założenie, stanowiące punkt wyjściowy i bazą całego rozumowania Gavina jest absolutnie fałszywe, nie zgodne z rzeczywistością, świadomie kłamliwe. A wobec tego całe rozumowanie przeprowadzone pozornie w jak najbardziej logiczny i konsekwentny sposób oraz jak najlepiej sformułowane - po prostu nie może doprowadzić do prawdziwych i słusznych wniosków. Tak wynika z elementarnej logiki. Owo kłamliwe założenie nie zostało skonstruowane przez gen. Gavina. Zarzut opierania rozumowania na kłamliwym założeniu dotyczy nie tylko Gavina; dotyczy nie tylko całego jednolitego cyklu tej publicystyki, do której należy książka Gavina. Jest to kłamliwe założenie, skonstruowane przed wielu laty, jeszcze za czasów administracji Trumana, jak najbardziej świadomie i celowo i stanowiące fundament całego kompleksu działalności politycznej, wojskowej, ekonomicznej itd. kół rządzących Stanów Zjednoczonych i ich najbardziej aktywnych sojuszników. Założeniem tym jest teza o agresji zbrojnej, zagrażającej krajom kapitalistycznym, w każdej chwili i permanentnie, ze strony obozu socjalizmu, a przede wszystkim ze strony Związku Radzieckiego. Obalanie tej jawnie kłamliwej tezy, jak również wykazywanie przyczyn jej skonstruowania, upartego podtrzymywania i ciągłego wznawiania, zarówno na użytek zagraniczny, jak i wewnętrzny - uważam za zbyteczne; byłoby to, w stosunku do czytelnika polskiego, po prostu wyważaniem drzwi już od dawna szeroko otwartych, w szczególności po takich faktach historycznych, jak zakończony w sierpniu 1960 r. proces Powersa, pilota szpiegowskiego samolotu U2 - i zresztą bardzo wielu innych. Jeżeli chodzi o reprezentatywny dla całego naszego obozu polski punkt widzenia na zagadnienie wojny i pokoju, to został on w sposób pełny przedstawiony we wspomnianym już referacie pierwszego sekretarza PZPR na plenum KW PZPR w Katowicach. Przyjęcie (obojętnie, z dobrą czy złą wiarą) fałszywego punktu wyjściowego rozumowania pociąga za sobą - również i dla Gavina - nieuniknione konsekwencje. Pragnąc dojść od fałszywego założenia do jakichś prawdopodobnych, możliwych do realnego przyjęcia wniosków Gavin stosuje - również powszechnie przyjętą w jego sferze - metodę włączania pomiędzy założenie wyjściowe a końcowe wnioski całego szeregu również nieprawdziwych szablonów, ukutych na ten użytek przez oficjalną propagandę administracji i wykorzystanych nie tylko przez Gavina. Taka interpolacja mniej i bardziej

3

Czego przeciwieństwem jest powszechna skłonność do apriorycznego kwestionowania twierdzeń merytorycznie słusznych, ale niezręcznie i zawile sformułowanych.

fałszywych przesłanek ma prawdopodobnie oddziaływać na końcowy wynik według logicznego wzoru „negowania negacji” względnie matematycznego mnożenia minusa przez minus. Zwracam tu uwagę czytelnika na niektóre z tych propagandowych szablonów, jako na interesujący przykład oficjalnej hipokryzji. W pierwszym rzędzie gęsto używa się szablonu, który nazwałbym „neomesjanizmem amerykańskim”, wyrażającym głębokie przekonanie, jakoby opatrzność powierzyła Stanom Zjednoczonym przewodnictwo fizyczne i duchowe w dziele obrony świata przed komunizmem. Stany Zjednoczone odczuwają to „führerowskie” zadanie historyczne jako ciężki obowiązek wobec ludzkości, obarczający je ogromną odpowiedzialnością i kosztami. Kierownicze osobistości wznoszą jednak wzrok ku niebu i z poddaniem gotowe są przyjąć na swe barki ten ciężar; nie dostrzegają przy tym, jak gdzieś daleko, w nizinach niejeden z przymusowych podopiecznych wszelkimi siłami stara się uwolnić od ich przewodnictwa. Następny szablon dość ściśle wiąże się z poprzednim. Miłujące pokój Stany Zjednoczone wolałyby raczej nie mieszać się do spraw rozległego świata, są jednak do tego zmuszone nakazami kategorii moralnej; liczne zobowiązania i układy (NATO, SEATO itd.) wymagają bowiem od Stanów Zjednoczonych „wypełnienia zobowiązań”. Cała historia brzmi tak, jak gdyby nieszczęsne Stany Zjednoczone zostały siłą i podstępem wciągnięte do NATO, SEATO i innych paktów wojskowych i obecnie muszą pić piwo, które ktoś inny nawarzył. Z tej dziedziny np. zdanie „Filipiny stanowią pomnik naszej (Stanów Zjednoczonych - F. S.) wielkoduszności i poświęcenia dla ideałów wolności...” - stanowi pomnik niezwykłej wprost hipokryzji, połączonej z utratą poczucia rzeczywistości, a może nawet humoru. * Całe to poprzednie wyjaśnienie dotyczy głównie (ale nie wyłącznie) tej części książki, którą nazwałem „spekulatywną”, to jest tych rozdziałów, w których autor analizuje przyczyny utracenia przez Stany Zjednoczone (przez Zachód) przewagi militarnej, w których wypowiada swój pogląd na aspekt wojny ograniczonej, na stosunek zachodzący pomiędzy przygotowaniem sił zbrojnych do wojny totalnej i do wojny ograniczonej, na przewartościowanie dotychczasowych pojęć strategii i taktyki4, na przewartościowanie pojęcia teatrów działań wojennych i włączenie przestrzeni międzyplanetarnej jako nowego teatru działań wojennych, wreszcie wysuwa konkretne propozycje dotyczące strategicznego ugrupowania sił zbrojnych Zachodu, organizacji dowodzenia według klucza funkcjonalnego, roli, tendencji rozwojowych i struktury organizacyjnej sił zbrojnych - wszystko to na tle własnego poglądu na prawdopodobny charakter przyszłej wojny. Spekulatywna część książki spełnia jednak jednocześnie w pewnym stopniu zadanie źródła poznawczego. Autor polemizuje bowiem z innymi autorami Zachodu nad niektórymi z wymienionych tematów (w szczególności zaś nad interpretacją pojęcia „wojna ograniczona”). Przeczytanie książki daje więc w wyniku nie tylko zapoznanie się z indywidualnymi myślami generała Gavina, ale pozwala na zdobycie pewnej sumy wiadomości np., do studium na temat: „poglądy Zachodu na zagadnienie wojny ograniczonej”. W części historyczno-poznawczej książki znajdują się również elementy stanowiące podstawę do rozwijania rozważań o charakterze spekulatywnym; ujęta przez autora w formie pamiętnika, obejmuje ona bogaty materiał, który nazwałbym „przyczynkami do studiów” na wiele tematów; niektóre z nich zainteresują przede wszystkim wojskowego, inne - psychologa, socjologa i polityka.

4

Wojskowe słownictwo amerykańskie nie zna - jak wiadomo - pojęcia operacji (sztuki operacyjnej).

Wymieniam przykładowo kilka wyraźnie występujących w książce Gavina tematów, pośród których można odnaleźć wspomniane przyczynki. Zagadnienie wojsk powietrzno-desantowych potraktowane przez autora dość obszernie i ciekawie tworzy poniekąd cały kompleks tematów szczegółowych, mogących stanowić kanwę do rozważań nie tylko nad sprawą ściśle wojsk powietrzno-desantowych. Można tu wyodrębnić problemy takie jak: Geneza powstania amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych; historia powstania tych wojsk w czasie II wojny światowej; metody ich organizacji i szkolenia; historyczne przykłady operacyjnego użycia i taktycznego działania anglosaskich dywizji powietrzno-desantowych w kampanii sycylijskiej i zachodnioeuropejskiej; perspektywy rozwojowe wojsk powietrzno-desantowych. Studiowanie tej problematyki ułatwią czytelnikowi następujące komentarze. Przede wszystkim sprawa generalna - nie można w żadnym razie traktować tez wygłoszonych przez Gavina ani jako niewątpliwej prawdy obiektywnej, ani (koniecznie) jako wyrazu oficjalnych poglądów wojskowych kół rządzących Stanów Zjednoczonych, ale raczej jako indywidualny i specyficzny pogląd autora. Jedną z przyczyn takiej oceny poglądów generała Gavina jest jego wyraźnie emocjonalny stosunek do omawianego tematu, usprawiedliwiony faktem, że był on jednym z twórców i entuzjastów amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych, uczestnikiem i dowódcą wielu desantów bojowych. Nie będziemy się więc dziwić (ale będziemy o tym pamiętać), że Gavin z reguły przecenia wpływ oddziaływania desantów powietrznych na całość operacji. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim - ale nie wyłącznie - desantu na Sycylii. Duże wątpliwości wzbudza oświetlenie przez Gavina genezy decyzji powołania do życia amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych, w szczególności w zestawieniu z analizą rzeczywistego użycia tych wojsk w kampaniach 1943-1945 roku. Według rozeznania Gavina decyzja ta zrodziła się z chęci wygrania z hitlerowcami wyścigu w dziedzinie operacyjnej ruchliwości i szybkości, a tym samym zapewnienia sobie jakościowej przewagi manewrowej nad nieprzyjacielem na przyszłych teatrach działań wojennych. Tymczasem analiza rzeczywistych przypadków użycia i działania anglosaskich wojsk powietrznodesantowych wskazuje na to, że albo o takim założeniu zapomniano, albo że nie umiano teoretycznego założenia zastosować w praktyce, albo - raczej - że takiego założenia wcale nie było. Żadna bowiem ze znanych nam operacji powietrzno-desantowych (z jednym wyjątkiem) nie posiada rozmachu operacyjnego, nie stanowi przykładu dążenia do decydującego oskrzydlenia operacyjnego w trzecim wymiarze, przy współdziałaniu i w ramach armii polowych. Wspomniany wyjątek, wykazujący cechy znacznego rozmachu operacyjnego, połączonego z takim samym stopniem niezręczności w montażu operacji, widzimy jedynie w bitwie pod Arnhem, zakończonej - jak wiadomo, całkowitym pogromem 1 brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej, a w ogóle nieosiągnięciem celu operacji. Obserwujemy za to co najmniej kilka nie wykorzystanych sytuacji operacyjnych, takich, w których masowe użycie dywizji powietrzno-desantowych w ramach manewru grup armii lądowych musiałoby w decydujący sposób wpłynąć na rozgromienie nieprzyjaciela, na losy operacji, a nawet wojny. Nie użyto np. dywizji spadochronowych ani do ostatecznego zamknięcia kotła Falaise, ani do odcięcia

przepraw na Sekwanie, ani do uchwycenia - przed czołem nacierających armii polowych przyczółków na wielkich rzekach (Moza, Ren, Wezera) i na umocnionych rubieżach.5 Przeciwnie, stwierdzamy, że właśnie amerykańskie (bo nieangielskie) drogocenne dywizje spadochronowe całymi tygodniami walczyły w roli zwykłej piechoty, tj. w roli, do której ani nie były przeznaczone, ani wobec tego przygotowane pod wglądem uzbrojenia, siły, form organizacyjnych. Liczne konkretne przykłady (Normandia, przeciwnatarcie Modela w Ardenach, walki nad Łabą) stanowią antytezę interpretacji generała Gavina. Podobnie interesujące są inne tematy działu poznawczego; trzeba np. zwrócić uwagę na krytykę organizacji najwyższych władz wojskowych, omówienie metod i procedury działania poszczególnych ogniw, powiązania i współzależności władz wojskowych i politycznych. Jak się czytelnik przekona, generał Gavin nie jest zadowolony z wielu stron i z wielu szczegółów struktury organizacyjnej oraz z metod pracy najwyższych władz wojskowych swego kraju. Trzeba tu zwrócić uwagę na pewną enuncjację generała Gavina. Dotyczy ona zagadnienia, które jest dla nas zupełnie jasne, znane i oczywiste, jako immanentna właściwość ustroju kapitalistycznego, w szczególności zaś ustroju kapitalistycznego, który tak jak w Stanach Zjednoczonych - znajduje się od dawna w fazie imperializmu. Rzadko jednak można przeczytać w literaturze i prasie świata kapitalistycznego tak szczere oświetlenie sprawy, gdy usiłuje on sprostować opinię o szkodliwej dla rozwoju potencjału wojennego ostrej konkurencji i braku współpracy pomiędzy trzema rodzajami sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych (a ponadto i czwartym składnikiem - Korpusem Piechoty Morskiej). Otóż - mówi Gavin - opinia ta jest zupełnie fałszywa. Wojska lądowe, marynarka wojenna, lotnictwo i piechota morska współpracują ze sobą w jak największej zgodzie i harmonii. Wszystkie objawy rzekomego braku współdziałania powstają z winy przedstawicieli wielkiego przemysłu, których egoistyczne postulaty mają dominujący wpływ na postanowienia czynników ostatecznie decydujących. Zjawisko to jest niezmiernie szkodliwe, wpływa na rozproszenie wysiłku, zahamowanie postępu, na ogólne obniżenie wartości amerykańskich sit zbrojnych. Trzeba przyznać, że generał Gavin jak najbardziej trafnie ocenił fakt istnienia tego zjawiska, szkodliwego dla rozwoju sił zbrojnych - i nie tylko sił zbrojnych. Ale - po pierwsze: generał Gavin poszukuje środków na uzdrowienie tej sytuacji poprzez taką czy inną zmianę struktury organizacyjnej naczelnych władz wojskowych Stanów Zjednoczonych. My zaś wiemy bez żadnej wątpliwości, że na wykrytą przez Gavina chorobę istnieje tylko i wyłącznie jedno lekarstwo - zmiana ustroju. Tej prawdy generał Gavin albo nie rozumie, albo nie chce powiedzieć, albo nie może powiedzieć. Po drugie: najzupełniej niesłuszny jest punkt wyjściowych rozważań generała Gavina i jego twierdzenie o rzekomej harmonii i współpracy istniejącej pomiędzy trzema rodzajami sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Uważne i systematyczne studiowanie prasy wojskowej Zachodu wskazuje na coś wręcz przeciwnego, coś, co by można lapidarnie streścić tak: trzy rodzaje sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych pozostają pomiędzy sobą w stosunku ostrej konkurencji, a przedstawiciele wielkiego przemysłu również oddziaływają ujemnie niezależnie i na własną rękę.

5

Dla ścisłości należy zaznaczyć, że marszałek Montgomery (a więc nie-Amerykanin) użył dywizji powietrznodesantowych przy forsowaniu Renu pod Wesel. Dywizje te jednak zostały zrzucone już po uchwyceniu przez piechotę zachodniego brzegu rzeki, a ponadto bardzo płytko.

Tak na przykład duża część wspomnianej książki Kissingera poświęcona jest krytyce konkurencji między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zaciętej walce o budżet, dublowaniu wysiłków zbrojnych i w konsekwencji - brakowi wspólnej, uzgodnionej doktryny wojskowej. Podobnie większa część wspomnianej książki gen. M. Taylora poświęcona jest historii sporów i konfliktów między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, ostrej walki resortu wojsk lądowych przeciwko majoryzowaniu go przez lotnictwo i marynarkę wojenną. Nawiasem mówiąc wielki przemysł nie obraził się na generała Gavina za jego enuncjacje; po przejściu generała w stan spoczynku zapewnił mu tzw. „kawałek chleba”. Generał w stanie spoczynku Gavin jest dzisiaj prezesem koncernu „Artur D. Little” w Cambridge, Massachusetts. Przypadek generała Gavina należy do reguły. Obejmowanie przez generałów po opuszczeniu przez nich służby stałej kierowniczych stanowisk (względnie lukratywnych synekur) w wielkim przemyśle stanowi zjawisko nagminne w Stanach Zjednoczonych. Trzeba przyznać, że zjawisko to skłania do refleksji! Gen. Bryg. Franciszek SKIBIŃSKI

Przedmowa
Starałem się być realistą, gdy w książce tej rozpatrywałem naszą sytuację w przeszłości, w chwili obecnej i gdy próbowałem wybiec myślą w przyszłość. Starałem się uniknąć przytaczania nazwisk i wytykania win, gdyż wszyscy, ze mną włącznie, jesteśmy odpowiedzialni za naszą obecną sytuację. Ponadto nie czas na wytykanie win; w tej chwili musimy zewrzeć szeregi i zjednoczeni stawić czoło grożącemu nam niebezpieczeństwu. Tam jednak, gdzie wystąpiły wyraźne braki w naszej strukturze organizacyjnej i oczywiste niedociągnięcia w naszej polityce obrony, starałem się je wskazać. Jedynie w ten sposób bowiem możemy rozpocząć naprawę i przygotować się do większych zadań w przyszłości. W ciągu ubiegłych dziesięciu lat, jako członek Komisji Oceny Jakości Uzbrojenia w Sztabie Departamentu Wojsk Lądowych, byłem ściśle związany z rozwojem naszej polityki obrony narodowej i z badaniami w dziedzinie innowacji taktycznych w formacjach polowych. W tym czasie napisałem szereg książek i artykułów - „Airborne Warfare”, „Tactical Use of Nuclear Weapons”, „Cavalry and I Don’t Mean Horses”, „Pushbutton Warfare”, „Why Missiles” itd. Omawiały one poszczególne problemy obrony narodowej, lecz w całości nigdy to zagadnienie nie zostało rozpatrzone. W tej książce właśnie zamierzam omówić problem obrony narodowej w całości oraz rolę wszystkich rodzajów sił zbrojnych i instytucji zajmujących się sprawami obrony i ich kontrolą w erze przestrzeni międzyplanetarnej. Jest to trudne zadanie i być może dobre jego wykonanie przekracza możliwości jednego człowieka. Niemniej musi to być zrobione. Temat wojny i pokoju jest jak góra lodowa, której większa część pozostaje ukryta - ze względów bezpieczeństwa nie może on być całkowicie ujawniony publiczności. Niniejsza książka oparta jest więc na tej cząstce informacji, którą można podać do wiadomości ogółu. Mogę jednak stwierdzić z całą stanowczością, że materiał, którym ze względów bezpieczeństwa nie możemy się posługiwać, jedynie wzmocniłby główne tezy tej książki. My, Amerykanie, musimy poświęcić więcej uwagi problemowi utrzymania się przy życiu jako naród. Musimy też nauczyć się myśleć o Ziemi jako o całości taktycznej, o przestrzeni międzyplanetarnej zaś jako o najbliższym wielkim problemie strategicznym: przestrzeń międzyplanetarna a myśl ludzka. Książka ta jest skromną tego próbą.

Żałuję tylko jednego, że nie miałem więcej czasu na jej napisanie. Zajmowała ona w znacznej mierze mą myśl przez ostatnich kilka lat, a bez przerwy absorbowała mnie w ciągu ubiegłych kilku miesięcy. Jeśli zdoła przyczynić się ona do obrony mego kraju i Zachodu - trud włożony opłaci się sowicie. Wellesley Hills, czerwiec 1958. James M. Gavin

Rozdział I „Najbardziej znamienne wydarzenie naszych czasów”
Dzień 13 grudnia 1957 roku był w Waszyngtonie zimny i wietrzny. Gdy w późne popołudnie patrzyłem przez okno mego biura, Arlington National Cemetery6 był ledwo widoczny poprzez wirujące płatki śniegu. Takiego samego dnia 82 dywizja powietrznodesantowa rozpoczęła swe przeciwnatarcie w bitwie pod Bulge. Na ścianie mego gabinetu wisiała fotografia żołnierza biorącego udział w tej bitwie. Biegł on naprzód, mając na sobie niewielki ekwipunek i trzymając w jednej ręce pistolet maszynowy, w drugiej magazynki z amunicją. Był to dla niego moment samotności. Żołnierz wiedział, że to, co robi, musi być zrobione, i robił to, będąc przy tym zdany na samego siebie. Czułem się w tej chwili tak samo, jak on musiał się czuć, gdyż oczekiwałem każdej chwili telefonu wzywającego mnie do stawienia się przed komisją Kongresu badającą naszą gotowość w dziedzinie pocisków balistycznych i satelitów. Przez ostatnie cztery lata byłem ściśle związany z pracami nad realizacją naszego programu w tej dziedzinie. Doskonale orientowałem się w tym, co zrobiliśmy, i zdawałem sobie sprawę z tego, co powinniśmy byli zrobić. Leżało w interesie narodowym, byśmy byli uczciwi wobec siebie i szczerzy wobec Kongresu. W współzawodnictwie technicznym ze Związkiem Radzieckim stawką była egzystencja naszego narodu. Wiedziałem, że ryzyko otwartego postawienia sprawy było wielkie i stawka była wysoka; jeśli jednak w tej sprawie w pewnym sensie nie było odwrotu, ze względu na problem tym bardziej nie należało tego ryzyka unikać. Zadzwonił telefon. Komisja oczekiwała mnie na Kapitolu. Wezwałem mego kolegę, generała majora Jacka Daleya, by mi towarzyszył. Przypominam sobie teraz, że idąc przez hall, powiedziałem mu: „Jack, to jest zupełnie tak, jak gdybyśmy szli do walki. Zrobiliśmy rachunek sumienia w poszukiwaniu odpowiedzi na nasze problemy, poczyniliśmy wszystkie przygotowania; teraz wstępujemy w szranki”. * Urodziliście się, by być wolnymi. Urodziliście się także z obowiązkiem przyczynienia się do naszej wspólnej obrony. Jak długo bowiem ślad chciwości istnieje w sercach ludzkich, tak długo będzie istniała potrzeba obrony ludzi i istniejących instytucji. Celem tej książki jest właśnie wejrzenie w sprawy tej obrony. Ponieważ spędziłem ponad trzydzieści lat w armii Stanów Zjednoczonych, w tym dwadzieścia na poszukiwaniu innowacji taktycznych i rozwijaniu doktryny taktycznej, chciałbym sięgnąć do tego doświadczenia. Jak to zwykle bywa z większością chłopców, wyrosłem żyjąc dniem jutrzejszym. Życie i współzawodnictwo nauczyły mnie wcześnie konieczności przewidywania przyszłych wydarzeń. Później przekonałem się w walce, że nawet własna egzystencja zależy od zdolności ich przewidywania. I tak samo jak życie jednostki, życie
6

Cmentarz państwowy Arlington, na którym znajduje się grób nieznanego żołnierza amerykańskiego (przyp. tłum,.).

całego narodu zależy od jego zdolności przewidywania problemów przyszłości. Żaden naród nie korzysta już z luksusu tarczy, jaką daje przestrzeń lub czas. Są to właśnie rzeczy, o których chciałbym pisać i czyniąc to, chciałbym równocześnie dać konkretne zalecenia w związanych z tym dziedzinach taktyki, strategii i organizacji. Okresem największej doniosłości jest Dekada Decyzji - 1955-1965. Minęło już blisko trzy lata tej dekady. Jej znaczenie ujawniło się po raz pierwszy, gdy Związek Radziecki ukazał w sposób zaskakująco jasny swe osiągnięcia w dziedzinie pocisków balistycznych, broni jądrowej i samolotów odrzutowych - co najmniej kilka lat wcześniej od Zachodu. W początkach tej dekady zgodziliśmy się na podjęcie programu budowy satelitów, jako wkładu naszego narodu do prac związanych z Międzynarodowym Rokiem Geofizycznym, który miał zakończyć się 31 grudnia 1958 roku. Nasze zobowiązanie oparte było na zupełnie nowym programie, nazwanym optymistycznie „Vanguard”7. Był to w najlepszym razie program marginesowy i dawał małą gwarancję, że będziemy pierwsi w przestrzeni międzyplanetarnej. W swoim czasie w memorandum złożonym pomocnikowi ministra obrony do spraw badań naukowych zostało podkreślone ryzyko szkód psychologicznych, jakie poniesiemy, w razie gdyby Związek Radziecki miał pierwszy wyrzucić satelitę; jednak ten aspekt zagadnienia zbagatelizowano. Nawet po wyrzuceniu Sputnika I czynniki rządowe uważały, że nie ma to wielkiego znaczenia. Ale opinia publiczna i cały świat były innego zdania, jak to wykazała powszechna reakcja w roku 1955, kiedy zatwierdzono program „Vanguard” i zapadła decyzja nierozpoczynania programu IRBM8 ze względu na związane z nim koszty. Pierwsze lata tej dekady były okresem, w którym potwierdziliśmy ponownie nasze zaufanie do potężnego odwetu, chociaż były już pewne oznaki, że zaczynamy wątpić w jego adekwatność. Klęski w Indochinach, Quemoy i Matsu oraz Węgry i Suez zdawały się mieć związek ze strategią opartą na systemie jednej tylko broni. I ostatecznie, gdy pociski balistyczne stały się rzeczywistością, a związane z nimi niebezpieczeństwa nabrały realnych kształtów, propozycja zbadania możliwości skonstruowania pocisku balistycznego przeciwko pociskowi balistycznemu, pocisku mającego osłonić nasz kraj przed atakiem pociskami balistycznymi, spotkała się ze sceptycyzmem i została odrzucona jako „nie warta próby”. Obecnie, po upływie kilku lat, większość dobrze poinformowanych ludzi zgadza się, że Związek Radziecki wyprzedził nas pod względem technicznym, a niektórzy uważają, że wyprzedził nas również pod względem wojskowym. Osobiście podzielam ich zdanie i uważam, że zarówno szeroki wachlarz możliwości Związku Radzieckiego, jak i jego specyficzna siła w wielu dziedzinach stawiają go w pozycji wyraźnej przewagi. W konsekwencji ZSRR ma obecnie inicjatywę i wymanewrowuje nas w dalszym ciągu na polu dyplomatycznym i strategicznym. Jest to rozważanie, które otrzeźwia. Niemniej dysponujemy znacznymi zasobami, a duch nasz, jeśli nawet daleki od wzlotów, jest przynajmniej silny. Mamy wszelkie możliwości poczynienia kroków dla zaradzenia powstałej sytuacji, jeśli tylko zechcemy to uczynić. Przede wszystkim jednak musimy być uczciwi sami wobec siebie w ocenie naszych słabych i silnych stron, w stosunku do słabych i silnych stron ZSRR. Jesteśmy na przykład opóźnieni w dziedzinie pocisków balistycznych. Na czym polega, ściśle biorąc, to opóźnienie? Jakie jest jego znaczenie? Opóźnienie w dziedzinie pocisków balistycznych w okresie, w który obecnie wkraczamy, polega na tym, że nasze możliwości zaczepne i obronne przy pomocy tej broni ustępują tak dalece
7 8

Vanguard (ang.) - awangarda, straż przednia (przyp. tłum,.). Wielkie pociski balistycznie są podzielone na trzy kategorie: ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) międzykontynentalny pocisk balistyczny, zasięg 1500-5500 mil; IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile) - pocisk balistyczny dalekiego zasięgu, zasięg 450-1500 mil; MRBM (Mid-Range Ballistic Missile) - pocisk balistyczny średniego zasięgu, zasięg 200-750 mil.

analogicznym możliwościom Związku Radzieckiego, że stawiają nas w położeniu wielce niebezpiecznym. Ilustruje to układ sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ZSRR w dziedzinie bombowców z załogą, międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) i pocisków przeciwko pociskom balistycznym. Przez dobrych parę lat bombowiec z załogą był podstawą naszej polityki opartej na odwecie. Zakładaliśmy przy tym, że był on również główną bronią uderzeniową Związku Radzieckiego. Obecnie jednak bombowiec z załogą już wkrótce stanie się przestarzały. Nastąpi to z chwilą, gdy armie zostaną wyposażone w znaczną liczbę pocisków balistycznych ziemia-powietrze z głowicami atomowymi. Jest ważne, byśmy zdali sobie sprawę, że to właśnie określa termin wyjścia z użycia bombowca z załogą nastąpi to wówczas, gdy będą mogły być użyte przeciwko niemu skuteczne atomowe pociski balistyczne ziemia-powietrze, a nie wtedy, gdy każda ze stron będzie miała międzykontynentalne pociski balistyczne, którymi mogłaby zastąpić te bombowce. Międzykontynentalny pocisk balistyczny jest nie przyczyną, lecz konsekwencją wyjścia z użycia bombowca z załogą. Pociski balistyczne ziemia-powietrze, zaopatrywane w głowice o wielkiej sile wybuchowej i mogące lepiej spełnić zadania każdego bombowca z załogą, istnieją już od pewnego czasu i skazują na nieuniknioną zagładę bombowce z załogą. Nasz pierwszy pocisk balistyczny ziemia-powietrze, „Nike Hercules”, zaopatrzony w sprawnie działającą głowicę atomową, jest obecnie gotów. Pocisk ten będzie niezwykle skuteczny przeciwko każdemu bombowcowi i w połączeniu z pociskiem balistycznym małej wysokości „Hawk” spowoduje gwałtowne zmniejszenie się skuteczności bombowca z załogą i to tak dalece, że faktycznie stanie się on całkowicie bezużyteczny. O radzieckich pociskach balistycznych ziemia-powietrze wiemy daleko mniej. Pociski te pokazano na defiladzie w czterdziestą rocznicę Rewolucji Październikowej w Moskwie w dniu 7 listopada 1957 roku. Miały one znaczne wymiary, były ruchliwe i mogły unieść głowice atomowe. Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie posiadają je w ilości pozwalającej na ich praktyczne użycie. Co do opinii o ich skuteczności Pan Chruszczow w udzielonym Panu Restonowi z „New York Times” wywiadzie, który pojawił się w tym dzienniku w początkach października 1957 roku, powiedział: „Bombowcom brakuje zarówno wysokości, jak szybkości do nowoczesnej walki, a poza tym są one wrażliwe na atak rakietami”. W tym samym też dzienniku w dniu 16 listopada podano, że powiedział on jeszcze: „Wbrew temu, co mówią oficjalne osobistości amerykańskie, bombowce są bez wartości w porównaniu z rakietami. Ile bombowców może się przedostać nad cel i zrzucić bomby wodorowe?” Przypisywano mu później także uwagę, że bombowce należą już do zabytków muzealnych. Jeśli w wypowiedzi tej Chruszczów raczej dał się ponieść temperamentowi, jest to zrozumiałe. Niemniej większość uczonych zgadza się, że obecnie już wyraźnie zbliża się zmierzch bombowca z załogą. Jest więc jasne, że polityka oparta na masowym odwecie przy użyciu bombowców z załogą będzie wymagała rewizji bądź też będziemy musieli wzmóc produkcję pocisków balistycznych tak, by mieć wkrótce cały arsenał gotowych do użycia ruchliwych zespołów pocisków balistycznych dalekiego zasięgu i międzykontynentalnych. Zbadajmy teraz na podstawie ograniczonych informacji, udostępnionych publiczności, jakie miejsce zajmujemy w wyścigu w dziedzinie międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Składając zeznania przed „Komisją Johnsona” w listopadzie 1957 roku, dr Edward Teller w odpowiedzi na pytanie, czy Rosjanie mają, czy też nie mają międzykontynentalnego pocisku balistycznego, stwierdził: „Cóż, z pewnością tego nie wiem, lecz chciałbym przypomnieć ich (Rosjan) oświadczenie, iż mają tę broń. Są wszelkie dane, by wierzyć, że ją posiadają i że przeszła ona co najmniej stadium opracowania konstrukcyjnego i prób”.

Składając zeznania przed tą samą komisją miesiąc później, dr Werner von Braun na pytanie, czy Rosjanie mogliby zrzucić „głowicę wodorową na miasto Waszyngton”, odpowiedział: „Myślę, że tak. Tak, sir”. 23 stycznia 1958 roku generał Dwight Beach z wojsk lądowych stwierdził, że Związek Radziecki może rozpocząć produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych w lipcu 1958 roku, chociaż w bardzo ograniczonym zakresie. Z programu międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) Stanów Zjednoczonych mało faktów zostało podanych do wiadomości publicznej, jest jednak rzeczą ogólnie wiadomą, że trzeba kilku lat, zanim będziemy mieli możność produkcji międzykontynentalnego pocisku balistycznego w skali o jakimkolwiek znaczeniu. Nasuwa to myśl, że wkraczamy obecnie w okres opóźnienia w dziedzinie pocisków balistycznych i że w tym okresie Związek Radziecki będzie dysponował stale wzrastającą siłą uderzeniową w dziedzinie międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), której nie będziemy w stanie dorównać przez kilka lat. W ten sposób nasz „odwet” za pomocą pocisków balistycznych będzie raczej bez znaczenia - wyjąwszy pociski balistyczne o mniejszym zasięgu, 450-1500 mil (IRBM), które będziemy w stanie rozwinąć i utrzymać na obcej ziemi lub na obcych wodach. Również i w produkcji pocisków balistycznych o tym zasięgu pozostaniemy poważnie w tyle za Związkiem Radzieckim. ZSRR ma obecnie pociski balistyczne o zasięgu 700 i 1200 mil i jego groźba w czasie kryzysu sueskiego nie była czczą przechwałką. Występując przed radiem kolumbijskim 10 grudnia 1956 roku, C. Douglas Dillon, ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych we Francji, powiedział zupełnie wyraźnie, że jego zdaniem właśnie groźba radziecka przekreśliła brytyjsko-francuskie plany przeprowadzenia do końca operacji sueskiej. Jeśli to jest prawda, w takim razie była to dyplomacja pocisków balistycznych w najczystszej formie i będziemy narażeni na nią w coraz większym stopniu w miarę coraz dalszego wkraczania w okres opóźnienia w dziedzinie pocisków balistycznych. Istnieje również drugi ważny czynnik w tym równaniu pocisków balistycznych: pocisk przeciwko międzykontynentalnemu pociskowi balistycznemu lub pocisk przeciwko pociskowi balistycznemu w ogóle. Składając wyjaśnienia przed komisją wojskową Kongresu w dniu 22 stycznia 1958 roku, generał major John P. Daley z wojsk lądowych oświadczył: Reasumując moje uwagi na temat „Nike-Zeus” (pocisk balistyczny wojsk lądowych przeciwko międzykontynentalnemu pociskowi balistycznemu), muszę podkreślić, że rozwój Zeusa jest sprawą najpilniejszą; sądzimy również, że do 1962 roku nasze możliwości działania przeciwko pociskom balistycznym poważnie wzrosną, jeśli prace nad jego rozwojem zostaną przyspieszone. Tak więc nie będziemy mieli również przez pewną ilość lat pocisku balistycznego do obrony przed atakiem pocisków balistycznych. Oto sytuacja, którą musimy otwarcie uznać; powinniśmy przy tym zdawać sobie sprawę, że ten brak równowagi będzie przez cały okres jego trwania korzystny dla Związku Radzieckiego. Jak długo on się przeciągnie? Co najmniej trzy, a najprawdopodobniej pięć lat. Zależy to całkowicie od wysiłku, na jaki się zdobędziemy, by go zmniejszyć. Związek Radziecki ujawnił już intencje zwiększenia obecnej przewagi nad nami. Oczekuje nas ciężki wysiłek i żadne lukrowane zapewnienia o naszej wyższości nic nam nie pomogą. Pomoże nam jedynie ciężka praca i odwaga. Interesujący jest brytyjski pogląd na tę sytuację. Ostatnio „The New Statesman” stwierdził: „Sprawozdanie Gaithera ujawniło, że pomimo wszelkich wysiłków, jakie Ameryka może teraz uczynić, ZSRR osiągnął w najnowszej broni absolutną

przewagę i przynajmniej do 1961 roku istnienie Stanów Zjednoczonych będzie zależało od «dobrej woli Rosjan»„. Zamiast dobrej woli możemy oczekiwać powtarzających się nalegań na przyjęcie zaproszeń na konferencje na szczycie. Będą im towarzyszyły propozycje, by Zachód rozwiązał NATO, SEATO i Pakt Bagdadzki, oraz twierdzenia, że tego rodzaju sojusze zagrażają miłującym pokój robotnikom Związku Radzieckiego. Nastąpią propozycje, byśmy nie uzbrajali Niemiec w nowoczesną broń, by wszystkie próby z bronią jądrową zostały wstrzymane i byśmy przyłączyli się do Związku Radzieckiego w poszukiwaniu nowych dróg wiodących do pokoju. W tym samym zaś czasie Rosjanie będą czynili wszelkie wysiłki, by zwiększyć swą przewagę w wyścigu: pocisk balistyczny - przestrzeń międzyplanetarna. Jeśli uchylimy się od wzięcia udziału w konferencji na szczycie, możemy spodziewać się propozycji rosyjskich skierowanych do innych mocarstw zachodnich, by w imię trwałego pokoju wzięły w niej udział bez nas. Zachód będzie mówił coraz więcej o potrzebie znalezienia jakiegoś sposobu uwolnienia się od zobowiązań. Będą towarzyszyły temu zapamiętałe wysiłki dyplomatyczne zmierzające do znalezienia formuły, która dałaby nam bezpieczeństwo, jakiego pozbawia nas brak równowagi sił wojskowych. W miarę jak wśród naszych sprzymierzeńców będzie wzrastało rozczarowanie i niezadowolenie, staną się oni coraz bardziej krytyczni w stosunku do nas. U nas zaś, w Stanach Zjednoczonych, będzie mowa o wycofaniu się i zredukowaniu pomocy zagranicznej oraz wystąpi wyraźna tendencja do izolacjonizmu. Pozycja nasza stanie się rzeczywiście bardzo trudna, jak to zwykle bywa, gdy naród zaczyna być słaby. Nie mówię, że to się musi stać, ale z pewnością może się to zdarzyć, jeśli nie przebudzimy się i nie uczynimy czegoś w sprawie likwidacji opóźnienia w dziedzinie pocisków balistycznych. Opisywane dotychczas opóźnienie w dziedzinie pocisków balistycznych dotyczy samych tylko Stanów Zjednoczonych. Rzućmy jednak okiem na sytuację zamorską, gdzie znajduje się wiele życiowo ważnych obiektów, dwie armie i gdzie rozwinięte są znaczne siły naszego lotnictwa i marynarki wojennej. Związek Radziecki, jak sam przyznaje, dysponuje od 1956 roku pociskami balistycznymi średniego zasięgu (400-750 mil). 7 listopada 1957 roku pokazał on podczas defilady na Placu Czerwonym pocisk balistyczny, który może być wyrzucony na odległość setek mil. Choć jego dokładny zasięg nie jest znany, nie ulega jednak wątpliwości, że jest on daleko większy od zasięgu wszystkich pocisków balistycznych, jakimi dysponują nasi sprzymierzeńcy zachodni, na przykład od „Corporala” mającego zasięg 75 mil. Tak więc Związek Radziecki jest dzisiaj w stanie zapewnić bezpośrednie wsparcie taktyczne pociskami balistycznymi swym siłom zbrojnym działającym na Środkowym Wschodzie i w Europie; pod osłoną swych pocisków ziemia-powietrze może to wsparcie kontynuować nie bojąc się naszych działań odwetowych o decydującym znaczeniu, przeprowadzonych przy użyciu bombowców z załogą. Prace nad pociskiem balistycznym o zasięgu 500 mil zostały podjęte przez wojska lądowe Stanów Zjednoczonych w 1951 roku. Zgoda na ich kontynuowanie, udzielona w tym czasie departamentowi wojsk lądowych, została później cofnięta przez departament obrony. Dokument z 26 listopada 1956 roku zezwolił wojskom lądowym na budowę pocisków balistycznych ziemia-ziemia tylko do zasięgu 200 mil. Nie postawiono zaś żadnych ograniczeń dotyczących danych taktyczno-technicznych pocisków balistycznych marynarki wojennej, korpusu piechoty morskiej i lotnictwa. Jak dotychczas jedynie wojska lądowe zgłosiły konieczność posiadania średniego zasięgu pocisku balistycznego ziemia-ziemia. Nic jednak nie uczyniono, by zaradzić tej sytuacji aż do początku 1958 roku, kiedy to program wojsk lądowych został ponownie zatwierdzony. Pociski balistyczne tego typu znajdą się na wyposażeniu sił zbrojnych w znacznej ilości w początkach lat sześćdziesiątych. Problem obrony przed pociskami balistycznymi średniego (do 750 mil) i dalekiego (do 1500 mil) zasięgu jest daleko trudniejszy od problemu obrony przed międzykontynentalnymi pociskami

balistycznymi (ICBM). Składa się na to szereg czynników, głównie zaś to, że wymagają one od systemu obrony bardzo szybkiej identyfikacji i błyskawicznej reakcji. Mieliśmy od kilku lat program budowy tego typu pocisku przeciwko pociskowi balistycznemu, nie wyasygnowano nań jednak wystarczających środków finansowych; będziemy więc dobrze zaawansowani w lata sześćdziesiąte, zanim pocisk ten znajdzie się na wyposażeniu sił zbrojnych. W ten sposób opóźnienie w dziedzinie pocisków balistycznych w kraju odpowiada opóźnieniu w dziedzinie pocisków balistycznych na terytorium zamorskim. Po raz pierwszy w naszej historii zdarzyło się tak, że nasze armie rozwinięte na obszarach zamorskich nie mogą ani odpowiedzieć odwetem, ani osłonić się przed nową bronią. Jedynym jasnym punktem w tym, zresztą nieco ponurym, obrazie jest możność użycia w 1959 roku znacznych ilości pocisków „Jupiter” i „Thor” oraz w kilka lat później pocisku marynarki wojennej „Polaris”, wyrzucanego przez okręty podwodne. Rozmieszczenie na obszarach zamorskich pocisków „Jupiter” i „Thor” powinno się zacząć w 1958 roku. Upłynie jednak kilka lat, zanim będziemy dysponowali odpowiednią ich liczbą i zanim będą one działały niezawodnie. W dodatku musimy zdawać sobie sprawę, że są to dopiero pierwowzory w nadchodzącej erze pocisków balistycznych i musimy znaleźć sposoby i środki ulepszenia ich ruchliwości i jakości. Szczególną uwagę należy zwrócić na ich ruchliwość. Urządzenia bowiem do wyrzucania pocisków rakietowych zbudowane na podobieństwo linii Maginota dają słabą nadzieję skutecznego działania taktycznego przeciwko bardzo ruchliwym pociskom radzieckim, z którymi będą musiały się zmierzyć. Istnieje niepokojąca tendencja myślenia o bojowym użyciu pocisków balistycznych przy zastosowaniu urządzeń stałych, takich jak lotniska lub blokhauzy i bunkry przypominające linię Maginota. Jeśli nie chcemy popełnić tego samego błędu, co Niemcy ze swymi pierwszymi wyrzutniami pocisków V-2, powinniśmy obecnie planować ruchliwe zespoły pocisków balistycznych. Muszą być one ruchliwe, by mogły działać skutecznie. Istnieje też niebezpieczna tendencja zajęcia się tak bardzo samymi pociskami balistycznymi, że zachodzi obawa przeoczenia potrzeby ruchliwego wyposażenia naziemnego, zagadnienia wyszukiwania celów i problemu zdalnie kierowanych samolotów rozpoznawczych tak niezbędnych w wojnie prowadzonej przy użyciu pocisków balistycznych. Ten ostatni problem jest daleki od rozwiązania. Wielu przypuszcza, że pociski balistyczne zastępują tylko bombowce i samoloty myśliwsko-bombowe oraz że dane dotyczące celów będzie się nadal otrzymywało przy użyciu samolotu rozpoznawczego z załogą. Tak jednak nie jest. Jeśli bombowce z załogą nie mogą egzystować w zasięgu nieprzyjacielskich pocisków balistycznych, to samolot rozpoznawczy z załogą nie może również egzystować w tych warunkach. Musimy rozwiązać doniosłe zadanie techniczne, jeśli chcemy mieć wartościowe w walce zespoły pocisków balistycznych. Dziwna wymiana zdań miała miejsce na jednej z cotygodniowych konferencji prasowych prezydenta w Waszyngtonie w dniu 8 maja 1957 roku. Martin J. Arrowsmith z „Associated Press” zadał pytanie: „Dlaczego wojska lądowe nie miałyby rozszerzyć swego programu pocisków balistycznych do zasięgu 1500 mil dla zaspokojenia potrzeb taktycznego wsparcia pociskami balistycznymi?” Odpowiedź brzmiała: „Otóż właśnie, dlaczego, według jakich kryteriów lub jakie są tego przyczyny, że przydziela się jakiś pocisk balistyczny, jakiś specjalny typ, jednemu rodzajowi sił zbrojnych, ta sprawa nie jest zawsze zupełnie jasna, powiem jednak, na podstawie znajomości armii lądowej, tylko to: Na cóż przydałby się armii lądowej pocisk balistyczny o zasięgu 1500 mil, skoro pierwszym wymogiem użycia tego rodzaju pocisku jest możność prowadzenia bardzo dobrej obserwacji dla zorientowania się, czy wykonuje on zadanie, jakie mu wyznaczyliśmy. Takie możliwości ma jedynie lotnictwo, które może wtargnąć co najmniej 1500 mil w głąb obszaru przeciwnika, a to już wkracza bezpośrednio w dziedzinę lotnictwa”.

Zagadnienie dotyczące „taktycznego wsparcia pociskami balistycznymi” i koncepcja wykonawcza takiego wsparcia polega na ustawieniu pocisków balistycznych daleko w tyle, być może 1000 mil lub więcej, zależnie od terenu i głębokości, na jakiej znajdują się taktyczne pociski balistyczne wojsk lądowych przeciwnika. W każdym razie rozpoznanie musi prowadzić pojazd rozpoznawczy bez załogi; dla pocisku balistycznego niewielkiego zasięgu będzie to zdalnie kierowany samolot bez załogi, powracający po wykonaniu zadania, a dla międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) będzie to, w swoim czasie, satelita. Rozwój zarówno jednego, jak drugiego pozostaje w tyle za programem pocisków balistycznych i istnieje realna możliwość, że gdy nasze pociski balistyczne dalekiego zasięgu (IRBM) będą już w użyciu, to przez jakiś czas nie będzie zespołów rozpoznawczych do współpracy z nimi. Jedno jest pewne, że radziecki pocisk ziemia-powietrze, ujawniony 7 listopada 1957 roku, uniemożliwia wykonanie lotów przez samolot rozpoznawczy z załogą. Analiza tego, co powiedzieliśmy, wydaje mi się, zaczyna wyjaśniać powód szeroko rozpowszechnionego w kolach polityczno-naukowo-wojskowych niepokoju o nasze obecne bezpieczeństwo. Wyraził to marszałek lotnictwa brytyjskiego John Slessor: „Znaleźlibyśmy się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdyby Rosja wyprzedziła nas na przykład w dziedzinie środków obrony przed bombowcem z załogą lub w zbudowaniu rzeczywiście dalekiego zasięgu pocisku kierowanego, który go zastąpi”9. Jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a opóźnienie w dziedzinie pocisków balistycznych zapowiada z całą pewnością kłopoty - kłopoty o groźnym charakterze. Szeroko dyskutowanym tematem jest dzisiaj wojna ograniczona i obawiam się, że wiele z tego, co się o niej mówi, jest przyjmowaniem własnych pragnień za rzeczywistość. Koncepcja wojny ograniczonej jest w gruncie rzeczy uzasadniona tylko wtedy, gdy dysponuje się siłą pozwalającą na prowadzenie wielkiej wojny. Żaden przeciwnik nigdy nie pójdzie nam na rękę tak dalece, by pozwolić na prowadzenie wojny ograniczonej tylko dlatego, że my taką wojną chcemy prowadzić, i co ważniejsze, ponieważ my tylko taką wojnę jesteśmy w stanie prowadzić. Faktycznie zaś żaden naród nie może pozwolić sobie na ryzyko przedsięwzięcia o charakterze ograniczonym, nie mając zapewnionych możliwości prowadzenia wielkiej wojny. Możemy sobie pozwolić na wojnę ograniczoną tylko w takim zakresie, w jakim mamy możność prowadzenia wielkiej wojny. Stosuje się to zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do ZSRR. Wiele z naszych rozważań na temat wojny ograniczonej odnosi się w istocie do przeszłości. O dziesięć lat za późno zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że powinniśmy byli mieć możliwości prowadzenia wojny ograniczonej w czasie konfliktu w Korei - których nam wówczas brakło. Wielu uważa, że możliwości prowadzenia wojny ograniczonej są tylko małą cząstką możliwości prowadzenia wielkiej wojny i że gdybyśmy mogli prowadzić wielką wojnę, to z pewnością moglibyśmy prowadzić również wojnę ograniczoną. Zastępca sekretarza obrony, Quarles, powiedział, że „gdybyśmy mieli siłę niezbędną do wojny globalnej, z pewnością moglibyśmy przeciwstawić się każdej groźbie o mniejszym znaczeniu”. Nie jest to prawda, gdyż wojna ograniczona jest wysoce wyspecjalizowaną na swój sposób formą walki, bardziej wyspecjalizowaną niż wielka wojna globalna. To tak, jak gdyby się porównało zręczny zabieg chirurgiczny z morderczym ciosem. Pierwszy wymaga specjalnych instrumentów użytych z umiarem, szybko i bezbłędnie, drugi zaś maczugi użytej tylko w celu całkowitego zniszczenia. Przyjąć, że lotnictwo strategiczne może dać sobie skutecznie radę z każdym rodzajem akcji ograniczonej, jest równoznaczne z poglądem, że skoro batalion czołgów może być użyty do kontrolowania znacznego obszaru, to jednego czołgu można użyć do schwytania złodzieja kieszonkowego lub samochodowego. Wojna ograniczona, aby ją wygrać, wymaga specjalnej broni,

9

John Slessor, The Great Deterrent.

wyposażenia i techniki, które mogą być użyteczne i prawdopodobnie będą użyteczne w wielkiej wojnie, lecz nie przeciwnie; lotnictwo strategiczne będzie miało ograniczoną wartość w wojnie ograniczonej. Bezpośrednio po Hiroszimie i w ciągu kilku następnych lat nasz program broni nuklearnej wyprzedzał znacznie program Związku Radzieckiego. Przewaga ta jednak znika obecnie zarówno pod względem samej broni, jak i związanych z nią nośnych zespołów rakietowych. W przemówieniu wygłoszonym przez H. Rowana Gaithera10 w Kalifornijskim Instytucie Techniki zamieszczonym przez „New York Times” z 13 kwietnia 1958 roku czytamy: „Siła Stanów Zjednoczonych w porównaniu do siły Związku Radzieckiego i Chin Czerwonych maleje”. Tymczasem, gdy siła nasza maleje, nasze zobowiązania wzrastają. Od czasu Korei zawarliśmy liczne układy, na przykład NATO i SEATO, co pociąga za sobą zobowiązanie przyjścia z pomocą naszym sprzymierzeńcom w razie potrzeby. Posiadane przez nas szczupłe siły są rozrzucone po całym świecie. Nie mamy natomiast żadnych rozmieszczonych geograficznie odwodów, które mogłyby dać sobie radę z ograniczonymi pożarami, wesprzeć Koreę, Azję południowo-wschodnią, Środkowy Wschód lub Europę. Jak dotąd mowa o „straży ogniowej” jest tylko mową. Dopóki nasza pozycja nie poprawi się, ograniczone wojny będą kończyły się dla nas ograniczonymi klęskami - które w tym czasie będziemy tłumaczyli w sposób rozumowy, ale które ostatecznie będą prowadziły do ogólnej klęski lub do wielkiej wojny. Tak więc wskutek nieprzygotowania się do wojen ograniczonych, zachęcamy do wojny wielkiej, a takiej wojny nikt nie wygra. Oto wielkie niebezpieczeństwo opóźnienia w dziedzinie pocisków balistycznych. Opóźnienie w dziedzinie pocisków balistycznych można nadrobić zdecydowanym wysiłkiem z naszej strony i trzeba wyraźnie powiedzieć, że będzie to wymagało zdecydowanego wysiłku. Jak dotychczas, nie widać, abyśmy zamierzali go uczynić. Poszczególne rodzaje sił zbrojnych i przemysł przeprowadziły ogromną propagandę tego, co robią. Wskazuje to jednak bardziej na zmianę w naszej polityce, dotyczącej udzielania informacji o pociskach balistycznych, niż na rzeczywisty postęp w realizacji programów tych pocisków. Poza tym prócz zagadnienia pocisków balistycznych istnieje oczywiście jeszcze zagadnienie przestrzeni międzyplanetarnej i jej zbadania. Najpoważniejszą być może porażką, zarówno pod względem psychologicznym, jak technicznym, jakiej doznaliśmy od czasu drugiej wojny światowej, było wyrzucenie Sputnika I. Ale nawet obecnie ogół społeczeństwa nie rozumie wagi tego wydarzenia. Tak dobrze poinformowana osobistość, jak admirał Rickover, stwierdza w „U. S. News and World Report” z 21 marca 1958 roku, że nie mogliśmy wyrzucić czegoś tak ciężkiego, jak Rosjanie, i choć dysponowaliśmy tym samym podstawowym zasobem wiedzy co oni, nie umieliśmy jej wykorzystać. Jak wykazują dokumenty, jest to po prostu nieprawda. Nasze niepowodzenie jest wynikiem decyzji powziętych w departamencie obrony, w szczególności zaś fatalnej decyzji sekretarza obrony i pomocnika sekretarza obrony. Uczeni w Stanach Zjednoczonych już w 1954 roku wiedzieli, że mogą wyrzucić satelitę, i propozycje wyrzucenia go zostały w tym czasie wysunięte. Wiosną 1955 roku departament wojsk lądowych nalegał, by pozwolono mu rozwijać program budowy satelitów. Mniej więcej w tym samym czasie departament wojsk lądowych domagał się również zezwolenia na podjęcie prac nad programem pocisków balistycznych dalekiego zasięgu (IRBM). Teraz jest oczywiste, że gdyby program budowy „Jupitera” rozpoczęto wówczas, a nie na jesieni tego roku, i gdyby zapewniono mu odpowiednie subsydia, mielibyśmy obecnie na obszarach zamorskich odpowiednią ilość „Jupiterów”, a w

10

H. Rowan Gaither - przewodniczący Komisji Zasobów Bezpieczeństwa Doradczego Komitetu Naukowego prezydenta Eisenhowera.

przestrzeni międzyplanetarnej użytecznego pod względem wojskowym satelitę rozpoznawczego. Przez określenie „użyteczny pod względem wojskowym” rozumiemy takiego satelitę, który może dokonywać zdjęć fotograficznych dowolnej części kuli ziemskiej. Taki satelita będzie nieoceniony dla utrzymania pokoju przez międzynarodowy organ, taki jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ograniczono się jednak do podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji programu „Vanguard”. Program „Vanguard” był doskonały pod względem naukowym i jego wykonanie stwarzało możliwości wyrzucenia dwudziestofuntowego satelity przed końcem roku kalendarzowego 1958. Był to program budowy zupełnie nowego pocisku balistycznego. Z drugiej strony propozycja wojsk lądowych szła po linii użycia wypróbowanych już elementów, opracowanych w ramach programu „Redstone”. W memorandum do sekretarza obrony z dnia 15 sierpnia 1955 roku podkreślono, że najprawdopodobniej wystąpią trudności przy realizowaniu zaproponowanego programu „Vanguard” i że poważnym uszczerbkiem dla Stanów Zjednoczonych będzie, gdy Związek Radziecki wyrzuci wcześniej satelitę. Później departament wojsk lądowych zabiegał często o uzyskanie zgody na wyrzucenie satelity. W ramach programu budowy „Jupitera” wojska lądowe zbudowały pocisk balistyczny znany jako „Jupiter C”. Departament wojsk lądowych był pewny, że ma możność wprowadzenia satelity na orbitę, i zwracał się do departamentu obrony o pozwolenie uczynienia tego. Departament obrony odmówił swej zgody i ostatecznie 15 maja 1956 roku otrzymałem dyrektywę zawierającą w swych końcowych uwagach oświadczenie: „Pociski balistyczne »Redstone« i »Jupiter« nie będą użyte do wyrzucenia satelity”. Dokument był skierowany osobiście do mnie i stanowczy jego charakter miał położyć kres naszym apelom. Tak się jednak nie stało, nasz niepokój bowiem wzrastał z każdym tygodniem. Przede wszystkim „Jupiter C” okazał się tak udany, jak się tego spodziewaliśmy, i 20 września 1956 roku wyrzucił małą głowicę stożkową, która osiągnęła wysokość 684 mil, zanim zanurzyła się z powrotem w atmosferę w odległości 3355 mil. 8 sierpnia 1957 roku za pomocą tego samego pocisku wyrzucono głowicę stożkową, która osiągnęła wysokość 248 mil i następnie została odnaleziona. (Była to ta sama głowica stożkowa, którą pokazano w telewizji w czasie „ględzenia” po wyrzuceniu Sputnika I) Równocześnie z tymi wydarzeniami realizacja programów radzieckich posuwała się także w szybkim tempie naprzód. Śledziliśmy to uważnie, a pomyślne wystrzelenie przez Związek Radziecki pocisku balistycznego o zasięgu 1200 mil w czerwcu 1957 roku wykazało dobitnie, że Rosjanie osiągnęli przestrzeń międzyplanetarną i że wobec tego mają bardzo dobre widoki na pomyślne wystrzelenie satelity w ciągu roku kalendarzowego 1957. Wywiązali się oni z tego wyjątkowo dobrze, uzyskując tak prędko zasięg 1200 mil. Jeśli wystrzeliliby oni satelitę w roku kalendarzowym 1957, my zaś nie uczynilibyśmy tego najdalej w ciągu następnego roku, skutki tej porażki psychologicznej i technicznej mogłyby być fatalne. Jak dalece fatalne, trudno byłoby przewidzieć, jest jednak bardzo prawdopodobne, że satelita mógłby być użyteczny dla celów wojskowych. Mógłby on prawdopodobnie dokonywać zdjęć fotograficznych o znaczeniu wojskowym oraz pomiarów kartograficznych i geodezyjnych w ramach systemu użycia międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Dla tych z nas, którzy byli ściśle związani z programem badań, było jasne, że znajdujemy się w obliczu technicznego Pearl Harbour. Jak dotąd, Kongresu nie poinformowano o sytuacji, a każde żądanie wojsk lądowych zezwolenia na wystrzelenie satelity było załatwiane odmownie przez departament obrony. Myślałem nieraz o młodym człowieku, który w dniu 7 grudnia 1941 roku pierwszy zobaczył na ekranie swego radaru nadciągające samoloty japońskie i któremu, po zwróceniu na to uwagi swego przełożonego oficera, powiedziano „zapomnij o tym”. Czy powinien był on wówczas ominąć swego przełożonego i zameldować o tym komuś, kto mógłby zrozumieć powagę sytuacji? Oczywiście, gdyby to uczynił,

kraj byłby w lepszej sytuacji, oszczędzono by wiele istnień ludzkich, a wojna zostałaby wygrana wcześniej. Zastanawiałem się głęboko nad sposobem rozwiązania stojącego przed nami problemu i zdecydowałem, że z punktu widzenia interesu narodowego najlepszą rzeczą byłoby zbadanie możliwości zbudowania satelity, który mógłby przechwycić satelitę radzieckiego. W ten sposób przynajmniej moglibyśmy nie dopuścić Związku Radzieckiego do przestrzeni powietrznej wolnego świata, gdyby z jakiegokolwiek powodu stało się to konieczne. Nie chcieliśmy prosić departamentu obrony o pieniądze na realizację takiego programu, gdyż byłby on najprawdopodobniej odrzucony. Dlatego też poleciłem memu zastępcy, by udał się do arsenału wojsk lądowych „Redstone” w Huntsville w stanie Alabama i przeprowadził rozmowę z generałem Medarisem i doktorem von Braunem co do możliwości wykonania satelity-interceptora (przechwytującego). Uczynił on to 21 czerwca 1957 roku i zameldował, że studia nad satelitąinterceptorem zostaną podjęte niezwłocznie. Tymczasem 26 sierpnia 1957 roku Chruszczow oznajmił światu: Przed kilkoma dniami wystrzelony zastał wielostopniowy międzykontynentalny pocisk balistyczny o niezwykle wielkim zasięgu. Próby z rakietą wypadły pomyślnie. Potwierdziły one w pełni słuszność obliczeń i wybranego projektu. Pocisk poszybował na bardzo wielką, dotychczas nie osiągniętą wysokość. Pokonując ogromną odległość w krótkim czasie, wylądował on w rejonie celu. Osiągnięte wyniki wskazują, że istnieje możliwość kierowania pocisków balistycznych do dowolnej części świata11. Informacja ta została wkrótce potwierdzona i stało się jasne, że w Związku Radzieckim lada dzień zostanie wystrzelony satelita. Uzyskane informacje zostały starannie przestudiowane i na zebraniu Naukowej Komisji Doradczej wojsk lądowych w dniu 12 września 1957 roku powiedziałem, że według mego zdania Związek Radziecki wystrzeli swego satelitę w ciągu 30 dni. W dniu 4 października jadłem śniadanie z dr. von Braunem i dr. Schillingiem w arsenale „Redstone”. Byliśmy wówczas zgodni co do tego, że wszelkie posiadane przez nas informacje wskazują, iż dzień, w którym Związek Radziecki wystrzeli satelitę, jest bardzo bliski. Omówiliśmy sytuację dość obszernie i uzgodniliśmy, że gdyby to nastąpiło, wówczas jako sprawy najpilniejsze z państwowego punktu widzenia powinny być poczynione następujące kroki: zbudowanie satelity przechwytującego satelitę oraz zbudowanie dużego satelity użytecznego pod względem wojskowym. Tego wieczoru, gdy grono naukowców, przemysłowców i wojskowych zebrało się na obiedzie w kasynie oficerskim arsenału, nadeszła wiadomość o wystrzeleniu satelity przez Związek Radziecki. Czułem się zdruzgotany i miałem ochotę na długi spacer, by w samotności przemyśleć sytuację. Myślałem z wielką niechęcią o oczekującym mnie obiedzie. Nie była to jednak chwila odpowiednia, by unikać towarzystwa. Po wszystkich naszych wysiłkach, by wystrzelić satelitę pierwsi, zostaliśmy pobici w przestrzeni międzyplanetarnej. A co ważniejsze, nie mieliśmy pojęcia, co znajdowało się w satelicie, i nawet obecnie zdajemy sobie sprawę, że możemy się tego nigdy nie dowiedzieć. Zwróciłem się do przewodniczącego jednego z naszych wielkich towarzystw przemysłowych, który był obecny na obiedzie, mówiąc mu, jak bardzo jestem zaniepokojony. Ten zaś odpowiedział: „Oh, to w ogóle nic nie jest, zupełnie nic. To niczego nie dowodzi”. Odpowiedź ta zaniepokoiła mnie prawie
11

Wyjątek z tekstu oświadczenia radzieckiego, New York Times, 27 sierpnia 1957 r.

w tym samym stopniu, co wystrzelenie satelity, ale aż do następnego dnia nie zdawałem sobie jednak sprawy, że opinię tę podziela wiele ludzi. Reakcja na wiadomość o wystrzeleniu satelity była różna, od opinii sekretarza stanu Wilsona wyrażonej słowami „zręczna sztuczka naukowa” do opinii w rodzaju „głupia zabawka”, „kawał żelaza”. Na szczęście istniała pewna grupa ludzi, którzy od razu zdali sobie sprawę z ważności tego wydarzenia. Senator Henry M. Jackson w „New York Times” z 6 października 1957 roku określił wyrzucenie satelity przez Związek Radziecki, jako „miażdżący cios dla prestiżu Stanów Zjednoczonych”. W następnym miesiącu dr Edward Teller, składając oświadczenie przed Podkomitetem Gotowości (Podkomitet Johnsona), powiedział: Wydarzenie to ma wielkie znaczenie wojskowe, ponieważ między innymi wskazuje na to, że Rosjanie posunęli się daleko, bardzo daleko naprzód w dziedzinie budowy rakiet. Ma to jednak także pewne specyficznie wojskowe znaczenie. W dodatku ma to także wszechstronne znaczenie naukowe, gdyż pozwala nam na poznanie przestrzeni międzyplanetarnej, a spoglądając z niej na ziemię także pewnych właściwości naszego własnego globu. Ma to wielkie znaczenie pod każdym z wymienionych względów. Inni znów, składając oświadczenia przed Kongresem, stwierdzali, że było to najważniejsze wydarzenie wojskowe naszych czasów; stwierdzenie to odpowiada w pełni rzeczywistości. Zanim skończymy z tym tematem, chciałbym jeszcze wyjaśnić stronę finansową budowy satelity. Są bowiem tacy, którzy powiedzą: „No, po prostu nie mogliśmy pozwolić sobie na wszystko i byłoby marnotrawstwem wkładać pieniądze w drugi program budowy satelitów”. Niemniej faktem jest, że „Jupiter C”, jak powszechnie wiadomo, stanowi część innego programu i wyrzucenie przezeń satelity kosztowałoby zaledwie kilka milionów dolarów. Według pierwotnych obliczeń koszt realizacji programu „Vanguard” wynosił około dwudziestu milionów dolarów. Obydwa te programy razem kosztowały zaledwie małą cząstkę innego programu, który był wykonywany w tym samym czasie. Był to program budowy „Navaho” - bombowca bez załogi - program, który został wstrzymany z miejsca przez sekretarza stanu McElroya zaraz po objęciu przez niego urzędu. Realizacja programu „Navaho” kosztowała siedemset milionów dolarów, zanim został on zawieszony. Nasuwa się pytanie, dlaczegóż na Boga wydano tak olbrzymie sumy i w tak rozrzutny sposób, gdy równocześnie odmawialiśmy sobie satelity? Czy przyczyną tego była presja ze strony przemysłu, interesy jednego rodzaju sił zbrojnych, czy też po prostu błędna decyzja powzięta w departamencie obrony? Jednego możemy być pewni, że fakt, iż nie udało się nam pierwszym wystrzelić satelity, nie był wynikiem braku pieniędzy w budżecie departamentu obrony. Obecnie możemy przewidzieć, że w końcu „Dekady Decyzji”, w 1965 roku, człowiek poszybuje w przestrzeń międzyplanetarną. Będziemy wówczas mogli podjąć próbę zbadania przez człowieka systemu planetarnego. W tych okolicznościach ziemia skurczy się w sensie militarnym do raczej małego, taktycznego teatru działań. Będzie wówczas zupełnie możliwe wyrzucenie pocisków z dowolnego punktu ziemi i trafienie nimi w inny dowolny punkt na ziemi, zupełnie tak samo jak w walce prowadzonej w przeszłości było możliwe w taktycznym starciu zaatakować bezpośrednio każdego przeciwnika przy użyciu rozporządzalnej w tym czasie broni. W drugiej wojnie światowej na przykład za taktyczny teatr wojny uważano zwykle kontynent lub jakąś większą jego część. Do 1965 roku pociski balistyczne i satelity sprawią, że świat skurczy się do tak małych rozmiarów, iż cała ziemia będzie stanowiła taktyczny teatr działań. Będziemy wiedli życie, które naprawdę będzie wisiało na włosku w warunkach „równowagi terroru”. Wszyscy znajdą się w obliczu bezpośredniej groźby zniszczenia i śmierci, jeśli nie zostaną znalezione środki gwarantujące

pokój. Jest to z pewnością ponura i groźna perspektywa, na którą nie wolno nam zamykać oczu, jeśli mamy zachować naszą egzystencję - nie tylko Świat Zachodni, lecz także i Świat ZSRR. Problem, wobec którego stoimy, jest olbrzymi, a jego znaczenie dalekosiężne. Zmieni się przy tym sama istota strategii, porzucając dziedzinę walki fizycznej i przechodząc do pełnej wojny psychologicznej oraz opuszczając ziemię i wkraczając do przestrzeni międzyplanetarnej. Wojna, o której myśleliśmy dotąd w trzech wymiarach, zyskała obecnie czwarty wymiar: strategię. Nowoczesna strategia jest czwartym wymiarem wojny. Nasza struktura organizacyjna, by móc sprostać tym problemom, wymaga radykalnej zmiany, i to zarówno jeśli idzie o departament obrony, jak i Komitet Szefów Sztabów. Z konieczności zmienią się radykalnie same siły zbrojne i stojące przed nimi zadania. Zadania te do 1965 roku będą całkowicie przekraczały ich możliwości. Dawna definicja funkcji związanych z lądem, morzem i powietrzem stanie się zupełnie przestarzała. Sytuacja będzie wymagała ryzyka i ofiar nieodłącznych od każdego prawie rozwiązania znalezionego dla tych problemów; muszą być one jednak rozwiązane, a osiągnięte wyniki sowicie wynagrodzą ogromny wysiłek niezbędny do ich rozwiązania. Przy tym podstawowym i nieodzownym składnikiem naszego myślenia i planowania musi być bezwzględnie odwaga ducha. Wreszcie, czy nam się to podoba, czy też nie, ciężar przewodnictwa został nam narzucony. I wszelkie niepowodzenia nie będą dotyczyły tylko nas samych, będą one niepowodzeniami wolnych ludzi na całym świecie. Kierownictwo i siła są nierozłączne, a siła możliwa do osiągnięcia dzisiaj przekracza wyobraźnię człowieka. Musimy nauczyć się żyć z nią i zmusić ją do służenia nam, a nie być jej niewolnikami. To właśnie powinno stanowić istotną treść naszego przodownictwa. Na nas spada ciężar wyprowadzenia narodów Z tej straszliwej pustyni stali; Od nas zależy bieg tego, co ma Nastąpić w przyszłości - czy wolność Jest niebu skradzionym marzeniem czy prawdą, Na której oprzeć można przyszłość ludzkości12.

Rozdział II „Czym skorupka za młodu nasiąknie”
Na każdego z nas przychodzi w życiu taka chwila, w której myślimy o naszym dzieciństwie. Przypisujemy temu jakieś znaczenie i zastanawiamy się, jak ono wpłynęło na naszą postawę i późniejsze życie. Taką chwilą były dla mnie walki na Sycylii. Jako spadochroniarz byłem izolowany z małą grupą żołnierzy za liniami nieprzyjacielskimi. Dało mi to czas na rozmyślanie i dało mi to wiele do myślenia. Walka, szczególnie walka długotrwała, sprzyja samoobserwacji, czasem być może nawet nadmiernej. Sięgamy pamięcią do naszego dzieciństwa, do tych przyjemnych dni wieku chłopięcego, gdy wzywały nas pola i wzgórza zielone, a każdy dzień pozwalał coś nowego dostrzec, usłyszeć lub doświadczyć. Wcześniej czy później człowiek stawia sobie pytanie: „Co, u licha, tu robię?” Jest to dobre pytanie, ale

12

Z My Country Russella W. Davenporta, wyd. Simon and Schuster, Inc.

cała mądrość ludzkości, jak dotąd, nie była w stanie dać na nie odpowiedzi. Prostsze byłoby pytanie dotyczące własnego stosunku do walki. Ten bowiem uformował się w warunkach wieku chłopięcego, poniżej dwudziestki i otrzymał ostateczną formę w poddających się łatwo wrażeniom latach szkolnych. Pamiętam siebie, jako małego chłopca, w zagłębiu węglowym w Pensylwanii. „Ostrożnie z syropem, James”, mówiła mi matka. Byliśmy bowiem ubogą rodziną - być może niezupełnie biedną, ale z pewnością niezbyt daleką od biedy - i syrop niezbyt często gościł na naszym stole, a kiedy już był, to w postaci melasy. Urodziłem się 22 marca 1907 roku w Brooklynie, w stanie Nowy Jork. Rodzina moja mieszkała przy Deane Street, a ja przyszedłem na świat w szpitalu przy tej samej ulicy. Moi rodzice byli emigrantami irlandzkimi i oboje zmarli, zanim osiągnąłem wiek dwóch lat. Za pośrednictwem Kościoła zostałem adoptowany przez irlandzką rodzinę Gavinów, którzy również pochodzili ze Starego Kraju. Mój przybrany ojciec, Martin Gavin, był miłym, szlachetnym i bogobojnym człowiekiem. Pierwszą audycję radiową usłyszał on przez mały aparat kryształkowy, który zbudowałem pewnego dnia. Słuchał jej przez chwilę z niedowierzaniem, a następnie powiedział: „To jest dzieło szatana”. Ojciec ciężko pracował jako górnik i był bardzo łubiany w całym miasteczku. Nie miał wad, przynajmniej takich, o których bym wiedział; pił umiarkowanie, wyjąwszy dzień świętego Patryka. Było to zupełnie zrozumiałe i nie budziło zastrzeżeń, że tego dnia będzie się zachowywał jak prawdziwy awanturnik. Największym przekleństwem, jakie kiedykolwiek słyszałem z jego ust było: „Przekleństwo Cromwella niechaj spadnie na ciebie”13, którego znaczenia dowiedziałem się dopiero po kilku latach. Moja przybrana matka, Mary Gavin, była typową Irlandką, skłonną do zbyt częstego wzywania orędownictwa całej świętej rodziny i wszystkich świętych, gdy prała mnie za jakieś większe wykroczenie. Odczuwałem to zawsze, jako niestosowną kombinację modlitwy i gwałtu. „Święta Mario, Matko Boska, gdzieś był, James?” „O, wyszedłem sobie”. „Boże litościwy, wyszedłeś, a to dokąd?” „Oh, nigdzie”. „Boże wielki, nigdzie, mówi”. Pac - i głośne uderzenie spada na jakąś, zwykle najbliższą jej, część mego ciała. Miałem szczęście, że adoptowali mnie Gavinowie, gdyż wzrastałem wśród klanu Irlandczyków o niezwykle wysoko rozwiniętych cechach tego pięknego narodu. Wiele lat później, gdy czytałem Jamesa Farrella, Johna O’Harę i Edwina O’Connora, byłem pod silnym wrażeniem tego, do jakiego stopnia Irlandczycy zachowali swe obyczaje i zwyczaje, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że pochodzą oni z bardzo małego kraju i rozproszyli się na wszystkie cztery strony świata. Gavinowie byli pod tym względem typowi. Oni i ich krewni zamieszkiwali w dwóch małych wioskach, Dooleysville i Connorsville, na skraju miasta Mount Carmel w Pensylwanii. Jako grupa byli oni idealistami; uczuciowi, uważali swój patriotyzm za rzecz naturalną, mieli ustalone poglądy na większość spraw i oczekiwali tego samego ze strony innych ludzi. Nie wahali się nigdy głosić swych poglądów i było zrozumiałe, że walczyli o nie w razie potrzeby.
13

Cromwell swą ekspedycją karną w Irlandii i osadzaniem Anglików na ziemi odebranej jej prawowitym właścicielom zapisał się bardzo źle w pamięci Irlandczyków (przyp. tłum.).

Był ich cały klan, wszyscy krewni. Pierwsi z nich przybyli pod koniec XIX wieku; byli to Delaneyowie, Harverty’owie, McDonaldowie, Kulickowie i Hennesy’owie (o tych ostatnich nie mówiono wiele, gdyż mężczyźni z rodziny Hennesy byli wysoko postawionymi osobistościami w ruchu Molly Mc Guire’a w zagłębiu węglowym na przełomie XIX wieku, a jeden z nich skończył na cmentarzu dla włóczęgów via szubienica). Jak wszyscy Irlandczycy, byli oni bardzo religijni i odznaczali się pracowitością, zwłaszcza młodzi. Od najwcześniejszych lat wpajano we mnie poczucie konieczności pracy i obowiązek pomagania rodzinie. Wykształceniu nie przypisywano zbyt wielkiej wagi. Gdy podrosłem na tyle, by móc dźwigać gazety i znaleźć drogę w mieście, dostałem pracę i roznosiłem filadelfijską gazetę poranną „North American”. Gdy miałem jedenaście lat i byłem uczniem piątej klasy, roznosiłem gazety poranne i wieczorne i byłem agentem trzech zamiejscowych gazet. Mając trzynaście lat zapewniłem sobie monopol dwóch najlepszych tras dostaw niedzielnych i miałem kilku chłopców, którzy u mnie pracowali. Sądzę, że nabrałem doświadczenia, by stać się przedsiębiorcą. Było to jednak trudne życie. Trzeba było bić się o najlepszy narożnik do sprzedaży i być gotowym w każdej chwili walczyć o swoje gazety i swą klientelę. Pewien taki incydent utkwił na zawsze w mej pamięci. Większość z nas chciała żyć i dać żyć innym; usiłowaliśmy pozostawać na stopie przyjaznego współzawodnictwa. Ale od czasu do czasu wybuchała walka, która nie była jednak mile widziana przez żadną stronę. Jeden z mych przyjaciół, który był także mym konkurentem - sprzedawaliśmy bowiem rywalizujące z sobą gazety przy wejściu do głównego hotelu w mieście - miał na pieńku z jednym z większych łobuzów w mieście. Duże chłopisko uprzykrzało mu życie i chciało odebrać kilku klientów z jego trasy. Pewnego wieczoru zimowego, niedługo po zapadnięciu ciemności, mój przyjaciel i ja staliśmy w pobliżu wejścia hotelowego, usiłując rozsprzedać nasze gazety. Rozmawialiśmy o sprawach, o jakich zwykle mówią chłopcy. On opowiadał mi właśnie, jak łobuz starał się go zastraszyć, gdy ten nadszedł. Minąłby nas, gdyż było ciemno. Raptem mój przyjaciel, który był znacznie mniejszy, rzucił swe gazety, dopadł go na środku ulicy i zaczął zadawać mu razy. Nie upłynęło kilka sekund i awanturnik wziął nogi za pas. Byłem zdumiony i wspomnienie tego zajścia nie opuszcza mnie jeszcze po tylu latach. Słabszy fizycznie człowiek miał słuszność, co więcej miał odwagę bronić tego, w co wierzył, gdy nabrał przeświadczenia, że walka jest nieunikniona. Dzięki temu, że miał odwagę bronić swych przekonań i działał w słusznej sprawie, przynajmniej za taką ją uważał, zwyciężył, chociaż nie miał szans. Życie nie składało się jednak tylko z pracy. Była także szkoła, którą lubiłem, gdyż miałem tam możność czytania książek, a jakoś tak się złożyło, że nie mogłem ich dostać w dostatecznej ilości. Przeczytałem szereg książek Horatio Algera - Pluck and Luck, Work and Win, The Tin Box itd., książkę Tom Swift i Rover Boys. Prawdziwa gratka trafiła mi się jednak, gdy znalazłem bibliotekę pełną książek w tylnych pomieszczeniach kościoła prezbiteriańskiego. Do kościoła tego zaprowadził mnie mój przyjaciel i gdy spojrzałem na bibliotekę, zawahałem się przez chwilę, rozdzierany dwoma uczuciami - głodem intelektualnym i względami religijnymi. Zostałem wychowany w surowym katolicyzmie i byłem przekonany, że Bóg porazi mnie śmiertelnie za pójście do kościoła protestanckiego lub, co najmniej, proboszcz dowie się o tym i wówczas rzeczywiście dostanę za swoje. Dostatecznym już grzechem było wejście do kościoła protestanckiego, cóż dopiero czytanie książki protestanckiej. Wahałem się jednak tylko kilka minut, zanim postanowiłem ciekawość moją zaspokoić. Książki nie miały nic wspólnego z religią, były bardzo dobre i właśnie takie, jakich szukałem - książki dla chłopców. Religia była czymś, z czym należało się liczyć w Mount Carmel w roku 1910. Było tam pół tuzina kościołów katolickich, reprezentujących różne grupy narodowe - Włochów, Polaków, Litwinów itd.

