1

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

†ûÃøÖû] Øôù¿ôôÖ
x ¯À,
F

?‰‰‰ÇAþ¾l²›‚
ÌßùôÚö
°Ã ZvZ îG*9gm

w
áï±–!Z0Ý°Z†+−Zw°x â Z
³âþ UMM oFÊçjÛÖ] 
Ò nµ

( Ãè
WZ,
F%) änÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ] ‹×rÚ
Ñ**
o2]†Ò äßm‚ÛÖ] h^e äßm‚ÛÖ]èfjÓÚ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

ô †ûøËÖû]‚önûãôÛûøi
èôføqôçûÛöÖû] Ùô^’
ø íôÖû] oÊô 

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Å
yÒ»V8lpáZzä*
0t‚» Ø$ qøæøˆ$Âø ö:WXZl²~ò/
¤JÅS

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

ä×Ö] Ù牅^m Ôn×Â Ý ¡ŠÖ]æ éç×’Ö]

?ÇA þ¾l²›‚

:

[Âx *
*

ûÃøÖû] Øùô ¿ôÖô èôføqôçûÛöÖû] Ùô^øíôÖû] oÊô ôûËøÖû]önûãôÛûiø

:

ÀF,

~ ÁZvZ îG*9gmw
áï±+−Zw°x â Z

:

'

:

¿7

:

) SÍ
®

9
( Ã êLE
Z F,
%) ènÛ×ÃÖ]èßm‚ÛÖ] ‹×rÚ

1

Y 2008~gz
Û
.ì| 1429x ZZxø
4»$
cZ™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE
0G

:

Ñ*
*

6nì^ Ì×jíÚ oÒ äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ
4»$
0G
c Z™Ü=Z[!*
gŠ Zg 3KLÜ=Z îGE
4»$
0G
gƒÑY 1zÑZ œ
/
%ezgjmLg âg !*
gŠÜ=Z îGE
4»$
0G
~fzZgÔ { ÇÏŠ 4,
ezgwâûZÜ=Z îGE
4»$
0G
( Š !*
Wß)Š !*
WgZŠuÔg Zi !*
g7}ZÜ=Z îGE

" æE
4»$
0G
0G
yMY 1zÑZ îGE
Ù1yzg0
+ZKàZz{
è
Ü=Z îGE
Y Š 4,

HŸ²
4»$
0G
Š !*
Wg©Ô ö-O IgÜ=Z îGE

4»$
0G
òg7÷VZLuaÜ=Z îGE
E.mail:iImia@dawteislami.net
Ph:4921389-90-91 Ext:1268

! 1a 6n`Þ l‡^q] oÒ 1ßµ^ã2 h^jÒ äm çÒ …æ] oŠÒ Vänfßi

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ä×Ö] gnfu^m Ôe^v‘]æ ÔÖ o×Âæ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

oÒ Íæ†öuö å†j$ ‰ 1Òó ó! [g *
c «ƒl²›‚L L
6njnù Þ 17 oÒ 1ßâ<µ çÒ h^jÒ Œô] 1³‰ k³fŠÞ
GE
4hÒX3R÷ZÔg§:i R
î%O´]|òsZ‹úŠ ã
!!*
Ôï
änøÖô^ÃøûÖ] Üö`öiö^Òø†øeø kûÚø]ø~ç¦~gŠ ‡g «k1Z·wš1Z **
Ññ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

àø nû ×ô ø û Ûö Ö] ô nùôø o×F Âø Ýö ¡ø$ Ö]æø éö ç×F $ Ö] æø àø nû Ûô ×ø ÃF Öû] hùô ø äô ×# Öô ö Ûû vø Öû]ø
½ Üô nû uô $ Ö] àô ÛF uû $ Ö] äô ×# Ö] Üô 
û eô ½ Üô nû qô $ Ö] àô _6 nû $ Ö] àø Úô äô ×# Ö^eô ö çû Âö ^øÊø ö Ãû eø ^Ú$ ]ø

1

1

1
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

GG3OE
"Åy›o ä´ ×ô Ûø Âø àû Úùô º nû ìø àô Úô ç+ Ûö ³Öû] èö n$ ôÞ : êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu½È â Û
kZ ï 

( QUPN&m‚uMTQ” Rt oÞ]†f_×Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ])

Xì 4пÆ

9O E$

F 

E
)
L—M
G
"
.E
3
O
X M7[Z N»íÿL ÌËÆ ïGö ZçG
M™ :wYã åM$MzŠ
9
O
E
4O& F
4G
5G
X {Š c*
¯ Ì[Z NÚ QÔ {Š c*
¯ èG
ö ZΗN
N™
G
$M P™zf ð‰šG
$û 3 ü gzZ > [û 2ü z £g !*C
i ¸W Ð îG
0.Lg—
Ùû 1ü

E
4OE
&Vzg eÐ h
3G
( Ç ñYƒ ¿6,V ðG
e| 7,]Zg „! çM•MzŠ ðƒ ~Š6,
zQ6,î@M§QrMÏZ) ÇVz™

E
û 6ü X ÇVz™îœÅM_æ:LW@*
wÍ Z »[ÂkZnÆ Ø$ qøæø$ ÂøÞZ ñŸ§û 5ü
G8
G
E
5¢L—S™gzZ ðrN óN!*
gzZ ]c*
W ãWŒ
Ûû 8 ü Ç Vz™îœMÅMéŒ!Nz¥îÏE
» kS üQ^QðMÅQZ ö-‡

ILG
" Š q R û 9ü
u 0*
x **
» óv
ó Z L LV˜ V˜ û 10ü ÇVz™]gc*
¯ Ŧ I ì
\Q
öЇuV;zÇñWu¦ IêL S » ó gó »u L LV˜V˜û 11ü gzZØ$ qø æø $ Âø V;zÇñW
Å\¬vZèg ÇñWug Ix **
»! ôËV˜V˜û

1

12ü gzZ êЇ]zh Kzm\¬vZ

1

w‰Zó¸ÆkZ¬Ðä™qzÑ·_»[ÂkZû 13 ü ÇVð7,
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E E
L~gzçwM6,î@M§QrMáZzó “
] é¹$E

ó ZŠŠ c*
L L( Æ°CZf LZ) —MP™ÇVz™[Z N
ILG
" ukZû 16Ô 15ü ÇV
zŠjÃ}uzŠq
-Z XX]çû e%^³vø ³iø ]æû ø ^³³ãø iøL Lu 0*
ì

M Å ¿6,û MSOM g
+
$uPLSm2` ´ â x â Z ¤¸ ü ó óÏñ (
,›~ :W
G
SªEB+ÃVzuzŠ™h
{)z"
$ —MS™ÇVzŠ îG
+y