Irlandczycy chodzili do kościoła Matki Boskiej przy Market Street. Była przy nim szkoła parafialna, do której uczęszczałem przez cztery lata, w czasie gdy uczyłem się w szkole powszechnej. Każdego ranka przed nauką odprawiana była tam msza, a suma w niedzielę; odmawiano także modlitwy przed lekcjami klęcząc na podłodze klasy, przestrzegano przed pokusami diabelskimi. Ciało jednak było słabe, a pokusa czasami nieodparta. Jedną taką nieodpartą pokusą były The Perils of Pauline, które oglądało się za pięć centów każdej soboty po południu w teatrze „Arkady”. Gdy wpadło się raz w objęcia grzechu, którego uosobieniem była piękna bohaterka, Biała Perła, to trudno było się od tego uwolnić. Przedstawienie kończyło się bowiem nieodmiennie akurat w chwili, gdy miała być ona rozcięta na dwoje przez obozową piłę tarczową do cięcia drzewa, którą „czarny charakter” miał już uruchomić, i wówczas następowało: „ciąg dalszy w przyszłym tygodniu”. Nie można było oprzeć się pokusie pójścia w następną sobotę. Otrzymywaliśmy ponadto bezpłatny bilet na poniedziałkowe przedstawienie popołudniowe, które można było oglądać po szkole. W poniedziałek rano proboszcz ściągał zapłatę z naszych powłok cielesnych za popełniony grzech. Przybywał on wkrótce po rozpoczęciu się lekcji i prawił nam kazanie o okropnościach piekła oczekujących kłamców, a następnie domagał się, by wszyscy, którzy byli w kinie w sobotę po południu, podnieśli ręce. Nieszczęśnicy, którzy przyznali się do winy, wychodzili następnie na środek klasy dla ukarania przed wszystkimi kolegami. Kara polegała na tym, że delikwenci wyciągali dłoń, w którą ksiądz walił linią. Mogę zaświadczyć, że to bolało, lecz zakłopotanie było bodaj bardziej bolesne. Nie potrzeba jednak było dużo czasu, by odkryć, że Bóg nie karze śmiercią za niepodniesienie ręki; spoglądając wstecz, zdaję sobie sprawę, że była to bardzo skuteczna droga nauczenia chłopców, by nie mówili prawdy. Niezależnie od tego szkoła była bardzo dobra i wymagająca pod względem nauki. Nauczycielkami były zakonnice katolickie i muszę stwierdzić, że nie spotkałem nigdy w mym życiu zespołu bardziej oddanego, przyjaznego i pracowitego. Szkoła kończyła się wraz z pierwszymi ciepłymi dniami lata. Wszyscy chłopcy w mej części miasta rozpoczynali wtedy zbieranie węgla, które trwało tak długo, dopóki rodzinna szopa na węgiel nie została wypełniona nim po dach. Zbieranie węgla polegało na tym, że chodziło się do najbliższej hałdy miału węglowego lub odkrywki i kopało, oddzielając węgiel od kamienia, łupku i gruzu. Następnie ładowało się węgiel w worki z surowego płótna i zanosiło do szopy. Jeden pełny worek dobrego, czystego węgla wymagał od chłopca sporo pracy przez cały ranek; potrzeba więc było prawie całego lata, by napełnić szopę. Chłopcy i starcy zbierali węgiel, podczas gdy zdolni do pracy mężczyźni pracowali w kopalniach - jeśli nie strajkowali. Było dużo starych ludzi lub przynajmniej tak mi się wydawało. Pamiętam, że widywałem ich drzemiących na frontowych gankach domów. Weterani wojny domowej nosili przeważnie jakąś część swego uniformu, najczęściej kapelusz lub niebieską kamizelkę. Weterani wojny hiszpańskoamerykańskiej byli znacznie młodsi i bardziej aktywni. Aktywni na tyle, że gdy nadciągnęła pierwsza wojna światowa, wiosną 1917 roku - skończyłem wówczas dziesięć lat - jeden z weteranów wojny hiszpańsko-amerykańskiej, nazwiskiem Gable, wypędzał wszystkich przyszłych kandydatów do służby wojskowej na ćwiczenia w szyku zwartym. Każdego wieczoru na skrzyżowaniu ulic w pobliżu mego domu uczył on grupę, prawie tak liczną jak nadmiernie duża sekcja, zawiłości „prawa, lewa”. My, dzieciaki, wszyscy kręciliśmy się wokół, marząc z zazdrością o sławie wojennej i o powrocie do domu, jako odznaczeni medalami bohaterowie. Przykro nam było, że byliśmy tak młodzi. Wydaje mi się, że w tych czasach ludzie byli daleko bardziej patriotyczni. Pamiętam każdy dzień trzydziestego maja. Wszyscy weterani zbierali się w środku miasta i w długiej kolumnie udawali się na cmentarze. Każdy z nich niósł małą flagę amerykańską na ramieniu i po przybyciu na cmentarz umieszczał ją na mogile nieżyjącego towarzysza. My, chłopcy, biegliśmy lub szliśmy tuż obok

kolumny. Weteranów otaczaliśmy respektem; byliśmy przekonani, że najpiękniejszą rzeczą, jaka nas może spotkać, będzie to, że pewnego dnia, jeśli kiedyś wojna wybuchnie, będziemy mieli możność służenia naszej ojczyźnie w armii lądowej lub marynarce wojennej. Uczono nas tego również w szkole, i już we wczesnej młodości dowiedzieliśmy się, że swobody, jakimi cieszą się Amerykanie, nie zostały łatwo zdobyte, że kosztowały one wiele istnień ludzkich i krwi złożonych w ofierze wojnie oraz że wojna nie jest nigdy łatwa, że jest ona pełna goryczy i kosztowna. Lubiłem chodzić po wzgórzach otaczających Mount Carmel. Tkwiła we mnie nienasycona ciekawość tego, co było poza następną górą, i to do tego stopnia, że czasami bywałem nieomal bliski nieszczęścia. Niewiele z obecnych środków komunikacji wówczas znano; my, chłopcy, chodziliśmy wszędzie pieszo. Kilka godzin marszu przez jedną lub dwie góry mogło być prawdziwą przygodą. Nigdy nie zapomnę mego marszu na zachód przez dwie góry i głęboką, zalesioną dolinę zwaną Brush Valley. Gdy przebyłem drugą górę, roztoczył się przede mną tak piękny widok, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałem. U mych stóp leżała piękna pofalowana szachownica kolorowych plam, pól uprawnych holenderskiej Pensylwanii. Było już późno tego dnia, by iść dalej, musiałem więc wrócić do domu. Następnej niedzieli wykręciłem się od pójścia na mszę i wyruszyłem wcześnie w drogę. Zszedłem w dolinę i posuwałem się w głąb tego rolniczego kraju, aż dotarłem do grupy młodych ludzi wałęsających się wokół sklepu wiejskiego. Wydawało mi się nawet, że mówią jakimś innym językiem, był to holenderski; holenderski, jakim mówiono w Pensylwanii. Dali mi oni wskazówki, które doprowadziły mnie do domu inną drogą, również fascynującą. Była to całodzienna wycieczka. Nie mogłem doczekać się następnej niedzieli, by pójść w przeciwnym kierunku. Przeżyłem bardzo podobne wrażenia, gdyż po kilkugodzinnym marszu przybyłem do pięknej okolicy rolniczej - czystej i zupełnie niepodobnej do miast zagłębia węglowego. Kontynuowałem zwiedzanie tej doliny, zapuszczając się dość daleko, na kilka mil. Zawarłem kilka znajomości w małym mieście o dziwacznej nazwie - Helfenstein. Ale wycieczki i włóczęga musiały się skończyć, tak samo jak lato, które dobiegało końca. Nadszedł czas powrotu do szkoły. Ósma klasa utkwiła w mej pamięci jako rok, w którym po raz pierwszy uczyłem się o wojnie domowej. Pożerałem wszystko co tylko mogłem o niej dostać w swe ręce. Moja nauczycielka szkolna, niejaka Miss Roberts, wypisała na tablicy ważniejsze wydarzenia tej wojny, ja zaś kupiłem używaną maszynę do pisania i zrobiłem z tego odpis. Kupiła później ode mnie ten zarys za dwadzieścia pięć centów. W międzyczasie czytałem wszystko, co tylko mogłem znaleźć o tej wojnie, zwłaszcza zaś biografie. Nie mogłem zrozumieć, jak jeden generał mógł kierować tak wielką ilością ludzi - tysiącami! Przypomniałem sobie, jak trudno było kierować pół tuzinem kolegów w czasie wycieczki. Kierowanie w bitwie stoma tysiącami ludzi, jak robił to Grant lub Sherman, było istnym czarodziejstwem. Zdecydowałem, że jest to sztuka magiczna, której uczą w miejscu zwanym West Point14. Przeczytałem właśnie życiorys generała Pershinga, który był w West Point, i myślałem, jak by to było cudownie tam się dostać. Trudność polegała na tym, że Pershing, zanim poszedł do West Point, ukończył szkołę i był nauczycielem, musiał więc być bardzo zdolny. Moje widoki zaś nie były bardzo dobre. Rodzina postanowiła, że po ukończeniu ośmiu klas zdobędę wystarczające wykształcenie, że mogę skończyć naukę, by zabrać się do pracy. Porzuciłem już wówczas sprzedaż gazet i pracowałem w fryzjerni. To się lepiej opłacało. Każdego dnia po szkole pracowałem do siódmej wieczorem. W sobotę praca trwała od ósmej rano do jedenastej
14

Miejscowość w pobliżu Nowego Jorku, gdzie znajduje się Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych (odpowiednik polskich szkół oficerskich) (przyp. tłum..).

wieczór. Musieliśmy bądź pracować, bądź też udawać, że jesteśmy zajęci i nigdy nie siadać. O jedenastej wieczorem nogi dolegały mi tak, jak chroniczny ból zębów. Pomiędzy mydleniem policzków górników i ogólnym sprzątaniem przystawałem tu i tam i chłonąłem mądrość starszych. A mądrość górników była czymś, co dla chłopca warte było zapamiętania. Dzięki niej uświadomiłem sobie między innymi, że nie miałem ochoty zostać górnikiem. Byłem tego pewien, ale problem wykształcenia legł wielkim ciężarem na mym sercu i umyśle. Dotychczas przeczytałem wszystkie książki w mieście, które wpadły mi w ręce, ale podnieciły one tylko mój apetyt. Ukończyłem ósmą klasę w czerwcu 1922 roku i natychmiast dostałem pracę w pełnym wymiarze godzin. Pracowałem jako sprzedawca w sklepie obuwia i miałem bardzo dobrą jak na owe czasy płacę - dwanaście dolarów i pięćdziesiąt centów tygodniowo! W tym czasie stały się popularne samochody i stacje benzynowe wyrastały jak grzyby po deszczu w całym zagłębiu węglowym. Zostałem kierownikiem jednej z nich, należącej do towarzystwa „Jewel Oil Company”. Dodatkowo otrzymałem przedstawicielstwo wyrobów „Gargoyle Mobiloil Products”, tak że powodziło mi się zupełnie dobrze. Ciągle jednak byłem zaaferowany i strasznie niespokojny o mą przyszłość. Wykształcenie wydawało mi się być pierwszą i podstawową sprawą, ale problemem było, jak je zdobyć. Moi koledzy ze szkoły podstawowej byli obecnie już dobrze zaawansowani w szkole średniej i mój kontakt z nimi urwał się. Chociaż wziąłem inną, bardziej popłatną pracę na stacji benzynowej, jednak postanowiłem ostatecznie z tym skończyć. Przechodziłem jedynie z jednej pracy do innej, lepszej, lecz podstawy do prawdziwego awansu - dobrego wykształcenia - brakowało mi w dalszym ciągu. Bez niego nie mogłem dostać się nigdzie. Ale jak je uzyskać? Z pewnością nie mogłem go zdobyć w Mount Carmel. Zaoszczędziłem więc kilka dolarów i postanowiłem udać się do największego z miast - do Nowego Jorku. Opuściłem Mount Carmel 22 marca 1924 roku, w dniu mych siedemnastych urodzin. Zaraz po przybyciu do Nowego Jorku zacząłem oglądać się za pracą. W centrum miasta znajdowały się biura pośrednictwa pracy. Dowiadywałem się we wszystkich, potrzebowano jednak przeważnie ludzi do pomocy i robotników. Zdawałem sobie jasno sprawę, że nikt nie zatrudni mnie, by posyłać do szkoły, nikt z wyjątkiem - wojska. W Battery Park spotkałem sierżanta prowadzącego werbunek do armii i rozmawiałem z nim. Wydało mi się, że jedyną rzeczą, która go interesuje, jest to, czy nie choruję na coś, co nazywał on chorobą weneryczną. Nie byłem pewny, co to jest, lecz zapewniłem go, że nie. Słyszałem na temat tej choroby rozmowy górników u fryzjera, byłem jednak przekonany, że nie rozpoznałbym jej, gdybym się z nią zetknął. Później, po uporaniu się z tą przeszkodą techniczną, sierżant zapytał o mój wiek. Tu sprawa była trudniejsza. Ukończyłem siedemnaście lat przed czterema dniami, a by zaciągnąć się do wojska, trzeba było mieć co najmniej osiemnaście lat. Osiemnaście za zgodą rodziców i dwadzieścia jeden bez niej. Wyraźnie pod żadnym względem nie miałem kwalifikacji na przyszłego żołnierza. Nie miałem zamiaru prosić mych rodziców o pozwolenie. Wiedziałem bowiem bardzo dobrze, jaka będzie odpowiedź. Ale sierżant nie wydawał się być tym zaniepokojony. Z pomysłowością cechującą sierżantów werbujących do wojska w tym czasie poddał on myśl, że mógłby mi dostarczyć rodziców, którzy patrzyliby przychylnie na moje wstąpienie do wojska. Powiedziałem mu, że to dobra myśl i że można spróbować ją urzeczywistnić. Poszliśmy parę bloków dalej, do Whitehall Building, gdzie ku memu zdumieniu dołączyłem do grupy liczącej około pół tuzina chłopców będących w identycznych tarapatach. Następnie sierżant zabrał całą naszą grupę na Broome Street. Weszliśmy do pomieszczenia, które zdawało się być biurem adwokackim. Tu po zadaniu mi kilku pytań i dowiedzeniu się, że jestem opuszczonym dzieckiem, samotnym na tym świecie, właściciel tego pomieszczenia podpisał papier stwierdzający, że mam osiemnaście lat i on jako mój opiekun wyraża zgodę, bym wstąpił do armii Stanów Zjednoczonych. To samo załatwił wszystkim innym. Nie wiem,

jakie było jego honorarium za tę usługę wyświadczoną Stanom Zjednoczonym, ale w tej chwili byłem mu wdzięczny. Sierżant werbujący nas do wojska opisywał możliwości kształcenia, jakie mają „bystrzy i zasługujący na to młodzi ludzie, mogący zarobkować, ucząc się”, ja zaś po prostu nie mogłem doczekać się chwili wcielenia mnie do wojska. Przysięgę składałem w Whitehall Building 1 kwietnia 1924 roku. Nazwisko oficera, który przyjmował ją ode mnie, kapitana Bucknera, było wypisane na jego biurku. Zapamiętałem je na zawsze, gdyż było to nazwisko generała z wojny domowej. Oficer ten był pierwszym, jakiego w ogóle widziałem, kapitanem armii Stanów Zjednoczonych, do tego w mundurze, i to wywarło na mnie wrażenie. Powtarzałem za nim przysięgę z zapałem, który musiał go zadziwić. Wkrótce przekonałem się, że słowa werbującego nas sierżanta zawierały dużo przesady. Polubiłem jednak wojsko od samego początku, ponadto zaś dało mi ono możność kształcenia się. Musiałem oczywiście zapracować na to, co otrzymywałem. Wyjechałem do Panamy, gdzie wcielono mnie do baterii artylerii strzegącej wejścia do kanału od strony Atlantyku. Przydzielono mnie do obsługi działa 155 mm i moje szkolenie rozpoczęło się pod kierunkiem doskonałego starego sierżanta Irlandczyka, nazwiskiem McCarthy. Był on bardzo wymagający i twardy, ale troszczył się niezwykle o żołnierzy. Wiele nauczyłem się od niego. Nasz starszy sierżant był Indianinem, miał ponad sześć stóp i masywną budowę. Nie tolerował żadnych wybryków, lecz opiekował się doskonale swym oddziałem - ja go lubiłem i szanowałem. Gdy przekonał się, że umiem nieźle czytać i pisać, uczynił mnie pisarzem bateryjnym. Dowiedziałem się wówczas o wolnym etacie dla podoficera znającego sygnalizację ręczną. Nauczyłem się jej i po blisko sześciu miesiącach zostałem kapralem; byłem raczej za młody na kaprala w owych czasach, ale uczyłem się i dawałem sobie dobrze radę. W tym czasie w Panamie nie było wiele rozrywek dla żołnierza. Jak sobie przypominam, żołd po potrąceniach wynosił osiemnaście dolarów i siedemdziesiąt pięć centów miesięcznie. Posyłałem dziesięć dolarów do domu, tak że niewiele zostawało mi na krawca, szewca i pralnię. Na szczęście znajdowała się tam biblioteka wojskowa. Znalazłem ją w miesiąc po przybyciu i stała się dla mnie niewyczerpanym źródłem interesujących książek. Natrafiłem wkrótce na książkę Dodge’a Great Captains. Byłem nią urzeczony, pochłaniałem biografie Aleksandra, Hannibala i Napoleona. Zawsze nieco obawiałem się, by żołnierze w baterii nie odkryli, że czytam takie rzeczy. Nie było bowiem przyjęte, by szeregowiec marzył o karierze wielkiego wodza lub wyższego dowódcy. Ciągle jednak wzdychałem do West Point i marzyłem o dostaniu się tam. Im więcej czytałem, tym bardziej byłem świadom wkładu absolwentów West Point do historii naszego narodu. Jeśli ktoś chciał zostać żołnierzem, powinien tam pójść. Wydawało mi się jednak, że w lecie 1924 roku możliwość ta była dla mnie bardzo odległa. Tak mnie się przynajmniej wydawało, ale widocznie nie memu starszemu sierżantowi, „szefowi” Williamsowi. Wchodząc do kancelarii pewnego dnia po apelu oznajmił: „No, Gavin, właśnie widziałem w dowództwie pismo dotyczące kandydatów do West Point na następny rok. Idź tam i przejrzyj to”. „Okay, sierżancie, uczynię to, ale nie jestem jeszcze gotów. Powinienem pouczyć się jeszcze z rok”. „No, ci z West Point to cwane szczeniaki. Każą im się tam wiele uczyć i chyba trudno się tam dostać, ale nic nie stracisz, jeśli spróbujesz. Przejrzyj to”. „Okay - powiedziałem - zrobię to”.

Poszedłem do dowództwa i zaznajomiłem się z tym pismem. Dowiedziałem się, że każdy żołnierz, który zda egzamin ze sprawności fizycznej, może pójść do szkoły przygotowawczej i przystąpić do egzaminów wstępnych do West Point, mających się odbyć 1 marca 1925 roku. Była połowa sierpnia 1924 roku, szkoła zaś miała się zacząć 1 września. Zgłosiłem się, zdałem egzamin ze sprawności fizycznej i wylądowałem 1 września w Corozal, w strefie kanału, wraz z tuzinem innych kandydatów. Pomiędzy nimi był Frank Merrill, sławny później, jako dowódca „Maruderów Merrilla”15. Był on sierżantem sztabowym w saperach i sprawił na mnie silne wrażenie. Pomiędzy innymi umiał używać suwaka logarytmicznego, którego nigdy przed tym nie widziałem. Poza tym zdał on już pomyślnie egzaminy wstępne w roku poprzednim, nie został jednak przyjęty z powodu upośledzenia wzroku, co obecnie nie było brane pod uwagę. Mieliśmy wspaniałego instruktora, porucznika Percy Blacka z korpusu wojsk chemicznych. Był to dżentelmen w każdym calu, przy tym bardzo inteligentny i cierpliwy. Wierzcie mi, że tej ostatniej zalety potrzebował w dużej mierze. Wkrótce rozpoczęliśmy normalną pracę. Porucznik Black przychodził każdego ranka o ósmej i spędzał z nami cztery godziny. Po jednej godzinie przeznaczone było na algebrę, geometrię, angielski i historię. Zaczęliśmy od historii starożytnej, w ciągu kilku tygodni przerobiliśmy historię średniowieczną i na wiosnę skończyliśmy nowożytną. Zostało zaplanowane, że skończymy nasz kurs krótko po Nowym Roku, a pozostały do marca czas poświęcimy na przerobienie dla nabycia wprawy zagadnień, które były tematem egzaminu wstępnego ubiegłego roku. Ponieważ odwalaliśmy po czterdzieści stronic dziennie, było mi ogromnie trudno dotrzymać kroku. I faktycznie go nie dotrzymywałem. Wkrótce byłem tak dalece opóźniony, że musiałem powziąć zasadniczą decyzję: czy zaniechać prób dotrzymania kroku i opanowywać każdą stronę przed przejściem do następnej (dotyczyło to specjalnie matematyki), czy też po prostu uczyć się po łebkach tylko tego, co mogłem wchłonąć, i dotrzymywać kroku klasie. Postanowiłem zrobić to pierwsze nauczyć się każdej strony, zanim przejdę do następnej. Oznaczało to, że muszę uczyć się całe popołudnie, a często do północy. Pozostałem daleko w tyle, gdy nadeszło Boże Narodzenie, kiedy to większość uczniów zrobiła sobie przerwę w pracy. Ja jednak pracowałem w dalszym ciągu i w lutym zdawało się, że mam szansę dogonienia klasy. Przez cały ten czas porucznik Black pracował z nami cierpliwie i pilnie. Nadszedł wreszcie wielki dzień 1 marca. Mieliśmy czterogodzinny egzamin pisemny z każdego przedmiotu. Nie myślę, bym zdał go bardzo dobrze. Przypominam sobie jedno z pytań z angielskiego, wymagające od nas napisania krótkiego wypracowania na temat jednego z utworów Szekspira. Dano nam do wyboru kilka. Za nic w świecie nie mogłem sobie przypomnieć któregokolwiek z nich na tyle, by spróbować napisać żądane wypracowanie, tak że oddałem czysty arkusz papieru. Porucznik Black odmówił przyjęcia go. Czyniąc to, prawdopodobnie przekroczył swe instrukcje, nalegał jednak, bym wrócił i cokolwiek napisał. Przypomniałem sobie coś niecoś z fabuły „Kupca Weneckiego” i napisałem wymaganą ilość słów. Byłem zawsze wdzięczny porucznikowi Blackowi za jego postępek. Czułem, że to właśnie umożliwiło mi dostanie się do szkoły. Zostałem przyjęty jako kadet 1 lipca 1925 roku. Pierwszy semestr był koszmarem, jeśli idzie o pracę. Matematyka była dla mnie najtrudniejsza, a wbijano ją nam bezlitośnie. Jedynym sposobem, by nie pozostać w tyle, było wstawanie o czwartej lub czwartej trzydzieści rano i uczenie się w ubikacjach w podziemiu, gdzie było światło. Nie czyniłem tego więcej, niż było konieczne, zwykle parę razy w tygodniu, umożliwiło mi to jednak dotrzymanie kroku klasie.

15

Oddziały amerykańskie pod dowództwem generała brygady F. Merrilla walczące w Birmie w czasie drugiej wojny światowej (przyp. tłum,.).

W grudniu oczekiwały najniższą klasę egzaminy pisemne z pierwszego semestru. Gdybyśmy ich nie zdali, wówczas mieliśmy zdawać ostateczny egzamin pisemny dla określenia, czy mamy pozostać, czy też będziemy usunięci z akademii. Zdałem egzaminy pisemne z oceną wyższą od wymaganego minimum; później zrozumiałem, że był to punkt zwrotny w mojej nauce. Było nas około 450 na pierwszym roku, a ja miałem wówczas chyba 385 lokatę. Zaczął się następny semestr i bez zbyt wielkich trudności robiłem nadal postępy. Historia była jednym z przedmiotów następnego roku, ja zaś znalazłem się w pierwszej grupie, jeśli idzie o uczenie się jej. Pozwoliło mi to mniej wysiłku poświęcać historii i skoncentrować się na matematyce i językach, które były dla mnie trudniejsze. Nauki teoretyczne nie sprawiały mi już trudności i w ciągu roku w pierwszej klasie moja lokata była gdzieś około 100. Przeciętna lokata z czterech lat wynosiła 185, tak że nie było problemu w pójściu do piechoty, którą wybrałem. Akademia Wojskowa w West Point może zrobić olbrzymie wrażenie na młodym człowieku. Jest ona przede wszystkim gigantycznym muzeum zawierającym najwspanialsze zabytki historii amerykańskiej. Wiele faktów, o których wie niewiele ludzi postronnych, kadeci mają codziennie przed oczami. Przebywają oni w starych pomieszczeniach kadeckich zajmowanych niegdyś przez Granta, Lee’a, Sheridana, Jacksona, Pershinga, Pattona i McArthura. Stara kaplica, gdzie wiszą sztandary brytyjskie zdobyte w czasie rewolucji, okoliczne skały pokryte rysunkami wykonanymi techniką akwafortową przez dumnych patriotów, którzy chcieli, by wszyscy przechodzący tędy zauważyli ich wkład w budownictwo Republiki, dzisiejsza kaplica, posągi oraz forty i reduty na otaczających wzgórzach, wszystko to rozpala w młodych umysłach i sercach jedno - patriotyzm! Nie przemijający hurapatriotyzm, lecz coś w rodzaju starych, niezmiennych prawd wszystkich czasów mówiących, że ludzie walczyli i umierali za ten kraj i byli dumni z tego, że żaden większy zaszczyt nie może spotkać człowieka od pójścia w ich ślady, jeśli kiedykolwiek nasza demokracja miałaby zostać znów zagrożona. „Obyśmy znaleźli żołnierskie miejsce spoczynku na polu walki”16 - słowa te mówią po prostu, by żołnierzowi było dane walczyć, a jeśli śmierć ma być jego udziałem, wówczas prosi on, by go już nie ruszano z tego miejsca, na którym padnie, gdyż jest to kres wędrówki człowieka. Kadetów uczą, by byli bezwzględnie uczciwi i w ich uczciwości jest zdecydowanie, które przenika człowieka do szpiku kości. Gdy sprawa może być rozwiązana dobrze lub źle, wówczas dobre rozwiązanie musi być wybrane, choćby było ono o wiele trudniejsze. Sama akademia nawet jest symbolem tej zasady, gdyż stoi na górze granitowej, która zmienia bieg potężnej rzeki Hudson w jej drodze do morza. Tak samo jej wychowankowie muszą stać twardo po stronie słuszności. Oby nigdy nie było kompromisu, gdy wchodzi w grę sprawa naszej Ojczyzny i naszego Honoru. Wreszcie kadetów uczą poczucia obowiązku, poczucia odpowiedzialności za swych bliźnich, za żołnierzy oddanych pod ich opiekę. Uświadamiają oni sobie, większość z nich po raz pierwszy, pogląd Arystotelesa, że wartości człowieka nie mierzy się jego bogactwem, ani jego pozycją w społeczeństwie, lecz sumą tego, co dał z siebie swemu narodowi. Jednocześnie wymaga się od nich, by uczyli się gorliwie i pilnie. Z reguły przeciętnie każdy kadet odpowiada przynajmniej z jednego przedmiotu codziennie, niekiedy z kilku. Nic dziwnego, że tak bardzo polubiłem to miejsce. Od pierwszego do ostatniego dnia mego pobytu w szkole czułem, że każda chwila spędzona tam coś mi daje. Opuściłem akademię z postanowieniem odpłacenia jej, mej matce spartańskiej, za to, co od niej otrzymałem. Wychodziłem na spotkanie

16

Z pieśni kadeckiej Benny Havens.

trudności, starałem się „iść na huk armat”, gdzie niebezpieczeństwo było największe, gdyż tam decydują się sprawy i podejmuje się decyzje. Nie ma potrzeby mówić, że przydziały po akademii były przez długi czas kubłem zimnej wody, uczyły mnie jednak zawodu żołnierza. W akademii poznałem teorię, a teraz miałem poznać praktykę. Mój pierwszy przydział otrzymałem do szkoły lotniczej w Brooks Field w Texasie. Było to me pierwsze i najgorsze rozczarowanie w całej karierze żołnierskiej. Nie wiem dobrze, co robiono w Brooks Field w 1929 roku, ani też nie jestem pewien, czy były tam jakieś władze. Zdawało mi się, że postawiono tam sobie za cel trzymanie kadetów-absolwentów z dala od nauki latania. Moja grupa złożona z pięciu osób zameldowała się u porucznika Rodgersa, który nieoficjalnie powiedział nam, że prawdopodobnie wyeliminuje nas wszystkich. Na rozstanie doradził nam, byśmy nie zaczęli wydawać od razu naszego dodatku lotniczego. Bardzo lubiłem latać, tak jak lubię do dnia dzisiejszego, lecz samo zamiłowanie do latania nie wystarczało. Latanie na dwupłatowcach z otwartymi kabinami było bardzo atrakcyjne, po kilku tygodniach jednak kazano mi zgłosić się do pilota sprawdzającego wyniki prawdopodobnie w celu eliminacji. Był on zajęty, a przy tym pogoda była zła, tak że nie zabrał się do mnie przez parę dalszych tygodni. Do tego czasu pozostałem tak daleko w tyle poza normalną klasą, że był on tym przerażony. Kręcąc głową i cmokając na znak dezaprobaty, zdyskwalifikował mnie. Na pocieszenie powiedział mi, że nie powinienem się martwić, bo latanie nie jest wiedzą, której się można nauczyć, lecz sztuką, do której bądź ma się talent, bądź też nie. Jeśli się go ma, to będzie się lotnikiem, jeśli zaś nie, to się nim nie będzie. A więc, po cóż się trapić? Ja nie martwiłem się. Poprosiłem o przydział do najodleglejszego garnizonu - Obozu Harry J. Jones w pobliżu Douglas w Arizonie, na pograniczu Meksyku. Waszyngton musiał być tak zaszokowany tym, że ktoś mógł prosić o służbę w tej odległej miejscowości, że zgodził się natychmiast. Przybyłem tam akurat przed Bożym Narodzeniem 1929 roku. Zycie podporucznika piechoty przed trzydziestu laty było raczej prozaiczne. Obowiązywał powtarzający się regularnie roczny program zajęć: okres wyszkolenia strzeleckiego, manewry, wyszkolenie zimowe, ćwiczenia wiosenne, dodatkowe zajęcia cywilne i obóz przysposobienia wojskowego obywateli cywilnych, które następowały po sobie, jak noc po dniu. Armia była mała, a zainteresowanie nią społeczeństwa jeszcze mniejsze. Poza tym właśnie ratyfikowaliśmy pakt Brianda - Kellogga z 1928 roku, wykluczający wojnę jako instrument polityki państwowej. Nie miało być więcej wojny. Jeśli szkoliliśmy się w jakimś celu, to dla wojny, której miało nigdy nie być. Czasami wraz z mymi rówieśnikami opłakiwałem nasz los. My, nieszczęśliwi, którzyśmy mieli przejść przez życie nie słysząc ani jednego wrogiego wystrzału. W jakim byliśmy błędzie! Ćwiczeń było raczej niewiele i miałem pod dostatkiem czasu na zajęcia nie objęte programem. Powinienem był spędzić go więcej nad książkami, lecz tenis, golf i jazda konna stanowiły zbyt wielką konkurencję. Przy tym lubiłem służbę w oddziale i lubiłem przebywać z żołnierzami. Długie marsze nocne, nagłe utarczki na manewrach, wszystko to uczyło mnie rzeczy, które miały mi być pomocne w razie wojny. Fort Benning i szkoła piechoty przyszły po Arizonie, a następnie szkoła artylerii i Fort Sill w stanie Oklahoma. W Forcie Sill zacząłem ponownie uczyć się, choć bardzo dużo czasu zajmowała mi jazda konna. Przez trzy lata dwa razy w tygodniu brałem udział konno w polowaniach i później, patrząc wstecz, zrozumiałem, że skakanie z samolotu jest najbardziej zbliżone do skakania na opornym koniu przez trudną przeszkodę. Zmuszenie go do skoku w połączeniu z perspektywą przykrego upadku

wymaga tego samego rodzaju zdecydowania wewnętrznego, co skok z samolotu. Wspólne jest im w dużym stopniu uczucie obawy połączonej z podnieceniem. W 1936 roku zostałem przydzielony na Filipiny do pułku skautów17 filipińskich. Byli to zawodowi i bardzo dobrzy żołnierze. W kilka lat później spisali się oni wspaniale w czasie walk na półwyspie Bataan. Na arenie międzynarodowej chmury wojenne były wyraźnie widoczne. Mussolini ugrzązł głęboko w Abisynii. Franco walczył w Hiszpanii. W Niemczech zaś Hitler, jak zły goryl, walił się w piersi. Nasze manewry zaczęły nabierać większego znaczenia, chociaż nasza broń i ekwipunek były niewiele lepsze od używanych w pierwszej wojnie światowej. Powtarzaliśmy wielokrotnie próbę wycofania się na półwysep Bataan. Przeprowadziliśmy wtedy manewr odwrotowy, jako przewidywany sposób walki w wypadku działań wojennych na półwyspie. Sytuacja wcale nie była dobra. Istniały duże luki w centrum linii obronnych i było wyraźnie za mało żywności i wody dla tysięcy żołnierzy i cywilów, którzy mieli skupić się w tym rejonie. Teren był niezwykle pocięty i przypominam sobie trudności związane z zaopatrzeniem oraz patrolowaniem w nocy. Na przykład noc, gdy porucznik Bill Ryder zgubił się z taborem złożonym z mułów, my zaś kazaliśmy mu pozostać na miejscu, dopóki go nie odnajdziemy. W naszym pułku skautów filipińskich Bill miał pieczę nad mułami, mnie podlegały samochody ciężarowe. Obaj byliśmy w kompanii obsługi. Jego zadaniem na półwyspie Bataan było dostarczanie racji żywnościowych i amunicji taborem jucznym w nocy. Prowadzenie łańcucha mułów jucznych nocą po ścieżce w ciemnej dżungli jest trudnym zadaniem. Bill wywiązywał się z tego dobrze, pewnej nocy jednak kolumna mułów rozerwała się i część jej prowadzona przez Billa zgubiła się. Zanim zdołał zatelefonować do nas, dowódca kompanii wściekał się ze złości. „Ryder - powiedział - tobie tylko wydaje się, iż wiesz, gdzie jesteś, ale ja wiem, gdzie ty jesteś. Na Boga, stój tam, gdzie jesteś, zanim cię nie znajdę. Pozostań na miejscu, dopóki nie przybędę do ciebie”. Niedługo po tym wydarzeniu Ryder powrócił do Stanów i wkrótce po powrocie zgłosił się ochotniczo do pierwszego plutonu spadochroniarzy. Mieliśmy się spotkać znów w nocy na Sycylii. Perspektywy walki na półwyspie Bataan były jednak co najmniej ponure. Dotkliwie dawały się we znaki nieodpowiednie zaopatrzenie w żywność i wodę oraz niewystarczająca ilość wojska uzbrojonego w dodatku w przestarzałą broń. Myślałem, że w Waszyngtonie z pewnością muszą mieć jakiś plan, który zaradzi tej sytuacji; przecież w Ameryce ludzie nie siedzą bezczynnie, przyjmując ten stan rzeczy za coś nieuniknionego i nic nie czyniąc w sprawie jego zmiany. Powróciwszy do Stanów Zjednoczonych na jesieni 1938 roku, zameldowałem się w 3 dywizji piechoty na moją ostatnią dłuższą służbę liniową przed wybuchem wojny. Znalazłem się w 7 pułku piechoty, który stopniowo przechodził na stopę wojenną. Szefem oddziału operacyjnego i wyszkolenia sztabu dywizji był major Mark Clark, który kazał dywizji ciężko pracować. Zostałem kapitanem w 1939 roku. Szef kompanii wraz z najstarszym sierżantem liniowym przypięli mi przed frontem zebranych żołnierzy okucia18. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, lecz były to ostatnie dni starego zespołu zawodowego. Mój starszy sierżant - szef kompanii - był wyjątkowo dobrym

17 18

Pułki piechoty armii filipińskiej złożone z Filipińczyków i dowodzone przez Amerykanów (przyp. tłum.). W armii Stanów Zjednoczonych odznaką stopnia kapitana są dwa srebrne paski metalowe noszone na naramiennikach (przyp. tłum.).

żołnierzem, ludzkim i serdecznym w swych codziennych stosunkach z żołnierzami. Nazywał się Max Roth; dużo się od niego nauczyłem. Służył on z tym samym zespołem przez szesnaście lat, a wszyscy pozostali podoficerowie prawie tak samo długo. Byliśmy razem przez zimę 1939/40 roku, w czasie której przeprowadziliśmy lądowanie z morza w zatoce Monterey, później zaś odeszliśmy do obozu, który był położony w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Fort Ord. Następnie wiosną 1940 roku zostałem odkomenderowany do West Point, jako instruktor na wydziale taktyki. Miałem nadzieję, że będę pełnił służbę w West Point przez kilka lat i dlatego byłem zachwycony tym przydziałem. Była to okazja do przedyskutowania nowych poglądów taktycznych oraz do studiów i nauczenia się czegoś samemu, ucząc innych. I chociaż personel wydziału taktyki zużywał znaczną ilość swego czasu na wpojenie dyscypliny kadetom, niemniej, dzięki memu stanowisku w sztabie komendanta, mogłem większą jego część poświęcić na studiowanie i szkolenie. Nauczanie taktyki w akademii wojskowej w zimie 1940/41 roku było zajęciem pasjonującym. Blitzkrieg był na ustach wszystkich, mówili o nim zarówno cywile, jak wojsko. Gdy myśleliśmy już, że zaczynamy rozumieć tę nową formę wojny błyskawicznej, prowadzonej przy użyciu tysięcy wozów pancernych, pojawiła się znów inna, nowa forma - „oskrzydlenie pionowe”. Jedną z tajemnic klęski zadanej przez Niemców Francji wiosną 1940 roku był upadek niedostępnego fortu Eben Emael. Krążyły pogłoski o gazie obezwładniającym, spadochroniarzach, szybowcach oraz o kombinowanym użyciu niektórych z tych czynników lub wszystkich razem. Później, gdy wspomnienia wiosennej ofensywy 1940 roku były jeszcze świeże w naszych umysłach, Niemcy ze zdumiewającą szybkością uderzyli poprzez górzyste Bałkany i zakończyli tę kampanię powietrzną inwazją na Kretę. Wywarło to olbrzymie wrażenie na wszystkich, zwłaszcza zaś na tych z nas z akademii, którzy usiłowali przyswoić sobie i zrozumieć nauki wypływające z tego wydarzenia. Zaczęliśmy -także wyczuwać, iż kraj nasz nie będzie mógł uniknąć wzięcia udziału w wojnie. Kadeci stawiali pytania i oczekiwali odpowiedzi na nie. Miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w poszukiwaniu tych odpowiedzi. Wiele ludzi, którzy zajmowali się studiowaniem wojny, przewidywało blitzkrieg, tak że nie był on dla nich takim zaskoczeniem, jak dla szerokiej publiczności. Ale nawet i na nich robiło to wrażenie, mało zaś ludzi przewidywało użycie takich czołgów, dział szturmowych, wozów dowodzenia i tym podobnego sprzętu, jaki Niemcy ujawnili w czasie najazdu na Czechosłowację. Nawet wtedy niewielu zdawało sobie sprawę z ich pełnych możliwości. Trzeba było błyskawicznego zniszczenia sił zbrojnych Francji i Belgii na wiosnę 1940 roku, by wykazać, że Niemcy dokonali skoku ilościowego. Duże wrażenie na kadetach robiły wykłady o blitzkriegu, w czasie których kreśliliśmy czerwone strzały na staroświeckich mapach - zbyt małych dla tego nowego rodzaju wojny - i popisywaliśmy się świadomie naszą nowo nabytą wiedzą; do naszych umysłów jednak często wdzierała się myśl, że to nie jest wystarczające. Mieliśmy bowiem przed sobą pokolenie mające walczyć w tej wojnie i prawdopodobnie z tymi samymi siłami zbrojnymi, o których mówiliśmy w sposób tak pewny siebie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie wystarczy kopiować Niemców i że naśladowanie ich nie da nigdy przewagi wystarczającej do osiągnięcia zwycięstwa. Aby zwyciężyć, potrzebne nam były nowe idee, potrzebne były innowacje, potrzebny nam był skok ilościowy, by uzyskać przewagę nad Niemcami. Ale jak? Oto było pytanie. Spośród wielu wizjonerów, którzy przewidzieli wojnę pancerną, włączając Chaffee’go, Guderiana, De Gaulle’a i J. F. C. Fullera, ten ostatni był niewątpliwie mym faworytem. Czytałem chciwie jego książki. Opisał on ewolucję, która przywróci ruchliwość wojnie lądowej. Widział on ją przy tym wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej problemami komunikacji, dowodzenia i podejmowania decyzji. Ważniejsze jednak było to, że była zgodna z rozwojem historycznym. Miało to olbrzymie znaczenie, gdyż daleko ważniejsze od tego, co się dzieje, jest dlaczego się to dzieje.

Jest to odwieczny problem planisty wojskowego. W przeciwieństwie bowiem do jego odpowiedników na innych polach działalności ludzkiej, praca planisty wojskowego rzadko kiedy jest poddawana realnej próbie - próbie wojny. Pomiędzy wojnami może być, i był, odstęp dwudziestu lat. Kiedy jednak nadejdzie następna wojna, planista musi być do niej gotów i to pomimo faktu, że zwykle ledwo jest w stanie przetrwać krańcowe niedożywienie - demokracje są zawsze dumne z milionów, które oszczędzą w czasie pokoju, nie kwestionując miliardów, które wyrzucą w czasie wojny. Ponieważ zaś w powiedzeniu „opowieści starych żołnierzy nigdy nie wygrywają wojen” więcej jest prawdy niż przesady, jedyną zatem rzeczą, do której planiści mogą się odwołać, są książki. Powróciłem więc do Fullera i do klasyków historii wojskowości, zabierając się do nich z większą niż zwykle żarliwością. Było tak wiele do nauczenia się i tak wiele się działo, o czym można się było dowiedzieć nawet z prasy codziennej, a przy tym wojna pędziła ku nam w tempie alarmującym. Niektóre sprawy stawały się zupełnie jasne. Wielka rewolucja techniczna dokonała się w uzupełniających funkcjach wojska, jakimi są ruchliwość i komunikacje. Siła ogniowa, trzecia zasadnicza funkcja walczącego człowieka lub machiny wojennej, nie uległa tego rodzaju zmianie, chociaż ilość broni automatycznej bardzo wzrosła. Była to ciągle wojna „prochu strzelniczego”. Nie była to jednak już wojna „konia i wozu” ani też wojna „gońca pieszego, przenoszącego wiadomości”. W przeszłości ruchliwość była czynnikiem, który otworzył całkowicie nowe perspektywy i nowe możliwości wojny i podboju. Aleksander, Cezar i Dżyngis-chan, każdy z nich w swoim czasie pustoszył rozległe obszary i unicestwiał każdy naród, który się mu przeciwstawił, dzięki szybkości, której nie mogli sprostać jego przeciwnicy. Obecnie byliśmy świadkami nowej formy ruchliwości, która sprawiła, że od czasu naszej wojny domowej świat zobaczył po raz pierwszy siły zbrojne przemierzające tak rozległe obszary i zawsze zdolne do stoczenia w razie potrzeby decydującej bitwy. Zmieniała się także istota taktyki i strategii. Taktyka zajmuje się działaniami ludzi i ich środków walki w bezpośrednim pobliżu nieprzyjaciela, w bitwie, strategia zaś - prowadzeniem spraw wynikających z wzajemnej zależności starć taktycznych lub bitew. W czasach Napoleona Europa była jego teatrem strategicznym, bitwy zaś, takie jak Austerlitz, Ulm i Marengo, były jego dziełami taktycznymi. Świat jednak zaczął się kurczyć gwałtownie i w 1940 roku Europa tworzyła już tylko jeden teatr taktyczny, na którym blitzkrieg był potężnym i skutecznym narzędziem wojny stworzonym przez Niemców. Przy tym blitzkrieg był skuteczny, ponieważ stanowił on część zespołu powietrzno-naziemnego, w którym Luftwaffe odgrywała znaczną rolę. Wraz z tym kurczeniem się przestrzeni, spowodowanym zasadniczo przez szybko wzrastający zasięg lotnictwa, zmieniła się sama istota taktyki i strategii. Taktyka zaczęła obejmować coraz rozleglejsze obszary ziemi, aż wreszcie cały kontynent można było uważać właściwie za jeden taktyczny teatr działań. Wówczas strategia stała się stosunkiem wzajemnym wojen prowadzonych na różnych większych masach lądów - na kontynentach. Tak więc jedną z pierwszych decyzji naszego narodu w dziedzinie strategii było wykonanie najpierw głównego wysiłku ofensywnego w Europie, a obronnego w Azji. Ta zmiana w naturze strategii odbywała się nadal, z większą nawet intensywnością po 1940 roku. Ale w 1940 roku konieczne było zrozumienie przede wszystkim tego zjawiska i w jego ramach wprowadzenie takich innowacji w taktyce, które zapewniłyby nam sukces w walce. Potrzebne nam były innowacje również w dziedzinie strategii, lecz to chcę omówić później. Na razie jednak problem w 1940 roku nie polegał tylko na zrozumieniu genezy i funkcjonowania blitzkriegu; daleko bardziej ważne było zrozumienie tego, co leżało poza nim, gdyż właśnie tam należało szukać innowacji niezbędnych do pokonania Niemców. Biegnąc za nimi z zapartym tchem od jednego udoskonalenia technicznego do drugiego, prawdopodobnie nigdy byśmy ich nie dogonili, a prawie z pewnością nie wyprzedzilibyśmy ich. Dlatego też najpilniejszym problemem w 1940 roku było znalezienie odpowiedzi na pytanie: gdzie leżą innowacje i co możemy w tej sprawie uczynić?

Pewną wskazówkę stanowiła inwazja powietrzna na Holandię, zdobycie Eben Emael i późniejszy decydujący sukces, osiągnięty przy opanowaniu Krety z powietrza. To właśnie była poszukiwana nowa forma ruchliwości w swym stadium niemowlęcym. Jakie było jej znaczenie i jak można ją będzie zastosować w przyszłości? Studiowałem starannie wszystko, co mogłem znaleźć na temat operacji niemieckich. Niezwykle użyteczne były pewne dokumenty zdobyte przez nasz wywiad. Rosjanie już w 1928 roku pokazali nam pewne możliwości, przeprowadzając wielkie ćwiczenia powietrzno-desantowe; faktycznie, już generał Billy Mitchell w toku pierwszej wojny światowej zaproponował przeprowadzenie na szeroką skalę operacji spadochronowych, uważając je za wykonalne i najprawdopodobniej decydujące. Do czasu Krety jednak wojna powietrzno-desantowa ograniczała się jedynie do przetransportowania na miejsce walki jednostek, które nadawały się do transportu samolotem. Później lądowały one na spadochronach i szybowcach, robiąc na ogół, co tylko było można. Należało koniecznie znaleźć odpowiedź na pytania: Jak można wyciągnąć maksimum korzyści z wzajemnego stosunku pomiędzy tą nową formą siły uderzeniowej i konwencjonalnymi siłami lądowymi? Jakie były właściwe cele, dla osiągnięcia których należało ich użyć? Jakiego typu organizacja była potrzebna, by mieć siły tak ugrupowane w ich rejonie startu, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom dowództwa? W jakim porządku będą się one załadowywały i w jakim będą leciały oraz w jaki sposób zostaną dostarczone na miejsce, tak by były zdolne do natychmiastowego działania po wylądowaniu? Po dokonaniu analizy wnioski organizacyjne i problemy dowodzenia były oszołamiające. W związku z tym większość naszych wojskowych patrzyła z wielkim sceptycyzmem na wszelkie wysiłki zmierzające do ich rozwiązania. W wyniku przestudiowania cech charakterystycznych minionych wojen i względnej ruchliwości przeciwników biorących w nich udział oraz form taktyki, jakie w nich występowały, stało się jasne, że nasza wojna domowa była bardziej zbliżona do drugiej wojny światowej niż pierwsza wojna światowa. Wkrótce wróciłem więc ponownie do wojny domowej poszukując działań, które pod względem wagi i ruchliwości można było porównać z działaniami drugiej wojny światowej. I oczywiście nie było trudno je znaleźć. Kampanie Jacksona, zwanego „Stonewall”, miały szczególnie duże znaczenie. Osiągnął on bowiem dzięki dyscyplinie i szkoleniu, a przede wszystkim dzięki swym rzadko spotykanym zaletom wodza, ilościowy skok w ruchliwości na ziemi, w ruchliwości nie mającej sobie równej w całej armii Unii (stanów północnych - przyp. tłum.). Zademonstrował on to niejednokrotnie w bitwach w Dolinie Shenandoah, pod Chancellorsville i w drugiej bitwie pod Manassas. Ta ostatnia, druga bitwa pod Manassas, była klasyczną szczególnie pod jednym względem. Stanowiła ona wzór tego typu dowodzenia i osądu taktycznego, jaki jest niezbędny do wykonania głębokich włamań trafiających prosto w ośrodki życiowe przeciwnika i paraliżujących każdy jego nerw. Warte to było dalszych studiów. Tak więc w jesieni 1940 roku zrobiłem szereg wycieczek do rejonu, w którym odbyła się druga bitwa pod Manassas i przestudiowałem starannie cały teren. Pomiędzy tymi wyjazdami studiowałem wszystko, co tylko mogłem znaleźć na ten temat w bibliotece akademii, i na wiosnę 1941 roku napisałem artykuł, posyłając go do „Infantry Journal” - czasopisma wojsk lądowych. Ciągle jeszcze szalały spekulacje na temat „gazu obezwładniającego”, który spowodował poddanie się Eben Emael; dziwiono się także bardzo paraliżowi wywoływanemu przez głębokie włamanie niemieckie. Artykułowi swemu dałem tytuł „Jackson jest na tyłach”, jego celem było zbadanie problemów decyzji i dowodzenia związanych z wdarciem się typu Eben Emael, czyli oskrzydleniem powietrznym. Problemów było wiele. Na szczególną uwagę zasługiwały następujące: jakie powinny być początkowe przedmioty do osiągnięcia? Jak wiele sił powinno być zaangażowanych do tego działania i jak szybko powinno nastąpić połączenie się z nimi? Co należało robić dalej, jeśli uderzenie

początkowe miało powodzenie? Wszystkie te zagadnienia zostały rozwiązane w sposób wzorowy w drugiej bitwie pod Manassas. Bitwa ta, jeśli idzie o wojnę ruchową, była klasyczną z wielu względów. Przede wszystkim Lee19 miał znacznie mniejsze siły. Następnie prowadził on wyraźnie działania obronne i można było spodziewać się, że pozostanie w obronie, oddając w ten sposób inicjatywę swemu przeciwnikowi. Tymczasem postanowił on uderzyć, co więcej, czyniąc to rozdzielił swe siły w obliczu przeciwnika przewyższającego go liczebnie. Lee nie tylko podzielił swe siły, lecz nawet wysłał ich część na głębokie tyły nieprzyjaciela, wystawiając w ten sposób obie części swej armii na wielkie niebezpieczeństwo. Znał on jednak swego przeciwnika, znał także własne siły i miał odwagę powziąć decyzję uderzenia. Podział armii Lee’a musiał być bardzo starannie skalkulowany, gdyż każda jej część powinna była być zdolna do samodzielnej walki z armią Pope’a20, zanim nadeszłyby posiłki. Wreszcie zastosowana taktyka musiała być starannie zaplanowana, aby uniknąć ujawnienia śmiałego charakteru tego planu i w ten sposób uniemożliwić Pope’owi zniszczenie każdej części armii oddzielnie. Wszystko to Lee przeprowadził w sposób wzorowy. Druga bitwa pod Manassas została stoczona pod koniec sierpnia 1861 roku. Zaczęła się ona od tego, że Lee i Pope stali naprzeciwko siebie, mając swe siły rozwinięte wzdłuż rzeki Rapahannock. Lee dysponował 55 000 ludzi, Pope zaś, którego siły szybko wzrastały, spodziewał się każdej chwili, że będzie miał podwójną przewagę. Pope przybył tu akurat po swych sukcesach na Zachodzie i był już sławny ze swych meldunków, w których nagłówku pisał: „Kwatera Główna w Siodle”. Konfederaci szybko podchwycili słabe strony człowieka, który nie potrafił odróżnić swej kwatery głównej od swej tylnej części ciała. Pope jednak po prostu był pewny siebie i przy tym mawiał głośno „niech linie komunikacyjne troszczą się o siebie”, on zaś będzie szykował się do rozprawy z chytrym Lee. Trudności Pope’a zaczęły się od Lee’a, który nie dał mu do tego okazji i sam uderzył szybko, dokonując głębokiego obejścia i umieszczając znaczną część swych sił, pod dowództwem Jacksona, okrakiem na komunikacjach Pope’a, pomiędzy jego armią i Waszyngtonem. Wyjście na tyły przeciwnika, utrzymanie się tam i zachowanie inicjatywy taktycznej wśród przytłaczających przeciwności wymagało trafnych decyzji i doskonałego dowodzenia ze strony Jacksona. Jackson wytrwał na tyłach Pope’a, a gdy w armii tego ostatniego zaczął się rozkład, Lee wzmocnił szybko Jacksona, dopełniając w ten sposób klęski przeciwnika. Siły Pope’a zostały wyrzucone gładko za mosty na rzece Potomac, a Lee po raz pierwszy najechał stany północne. W kilka lat później przekonałem się, że druga bitwa pod Manassas i operacje powietrzno-desantowe drugiej wojny światowej miały nawet więcej wspólnego, niż przewidywałem. Im więcej studiowałem walki toczone w drugiej wojnie światowej, tym bardziej przekonywałem się, że innowacją, którą powinniśmy byli się zająć, by uzyskać dostateczną przewagę w wojnie, są operacje powietrzno-desantowe. W tym czasie, wiosną 1941 roku, nasze siły powietrzno-desantowe stanowił jeden batalion wyekwipowany w porównaniu do tego, co było później, raczej prymitywnie. Znajdowali się sceptycy, którzy mówili, że nigdy nie będziemy potrzebowali jednostek większych od plutonów i to tylko dla dokonywania rajdów. Jeśli jednak historia ma jakieś znaczenie, to było oczywiste, że koncepcja ta będzie się rozwijała. Można było nie mieć pewności co do sposobu jej rozwoju, niemniej, jeśli teoria była słuszna, do nas należało stworzenie środków. W kwietniu 1941 roku prosiłem o przeniesienie do wojsk powietrzno-desantowych i wyznaczenie na kurs spadochronowy. Dyrektor nauk odrzucił moją prośbę z następującą notatką:

19 20

Lee był generałem w armii Konfederacji Stanów Południowych (przyp. tłum,.). Pope był generałem w armii Unii Stanów Północnych (przyp. tłum.).

KOMENDA AKADEMII WOJSKOWEJ ST. ZJEDN., WEST POINT, N.Y., 1 MAJ 1941 DO SZEFA ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ, DEPARTAMENT WOJNY, WASZYNGTON, OBWÓD KOLUMBIA 1. Nie aprobuje się. 2. Doceniam życzenie kapitana Gavina przydzielenia go do służby w jednym z batalionów spadochronowych, jednak dla zastąpienia go zajdzie potrzeba przydzielenia równowartościowego oficera do tutejszej jednostki, a ponieważ jest on tutaj niecały rok, jego użyteczność dla Akademii osiąga teraz swe maksimum. Poza tym, o ile wiem, nie nadaje się on specjalnie do tego rodzaju służby... Byłem zawiedziony i głęboko wzburzony. Rozmyślając w dalszym ciągu nad tą sprawą doszedłem do wniosku, że rozwiązanie znajduje się w słowach „zajdzie potrzeba przydzielenia równowartościowego oficera do tutejszej jednostki”. Następnego piątku wieczorem po zakończeniu pracy pojechałem do Waszyngtonu zobaczyć się z przyjacielem w wydziale kadr Szefa Departamentu Piechoty. Był to major Bill Kean, człowiek niezwykle życzliwy i uczynny. Zdecydowaliśmy, że przeglądając listę oficerów, których przydziału dyrektor nauk życzył sobie w roku poprzednim, i sprawdzając ich dyspozycyjność, będę mógł dać mu odpowiedniego zastępcę. Wymagało to większej ilości wyjazdów i licznych konferencji. Zarówno komendant, jak dyrektor nauk odnieśli się jak najbardziej przychylnie do moich starań i w lipcu zostałem przydzielony do wojsk spadochronowych. 1 sierpnia 1941 roku rozpocząłem szkolenie jako spadochroniarz. Komendantem szkoły był pułkownik Bill Ryder, który pełnił doskonale swą funkcję. Otworzył się przede mną zupełnie nowy świat. Problemy dotyczące broni, ekwipunku, szkolenia i taktyki - wszystkie domagały się rozwiązania. Pod koniec sierpnia uzyskałem dyplom ukończenia szikoły spadochronowej, następnie zaś przydział na stanowisko dowódcy kompanii C w 503 pułku piechoty spadochronowej. Niedługo po tym zostałem awansowany do stopnia majora i przesunięty na dowódcę batalionu, a później przeszedłem do najwyższego dowództwa spadochroniarzy w armii, Tymczasowej Grupy Spadochronowej, dowodzonej przez generała brygady Billa Lee’a. Otrzymałem tam stanowisko szefa oddziału operacyjnego i wyszkolenia i od razu zabrałem się do pracy, pisząc pierwszy podręcznik pt. „Użycie wojsk powietrzno-desantowych”. 21 listopada przeprowadziliśmy pierwszy w historii naszego kraju duży zrzut spadochroniarzy, zrzut całego batalionu (502 batalionu spadochronowego) w Forcie Bragg w Karolinie Północnej. Byłem głównym rozjemcą na tym ćwiczeniu, które stanowiło istną rewelację, jeśli idzie o problemy, jakie się wyłoniły zarówno przy przeprowadzeniu ataku powietrznodesantowego, jak i w obronie przed nim. W początkach 1942 roku zostałem skierowany do Szkoły Sztabu w Forcie Leavenworth. Braliśmy już wówczas udział w wojnie i panowało silne podniecenie, tłumione nieco przez świadomość, że byliśmy osobiście przeznaczeni do pełnienia funkcji w walce. Z wyjątkiem dziedziny powietrzno-desantowej wykłady były doskonałe i akurat obejmowały to, co było nam niezbędne, jak się o tym mieliśmy wkrótce sami przekonać w walce. Problem działań powietrzno-desantowych załatwiony został na kursie ćwiczeniem na mapie, w którym pluton spadochronowy zrzucono na dach banku „First National” w Kansas City. Gdy zapytałem o możliwość użycia dywizji spadochronowej, grono profesorskie odpowiedziało ironicznymi spojrzeniami, a klasa chichotem. Podkreślono, że jest to zupełnie niemożliwe z wielu względów. Przede wszystkim taka rzecz, jak dywizja spadochronowa, nie istniała jeszcze, a problemy wyekwipowania, wyszkolenia i dowodzenia zarówno w powietrzu, jak na ziemi nie były nawet rozpatrywane. W końcu dodano, że gdyby nawet dysponowało się taką dywizją, to do uniesienia jej w powietrze potrzeba byłoby dwudziestu pięciu lotnisk, a to wkraczało w sferę fantazji. Normandia była wówczas odległa o dwa lata. Pocieszyłem się nieco historią, którą opowiedział mi jeden z instruktorów, na temat ćwiczenia, przeprowadzonego w okresie pomiędzy

pierwszą i drugą wojną światową, mającego na celu przestudiowanie możliwości zastosowania transportu samochodowego. Było ono oparte na inwazji niemieckiej na Francję w pierwszej wojnie światowej. Jak wskazuje obecnie historia, obchodzące prawe skrzydło armii niemieckiej nie wykonało swego zadania i w ten sposób lewe skrzydło francuskie i być może nawet cała armia francuska została uratowana od zniszczenia. Analizując tę kampanię w latach dwudziestych i zakładając, że istniejący wówczas silnik benzynowy mógł być użyty w wielkich ilościach na wojnie, dano słuchaczom w czasie ćwiczenia na mapie nieograniczone możliwości użycia samochodów ciężarowych dla przeprowadzenia jeszcze raz uderzenia niemieckiego. Po załadowaniu wszystkich oddziałów niemieckich na ciężarówki i ustawieniu ich na drogach w kolumnach wyciągniętych na wiele mil w tył, słuchacze doszli do wniosku, że w bitwie ciężarówki były niekorzystne i armia niemiecka była w lepszej sytuacji bez nich. Właściwie zwolniłyby one tempo uderzenia niemieckiego. Stąd wniosek: ruchliwość piesza jest lepsza od ruchliwości samochodów ciężarowych. Obecnie spotykamy się z tą samą logiką, przeciwstawiającą się ruchliwości powietrznej. Kiedykolwiek zostaje wprowadzona nowa broń lub nowa metoda taktyczna, patrzy się na nią zawsze z największą podejrzliwością. Oto jedna z racji, dlaczego studia nad historią wojen są tak ważne, dzięki nim bowiem możemy zaobserwować poprzez wieki wpływ, jaki tego rodzaju innowacje wywierają na wojnę. Studia te wykazują, że umysł ludzki bardzo powoli pojmuje możliwości rzeczy nowych i wolno dostosowuje do nich taktykę mogącą wykorzystać je w najlepszy sposób. Faktycznie, jak w wypadku czołgu, rzecz nowa traktowana była zwykle jako dodatek i stosowano do niej taktykę starych broni21. Dotyczy to jednego z najpoważniejszych problemów, które zawsze będą stawały w Republice tolerancji w stosunku do nowych idei i inteligentnej krytyki. Bez tych bowiem dwóch składników naszego myślenia, szczególnie zaś naszego myślenia wojskowego, nie będziemy mogli utrzymać się przy życiu. Obecnie, gdy warunki dojrzały do tego, abyśmy objęli przodownictwo w rodzinie narodów świata, musimy im przewodzić, przewodzenie zaś wymaga bezwzględnie nowych idei i tolerowania krytyki. „Jeśli nasz stosunek do uczciwych i zdolnych ludzi, którzy nie zgadzają się z pewnymi rzeczami, nie będzie liberalny, wówczas armię zapełni większa liczba oportunistów niż w przeszłości i zahamuje jej rozwój z wielką szkodą dla finansów, a następnie egzystencji narodu”22. Robert G. Ingersoll wyraził to w następujący sposób: Mówię wam, jest coś wspaniałego w człowieku, który nie zawsze chce słuchać. Gdybyśmy bowiem czynili tak, jak mówili nam pięćset lat temu królowie, musielibyśmy wszyscy być niewolnikami. Gdybyśmy czynili tak, jak mówili nam księża, musielibyśmy wszyscy być idiotami. Gdybyśmy czynili tak, jak mówili nam doktorzy, musielibyśmy wszyscy być nieboszczykami. Uratowaliśmy się dzięki nieposłuszeństwu. Ciężki to trunek dla żołnierza! Niemniej musimy zawsze pamiętać o potrzebie tolerancji w stosunku do nowych idei. A ponieważ technika staje się coraz bardziej dynamiczna, tym większa racja, by być bardziej tolerancyjnym, gdyż nowe idee będą rodziły się w szybszym tempie, a sukces lub niepowodzenie na wojnie i sama nasza egzystencja zawiśnie wtedy rzeczywiście na włosku. W 1942 r. jeszcze czas nam sprzyjał; ale choć wojna była odległa, przybliżała się do nas milowymi krokami. Na początku kwietnia, gdy skończyły się zajęcia w szkole, udałem się do Fortu Bragg, gdzie stacjonowały wojska powietrzno-desantowe. Dowodził nimi generał Bill Lee. Rozrastaliśmy się. Dla mnie dobrze się złożyło, że powróciłem na stanowisko szefa oddziału operacyjnego i wyszkolenia

21 22

Generał G. M. Lindsay. The War on the Civil and Military Fronts. Generał porucznik Sir Francis Tucker, The Pattern of War.

i mogłem przystąpić od razu do pracy nad organizacją dywizji powietrzno-desantowej. Do naszej dyspozycji zaczęły nadchodzić szybowce, które w połączeniu ze spadochronami dawały w pewnym stopniu realną możliwość użycia w walce dywizji złożonej z trzynastu tysięcy ludzi. Powzięto zasadniczą decyzję, by nie kopiować niemieckiej operacji na Kretę, używając zwykłych oddziałów zaopatrzonych jedynie w transport powietrzny, i pójść na całkowicie nowy typ organizacji oraz nowe typy ekwipunku. Ale problemy, na jakie natrafialiśmy, były wprost nie do wiary. Na przykład problem artylerii - w jaki sposób dostarczyć ją z samolotu na stanowiska ogniowe na ziemi w ciągu kilku minut. Projekt rozwiązania został wysunięty przez rzutkiego młodego spadochroniarza, obecnego ministra, pułkownika Shinbergera. Przy rozłożeniu działa na dziewięć części, każda z nich mogła być zrzucona oddzielnie. Zebranie ich jednak z wierzchołków drzew, rowów, szczytów dachów i z innych miejsc, gdzie im się zdarzyło wylądować, wymagało czasami dni, jeśli w ogóle można było wszystkie części odnaleźć. Ostatecznie Shinberger połączył poszczególne części linką, sześć z nich zawieszono pod samolotem, pozostałe zaś trzy w drzwiach - wszystkie połączone były z sobą tą samą linką. Był to ładunek bardzo nieporęczny, który wymagał odważnego pilota, by z nim poleciał. Mieliśmy jednak dzielnych pilotów pod dostatkiem - piloci lotnictwa przeznaczonego do transportu oddziałów nigdy nie pytali, do czego zmierzamy, pytali jedynie o to, co mają zrobić, i zawsze dawali sobie radę. Mój podziw dla nich wzrastał z każdym dniem wojny. Jedną z ostatnich mych czynności u generała Lee był wyjazd do Waszyngtonu i pomoc w wyborze jednej z dywizji jako bazy przyszłej dywizji powietrzno-desantowej. Zdecydowaliśmy się na 82 dywizję piechoty, z której wzięto zawiązek dla 101 dywizji. Dywizję tę postawiono na stopie wojennej w jesieni tego roku. W międzyczasie zostałem przydzielony do 505 pułku piechoty spadochronowej; było to moje pierwsze stanowisko dowódcy pułku. Cieszyłem się z góry na możność wzięcia udziału w praktycznym rozwiązywaniu problemów, nad którymi teoretyzowaliśmy tak dużo w roku ubiegłym. Udaliśmy się na szkolenie do Fortu Benning, a następnie, przed wyruszeniem w kwietniu 1943 roku do Afryki, przeniesiono nas do Fortu Bragg. Jednym z bardzo niepokojących nas problemów była walka z czołgami. Było po prostu wielkim nonsensem wprowadzenie do walki dywizji złożonej z trzynastu tysięcy ludzi, nie mającej żadnej możliwości zatrzymania czołgu; ludzie ci zostaliby po prostu poszatkowani. Tuż przed opuszczeniem Fortu Benning zawędrowałem pewnego dnia na strzelnicę doświadczalną, na której wypróbowywano nową broń, by obejrzeć jakieś nowe granaty karabinowe, mające przebijać pancerz czołgu. Gdy znalazłem się tam, zauważyłem stół okryty kocem, do którego podszedłem wiedziony ciekawością. Na mój widok jeden z oficerów prowadzących próby powiedział: „Musi się pan trzymać z dala od tego, pułkowniku, jest to nowa tajna broń”. Spotęgowało to moją ciekawość. „Co to jest?” - zapytałem. „No, nie możemy Panu powiedzieć - odparł - lecz wybije to dziurę w każdym czołgu na świecie. Nazywa się bazooka”. „Bardzo chciałbym to zobaczyć - odparłem. - Mam pułk, który wyruszy w pole w niedługim czasie i oczywiście będziemy potrzebowali broni przeciwpancernej”. „No - rzekł - w takim razie pozwolę Panu ją pomacać, nie wolno mi jednak pokazać jej Panu”. Podszedłem i pod jego czujnym nadzorem obmacałem koc. Wyczuwało się, że jest to coś w rodzaju rury gazowej, około pięciu stóp długiej. Nie miało to jednak znaczenia, jeśli broń ta mogła, jak powiedział, zatrzymać każdy czołg na świecie. Potrzebowaliśmy bowiem takiej broni bardziej niż czegokolwiek innego; w tym stadium naszego szkolenia dobra broń przeciwpancerna była niezbędna

do nabrania pewności w walce. Wówczas nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, lecz nasze pierwsze spotkanie twarzą w twarz z niemieckimi czołgami typu „Tygrys” dywizji „Hermann Göring” nie było odległe.

Rozdział III Walka jest próbą ogniową
Sprawdzianem słuszności decyzji podjętych w dziedzinie badań i konstrukcji jest walka. Wygrywamy lub przegrywamy ją zależnie od tego, czy decyzje nasze są słuszne i w porę podjęte. Dawniej mieliśmy czas na poprawienie błędnych decyzji w toku wojny, ale dzisiaj już tak nie jest. Nie możemy dłużej polegać na tym, że ktoś inny przyjmie na siebie pierwsze uderzenie w walce, a my będziemy mieli czas na poprawienie błędnych decyzji technicznych. Obecnie musimy od razu powziąć decyzje właściwe. W pracy nad problemami obrony narodowej można tylko zastosować ogólną sumę swych doświadczeń osobistych i nabytej wiedzy. W moim wypadku są one rezultatem długiego zajmowania się tymi problemami zarówno od strony teoretycznej, jak praktycznej. Postawa moja została uwarunkowana mym dzieciństwem, wyszkoleniem i długoletnią służbą w armii. Miałem szczęście, że musiałem przyzwyczaić się do ciężkiej pracy i uczyć się pilnie w młodości. Od chwili gdy znalazłem się na polu walki w lipcu 1943 roku do chwili zakończenia wojny w 1945 roku, miałem również wiele okazji do studiowania i wypróbowywania nowych myśli taktycznych. Szczęście w tym czasie dopisywało mi więcej, niż mi się to należało. Walka jest próbą ogniową, ludzie i ich idee stają w boju przed największymi ze wszystkich problemów, w których idzie o wielkie stawki: życie lub śmierć jednostki, grupy ludzi lub narodu. My, jako jednostki i jako naród, możemy znaleźć się ponownie w obliczu tej próby ogniowej. Spędziłem dwadzieścia lat w oczekiwaniu okazji do walki. Były to lata studiów, ciężkiej pracy i stałego poszukiwania nowych myśli taktycznych. Gdy minęły i gdy zbliżała się wojna, w sposobie jej prowadzenia dokonała się prawdziwa rewolucja. Zarówno blitzkrieg, który był przewidywany przez nielicznych, jak i „oskrzydlenie pionowe”, którego prawie nikt nie przewidywał, cechował nowy sposób prowadzenia wojny. „Oskrzydlenie pionowe”, jako nowsze, było bardziej interesującą dziedziną rozwoju nowych idei, toteż gorliwie poszukiwałem w niej rozwiązań. Czasu było mało, wiele trzeba było się nauczyć i wiele oduczyć, a wojna spadła na nas, zanim zdaliśmy sobie z tego sprawę. Okazja nadarzyła się w nocy 9 lipca 1943 roku. Zostałem wyznaczony dowódcą 505 spadochronowej grupy bojowej, złożonej sponad trzech tysięcy spadochroniarzy, wliczając piechotę, artylerię, saperów, służbę sanitarną i łączności. Zadaniem naszym było lądowanie z powietrza na Sycylii na sześć godzin przed lądowaniem z morza, uchwycenie głównych punktów terenu wraz z jednym lotniskiem i zablokowanie ruchu niemieckich i włoskich odwodów ku plażom. Dla mnie mająca nastąpić bitwa była szczytowym punktem moich studiów i przygotowań całego życia. Jeśli nowe idee i nowe koncepcje taktyczne były rzeczywiście coś warte, tu miała się odbyć próba. Oczekiwałem jej z niecierpliwością, będąc zupełnie pewny wartości bojowej żołnierzy i głęboko wierząc w powodzenie naszego planu. Dla żołnierzy była ona pierwszą okazją poddania próbie swej odwagi w walce z zahartowanymi w bojach weteranami. Jeśli wyszkolenie i praca „kwaterka potu oszczędzi galon krwi” - w połączeniu z najlepszą w świecie bronią może to sprawić, można było z góry powiedzieć, że wywiążą się z tego dobrze. Byli oni przeświadczeni, że mają

najlepszą w świecie broń; nie tylko mówiono im to często, lecz większość z nas w ogóle wierzy w to, jeśli idzie o gros rzeczy pochodzenia amerykańskiego. Lądowanie z powietrza w Tunezji odbyło się akurat na miesiąc przed tym, 9 czerwca 1943 roku, mieliśmy więc czas stracić około dwudziestu funtów wagi każdy wskutek kombinowanego efektu szkolenia, słabych racji żywnościowych i sezonowego sirocca palącego w tym czasie ziemię afrykańską. W ciągu tego miesiąca miałem także okazję przeprowadzić nocne rozpoznanie rejonów zrzutu na wyspie. Poleciałem z pewnym pilotem RAF-u z Malty i wówczas po raz pierwszy zobaczyłem dokładnie strefy zrzutów, w których mieliśmy lądować. Doniosły dzień, 9 lipca 1943 roku, zdawało się, pędził ku nam; byliśmy tak zajęci ostatnimi przygotowaniami, że zanim zdaliśmy sobie z tego sprawę, staliśmy już zebrani małymi grupkami pod skrzydłami naszych C-47 gotowi do załadowania i wyruszenia. Wyglądając z daleka zupełnie jak tuczone gęsi strasburskie, samoloty były tak obładowane zawieszonymi pod nimi tobołami, które miały być zrzucone na spadochronach, że zdawało się, iż wloką je po ziemi. Ze względów bezpieczeństwa nie można było wcześniej poinformować wszystkich żołnierzy o naszym zadaniu. Uczyniono to dopiero krótko przed startem i wówczas każdy otrzymał małą kartkę następującej treści: ŻOŁNIERZE 505 GRUPY BOJOWEJ! Dziś wieczór rozpoczynacie akcję bojową, na którą ludnie w naszym kraju i wolni ludzie na całym świecie czekali od dwóch lat. Będziecie czołówką lądujących na Sycylii Amerykańskich Sił Zbrojnych. Poczyniono wszelkie przygotowania dla wyeliminowania elementu przypadkowości. Macie w swym ręku środki do wykonania zadania i będziecie wspierani przez największe w historii świata zgrupowanie sił powietrznych. Oczy całego świata zwrócone są na was. Towarzyszą wam nadzieje i modlitwy wszystkich Amerykanów. Ponieważ jest to nasza pierwsza walka nocna, musicie używać środków identyfikacyjnych i unikać strzelania do siebie. Bagnet jest najlepszą bronią w walce w nocy. Oszczędzajcie wodę i amunicję. Nazwa Spadochroniarz Amerykański stała się synonimem odwagi wysokiej klasy. Przenieśmy walkę na teren przeciwnika i uczyńmy to, by Spadochroniarza Amerykańskiego bali się i szanowali wszyscy jego żołnierze. Atakujcie gwałtownie. Niszczcie przeciwnika, gdziekolwiek go dopadniecie. Wiem, że wykonacie swe zadanie. Pomyślnego lądowania, pomyślnej walki i powodzenia. (podpisano) James Gavin PUŁKOWNIK GAVIN Plan był prosty. Startując z Tunezji w długiej kolumnie eskadr liczących po dziewięć samolotów, mieliśmy lecieć przez wyspę Linosę do Malty, tam zaś skręcić ostro w lewo, by wyjść na południowozachodnie wybrzeże Sycylii. Ten punkt był bardzo ważny - wyspę mieliśmy zobaczyć z prawej strony od kursu zbliżających się samolotów. Rozkaz nakazywał wszystkim opuszczenie samolotów, nawet w wypadku, gdyby w ich umyśle powstały pewne wątpliwości co do tego, gdzie się znajdują. Nikt oprócz pilotów i załóg nie miał powrócić do Afryki północnej. Przeprowadzono ostateczną i troskliwą kontrolę ekwipunku indywidualnego i rozpoczęto ładowanie. Ekwipunek pojedynczego żołnierza składał się z karabinu lub karabinka, racji żywnościowej, wody, noża, granatu, kompasu, a niektórzy mieli przydzielone bazooki. Te ostatnie były najważniejsze, gdyż stanowiły naszą jedyną broń, pozwalającą na zmierzenie się z niemiecką bronią pancerną na rozsądnych warunkach. Piloci

zapuszczali motory i byliśmy gotowi do startu, gdy pewien lotnik ze stacji meteorologicznej podbiegł do drzwi samolotu, wołając mnie: „Pułkownik Gavin, czy jest tu pułkownik Gavin?” - „Jestem tutaj” odpowiedziałem. Ten zaś wrzeszczał dalej: „Kazano mi powiedzieć Panu, że wiatr będzie wiał z szybkością trzydziestu pięciu mil na godzinę, z zachodu na wschód”. Następnie dodał; „Sądzono, że chciałby Pan o tym wiedzieć”, No cóż, rzeczywiście chciałem to wiedzieć, ale nic już nie mogłem na to poradzić. Ćwiczebne skoki normalnie odwoływano, gdy wiatr osiągał szybkość około piętnastu mil na godzinę, by zredukować do minimum obrażenia cielesne. Niewielu z nas skakało kiedykolwiek przy szybkości wiatru ponad dwadzieścia pięć mil na godzinę. Teraz jednak nie mogliśmy już nic uczynić. Poza tym było wiele innych niebezpieczeństw gorszych od perspektywy wiatru o szybkości trzydziestu pięciu mil na godzinę. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy myślałem o tym z niepokojem, jakiś inny osobnik dobijał się do drzwi samolotu z ogromnym workiem żołnierskim na ramieniu. Rzucił on go przez drzwi na podłogę samolotu, po czym powiedział: „Kazano mi oddać to Panu lub pańskiemu adiutantowi”. Zapytałem: „Co to jest u licha?” Odpowiedział: „Znaczki tożsamości dla jeńców wojennych. Ma pan zaopatrzyć weń każdego schwytanego jeńca i niech Pan nie zapomni wypełnić tego należycie”. Nie było czasu na dyskusję, gdyż za chwilę mieliśmy pędzić już po pasie startowym, tak że odpowiedziałem jedynie: „Okay”. Mniej więcej w godzinę po wyruszeniu adiutant (kapitan Ireland) wyrzucił je do Morza Śródziemnego. Znajdowaliśmy się w powietrzu, gdy pierwszy zmrok zaczął otulać ląd. Lot odbywał się bez przeszkód aż do Linosy, której nie można było zobaczyć. Podobnie nie można było dostrzec Malty, która miała być dobrze oświetlona, by pomóc naszym nawigatorom. Nagle na morzu pod nami zobaczyliśmy dziesiątki okrętów, wszystkie zmierzały w kierunku Sycylii. Najwyraźniej zeszliśmy z kursu, gdyż plan nasz wymagał, byśmy lecieli pomiędzy flotą amerykańską i brytyjską, mając pierwszą z lewej, drugą zaś z prawej strony. Pamiętaliśmy, iż Amerykanie powiedzieli nam, że prawdopodobnie zostaniemy zestrzeleni, jeśli przelecimy nad nimi. Kontynuowaliśmy lot, skręcając ostatecznie ostro w lewo na podstawie obliczenia czasu. Wkrótce można było dostrzec błysk ognia działowego poprzez pył i mgłę spowodowaną bombardowaniem poprzedzającym inwazję i wreszcie zauważyliśmy z prawej strony samo wybrzeże. Na nieszczęście wiele samolotów przeleciało Maltę dość daleko, zanim skręciło, i Sycylię dostrzegło po raz pierwszy z lewej strony. Wprowadziło to zamęt i było przyczyną rozproszenia spadochroniarzy na dużym obszarze. Skręciliśmy w głąb lądu; ogień z broni lekkiej wzmógł się; nad drzwiami przeznaczonymi do skoków zapaliło się zielone światło - wyskoczyliśmy. Zetknięcie z ziemią było różne. Niektórzy z nas musieli z miejsca przystąpić do walki, inni przez pewien czas nie napotkali oporu, ale wszyscy odczuli skutki trudnego lądowania na drzewach, budynkach i skalistych zboczach wzgórz. Udało mi się zebrać małą grupę i ruszyć na przełaj w poszukiwaniu przedmiotu wyznaczonego mojej grupie bojowej. Miałem z sobą kapitana Irelanda - adiutanta i kapitana Vandervoorta - oficera operacyjnego. Marsz na przełaj był trudny, ale posuwaliśmy się naprzód. Wkrótce napotkaliśmy pierwszego nieprzyjaciela.

Zdarzyło się to blisko w godzinę po naszym lądowaniu. Posuwałem się wraz z dwudziestoma żołnierzami. Ja prowadziłem, Vandervoort zaś szedł obok. W miarę jak posuwałem się naprzód, zbierałem mych żołnierzy. Idąc w mroku zagajników oliwkowych, przebywając ogrodzenia kamienne, przebiegając zalane światłem księżyca drogi, posuwałem się w nadziei, że idę w kierunku naszego przedmiotu. Od czasu do czasu zrywała się strzelanina z broni lekkiej, czasami zupełnie blisko, lecz jak dotąd nie widzieliśmy nieprzyjaciela. Nagle dały się słyszeć obce głosy, a następnie w pewnej odległości usłyszeliśmy człowieka gwiżdżącego piosenkę. Gdy zbliżył się, zabrzmiało to jak O sole mio. Zatrzymałem mą grupę i sam podsunąłem się do kamiennego muru, biegnącego równolegle do drogi, którą nadchodził nieznajomy. Człowiek ten z rękami w kieszeniach swych workowatych spodni wojskowych gwiżdżąc szedł środkiem drogi. Po dwudziestu latach służby w wojsku miałem zetknąć się twarzą w twarz z „Nieprzyjacielem”. Wysunąłem głowę ponad kamienny mur. Wydawało się, że uniosłem ją wysoko, ale było to zaledwie około cala, tyle tylko, by wysunąć mój karabinek. Krzyknąłem do niego, najlepiej jak umiałem, po włosku: Alto23. Zatrzymał się. Vandervoort rzucił się do niego przez otwór w murze z pistoletem w jednym ręku i nożem w drugim. „Zaopiekuję się nim” - powiedział. Nie byłem pewien, co ma na myśli, lecz odparłem: „Nie, do diabła, precz ze środka drogi. Zejdźmy w cień, a być może uda się nam wydostać od niego jakąś informację”. Mieliśmy jeszcze pewne wątpliwości, czy znajdujemy się na Sycylii, czy też we Włoszech lub na Bałkanach, chociaż wszystko przemawiało raczej na korzyść Sycylii. Otoczyło go z pół tuzina naszych ludzi, ja zaś próbowałem użyć kilku słów włoskich, jakie znałem. Dove Palermo24 - Żadnej odpowiedzi. Wydawał się być zbyt przerażony lub zbyt oszołomiony, by odpowiedzieć. Dove Siracusa25?l Liczyłem, że gdyby wskazał ogólny kierunek jednego lub obu tych miast, które znajdowały się na przeciwnych krańcach wyspy, moglibyśmy wówczas zorientować się z grubsza, gdzie jesteśmy. Ponieważ jednak zachowywał się tak, jak gdyby nie słyszał o żadnym z nich, przez chwilę wydało się nam, że nie jesteśmy wcale na Sycylii. Ale widać było wyraźnie, że jest bardzo przestraszony. Słyszeliśmy, że Niemcy napędzili porządnego strachu miejscowej ludności swymi opowieściami o okrucieństwach popełnianych przez spadochroniarzy amerykańskich. Rozsiewali oni wieści, że byliśmy kryminalistami z długoterminowymi wyrokami, którym dano wolność w zamian za zaciągnięcie się do spadochroniarzy. Dawano temu wiarę z powodu praktyki stosowanej w wielu naszych jednostkach spadochronowych, w których wszyscy ludzie mieli ogolone głowy. Po zakończeniu walk na Sycylii Włosi opowiadali nam o tym, mówiąc, że fakt ten przekonał ich, iż Niemcy mają rację. Wróćmy jednak do Giuseppe’a, czy jak się on tam nazywał. Nie byłem w stanie czegokolwiek wydobyć od niego - nawet jego nazwiska, skąd pochodził, ani gdzie się znajdujemy. Z pewną dozą niechęci postanowiłem, że będziemy musieli zabrać go z sobą. Teraz jednak Vandervoort, który przeszedł kurs wywiadowczy i wiedział, jak postępować z jeńcem w takiej sytuacji, wziął się do dzieła. Jego zamiar polegał na tym, by zabrać jeńcowi pasek od spodni i obciąć guziki u rozporka, by musiał podtrzymywać swe spodnie w czasie marszu.

23 24

Alto (wł.) - stój (przyp. tłum..). Dove Palermo? (wł.) - Gdzie Palermo? (przyp. tłum.). 25 Dove Siracusa? (wł.) - Gdzie Syrakuzy? (przyp. tłum.).

Vandervoort włożył pistolet do futerału i przyłożył nóż do piersi Włocha, mówiąc przy tym: „Zajmę się tym bękartem”. Włoch szeptał ustawicznie: „Mamma mia, mamma mia26. Jego niepokój był zrozumiały. Światło księżyca błyszczało na ostrzu noża, który wydawał się być długi na stopę. Jeniec zdjął swój pasek i rzucił go. Wówczas Vandervoort przystąpił do „drugiej fazy” operacji i sięgnął jedną ręką do jego rozporka, opuszczając w dół drugą rękę, w której trzymał nóż. Rozległ się wrzask, który można było chyba usłyszeć w Rzymie. Musiały przemknąć mu przez głowę okrucieństwa spadochroniarzy i opowiadania, jakie słyszał o Etiopii; kastrują go. Wrzasnął jeszcze głośniej, chwytając ostrze noża prawą ręką. Krew płynęła z jego dłoni. Upadliśmy, tworząc jedną, wierzgającą, wrzeszczącą i walczącą masę. Znajdowaliśmy się na skraju parowu i stoczyliśmy się nieco w dół. Było straszliwie ciemno i jeniec, wydostawszy się z kłębowiska ciał, uciekł. Nie wiem, jak to zrobił, lecz w pewnej chwili był z nami, w następnej zaś znikł. Byłem wściekły jak szatan. Zapytałem Vandervoorta: „Co u diabła, myślał Pan, robiąc to?” Vandervoort nie odpowiedział. Zdecydowałem, że będzie lepiej, gdy ruszymy. Zaalarmowaliśmy prawdopodobnie wszystkich nieprzyjaciół na wiele mil wokół. Maszerowaliśmy i czołgaliśmy się wśród nocy. Chociaż niektórzy żołnierze byli ranni i cierpieli od obrażeń doznanych w czasie lądowania, jednak pospieszali ku kaskadom płomienia i białego fosforu rozrywających się pocisków widocznych daleko na odległym horyzoncie. Widok rozrywających się pocisków był uspokajający, gdyż oznaczał, że jesteśmy na Sycylii, a więc tam, gdzie mieliśmy walczyć. Toteż „szliśmy na huk dział”, postępując zgodnie z jedną z pierwszych maksym bojowych, której nauczyłem się jako kadet w West Point. Niemniej ciało człowieka jest słabe, a noc domagała się swych praw. Po przeliczeniu przy świetle dziennym okazało się, że jest nas tylko sześciu. Zbliżyłem się do dwóch zagród, ale w każdej z nich mieszkańcy byli tak przerażeni, że nic prawie nie mówili. Posuwałem się dalej w kierunku, o którym myślałem, że prowadzi do wyznaczonego nam przedmiotu. Nagle, gdy przechodziliśmy przez grzbiet jakiegoś wzniesienia, rozległa się strzelanina z broni lekkiej. Rzuciliśmy się na ziemię. Słyszałem nieprzyjemne odgłosy padających w pobliżu pocisków, które obrzucały twarz ziemią. Zareagowałem instynktownie, przyciskając się silnie do ziemi, jak mnie tego nauczono na kursie walki piechoty. Natychmiast jednak zdałem sobie sprawę, że postępując tak, zginę. Powinienem odstrzeliwać się, ale karabinek zaciął się. Spojrzałem na Vandervoorta, który znajdował się około sześciu stóp na lewo ode mnie, i zauważyłem, że ma te same trudności. Przede mną, w odległości około pięćdziesięciu jardów, stał oficer i patrzył przez zwisające nisko gałęzie drzewa oliwnego. Miał na nogach skórzane sztylpy i czerwonobrązowe spodnie, obie te części jego garderoby doskonale były widoczne poniżej gałęzi. Ireland posłał mu serię ze swego pistoletu maszynowego i oficer padł jak kukła z gałganków. Zacząłem strzelać z mego karabinka oddając pojedyncze strzały. Idący na przodzie żołnierz, który padł przy pierwszych strzałach, zwinął się i stoczył na drugą stronę. Sprawiał wrażenie martwego i praktycznie biorąc znalazł się w obrębie pozycji przeciwnika. Ogień nieprzyjacielski wzmógł się i dał się słyszeć głośny wybuch, jak gdyby pocisku małego moździerza. Nabrałem przekonania, że jest to co najmniej pluton nieprzyjacielski i najlepiej byłoby spróbować go obejść. Krzyknąłem na Vandervoorta, Irelanda i żołnierzy, by zaczęli się wycofywać, podczas gdy ja będę ich osłaniał. Udało się. Cudem wyszliśmy cało, ale to było wszystko, gdyż poza tym nasze widoki nie były zbyt różowe. Kontynuowałem marsz na przełaj w kierunku pozwalającym na obejście rejonu, gdzie stoczyliśmy walkę. Od czasu do czasu słyszeliśmy intensywną strzelaninę i nigdy nie byliśmy pewni, kiedy
26

Mamma mia (wl.) - dosłownie: mamo moja, tutaj „Matko Najświętsza” (przyp. tłum.).

dostaniemy się znów pod ogień, ani też nie wiedzieliśmy, w jaki sposób wkroczyć do walki, nie mogliśmy bowiem odróżnić wroga od swego. Istniał także problem nieprzyjacielskiej broni pancernej. Znajdowaliśmy się w trudnej sytuacji i faktycznie byliśmy bezradni wobec nieprzyjacielskich wozów pancernych. Postanowiłem więc poszukać miejsca, gdzie spotkanie z czołgami było nieprawdopodobne i gdzie moglibyśmy znaleźć dobrą kryjówkę, by zaszyć się w niej do nocy. Chciałem przeczekać do zmroku, a następnie ruszyć znów na przełaj do przedmiotu wyznaczonego mej grupie bojowej, którym były wzniesienia na wschód i północ od miejscowości Gela, gdzie z pomocą boską miałem nadzieję odnaleźć żołnierzy i nieprzyjaciela, by z nim walczyć. Po to bowiem przebyłem trzy tysiące mil i przeżyłem trzydzieści sześć lat mego życia - by stanąć w obliczu moralnego i fizycznego problemu walki. Nad ranem przybyliśmy w tego rodzaju teren. Był on poprzecinany w różnych kierunkach licznymi rowami nawadniającymi. Wzdłuż jednego z nich ciągnęły się gęste krzewy. Rów był wykopany na łagodnie opadającym zboczu wzgórza i z jego skraju poprzez uprawne pola mieliśmy dobry wgląd na blisko pół mili. Wybrany przeze mnie rów był prawie suchy, chociaż inne zawierały sporo wody. Nie wyglądało to na teren, w którym czołg posuwałby się chętnie. I to właśnie było ważne. Oceniłem naszą sytuację i stwierdziłem, że nie była dobra. Mieliśmy dwa zacinające się karabinki, jeden pistolet maszynowy, jeden pistolet i jeden ręczny karabin maszynowy. Zaszyliśmy się jak ścigane zwierzęta. Znużeni, ranni i głodni, lecz zbyt przygnębieni, by jeść; z niepokojem śledziliśmy uważnie wzrokiem okolicę w poszukiwaniu jakiegokolwiek znaku przyjaciela lub wroga. Od czasu do czasu w oddali słychać było salwy ognia karabinowego i karabinów maszynowych. „Piekielne miejsce dla dowódcy pułku” - powiedziałem do Vandervoorta, który skinął głową twierdząco. Pamiętam, że omal nie rozsadziła mnie duma, gdy generał Ridgway, akurat dwa miesiące temu, wziął mnie na stronę pewnego wieczoru i powiedział, że zostałem wyznaczony na dowódcę szturmowych oddziałów spadochronowych, udających się na Sycylię. Miało się spełnić marzenie mego życia. A teraz moje „wojsko” składało się z czterech wyczerpanych fizycznie i psychicznie żołnierzy zaszytych w błotnistym rowie. Rozległa się strzelanina. Ogień był intensywny. Daleko w prawo, być może ponad milę stąd. Czy miałem wziąć udział w tej walce? Nie mogłem sobie pozwolić na stratę jeszcze jednego człowieka, jeśli chciałem mieć dość sił, aby wywalczyć sobie drogę do mych własnych linii po zapadnięciu ciemności. „Co Pan myśli, Ireland?” - zapytałem. „Cóż, mamy dwa karabinki, które nie działają. Straciliśmy już jednego człowieka. Mnie dolega noga. Panu także. Nie mamy pojęcia, gdzie u licha jesteśmy, pominąwszy to, że wydaje się nam, iż jesteśmy na Sycylii. Nie ma wielkiego sensu, byśmy włóczyli się w poszukiwaniu walki przy prawdopodobieństwie, że gdy ją znajdziemy, to możemy wkroczyć do niej po niewłaściwej stronie”. „Okay - odparłem - ale to jest piekielne miejsce pobytu, nie podoba mi się ono. Poczekamy jednak do zmroku” - dodałem. Było to naprawdę piekielne miejsce. Zbliżało się południe i gorące słońce lipcowe paliło bezlitośnie. Już wczesnym rankiem zauważyłem duży dom w odległości około pół mili. Był to duży jak na wieś sycylijską dwupiętrowy budynek z parterem ukrytym w drzewach i krzakach. Miał kilka okien, które wychodziły na naszą stronę; wypatrywałem w nich jakiegoś ruchu. Z pewnością dom nie był pusty,

lecz mimo kilkugodzinnej obserwacji nie zauważyłem w nim żadnego znaku życia. Może powinienem był przeprowadzić rozpoznanie. „Vandervoort, co Pan myśli o tym domu? Czy zdołał Pan zauważyć jakiś ruch przy nim? Może powinniśmy podejść i obejrzeć go bliżej”. „Nie wiem - odrzekł. - Obserwowałem go także. - Jeśli podzielimy się na dwie grupy, żadna nie będzie dostatecznie duża, by móc wiele zdziałać, a jeśli pójdziemy tam wszyscy, możemy zostać zaskoczeni i stracić jeszcze kogoś spośród nas, a na to nie możemy sobie pozwolić”. „Podsunę się rowem, by lepiej go obejrzeć” - rzekłem. Skuliłem się nieco i posunąłem wzdłuż rowu do miejsca, skąd miałem lepszy widok na budynek. Miał on ponury wygląd i wydawał się niezamieszkały. Kiedy ruszyłem z powrotem, oko moje uchwyciło nagle jakiś ruch. „Człowiek” - szepnąłem żołnierzowi postawionemu na warcie na skraju naszej grupy. Obserwowaliśmy obaj, jak posuwał się wolno w naszym kierunku. Widocznie nie wiedział nic o naszej obecności. A może udawał, posłany przez Niemców, by nas wyśledzić? Czy miałem czekać, aż podejdzie bliżej i dopiero wtedy go zabić? Z całą pewnością nie potrzebowaliśmy jeńców. Mieliśmy i tak dostatecznie dużo trudności i kłopotów własnych. Z drugiej jednak strony, jeśli strzeliłbym, huk zdradziłby miejsce naszego pobytu. Zdecydowałem, że najlepiej będzie, jeśli pozwolimy mu podejść, a następnie rzucimy się na niego. Czy zabijemy go, czy nie, będzie zależało od sytuacji. W każdym razie nie mieliśmy zamiaru popełnić tego samego błędu, co ubiegłej nocy, pozwalając uciec Włochowi i zaalarmować, jak przypuszczałem, całą tę przeklętą okolicę. Tym razem sytuacja była inna. Był biały dzień i nie mieliśmy zamiaru popełnić dwa razy tego samego błędu. Człowiek szedł w dalszym ciągu ku nam w sposób niedbały, przystając od czasu do czasu, by kopnąć kamień lub grudkę ziemi. W odległości około pięćdziesięciu jardów zatrzymał się, zdawał się patrzeć w naszym kierunku, a następnie zawrócił i odszedł. Wątpiłem, by mógł nas dostrzec, i pozwoliłem mu się oddalić. Minął jedno wzgórze, później następne, aż zniknął nam z oczu. Sycylijskie słońce doskwierało. Było już dobrze po południu, samotny człowiek zniknął za horyzontem przed kilkoma godzinami i od tej pory nie było ani śladu jakiegokolwiek ruchu. Miałem nadzieję, że może jacyś żołnierze zabłąkają się w pobliże nas, lub jeśli znajdowaliśmy się w pobliżu wybrzeża, zagarną nas oddziały lądujące z morza. Nie mieliśmy tego szczęścia. Od czasu do czasu w oddali dawała się słyszeć strzelanina, a czasem wysoko na niebie dostrzegaliśmy samolot. Wieś sycylijska była uśpiona w to gorące popołudnie lipcowe. Powinienem był przespać się. Choć czułem się śmiertelnie znużony, nie mogłem jednak zasnąć pod ciężarem przygniatających mnie trosk. Gdzie znajdował się mój pułk złożony z trzech tysięcy żołnierzy? Co się stało z naszymi dobrze obmyślonymi planami? Czy nie ma nic do zrobienia poza czekaniem? Nie, nic nie można było zrobić. Nic, tylko być cierpliwym i czekać. Czekać aż do zmroku. Uczyłem się w przykry sposób, że odpowiedzialność moralna za dowodzenie ciąży człowiekowi znacznie bardziej niż odpowiedzialność w sensie fizycznym, że odwaga ducha jest daleko ważniejsza i niezbędniejsza od odwagi fizycznej. Odwaga fizyczna wynika po prostu z ambicji zmuszającej człowieka do uczynienia czegoś, co jest wyraźnie niebezpieczne. Odwaga moralna ma swój początek w duchu. Może ona płynąć tylko z przekonania i wiary w to, co się robi. Jeśli ją w ogóle miałem, musiała być wynikiem mego wychowania i tego, czego się nauczyłem jako kadet w West Point. Ach, West Point. O ileż prostsze wydawały się bitwy toczone w podręcznikach szkolnych w Zachodnim Budynku Akademii. Instruktorzy jednak nie wprowadzili mnie w błąd. Poza tym sam byłem instruktorem taktyki. Mówiliśmy świadomie o „mgle wojny”, o zamieszaniu i całkowitej

beznadziejności charakteryzujących niektóre godziny największych decyzji. Powinienem o tym pamiętać. Muszę pamiętać. Muszę pamiętać o West Point i o dniach, w których po raz pierwszy marzyłem, by się tam dostać. Powinienem o tym pamiętać i pamiętałem. Wylądowaliśmy w Afryce w początkach maja 1943 roku, szkoliliśmy się tam przez miesiąc, a następnie zaczęto przesuwać nas ku lotniskom, z których mieliśmy odlecieć dla dokonania inwazji na Sycylię. Byłem wówczas zupełnie pewny sukcesu naszej operacji. Przyswoiliśmy sobie wiele nowych sposobów technicznych organizowania oddziałów i dowodzenia po wylądowaniu oraz otrzymaliśmy pewną ilość nowego ekwipunku. Nasi dobrze wyszkoleni żołnierze byli pełni zapału i absolutnie pewni siebie, gdy wyruszyli na lotniska, z których mieli odlecieć - z takiego stanu duchowego rodzi się waleczność. Teraz, w dwadzieścia cztery godziny później, dokonywałem oceny wyników pierwszego dnia walki. Według mnie była to absolutna klęska. Pułk rozproszył się jak plewy na wietrze i prawdopodobnie został zniszczony. Tego na pewno nie wiedziałem. Czyż to możliwe, by krytycy mieli rację - że walka przy zastosowaniu desantu powietrznego była tylko wielkim nonsensem? Słońce sycylijskie było teraz nisko na niebie i wkrótce mogliśmy wyruszyć. Potrzebowaliśmy przede wszystkim wody, która wyczerpała się nam prawie zupełnie. Do jedzenia mieliśmy kilka kartonów z racjami „K”27 i nieco koncentratów w „komplecie ucieczkowym”. Komplet ten mieścił się w małym pudełku z plastyku o powierzchni około sześciu cali kwadratowych i grubości jednego cala. Zawierało ono niezbędne przedmioty do ucieczki i przetrwania na tyłach przeciwnika. W moim była jedwabna mapa Sycylii; była to jedyna mapa Sycylii, jaką miałem. Uczestnicy tego typu akcji z reguły nie zabierali ze sobą żadnych niepotrzebnych papierów i map, i oczywiście pod żadnym warunkiem map, na których byłoby coś zaznaczone. Nauczyliśmy się starannie na pamięć terenu wokół naszego przedmiotu i byliśmy pewni, że lotnictwo zrzuci nas w jego pobliżu. Po cóż więc zabierać szczegółową mapę? „Komplet ucieczkowy” zawierał także tabletki słodowe, które były bardzo smaczne, i pigułki zabezpieczające przed zaśnięciem. Zawierał on także kawałek pokrytej gumą piłki stalowej, około pięciu cali długiej, i bardzo dobrą małą busolę wielkości zbliżonej do monety dwudziestopięciocentowej. Piłka, mająca pomóc w ucieczce była tak złożona, że w wypadku bezpośredniej groźby dostania się do niewoli mogła być ukryta w odbytnicy. Przeglądając ekwipunek jeden z żołnierzy zauważył, że w takiej sytuacji miałoby się wyraźną przewagę będąc dziewczyną. Wydawało się to zupełnie słuszne. Zbliżał się czas wymarszu. Ściemniało się i musiało być już około godziny dziewiątej. Był to ciężki dzień - w pewnym sensie jeden z najcięższych dni mego życia. Przebiegłem w myśli sprawy, które niepokoiły mnie najwięcej. Po pierwsze, nie mieliśmy właściwej broni. Wysyłanie młodych Amerykanów do walki z bronią nie nadającą się do wykonania zadania, jakie im postawiono, graniczy ze zbrodnią. Potrzebowaliśmy pewniejszej, szybciej strzelającej broni ręcznej od karabinka. A przede wszystkim - indywidualnej broni przeciwczołgowej, w którą można było wyposażyć pojedynczego żołnierza; w przeciwnym razie lepiej byłoby pozostawić go w domu i nie posyłać na wojnę. Żołnierz niedostatecznie wyekwipowany jest ciężarem dla wszystkich. Następnie wyszkolenie powinno być bardziej realistyczne oraz tak twarde i wymagające tyle wysiłku, by walka była mile widzianym odprężeniem. Jeśli rzeczywiście przetrwam, postanowiłem zawsze pamiętać o zwykłych, podstawowych rzeczach, których nauczyłem się jako kadet, i żyć według nich, a także, jeśli pozostanę
27

Racja „K” - suchy prowiant, umowna nazwa racji wydawanej, gdy nie można dostarczyć wyżywienia normalnego (przyp. tłum.).

przy życiu, otaczać możliwie największą troską wszelkie powierzone mi oddziały. A „troska o nie” oznaczała nadanie im możliwie najlepszej organizacji bojowej, by mogły przetrwać i zwyciężyć w walce. Powróciły do mej świadomości pełne znaczenia ostatnie słowa George’a Pattona skierowane do nas przed odlotem z Afryki: „Żaden dureń nie wygrał nigdy wojny, idąc na nią i umierając za swój kraj. Wygrał ją zaś zmuszając do oddania życia za swój kraj jakiegoś innego durnia”. Zwróciłem się do Vandervoorta: „No, Van, niech Pan rusza. Będzie Pan szedł jakieś pięć do dziesięciu jardów w przodzie, zależnie od tego, jak będzie ciemno. Zatrzyma się Pan po przejściu każdego rowu lub większej przeszkody, by upewnić się, że przebyliśmy ją wszyscy. Jeśli trafimy na nieprzyjaciela, będę próbował prześliznąć się naokoło, a więc niech Pan nie rozpoczyna żadnej strzelaniny, chyba że będzie Pan do tego zmuszony. Ireland, Pan idzie za mną i trzyma się blisko z pistoletem maszynowym. Wy obaj, szeregowcy, idziecie po bokach w niezbyt dużej odległości; pamiętajcie, że macie mnie zawsze widzieć. No, ruszamy”. Poszliśmy w noc sycylijską, podążając w kierunku na zachód, gdzie spodziewaliśmy się, że jest Gela. Było ulgą dla nas, że mogliśmy maszerować, zamiast siedzieć i denerwować się. Bezczynne siedzenie i niepokój gnębiły niepomiernie, a ja i tak denerwowałem się bardzo. Mniej więcej po upływie pół godziny zostaliśmy zatrzymani przez małą grupę rannych i kontuzjowanych pod dowództwem podporucznika Kronheima. Przehandlowaliśmy morfinę za ich ręczne karabiny maszynowe z amunicją i posuwaliśmy się dalej na zachód. Około drugiej trzydzieści natknęliśmy się na stanowisko karabinu maszynowego 45 dywizji i wreszcie znaleźliśmy się wśród swoich. Posuwaliśmy się dalej szukając stanowiska dowództwa 45 dywizji, po drodze zaatakowaliśmy, ku ich przerażeniu, kilka naszych czołgów ogniem broni ręcznej, nikt jednak nie został ranny - i szliśmy dalej. Nad ranem połączyłem się z blisko dwustu ludźmi z 3 batalionu 505 pułku i mogliśmy znów walczyć. Zaczęliśmy posuwać się od razu w kierunku miejscowości Gela i przed południem biliśmy się już z niemiecką dywizją „Hermann Göring”. Akcja ta została opisana dość szczegółowo w „Airborne Warfare”28, tak że poruszę tu tylko te jej aspekty, które dotyczyły uzbrojenia, dla poparcia innowacji w taktyce. W walce oddziałów powietrzno-desantowych na ziemi wielkim problemem była broń przeciwpancerna. Spotkanie czołowe z dywizją „Hermann Göring” dało nam dobrą okazję sprawdzenia tej broni, gdyż czołg typu „Tygrys”, w który niemiecka dywizja pancerna była wyposażona, był najpotężniejszym czołgiem, jaki znalazł się na polu walki nie tylko w 1943 r., lecz w ciągu całej wojny. Czołowa jednostka, pluton saperów z 307 pułku saperów dowodzony przez porucznika Bena L. Wechslera, pierwszorzędnego żołnierza, posuwał się w kierunku miejscowości Gela. Miał on z sobą oprócz broni ręcznej jedną bazookę z trzema pociskami rakietowymi i jeden karabin maszynowy. Dołączyłem do niego i ruszyliśmy w drogę. Nagle pluton został przywitany nawałą ognia broni lekkiej. Niemcy siedzieli okrakiem na drodze zajmując grzbiet wzgórza przed nami. Pluton ruszył naprzód i odrzucił ich. Gdy znaleźliśmy się na szczycie, zostaliśmy przyduszeni do ziemi intensywnym ogniem broni lekkiej, do którego wkrótce dołączył się ogień moździerzy. Ogólny efekt był taki, jak gdyby wyroiło się tysiące pszczół; na grzbiet wzgórza leciały liście i gałęzie; od czasu do czasu ktoś zostawał ranny. Wprowadziliśmy do walki resztę oddziału i kontynuowaliśmy natarcie. Wkrótce ranni, wśród których wielu odniosło ciężkie obrażenia, zaczęli wycofywać się wolno do tyłu - wszyscy mówili to samo: pociski rakietowe bazooki odbijały się od czołgów, które masakrowały żołnierzy. Następnego
28

Combat Forces Press.

dnia faktycznie pochowaliśmy kilku żołnierzy z bazookami wciśniętymi w nich przez gąsienice czołgu. Zdobyliśmy jeden czołg, obrzucając granatami załogę, gdy wyszła z niego i znalazła się zbyt blisko jednego z walczących, porucznika Swinglera. Czołg miał na sobie ślady czterech pocisków bazooki, z których żaden nie przebił pancerza. Mieliśmy szczęście, że nasza piechota przewyższała niemiecką, gdyż to właśnie sprawiło, iż niepomyślnie rozpoczęta walka zakończyła się dobrze. Siły niemieckie, z którymi mieliśmy do czynienia, tworzyły lewą kolumnę dywizji „Hermann Göring”, która uderzała na plaże w rejonie miejscowości Gela; składały się one z:    1 pułku grenadierów pancernych (2 bataliony) batalionu artylerii lekkiej kompanii czołgów typu „Tygrys”.

W toku walki szef oddziału operacyjnego sztabu dywizji niemieckiej wyszedł naprzód, by zapoznać się z sytuacją na miejscu; zameldował on dowódcy dywizji, że „dowódca grupy bojowej - dowódca 1 pułku grenadierów pancernych - wraz ze swym adiutantem znajdował się pod tak silnym ogniem przeciwnika, że z ledwością mógł unieść głowę. Leżał on tam już od godziny i nie mógł dowodzić”. Tejże nocy dowódca dywizji pozbawił dowódcę pułku dowództwa. U schyłku dnia zebrałem wszystkich, jakich tylko mogłem, żołnierzy do ostatniego kontrataku. Myśl o bitwie pod Shiloh29 przenikała mój umysł - została ona bowiem wygrana po prostu przez nieoddanie pola bitwy. Przypomniałem sobie także wiele wypadków z walk spotkaniowych, kiedy obie strony po poniesieniu ciężkich strat wycofały się, sądząc mylnie, że przegrały bitwę. Spróbujemy więc jeszcze raz. Marynarka wojenna zapewniła nam wsparcie ogniowe, a kompania czołgów typu „Sherman” dołączyła do nas i tuż przed zmrokiem ruszyliśmy do natarcia. Przyłapaliśmy Niemców w momencie, gdy zaczęli się wycofywać, wpadliśmy na kompanię moździerzy 120 mm znajdującą się na stanowiskach ogniowych, zdobyliśmy kilka czołgów i samochodów ciężarowych oraz wzięliśmy sporo jeńców. Najlepsze ze wszystkiego było to, że odzyskaliśmy wielu naszych rannych, którzy byli rozrzuceni po całym rejonie walki, jaką toczyliśmy w ciągu dnia. Zapadła szybko ciemność i gdy urządzaliśmy się na noc, widzieliśmy, jak całe niebo od strony plaż płonęło od ognia artylerii przeciwlotniczej. Trwało to przez pewien czas i był to najbardziej efektowny widok, jaki kiedykolwiek oglądałem. Kiedy go podziwialiśmy, wśród strzelaniny dał się słyszeć regularny szum nadlatujących samolotów. Chwyciliśmy wszyscy za karabiny i przygotowaliśmy się do wzięcia udziału w zabawie. Za kilka chwil samoloty wynurzyły się z ognia i rozpoznaliśmy ich sylwetki; były to nasze samoloty używane do transportu oddziałów! Niektóre z nich płonęły i żołnierze zaczęli z nich skakać, lądując częściowo na naszym terenie, częściowo zaś u Niemców. Na szczęście grupa, w której się znajdowałem, rozpoznała je i nie strzelała do nich, natomiast zabrała się do udzielenia pomocy tym, do których mogliśmy się dostać. Była to tragiczna pomyłka, która nigdy nie została całkowicie wyjaśniona. Zawiadomienie o planowanym zrzucie wyszło z wyższego dowództwa, lecz widocznie nie dotarło do obsług dział. Poza tym Niemcy dokonali nalotu bombowego na flotę tuż przed przybyciem naszych samolotów i tej samej nocy, której przerzucaliśmy posiłki drogą powietrzną, Niemcy czynili to samo, tylko dalej na wschód, zrzucając 1 dywizję spadochronową w pobliżu Catanii. Nasze straty wyniosły dwadzieścia trzy zestrzelone samoloty, i dziesiątki uszkodzonych w większym lub mniejszym stopniu. Następnego dnia zostało przywrócone prowizoryczne dowództwo nad oddziałami, które walczyły dnia poprzedniego. Niemcy wycofali się, wysłałem więc patrole w kierunku na Gelę. Dotarliśmy tam następnego dnia nad ranem.
29

Bitwa pod Shiloh Church odbyła się 6-7.IV.1862 r. w czasie wojny domowej w St. Zjedn. (przyp, tłum-).

Z zaczerwienionymi oczami, zmęczony, z ręcznym karabinem maszynowym w ręku posuwałem się w jeepie za jednym z patroli. Poza trupami i płonącym czołgiem nie było śladu nieprzyjaciela. Udałem się na stanowisko dowodzenia 1 dywizji, gdzie zastałem generała Ridgwaya. Pojechaliśmy razem do odległej o kilka mil miejscowości Gela. Podeszliśmy do budynków leżących na skraju miasta na szczycie stromej ściany skalnej, wznoszącej się nad morzem. Stał tam z pistoletami u boku generał Patton. Przywitał mnie serdecznie z nutą przyjaznej rubaszności. Przyjemnie było go zobaczyć. Weszliśmy do znajdującego się w pobliżu domu wiejskiego, gdzie przyłączył się do nas pułkownik Bill Darby z rangersów30. Ucieszyłem się widząc Billa. Przypomniałem sobie, jak słuchałem go, gdy mówił o tym, w jaki sposób zamierza wdrapać się na skaliste ściany nadbrzeżne i uchwycić miejscowość Gela przed nami. Wydawało mi się to wariactwem. Teraz dowiedziałem się, że gdy on z kolei słuchał tego, co myśmy planowali dla spadochroniarzy, również myślał, że byliśmy wariatami. Każdy na swój sposób. Zebraliśmy dywizję w Gela i ruszyliśmy na zachód. Najcięższe walki były już poza nami. Bitwa o Sycylię skończyła się w końcu sierpnia 1943 roku. Wiedzieliśmy, że przeżyliśmy trudne chwile i zaznaliśmy nieco ciężkiej walki, byliśmy jednak mniej pewni tego, czego właściwie dokonaliśmy. Dlatego też po zakończeniu wojny z pewną satysfakcją czytaliśmy niemiecką ocenę tej akcji. Generał Karl Student, który dowodził oddziałami niemieckimi, przeprowadzającymi uderzenie z powietrza na Kretę, przesłuchiwany w październiku 1945 roku w brytyjskim obozie jeńców wojennych, powiedział: Aliancka operacja powietrzno-desantowa na Sycylii była decydująca, pomimo szeroko rozproszonych zrzutów, z czym należy się liczyć przy lądowaniu nocnym. Moim zdaniem, gdyby alianckie siły powietrzno-desantowe nie zablokowały dywizji pancernej „Hermann Göring”, nie pozwalając jej dojść do przyczółka, dywizja ta wrzuciłaby z powrotem do morza pierwsze lądujące oddziały desantu morskiego. Osobiście przypisuję cały sukces alianckiej operacji sycylijskiej opóźnieniu odwodów niemieckich do czasu, zanim nie wylądowały z morza dostateczne siły, by oprzeć się kontratakom naszych broniących się oddziałów. Rozwój doktryny powietrzno-desantowej i prześledzenie go od pomysłu do zastosowania w walce był przeżyciem fascynującym. Było to też otrzeźwiające doświadczenie. Wiele myśli gabinetowych i szkolnych nie odpowiadało praktyce bitewnej. Wyobraźnia hamowana rozwagą wynikającą z praktycznego doświadczenia jest niezwykle ważna w pracy naukowej. W przyszłości równie ważna będzie odwaga powzięcia decyzji dotyczących nowoczesnej broni. Późne podejmowanie decyzji jest luksusem, na który już więcej pozwolić sobie nie możemy. W swym powojennym sprawozdaniu z walk na Sycylii Niemcy mówią o zdobyciu po raz pierwszy bazooki. Została ona wysłana do Niemiec, gdzie ją wypróbowano, wykryto jej wady, poprawiono je i na podstawie ulepszonego modelu rozpoczęto jej produkcję. Gdy w niecały rok później lądowaliśmy w Normandii, spotkaliśmy się z dużą bazooką, mającą około 3,5 cala średnicy. Tymczasem myśmy byli nadal wyekwipowani w małą, mającą 2,36 cala bazookę. Faktycznie piechota nasza była wyposażona w bazookę 2,36 cala jeszcze siedem lat później, w lipcu 1950 roku, w Korei. Meldowała ona, że pociski rakietowe odbijają się od czołgów T-34. Mieliśmy wówczas już od kilku lat w konstrukcji dużą bazookę. Generał Ridgway, który w lecie 1950 roku był zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych, z miejsca przyspieszył produkcję i nowe bazooki wraz z amunicją wysyłano drogą powietrzną wprost z fabryki na pole wałki. Przyczyniły się one, wraz z innymi podjętymi krokami, do utrzymania się 8 armii. Ale opieszałość w podejmowaniu decyzji oraz w badaniach naukowych i procesach konstrukcyjnych, które złożyły się na tego rodzaju sytuację, zdaje się, jest prawie nieodłączna od
30

Rangers - żołnierze amerykańskich oddziałów komandosów (przyp. tłum.).

naszych programów wojskowych, przy tym mam tu na myśli programy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jest wiele przykładów opóźnienia lub niezatwierdzenia broni lub części składowych jej zespołów, ponieważ ludzie, którzy kontrolują stronę finansową, nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć potrzeb żołnierza w polu. Przed opuszczeniem obszaru Morza Śródziemnego mieliśmy jeszcze dokonać lądowania w rejonie Salerno. W czasie kilkutygodniowego wytchnienia, jakie mieliśmy po Salerno, staraliśmy się usunąć defekty, które dały się nam we znaki w noc naszego lądowania na Sycylii. Utworzono małą grupę doświadczalną na lotnisku Comiso na Sycylii. Pracowała ona pod kierownictwem pułkownika Johna Nortona z sił lądowych i pułkownika Joe’go Croucha z lotnictwa. Rozpoczęto od razu prace nad poprawieniem precyzyjności zrzutów spadochroniarzy. Po kilku tygodniach przedstawili oni zalecenia, które przyjęliśmy; technika ta jest stosowana jeszcze dzisiaj. Zorganizowano zespoły zwiadowców, złożone ze starannie dobranych, dobrze wyszkolonych i doświadczonych w boju żołnierzy w celu zrzucenia ich na pole walki znacznie wcześniej przed lądowaniami głównymi. Mieli oni zabierać z sobą pomocnicze środki nawigacyjne dla ułatwienia zadania pilotom samolotów transportujących oddziały. W tym samym mniej więcej czasie lotnictwo sprowadziło pierwsze, jakie widzieliśmy, radarowe urządzenia samolotowe. Odbyłem szereg lotów nad Morzem Śródziemnym w celu zorientowania się w ich działaniu i byłem zachwycony perspektywą udoskonalenia nawigacji, jaką dawały one naszym pilotom. Problem broni przeciwpancernej był znacznie trudniejszy. Jedyna skuteczna broń już istniejąca była bardzo ciężka, tak ciężka, że musiała być transportowana na pole walki przez szybowce. Ponieważ zaś wszystkie nasze działania bojowe były z konieczności przeprowadzane pod osłoną ciemności, musieliśmy rozwinąć technikę lądowania nocnego dla pilotów szybowcowych. Korzystając z doświadczeń zawartych w sprawozdaniach z ćwiczeń w zakresie lądowania nocnego w Stanach Zjednoczonych, zorganizowaliśmy jednostkę eksperymentalną na Sycylii. Po kilku tygodniach pracy urządziliśmy pokaz naszego systemu. Starsi oficerowie wojsk powietrzno-desantowych i lotnictwa transportującego oddziały przylecieli tu z Afryki i Włoch, by zapoznać się z nim. Na nieszczęście - nie zdałem sobie z tego wówczas sprawy - użyto tej nocy do pokazu pilotów zastępczych i wobec tego udało się nam wykazać, że wykonanie tej operacji w nocy jest całkowicie niemożliwe. Szybowce zostały rozrzucone wokół, lądując na pobliskich wzgórzach i domach wiejskich, przy czym większość z nich była poważnie uszkodzona, na szczęście jednak mało pilotów odniosło obrażenia. Równocześnie wiele uwagi poświęcaliśmy nowym metodom dowodzenia w okresie bezpośrednio po wylądowaniu, proponując nowy typ rozkazodawstwa i prostsze sposoby reorganizacji oddziałów; wszystko to robione było w celu przygotowania się do nieuniknionego lądowania następnego, gdziekolwiek miałoby się ono odbyć. Miało ono nastąpić w sześć miesięcy później w Normandii.

Rozdział IV Od Normandii do Berlina
„To, co się nie uda, zostanie poczytane za błąd generała, chociaż robi on wszystko, co tylko jest w mocy człowieka”» Coriolanus

„Jeśli Niemcy rozpaczają, nie zasługują na nic lepszego, niż mają. Jeśli rozpaczają, nie będę ich żałował, gdy Bóg ich opuści”. Adolf Hitler (1943)

Normandia miała stanowić pierwszą próbę generalną idei walki powietrzno-desantowej. Trzy dywizje powietrzno-desantowe, tysiąc trzysta samolotów i ponad trzy tysiące szybowców zostało przeznaczonych do tego uderzenia. Po raz pierwszy zaczęliśmy zwracać większą uwagę na przeciwśrodki podjęte przez przeciwnika, który do tej pory miał do czynienia już z wieloma uderzeniami z powietrza i z pewnością musiał rozwinąć nowe środki obrony przeciwko nim. Miałem szczęście uczestniczyć w planowaniu uderzenia w Normandii w charakterze głównego doradcy do spraw powietrzno-desantowych przy Naczelnym Dowódcy. Przybyłem do Londynu w listopadzie 1943 roku i zabrałem się do pracy ze sztabem COSSAC31. W kilka lat później w Airborne Warfare opisałem problemy zbliżającej się walki, tak jak je wówczas widzieliśmy. Operacje powietrzno-desantowe... są dla dowódców i sztabów obu stron walczących nadzwyczaj subtelną próbą zdolności i pomysłowości. Przypuszczalny obszar operacji jest rozległy i zwykle obejmuje wiele tysięcy mil kwadratowych. Cele desantu powietrznego mogą być odległe o setki mil od lotnisk, z których wyruszają oddziały, niemniej mogą zostać zaatakowane w ciągu kilku minut lub kilku godzin. Dowódca, który zamierza wykonać uderzenie, rozmieszcza swe samoloty przeznaczone do transportu oddziałów i przesuwa swe oddziały powietrzno-desantowe jak najściślej według planu pozornego dla wprowadzenia przeciwnika w błąd co do rzeczywistego planu uderzenia. Z drugiej strony, broniący się przeciwnik raz kryje swe oddziały, to znów je pokazuje, przesuwa je w jedną, to znów w drugą stronę. Przygotowuje on przeszkody przeciwko desantowi powietrznemu, by unicestwić atakujących; przygotowuje również bezwartościowe, lecz groźnie wyglądające urządzenia pozorne, by odstraszyć nimi wroga. Rejony dogodne do lądowania przeciwnik uniedostępnia całkowicie za pomocą biernych środków obrony przeciwko desantowi powietrznemu, podczas gdy inne, równie dobre lub lepsze, pozostawia nietknięte w celu zwabienia uderzających oddziałów powietrznodesantowych w celowo urządzone i bronione pułapki, gdzie mogą być one zniszczone przez dobrze ukrytą broń. Tak więc w tego rodzaju sytuacjach istnieją dwie okoliczności, które sprawiają, że walka powietrzno-desantowa, w jej szerszym znaczeniu, różni się wyraźnie od innych typów walki. Po pierwsze, obrońca może przygotować czynne i bierne środki obrony przed atakiem z powietrza ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem, że nie zostaną one wykryte. Po drugie, rozpoczęte uderzenie powietrzno-desantowe nie może być wsparte bezpośrednio, jego kierunek nie może ulec zmianie, a nawet nie można mu przyjść z pomocą. Bitwa, gdy ostatecznie do niej dojdzie, jest wielką niewiadomą. Byliśmy stale zaabsorbowani trzema rzeczami - planem, przeciwnikiem i naszymi środkami. Kontrola nad tymi ostatnimi nie znajdowała się w naszych rękach i musieliśmy polegać na środkach wysłanych nam ze Stanów Zjednoczonych i z obszaru Morza Śródziemnego. Dyskusje nad projektowanym planem ujawniły po raz pierwszy bezprzykładną, a jednak wspólną każdemu nowemu pomysłowi sytuację. Zaczęliśmy spotykać się teraz z takim entuzjazmem, jeśli idzie o operacje powietrzno-desantowe, i to ze źródeł dotąd zgoła sceptycznych, że musieliśmy
31

Chief of Staff Supreme Allied Command - Szef Sztabu Naczelnego Dowództwa Alianckiego (przyp. tłum.).

przestrzegać je przed ryzykiem związanym z tym typem walki. Pamiętam rozmowę z pewnym starszym oficerem, który słysząc referat omawiający treść jednego z planów, powiedział do mnie: „Ale człowieku, to wygląda tak, jak gdyby ktoś wysłał Michała Anioła do malowania stodoły. Po cóż przeprowadzać zrzuty tak blisko plaż? Wedrzyjcie się głębiej - do diabła, idźcie do Paryża”. Ekipa sztabowa Pentagonu rzeczywiście wysunęła propozycję, byśmy dokonali lądowania w rejonie Bramy Orleańskiej niedaleko od Paryża. Co, u licha, myśleli oni o tym, czym będziemy walczyli z dywizjami pancernymi, Bogu tylko wiadomo. Niemniej dość często obserwowałem to interesujące zjawisko, że najbardziej niechętni nowej idei zwykle pierwsi wrzeszczą „guzdrała” po tym, gdy idea okazała się słuszna. Jeden z pisarzy ujął to następująco: „Gdy okazuje się, że nowa myśl znajduje przychylność władz i że przystąpienie do niej prawdopodobnie będzie poczytane za zasługę, neofici szybko się pojawiają; i właśnie oni, jak neofici nowej religii, zapominając o swym poprzednim szyderstwie i sprzeciwie, stają się wkrótce bardziej fanatyczni od tych, którzy tę ideę wypracowali”32. Proponowane nam plany oscylowały w granicach od wyrzucenia małych grup spadochroniarzy na wszystkie rejony stanowisk broni znajdujących się na wybrzeżu do wdarcia głębokiego na setki mil. Ostatecznie zatrzymaliśmy się na prostym, lecz skutecznym planie użycia dywizji brytyjskiej na skrajnym lewym skrzydle dla zdobycia przepraw na rzece Orne i dywizji amerykańskich do: a) uchwycenia dróg wiodących nasypami z plaż w głąb lądu i b) zablokowania ruchu posiłków niemieckich ku plażom. Wiedząc, jak bliscy klęski byliśmy na Sycylii, i zdając sobie sprawę, że osobiście będę brał udział w lądowaniu z powietrza w Normandii, prawdopodobnie silniej brałem do serca oczekującą nas walkę niż większość sztabu w Londynie. Studiowałem przeciwnika z drobiazgową dokładnością i ślęczałem nad zdjęciami lotniczymi. Nieprzyjaciel dawał nam wiele do myślenia. Zaledwie nasz ostateczny plan został naszkicowany, gdy przeciwśrodki zaczęły pojawiać się na zdjęciach. „Rommelspargel” (szparagi Rommla) zaczęły wyrastać w ciągu nocy w wielu z projektowanych rejonów lądowania. Były to słupy około sześciu do dwunastu cali średnicy i ośmiu do dwunastu stóp długości, wkopane na stopę lub dwie w ziemię i rozmieszczone w odległości około siedemdziesięciu pięciu do stu stóp od siebie. Wkrótce zaczęły się również pojawiać ulepszenia; słupy zostały połączone drutem, później wyglądało na to, że do drutów zostały przytwierdzone miny. Wokół niektórych z projektowanych rejonów zrzutów zaczęły pojawiać się stanowiska karabinów maszynowych oraz zostały oczyszczone pola ostrzału. Wiele zdjęć ujawniało nam dokładne położenie dowództw niemieckich oraz porozrzucanych składów amunicji i materiałów pędnych. Prowadziliśmy intensywne szkolenie. W tym czasie otrzymaliśmy dwa świeże pułki spadochronowe bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Były one pełne entuzjazmu, a ich młodsi oficerowie przepełnieni energią i duchem zaczepnym. Problemem jednak było, jak przygotować ich moralnie i fizycznie do szoku, jaki ich oczekiwał. Młodzież amerykańska jest tak odległa od praktyki walki, że myśli o niej kategoriami zawodów sportowych i traktuje ją jak sport. Młodym Amerykanom trzeba nieledwie widoku przyjaciela zabitego przez przeciwnika, by zdali sobie sprawę, że to samo może się przytrafić każdemu z nich. Ich wytrzymałość fizyczna i odwaga osobista była na wysokim poziomie, lecz umiejętność zimnego, wykalkulowanego skradania się, jaka cechuje zabójcę, trzeba było dopiero w nich wyrobić. Oficerowie musieli nauczyć się ponadto jasnego myślenia i odwagi podejmowania decyzji w czasie działań wymagających od nich wielkiego wysiłku fizycznego; można było przyjąć z góry, że odwagi fizycznej im nie brak.

32

General G. M. Lindsay, The War on the Civil and Military Fronts.

Korzystając z mego doświadczenia zdobytego na Sycylii, prowadziłem szkolenie metodą, którą od tej pory często stosowałem. Wszystkie ćwiczenia, w których wymagane były decyzje, poprzedzano długą i wyczerpującą próbą fizyczną; był to zwykle całonocny marsz w pełnym rynsztunku bojowym na odległość około osiemnastu do dwudziestu mil. Następnie, gdy ludzie oczekiwali wypoczynku, stawiano ich w trudnych sytuacjach bojowych. Po całodziennych ćwiczeniach, gdy byli zmęczeni i głodni, zarządzano marsz nocny. Po kilku godzinach marszu, około północy zarządzano postój i rozbicie biwaku w przewidywaniu wypoczynku nocnego. Po godzinie snu, wystarczającego akurat do pozbawienia ich orientacji co do wydarzeń i otoczenia, dowódcy jednostek byli nagle budzeni i otrzymywali serię rozkazów wymagających natychmiastowego marszu. Maszerowali do świtu, kiedy to znów podawano im nową sytuację i zwykle ostateczny rozkaz do uderzenia. Jednocześnie przeprowadzano dzienną inspekcję ich biwaku dla sprawdzenia, czy nie pogubili ekwipunku itd. Było to szkolenie wymagające od żołnierzy i oficerów dużego wysiłku; przy tej okazji miałem możność dobrego ich poznania, oni zaś poznali lepiej samych siebie. W czasie tego rodzaju ćwiczeń używaliśmy nieprzyjacielskiego umundurowania i broni oraz dość szczodrze ostrej amunicji. Jednak nawet w ten sposób przeprowadzone ćwiczenia rzadko były na tyle wyczerpujące, by móc je porównać do szoku prawdziwej walki, spadochroniarz bowiem na nieszczęście doznaje pełnego szoku raczej w ciągu kilku chwil niż w czasie stopniowego zbliżania się do walki piechotą, jak to ma często miejsce w innych rodzajach wojsk. Gdy w Anglii nastała wiosna i nasze szkolenie przybrało na intensywności, zaczęliśmy dowiadywać się o czymś zupełnie nowym - o broni V. Zwołano konferencję wyższych dowódców w Londynie, na której podano im wszystkie posiadane w tej sprawie informacje. Nie było tego wiele. Wiedzieliśmy, że przeciwnik miał nową, dalekiego zasięgu, ponaddźwiękową rakietę, zaopatrzoną w dużą i o wielkiej sile wybuchowej głowicę bojową, oraz że rakieta ta mogła być użyta do ostrzeliwania obszaru, w którym były zakwaterowane nasze oddziały. Przynajmniej tak zrozumieliśmy, że mogła być w tym celu użyta, ale środki, jakie przedsiębraliśmy, były z konieczności bierne. Na wypadek bombardowania rakietami planowaliśmy rozproszenie naszych oddziałów w okopach. W istocie Brytyjczycy śledzili już od pewnego czasu niemiecki program rakietowy. Major Duncan Sandys, przewodniczący komitetu zajmującego się poszukiwaniem środków przeciwko bombie latającej, na wiosnę 1943 roku zaczął przynaglać, by przeprowadzono dodatkowe rozpoznanie fotograficzne rejonu Peenemünde, niemieckiego ośrodka, w którym prowadzono studia nad pociskami rakietowymi. Jego wysiłki zostały nagrodzone, bowiem osiemnastego czerwca 1943 roku fotografia ukazała w pewnym miejscu wysmukłe przedmioty, z których wywnioskował on, że są to rakiety bardzo dużego zasięgu. Major Sandys miał wiele trudności, by przekonać RAF, ostatecznie jednak, po wielu dyskusjach, tego lata dokonano pierwszego ataku powietrznego na Peenemünde. Wówczas Niemcy przenieśli swe strzelania próbne do Polski. Tu polski ruch oporu zaczął współdziałać z Brytyjczykami. Pierwszy pocisk V-2 został wystrzelony w styczniu 1944 roku. Polacy donieśli Brytyjczykom, że zniszczył on kilka chat w odległości blisko dwustu mil od miejscowości Blizna33. Nie wszystkie pociski V-2 były wystrzelone zupełnie pomyślnie i wiele z nich detonowało na odległościach nie większych niż pięćdziesiąt do sześćdziesięciu mil od miejsca wyrzucenia. Chociaż Niemcy starali się odnaleźć wszystkie odłamki, polski ruch oporu wiele z nich zebrał. Pewien oficer brytyjski, który osobiście zajmował się tym problemem, przedstawia to w sposób następujący: ...od czasu do czasu zdobywano zasadnicze części, takie jak turbokompresory, zbiorniki paliwa, łańcuchy sterowe i wyposażenie elektryczne. Później „rozrzut” stał się mniejszy, wynosząc nie więcej niż dziesięć mil. Było to bardzo pożyteczne dla Niemców i w równym

33

Obóz ćwiczeń SS Blizna-Pustków pod Mielcem (przyp. red.).

stopniu złe dla Polaków, którzy mogliby w tych okolicznościach zupełnie dobrze zaprzestać nierównej walki, co byłoby zupełnie usprawiedliwione. Ale ich cierpliwość, zręczność i odwaga zostały nagrodzone. Jedna z rakiet spadła na brzegu rzeki Bug i nie eksplodowała. Było to w pobliżu wsi Sarnaki, gdzie działała komórka ruchu oporu. Ludzie ci przybyli na czas na miejsce i stoczyli pocisk w wodę, a następnie za pomocą różnych pomysłów, takich jak pojenie bydła w rzece powyżej miejsca, gdzie znajdował się pocisk V-2, zmącili wodę tak, że niemieckie grupy poszukujące nie znalazły pocisku. Tejże nocy Polacy wyłowili go z wody i w wielkiej tajemnicy rozebrali, usuwając najważniejsze jego części. Odleciały one później do Anglii samolotem DC-3, który wylądował w nocy na miejscu umówionym z polskim ruchem oporu34. W międzyczasie Niemcy rozpoczęli histeryczne ostrzeliwanie Anglii pociskami V-1. Poprzedzili tę akcję wykonaniem starannie opracowanego programu budowy wyrzutni, tak że do grudnia 1943 roku około stu wyrzutni znajdowało się w zaawansowanym stadium budowy. 20 grudnia alianckie siły powietrzne przystąpiły do generalnego ataku na wyrzutnie i do kwietnia 1944 roku prawie wszystkie z nich zostały poważnie uszkodzone lub całkowicie zniszczone. Niemcy wynaleźli wówczas zespół ruchomy, łatwy do transportu i trudny do wykrycia. Nie wiedzieliśmy tego wówczas, ale mieli oni gorącą dyskusję wewnętrzną pomiędzy swymi naukowcami, lotnikami i wojskowymi z armii lądowej. Dr von Braun opowiedział tę historię, składając 17 grudnia 1957 roku swe oświadczenie przed komisją Senatu Stanów Zjednoczonych. Mr. Weisl: Doktorze von Braun, zechce Pan powiedzieć komisji, jakie nauki zostały wyciągnięte z operacji V-2. Mam na myśli w tej chwili ruchliwość, kierowanie oraz inne tego rodzaju nauki, które można obecnie zastosować do produkcji i użycia pocisków rakietowych. Dr von Braun: Sir, gdy zostało postanowione oddanie pocisku V-2 do użytku wojskowego, był on jeszcze pełen „pluskiew”, jak mawialiśmy o defektach, my, pracownicy w dziedzinie rakietowej. Była to absolutnie nowa broń, absolutnie nowa technika. Byliśmy zdania, w szczególności inżynierowie i naukowcy w Peenemünde, w których imieniu zabierałem wówczas głos jako dyrektor techniczny, że broń tę można szybko oddać do użytku pod warunkiem zastosowania nieruchomych baz. Tak więc obstawaliśmy przy mniej więcej laboratoryjnym typie. Pociski miały być podwożone do wyrzutni na kilka minut przed wyrzuceniem. W tym czasie wojskowi mówili nam ustawicznie, że budowanie i obsługiwanie tego rodzaju „kojców” betonowych, tego rodzaju urządzeń stałych jest przedsięwzięciem beznadziejnym ze względu na bezwzględną przewagę lotniczą aliantów w tym obszarze. Tak więc wojskowi obstawali przy ruchliwości, podczas gdy ja wraz z mymi kolegamitechnikami nie widzieliśmy możliwości, by w tym stadium rozwoju pocisku V-2 można było nadać mu tę ruchliwość. Ostatecznie osiągnięto kompromis. Kilka z tych „kojców” było faktycznie budowanych, podczas gdy my kontynuowaliśmy prace nad koncepcją ruchową. Wynik ostateczny był taki, że wszystkie „kojce” zostały całkowicie zniszczone, zanim w ogóle zaczęły funkcjonować, a równocześnie żaden pocisk V-2 nie został zniszczony na wyrzutni ruchomej - i to pomimo że na tym obszarze lotnictwo Stanów Zjednoczonych, oczywiście wraz z RAF-em, miało przewagę 30 do 1. Mr. Weisl: Innymi słowy RAF i lotnictwo amerykańskie zniszczyło wyrzutnie statyczne, ale większość wyrzutni ruchomych zachowała się? Dr von Braun: Wszystkie.
34

Mówi o tym główny marszałek lotnictwa sir Philip Joubert w swej doskonałej książce pt. Rocket.

Mr. Weisl: Żadna nie została zniszczona? Dr von Braun: Tak. Pewna ilość pocisków V-2 została zniszczona podczas transportu na drogach i w pociągach; nie zanotowano jednak ani jednego wypadku, by jakiś pocisk V-2 został zniszczony na ruchomej wyrzutni i wydaje mi się, że z pociskami V-1 było zupełnie talk samo. Mr. Weisl: Z pańskiego doświadczenia przy nadzorowaniu pracy nad pociskami rakietowymi „Redstone” i „Jupiter”, jak zrozumiałem, zgadza się Pan z generałem Gavinem, by były one ruchliwe? Dr von Braun: Tak. Mr. Weisl: I ruchliwość powinna być podstawową tezą przy użyciu tych broni? Dr von Braun: Tak, sir. Jestem co do tego przekonany. W wypadku pocisku balistycznego „Redstone” osiągnęliśmy całkowitą ruchliwość, nie tylko zdolność poruszania się, lecz ruchliwość, prawdziwą ruchliwość. Przy pocisku „Jupiter” tego rodzaju ruchliwość może być nawet łatwiej uzyskana niż przy pocisku „Redstone”, gdyż ciężar próżnego „Jupitera” jest mniejszy. „Jupiter” jest krótszy i lżejszy od „Redstone’a” (zasięg pocisku „Redstone” wynosi 200 mil, „Jupitera” zaś 1500 mil)35. Ćwiczenia przygotowawcze do operacji w Normandii trwały nadal i ostateczna próba generalna została przeprowadzona w maju 1944 roku, w nocy w warunkach zbliżonych do tych, jakie przewidywaliśmy w dniu „D”. Start odbył się normalnie, gdy jednak gros dywizji znalazło się w powietrzu, stwierdziliśmy, że nie możemy przeprowadzić lądowania. Nadciągnęła mgła i zła pogoda, tak że nie można było umiejscowić rejonów zrzutów, a samoloty transportujące oddziały nie mogły lecieć w zwartych formacjach. Dokonano kilku zrzutów, lecz większość oddziałów musiała wylądować w samolotach na lotniskach rozrzuconych po całej Anglii. Dokonane zrzuty kilku jednostek, w połączeniu z wielomiesięcznym intensywnym szkoleniem, które mieliśmy poza sobą, były uważane za wystarczające do wykonania zadania stojącego przed nami i żadnych dodatkowych prób nie usiłowano już przeprowadzić. Śledziliśmy w dalszym ciągu niemieckie przygotowania obronne i ku naszemu zaskoczeniu stwierdziliśmy, że w końcu maja jedna dywizja niemiecka została skierowana dokładnie do tego rejonu, w którym mieliśmy lądować. Fakt ten w połączeniu z rozmieszczeniem „Rommelspargel” sprawił, że wielu z nas podejrzewało, iż Niemcy znają dokładnie nasze plany. Wobec tego plany zostały zmienione, a strefy zrzutów przesunęliśmy o kilka mil na wschód. Przypominając sobie skutki propagandy niemieckiej na Sycylii, zgłosiłem się do szefa wojny psychologicznej w kwaterze głównej Eisenhowera, nalegając, by kazał wydrukować ł zrzucić ulotki przeznaczone dla Francuzów w celu przeciwdziałania propagandzie niemieckiej. Po pewnej dyskusji przekonał mnie on, że akcja ta zwróciłaby się przeciwko nam jak bumerang. Niemcy mogli bowiem użyć tych ulotek przeciwko nam, zmieniając jedynie niektóre sformułowania, tak że myśl została zarzucona. W początku czerwca przygotowania zostały zakończone, zrobiliśmy wszystko, co tylko było w naszej mocy. Przewidywane ataki pociskami V na rejony rozmieszczenia oddziałów nie nastąpiły, oddziały zostały przeszkolone, a następnie rozmieszczono je na biwakach wokół lotnisk, wydano amunicję, mapy i rozkazy; byliśmy gotowi do odlotu. Niepokoiły mnie w dalszym ciągu czołgi, braliśmy jednak z sobą dwanaście dział przeciwpancernych na szybowcach, które miały dokonać próby wylądowania razem z nami w nocy. Pomogą nam one.

35

Dochodzenie w sprawie programu satelitów i pocisków rakietowych. Przesłuchania przed Podkomisją do Badania Sprawy Przygotowań, wyłonioną przez Komisję do Spraw Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych 85 Kongresu.

Noc z 5 na 6 czerwca była dogodna do przeprowadzenia operacji i chociaż nurtowały nas pewne obawy spowodowane możliwością silnych wiatrów, dla tych z nas, którzy byli na Sycylii, miało to niewielkie znaczenie. Odloty odbywały się normalnie i wszystko szło dobrze, dopóki nie weszliśmy w ławicę gęstej mgły zaraz po osiągnięciu wybrzeża Francji. Leciałem w samolocie prowadzącym jako dowódca specjalnego zgrupowania taktycznego, złożonego z trzech pułków spadochronowych, i gdy obejrzałem się, widok był jak najbardziej pokrzepiający. W pewnej chwili, jak to często zdarza się w walce, zdawało się, że wszystko zaczęło się psuć. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieniło i nie można było dostrzec ani jednego samolotu. Od chwili przelotu nad wybrzeżem Francji zostało nam dwanaście minut, w ciągu których musieliśmy powziąć decyzję lądowania; po przekroczeniu tej ostatecznej granicy czasu przelecielibyśmy cały półwysep Cherbourg i znaleźlibyśmy się ponownie nad oceanem. Po ośmiu minutach jednak mgła zaczęła się rozpraszać, ogień artylerii przeciwlotniczej i broni lekkiej wzmógł się, zielone światło zapaliło się i, rzuciwszy ostatnie, jakże cenne spojrzenie na układ terenu pod nami, wyskoczyliśmy. To, co nastąpiło, chociaż pod wieloma względami robiło wrażenie domu wariatów, było znacznie lepsze niż na Sycylii, i do świtu miałem pod swym dowództwem około 125 żołnierzy. Udało mi się odzyskać kontrolę nad dalszymi jednostkami i dotrzeć w pobliże naszego pierwszego przedmiotu, a pod koniec pierwszego dnia walki generał Matt Ridgway połączył się ze mną przy wiadukcie kolejowym, znajdującym się w odległości około pięciu mil na zachód od miasta Ste-Mère-Église. „Jim - powiedział do mnie - jak idą sprawy?” „Myślę, że dobrze - odparłem - stoczyliśmy bardzo ciężką walkę i straciłem paru dowódców batalionów oraz sporo żołnierzy. Nie zdołaliśmy, co prawda, opanować naszego pierwszego przedmiotu (most na rzece Merderet), lecz trzymamy się. Czołgi w rejonie mostu dają się nam we znaki”. „No - rzekł - doszły mnie pogłoski, że lądowanie desantu morskiego nie rozpoczęło się według programu ze względu na pogodę. Możemy mieć ciężkie chwile z tego powodu”. Po przedyskutowaniu tej sprawy postanowiliśmy, o ile to będzie możliwe, nie dopuścić, by pogłoska ta dotarła do oddziałów i zrobić, co tylko się da. Na szczęście lądowanie odbyło się według programu, dostarczając ciężkiego wyposażenia, którego tak bardzo potrzebowaliśmy. Wkrótce uderzyliśmy przez rzekę Merderet, opanowując pozycje niemieckie. Zdobyliśmy wówczas pierwszą dużą bazookę. Była ona dokładnie taka sama jak nasza, z wyjątkiem tego, że wyglądała na dwukrotnie większą. Znalazłem także skrzynki z przedmiotami podobnymi do rakiet i z wypisaną na nich nazwą „Faustpatrone”. Nie miałem pojęcia, co to jest, i nie mogłem sobie wyobrazić, w jaki sposób można było ich użyć. Wyglądały jak nadmiernie duże niemieckie granaty trzonkowe. Dowiedziałem się później, że stanowiły one nowy typ rakiety, zbudowanej przez Niemców przy zastosowaniu zasady naszej amunicji do bazooki. Po kilku miesiącach zdobyliśmy bardziej udoskonalony typ, zwany panzerfaust. W tłumaczeniu znaczy to „pięść pancerna”. Składała się ona z głowicy, mającej około sześciu cali średnicy, wyrzucanej z niewielkiej rury za pomocą małego ładunku rakietowego. Głowica wystawała z rury jak cebula na końcu łodygi. Później, w czasie walk w Holandii, niemieckie wskazówki użycia zostały przetłumaczone na angielski i rozdane naszym oddziałom. Chwytaliśmy panzerfausty, gdzie tylko i ile tylko mogliśmy, i zabieraliśmy z sobą. Chociaż miały one znacznie mniejszy zasięg niż bazooki, były jednak najlepszą bronią przeciwpancerną spadochroniarza i byliśmy wdzięczni Niemcom za to, że je udoskonalili. Wkrótce stwierdziliśmy, że są one użyteczne również do zwalczania innych celów na bliską odległość. 504 pułk piechoty spadochronowej pułkownika Reubena Tuckera zdobył ich całą ciężarówkę, którą trzymał przy sobie aż do końca wojny.

Po trzydziestu trzech dniach walk w Normandii dywizja została zluzowana. Nie ma już dziś żadnej wątpliwości, że trzy dywizje powietrzno-desantowe przyczyniły się w sposób decydujący do powodzenia całe operacji; cena była jednak wysoka. Z 11 770 żołnierzy 82 dywizji powietrznodesantowej, uczestniczących w bitwie, tylko 6545 powróciło z nami do Anglii. Straty wśród oficerów były szczególnie duże, zwłaszcza zaś w pułkach piechoty, gdzie wahały się od 52 do 63 procent. Ale uderzenie z powietrza powiodło się i zaczęło się wydawać, że możliwości tego rodzaju działań są nieograniczone pod warunkiem otrzymania odpowiedniego transportu powietrznego i dalszego ulepszenia naszych metod. Zaraz po powrocie do Anglii zwróciliśmy się do Stanów Zjednoczonych o pomoc w rozwiązaniu problemów zbiórki i reorganizacji oddziałów bezpośrednio po wylądowaniu. Prośba została skierowana do biura dr. Vannevara Busha, który przysłał dr. Charlesa E. Waringa. Dr Waring współpracował z nami ściśle do końca wojny, udoskonalając podczerwone światła zbiórkowe, reflektory i wyposażenie, aby umożliwić ich użycie przez zespoły zwiadowców. W tym samym czasie studiowaliśmy raporty z przesłuchań ponad tysiąca niemieckich oficerów i szeregowców, z którymi znaleźliśmy się w kontakcie bezpośrednio po wylądowaniu. Chcieliśmy dowiedzieć się, co wiedzieli oni o naszych operacjach powietrzno-desantowych, jakie środki przedsięwzięto, by im przeciwdziałać, oraz jakie były plany przeciwdziałania im w przyszłości. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Niemcy, chociaż nawet pokonaliśmy ich, przygotowali wspaniale swe oddziały do odparcia uderzenia z powietrza. Została wydrukowana i rozdana doskonała broszurka pt. „Co każdy żołnierz wiedzieć powinien o oddziałach powietrzno-desantowych”. Przeprowadzono wiele ćwiczeń w warunkach bardzo realistycznych. Oddziałom wpojono, że winny spodziewać się ze strony spadochroniarzy walki „bez pardonu”, i faktycznie były one na to przygotowane. Wniosek ogólny był taki, że nasze następne uderzenie z powietrza spotka się z twardszym oporem, chyba że w Wehrmachcie zacznie się rozkład. W każdym razie wyglądało, że rozkład ten następuje. Mieliśmy nadzieję „skończyć wojnę w czterdziestym czwartym”. Wydawało się to możliwe do osiągnięcia. W końcu sierpnia Niemcy wycofywali się bez zatrzymania na terytorium Rzeszy i zdawało się, że nic już nie może ich uratować z wyjątkiem chyba naszych własnych błędów. Ze swej strony planowaliśmy lądowanie powietrzno-desantowe w rejonie Tournai w Belgii, później jednak musieliśmy je odwołać w ostatniej chwili, gdyż Niemcy cofali się zbyt szybko. Następnie zaplanowaliśmy lądowanie w rejonie Eindhoven - Nijmegen - Arnhem. Jest ono znane jako operacja „Market-Garden” (ogród warzywny). Operacja „Market-Garden” miała złamać kręgosłup oporu niemieckiego i zakończyć wojnę w 1944 roku. Gdyby się ona udała, 2 armia Montgomery’ego doszłaby do Morza Północnego, odcinając w ten sposób niemieckie zgrupowanie główne i umożliwiając nam wykonanie uderzenia w samo serce Niemiec. Montgomery ujął to w sposób następujący: „Uważałem osobiście, że jedno potężne, gwałtowne uderzenie poprzez Ren i dalej w serce Niemiec, wsparte wszystkimi środkami armii alianckich prawdopodobnie osiągnęłoby wyniki decydujące”. W istocie istniał podstawowy konflikt w strategii. Montgomery uważał, że powinno się przeprowadzić jedno główne uderzenie na północy w celu zdecydowanego wtargnięcia w głąb Niemiec, a na pozostałym froncie przejść do obrony. Generał Eisenhower skłaniał się najbardziej do działań na szerokim froncie, generał Patton zaś chciał wykonać jedno zdecydowane uderzenie na południu, w swym obszarze. Powzięta decyzja była kompromisem. W oparciu o rozmowę, przeprowadzoną przez generała Eisenhowera w dniu 5 września 1944 roku, szef Wojskowego Biura Historycznego podaje: Naczelny Dowódca, dając pierwszeństwo działaniom zaczepnym Montgomery’ego w kierunku północno-wschodnim, uważał również za ważne, by „Patton ruszył znów naprzód, tak byśmy byli iw pełni gotowi do wykonania pierwotnej koncepcji przewidzianej na ostatnią

fazę kampanii”. Uważał on wówczas, że logicznym posunięciem było wykorzystanie w marszu ku terytorium Niemiec wszystkich istniejących linii komunikacyjnych i wyprowadzenie południowego skrzydła sił biorących udział w operacji „Overlord”36 na Ren w rejonie Koblencji. W tym samym czasie siły powietrzno-desantowe miały być użyte do uchwycenia przepraw przez Ren, by umożliwić aliantom wykonanie głębokiego uderzenia na Ruhrę i zagrożenie Berlinowi... Żadnemu z głównych wykonawców Eisenhowera nie podobał się kompromis, lecz ich skargi wówczas nie były tak głośne, jak w późniejszych miesiącach i latach, gdy każdy z nich czuł, że w wyniku tej decyzji zastał pozbawiony zwycięstwa. Patton nazwał to „najdonioślejszym błędem wojny”37. Tak czy inaczej powzięto decyzję umożliwiającą działanie Montgomery’emu, by jednak zadowolić Pattona, pozwolono mu również przeprowadzić operację, ale nie z tak dużym wsparciem jak Montgomery’emu. Pattonowi nie podobało się to. Generał Bradley mówi, że Patton przybył do jego kwatery głównej „rycząc jak bawół”: „Do diabła z Hodgesem i Montym. Wygramy tę przeklętą wojnę, jeśli 3 armia będzie w ruchu”. Operacja została przeprowadzona 17 września 1944 roku. Brytyjska 1 dywizja spadochronowa wylądowała pod Arnhem, amerykańska 82 dywizja powietrzno-desantowa około dwudziestu mil na południe od Nijmegen i 101 dywizja powietrzno-desantowa bardziej na południe, w Eindhoven. 101 dywizja była pierwszą, która się połączyła z wojskami naziemnymi. Walki były dość ciężkie. Brytyjska dywizja gwardii połączyła się z 82 dywizją rankiem 19 września. 21 września wielki most w Nijmegen był w naszych rękach i brytyjskie oddziały pancerne posuwały się w kierunku Arnhem. W tym czasie Niemcy przecięli w kilku miejscach nasz długi i cienki korytarz ciągnący się w tył do Belgii. Na nieszczęście, w dwóch dywizjach powietrzno-desantowych, dwaj oficerowie, jeden amerykański i jeden brytyjski, zabrali z sobą, wbrew regulaminowi, egzemplarze pełnych rozkazów bojowych, które wkrótce wpadły Niemcom w ręce. Skłonny jestem wierzyć, że bez tych informacji, jakie uzyskał przeciwnik, cel operacji zostałby osiągnięty, chociaż marszałkowi Montgomery’emu brakło odpowiednich sił. Alianci doszliby do Morza Północnego i powstałyby warunki do zakończenia wojny w jesieni 1944 roku. Reagując jednak natychmiast i mając w swych rękach informacje dotyczące naszych planów, Niemcy uderzyli silnie poprzez długi korytarz, dochodząc do czołówki powietrznej. Wkrótce impet całego natarcia aliantów został zatrzymany. Mając na ziemi dodatkowy korpus złożony z trzech dywizji lub też jedną dodatkową dywizję powietrzno-desantową w czołówce powietrznej, marszałek Montgomery mógłby osiągnąć swój cel. W tym stanie rzeczy jednak z braku odpowiedniego transportu powietrznego tylko część każdej dywizji odleciała w pierwszym dniu operacji, a zła pogoda zatrzymała transport reszty oddziałów przez okres krytyczny. Tak więc również większa liczba środków transportu powietrznego mogłaby prawdopodobnie przyczynić się w sposób decydujący do sukcesu tej operacji. My, uczestnicy bitwy, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że brakło nam jednej dywizji oraz środków transportu powietrznego. Było oczywiste, że obaj, Montgomery i Patton, wykonywali wysiłek główny, jeden na północy, drugi na południu, żaden z nich nie miał jednak odpowiednich sił i żaden nie odniósł sukcesu. Decyzja tego natarcia utkwiła jakoś w mym umyśle w sposób natrętny, wyraża bowiem ona w skrócie problem dowodzenia w demokracji. Dowodzenie w warunkach demokracji obfituje w kompromisy. Sprawa ta powinna stanowić przedmiot ustawicznej troski wszystkich studiujących sztukę wojenną oraz naszych przyszłych
36

Kryptonim operacji mającej na celu utworzenie frontu na zachodzie Europy, a zapoczątkowanej lądowaniem w Normandii (przyp. tłum.). 37 Kapitan Liddell Hart, How The Allies Let Victory Slip in 1944. „Marine Corps Gazette“, lipiec 1957.

dowódców. W połowie 1944 roku większość naszych decyzji wojskowych podejmowano w oparciu o absolutną pewność, że się one udadzą; wydawało się, że ostateczny sukces jest nieunikniony i nie ma się czego śpieszyć. Postawa ta zdawała się przenikać najniższe szczeble dowodzenia, a śmiałe i zręczne plany taktyczne były rzeczywiście rzadkie. Dawano pierwszeństwo metodycznemu natarciu rozłożonemu na fazy i linie. Przychodziło mi wówczas często na myśl, że ze „Stonewallem” Jacksonem, jako dowódcą taktycznym, załatwiono by się bardzo krótko. Prawdopodobnie zostałby on usunięty za cofanie się lub oddawanie terenu. Nie zapominam o sensacyjnych wyczynach generała Pattona. Potrzebujemy więcej takich ludzi, jak generał Patton. Niemniej innowacje w taktyce stosowanej oraz w sprawach postępowania w walce i dowodzeniu są tak rzadkie, jak nowe pomysły i innowacje w pracy badawczej. Tymczasem nadeszła zima, a pokoju jeszcze nie było. W dniu 17 grudnia 1944 roku pełniłem obowiązki dowódcy VIII korpusu i znajdowałem się z 82 dywizją powietrzno-desantową w Sissonne we Francji. Tego wieczoru otrzymałem rozkaz alarmowy wymarszu na front, gdzie Niemcy osiągnęli nieoczekiwane sukcesy. Po wydaniu rozkazów 82 i 101 dywizji powietrzno-desantowej wyjechałem do Spa w Belgii, by zameldować się u dowódcy 1 armii amerykańskiej. Był nim generał Hodges, którego zastałem w jego biurze około dziesiątej rano. Był tam również jego szef sztabu, generał Bill Kean, wraz z szefem oddziału operacyjnego sztabu armii, generałem Thorsonem. Położenie przeciwnika było, mówiąc jak najoględniej, niejasne, korpus zaś, którym dowodziłem, posuwał się transportem samochodowym ku miejscowości Bastogne, ważnemu węzłowi dróg w Belgii. Powstał problem, co robić z tym korpusem. Stanowił on ostatni nie zaangażowany odwód aliantów. Generał Kean przesunął palcem po mapie i zaproponował Bastogne dla jednej dywizji, a Werbemont dla drugiej. Generał Hodges zaaprobował to. Ponieważ 82 dywizja znajdowała się na czole, rozkazałem jej posuwać się do Werbemont, sam zaś po rozpoznaniu tej miejscowości udałem się dalej do Bastogne. VIII korpus miał swą kwaterę główną w szkole w Bastogne. Panowało tam poważne zamieszanie i duża niepewność co do położenia. VIII korpus zatrzymywał się dopiero i nie miał zbyt wielu informacji do zakomunikowania. Tuż przed zmrokiem przybył do Bastogne dowódca 101 dywizji, generał brygady Anthony McAuliffe, któremu udzieliłem wszystkich informacji, jakimi dysponowałem, a następnie poleciłem mu zorganizować obronę i utrzymać tę miejscowość. Rozkazy, jakie otrzymał, były jasne. Miał trzymać się tutaj, chyba że dostanie inny rozkaz. Jego postawa i dzielna obrona wspaniałej 101 dywizji powietrzno-desantowej należy obecnie do historii. Natychmiast po wydaniu mu rozkazów udałem się na północ do 82 dywizji, a mniej więcej w dwadzieścia cztery godziny potem przybył generał Ridgway, by objąć ponownie dowództwo korpusu. Później nastąpił jeden z najzaciętszych okresów walk w całej wojnie. Pierwsze oznaki wiosny były już w powietrzu, gdy doszliśmy do rzeki Roer. Cieszyło nas niezwykle nadejście wiosny, zima bowiem była mroźna i dała się nam we znaki. Nasze straty były ciężkie, a walka czasami bardzo trudna. Z nadejściem wiosny rozeszły się pogłoski o ofensywie wiosennej. Starzy żołnierze nie mówili już o zakończeniu wojny teraz lub później, a jeśli był jakiś ulubiony slogan, to brzmiał on: „Pozostań z całą skórą, a będziesz w czterdziestym piątym górą”. Pamiętam uwagę pewnego starszego oficera brytyjskiego na odprawie, w której brałem również udział. On sam i większość żołnierzy jego oddziałów byli to starzy weterani z okresu walk na pustyni. W tym czasie, gdy odbywała się nasza odprawa, zaplanowane przez niego z wielką skrupulatnością natarcie nie robiło absolutnie żadnych postępów. Mówiąc o tym, wyraził się marząco: „Ach, gdybym tylko miał jedną dobrą, młodą dywizję”. 82 dywizja powietrzno-desantowa została wycofana z frontu i zaczęto czynić przygotowania do następnej operacji powietrzno-desantowej. Miał to być skok na Berlin, przewidziany na zakończenie imprezy. Więc chociaż byliśmy nieco niespokojni o perspektywy nowego lądowania w dzień,

wiedzieliśmy jednak, że będzie to ostatnie lądowanie, w każdym bądź razie w Europie. Wydano mapy, przygotowano rozkazy i sprawdzono skrupulatnie wszystkie szczegóły. Miała to być akcja wykonana trzema dywizjami, dwiema amerykańskimi i jedną brytyjską. Sektor amerykański, jak się okazało, był w przybliżeniu ten sam, jaki mieliśmy okupować po zakończeniu wojny. Stanowiła go południowo-zachodnia część miasta z lotniskiem Tempelhof włącznie. Jeszcze raz zabrałem się więc do skrupulatnego studiowania wszystkich posiadanych informacji. Czytałem dzienne streszczenia sprawozdań RAF-u, lotnictwa amerykańskiego i wojsk lądowych. Ilość artylerii przeciwlotniczej, rozwiniętej wokół naszych tras podejścia do miasta, wydawała się mniejsza niż w Holandii w pobliżu Nijmegen. Ocenialiśmy, że damy sobie z nią radę. Było jednak coś innego, co zaczęło pojawiać się w sprawozdaniach z przesłuchiwań pilotów i co mnie zaniepokoiło. Przypominam sobie, że przeczytałem o tym po raz pierwszy w raporcie z przesłuchania pilotów po wykonaniu jednego z lotów przez RAF. Była to historia o czymś, co wydawało się rakietą lub pociskiem rakietowym. Jedno ze streszczeń zawierało fotografię płomienistej, spiralnej drogi jednego z tych przedmiotów w locie. Niektórzy piloci meldowali, że przedmiot ten kierował się ku samolotowi i gdy próbowano wykonać unik, zmieniał jak gdyby kierunek i podążał za samolotem. Robiono wiele przypuszczeń na ten temat, lecz niestety, poza kilkoma meldunkami pilotów, mieliśmy bardzo mało informacji opartych na faktach. Jeśli byłby to samokierujący się pocisk rakietowy, jego użycie w dużych ilościach byłoby dla nas katastrofalne. Nadzieja moja przeto oparta była na tym, że pocisk ten był jeszcze w stadium doświadczalnym i że do czasu projektowanej przez nas operacji berlińskiej przeciwnik nie będzie nim dysponował w dużych ilościach. Wkrótce jednak położono kres naszemu niepokojowi przez odwołanie lądowania z powietrza w Berlinie. Powróciliśmy więc do walki naziemnej. Zostaliśmy umieszczeni na odcinku wzdłuż Renu w pobliżu Kolonii. Był to rejon spokojny z wyjątkiem odcinka 504 pułku piechoty spadochronowej pułkownika Tuckera, który przeprawił się przez rzekę i przez krótki czas walczył bardzo ciężko w pobliżu małego miasteczka Hitdorf. Pod koniec kwietnia byliśmy znów w marszu, tym razem w kierunku Łaby, daleko na północy, w pasie działania 2 armii brytyjskiej. Wkrótce mieliśmy spotkać się z wojskami rosyjskimi, które w tym czasie prowadziły gwałtowne natarcie w północnych Niemczech. Z wielu względów będę zawsze pamiętał spotkanie naszych wojsk z rosyjskimi. 82 dywizja powietrzno-desantowa wchodziła w skład 2 armii brytyjskiej. Dowódcą armii był wtedy generał Miles Dempsey, wybitny, a równocześnie spokojny i zdolny, skromny typ oficera brytyjskiego, który, moim zdaniem, był jednym z największych żołnierzy tej wojny. 82 dywizja powietrzno-desantowa była rozciągnięta prawie na kilkaset mil w kolumnach samochodowych na drogach idących z Kolonii. Czoło jej znajdowało się tuż poniżej Hamburga w pobliżu miasta Bleckede na Łabie. Wprost na północ w odległości około sześćdziesięciu mil było Morze Bałtyckie. Rozpoznałem zawczasu linię Łaby i wydawało mi się, że niemieckie przygotowania na drugim brzegu były większe niż zwykle. Rzeka była bardzo szeroka i płynęła wartko w związku z wiosennym przyborem. Miałem przy sobie około dwóch batalionów piechoty, reszty zaś spodziewałem się w ciągu nocy. Byłoby więc rozsądnie zaczekać z przeprawą co najmniej dwadzieścia cztery godziny. Tymczasem na moje stanowisko dowodzenia przybyli generał Dempsey i generał Ridgway dla omówienia sytuacji. Walczyłem w armii generała Dempseya przez sześć tygodni w Holandii i miałem najwyższy szacunek dla jego rozsądku i zdolności. Generał Dempsey zapytał mnie: „Jim, jak Pan myśli, kiedy będzie Pan mógł się przeprawić? Chciałbym stanąć na przeciwległym brzegu możliwie jak najszybciej”. „Mam z sobą trochę saperów i lekkich łodzi szturmowych oraz około dwóch batalionów piechoty odparłem. - Nie wiem dobrze, co jest na przeciwległym brzegu, lecz wysokie obwałowania wzdłuż

rzeki wydają się przygotowane do obrony, widziałem przy tym sporo okopujących się żołnierzy niemieckich. Chciałbym mieć możność podciągnięcia więcej oddziałów i odroczenia przeprawy na blisko dwadzieścia cztery godziny. Rzeka, jak Pan wie, jest bardzo szeroka i płynie bardzo wartko, tak że przeprawa nie będzie łatwa”. „Wiem - odparł - muszę jednak powiedzieć Panu, że jest sprawą najwyższego znaczenia, byśmy dotarli do Morza Bałtyckiego możliwie jak najszybciej. Musimy trzymać Rosjan z dala od Danii. Dam Panu batalion «Bawołów» («Bawoły» były to czołgi-amfibie, lekko opancerzone i dobrze przystosowane do forsowania rzek). Wesprę Pana wszystkim, co tylko mamy, lecz przeprawa musi odbyć się możliwie najszybciej”. Przedyskutowałem krótko sprawę z generałem Ridgwayem, który zapewnił mi wsparcie elementami amerykańskiej 8 dywizji piechoty, znajdującej się w pobliżu i przygotowującej się także do przeprawy. Rozmowa z generałem Dempseyem nauczyła mnie dużo. W armii Stanów Zjednoczonych jesteśmy wychowani, by nie prowadzić działań wojskowych pod kątem widzenia celów politycznych. Słyszałem i czytałem o brytyjskim uczuleniu na aspekty polityczne prowadzonych przez nich walk zbrojnych, pierwszy raz jednak spotkałem się z tym osobiście. Wywarło to na mnie silne wrażenie i spoglądając wstecz, zdaję sobie sprawę, że powinno było to wywrzeć na mnie wrażenie, gdyż brytyjski punkt widzenia był absolutnie słuszny. Stać bezczynnie tuż obok i naiwnie pozwolić ZSRR zająć Danię byłoby tragiczne w swych skutkach po wojnie. Zgodziłem się na wykonanie przeprawy w ciągu tej nocy. Pierwsze łodzie szturmowe i „Bawoły” zostały spuszczone na wodę około czwartej trzydzieści, godzinę przed świtem. Przeprawiłem się z oddziałami szturmowymi i stwierdziłem, że napotkany opór był slaby. Bagnetami wygrzebywaliśmy Niemców, którzy schronili się na noc. Operacja ta miała jednak dwa niezwykłe aspekty: Po pierwsze, ogień artylerii niemieckiej spadł na nas w większej masie, niż doświadczyłem tego w ciągu całej wojny. Wstrząsnęła ona dosłownie ziemią i okolicznymi budynkami, a wszystko, co można było uczynić, to przytulić się mocniej do ziemi lub schronić się za murem. Po drugie, Niemcy użyli tu po raz pierwszy miny zbliżeniowej, z którą trudno było dać sobie radę. Choć wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co to jest, okazało się później, że była to mina morska o ładunku wybuchowym tak potężnym, iż mogła wyrzucić jeep wysoko w powietrze, zabijając wszystkich znajdujących się w nim ludzi. Nie wybuchała ona, jak inne miny, gdy najechano na nią po raz pierwszy. Mina ta detonowała, tak jak ją nastawiono uprzednio, po przejściu przez nią określonej liczby pojazdów. Ostatecznie nauczyliśmy się je wykrywać i dawać sobie z nimi radę. 82 dywizja powietrzno-desantowa i 8 dywizja piechoty dotarły do Bałtyku, a następnie zawróciły na południe i po dwudziestu czterech godzinach spotkały Rosjan. Spotkanie nasze było raczej przyjazne, lecz nieco chłodne. Z dowódcą radzieckiej dywizji zgodziliśmy się prowizorycznie na dwie linie, na których nasze oddziały będą rozwinięte, pozostawiając między nimi kilometr „ziemi niczyjej”. W następnych tygodniach nasze stosunki z radzieckimi siłami zbrojnymi ociepliły się znacznie. Mieliśmy wiele przyjacielskich obiadów i wizyt wzajemnych. Rosjanie przewieźli mnie w swym czołgu T-34 oraz pokazali mi kilka bardzo pięknie wyglądających oddziałów i wyposażenie przeciwpancerne. My z kolei przeprowadziliśmy mały zrzut spadochroniarzy. Miałem u siebie zawodowego skoczka z lotnictwa cywilnego, Dana Bosta, który otwierał spadochron dopiero na wysokości około stu stóp nad ziemią. Obecny przy tym generał radziecki podszedł doń i ucałował go, zdejmując przy tym jeden ze swych własnych medali i przypinając go do piersi Bosta.

Spotkanie z Rosjanami było jednym z najbardziej interesujących wydarzeń wojny. Bardzo mnie ciekawił brak u nich dużych formacji powietrzno-desantowych i fakt, że nie przeprowadzali oni żadnych operacji powietrzno-desantowych w wielkiej skali. Ponieważ dywizja nasza była spadochronową, przyciągaliśmy sporo gości, którzy mieli wyszkolenie spadochronowe. Omawiałem z Rosjanami dość obszernie operacje powietrzno-desantowe. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, dlaczego nie przeprowadzali oni nigdy operacji powietrzno-desantowych w wielkiej skali - ujawniło się to zupełnie jasno w naszych dyskusjach. Rosjanie nie rozwiązali do tej pory problemów organizacyjnych i wyekwipowania dla jednostek większych od batalionu. Te ostatnie zaś były batalionami partyzanckimi, wyposażonymi jedynie w broń lekką. Rosjanie rozpoczęli wcześnie szkolenie indywidualne spadochroniarzy i pod koniec lat dwudziestych przeprowadzili zrzuty z powietrza w wielkiej skali. Gdy nadeszła jednak wojna, roztrwonili oni szybko swe środki powietrzno-desantowe dla wsparcia oddziałów partyzanckich, które powstrzymywały Niemców. Po tym już nigdy nie zdołali zebrać zawiązku sił powietrzno-desantowych. Mieli oni wielu skoczków indywidualnych i ci, których poznałem, byli pełni entuzjazmu do skoków spadochronowych, lecz łamali sobie głowę nad tym, co czynić, by utworzyć z tego, czym dysponowali, jakąś rozsądną organizację i sprawnie funkcjonujące jednostki bojowe. Byli oni zupełnie szczerzy pod tym względem i wyraźnie interesowało ich bardzo to, czego myśmy dokonali. Od czasu drugiej wojny światowej ich własne możliwości poprawiły się znacznie i Rosjanie mają obecnie kilka dywizji powietrznodesantowych. Moje dyskusje z rosyjskimi oficerami wojsk powietrzno-desantowych uświadomiły mi wyraźnie jeszcze raz podstawowe problemy dotyczące wprowadzenia i rozwijania nowych pomysłów praktycznych. Konieczne są decyzje zawczasu podejmowane. Wymaga to odwagi, gdyż na niewielu, którzy będą podtrzymywali nowy pomysł, przypadają setki takich, którzy będą wykazywali, dlaczego to w ogóle nie może funkcjonować. Co więcej, pomysł jest tylko początkiem. Aby nadawał się do użycia w walce, wymaga jak najpełniejszej pomocy ze strony naszych naukowców i naszego przemysłu, a także obowiązkowego udziału wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W ten sposób możemy wprowadzić innowacje do praktycznego użytku w walce - innowacje, bez których nie będziemy mogli nigdy egzystować jako wolny naród.