[Ât ( =ÂïELi8c*
-Z )Ð
q
‡ !N %M
ÒM‘E aI
Š
IL
Ò
Œ
a
oÝR ÅV1ÂÃ{)z + ç **
)ÇVz™ ü æFgî~k
,
’Ã+Ñ**
ÂB ö ¦çQ M~

(@*
ƒ7Æm{**
Cã!*
is çQwL

GN
E
&hZ hZ
.(ZÔ c ðɦ0ÐV ðG
3G4OE
ŠçL«3E!»D°Z êN:XN(»æME%M#
Ö ZŠ \Z çLG
"LyL Ò Z½V ðG3E4O]
c*
eg» {Š™ ìEG"Oç'NÆ\W0Ð V¦gzZó óV» ïGG3OE

1

1

!Oå˜Ðc 
X N âÛÿuLq îGSG
áÌËÅ äßmÛÖ] èfjÓÚ í

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

2
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

3
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

½

Üônûuô$ Ö] àôÛFuû$ Ö] äô×# Ö] Üôûeô Üônûqô$ Ö] àô_6 nû$ Ö] àøÚô äô×# Ö^eô öçûÂö^øÊ öÃûeø ^Ú$ ]ø

ènÛ×ÃÖ] èßm ‚ÛÖ]

E-G
dI
O
(
.

) Õä ]|òs Z‹úŠ ã!!*
Ô \ Z çLGZ Ô g § ÷L : i Z
(
:G
D°Z ê X»',#
Ö ZŠ ðM~çg ~gŠ ‡g "
«k1Z·w š 1 Z **
Ññ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

àønû×ôøûÛöÖû] ônùôø o×FÂø Ýö¡ø$ Ö]æø éöç×F$ Ö] æø àønûÛô×øÃF Öû] hùô ø äô×#³Öô ö³Ûû³vø³Öû]ø

ä´ôÖçû‰ö…ø Øô–ûËøôe æø ä´ôÞ ^Šøuûô] o×FÂ ä×#Ö ‚Ûv³Ö]
EÒ5G
"
4O] z yWŒ
Ô]úŠ Å nó óòsZ ‹úŠL Lq
-’Ï()K¬ Å ïGE
ÛüLG3 E
+O|!N
Ð G“
GE
4O]ñ§S
Ôì B
bg ê ij»ä™x¬~½ *ŠÃ<ÑêL ‘ï
L 
áZgzZ ï
+E
3!nƶŠxZu!p èE
Hc*
Š
Ñ~¿xª »ÖWŠ 凛G
L jB ÃgñQxÓyS
Ü׉æ än× oÖF^Ãi ä×#Ö] o׳‘

‹úŠ ìÌXXènÛ×ÃÖ] èßm ‚Û³Ö]ZZ >q
-ZÐ~Xì

4¨E!NzY é)БNÆòsZ
Ø{äTÔì Œ6, oÖF^Ãi äö×#Ö] Üöâö †ø%$Òøx Z™È G
é5G
:ˆbsfzgqÆkZXì c*
VZZÚ»x » 
áZgzZóÔd

G
E-WÍ‘ G
3Nµ£( 1)
ïE3NµNÏgŠE
£
(
2
)
m\¬vZ G
î*9g] ç¸BGZ ï
L
E
G
G
IG
©$
9
G
4
N
N
µ
3
ïE øL 5 £( 4 )
à êLE
Z F,
£( 3 )
G
óC%( 6)
ïE3NµNk&Z£( 5)

1

1

E-ÍW‘
Äâ S ] ç¸BGZ §»ußF,
AÍ ZÅ XXènÛ×ÃÖ] èßm ‚³Û³Ö ]ZZ
\I

-‹E
CM&NÔª
ö0&q Ô ïGÒ‡$L z + Š › åOLE
‚§ üL. UZz6,Ô;
MÔZ êNG Ô•
 çE
M.MËZ xÔ\R
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


E
%MzçG
IL“!*
* Ô ïGšMG$QçLaIMêLÅL¬Ô®
.Q;E
4O]
&Lö09â Ô ïGE
éG
54WÉñ) ÕäO‘‹|Ô•
 æME
Ôg§çLG.F
) åE
Y
O ÅZ ~gØZ ûE¢E
LÒZ ` ÒZ
Ã?£tâ VZæ°L ÅèE.W9æ‡QÇZ îGN*M9¦Q îLG0QÒM‘M y{ Ÿ¦£R x â S { éhI

\M
Xì **
™7~[ ðÒN]Q ÿ<XQ ĉûçøûÖ] oj$u._ÆVç»Æ¢qçL¸“
БL
eC
Ù~ x » ãæ 
áZ gzZ óÔ ö+ kS äòsZgzZ ð¸ òsZ x Ó
G
N â
Û
îœÅM_ÌŠp » ïE3NµNàZzäƒù
á
Ð s§Å>gzZN â 
Û
yz¬
X NÑŠ(F,
ÅkSÌÃVzuzŠgzZ

IN$M
XX ènÛ×ÃÖ] èßm ‚ÛÖ]ZZw ð.NgE
ÖWx ÓÅ ó óòsZ‹úŠ L LVz³vZ
GO

§- iÃí ÿL)C
Ù}gøgzZ ñâ 
Û« ö  F,
,ƒg !*
]ZggzZ ,ƒgŠ
HyŠÃ
% i…X ñ¯ :
4±YæLG
5E
ZååLE
L » ð>ÅV˜ V âzŠ™ â 
Û
3 Zg WÐ mÜZ
G
©3Å G3E
G3E
O8E
O8E
X ñâ 
Û
‚(~kzŠÁZ ï
gzZ®æ~ üG3 EZ ï
Ô]Š Þ
Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ-}ÑZ #Z { O}W

1

1

| 1425ug MZypg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

4
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

ävË‘

1

á]çßÂ

ävË‘

á]çßÂ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

GO
Xσ ö F,
~DVz³ ä×#Ö] ð^ á] XkâÛ
^â™™É]Zg
áZÔ<íÑg&+Zmgz¢·_ÈZgzŠ

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

k]^m

1

1

5
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

13
18
19
20
20
20
21
23
25
27
27
27
31
32
32
33
35
35
36
37
37
39

1

41
42

! k| 7,
ÐZ¬
'½g ¬
m¾Z]‚¬á Zzä0*
l²›‚
‚lpg eá Zzä0*
l²›‚
[¯»Å\¬vZègyG]|
7NZ åE
7N»Vß Zzä0*
yÒZ åE
l²›‚
t‚»l²6,
yZxwŠ ¬
bcÆVß Zzä™›nÆ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
t‚»l²6,
Vß Zzä™›ë !*
t‚»l²6,
Vß Zz䙑œ
m¾Z]‚vŠá Zzä0*
l²›‚
¤Å¶ŠúÃnzH„
Ù
ILG
"u
bÑÅu 0*
ì
x ÅZ6,
䙊æÅ+@W
¤Åä™t‚6,
uÆ~i ¸
**
VZg ZŒ~e
$×Åx ¸KZ
I
" 
g IìL GŠ qZ0ƹ,‚
yÒ»m¾Z{Šaá Zzä0*
l²›‚
, »äî **
3ÃÆÈ
$Š q ZË%ÅÅ\¬vZèg {Š y]|
g
¤Åyz¬B‚Æ™**
[Z N Ȼ
ñÅdz{ç
H!
—» ö- LÅyZ$
ǃ~Øg§Z Ôt ÜZlp
áZzä0*
l²›‚¬Ðƒ