Rozdział V Dekada dylematów: 1945-1955
A. Nauki drugiej wojny światowej
Bomba atomowa rzuciła cień na całą myśl wojskową lat 1945-1955. Twierdzenie to dotyczy zwłaszcza początku tej dekady. Wspomnienie Hiroszimy było jeszcze żywe w naszych umysłach, ZSRR zaś nie miał bomby atomowej i nic nie zapowiadało, że będzie ją posiadał w najbliższej przyszłości, a przy tym rewolucja w technice wojskowej spadła na nas zbyt nagle. Myśl wojskowa zdawała się być tą bombą do pewnego stopnia sparaliżowana, a nauki drugiej wojny światowej zostały przez nas bądź zignorowane, bądź też szybko zapomniane. Zdawało się przeważać stanowisko, że po Hiroszimie nadszedł czas, by „wyrzucić wszystkie książki przez okno”. Uważano, że podręczniki wojskowe powinny być napisane na nowo. Mówiono, że niewiele z tego, czego nauczyliśmy się w drugiej wojnie światowej, znajdzie większe zastosowanie w przyszłości. Każdy historyk jednak mógł powiedzieć nam, że jest to niedorzecznością; było bowiem dużo do nauczenia się z drugiej wojny światowej, a przy tym

wiele z tych nauk miało bezpośrednią wartość dla rozwiązania naszych problemów obrony narodowej, które wkrótce miały wejść w stadium krytyczne. W czasie drugiej wojny światowej byliśmy w szczęśliwej sytuacji. Zapewniono nam bowiem tarczę w postaci czasu, przestrzeni i w pewnym stopniu innych elementów; czynniki te osłaniały nas, gdyśmy się przygotowywali. Atlantyk, a później Ocean Spokojny stanowiły niełatwą do przebycia przeszkodę naturalną. W Europie nasi sprzymierzeńcy przyjęli na siebie główny ciężar pierwszego uderzenia i choć cofnęli się pod ciężkimi ciosami, to ostatecznie jednak wytrwali. Brytyjczycy walczyli mężnie w swym kraju, na morzach i w Afryce północnej. Pomimo to, gdy wojna doszła do nas, nie byliśmy gotowi i to nie tylko armia lądowa, lecz także marynarka wojenna, i cały naród. Nie znaczy to, że nie zareagowaliśmy energicznie i zdecydowanie, przeszłość bowiem wskazuje wyraźnie, że uczyniliśmy to; nie byliśmy jednak przygotowani. Na taki stan rzeczy już nigdy nie możemy sobie pozwolić. Naród nasz był zawsze nieskory do obudzenia się z idylli pokoju. Unikanie zagranicznych powikłań było fundamentem naszej polityki i niechętnie wysyłaliśmy własnych synów, by walczyli na obcej ziemi. Z tego też powodu problem przewodnictwa politycznego może być najtrudniejszy, jak zresztą wskazują na to kariery polityczne Woodrowa Wilsona i Franklina D. Roosevelta. Aż do prezydenckiej kampanii wyborczej 1940 roku pan Roosevelt dawał wyborcom obietnicę nieuczestniczenia w wojnach zagranicznych: „Wasi synowie nie zostaną wysłani na żadne obce wojny”, i dalej: „Możecie piętnować jako rozmyślne kłamstwo każde gadanie o wysłaniu armii do Europy”. Nawet Kongres, będący zawsze barometrem postawy ogółu, miał trudności w przeprowadzeniu ustawy o obowiązkowej służbie wojskowej. Ustawa ta przeszła jednym głosem większości pod koniec lata 1941 roku. Pierwsza wojna światowa powinna nauczyć nas, że milionów ludzi nie można powołać pod broń z dnia na dzień i że amerykańska tradycja kresowca porzucającego swój pług, chwytającego za muszkiet i wyruszającego na wojnę jest już od dawna przestarzała. Nasza organizacja wojskowa miała możność w ciągu kilku lat obserwować działanie najnowszych machin wojennych w Europie. Potrzeba było lat na wyszkolenie i zaopatrzenie się w broń i pojazdy niezbędne dla tej nowej formy wojny. Pomimo to, gdy wojna się zaczęła, wiele przedmiotów naszego wyekwipowania było przestarzałych. Jeśli idzie o walkę na lądzie, to od początku do końca wojny nasze czołgi były gorsze pod względem opancerzenia, uzbrojenia i zasięgu. Nasza broń przeciwpancerna i nasze ciężkie karabiny maszynowe były gorsze pod względem jakościowym i mieliśmy ich mniej niż inne armie. Naszym jedynym wkładem w wojnę lądową był jeep, który pod względem użyteczności wojskowej nie miał sobie równego w żadnej armii świata. W tej samej klasie co i jeep znajdował się samolot C-47, który był prawdziwym wołem roboczym wojny, i gdybyśmy go mieli w dostatecznej ilości, mógłby doprowadzić do jej zakończenia jesienią 1944 roku. Pomimo systematycznej reklamy, samolot B-17 nigdy nie stanął na wysokości projektowanych koncepcji. Jeśli idzie o walkę na morzu, to używana przez nas torpeda miała poważne braki i sytuacji tej nie mogliśmy poprawić przed 1943 rokiem. Ze środków, jakimi dysponowaliśmy, najlepszymi były, być może, zasoby ludzkie, zwłaszcza ich jakość. Żołnierz amerykański miał zacięcie do techniki i miał w tym kierunku zdolności, a była to właśnie ostatnia wielka wojna wieku maszynowego. Postawa żołnierza amerykańskiego - jego zdolność przystosowania się i zachowania pogody ducha w niedoli - były, moim zdaniem, jednym z wielkich czynników naszych zwycięstw. W okresie przedwojennym śledziliśmy uważnie rozrastającą się francuską organizację wojskową, do której mieliśmy wielkie zaufanie. Uchodziła ona za największą armię wszystkich czasów, a jej linia Maginota uważana była przez wielu za niezdobytą. W okresie „dziwnej” wojny, pomiędzy uderzeniem na Polskę w 1939 roku i najazdem na Francję w 1940 roku, prasa nasza była zalana przychylnymi

artykułami i zdjęciami. Pamiętam zdjęcie w czasopiśmie „Life” ukazujące niechlujnie wyglądającego żołnierza francuskiego, który pełnił służbę wartowniczą siedząc na stołku, wypytywanego przez równie zaniedbanego generała brygady. Nagłówek podkreślał, że jest to wyraźne świadectwo demokratycznego charakteru armii francuskiej. Mieliśmy jednak wkrótce zdać sobie sprawę, że było to nie tyle dowodem demokratyczności, ile wyraźnego braku podstaw dyscypliny, braku, którego tragiczne skutki widzieliśmy, gdy w kilka miesięcy później armia francuska stanęła w obliczu gwałtownego ataku Wehrmachtu. Wbrew powszechnej opinii, Niemcy nie mieli przewagi w siłach ludzkich i czołgach, ani też armia francuska nie została zaskoczona. Francuzi jednak mieli organizację wojskową, która z chwilą zakończenia się pierwszej wojny światowej przestała myśleć i która zakładała, że model wojny nie ulegnie zmianie i że wielkie bitwy stoczone we Francji w przeszłości powtórzą się w przyszłości. Linia Maginota była wyrazem tego stanu myślowego. W 1953 roku w Strasburgu rozmawiałem na ten temat z pewnym oficerem francuskim, który dopiero co napisał artykuł „Czy beton nas zawiódł?” Dowodził on, że nie, i oczywiście beton ich nie zawiódł. Zawiódł ich własny sposób myślenia. Paryskie czasopismo „Match” w 1950 roku ujęło to w sposób następujący: Dla niektórych Francuzów bolesne jest przyznanie się, że zostali pobici głównie w dziedzinie intelektualnej. Woleliby oni przypisać swą klęskę narodową sprzed dziesięciu lat przewadze siły fizycznej. Gotowi są nawet przyznać, że Francja została osłabiona przez zły system polityczny i prawie z zadowoleniem przypisują to nasieniu zdrady zasianemu zręcznie przez nazizm na ziemi francuskiej. Ale przyznanie się, że głupota była przyczyną klęski, że słynna żywość umysłu francuskiego zanikła, że francuska „elita” wojskowa nie była w stanie zrozumieć zmieniającej się formy wojny i stosownie do tego stworzyć nowej doktryny wojennej, raniło głęboko dumę narodową, Przed rokiem 1940 we francuskich szkołach wojskowych było zasadą i prawie obrzędem odwoływanie się przy każdej okazji do „nauk wojny” - mając, oczywiście, na myśli wojnę 1914-1918 roku, na którą patrzono tak, jak gdyby to była jedyna wojna w historii. Cały francuski system wojskowy, włącznie z rzeczywiście śmieszną linią Maginota, został zbudowany w myśl tych rzekomych miauk. Ta ślepa uległość względem przeszłości prowadziła armię francuską wprost do klęski. Nic nie jest bardziej niebezpieczne dla narodu, jak uprzednie zwycięstwo38. Prawdziwie wielkim wkładem w zwycięstwo aliantów w drugiej wojnie światowej był wkład naukowców zarówno naszych, jak i naszych sprzymierzeńców. Nie mający precedensu, jeśli idzie o wielkość i zakres, udział nauki przeważył szalę na naszą korzyść. Pierwszym takim osiągnięciem, które przychodzi na myśl, jest radar. Zbudowany przez Brytyjczyków i ulepszony poważnie przez naszą armię lądową i marynarkę wojenną, zwłaszcza zaś przez tę ostatnią, dał nam olbrzymią przewagę w walce. Problem walki z okrętami podwodnymi był jednym z największych, z jakim kiedykolwiek zetknął się nasz naród. Była to początkowo walka na równym poziomie, w której ostatecznie uzyskali przewagę naukowcy aliantów. Rakiety, zapalnik zbliżeniowo-niekontaktowy, nowe typy sprzętu desantowego, udoskonalenie środków łączności, a wreszcie bomba atomowa wszystko to składało się na udział nauki w wojnie. Zrozumienie roli, jaką nauka może odegrać i w gruncie rzeczy musi odegrać, jeśli wolny świat ma się utrzymać, jest jednym z najważniejszych wniosków drugiej wojny światowej. Wreszcie, jaki rodzaj sił zbrojnych przyczynił się najwięcej do wygrania wojny? Moim zdaniem, żaden. Zwycięstwo dały połączone wysiłki wszystkich rodzajów sił zbrojnych i byłoby rzeczą niemożliwą
38

Dlaczego Francja upadla - myśli z ostatniej wojny, „Washington Post”, 12 czerwca 1950.

stwierdzić, że jeden z nich uczynił więcej niż inne. Była to jednak wojna, w której miała zostać poddana próbie koncepcja powstała w okresie międzywojennym, mianowicie, czy siły powietrzne, jako niezależna całość, mogą osiągnąć rozstrzygnięcie. Uzyskanie rzeczowej, obiektywniej odpowiedzi na to pytanie jest bardzo trudne. Jest ono trudne z wielu względów. Po pierwsze, geneza tej idei oparta była na teorii, że „Nic z tego, co się zdarzyło dotychczas w historii wojen, nie może mieć wpływu na akcję powietrzną”. Tezy tej użyto jako podstawy do wysunięcia teorii, że decydującą rolę odegra wyłącznie lotnictwo działające zaczepnie. I ostatecznie nic innego nie będzie miało znaczenia. ...wojna powietrzna nie dopuszcza żadnej obrony, tylko natarcie. Musimy więc pogodzić się z działaniami zaczepnymi, jakie przeciwnik nam narzuci, usiłując równocześnie uruchomić wszystkie nasze środki, by zadać mu ciosy jeszcze cięższe39. Ponadto naród, który rozwinie największą ofensywę powietrzną, zwycięży i jest bardzo prawdopodobne, że zwycięstwo będzie sprawą godzin. Wypowiedź jednego z amerykańskich rzeczników tego punktu widzenia, majora Ala Williamsa, została przytoczona w „Time” z 23 października 1939 roku: Jeśli kwestie sporne pomiędzy Anglią i Francją z jednej strony a Niemcami - z drugiej mają być rozwiązane przy użyciu siły, rozstrzygnięcie, zwycięstwo lub klęska, zostanie osiągnięte w czasie około 72 godzin - krótko mówiąc, drogą prawdziwej wojny powietrznej. „Time” z 1 kwietnia 1940 roku przytoczył z kolei wypowiedź Hermana Göringa: Wystarczy jednego rozkazu, a piekło obruszy się na nieprzyjaciela! Za pomocą jednego szybkiego ciosu zniszczenie przeciwnika będzie całkowite! Przedtem, w 1939 roku, Göring powiedział: „Drżymy z niecierpliwości, by wykazać naszą niezwyciężoność w walce”. Ale w 1941 roku entuzjazm ten jakoś zaczął stygnąć. Wtedy to po raz pierwszy, gdy mówił o obronie, uwidoczniła się „heretycka” nuta: Jako minister lotnictwa Rzeszy upewniłem się osobiście co do środków przedsięwziętych dla osłony Ruhry przed atakiem z powietrza. W przyszłości będę doglądał każdej baterii, gdyż nie chcemy narazić RUHRY nawet na jedną bombę, zrzuconą przez samolot nieprzyjacielski40. Do drugiej wojny światowej Królewskie Powietrzne Siły Zbrojne (Royal Air Force) zorganizowały się już jako samodzielna organizacja wojskowa, a gdy przystąpiliśmy do wojny, lotnictwo wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Air Corps) otrzymało pewien stopień niezależności, po wojnie zaś uzyskało pełną niezależność. W pewnym sensie niezależność ta była związana ze słusznością teorii Douheta. Jeśli bowiem teoria Douheta nie była słuszna i jeśliby lotnicy nie mieli pewnej niezależności operacyjnej i możności podejmowania decyzji w ich własnym środowisku, jakiż byłby powód do tworzenia oddzielnych powietrznych sił zbrojnych? Dlatego też rzecznicy niezależnego lotnictwa od połowy lat trzydziestych starali się udowodnić słuszność rozumowania Douheta. Przeciwnicy zaś byli nieliczni i bierni. Wiele sądów na temat udziału sił powietrznych w wojnie było dalekich od obiektywizmu. Tymczasem w 1945 roku, jak nigdy przedtem potrzebowaliśmy obiektywności i zrozumienia najskuteczniejszego użycia w wojnie samolotu, był to bowiem rok narodzin bomby atomowej.

39 40

Giulio Douhet, The Command of the Air. Time, 28 lipiec 1941.

Pojawienie się bomby atomowej zdawało się w pełni potwierdzać słuszność doktryny lotniczej Giulio Douheta. Pojawiła się bowiem broń, pozwalająca na zadanie absolutnie niszczących uderzeń z powietrza, nie mających precedensu w historii ludzkości. Zwolennicy Douheta wskazywali na lotnictwo strategiczne Stanów Zjednoczonych (Strategic Air Command) i jego osiągnięcia bojowe, jako na nieodparty dowód wyższości koncepcji Douheta. Faktycznie zaś, gdybyśmy mieli wykreślić krzywą przedstawiającą skuteczność tej koncepcji, zobaczylibyśmy, że była ona najsłuszniejsza wówczas, gdy została po raz pierwszy wyłożona - w latach dwudziestych. W tym czasie bowiem nie było w perspektywie skutecznej obrony przed zdecydowanym atakiem samolotów z załogą. Stopniowo jednak prymitywne środki obrony zostały ulepszone. Myśliwce i artyleria przeciwlotnicza sprawiły, że uderzenia ciężkich bombowców były coraz bardziej kosztowne. Luftwaffe miała pierwsza poznać, że w możliwościach sił powietrznych tkwi coś więcej niż energiczne bombardujące działania zaczepne. Brytyjczycy przewidzieli wartość myśliwca i w ten sposób największa w świecie bitwa samolotów z załogą, bitwa o Anglię, została przez nich wygrana. Gdy niemieckie dywizje pancerne doszły do kanału La Manche, tym, co stanęło na przeszkodzie w uzyskaniu poszukiwanego przez Niemców rozstrzygnięcia w bitwie lądowej, była siła obronna RAF. Schweinfurt był nowym sprawdzianem. Fabryki w Schweinfurcie produkowały łożyska kulkowe, życiowo ważne dla prowadzonej nadal przez Niemcy wojny. Jesienią 1943 roku dokonaliśmy dwóch wielkich ataków bombowych na Schweinfurt. Jeden z obserwatorów donosił: ...doznaliśmy faktycznie (chociaż nigdy się do tego nie przyznawaliśmy) jednej z większych porażek w wojnie. Z wielu teorii trzeba było zrezygnować. Nawet przy użyciu „Latających Fortec” (samolotów B17) i prawie tak samo potężnych B-24 „Liberatorów” straty okazały się prohibicyjne... ...w ponurej konkluzji U.S. Strategie Bombing Survey (Komisja Oceny Bombardowań Strategicznych Stanów Zjednoczonych) nie ma dowodów, by ataki na przemysł łożysk kulikowych miały jakikolwiek wymierny wpływ na podstawową produkcję wojenną41. Gdy wojna zbliżała się ku końcowi, przedstawiciele Komisji Oceny Bombardowań Strategicznych Stanów Zjednoczonych otrzymali polecenie posuwania się w ślad za idącymi naprzód armiami i ustalenia wyników naszych działań bombardujących. Zebrany przez nich materiał został zamieszczony w ponad dwustu szczegółowych sprawozdaniach. Moim zdaniem, nie cieszyły się one nigdy uznaniem, na jakie zasługiwały. Jednym z najbardziej interesujących aspektów naszej akcji bombardującej było to, że produkcja niemiecka wzrastała w tym samym tempie, co i nasze działania bombardujące, aż do końca 1944 roku - t.j. do czasu, dopóki „armie lądowe nie doprowadziły do końca dzieła, którego samoloty nie zdołały wykonać”42. Nie znaczy to, że siły powietrzne nie przyczyniły się do zwycięstwa. Wręcz przeciwnie, lotnictwo było najważniejszą wyodrębnioną jednostką składową naszej potęgi wojskowej w drugiej wojnie światowej. Bez niego nie moglibyśmy nigdy stanąć twardą stopą na Półwyspie Normandzkim, tak samo zresztą, jak i w Europie południowej. Ale lotnictwo działało najskuteczniej wówczas, gdy stanowiło jeden ze składników naszych sił zbrojnych, a nie jako jednostka niezależna: Zrzucanie olbrzymich ilości materiału wybuchowego bezpośrednio na domostwa ludności cywilnej, fabryki, elektrownie i urządzenia komunikacyjne oraz na przerażonych ludzi, którzy w nich mieszkali lub je obsługiwali, było, być może, najbardziej uderzającą cechą drugiej wojny światowej; spowodowało ono zniszczenia większe i bardziej ponure od tych, jakie

41 42

Walter Millis, Arms and Men. Tamże.

miały miejsce w starożytności, takie zniszczenia, jakich człowiek cywilizowany nie spodziewał się już nigdy oglądać. Ale jeśli był to najokropniejszy i najbardziej dramatyczny wkład maszyny w wojnę, nie miał on jednak w żadnym razie największego znaczenia pod względem wojskowym. Kombinacja czołgu z samolotem taktycznym nadal dominowała na większości teatrów działań wojennych aż do końca43. Dodatkowym czynnikiem godnym uwagi są straty ponoszone przez atakujące samoloty od ognia naziemnej obrony przeciwlotniczej. Straty te, będące pewnym procentem ogólnych strat samolotów biorących udział w akcji, stale wzrastały, osiągając swój punkt szczytowy w Korei. Wraz z pojawieniem się nuklearnego pocisku rakietowego ziemia-powietrze będą one rosły w dalszym ciągu i niewątpliwie uniemożliwią użycie samolotu z załogą przeciwko pociskom balistycznym. Dlatego też bomba atomowa z 1945 roku nie znajduje się na części wznoszącej krzywej skuteczności bojowej samolotu z załogą, gdyż reprezentowała ona nowy rodzaj siły ogniowej i to - jak miała nam to wkrótce wykazać era pocisków balistycznych - zarówno obronną, jak i zaczepną siłę ogniową. Douhet przeżył się, ledwie zdążyła wyschnąć farba drukarska na jego książce w 1923 roku. Prawdziwa nauka wynikająca z zastosowania samolotu w drugiej wojnie światowej sprowadzała się do tego, że podobnie jak inne formy ruchliwości w przeszłości ruchliwość powietrzna jest najużyteczniejsza wówczas, gdy zostanie wykorzystana do przeniesienia człowieka i jego środków walki na obszar decydujący i tam w dalszym ciągu ściśle z nim współpracuje. Gdy nadeszła jesień 1944 roku, setki samolotów bombardujących stało bezczynnie z braku celów, a tymczasem niemieckie siły zbrojne walczyły nadal. Równocześnie zaś nasze własne wojska zostały zatrzymane z braku zaopatrzenia, podczas gdy cały transport powietrzny i wszystkie samoloty myśliwskobombowe, które tylko mogły latać, były zaangażowane w walce. Bezpośrednią konsekwencją braku zrozumienia nauk wynikających z drugiej wojny światowej było rozdzielenie naszych sił powietrznych i sił lądowych właśnie w tym czasie, gdy powinny były być one ściślej zespolone. Jedynie korpus piechoty morskiej zachował scalone siły powietrzne i lądowe. Rozdział wojsk lądowych i lotnictwa okazał się bardzo kosztowny, jak dowiodła nam tego wojna w Korei. Obecnie, z opóźnieniem, na drodze reorganizacji szukamy rozwiązania tych problemów i zlikwidowania wewnętrznych kłótni pomiędzy bratnimi rodzajami sił zbrojnych, które nastąpiły po rozdziale. Sama natura środowisk - ziemia, morze i powietrze - w których rozdzielone rodzaje sił zbrojnych zamierzały działać niezależnie, przeczy tej niezależności. Były one już wtedy, a później miały stać się jeszcze bardziej uzależnione od siebie. Lotnictwo i wojska lądowe, podobnie jak lotnictwo i marynarka wojenna, są nierozdzielne. Są one częścią jednej całości. Nasze siły zbrojne miały jednak mało czasu na rozważenie nauk drugiej wojny światowej, tak wiele problemów spadło na nie tuż po jej zakończeniu. Zdawały one sobie sprawę, że gdy wojna się rozpoczęła, nie były do niej przygotowane tak, jak być powinny. Panowało jednak ogólne zadowolenie ze sposobu, w jaki nauka i przemysł połączyły się we wspólnej pracy z wojskiem. W bezpośrednim wyniku tej ścisłej pracy zespołowej zrodziło się i w pełni zostało wprowadzonych wiele nowych koncepcji walki, m. in. operacje powietrzno-desantowe, operacje lądowo-morskie na wielką skalę, strategiczne operacje powietrzne i nasze dalekosiężne działania związków operacyjnych lotniskowców. Rozwinięto je wszystkie z przedwojennych koncepcji wypróbowanych na ćwiczeniach i poligonach do dojrzałych w pełni technicznych sposobów walki. Sukces ich zaś należy przypisać bezpośrednio wkładowi nauki i olbrzymim możliwościom przemysłu amerykańskiego.
43

Tamże.

Przy końcu wojny stanęliśmy nagle w obliczu bomby atomowej i koncepcji zespolenia jej z niezależnymi siłami powietrznymi. Dobrze zorientowanych ludzi w sprawach nuklearnych było wówczas niewielu. Sprawozdanie Smythe’a, aczkolwiek dobre pod względem technicznym, nie było jednak książką do ogólnego użytku. Niektóre z pierwszych publikacji, jakie pojawiły się na ten temat, wywołały poważne nieporozumienie, a przy tym mało napisano w nich o charakterze broni nuklearnej w następnym dziesięcioleciu. Już same tytuły brzmiały alarmująco, na przykład: „Żadnego ukrycia”, czy „Broń absolutna”. Z tego braku uświadomienia sobie przez opinię publiczną prawdziwego znaczenia broni atomowej wyrosło przekonanie, podsycane przez przemysł i właściwy rodzaj sił zbrojnych, że najbardziej skuteczne okaże się użycie broni nuklearnej przy zastosowaniu tej samej kombinacji samolotu i bomby, która zniszczyła Hiroszimę. Z początkiem 1946 roku zaangażowaliśmy się więc w dwóch wyraźnie rozbieżnych kierunkach przygotowań wojskowych na przyszłość. Z jednej strony zaczęliśmy rozbudowywać nasze nuklearne siły uderzeniowe, z drugiej redukować „konwencjonalne” rodzaje wojsk. Nawet dzisiaj, po dziesięciu przeszło latach, wiele z tego, co było wówczas napisane, brzmi histerycznie: Mamy obecnie dostateczną ilość ulepszonej broni atomowej, by unieruchomić Rosję... oszałamiająca liczba mieszkańców głównych miast rosyjskich - miliony ludzi - może być zabitych lub okaleczonych w pierwszym nalocie... ten straszliwy odwet nastąpi z pewnością, jeśli Rosja zaatakuje Stany Zjednoczone lub inny wolny naród...44 Później, powracając do problemu „konwencjonalnych” sił zbrojnych, autor ten mówi: „Zamiar walki z Rosją przy użyciu dywizji jest tym samym, co zamiar walki z lwem przy użyciu kordelasu”. W niecałe dwa lata później broń mieli wybrać Rosjanie, nie my. Inicjatywa przeszła do nich i należy do nich nadal. Prawdziwy problem powstał z powodu malejącego budżetu; ten sam autor trafił tym razem w sedno sprawy, pisząc w kilka miesięcy później: Nie możemy pozwolić sobie na wybór broni nabywając broń wszelkiego rodzaju. Nie możemy utrzymać w gotowości największej w świecie armii lądowej, największej w świecie marynarki wojennej i największego w świecie lotnictwa. Nie możemy wydać więcej niż 18 miliardów rocznie na naszą organizację wojskową, gdy chcemy mieć zdrową ekonomikę45. W niecałe półtora roku później prowadziliśmy wojnę w Korei i nasz budżet roczny w czasie tej wojny wynosił ponad pięćdziesiąt miliardów dolarów. W tym samym artykule autor zaproponował ostatecznie formułę, która miała „upewnić naszych sprzymierzeńców i Kreml, że zamierzamy utrzymać stałą, cieszącą się popularnością i nie kwestionowaną pięcioletnią przewagę nad Rosją w powietrznej broni atomowej”. Sześć miesięcy później ZSRR dokonał pierwszego wybuchu nuklearnego. Wypadło to o pięć lat wcześniej, niż liczyliśmy. Jeszcze wierzyliśmy jednak w skuteczność naszej koncepcji, rozbudowując bowiem w dalszym ciągu nasze nuklearne siły uderzeniowe, redukowaliśmy równocześnie inne rodzaje sił zbrojnych. Byliśmy tak zahipnotyzowani przytłaczającą potęgą siły znajdującej się w naszej dyspozycji, że zaczęliśmy myśleć o niej jako o czymś absolutnym. Dał temu ostateczny wyraz major Aleksander de Seversky, pisząc w lutym 1949 roku:

44 45

William Bradford Huie, The Facts Which Must Prevent War, „The Reader’s Digest“, grudzień 1948. Tamże.

Dzisiaj powietrze stało się podstawowym ośrodkiem, w którym koncentruje się siła ogólna. Lotnictwo zdolne do opanowania nieba może narzucić swą wolę wszystkiemu, co jest na dole... Obecny program obrany za pomocą utrzymywanych w równowadze sił zbrojnych, działających w oparciu o łańcuch baz, oznacza tylko jedno - uwiecznienie metod ostatniej wojny46. Uszło jednak jego uwagi to, że właśnie on uwieczniał metody ubiegłej wojny, domagając się jako wyłącznego zespołu broni nuklearnej, bomby atomowej i bombowca z załogą „modelu Hiroszimy”, zamiast poszukiwać innowacji gwarantujących w przyszłości nasze istnienie przy broni nuklearnej i wygranie wojny nuklearnej w warunkach posiadania tej broni przez ZSRR. A naukowcy nasi zapewniali, że będzie on ją posiadał. W tym czasie, w latach bezpośrednio po wojnie, wielu ludziom jednak wydawało się, że najistotniejsza nauka drugiej wojny światowej w dziedzinie lotnictwa polegała na ruchliwości powietrznej. Tymczasem nasze możliwości w tej dziedzinie zmniejszały się gwałtownie, w miarę jak rosły nasze siły bombardujące. Po przestudiowaniu nauk wypływających z drugiej wojny światowej i po porównaniu ich z rosnącym nieprzejednaniem ZSRR oraz z naszymi własnymi zobowiązaniami międzynarodowymi, wydawało mi się, że transport powietrzny jest równie ważny, a może nawet ważniejszy od bombowców. Nie znaczy to, że nie będziemy potrzebowali zarówno jednego, jak drugiego. Nie możemy sobie jednak pozwolić na pominięcie żadnego z tych czynników. Tymczasem do tego właśnie zmierzały nasze wzrastające możliwości w dziedzinie bombowców. Pod koniec 1948 roku napisałem artykuł na ten temat i przedłożyłem go departamentowi obrony dla uzyskania nań zgody. Zwrócono mi go „nie udzielając pozwolenia na jego publikację i wskazując pewne określone punkty, z którymi nie zgadza się departament lotnictwa”. Oto niektóre z nich: Będziemy potrzebowali dużych samolotów strategicznych, większych i odmiennych typów od tych, których używa się obecnie do „Vittles” (transportu powietrznego w Berlinie), w celu przesunięcia naszych sił wojskowych na odległość umożliwiającą uderzenie na przeciwnika... Bagatelizowanie tego i włożenie wszystkich naszych dolarów w jeden typ samolotu, ściągnie nieszczęście... Gdy konstruuje się środki mające na celu przeniesienie swych sił wojskowych iw całości drogą powietrzną bez żadnej straty ich zdolności uderzeniowej, zaczyna się wówczas realizować w pełni potencjał potęgi powietrznej... ...czy nasi przywódcy użyją w przyszłej wojnie bomby atomowej przeciwko narodom krajów, które są i były naszymi przyjaciółmi... Bombowiec strategiczny jest balistą do użytku w skali ogólnej. Balista stanowiła jednak tylko małą część siły wojskowej i tak samo jest nią tylko wielki bombowiec. Oprócz bombowców i myśliwców potrzebujemy samolotów transportowych tylu typów, ile jest zadań do wykonania... Znęceni urokiem i wspaniałością wielkich bombowców, zaniedbujemy pozostałą i do tego znacznie ważniejszą część potęgi powietrznej. Czyniąc to dzisiaj, otwieramy drogę nieszczęściu. Materiał nie dopuszczony do publikacji zawierał dosłowne cytaty ze „Sprawozdania z bombardowań strategicznych Stanów Zjednoczonych” (United States Strategie Bombing Report).

46

Peace Through Air Power, „The Reader’s Digest”, luty 1949.

Zbadanie dokumentów oraz przesłuchanie osobistości z przemysłu łożysk kulkowych i przemysłów użytkujących je, a także oświadczenia urzędników pracujących w produkcji wojennej, nie dostarczają dowodów, by ataki na przemysł łożysk kulkowych miały jakikolwiek wymierny wpływ na podstawową produkcję wojenną... Produkcja samolotów była wyższa w marcu (następny miesiąc po najcięższym nalocie) niż w styczniu, czyli w miesiącu poprzedzającym (ten nalot). Wzrastała ona w dalszym ciągu. Gdy odmawiamy nawet pozwolenia na przedstawienie innego punktu widzenia, znaczy to, że jesteśmy w trudnościach i że trudności te pojawiły się wcześniej, niż oczekiwaliśmy. Jednocześnie rozbudowywaliśmy w dalszym ciągu nasze siły przeznaczone do bombardowań strategicznych kosztem pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Bombowiec B-50 nastąpił po B-29, a po nim z kolei B-36, który ostatnio odrzucono jako nie nadający się do niczego. Powracając do nauk drugiej wojny światowej należy zaznaczyć, że wojska lądowe i marynarka wojenna mają także wiele do nauczenia się w dziedzinie administracji i spraw kadrowych. Zwiększenie się stanów pokojowych było bez precedensu. Armia lądowa na przykład wzrosła z ćwierć miliona do ponad ośmiu milionów ludzi. Zmobilizowała ona i wyszkoliła sześćdziesiąt dziewięć dywizji piechoty, dwadzieścia dywizji pancernych i pięć dywizji powietrzno-desantowych oraz tysiące jednostek służb i pomocniczych potrzebnych do ich wsparcia. Winston Churchill, gdy odwiedził Pentagon w 1946 roku, mówił w gorących słowach o tym wysiłku: Podziwiałem wielce sposób, w jaki została sformowana Armia Amerykańska. Myślę, że był to cud organizacji, cud improwizacji. Zdarzało się już nieraz, że potężne państwo chciało utworzyć wielkie armie i wiemy, iż z pomocą pieniędzy i czasu oraz dyscypliny i lojalności można tego dokonać. Niemniej tempo, w jakim mała Armia Amerykańska, mająca na krótko przed wojną zaledwie kilkaset -tysięcy ludzi, utworzyła potężne siły zbrojne liczące miliony żołnierzy, jest cudem w historii wojskowości... Widziałem powstawanie tej potężnej siły - tej potężnej armii zwycięskiej w walce z przeciwnikiem na każdym teatrze wojny - w niezwykle krótkim czasie i z niezwykle małego pnia macierzystego. Jest to osiągnięcie, które żołnierze wszystkich innych krajów będą studiowali zawsze z podziwem i zazdrością47. Ten bujny rozwój możliwy był jedynie dzięki doskonałej gwardii narodowej48 i zorganizowanym rezerwom. I moim zdaniem jedną z naprawdę wielkich ról odegrał tu przedwojenny system ROTC49. Armia nie jest ani o jotę lepsza od swych dowódców, a bez ROTC nie mielibyśmy nigdy dowódców, których tak bardzo potrzebowaliśmy. Poznałem tysiące młodych oficerów z ROTC w walce i w innych okolicznościach i uważam, że naród nasz zawdzięcza im bardzo wiele. Nie trzeba daleko sięgać, by przypomnieć sobie trudności, jakie miał ROTC z wykonywaniem swego programu w okresie międzywojennym. Był on często przedmiotem kalamburów na terenie szkolnym i nie był doceniany aż do nadejścia wojny; gdy jednak wojna nadeszła, wyszedł z niej zwycięsko. Poza ROTC zarówno armia lądowa, jak marynarka wojenna miały rozległy system szkół własnych, który przyczynił się bezpośrednio do szybkiego rozwinięcia tych rodzajów sił zbrojnych. Gdy wojna się skończyła, poszczególne rodzaje sił zbrojnych stanęły wobec problemu, być może poważniejszego niż przed jej rozpoczęciem. Marynarka wojenna skurczyła się z trzech i jedna trzecia
47 48

Pułkownik R. E. Dupuy i pułkownik T. N. Dupuy, Military Heritage of America. Gwardia narodowa - ochotnicza organizacja wojskowa o charakterze milicyjnym, utrzymywana przez poszczególne stany i mająca częściowo charakter armii stałej; jej jednostki mają w czasie pokoju zredukowaną kadrę stałą i przeprowadzają szkolenie powoływanych okresowo ochotników; w czasie wojny gwardia narodowa wchodzi w skład armii Stanów Zjednoczonych (przyp. tłum.). 49 ROTC (Reserve Officers Training Corps) - System pozawojskowego szkolenia oficerów rezerwy (przyp. tłum.).

miliona ludzi w 1945 roku do mniej niż miliona w 1946 roku. Okręty musiały być wycofane ze służby czynnej i zakonserwowane, bazy i urządzenia zostały zamknięte, a zapasy rozrzucone po całym świecie. Armia lądowa została zredukowana z ośmiu i jednej czwartej miliona w 1945 roku do mniej niż dwóch milionów w 1946 roku. Zasługuje na wzmiankę system demobilizacji armii lądowej, znany pod nazwą „systemu punktowego”. Opiera się on na zasadzie pozwalającej poszczególnemu żołnierzowi opuścić szeregi, gdy zdobył pewną liczbę punktów obliczanych na podstawie czasu służby, okresu walk na froncie, uzyskanych odznaczeń itd. Z naukowego punktu widzenia wydawało się to słuszne i żołnierze przekładali ten system nad inny. Jednak stosowanie go było prawie równoznaczne ze zniszczeniem organizacji wojskowej. System ten został wprowadzony w życie w czasie, gdy ciężar administracyjny był większy od jakiegokolwiek znanego nam dotychczas w historii armii Stanów Zjednoczonych. Początkowo, gdy armię opuściło tylko niewielu ludzi, mających bardzo dużą ilość punktów, wpływ tego nie dał się odczuć poważnie. Wkrótce jednak system ten zaczął podcinać same podstawy organizacji. Muszę tu dodać, że odpowiedzialnością obarczono dowódców jednostek liniowych, których poinformowano, iż mogą zatrzymać poszczególnego żołnierza uprawnionego do zwolnienia, jeśli jest to konieczne dla funkcjonowania danej komórki organizacyjnej. Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, by dostrzec, jaki był tego skutek. Gdy przyszła kolej na liczbę punktów, jaką miał szeregowiec Jones, chciał on odejść i nikt nie mógł mu uzasadnić jego „niezbędności”. Otrzymywał on bowiem dziesiątki listów z domu o powrocie innych bohaterów z sąsiedztwa, z których wielu przypuszczalnie wstąpiło do wojska po nim, i jego rodzina po prostu nie rozumiała, dlaczego on nie wrócił. Czy dlatego, że faktycznie nie chciał? Nie można było im wytłumaczyć, że był on niezbędny dla prowadzenia wojny teraz, gdy wojna była już skończona; byli zbyt mądrzy na to. Wkrótce zaczęły nadchodzić depesze i listy od członków Kongresu i, co jest zdumiewające, listy te biegły drogą służbową, od wyższych dowództw w dół, domagając się wytłumaczenia, dlaczego szeregowiec Jones był niezbędny. To samo dowództwo, które wymyśliło ten system i upoważniło do wyjątków, chciało teraz wiedzieć, dlaczego je robiono. Dowódcy oddziałów szybko nauczyli się, że była tylko jedna rzecz do zrobienia - gdy nadeszła liczba danego człowieka, zwalniano go. Zwalniano niezależnie od tego, czy chciał odejść, czy też nie. Była to jedyna rozsądna rzecz, jaką można było zrobić. Tymczasem formacje gwałtownie zostały pozbawione swych najważniejszych oficerów i podoficerów, kucharzy, pisarzy, mechaników, a nawet personelu sanitarnego. W tych istniejących na papierze formacjach było tysiące żołnierzy oczekujących powrotu do Stanów Zjednoczonych, którzy nie wiedzieli, jacy oficerowie nimi dowodzą, i oficerów, którzy nie wiedzieli, czym dowodzą. Nie demobilizowaliśmy armii, lecz niszczyliśmy ją absolutnie. Była to praktyka bez precedensu dla żołnierzy zawodowych, którzy pozostawali w wojsku, i częstokroć wyczerpująca ich siły więcej niż walka, którą co tylko przebyli. Mniej więcej w tym samym czasie komisja Doolittle’a zaczęła wglądać w nadużycia tak zwanego systemu „kastowego”. Komisja ta, złożona z generałów, została wyznaczona przez departament wojsk lądowych i zaczęła objeżdżać oddziały, dociekając przyczyn niskiego stanu moralnego armii. W Waszyngtonie zaś został wyznaczony komitet złożony z wybitnych prawników, który miał wejrzeć w księgi sądów wojennych, by zbadać nadużycia, jakich przypuszczalnie dopuszczono się w czasie wojny. Spoglądając wstecz, jestem zdumiony, że armia w ogóle istniała jeszcze przy końcu tego okresu. Z punktu widzenia niższych dowódców liniowych była to rzecz najbardziej szokująca i niesłuszna, jakiej dopuszczono się kiedykolwiek w historii naszej armii - jej demobilizacja w sposób tak nieodpowiedzialny. Nic dziwnego, że było tak wiele nadużyć, komisji i dochodzeń. Nic dziwnego, że pozostało coś, co z trudem można było nazwać armią.

B. Wzrastające znaczenie ruchliwości powietrznej
Ze wszystkiego, co zostało powiedziane dotychczas, zdawałoby się, że w okresie tym nie można było udzielić wiele uwagi naukom wojny. Niemniej poświęcono jej wiele. Najważniejszą nauką dla tych z nas, którzy zajmowali się sprawami wojsk powietrzno-desantowych, było wzrastające znaczenie ruchliwości powietrznej. Widzieliśmy, jak Niemcy w obszarze Morza Śródziemnego wykonali przy pomocy dywizji przetransportowanej samolotami zadanie bojowe, które wymagałoby pół tuzina dywizji piechoty. Zastosowali to wówczas, gdy zagrażało im lądowanie naszych wojsk na Sycylii, oni zaś umieścili swą 1 dywizję spadochronową w Marsylii. Nie wiedząc, czy lądowanie aliantów odbędzie się we Włoszech, na Sardynii, Sycylii, czy Korsyce, i nie mając wystarczających odwodów, by je umieścić w tych wszystkich rejonach, Niemcy nadali ruchliwość powietrzną jedynej dywizji, którą mieli, a była to rzeczywiście znakomita dywizja. Myśmy także wykorzystywali ruchliwość powietrzną, wysyłając powietrzem dywizję z Afryki na Sycylię i z powrotem, a następnie angażując ją pod Salerno, by przeważyć szalę bitwy na naszą korzyść. Wykorzystaliśmy ruchliwość powietrzną, by przetransportować powietrzem dywizję z Anglii na kontynent w czasie bitwy pod Bulge. Wykorzystywaliśmy także ruchliwość powietrzną do zaopatrywania Bastogne oraz szybko posuwającej się 3 armii generała Pattona. W gruncie rzeczy jestem pewien, że mając o połowę większą ruchliwość powietrzną mogliśmy wygrać wojnę w 1944 roku i pierwsi zająć Berlin. Wynalezienie środków i sposobów technicznych w celu osiągnięcia skutecznej ruchliwości powietrznej było wielkim problemem tuż po drugiej wojnie światowej. Chodziło jednak o coś więcej niż uzyskanie dodatkowych samolotów. Chodziło o zaprojektowanie na nowo i udoskonalenie wyposażenia dywizji powietrzno-desantowej, jak również wyposażenie na nowo jednostek naszego lotnictwa transportujących oddziały desantowe. Niektóre z tych nauk zostały wyłożone pokrótce w książce Airborne Warfare wydanej w 1947 roku; między nimi były następujące: Pomysłowość i przemysł amerykański zaspokoiły wszystkie żądania naszych sił zbrojnych w przeszłości. Nie ma żadnej wątpliwości, że uczynią to również w przyszłości. Zaczęliśmy jednak dopiero rozwiązywać problemy transportu powietrznego i ekwipunku... Byłoby lepiej, gdyby organizacje stworzone do wałki w ubiegłej wojnie nie próbowały wygrać następnej. Tym, czym był Pearl Harbour w 1941 roku, po którym w sześć miesięcy nastąpiła akcja amfibijna na Midway, będzie w przyszłości nawała pocisków balistycznych, po której w sześć minut lub w sześć godzin nastąpi uderzenie z powietrza. By w takiej sytuacji taktycznej móc chociażby tylko rozpocząć przeciwakcję, trzeba mieć w dyspozycji odpowiednią ilość wyszkolonego i właściwie wyposażonego lotnictwa transportującego oddziały desantowe i wojsk powietrzno-desantowych. Już nigdy oddziały nie będą mogły koncentrować się talk, jak to czyniły w przeszłości. Na przykład przygotowania takie, jak do uderzenia na Normandię, zostałyby w najtragiczniejszy sposób zniweczone, gdyby były zaskoczone bombardowaniem atomowym lub atakiem przeprowadzonym za pomocą pocisków balistycznych. Już nigdy nie będą mogły oddziały i okręty stłoczyć się na plaży... Nie będą mogły, jeśli mają przetrwać przeciwuderzenie przeprowadzone pociskami balistycznymi, które z pewnością będzie na nie skierowane. Znajdujemy się w krytycznym punkcie, jeśli idzie o ewolucję nauki wojskowej. Bierzemy udział we współzawodnictwie, a zwycięzca w nim wyłoni się z obecnego kryzysu z najlepszymi środkami i metodami pełnego wykorzystania przestrzeni międzyplanetarnej otaczającej naszą ziemię.

Wojska powietrzno-desantowe stanowią naszą najlepszą gwarancję bezpieczeństwa narodowego i największą nadzieję świata na bezpieczeństwo międzynarodowe. Świadomość istnienia dobrze wyszkolonej armii powietrzno-desantowej, zdolnej do szybkiego przerzucenia w każde miejsce na globie ziemskim i znajdującej się w dyspozycji międzynarodowego organu bezpieczeństwa, takiego jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest najlepszą gwarancją trwałego pokoju50. W 1947 roku ruchliwość powietrzna zaczęła przybierać nową formę. Wołem roboczym drugiej wojny światowej był samolot DC-3. Przewoził on oddziały spadochronowe na miejsce zrzutu lub lądował z nimi, wymagając około trzech do czterech tysięcy stóp pasa startowego. Bezpośrednio po wojnie zaczęto zastępować ten samolot „latającym wagonem towarowym” - samolotem C-82; samolot ten miał transportować dziesięć ton ładunku na odległość tysiąca mil i z powrotem. Ogon jego został zaprojektowany tak, by cały ładunek mógł być w całości zrzucony na spadochronie pod warunkiem, że zostaną skonstruowane dostatecznie wielkie spadochrony; spadochrony takie zostały wyprodukowane. Poza „latającym wagonem towarowym” brano pod uwagę również inne środki transportu powietrznego, niektóre z nich o znacznie większym zasięgu i ze względu na ich dane techniczne nadające się bardziej do celów ogólnych niż specjalnych. Możliwości samolotu DC-3 zostały zwiększone w drugiej wojnie światowej dzięki temu, że kazano mu holować szybowce. Te ostatnie miały konstrukcję rurową i były pokryte tkaniną lub, jak w wypadku szybowców brytyjskich, dyktą. Okazało się, że przy silnym ogniu artylerii przeciwlotniczej zapalały się one bardzo łatwo. W marcu 1945 roku leciałem jako obserwator w czasie operacji powietrznodesantowej, mającej na celu przekroczenie Renu, i byłem przerażony widokiem szybowców i samolotów spadających w płomieniach na ziemię. Przypominam sobie, że raz naliczyłem ich dwadzieścia trzy, wszystkie płonęły jak pochodnie i spadały bardzo szybko. Po wojnie usiłowaliśmy zbudować szybowiec całkowicie metalowy. Zostały wyprodukowane dwa typy, ich koszt jednak przekonał nas, że dodanie małych motorów byłoby opłacalną inwestycją. W ten sposób narodził się samolot STOL (short takeoff and landing - krótki start i lądowanie). Był on oficjalnie nazwany samolotem „szturmowym” i miał zastąpić szybowiec, by w ten sposób wzmocnić uderzenie spadochronowe przez dostarczenie powietrzem ciężkich ładunków oraz zaopatrzenia na pole walki. Wydawało się przeto, że ma on olbrzymie możliwości. Trzecia forma ruchliwości powietrznej zrodziła się we wczesnym okresie powojennym; był to VTOL (vertical takeoff and landing - pionowy start i lądowanie). W 1946 roku przydzielono trzynaście helikopterów typu „Bell” do 82 dywizji powietrzno-desantowej dla oceny i wypróbowania. Początkowo nie wiedzieliśmy, co z nimi robić, i uważaliśmy, że można będzie ich użyć do zastąpienia samolotów L-4 lub samolotów obserwacyjnych artylerii, stosowanych tak szeroko w drugiej wojnie światowej. Poświęciliśmy im dość dużo czasu i wkrótce okazało się, że mamy w dyspozycji pojazd powietrzny o dużej wielostronności. Dalsze typy były opracowywane, wobec czego domagaliśmy się ich dostarczenia w pierwszej kolejności. Wysiłki zmierzające do uzyskania obu tych nowych pojazdów powietrznych natknęły się od razu na trudności. Po pierwsze, były one tak radykalnie nowe, że mało interesowano się nimi w zreorganizowanym lotnictwie. Po drugie, wraz z zorganizowaniem niezależnego lotnictwa wojska lądowe zgodziły się, by wszystkie pojazdy powietrzne dostarczane im były przez ten nowy rodzaj sił zbrojnych; w ten sposób lotnictwo wzięło na siebie obowiązek wydawania opinii co do wartości lotniczej sprzętu żądanego przez wojska lądowe. Przy tym w wojskach lądowych istniała prawie taka sama niechęć do przyjęcia nowych form ruchliwości powietrznej, co i w lotnictwie. Większość naszych
50

James M. Gavin, Airborne Warfare, „Infantry Journal“.

starszych oficerów wojsk lądowych nabyła doświadczenia w walce z jednostkami nie posiadającymi ruchliwości powietrznej i ci patrzyli z dużą dozą sceptycyzmu na entuzjazm gorliwców, którzy nalegali, czasami ze znaczną przesadą, by wszystko w wojskach lądowych latało. Każdy, kto walczył z dużymi formacjami pancernymi, wiedział, że do wygrania bitwy lądowej potrzeba było czegoś więcej niż oddziałów spadochronowych i szybowcowych. Nie było jednak wątpliwości co do tego, że nasze odwody musiały nadawać się do transportu powietrznego. Daremnym trudem było przekonywanie do idei ruchliwości powietrznej i do szybko rozszerzającego się zakresu jej zastosowania taktycznego. Zarówno helikopter, jak samolot szturmowy zdawały się mieć ciekawe możliwości. Mówiłem o nich w szkołach naszego rodzaju sił zbrojnych i w naszych komisjach i nalegałem, by dostarczono ich w znacznych ilościach. W 1948 roku zostałem mianowany przewodniczącym Komitetu PowietrznoDesantowego Wojsk Lądowych, któremu zlecono dokonanie oceny naszej ówczesnej sytuacji i zaproponowanie rozwiązań dla problemów przyszłości. Mieliśmy się jednak wkrótce przekonać, że wszystkie nasze studia, komitety i komisje były bez znaczenia, jeśli nie mogliśmy przekonać kolegów z lotnictwa o słuszności naszych poglądów. Znaczny odłam przedstawicieli lotnictwa, zwłaszcza zaś ci, którzy służyli w lotnictwie transportującym oddziały desantowe w czasie wojny, myślał tak jak i my, lecz został szybko podporządkowany „generałom od wielkich bombowców”. I chociaż jest łatwo zarzucić ludziom od „wielkich bombowców” brak rozsądku, nie byłoby to jednak uczciwe, gdyż oni także działali w ciasnych ramach ograniczonego budżetu. Wielu z nich będąc na stanowiskach, gdzie podejmowano decyzje, było wewnętrznie przekonanych, że możemy pozwolić sobie tylko na jedną rzecz - na więcej i na większe bombowce dostosowane do nuklearnej siły odwetowej. Z drugiej strony, wielu z nich rozumiało jałowość takiego programu, czując, że potrzebowaliśmy większej elastyczności, jeśli mamy dać sobie radę z ZSRR. Zdawali oni sobie sprawę, że gdy ZSRR dorówna naszej sile odwetowej, znajdziemy się w sytuacji bardzo niebezpiecznej, jeśli nie będziemy mieli innych możliwości w rezerwie. Dlatego też staraliśmy się uparcie przekonać lotnictwo o słuszności naszych poglądów, co oczywiście było konieczne, gdyż orzekało ono o wartości lotniczej żądanych przez nas pojazdów powietrznych. W wypadku helikoptera przeprowadziłem ten projekt przez różne szczeble organizacji wojskowej, ostatecznie omawiając go osobiście z dyrektorem Potrzeb Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Dyskusje nasze miały charakter raczej przewlekły, przeciągając się ponad większą część dnia w czasie podróży, którą odbyliśmy odwiedzając zakłady przemysłu lotniczego na Wybrzeżu Zachodnim. Ostatecznie zdenerwowało go moje naleganie i powiedział: „Ja jestem dyrektorem potrzeb i ja określę, co jest potrzebne, a co nie. Helikopter pod względem aerodynamicznym jest niedorzeczny. To jest tak, jak gdyby podnosić się za uszy u własnych butów. Jako pojazd powietrzny jest do niczego i nie dostarczę go. Obojętne, co mówią wojska lądowe, wiem, że wcale go nie potrzebują”. W ten sposób zatrzaśnięto nam drzwi przed nosem, gdy zamierzaliśmy wkroczyć na zupełnie nowe i absolutnie nieodzowne pole ruchliwości powietrznej w walce. Dzięki wprowadzonemu w ostatniej chwili nadzwyczajnemu programowi oraz dzięki programom departamentu marynarki wojennej i korpusu piechoty morskiej mieliśmy możność oszczędzić tysiące istnień ludzkich za pomocą helikoptera w Korei. Ale co więcej, helikopter mógłby dać nam wielką przewagę w ruchliwości nad północnokoreańskimi i chińskimi wojskami komunistycznymi w Korei, jeśli pozwolono by nam rozwinąć jego wielkie możliwości. Obecnie, o dziesięć lat za późno, „odkrywamy” cudowne właściwości taktyczne kawalerii powietrznej. Historia samolotu szturmowego jest równie przygnębiająca. Michael Stroukoff z „Chase Aircraft Company” opracował pierwszy użyteczny samolot szturmowy C-122, który wkrótce rozwinął się w samolot C-123. Zaspokajał on wszystkie wymagania i przewyższał znacznie wszystkie konkurujące z nim samoloty tej klasy. Startu i lądowania z ośmioma tonami bojowego ciężaru użytecznego

samolot ten dokonywał prawie bez trudności na przestrzeni kilkuset stóp na pastwiskach i polach uprawnych. Pomimo powtarzających się żądań departamentu wojsk lądowych i ostatecznie szefa sztabu i samego sekretarza departamentu wojsk lądowych dostarczenie środków transportu szturmowego było odkładane z roku na rok. Faktycznie nigdy go nie dostarczono w postaci pierwotnie zaprojektowanej. Ostatecznie uzyskaliśmy daleko bardziej „wymyślny” samolot, nazwany samolotem „szturmowym”, który w dłuższy czas po wojnie koreańskiej miał zastąpić „latający wagon towarowy”. Tak więc jeszcze druga dziedzina ruchliwości powietrznej została nie wykorzystana i to w czasie, gdy w dalszym ciągu dryfowaliśmy w kierunku wojny na kontynencie azjatyckim, mając Armię Azjatycką prymitywnie wyekwipowaną.

C. Rola broni nuklearnej
Rozbicie atomu w 1946 roku postawiło naszych planistów wojskowych przed największym problemem, jaki kiedykolwiek zaistniał. Na początku zdawało się, że myśl wojskowa jest sparaliżowana jego wielkością. Nie znam nikogo, kto by w pierwszych latach po wojnie kwestionował tezę, że rozbicie atomu znajdzie zastosowanie wojskowe wyłącznie w bombach. Pierwsza bomba atomowa była takich rozmiarów, że samolot B-29, który ją transportował, musiał być w tym celu specjalnie zmodyfikowany. W tym stanie rzeczy wojska lądowe stanęły przede wszystkim wobec problemu obrony przed bombą atomową w razie użycia jej przeciwko nam i współpracy z bombowcami nuklearnymi w działaniach zaczepnych. Wydawało się możliwe połączenie nuklearnego uderzenia bombowców z uderzeniem spadochronowym pod warunkiem, że podczas przygotowania operacji nie dostarczymy przeciwnikowi celów do bombardowania nuklearnego. Pierwsze wzorcowe sposoby przeprowadzenia tego rodzaju operacji zostały wypróbowane w 82 dywizji powietrzno-desantowej w 1947 roku. Wokół lotnisk, z których miały odlatywać nasze oddziały, nakreśliliśmy po prostu koło o średnicy pięciu mil. Oddziałom pozwolono na wkroczenie do tego koła dopiero na kilka minut przed odlotem; w ten sposób były one trzymane w rozproszeniu i zostały skoncentrowane dopiero w chwili załadunku. Mało uwagi poświęcono taktycznemu użyciu przez ZSRR broni atomowej typu ziemia-ziemia, gdyż nie miał on jej i było nieprawdopodobne, by mógł ją mieć wcześniej niż za dobrych kilka lat. Wyniki prób na Bikini w 1947 roku zaczęły sugerować jednak nowe dziedziny jej zastosowania taktycznego. Oczywiście wyniki tych prób uwidoczniły, że wielkie operacje amfibijne, takie jak operacja normandzka, nie będą już więcej możliwe przeciwko przeciwnikowi wyposażonemu w broń jądrową - jak również, że broń atomowa mogła być użyta skutecznie przeciwko obronie w Normandii. W ten sposób model przyszłych działań zaczepnych zdawał się wyłaniać, jako kombinowane uderzenie powietrzno-desantowo-nuklearne przy użyciu nuklearnej (przyp. red.) broni taktycznej. Pomysł ten jednak znalazł mało zrozumienia w lotnictwie, co bardzo zniechęcało, gdyż lotnictwo miało dostarczyć zarówno transportu powietrznego, jak i broni atomowej do wykonania uderzenia atomowego z powietrza. W gruncie rzeczy byłoby słuszne powiedzieć, że napotkał on na coś bliskiego faktycznej wrogości, gdyż odciągał część małego zapasu materiału rozszczepialnego na użytek taktyczny raczej niż strategiczny. A w tym czasie - druga połowa lat czterdziestych - coraz więcej działaczy wojskowych i państwowych zaczęło angażować się w strategiczny odwet nuklearny jako w jedynie słuszną politykę. Bombardowanie „miejskie” zostało przyjęte w większości kół wojskowych i cywilnych za słuszną i właściwą strategię. Niepokoiło mnie to głęboko, gdyż strategia ta wyraźnie pozostawałaby słuszna

tylko tak długo, jak długo ZSRR nie był w stanie wymierzyć ciosów nuklearnych naszym własnym miastom. Gdy jednak nadejdzie dzień, że będzie mógł on to uczynić, a jest to nieuniknione, wówczas właściwym celem dla naszych nuklearnych sił uderzeniowych będą musiały być źródła siły nuklearnej ZSRR, to znaczy jego lotnictwo uderzeniowe dalekiego zasięgu. Co więcej, poświęcenie całej naszej siły nuklearnej do uderzenia na obszary miejskie, gdybyśmy nawet uczynili to, uważając je za wykładnik produkcji przemysłowej, a więc za czynnik określający zdolność prowadzenia wojny, byłoby przeoczeniem potężnych i znajdujących się w gotowości bojowej zgrupowań radzieckich „sił konwencjonalnych”. Często zadawałem oczywiste pytania: Co zrobimy, jeśli miasta Europy zachodniej zostaną opanowane? Czy mamy je zniszczyć także? A jeśli Europa zachodnia lub inne terytoria zamieszkałe przez narody z nami zaprzyjaźnione zostałyby zajęte przez ZSRR, czy mielibyśmy zniszczyć wszystkie te obszary za pomocą broni nuklearnej? Stawianie tych pytań, na które nigdy nie dawano odpowiedzi, sprawiało, że było się bardzo niepopularnym. Interesowałem się coraz bardziej tymi problemami. Dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjąłem w marcu 1949 roku rozkaz kierujący mnie do Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia. Dyrektor Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia, dr Philip Morse, powierzył mi opracowanie projektu możliwości taktycznego użycia broni nuklearnej. Całe lato 1949 roku poświęciłem studiowaniu wszystkiego na ten temat, co tylko mogłem dostać w swe ręce, zwiedziłem nasze laboratoria i rozmawiałem z naszymi uczonymi. Pod koniec lata broń nuklearna stała się dla mnie bardziej zrozumiała i sporządziłem odpowiedni dokument na ten temat. Przekonałem się, że broń nuklearna ma olbrzymie możliwości zastosowania taktycznego i że są to w gruncie rzeczy na dłuższą metę prawdopodobnie najbardziej obiecujące możliwości ze wszystkich. Jedno z zaleceń w tym studium mówiło, że powinniśmy rozważyć ponownie naszą politykę państwową, która przeznaczała cały materiał rozszczepialny na użytek strategiczny. Zalecenie to było bardzo niepopularne wśród kolegów z lotnictwa i w końcu musiało być z niego usunięte, by moje studium zostało zaakceptowane. Niezależnie od tego studium zostało oznaczone jako „ściśle tajne” i z miejsca pogrzebane w archiwach. Na szczęście opublikowanie w następnym roku, nie zaklasyfikowanego jako tajny, rządowego dokumentu „Oddziaływanie Broni Nuklearnych” ujawniło wiele informacji. We wrześniu 1949 roku Biały Dom oznajmił, że ZSRR dokonał pierwszego wybuchu nuklearnego. Wydarzenie to zaniepokoiło głęboko wielu naszych uczonych, którzy zakładali, że mieliśmy przynajmniej pięć lat przed sobą. Obecnie ZSRR był w stanie podjąć dyplomację o charakterze nuklearnym, jak to uczynił później, prowadząc politykę pocisków balistycznych. W jesieni 1949 roku zostałem wezwany na konferencję poświęconą problemowi, czy należy rozwijać broń termonuklearną, czy też nie. Problem ten został odesłany do Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia. Naukowcy nasi dyskutowali nad nim przez jakiś czas i ich poglądy układały się w skali od „Jest to równoznaczne z próbą zapalenia mokrego azbestu na wichrze, a więc nawet nie warto tego próbować” z jednej strony, do „Jest to wykonalne i powinniśmy zabrać się do tego, jako do sprawy najwyższej pilności”. Dr Oppenheimer był obecny na jednej z tych konferencji i wyraził pogląd, z którym zgadzałem się w zupełności. Powiedział on, że ważniejsze od prób wynalezienia nowych sposobów i środków zniszczenia większej części ludzkości jest dokonanie próby znalezienia sposobów i środków utrzymania się przy życiu przy tych siłach, któreśmy już stworzyli. Sprawa ta była absolutnie zasadniczą pod tym względem, że nasze zasoby ludzkie i nuklearne były ograniczone. Nastawiając wszystkie te zasoby na problem termonuklearny odciągnęlibyśmy je do pewnego stopnia od programów budowy innych broni. Gdyby pomysł bombardowania „obszarów miejskich” miał pozostać w dalszym ciągu podstawą naszej polityki, a jeszcze do tego miała być dodana broń termojądrowa, to skoro pomysł ten był moralnie i wojskowo niesłuszny od samego początku, byłby z pewnością jeszcze bardziej niesłuszny przy dodaniu bomby wodorowej. Nie godziłem się z tą

polityką, uważałem natomiast za słuszne poglądy dr. Oppenheimera. Udałem się więc do biura generała majora Kennetha Nicholsa, który był zastępcą generała Grovesa w „Manhattan Project”, i przedyskutowałem z nim aspekty techniczne programu termojądrowego. Był on przekonany, że ZSRR jest w stanie skonstruować broń termojądrową. Dlatego też, choć niechętnie, musiałem wyciągnąć wniosek, że gdybyśmy w tych warunkach nie zbudowali tej broni, pozycja nasza byłaby rzeczywiście bardzo zła. Postanowiłem więc, że musimy podjąć program budowy bomby wodorowej, jako sprawę najwyższej pilności, i zaleciłem to Grupie Oceny Jakości Uzbrojenia. W międzyczasie jednak coraz więcej ludzi zaczęło mówić o możliwościach taktycznego użycia broni nuklearnej. Grupa studiów wstępnych w Komitecie Szefów Sztabów, na której czele stał generał brygady Don Zimmerman z lotnictwa Stanów Zjednoczonych, wykonała szczególnie pożyteczną pracę w tym zakresie. Również uczeni zaczęli widzieć możliwości skonstruowania broni nuklearnej znacznie mniejszych rozmiarów, o mniejszej sile i mniejszym polu rażenia. Studiowano także możliwości oszczędniejszego użycia materiałów rozszczepialnych. Przypominam sobie liczby, które przytoczył generał Zimmerman; mówił on, że gdy koszt jednego samolotu przenoszącego bombę atomową przekroczy koszty dwudziestu pięciu bombowców B-29 transportujących bomby kruszące, będzie to oznaczało, iż używamy naszych zasobów w sposób nieekonomiczny. Tak więc zbliżaliśmy się do kryzysu koreańskiego z poważnymi brakami w ruchliwości powietrznej przy wyłącznym zaabsorbowaniu najnowszą formą potęgi ogniowej - nuklearną potęgą ogniową oddaną ryczałtem na użytek strategiczny. Przeznaczenie broni atomowej na rzecz strategii nie wykluczało możliwości jej taktycznego użycia. I gdy sytuacja w Korei załamała się, a perspektywa klęski 8 armii była realna i zmuszała do przedsięwzięcia nadzwyczajnych środków, generał Nichols i ja udaliśmy się do biura generała Ridgwaya; nalegaliśmy na niego, by przez szefa sztabu zalecił prezydentowi użycie broni nuklearnej przeciwko wojskom Korei Północnej. Z wojskowego punktu widzenia byłoby niewybaczalne dopuścić do zniszczenia 8 armii, nie używając wcale najpotężniejszej broni znajdującej się w naszym arsenale. Niemniej prawie dopuściliśmy do tego. Przeprowadziliśmy już dwa taktyczne uderzenia bombowe, przy użyciu około 175 samolotów B-29, bez decydujących wyników. Tymczasem sytuacja w lecie 1950 roku nasuwała nam dużo dobrze opłacalnych taktycznych celów nuklearnych, gdybyśmy tylko mieli odwagę cywilną powziąć decyzję użycia tej broni. Nie mieliśmy jej jednak ze względów, które później były przedmiotem wielu dyskusji. Książka dr. Henry’ego A. Kissingera Nuclear Weapons and Foreign Policy właściwie ujmuje ten temat. Duża grupa naszych planistów wojskowych jest zdania, że w tych warunkach nie powinniśmy byli dopuścić do wojny w Korei. „Zwracano niejednokrotnie uwagę, że gdyby wojny koreańskiej w rzeczywistości nie było, nigdy nie moglibyśmy uwierzyć w to, by mogła się zdarzyć”. I dalej: „Nasze plany wojskowe opierały się na założeniu, że będziemy prowadzili wojnę przeciwko głównemu wrogowi i największemu niebezpieczeństwu, a nasze istniejące siły zbrojne mają tylko zapewnić czas na mobilizację naszego potencjału przemysłowego. Doktryna ta zakładała z góry dwie pozostające z sobą w związku ewentualności: że inne mocarstwa przyjmą na siebie początkowe uderzenie główne i że groźba agresji będzie niedwuznaczna”51.

D. Powstanie programu bezpieczeństwa zbiorowego
Ponieważ zbiorowe bezpieczeństwo stanowiło podstawę planowania wolnego świata, wszystkie narody zachodnie zrozumiały wkrótce, że będą musiały zabezpieczyć swą egzystencję w przyszłości za
51

Dr Henry A. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy.

pomocą umów koalicyjnych. Traktat w Rio z 1947 roku połączył większość narodów zachodniej półkuli. Na wiosnę 1948 roku pięć narodów Europy zachodniej - Wielka Brytania, Francja, Belgia, Luksemburg i Holandia - połączyły się w Unię Zachodnią, zgadzając się przyjść sobie z pomocą w wypadku zbrojnej napaści w Europie. Wielka Brytania, która pomagała rządowi greckiemu, znalazła się sama w trudnościach i Stany Zjednoczone na prośbę rządu greckiego zgodziły się przyjść mu z pomocą. Podobnie Turcja potrzebowała pomocy. I tak zrodziła się doktryna Trumana. Potrzeba było jednak czegoś więcej niż pomocy wojskowej, gdyż wiele narodów wolnego świata cierpiało poważnie od ekonomicznych skutków wojny. Ponieważ niska stopa życiowa i towarzyszące temu szerokie niezadowolenie stanowiły podatny grunt dla działalności komunistów, Stany Zjednoczone zastanawiały się nad sposobami i środkami przyjścia z pomocą narodom potrzebującym pomocy ekonomicznej. Zaproponowany został plan Marshalla i Stany Zjednoczone zaczęły prowadzić zdecydowanie politykę powstrzymania komunizmu, udzielając pomocy ekonomicznej krajom potrzebującym. Dla poparcia naszego celu, jakim było zorganizowanie bezpieczeństwa zbiorowego, prezydent Truman, zwracając się do Kongresu 17 marca 1948 roku, zaproponował, by Stany Zjednoczone były tak samo zdecydowane jak wolne narody Europy i pomogły im ze swej strony. Następnego lata Kongres uchwalił rezolucję, która potwierdziła naszą politykę: ...dla osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego przez Organizację Narodów Zjednoczonych konieczne jest, by siły zbrojne zostały użyte jedynie we wspólnym interesie, i zaleca się prezydentowi, by Stany Zjednoczone, zgodnie z intencją senatu, przystąpiły do takich regionalnych i innych Zbiorowych Układów, które oparte są na stałej, skutecznej pomocy wzajemnej i umacniają bezpieczeństwo narodowe. W ślad za tym zawarto Pakt Północnoatlantycki, pierwszy w czasie pokoju europejski sojusz wojskowy, do którego przystąpiły Stany Zjednoczone. Tak więc nasze zobowiązania międzynarodowe z towarzyszącymi im zobowiązaniami wojskowymi wzrastały w dalszym ciągu. Że były one absolutnie konieczne, nie ulega żadnej wątpliwości - nasza egzystencja zależy od zorganizowania bezpieczeństwa zbiorowego. W połowie 1950 roku byliśmy zaangażowani w układy obronne z czternastoma partnerami NATO i w wyniku postanowień traktatu w Rio z dwudziestoma naszymi sąsiadami z Ameryki Łacińskiej. Nasz program pomocy wojskowej rozszerzał się w dalszym ciągu, pociągając za sobą ostatecznie dwustronne umowy obronne z czterdziestoma sześcioma różnymi narodami. Traktat ANZUS (Australia-Nowa Zelandia-Stany Zjednoczone) został podpisany w 1951 roku, a traktat SEATO w trzy lata później. Oddzielne traktaty w sprawie obrony wzajemnej zostały podpisane z Filipinami, Koreą i Republiką Chińską52 oraz dwustronny traktat gwarantujący wzajemne bezpieczeństwo z Japonią. Tak więc polityka zmierzająca do osiągnięcia bezpieczeństwa za pomocą umów zbiorowych jest kontynuowana od drugiej wojny światowej do chwili obecnej. Z punktu widzenia planisty wojskowego traktaty te są tym, co głosi ich treść - zobowiązaniami uczynienia czegoś lub dostarczenia czegoś, lub też jednym i drugim. Sformułowanie traktatu określa dokładnie charakter ciężaru zobowiązań, jaki nasz naród bierze na siebie. Na ogół w większości traktatów zgodziliśmy się uczestniczyć we wspólnej obronie w wypadku agresji. Zakłada to, że jesteśmy zdolni do uczynienia tego, a to znów oznacza siłę wojskową już istniejącą lub też możliwość posiadania jej w najbliższej przyszłości. Tak więc dla planisty wyglądałoby to tak, że w miarę

52

Chodzi tu o marionetkowy rząd Czang Kai-szeka rezydujący na Formozie (przyp. red..).

zwiększania się naszych zobowiązań powinny wzrastać także nasze siły wojskowe, by móc sprostać przyjętym zobowiązaniom. Sprawy miały się jednak wręcz przeciwnie. Nasz zbiorowy program bezpieczeństwa i nasze własne programy wojskowe były na wiosnę 1950 roku zupełnie rozbieżne. Siły wojsk lądowych zostały zredukowane z powyżej 8 milionów przy końcu drugiej wojny światowej do 593 tys. Marynarka wojenna została zredukowana z powyżej 3 milionów do 381 538, korpus piechoty morskiej z powyżej 474 tys. do 74 tys. i lotnictwo z powyżej 2 milionów do nieco ponad 411 tys. Wojska lądowe miały swe siły rozrzucone w służbie okupacyjnej od Japonii do Berlina. Cztery dywizje o zredukowanych stanach znajdowały się na Dalekim Wschodzie, przy czym zmniejszyły one do minimum i zmagazynowały swe ciężkie wyposażenie bojowe. Jedna dywizja plus siły policyjne była w Europie. Pod jednym względem zwiększyliśmy potężnie nasze siły - pod względem możliwości odwetu nuklearnego. Niestety, zostało to dokonane kosztem innych naszych sił; była to tendencja, która od czasu wojny niepokoiła stale naszych starszych dowódców wojsk lądowych i marynarki wojennej. Ostrzegając przed tą tendencją ignorowania innych form siły wojskowej mniejszego znaczenia, generał Bradley oświadczył w 1948 roku przed komisją 80 Kongresu: „Wielu inteligentnych i myślących ludzi z różnych sfer odniosło wrażenie, że bomba atomowa i inna broń masowego zniszczenia wyeliminowały nieledwie potrzebę wojsk lądowych w każdej wojnie, która może nadejść”. Bardziej alarmujący jeszcze od wyłącznego zaufania, jakie zdawaliśmy się pokładać w naszych bombach atomowych, był produkt uboczny tej tendencji ogólnej. Było nim obcięcie programów badań i rozwoju tak zwanych „konwencjonalnych” sił zbrojnych. W czasie gdy powinniśmy skwapliwie poszukiwać nowych środków i nowych metod, by sprostać dynamicznej zmianie modelu wojny, faktycznie odwracaliśmy od tego nasz umysł. Nigdy nie było bardziej słuszne powiedzenie, że największym niebezpieczeństwem dla narodu jest wygranie poprzedniej wojny, gdyż nic tak nie ogłupia umysłu wojskowego jak zwycięstwo. W dalszym ciągu trzymaliśmy się ślepo odwiecznego sposobu, usiłując zrobić lepiej to, co zrobiliśmy najlepiej w ostatnich dniach ostatniej wojny. W technice wojskowej istnieje inicjatywa, tak samo jak istnieje ona w operacjach wojskowych, my zaś uspokajaliśmy się często tym, że mieliśmy tę inicjatywę. Niestety, wkrótce dowiedzieliśmy się, że nie mieliśmy jej ani w dziedzinie techniki, ani sztuki operacyjnej. Wiosna 1950 roku nadeszła do Waszyngtonu wraz z kwieciem wiśniowym, doroczną wizytą „Cór Rewolucji Amerykańskiej”53 i tysiącami dzieci szkolnych zalegających gromadnie sale Kongresu i udających się pod pomnik Waszyngtona. Żadne złowróżbne znaki oczekujących nas kłopotów nie zakłócały tej pokojowej scenerii. Siły zbrojne wyglądały imponująco, gdy defilowały Aleją Konstytucji. Opisując tę scenę w numerze z 29 maja 1950 roku, „Time” stwierdzał: Defilada w Dniu Sił Zbrojnych w Waszyngtonie przed Harrym Trumanem i innymi dygnitarzami była, być może, ostatnią, w której wszystkie trzy rodzaje sił zbrojnych były mniej więcej równe pod względem siły i wydatków budżetowych. Odtąd marynarka wojenna i lotnictwo Stanów Zjednoczonych miały się powiększać, wojska lądowe zaś prawdopodobnie zmniejszać, gdyż Stany Zjednoczone dostosowywały ich potrzeby i sprawność do swych zobowiązań w ramach Obrony Zachodu. Ogólne zadowolenie z naszego stanu przygotowań było nastrojem dnia. Kilka tygodni przed tym broniąc swego budżetu, w którym zostały zredukowane „nadmierne” wydatki, sekretarz obrony powiedział, co następuje: „Nasze przygotowania obronne są w świetnym stanie” i „odpowiadają potrzebom chwili”. Tak więc w sposób tradycyjny dla republiki daliśmy się ponieść wypadkom na
53

Organizacja kobiet amerykańskich (przyp. tłum.).

skraj wojny, będąc do niej nie przygotowani zarówno psychicznie, jak materialnie. Tym razem jednak pierwsze uderzenie miało spaść na nasze własne siły zbrojne.

E. Korea - I wojna ograniczona
Wojna wybuchła 25 czerwca 1950 roku. Działając natychmiast i podejmując jedną z najodważniejszych i najbardziej dalekowzrocznych decyzji w historii naszego narodu, prezydent Truman rozpoczął starania o poparcie Narodów Zjednoczonych, które uzyskał. Początkowo miano nadzieję, że nasze siły powietrzne i morskie podołają zadaniu. Wielu ludzi podzielało to zdanie. Byłem wówczas członkiem Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia; jeden z członków tej grupy, starszy zespołu lotniczego, dowiedziawszy się, że generał Mac Arthur domagał się użycia wojsk lądowych, powiedział: „Stary musi być pomylony. Gdy Piąta Grupa Lotnicza weźmie, się za nich, w Północnej Korei nie pozostanie ani jednego Koreańczyka”. Dla wojsk lądowych, które płaciły życiem za czas i przestrzeń, było to ciężkie i kosztowne doświadczenie. Sześć wzmocnionych dywizji ludowej armii północnokoreańskiej przekroczyło 38 równoleżnik i popędziło ku Seulowi. Na ich czele posuwało się sto czołgów, wspartych silnie samolotami. W ciągu trzech dni padł Seul i armia północnokoreańska, zachowując swój rozpęd, posuwała się w kierunku południowym. Generał MacArthur zebrał dwie kompanie piechoty i baterię artylerii oraz nieco broni wspierających, w tym „sześć zespołów bazooki 2,36 (które, jak się okazało, nie mogły zatrzymać czołgu T-34)”54. Siły te wysłał on do Korei drogą powietrzną; było to wszystko, co nasz ograniczony transport powietrzny mógł przewieźć. Tak więc wielka potęga przemysłowa naszego narodu w pięć lat po klęsce mocarstw „Osi” nie mogła uczynić nic więcej ponad przewiezienie powietrzem dwóch kompanii piechoty i baterii artylerii, by przeciwstawić się sześciu dywizjom koreańskim. Zapłaciliśmy za to drogo. Łatwo jest obecnie czytać o wspaniałym oporze, dzięki któremu zyskaliśmy cenny dla nas czas, lecz nie usprawiedliwia to naszego braku wyobraźni i gotowości. Wpływ wojny koreańskiej dał się odczuć w każdym domu i wiosce w Ameryce. W miarę przedłużania się wojny, prowadzonej na warunkach podyktowanych przez komunistów, do 1953 roku powołano pod broń tysiące byłych żołnierzy drugiej wojny światowej. Przy zakończeniu wojny straty nasze sięgały 142 154 ludzi, a straty sił zbrojnych Narodów Zjednoczonych, poza stratami Stanów Zjednoczonych, wynosiły 17 190 ludzi. Ze strat Stanów Zjednoczonych ponad 96% przypadało na wojska lądowe. Tak więc „wielki hałas o dolara” i slogan „Będziemy stosowali maszyny oszczędzając ludzi” doprowadziły do paradoksalnej konkluzji: jeszcze raz ponieśliśmy straty przeważnie w wojskach lądowych, nie spodziewając się, by musiały one wziąć poważniejszy udział w walce. Z technicznego punktu widzenia jednak prawdziwa tragedia Korei polega na tym, że wielki naród amerykański, ze swymi możliwościami naukowymi i olbrzymim potencjałem przemysłowym, musiał prowadzić walkę na warunkach podyktowanych przez raczej prymitywną armię azjatycką. Ani nasza wyobraźnia, ani przewidywania w latach po drugiej wojnie światowej nie dały nam potencjału wojennego, który zapewniłby nam taką przewagę techniczną, jakiej potrzebowaliśmy w wojnie lądowej, by wygrać ją zdecydowanie i szybko. Obecnie jest jasne, że mogliśmy uzyskać tę marżę przewagi, to zaś, że jej nie uzyskaliśmy, stanowi prawdziwą tragedię Korei. Krytycznych komentarzy dotyczących Korei, zarówno ustnych, jak pisanych, jest prawdopodobnie więcej niż dotyczących jakiejkolwiek innej wojny w naszej historii. Jest to zrozumiałe, gdyż nigdy nie
54

Pułkownik R. E. Dupuy i (pułkownik T. N. Dupuy, Military Heritage of America.

ponieśliśmy klęski taktycznej tej wielkości, co klęska zadana przez Chińczyków 8 armii w grudniu 1950 roku. Przy tym nasi dowódcy rzadko kiedy wykazali tak wybitne zdolności taktyczne, jak generał MacArthur, jeśli idzie o zaplanowanie i przeprowadzenie operacji pod Inczhon. Wojna ta wywołała ponadto głębokie spory polityczne, nie mające precedensu w naszej historii polityczno-wojskowej. Najgoręcej był dyskutowany punkt, czy w poszukiwaniu zwycięstwa - które generał MacArthur określił słusznie jako cel wojny - należało mu pozwolić na rozszerzenie wysiłku Narodów Zjednoczonych, czy też nie. MacArthur ujął to w sposób następujący: „Ogólna definicja przyjęta od wielu dziesiątków lat brzmi, że wojna jest ostatecznym środkiem polityki. Gdy wszelkie inne środki polityczne zawiodły, uciekamy się wówczas do siły, a gdy to czynimy, władzę... całą sprawę... biorą w swe ręce wojskowi... Stwierdzam, i jest to bezsporne, że gdy ludzie zewrą się w walce, nie powinien mieć miejsca żaden wybieg noszący nazwę polityki, który mógłby zmniejszyć ich szanse zwycięstwa...”55 MacArthur dążył do zwycięstwa i zwycięstwa tego miano mu odmówić, gdyż jak argumentował generał Bradley, dążąc do niego „związałby on... nasze siły morskie i powietrzne... w obszarze, który nie jest najważniejszy pod względem strategicznym... strategia ta uwikłałaby nas w niewłaściwą wojnę, w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i z niewłaściwym przeciwnikiem”56. Gwałtowność dyskusji i silne indywidualności, które wzięły w niej udział, wszystko to w jakiś sposób prowadziło do zaciemnienia podstawowego problemu. Nie chodziło o to, czy powinno się było pozwolić na rozszerzenie wojny, czy też nie, w czasie gdy nasi dowódcy w polu poszukiwali zwycięstwa. Było bowiem mało widoków na zwycięstwo, gdyśmy się w tej wojnie znaleźli, chyba że rozpoczęlibyśmy wojnę totalną, a tej nie chcieliśmy. Jedynie wojna totalna mogła nam przynieść zwycięstwo, gdyż nie zbudowaliśmy i nie dostarczyliśmy środków technicznych umożliwiających wygranie jakiejkolwiek innej wojny poza wojną totalną, i to totalną wojną nuklearną. Wojna w Korei zaś nie była nią ani też nie chcieliśmy uczynić z niej wojny tego rodzaju. W Waszyngtonie słyszy się często wyrażenie: „Nie chcemy drugiej Korei”. Nie wiem, co mówiący przez to rozumieją, nie jestem także pewien, czy oni sami to wiedzą. Odnośnie wojen ograniczonych w ogóle, słyszałem taką wypowiedź sekretarza obrony Charlesa E. Wilsona: „Nie możemy sobie pozwolić na prowadzenie wojen ograniczonych. Możemy pozwolić sobie tylko na prowadzenie wielkiej wojny i, jeśli nastąpi wojna tego rodzaju, będziemy ją prowadzili”. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na prowadzenie wojen ograniczonych, w takim razie nie będziemy mogli również egzystować dalej, gdyż wojna ograniczona jest właśnie tym rodzajem wojny, z którym będziemy mieli do czynienia. Jest to jedyny rodzaj wojny, na jaką możemy sobie pozwolić. Z pewnością nie chcemy drugiej Korei, nie chcemy, jeśli ma to oznaczać wystawienie naszych sił zbrojnych na klęskę taktyczną dlatego, że jesteśmy zajęci systemem strategii jednej broni lub też dlatego, że narzuciliśmy sobie sami sztuczne restrykcje w dziedzinie badań i rozwoju programów sił zbrojnych, które nie są związane z systemem jednej broni. Nie chcemy też drugiej Korei, jeśli ma to oznaczać, że nasza myśl wojskowa będzie tak opanowana dawnymi sukcesami bojowymi, iż brak nam będzie wyobraźni i energii, by przewidzieć innowacje niezbędne dla naszych sukcesów bojowych w przyszłości. Korea była wojną peryferyjną i wojną ograniczoną, formą wojny, której poświęciliśmy mało uwagi. W okresie pomiędzy drugą wojną światową i wojną w Korei byłoby zupełnie możliwe skonstruowanie środków taktycznych, umożliwiających pokonanie północnokoreańskich sił zbrojnych oraz każdych sił przysłanych im na wzmocnienie, i to w sposób decydujący i szybki, gdybyśmy zainwestowali w to przedsięwzięcie dostateczną część naszego produktu narodowego. Nie chodziło wcale o wdanie się
55 56

Senat Stanów Zjednoczonych, „Sytuacja wojskowa na Dalekim Wschodzie”. Tamże.

w wielką wojnę na lądzie stałym Azji i wkroczenie do Mandżurii i Chin. Konflikt był ograniczony, ograniczony pod względem obszaru geograficznego, pod względem celów i pod względem środków, jakie uczestniczące w nim narody chciały zaangażować w tym obszarze. Jest tylko jeden sposób załatwienia się z taką wojną, a polega on na posiadaniu w dyspozycji przeważających środków, by móc zareagować na działania przeciwnika szybko i silnie. Tych zaś brakło nam wyraźnie.

F. Indochiny - I wojna ograniczona
Z chwilą zakończenia się walk w Korei w 1953 roku i wprowadzenia „nowej” polityki wojskowej przez nową administrację, powróciliśmy do strategii sprzed wojny koreańskiej. Nie przypominam sobie, by było to kiedykolwiek potwierdzone w sposób oficjalny, z wyjątkiem tego, że wynikało z przemówienia sekretarza stanu w Komisji Spraw Zagranicznych wygłoszonego w Nowym Jorku 12 stycznia 1954 r. W przemówieniu tym powiedział on: Jak długo nasze podstawowe koncepcje polityczne są nuklearne, nasi przywódcy wojskowi nie mogą wybierać sposobu organizowania naszych sil wojskowych. Jeśli przeciwnik może wybrać czas i miejsce oraz sposób prowadzenia wojny - i jeśli nasza polityka ma pozostać tradycjonalną polityką przeciwstawiania się agresji przez stawienie jej bezpośredniego i lokalnego oporu - w takim razie musimy być gotowi walczyć w Arktyce i w okolicach podzwrotnikowych, w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Europie, na morzu, lądzie i w powietrzu, starą i nową bronią... Zanim jednak planowanie wojskowe mogłoby ulec zmianie, prezydent i jego doradcy, reprezentowani przez Radę Bezpieczeństwa Państwa, muszą powziąć nowe podstawowe decyzje polityczne. Zostało to uczynione. Podstawowa decyzja nakazuje polegać głównie na wielkiej zdolności do natychmiastowego odwetu za pomocą środków i w miejscach, jakie wybierzemy. Obecnie departament obrony i Komitet Szefów Sztabów mogą budować naszą organizację wojskową, dopasowując ją do naszej polityki, zamiast stać wobec konieczności prowadzenia przygotowań mających na celu stawienie czoła licznym ewentualnościom, których wybór zależy od nieprzyjaciela. Że było to czymś więcej niż zwykła implikacja, stało się wkrótce jasne, gdyż stan wojsk lądowych został zredukowany w sposób drastyczny. W czasie tej redukcji byłem pomocnikiem szefa sztabu do spraw planowania i operacyjnych, a później jego zastępcą. Gdyby inicjatywa pozostawała przy nas, a nie przy komunistach, i gdyby nie było więcej „Korei”, wszystko byłoby dobrze. Niestety, inicjatywa nie należała do nas i planiści wojskowi wkrótce znaleźli się znów w trudnościach. Jako jeden z nich myślałem często o wierszach z John Brown’s Body Stephena Vincenta Benéta. Wypowiadał je zrozpaczony i gniewny konfederat, opisując beznadziejność walki z Jankesami: „Mógł nakryć pięciu Jankesów kapeluszem z liścia palmowego, Tylko Jankesi nie byli skorzy do tego”. Podobnie miała się sprawa z nami. Byliśmy potężnym narodem, lecz komuniści nie chcieli współdziałać w powiększaniu naszej siły. Weźmy na przykład Dien Bien Fu. Francuzom twierdza ta zdawała się dawać najlepsze taktyczne rozwiązanie problemu zabezpieczenia Delty Hanoi, zapewniając równocześnie w pewnym stopniu osłonę Laosowi. Została ona dobrze przygotowana do obrony okrężnej. Było to jednak rozwiązanie statyczne; i w ten sposób inicjatywę taktyczną oddano nacierającym komunistom. Początkowo

Francuzi nie zdawali się przejawiać zbytniej troski o jej egzystencję, ponieważ posiadali prawie nieograniczone siły, którymi mogli ją wesprzeć. Gdy jednak rozpoczęła się walka, była to jak zwykle walka człowieka z człowiekiem, w której cała nowoczesna technika świata nie mogłaby odróżnić swego od wroga ani też odpowiednio do tego użyć swej siły. Planiści Pentagonu wielokrotnie dokonywali rachunku sumienia i rozważali ten problem. Ważne było, by nasze wojska lądowe nie zostały użyte, gdyż byłoby to wręcz przeciwne naszej polityce wojskowej. Sama armia lądowa nie miała złudzeń co do możliwości prowadzenia wojny w czystej formie, oddzielonej od wszelkiej innej wojny. Tak więc z punktu widzenia wojsk lądowych, gdyby udały się one do Indochin, naród musiałby być przygotowany na poważną wojnę. To zaś oznaczało mobilizację znacznej liczby dywizji gwardii narodowej, powołanie rezerw, rozpoczęcie produkcji amunicji, czołgów itd. W przeciwnym razie byłoby to prowokowaniem nieszczęścia. Z drugiej strony, dlaczego by nie użyć do wsparcia lotnictwa działającego z lotniskowców? Francuzi twierdzili, że mieli wszelkie, jakie tylko było możliwe, taktyczne wsparcie lotnicze. Dlaczego by nie użyć lotnictwa strategicznego i nie zapewnić taktycznego wsparcia nuklearnego? Nie mogliśmy jednak odróżnić swego od wroga i wobec tego broń atomowa zniszczyłaby wszystkich, Zarówno Francuzów, jak komunistów. Był to dylemat charakteryzujący jednak każdą sytuację wojskową, wobec której komuniści mieli stawiać nas w ciągu tej dekady. Zdecydowano ostatecznie, że jeśli w ogóle cokolwiek ma być uczynione, będzie musiała wykonać to armia lądowa i korpus piechoty morskiej przy pełnym wsparciu pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Generał Ridgway skierował zespół oficerów do Indochin, by rozejrzeli się w sytuacji. Równocześnie sporządzono plany w sztabie wojsk lądowych. W końcu przedstawiono projekt departamentowi obrony. Było to zestawienie kosztów operacji wraz ze środkami, jakie musiały być przedsięwzięte niezwłocznie, gdyby powzięto decyzję przystąpienia do tej akcji. Przyjmuję, że przedstawiono sytuację prezydentowi; w każdym bądź razie powzięto decyzję nieprzystępowania do akcji w Indochinach. W ten sposób jeszcze raz Zachód musiał pogodzić się z czymś, co nie było zwycięstwem w wojnie ograniczonej z komunistami, w danym wypadku z porażką. Słyszało się te same dyskusje, jakie rozbrzmiewały w pomieszczeniach Pentagonu podczas wojny w Korei. Mówiono, że byłaby to niewłaściwa wojna, w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Było to przygnębiające. Czy komuniści dostarczą nam kiedykolwiek okazji do właściwego rodzaju wojny? My zaś nie chcieliśmy rozpoczynać wojny, która rozciągnęłaby się na rozległe przestrzenie Chin południowych czy Syjamu, Birmy czy Malajów. I tak to szło. Faktycznie, Korea i Indochiny miały jedną zasadniczą cechę wspólną, jeden problem, który musimy nauczyć się rozwiązywać, jeśli chcemy egzystować. Były to wojny ograniczone, toczone w ograniczonym obszarze i tak umiejscowione, że każdej ze stron stwarzały trudności w zapewnieniu poważnego wsparcia. Nie było żadnego problemu rozszerzenia się wojny, chyba że musielibyśmy ją rozszerzyć sami dlatego, iż nie byliśmy zdolni do uczynienia czegoś innego. Powinniśmy byli mieć środki taktyczne, by uderzyć i zwyciężyć szybko i zdecydowanie. I gdybyśmy w ubiegłym dziesięcioleciu wydali chociażby tylko małą część tego, co wydaliśmy na przygotowanie naszych sił zbrojnych do wojny globalnej, opartej na jednej strategii, na skonstruowanie i dostarczenie środków do prowadzenia wojny ograniczonej, załatwilibyśmy szybko problem Korei i Dien Bien Fu na naszą korzyść. Taktyczne pociski nuklearne, kawaleria powietrzna i większa ilość środków „szturmowych” transportu powietrznego może wpłynąć w sposób decydujący na operację tego typu. Dopóki jednak będziemy zaniedbywali tego rodzaju sprawy, dopóty nie będziemy zdolni do prowadzenia wojen ograniczonych. Wojna ograniczona jest bardziej wyspecjalizowaną formą walki niż globalna wojna nuklearna i byłoby lepiej, gdybyśmy zdali sobie z tego sprawę i uczynili coś w tym zakresie. Jest mało logiczne przypuszczenie, że skoro ma się siłę do pomyślnego prowadzenia wojny globalnej, to ipso facto przy

użyciu małej części posiadanej siły można prowadzić małą wojnę. Wyposażony w broń termonuklearną samolot B-52 może przyczynić się niewiele więcej do rozwiązania ograniczonej wojny lokalnej niż 155 mm działo do ujęcia osoby naruszającej przepisy ruchu. Dla niektórych wojna ograniczona różni się od wojny globalnej tym, że ta ostatnia trwa dłużej. Nie jest to prawda. Wojna ograniczona nie jest sprawą czasu. Jest ona ograniczona pod względem zamierzonych celów, użytych środków i zwykle pod względem obszaru, na jakim się toczy. Wojna ograniczona może trwać latami, jak to zademonstrował Mao Tse-tung w Chinach. Co więcej, kilka wojen ograniczonych może toczyć się w tym samym czasie. W gruncie rzeczy jest to najbardziej prawdopodobny charakter przyszłej wojny: powolne, prawie niedostrzegalne przejście złej sytuacji ekonomicznej i politycznej w rozruchy wewnętrzne. By dać sobie radę z tego rodzaju wojnami, potrzeba dobrego, obdarzonego wyobraźnią planowania strategicznego i wysoce wyspecjalizowanych taktycznych sił zbrojnych. Przy tym muszą mieć one przewagę techniczną nad wszystkim, z czym mogą się zetknąć, i to przewagę zdecydowaną. Z licznych dziedzin funkcjonalnych, które mogą zapewnić przewagę taktyczną, najbardziej obiecującą zwykle jest ruchliwość. Niemniej wywiad, łączność i ogień pocisków balistycznych - wszystko to wymaga specjalnego rozważenia. Wszystkie te sprawy, jeśli idzie o ich stosunek do wojny ograniczonej, były w najlepszym razie zlekceważone, a w najgorszym - całkowicie zaniedbane w planowaniu naszej obrony w ubiegłym dziesięcioleciu. Stąd dylemat - jak zabezpieczyć się przed przegrywaniem wojen ograniczonych, nie przygotowując się do ich wygrania. Po prostu nie da się tego zrobić.

G. Projekt perspektywiczny - „sprowadzić walkę z powrotem na pole bitwy”
Jednym z pierwszych rozczarowań wojny koreańskiej było niepowodzenie akcji naszych samolotów myśliwsko-bombowych, mających zapewnić skuteczne wsparcie taktyczne z powietrza. Wywiązały się one znakomicie, działając przeciwko wysoce zmechanizowanym siłom mocarstw „Osi” w Europie, oczekiwano więc, że dadzą sobie jeszcze lepiej radę w walce z prymitywnymi armiami azjatyckimi. Stało się jednak wręcz przeciwnie; nawet zwykłe dywizje kawalerii mogły przebyć całą Koreę Północną i wziąć udział w walkach. W jesieni 1950 roku z polecenia dyrektora Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia towarzyszyłem małej grupie naukowców do Korei, by zorientować się w problemie taktycznego wsparcia lotniczego. Miano nadzieję, że naukowcy dzięki swej nieprześcignionej wiedzy technicznej będą mogli wystąpić z jakimiś nowymi propozycjami. W grupie tej znajdowało się trzech uczonych: dr Charles Lauritsen starszy, dr William Shockley i dr Edward Bowles. Ich kwalifikacje pozwalały im rozpatrzyć te problemy. Dr Lauritsen był, między innymi, wyróżniającym się fizykiem nuklearnym. Dr Shockley opracowywał transystor, za który później otrzymał nagrodę Nobla, a dr Bowles był w okresie drugiej wojny światowej doradcą naukowym sekretarza Stimsona. Przybyliśmy do Japonii w początkach września 1950 roku i po uzyskaniu niezbędnych informacji w Tokio dr Lauritsen, dr Bowles i ja dołączyliśmy do 7 floty celem wzięcia udziału w lądowaniu pod Inczhon. Dr Shockley pozostał w Taegu, gdzie skonstruował głośnik samolotowy przeznaczony do użytku w wojnie psychologicznej. Grupa znajdująca się przy 7 flocie wylądowała na helikopterze w Inczhon dnia D + 1 i towarzyszyła przez tydzień 1 dywizji piechoty morskiej. Uczeni przyłączyli się do czołowych batalionów i prawie całą swą uwagę skupili na problemach taktycznego wsparcia lotniczego. 1 dywizja piechoty morskiej miała tego wsparcia pod dostatkiem i wiedziała, jak go użyć. Ale poza początkowym okresem lądowania opór był raczej słaby i nie mieliśmy możności obserwowania zbyt dużo przykładów jego zastosowania. Po upływie tygodnia z Inczhon odlecieliśmy

do Tokio, a następnie do kwatery głównej dużego przyczółka obronnego 8 armii, znajdującej się w Taegu. Dywizje na przyczółku rozpoczęły swą wielką kontrofensywę; spędziliśmy parę dni kolejno z 25 i 24 dywizją oraz z 1 dywizją kawalerii, a także z 1 dywizją armii południowokoreańskiej. Na dr. Lauritsena szczególne wrażenie wywarło zadanie, jakie miały przed sobą dywizje wojsk lądowych. Przypominam sobie, że pewnego późnego wieczoru zabrałem go z sobą, by odwiedzić dowódcę jednego z wysuniętych batalionów 24 dywizji. Komunistyczna artyleria ostrzeliwała trochę ten rejon, więc opuściliśmy nasz jeep około mili przed linią frontu i poszliśmy pieszo. Gdy szliśmy, poszczególne pociski artyleryjskie padały na pola ryżowe w pewnej odległości na prawo od nas. Byłem nieco zaniepokojony, ponieważ Niemcy często wstrzeliwali się w bok od drogi, po której posuwaliśmy się, a następnie szybko przenosili całą nawałę na nas. Widać było jednak wyraźnie, że ogień komunistów nie był tak dobrze kierowany i prowadzono go na chybił trafił na puste pola ryżowe. Przybyliśmy na stanowisko dowodzenia dowódcy batalionu o zmroku. Znajdowało się ono za niewielkim wzniesieniem terenu. Podczołgawszy się naprzód i wyjrzawszy spoza szczytu wzniesienia mogliśmy zobaczyć wysoki, zalesiony grzbiet w odległości około pół mili przed nami. Dowódca batalionu powrócił właśnie od dowódców kompanii i stał wobec typowego problemu dowódcy batalionu piechoty. Widać było, że jest bardzo znużony; był zarośnięty i miał zaczerwienione oczy. Musiał on powziąć decyzję, czy trzymać swą obecną pozycję do rana, a następnie uderzyć w warunkach dziennych, przy czym czyniąc to, wystawić się na ryzyko kontrataku komunistów w nocy, czy też spróbować uchwycić przed zmrokiem wzniesienie przed jego frontem. Gdyby uderzył, ciemność zaskoczyłaby go prawdopodobnie, zanim osiągnąłby swój przedmiot i w tym wypadku zachodziłaby możliwość, że batalion jego zostanie silnie zdezorganizowany w ciągu nocy, co zawsze jest bardzo niebezpieczne. Ale piechota żyje niebezpieczeństwem i to było normalne. Podczas gdy zastanawiał się kilka minut nad tym problemem, jakiś żołnierz usiłował dać mu coś do zjedzenia, a równocześnie oficerowie sztabu odpowiadali na jego pytania; widać było wyraźnie, że wiele trosk obarczało jego zakłopotany i znużony umysł. Zapytaliśmy o wsparcie lotnicze - odpowiedział nam, że nie ma żadnego ani też nie miał go od szeregu dni. Jego łączność nie funkcjonowała, a jeśliby nawet działała i otrzymałby taktyczne wsparcie lotnicze, to dla pilota było prawie niemożliwe odróżnić swego od wroga w tym nierównym i zalesionym terenie, w jakim walczono. Było oczywiste, że potrzebował on silniejszego wsparcia ogniowego - prawdopodobnie pocisków balistycznych, a raczej nuklearnych - bezpośrednio zależnego od niego i znajdującego się pod jego kontrolą. Na dr. Lauritsena sytuacja ta wywarła głębokie wrażenie, szczególnie, że wiedział on, iż nauka i technika, jeśli się do nich odwoła, mogą dostarczyć realnej pomocy. Pojechaliśmy na dywizyjne stanowisko dowodzenia i w następnych dniach udaliśmy się kolejno do innych dywizji, powracając ostatecznie do Tokio, a po blisko sześciu tygodniach później do Stanów Zjednoczonych. W następnych tygodniach po powrocie grupa dyskutowała nad swymi doświadczeniami przez wiele godzin, dochodząc do konkluzji, że powinna być zorganizowana specjalna grupa badawcza złożona z czołowych specjalistów i wojskowych, by rozpatrzyć problem taktycznego wsparcia lotniczego dla naszych sił naziemnych. Dr Lauritsen i ja myśleliśmy zwłaszcza o nuklearnym wsparciu rakietowym, chociaż rakiet nie można było brać pod uwagę w oderwaniu od innych broni ani też uważać ich za środek uniwersalny. Taktyczne wsparcie lotnicze obejmowało zarówno zabezpieczenie techniczno-materiałowe, jak wsparcie ogniowe, a to pociągało za sobą przesuwanie oddziałów i zaopatrzenia. Kiedy zaś rozważa się ruchy wojsk, musi być przestudiowany także charakter ekwipunku i uzbrojenia. Z tych dyskusji narodził się projekt „Vista” (perspektywiczny). Korea miała początkowo bardzo silny wpływ na naszą myśl wojskową. Po szybkim rozczarowaniu planistów wojskowych nastąpiło racjonalistyczne tłumaczenie naszych niepowodzeń. Politycznowojskowy garnek wrzał, dyskutując nad słusznością czy niesłusznością dopuszczenia do wycofania się

wojsk północnokoreańskich na rzekę Jalu. Nasi uczeni jednak nabierali coraz większego przekonania, że należy koniecznie coś uczynić dla zwiększenia naszej zdolności prowadzenia wojny lądowej. Problem koreański bowiem polegał nie na tym, czy uderzyć na Chiny lub Rosję, lecz co uczynić w sprawie wojny w Korei. Sprawą równie dużej doniosłości było, co czynić, jeśli dojdzie do walki podobnego rodzaju na innych obszarach. Zaczęło wzrastać poczucie, że najniebezpieczniejszym problemem leżącym przed nami była nie globalna wojna nuklearna, lecz wojna ograniczona, zarówno nuklearna, jak nienuklearna. Myślano również o Europie i po raz pierwszy zaczęliśmy odczuwać, że jeśli nie uczyni się czegoś, możemy równie dobrze ją stracić. Z tych rozważań wyłoniła się propozycja, by grupa wybitnych naukowców utworzyła komórkę studiów dla rozpatrzenia, co można byłoby uczynić dla dopomożenia wszystkim rodzajom sił zbrojnych w usunięciu braków ujawnionych w toku walk w Korei. Pod wspólnymi auspicjami wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa w początkach 1951 roku w Instytucie Technologii w Kalifornii powstał projekt „Vista” (perspektywiczny). Celem jego było prowadzenie szeroko zakrojonych studiów nad działaniami taktycznymi w wojnie lądowej i powietrznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na obronę Europy zachodniej w najbliższej przyszłości. Przewodniczącym tej grupy był dr Lee A. Dubridge, któremu pomagało imponujące grono uczonych. Byli między nimi doktorzy: William A. Fowler, Robert T. Bacher, C. C. Furnas, Charles C. Lauritsen, Clark B. Millikan, J. Robert Oppenheimer i H. P. Robertson oraz wielu innych, z których każdy był znakomitością w reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki. Projekt był bardzo wartościowy i dobrze pomyślany. Mieliśmy zwiększyć nasze możliwości skutecznego prowadzenia wojen ograniczonych. Czerpiąc z wielkich zasobów naukowych i przemysłowych naszego narodu, z całą pewnością mogliśmy wywiązać się z zadania lepiej, niż to uczyniliśmy w Korei. Co do tego, że konfliktów typu koreańskiego będzie więcej i że nastąpią one prawdopodobnie wcześniej, niż tego oczekiwaliśmy, było mało wątpliwości. Do projektu „Vista” uczeni odnieśli się z entuzjazmem, okazując wydatną pomoc. Poszczególne rodzaje sił zbrojnych przystąpiły do tego projektu szczerze i w perspektywie zdawało się, że wiele zostanie dokonane. Na nieszczęście, początkowy entuzjazm lotnictwa zaczął gasnąć, gdy zdano sobie sprawę, że położenie większego nacisku na taktyczne wsparcie powietrzne i taktyczny transport powietrzny będzie kolidowało z poglądami lotnictwa na strategiczną potęgę powietrzną. W tym samym czasie lotnictwo zaczęło odnosić się z nieufnością do poglądów dr. Oppenheimera. Uprzednio przeciwstawił się on budowaniu bomby termonuklearnej, a teraz zalecał oddanie naszych środków nuklearnych do wsparcia działań taktycznych. Pomiędzy naukowcami mówiło się również o obronie powietrznej. Także i to sprzeciwiało się podstawowej teorii entuzjastów strategicznej potęgi powietrznej, którzy utrzymywali, że zdecydowana ofensywa powietrzna była jedynie słuszną taktyką i że wszelkie ustępstwa na rzecz obrony były marnotrawstwem. Praca dr. Oppenheimera przy projekcie „Vista” znalazła się pod ścisłą obserwacją. Pod koniec lata 1951 roku lotnictwo uświadomiło sobie zmianę w nastrojach. Wyjaśnienie nadeszło niebawem: Grupa „Vista” konferowała z dr. Oppenheimerem. W listopadzie 1951 roku na konferencji grupy „Vista” w Caltech dr Dubridge przedstawił wstępny projekt proponowanego sprawozdania, włączając rozdział napisany przez Oppenheimera. Spowodowało to burzę w lotnictwie. Oppenheimer przekształcił projekt „Vista” w program mający na celu zmianę strategii Stanów Zjednoczonych - program poprzedzony zawoalowaną sugestią, że doktryna lotnictwa oparta była na rzezi ludności cywilnej... Oppenheimer proponował, by poważna część zapasu atomowego została odebrana lotnictwu strategicznemu i skierowana do bezpośredniego wsparcia walki naziemnej.

...Celem, jak to określono w projekcie „Vista”, było sprowadzenie walki z powrotem na pole bitwy. W grudniu 1951 roku Oppenheimer, Dubridge i Lauritsem udali się do Paryża i rozmawiali z Eisenhowerem. Norstad kategorycznie sprzeciwił się zaleceniom sprawozdania „Vista”57. Mniej więcej w rok później wspomniałem generałowi Norstadowi o sprawozdaniu „Vista”; Norstad użył wówczas dosadnych słów krytyki. Przez ironię losu, w siedem lat później, jako naczelny dowódca alianckich sił zbrojnych w Europie, usiłował on osiągnąć wiele spośród celów, które ten raport wytyczał. Niestety, dr Oppenheimer miał trudności, a jego uczestnictwo w „Vista” powiększyło atmosferę podejrzeń, jaką otoczyli go obecnie rzecznicy „Wielkich Bombowców”. „The Reporter” wyraził to w artykule redakcyjnym w kilka lat później, w 1957 roku, w sposób następujący: Jego (Oppenheimera) naleganie na znalezienie sposobów sprowadzenia wojny z powrotem na pole bitwy było uważane za niedorzeczne, jeśli nie mające znamion zdrady... Oni (uczeni) powinni popierać najbardziej ofensywne tendencje militarne w kraju. Jest coś zgoła zbrodniczego w naukowcu zajmującym się obroną, jak to czynił Oppenheimer58. Zalecenia „Vista” zmierzały do zwiększenia możliwości każdego rodzaju sił zbrojnych. Na wojska lądowe nalegano, by wprowadziły lekkie niszczyciele czołgów „Ontos”59. Został on później udoskonalony przez korpus piechoty morskiej. Plan „Vista” zalecał ogólne ulepszenie środków łączności, skonstruowanie taktycznych nuklearnych pocisków balistycznych w celu zastąpienia pocisków 280 mm oraz daleko idące ulepszenia systemów kierowania wywiadem. Wreszcie zalecił on zorganizowanie Centrum Doskonalenia Sposobów Walki dla wypróbowania nowych pomysłów taktycznych w oddziałach. To ostatnie zostało zorganizowane. Dla marynarki wojennej domagał się on, między innymi, przyspieszenia prac w dziedzinie środków obrony przed okrętami podwodnymi i udoskonalenia sprzętu desantowego. Zalecenia dla lotnictwa odnosiły się prawie całkowicie do zwiększenia jego zdolności prowadzenia taktycznej wojny nuklearnej lub nienuklearnej. Pomiędzy innymi plan ten zalecał dostarczenie do 1954 roku 400 samolotów C-124 i 850 samolotów C-123 do transportu oddziałów, taktycznej broni nuklearnej do użycia w obronie powietrznej oraz znaczne udoskonalenie samolotów myśliwskobombowych, myśliwców i samolotów pomocniczych. Raport grupy „Vista” został przedłożony sekretarzom poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w lutym 1952 roku. Nie został jednak nigdy oficjalnie zatwierdzony.

H. Służba w organizacji paktu północnoatlantyckiego (NATO)
W czerwcu 1951 roku przydzielono mnie do prac w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Pierwszą moją wizytę złożyłem Naczelnemu Dowódcy Wojsk Alianckich, generałowi Eisenhowerowi, którego poznałem dość dobrze w czasie drugiej wojny światowej. Ponieważ byłem obecny ostatnio przy próbach taktycznej broni nuklearnej na poligonie doświadczalnym na Oceanie Spokojnym, przedyskutowaliśmy dość obszernie użycie broni nuklearnej i znaczenie, jakie może mieć dla NATO.
57 58

The Hidden Struggle for the H-Bomb, „Fortune”, maj 1953, s. 109. The Reporter, 26 grudzień 1957. 59 106 mm bezodrzutowe działo przeciwpancerne (przyp. tłum.).

Eisenhower wydawał się być bardzo zainteresowany, chociaż, co jest zrozumiałe, nie znał niektórych aspektów technicznych tego problemu. Nalegałem, by postarał się o naukowca dla swego sztabu w charakterze doradcy zarówno w sprawach nuklearnych, jak naukowych w ogóle. Przedyskutowaliśmy właściwości broni taktycznej, która miała wejść wkrótce na wyposażenie, zwłaszcza zaś pocisków 280 mm, oraz wzrastające korzyści z użycia materiału rozszczepialnego, gdy będziemy mogli zastąpić pociski artylerii pociskami balistycznymi lub małymi bombami zrzucanymi z samolotu. Nie miałem wówczas wątpliwości co do tego, że taktyczna broń atomowa jest niezbędna dla przyszłości NATO. Problemem, i to pilnym, było zastosowanie takiej taktyki i struktury organizacyjnej, które umożliwiłyby siłom NATO skuteczną walkę w taktycznej wojnie nuklearnej. Z Paryża udałem się do Neapolu na służbę w siłach zbrojnych Europy południowej, znajdujących się pod dowództwem admirała Carneya. Admirał był jednym z najwspanialszych ludzi, z którymi pracowałem i miałem zaszczyt dłużej przestawać w Europie, a problemy taktyczne tego rejonu były, co najmniej, pobudzające do myślenia. Miałem wiele okazji odwiedzenia naszych odległych frontów w Turcji, Grecji i we Włoszech północnych. Rejon Włoch północnych nadawał się szczególnie do taktycznego użycia broni nuklearnej, gdyż góry kanalizowały posuwanie się atakującego. Największe niebezpieczeństwo leżało w przeprowadzonym na dużą skalę oskrzydleniu pionowym. Z tym jednak można było dać sobie radę za pomocą głębokiej obrony, zwłaszcza zaś przez przygotowanie do niej zarówno Apeninów, jak Alp. Admirał Carney zalecał, przy wielu okazjach, statyczne użycie broni nuklearnej na przełęczach alpejskich, co miało wyraźnie swoją dobrą stronę. Rejony Grecji i Turcji, z wyjątkiem rejonu położonego bezpośrednio na północ od Dardaneli, który stanowi teren falisty i otwarty, podobnie dawały doskonałe możliwości użycia taktycznej broni nuklearnej w obronie. Obrona Dardaneli wymagała jednak znacznej ilości ruchliwych sił pancernych w połączeniu z bronią nuklearną, by móc dać sobie radę z tym rodzajem uderzenia, jakiego można było oczekiwać w tym rejonie. W lecie 1952 roku stało się oczywiste, że broń nuklearna będzie odgrywała decydującą rolę w obronie Europy południowej. W grudniu 1952 roku otrzymałem rozkaz objęcia dowództwa VII korpusu armii Stanów Zjednoczonych, okupującego całe Niemcy południowe od śnieżnych Alp po linię idącą ze wschodu na zachód, tuż na północ od Norymbergi. Znajdowały się tam miasta Norymberga, Stuttgart, Monachium i Heilbronn. Najbardziej charakterystyczną cechą terenu były tu otwarte faliste obszary uprawne na wschodzie z Alpami Szwabskimi na zachodzie. Dunaj przepoławiał ten obszar, biegnąc w ogólnym kierunku z zachodu na wschód, a Ren przebiegał z południa na północ na bezpośrednich jego tyłach. Korpus pełnił służbę okupacyjną od czasu ogólnego napięcia, jakie nastąpiło w wyniku rozpoczęcia się wojny koreańskiej. Składał się on z dwóch zmechanizowanych pułków kawalerii rozwiniętych na granicy, dwóch dywizji piechoty rozmieszczonych za nimi oraz z licznych jednostek wspierających artylerii, saperów, łączności i transportowych. Dowodzenie tym korpusem dawało mi okazję, jakiej szukałem, by móc rozwijać taktyczne koncepcje nuklearne dla naszych związków piechoty. Od razu przystąpiłem do pracy nad tym. Sztab opracował plan obrony tego obszaru zgodnie z zasadami przyjętymi w drugiej wojnie światowej. Początkowo zrobiono to w postaci ćwiczenia na mapie, następnie zaś przeprowadzono faktyczne obliczenie oddziałów i ich zaopatrzenia, rozrzuconych w całym tym obszarze, w przeliczeniu na ilość pięciokilometrowych kwadratów. Kwadrat pięciokilometrowy został wybrany dlatego, że zawierał on w sobie krąg o promieniu dwóch i pół kilometra, który był średnią odległością śmiertelnego działania pięćdziesięciokilotonowej bomby atomowej60. Gdy suche liczby zostały

60

Średnia odległość śmiertelnego działania jest odległością od epicentrum wybuchu jądrowego na powierzchni ziemi do punktu, w którym najprawdopodobniej nie następuje gwałtowna śmierć od wybuchu nuklearnego.

zebrane i zestawione, sporządzono wykres wykazujący za pomocą natężenia barwy gęstość naszych sił w obronie. Porównując tę gęstość z bronią nuklearną, którą ZSRR mógł użyć w natarciu, stało się oczywiste od razu, że rozpadnie się ona gwałtownie i doprowadzi do szybkiej klęski w taktycznej walce nuklearnej. Zabraliśmy się więc następnie do problemu przegrupowania naszych oddziałów tak, by stworzyć najlepsze możliwości obrony przed bronią nuklearną w sposób zgodny z postawionym nam zadaniem. Używając istniejących sił, zrozumieliśmy wkrótce, że typ organizacji z drugiej wojny światowej, bez względu na to, jak zastosowany, nie będzie nadawał się do taktyki nuklearnej. Jedynym wyjątkiem były nasze dywizje pancerne. Przeprowadzone przez nas przegrupowanie pociągnęło za sobą konieczność ponownego przestudiowania terenu i jego właściwości obronnych oraz ilości miejsc nadających się na lądowiska i odpowiednich rejonów do lądowań z powietrza, a także położenia obszernych schronów podziemnych, których jest sporo w Niemczech południowych. W wyniku naszych studiów wojska zostały rozwinięte ponownie, a ich gęstość przeanalizowana. Przekonaliśmy się, że w obustronnej wojnie nuklearnej było zupełnie wykonalne przygotowanie najkorzystniejszych warunków obrony przy zachowaniu możliwości szybkiej reakcji taktycznej na uderzenie pod warunkiem, iż zostaną przedsięwzięte pewne kroki reorganizacyjne. Po pierwsze, czołowe elementy mające zetknąć się z jakimkolwiek napastnikiem, elementy „kawalerii”, muszą mieć nad nim pewną przewagę w ruchliwości. Nasuwało to myśl, że musi być utworzony nowy typ „kawalerii” w oparciu o samolot VTOL. Jedynymi samolotami tego typu w dyspozycji korpusu były w tym czasie helikoptery. Następnie, głębokość obszaru trzymanego przez piechotę musiała wzrosnąć z mniej więcej pięciu - dziesięciu mil, obowiązujących w drugiej wojnie światowej, do około stu - stu pięćdziesięciu mil. Odwody powinny być umieszczone jeszcze dalej w tyle. Sugerowało to od razu konieczność zastąpienia artylerii konwencjonalnej pociskami balistycznymi, jeśli nasze wsparcie ogniowe miało mieć odpowiedni zasięg; był to jeden z wniosków, na który zgodzili się wszyscy uczestnicy. Potrzebne byłyby nam pociski o zasięgu pozwalającym na prowadzenie stałego ognia na olbrzymią głębokość, ognia, który mógłby dosięgnąć wszystkiego, co znajdowało się na obszarze zajętym przez armię ZSRR. W tym czasie nie wiedzieliśmy, by jakikolwiek pocisk tego rodzaju znajdował się w konstrukcji, lecz potrzeba była zupełnie oczywista. Pocisk balistyczny o zasięgu wieluset mil z odpowiednią bojową głowicą nuklearną, i w dodatku ruchliwy oraz reagujący natychmiast na decyzje dowódcy naziemnego, był absolutnie niezbędny. Zasięg środków łączności musiał być podwojony i potrojony i dlatego też wydawało się konieczne przesunięcie wyposażenia łączności w dół o jeden szczebel dowództwa. To znaczy, wyposażenie łączności używane w drugiej wojnie światowej przez dywizje będzie obecnie potrzebne w pułku, łączność pułkowa w batalionie itd. W dodatku potrzebne były kolejne stanowiska dowodzenia, znajdujące się zawsze w odpowiednim oddaleniu od siebie. Było to konieczne, gdyż skuteczność broni nuklearnej była tego rodzaju, że całe stanowisko dowodzenia mogło być zniszczone jednym pociskiem, prawie tak samo jak okręt liniowy może zostać zatopiony na morzu, i dlatego też musi być w dyspozycji kolejny ośrodek dowodzenia. Zabezpieczenie takiej koncepcji pod względem kwatermistrzowskim będzie wymagało znacznego rozszerzenia i udoskonalenia organizacji transportu powietrznego. Strefa obrony korpusu, która w drugiej wojnie światowej obejmowała setki mil kwadratowych, obecnie musi być powiększona i obejmować tysiące mil kwadratowych. Jeśli ranni mają być ewakuowani od razu, amunicja przewieziona drogą powietrzną, a benzyna, oleje i żywność dostarczone w odpowiednich ilościach wówczas ruchliwość powietrzna staje się kluczem do rozwiązania problemu kwatermistrzowskiego. Niemniej ruchliwość ta musi znajdować swój wyraz
Biorąc pod uwagę środki zabezpieczające, jakie mogą być przedsięwzięte przez wyszkolone oddziały, dwa i pół kilometra jest liczbą wziętą z pewną ostrożnością.

w typie samolotu, który mógłby lądować na polach uprawnych, niezależnie od złej pogody i ciemności, i w żadnym razie nie powinien wymagać wymyślnych urządzeń i betonowych pasów startowych. Gdy wszystko, o czym mówiliśmy poprzednio, zostało wykonane, stało się jasne, że dywizja piechoty musi być kompletnie na nowo zaprojektowana. Zamiast rozwijać się w obronie liniowej w oparciu o zwarty system komunikacji i zaopatrzenia, powinna ona stać się bezpostaciową. Musi się ona porozdzielać na małe, szeroko rozproszone grupy bojowe, z których każda, zdana na samą siebie, będzie zdolna do długotrwałej walki; przy tym grupy te powinny być takie, by żadna z nich nigdy nie stanowiła taktycznego celu nuklearnego dla przeciwnika. Wreszcie, i to jest najważniejsze, jeśli to, co powiedzieliśmy poprzednio, jest słuszne dla obrony, wówczas organizacja ta, by mieć wartość bojową, musi nadawać się do natychmiastowego użycia zaczepnego. Ten aspekt problemu został także wzięty pod uwagę i byliśmy przekonani, że wybrany ostatecznie typ dywizji nadawał się do walki nuklearnej zarówno obronnej, jak zaczepnej. Jeden wniosek ogólny nasuwał się wyraźnie, chociaż przez kilka lat był on przyczyną poważnych dyskusji: do pomyślnego prowadzenia wojny nuklearnej potrzeba będzie raczej więcej niż mniej sił żywych. Gdy studia na mapie zostały zakończone, przeprowadzono dwustronne gry wojenne, by wypróbować te koncepcje w zestawieniu z decyzją ludzką w realistycznych warunkach. Następnie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimami „Buława bojowa” i „Pułapka na niedźwiedzia”. Miały się one okazać nieocenionymi nie tylko przy wypróbowywaniu samych koncepcji, lecz także przy szkoleniu naszych dowódców taktycznych w tym typie walki, jaki przewidywaliśmy w razie użycia broni nuklearnej. Gdy tylko gry wojenne zostały zakończone, zaplanowano ćwiczenia polowe na wielką skalę w celu poddania tych koncepcji próbie realności w terenie. Dowódcy zaczęli już jednak wypróbowywać swe nowe idee w mniejszych jednostkach wchodzących w skład korpusu. W styczniu 1954 roku otrzymałem rozkaz przydzielający mnie do departamentu wojsk lądowych na pomocnika szefa sztabu do spraw planowania i operacyjnych „G-3”61. Z góry cieszyłem się z okazji, jaką to dawało, gdyż wojska lądowe stały na progu rewolucji w dziedzinie taktyki, broni i organizacji. Jeśli wolny świat miał się utrzymać przy życiu, już dawno powinniśmy byli pomyśleć o tych problemach. Spoglądając wstecz, zdałem sobie sprawę, że moja służba w NATO była jak najbardziej owocna. Zyskałem wielu nowych przyjaciół w Europie i miałem także okazję wniesienia bezpośredniego wkładu w obronę tego obszaru, tak żywotnie ważnego dla Zachodu. Niestety, na niewiele rzeczy dokonanych w celu przygotowania NATO do przyszłej wojny, dziesiątki pozostało nie zrobionych. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego potrzebuje naszej rady technicznej i pomocy materialnej w większym stopniu, niż jesteśmy skłonni jej udzielić. Utworzenie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego jest jednym z naprawdę wielkich osiągnięć naszych czasów. Wyjaśnia on raz na zawsze, że my, jako naród, odrzuciliśmy naszą niechęć do „zagranicznych powikłań”. Obecnie, gdy osiągnęliśmy dojrzałość, jesteśmy skłonni do przyjęcia obowiązku przewodnictwa w światowej wspólnocie narodów. Uznaliśmy, że pierwsza linia obrony znajduje się w Europie, i zaangażowaliśmy się wyraźnie w tej obronie. W NATO zjednoczone się dobrowolnie, zmuszone do tego wyższymi motywami, wielkie narody, z którymi łączą nas więzy kulturalne i ekonomiczne od czasu powstania naszej republiki. Historia Europy zawiera w przeszłości
61

Sztab wojsk lądowych armii amerykańskiej składał się z czterech oddziałów: „G-1” - oddział kadr, „G-2” oddział wywiadowczy, „G-3” - oddział operacyjny i wyszkolenia bojowego, „G-4” - oddział służby tyłów. W czasie wojny powstał „G-5” - oddział do spraw cywilnych i „G-6” - oddział do spraw informacji i wojny psychologicznej (przyp. tłum.).

przykłady usiłowań mających na celu zorganizowanie tego kontynentu w jedną całość polityczną i wojskową drogą siły lub perswazji. Nigdy przedtem jednak narody europejskie ze swej własnej i nieprzymuszonej woli nie posunęły się tak daleko w kierunku osiągnięcia bezpieczeństwa zbiorowego. Obecnie dzięki świadomości wspólnego celu i przekonaniu, że instrument ten może najlepiej służyć potrzebom ludzkości, zostało stworzone NATO. Wreszcie, Europa zachodnia ma ogromne zasoby wykwalifikowanej siły ludzkiej i przemysłu, zasoby, które niewątpliwie zaważą na szali w sposób decydujący w każdym sporze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ZSRR. NATO jest niewątpliwie największą, jak również najważniejszą koalicją, do której przystąpiliśmy; jest to kamień węgielny naszego systemu przymierzy. Wielu Amerykanów widzi w NATO korzyści natury materialnej dla Stanów Zjednoczonych. Tarcza republiki jest wysunięta ku tarczy ZSRR; pierwsze uderzenia zostaną zamortyzowane w pewnym stopniu, tak jak były zamortyzowane przez Europę w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Jest to częściowo słuszne, lecz daleko ważniejsze od tego są korzyści płynące dla każdego członka ze związków duchowych, które łączą wolne narody we wspólnej obronie. Żaden naród nie może już więcej egzystować w izolacji. Jedynym możliwym rodzajem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo zbiorowe. Obrona zbiorowa jest tak samo niezbędna Stanom Zjednoczonym, jak Europie. Idea „twierdzy amerykańskiej” jest tak samo idiotycznie przestarzała dzisiaj, jak idea „twierdzy brytyjskiej” była dwadzieścia lat temu. Dla Stanów Zjednoczonych jest sprawą życiowo ważną stałe podtrzymywanie i organizowanie systemu przymierzy oraz utrzymywanie równowagi sił w świecie, jak to czyniła przez wieki Wielka Brytania w Europie62. Można by przypuszczać, że przymierze tak rozumiane i służące takim celom będzie funkcjonowało przy minimum tarć wewnętrznych i zapisze na swym koncie wielkie osiągnięcia. Niestety, tak nie jest. Ani jego przeznaczenie, ani olbrzymi trud ze strony tych, którzy to przymierze planowali, nie doprowadziły NATO do usilnie poszukiwanych celów. „Żaden z poziomów gotowości bojowej sił zbrojnych NATO, które zapowiadano periodycznie z takimi fanfarami, nie został nigdy osiągnięty. W dziesięć lat prawie po swym utworzeniu NATO nie ma w dalszym ciągu sił zbrojnych, zdolnych do zabezpieczenia swych członków przed armią ZSRR”63. Współpracowałem ściśle z NATO i pracowałem w nim prawie od samego jego powstania. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do słuszności tej koncepcji i co do naglącej konieczności, by było ono tworem udanym. Uważam, że NATO może odnosić sukcesy i może osiągnąć swe wzniosłe cele, służąc człowiekowi Zachodu tak, jak żaden inny twór polityczny i wojskowy w historii Zachodu. Wymaga to jednak realizmu, poświęcenia i odwagi. Same umowy na papierze i okresowe spotkania na wysokim szczeblu z dużą ilością towarzyszącej temu reklamy nie dodadzą NATO ani trochę więcej siły. Siła NATO musi wynikać przede wszystkim z zaufania. Jest to sprawa bezwzględnie podstawowa. Jego uczestnicy muszą mieć zaufanie do celów, do których zmierza przymierze, a także pewność, że środki mające służyć do ich osiągnięcia są odpowiednie pod względem technicznym. Realizm w stosunkach wzajemnych najlepiej przysłuży się stworzeniu atmosfery zaufania w obrębie NATO. Zespół krajów NATO obejmuje najbardziej rozwinięty kulturalnie i uprzemysłowiony obszar w świecie, ma wybitnych kierowników politycznych i wojskowych. W ciągu kilku lat poznałem wielu wyższych wojskowych i przy wielu okazjach dyskutowałem z nimi o problemach wojskowych NATO. Jako grupa fachowców, dzisiaj nie mają oni sobie równych w całym świecie. Nie budzi we mnie żadnej
62 63

John. Slessor, The Great Deterrent. Henry A. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy.

obawy ich działalność w czasie pokoju lub w razie wojny nuklearnej czy nienuklearnej. Ponad wszystko jednak są oni realistami. Ich narody bowiem w obronie swych krajów rodzinnych walczyły z agresją od niepamiętnych czasów. Doceniają one bardziej niż jakiekolwiek inne narody w świecie znaczenie bezpieczeństwa zbiorowego. Dla osiągnięcia tego rodzaju bezpieczeństwa w sposób zbiorowy - a to zakłada udział Stanów Zjednoczonych w każdym sensie tego słowa - pójdą one na kompromis między tym, co musi być uczynione, a tym, co uważają, że inne narody NATO będą skłonne uczynić. Szmer zgody da się słyszeć wokół stołów narad, a okresowe komunikaty prasowe obiegną kulę ziemską, zapewniając od czasu do czasu niespokojny świat o potencjalnej sile NATO i słuszności jego planowania wojskowego. Prywatnie jednak większość wyższych wojskowych jest zaniepokojona, wiedzą bowiem, tak jak i my wiemy, że nuklearny kolos ZSRR raz wprawiony w ruch będzie trudny do zatrzymania i że jeśli najnowocześniejsza broń nie znajdzie się w rękach narodów NATO, zginą one w katastrofie nuklearnej nie mającej precedensu w historii ludzkości. Gdy siły wojskowe NATO cofną się lub rozpadną, następną decyzją taktyczną, przed którą staną przywódcy wojskowi NATO, będzie, jak wyzwolić opanowane terytorium. Jedno wyzwolenie „prochowe” wystarczy dla jednej generacji. Niewielu z nich uzna, że wyzwolenie „nuklearne” będzie mile widziane. A jednak to właśnie jest zawarte w naszej polityce wojskowej, opartej na strategii jednej broni i odwecie nuklearnym przy użyciu sił nie znajdujących się nawet pod kontrolą NATO. Członkowie NATO muszą mieć do siebie zaufanie, a to oznacza wzajemną wiarę i swobodną wymianę informacji. Swobodna wymiana technicznych wiadomości wojskowych stanowi podstawę umożliwiającą zrozumienie ostatnich tendencji w dziedzinie techniki wojskowej. A w dynamicznym wieku techniki, w którym żyjemy, ma to szczególnie wielkie znaczenie. Opóźnienie w technice, nawet kilkuletnie, oznacza katastrofę wojskową. Członkowie NATO muszą mieć zaufanie do polityki wojskowej, która służy tej organizacji. Ma to, naturalnie, związek ze znajomością sposobu, w jaki może jej służyć technika. Dlatego też nasza polityka wojskowa musi być taka, by służyła NATO i jego członkom, a nie niszczyła ich. W końcu niemała część zaufania członków NATO musi wynikać z przekonania, że sprawa, której służą, rozwija się pomyślnie i dobrze zapowiada oraz że jest ona słuszna. Narody członkowskie NATO muszą mieć ideał, do którego powinny dążyć, ideał, będący czymś więcej niż tylko utrzymaniem status quo. NATO musi być rzecznikiem czegoś, co jest warte dążeń wolnych ludów całej Europy, a właściwie mówiąc całego świata. Organizacja ta powinna wysunąć taki ideał, by jej członkowie przynajmniej w swych sercach czuli, że mogą się wokół niego skupić. Dlatego też wymaga ona doktryny i programu wojskowego służącego tej doktrynie. Potrzebuje jej ona zbiorowo zupełnie tak samo, jak każdy naród potrzebuje jej oddzielnie. Problem NATO jest naszym problemem jako Amerykanów. Swobodna wymiana informacji w obrębie NATO jest jednym z najtrudniejszych naszych problemów. Narody NATO odnoszą się z pełnym zrozumieniem do praw uchwalonych przez należycie wybrane ciała ustawodawcze krajów członkowskich, które czasami nie dopuszczają swobodnej wymiany informacji. W niektórych wypadkach wymiana ta może być dozwolona z jednym lub dwoma narodami, lecz nie ze wszystkimi. Pod wieloma względami jest to bardziej szkodliwe aniżeli brak wymiany w ogóle, gdyż zmierza do tworzenia się grup narodów w obrębie NATO, i wydaje się, że jedynie penetracja ZSRR mogłaby być bardziej szkodliwa od tego. Tymczasem taką sytuację mamy dzisiaj. Niezależnie od nieuchwytnego uszczerbku, spowodowanego wstrzymywaniem informacji, przyniosło to realną szkodę materialną. Znajdujemy się w okresie rewolucji technicznej sięgającej niezwykle głęboko. Broń nuklearna jest jedną z jej oznak. Broń ta już pozostanie i wobec tego podstawowy problem polega na tym, by nauczyć się egzystować przy niej. Obecnie można produkować broń nuklearną tak małych rozmiarów i tak lekką, że może ona stanowić broń indywidualną żołnierza. Broń ta może być użyta do walki

piechoty, i to w najmniejszych jednostkach. Materiał rozszczepialny zaczyna być już dostępny w takiej obfitości, że sama ekonomika zmusi wkrótce do zastosowania go w miejsce ton materiału wybuchowego i pocisków stalowych używanych w erze prochu strzelniczego. Że ta informacja nie jest wyłącznie nasza, wyjaśniło się to aż nadto wyraźnie na defiladzie z okazji czterdziestej rocznicy Rewolucji Październikowej, w dniu 7 listopada 1957 roku w Moskwie. ZSRR postanowił zademonstrować całą gamę bardzo ruchliwych nuklearnych pocisków balistycznych. Jest ważne, by zdać sobie sprawę, że były to tylko te, które chciano nam pokazać, i że między nimi znajdowały się nuklearne pociski balistyczne bliskiego zasięgu do wsparcia piechoty; pociski te były umieszczone na amfibijnych pojazdach gąsienicowych i posiadały ruchliwość bojową nie mającą równej w żadnej z dzisiejszych armii Zachodu. Pokaz ten obejmował zarówno pociski balistyczne z silnikiem pracującym na paliwie płynnym, jak z silnikiem pracującym na paliwie stałym, jak również pociski balistyczne ziemia-ziemia i ziemia-powietrze. I dlatego też sprawą największego znaczenia dla NATO jest udostępnienie informacji nuklearnych wszystkim jego członkom. Z powodu nieznajomości rzeczy zbyt wielu ludzi myśli o nuklearnej sile ognia tak, jak ich przodkowie sprzed pięciuset lat myśleli o prochu strzelniczym: „O! Przeklęty wynalazku! Nikczemne narzędzie śmierci! Wykute w ciemnych tatarskich królestwach podziemnych! Złośliwą sztuką Belzebuba przeznaczone do zniszczenia wszystkich ras rodzaju ludzkiego”64. Problemem dla NATO jest nie to, w jaki sposób uniknąć użycia broni nuklearnej, lecz jak przetrwać, gdy zostanie ona użyta. Jak uczynić broń nuklearną sługą NATO i jak uniknąć tego, by NATO nie stało się niewolnikiem broni nuklearnej - oto jest problem. Broń nuklearna jest nieodzowna dla skutecznej obrony Europy zachodniej. Weźmy na przykład obronę powietrzną. Warunki czasu i przestrzeni są dzisiaj w Europie tego rodzaju, że tylko pociski balistyczne mogą zapewnić odpowiednią obronę powietrzną. Uznawała to brytyjska „Biała księga” z 1957 roku. Państwem najbardziej narażonym są Niemcy zachodnie. Mogą one bronić się przed atakiem powietrznym i przed pociskami balistycznymi ZSRR jedynie posiadając nuklearne pociski balistyczne ziemia-powietrze. Przemawiają za tym względy techniczne. Czas reakcji jest taki, że samolot z załogą już nie może zareagować z dostateczną szybkością, by przeciwstawić się groźbie nieprzyjacielskiej. Ani ludzie, ani samoloty nie nadają się do walki z atakującymi pociskami balistycznymi i rakietami. Ostatecznie, celem nowoczesnej obrony powietrznej musi być zniszczenie nadlatującego pocisku balistycznego lub samolotu bombowego. Technicznie jest to możliwe przy użyciu nuklearnego pocisku balistycznego do obrony. Dlatego też jest jasne, że jeśli Niemcy zachodnie mają być bronione, a nie opuszczone niezwłocznie, muszą mieć one nuklearne pociski balistyczne ziemia-powietrze. Dowodzenie czego innego jest próżnym ględzeniem i po prostu stratą czasu. Walcząc z siłami lądowymi ZSRR wspieranymi przez nuklearne pociski balistyczne, narody NATO muszą być same wyekwipowane w cały zespół nuklearnych pocisków balistycznych ziemia-ziemia. Pociski balistyczne bowiem są nowoczesną artylerią, a taktyczne nuklearne głowice bojowe stanowią nowoczesną konwencjonalną siłę ogniową. Wszystkie nuklearne pociski balistyczne powinny być bardzo ruchliwe. Niemcy zrozumieli to w drugiej wojnie światowej, gdy ich betonowe wyrzutnie pocisków zostały całkowicie zniszczone, podczas gdy ich ruchliwe jednostki pocisków balistycznych były nietknięte aż do chwili zdobycia ich przez nasze siły naziemne. Ze względu na to, że podstawowym obowiązkiem naszego lotnictwa było rozwinięcie na obszarach zamorskich pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, myślało ono o ich użyciu kategoriami baz powietrznych i samolotów. Na mnie ciążył obowiązek udoskonalenia taktycznych właściwości „Jupitera” - dalekiego zasięgu pocisku balistycznego wojsk lądowych. Został on zaprojektowany w ten sposób, by był tak ruchliwy, jak każdy inny przedmiot wyposażenia dzisiejszej

64

Ariosto (1474-1533).

armii w polu. Skonstruowano go tak, by mógł poruszać się szosami do rejonu, z którego ma być wyrzucony, przy każdej pogodzie. Ani deszcz, ani śnieg, ani mgła, ani bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury nie mogą przeszkodzić jego wyrzuceniu. Co więcej, jego ogólny kształt jest taki, że może być on przechowywany w tunelach szosowych i kolejowych. Ruchliwość jest tak podstawowym czynnikiem osiągnięcia powodzenia w walce, że jest nie do pomyślenia, by ktoś mógł uważać za słuszne pod względem wojskowym bazy podobne do linii Maginota. Z całą pewnością bowiem ściągną one na siebie odwetowy ogień pocisków balistycznych, który uczyni je szybko niezdolnymi do akcji. Przy tym taktycznie są one tak sztywne, jak strategia oparta na systemie jednej broni, i tak samo jak ona pozbawione możliwości taktycznych. Niestety, ich projektowane użycie wysunęło także sprawę baz oraz związanych z tym kosztów i ryzyka dla ludności cywilnej. Zupełnie słusznie problem ten mógł być poruszony, gdyż bazy do wyrzucania tych pocisków jako takie są zupełnie niepotrzebne. Jeśli NATO będzie musiało prowadzić długotrwałe negocjacje o bazy za każdym razem, gdy powstaje potrzeba przesunięcia pocisku balistycznego, ściągnie na siebie bardzo szybko klęskę wojskową. Obecne pociski balistyczne dalekiego zasięgu, „Jupiter” i „Thor”, są największymi pod względem wymiarów i najtrudniejszymi do przesunięcia ze wszystkich pocisków o zasięgu tysiąca pięciuset mil. Z każdym mijającym miesiącem pracy nad nimi ich dane taktyczne i techniczne będą coraz lepsze i ostatecznie ich wymiary zostaną prawdopodobnie zredukowane do połowy lub też nawet będą jeszcze mniejsze, a przy zastosowaniu nowych paliw zwiększą co najmniej dwukrotnie ruchliwość. Równocześnie z tym będą one w stanie dosięgnąć każdego życiowo ważnego celu wojskowego eksponowanego przez ZSRR. Przy każdej dyskusji o użyciu broni nuklearnej na obszarach NATO wyłania się kwestia taktyki. Dzięki zasięgowi i sile niszczącej dzisiejszych pocisków balistycznych świat skurczył się w sensie taktycznym do małego, taktycznego teatru wojny. Większa część obszaru NATO stanowi strefę przyfrontową. Liczne części tego obszaru, na przykład Zjednoczone Królestwo, są zbyt płytkie, jeśli idzie o głębokość lądową, by zapewnić możliwość racjonalnego rozproszenia w wypadku użycia pocisków balistycznych, z wyjątkiem pocisków przeznaczonych do obrony własnej. Sugerowanie umieszczenia olbrzymich odwetowych pocisków balistycznych na jakiejś części obszaru NATO, na przykład w Anglii, byłoby tym samym, co sugerowanie, by dowódca batalionu piechoty umieścił 155 mm haubice tak dalece w przodzie, że znalazłyby się one w szykach piechoty. Znam dowódców piechoty, którzy nie chcąc tracić swych ludzi i terenu w zamian za czas i pragnąc mieć dość siły ogniowej, która pozwoliłaby im z miejsca załatwić się ze wszystkim, co może spaść na nich, żądali, by ciężkie działa były wysunięte daleko w przód. W takich sytuacjach jednak wyższy dowódca, biorąc pod uwagę swój ogólny plan działania, musi mieć odwagę powzięcia decyzji, by nie narażać w ten sposób swej cenniejszej i wrażliwszej broni dalekiego zasięgu. Zamiast umieszczać ją w pierwszych liniach, gdzie broń ta będzie szybko zniszczona, używa on jej z rejonów, gdzie teren zapewnia osłonę i rozwija ją na tak wielkiej głębokości, że nie zostanie zniszczona ani opanowana, gdy nastąpi pierwsze uderzenie przeciwnika. Na pozór jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrozumienia przez ludzi jest dziś fakt, że prawdopodobnie egzystencja nasza zależy w większym stopniu od naszych możliwości obronnych niż odwetowych, czyli zaczepnych. Odwieczna rywalizacja pomiędzy natarciem i obroną istnieje w dalszym ciągu i jeśli natarcie jest dzisiaj górą, to bardzo możliwe, że jutro zostanie ono pokonane całkowicie przez obronę. Był czas, gdy okres przejściowy trwał całą generację lub dłużej, ale dynamika techniki wojskowej dzisiaj jest taka, że okres ten może wynosić rok lub nawet mniej, zależnie od możliwości przełomu technicznego. Byłoby szaleństwem ze strony narodu przyjmować, że bądź natarcie, bądź też obrona będzie miała przewagę trwającą w nieskończoność. Dlatego też, skoro oddaliśmy inicjatywę przeciwnikowi, jedynie mieszane rozwiązanie techniczne, obejmujące nasze najlepsze możliwości zarówno w walce zaczepnej, jak obronnej pozwoli nam przetrwać. I stąd,

w zastosowaniu do obszaru NATO, ta jego część, której brakuje głębokości lądowej, musi być zaopatrzona jedynie w środki obrony własnej i nie powinna być uważana za obszar rozmieszczenia broni odwetowej. Duże przestrzenie lądu lub obszary oparte o wielkie masy lądu powinny dostarczyć miejsca nadającego się do rozmieszczenia tej broni. W szczególności nie powinno się liczyć, by Anglia i kraje nizinne (Holandia i Belgia) mogły przyjąć i osłonić pociski balistyczne dalekiego zasięgu. Europa południowa oraz Grecja i Turcja oparte o rozległe masy lądu afrykańskiego powinny być uważane za obszar, z którego NATO przeprowadzi swe przeciwuderzenie ogniem pocisków balistycznych. Przy tym pociski te muszą stanowić część całkowicie ruchliwych zespołów. Obrona Europy zachodniej nie napawa mnie troską w wypadku, gdy broń nuklearna nie zostanie użyta. Pomimo przytłaczającej wielkości i imponującego stanu gotowości sił zbrojnych ZSRR, bez użycia broni atomowej miałyby one przed sobą długą i ciężką walkę. Z chwilą przekroczenia przez nie Renu ich linie komunikacyjne będą tak długie i tak silnie narażone na sabotaż i zniszczenie, że główne ich zgrupowania zostałyby z pewnością rozbite. Prawdziwe niebezpieczeństwo stanowi taktyczna wojna nuklearna zarówno ze względu na wielkość ofiar, jakie pociągnęłaby za sobą, jak i na możliwość szybkiego wykorzystania uderzenia nuklearnego przez bardzo ruchliwe siły ZSRR. Z tego ZSRR również zdaje sobie sprawę i jego dzisiejsza doktryna taktyczna liczy się z tym, że siły zbrojne ZSRR znajdą się na kanale la Manche w czterdzieści osiem godzin. Jak wskazują na to doświadczenia ostatnich lat, ZSRR umie bardzo dobrze prowadzić wojnę psychologiczną. W tej chwili ważną do przeprowadzenia sprawą dla ZSRR jest przekonanie Europy zachodniej o bezwzględnej groźbie broni nuklearnej, tak by narody NATO odmówiły swej zgody na jej zmagazynowanie w ich krajach lub na użycie w walce. Jeśli „bolesna rewizja ocen” ma być w ogóle dokonana, to jest ona potrzebna obecnie w NATO. Na początku, nie chcąc ponieść ofiar koniecznych dla dostarczenia sił nieodzownych do obrony NATO, i to pomimo pisemnych umów uczynienia tego, uczestniczące w tej organizacji rządy poszukiwały sposobów i środków mających na celu zmniejszenie przypadających na nie ciężarów. Być może, istniały ku temu słuszne przyczyny ekonomiczne, lecz nie usprawiedliwia to jednak polityki wojskowej, jaką uprawiano. Wskutek zbiegu okoliczności nasz kraj rozpoczął akurat taką samą politykę - „Wielki hałas o dolara”; transportowana drogą powietrzną broń nuklearna miała zastąpić siły żywe. Program ten był bardzo ponętny i „Wielki czynnik odstraszający”, jak mówi o nim John Slessor, stał się kamieniem węgielnym naszego planowania w NATO. Koncepcję taktycznego użycia broni nuklearnej uważano za niewłaściwą i wyrażano się o niej lekceważąco. Planowanie to jednak, by było słuszne z punktu widzenia wojskowego, musiałoby być oparte na założeniu, że natarcie będzie miało stałą przewagę nad obroną. Niestety, tak nie jest i z każdym mijającym dniem widzimy, że pozycja ZSRR poprawia się w stosunku do NATO. Stąd powszechna troska o uwolnienie się z zobowiązań i poszukiwanie formuły, która zabezpieczyłaby Europę przed użyciem broni nuklearnej. Przed kilku laty, być może, był krótki okres, gdy „wielki czynnik odstraszający” jako taki miał swą wartość, ale nawet i to jest wątpliwe. Z pewnością obecnie przywódcy wojskowi NATO zdają sobie sprawę, ze ryzyko zawarte w takim programie staje się z każdym miesiącem coraz bardziej nie do przyjęcia. Nie chcą oni stanąć wobec perspektywy „wyzwolenia nuklearnego”, a jednocześnie ich własna strategia i broń zaczynają się szybko starzeć. Jeśli NATO ma utrzymać się przy życiu, a musi, jeśli nasz naród ma utrzymać się przy życiu, w takim razie jego egzystencja winna być oparta na swobodniejszej wymianie informacji technicznych niż w przeszłości. NATO musi zostać wyposażone w nowoczesne zespoły broni nuklearnej, włącznie z ostatnimi typami nuklearnych pocisków balistycznych ziemia-powietrze i ziemia-ziemia. Musi ono planować w sposób realny; w dzisiejszej wojnie nuklearnych pocisków balistycznych i wojnie czterowymiarowej NATO musi zdać sobie sprawę, że jest niesłuszne próbować być wszędzie silnym

zaczepnie. W gruncie rzeczy większa część NATO powinna mieć charakter całkowicie obronny. Mając tego rodzaju siłę, którą powinno się osiągnąć bez nadmiernego wysiłku ekonomicznego, NATO zdobędzie potrzebne mu zaufanie. Zda sobie ono sprawę, że znajdujące się w jego dyspozycji zespoły broni zaspokajają jego potrzeby i że samo NATO może służyć najwznioślejszym dążeniom wolnych ludzi.

I. „New Look”
W marcu 1954 roku zameldowałem się w departamencie wojsk lądowych, by objąć nowe stanowisko. Zetknąłem się od razu z polityką „New Look”, polegającą na tym, że kładziono coraz większy nacisk na naszą strategiczną siłę odwetową kosztem tak zwanych „konwencjonalnych” sił zbrojnych. Składając oświadczenie przed podkomisją senatu do spraw kredytów w dniu 15 marca 1954 roku, sekretarz Wilson dał wyraz ówczesnej tendencji, gdy powiedział: ...włączenie zespołów nowej broni do planowania wojskowego stwarza nowe stosunki pomiędzy ludźmi i sprzętem, podkreślające zmaczanie lotnictwa i pozwalające na ogólną oszczędność w użyciu sił żywych... Budżet roku gospodarczego 1955 obejmuje nowe cele lotnictwa i zapewnia dalszy szybki wzrost naszej siły w powietrzu oraz utworzenie, utrzymanie i pełne wykorzystanie nowoczesnych sił powietrznych... Ponieważ zwiększamy potęgę uderzeniową naszych sił zbrojnych przez zastosowanie postępu technicznego i nowej broni oraz przez ustawiczny wzrost naszej siły w powietrzu, ogólna liczba personelu wojskowego może ulec zmniejszeniu. Krótko przed tym, w styczniu 1954 roku, nasz sekretarz stanu, przemawiając przed Komisją Spraw Zagranicznych w Nowym Jorku, powiedział: Potrzebni nam są sojusznicy i zbiorowe bezpieczeństwo. Dążymy do tego, aby zawarte sojusze stały się bardziej skuteczne i mniej kosztowne. Można to osiągnąć opierając się w większym stopniu na środkach zastraszania, a w mniejszym na środkach obrony lokalnej... Lokalna obrona będzie zawsze miała duże znaczenie. Lecz nie ma takiej obrony lokalnej, która sama będzie w stanie powstrzymać potężne siły lądowe świata komunistycznego. Musi ona być wzmocniona innym środkiem odstraszającym, pozwalającym na wykonanie zmasowanego uderzenia odwetowego. Potencjalny agresor musi wiedzieć, że nie zawsze będzie mógł narzucać dogodne dla siebie warunki walki. Wolne społeczeństwo może powstrzymać agresję wówczas, gdy ma chęć i możność udzielenia zdecydowanej odpowiedzi w miejscach i za pomocą środków przez siebie wybranych. Oświadczenie to wywołało wówczas wiele nieporozumień i od tego czasu uległo modyfikacji. W 1954 roku jednak polityka „New Look” była czymś, z czym należało się liczyć. Wydawała się ona przeczyć wszystkim naszym doświadczeniom w NATO, gdyż taktyczna broń nuklearna była tak samo, a może nawet bardziej potrzebna niż broń strategiczna. Przy tym taktyczne użycie broni nuklearnej oznaczało zupełnie wyraźnie raczej wzrost niż zmniejszenie się potrzeb w zakresie siły żywej. Teza, na której polityka „New Look” opierała się, była całkowicie błędna lub przynajmniej taką się nam wydawała. Stawiała ona z miejsca sztab wojsk lądowych w bardzo trudnej sytuacji wobec przewodniczącego Komitetu Szefów Sztabów i sekretarza obrony. Bezpośrednim problemem - a istnieje on w dalszym ciągu do dnia dzisiejszego, jako jeden z najbardziej kłopotliwych problemów dla zawodowego

wojskowego - było, czy broniąc budżetu wojsk lądowych przed Kongresem, zgodzić się, czy też nie z podstawową filozofią „New Look”. Było to sprawą zasadniczą, gdyż wyrażenie zgody na nią oznaczało również zgodę na wiele innych posunięć, poza zwykłą redukcją siły żywej, a także zgodę na oparcie się głównie na strategicznej sile nuklearnej, która przywiodła nas na skraj klęski w 1950 roku. Oznaczało to zgodę na położenie mniejszego nacisku na rozwój taktycznej broni nuklearnej. Oznaczało to również zgodę na ponowne odwrócenie naszych umysłów od problemów przyszłej walki na lądzie oraz od związanej z tym potrzeby pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, ulepszonego radaru i łączności, pojazdów powietrznych typu VTOL i STOL oraz powiększenia lotnictwa transportowego oddziałów. Nie zgodzić się z tą koncepcją, składając oświadczenie przed Kongresem, oznaczało niesubordynację, a jednak wielu z nas było przekonanych, że wyrażenie zgody będzie dla naszego narodu jeszcze jednym krokiem naprzód na drodze do klęski wojskowej. Osobiście byłem przeświadczony, że przez wyrażenie zgody na tak niesłuszny program oddamy NATO bardzo złą przysługę. Z każdym bowiem dniem, w miarę jak będziemy zagłębiali się w wiek taktycznych nuklearnych pocisków balistycznych, obrona lokalna będzie nabierała coraz większego znaczenia i stosownie do tego będzie wzrastała potrzeba sił żywych. Dla mnie osobiście był to prawdziwy dylemat - jak służyć sprawie narodowej i równocześnie być posłusznym bez zastrzeżeń polityce zapoczątkowanej przez departament obrony. Mniej więcej w tym czasie Walter Millis napisał felieton, który wyrażał zupełnie dobrze wiele z naszych trosk: ...nowa polityka, która w imię odzyskania „inicjatywy” może zmierzać jedynie do ponownego związania nam rąk w starych ramach sprzed 1950 roku, przykuwa nas jeszcze raz do jednej tylko strategii „odwetowej” i zachęca ZSRR do wymierzenia nam ciosu, jeśli zechce on to uczynić, i to w sposób, na który strategia ta wyraźnie nie jest w stanie skutecznie zareagować... Nawrót do odwetowego i strategicznego atomu nie da się pogodzić z argumentem, że „...potrzebujemy sojuszników i bezpieczeństwa zbiorowego”; prawdopodobnie bowiem najlepszym sposobem, by stracić sojuszników, jest postawienie jasno sprawy, że nie zamierza się dłużej dostarczać im środków obrony lokalnej. Nie daje się to pogodzić z polityką Europejskiej Wspólnoty Obronnej i z oświadczeniem, że „remilitaryzowani Niemcy” muszą „służyć wspólnej sprawie”; słowa „remilitaryzowani Niemcy” bowiem muszą oznaczać piechotę (nie załogi bombowców atomowych), a skoro nie potrzebujemy już więcej amerykańskiej piechoty do obrony lokalnej, jak więc możemy twierdzić, że potrzebujemy piechoty niemieckiej?65 Niestety, polityka „New Look” znalazła wkrótce swój wyraz w polityce NATO i został ogłoszony dokument znany jako dokument MC-48. Przewidywał on wojnę, której pierwszą fazę stanowiłaby krótkotrwała masowa wymiana pocisków nuklearnych i której wynik zadecydowałby najprawdopodobniej o wyniku wojny. Podpisali się pod tym niektórzy z naszych najzdolniejszych żołnierzy, a mianowicie marszałek Montgomery, którego wypowiedziami popierającymi tę teorię posługiwano się szeroko. Faktycznie, zostały one powielone przez Stowarzyszenie Lotników i rozesłane oficerom lotnictwa zarówno w służbie czynnej, jak i w stanie spoczynku. W sztabie departamentu wojsk lądowych byliśmy głęboko zaniepokojeni skutkami, jakie pociągnie za sobą „New Look”, czuliśmy jednak, że późniejsze wydarzenia wykażą wkrótce jej niesłuszność. Nasz niepokój dotyczył jej skutków ubocznych, które przez pewien czas nie będą widoczne, lecz na dłuższą metę okażą się bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego. Niepokoiły nas specjalnie sprawy tego rodzaju, jak brak poparcia dla naszych programów pocisków balistycznych ziemia-ziemia i ziemia-powietrze, niedostateczne fundusze na program satelitów, który zaproponowaliśmy w 1954
65

Arms and Men, „New York Herald Tribune”, luty 1954.

roku, niedostateczne fundusze na nasze programy badawcze i konstrukcyjne tak niezbędne dla rozwoju lądowych sił zbrojnych w wieku nuklearnych pocisków balistycznych i wreszcie poważna redukcja sił żywych w czasie, gdy tendencja ogólna powinna być wręcz przeciwna. Wkrótce stało się oczywiste, że nasze niepokoje były uzasadnione. Gdy w początkach 1954 roku wróciłem do sztabu wojsk lądowych, te ostatnie liczyły dwadzieścia dywizji i siedem jednostek szkolnych o stanach dywizyjnych. Zgodnie z filozofią „New Look” dokonano od razu niebezpiecznej redukcji tych dywizji. Po pierwsze, polecono wojskom lądowym włączyć jednostki szkolne do ogólnego stanu dywizji. Ogólna liczba dywizji została wtedy zredukowana tak, by odpowiadała dawnej liczbie dywizji bojowych, jeśli więc nie zbadało się ściśle stanów liczebnych, można było odnieść wrażenie, że nie było żadnej redukcji. Ponieważ redukcje trwały nadal, a ze strony części Kongresu wyrażono pewien niepokój, wojskom lądowym polecono połączyć jednostki pozadywizyjne, by zwiększyć w ten sposób teoretycznie liczbę dywizji. Na przykład siły znajdujące się w Forcie Benning, w Georgii, zostały na papierze połączone z oddziałami rozmieszczonymi w strefie Kanału Panamskiego i nazwane dywizją. Podobnie oddziały stojące w Forcie Lewis, w Waszyngtonie, zostały połączone z oddziałami na Alasce. Pewnym odłamom prasy oddziały te znane były pod nazwą dywizji „Wilsona”. Równocześnie zaś na sesjach dorocznych zapewniano Kongres, że nasza siła bojowa nie została zmniejszona, że w miarę wzrostu naszych zapasów atomowych będzie potrzeba mniej dywizji i że redukuje się zbyteczne jednostki oraz jednostki służb i pomocnicze, bez których można się obejść. Niewielu ludzi spoza departamentu wojsk lądowych było skłonnych przyznać, że dzieje się coś wręcz przeciwnego. Poważniejszą jednak sprawą od redukcji sił żywych była niemożność uzyskania odpowiednich funduszów na programy budowy pocisków balistycznych. Pod koniec 1954 roku postanowiono, że w interesie państwa leży, byśmy pracowali nad pociskiem balistycznym dalekiego zasięgu, traktując jego rozwój jako sprawę bardzo pilną, i byśmy podjęli program budowy satelitów. Po poważnych dyskusjach w sztabie zaleciłem osobiście generałowi Ridgwayowi w marcu 1955 roku, by w ramach 25 milionów dolarów podjęto program budowy pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. W niespełna tydzień później omawiałem z nim tę sprawę ponownie i wówczas generał Ridgway oświadczył, że nie mógł w ogóle uzyskać tej kwoty pieniędzy z departamentu obrony i że jeśli wojska lądowe mają podjąć ten program, będą musiały uczynić to za pieniądze, jakimi dysponują. Ponieważ zaś budżet wojsk lądowych był absolutnie niewystarczający, powzięto decyzję nierozpoczynania budowy pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, lecz zwiększenia zasięgu pocisku „Redstone” z zamierzonych dwustu do pięciuset mil. Pocieszano się, że do czasu uzyskania zasięgu pięciuset mil departament obrony uświadomi sobie konieczność posiadania pocisku o większym zasięgu i zezwoli na dalsze jego zwiększenie. W tym czasie w dziedzinie budowy pocisków balistycznych wytworzyła się niezwykle ciekawa sytuacja. W 1951 roku wojska lądowe przedsięwzięły budowę pocisku balistycznego o zasięgu czterystu pięćdziesięciu mil. Wówczas na zarządzenie naszego „boga” od pocisków balistycznych, pana K. T. Kellera, zaprojektowano dla tego pocisku ciężką głowicę termonuklearną i jego zasięg, z konieczności, zmniejszono do dwustu mil. Była to dobra zmiana, gdyż zapewniła wcześnie naszemu krajowi termonuklearny pocisk balistyczny ziemia-ziemia. W tym czasie jednak nie interesowano się programem pocisków balistycznych wojsk lądowych, gdyż uważano go wyraźnie za raczej egzotyczny i odległy w czasie. Dlatego też w początkach 1955 roku, gdy wojska lądowe jeszcze raz postanowiły zbudować pocisk balistyczny o zasięgu pięciuset mil, wzbudził on mało zainteresowania poza wojskami lądowymi. Faktycznie istniała zgoda Komitetu Szefów Sztabów, upoważniająca wojska lądowe do budowy pocisków balistycznych ziemia-ziemia na użytek taktyczny bez ograniczenia ich zasięgu. I dopiero wówczas, gdy wszystkie rodzaje sił zbrojnych zorientowały się w potencjale

bojowym pocisków balistycznych, sekretarz obrony wydał swą słynną obecnie instrukcję z 26 grudnia 1956 roku, ograniczającą wojska lądowe do pocisków o zasięgu dwustu mil. Tak więc nieorientowanie się w doniosłości pocisków balistycznych w 1954 roku miało dwa aspekty: nie można było uzyskać pieniędzy na nie, a przy tym nie ograniczano budowy i użycia przez wojska lądowe pocisków balistycznych ziemia-ziemia. W praktyce oba te aspekty wykluczały się wzajemnie i krajowy program budowy pocisków balistycznych oraz program budowy satelitów oczekiwały przychylniejszego stanowiska departamentu obrony. W międzyczasie zapewniano Kongres, że wszystko jest w porządku i że wyprzedziliśmy Rosjan w naszych programach wojskowych, z pociskami balistycznymi włącznie. Generał Matthew B. Ridgway przybył do Pentagonu jako jeden z „dobrych nowych szefów”, gdy wszyscy „źli starzy szefowie” opuścili Pentagon w lecie 1953 roku. Wniósł on swą kulturę osobistą i wykształcenie oraz wielkie doświadczenie, jedyne w swoim rodzaju dla tego stanowiska. Znałem go jako człowieka niezwykłej duchowej i fizycznej odwagi w walce, a wkrótce miałem zobaczyć, jak siły jego wyczerpywały się do ostateczności wskutek wysiłków mających na celu utrzymanie armii w gotowości bojowej. Napisano już wiele o generale Ridgwayu i wiele jeszcze zostanie napisane, gdy cała przeszłość zostanie udostępniona ogółowi do szczegółowego zbadania. Wystarczy powiedzieć, że kraj ma wobec niego dług, którego nie będzie w stanie nigdy spłacić. Udało mu się bowiem w jakiś sposób, wbrew sekretarzowi Wilsonowi i przewodniczącemu Komitetu Szefów Sztabów, utrzymać zwartą armię lądową i kontynuować przygotowanie jej do ery nuklearnej, ery pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej. A że przygotowywał on ją do tego, pomimo ustawicznie kurczącego się budżetu, wykazują to obecnie fakty. Niemniej ze stanowiska, z którego patrzyłem na tę sytuację, jako jeden ze starszych oficerów jego sztabu, najbardziej dokuczliwym był nie kurczący się budżet - gdyż armia cierpi tradycyjnie od finansowego niedożywienia w czasie pokoju - lecz zakłamanie i dwulicowość tych, z którymi generał Ridgway musiał współpracować w departamencie obrony. Pan Wilson miał tendencję do postępowania ze swymi szefami sztabu tak, jak gdyby byli oni opozycyjnymi przywódcami związkowymi. Przychodziło mi często na myśl, że w tych okolicznościach Walter Reuther66 byłby lepszym szefem sztabu niż zawodowy żołnierz. Wiem, że generał Ridgway po wielotygodniowym starannym przygotowaniu się referował panu Wilsonowi każdy problem jasno i dokładnie. Na zakończenie pan Wilson patrzył uporczywie w okno i zadawał pytanie, które nie miało żadnego związku z treścią referatu. Pomiędzy jego pomocnikami było to znane jako wzięcie referującego „na wycieczkę dookoła świata”. Była to wystudiowana technika, której Wilson używał, gdy miał już powziętą z góry decyzję w sprawie, którą miało mu się referować. Słyszałem, jak inny szef sztabu powiedział o nim: „Był to największy ignorant spośród dotychczasowych sekretarzy, a przy tym człowiek najbardziej zdecydowany, by nim pozostać”. Gdy malejąca ilość dywizji wojsk lądowych uwidoczniła, że armia lądowa będzie miała trudności w wywiązaniu się z zobowiązań wobec NATO, sekretarz Wilson oświadczył, że żadnych zobowiązań wobec NATO nie mamy. Był to grom z jasnego nieba, lecz żonglując słowami i za pomocą zmiany wskaźników gotowości NATO ostatecznie dopiął swego. W miarę pogarszania się sytuacji na Oceanie Spokojnym, po Dien Bien Fu i Quemoy - Matsu, zaczęliśmy niepokoić się o obronę Formozy (Taiwanu). Generał Ridgway posłał na Formozę jednego z generałów, by rozejrzał się w sytuacji. Po powrocie generał ten zalecił, by Stany Zjednoczone poważnie zwiększyły tam jednostki służb i obrony powietrznej. Było to szczególnie ważne wobec proponowanego planu umieszczenia na tej wyspie na zasadzie rotacji samolotów myśliwskich lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Wobec redukcji wojsk
66

Walter Reuther - amerykański działacz Związku Zawodowego Pracowników Przemyślu Samochodowego (przyp. tłum.).

lądowych generał Ridgway bardzo niechętnie przyjął to zalecenie, lecz ostatecznie zrozumiał, że musi je wykonać. Równocześnie jednak sekretarz obrony i przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów w odpowiedzi na specjalne zapytania zapewniali Kongres, że nie będą potrzebne dodatkowe jednostki wojsk lądowych. Sekretarz obrony rozwiązał ten problem rozkazując wojskom lądowym, by wysłały oddziały z poszczególnych jednostek nie nadając im wspólnej nazwy organizacyjnej. Zabronił on nawet noszenia na ramieniu polowych odznak rozpoznawczych. Ale bardziej kłopotliwy od tych na pozór błahych rzeczy był ustawiczny nacisk w sprawach finansowych. Technika tego polegała na sugerowaniu, że przewidziane jest dalsze obcięcie funduszów, powiedzmy ogółem o 10 procent. Gdy wskazywano na niezwykle poważną szkodę, która wyniknęłaby z tego obcięcia, otrzymywano uprzejmą odpowiedź: „Departament obrony rozumie powagę sytuacji i zdaje sobie sprawę, że nie można przeprowadzić dalszej redukcji zarówno kredytów, jak personelu, a zarazem zachować zdolność do wywiązywania się z zobowiązań. Przypuśćmy jednak, że pan przemyśli tę sprawę. Przypuśćmy, że będzie pan musiał przeprowadzić redukcję, po prostu przypuśćmy tylko, jak by wtedy pan to zrobił?” W tydzień później lub może w kilka dni później przedstawia się zarys tego, co obejmowałaby taka redukcja. Po zreferowaniu usłyszy się: „To jest bardzo dobre. Cieszę się widząc, że myśli pan w ten sposób. Program, który pan zaleca, jest zaaprobowany”. W ten sposób ciężar redukcji zostaje przerzucony na szefa sztabu. Jeśli później Kongres bada tę sprawę, a to bywa zawsze, wówczas otrzymuje on zapewnienie, że szefowie sztabów zalecili tę redukcję lub zgodzili się na nią. Poinformować Kongres, że tak nie jest, byłoby niesubordynacją; faktycznie departament wojsk lądowych wydał nawet specjalne instrukcje w tej sprawie. I w ten sposób ustawicznie trwała jak gdyby nigdy nie kończąca się gra przywódców świata pracy przeciwko magnatom businessu. Z przyjemnością stwierdzam, że sekretarz McElroy stara się usilnie położyć kres temu systemowi i jeśli będzie trzymał się nadal swych obecnych metod, powinien odnieść sukces.

J. Polityka Kongresu i Departamentu Obrony
Obecnie, spoglądając wstecz, dobrze robimy zapytując siebie, jakie było znaczenie Korei i Indochin. Czy były to przypadki będące wynikiem zbiegu czasu i okoliczności? Czy były one prawidłowością historyczną? Korea była pierwszą wojną, której nie wygraliśmy; czy jest ona także symptomem naszego chylenia się ku upadkowi? Czy przekroczyliśmy punkt szczytowy osiągnięć wojskowych i wraz z wojną w Korei nastąpił zwrot i republika chyli się ku upadkowi? Odpowiedzi na te pytania nie są tak proste, jak mogłoby się wydawać. Pytania te jednak zasługują na odpowiedź. Są pewne oznaki, że nauczyliśmy się czegoś z doświadczenia koreańskiego. W dziedzinie siły ogniowej na przykład nastąpiło stopniowe przesunięcie od wielkiej broni nuklearnej do małej broni taktycznej i wraz z tym przesunięciem wzrosło zrozumienie dla taktycznej wojny nuklearnej. Sprawę taktycznej broni nuklearnej przedstawił dobrze w dniu 12 kwietnia 1956 roku Thomas E. Murray, ówczesny członek Komisji Energii Atomowej Stanów Zjednoczonych: Wojny przyszłości będą wojnami nuklearnymi. Nie znaczy to, by musiały być one totalnymi wojnami nuklearnymi. Totalna wojna nuklearna jest już tak samo nie do przyjęcia, jak morderstwo lub samobójstwo. Byłoby niezmiernie szkodliwe, gdybyśmy przyzwyczaili się do myślenia o wojnie nuklearnej tylko kategoriami totalnej wojny nuklearnej. Tradycyjny wysiłek

duchowy cywilizacji zachodniej, zmierzający do narzucenia ograniczeń wojnie, musi być kontynuowany nawet w wieku nuklearnym. Ograniczona wojna nuklearna stanowi możliwość, jaką nasze sumienia mogą znieść i zaakceptować. W różnych rodzajach wojny ograniczonej, w obliczu których możemy się znaleźć, pewne typy broni nuklearnej będą miały rzeczywistą wartość wojskową. Dlatego też byłoby niesłuszne z naszej strony wyrzeczenie się tej broni. Niemniej, nasze zapasy powinny obejmować tylko broń faktycznie użyteczną w wojnie. Ponadto powinny one zawierać tylko taką broń, którą możemy legalnie przeznaczyć do użytku. Jestem całkowicie przeciwny wszelkiej szkole myślenia zmierzającej do posiadania broni o coraz większej sile i równocześnie wypierającej się zamiaru jej użycia. Murray zalecił wyposażenie armii w dziesiątki tysięcy sztuk bardzo małej broni nuklearnej oświadczając, że „zapas tego rodzaju poprze teorię umiarkowanego i zróżnicowanego użycia siły przeciwko wszelkiej agresji, włącznie z agresją mniejszego typu”. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości co do potrzeby posiadania w dostatecznej ilości małych nuklearnych głowic bojowych. Wiemy, że co najmniej cztery mocarstwa mają broń nuklearną: Stany Zjednoczone, ZSRR, Wielka Brytania i Francja. Możemy się też spodziewać, że inne państwa będą ją miały w swoim czasie. Stan techniki nuklearnej pozwala ulepszać taktyczne właściwości broni bez dalszych prób. Oznacza to, że nie tylko mogą być zmniejszone jej rozmiary i zwiększona skuteczność jej działania, lecz że można uczynić ją poręczniejszą i w ten sposób lepiej przystosować do użycia taktycznego. Niestety nic podobnego nie zostało zrobione, gdyż jesteśmy znów w konflikcie z zapotrzebowaniem na broń o wielkiej wydajności do tak zwanego użytku „strategicznego”. Byłoby szczególnie niefortunne, gdybyśmy pozostali w tyle w dziedzinie konstrukcji i zaopatrzenia się w broń taktyczną. Dotychczas Stany Zjednoczone polegały w wojnie na wielkiej zdolności produkcyjnej swego przemysłu. Przemysł reagował szybko i przestawiał się na produkcję czołgów, samochodów ciężarowych i części do samolotów, skierowując surowce przeznaczone na użytek konsumpcyjny do produkcji wojennej. Inaczej wygląda sprawa z bronią nuklearną. Materiał rozszczepialny nie jest używany do produkcji artykułów konsumpcyjnych i na początku działań wojennych będziemy dysponowali jedynie określoną jego ilością. Znajdziemy się wówczas w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jeśli bowiem nuklearne działania wojenne rozpoczną się nawet na ograniczonych obszarach i znajdziemy się w obliczu zmodernizowanych sił lądowych dobrze wyposażonych w broń nuklearną takiego rodzaju, jaką ZSRR pokazał nam 7 listopada, możemy się znaleźć od razu w poważnym kłopocie. Chcąc zadość uczynić bowiem naszym potrzebom w skali światowej możemy zostać zmuszeni do drastycznego racjonowania naszej taktycznej amunicji nuklearnej i w konsekwencji możemy znów przegrać wojnę, tym razem nuklearną wojnę ograniczoną. Tak więc model koreański może być rozszerzony na dziedzinę nuklearną, jeśli nie będziemy na tyle dalekowzroczni, by dostrzec potrzebę, i nie będziemy mieli odwagi, by powziąć decyzje zaopatrzenia się obecnie w taktyczną broń nuklearną. Powinniśmy bądź zaopatrzyć się i zmagazynować daleko więcej małej broni nuklearnej, bądź też zaopatrzyć się w materiał rozszczepialny i zmagazynować go. Jest obecnie jasne, że polityka państwowa w tej dziedzinie zmieniła się od stycznia 1954 roku. John Foster Dulles napisał w „Foreign Affairs Magazine” z października 1957 roku: Stany Zjednoczone nie zadowalają się jednak pokojem, który może być utrzymany jedynie groźbą możliwości zniszczenia wielkich mas ludności. Koncepcja taka jest do przyjęcia jedynie jako ostateczność. W ostatnich latach nie było żadnej innej możliwości. Ale wynalazczość tych, którzy służą naszemu narodowi na polu nauki i techniki, wskazuje obecnie, że jest możliwa zmiana charakteru broni nuklearnej. Wydaje się obecnie, że jej użycie nie musi pociągnąć za sobą rozległych zniszczeń i powszechnego uszczerbku dla ludzkości. Ostatnie

próby wskazują na możliwość posiadania broni nuklearnej, której działanie niszczycielskie i efekty radiacji mogą być rzeczywiście ograniczone do z góry określonych celów. Tak więc w przyszłości można będzie polegać w mniejszym stopniu na czynniku odstraszającym, jakim jest wielka zdolność odwetowa. Obrona innych krajów będzie możliwa za pomocą broni nuklearnej tak ruchliwej lub tak rozmieszczonej, że uczyni ona inwazję wojskową przy użyciu sił konwencjonalnych próbą ryzykowną. Później, w czasie powrotu z sesji Rady NATO w Paryżu, w wywiadzie prasowym Dulles miał powiedzieć: „Broń taktyczna, taka jak działo atomowe, szybko staje się bronią konwencjonalną i przypuszczalnie będzie użyta na wojnie”. Niestety istnieje wielka przepaść pomiędzy oświadczeniami politycznymi i możliwościami wojskowymi. Jest wiele do zrobienia, jeśli ma ona być wypełniona, gdyż zaakceptowanie taktycznej broni nuklearnej sugeruje zupełnie odmienny model wojny. Różne kategorie pocisków balistycznych, wielka ruchliwość lądowa i powietrzna, znacznie ulepszone systemy zdobywania wiadomości i ulepszona łączność - wszystko to jest niezbędnie potrzebne. Dzisiejsze programy departamentu obrony wykazują małą świadomość tych potrzeb. Wojska lądowe, które miały wielkie możliwości w zakresie rozwoju pocisków balistycznych i wielką potrzebę związanych z nimi poszczególnych składników zespołów tych broni dla taktycznej wojny nuklearnej, zostały ograniczone przez stale zmniejszany budżet, a to stanowiło dylemat techniczny. Podczas gdy, jak się zdaje, polityka zmieniła się, programy wojskowe będące oparciem dla tej polityki pozostały nie zmienione i dylemat, który w czasie wojny koreańskiej był wojskowo-politycznym, powoli stał się technicznym: w jaki sposób uzyskać pociski balistyczne, ruchliwość i związane z tym wyekwipowanie wymagane w taktycznej wojnie nuklearnej w warunkach ograniczeń finansowych i sztucznych restrykcji narzuconych przez departament obrony. Wśród tych ostatnich znamienna była instrukcja z 26 listopada 1956 roku, która dla wojsk lądowych ograniczała zasięg pocisku balistycznego ziemia-ziemia do dwustu mil, ciężar ich samolotów z nieruchomymi skrzydłami do pięciu tysięcy funtów, a ciężar ich helikopterów do dziesięciu tysięcy funtów. Równocześnie z wydaniem tej instrukcji wojskom lądowym wyjaśniono, że powinny być szczęśliwe, gdyż i tak udało się im wyjść obronną ręką, ponieważ rozważano poważnie możliwość większych ograniczeń. Do tej pory nie było żadnych ograniczeń ciężaru helikopterów wojsk lądowych i żadnego ograniczenia zasięgu ich taktycznych pocisków balistycznych ziemia-ziemia. Wynika stąd, że w tym właśnie czasie, gdy powinno się było je zachęcać do czynienia postępów w tych nowych dziedzinach, zakazywano im tego. Efektem tej instrukcji było zamknięcie dla dalszych badań i poszukiwań szerokiego pola pomiędzy lekkimi pojazdami powietrznymi wojsk lądowych i wielkimi pojazdami lotnictwa. Wydaje się to nie do wiary. W czasie gdy groźba wojny jest największa, zabroniliśmy faktycznie badań i rozwoju w tych dziedzinach. Udzielone ostatnio zezwolenie na budowę innego pocisku balistycznego o zasięgu większym aniżeli dwieście mil wykorzystano do sugerowania, że ograniczenie dotyczące zasięgu zostało zniesione. Tak jednak nie jest. Faktycznie odbyły się wielogodzinne dyskusje między biurem pomocnika sekretarza obrony do spraw badań i techniki i biurem wojsk lądowych do spraw badań i rozwoju, ponieważ departament obrony poszukiwał formuły dla uratowania pozorów, formuły, która miała sprawić wrażenie pozwolenia na konstrukcję pocisku balistycznego większego zasięgu, nie znosząc wcale restrykcji zawartych w instrukcji z 26 listopada 1956 roku. Formuła została wynaleziona i znalazła swój wyraz w opisie technicznym tego pocisku balistycznego. Instrukcja zaś z 26 listopada, ustalająca zasięg i ciężar niezbędnego wyposażenia wojsk lądowych w ograniczonej wojnie nuklearnej, pozostaje w mocy.