g Ñ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

9

}p

1 

k ‰† `Ê

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

6
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

43
44
45
46
47
47
48
49
49
50
51
51
52
52
53
54
55
57
60
60
60
61
62
62

1

63
64

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

43

z™ J 7,
{ i »¯ ú
yv»¶ŠðŠÃ{ 
á
Š !*
wŠ ¬
Z»ñ6,
`
]ñÅa
¤Å3g6,
t‘
9
G
g ÃZPƺÑZvZ î*gmv0Zx â Z
yÒ»bááZzäƒC
Ùª6,
mvZ îG*9g ý3E{!N
ìB‚‰
ÜzC
ÙØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
ð¾u0*
gzZwŠs ™
áZzp
pg]à~Vâ W
}È+F,
[8Æ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
Ї]
Å ê zmvZ öЇug—›î 2Ê ÑzZ
*™yWŒ
Û
‹zˆJ
-9J(,
Ђ
ÐVƒD™WÐ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
Å
ÎHÆ Ø$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZÓÇg !*
ÐVƒ6,
V÷Ƶzv
~p6,
vЊÎgzZ]ØgÔ**
i
Øg›‚gzZ ~i ú
]ÒÅu0*
ŠzgŠ
¤Åe
$±z]Š È
Øg6,
Vzg ZŠ {izg
9
G
O{!N]|
ïÅmvZ î*g ý3E
l²›‚gzZÅ\¬vZègZ\ñ›
è
º
Û
g ZD
Ù:egzZx ÅÑZ >gÎ 
D™]nñ¬Š º
Û
çG.‡c
Å
Q'
,
Å Ø$ qøæøˆ$ Âø ö:XWZæL°f
¬lpÅVß Zzä™~ 

‚lpáZz¶Š]úŠ Ån
4E
& ç‡G
«!N
V*¶
KÅ{Çg !*
èE
LG

52

1

42

1

1

7
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

53

66
66
67
68
69
69
71
71
72
72
73
73
74
76
77
77
78
79
79
80

bcÆyZgzZx lZÅY ZßG
-Í›$
]g t
KÅ]n6,
u0*
yWŒ
Û
êG
L
֮~0
+egzZŸ
aÆäÎ
Ð,™®
) ËaÆVâ ›
Ї]
G
Å\¬vZègz ê zmvZ öЇuݬ ï
L .g9 ÒŠ ZP
ÐVƒ~l²›‚Ôay›
¤Å"7,
ÒzŠˆÆ[f¯ ú
V(™ÅVZñ
E
bÑÅe\¬vZèg/ôèG
L 4$Z
Û
[ZzwZÎ
bÑÅmvZ îG*9g?Œ
Û
xâZ
E
9
G
!
N
ïÅmvZ î*g ý3LO{M ]|
°p"ÐføÒûøû] ÅöøËøÖû]ø
áZzV⊤
/D
}Èm{ÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

80

y
áÅVß Zzä™]ó

76

81

Ùñ{ÐégzZWÐD

77

82

1

84
86

[ÂÄ!Z

U Z%z~

E
Ð
Å
" =Z
ÃÅ îG
0. › Z G
î0G

78
79
80

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

65

ÅgŠ !*
WÃVzK
s6,
y!*
igzZh~wŠ
?¬ŠÃ¾~l²›‚
GL“¤Z
ì=g f »w”Æl²›‚Ô+−Zz ï
gâ »l²
O{!N
g ÃZPÆmvZ îG*9g ý3E
LO{M!N
[zlˆh
+'
×ÅmvZ îG*9g ý3E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

64

1

1

8
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

!ǸòsZ{{

ÅØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø ä³³×#³³Ö]Ìx¶²ÑZz¶Š™{Ši]ªÃã¨
KZ=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

! k| ,
7ÐZ¬

1

1

9
...ÇA þ¾l²›‚
AAA
A A A A A A?A
AAAAAAAA

x»]gŠÅkZgzZì ì‡ÆVâ2%ì t‘q
-ZÐ ~]‡‘
E
x â Z yWŒ
ÛçLlLO©! 6ì Z (,Ð ƒ
 ~ ~0
+
zZ}
.¾‘gzZX ì g ‚
á

Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]Ô l²L L:D â 
Û
~ ÁZvZ îG*9gm?Œ
Û
~g »Z£Z0·vZ†1Z

ó Xó ì Z(,
Ѓ
 ~]‡‘Å

DMQU”(Pt(QPèm¤] kvi(Í]†ÂŸ] é…ç‰( á†ÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ]E

ðÃÃ|Ål²ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]L L:˜ ãšZáZg)´
wÑ+ZÐ g
$u kZ6,kZgzZ ó Xó … Y x **
» kZ sÜë}Y 7

vZègg f1Z **
¦]|D â
Û
$ZzgB‚ÆKZ xâZçOÔH
e

~{Çg!*
ÅêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³³Âø[2ñ**
ZŠÔ[8Æä³×#³Ö]äÅ\¬

xЃ
 6,
\W! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³qøæøˆ$³³³³ÂøvZwÎgc*
L L:Ån²™ƒ¢q
#
-E
c*
â
ÛŠ
á
gZ ä êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇu*™ ö0E
g—Âó ó?ðƒ wi**
ÏyÃe
$W
-Z~¨£ÆÏ™yW]‚ !gf1Z}ZL L:c*
q
â
Û
Š
á
gZQó Xó ÏÆZ e
$W L L:
b§kZ¤6,Ï™Ål²gzZƒ ~ 7,~}i1Ë b§Å_ùZ

1

ó Xó ì6,
_ùZkZ¤Å}i1‰ì

1

DQQT”(á†ÏÖ] Á^ËÖ] l]:†ËÚ äÖ]çve äfn8 oe] àe] Ìß’Ú (oÏãnf×Ö l^Ë’Ö]æ ð^Û‰Ÿ]E
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