Jeśli nauki dziesięciolecia po drugiej wojnie światowej mają jakiekolwiek znaczenie, to mówią one, że prace nad tym bardzo ruchliwym pociskiem balistycznym średniego zasięgu z taktyczną nuklearną głowicą bojową powinny być prowadzone jako sprawa państwowa największej pilności, gdyż zaspokaja on przede wszystkim potrzeby wojny ograniczonej. Dziwne, że tendencja do dalszego ograniczenia wysiłków wojsk lądowych, mających na celu przygotowanie się do wojny ograniczonej, zaznaczyła się jeszcze bardziej wówczas, gdy potrzeba przygotowań stała się większa. Pod koniec 1956 roku i na początku 1957 roku ukazało się szereg oświadczeń złożonych przez rzeczników administracji i wskazujących na rosnące zainteresowanie problemem będącym czymś mniejszym od wojny globalnej. Na konferencji prasowej w lutym 1957 roku prezydent Eisenhower powiedział: Oczywiście wszystko jest możliwe na świecie, na którym żyjemy... powiem jednak: prawdopodobieństwo, że jakiś naród, posiadający tę potężną broń masowego zniszczenia, użyje jej do zaatakowania innego narodu, staje się, myślę, z każdym rokiem mniejsze. Sądzę, że im bardziej wzrasta zrozumienie siły destrukcyjnej tej broni, tym mniejsza jest szansa rozpętania awantury, która pociągnęłaby za sobą jej użycie, gdyż, jak ja to widzę, każda taka operacja jest obecnie niczym innym, jak jednym ze sposobów popełnienia samobójstwa. Wyraźnie zaabsorbowany bardziej retoryką aniżeli rozsądkiem i wydawaniem ograniczających instrukcji niż ponaglaniem, by raczej więcej niż mniej było zrobione dla rozwiązania problemów wojny ograniczonej, departament obrony kontynuował swój kurs w dysharmonii z prezydentem. Kurs ten był tak sprzeczny z interesem narodowym, że naprawdę trzeba zadać sobie pytanie, czy nie padliśmy ofiarą strategii ZSRR. Z punktu widzenia ZSRR prowadzimy wojnę, a prowadzenie wojny wymaga w coraz większym stopniu jej czwartego wymiaru: strategii. Strategia zaś obejmuje technikę, a co za tym idzie, podejmowanie decyzji technicznych. Na przykład stajemy stale wobec problemu, jaką część dochodu narodowego przeznaczyć na nasze programy wojskowe. Stan ekonomiki ZSRR umożliwił mu utrzymanie wielkiej organizacji wojskowej. I nie tylko utrzymanie, lecz i odnawianie jej od czasu do czasu. My natomiast zdajemy się być stale zaabsorbowani troską, by nie przeznaczyć zbyt wielkiej części naszego dochodu narodowego na przygotowania wojskowe. Faktycznie właśnie to sprawiło, że ostatecznie przez pewną ilość lat polegaliśmy wyłącznie na systemie jednej broni. Jeśli nasza ekonomika jest tak słaba, jak by z tego wynikało, w takim razie nadzwyczaj opłacalną strategią dla ZSRR byłoby zmusić nas do inwestycji w zespoły broni, które w sensie strategicznym nie służyłyby naszym potrzebom, lecz w gruncie rzeczy jego potrzebom. Jako przykład podam, że dużo dobrze poinformowanych ludzi w kołach związanych z wywiadem wątpi, by ZSRR miał wielką flotę samolotów bombowych z załogą. Uważają oni natomiast, że ZSRR osiągnął znaczną przewagę nad nami, dokonując sporo lat temu skoku w dziedzinie pocisków balistycznych, podczas gdy nam kazał wierzyć, że groźba bombowców była najpoważniejsza. Powinniśmy spodziewać się po ZSRR, że uczyni on wielki wysiłek propagandowy w celu zmuszenia nas do budowania zespołów broni, które będą służyły raczej jemu niż nam. Używam tu wyrażenia „służyły ZSRR” w sensie strategicznym. W ten sposób, jeśli strategia ZSRR jest słuszna, taktyczne zastosowanie jego siły odniesie sukces, ponieważ zostaliśmy wprowadzeni w błąd pod względem strategicznym i nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się niebezpieczeństwu technicznemu. Stąd, wydaje się, że jak długo ZSRR ma inicjatywę strategiczną, a nasze działania są w konsekwencji tylko reakcją na ten stan rzeczy, powinniśmy spodziewać się, iż ZSRR będzie mówił stale o niebezpieczeństwie wojny globalnej. Powinniśmy spodziewać się, że będzie on występował przeciwko wszelkiej myśli o wojnie lokalnej, powinniśmy także oczekiwać, że jego przywódcy wojskowi i polityczni będą chełpili się swymi niezwykle potężnymi środkami dalekiego zasięgu. Jeśli ZSRR we właściwym czasie spowoduje, że

zainwestujemy poważną część naszego produktu narodowego w zespołach broni, które faktycznie nie będą mogły nam służyć, i równocześnie powodując się względami ekonomicznymi zaniedbamy inne zespoły broni, odniesie on duże zwycięstwo strategiczne. Jako ilustrację tego podam, że zainwestowaliśmy wiele miliardów dolarów w samoloty B-36, które nigdy nie zostały użyte, a równocześnie nie dawaliśmy pieniędzy na nasze programy pocisków balistycznych i nie stworzyliśmy odpowiedniej nowoczesnej techniki, by dać sobie radę z wojnami ograniczonymi. Dlatego też uważam za słuszne przyjąć, że nasze postępowanie było co najmniej w części reakcją na inicjatywę ZSRR i z niej wynikało. To, że nie udało się nam stworzyć odpowiednich sił do wojny ograniczonej, wydaje się, nie jest całkowicie naszą „zasługą”. I zdaje mi się, że jest to gorsze, niż gdyby wynikało wyłącznie z naszej winy, gdyż sugeruje, iż nasi wyżsi przywódcy cywilni i wojskowi, których postanowienia oddziaływają w sposób decydujący na zespoły broni, jakie budujemy, kierowali się nie tylko niewłaściwym i spóźnionym sądem, lecz także zostali sprowadzeni na manowce. Dobrze będzie powiedzieć słówko o trybie podejmowania decyzji w naszym rządzie ogólnonarodowym, który ostatecznie znajduje swe odbicie w zespołach broni, gdyż właśnie ten tryb podejmowania decyzji jest błędny. Nie brakło nam bowiem możliwości zarówno intelektualnych, jak materialnych. Naród nasz ma siłę ducha, by przeciwstawić się groźbie ZSRR. Mamy pod dostatkiem zasobów narodowych, chociaż wiele z nich zostało zmarnowanych. Ale właśnie decyzje były czasami szokująco błędne, a ponadto opieszale podejmowane. I dlatego też głównym celem wszelkiej reorganizacji obecnie powinno być przyspieszenie i poprawienie trybu podejmowania decyzji. Na szczycie piramidy znajduje się Rada Bezpieczeństwa Państwa. Prezydent, wiceprezydent, sekretarz stanu i sekretarz obrony są jej głównymi członkami. Sekretarz skarbu i dyrektor biura budżetowego są uważani za członków „stale zapraszanych” i faktycznie biorą aktywny udział w jej dyskusjach. Rada Bezpieczeństwa Państwa jednoczy więc kierownictwo narodu i od niej pochodzą podstawowe dokumenty polityczne, niezwykle wartościowe i słuszne. Wytyczne nadchodzące z Rady Bezpieczeństwa Państwa do departamentu obrony są zwykle tak sformułowane, by dać sekretarzowi obrony całą swobodę, jakiej mu potrzeba dla zapewnienia krajowi właściwej obrony. Po ich nadejściu do departamentu obrony, natrafiamy jednak na inną sytuację. Obrona narodowa jest dzisiaj największym przedsięwzięciem w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jest ona przedsięwzięciem jak najbardziej skomplikowanym. Decyzje w sprawach obrony przechodzą ostateczną próbę w tyglu walki, w której stawką jest nasza egzystencja narodowa. Bitwy dzisiaj są tak bardzo złożone, że opanowanie ich i kontrola nad nimi jest niemożliwa dla nikogo poza kilkoma wykwalifikowanymi, wysoce wykształconymi i poświęcającymi się temu jednostkami, które nauczyły się je prowadzić. Wykraczają one daleko poza problemy drugiej wojny światowej, wymagając wielokrotnie większej siły ognia oraz więcej siły żywej i ruchliwości. Każdy rodzaj sił zbrojnych staje wobec bardzo trudnych zagadnień, które mogą być rozwiązane jedynie przez oficerów zawodowych o wysokich kwalifikacjach intelektualnych i poświęceniu; mówię oczywiście o tych, którzy zajmą kierownicze i odpowiedzialne stanowiska. Każdy rodzaj sił zbrojnych ma swe siły i środki rozrzucone w odległych zakątkach świata. Każdy rodzaj sił zbrojnych ma do czynienia z wysoce skomplikowanymi pod względem technicznym zespołami broni, które tylko nasi najwięksi uczeni znają szczegółowo, a wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i zespołów broni stwarza problemy przekraczające kierownicze możliwości przeciętnego Amerykanina, niezależnie od tego, jak wyspecjalizowany byłby on w produkowaniu i sprzedaży samochodów czy owsianki, obuwia czy też samolotów. W konsekwencji będzie on musiał polegać przez długi czas na radach swego otoczenia. Komentując to w „Wall Street Journal” z 19 lutego 1958 roku, Henry Gremmill stwierdził:

...istota zagadnienia sprowadza się do tego, że obrona jest rzeczywiście zbyt poważną i skomplikowaną sprawą, by powierzać ją amatorom, jak to, mam wrażenie, w bardzo dużej mierze się dzieje... Czy to prawnicy, czy bankierzy, politycy, czy też najwięksi businessmani, wszyscy oni spotkali się w departamencie obrony z zadaniem, które pod względem samych rozmiarów fizycznych jest większe od wszystkiego, z czym kiedykolwiek przed tym mieli do czynienia (nawet pan Wilson z General Motors, który był szefem pół miliona pracowników, napotkał nowe wielkości w postaci miliona pracowników Pentagonu). „Obawiam się bardzo, że ci mili panowie, którzy przychodzą i obejmują te stanowiska - a są oni ludźmi oddanymi - potrzebują wielu miesięcy, by zaaklimatyzować się i poznać problemy”, zauważa prezes pewnego wielkiego towarzystwa samolotowego. Uświęcona czasem zasada cywilnej kontroli nad sprawami obrony jest słuszna i absolutnie nieodłączna od naszej demokracji. Musi być ona zachowana i wysiłki naszych wojskowych powinny służyć jej zachowaniu. Działała ona szczególnie dobrze w okresie drugiej wojny światowej. W tym czasie sekretarze poszczególnych rodzajów sił zbrojnych mieli kompetentne doradcze sztaby wojskowe. Cywilni sekretarze podejmowali decyzje, bronili swych programów przed Kongresem i przyjmowali na siebie całkowitą odpowiedzialność za wykonywanie kontroli cywilnej nad ich departamentami. Że była ona wykonywana skutecznie, świadczy o tym obecnie przeszłość. Wraz z ustanowieniem w 1947 roku departamentu obrony została umieszczona dodatkowa komórka zarządu cywilnego nad poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Co więcej, prawo zabraniało oficerom być urzędnikami sztabu w departamencie obrony. Przewidywało ono, że mogą być oni jedynie adiutantami i pomocnikami. Nie zajmują oni stanowisk kierowniczych lub takich, na których podejmowane są decyzje. Dlatego też dla prowadzenia spraw swego urzędu sekretarz obrony musiał wprowadzać coraz większą liczbę pomocników cywilnych. Byli to bardzo różni ludzie; od takiego, który, jak ostatnio doniosła prasa, spędzał tylko kilka dni w miesiącu w swym biurze, do innych, którzy jak najbardziej nadają się do prowadzenia spraw publicznych. Bardzo krytykowano wielu pomocników sekretarza obrony i sposoby, jakimi opóźniali oni podejmowanie decyzji w tym departamencie. Część tej krytyki, lecz bynajmniej niecała, jest usprawiedliwiona. Niemniej istnieje pewna dziedzina udziału cywilnego, która została prawie całkowicie przeoczona, a jest to jedna z tych, które mają największe znaczenie w departamencie. Istnieje, mianowicie, grupa zawodowych urzędników państwowych, którzy stale pracują w Pentagonie. W ramach samych sił zbrojnych jest także wielu zdolnych, dobrze pracujących urzędników cywilnych. W obrębie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych decyzje i ostateczne zalecenia wykorzystywane przez sekretarzy cywilnych są podejmowane przez ludzi umundurowanych. Ale w departamencie obrony, z braku starszych oficerów sztabu wojskowego, pomocnicy sekretarza polegają w znacznej mierze na urzędnikach cywilnych, których jest tam ponad trzystu. Mają oni prawdopodobnie więcej wpływu na podejmowanie decyzji w departamencie obrony niż jakakolwiek inna pojedyncza osoba czy grupa osób wojskowych lub cywilnych. Oto ilustracja problemu podejmowania decyzji, jako że departament obrony jest obecnie zorganizowany i przypuszczalnie pozostanie bez zmian do końca kadencji 85 Kongresu. Jeśli jakiś rodzaj sił zbrojnych chce pracować nad jakimś pociskiem balistycznym i zostanie uznana potrzeba i pilność tego pocisku, włącza on program jego budowy do swego budżetu rocznego. Gdy budżet zostanie przedłożony kontrolerowi finansowemu departamentu obrony przez, powiedzmy, sekretarza wojsk lądowych, wówczas kontroler finansowy może zapytać pomocnika sekretarza obrony do spraw badań o jego zdanie. Może on jednak zwrócić się, co jest bardzo prawdopodobne, do jednego z mających duży staż pracy urzędników cywilnej służby państwowej, który wyda sąd o tej potrzebie. Może on wizytować oddziały w polu i laboratoria w celu określenia, czy jego zdaniem

propozycja jest dobra, czy nie. Najczęściej jednak ostateczny wyrok uzależniony jest od tego, czy z chwilą przyjęcia nowego pocisku balistycznego będzie można z czegoś innego zrezygnować. Panująca filozofia bowiem jest taka, że organizacja wojskowa musi mieć ograniczoną ilość zespołów broni i jeśli coś nowego zostanie przyjęte, to równocześnie z czegoś należy zrezygnować. Fakt, że od niepamiętnych czasów, od kiedy człowiek po raz pierwszy zaczął używać włóczni z hartowanym w ogniu ostrzem, zespoły broni wzrastały pod względem ilościowym i jakościowym, wydaje się zniknął z pola widzenia. Jeśli wojska lądowe uważają, że dany pocisk balistyczny jest bardzo ważny, mogą one przez swego sekretarza przedstawić sprawę bezpośrednio pomocnikowi sekretarza obrony do spraw badań. Po wielu miesiącach dyskusji i uzasadnień pomocnik sekretarza obrony może zatwierdzić projekt. Znam wypadki, że to uczynił; następnie jednak upływa wiele miesięcy, zanim podejmie się dalszą akcję. Może się wówczas zdarzyć, że w departamencie obrony ci dwaj pomocnicy sekretarza różnią się w swych poglądach co do konieczności tego pocisku balistycznego. W rezultacie, chociaż pomocnik sekretarza obrony do spraw badań zatwierdził ten pocisk, kontroler finansowy go odrzuci. W takiej sytuacji kontroler finansowy zwykle jest górą, chociaż może on manipulować funduszami w taki sposób, by pozwolić na budowę tego pocisku bez zwiększania budżetu. Na przykład wojskom lądowym może być powiedziane, że mają przystąpić do budowy danego pocisku balistycznego i że pieniądze zostaną dostarczone przez departament obrony, następnie zaś mogą one dowiedzieć się, że departament obrony odmawia dostarczenia tych funduszów, zmuszając w ten sposób do redukcji kredytów na inne zespoły broni. Zdarzyło się to właśnie w wypadku „Jupitera”. Departament obrony może posunąć się jeszcze o krok dalej i zezwolić na podjęcie prac, występując równocześnie o dodatkowe zwiększenie budżetu, następnie zaś, gdy pieniądze zostaną wyjednane od Kongresu, może on je znów odebrać, zmuszając dany rodzaj wojsk do przyjęcia na siebie kosztów w drodze redukcji kredytów przeznaczonych na inne zespoły broni. Zdarzyło się to ponownie w wypadku „Jupitera”. W 1957 roku sekretarz wojsk lądowych kazał mi bronić budżetu w wysokości 372 milionów dolarów. Suma ta obejmowała 17 milionów dodatkowych kredytów na „Jupitera”. Gdy broniłem tej kwoty, członkowie Kongresu zapewniali mnie, że zostałem wprowadzony w błąd przez departament obrony i że powiedziano im prywatnie, iż nie da on tych pieniędzy wojskom lądowym. Przed ostateczną sesją jeszcze raz upewniłem się u sekretarza wojsk lądowych co do stanowiska w tej sprawie. Kazano mi wstawić do programu plany badań i projekty konstrukcji w oparciu o kredyty w wysokości 372 milionów dolarów i bronić tego budżetu przed Kongresem. Po zakończeniu sesji departament obrony powiedział mi, że wojska lądowe otrzymają tylko 355 milionów dolarów. Jest to niebezpieczna praktyka używania oficerów zawodowych w mundurze jako narzędzi do uzyskania funduszów na cele inne, niż przewiduje budżet. Powróćmy jednak do sprawy uzyskania pozwolenia na budowę nowego pocisku balistycznego: jeśli żaden z pomocników sekretarza nie chce działać w tej sprawie, mogą oni zalecić odesłanie jej do Komitetu Szefów Sztabów. Tak właśnie się zdarzyło. I tu powstaje sytuacja, w której stosuje się zasadę „dwóch przeciwko jednemu”. Motywy, dla których ci dwaj łączą się w danej kwestii, zależą od wielu nieuchwytnych rzeczy. Poszczególni szefowie mogą odwoływać się do sekretarza obrony, ale w czasie urzędowania sekretarza Wilsona okazywało się, że ma to małe znaczenie lub też w ogóle nie ma żadnego. Zwykle, a nie znam żadnego wypadku, by było przeciwnie, przyjmował on radę przewodniczącego Komitetu Szefów Sztabów, nie zważając na poglądy szefów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Proponowany program pocisków balistycznych może leżeć w Komitecie Szefów Sztabów przez wiele miesięcy i z niektórymi tak było. W wypadku „Jupitera”, pocisku balistycznego wojsk lądowych, za aprobatą departamentu obrony i za zgodą Komitetu Szefów Sztabów, która upoważniała wojska lądowe do budowania pocisków balistycznych ziemia-ziemia na użytek taktyczny bez ograniczenia zasięgu, wojska lądowe podjęły budowę tego pocisku. Później, w wyniku głosowania systemem „dwóch przeciwko jednemu”,

Komitet Szefów Sztabów wyraził pogląd, że wojska lądowe nie potrzebują takiego pocisku. Na podstawie tego sekretarz obrony powziął decyzję oddania „Jupitera” innemu rodzajowi sił zbrojnych. Ponieważ inny rodzaj sił zbrojnych budował swój własny pocisk balistyczny i miał możność porównania zalet obu, przyszłość „Jupitera” była istotnie bardzo niejasna. Ponieważ jednak wojska lądowe były przekonane, że posiadanie zarówno pocisku balistycznego dalekiego zasięgu, jak i satelity leży w interesie państwa, walczyły więc nieomal desperacko, by go utrzymać przy życiu. Inne fundusze zostały obcięte do ostateczności, by kontynuować program „Jupiter - satelita”. Powróćmy jednak do problemu podstawowego. Zanim zostanie powzięta ostatecznie decyzja w departamencie obrony, upływa wiele miesięcy, a w niektórych wypadkach wiele lat. Wszelkie prośby i nalegania ludzi w mundurach, którzy widzą, jak sprawa egzystencji narodowej prawie że wymyka się im z rąk, mogą być mało skuteczne, jeśli departament obrony nie zechce działać. Jego niezdolność do działania koniec końców wynika bezpośrednio z faktu, że setki cywilów, spośród których wielu nie posiada kompetencji w wyznaczonej im dziedzinie, stoi obecnie pomiędzy sekretarzami cywilnymi poszczególnych rodzajów sił zbrojnych a Kongresem i prezydentem. Dylemat polityczno-wojskowy pod koniec lat czterdziestych przekształcał się powoli i w połowie lat pięćdziesiątych stał się dylematem technicznym. Bezwład w podejmowaniu decyzji podwoił i potroił czas wymagany na ich powzięcie, a system „dwóch przeciwko jednemu” stosowany w Komitecie Szefów Sztabów w sposób tragiczny sprawił, że wiele z powziętych decyzji było niesłusznych. I w ten sposób byliśmy świadkami stopniowej porażki w wyścigu technicznym z ZSRR. Jak mogliśmy zwyciężyć przy systemie podejmowania decyzji, który nie mógł zapewnić powzięcia ich na czas? Nie mogliśmy wygrać. I większość starszych oficerów sztabu w Pentagonie zdawała sobie z tego sprawę, gdy spadł na nas rok 1957 z radzieckimi pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu, międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi oraz Sputnikiem I i II. Tak więc w toku procesów rządzenia w naszej demokracji to, co było dylematem politycznowojskowym, przekształciło się wkrótce w dylemat techniczny, a następnie stało się dylematem personalnym. Kongres bowiem musiał mieć pewność, że fundusze, jakich dostarczał, były wydawane rozsądnie, a poza tym musiał mieć on również pewność, że wykonywał swe obowiązki zgodnie z konstytucją. Dla pojedynczego człowieka w Pentagonie, który zadał sobie trud, by zbadać sytuację, i który potrafił przewidzieć poważne niebezpieczeństwa oczekujące nas przy panującym wówczas systemie zarządzania, był to prawdziwy dylemat, gdyż człowiek w mundurze służy dwóm panom. Człowiek w mundurze, składając przysięgę, zobowiązuje się „popierać i bronić konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszelkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi”. Będąc wyznaczonym na jakieś stanowisko, otrzymuje on zlecenie nakazujące mu „przestrzegać i stosować się do wszystkich rozkazów i poleceń, jakie otrzyma od sekretarza wojsk lądowych lub prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub generała albo innego wyższego oficera, swego przełożonego”. Przysięga jest bezpośrednim następstwem doświadczeń wojny domowej i została zatwierdzona przez Kongres 11 lipca 1868 roku. Władza Kongresu datuje się od chwili uchwalenia pierwszej konstytucji. Wydaje się, że intencją naszych przodków było obarczenie Kongresu odpowiedzialnością za jakość i charakter sił zbrojnych. Obejmuje to obowiązek wejrzenia w stan sił zbrojnych i zadawania ich członkom pytań co do adekwatności istniejącej organizacji i potrzeb na przyszłość. Ma on prawo oczekiwać pełnych i szczerych odpowiedzi ze względu na przysięgę składaną przez oficerów. Nasi przodkowie wykazali wielką mądrość obarczając tym Kongres. Jest on bowiem bliżej narodu, daleko bliżej niż władza wykonawcza, a historia wykazuje wyraźną wrażliwość Kongresu na potrzeby narodowe w sprawach obrony. Zdarzało się, że poważne sprawy były uchwalane przy niebezpiecznie małej większości. Godną uwagi jest uchwała dotycząca rozszerzenia ustawy o powszechnym

obowiązku służby wojskowej, która przeszła większością jednego głosu 18 sierpnia 1941 roku, ogólnie jednak biorąc Kongres słusznie może być dumny ze swego wkładu w naszą obronę narodową. Do ostatnich lat miał on bezpośredni i całkowity dostęp do wszystkich elementów organizacji wojskowej. Z chwilą przeprowadzenia jednak ustawy o obronie narodowej z 1947 roku powstał nowy departament, który stanął pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych i członkami Kongresu. Stanął on pomiędzy nimi w tym sensie, że stanowiąc część rządu przygotowywał budżet i zasilał nim wojska lądowe, marynarkę wojenną i lotnictwo. Byłoby niezwykle trudno uzasadnić, że władza wykonawcza nie powinna przygotowywać budżetu w celu przedłożenia go Kongresowi. Niemniej, gdy potrzeby obrony zostaną rozważone, a budżet przypadający danemu rodzajowi sił zbrojnych ostatecznie zatwierdzony, jest on budżetem kierowanym w każdym sensie. Każdy rodzaj sił zbrojnych przykrawa wówczas swe potrzeby do pieniędzy, jakie ma otrzymać. W ostatecznym wyniku budżet rozstrzyga o sile i charakterze sił zbrojnych. I w rezultacie jego ostatecznego ustalenia, po przyznaniu pieniędzy przez Kongres poprzez biuro budżetowe i po przejściu procesu ponownego przydziału, projekt a nawet poszczególne rodzaje sprzętu są zatwierdzane lub odrzucane przez urzędy finansowe departamentu obrony. Niebawem człowiek w mundurze znajduje się w sytuacji obrońcy budżetu przed Kongresem. Przed wystąpieniem w Kongresie otrzymuje on następujące pouczenie: Na sesjach należy bronić kwot budżetowych, figurujących w budżecie prezydenta opracowanym przez oddział budżetowy urzędu kontrolera finansowego wojsk lądowych, kwot, jakie podają liczby kontrolne i jakie są wymienione w dokumentach uzasadniających departamentu. ...Jest niewłaściwe, z wyjątkiem odpowiedzi na specjalne pytania, wspominanie o innych liczbach niż kontrolne. Na przykład samowolne składanie oświadczeń takich, jak „Nasze żądanie kwoty ... dolarów zostało odrzucone przez (wyższą władzę) i suma wykazana w budżecie jest niewystarczająca”, jest niewłaściwe i nie powinno mieć miejsca. Budżet w formie przedstawionej ciału ustawodawczemu przez prezydenta jest budżetem zatwierdzanym przez niego. My, jako czynniki podwładne, jesteśmy zobowiązani popierać go wobec ciała ustawodawczego. W żadnych okolicznościach referujący nie powinien samowolnie wygłaszać opinii przeciwnej stanowisku wojsk lądowych67. Ponieważ żąda się od niego, by był posłuszny tego rodzaju instrukcjom, jest on więc, w razie gdy zostanie zapytany przez któregoś z członków Kongresu na temat wystarczalności danego programu, postawiony wobec dylematu powiedzenia nieprawdy lub też popełnienia aktu niesubordynacji. Stopień tych trudności jest w dużej mierze wykładnikiem wystarczalności budżetu obrony. Gdy jest obfitość pieniędzy i większość programów jest dobrze zabezpieczona pod względem finansowym, wówczas nie ma żadnego większego problemu. Gdy jednak do dyspozycji jest mniej pieniędzy, a taka była sytuacja w wojskach lądowych przez ubiegłych kilka lat, wówczas muszą być powzięte bolesne decyzje opóźnienia programów lub ich całkowitego zaniechania. Niekiedy szybko staje się oczywiste, że niektóre z tych programów są nieodzowne dla naszej egzystencji. Człowiek znający naszą historię wojskową i wyczulony na potrzeby narodowe staje wkrótce wobec bardzo trudnego wyboru. Czy powodowany rosnącym niepokojem o naszą egzystencję narodową powinien on powiedzieć Kongresowi prawdę i w ten sposób ściągnąć na siebie gniew całej hierarchii władzy wykonawczej? Czy też ma on zachować się w sposób wykrętny i ostrożny i wyjść cało, licząc na to, że Kongres nie postawi właściwych pytań?

67

Instrukcja departamentu wojsk lądowych dla osób występujących przed Komisjami Budżetowymi Kongresu.

Problem ten nie ogranicza się jedynie do obrony budżetu, lecz sięga znacznie głębiej. Kongres bowiem traktuje swe obowiązki, wynikające z konstytucji, poważnie i wielu jego członków obstaje przy wypytywaniu referentów budżetu o naszą strategię oraz o to, czy posiadane przez nas zespoły broni są odpowiednie do jej realizacji. W ten sposób poruszają oni samą filozofię, będącą podstawą naszego planowania wojskowego. Istnieje jednak dodatkowy problem, który komplikuje sytuację. Poszczególni członkowie sił zbrojnych mogą, jeśli chcą, ujawnić poszczególne informacje, podsuwając odpowiednie pytania członkom Kongresu w celu postawienia ich referentom wojskowym. Deputowani patrzą na ogół przychylnie na ten system, ponieważ daje im to możność uzyskania informacji, których by im w przeciwnym razie nie udzielono. Ale system ten ma niedobre powikłania dla człowieka w mundurze, gdyż pozbawiony skrupułów osobnik może posłużyć się nim w celu sprawienia kłopotu jakiemuś rodzajowi sił zbrojnych lub pojedynczej osobie dla korzyści osobistej. Może być on wykorzystany również dla interesów przemysłu lub prywatnych, zależnie od rodzaju ujawnionej informacji. Każdy rodzaj sił zbrojnych jest reprezentowany w Kongresie przez małą grupę utalentowanych oficerów, znaną jako Liaison and Legislative group68. Proszono mnie często o podanie pewnych pytań za pośrednictwem tej grupy, odmawiałem jednak konsekwentnie, gdyż mogłaby wyniknąć z tego wielka szkoda zarówno dla naszego kraju, jak i dla poszczególnych referentów budżetu. Wnikając w stan organizacji wojskowej, Kongres wychodzi poza budżet i zagłębia się w liczne aspekty naszych programów obrony. Dowiaduje się on wkrótce, że poglądy wyższych oficerów różnią się w podstawowych sprawach i że różnice te występują nie tylko pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, lecz także w obrębie tego samego rodzaju sił zbrojnych. Tak więc niższy stopniem oficer będzie musiał popierać jednego szefa sztabu w jednym roku, a być może innego szefa sztabu o innym punkcie widzenia w roku następnym. Tak samo, usiłując być w zgodzie z polityką administracji, starszy oficer może zostać oskarżony o to, że w styczniu 1954 bronił punktu widzenia pana Dullesa w sprawie użycia broni nuklearnej, a w kilka lat później zmienił swój pogląd, by poprzeć zmieniony punkt widzenia tego samego pana Dullesa. Oficer zajmujący pozycję kluczową może co roku stawać przed wieloma komisjami Kongresu, z których każda wymaga wielu posiedzeń. Dowiaduje się on wkrótce, że musi powziąć podstawową decyzję. Oficer ten musi być bądź szczery i uczciwy, mówiąc na podstawie własnego przekonania opartego na studiach i zrozumieniu problemów, bądź też przeobrazić się w kameleona - osobnika zmieniającego swój punkt widzenia stosownie do nastroju chwili ku wyraźnemu zadowoleniu Kongresu lub cywilnego przełożonego w departamencie obrony, mającego w tej chwili największe wpływy. Problem transportu powietrznego stanowi do tego dobrą ilustrację. Wojska lądowe pozostały w tyle dlatego, że w okresie przed wojną koreańską nie dość mocno postulowały swe potrzeby w zakresie transportu powietrznego. W oparciu o doświadczenie koreańskie generał Collins w memoriale z 2 marca 1951 roku zażądał taktycznego transportu powietrznego dla dwóch i dwóch trzecich dywizji i strategicznego transportu powietrznego dla jednej dywizji. Domagał się on więc transportu powietrznego, który umożliwiłby nam przewiezienie powietrzem mniej więcej jednej dywizji przeznaczonej do działań taktycznych na obszarze każdego ważniejszego kontynentu. Chciał on także, by można było przerzucić drogą powietrzną jedną dywizję ze Stanów Zjednoczonych na dowolny zamorski teatr działań. W świetle doświadczeń drugiej wojny światowej, doświadczeń koreańskich oraz zmieniającego się modelu wojny i przykładania coraz większej wagi do pocisków balistycznych i nuklearnych głowic bojowych, tego rodzaju transport powietrzny stanowił żądanie minimalne. Było ono stale popierane przed Kongresem przez tych z nas, którzy byli interpelowani w tej sprawie. Dopiero mianowany szefem sztabu generał Taylor ustąpił pod presją departamentu obrony
68

Grupa Łączności i Ustawodawcza (przyp. tłum.).

i przewodniczącego Komitetu Szefów Sztabów i uznał, że wymagania były nadmierne. Oczywiście w słynnej obecnie instrukcji pana Wilsona z 26 listopada 1956 roku, stwierdzał on stanowczo jako sekretarz obrony, że transport powietrzny był wówczas na właściwym poziomie. W tym zaś czasie nie mogliśmy przewieźć drogą powietrzną nawet jednej dywizji, zarówno jeśli idzie o przerzucenie taktyczne, jak strategiczne. Jako przykład konfliktów, które mogą wyniknąć z tego rodzaju sytuacji, przytaczam wypowiedź generała Taylora; stając przed komisją, na której czele znajdował się senator Symington, generał Taylor powiedział: „Generał Gavin poinformował mnie oczywiście o oświadczeniu, jakie będzie składał. Powiedziałem mu, że cenię jego zdanie i wiem, że komisja tak samo je ceni. Niezupełnie jednak zgadzam się z nim”. Później, w odpowiedzi na postawione przez senatora Symingtona pytanie: „Jak armia może być dzisiaj nowoczesna, gdy nie mamy dość transportu powietrznego?” - sekretarz Brucker oświadczył: „Nie zgadzam się z tym, jeśli jakiekolwiek oświadczenie tego rodzaju zostało złożone, że nie mamy dostatecznej ilości transportu powietrznego, ponieważ mamy wystarczający transport powietrzny”. Drugą dziedziną, w której zaznaczyła się poważna różnica poglądów, była liczba nuklearnych głowic bojowych, jakie mogą być potrzebne przy pewnych założeniach dotyczących walki w połowie lat sześćdziesiątych. Na żądanie sekretarza wojsk lądowych Stevensa towarzyszyłem mu wiosną 1955 r. w podkomitecie senatora Jacksona (podkomitet do spraw wojskowego zastosowania energii atomowej Połączonego Komitetu Energii Atomowej) jako rzeczoznawca. W odpowiedzi na pytanie postawione przez senatora Jacksona stwierdziłem, że wojska lądowe w związku z pewnymi założeniami potrzebują dużej ilości taktycznych nuklearnych głowic bojowych, rzędu dziesiątków tysięcy. Zbadałem ten problem bardzo starannie i byłem przekonany co do tej potrzeby. Jestem o tym przekonany w dalszym ciągu i faktycznie podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie to „piętą Achillesa” naszych możliwości prowadzenia wojny ograniczonej, jeśli nie zostaną przedsięwzięte radykalne środki, by poprawić naszą sytuację na tym polu, i jeśli nie potraktuje się ich jako sprawy najwyższego znaczenia dla państwa. Jesteśmy opóźnieni o wiele lat, jeśli idzie o zrozumienie znaczenia taktycznych nuklearnych głowic bojowych i zaopatrzenie się w odpowiedni ich zapas. Oddalibyśmy naprawdę złą przysługę krajowi, gdybyśmy zlekceważyli ten problem w dyskusji z odpowiedzialnym komitetem Kongresu jedynie dlatego, że wielu ludzi w naszym rządzie federalnym nie orientowało się dostatecznie w jego znaczeniu. Z taktycznym problemem nuklearnym ściśle związany jest problem broni strategicznej. Patrząc na obecną sytuację w innych dziedzinach wojskowego zastosowania energii atomowej, wydaje się, że zdecydowaliśmy, iż nie możemy mieć równocześnie i jednego, i drugiego - możliwości prowadzenia wojny ograniczonej i wojny globalnej, chociaż teraz pogląd ten zmienia się stopniowo. O zmianie stanowiska administracji, która znalazła swój wyraz w „New Look”, świadczy wyraźnie artykuł w „Foreign Affaires” napisany przez pana Dullesa w październiku 1957 roku (zob. str. 157). Tak więc referent budżetu w Kongresie, jeśli miał popierać władzę wykonawczą, której był przedstawicielem, musiał zmienić swe stanowisko, jeśli chciał pozostać w zgodzie z polityką administracji. Że nie było to zawsze łatwe, stwierdziłem wiosną 1956 roku, składając wyjaśnienia przed komisją Symingtona na posiedzeniach w sprawie transportu powietrznego. Miała wówczas miejsce następująca wymiana zdań: Mr. Hamilton (Doradca podkomisji Symingtona do spraw lotnictwa): Odnośnie do wstępnego pytania i w związku z ogólnymi rozważaniami zawartymi w dokumencie przeczytanym przez pana w ramach wstępnego przedstawienia sprawy, czy jest to pogląd wojsk lądowych, że w razie dużej wojny jej pierwszą fazą będzie bitwa sił powietrznych?

General Gavin: Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc „duża wojna”. Mr. Hamilton: Powiedzmy, że zostalibyśmy zaatakowani przez Rosjan. Komisji powiedziano, że pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych istnieje zgodność co do tego, iż pierwsza faza, początkowa faza wojny, będzie walką o panowanie w powietrzu. General Gavin: Pan określił już tę wojnę, mówiąc, gdyby Rosjanie zaatakowali Stany Zjednoczone. Mr. Hamilton: Tak. General Gavin: Chciałbym powiedzieć, że wojska lądowe uważają obecnie, iż jest bardziej prawdopodobne, że będziemy uwikłani w wojnę peryferyjną, a nie w wojnę światową. Mr. Hamilton: Tak, rozumiem to, lecz chodzi mi o to, czy zakładając, że nastąpi wojna światowa, zgodziłby się pan z wyrażonym poglądem, iż pierwszą fazą tej wojny byłaby walka o przewagę powietrzną? General Gavin: Nie; osobiście nie zgodziłbym się z tym. Mr. Hamilton: Jaki byłby pański pogląd na początkowe stadium wojny, wojny światowej? General Gavin: Przedstawiając swój pogląd, musiałbym powiedzieć nieco o tym, jak rozumiem zamiar Rosjan; otóż sądzę, że gdyby mieli oni pójść ostatecznie na ryzyko dużej wojny dla osiągnięcia jakiegoś celu, zamiarem ich byłoby rozpocząć ją stawiając sobie ograniczony cel poprawienia swej pozycji i być może pogorszenia naszej pozycji tak dalece, by mogli wygrać wojnę nie narażając swego kraju na jakiekolwiek uderzenie. Senator Duff: Jeśli pan pozwoli, chcę zadać jedno pytanie. Senator Symington wspomniał o ilości ludzi, którzy mieliby zginąć, zgodnie z tym, co mówi artykuł opublikowany w czasopiśmie „Fortune”. Chciałbym zapytać pana, gdybyśmy znaleźli się w wojnie nuklearnej i nasze lotnictwo strategiczne przeprowadziłoby uderzenie na Rosję dużymi siłami bronią atomową, tak że broń ta eksplodowałaby w obszarze, gdzie dominujące wiatry zniosłyby pył radioaktywny na południowy wschód nad Rosję, jaki byłby tam w tych warunkach, według pańskiego zdania, efekt, jeśli idzie o ofiary w ludziach? General Gavin: Dam panu na to konkretną odpowiedź, chciałbym jednak uprzejmie poddać myśl, by odpowiedzi tej udzieliło panu lotnictwo lub właściwa grupa badawcza. Powszechnie przyjęta jest w planowaniu liczba szacunkowa rzędu wielu setek milionów ofiar śmiertelnych z jednej lub drugiej strony, zależnie od tego, w którą stronę powieje wiatr. Jeśli wiatr powieje w kierunku południowo-wschodnim, przypadłyby one przeważnie na ZSRR, chociaż rozciągnęłyby się także na obszar Japonii, a być może nawet Filipin. Jeśli wiatr powieje w przeciwną stronę, rozciągnęłyby się one na Europę zachodnią. Posługuję się przy tym liczbą „wielu setek milionów”, która kontrastuje z wielokrotnie niższą oceną, jaką pan przytoczył z czasopisma „Fortune”. Ponownie jednak stwierdzam, że zostały przeprowadzone na ten temat studia i są one bardzo interesujące i wartościowe. Senator Symington: Czy to senatorowi wystarcza? Senator Duff: Tak, sir. Senator Symington: Podana przeze mnie liczba dotyczyła tylko tego, co mogłoby się zdarzyć w naszym kraju. Nie odnosiło się to do reszty świata. Ale, idąc za myślą senatora Duffa, czy nie jest także prawdą, że jeśli ta materia radioaktywna pozostaje w atmosferze przez długi czas, a atmosfera pozostaje z nami również przez długi czas, to czy może ona przesunąć się dookoła ziemi nad nasz kontynent? Czy atmosfera nie obraca się wokół ziemi? Nie jestem zorientowany w tej dziedzinie. General Gavin: Tak, sir. Powiedziałbym, że z pewnością nie ma tu nieporozumienia, bardzo mocno popieram bardzo silny SAC (Strategic Air Command), bardzo silne lotnictwo strategiczne. Poglądy wojsk lądowych na ich własne potrzeby są jedynie częścią ogólnego

obrazu, którego część stanowi również lotnictwo strategiczne ze swą bardzo skuteczną i imponującą siłą. Przytoczone tu oświadczenie, dotyczące pyłu radioaktywnego, departament obrony zezwolił opublikować; byłem zaszokowany, czytając nagłówki gazet w Neapolu, we Włoszech, gdzie przeprowadzałem inspekcję sztabu w lecie 1956 roku. Oświadczenie moje zostało złożone na „ściśle tajnym” posiedzeniu. Nie miałem ochoty odpowiadać na pytanie w sprawie pyłu radioaktywnego, zdawałem sobie jednak sprawę z bardzo zasadniczego charakteru tego pytania. Dotyczyło ono istoty naszego rozumowania strategicznego i naszej postawy w stosunku do naszych aliantów oraz do tego, o co ostatecznie walczyliśmy. Że byłem przeciwny systemowi strategii jednej broni od samego początku, wiedziano o tym dobrze, niefortunne jednak było opublikowanie tej wymiany pytań i odpowiedzi w dostępnej dla wszystkich prasie. Jak można się było spodziewać, wywołało to wiele interpelacji ze strony naszych sprzymierzeńców. Postawiło mnie to także w bardzo trudnej sytuacji wobec departamentu obrony. Sekretarz obrony, przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów i z kolei szef sztabu wojsk lądowych - wszyscy zażądali pisemnych i ustnych wyjaśnień. Sprawa ta zogniskowała w jakiś sposób jeszcze raz podstawowy dylemat, gdyż na zamkniętym i ściśle tajnym posiedzeniu Kongres powinien mieć możność uzyskania tego rodzaju informacji, jeśli ma on wykonać swe obowiązki przewidziane naszą konstytucją. Z drugiej strony, władze wykonawcze, jeśli chcą, mogą nie udzielać Kongresowi tego rodzaju informacji. Niemniej, nigdy nie zostały wydane żadne specjalne instrukcje zabraniające udzielania tego rodzaju informacji Kongresowi. Reperkusje, które nastąpiły, były zarówno kłopotliwe, jak w wysokim stopniu znamienne dla głębokiego poruszenia panującego w Pentagonie. Ostatecznie osoba moja stała się przedmiotem memorandum skierowanego do Komitetu Szefów Sztabów i oskarżającego mnie o błędne przedstawienie faktów opartych na artykule, który pojawił się w czasopiśmie „Fortune”. Tymczasem sprawa wyglądała tak, że oświadczenie moje oparte było na jednym artykule, memorandum zaś na innym. Ostatecznie napisałem do pomocnika sekretarza obrony, Gordona Graya, i zażądałem, by wycofano memorandum skierowane do Komitetu Szefów Sztabów, co też zostało uczynione. Na dobitkę do tych większych problemów doszło sporo mniejszych, które wyłoniły się na posiedzeniach Kongresu, i ich suma ogólna wykazała, że najlepiej byłoby poprosić o zmianę przydziału. Dekada pomiędzy 1945 i 1955 rokiem była dla naszego młodego narodu ciężką próbą, jeśli idzie o doświadczenia. Było to związane z naszym dorastaniem; początkowe trudności były liczne. Wszystko, co zdarzyło się w ostatnich latach od 1955 roku, stanowiło rekapitulację tego okresu. Od czasu drugiej wojny światowej byliśmy zdani na samych siebie, jak to zwykle bywa z przywódcą. I jak młody przywódca popełniliśmy błędy, zrobiliśmy jednak wiele. Dowiedzieliśmy się, że dla naszych problemów nie ma łatwych rozwiązań. Nauczyliśmy się lub powinniśmy się byli nauczyć respektować naszego przeciwnika, jako nieustępliwego i zręcznego rywala. Na arenie międzynarodowej nasz program bezpieczeństwa zbiorowego był czymś więcej niż częściowym sukcesem. Dowiedzieliśmy się, że potrzeba czegoś więcej od samych tylko formalnych umów. Dowiedzieliśmy się również, że umowy te muszą być poparte odpowiednią siłą, a balansowanie na krawędzi przepaści wojennej bez odpowiedniej siły jest ryzykowną grą hazardową. ZSRR został powstrzymany na Wschodzie i Zachodzie; obszedł on skrzydło naszego frontu taktycznego na Zachodzie przez uzyskanie wpływów, po raz pierwszy w swej historii, na Środkowy Wschód; dał dowody, że jest również w stanie obejść nasze skrzydło na Wschodzie przez zdobywanie wpływów w Indochinach i Indonezji. Nasze układy bezpieczeństwa zbiorowego, chociaż obowiązują nadal, są jednak poważniej zagrożone niż kiedykolwiek od czasu drugiej wojny światowej. Nasze programy techniczne pozostały w tyle za programami ZSRR, który zbudował pociski balistyczne o większym zasięgu, bardziej różnorodne i o większym ładunku użytecznym niż wszystko, co w tym

zakresie posiadamy. Utrzymał on swe siły wojskowe na poziomie umożliwiającym mu poparcie swej polityki; może on wykazać się zdolnością do prowadzenia wojny globalnej, a jednocześnie ukazać imponujący zestaw ruchliwych środków taktycznych nadających się do użycia w wojnie ograniczonej. W dziedzinie strategii jego sukcesy w wojnie psychologicznej są liczne i okazuje się, że duże odłamy zwykłych ludzi wolnego świata są zaskakująco wrażliwe na propagandę ZSRR. Wyrzucenie Sputnika, propozycja zaprzestania prób z bronią nuklearną, naleganie na szerszy program wymiany kulturalnej i ustawiczne wołanie o pokój wywarły wszędzie poważny wpływ na umysły ludzkie. Tak więc, jeśli ubiegła dekada była dekadą nauki, dekada nadchodząca będzie dekadą decyzji, gdyż skutkiem naruszenia równowagi sił szala stopniowo przechyla się na korzyść ZSRR. Przez siłę zaś rozumiem nie tylko siły wojskowe, lecz także ciężar opinii światowej. Ani przez chwilę nie zgadzam się z panem Chruszczowem, który wyraził się, że nasze „wnuki będą socjalistami”. Jeśli jednak nie mają być nimi, muszą wiedzieć, dokąd zmierzają. A wiedząc to muszą mieć odwagę, wyobraźnię i wytrwałość, by zdecydowanie dążyć do tego.

Rozdział VI Dekada decyzji: 1955-1965
A. Taktyka w wojnie globalnej
Literatura ostatnich lat dotycząca polityki, strategii i perspektyw egzystencji ludzkości jest na wysokim poziomie. Ukazało się dużo dobrych, z nielicznymi wyjątkami, książek o tej tematyce. Wiele z tego, co zostało dotąd napisane, dotyczy strategii i polityki w skali ogólnej i państwowej, rzadko zaś realnych spraw taktyki. Jest to zrozumiałe, gdyż dynamiczny charakter współczesnej techniki wojskowej czyni dość trudnym przewidzenie z pewną dokładnością tendencji rozwojowych taktyki. Można zaryzykować wyłożenie poglądów przewidujących pewne kierunki rozwoju taktyki jedynie wówczas, gdy jest się ściśle związanym z samymi siłami zbrojnymi, zwłaszcza zaś z ich programami badawczymi i konstrukcyjnymi. By jednak strategia i polityka stały się zrozumiałe, musimy zrozumieć rzeczywistość samej taktyki walki. Strategia jest myślą, taktyka zaś - instrumentem. Dla zrozumienia strategicznego sposobu myślenia i koncepcji operacji musi się najpierw zrozumieć narzędzia i technikę walki w erze pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej. Taktyka walki jest to technika użycia sił i środków w walce. Jej rzeczywiste funkcje na wojnie są zupełnie proste. Są one jednakowe niezależnie od tego, czy do śmiertelnej walki zaangażowany jest jeden człowiek, czy też związek operacyjny lotniskowców, armia polowa lub skrzydło69 lotnictwa bombardującego. Stąd najprostszy ze wszystkich zespół broni stanowi sam człowiek. Skuteczny zespół broni musi umiejscowić swój cel, przekazać dane o nim za pomocą centralnego systemu łączności, uruchomić dla jego zniszczenia siłę będącą w dyspozycji, po czym ocenić osiągnięte wyniki i przygotować się do następnego działania. W ich najprostszej formie funkcje te mogą być określone jako system łączności, siła ognia i ruchliwość. Zastosowanie ich w walce może być bardzo skomplikowane. Walka będzie wydawała się zupełnie różną różnym jej uczestnikom. Mówi się, że dla żołnierza walka jest rzemiosłem, dla oficera zawodem, a dla generała sztuką. I rzeczywiście jest ona tym wszystkim. Bitwy mogą toczyć się na rozległych obszarach globu i wymagać ultranowoczesnego systemu łączności, setek różnych broni nuklearnych i szybkości podejmowania decyzji mierzonej
69

Skrzydło (Wing) - jednostka w lotnictwie ang. i ameryk. odpowiadająca pułkowi (przyp. tłum ).

ułamkiem sekundy. Oczywiście czas reakcji dla wielu decyzji leży poza możliwością człowieka i musi on polegać na maszynach. Na przykład w obronie przed pociskami balistycznymi, od chwili wyrzucenia nieprzyjacielskiego pocisku balistycznego do jego uderzenia w nas możemy mieć, zależnie od jego zasięgu i czasu lotu, tylko kilka minut, w ciągu których musimy zareagować. Reakcja ta musi obejmować ocenę celu, czy faktycznie jest to pocisk balistyczny, czy też atrapa, określenie jego toru lotu i w ten sposób jego miejsca przeznaczenia. Później musimy określić dokładnie, gdzie będzie znajdował się on w każdym ułamku sekundy w czasie swego lotu, tak byśmy mogli przekazać polecenie własnemu pociskowi balistycznemu, gdzie dokładnie w przestrzeni ma on przechwycić nadlatujący pocisk balistyczny przeciwnika. W oparciu o bardzo szybką i dokładną kalkulację tych czynników wydamy polecenia naszemu obronnemu pociskowi balistycznemu, który zostanie wyrzucony. W dalszym ciągu może on otrzymywać informacje w czasie lotu, pozwalające mu dostosować się do zmian w zachowaniu nadlatującego pocisku balistycznego przeciwnika. Wszystko to musi być wykonane w ciągu minut w niektórych wypadkach w ciągu sekund - za pomocą zespołów elektronowych. Niektóre decyzje może podjąć tylko człowiek, a może je podjąć tylko wtedy, gdy zna techniczne możliwości sprzętu, którego używa. Chociaż walka w przyszłości wydaje się bardzo skomplikowana, to jednak po jej przeanalizowaniu okazuje się, że wykonywane funkcje są identyczne z funkcjami wykonywanymi w walce od niepamiętnych czasów. Stąd też badacze sztuki wojennej mówią często, że o ile taktyka może się zmieniać, o tyle podstawowe zasady wojny są niezmienne. Porównując podstawowe elementy funkcjonalne walk w przeszłości i znając technikę przyszłości, możemy przewidzieć przyszłe sposoby walki. A gdy jesteśmy w stanie przewidzieć formę, jaką może przyjąć walka w przyszłości, jesteśmy w stanie również określić z pewną dozą ścisłości rolę strategii. Gdy poznamy narzędzia, możemy rozwinąć koncepcje ich użycia. W przeciwieństwie do rozpowszechnionego przekonania, nie zawsze silniejsi przeciwnicy wygrywają bitwy. Niektóre z najbardziej decydujących bitew zostały wygrane przez liczebnie słabsze siły. Dlatego też zrozumienie taktyki walki ma tak wielkie znaczenie. Waga metalu, wydajność materiałów wybuchowych lub masy ludzkie nie są nigdy decydujące same przez się. Decydujące wyniki daje ich kombinacja z umiejętnie użytymi zespołami skutecznej w walce broni. Jedną z pierwszych wielkich, decydujących bitew w historii była bitwa, w której Aleksander Wielki pokonał Dariusza i w ten sposób ustanowił panowanie Grecji nad całym znanym wówczas światem. Bitwę tę stoczono pod Arbelą w 331 roku p.n.e. Siły Aleksandra liczyły około 47 000 ludzi; siły Dariusza przekraczały pół miliona. Równie decydującą była bitwa, która odbyła się ponad 2200 lat później. Była to bitwa u wyspy Midway, jaką stoczyły Stany Zjednoczone z Japonią, której wynik miał zadecydować o panowaniu na Oceanie Spokojnym, a tym samym o ostatecznym losie obu państw. Była to jedna z tych rzadkich bitew, w których liczebnie słabsza flota wyrwała zwycięstwo przeważającym silom i przez to zmieniła bieg wojny. Zniszczenie dwóch trzecich lotniskowców floty japońskiej podważyło jej wielki plan taktyczny utrzymania Oceanu Spokojnego za pomocą „jeżów” i sił ruchliwych oraz zmusiło ją do obrony pasywnej. Dzięki tej bitwie Stany Zjednoczone do końca wojny panowały w centralnym obszarze Oceanu Spokojnego... zadała ona śmiertelny cios prestiżowi Japonii70. Historia dostarcza nam interesującego studium zwiększania się pola bitwy. Wielkość pola bitwy jest funkcją skutecznego zasięgu używanej broni, ruchliwości zaangażowanych sił i zdolności ich dowódców. Miecz i tarcza stanowią dobrą analogię. Miecz ma przeniknąć do organów życiowych przeciwnika. Dla pokonania miecza konieczne było skonstruowanie tarczy. W miarę jak miecz stawał
70

J. F. C. Fuller, A Military History of the Western World.

się coraz bardziej skuteczny, coraz skuteczniejsza stawała się tarcza. I gdy ludzie zaczęli organizować się w grupy dla wyrzucania pocisków z broni zespołowej, zaczęli się oni również zespalać w grupy, by nadać większą głębokość swej obronie. W miarę jak człowiek przechodził od broni wymagającej sił mięśni ludzkich do broni prochowej, a następnie do broni nuklearnej, głębokość tarczy, a więc głębokość pola bitwy musiała wzrastać proporcjonalnie do głębokości zagrożenia. I znów w miarę wzrastania głębokości pola walki człowiek poszukiwał nowych form ruchliwości, by uczynić miecz bardziej skutecznym. W miarę jak człowiek przechodził od ruchliwości, jaką mu nadawały jego nogi, do ruchliwości, jaką dawały zwierzęta, następnie do ruchliwości uzyskanej dzięki zastosowaniu pojazdów naziemnych, a później do ruchliwości powietrznej, strefa, jaką obejmowała walka, wzrastała w spotęgowanym tempie. Bitwa pod Arbelą obejmowała niewiele ponad dwanaście mil kwadratowych. Bitwa u wyspy Midway rozgrywała się na obszarze wielu milionów mil kwadratowych. Bitwa pod Zamą (202 r. p.n.e.), w której wódz rzymski Scypion zadał decydującą klęskę wodzowi kartagińskiemu Hannibalowi i w ten sposób zapewnił Rzymianom panowanie na Morzu Śródziemnym, obejmowała zaledwie kilka mil kwadratowych. Była to jedna z decydujących bitew w historii i w jej wyniku Rzymianie zapanowali nad całym znanym ówcześnie światem. Bitwa w Normandii, decydująca bitwa o umocnienie się na kontynencie europejskim, stoczona tysiące lat później, obejmowała ponad 100 000 mil kwadratowych. Olbrzymi wzrost rozmiarów pola bitwy miał wpływ odradzający: dowódcy domagali się bardziej skutecznych środków i zespołów broni, by móc dać sobie radę w walce na zwiększającym się stale polu bitwy, a gdy środki te znalazły się w dyspozycji, powodowały one z kolei dalszy wzrost pola bitwy. Zrozumienie wpływu, jaki zespoły broni wywarły na pole bitwy w przeszłości, da nam pewną wskazówkę co do pola bitwy w przyszłości. Weźmy na przykład zasięg, na jaki prowadzi się ogień. Pierwszą bronią człowieka była włócznia, którą nauczył się on wkrótce rzucać skutecznie. Z biegiem czasu nauczył się on również zwiększać jej zasięg, używając siły napiętych ścięgien zwierzęcych; i chociaż pojedynczy wojownicy zachowali swą broń ręczną, tworzyli oni grupy dla użycia broni zespołowej. Balista71 była jedną z pierwszych broni tego rodzaju i przekształciła się poprzez cały szereg typów broni artylerii w dzisiejszy pocisk balistyczny. W ostatnim okresie jej rozwoju człowiek używał pojazdu powietrznego w celu zrzucenia bomby, następnie zaś używał tego pojazdu jako platformy, z której wyrzucał pocisk balistyczny, i ostatecznie z chwilą uzyskania pocisku balistycznego ziemia-ziemia będzie on używał pojazdu powietrznego jedynie dla potrzeb służby tyłów. Biorąc pod uwagę zasięg, pozwalający na zadanie przeciwnikowi potężnego ciosu, można wyrazić stosunek pomiędzy dziewiętnastym i dwudziestym wiekiem w postaci proporcji: Zasięg broni XIX wieku Zasięg broni w drugiej wojnie światowej 5 mil 500 mil

Przyjmujemy tu broń XIX wieku począwszy od okresu napoleońskiego, a skończywszy na naszej wojnie domowej. Tak więc dla celów porównawczych wzięliśmy broń prochową o gładkiej lufie i skończyliśmy na broni powtarzalnej o lufie gwintowanej. Można temu zarzucić, że została wzięta broń specjalna, lecz dla celów porównawczych liczby są słuszne. W XIX wieku przeciętne zasięgi
71

A Dictionary of Classical Antiquities dr. Oskara Seyfferta, pierwsze wydanie z 1891 r., daje następujący opis balisty: „Balista. Zobacz Artyleria. Artyleria. Uważa się, że machiny używane do wyrzucania wielkich pocisków na dużą odległość zostały wynalezione na Wschodzie i pojawiły się w Grecji około 400 r. p. Chr. ...Balisty... wyrzucają kamienie, wielkie strzały lub kule do 162 funtów wagi pod kątem 50°. Przeciętny zasięg balisty wynosił od około 293 jardów do około 505 jardów”. Energia do wyrzucenia pocisku uzyskiwana była przez użycie „skręconych silnych sznurów elastycznych, ścięgien zwierząt lub długiego włosia zwierząt, lub włosów kobiet”.

różnych broni, jakie dowódca taktyczny musiał brać pod uwagę, wynosiły około trzech do pięciu mil. W bitwach tych mógł on własnymi oczami zobaczyć całe pole bitwy i w ten sposób podejmować decyzje na podstawie własnej obserwacji. W drugiej wojnie światowej zasięg broni zwiększył się do setek mil ze względu na dysponowanie pojazdem powietrznym. To z kolei umożliwiło dowódcy taktycznemu zdecydowane użycie swych sił przeciwko przeciwnikowi na obszarze tysięcy mil kwadratowych. Równocześnie ze wzrostem zasięgu broni wzrastała również związana z nim ruchliwość. Od żołnierza pieszego i kawalerzysty konnego XIX wieku przeszliśmy do bombardiera lotniczego, spadochroniarza, czołgisty i żołnierza piechoty morskiej, posługującego się sprzętem amfibijnym XX wieku. Tak więc stosunek przeciętnej ruchliwości może być wyrażony w sposób następujący: Ruchliwość w XIX wieku Ruchliwość w drugiej wojnie światowej 6 mil/godz. 300 mil/godz.

Dowódcy taktyczni dążą do uzyskania szybkiego rozstrzygnięcia. Równocześnie zaś podejmują wszelkie możliwe kroki, by nie dać przeciwnikowi okazji do uzyskania szybkiego rozstrzygnięcia. W obronie przybiera to formę maksymalnego rozproszenia wszystkich środków przy zachowaniu możliwości dobrego dowodzenia i szybkiej reakcji. W natarciu przyjmuje to formę zwiększonej ruchliwości i głębokości włamania przy zachowaniu możliwości dobrego dowodzenia i zdolności do przetrwania mimo przeciwśrodków użytych przez obrońcę. Tak więc taktyczny teatr działań wzrasta w dalszym ciągu. Obecnie wraz z większymi zasięgami i bezprzykładną siłą ognia broni nuklearnej oraz hiperruchliwością pocisków balistycznych i powietrznych pojazdów naddźwiękowych taktyczna strefa walki wzrosła ponad wszystko, o czym można było marzyć w przeszłości. Zbadajmy teraz te same czynniki funkcjonalne w odniesieniu do wojny początku lat sześćdziesiątych, włączając rok 1965. Będzie to pierwsza prawdziwa wojna globalna (obejmująca całą ziemię). Bombowcem tej trzeciej wojny światowej będzie międzykontynentalny pocisk balistyczny. Samolotem myśliwsko-bombowym - pocisk balistyczny dalekiego zasięgu i dalekonośna artyleria. Artyleria większych kalibrów przekroczy zasięg tysiąca mil. Będzie ona obejmowała także cały zespół niezwykle ruchliwych i pozwalających na szybkie użycie pocisków balistycznych o mniejszym zasięgu, pocisków mających zasięg od kilkuset mil do kilku tysięcy jardów. Łączność zmieni się radykalnie. Nie będziemy mogli już więcej używać samolotów z załogą do głębokiego rozpoznania bojowego. Zamiast nich do wyszukiwania celów zostaną użyte zdalnie kierowane samoloty bez załogi o niezwykle dużej szybkości oraz takie same samoloty o szybkości minimalnej. W miarę możliwości będą one zbudowane z plastyku, włókna szklanego i tym podobnych materiałów nie odbijających fal radarowych. Będą one miały rozpiętość prędkości od przekraczającej wielokrotnie prędkość dźwięku do prędkości zerowej - to znaczy do wiszących w powietrzu zdalnie kierowanych samolotów bez załogi, mogących pozostać przez dłuższy czas nad strefami celów. Oprócz tych samolotów bez załogi, działających w obrębie atmosfery, będą działały zdalnie kierowane samoloty bez załogi w przestrzeni międzyplanetarnej, stanowiąc część zespołów międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Satelity znajdą swe pierwsze zastosowanie wojskowe niewątpliwie jako pojazdy rozpoznawcze w systemie międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Będą one nie tylko dostarczały na czas dokładnych informacji dla zaczepnego użycia międzykontynentalnych pocisków balistycznych, lecz także ostrzegą na czas obronę. Zespół satelitów rozpoznawczych umożliwi państwu trzymanie pod prawie nieustanną obserwacją rozległych obszarów ziemi. Satelity wysoce udoskonalone łącznie ze związanymi z nimi naziemnymi urządzeniami odbierającymi powinny być przystosowane do przekazywania natychmiast sygnałów o wyrzuceniu przez przeciwnika pocisków balistycznych. W ten sposób staną się one częścią składową

systemu ostrzegawczego państwa i będą mogły przekazać zarówno fotografie, wykazujące przygotowania przeciwnika do wyrzucenia pocisków balistycznych, jak i dokonać rozpoznania wyraźnie określonych rejonów po uderzeniu. Dlatego też wojna globalna w erze międzykontynentalnych pocisków balistycznych będzie wojną obejmującą całą ziemię, która stanie się taktycznym teatrem działań. Dotychczas wojny pod względem skali miały charakter wojen międzykontynentalnych. Ale zasięg pojazdów rozpoznawczych i broni oraz możliwość użycia ich przez człowieka w każdym miejscu na ziemi sprawia, że po raz pierwszy stajemy u progu wojny obejmującej całą ziemię. Oto porównanie zasięgu i ruchliwości w drugiej wojnie światowej i wojnie ziemskiej: Zasięg w drugiej wojnie światowej Zasięg w wojnie obejmującej całą ziemię 500 mil 5000 mil

Nieco trudniej jest ocenić ruchliwość. Jeśli przyjmiemy, że w decydujących starciach taktycznych człowiek i wszystkie jego środki walki będą poruszały się w przestworzach, wówczas ruchliwość można przedstawić następująco: Ruchliwość w drugiej wojnie światowej Ruchliwość w wojnie obejmującej całą ziemię 300 mil 600 mil

Ruchliwość środków walki człowieka wyraża się w wielkiej szybkości transportu powietrznego. Interpretując ruchliwość w ten sposób, zakładamy, że pociski balistyczne same przez się nie będą czynnikiem decydującym w rozpatrywanych granicach czasu - do 1965 roku. Pociski balistyczne, aby mogły odegrać decydującą rolę, powinny być połączone z siłami wykorzystującymi efekt ich działania. Te ostatnie zaś powinny być całkowicie transportowane powietrzem, wraz z wszystkimi towarzyszącymi im pociskami balistycznymi. Mamy więc w perspektywie rewolucyjną zmianę w ruchliwości taktycznej. Siły wojsk lądowych wykorzystujące efekt działania pocisków balistycznych powinny być zorganizowane przy uwzględnieniu nowych modeli pojazdów powietrznych, zwanych obecnie „kawalerią powietrzną”. Muszą być one wyposażone w bardzo ruchliwe nuklearne pociski balistyczne i przystosowane do działania na obszarze wielu tysięcy mil kwadratowych, by mieć możność uzyskania rozstrzygnięć taktycznych w ciągu kilku godzin. Z tego, co powiedziano, wynika, że świat skurczył się do taktycznej strefy teatru działań. Świat, który przekraczał pojęcie człowieka w czasach Aleksandra Wielkiego, który był uważany za teatr wielkiej strategii w drugiej wojnie światowej, do 1965 roku skurczy się do taktycznego teatru działań. Będzie można wyrzucać pociski z każdego punktu Stanów Zjednoczonych i uderzać w każdy punkt położony w ZSRR i odwrotnie. Pociski o mniejszym zasięgu mogą być użyte taktycznie z bezpośredniego pobliża przeciwnika, na przykład w granicach od pięciu do tysiąca pięciuset mdli. Tak więc siła użyta w walce na ziemi podlega ostatecznej przemianie z siły strategicznej na siłę taktyczną i w ten sposób strategia wkracza do nowego wymiaru, sięgając ostatniej granicy: przestrzeni międzyplanetarnej i myśli ludzkiej. Ciekawy przykład szybkiego przesunięcia z dziedziny strategicznej do dziedziny taktycznej przynosi nasza wojna domowa. 9 marca 1862 roku do prezydenta Lincolna nadeszły meldunki o pancerniku w Hampton Roads. Był nim okręt Konfederatów „Merrimac”. Zatopił on dwa statki Unii i trzeci wpędził na mieliznę. Gdy sekretarz wojny rozważał sytuację z prezydentem, przepowiadał on zniszczenie Bostonu i Nowego Jorku oraz sugerował, że „Merrimac” posunie się w górę Potomacu, ostrzela stolicę i rozpędzi Kongres. Konfederaci mieli w swych rękach innowację, jedyną w swoim rodzaju,

której nie można się było przeciwstawić. Strategiczne jej użycie rozważane było od razu po obu stronach. Na szczęście dla Unii pewien wynalazca szwedzki prowadził doświadczenia z baterią pływającą na tratwie - „Monitorem”; przyjęty z dużą dozą sceptycyzmu „Monitor” został wysłany w celu przeciwstawienia się „Merrimacowi”. W walce, jaka się wywiązała, „Merrimac” został zmuszony do wycofania się do Norfolku. Tak więc to, co wydawało się przez krótki czas nową strategiczną bronią morską, okazało się tylko jeszcze jedną bronią taktyczną. Nasze lotnictwo strategiczne przeszło podobną przemianę. Gdy w połowie lat czterdziestych tylko my posiadaliśmy broń nuklearną i lotnictwo strategiczne, umożliwiające przeniesienie jej na cel, myśleliśmy o nich kategoriami strategicznymi. Na wzór Hiroszimy i Nagasaki oraz zgodnie z filozofią Douheta miały one przerazić nieprzyjaciela przez zrównanie z ziemią jego miast i przemysłu. Następstwem tego było nasze planowanie oparte na bombardowaniu miast oraz na zniszczeniu przemysłu przeciwnika i jego zdolności do prowadzenia wojny. Nawet gdy dowiedzieliśmy się o istnieniu w ZSRR sił bombardujących dalekiego zasięgu, przez kilka lat trzymaliśmy się uparcie naszej pierwotnej koncepcji lotnictwa strategicznego, jako strategicznej siły uderzeniowej. Dopiero ostatnio zdaliśmy sobie w pełni sprawę, że jego pierwszym celem, jeśli ma się ono przyczynić do uzyskania pomyślnego wyniku w wojnie globalnej, musi być zniszczenie lotnictwa bombardującego dalekiego zasięgu ZSRR. I przeciwnie: pierwszym celem lotnictwa bombardującego ZSRR musi być lotnictwo strategiczne Stanów Zjednoczonych. Tak więc w praktyce obydwie te siły stają się taktycznym lotnictwem dalekiego zasięgu. Obecnie, gdy ZSRR ma już cały zestaw międzykontynentalnych pocisków balistycznych, one będą tworzyły jego siły uderzeniowe dalekiego zasięgu, artylerię dalekiego zasięgu w globalnej wojnie przyszłości. Na marginesie warto wspomnieć, że pod koniec kwietnia 1958 roku w toku wymiany zdań pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych i ZSRR na temat lotów bombowców z bombami wodorowymi nad Arktyką, pan Gromyko powiedział: „Jeśli jakiś bombowiec amerykański uzbrojony w broń nuklearną pogwałci granicę ZSRR, zaistnieje konieczność wysłania rakiet w celu odparcia bezpośredniego zagrożenia”. Dodał on jeszcze, „a rakiet nie można już zawrócić”72. Nie powinno ujść naszej uwagi znaczenie tej wypowiedzi, że w odwecie zostaną użyte rakiety. Gdy taktyczna strefa walki rozszerzyła się, objęła ona wszystkie cztery środowiska: ziemię, morze, powietrze i przestrzeń międzyplanetarną. Broń użyta w wojnie globalnej z pewnością będzie obejmowała ośrodki związane z działaniem wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych - wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa. W ten sposób jej przynależność jako takiej ma mniejsze znaczenie. Daleko bardziej ważna jest sama broń i taktyka, jakiej ludzie używają do wygrania tej wojny, bez względu na środowisko zastosowania tej broni. A usunięcie w cień wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych stanowi problem przestrzeni międzyplanetarnej. Nie znaczy to, by naturalne siedlisko człowieka, ziemia, nie miało dla niego w dalszym ciągu decydującego znaczenia. By jednak mógł on egzystować na ziemi jako wolny człowiek i mógł ustanowić rząd wolnych ludzi i ich instytucje, musi kontrolować otaczające go środowiska - morze, powietrze i przestrzeń międzyplanetarną. Ponieważ dysponuje on dostateczną ilością środków kontroli morza i powietrza, a przestrzeń międzyplanetarna jest właściwie nie zbadana, nabiera ona wielkiego znaczenia dla przyszłości człowieka. Przestrzeń międzyplanetarna jest teatrem działań strategii przyszłości. Oczywiście dyskusja na temat strategii wojny w przestrzeni międzyplanetarnej jest nieco przedwczesna dopóty, dopóki nie poznamy lepiej narzędzi tej strategii. Strategię przestrzeni międzyplanetarnej omówię później, tu jednak chciałbym rozważyć podstawowe środki prowadzenia wojny w przestrzeni międzyplanetarnej.

72

The Washington Post, 30 kwiecień 1958 r.

Po pierwsze, biorąc pod uwagę satelitę, trzeba stwierdzić, że dostarczy on nam dużo podstawowych informacji, z których większość będzie miała wcześniej lub później znaczny wpływ na walkę zbrojną w przestrzeni międzyplanetarnej. Oczywiste problemy wpływu środowiska przestrzeni międzyplanetarnej na zachowanie się człowieka muszą być rozwiązane. Uzyskano już wiele informacji dostarczonych przez „Explorera I”, dotyczących izolacji cieplnej i absorbcji ciepła oraz utrzymania możliwej do zniesienia temperatury wewnątrz satelity. ZSRR poznał wiele spraw związanych z ciśnieniem krwi, biciem serca, temperaturą ciała i ogólną reakcją fizyczną zwierząt w czasie lotu w przestrzeni międzyplanetarnej. Wpływ promieni kosmicznych, dłuższych okresów nieważkości i ogólny problem psychologiczny egzystencji człowieka w całkowicie nowym środowisku - wszystko to wymaga dalszych studiów. Odpowiedzi na te problemy będą miały bezpośrednie zastosowanie w walce w przestrzeni międzyplanetarnej. Dzisiaj bezpośrednią naszą troską jest specjalne użycie satelitów. Pierwszym i oczywistym wykorzystaniem satelity jest użycie go w charakterze pojazdu rozpoznawczego. Jak wskazaliśmy już poprzednio, bez elementu rozpoznawczego żaden zespół międzykontynentalnych pocisków balistycznych nie jest kompletny. Chociaż mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, Stany Zjednoczone nie mają dziś jeszcze takiego sposobu pokierowania pociskiem balistycznym, by doleciał on z dużą dokładnością do wyraźnie określonego punktu geograficznego w ZSRR. Jest tak dlatego, że dokładne położenie określonych punktów w ZSRR w stosunku do Stanów Zjednoczonych nie jest znane, z wyjątkiem nielicznych obserwatoriów, które istniały przed rewolucją. Oczywiście, jeśli dużym nakładem kosztów będziemy konstruowali wymyślne systemy kierowania międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, będziemy musieli także mieć możność dania równie wymyślnych informacji pociskowi przy odlocie. Duża dokładność zaś ma wielkie znaczenie, bez niej bowiem marnowalibyśmy bardzo kosztowną broń. Pocisk balistyczny musi być w stanie zniszczyć wyznaczony mu cel, nawet gdyby cel ten przesuwał się co pewien czas. Wymaga to dokładnych wiadomości, gdzie znajduje się cel. Nie wystarczy powiedzieć, że istniejące dane kartograficzne są po prostu niedokładne, faktycznie bowiem dla pewnych obszarów ZSRR właściwie wcale nie istnieją. Nawet w pobliżu naszego kraju, w Indiach Zachodnich, gdy po raz pierwszy dokonywaliśmy pomiarów poligonu pocisków balistycznych w Cape Canaveral, znaleźliśmy poważne błędy w przyjętej lokalizacji pewnych wysp. Jednym z pierwszych więc zastosowań satelity, gdy jego funkcjonowanie zostanie ulepszone, będzie prowadzenie pomiarów większych mas lądu na ziemi, skorygowanie otrzymanych danych i przekazanie ich z powrotem na ziemię. Osobiście jestem przekonany, że największe znaczenie dla Zachodu będą miały cele zagrażające najbardziej naszej egzystencji i opłaci się użycie przeciwko nim bardzo kosztownego międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Są nimi radzieckie pociski balistyczne dalekiego zasiągu, które obecnie są bądź całkowicie ruchliwe, bądź też częściowo, w przyszłości zaś, gdy paliwo i technika wyrzucania zostaną bardziej udoskonalone, będą w pełni ruchliwe. Tak więc dla pomyślnego użycia międzykontynentalnego pocisku balistycznego potrzebne będą dokładne i na czas otrzymywane informacje, te zaś będzie można uzyskać jedynie przez użycie satelity rozpoznawczego. Jak samolot rozpoznawczy musiał służyć bombowcowi, tak rozpoznawczy pocisk balistyczny będzie musiał służyć międzykontynentalnemu pociskowi balistycznemu. Stanowią one dopełniający i absolutnie niezbędny składnik całości zespołu. I wreszcie wydaje się, że w obecnym stadium najbardziej racjonalnym typem rozpoznawczego pocisku balistycznego jest pocisk, który dokładnie wprowadzi na orbitę satelitę mającego wartość użytkową. Pierwszym wymaganiem, jakie postawimy satelicie rozpoznawczemu, będzie dokonanie z grubsza pomiarów powierzchni ziemi. W ten sposób określimy dokładnie ogólny kształt ziemi. Następnie musi być dokładnie określone położenie względne główniejszych mas lądu. I wreszcie w bardzo już bliskiej przyszłości umieścimy na

orbicie satelitę dla dokonywania szczegółowych zdjęć fotograficznych. Ich dokładność będzie tak duża, że umożliwi rozróżnienie pojedynczych samolotów na lotnisku. Dokonywanie zdjęć fotograficznych przez satelitę wymaga skonstruowania naziemnych urządzeń do kierowania jego działaniem i do przetwarzania uzyskanych zdjęć, co może być daleko trudniejsze i kosztowniejsze od wyrzucenia samego satelity. Mając satelitę okrążającego ziemię mniej więcej co półtorej godziny, trzeba będzie poddawać zabiegom tysiące fotografii; przy tym wiele z nich będzie miało niewielką wartość z powodu przesłony chmur. Zaistnieje więc potrzeba zbudowania automatycznych zespołów selekcjonujących każdą partię fotografii tak, by można było szybko je opracować. Oprócz satelitów krążących po orbitach z szybkością, która pozwoli im dość często przelatywać nad Stanami Zjednoczonymi, będą potrzebne satelity, które pozostaną nieruchome w stosunku do określonego punktu na ziemi. Chociaż może to wymagać znacznego wysiłku konstrukcyjnego, będzie jednak możliwe umieszczenie na orbicie satelity poruszającego się z tą samą szybkością, z jaką obraca się ziemia. Satelita ten musiałby mieć rzecz jasna niewielki napęd własny, by po umieszczeniu go na orbicie mógł reagować na sygnały z ziemi i zmieniać odpowiednio swe położenie w przestrzeni międzyplanetarnej. Tego rodzaju satelita powinien zachować swe położenie na orbicie przez nieokreślony czas. Jego odległość od powierzchni ziemi byłaby tak wielka, że wydaje się nieprawdopodobne, by mógł być użyteczny w obecnym stadium dla celów rozpoznawczych. Zespół takich satelitów, odpowiednio rozmieszczonych, mógłby stworzyć sieć stacji radiowych i telewizyjnych dla retransmitowania programu światowego. Wojskowe i cywilne użycie satelitów dla celów łączności jest najbardziej pociągające. Obecnie wachlarz częstotliwości naszej ziemskiej sieci radiowej jest bardzo przeładowany. Urządzenia łączności, takie jak systemy kablowe, są bardzo kosztowne w użyciu. Wydaje się więc, że jest ekonomicznie opłacalne podjęcie budowy satelitów łączności. Przelatując według dokładnego rozkładu czasu nad większymi ośrodkami, powiedzmy nad Paryżem i Waszyngtonem, mógłby on zebrać i zarejestrować masę wiadomości. Te zaś byłyby z kolei automatycznie nadawane znów przez stację odbierającą, na przykład Waszyngtonu. Podobna służba łączności mogłaby być zorganizowana na całej kuli ziemskiej. Przemysłowcy nasi uważają obecnie, że będzie to ekonomicznie korzystny sposób zapewnienia łączności w przyszłości. Z punktu widzenia wojskowego satelita również rokuje olbrzymie możliwości. Powszechnie wiele myśli się o możliwości użycia satelity jako środka transportu broni. Oczywiście zwykłe zrzucenie głowicy bojowej nie dokonałoby niczego, gdyż krążyłaby ona po orbicie wraz z wyrzutnią. Zaopatrując ją jednak w nieznaczny tylko napęd, można by skierować ją z powrotem do atmosfery ziemskiej. Problem jej powrotu na ziemię staje się tak samo trudny, jak głowicy bojowej międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Rozwiązanie problemu powrotu głowicy bojowej międzykontynentalnego pocisku balistycznego znajdzie również zastosowanie do sprowadzenia na ziemię ciała krążącego po orbicie. Wszystkie te problemy muszą być rozwiązane, skoro zamierzamy wypuścić rakietę z człowiekiem w przestrzeń międzyplanetarną i sprowadzić go z powrotem na ziemię w warunkach znośnych i ściśle kontrolowanych. Gdy problemy te zostaną już rozwiązane wówczas, wydaje się, nie będzie powodu, dla którego nie można byłoby sprowadzić na ziemię głowicy bojowej z taką samą dokładnością, z jaką zamierzamy sprowadzić człowieka. Można przewidywać następnie, że nadejdzie dzień, gdy pojazd z załogą znajdujący się na orbicie będzie w stanie przekazywać sygnały kierujące powracającemu przedmiotowi, tak by skierować go z pewną precyzją do rejonu wybranego celu. Tak więc, chociaż obecnie jest to jeszcze dalekie od realizacji, nie możemy sobie pozwolić na przeoczenie możliwości wyrzucenia przez pojazd znajdujący się na orbicie głowicy bojowej. Oczywiście będzie się uzasadniało, z dużą dozą słuszności, że ziemia stanowi znacznie lepszą wyrzutnię. Jest ona nią rzeczywiście i bez wątpienia pozostanie nią jeszcze

przez pewien czas. Gdy jednak zredukujemy problem pocisku balistycznego, który ma być użyty przeciwko pociskowi balistycznemu, do proporcji umożliwiających jego rozwiązanie, wówczas zdolność wyrzucania przedmiotów z satelity prawdopodobnie odegra swą rolę zwiększając skuteczność naszego systemu ogólnego. Reasumując, należy podkreślić, że nie możemy sobie pozwolić na odrzucenie możliwości wyrzucenia jakiegoś przedmiotu z pojazdu międzyplanetarnego, jako nie mającej żadnego znaczenia. Prowadzi nas to do następnego aspektu walki w przestrzeni międzyplanetarnej - czy powinniśmy budować satelitę przechwytującego innego satelitę. Sprawa ta dotyczy kilku dość delikatnych problemów prawnych, zasługujących na daleko uważniejsze przestudiowanie, niż uczyniono to dotychczas. Dość szeroko i dobrze zostało to potraktowane w „Spacepower”73. Nie mogę sobie wyobrazić, byśmy mogli w nieskończoność tolerować rozpoznawanie Stanów Zjednoczonych przez ZSRR, jest bowiem rzeczą jasną, że tego rodzaju rozpoznanie łączy się z programem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jest więc konieczne i wydaje mi się, że jest to konieczność nagląca, byśmy co najmniej mogli nie dopuścić do przelotów satelitów ZSRR nad naszym obszarem i w tym celu musimy zbudować satelitę przechwytującego. Na podstawie prowadzonych dotychczas studiów wydaje się to możliwe, chociaż będzie to dość trudne do rozwiązania, dopóki człowiek sam nie znajdzie się na pokładzie pojazdu w przestrzeni międzyplanetarnej. Na operacje wojskowe na ziemi - nie tylko na działania taktyczne, lecz także na planowanie strategiczne - bardzo duży wpływ ma pogoda. Nadmiar deszczów i długotrwałe susze mają wyraźny wpływ na ekonomikę państwa i w ten sposób na jego zdolność prowadzenia wojny. Wydaje się, że obecnie można dowiedzieć się wiele o układzie pogody na Ziemi dzięki satelitom badającym warunki meteorologiczne. Przypuszcza się, że w przyszłości człowiek będzie w stanie panować nad pogodą. Tymczasem zaś powinniśmy przedsięwziąć badanie globalnych układów pogody za pomocą satelitów. Wreszcie, jeśli mamy kontrolować przestrzeń międzyplanetarną, musimy zbadać księżyc i system planetarny, traktując to jako sprawę pierwszorzędnej wagi. Wstępnym krokiem do tego rodzaju przedsięwzięcia jest urządzenie obsługiwanej przez człowieka stacji w przestrzeni międzyplanetarnej. Co do sposobu przeprowadzenia tego istnieją liczne propozycje. Większość zgadza się na to, że podstawowy problem polega na zbudowaniu dostatecznie wielkiej głównej jednostki wyrzucającej, pozwalającej na dokładne umieszczenie na orbicie satelity mogącego unieść dużą ilość lekkiego materiału konstrukcyjnego. Wówczas człowiek będzie mógł zbudować swą stację i gdy będzie ona gotowa i zdatna do zamieszkania, użyć jej jako platformy do dalszego badania przestrzeni międzyplanetarnej. Wojskowe znaczenie urządzenia i utrzymania zamieszkałej stacji w przestrzeni międzyplanetarnej jest zrozumiałe. Taktyka wojny w przestrzeni międzyplanetarnej musi zacząć więc, jak zwykle, od utrzymania się przy życiu. Musimy nabyć dostatecznej wiedzy i zaopatrzyć się w odpowiedni ekwipunek w celu obrony własnej, zwłaszcza zaś musimy mieć możność przechwycenia satelity. Musimy skonstruować wyposażenie i nauczyć ludzi posługiwania się nim w przestrzeni międzyplanetarnej, bez względu na wszelkie przeszkody stworzone przez człowieka lub też wynikłe z innych przyczyn. Jestem osobiście przekonany, że era przestrzeni międzyplanetarnej stwarza po raz pierwszy realną perspektywę trwałego pokoju; pomimo wszystko bowiem, co zostało do tej pory napisane o taktyce walki w przestrzeni międzyplanetarnej, jeśli planeta nasza ma pozostać nadal siedliskiem człowieka, program międzyplanetarny musi być przeprowadzony pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powinniśmy jak najszybciej zorganizować w Stanach Zjednoczonych międzyplanetarne siły zbrojne podległe bezpośrednio departamentowi obrony. Ich pełne
73

Donald Cox i Michael Stoiko, Spacepower, John C. Winston Company, 1958.

wykorzystanie powinno być udostępnione Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powinniśmy zażądać, by nasi sprzymierzeńcy oraz ZSRR w miarę swych możliwości przyłączyli się do tego programu ONZ. Jeśli badanie przestrzeni międzyplanetarnej i kontrola nad nią będzie mogła być prowadzona pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie będziemy musieli obawiać się wojny w przestrzeni międzyplanetarnej; zamiast tego będzie można prowadzić badanie tej przestrzeni dla celów pokojowych. Problemy dotyczące sił działających na ziemi, jakie stoją przed taktykiem, są olbrzymie. Ruchliwość zmieni się radykalnie. Pociski balistyczne dają nam ruchliwość nowego rzędu, zwłaszcza zaś w zakresie transportu bardzo pilnych ładunków. Przez wiele lat zapotrzebowanie na pociski balistyczne dla celów innych niż transport będzie tak wielkie, że dziedzinie transportu prawdopodobnie nie poświęci się tyle uwagi, na ile ona zasługuje. Wydaje się jednak jasne, że początkowo kombinacja systemów napędu chemicznego i pocisków balistycznych powinna umożliwić człowiekowi przesyłanie bardzo pilnych ładunków, powiedzmy z Waszyngtonu do Londynu, w ciągu około trzydziestu minut. Od chwili obecnej do roku 1965 jednak największe znaczenie będzie miała dla nas forma ruchliwości powietrznej. Obecnie bowiem zaczęliśmy dopiero wykorzystywać potencjał bojowy samolotu. Decyzje taktyczne będą miały zapewniony sukces w zależności od tego, czy nauczymy się w najbliższej przyszłości dobrze rozumieć użycie pojazdu powietrznego. Pojazd ten jest w zasadzie pojazdem transportowym, a każdy pocisk balistyczny i każdy gram materiału rozszczepialnego musi być przewieziony powietrzem. „Straż ogniowa” oczywiście musi być transportowana powietrzem, mając bowiem do czynienia z wojnami ograniczonymi, wielkość potrzebnych sił jest funkcją czasu reakcji. Im szybciej następuje reakcja, tym mniej potrzeba sił. Długa zwłoka zapowiada długotrwałą i kosztowną wojnę. Pojazd powietrzny powinien być używany w dziedzinie taktycznej, umożliwiając z jednej strony rozproszenie, z drugiej zaś szybką reakcję. Wojska lądowe szczególnie potrzebują pojazdu powietrznego; dopiero teraz zaczyna się to doceniać. Idzie o „kawalerię powietrzną”. Od początku historii w walce lądowej człowiek starał się zawsze uzyskać przewagę w ruchliwości nad swym przeciwnikiem. Grecy wykazali to w swych podstawowych organizacjach taktycznych, po nich zaś uczynili to samo Rzymianie. Być może największym przejawem potencjału wojennego, uzyskanego dzięki zastosowaniu innowacji w dziedzinie ruchliwości połączonej z bezlitosną agresją, były osiągnięcia Dżyngis-chana. W naszych czasach rozwinęła się nowa forma ruchliwości lądowej - silnik spalinowy. Wśród tych nielicznych, którzy przewidzieli jego możliwości, byli w latach trzydziestych Niemcy. Stąd narodził się blitzkrieg, w wyniku którego, pomimo przewidywań ekspertów, armia niemiecka w kilka dni rozbiła Polskę, opanowała większą część Europy i była bliska zadania klęski Zachodowi. Obecnie znajdujemy się w wieku ruchliwości powietrznej i ponieważ możliwości pojazdu powietrznego zaczyna się doceniać, możemy przewidzieć realnie jego ścisłe zespolenie z nuklearną siłą ognia, które będzie wielką innowacją bez precedensu w historii wojskowości. Możemy to przewidywać. Inna rzecz to uczynienie jakiegoś kroku w tym kierunku. Zaniedbaliśmy tę sprawę w sposób tragiczny w latach pomiędzy drugą wojną światową i wojną w Korei, Gdybyśmy mieli wyobraźnię, by przewidzieć, i odwagę, by zaryzykować to w naszych programach badawczych i konstrukcyjnych, dysponowalibyśmy w Korei ruchliwością taktyczną, która pozwoliłaby nam dosłownie krążyć wokół naszych przeciwników. Gdy armie generała Walkera posuwały się na północ ku rzece Jalu, idąc na ślepo od jednego zakrętu drogi do drugiego i od wzgórza do wzgórza, wpadały one w zasadzki urządzane przez armię, która w znacznej mierze opierała się na ruchliwości pieszej i konnej. Pod względem technicznym sytuacja ta była niewybaczalna. Pod względem taktycznym zaś przy istniejącym wówczas wyposażeniu była ona nieunikniona. Nawet w czasie lądowania pod Inczhon, gdy McArthur utworzył ośrodek oporu w pobliżu życiowo ważnych ośrodków

północnokoreańskich sił zbrojnych, potrzeba było tygodnia, by przy pomocy czołgów i piechoty połączyć się z resztą 8 armii posuwającej się od Taegu na północ. W przeszłości jednym z najbardziej uderzających aspektów wojskowej działalności człowieka było jego uporczywe poszukiwanie środków technicznych dla uzyskania przewagi w ruchliwości nad swym przeciwnikiem. Gdy mu się to udawało, a zwłaszcza gdy mógł zorganizować elementy o różnej ruchliwości w jedną zwartą grupę bojową, wygrywał walkę. Przegrywał zaś, gdy nie udawało mu się rozwiązać problemu technicznego wynikającego z konkretnych potrzeb. Ruchliwość daje większe możliwości innowacji niż jakakolwiek inna dziedzina funkcjonalna taktyki. Nie znam żadnej innej dziedziny, która w tym czasie zasługiwałaby na większą uwagę w naszych programach wojskowych. Superruchliwe wojska w połączeniu z taktyczną bronią nuklearną, obejmującą skalę od broni ręcznej piechura do średniego zasięgu pocisków balistycznych, wsparte pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu, będą stanowiły klucz zapewniający kontrolę nad masami lądów kuli ziemskiej. „Kawaleria powietrzna” połączona w jeden zespół z jednostkami obserwacyjnymi, złożonymi ze zdalnie kierowanych samolotów bez załogi, daje naszej organizacji wojskowej największą od początku historii innowację w walce taktycznej. Nuklearna siła ogniowa będzie uzupełniała ruchliwość w coraz większym stopniu. W miarę kontynuowania przez nas poszukiwań doskonalszej broni, użyteczność wojskowa broni atomowej będzie wzrastała. Podobnie będzie ona przydatniejsza w walce, gdy zmniejszą się jej rozmiary. Obecnie widać już zupełnie wyraźnie, że w niedalekiej przyszłości taktyczna broń nuklearna znajdzie się na każdym szczeblu organizacji wojskowej. Wówczas Zachód będzie potrzebował dziesięciokrotnie więcej broni taktycznej od wymienianej obecnie często liczby dziesięciu tysięcy. Będzie jej potrzebował, jeśli w erze przestrzeni międzyplanetarnej ma decydować o własnym losie. W dotychczasowych rozważaniach, dotyczących taktyki jako funkcji potęgi ziemskiej, zajmowaliśmy się głównie wojną lądową. Oczywiście, ponieważ planeta nasza w znacznie większej części składa się z mórz, potęga morska ma co najmniej takie samo lub nawet większe znaczenie. Nasz program okrętów podwodnych nabiera szybko coraz większego znaczenia. Będąc przed kilku laty członkiem Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia, przypominam sobie, jak silne wrażenie sprawiło na mnie zarówno znaczenie okrętów podwodnych, jak i postępy rosyjskie w tej dziedzinie. Z odwagą, którą daje ignorancja, jako żołnierz sugerowałem wówczas, by wszystkie okręty bojowe były okrętami podwodnymi. Uważam dotychczas, że tak być powinno i że program badań morskich winien skoncentrować się na problemie okręt podwodny - pocisk balistyczny. Nie będzie to tak łatwe, jak wynikałoby to z wielu artykułów zamieszczonych w bieżącej prasie. Okręt podwodny bowiem jest bardzo wrażliwy. Obecne systemy wykrywania pozwalają na umiejscowienie i śledzenie okrętów podwodnych na bardzo dużych odległościach. Okręty te muszą poruszać się, by móc egzystować, a gdy są w ruchu, wówczas można je wykryć. Co więcej, skuteczność broni atomowej pod wodą jest pod pewnymi względami większa niż na ziemi. Groźba, jaką stwarzają okręty podwodne ZSRR, i nasza znajomość obecnej techniki sugerują, że wiele wysiłku w zakresie badań morskich powinniśmy skoncentrować na tym polu. Panowanie na morzach jest nieodzowne dla polityki bezpieczeństwa zbiorowego, a więc dla naszej egzystencji. Uznając znaczenie ruchliwości i siły ognia oraz zdolność człowieka do zapanowania nad nimi na ziemi i w przestrzeni międzyplanetarnej, musimy jednak w dalszym ciągu uznać, że najważniejszym ze wszystkich czynników jest sam człowiek. Nasze zespoły broni nie będą nigdy ani odrobinę lepsze od ludzi, którzy będą je projektowali, budowali i obsługiwali. Przy tym w erze pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej będzie potrzeba raczej więcej, a nie mniej ludzi niż w przeszłości. Poruszając ten problem w „Army-Navy-Air Force Register” z 9 maja 1957 roku, William H. Stoneman napisał:

Jest możliwe, że będzie potrzeba więcej ludzi do zaopatrzenia i obsługiwania dużej liczby poszczególnych jednostek, niż było ich potrzeba do utrzymania armii zorganizowanej na zasadzie starego systemu dywizyjnego. Zdecydowane stanowisko zajęte przez generała Laurisa Norstada, naczelnego dowódcę alianckich sił zbrojnych w Europie, przeciwko dalszym redukcjom wojsk lądowych NATO na kontynencie europejskim, wskazuje, że on i jego doradcy myślą, iż, odpowiedź na wielkie pytanie może być jedna - „więcej wojsk”. Kilka miesięcy później pewien artykuł w „United States Air Force Times”, zatytułowany „Planiści mówią: Pociski balistyczne potrzebują tyluż ludzi, co i jednostki bombardujące”, autor zakończył w sposób następujący: Całe powodzenie zadania i wynik „wojny za naciśnięciem guzika” uzależniony jest od możliwości wykonania przez tysiące techników ich indywidualnych czynności przed znokautowaniem. Jak na ironię losu - mówią planiści - najbardziej zmechanizowana wojna, jaką kiedykolwiek znal świat, zapowiada się, że będzie także najbardziej wymagająca pod względem możliwości ludzkich. Jakkolwiek dla wielu wniosek ten może być nieprzyjemny, jest oczywiste, że w przyszłości będziemy potrzebowali więcej ludzi niż w przeszłości i to lepiej wykształconych. W konkluzji należy stwierdzić, że w erze pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej ziemia stanie się taktycznym teatrem działań i że rozpocznie się walka w przestrzeni międzyplanetarnej. Pociski balistyczne będą dominującą formą siły ognia, a ruchliwość powietrzna będzie kluczem do sukcesu taktycznego w wojnie lądowej. Musimy wynaleźć takie innowacje w dziedzinie ruchliwości powietrznej, które dadzą nam marżę przewagi niezbędną do zwycięstwa w walce lądowej. Nieodzowne dla naszego programu bezpieczeństwa zbiorowego panowanie na morzach musimy uzyskać za pomocą skutecznego programu okrętów podwodnych i obrony przed nimi. Przestrzeń międzyplanetarna będzie miała decydujące znaczenie, dlatego też musimy wykorzystać możliwości wojskowe rozległego programu satelitów, traktując to jako najpilniejszą sprawę państwową. Wreszcie będzie potrzeba więcej ludzi i bardziej wykształconych niż w przeszłości. Nasze osiągnięcia zaś na polu taktyki stosowanej nie będą lepsze od ludzi, którzy tworzą nasze zespoły broni i je obsługują.

B. Strategia i przestrzeń międzyplanetarna
„Cała wojna oparta jest na podstępie”. - Sun-tsy

„Otoczyć tajemnicą, wprowadzić w błąd i zaskoczyć”. - Jackson „Stonewall”

Pierwszym celem strategii jest wyeliminowanie walk taktycznych. Dlatego też miarą sukcesu strategii jest stopień, w jakim walka staje się niepotrzebna. Drugim jej celem jest takie użycie własnych środków, by w razie walki zwyciężyć. Ponieważ większość tego, co zostało napisane na temat strategii, pisali wojskowi, istniała więc tendencja do zajmowania się samą walką. Wielu pisarzy

wojskowych uważa strategię prawie wyłącznie za stosunek wzajemny bitew. Jej najprostszą formą może być bitwa obronna toczona w jednym obszarze, podczas gdy w innym obszarze prowadzi się działania zaczepne. Ogólnie przyjęta definicja strategii, odzwierciedlająca ten punkt widzenia, brzmi: „Strategia, z reguły, zajmuje się takimi przedsięwzięciami na większą skalę, które służą do wprowadzenia w grę sił zbrojnych w decydującym punkcie i w możliwie najlepszych warunkach, podczas gdy taktyka dotyczy tego, czego się dokonuje w samym starciu. Strategia więc może być nazwana umiejętnością wyższego dowodzenia, podczas gdy taktyka jest umiejętnością kierowania wojskami”. Myśl, że skuteczną jest taka strategia, która czyni niepotrzebną walkę fizyczną, nie jest nowa. J. F. C. Fuller, pisząc o trwałości wschodniego cesarstwa rzymskiego, które egzystowało tysiąc lat, przypisuje to jego organizacji wojskowej, wskazując, że cesarze, jak to wynika „z podręczników Strategikon i Taktyka, nadali armiom cesarstwa trwałość nie znaną zupełnie na Zachodzie. Na wojnę patrzono nie z heroicznego punktu widzenia, lecz z praktycznego. Bitew raczej unikano, a poświęcanie życia ludzkiego dla osiągnięcia męstwem tego, co można było uzyskać przebiegłością, uważano za najgorszy sposób dowodzenia”. Nawet ta forma strategii jednak może być przesadną i pod koniec istnienia wschodniego cesarstwa rzymskiego wojna stopniowo spadła do roli ćwiczenia w formach geometrycznych. Celem było takie manewrowanie własnymi siłami, by uczynić walkę wyraźnie nieopłacalną dla przeciwnika; ale chociaż cel był chwalebny, to jednak bałwochwalcze hołdowanie tym zasadom sprawiło, że siły wojskowe upadły tak dalece, iż zatraciły zupełnie zdolność skutecznego prowadzenia walki. W XVII i XVIII wieku w sztuce dowodzenia nastąpiły zmiany na lepsze i Napoleon wykazał, że osobiste kierownictwo i męstwo mogą mieć w bitwie równie ważne znaczenie, jak i wszystkie wstępne manewry. Von Clausewitz, który uznawał również inne elementy wojny poza siłą fizyczną, pisał: „Celem walki nie zawsze jest zniszczenie sił przeciwnika... Jej cel może być osiągnięty równie dobrze w ogóle bez walki”. Przez wiele stuleci strategia polegała na tym, co dzisiaj uważalibyśmy z trudem za coś więcej niż wyższą formę taktyki. Stopniowo w miarę jak wojna stawała się coraz bardziej techniczna i wskutek tego bardzo skomplikowana, musiano czynić przygotowania do jej prowadzenia i wówczas strategia objęła również wiele innych spraw. W czasach Napoleona problemy wyżywienia ludzi i zwierząt, pieniądze, stosunek innych państw do wojny, a zwłaszcza ruchy wojsk - wszystko to musiało być starannie rozważone, zanim rozpoczęto walkę taktyczną. Tak więc, gdy wojna stała się bardziej skomplikowana, dziedzina, jaką obejmowała strategia, powiększyła się. Obecnie, w połowie XX wieku, doszliśmy do takiego stadium w ewolucji wojny, w którym świat jest chyba niczym więcej jak dużym taktycznym teatrem działań. Ponieważ dziedzina taktyki rozszerzyła się, tak samo rozszerzyła się dziedzina strategii i obecnie znacznie więcej czynników musi wejść do planowania strategicznego i wojny strategicznej. Postawa narodu, zasoby państwa, technika i martwy czas przy budowaniu nowych zespołów broni - wszystko to ma decydujący wpływ na strategię państwa. Czynniki ekonomiczne, psychologiczne i techniczne mają większy wpływ na wynik walki pomiędzy państwami niż zastosowanie samej siły fizycznej. Obecnie zaś, gdy wkroczyliśmy w przestrzeń międzyplanetarną, plan jej rozpoznania strategicznego i uzyskana tą drogą wiedza mogą mieć bardziej decydujący wpływ na wynik walki pomiędzy państwami niż jakiekolwiek starcie taktyczne na ziemi. ZSRR w swej strategii przekroczył już znacznie stadium planowania. Jest on w okresie jej stosowania. Oczywiście planowanie jest prowadzone w dalszym ciągu stosownie do przewidywań przyszłych wydarzeń. Ale dzisiaj ZSRR realizuje już plan strategiczny, którego celem jest takie osłabienie Zachodu pod względem psychicznym, ekonomicznym i politycznym, by walka była niepotrzebna. Tak więc komunista może otwarcie obstawać przy tym, że jego jedynym celem jest pokój, i wierzyć w to, gdyż

odzwierciedla to dokładnie koncepcję strategiczną ZSRR. Nic nie mogłoby bardziej dogadzać komunistom niż trwały pokój i to jest właśnie celem ich strategii - trwały pokój na ich warunkach. Mamy obecnie w pełni przekonywające dowody, że element psychologiczny strategii ZSRR odniósł w tej chwili zdecydowany sukces. Mieliśmy już liczne przykłady, które powinny były zwrócić naszą uwagę, najświeższy z nich to wykorzystanie przez ZSRR sukcesu Sputnika na niekorzyść Zachodu. Nawet częstotliwości wybrane do przekazywania sygnału Sputnika I na ziemię nie były częstotliwościami ustalonymi dla Międzynarodowego Roku Geofizycznego, lecz takimi, które mogły być odbierane przez radia większości krajów świata. Kierunek wyrzucenia satelity był również tak dobrany, by umieścić go na orbicie biegnącej ponad większą częścią eurazyjsko-amerykańskiej masy lądu. Propaganda ZSRR została zorganizowana tak, by wykorzystać wystrzelenie satelity z chwilą, gdy znajdzie się on na orbicie. W przeciwieństwie do tego nawet po wejściu na orbitę „Explorera I” nasza USIA (United States Information Agency) nie posiadała informacji dotyczących jego charakterystyki i faktycznie nie znała nawet czasu jego wystrzelenia, zanim nie znalazł się on na orbicie. Nie mówię tego, by krytykować USIA lub departament obrony, lecz by wykazać braki w naszym systemie koordynacyjnym, nie pozwalające na osiągnięcie maksymalnego efektu psychologicznego. Po Sputniku I rozreklamowaliśmy szeroko nasz zamiar wyrzucenia „Vanguarda” w grudniu, podczas gdy większość dobrze orientujących się w sprawach technicznych ludzi wiedziała, że prawdopodobieństwo pomyślnego wyrzucenia satelity było nikłe, jeśli w ogóle istniało. Nieudanie się tej próby było dotkliwym ciosem dla naszego prestiżu. Podobnie zwycięstwem psychologicznym była dla komunistów propozycja ZSRR dotycząca zakazu broni atomowej po tym, gdy dokonał on szeregu prób. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych mamy absolutną rację. Próby muszą być kontynuowane i leży to w interesie ludzkości, by były kontynuowane. Musimy bowiem nauczyć się stosować siłę powstałą z rozbicia atomu dla celów użytecznych i nie pozwolić jej na zniszczenie nas samych. Pomimo to i pomimo ostrzeżenia nas na kilka tygodni wcześniej, że ZSRR zgłosi propozycję zakazu dokonywania prób, nie przedsięwzięliśmy żadnych środków z naszej strony i jeszcze raz padliśmy ofiarą wojny psychologicznej prowadzonej przez ZSRR. Senator Hubert H. Humphrey użył ostrych, lecz nie przesadnych słów dla określenia tej sytuacji: „Tego ranka zadano naszemu państwu straszliwy cios propagandowy”. A senator Theodore F. Green, jak doniósł „New York Times” z 1 kwietnia, miał powiedzieć: „Fakt pozostaje faktem, że ponownie zostaliśmy zmuszeni do defensywy. Fakt faktem, że nasza polityka pozwoliła, by inicjatywa pokojowa jeszcze raz przeszła do ZSRR”. Historia naszych niepowodzeń w wojnie psychologicznej jest ponura i powtarzająca się. Dokonany ostatnio przegląd opinii publicznej krajów neutralnych wykazuje z przytłaczającą jasnością sukcesy ZSRR, a usiłowanie obniżenia osiągnięć ZSRR słowami „sztuczki” i „popisy propagandowe”, nie tylko nie pomaga naszej sytuacji, lecz w wielu wypadkach jej szkodzi. Oto co donosi „New York Times” z 6 marca 1958 roku: Ostatnia ankieta w Delhi w odpowiedzi na pytanie, „Kto czyni więcej dla sprawy pokoju na świecie, Rosja czy Zachód?” - dała procentowo następujący wynik: Rosja - 54%; Zachód - 18%; nie wiem - 28%. Zwróćmy uwagę na stosunek: trzy do jednego na korzyść Rosji. Ta sama ankieta zapytywała obywateli dwunastu stolic świata: „Kto zwycięża w zimnej wojnie Rosja czy Zachód?” W dziesięciu stolicach oceniono, że zwycięża Rosja - w niektórych wypadkach stosunek na korzyść Rosji wynosił cztery lub pięć do jednego, jeśli idzie o zdecydowane odpowiedzi - a tylko w dwóch, że Zachód. Dylemat, w obliczu którego stoi nasz rząd, jest dylematem realnym. Człowiek, który obserwował współpracę poszczególnych komórek naszego rządu w Waszyngtonie i sam brał w niej udział, widzi, że istnieją wyraźne i naglące dowody braku koordynacji, jeśli idzie

o aspekty psychologiczne ważnych projektów państwowych. Spośród najświeższych godnym uwagi, jak to już wskazałem, było niedocenienie psychologicznego znaczenia wcześniejszego wystrzelenia satelity, niedocenienie szkody, jaka wyniknie z bardzo rozreklamowanej, a zakończonej fiaskiem próby wyrzucenia satelity, czego można było uniknąć, i niewykorzystanie możliwości wcześniejszego wystrzelenia satelity przez nas. Niepowodzenia te zaś są tak samo poważne jak niepowodzenia w walce taktycznej, gdyż zwiększają one szanse zwycięstwa ZSRR w wojnie strategicznej. Jeśli będą się one powtarzały dość często, doprowadzą do zwycięstwa strategicznego i w ten sposób ZSRR będzie mógł uniknąć walki taktycznej, a jeśli nie będzie mógł jej uniknąć, z pewnością w niej zwycięży. Z punktu widzenia strategii abstrakcyjnym celem wojny jest rozbrojenie nieprzyjaciela. Najlepszą ilustracją tej strategii w praktyce jest obecne naleganie, by naszym sprzymierzeńcom z NATO, a zwłaszcza Niemcom zachodnim, nie dawać broni nuklearnej. Broń nuklearna jednak stanowi dzisiaj taką samą część arsenału, jak proch strzelniczy wczoraj. W gruncie rzeczy żadna nowoczesna obrona powietrzna nie jest możliwa bez użycia broni nuklearnej. Co więcej, ZSRR ze swej strony zdaje sobie sprawę ze znaczenia broni nuklearnej dla nowoczesnej organizacji wojskowej, wynika to zupełnie wyraźnie z pokazywanej przezeń obecnie broni i z oświadczeń jego przywódców wojskowych i politycznych. Nalegają oni jednak na to, by nie zaopatrywać w broń nuklearną Europy zachodniej, a także czasami i na to, by zakazać użycia pocisków balistycznych. Anastazy Mikojan w czasie swej wizyty handlowej w Bonn na wiosnę 1958 roku powiedział: „Jeśli Bońska Republika Federalna nie będzie posiadała broni atomowej i pocisków balistycznych... Związek Radziecki nawet w wypadku wybuchu wojny, w której Republika Bońska wzięłaby udział, powstrzyma się od użycia broni atomowej i pocisków balistycznych przeciwko ... Republice Bońskiej”. I podczas gdy propaganda ZSRR podkreślała ustawicznie okropności zniszczeń, jakie pociągnęłaby za sobą wojna nuklearna w Europie zachodniej, głosiła ona prawdopodobieństwo nieoczekiwanego rozpętania tej wojny wskutek oddania broni nuklearnej w ręce Niemiec zachodnich. Równocześnie zaś armia ZSRR otrzymuje w dalszym ciągu wielkie ilości broni nuklearnej różnych typów. Wpływ propagandy ZSRR nie pozostał bez rezultatów i odpowiedzialne pismo, takie jak londyński „Economist”, 12 kwietnia 1958 roku pod adresem planistów strategicznych NATO pisało: „W szczególnym wypadku Niemiec korzyść wojskowa z oddania w ich ręce nowej broni wygląda na niewielką, podczas gdy argumenty polityczne, wydaje się, przemawiają zdecydowanie przeciwko temu”. W świetle historii sprawa wygląda tak, że jeśli ZSRR uda się nie dopuścić do zaopatrzenia w broń nuklearną najsilniejszych wojsk lądowych w Europie niemieckich sił zbrojnych - to osiągnie on jedno z najwspanialszych zwycięstw strategicznych w historii wojskowości. Rzeczywiście rzadko zdarza się, by strategia odniosła tak wielki sukces, tj. by rozbroiła przeciwnika. Istnieje jednak inny, określony i wymierny w tej chwili element strategii. Jest nim technika. Ponieważ wojna staje się coraz bardziej złożona, technika nabiera coraz większego znaczenia. Faktycznie, jeśli strategia ZSRR lub Zachodu miałaby odnieść zdecydowany sukces bez walki taktycznej, musiałoby to mieć miejsce na polu techniki, ponieważ ta ostatnia obejmuje wszystkie elementy z wyjątkiem samej wojny. Ekonomika, zasoby naturalne, podejmowanie decyzji i martwy czas oraz same zespoły lepszej broni - wszystko to związane jest z techniką. Każdy z tych czynników, jeśli nie jest właściwie zrozumiany i starannie zaplanowany, może przyczynić się do klęski strategicznej. Rozważmy najpierw ekonomikę. Mówi się, że sami pozbawiamy się możliwości utrzymania się przy życiu, tak samo jak sami wypieramy się z rynków światowych. Nasza wysoka stopa życiowa wraz z towarzyszącymi jej wysokimi płacami jest dobra u nas, lecz stawia nas w złej sytuacji na konkurencyjnych rynkach światowych. W porównaniu z nami ZSRR był w stanie nie tylko produkować tysiące i dziesiątki tysięcy czołgów, transporterów opancerzonych i innego uzbrojenia konwencjonalnego, lecz także pobić nas w wyścigu konstrukcyjnym samolotu odrzutowego i w

wyścigu pocisk balistyczny - satelita. Tymczasem nasze zespoły broni stały się tak kosztowne, że finansując tylko niektóre, byliśmy zmuszeni zrezygnować z wielu innych. Przemawiając do grupy przemysłowców w Waszyngtonie 4 marca 1958 r., pomocnik sekretarza obrony, W. J. McNeill, powiedział: Ta nowa broń i wyposażenie, produkty postępu naukowego i technicznego są daleko potężniejsze i mają daleko większą wartość bojową niż środki, które mają zastąpić, lecz kosztują one także o wiele więcej. Przeciętny koszt budowy samolotu ... potroił się w ciągu ostatnich sześciu czy siedmiu lat. W czasie drugiej wojny światowej, na przykład, koszt budowy samolotu wynosił przeciętnie około dziesięciu dolarów za funt. Koszt budowy samolotu, o bardzo wysokich walorach techniczno-taktycznych, wyprodukowanego za dwa lub trzy lata, będzie wynosił prawdopodobnie od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu dolarów za funt. Miarą złożoności konstrukcji samolotu bojowego o wysokich walorach techniczno-taktycznych może być koszt przypadający na funt jego wagi w porównaniu z ceną srebra, która wynosi mniej niż piętnaście dolarów za funt. Pod koniec drugiej wojny światowej jeden ciężki bombowiec B-29 kosztował około 600 000 dolarów... jeden odrzutowy bombowiec międzykontynentalny B-52 kosztuje około ośmiu milionów dolarów. Dalej mówił on, że najbardziej nowoczesny typ samolotu, znajdujący się obecnie w próbach, samolot X-15, będzie kosztował prawdopodobnie ponad sto milionów dolarów jeden. Podobny wzrost kosztów daje się zauważyć w dziedzinie pocisków balistycznych. Na przykład gotowy do użytku „Atlas” będzie kosztował około siedemnastu i pół miliona dolarów, wliczając proporcjonalną część kosztów wyrzutni stałej. Ruchliwy pocisk balistyczny bliskiego zasięgu, „Pershing”, mający zasięg około pięciuset mil, będzie kosztował pół miliona dolarów. Ponieważ wszyscy się zgadzają, że nie możemy inwestować w obronę państwa więcej niż pewną określoną ilość naszego globalnego produktu narodowego bez szkody dla naszej ekonomiki, staje się niezmiernie ważne, byśmy podejmowali słuszne decyzje techniczne i szybko je realizowali. Zlekceważenie tego mogłoby wyrządzić niebezpieczną szkodę naszej ekonomice, nieuczynienie zaś tego we właściwym czasie da nam przestarzałe zespoły broni i w ten sposób możemy przegrać wojnę bez jednego wystrzału. Istnieją poważne dowody przemawiające za poglądem, że moglibyśmy zwiększyć nasz obecny poziom wydatków na obronę bez szkody dla naszej ekonomiki. Państwowy Instytut Planowania w komunikacie prasowym z 29 grudnia 1957 roku stwierdził, że do 1960 roku w razie konieczności wydatki na obronę mogą być podniesione do około pięćdziesięciu czterech miliardów dolarów74 bez potrzeby podwyższenia opodatkowania dla zrównoważenia budżetu rządowego. Raport Państwowego Instytutu Planowania stwierdza, „że nawet jeśli wydatki na bezpieczeństwo państwa wzrosłyby z czterdziestu dwóch miliardów dolarów w 1957 roku do pięćdziesięciu czterech miliardów dolarów w 1960 roku, ekonomika zachowa normalną zdolność produkcyjną, wystarczającą na umożliwienie przemysłowi zwiększenia kapitalizacji dla zareagowania na większe potrzeby kapitałowe rozszerzonych programów obronnych, konsumentom na zwiększenie konsumpcji w tempie nieco wyższym niż w ubiegłej dekadzie i rządom - federalnemu, stanowym i lokalnym - na pewne rozszerzenie swej działalności”. Przy podniesieniu stopy podatkowej wydatki na obronę mogłyby być zwiększone do sześćdziesięciu czterech miliardów dolarów, pozwalając na finansowanie
74

Oświadczenie złożone przez prezydenta na konferencji prasowej w dniu 3 września 1957 roku: „Doszedłem do przeświadczenia, że przy obecnych cenach możemy zapewnić Stanom Zjednoczonym bardzo dobrą i odpowiednią obronę - przy programie wydatków obejmujących około 38 000 000 000 dolarów, jeśli może być on z góry zaplanowany“.

programu, który „rozszerzyłby i umożliwiłby energiczniejsze wykonywanie programu rozwoju lotnictwa i kierowanych pocisków balistycznych oraz pozwoliłby na poważny wzrost liczebny wszystkich innych sił obrony narodowej i prawdopodobnie także na obszerny program obrony cywilnej, włącznie z nowym rozmieszczeniem przemysłu”. Faktycznie niektóre z naszych najważniejszych programów budowy pocisków balistycznych załamywały się stale z powodu obniżania się wartości dolara oraz zwiększonych kosztów robocizny i badań naukowych. Wydaje się więc, że zwiększone inwestycje z naszego ogólnego dochodu narodowego w organizację obrony są zarówno niezbędne, jak i możliwe bez rozprzężenia ekonomiki kraju. Jest to jednak tylko mała część problemu. Znacznie ważniejsze od zainwestowanych dolarów są decyzje oraz podejmowanie tych decyzji w porę, a podejmowanie decyzji w dziedzinie techniki wojskowej jest sprawą bardzo złożoną. Technika bowiem z kolei jest częścią wojny strategicznej i decyzje są tu tak samo skomplikowane, a uzależnione od nich wyniki tak samo decydujące, jak wszelkie decyzje bojowe. Podejmując decyzję zbudowania nowego zespołu broni, musimy rozważyć wiele czynników. Najważniejszymi z nich są: wojskowa polityka państwa, nieprzyjacielskie zespoły broni, zasoby własne oraz własna ekonomika i stan techniki. Wszystkie one są wartościami zmiennymi, występującymi w licznych kombinacjach w toku procesu podejmowania decyzji. Rozważmy pierwszy - wojskową politykę państwa. Jest ona odbiciem polityki ogólnej państwa i jeśli polityka ta jest stanowcza i zdecydowana pod względem swych celów, wówczas czynnik ten nie jest zbyt trudny do uwzględnienia. Jeśli zaś polityka państwa jest bierna i ma na celu wyłącznie zahamowanie ekspansji nieprzyjacielskiej, wówczas z natury swej reaguje ona jedynie na posunięcia przeciwnika. Inicjatywę ma nieprzyjaciel, my zaś mamy tendencję do reagowania na jego programy. Jest to bardzo niebezpieczne w strategii techniki, bowiem inicjatywa techniczna w rękach nieprzyjaciela pozwala mu zwodzić nas, wprowadzać w błąd i ostatecznie zaskoczyć. Samo tylko zwodzenie może być jeszcze tolerowane, jeśli inne czynniki przemawiają zdecydowanie na naszą korzyść. To znaczy, że możemy pozwolić sobie na utratę inicjatywy bez zbytniej obawy wówczas, gdy w porównaniu z przeciwnikiem mamy obfitość zasobów naturalnych i gdy nasza ekonomika jest w znacznie lepszym stanie. Nasza sytuacja pod względem zasobów naturalnych jest jednak daleka od pomyślnej. Z narodu „bogatego” stajemy się szybko narodem „biednym”. Mamy mniej niż 7% ludności świata zajmującej 8% obszaru jego lądów, a jednak zużywamy prawie połowę zasobów naturalnych wolnego świata. I przy tym poziom zużycia wzrasta. Zaopatrując w przedmowę doskonałą analizę naszej sytuacji w „New York Times” z grudnia 1957 roku, Richard Rutter napisał. Ameryka żyje niebezpiecznie. Za każdym razem, gdy prowadzimy samochód, palimy ogień przy użyciu węgla, gotujemy posiłek ma gazie naturalnym lub wyrzucamy puszkę blaszaną, tracimy coś na zawsze. Tym czymś jest cząsteczka naszych zasobów naturalnych. Dzień za dniem, rok za rokiem cząsteczki te sumują się, stanowiąc olbrzymie obciążenie dla naszych życiowo ważnych zasobów surowcowych. Idzie o egzystencję narodu. Zapewnienie dostaw rudy żelaznej, ropy naftowej, gazu naturalnego, metali, węgla oraz wielu innych materiałów jest niezbędne dla siły ekonomiki amerykańskiej. Bez nich stanie wielka machina przemysłu. Nie będzie można dorównać lub przewyższyć olbrzymiego postępu technicznego ZSRR. Bezpieczeństwo państwa zniknie z dnia na dzień, stopa życiowa obniży się gwałtownie i Stany Zjednoczone, takie, jakimi je znamy, przestaną istnieć. Nasza zależność od dostaw zza granicy jest bardzo wielka, gdyż w dostatecznej ilości mamy tylko dwa rodzaje metalu - magnez i molibden. Żelazo, cyna, tungsten i ropa naftowa znajdują się wśród

ważnych artykułów, które musimy sprowadzać zza granicy, by pokryć nasze zapotrzebowanie. Osiemdziesiąt pięć do dziewięćdziesięciu procent światowych rezerw tungstenu znajduje się pod kontrolą Chin komunistycznych. Siedemdziesiąt procent znanych źródeł ropy naftowej znajduje się na bardzo wrażliwym i narażonym na atak Środkowym Wschodzie. Sytuacja ta będzie się raczej pogarszała z biegiem czasu, a nie polepszała. Tak więc świadomość tego narzuca poważne ograniczenia naszym decyzjom. Nasza wysoka stopa życiowa z towarzyszącym jej wysokim kosztem produkcji sprawia, i to jest aż nadto jasne, że decyzje muszą być podejmowane z dużą ostrożnością, gdyż nie możemy sobie pozwolić na wiele z tych rzeczy, które chcielibyśmy mieć. Tak więc, działając w ramach ustalonego budżetu, jesteśmy szczególnie wrażliwi na podstęp, gdyż szkoda, jaką moglibyśmy ponieść, byłaby znacznie większa od szkody, jaką moglibyśmy zadać ZSRR. Wreszcie alarmujące jest, że w wyścigu technicznym czas martwy wzrasta. Dr Ellis A. Johnson, dyrektor Biura Studiów Operacyjnych uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, pisze: „Podczas drugiej wojny światowej nasz martwy czas wynosił około dwóch i pół lat. Obecnie martwy czas Rosjan wynosi pięć lat. Nasz martwy czas wynosi dziesięć lat”75. W dokumencie wydanym przez Instytut Badań Stanforda „The Lead Time Race”, znajdujemy stwierdzenie: „Dzisiaj, jeśli idzie o egzystencję Stanów Zjednoczonych, głównym problemem jest wyścig o martwy czas z ZSRR w celu zapewnienia sobie przewagi w broni”. Tak więc wynikałoby z tego zupełnie jasno, że w procesach podejmowania strategicznych decyzji technicznych znajdujemy się w niekorzystnej sytuacji. Martwy czas ZSRR jest zdecydowanie krótszy, a jego kierowana ekonomika daje mu większą swobodę w przydzielaniu środków na finansowanie decyzji. Ostatecznie więc, mając inicjatywę, może on, mówiąc słowami Jacksona „Stonewalla”, „otaczać tajemnicą, wprowadzać w błąd i zaskakiwać”. Na przykład dysponujemy znaczną ilością wiadomości popierających pogląd, a pogląd ten wyznawany jest przez dość dużą ilość ludzi w wywiadzie, że jeśli idzie o współzawodnictwo w rozwijaniu sił uderzeniowych dalekiego zasięgu, to ZSRR potrafił nam wmówić, iż organizuje znaczne siły bombowców dalekiego zasięgu, podczas gdy faktycznie inwestował on większość swego dochodu narodowego przeznaczonego na jego siły dalekiego zasięgu w pociskach balistycznych dalekiego zasięgu. ZSRR zbudował i pokazał obserwatorom zachodnim tylko taką ilość bombowców dalekiego zasięgu z załogą, która wystarczała, by wywołać obawę i spowodować wynikającą z niej reakcję z naszej strony. My z kolei rozpoczęliśmy bardzo kosztowny program bombowców dalekiego zasięgu z załogą. Jeśli było to faktycznie strategią ZSRR, w takim razie zainwestowaliśmy miliardy dolarów w samolotach, które nigdy nie zostaną użyte w walce. Gdybyśmy wydali te miliardy na pociski balistyczne i satelity, bylibyśmy dzisiaj zdecydowanie na czele wyścigu w dziedzinie pocisków balistycznych i w przestrzeni międzyplanetarnej. Odwołany program „Navaho”, którego koszt wynosił 700 milionów dolarów, i odrzucone samoloty B-36 wskazują, że teoria ta być może nie jest zupełnie pozbawiona słuszności. Oczywiście nie mogliśmy sobie pozwolić na całkowite zlekceważenie groźby bombowca i nie oznacza to, że nie powinniśmy byli w ogóle budować bombowców. Jest to bowiem prawdopodobne, że ZSRR działałby z większą swobodą, gdyby był przekonany, iż nie mamy możności zastosowania odwetu za pomocą bombowców. Mamy jednak wiele dowodów na poparcie poglądu, że pokazy ZSRR i oświadczenia jego przywódców były inscenizowane w celu skłonienia nas do dalszych inwestycji w zespołach broni, co do których ZSRR nabrał przekonania, że są przestarzałe. W związku z tym Chruszczów, po oświadczeniu w 1957 roku, że bombowiec z załogą należy już do eksponatów muzealnych, zmienił zdanie i w doniesieniu „New York Times” z Moskwy z 21 marca czytamy: „N. S. Chruszczów zmienił zasadniczo wyrażony przez siebie pogląd na wzajemny stosunek

75

U. S. News and World Report, 31 stycznia 1958 r.

i rolą samolotów z załogą i pocisków balistycznych w nowoczesnych arsenałach”. Pytanie, czy wchodzi to w dalszym ciągu w zakres strategii technicznej, czy też nie, pozostaje bez odpowiedzi. Wszystko przemawia za tym, że tak. Strategia techniczna wysuwa jeden z najbardziej interesujących problemów, jaki kiedykolwiek znaliśmy. Wiek obecny jest wiekiem techniki i opanowanie jej będzie stanowiło o naszym losie w przyszłości. Jest sprawą bezwzględnie najważniejszą, by wzrosło zrozumienie dla techniki i wojny technicznej oraz byśmy planowali starannie nasz udział w tego rodzaju wojnie, jeśli mamy utrzymać się przy życiu. Druga wojna światowa dała nam pod rozwagę wiele przykładów dotyczących roli, jaką może odegrać technika. W wojnie podwodnej byliśmy bliscy klęski, lecz nasi naukowcy i nasza marynarka wojenna wygrała bitwę techniczną. W samej tylko dziedzinie minowania walka była bardzo wyrównana i gdy przechodziliśmy od użycia min magnetycznych do akustycznych, a następnie do min zbliżeniowych, uczeni obu stron starali się wzajemnie wprowadzić w błąd i przechytrzyć. W jednym z doniesień AP76 z Londynu z 24 stycznia 1958 roku opisany jest sukces brytyjski w zakresie wprowadzenia w błąd nazistów. Chociaż jest to raczej technika stosowana niż strategia, mamy tu jednak krótkie sprawozdanie z pewnej pracy wykonanej przez profesora Reginalda Jonesa, szefa sekcji naukowej wywiadu RAF: Wykonując to zadanie, odchylił on zręcznie fale kierunkowe radia niemieckiego prowadzące bombowce na Londyn, tak że poleciały one nad Morze Irlandzkie. Oszukał Niemców, zmuszając ich do uwierzenia, że brytyjski radar wykrywający okręty podwodne pracował na zasadzie promieni podczerwonych. Fortel ten, jak stwierdzono później, był tak skuteczny, że niemieckie okręty podwodne zostały pomalowane farbą przeciwko promieniom podczerwonym. Najważniejszym być może jego osiągnięciem był fortel dotyczący „promienia-J”. Nawigacyjne urządzenie radarowe, którym posługiwał się RAF, nazwane „promieniem-C”, wpadło w ręce niemieckie, gdy został zestrzelony wypróbowujący je bombowiec. Jones zabrał się wówczas do pracy, by przekonać Niemców, że mieli w swym ręku coś zupełnie innego. Wyczarował on coś, co nazwał „promieniem-J” i co rzekomo działało na zasadzie fal radiowych. Rozpuścił historyjki na ten temat, które zostały zebrane przez agentów nazistowskich, zbudował kilka fałszywych stacji „promienia-J” i w końcu przekonał Niemców, że zdobyli rzeczywiście urządzenie zwane „promieniem-J”. „Gdy nasze bombowce zaczęły używać urządzenia zwanego «promieniem-C», Niemcy zostali całkowicie zaskoczeni i musieli zużyć pięć miesięcy na opracowanie sposobu jego zneutralizowania” - mówi z dumą Jones. „Później zaś - gdy doszli oni do przekonania, że cała sprawa «promienia-J» była kompletną bujdą, zaczęliśmy faktycznie stosować «promień-J». To, co zaczęło się od fortelu, zakończyło się jak najbardziej realnie. Niemcy byli zupełnie zdezorientowani.” Wydaje się, że jest zupełnie możliwe, aby jakieś państwo opracowało i przeprowadziło dobrze pomyślany plan strategiczny w zakresie techniki, którego celem byłoby zmuszenie przeciwnika do zmarnowania dużej ilości ważnych zasobów. Od czasu drugiej wojny światowej wojna stała się daleko bardziej złożoną i osiągnęła stadium, w którym technika stanowi specjalne pole dla strategii stosowanej. Zasługuje ona na specjalne
76

Air Publication - periodyk angielski zajmujący się sprawami lotnictwa (przyp. tłum.).

potraktowanie jej przez nasze najwyższe instytucje naukowe i wojskowe. Na przykład powinniśmy zebrać grupę złożoną z naszych czołowych naukowców, przemysłowców i wojskowych w celu przeprowadzenia dwustronnych technicznych gier wojennych. Można byłoby to robić w naszym „National War College”77, powiedzmy w okresie letnim, gdy słuchacze są nieobecni. Grupa ta powinna być zorganizowana w trzy podgrupy: mieszany zespół naukowo-przemysłowo-wojskowy reprezentujący państwo „A”, podobny zespół reprezentujący państwo „B” i grupa rozjemcza lub kierownicza. Grupa kierownicza powinna być starannie dobrana i musi dokonać poważnej pracy przygotowawczej przed grą. Grupa reprezentująca państwo „A” powinna mieć swego kierownika i w czasie prowadzenia gry wojennej musi być odseparowana od grupy reprezentującej państwo „B”. Jest to moment bardzo ważny, gdyż wiele z naszych obecnych tak zwanych „gier wojennych” na tematy naukowe prowadzi się na tablicach w obecności wszystkich uczestników, którzy pozwalają sobie na swobodną wymianę myśli. Element współzawodnictwa i umiejętność oceny sytuacji przy podejmowaniu decyzji są bardzo lekceważone. Gdy zespoły zostaną właściwie rozmieszczone, powinny one otrzymać do rozwiązania sytuacje z naszej ubiegłej historii, na przykład walką przeciwko okrętom podwodnym. Grupa kierownicza powinna dostarczyć zespołom reprezentującym państwa „A” i „B” faktycznych danych historycznych, stosownie do rzeczywistych sytuacji, jakie powstawały w czasie wojny. Gdy obydwie strony zrozumieją problem, wówczas można będzie wprowadzić warianty wymagające różnych rozwiązań. Następną fazę stanowiłoby przedstawienie bieżących problemów w technice. Gdy grupy te będą dobrze pracowały, wówczas każde „państwo” za pośrednictwem grupy kierowniczej może dostarczyć drugiemu fałszywych informacji, by spowodować podjęcie błędnych decyzji strategicznych. Od zespołów reprezentujących każde „państwo” powinno wymagać się powzięcia decyzji na podstawie informacji dostarczonych im przez grupę kierowniczą. Dla przeprowadzenia wielu kalkulacji będą użyte przyrządy do obliczeń, lecz elementy współzawodnictwa i decyzji podejmowanej przez człowieka powinny zawsze występować. Ćwiczenia tego rodzaju powinny wybiegać naprzód w erę przestrzeni międzyplanetarnej tak daleko, jak tylko jest to możliwe, bowiem wcześniej czy później właśnie w sferze przestrzeni międzyplanetarnej będą się rozstrzygały wielkie bitwy techniczne. Tego rodzaju techniczna gra wojenna może dać bardzo wiele, m. in. widoki na odzyskanie inicjatywy technicznej, którą odzyskać musimy. Nie utrzymamy się nigdy przy życiu, jeśli w dalszym ciągu będziemy zajęci wyłącznie inicjatywą techniczną ZSRR. Musimy myśleć sami, a umiejętność tego można nabyć tylko drogą treningu; jeśli więc mamy stworzyć słuszną strategię techniki, nasze rozważania muszą wykraczać poza problemy każdego rodzaju sił zbrojnych czy nauki, czy też przemysłu. Musimy je wszystkie połączyć. Techniczna gra wojenna tego rodzaju może być przeprowadzona pod auspicjami Grupy Oceny Jakości Uzbrojenia. Mogą znaleźć się ludzie, którzy powiedzą, że czyni się już to obecnie w Grupie Oceny Jakości Uzbrojenia. Nie jest to jednak zupełnie to samo. Co prawda odbywają się liczne zebrania, konferencje i organizuje się grupy studiów letnich, lecz żadna z wymienionych wyżej form nie zawiera elementu współzawodnictwa pomiędzy dobranymi zespołami reprezentującymi naukę, przemysł i wojsko. Zbyt wiele z nich ogranicza się jedynie do dyskusji okrągłego stołu, zebrania i po prostu do zwykłej wymiany zdań w czasie posiedzeń. Oto przykłady problemów nadających się do przestudiowania. Zacznijmy od problemu nam najbliższego - obrony własnej, obrony Stanów Zjednoczonych przed atakiem pocisków balistycznych, wystrzelonych bądź z lądu, bądź też z morza. Analiza programu pocisków balistycznych ZSRR powinna dać nam pierwszą wskazówkę co do rodzaju celu, z jakim będziemy musieli mieć do czynienia. Analizę
77

Odpowiednik Akademii Sztabu Generalnego (przyp. tłum.).

tę musimy przeprowadzić na podstawie dostępnych informacji, a następnie dokonać własnej oceny tego, czego technika ZSRR mogłaby jeszcze dokonać. W oparciu o to będziemy mogli określić techniczne programy własne, potrzebne dla zapewnienia odpowiedniej obrony. Następnie musimy postawić się w położeniu ZSRR i w świetle planowanych przez nas środków obrony wprowadzić warianty do systemu ZSRR, mające na celu wprowadzenie nas w błąd i unicestwienie naszych środków obronnych. W wypadku obrony przed pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu ZSRR warianty te są liczne i bardzo złożone. Mogą one obejmować, na przykład, makiety, spoofing78, przeciwśrodki i ostateczne środki przeciwko przeciwśrodkom. Jeśli zostały przedsięwzięte wszelkie możliwe kroki dla przeciwstawienia się atakowi przeprowadzonemu za pomocą międzykontynentalnych pocisków balistycznych bez starannej oceny ogólnego problemu obrony, może się wówczas zdarzyć, że wydamy większą część naszego budżetu obronnego na rozwiązanie tylko tego problemu, a pomimo to nie zapewnimy sobie odpowiedniej obrony. Linia DEW79 stanowi przykład środka obrony, który został zainstalowany, ale który z powodu straconego czasu na powzięcie decyzji i martwego czasu okazał się spóźniony, jeśli idzie o zamierzony cel. Środek ten, mający zapewnić obronę przed bombowcami z załogą, lecącymi na wyraźnie określonych wysokościach, zaczął funkcjonować w czasie, gdy największą groźbą dla nas stały się międzykontynentalne pociski balistyczne. Nie znaczy to, by inwestycja ta była całkowicie niepotrzebna. Wiele z tego, czego się przy tym nauczono, może znaleźć zastosowanie w naszej obronie przed pociskami balistycznymi i wiele z tych urządzeń może przyczynić się bezpośrednio do tej obrony. Jednak widzimy obecnie, że powinniśmy byli myśleć o obronie i przewidzieć potrzebę linii DEW wiele lat wcześniej lub też udzielić więcej uwagi problemom obrony przed pociskami balistycznymi, a mniej bombowcom z załogą. Problem obrony przed pociskami balistycznymi wyrzucanymi przez okręty podwodne jest równie godny zastanowienia, jak problem pocisków balistycznych mających swe bazy na lądzie. Obecnie, wydaje się, liczymy, że nasze okręty podwodne wykryją okręty podwodne ZSRR wyposażone w pociski balistyczne i zniszczą je na morzu. Nasze własne zaopatrzone w pociski balistyczne okręty podwodne o napędzie nuklearnym będą bardzo kosztowne i równie wrażliwe, jak okręty podwodne ZSRR. Nie ulega wątpliwości, że byłoby korzystne dla nas, gdybyśmy zbadali możliwość użycia pocisków balistycznych ziemia-ziemia, połączonych w jeden zespół z opartymi na lądzie urządzeniami do wykrywania przedmiotów podwodnych, do zniszczenia zaopatrzonych w pociski balistyczne okrętów podwodnych ZSRR. Gdy będziemy mieli już pewien zapas pocisków balistycznych dalekiego zasięgu i pocisków balistycznych średniego zasięgu, to przy niewielkich kosztach dodatkowych moglibyśmy rozmieścić pewną ich ilość tak, by mogły być użyte przeciwko wrogim, zagrażającym nam okrętom podwodnym. W ten sposób z niezbyt wielu miejsc ich rozmieszczenia - z przylądków i z wysp na morzach otaczających ląd Ameryki Północnej - moglibyśmy pokryć ogniem pocisków balistycznych ziemia-ziemia większość obszaru Atlantyku i znaczną część Oceanu Spokojnego. Przy takiej osłonie nasze własne okręty podwodne mogłyby mieć dużą swobodę działania. Ekonomiczna, techniczna i wojskowa słuszność tej propozycji zasługuje na jak najstaranniejsze rozpatrzenie jej z punktu widzenia techniki. Należy zaprząc naukę, przemysł i wojsko do rozwiązywania na grach wojennych właśnie takich problemów technicznych. Znowu bowiem byłoby możliwe błędne zainwestowanie poważniejszej części naszego dochodu narodowego w obronę przed tego rodzaju pociskami balistycznymi.

78

Spoofing polega na wykonaniu uderzeń na system obrony przeciwnika w celu sprowokowania jego reakcji, by w ten sposób ujawnić właściwości obrony i umożliwić sobie przedsięwzięcie odpowiednich przeciwśrodków dla jej pokonania. 79 Distant Early Warning - Dalekie i Wczesne Ostrzeżenie (przyp. tłum.).

Jak dotąd, rozważanie na temat strategii technicznej dotyczyło środków, jakie powinny być przedsięwzięte w naszej obronie własnej. Strategia techniczna państwa musi jednak iść dalej, jeśli ma doprowadzić do zwycięstwa. Musimy opracować nasz własny plan strategiczny. Musimy wybiec myślą w przyszłość tak daleko, byśmy mogli przewidzieć sposoby techniczne, które musimy zastosować, jeśli mamy utrzymać się przy życiu. Równocześnie zaś musimy opracować plany, które wprowadzą w błąd przyszłego agresora i sprawią, że podejmie on błędne decyzje techniczne. Tak więc, jeśli plan nasz się uda, będziemy mogli utrzymać się przy życiu bez walki fizycznej. Jest to doniosły problem odpowiadający dalekowzrocznej koncepcji samej demokracji. Nadaje się on szczególnie do zastosowania w przestrzeni międzyplanetarnej, gdyż tu spotykają się wszystkie problemy psychologii, ekonomiki i stosowanej siły militarnej. Interesującą ilustrację decyzji technicznej ZSRR znajdujemy w Sputniku III. Przed jego wyrzuceniem nasi uczeni i wojskowi zastanawiali się bardzo nad tym, jaki będzie następny krok ZSRR. Opierając się na rozmiarach Sputnika II, było oczywiste, że ZSRR posiada silnik pocisku balistycznego o sile ciągu znacznie większej od wszelkich silników będących u nas w użyciu. Zakładając, że Sputnik III będzie ulepszeniem Sputnika II pod względem rozmiarów i możliwości technicznych, uważano za bardzo prawdopodobne, iż ZSRR dotrze do księżyca. Wielu ludzi uważało, że nowy satelita ZSRR bądź obleci księżyc dookoła, bądź też weń uderzy. ZSRR przypuszczalnie mógł to uczynić, wyrzucił natomiast wkrótce dużo większego satelitę niż poprzedni. Miało to poważne znaczenie. Jeśli jednak będziemy dość silni i dość mądrzy, by uniknąć trzeciej wojny światowej, będziemy musieli w dalszym ciągu wciągać ZSRR do współzawodnictwa ideologicznego, w którym stawką są umysły ludzi w państwach neutralnych. W tym współzawodnictwie ideologicznym przestrzeń międzyplanetarna może z powodzeniem stać się terenem próby, na podstawie której neutralni ludzie całego świata osądzą, czy lepszy jest demokratyczny system swobodnej inicjatywy, czy też system komunistyczny80. Aby zwyciężyć, musimy mieć inicjatywę strategiczną. Wydaje się, że ją tracimy, możemy ją jednak odzyskać za pomocą odpowiednich studiów oraz przez dobór i wyszkolenie obdarzonych wyobraźnią i dalekowzrocznych uczonych i oficerów. Możemy stworzyć strategię techniki, która przywróci ponownie inicjatywę strategiczną Zachodowi. Dokonując zdecydowanego wysiłku możemy to osiągnąć prawdopodobnie w ciągu pięciu, a z pewnością w ciągu dziesięciu lat. Będzie to jednak wymagało zdecydowanego wysiłku. Jednego możemy być pewni - naród, który pierwszy zapanuje w przestrzeni międzyplanetarnej, będzie panował również nad losami ludzkości.

Myśl polityczna i wojskowa w Stanach Zjednoczonych Całokształt zagadnienia wymaga, by wszelkie rozważanie strategiczne uwzględniało stanowiska poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Sądząc ze stawianych pytań, wydaje się, że wielu ludzi na podstawie tego, co czyta w gazetach, uważa, iż stanowisko poszczególnych rodzajów sił zbrojnych przyczynia się bardziej niż cokolwiek innego do kształtowania się strategii państwa. Przeciętnemu Amerykaninowi niełatwo zorientować się, jakie stanowisko zajmują poszczególne rodzaje sił zbrojnych w sprawach polityki wojskowej, na czym polegają różnice ich poglądów. „Oszołomiony kolidującymi z sobą faktami, liczbami, teoriami, przewidywaniami i argumentami
80

Oświadczenie dr. J. Sterlinga Livingstone'a złożone w dniu 16 grudnia 1957 r. przed Podkomisją Senatu do Zbadania Stanu Przygotowań.

generałów, admirałów, członków Kongresu, departamentu stanu i braci Alsopów81, inteligentny laik zaczyna patrzeć na politykę dotyczącą obrony jak na gmatwaninę i nieprzenikniony chaos, w którym faktyczne alternatywy są znane jedynie niewielu wtajemniczonym82. Aby zwiększyć zamieszanie w umysłach publiczności, wypowiedzi generałów i admirałów różnią się między sobą. Każdy z nich czerpie z własnego doświadczenia i przytacza swe własne dane statystyczne dla udowodnienia słuszności swego punktu widzenia. Wreszcie, w ramach poszczególnych rodzajów sił zbrojnych starsi oficerowie również często nie zgadzają się z sobą. Przedstawiciele lotnictwa taktycznego często nie zgadzają się z oficerami lotnictwa strategicznego; przedstawiciele floty, którzy chcieliby skupić wysiłek marynarki wojennej na problemie podwodnym, ścierają się bezpośrednio z oficerami, którzy pragną marynarki wojennej opartej na lotniskowcach. Wojska lądowe mają także swych zwolenników, a wśród nich znajdują się tacy, którzy chcieliby nadać im ruchliwość powietrzną kosztem wszystkiego innego, podczas gdy inni znów kładą nacisk na zdolność do uporczywej walki i na silnie opancerzony sprzęt. Problemy pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej przesłaniają interesy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Trudno dziwić się więc, że przeciętnemu obywatelowi niełatwo zrozumieć zasady naszej polityki w zakresie obrony, istniejące różnice poglądów i realne ich przyczyny. Polityka obrony państwa stanowi dla inteligentnego laika problem wyraźnie różny od problemu polityki wewnętrznej. Zacytujmy zorientowanemu obywatelowi nazwiska: Roberta Tafta, Leveretta Saltonstalla, Harry’ego Trumana, Huberta Humphreya i Normana Thomasa, a nie będzie miał on trudności w ustawieniu ich w racjonalny politycznie szereg, jeśli idzie o właściwe im punkty widzenia na politykę wewnętrzną. I nie tylko to, lecz uświadomiony obywatel nie będzie miał także trudności w znalezieniu swego własnego miejsca w tym szeregu. Przyzwyczailiśmy się wszyscy myśleć o polityce wewnętrznej nieustannie kategoriami prawica - lewica, konserwatywny - liberalny83. Polityka wojskowa obejmuje równie szeroki zakres i zawiera podobne różnice poglądów jak i nasza polityka ogólna. Nie powinno to zaskakiwać nikogo, gdyż ostatecznie polityka wojskowa odzwierciedla jedynie politykę ogólną i jest kontynuacją tej polityki. Dlatego też, rozumiejąc naszą politykę wojskową, powinno się być w stanie uszeregować właściwie nazwiska: Radforda, LeMaya, Twininga, Burkego, Taylora i Bradleya, jeśli idzie o właściwe im punkty widzenia na politykę wojskową. Uczyniwszy to, powinniśmy znaleźć z dość dużą dokładnością swe własne miejsce w tym szeregu. Wielu ludzi uważa, że każdy rodzaj sił zbrojnych wypracowuje swą własną „linię partyjną” i stosuje się do niej oraz wymaga, by jego przedstawiciele trzymali się tej linii. Jeden z mych przyjaciół niedawno ujął to w sposób następujący: „Poskrob jakiegoś osobnika z lotnictwa, a wyjdzie z niego lotnik, wszyscy oni mają ten sam punkt widzenia i mówią to samo”. Tak jednak nie jest. W obrębie każdego rodzaju sił zbrojnych istnieją duże różnice poglądów na wiele kwestii zasadniczych. Pracowałem długo w departamencie obrony i w dowództwach połączonych rodzajów sił zbrojnych, gdzie miałem okazję przedyskutować wyczerpująco wiele z naszych podstawowych problemów wojskowych. Z małymi wyjątkami ludzie w mundurach myślą samodzielnie i w wyższych sztabach wypowiadają oni swój jak najbardziej obiektywny sąd. Jeśli w ogóle miałbym czynić uogólnienia na ten temat, powiedziałbym, że im bardziej inteligentna jest jednostka, tym bardziej jest ona obiektywna. Co więcej, gdybym miał podzielić naszych rzeczników wojskowych na kategorie, podzieliłbym ich na
81 82

Bracia Alsop, znani dziennikarze amerykańscy, zajmujący się sprawami międzynarodowymi (przyp. tłum.). Samuel P. Huntington, „Radykalizm i konserwatyzm w polityce obrony państwa”, Journal of International Affaires, Columbia Uniwersity, t. III, nr 2, 1954. 83 Tamże.

liberałów i konserwatystów, gdyż jest zupełnie oczywiste, że różnice poglądów mają tendencję do polaryzacji wokół tych szkół myślenia. Jeśli na przykład zadałoby się jakiemuś osobnikowi z jakiegokolwiek rodzaju sił zbrojnych pytanie na jeden lub drugi z następujących tematów, można byłoby bez trudności umieścić go na właściwym miejscu w szeregu obejmującym poglądy na politykę wojskową. Mówiąc ogólnie, te dwie kategorie i ich punkty widzenia są następujące:

LIBERAŁ Wojna, jeśli rzeczywiście nastąpi, rozpocznie się najpierw od penetracji ekonomicznej i politycznej. Dokona się jej za pomocą odpowiednich manewrów dyplomatycznych, by postawić nas w sytuacji, w której trudno nam będzie odpowiedzieć siłą. Potem ZSRR może użyć siły w stopniu niezbędnym do osiągnięcia jego celów; te zaś będą normalnie celami ograniczonymi.

Nasze zasoby nuklearne powinny być przetworzone na broń takich rozmiarów, by mogła być ona użyta przeciwko wojskowym celom taktycznym w sposób precyzyjny. Wszystkie rodzaje sił zbrojnych potrzebują broni nuklearnych i w tym stanie rzeczy potrzebujemy jej w ilościach idących w dziesiątki tysięcy pocisków. Nasza państwowa polityka wojskowa powinna odzwierciedlać naszą politykę zagraniczną. NATO, SEATO, Pakt Bagdadzki oraz wiele innych naszych zobowiązań powinny być poparte w pełni siłami już istniejącymi, tak dalece jak na to pozwoli nasz budżet.

Planowanie naszych programów wojskowych powinno odzwierciedlać nasz stały i ścisły związek z naszymi sprzymierzeńcami zamorskimi; i nawet wówczas, gdy będziemy mieli w zapasie międzykontynentalne pociski balistyczne i pociski balistyczne dalekiego zasięgu, powinniśmy utrzymać granicę wolności przyległą do granic ZSRR i jego satelitów i wesprzeć ją częściowo naszymi siłami zbrojnymi. Należy mieć gotową do użycia poważną ilość lotnictwa transportowego wojsk, które przy tym
84

KONSERWATYSTA Wojna, jeśli rzeczywiście nadejdzie, przybierze postać zdecydowanego i niszczącego uderzenia z powietrza na źródło siły świata zachodniego Stany Zjednoczone. Skoro ustępujemy inicjatywę ZSRR, jest jak najbardziej logiczne, by sądzić, że on to wykorzysta. Jeśli nie będziemy przygotowani do wojny lub jeśli nie przeprowadzimy naszego własnego uderzenia uprzedzającego, to z przewagą, jaką daje zaskoczenie, wojna może być wygrana przez ZSRR w ciągu niewielu minut. Nasze zasoby nuklearne powinny być przetworzone na broń o możliwie największej wydajności. W ten sposób za pomocą jednego uderzenia możemy zmniejszyć do minimum szkody wyrządzone każdemu potencjalnemu agresorowi lub agresorom.84 Zasoby nuklearne nie powinny być marnowane na broń, która być może nie zostanie użyta i która jest mniej skuteczna od broni o wielkiej wydajności. Należy dokonać maksymalnych inwestycji w nasze atomowe siły odwetowe. Nie możemy bowiem pozwolić sobie na trwonienie naszych ograniczonych zasobów rozpraszając je po całym świecie. Powinniśmy dostarczyć atomowych sił odwetowych, a nasi sprzymierzeńcy - sił „konwencjonalnych” lub takich, jakie są w stanie dostarczyć. Powinniśmy kontynuować budowę broni o coraz większym zasięgu i zaopatrujące w paliwo tankowce odrzutowe w tym celu, by w końcu nie było większej potrzeby utrzymywania zamorskich baz i urządzeń. Są one bowiem zbyt kosztowne i zbyt wrażliwe, by utrzymywać je w dalszym ciągu w wieku pocisków balistycznych. Powinniśmy być gotowi do wycofania ich tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy dokonywać minimalnych inwestycji w lotnictwo transportowe wojsk, a środki

Zdanie to zapewne ma znaczyć, że jedno uderzenie może zmusić przeciwnika do kapitulacji i przez to zmniejszyć straty nieuniknione w przedłużającej się wojnie (przyp. red.).

powinno odbywać regularne loty. Jest to konieczne dla poparcia naszej polityki zagranicznej i dla programów wojskowych, które jej służą. Musimy utrzymać panowanie na morzach i w tym zakresie nasza marynarka wojenna musi otrzymać pełne poparcie. Jeśli oznacza to więcej i większe lotniskowce, w takim razie rozstrzygnąć o tym musi marynarka wojenna, a jeśli jest ona przekonana, że ich potrzebuje, powinny być jej dostarczone.

transportu wojsk powinny być uważane w pierwszym rzędzie za zabezpieczenie służby tyłów dla atomowych sił odwetowych. Lotniskowce, zwłaszcza największych typów, są marnotrawieniem naszych zasobów państwowych. Dublują one oparte na bazach lądowych atomowe siły odwetowe. Jedyną realną potrzebę sił morskich stanowią okręty podwodne, mające przeciwstawić się groźbie okrętów podwodnych ZSRR, mogących zagrażać naszej żegludze handlowej i za pomocą pocisków balistycznych obszarowi Stanów Zjednoczonych. Jedynie istniejące i gotowe do działania siły zbrojne będą mogły być użyte skutecznie. Wojna zakończy się zbyt szybko, by mogły w niej wziąć udział duże siły rezerwy. Dlatego też utrzymywanie tego rodzaju organizacji i finansowanie programu mobilizacji przemysłu przedstawia małą wartość. Obrona cywilna jest obowiązkiem wojsk lądowych wraz z ich rezerwami i gwardią narodową. Ponieważ wojna zakończy się szybko, nie będzie dokąd wysyłać wojsk lądowych i wobec tego będą one mogły być użyte najlepiej w obronie cywilnej. Budżet musi być bardzo starannie ograniczany, w przeciwnym bowiem razie przegramy wojnę pod względem ekonomicznym. Trzeba wybrać najlepszy zespół broni i włożyć weń pieniądze. Zredukować wszystko inne do minimum. Istnieje tylko jeden rodzaj wojny - wojna globalna - i trzeba być przygotowanym, by móc ją wygrać. Nie powinniśmy odrzucać korzyści, jakie osiąga ten, kto zaatakuje pierwszy; wojna zapobiegawczo-odwetowa.

Państwo musi mieć odpowiednie rezerwy sił zbrojnych i gwardię narodową oraz skuteczny plan mobilizacji przemysłu. Wojna, jeśli nadejdzie, może trwać przez długi czas i byłoby rozsądne, by być przygotowanym pod każdym względem do wojny długotrwałej. Obrona cywilna jest obowiązkiem cywilnym. Wojsko powinno pomóc w jej uruchomieniu, lecz rezerwy, gwardia narodowa i armia stała muszą być wolne do natychmiastowego użycia za morzem dla wykonania planów wojskowych. Budżet powinien być tak duży, by mógł zapewnić siłom zbrojnym niezbędne środki na zaspokojenie ich potrzeb. Potrzeby te obejmują wachlarz możliwości pozwalających na giętką strategię dla poparcia giętkiej i reagującej niezwłocznie polityki zagranicznej. Wojna może przybrać każdą formę, od bardzo ograniczonego użycia siły do wojny globalnej. Musimy być przygotowani na wszystko. Tymczasem zaś nasza działalność i plany muszą być bodźcem dla naszych sprzymierzeńców i podtrzymać ich zaufanie, bowiem sama myśl o wojnie prewencyjnej jest niemoralna i budząca odrazę.

To, co powiedzieliśmy poprzednio, reprezentuje dwie bardzo wyraźnie określone szkoły myślenia, istniejące obecnie w obrębie organizacji wojskowej. Oficerowie wszystkich rodzajów sił zbrojnych hołdują jednej z nich. Na ogół jednak wojska lądowe i marynarka wojenna przyłączają się do szkoły liberalnej, lotnictwo zaś - do konserwatywnej. Istnieje, oczywiście, wiele kombinacji, jeśli idzie o wyłożone powyżej poglądy, większość oficerów jednak należy duchowo do jednej z tych dwóch szkół. Wreszcie istnieją ekstremiści, którzy odchylają się od każdej z nich. Po stronie liberalnej jest pewna liczba takich, którzy chcieliby, byśmy przyjęli o wiele większe zobowiązania w stosunku do naszych sprzymierzeńców pod względem wszystkich typów broni i środków, niż jest to dla nas możliwe; wśród konserwatystów zaś są tacy, którzy opowiedzieliby się za natychmiastową wojną

prewencyjną, wojną zapobiegawczo-odwetową mającą „zniszczyć ich w ich gnieździe”. Jest godne uwagi, że na ogół istnieje powiązanie partii politycznych z tymi grupami wojskowymi. Liberałowie i demokraci stoją przeważnie po stronie liberalnej grupy wojskowej, a znów ci, którzy wyznają bardziej prawicowe poglądy polityczne, i republikanie mają tendencję do stawania po stronie konserwatywnej grupy wojskowej. Bardzo zbliżone do koncepcji, jaką powinna być organizacja wojskowa w Stanach Zjednoczonych, są stanowiska doktrynalne samych rodzajów sił zbrojnych. Napisano już wiele o stanowiskach poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, ich interesach i rywalizacji między nimi. Mówiono także i napisano wiele o ogólnym kierownictwie organizacją obrony państwa. Sprawy te zasługują jednak na poświęcenie im kilku słów.

Rywalizacja między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych Rywalizacja między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, długotrwały przedmiot dyskusji i spekulacji, wypłynęła ponownie, absorbując znacznie większą uwagę opinii od chwili wyrzucenia Sputników. Niektórzy komentatorzy pism przypisywali niepowodzenie naszej akcji, mającej na celu pokonanie ZSRR w przestrzeni międzyplanetarnej, rywalizacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Pogląd ten zyskiwał często poparcie ludzi z departamentu obrony. Przede wszystkim należy stwierdzić, że system współzawodnictwa - to amerykański sposób załatwiania spraw. Od kołyski uczy się nas tego; w takim duchu byli wychowywani nasi przodkowie. Współzawodnictwo bowiem jest istotą naszego systemu demokratycznego, mającego swój początek w stylu życia, który zachęca jednostkę do rozwijania się tak dalece, jak pozwalają na to dane mu przez Boga talenty, w zgodzie i z należytym poszanowaniem praw i uczuć innych ludzi. Gdy staje się on członkiem grupy towarzyskiej, sportowej czy zawodowej, jest lojalnym uczestnikiem danego zespołu. Jako członek zespołu akceptuje on i popiera entuzjastycznie współzawodnictwo zespołowe. Mało organizacji na świecie, być może żadna, nie konkuruje pomiędzy sobą tak intensywnie jak przemysł amerykański. Z tego też powodu zawsze wydawało mi się dziwne, gdy stwierdzałem, że doświadczeni przemysłowcy, którzy po raz pierwszy znaleźli się w departamencie obrony, byli zgorszeni oznakami rywalizacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Byłyby to bardzo nędzne wojska lądowe, marynarka wojenna, korpus piechoty morskiej i lotnictwo, których członkowie nie byliby dumni ze swego rodzaju sił zbrojnych, a jednocześnie talk samo dumni z jego zdolności współdziałania, jak gracz zespołu, ze swymi bratnimi rodzajami sił zbrojnych. Współdziałają one dobrze obecnie i współdziałały ze sobą nadzwyczaj dobrze w przeszłości, jak to wykazała nasza historia wojenna. Jak mogłem się przekonać, rywalizacja pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych w przeważającej mierze dała dobre i zgodne z interesem państwa wyniki. Dyskutowałem o tym często z różnymi przedstawicielami sił zbrojnych i czytałem oświadczenia na ten temat składane w Kongresie przez oficerów; ogólnie biorąc podtrzymują one ten punkt widzenia. Z drugiej strony, w Waszyngtonie odnosi się wrażenie, zwłaszcza z oświadczeń składanych przez osoby cywilne z departamentu obrony, że rywalizacja pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych wymyka się spod kontroli i jest niezwykłe szkodliwa. Bezpośredni wniosek z tego jest taki, że można byłoby dokonać daleko więcej, gdyby nie rywalizacja pomiędzy rodzajami sił zbrojnych i że jedynie wskutek interwencji osób cywilnych zajmujących wyższe stanowiska w departamencie obrony można było osiągnąć jakiś postęp. Jeśli byłoby to prawdą, w takim razie nasze zamorskie połączone dowództwa wojskowe cierpiałyby wskutek utarczek pomiędzy poszczególnymi rodzajami

sił zbrojnych, gdyż brakuje im mitygującej kontroli jakichkolwiek przełożonych cywilnych. Stan faktyczny jednak jest wręcz przeciwny. Nie ma żadnej różnicy, czy na czele jakiegoś dowództwa zamorskiego stoi admirał czy generał. Stanowią one sprawnie pracujące zespoły i jeśli jest tam jakiś nastrój rywalizacji między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, to znajduje ona swe ujście we współzawodnictwie sportowym i coctailowych pogawędkach, a przy tym wiele z tej rywalizacji ma charakter przyjacielski, sprzyjający interesom naszego państwa. Pozostaje jednak bez odpowiedzi pytanie, skąd bierze się w Waszyngtonie gadanina o rywalizacji między rodzajami sił zbrojnych? Po przeanalizowaniu wydaje się, że jest to wygodna rzecz, na którą można zwalić winę za brak właściwych decyzji w sprawach obrony. Mniej więcej w miesiąc po wzburzeniu i krytyce, jakie nastąpiły w ślad za Sputnikiem I, dyskutowałem na temat stanowiska Kongresu z członkiem Grupy Ustawodawczej i Łączności wojsk lądowych (Army Legislative and Liason group). Oznajmił mi on wówczas, że członkowie departamentu obrony powiedzieli w Kongresie, iż to, że nie udało się nam pierwszym wyrzucić satelity, jest wynikiem rywalizacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Było to szokujące i całkowicie z prawdą niezgodne. Do podtrzymania tego zmierzała również późniejsza dyskusja w Kongresie, włącznie z powoływaniem się na szkodliwą rywalizację między rodzajami sił zbrojnych w „pokrzepiających” przemówieniach prezydenta. Z tej właśnie przyczyny postanowiłem w swych wystąpieniach przed Kongresem wyjaśnić tak dalece, jak na to pozwalają okoliczności, fakty dotyczące naszych niepowodzeń w dziedzinie satelitów i pocisków balistycznych. Istnieje jednak jeden aspekt współzawodnictwa między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, który niewątpliwie jest szkodliwy; jest to aspekt, który często zwraca na siebie uwagę publiczną, a jednak poszczególne rodzaje sił zbrojnych mało mogą uczynić w tej sprawie. W zasadzie jest to konkurencja w przemyśle. Przemysł za pomocą przesadnej reklamy i nacisków kuluarowych na Kongres i cywilnych członków departamentu obrony może postawić oficerów sił zbrojnych w trudnej sytuacji. Może on, reklamując przesadnie swe wyroby, przekonać Kongres o słuszności swych twierdzeń, chociaż nawet nie są one słuszne. Jeśli jakiś rodzaj sił zbrojnych zgodzi się z przemysłem, to otrzyma on większy budżet i więcej pieniędzy, które czasami może wydać na rzeczy nie związane bezpośrednio z produktem popieranym przez przemysł. Danemu rodzajowi sił zbrojnych trudno jest oprzeć się podobnym naciskom, gdyż zgadzając się, może on poprawić swoją ogólną pozycję dzięki uzyskaniu większych funduszów. Kwoty pieniężne wydane przez przemysł w skali ogólnokrajowej na reklamę przestarzałych wyrobów żelaznych są poważne, a nacisk, jaki może on wywrzeć przez interwencje kuluarowe, wysuwając kwestie zatrudnienia, wypłaty poborów i wpływu na wyborców, robi wrażenie na Kongresie. Ostatecznie, gdy tego rodzaju siły wejdą w grę przy komitetowym systemie podejmowania decyzji w departamencie obrony, mogą być one bardzo szkodliwe. I oto właśnie w tym stadium przybierają one pozornie postać różnic między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, chociaż w gruncie rzeczy problem ten jest problemem przemysłu, a nie wojska. Dochodzimy tu do sedna tego rodzaju współzawodnictwa, którego wyniki są czasami alarmujące. Jeśli wierzymy w wyższość naszego systemu współzawodnictwa, musimy również wierzyć, że przemysł amerykański odzwierciedla to współzawodnictwo najlepiej, a w takim razie nasze siły zbrojne powinny być ściśle związane z przemysłem amerykańskim. Teoretycznie rzecz biorąc, skoro nasz przemysł dzięki stosowaniu jedynego w swoim rodzaju systemu współzawodnictwa i nieskrępowanej inicjatywy przewyższył pod względem jakości i ilości przemysł kontrolowany przez państwo, to korzyści z tego odniosą nasze siły zbrojne, które mogą liczyć na wyposażenie w najnowocześniejsze i najlepsze zespoły broni. Zresztą, nawet pobieżna analiza dowodzi, że tego rodzaju małżeństwo pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem zdaje się być nie tylko wskazane, lecz absolutnie niezbędne. Doświadczenie jednak wskazuje, że i tu istnieją prawdziwe pułapki, gdyż

przemysł, współzawodnicząc w pogoni za dolarami, będzie nalegał, by jego wyrobów używano długo po tym, gdy się przestarzeją. Interwencjoniści kuluarowi i grupy wywierające nacisk będą używały wszelkich możliwych środków dla spowodowania, by departament obrony inwestował w produkcji ich przestarzałych zespołów broni, jeśli nawet nie leży to w najlepszym interesie kraju i zainteresowanego rodzaju sił zbrojnych. Uzasadniają oni swój punkt widzenia widmem bezrobocia, które może być wywołane przez wycofanie zamówień; wskazują na jego fatalne skutki gospodarcze, wysuwając jako ostateczny argument, że chociaż będziemy przygotowani pod względem wojskowym, możemy z powodzeniem przegrać ze Związkiem Radzieckim na polu ekonomicznym. Potrzeba mądrości Salomona i niemało politycznego hartu ducha, by powziąć decyzje w sprawie tych problemów. Na nieszczęście decyzje te nie zawsze podejmuje się na czas i setki milionów dolarów zostało wydanych i nadal się wydaje na przestarzałe zespoły broni. Równocześnie siły zbrojne są postawione w bardzo trudnej sytuacji z chwilą, gdy zdają sobie sprawę, że odmawia się im zespołów broni nie z powodu ograniczonego budżetu, lecz dlatego, iż nacisk przemysłu sprawia, że podejmuje się decyzje na korzyść zespołów broni, które są już przestarzałe. Tymczasem zaś poprzez cały labirynt posiedzeń komitetowych, dyskusji przemysłowych i sesji Kongresu przewija się stale to, co wydaje się być ostrą rywalizacją pomiędzy rodzajami sił zbrojnych, podczas gdy w większości wypadków jest to w zasadzie rywalizacja w przemyśle. Potwierdza to fragment jednego z jawnych i opublikowanych protokołów przesłuchań przed komisją Kongresu, badającą programy satelitów i pocisków balistycznych, zatytułowany: „Rywalizacja pomiędzy rodzajami sił zbrojnych”85. Składa się nań wymiana zdań pomiędzy pewnym senatorem i świadkiem; przy tym odpowiedź świadka na postawione mu pytanie jest poświęcona całkowicie problemom przemysłu. Rywalizacja między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, którą miałem możność obserwować, nie była szkodliwa; przeciwnie, z punktu widzenia państwa była ona pożyteczna. W Waszyngtonie oficerowie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych współpracują dobrze i przede wszystkim pilnują interesu państwa. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych jest daleko większe niż współzawodnictwo.