~ *Š y¨
KZX ǃ:t‚ ðÃ{z´ÆkZyŠT Çñâ 
Û«(~ñ‚
} (,n Æ yZ ì @*
™“
 ZŠ'
,;‚gzZ ŠgŠÄŠ§{ Å wÈz IZ LZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Æl²xLZÃVzÈm{g ZŠ'
,
Vâ 
Û
z.LZ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A10
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ǃݬ » ó óeeL LyŠÆ#
Ö ª1@*
™7$gŠ ÌÐ ä™{ k
H} (,
:ì @*
â
Û
Š
á
g ZØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö] 6X ǃ;gv¸gzŠÐƒ
 yZ {zgzZ
Çи òŠ WyŠ kZ :yZÑZ + î0*9E
F, ä´Úôù].æø0 ä´nìô]* àûÚô ðöûÛøÖû] % Ëô³mø Ýøçû³mø
gzZ zggzZ \!*
gzZVâ gzZ ð¸ LZ

0ä´nßôeøæø ä´jôføuô^øæø0ä´neô]*æø

XÐVœ D OR ^iOP V‹fÂ(OL¸E

™ {g6,A ÃÆ y¾zŠ c*
-Z `gÎZ
q
# ǃ wq H‰
Üz kZ2
-ZC
Ùǃ;g ‚'
,
vW
Æñ‚ÆØ$ qøæøˆ$ ³³ÂøÞZl²Ô ǃ;gƒg1ZÑÐÕq
Ât‚ » l²1ǃ @*
Q Zg â Zgâ ~ lˆÅ ñ‚q
-ZC
Ùǃ:t‚ ðÃ{z´
LZÔ ÇƒHèZgÃØ$ qøæøˆ$ ³³Âø[g LZ~*ŠäVMÇA ÃV8lp4Z

X σ„e~ŠÛpzŸgÅØ$ qøæøˆ$ Âø*™[gÆ™y!*
Û
Œ
Ãyj~EŠ
%i
ª) XXû ÃøÖû] Øùô ¿ô Öô èôføqô çû Ûö Öû] Ùô ^ø íô Öû] o³Êô 
ô û ³Ëø³Öû] ö ³nûãô Ûû ³iøL!L ‚gÃæLG

~ÁZvZ îG*g9mï±+−Zw°xâZ~(**
™gZûÃ{ZgnÆwqZáZz䯻l²›‚

lpÆxlZZ
+ZiÐ70ìH"
$U*
ÐbÑŠ~ÝzgÅgIg
$ŠqZä
G
EÒ5"
Å<
L zyWŒ
ÛüLG3 EÃ7ÆÌZÏZXÐN0*
t‚»Ø$ ³qøæøˆ$³³ÂøÞZl²‚
" =Z>ÅòsZ‹úŠq
äó ó Ãè
W Z,
F%LÆ
L îG
0.ЛÅZ îGE
0G
-’Ï()K¬
ìÅÝq]ŠXÅä™7óó?ÇAþ¾l²›‚LxL¯ÔÀF,
zŠgZ»kZ

1

1

XÙ{Š.ZÐkZäòsZgzZð¸òsZ{Šc*
iÐ{Šc*
i @*
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

XìŠ
HHwEZ¯» óólæne ènÚ¡] é^ÓÚ èfjÓÚLLnÆÀF,
'/

hZ Ìð¸ òsZ‘ñ 7,Á @*
ìŠ
HH{gzõ!*
gzZ (ÀF,
'/
X Ù{Š .Z b§

C&Ô<
Ý°Z îG*g9my{Ÿg£ZxâS{ZIz+Š›è
åOE
L ÿL X3ZxâSÀF,
»]c*
W'/

XìŠ
H1Ðóy
ó ZÑZ+ Ly
L WŒ
Ûî0*9E
F,
tÃW{àÆ

]Y!Zj ¹!*
gzZì ˆÅÒÃÅä™Ð~
.â ÝZ óCÅg
$ŠqZ'/
XìˆÅ óCÐyZÃ[ø
7ŠÃ~

p ÖZ ‰gzZ‰ ŠÉ~l'

_z ãçÆp ÖZÂ'/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

:ì H
Š 3gwì»gñZsf `gŠ ñƒD™À,
F

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A11
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

X ‰ ñÎ[Z²Z6,
Xìˆ~Š™s
# Ÿz~íqÅyZ]q˜ZÅ óg
$
ó uwßZLV
L ˜'/

Xì Š
H3gwìm{» ( s‡zZ¯ ð!N¥) ³F,
‹â ´'/
ÅL
n Æp
pgg Z Œ
Û
,pŠ ÅVǸ òsZ ê ¬)áZz ä™·_'/
'
X IÅ7™fŠ ‹ZÅ`™g
$Š q Z

ó sZ‹úŠLLnÆäàJ
-\W[Ât!nºZ
òsZãæÆóò

Ô«ÅØ$ qøæøˆ$ ³³ÂøvZÂVÒpðÃ~ÀF,
kZ¤
/ZXìÅÒÃÚäVǸ

D

§‹{!{{
Ї
m<!*
\¬vZÂg xZ™YfgzZ VìÁÅ ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuö

1

1

GE
.(Rg§
4hÒ3XZ çLG
VÆ'
,
Åà°ZØæ~gŠ‡g«k1Z·*
*Ññ)´]|ï
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

]úŠ Å n™}Š ‚f »"7,Æ kZ ÌÃVzuzŠÉ ³7,ŠpsÜ: ÐZ
?Å *Šz+ ŠÃ\WЕ
',ÅkZ=Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×# Ö] ðø^³ø áû]ôN ¾[Z N»ä™x ¬
Å b & Z ÅVÍßÆ *Š ~g ‚gzZ KZ L L…ì ¬ŠÐ Vz³vZX ÏVƒ Ýq
«=ÂÅ ä™^~ Vj‡ ãæ gzZ ¿6,]â ÅS ãæ n Æ ä™ ó óÒÃ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

XìÐzzÅ„@*
÷ZŠ**
~gøƒò{ðÃ~kZ¤
/ZgzZì³»

ì lg Z ¦
/Ð V“òsZgzZVǸòsZá Zzä™·_»[ ÂkZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A12
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

,ÒyŠÃènÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ] ‹×rÚwøÖWx ÓÅòsZ]úŠgzZñâ Û
Ї
Û«¹F,
, Ÿ]Zg
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuànûÚôøû] oùô fôß$Ö] åô^røeô ànûÚô! X ñâ 

DènÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ] ‹×rÚE gjÒ Üqô]†i äfÃ

ðÃH L L:ˆÅn²ó Xó ìÐ~Vƒk
H{L bŠV1ÇÃ+−Zz
!Wzm\¬vZ öЇu\W Âó ó?ì Y}ŠV1ÇÌÃ+ −ZzLZ¿

êŠ V1ÇÃ+−ZzÆ ¿ËòŠ WZ
# ! V;L L :c*
â
Û
Š
á
g Z ä êЇ]z
ó Xó ì êŠV1ÇÃ+−ZzÆkZ~[Z {zÂì

DRUO”(NROV&m‚vÖ](^â†fÒ]æ†ñ^fÓÖ] h ^e ( á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘E

1

1

Ü槻u

LZ » òŠ W L L: *
câÛ 
ä ÅzmvZ -

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

:©zx *
*

0–1Z0Ý°Z†:©zx *
*Ô¯Z1Z :RÔ +−Zw°:Ä
pô³nûø³ìö:ÚgzZÔx ø0·0[-Z0å0·0y¢0–1Z0·

\¬vZÂg w
áï±~^

:]Š X*
!‹Š Ñz

o ðG
Q4N]NN*Š}g)ÆBñc*
gŠ ~óâ
TPUm\¬vZ îG*g9 \W

õ0*
ÌZm\¬vZ Gî*g9 \WXì*
@Y ¹ï±Ã\WÐ ÚÏZÔ ñƒ Za ~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ìßù’Úö Í
ô …ö^Ãi

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A13
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

X ‰ â
Û
wÙZò—Z{ukŠòZ¤
/
èZz¸Æk'

,

:M
š,
Fz½

Ô_öÔ¬t0*
—Ô'gñ**
sÜm\¬vZ îG*g9 ï±+−Zw°xâZ
M
©¢E
C&ÆäâiLZɸ:„¹C
\WX¸ÌŠ åLOE
ÙâgzZc¨¸Ô²
áÔd
$ŠZÔîG
0G

xEvŠQ1™¡ˆyWŒ
Û
~/Åk'
,
JWÔå~¸e
$.Cq »m\¬vZ îG*9g
Å
Ð
v+−Zg$
+
)´$ åC+ Zg$
+~g
$uêL ‘Ô‰ƒsz^~w”Æy.z

Ð \¬vZÂg $ög;ZYvŠgzZ °ÃZvZ Gî*9gm ~zIƒqÔDZvZ îG*g9m4
vg)
,°ßgwioÅu|gzZ s¦äm\¬vZ îG*9g \WXH{Š.Z

1

1

Æ 4ZgzZ Xðt‚k
,
iÆ°ZßZvZ îG*9gm w
á~^·0·+−Z w¾
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E
M
G
XH[c*
;ÃZ}
.þL Ò7gzZzs¦î0G
£y

ÐugIï
L ^Š
£»g
$Z ~ änøÞôçûíönûø äÃøÚô^qø~a
³þ TSMÃm\¬vZ Gî*g9 \W
ðö^³³Ëø³³ôùÖ]øL[
L ÂÅm\¬vZ îG*g9 nÈè‡yZgzŠÆögD
+
zkgŠ~eYÏZÔ5

Xðƒ»å~kgŠIÆm\¬vZîG*g9 \WóóoËF_øûÛöÖû] ÑôçûÏöuö ÌômûôÃûjøeô

:~gÇÌ,
6zò¾

ÞZŠ c*
]‡zZÒZÔ¸^
,Ã6,
x£dZÆÉH,
zò¾m\¬vZ îG*9g\W
ÂCY{gL¤
/ZÔ¸D™ c*
â
ÛZŠZÐÏ°‡!*
z¯úÔTgtº~ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø
XD Y7,
gFDƒy.6,
ãZ

:*
c âÛ 
«Ää êЇ]zmvZ öЇug—

;Z(,äݬÈ**
›Ð]Zf Åm\¬vZ îG*9g \W~g
$uxE
Ð
\¬vZ G
î*9g \ W åÝ ¬t»q=Åm\¬vZ îG*9g \W~g
$u êL ‘ÔHÝq
ÔçOX Zƒ«Ä»$
gZ Ð êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuª
‚gÓÇg !*
Ãm

 Å]ZÔ³âþ ULPwzÑZßgD â

Û
Špm\¬vZ G
î*9g\W
Ô Vƒ¢q~x?Zz > ðÒ}ÅZ é£E-8™Zª
‚g§!*
gŠ ~ ¬Š~ [Zpä ~
-Z KZ~}g !*
q
Æu 0*
$u~{ Çg !*
g
ÅêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu\Wä~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A14
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

Ð ~ kZ ÂN â 
Û
Ø%]i YZ¤
/Z L L:Ån²ñƒ D™{™E
+»;@*
&
G
I
gM4D
ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ WµÓ
áÔ ê ÁÎgÔx™ R§—ó ó?Vî ‹™| 7,¼

1

1

Æg
$Z » êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu\W=ó ó! $
gZ î ‹L L:c*
â
Û
Š
á
gZ
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A15
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

D
:êЇ]zmvZ öЇuõ§‹{!§Z+
hŠû%75

I
kZgzZÔ¸ êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuwÎg þL ^¬}(,
¹m\¬vZ îG*9g\W
GLÅqû%75 Ãm\¬vZ îG*9g \WìYYc*
~gZË ï
ÎÐ ]!*
kZ {iZ0
+Z»

Xðƒ‚]gc*
iÅêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇug—~

:?£

Ð
~g
$uêL ‘X‰Šc*
$ŠqZÄÑzŠ6,
g
¯Å$;fKZÃm\¬vZ Gî*g9 \W
E
X ¸ ÌçlLO©!g;Z Ym \¬vZ Gî*g9 \WX X"ÁÂZ
+Zi ÐÎzŠ

».yWŒ
Û
Åm\¬vZîG*g9\WóóànÖ¡qL~
L ¹gzZóó…ç%ßÛÖ]…‚³Ö]L~
L gNÓ!*

Ô¸\WwVKZ~yZyÆ;@*
z"m\¬vZ îG*g9 \WXì]oãZz
vZ G
î*9g \WXì Ýqx£— e
$.Ãm\¬vZ îG*9g \W~ ]c@*
‹Ò

gP Åm\¬vZ îG*9g \WX Z
+ZiÐ Î õ0*
]c@*
z ?£Åm\¬
:tx**
ÆV1Â
á!†ûÏöÖû] Ýôçû×öÂö oûÊô áö^ÏøiûŸôûø]DNE…çû$ö^ÛøÖû^eô †ô³nûŠôËû³j$Ö] o³Êô …öçû%ößûÛøÖû] …% ‚% Öø]DME

pæô]†$ Ö] gömû…ô‚ûiøDQE†nûÇô’$ Ö] ÄöÚô^røÖûø]DPE†nûfôÓøÖû] ÄöÚô^røÖû]æôø] ÄÚô]çørøÖû] Äö³Ûû³qøDOE
oÊô èöÂøçûöß’ûÛøÖû] oñô¡6 $Öø]DSEÁ^³Ë$ ³vö³ûÖ] lö^³³Ïø³fø›øDRE pæôçø³$ß³Ö] gô³mû†ô³Ïû³iø oû³Êô
†önûŠôËûiøDUEp„ôÚô†ûjùôÖ] ÄôÚô^qø o×Âø p„ôjøÇûÛöÖû] löçûÎöDTEèÂøçû•öçûÛø³Öû] &ô³mû:ô^³uøŸøû]

1

1

oûÊô èßøÚô^ÓøÖû]…ö…ø‚% Öø]DMME Ùæûˆö$ßÖ] hô^fø‰ûø] oûÊô ÙçûÏößûÛøÖû] hö^³føÖöDMLE à³nûÖø¡ørø³Öû]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( 12mÔ1` Ôg
$Š qÑZ ìY) ó Xó Zƒx¥YZÐ¥â z*Š **
â
Û
Š c*
Ðp ÖZ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

ópæF^jøËø×ûÖô pûæô^vøÖûø]DMNE èßøÚô^$%Ö] èôòøÛôÖû] áô^nøÂûø]

:]Ãz

~ó ó ^³³nøÏû³Ûô³³Öû] èöøæûøL LyLZm\¬vZ îG*9g\W~ ~ó9â
06
ÞZ›c*
@!ÔŠ
H QÐ*ŠIZgzZ*™wŠ »m\¬vZ îG*9g\WÔ‰ƒd]ï

| 911\zÑZ ~Š )19w™z»m\¬vZ îG*9g\WXÑgw'~ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø
X ð0*
/Åw‚62äm\¬vZ îG*9g\Wb§kZX Zƒ
û ƒ]n~gøºœÆyQ‰‰gzZ‰‰ƒØg6,
yQÅ Ø$ qøæøˆ$ ÂøvZü
Ї
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuànûÚôøû] oùô fôß$Ö] åô^røeô ànûÚô!

: Z izggz Z^~ Vj ‡ ã æ Æ š
M F,ÅV žÆ òs Z ‹úŠ
( òs Z ) ã æC
ÙÆ™6,! ‚g » ] â ÅZ ã æ )g f ÆÜæ„
òs Z ]úŠ )ÆV Œ L Zg0
+Zg0
+Z Æ yŠ kŠ ðZ’Z Æ { â
Å kZ Vz ³vZ Y 
áy Z k ¯ w©» ä Zz™ ¦Ãg ZŠ) f ( Æ
Å y ZZgz Z ä™ ]ÐÐ Vƒ k
HÔ “
W<
L È 0*Ð •
'
,

1

1

X Ç ¶ ‚f » š
/nÆ« ™

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A16
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

›‚ÆT#
Ö ª¯ z'
, 
nÆ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]áZzÑ=°x Ó
Ї
5LO_]|ƒxszŠzgŠgzZ ǃ:t‚ ðÃZÎÆØg
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇu½·**
åNG

Xì ™zZû%gzZ—x £»X6,

=‚ö Ãû eø ^Ú$ ø]

ä³³×#³³Ö]Îì™f »V8lp,Z]‚~u 0*
$ug
g

1Z ™f »V8lp]‚4ZgzZ Çñâ

Û«t‚»x¶²LZ Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³³Âø

Xì H~g ÃZzŠ LZ Ìä)
á

]‚yZ Hìg D™*zc~}g!*
kZ Yx²sî
¯Z1ZxsÑZ?7c*
ǃ‚t‚»x¶²Ìÿ,^WË{z´Æ

$ŠqZ™f»Xc*
g
âÛ

†ŸZ»VÍßyZ6,
ŠZ

ÛZ]‚yZäm\¬vZ îG*9gv0ZxâZ
]‚[R ÂÅlˆh
+'
×Q c*
Š™ ¦~gÃZzŠ LZÃyZgzZXì c*
W~bô
XìH ¦~gÃZgeÃyZgzZX‰ƒ({Šaª)u™ñOÆ

ä0*
t‚ » l²L L( D â
Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´']|)

wqZvŠ g
$Š qZ {Š c*
i ÌÐ yZ k0*
}÷~}g !*
ÆVß Zz

¦~ [ kZ ä ~ ™f »Š Z

ÛZ ƒ
 yZ gzZÔ~ }g !*
Æ báz

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ünû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šû eô
Ýö¡ø$ Ö]æø éöç×F$ Ö]æø äü×$ ¾ô$]ô Ø$ ¾ôø pûôÖ$] Üônû¿ôÃøÖû] äô×# ÖôöÛûvøÖû]ø
äü×% vøÚø ÄøÊøøæø äüÚö^ÏøÚø¡øÂø pûôÖ$]áôôÛ$ vøÚö o×FÂø

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A17
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

1

sÜÔì HyÒ ÃVÂ!*
~Š ã
CgzZ wßZÆ( [!*
) kZ ~ TXì c*
Š™
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A18
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

~Xì 3g ( **
™gZûÃ{ ZgnÆwqZá Zz䯻l²›‚ª) 
ô û³Ãø³Öû]
ó Xó Vƒ@*
™wZλ½6,
3 Zgñ¦gzZ=ÂÅð>Є\¬ä×#Ö]

”^í] l^‰ 1×`µ 1Ö]æ 1Þ^µ †Â äÿm^‰

5LO_ ]|gzZ {k
5LO_ ]|'( 1)
D™e
$Zzg ¿\¬vZ ègG1Z **
åNG
,
Ù1Z **
C
åNG

Û» êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuu#R — G
é5O_ ÔuÑ ðQÅMïE
!
Ñg— 
L 8™Ôu 0*

«(~ñ‚Æl²LZÃm¾Z]‚Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³³Ö]L L:ì yÁ¬
ǃ:t‚ðÃ{z´Æñ‚Æl²ÆØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³³Ö]yŠTÇñâ

Û

¿{z( 3 ) ~g ¦
/
~ ÞZ‹Š „ ãZ ÅTyZ â{z( 2) yZxwŠ ¬( 1)

zŠ {z( 4 ) ñW^ß :Zz ‚ìg Î~K‰
Üz ä
3 Ð KwŠ » T
ñƒD™›gzZñƒ¦ñƒD™›nÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö] ¿
.
ÐV\WÅkZgzZƒ@*
™™f »Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]~]ï ¿{z( 5)‰ƒZ]

¾ {zgzZ ñšc { k
H]gúàZzw)zwâ ðÃ&¿{z( 6)ì˲W
}Š‘œ™ Öb§kZ ¿{z( 7 ) ó Xó Vƒ@*
g eÐØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]~L
L
ó Xó H‘œHäN ZŠƒ:¸ÃB;N !*
ÆkZ

D†õì^iæ Ýõ‚ÏjeTPL” (NOTL&m‚vÖ](è΂’Ö] ð^Ëì] Ø–Ê h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

mg 
áZ c*
q¥@ZØx ÓÆ yZB‚Æ g
$Š q Z x ÓÉ ðÑŠ 7„ (F,
Øùô ¿ôÖô èôføqôçûÛöÖû] Ùô^øíôÖû] o³Êô ôû³Ëø³Öû] ö³nû`ôÛû³iøL Lx **
»kZgzZŠ™™f

1

1

5LO_ ]|'( 2)
ÆV˜ zŠ D™e
$ZzgÅ\¬vZ èg Ïg à yG**
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
ä³³³×#³³Ö]m¾Z]‚L L:c*
â

Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

™f »Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]~]ï ¿{z( 1)XÐVƒ~t‚Æl²Æ Ø$ qøæøˆ$ Âø
ÅØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]äT¿{z( 2),7,
˲WÐV\WÅkZgzZ}™

Ðzz śРVzKwŠ »T¿{z( 3 ) ~g Z ¦
/ãZ KZ~ ]Š „

}™‘œ™ Ö b§kZÐB; N ZŠ LZ ¿{z ( 4 )ìg Î~4Z
}uzŠ q
-ZC
ÙÐ ~ yZ Â X ë *
! ¿zŠ {z( 5)ƒ:¸ÃN !* 

ÏZgzZ ó Xó Vƒ@*
™›nÆŸgÅØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]Ð ~L L:ì HÐ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A19
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ÐZ ˆÈ]gúðÃàZz w)z wâ k0*
ÆT¿{z ( 6) g ì‡6,
ó óVƒ@*
geÐØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³³×#³³Ö]~L L:¾ {zÂ}Š]úŠ ( Å{k
H) s§KZ
ó Xó yZxwŠ ¬( 7 )gzZ

DPLQ”(Mt (QPU&m‚vÖ]( ä×Ö]†Òƒ èÚ]8] oÊ Ø’Ê(á^ÛmŸ] gÃ1E

:‚lpg eá Zzä*
0 l²›‚

E
5LO_]|
§ ð$NÔx懾M$N!
Ñì ~z%ÐÅ\¬vZèg ´ â 0÷ R **
åNG

&N

g‡B
{ ÷Ôx™ R ÁÎg Ô ê E
g eL L: ìg ZŠÒpŠ 
á
g Z » êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuxŠ Wµè

l²ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]yŠTÐVƒ~ñ‚Æl²ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]m¾Z
Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]ãZ KZäTyZ { z( 1)X ǃ:t‚ ðÃ{ z´Æñ‚Æ
Öb§kZÐB;N ZŠ LZ ¿{z( 2)X ~Š™znÆ]Š „Å
nç» h~|
# z

Û
zh
+y

`
@*
{z( 3 )ƒ:¸ÃB;N !* 
}™‘œ™
x »Ð s »Zz w°J
-xŠ D%gzZƒ Áq6,VÍß ¿{z( 4 )gzZƒ @*

1

1

DPLT ” (NLNP&m‚vÖ] (Tt ( Ù^q†Ö] ð^ËÕ oÊ ØÚ^ÓÖ]E ó Xó á
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

Ð Vƒ ~ ñ‚ Æ l²vß ïq Æ ]Ì yZ L L –â s§
b§kZ Ð B;N ZŠ LZ gZ−â {z ( 2) yZxÑZz ä™ s »Z ( 1)

]gúàZz £z ø
D ÃT¿{z ( 3 )ƒ:¸ÃB; N !* 
}™‘œ
x Ó Vƒ@*
geÐ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]~L
L ¾ {zgzZ}Š ( {k
H) ‹úŠs§KZ

Å kZ ðƒ~ wq kZ ú›Å T ¿{z( 4 ) ó óì ÑZz % 0*
» Vâ ˜
ðƒsÜ~Vñ»áZzŸggzZIÅ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]]¸gzZ ãZ ÔÄ

¿{z ( 6)ì Lg Î~ 4ZÐzz Å›Ð]
.)wŠ »T¿{z( 5)
˲WÐV\WÅkZÐspÆkZgzZ H™f »Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]äT
ä×#³Ö]L L:¾Ð}uzŠq
-ZÐ~yZ Âë !*
¿zŠ,Z ( 7 )gzZ†
Å
ó Xó Vƒ@*
™›§{ÅØ$ qøæøˆ$ Âø ö:XZ ñŸgÐ?~!nÅ Ø$ qøæøˆ$ Âø

DMSU ” (Tt (MN &m‚vÖ] ( ‚âˆÖ] h^jÒ( èfn1 oe] àeŸ Ìß’ÛÖ]E

á^ne]‚qö]‚qö^Ò7çÖ]æ 1Þ^µ †Â äÿm^‰

Vt‚»l²,
6yZxwŠ ¬

ϹÂmg 
áZ~}g !*
Æ{ 
á
Š !*
áZzh
ex »Ðs »Zzw°
5LO_]|2gIg
ì ~z%g
$uÌÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z **
C
åNG
$Š q Z

1

1

yZxwŠ ¬ ì @*
YHyÒÃgIg
$Š q Z yZ6,
VŒÔÏñWd
$k

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

:[¯»Å\¬vZègyG]|

5LO_MäÅ \¬vZ èg yG**
5LO_M]|
ÅÅ \¬vZ èg Y ZŠg−Z1Z **
åNG
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A20
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÔçOX ôÜzãZz~}g !*
Æ
5LO_]|'(1)
Ô*™Ñ
!ì ~z%ÐÅ\¬vZèg m¬0z/0vZ†**
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A21
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

áZz ä™s »Z L L:ì y¶
K]g t
KÈâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu°gszYg
VzŸ
aÆgâ+
$YN ZŠÆl²~[Œ
Û
ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#Ö]#
Ö ªiè
z'
,
{
á
Š !*

D™ê yxgŠÆ wÈz IZgzZ c*
¬g KZ Ð Vƒ {zt gzZÐ Vƒ6,
ó Xó ¸f
ex »Ðs »Zzw°‰
Üz
DMLLQ”(PSNM &m‚vÖ] ( îÖ] óóóÙ8^ÃÖ] †nÚŸ] è×n–Ê h^e( é…^ÚŸ] h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘E

+ME
Q@*
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠ Ôg Ë çQaMÆV1x ÓÔ(Ægâ'( 2)
 »Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]#
ƒ
Ö ª¯ z'
,
yZxwŠ ¬L L:ì y.fyâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬
%Mzç?
vZ öЇuæE

ó Xó ǃ~[Œ
Û
ÆkZ {Š c*
iЃ
 gzZ[8{Š c*

:bcÆVßZzä™›nÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]

~}g !*
ÆVß Zzä™›~:WnÆŸgÅ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]

6,
VŒÔ ÌvŠ {z´ Æ yZgzZ ~z% Ìg I g
$Š q Z x
5LO_]|ÔÅ\¬vZèg{k
5LO_]|
]|ÔÅ\¬vZèg†0f ç**
åNG
,
Ù1Z **
C
åNG

5LO_ ]|gzZÅ \¬vZ èg tg ‚0 n*
5LO_
ÐÅ \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG
!²**
åNG

1

1

ÔçOX CYÅyÒg Ig
$Š q Zx~z%
" Ôw é}8E
5F
LlpÓ÷ì ~z%ÐÅ\¬vZèg{k
5LO_]|'( 1)
æL¾G
,
Ù1Z **
C
åNG
E
¢
Ї]
Ð

u
$
M

Û
Š
á
g Z ê z!Wzm\¬vZ ö wV" ÁÎg Ôw Õä z ôg üL LZŠ Ôw)z èEj8N
~÷sÜ V¹vß{zL L:Çñâ

Û
Š
á
g Z#
Ö ª¯ z'
,Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A22
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó ÇVzŠ(~ñ‚Æl²LZ7Z~Ô7t‚ ðÃ{z´Æñ‚Æ

DPOT”(Nt(MTNQ &m‚vÖ](ä×Ö] oÊ àne^vjÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e†ÃNÖ] h^jÒ(ÔÖ^Ú Ý^Ú]^›çÚE

5LO_]|'( 2)
Å\¬vZèg \WÔì ~z%ÐÅ\¬vZèg †0f ç **
åNG

ÅM
©E^I G
I
3
N
\
G
g Uz ´ â Æ ê ¬ zŠ Ôg é) ¯ zg üL Ôg éE
5"MÑZz§»uä ~ D â

Û
Š
á
gZ
ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L
L ‹ñƒD â

Û
ÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âøg ÇŠgz6,
Èf !*
kZÐVƒ~ñ‚Æl²6,
VzŸ
aÆgâáZz ä™›~:Wn
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´Æñ‚Æl²Z
# ÆyŠ
DNPR”(Tt(NNMNQ&m‚vÖ](Øfq àe ƒ ^ÃÚ &m‚u(Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚ߊÛÖ]E

5LO_ ]|'( 3 )
§Z]
.@* 
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg tg ‚ 0 n!*
² **
åNG
E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"NÓ÷Ôª
5F
?Q&ÔM] ðE
3B&ÔMÄZÑz ÑæL¾G
3E
]+Z ؉¦ƒ ðE
‚§
:ì @*
â

Û
Š
á
g ZØ$ qøæøˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]D â

Û
Š
á
g ZêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø

l²}÷yŠ kZá Zzp
pg ›~ :WÐzz Åw°z ]³}÷L L
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´Æt‚Æl²}÷yŠTÐVƒ~t‚Æ

DTR”(Rt(MSMQT&m‚vÖ](ànÚ^NÖ] ‚ߊÚ(Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚ߊÛÖ]E

5LO_]|'(4)
D â

Û
Å\¬vZèg \WÔì ~z%Ð Å\¬vZèg YZŠgŠ1Z **
åNG
&M #
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3“E
3šNÅQZ èE
3BÆ
‡E
\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Â[
ø ðG
L “M{º çE
ZŠÔ[ ðE
ä×Ö]ä~

ä™›~:W§{Å

1

Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]L
L ‹ñƒD â

Û
Š
á
g ZÃêЇ]z!Wzm

1

kZyŠTÐVƒ~ñ‚Æl²ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]6,
VzŸ
aÆgâá Zz

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l²}÷²yŠÆ#
Ö ª ` W¸ n
pgݑ!*
Ðzz Åw°z ]³

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A23
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DORP”(Mt(MONT &m‚vÖ] ‚Ûu] äÛ‰] àÚ ( ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]Eó Xó ǃ:sp

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ðÃ6,
yZpÐVƒ{Š ‚
Û
pyŠkZvßxÓX ǃ:t‚ ðÃ{z´Æñ‚Æ

:t‚»l²,
6Vß Zzä™›ë*
!

ä0*
t‚» l²~ X CY Å yÒ gI g
$ŠqZ {z6,

XìŠ ñ™f mg 
áZ »VßZz
8N ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ~ÄZ ´ â1Z**
5LO_]|'(1)
ÆtÜR èE
L j
åNG
3B&ÔMg @*
ÆV1Ô(
:c*
â

Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøº R ØLO ¦ƒ ðE
Y Zß:gzZ Ý¡ŠÖ] Ü`n× Y m
CZ: Ì}È,ZÆØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]—"L L
JñZßgzZ Ý¡ŠÖ] Ü`n׳ÂxZ™Y m
CZp
Ð Ø$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]gzZû%zx£ÆyZx«
öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø vZwÎg c*
L L:Ån²ä! Z²Zq
-Z óXó Ð,™—g6,

Û
ÆyZ

m\¬vZ öЇu°g szæ
YgÔ *™!
Ñg—ó ó?ÐVƒvßyÃt! êЇ]z!Wzm\¬vZ

ãpðÃyxgŠÆyZÐVƒvßÆVzàZtL L:c*
â

Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wz

D™›§{ÅØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³ÂøÞZ ñŸgsÜÐ}uzŠq
-Z {z1ǃ:¸g
( Æl²) LZ nÆyZØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]#
Ö ª¯ z'
,
XÐVƒn
pgmgzZ
ñâ

Û
6,VzŸ
a4Q Ì[ˆ»yZgzZX Ç ñâ

Û
¬»p
pgŸ
aÆgât ‚
ó óXÐVƒsp" {zpÐVƒ{Š ‚
Û
p ÂvßX Ç

D†nÇjeNUL” (Ot(OPOO &m‚vÖ](†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

1

1

5LO_]|'( 2)
ÔÜ槻uì ~z%Ð ¿\¬vZèg k„0vZ†**
åNG
%Nï
IL“!*
Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L L:c*
â

Û
Š
á
gZä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæEE
ÔB»§Z Œ
Û
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

gzZÐ VƒÆ +
$Y N ZŠÆ l²yŠÆ #
Ö ª}È [H‰Æ
"
4E
5E
Vƒ6,
VzŸ
aÆgâ}È{zX „S¦èG
YVâzŠ Å Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ÞZ¶²
gzZY Zß:ÐVƒ Ý¡ŠÖ] ܳ`n׳ Y m
CZ Â: {zÐVƒãZgâ}nÆyZgzZÐ
yÃ{z! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³³Âø vZwÎg c*
L L:ˆÅn²ó Xó ¢œ„:

{zL L:c*
â

Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu°g sz Yg Ô *™!
Ñ ó ó?Ð Vƒ vß
ó Xó D™›~:WnÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö] vß

DMLP”(MNt(MNRTR &m‚vÖ](Ðe^ŠÖ] Äq†ÛÖ]E

5LO_]|'( 3 )
}g\ Æä³×#³Ö]ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg )â Z1Z **
åNG
47ÔÔ
ä³×#³Ö]—" L L:c*
â

Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³³Âø•ïE
LG3E
ñè6,
VzŸ
aÆgâyŠÆ#
Ö ª7Z {z,Z}È‰Æ Ø$ qøæøˆ$ Âø
G8
ó Xó ÐN Yƒrg ÃÐ[ˆvß ö-Š Çá ÖÃVznÆyZgâÔ Ç

DMMN ” (Tt(SQNS&m‚vÖ](Ðe^ŠÖ] Äq†ÛÖ]E

5LO_ ]|'( 4 )
Ôu 0*
!
Ñg—ì ~z%Ð