C. Organizacja obrony
„Głównym celem organizacji wojskowej jest osiągnięcie rzeczywistej jedności w organizacji obrony we wszystkich głównych kierunkach działalności wojskowej. Jednym z najważniejszych kierunków dla bezpieczeństwa naszego państwa jest strategiczne planowanie i kierowanie...” - ORĘDZIE PREZYDENTA EISENHOWERA DO NARODU STANÓW ZJEDNOCZONYCH 9 styczeń 1958

Jedność celu jest sprawą zasadniczą dla utrzymania się przy życiu. Jednak cel to jedna sprawa, a jego realizacja - druga - przepaść pomiędzy nimi może być rzeczywiście duża. Siły odśrodkowe, które wpływają na podejmowanie decyzji w departamencie obrony, są liczne - interesy przemysłu, naciski

85

Inquiry into the Satellite and Missile Programs, U. S. Senate Hearings, Część I, s. 36.

polityczne, kwalifikacje zawodowe ludzi zasiadających w komitetach lub ich brak, uprzedzenia osobiste i interesy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Wszystko to pracuje przeciwko jedności. Przy tym wszystko to jest i pozostanie na nieokreślony czas w przyszłości częścią naszych procesów planowania. Dlatego też organizacja obrony państwa powinna stawiać przed sobą dwa cele: ograniczyć działanie sił dzielących tak, by czyniły one minimum szkody naszej gotowości obronnej i dostarczyć środków, które pozwoliłyby na dokonanie najlepszej oceny naukowej, przemysłowej i wojskowej przy podejmowaniu decyzji. Żadne najbardziej pomysłowe pociągnięcia organizacyjne nie mogą same przez się rozwiązać problemów naszej obrony. Dla ich rozwiązania potrzebni są ludzie i środki. Działalność najlepszych ludzi jednak, bez względu na środki oddane im do dyspozycji, może być przez złą organizację pokrzyżowana i zniweczona, i ostatecznie nieskuteczna. Wyniki dziesięciu pierwszych lat funkcjonowania urzędu departamentu obrony dostarczają sporo dowodów na poparcie tej tezy. Pewna ilość najinteligentniejszych i najzdolniejszych w życiu publicznym Amerykanów dążyła do zaprowadzenia porządku w labiryncie procedury podejmowania decyzji w departamencie obrony, jednak nigdy im się to nie udało. Pokonała ich właśnie organizacja. Nie kończące się przeciąganie spraw przez piramidę komitetów, mających niestety bardzo często w swym składzie jednostki niezbyt odpowiednie do rozwiązywania rozważanych problemów, charakteryzowało tę organizację w ubiegłej dekadzie. Co więcej pomimo chęci ustanowienia „wyraźnej i nie budzącej zastrzeżeń kontroli cywilnej”86, umundurowani członkowie sił zbrojnych patronowali z dobrym skutkiem rozwojowi i dostarczaniu zespołów broni; natomiast ich przełożeni cywilni, gdyby ich wtajemniczono we wszystkie fakty, ustosunkowaliby się negatywnie do stanowiska zajętego przez oficerów.

Komitet Szefów Sztabów Kontrola cywilna oznacza podejmowanie decyzji przez osoby cywilne. Nie dotyczy to jednak decyzji podejmowanych przez przewodniczącego Komitetu Szefów Sztabów, a następnie zatwierdzanych przez sekretarza obrony. Sekretarz obrony przed podjęciem decyzji szuka możliwie najlepszej rady, na której mógłby się oprzeć, u zawodowych wojskowych. Walter Lippman wyraził to w sposób następujący: Wówczas dochodzimy do prawdziwego zagadnienia. Jak mają być podejmowane te wielkie decyzje? To wszystko jest bardzo piękne, gdy mówi się, że powinny być one podejmowane przez sekretarza obrony. Ale przecież sekretarze przychodzą i odchodzą. Są oni wybierani z punktu widzenia politycznego spośród ludzi znajdujących się w dyspozycji. Są to bankowcy, prawnicy, zawodowi politycy, ludzie z przemysłu samochodowego i mydlarskiego. Jak człowiek, który spędził pierwszych pięćdziesiąt łat swego życia z dala od problemów strategicznych, może wejść do Pentagonu, powiesić swój kapelusz, zasiąść za biurkiem sekretarza stanu i podejmować decyzje, których się od niego oczekuje?87 Odpowiedź daje William R. Kintner w Forging a New Sword. „Obecnie doradcami sekretarza obrony jest wielu jego cywilnych pomocników i przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów. W ZSRR natomiast na szczeblu, na którym zapadają decyzje, są zgrupowani prawdziwi fachowcy w porównaniu do amatorów w Stanach Zjednoczonych”88. Odpowiedź na to wydawałaby się prosta:
86 87

Plan reorganizacyjny prezydenta przedłożony Kongresowi 30 kwietnia 1953 r. New York Herald Tribune, 8 maj 1958 r. 88 William R. Kintner, Forging a New Sword.

sekretarz obrony może uzyskać fachową radę wojskową od Komitetu Szefów Sztabów. Nie taki jest jednak styl pracy Komitetu Szefów Sztabów. Jak długo szef sztabu jest odpowiedzialny za kierownictwo i stan moralny swego rodzaju sił zbrojnych, tak długo nie można oczekiwać od niego, by uczestniczył w decyzjach departamentu obrony, które oddziałują ujemnie na jego rodzaj sił zbrojnych. W ostatecznym wyniku kolegialne stanowisko Komitetu Szefów Sztabów i wyrażone przezeń opinie odzwierciedlają sytuację „dwóch przeciwko jednemu”, która przeważa w tym komitecie. Historia ostatnich dziesięciu lat uwidacznia to w sposób bardzo jasny. W tym czasie w Komitecie Szefów Sztabów mieliśmy kilku wybitnych przewodniczących, zwłaszcza generała Omara Bradleya i generała Nathana Twininga. Cała ich mądrość, uczciwość i wyjątkowe kwalifikacje zawodowe uległy strukturze organizacyjnej, która spowodowała, że znaleźliśmy się na drugim miejscu we współzawodnictwie technicznym ze Związkiem Radzieckim. Słyszałem ostatnio, jak jeden z wybitnych senatorów Stanów Zjednoczonych określił w kilku słowach zło wynikające ze sposobu działania Komitetu Szefów Sztabów. Powiedział on jednemu ze starszych generałów: „Cały kłopot z Komitetem Szefów Sztabów polega na tym, generale, że on po prostu nie pracuje. Jeśli Kongres da wam pięć miliardów dolarów, postanowicie zakupić jeszcze pięć superlotniskowców i jeszcze pięć «skrzydeł» B-52”. Wtrąciłem się, mówiąc: „Nic dla wojsk lądowych?” Senator zaś odparł: „Tak, słusznie. Nic dla wojsk lądowych”. Mówi to samo za siebie zwięźle i trafnie. Oczywiście równie dobrze mogłyby występować wojska lądowe i marynarka wojenna przeciwko lotnictwu lub też lotnictwo i wojska lądowe przeciwko marynarce wojennej. Przewodniczący jednak, w razie dużej różnicy zdań, może działać jako rzecznik Komitetu Szefów Sztabów, przedstawiając problem sekretarzowi obrony. Niezależnie od ustawy lub intencji Kongresu przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów w ramach obecnej organizacji komitetu ma olbrzymi wpływ na rozwój naszych przyszłych zespołów broni. Skupia on daleko większą władzę niż jakikolwiek szef sztabu generalnego w ogóle mógłby mieć. Dla ilustracji podaję, że poprzedni przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów, admirał Radford, był zwolennikiem superlotniskowców. Jest dobrze znane stanowisko, jakie zajmował on w czasie posiedzeń w sprawie samolotów B-36, przeciwstawiając się gwałtownie zwiększeniu lotnictwa strategicznego kosztem programu superlotniskowców. W czasie piastowania przez niego urzędu przewodniczącego Komitetu Szefów Sztabów program superlotniskowców uzyskał środki finansowe nie mające precedensu. Jak zauważył deputowany Cannon w lutym 1958 roku, „Wyprzedziliśmy Rosjan w superlotniskoweach, tomahawkach i nożach skalpowych. Nikt nie kwestionuje naszej przewagi w żadnej z tych trzech kategorii”89. Działalność Komitetu Szefów Sztabów musi być zdecydowanie szokująca dla znawcy spraw wojskowych. Na przykład w jesieni 1954 roku Komitet Szefów Sztabów opublikował dokument, który wyrażał jednomyślną zgodę, między innymi na to, że nie będą stawiane żadne ograniczenia zasięgu dla pocisków balistycznych ziemia-ziemia używanych przez wojska lądowe dla celów taktycznych. Nad dokumentem tym dyskutowano ponad rok, był on dobrze przemyślany i wszystkie rodzaje sił zbrojnych wyraziły zgodę na jego opublikowanie. Było to słuszne i dawało właśnie to nastawienie, jakiego potrzebowały wojska lądowe, gdyż ZSRR intensyfikował wówczas swój program budowy pocisków balistycznych. Ponieważ nasze armie zamorskie przeprowadzały doświadczenia z formacjami taktycznymi w warunkach wojny nuklearnej, zaczęły one zdawać sobie sprawę, że będą potrzebowały pocisków balistycznych o wielkim zasięgu. Równocześnie zaś wszystkie informacje
89

Congressional Record - House, t. 104.

uzyskane przez wywiad wskazywały na to, że armia ZSRR buduje także pociski balistyczne dalekiego zasięgu. Dlatego też nasze wojska lądowe zredukowały swe inne programy badawcze i konstrukcyjne, by, jako sprawę pilną, poprzeć zintensyfikowany program pocisków balistycznych ziemia-ziemia. Od 1951 roku wojska lądowe miały zgodę na pocisk balistyczny o zasięgu około pięciuset mil. Wydawało się, że leży w interesie państwa, by przyśpieszyły one swe programy pocisków balistycznych, a jednocześnie wystąpiła wyraźna konieczność uzasadniona względami taktycznymi, by jak najszybciej wyposażyć wojska lądowe w pociski balistyczne o zasięgu wielu setek mil. W 1956 roku przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów przeciwstawił się temu postulatowi. Pomimo argumentów szefa sztabu wojsk lądowych pozostali szefowie sztabów i przewodniczący zadecydowali, że wojska lądowe nie potrzebują pocisku balistycznego większego zasięgu niż dwieście mil. W tym czasie, a był to okres Suezu, armia ZSRR dysponowała pociskami balistycznymi o zasięgu siedmiuset pięćdziesięciu mil. Tak więc Komitet Szefów Sztabów zmienił swe stanowisko w tak zasadniczej sprawie i to w obliczu udowodnionej potrzeby. Same czynniki ekonomiczne zmuszają do tego, gdyż przybliżony koszt zdatnego do użytku międzykontynentalnego pocisku balistycznego wynosi około 17,5 miliona dolarów, pocisku balistycznego dalekiego zasięgu - 6,4 miliona dolarów, a typ rozważanego pocisku balistycznego średniego zasięgu - 0,5 miliona dolarów. Pocisk balistyczny średniego zasięgu jest nieoceniony w wojnie ograniczonej z powodu swej dużej ruchliwości i szybkiej reakcji na potrzeby taktyczne. Wreszcie, w czasie gdy postanowiono zaniechać jego budowy, żaden inny rodzaj sił zbrojnych nie pośpieszył wypełnić próżni w dziedzinie, w której ZSRR robił szybkie postępy. Problem ten ilustruje jedno z zasadniczych niedociągnięć systemu Komitetu Szefów Sztabów. Szefowie sztabów muszą siedzieć na dwóch stołkach - na jednym jako członkowie Komitetu Szefów Sztabów, a na drugim jako przedstawiciele swych własnych rodzajów sił zbrojnych. Ujmując sprawę szerzej, powinni oni przede wszystkim mieć na względzie interes państwa. Nie można jednak rozdzielić tych dwóch rzeczy. I faktycznie historia wykazuje, że interes określonego rodzaju sił zbrojnych zwykle przeważa, chociaż z pobudek jak najbardziej patriotycznych, cała bowiem przeszłość tych ludzi, ich lojalność i ich obowiązki - wszystko to sugeruje im, że w ten sposób interes państwa jest najlepiej zabezpieczony. Wynika stąd jasno, że obowiązki te muszą być rozdzielone. Jednym z rozwiązań, które powinno zupełnie dobrze funkcjonować, byłoby przydzielenie szefów sztabów do Starszej Wojskowej Grupy Doradczej, po zakończeniu przez nich okresu służby w swym rodzaju sił zbrojnych. W tej grupie występowaliby oni w charakterze doradców sekretarza obrony i spełnialiby rolę podobną do Komitetu Szefów Sztabów. W ten sposób ich doświadczenie oraz cenne rady mogłyby mieć wpływ na problemy naszej obrony narodowej, przy tym sami nie byliby w kolizji z wymogami rodzajów sił zbrojnych, którymi dowodzą. Z chwilą oddzielenia „Komitetu Szefów” od połączonego sztabu, który został stworzony im do pomocy, połączony sztab, liczący ponad dwustu oficerów wszystkich rodzajów sił zbrojnych, mógłby być oddany do dyspozycji i pomocy sekretarzowi obrony. Stałby się on wtedy faktycznie sztabem wojskowym departamentu obrony, pomagając, jako organ podporządkowany, sekretarzowi obrony i pomocnikom sekretarza obrony.

Sztab wojskowy Obecnie istnieje znaczna opozycja przeciwko sztabowi wojskowemu sekretarza obrony. Wspomina się często o okropnościach „pruskiego sztabu generalnego”. Nie jestem pewien, czy wielu ludzi, używających tego określenia, wie, co chce przez to powiedzieć; używa się go jednak tak często, iż nabrało ono już jakiegoś określonego znaczenia. Na przykład omawiając w Krajowym Klubie Prasy

w dniu 10 kwietnia 1958 roku, proponowaną reorganizację departamentu obrony, sekretarz obrony, McElroy, uważał za wskazane zaznaczyć, że „Nie oznacza to montowania sztabu generalnego typu prusko-niemieckiego”. Zapewnienie to zawiera wszystkie nieprzyjemne słowa: „pruski”, „niemiecki” i „sztab generalny”. Członkowie Kongresu zdają się podzielać wstręt, jaki ma do nich sekretarz obrony. Gdy stawałem przed komitetem Vinsona na wiosnę 1958 roku, jeden z członków komitetu zadał mi pytanie, z którego wynikało, że oczywiście nie pragniemy mieć takiego sztabu, jaki miały Niemcy w czasie wojny, którą przegrały. Zaznaczyłem wówczas, że Hitler nie miał sztabu generalnego. Był zdaje się oszołomiony tym stwierdzeniem przez chwilę, jednak szybko przyszedł do siebie. Jego stanowisko podziela wielu ludzi. Niemniej faktem jest, że w ostatnich dwóch wojnach światowych Niemcy nie miały „niemieckiego” sztabu generalnego. W pierwszej wojnie światowej niemieckie wojska lądowe i marynarka wojenna były całkowicie niezależne i nie było żadnego sztabu do koordynowania ich wysiłków. W drugiej wojnie światowej fiasko blitzkriegu niemieckiego przypisywano brakowi koordynacji wysiłków wojsk lądowych i marynarki wojennej90. Na początku drugiej wojny światowej Hitler sprawował dowództwo nad trzema całkowicie niezależnymi rodzajami sił zbrojnych, których działalność nie była przez nikogo koordynowana - nad wojskami lądowymi (Reichswehr), marynarką wojenną (Reichsmarine) i lotnictwem (Luftwaffe) - za pomocą małego sztabu osobistego. Sztab ten, noszący miano Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht), był znany ogólnie jako OKW. W każdym razie OKW nigdy nie funkcjonowało jako zunifikowany sztab generalny koordynujący działalność wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych. Chociaż był on złożony z oficerów wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa, jednak do tego małego osobistego sztabu dyktatora niemieckiego wybierano ludzi nie z punktu widzenia wiedzy wojskowej, lecz z punktu widzenia ich lojalności w stosunku do Hitlera i partii nazistowskiej. Historia dowodzi wyraźnie, że zarówno w czasie pierwszej wojny światowej, jak i w drugiej wojnie światowej w Niemczech nie usiłowano zapewnić jednolitej kontroli sztabowej nad trzema rodzajami sił zbrojnych. Wszelka koordynacja wysiłku osiągnięta pomiędzy rodzajami sił zbrojnych była dziełem inicjatywy pojedynczych oficerów niemieckich. Jedno z najbardziej wymownych oskarżeń pod adresem tego braku koordynacji za pomocą jakiegoś organu zunifikowanej kontroli centralnej znajdujemy w wypowiedzi generała armii niemieckiej Bobo Zimmermanna: Wygląda to na ironię, że Eisenhower, sługa wielkich demokracji, został obdarzony pełnią władzy dowódczej nad wojskami składającymi się ze wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych. U nas, w warunkach dyktatury, gdzie jedność dowodzenia mogłaby być uważana za rzecz naturalną, każdy rodzaj sił zbrojnych toczył swą własną wojnę indywidualnie. Ani Rundstedtowi, ani Rommelowi, chociaż czynili próby utworzenia jednolitego dowództwa, nie udało się zmienić tego stanu rzeczy. Rezultat był taki, że niemieckie wojska lądowe walczyły w pojedynkę ze wszystkimi siłami zbrojnymi Aliantów91. Pamiętniki niemieckich dowódców z drugiej wojny światowej są pełne skarg na brak koordynacji wysiłków wojskowych. Fakt, że niewłaściwe zrozumienie potęgi morskiej uwidoczniło się na najwyższym szczeblu, na którym zapadały niemieckie decyzje wojskowe, nie może być w żadnym razie użyty jako zarzut przeciwko scentralizowanej władzy wojskowej. Wręcz: przeciwnie, tego rodzaju dowód braku właściwej wszechstronnej oceny militarnej świadczy jasno, że podobnie jak inne braki w koordynacji wojskowej, było to spowodowane brakiem jednego sztabu niemieckiego,

90 91

Friedrich Ruge, Der Seekrieg: The German Navy’s Story, 1939- 1945, U. S. Naval Institute, 1957, s. 22-24. Seymour Freidin i William Richardson, The Fatal Decisions, wyd. Sloane, 1956, s. 238.

gdzie wszystkie aspekty wszystkich problemów wojskowych mogłyby być rozważone w sposób logiczny i dokładny. Armia niemiecka, oczywiście, miała sztab, który można porównać do sztabu armii amerykańskiej. Tak samo jednak, jak w wypadku Stanów Zjednoczonych, sztab ten był jedynie sztabem wojsk lądowych i ani w pierwszej wojnie światowej, ani w drugiej nie miał on żadnych uprawnień do ogólnego koordynowania działalności wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ani historia, ani logika nie dają podstaw, by przypuszczać, że sztab wojskowy, złożony z obywateli amerykańskich noszących uniformy różnych rodzajów sił zbrojnych, miałby jakieś złowieszcze cele lub był mniej podatny na kontrolę cywilną, aniżeli był nim sztab generalny wojsk lądowych przez z górą pięćdziesiąt lat. Reasumując, Niemcy nie przegrały obydwu wojen z powodu dobrze zorganizowanego i sprawnie działającego systemu sztabu, jakim jest sztab generalny, gdyż tego rodzaju sztab my mieliśmy. Przegrały je one, m. in., z tej przyczyny, że właśnie takiego sztabu im brakło. Z drugiej strony system sztabowy wytworzony w Stanach Zjednoczonych, o ile mi wiadomo, jest daleko sprawniejszy od wszystkiego, co zostało stworzone przez jakiekolwiek państwo w całej historii wojskowości. Kierując sprawami wojskowymi, przyniósł on zwycięstwo naszemu orężowi w odległych zakątkach świata. Amerykańskiemu systemowi sztabowemu w drugiej wojnie światowej Winston Churchill poświęcił następujące słowa: Stworzenie wielkich armii jest jedną rzeczą; prowadzenie ich i kierowanie nimi - drugą. Pozostaje zagadką, jak dotąd niewyjaśnioną, w jaki sposób bardzo małe sztaby, utrzymywane przez Stany Zjednoczone w latach pokoju, były w stanie nie tylko zorganizować jednostki wojsk lądowych i lotnictwa, lecz także znaleźć dowódców i wielkie sztaby zdolne do kierowania olbrzymimi masami i przesuwania ich szybciej i dalej niż czyniono to kiedykolwiek przedtem na wojnie92. Dobra organizacja sztabu istnieje obecnie u admirała Stumpa na Oceanie Spokojnym i u generała Norstada w Europie. Dobry sztab może dostarczyć dobrej fachowej rady dowódcy i oddać mu oraz państwu dobre usługi. Tego rodzaju sztabu nie ma obecnie w departamencie obrony.

Tendencje techniczne i zmiany w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych Przed rozważeniem ogólnej koncepcji organizacyjnej, mającej zaspokoić nasze przyszłe potrzeby wojskowe, dobrze będzie zbadać narzędzia, którymi będziemy dysponowali. Zastanówmy się więc nad formą, jaką mogą przybrać poszczególne rodzaje naszych sił zbrojnych do 1965 roku. Zmiana z pewnością jest nieunikniona, być może będzie to nawet zmiana drastyczna, jeśli obecne tendencje techniczne utrzymają się nadal. Broń nuklearna stanie się konwencjonalną siłą ogniową zarówno w siłach zbrojnych NATO, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, jak w siłach zbrojnych ZSRR i innych państw z nim sprzymierzonych. Stanowi ona już obecnie broń konwencjonalną, oczywiście w siłach zbrojnych tego rodzaju, co lotnictwo strategiczne Stanów Zjednoczonych i lotnictwo bombowe dalekiego zasięgu ZSRR. Mówiąc, że stanie się ona bronią konwencjonalną, mam na myśli to, że znajdzie się ona w rękach wszystkich organizacji wojskowych do najmniejszych jednostek piechoty włącznie.

92

Winston Churchill, The Hinge of Fate, s. 387. 224

Stany Zjednoczone i ZSRR będą dysponowały dużymi zapasami różnorodnej broni termonuklearnej o wielkiej sile. Ważniejsze jednak od niej będą zapasy małej, o sprecyzowanej sile broni nadającej się do użytku taktycznego. Jej ilość, wielkość i właściwości będą decydujące dla wyniku wszystkich przyszłych wojen ograniczonych. Broń nuklearna stanie się bronią konwencjonalną z wielu względów; między innymi ze względu na koszt, skuteczność przeciwko broni przeciwnika i łatwość manipulacji (opakowania, transportu, montażu, przeładunku itd.). W 1965 roku koszt broni nuklearnej będzie daleko mniejszy od dzisiejszej broni opartej na materiałach wybuchowych, mającej tę samą wydajność i skuteczność. Dzięki użyciu broni nuklearnej, transportowanej powietrzem do rejonu walk, oszczędzi się wiele milionów dolarów wydawanych obecnie na produkcję i manipulację pociskami i bombami opartymi na materiałach wybuchowych. Nie chcę przez to powiedzieć, że cała amunicja oparta na materiałach wybuchowych będzie zastąpiona amunicją nuklearną - jest jeszcze daleko do tego. Wiele mniejszych celów taktycznych będzie wymagało amunicji opartej na materiałach wybuchowych, ale wielkie zgrupowania artylerii na przykład zostaną zastąpione przez broń atomową. Bezpośrednią konsekwencją zastosowania broni nuklearnej będzie obustronne szerokie rozproszenie celów w każdym starciu taktycznym. Stąd też dla uzyskania sukcesu taktycznego będzie potrzebna broń o daleko większym promieniu skuteczności. Broń nuklearna zadośćuczyni tym wymogom. Z technicznego punktu widzenia jedynie broń nuklearna, czy to wyrzucona z samolotu z załogą, czy z satelity, czy też jako pocisk balistyczny, zapewni obronę przed nadlatującymi pociskami z nuklearnymi głowicami bojowymi. Celem tego rodzaju obrony musi być całkowite zniszczenie nadlatującej broni i jej środka transportu. Może to uczynić broń nuklearna. I wreszcie, chociaż problem ten jest raczej złożony w sensie technicznym, manipulacja bronią nuklearną jest daleko prostsza niż manipulacja wielką masą amunicji opartej na materiale wybuchowym w ubiegłych wojnach. Taktyczna broń nuklearna będzie używana przez pojedynczych ludzi w obronie, na przykład, przeciwko zgrupowaniom czołgów. W tym wypadku będzie to broń ręczna. Będzie ona wystrzeliwana z pojazdów gąsienicowych i „powietrznych jeepów”, używanych w formacjach „kawalerii powietrznej”. W walce w powietrzu zostanie ona użyta w pociskach balistycznych powietrze-ziemia i w pociskach balistycznych powietrze-powietrze. W 1965 roku będzie możliwe umieszczenie broni atomowej na pokładzie satelitów do użytku zarówno ofensywnego, jak i obronnego. Wreszcie broń nuklearna znajdzie zastosowanie w wojnie podwodnej, zarówno w pociskach balistycznych wyrzucanych z powietrza przeciwko nieprzyjacielskim okrętom podwodnym, jak i w pociskach balistycznych wyrzucanych przez okręty podwodne oraz w pociskach balistycznych ziemia-morze przeciwko okrętom podwodnym. Tę ewolucję w dziedzinie siły ogniowej będzie uzupełniała ewolucja w dziedzinie ruchliwości. W 1965 roku użycie pocisków balistycznych i olbrzymich transportowców odrzutowych powinno mieć decydujący wpływ na wszystkie operacje taktyczne. Do tego czasu w powszechnym użyciu powinny być wielkie ilości transportowców odrzutowych, a także powinien rozwijać się już transport bardzo pilnych ładunków przy użyciu pocisków balistycznych. Również przerzucanie wysoce wyspecjalizowanych sił wojskowych będzie z reguły dokonywane drogą powietrzną. Wszystkie pociski balistyczne i materiał rozszczepialny używane na obszarach zamorskich będą transportowane drogą powietrzną. Transport powietrzny pocisków balistycznych i materiału rozszczepialnego jest nie tylko pożądany ze względów taktycznych, lecz także konieczny ze względów administracyjnych. Chodzi mianowicie o to, że pociski balistyczne w 1965 roku będą się bardzo szybko starzały. Nie będzie można dostarczać pocisków balistycznych w taki sam sposób, jak dostarczaliśmy w przeszłości samoloty z załogą i samochody ciężarowe, to jest jako ładunków, które mogły być długie miesiące w drodze. Technika stanie się tak dynamiczna, że będą musiały być robione nieustanne zmiany

i modyfikacje i w tych warunkach pociski balistyczne nie będą mogły być długie miesiące w transporcie. Co więcej, nie ulega wątpliwości, że przez nieokreślony czas w przyszłości ciągle jeszcze będziemy mieli niedostateczną ilość pewnych typów pocisków balistycznych. To samo dotyczy ich nuklearnych głowic bojowych. Dlatego też nie powinniśmy już myśleć kategoriami olbrzymich zapasów amunicji nuklearnej rozrzuconych po całym świecie, podobnie jak myśleliśmy o stosach kul armatnich w wojnie domowej i akrach zajętych przez stosy amunicji 105 mm i bomb w drugiej wojnie światowej. Nie będzie takiej ilości amunicji nuklearnej lub pocisków balistycznych, by można było pozwolić sobie na tego rodzaju marnowanie jej w składach. Zarówno nuklearna głowica bojowa, jak pocisk balistyczny będą zbyt wrażliwe na psucie się, by można było pozwolić na długotrwałe trzymanie ich na składzie. Dlatego też w celu zaspokojenia potrzeb świata zachodniego w erze nuklearnej i pocisków balistycznych jest absolutnie niezbędne, by jedne i drugie były zawsze transportowane powietrzem. Sugeruje to potrzebę pewnej ilości specjalnych typów samolotów przystosowanych do tego szczególnego celu. Daleko mniej egzotyczne od transportowców odrzutowych, lecz być może ważniejsze dla osiągnięcia zwycięstwa w walkach taktycznych, będą małe pojazdy powietrzne sił lądowych i to zarówno wojsk lądowych, jak korpusu piechoty morskiej. Cały szereg udoskonaleń w pojazdach powietrznych sprawia, że obecnie jest zupełnie jasne, iż ruchliwość powietrzna da doborowym częściom naszych sił lądowych olbrzymią przewagę nad przeciwnikiem pod warunkiem, że zagadnienie to będzie należycie docenione i właściwie wykorzystane. Podobne zmiany zajdą w ruchliwości morskiej. Wybitny autorytet amerykański w sprawach okrętów podwodnych, wiceadmirał C. B. Monsen, w ostatnim numerze czasopisma „Look” napisał: Nie jest odległy dzień, gdy okręty podwodne będą płynęły prawie zupełnie cicho z szybkością sześćdziesięciu lub więcej węzłów i to na wielkich głębokościach, co było nie do pomyślenia dziesięć lat temu. Jak długo trzeba czekać, zanim stanie się to realne? Z pewnością nie dłużej - a wydaje mi się, że -krócej - niż czas, jakiego potrzebowaliśmy, by przejść od myśliwca typu „Mustang” o szybkości 450 mil na godzinę w drugiej wojnie światowej do pocisków balistycznych przebywających przestrzeń 5000 mil w ciągu 30 minut93. Morskie okręty wojenne i towarzyszące im wszystkie elementy bojowe - zaopatrzenie i inne ładunki, pociski balistyczne i jednostki korpusu piechoty morskiej - będą miały daleko większą ruchliwość, niż miały ją w przeszłości. Ulepszenia w zakresie siły ognia i ruchliwości miałyby małą wartość bojową, gdybyśmy nie byli w stanie dokonać podobnych ulepszeń w naszych środkach pozwalających na zapanowanie nad nimi. Musimy być wcześniej uprzedzeni, mieć dokładniejsze dane o celach znajdujących się na daleko większych odległościach i móc reagować w minimalnym czasie. Wydaje się, że jest to osiągalne. Za pomocą zdalnie kierowanych samolotów bez załogi będzie można dostarczyć „oczu” naszym bojowym jednostkom pocisków balistycznych. Satelita jest najbardziej interesującym i być może najbardziej obiecującym pojazdem rozpoznawczym. Formacje bojowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych zostaną wyposażone w bojowe jednostki obserwacyjne, mające różnego typu użytkowe samoloty zdalnie kierowane bez załogi, które staną się absolutnie niezbędne w walce w erze przestrzeni międzyplanetarnej i pocisków balistycznych. Tego rodzaju samoloty powinny być dostosowane zarówno do wojny podwodnej, jak i do wojny lądowej. Tak więc mogłyby one prowadzić rozpoznanie możliwych miejsc rozmieszczenia pocisków balistycznych i innego rodzaju celów taktycznych dla okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne. Ale sama tylko
93

Look, 13 maja 1958 r.

obserwacja za pomocą zdalnie kierowanych samolotów bez załogi będzie daleka od zaspokojenia naszych potrzeb bojowych. Potrzebny jest jeszcze szybko działający system przeliczający dane przez nie uzyskane. Czas na reakcję będzie tak krótki, że potrzebne będą przeliczniki do określenia miejsca celu i czasu otwarcia ognia oraz do przekazania do broni sygnałów do startu i rozpoczęcia ognia. Będzie to szczególnie konieczne w obronie przed pociskami balistycznymi, w której problemy analizy, oceny i określenia czasu rozpoczęcia ognia przekraczają znacznie możliwości człowieka, gdyż muszą być rozwiązane w niewielu minutach lub sekundach. Wszystkie urządzenia łączności, o których pokrótce już wyżej wspomniałem mimochodem, powiedzą nam, gdzie będzie znajdował się cel i gdzie jest nasza własna broń, a w pewnych wypadkach rozwiążą także równanie - to znaczy powiedzą broni, kiedy ma wystrzelić. Wojna nuklearna wysunie dodatkowy problem. Jeśli będzie używana broń wybuchająca na powierzchni ziemi, mogą wystąpić poważne opady pyłu radioaktywnego. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie rodzaje broni taktycznej, które są obecnie przedmiotem rozważań, mają wybuchać w powietrzu zarówno ze względu na większą skuteczność, jak i ochronę własną przed pyłem radioaktywnym. Może jednak pewna ilość wybuchów nastąpić bądź przypadkowo, bądź też celowo na powierzchni ziemi. Tak więc w taktycznej walce nuklearnej będzie konieczne, by dowódca taktyczny dysponował we właściwym czasie dokładnymi i zrozumiałymi informacjami, dotyczącymi charakteru opadu pyłu radioaktywnego. Do 1965 roku dokładne dane dotyczące opadów pyłu radioaktywnego, podane we właściwej formie, powinny znaleźć się w dyspozycji zarówno dowódców taktycznych, jak i tych, którzy są odpowiedzialni za obronę kraju. Z przewidywaniami dotyczącymi opadów pyłu radioaktywnego ściśle związane są dane meteorologiczne. W 1965 r. możliwości oddziaływania na pogodę, nawet w stopniu ograniczonym, mogą mieć poważny wpływ na działania bojowe. Dlatego też dokładne dane meteorologiczne muszą być w dyspozycji tych, którzy odpowiadają za decyzje bojowe, gdyż pogoda może stać się bronią taktyczną. Instytucje wojskowe nigdy nie przeceniały tendencji technicznych i ich wpływu na przyszłą organizację wojskową. Wręcz przeciwnie; normalnym było niedocenianie zmian, jakie mogą nastąpić. Sporo przemawia za tym, by tak było. Z samej swej natury organizacje wojskowe muszą być konserwatywne. Muszą one bowiem przygotować się do wygrania wojny dzisiaj za pomocą środków, jakie mają pod ręką. Nawet gdy otrzymają więcej środków, niż może być potrzeba do zwycięstwa w walce, organizacje te mają skłonność do przeinwestowania we współczesnej broni dla zabezpieczenia się przed klęską. Wojny zwykle nie są częste i sposób myślenia oficerów młodszej generacji jest niebezpiecznie skażony przez weteranów wojen ubiegłych. Wskutek tego często przygotowują się oni gorączkowo, by móc lepiej prowadzić ostatnią wojnę. Stan taki mógł być tolerowany w przeszłości, gdyż czas pomiędzy rozpoczęciem się działań wojennych i ostatecznym rozstrzygnięciem był wystarczający, by umożliwić państwu zmianę swej organizacji wojskowej i jej sposobu myślenia oraz wyprodukować nową broń odpowiednio do nowych koncepcji. Także technika zmieniała się powoli. Falisty, łagodny charakter przechodzenia przewagi od natarcia do obrony, który charakteryzował wojnę w ciągu całej historii, wykazuje aż do obecnego stulecia rozpiętość kilkuset lat pomiędzy punktami szczytowymi siły zaczepnej. Obecnie te punkty szczytowe są oddalone od siebie w czasie zaledwie o kilka lat. Setki lat upłynęło od chwili, gdy proch strzelniczy został użyty po raz pierwszy w Europie do chwili zastosowania go w broni maszynowej w bitwach na wyczerpanie pierwszej wojny światowej. Ale zaledwie ułamek tego czasu upłynął od wynalezienia i udoskonalenia silnika spalinowego do szybko przebiegającego blitzkriegu, który w 1940 roku doprowadził wolny świat na skraj klęski. Obecnie czas przemiany jest tylko ułamkiem tego ułamka. Niemniej, choćby był bardzo krótki, jest to czas, w którym niezrozumienie lub zrozumienie pocisków balistycznych i związanej z nimi ruchliwości nuklearnej siły ognia może zadecydować o klęsce lub

zapewnić egzystencję wolnemu ludowi. Wiele zmian musi nastąpić w naszych organizacjach wojskowych, by przystosować je do gwałtownej przemiany. Zmiany te muszą być dokonane. Nie wolno nam jednak pozwolić na zahipnotyzowanie się do tego stopnia cudami jutrzejszej techniki, byśmy zużyli gros naszego czasu, wysiłku i środków na usiłowanie dostosowywania do nich naszej organizacji wojskowej. Musimy mieć natomiast wyobraźnię i dar przewidywania potrzeb wojskowych nieodzownych dla naszej samoobrony w przyszłości, a następnie wysunąć żądania wobec techniki, by im zadośćuczyniła. Myślę, że jest ważne, byśmy zrozumieli, co powinno mieć pierwszeństwo. Zbadajmy teraz niektóre poważniejsze zmiany w samych rodzajach sił zbrojnych. Stanowią bowiem one narzędzia, za pomocą których rozstrzygane będą taktyczne bitwy przyszłości. Podstawową jednostką bojową wojsk lądowych jest dywizja. Jest to najmniejsza jednostka, łącząca w sobie administrację ze wszystkimi elementami walczącymi i dzięki temu może, teoretycznie, prowadzić samodzielną akcję. Została ona pomyślana tak, że ma wszystkie służby niezbędne do zaopatrywania jej elementów walczących co najmniej w ciągu kilku dni. W swej pierwotnej formie struktura dywizji została oparta na ruchliwości konnej. Wielu ludzi, służących jeszcze w wojsku, pamięta wozy wiozące żywność, amunicję i bagaże pułku piechoty, za którymi ciągnęły długie dywizyjne kolumny taborów, złożonych również z wozów o zaprzęgu konnym. Ogólnie biorąc, silnik samochodowy zmienił strukturę wewnętrzną dywizji z czwórkowej na trójkową, lecz nie zmienił faktu, że pozostała ona nadal samowystarczalną jednostką administracyjną. W wyniku tego stanu rzeczy, w czasie drugiej wojny światowej i w czasie wojny w Korei dywizja została obciążona taborami złożonymi z samochodów ciężarowych oraz wielkim tonażem zaopatrzenia. Mogło to być tolerowane do chwili pojawienia się taktycznej broni nuklearnej. W erze nuklearnej dywizja nie może istnieć nadal w swej obecnej formie jako jednostka administracyjna. Zaopatrzenie będzie musiało być przesunięte daleko w tył i wyłączone z zakresu obowiązków dywizji. Jednostki bojowe znajdujące się w ramach dywizji muszą być zreorganizowane, by umożliwić dywizji egzystencję w warunkach uderzenia bronią atomową i pozwolić jej na skuteczną kontrakcję w taktycznej walce nuklearnej. Tendencja do przeprowadzenia tych zmian była widoczna już od kilku lat i wyraziła się w stworzeniu grup bojowych i związków bojowych w miejsce, ogólnie mówiąc, wzmocnionych batalionów i wzmocnionych pułków. Tendencja ta będzie utrzymywała się nadal. Określenie „dywizja” powinno być zachowane. Następna wyższa jednostka organizacyjna jednak powinna łączyć administrację z jednostkami walczącymi. Powinna być ona nazwana „taktycznym związkiem bojowym”. Wyeliminowałaby ona stary korpus. Następnym wyższym związkiem byłaby armia. Ostatnio wojska lądowe przyjęły dywizję nazwaną „Pentomic”94, w której stan ludzi został zredukowany z około siedemnastu tysięcy do trzynastu tysięcy. Dywizja pentomiczna nie ma jednak siły ognia pocisków balistycznych i odpowiedniego rozpoznania, zarówno „kawalerii powietrznej”, jak zdalnie kierowanych samolotów bez załogi. Powinno się jej to dodać, natomiast więcej jej personelu administracyjnego należy przesunąć znacznie do tyłu. Wszystkie dywizje wojsk lądowych, z wyjątkiem przeznaczonych do zadań bardzo specjalnych, takich jak walka w górach i walka w dżungli, oraz dywizje „kawalerii powietrznej” przeznaczone do rozpoznania, osłony i wykorzystania powodzenia, powinny być dywizjami pancernymi. „Liniowy” skład osobowy, mający prowadzić długotrwałą walkę, powinien być zaopatrzony w ochronę, jaką daje pancerz, który umożliwi mu działanie w warunkach wojny nuklearnej daleko skuteczniejsze niż w ramach dywizji typu obecnego. Dywizja powietrzno-desantowa powstała podczas drugiej wojny światowej w wyniku bojowej potrzeby superruchliwych sił i znajdujących się w dyspozycji środków cywilnego transportu
94

Pentomic - nowo utworzone słowo, oznaczające „złożony z pięciu grup bojowych i wyposażony w broń atomową” (przyp. tłum.).

powietrznego, pozwalających na uzyskanie tej ruchliwości. Mimo skuteczności w walce, po przeanalizowaniu jej sprawność funkcjonalna pozostawia wiele do życzenia. Obecnie, gdy przeciwnik dysponuje dużą ilością pocisków balistycznych ziemia-powietrze, dywizja powietrzno-desantowa nie może już prowadzić operacji powietrzno-desantowych wykonywanych podczas drugiej wojny światowej i wojny koreańskiej. Tak szybko więc, jak tylko będzie można to uczynić, wojska lądowe muszą przekształcić dywizje powietrzno-desantowe w dywizje „kawalerii powietrznej”. Możliwości spadochronowe tej dywizji powinny być zachowane, zapewni to bowiem giętkość bojową i administracyjną. Przy zachowaniu tych możliwości będzie można dostarczać dywizje powietrznodesantowe do strefy walki bez potrzeby lądowania na długich pasach startowych. Wojska lądowe utworzyły ostatnio przeznaczone do wsparcia formacje pocisków balistycznych. Kierunek ten należy utrzymać i w 1965 roku powinny już istnieć dywizje pocisków balistycznych. Dywizje pocisków balistycznych miałyby w swym składzie własne zdalnie kierowane samoloty bez załogi do obserwacji celów, „kawalerię pancerną” lub „powietrzną” do osłony na ziemi, pociski balistyczne ziemia-powietrze do obrony powietrznej oraz swe własne pociski balistyczne ziemiaziemia. Koncepcja ta przewidywałaby zgrupowanie dla celów taktycznych bardzo ruchliwych pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, wyrzucanych z odległości setek mil poza naszymi własnymi siłami. Muszą one nadawać się do szybkiego przerzucenia powietrzem z jednego kontynentu na drugi w charakterze wzmocnienia. Pociski te powinny być użyte do obrony obszarów lądowych przed atakiem okrętów podwodnych i wyrzucanych z nich pocisków balistycznych przy ścisłym współdziałaniu z naszymi własnymi siłami morskimi. Broń nuklearna ziemia-powietrze powinna znajdować się w dyspozycji w ilości wystarczającej na zapewnienie takiego stopnia niezależności operacji na lądzie, jakiego wymagają jednostki naszych wojsk lądowych i korpusu piechoty morskiej. Jest to obecnie możliwe w walce z nieprzyjacielem wyposażonym w samoloty z załogą. Będzie to jednak daleko trudniejsze w walce z przeciwnikiem wyposażonym w pociski balistyczne ziemia-ziemia. Potrzebne będą, zwłaszcza w granicach Stanów Zjednoczonych, zespoły pocisków balistycznych przeciwko pociskom balistycznym do zwalczania międzykontynentalnych pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, jak również pociski balistyczne do zwalczania pocisków balistycznych mniejszego zasięgu, które mogą być użyte przeciwko naszym siłom rozwiniętym w życiowo ważnych rejonach zamorskich. Do 1965 roku powinny być gotowe obydwa typy tych pocisków balistycznych, chociaż będą one jeszcze w dalszym ciągu wymagały znacznych ulepszeń. W 1965 roku zagrożenie operacji lądowych ze strony przestrzeni międzyplanetarnej będzie już dość poważne. Do tego czasu prawdopodobnie dysponować już będziemy wystarczającymi środkami obrony biernej. Gdy zwiększą się jednak możliwości prowadzenia walki przez człowieka w przestrzeni międzyplanetarnej, wówczas problem obrony przed atakami i rozpoznaniem z przestrzeni międzyplanetarnej stanie się poważny i groźny. Musimy więc mieć w dyspozycji satelitę do przechwytywania satelity. W marynarce wojennej obecna tendencja przechodzenia od okrętów nawodnych do okrętów podwodnych będzie trwała nadal. Do 1965 roku nasze możliwości w zakresie okręt podwodny pocisk balistyczny powinny stale wzrastać. Lotniskowce i okręty nawodne, jakie mamy, powinny być całkowicie wyposażone w pociski balistyczne, zdalnie kierowane samoloty bez załogi i szturmowe powietrzne pojazdy desantowe. Ich wartość jednak będzie się szybko zmniejszała wraz ze zwiększaniem się liczby radzieckich okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne. Jednym z najbardziej interesujących problemów organizacyjnych jest problem korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że obecnie wykazuje on schizofreniczne tendencje nie wiedząc, czy przyjąć w pełni organizację typu „kawalerii powietrznej”, czy też zatrzymać ciężkie wyposażenie do długotrwałej walki. Uważam, że tendencja zmierzająca do nadania korpusowi

piechoty morskiej charakteru „kawalerii powietrznej” da mu w 1965 roku bardzo istotne możliwości rozciągnięcia operacji morskich na ląd zgodnie z jego rolą i jego najlepszymi tradycjami bojowymi. W 1965 roku główne jednostki walczące korpusu piechoty morskiej powinny być przerzucane również okrętami podwodnymi. Będą one miały możność wyjścia na powierzchnię w pobliżu obszarów docelowych i rozpoczęcia natarcia drogą powietrzną. Większa część korpusu piechoty morskiej, zwłaszcza zaś w akcjach typu ograniczonego, będzie działała w dalszym ciągu ze statków nawodnych w swój tradycyjny sposób amfibijny. W 1965 roku jednak ogólna tendencja przejścia na okręty podwodne stanie się dominującą. Lotnictwo w tej dekadzie stoi w obliczu zastanawiających i fascynujących problemów. Jego siły uderzeniowe dalekiego zasięgu zostaną wyposażone w międzykontynentalny pocisk balistyczny wyrzucany z urządzeń stałych. Do 1965 roku jednak stanie się oczywiste, że odpowiednie donośności można będzie osiągnąć pociskami balistycznymi znacznie mniejszych rozmiarów. W tym czasie lotnictwo będzie przechodziło na ruchliwe międzykontynentalne pociski balistyczne lub też będzie planowało tego rodzaju wymianę. Dysponując na przykład rozwiniętą siecią kolejową, jaką mamy na obszarach Gór Skalistych, oraz labiryntem tuneli i głębokich kanionów w całym tym rejonie powinniśmy być w stanie zbudować bardzo skuteczny i stosunkowo niewrażliwy zespół międzykontynentalnego pocisku balistycznego, umożliwiający wyrzucanie go z platform kolejowych. Przesuwając te pociski z ukryć w tunelach na stanowiska startowe, można byłoby je wyrzucać z minimalnym prawdopodobieństwem ich wykrycia. Głowice bojowe i paliwo mogą być zmagazynowane uprzednio w najbardziej prawdopodobnych rejonach stanowisk startowych i cały zespół może być w pełni ruchliwy. Pociski balistyczne o mniejszym zasięgu, IRBM, by miały wartość w walce, powinny być całkowicie ruchliwe. Wszystkie pociski balistyczne rozwinięte na obszarach zamorskich powinny być obsługiwane przez powietrzny system zaopatrzenia, zupełnie tak samo, jak w minionych wojnach obsługiwaliśmy nasze siły walczące za pomocą odpowiedniego systemu morskiego. Oznacza to potrzebę wielu bardzo wyspecjalizowanych typów samolotów - na przykład, samolotu, w którym można byłoby przeprowadzać manipulacje przy pociskach balistycznych i głowicach bojowych w czasie transportu ich do rejonów użycia; samolotu takiej wielkości, kształtu i nośności, by umożliwił nam szybkie przerzucanie „straży ogniowych” do dowolnego punktu na obszarach zamorskich; samolotu specjalnie wyekwipowanego do ewakuacji rannych i w pewnej mierze do zabiegów chirurgicznych w czasie drogi; oraz samolotów przystosowanych do zaspokojenia wielu innych potrzeb bojowych. Będą to zarówno samoloty wyrzucające pociski balistyczne powietrze-ziemia, jak samoloty dalekiego rozpoznania (wczesnego ostrzeżenia). Wydaje się, że powinny być stworzone specjalne jednostki z określonego typu pojazdami powietrznymi, które mogłyby łączyć wiele spośród tych funkcji. Tendencja ta istnieje obecnie i do 1965 roku powinniśmy mieć „skrzydła” obsługujące pociski balistyczne, „skrzydła” wsparcia bojowego, wchodzące w skład naszych sił uderzeniowych dalekiego i bliskiego zasięgu, oraz „skrzydła” ewakuacji rannych. Do 1965 roku lotnictwo nasze umieści na orbicie pojazdy z ludźmi i będzie nabierało zdolności do prowadzenia działań bojowych w przestrzeni międzyplanetarnej. W tym czasie powinna znaleźć się już na orbicie stacja międzyplanetarna z załogą, a plany badań międzyplanetarnych powinny już być w trakcie realizacji. Z tego, co powiedzieliśmy poprzednio, powinno być zupełnie oczywiste, że, gdy każdy rodzaj sił zbrojnych będzie specjalizował się w dalszym ciągu w typie walki, jaka może być prowadzona w jego własnym środowisku, możliwości wszystkich rodzajów sił zbrojnych będą się częściowo pokrywały. Dlatego też ich organizacja na jednym teatrze operacyjnym powinna tworzyć jedną całość. Rozpatrzmy pokrótce kilka z możliwych teatrów operacyjnych.

Opisując właściwości wojskowe głównych rejonów geograficznych ziemi z punktu widzenia walki w połowie lat sześćdziesiątych, zamierzam jedynie rzucić pewne myśli. Nie ma żadnych planów przewidujących zorganizowanie tych rejonów w sposób tutaj przedstawiony, nie ma też obecnie, o ile mi wiadomo, żadnej tego rodzaju intencji. Zdaję sobie sprawę, że ktoś złośliwy mógłby znaleźć w tych myślach podstawę do oskarżeń o agresywne zamiary, mogę go jednak zapewnić, że tak nie jest. Faktycznie, jeśli wolny świat ma utrzymać się przy życiu, musi on przewidywać wydarzenia dnia jutrzejszego i pomyśleć trochę o tym, co może się zdarzyć, jeśli będzie zmuszony walczyć o swoją egzystencję. Musi on uważać ziemię za taktyczną całość, a jej części za teatry działań. Po czym powinien przynajmniej pomyśleć o tym, jakie środki musi przedsięwziąć w celu samoobrony. Jeśli czyniąc to wystawia się na oskarżenie o zamiar agresywny, to jest to ryzyko, którego podjęcia wymaga elementarny interes własny.

Europa - Afryka Europa i Afryka stanowią część tego samego taktycznego teatru działań. Faktycznie Afryka stanowi pozycję kluczową, jeśli idzie o obronę Europy. Ze szkicu 1 widzimy, że obszar euro-afrykański dzieli się na dwie części: Europę zachodnią, obejmującą nieco ponad milion mil kwadratowych gęsto zaludnionego lądu, i Afrykę, obejmującą jedenaście i pół miliona mil kwadratowych i liczącą w całości mniej ludzi niż półwysep europejski. Obszar ten przecinają dwie główne drogi wodne: na północy Cieśnina Kaletańska, nie będąca już zaporą dla agresji wojskowej, i bardziej na południe Morze Śródziemne - wielka przeszkoda dla ruchu naziemnego, lecz łatwo przekraczalna dla pocisków balistycznych i samolotów. Na wschodzie istnieje pomost lądowy łączący Europę, Azję i Afrykę. Sam fakt istnienia tego pomostu lądowego uwydatnia znaczenie tego obszaru. Obszar północnoeuropejski to teren płaski, z lekka pofalowany, posiadający rozległą sieć dróg i linii kolejowych biegnących ze wschodu na zachód. Liczne duże rzeki płyną z południa ku północy; wszystkie są łatwe do przekroczenia przy użyciu nowoczesnego sprzętu amfibijnego. Na południu dominują nad tym obszarem masywy górskie Wogezów, Alp i Pirenejów. Dalej na południe, w Afryce, Góry Atlas panują nad obszarem zachodnio- i północnoafrykańskim. Następnie ciągną się rozległe połacie pustyni, a jeszcze dalej na południe od nich lasy tropikalne i sawanny Afryki środkowej. Kroki, przedsięwzięte dla obrony obszaru euro-afrykańskiego w okresie do 1965 roku, będą zależały od posiadanych środków i od charakteru geograficznego samego obszaru. Oczywiście płytkość obszaru północnego sugeruje, że powinna być tam umieszczona jedynie taka broń, która sama zapewni sobie obronę. Broń odwetowa byłaby narażona na bezpośrednie zniszczenie i powinna być umieszczona bardziej na południe, gdzie istnieje odpowiednie ukrycie i odpowiednia głębokość lądu. Podstawowymi wymaganiami obrony Europy zachodniej w hierarchii ważności są: po pierwsze, możliwie najlepiej zorganizowana obrona za pomocą pocisków balistycznych ziemia-powietrze; a następnie, możliwie najlepsza obrona za pomocą pocisków balistycznych ziemia-ziemia w połączeniu z wysoce ruchliwymi i wyposażonymi w broń nuklearną silami lądowymi. Będąc zagrożonym bezpośrednio, żaden rejon Europy północnej nie powinien jednak być uważany za bazę odpowiednią do działań kontrofensywnych. Niemniej w okresie około 1965 roku skuteczność broni nuklearnej ziemia-powietrze i ziemia-ziemia powinna być tak duża, że obrona tego obszaru będzie zupełnie możliwa. Jeśli siły znajdujące się na obszarze NATO będą dostatecznie liczne i należycie wyposażone w nuklearne pociski balistyczne wszystkich niezbędnych im rodzajów, ZSRR, gdyby zamierzał dokonać bezpośredniej agresji na tym obszarze, zapłaci bardzo wysoką cenę i nawet w tym

wypadku nie odniesie sukcesu. Włochy, Hiszpania i wyspy na Morzu Śródziemnym oraz masa lądu afrykańskiego dają najlepsze możliwości rozmieszczenia sił odwetowych złożonych z pocisków balistycznych. Pociski te muszą być bardzo ruchliwe, i to zarówno w powietrzu, jak na lądzie. Jednostki pocisków balistycznych powinny być rozwinięte na znacznej głębokości, a w wypadku agresji przesunięte pod osłoną ciemności drogą powietrzną naprzód dla zapewnienia swym ogniem bezpośredniego wsparcia. Z wojskowego punktu widzenia nie ma potrzeby umieszczania pocisków balistycznych dalekiego zasięgu w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii). Pociski z Kenii, Środkowego Wschodu i Europy południowej mogą w obronie dokonać tego samego, co pociski balistyczne wystrzelone z Wysp Brytyjskich. Równocześnie zaś będą one mniej narażone na zniszczenie przez ogień pocisków balistycznych ZSRR mający na celu ich zwalczenie. Obecna liczba jednostek wojsk lądowych i lotnictwa jest niewystarczająca do obrony obszaru NATO. Generał Norstad zażądał ostatnio zwiększenia ich do trzydziestu dywizji wojsk lądowych. Stanowiłoby to minimum i wystarczyłoby jedynie w wypadku, gdyby zaopatrzono je także w pociski balistyczne ziemia-powietrze i w pociski balistyczne dalekiego zasięgu ziemia-ziemia. Ponadto do 1965 roku powinno być zapewnione wsparcie pociskami balistycznymi z okrętów podwodnych. Jest to szczególnie ważne w rejonie północnym, gdzie brakuje odpowiedniej przestrzeni lądu potrzebnej dla nadania głębokości obronie. Wreszcie, poza zaspokojeniem potrzeb NATO w zakresie sił zaangażowanych w bezpośrednią obronę Europy zachodniej, należy dostarczyć lokalnej „straży ogniowej”. Powinna ona mieć charakter odwodu i być umieszczona pod względem geograficznym tak, by mogła być przerzucona drogą powietrzną do dowolnego rejonu, w którym powstaną trudności. Wystarczającym byłby mieszany związek taktyczny, złożony co najmniej z jednej dywizji „kawalerii powietrznej” i dwóch dywizji pancernych, wsparty kilkoma związkami pocisków balistycznych. Ogólnie biorąc, powinien on być rozmieszczony w zachodniej i północnej Afryce, przy tym jego dywizje powinny znajdować się na północy, a jednostki pocisków balistycznych na południu, na przykład, w rejonie Liberii. Z tego, co powiedzieliśmy, powinno być jasne, że punkt ciężkości wysiłku obrony obszaru euro-afrykańskiego przesunął się daleko ku południowi. Te bardzo krótkie rozważania skoncentrowane były zasadniczo na siłach wojskowych. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne takiej koncepcji strategicznej są jasne i nieuniknione. Ludom północnej Afryki należy dostarczyć pomocy technicznej i ekonomicznej. Muszą mieć one możność poprawienia swej stopy życiowej i powinny stać się czynnymi członkami wspólnoty narodów zachodnich. Do 1965 roku stanie się jasne, o ile nie jest już jasne, że Afryka zajmuje pozycję kluczową w systemie obrony Europy zachodniej, a Środkowy Wschód, stanowiąc wielki pomost lądowy i mając wielkie zasoby ekonomiczne, jest kluczem do Afryki.

Azja Spójrzmy teraz na Daleki Wschód (patrz szkic 2). Tu znów mamy sytuację geograficzną, w której północny rejon, jakim dysponują wolne narody, jest płytki, podczas gdy południe jest rozległe. Okoliczność ta oraz wzgląd na dominujące tam wiatry, wiejące z zachodu na wschód, stawiają przybrzeżne wyspy azjatyckie, takie jak Japonia, Okinawa i Taiwan, w ryzykownej sytuacji atomowej. W 1965 roku znajdą się one „w pierwszej linii” w każdym tego słowa znaczeniu. Będą one bezpośrednio zagrożone atakiem pocisków balistycznych ZSRR i chińskich. Użyte zaś w odwecie przeciwko kontynentowi azjatyckiemu pociski balistyczne, w wypadku wybuchów nuklearnych na powierzchni ziemi, wytworzą poważne ilości pyłu radioaktywnego. Odnosi się to również do Korei

Południowej. Dlatego też jest ważne, by wszystkie koncepcje taktyczne, skonstruowane w celu obrony wolnego świata w Azji, oparte były na: a) maksymalnym użyciu sił nieatomowych w Korei Południowej i Japonii, b) nuklearnych pociskach balistycznych ziemia-powietrze dla zapewnienia obrony powietrznej i c) wspierających siłach okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne. Południową część tego obszaru charakteryzuje Półwysep Indochiński, którego przedłużenie stanowi Półwysep Malajski sięgający Singapuru. Dalej ku wschodowi znajduje się Archipelag Filipin, a na południe od niego Indonezja, Australia i Nowa Zelandia. Wietnam, Laos, Kambodża i Syjam w oparciu o Filipiny tworzą granicę wolnego świata w Azji południowo-wschodniej. W pewnym sensie, zarówno pod względem fizycznym, jak politycznym dominują tu Filipiny. W wypadku agresji ich rozproszone wyspy, w liczbie ponad tysiąca, dostarczają licznych dobrze osłoniętych rejonów startowych dla odwetowych pocisków balistycznych. W tym rejonie powinna być także umieszczona lokalna „straż ogniowa”, będąca odwodem geograficznym dla wsparcia obszaru SEATO95. SEATO stanowi klucz obrony obszaru Azji i Oceanu Spokojnego. Powinno się przewidywać, że komuniści dołożą wszelkich wysiłków, by przeniknąć do tego obszaru przez Indonezję oraz przez kraje członkowskie. W połowie lat trzydziestych przez dwa lata pełniłem służbę w Skautach Filipińskich. Pod koniec 1954 roku odwiedziłem na krótko Filipiny. W czasie tej podróży odwiedziłem również Wietnam i Syjam. Rozmawiałem z prezydentem Magsaysayem na Filipinach i Diemem w Wietnamie o ich wspólnych problemach obronnych. Podkreślali oni zgodnie jedno: gdyby komunistom udało się usadowić w tym obszarze, stałoby się to wyłącznie z powodu „miski ryżu”, a nie przez bezpośrednie użycie siły militarnej. Kraje te potrzebują naszej stałej pomocy ekonomicznej i technicznej. Uważam, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat dokonaliśmy cudów na Filipinach. Stanowią one pomnik naszej wielkoduszności i poświęcenia dla ideałów wolności. Zostało jednak jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza zaś na obszarze Wietnam - Laos - Kambodża - Syjam. W opisanych przed chwilą obydwu głównych obszarach naszej planety znajdują się już faktycznie nasze siły uderzeniowe bliskiego zasięgu. Są one w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem i w wypadku agresji zostaną od razu zaangażowane. Ilość tych sił powinna być jednak taka, by mogły one zapewnić obronę tych rejonów przez dłuższy czas bez potrzeby ich wzmacniania. Dla agresora powinno być oczywiste, że nie będzie on mógł opanować tych obszarów siłami wojskowymi bez poniesienia prohibicyjnych strat. Istniejące siły i rozmieszczone geograficznie „straże ogniowe” powinny być w stanie dać sobie skutecznie i szybko radę z każdą formą ograniczonej agresji. Obydwa te rejony powinny być wsparte siłami uderzeniowymi dalekiego zasięgu mającymi swe bazy na obszarze Ameryki Północnej. Spójrzmy więc na ten obszar. Patrząc od strony ZSRR (patrz szkic 3), najkrótsza droga do Ameryki Północnej i Stanów Zjednoczonych prowadzi przez biegun północny. Tak więc obszar arktyczny ma niezwykle ważne znaczenie. Uważa się go za nie do przebycia przez siły wojskowe, z wyjątkiem samolotów i pocisków balistycznych, i podobnie jak inne niegdyś nieprzekraczalne obszary może mieć on kluczowe znaczenie dla utrzymania się przez nas przy życiu w przyszłości. Nie chcę przez to powiedzieć, że jakaś armia przejdzie przez biegun północny, lecz broń mająca potęgę całej armii uczyni to z pewnością.
95

Pakt zbiorowej obrony południowo-wschodniej Azji (SEATO) został podpisany w Manili 8 września 1954 roku. W trakcie tym jego sygnatariusze zobowiązali się, między innymi, do utrzymywania sił wojskowych, zdolnych do przeciwstawienia się atakowi zbrojnemu w obszarze objętym traktatem, zgodnie z procedurą konstytucyjną każdej układającej się strony. Ustanowiono również radę wykonawczą tego paktu. Członkami paktu są: Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania), Francja, Australia, Nowa Zelandia, Pakistan, Filipiny i Syjam.

I co więcej, zdolność do prowadzenia działań w Arktyce - a do tego obszaru włączyłbym również Grenlandię - może mieć decydujące znaczenie dla obrony Stanów Zjednoczonych. Na przykład najważniejszym czynnikiem w obronie przed atakiem bombowców z załogą i atakiem przy użyciu pocisków balistycznych jest czas - czas, w którym można zareagować obronnymi pociskami balistycznymi. Ten czas reakcji zależy od liczby otrzymywanych informacji ostrzegawczych, o czym na ogół decyduje to, jak daleko naprzód może być wysunięta nasza obserwacja. Teoretycznie w strefie bieguna północnego może być ona wysunięta dostatecznie daleko w przód, by móc obserwować pociski balistyczne ZSRR, gdy z pracujących jeszcze głównych silników wydobywa się smuga ognia. Przy pomocy urządzeń radarowych na Grenlandii można wykryć pociski balistyczne dużo wcześniej, niż mogą to uczynić urządzenia radarowe w Kanadzie, i oczywiście znacznie wcześniej, niż uczynią to urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Mamy obecnie długą linię stacji radarowych, biegnącą przez Kanadę północną i Alaskę. Stacje te urządzone zostały w celu ochrony Stanów Zjednoczonych przed atakiem bombowców z załogą. Obecnie będziemy potrzebowali większych i potężniejszych urządzeń radarowych, aczkolwiek w mniejszej ilości ze względu na ich większy zasięg, by wcześniej ostrzegły nas przed pociskami balistycznymi ZSRR. Ich wartość dla nas jest związana bezpośrednio z tym, jak daleko zostaną one wysunięte. Jest oczywiste, że tego rodzaju urządzenia radarowe będą narażone na atak przeprowadzony pociskami balistycznymi i na rajdy sił naziemnych. Dlatego też będą one wymagały osłony. Dla ZSRR idealną formą ataku byłoby zniszczenie urządzeń radarowych dostarczających zawczasu informacji ostrzegawczych - oczu naszej obrony - tuż przed wyrzuceniem pocisków balistycznych. Dlatego też jest ważne, byśmy nie tylko zaopatrzyli się w urządzenia radarowe o odpowiednich właściwościach taktyczno-technicznych, lecz także zapewnili im odpowiednią osłonę. Od szeregu lat Rosjanie przebywają na wyspach lodowych w rejonach arktycznych. W obecnej chwili są czynne trzy takie wyspy. Ostatnio jedna tego rodzaju wyspa znajdowała się w odległości dwustu mil od terytorium Kanady. Każda z tych wysp, prowadzących przypuszczalnie badania naukowe, ma zwykle tor startowy, kilka samolotów i przeciętnie pół tuzina helikopterów. Jeśli mamy zdobyć wiadomości naukowe dotyczące regionów arktycznych, a wiedzę tę powinniśmy posiadać, musimy rozpocząć program badań polarnych w skali państwowej, traktując go jako sprawę bardzo pilną. Poza tym musimy być gotowi dostarczyć sił niezbędnych dla obrony naszych urządzeń w regionach arktycznych. Krótko mówiąc, zaangażuje to wszystkie rodzaje sił zbrojnych: lotnictwo, które będzie musiało uruchomić linię DEW96; formacje wojsk lądowych zapewniające obronę przed pociskami balistycznymi i ich formacje typu „kawalerii powietrznej” oraz marynarkę wojenną działającą swymi okrętami podwodnymi. Całe to przedsięwzięcie powinno mieć jednolite kierownictwo. Obrona Stanów Zjednoczonych i obszaru Ameryki Północnej dzieli się na kilka kategorii:

96

DEW - dalekie i wczesne ostrzeżenie.

Powinno być utworzone Dowództwo Sił Obrony Kraju, którego zadaniem byłoby koordynowanie planowania i działalności operacyjnej wszystkich wymienionych tu kategorii. Obecnie Dowództwo Sił Obrony Powietrznej znajduje się w Colorado Springs, w stanie Colorado. Jest to instytucja dobrze zorganizowana i sprawnie działająca. Jej obszar jest podzielony na pewną liczbę mniejszych rejonów. Informacje otrzymywane od DEW przechodzą przez filtr SAGE97 i MMC98, po czym dopiero zostają przekazane jednostkom bojowym zapewniającym właściwą obronę. Dowództwo i oddziały obrony powietrznej kontynentu stoją w obliczu straszliwie trudnego i wymagającego poważnego wysiłku myślowego zadania. Zorganizowane w celu zapewnienia obrony przed bombowcami z załogą, muszą być one obecnie przeorganizowane tak, by ich możliwości odpowiadały problemom ery pocisków balistycznych i przestrzeni międzyplanetarnej. Ich częściowa reorganizacja odbywa się obecnie, a ich pierwszy nuklearny pocisk balistyczny ziemia-powietrze „Nike Hercules” wchodzi do użytku. By sprostać jednak zadaniu, w obliczu którego staną w 1965 roku, muszą one mieć odpowiednie środki, wyekwipowanie, personel i wyszkolenie nie mające, według mego zdania, precedensu w naszej historii. Obecnie odpowiedzialność za obronę Stanów Zjednoczonych przed atakiem lądowym ponosi Dowództwo Armii Kontynentalnej znajdujące się w Forcie Monroe, w stanie Wirginia. Rzut operacyjny tego dowództwa powinien być umieszczony na Południu i na Środkowym Zachodzie tak, by w razie rozpoczęcia się działań wojennych nie był on zagrożony bezpośrednio i mógł pracować skutecznie. Obrona Stanów Zjednoczonych przed pociskami balistycznymi wyrzucanymi przez okręty podwodne stanowi jeden z najbardziej interesujących problemów technicznych. Nasza marynarka wojenna uczyni wszystko, by utrzymać okręty podwodne ZSRR w pewnej odległości od naszych brzegów. Niestety, należy przyjąć, że pewna ich liczba będzie mogła krążyć w takiej odległości, zarówno od naszych obszarów nadbrzeżnych, jak i wnętrza kraju, która umożliwi im wyrzucenie pocisków balistycznych. Dla zapobieżenia tej groźbie powinna być zainstalowana sieć posterunków hydrolokacyjnych tak daleko od naszych wybrzeży, jak tylko jest to technicznie możliwe, by uprzedzić nas o zbliżaniu się nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. Te posterunki hydrolokacyjne powinny być ściśle powiązane z naszą obroną powietrzną i brzegową obroną przed pociskami balistycznymi. Nasz system obrony przed pociskami balistycznymi powinien polegać na pociskach balistycznych ziemia-powietrze, takich jak „Nike Zeus” i „Plato”, mogących zniszczyć w locie nieprzyjacielskie pociski balistyczne, oraz na pociskach balistycznych ziemia-ziemia, takich jak „Jupiter”, „Thor” i „Pershing”, mogących zniszczyć nieprzyjacielskie okręty podwodne zagrażające naszym wybrzeżom. Dzięki zasięgowi naszych pocisków balistycznych ziemia-ziemia nie będzie konieczności obsadzenia ludźmi dużej ilości rejonów wyrzutni pocisków balistycznych dla pokrycia ich ogniem rozległych obszarów oceanicznych. Te pociski balistyczne muszą jednak być ruchliwe. Departament obrony nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za obronę cywilną. Poszczególne rodzaje sił zbrojnych powinny być jednak gotowe, by, o ile zajdzie tego potrzeba, wziąć w niej udział, pomagając w odbudowie po ataku przeprowadzonym na terytorium Stanów Zjednoczonych. Równocześnie zaś nasze rezerwy i gwardia narodowa powinny być gotowe do użycia poza granicami kontynentalnymi Stanów Zjednoczonych, jeśli zaszłaby tego potrzeba. Niektóre stany mają
97

SAGE (Semi-Automatic Ground Environment - Półautomatyczny System Kierowania Środkami Obrony Powietrznej) jest systemem przeliczającym, przeznaczonym do śledzenia zbliżającego się samolotu nieprzyjacielskiego, obliczania najskuteczniejszego sposobu jego zestrzelenia i naprowadzania broni obronnej na cel. 98 Missile Master Centers - centrale automatycznego kierowania ogniem jednostek kierowanych pocisków balistycznych (przyp. tłum.).

zorganizowane jednostki „gwardii krajowej”, złożone ze starszych mężczyzn, którzy przeszli wyszkolenie wojskowe. Ponieważ nieszczęście nie uznaje granic stanowych, organ państwowy powinien pomagać w wyekwipowaniu i szkoleniu jednostek „gwardii krajowej”. Departament obrony powinien udzielić poparcia tego rodzaju programowi w czasie pokoju i być gotów w wypadku nagłej potrzeby wesprzeć kierowane przez osoby cywilne organy obrony cywilnej. Na zarządzenie prezydenta zaś departament obrony powinien być gotów do przejęcia całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie. Dlatego też proponowany Urząd Obrony Cywilnej powinien być ogniwem łączącym. W razie gdyby całkowitą odpowiedzialnością obarczono departament obrony, właściwe byłoby oddać Urząd Obrony Cywilnej pod kontrolę Dowództwa Armii Kontynentalnej odpowiedzialnego za obronę lądową w ramach Sił Obrony Krajowej. Dotychczas opisałem trzy główne taktyczne teatry działań, grupując siły w kategorie funkcjonalne Siły Bliskiego Zasięgu i Siły Obrony Krajowej. Istnieje również trzecia kategoria - nasze Siły Uderzeniowe Dalekiego Zasięgu. Siły Uderzeniowe Dalekiego Zasięgu, mające swe bazy w obrębie Stanów Zjednoczonych, składają się z lotnictwa strategicznego, sił strategicznych wojsk lądowych oraz ze wszystkich dyspozycyjnych sił marynarki wojennej i korpusu piechoty morskiej. Powinny być one złączone w jedną całość. Siły te muszą być bardzo ruchliwe i gotowe do natychmiastowego rozwinięcia się na obszarach zamorskich, najlepiej drogą powietrzną. Dla uzyskania tej ruchliwości składy amunicji, zaopatrzenia i ciężkiego wyposażenia powinny być urządzone w kluczowych obszarach zamorskich, ogólnie biorąc w sąsiedztwie odwodów geograficznych. Przez urządzenie tego rodzaju magazynów możemy osiągnąć maksimum ruchliwości naszych Sił Uderzeniowych Dalekiego Zasięgu. Zostało to obecnie zrealizowane w dużym stopniu w naszym lotnictwie strategicznym. W miarę jak pociski balistyczne będą zastępowały bombowce z załogą, zadanie lotnictwa strategicznego w coraz większym stopniu będzie polegało na wyrzucaniu pocisków balistycznych z terytorium Stanów Zjednoczonych. W miarę zaś jak będzie zmieniał się charakter naszego lotnictwa, jednostki wojsk lądowych i korpusu piechoty morskiej, należące do Sił Uderzeniowych Dalekiego Zasięgu, powinny w coraz większym stopniu używać do swych przesunięć transportu powietrznego. Z chwilą gdy uzyskają one tę możliwość, powinny ćwiczyć się w niej regularnie. Tak jak w przeszłości wysyłaliśmy drogą powietrzną „skrzydła” bombowców na tereny zamorskie stosownie do regularnego programu wyszkolenia i w ramach ogólnego planu rozwinięcia, tak samo w 1965 roku powinniśmy być gotowi z pewną określoną częstotliwością wysyłać na obszary zamorskie drogą powietrzną jednostki bojowe pocisków balistycznych i bojowe jednostki naziemne wojsk lądowych i piechoty morskiej. W 1955 roku wojska lądowe i lotnictwo przeprowadziły ćwiczenie tego typu. W okresie od 12 lipca 1955 roku do 17 lipca 1955 roku lotnictwo przetransportowało drogą powietrzną 187 powietrzno-desantową dywizję piechoty wojsk lądowych z Japonii do Północnej Karoliny. Całość transportu składała się z 2875 ludzi z bronią, wyposażeniem indywidualnym i bagażem. Jest to właśnie typ poruszeń taktycznych, jakie powinniśmy wykonywać częściej. W miarę wkraczania w lata sześćdziesiąte musimy w coraz większym stopniu rozwijać zdolność przerzucania jednostek wojsk lądowych i piechoty morskiej, wyposażonych obficie w nuklearne pociski balistyczne, do obszarów, które najprawdopodobniej będą zagrożone w przyszłości. Do 1965 roku pojazd międzyplanetarny z załogą znajdzie się na orbicie. Konstruowanie ekwipunku i szkolenie personelu odbywa się obecnie. Dlatego też jest już wielki czas, byśmy pomyśleli o organizacji mającej prowadzić badania w przestrzeni międzyplanetarnej. Nie wolno nam czekać do chwili, kiedy nauka da nam narzędzia, by dopiero wówczas postanowić, co należy zrobić. Już obecnie musi być zorganizowane dowództwo mające zadanie studiowania problemów lotu międzyplanetarnego oraz strategii i taktyki walki w przestrzeni międzyplanetarnej. Jeśli zostanie to

zrobione, wówczas możemy być pewni, że żądania postawione nauce zaspokoją nasze faktyczne potrzeby. Proponowana organizacja składałaby się z działów: Planowania i Strategii, Prac badawczych i Szkolenia. Należy zwrócić uwagę, że proponowane funkcje tego dowództwa wykraczają poza ramy obecnego ARPA99 departamentu obrony, które zajmuje się zasadniczo badaniami. Siły Przestrzeni Międzyplanetarnej powinny tworzyć jedną całość, przy udziale wszystkich rodzajów sił zbrojnych, podległą bezpośrednio sekretarzowi obrony.

W założeniu, że od 1956 roku skuteczność broni i związanych z nią zespołów elektronowych oraz ruchliwość zredukują ziemię do taktycznego teatru działań, udział sił zbrojnych w poszczególnych zgrupowaniach został zmieniony na podstawie funkcjonalnej. W ten sposób, stanowiąc jednolite zespoły, będą one w stanie zareagować od razu na każdą groźbę. Nie zmniejsza to pod żadnym względem obecnej roli poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, jako odrębnych całości. Każdy rodzaj sił zbrojnych zatrzyma swą obecną organizację; będą więc istniały wojska lądowe, marynarka wojenna (włącznie z korpusem piechoty morskiej) i lotnictwo. Będą one jednak na rozkaz departamentu obrony dostarczały jedynie poszczególnych osób i oddziałów do połączonych zgrupowań funkcjonalnych. Wreszcie jest ważne, byśmy nie tworzyli dużych organizacji dowódczych nad proponowanymi zgrupowaniami funkcjonalnymi. Wyjąwszy Dowództwo Przestrzeni Międzyplanetarnej, które należy zorganizować, istniejące dowództwa odpowiadają w zupełności naszym potrzebom. Ważną rzeczą jest uznanie obecnie potrzeby zgrupowań funkcjonalnych i danie temu wyrazu w składzie sztabu wojskowego pracującego dla sekretarza obrony. Po zapoznaniu się z narzędziami taktycznymi i sposobem, w jaki zostały one zespolone pod bezpośrednią władzą sekretarza obrony, sądzę, że jest zupełnie jasne, iż sekretarz obrony powinien mieć kompetentny i całkowicie podporządkowany sobie sztab wojskowy. Powinien składać się on z oficerów wszystkich rodzajów sił zbrojnych dobranych zarówno ze względu na ich wiedzę fachową, jak i na ich umiejętność współpracy z innymi rodzajami sił zbrojnych. Po okresie pełnienia służby przy sekretarzu obrony najstarszy z nich najprawdopodobniej obejmie jakieś wyższe dowództwo, w wyjątkowym wypadku powróci do swego własnego rodzaju sił zbrojnych. Najlepiej byłoby, gdyby sztab podlegał bezpośrednio sekretarzowi obrony i pomocnikom sekretarza obrony. Gdyby jednak
99

Advanced Research Projects Agency - Biuro Studiów Najnowszych Projektów (przyp. tłum.).

jego funkcje operacyjne i administracyjne zostały nawet rozdzielone, tak jak są one rozdzielone w departamencie marynarki wojennej, byłoby to daleko lepsze niż obecna sytuacja - departament obrony z jednej strony i Komitet Szefów Sztabów z drugiej. Schemat na str. 245 przedstawia w ogólnych zarysach proponowaną organizację zarówno sztabu, jak i dowództw. Należy zwrócić uwagę, że Komitet Szefów Sztabów stałby się Starszą Wojskową Grupą Doradczą. Szefowie sztabów i szef operacji morskich mogliby być wyznaczeni do tej grupy dopiero po ostatecznym ukończeniu stażu służby w swym własnym rodzaju sił zbrojnych. Dotychczasowe rozważania na temat organizacji naszych sił zbrojnych dotyczyły tylko sił zbrojnych i departamentu obrony Stanów Zjednoczonych. Faktycznie jednak wszelkie operacje wojskowe w przyszłości powinny być prowadzone pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest w stanie utrzymać pokój pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie poparcie ze strony państw członkowskich. Pomimo trudności, jakich organizacja ta dotychczas doświadczała - funkcjonowała ona, według mego zdania, nadzwyczaj dobrze. W erze przestrzeni międzyplanetarnej powinna być ona w pełni skutecznym instrumentem pokoju. Powinna ona objąć, tak szybko jak tylko będzie mogła, patronat nad programem badania przestrzeni międzyplanetarnej. Międzynarodowy Rok Geofizyczny zakończy się 31 grudnia 1958 roku. W tym czasie Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna przejąć obowiązek kontynuowania tego programu. Ostatecznym jego celem powinno być zorganizowanie Sił Zbrojnych Przestrzeni Międzyplanetarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które byłyby zdolne do nadzorowania świata, utrzymując w ten sposób pokój na ziemi. Badanie i wykorzystanie przestrzeni międzyplanetarnej przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych powinno być koordynowane przez Dowództwo Przestrzeni Międzyplanetarnej, utworzone w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Byłoby tragedią dla wolnego świata, gdyby ZSRR miał tak dalece zaawansowany program przestrzeni międzyplanetarnej, że mógłby kontynuować go na własną rękę. I właśnie z tego powodu Stany Zjednoczone, które są drugim z kolei państwem mogącym najwięcej przyczynić się obecnie do programu badań przestrzeni międzyplanetarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie powinny szczędzić wysiłku, środków i ludzi, by przyspieszyć realizację swojego własnego programu. W interesie wolnego świata leży, by zostało to zrobione.

Rekapitulacja - strategia pokoju
Wykazaliśmy bardzo wyraźnie, zarówno w naszych oświadczeniach publicznych, jak i naszym postępowaniem w sprawach międzynarodowych, że pragniemy pokoju. Obecnie jesteśmy na drugim miejscu pod względem wojskowym i na drugim miejscu w dziedzinie badania przestrzeni międzyplanetarnej. Strategia ZSRR odnosi sukcesy w dalszym ciągu, podczas gdy Zachód staje przed coraz to nowymi problemami. Już dawno powinniśmy byli zrewidować naszą strategię, przechodząc od strategii unikania wojny do strategii pokoju. Ponieważ celem strategii jest wyeliminowanie walki fizycznej, my, jako naród wolny, powinniśmy być w stanie stworzyć tego rodzaju strategię. Demokracja nasza jest za pokojem i wolnością od chwili ustanowienia naszej republiki, powinniśmy więc być stanowczo rzecznikami tych ideałów. Przede wszystkim jednak musimy być uczciwi sami wobec siebie i wnikliwie przeanalizować nasze niepowodzenia i sukcesy. Struktura obrony naszego państwa powinna być taka, by zmniejszała do

minimum szkody wynikające z działania sił odśrodkowych, ujawniających się w naszej demokracji w trakcie procesu podejmowania decyzji. Nie możemy ich wyeliminować całkowicie, ani też nie chcielibyśmy tego uczynić, z pewnością jednak możemy stworzyć taką organizację i tak planować, by zmniejszyć szkody, jakie one wyrządzają. Nie powinniśmy nigdy tolerować takiej struktury obrony i systemu podejmowania decyzji, który zachęca lub nawet tylko pozwala na to, by najgorsze elementy naszego systemu wolnej inicjatywy powodowały opóźnienia i złe decyzje. Dzisiaj obrona państwa jest najbardziej złożoną sprawą w świecie i nasz sekretarz obrony powinien dysponować bezpośrednio najlepszą radą fachową, jaką tylko może uzyskać. Nasz departament obrony, współdziałając z innymi członkami Rady Obrony Państwa, powinien stworzyć strategię narodową odpowiadającą pod względem zakresu i celów potrzebom naszej rozwijającej się demokracji. Samo tylko wybranie jakiejś jednej strategii lub taktyki, a następnie ogłoszenie jej światu, byłoby wyrzeczeniem się inicjatywy, i w ten sposób prowokowaniem niepowodzenia strategicznego i wojny. Nasze programy pomocy ekonomicznej i technicznej powinny być kontynuowane, a przy tym powinny być ściśle skoordynowane z naszym planowaniem strategicznym. Nasze planowanie strategiczne zaś powinno być wyrazem pełnej świadomości decydującego znaczenia przestrzeni międzyplanetarnej, psychologii i techniki. Technika powinna odzwierciedlać naszą świadomość bieżącej sytuacji ekonomicznej, potrzebę starannego planowania w zakresie wykorzystania naszych zasobów i wreszcie znaczenie martwego czasu dla zwycięstwa w wyścigu technicznym. Wszystko to jest możliwe do osiągnięcia, jeśli będziemy umieli przewidywać i poświęcimy się całkowicie zadaniu stojącemu przed nami. Przy tego rodzaju ofiarności i poświęceniu ze strony naszego narodu możemy podejmować decyzje techniczne, które przywrócą nam inicjatywę strategiczną. Będziemy mieli wówczas skuteczną strategię taką, która walkę taktyczną uczyni zbędną. Będzie to strategia, do której będą mogły przyłączyć się z zaufaniem i nadzieją wolne ludy całego świata. Będzie to Strategia Pokoju.

Ilustracje

BIBLIOTEKA WIEDZY WOJSKOWEJ WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 1961 Tytuł oryginału angielskiego WAR AND PEACE IN THE SPACE AGE Tłumaczył IGNACY BUKOWSKI Obwolutę, okładkę i stronę tytułową projektował MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI Copyright © by Harper & Brothers Redaktorzy: T. PERENC i M. WRÓBLEWSKI Redaktor techn.: ADA ŁUKOMSKA Printed in Poland Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1961. Wydanie I Nakład 4000 egz. Objętość 17,73 ark. wyd., 16.10 ark. druk. (z wklejkami). Papier druk. mat. IV kl. 70 g, z fabryki papieru w Kluczach. Format 61 x 86/16. Oddano do składu 3.XI.1960 r. Podpis. do druku 4.IV.1961 r. Druk ukończono w kwietniu 1961 r. Zam. nr 8565 z dnia 3.XI.1960 r. Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie. S-74.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful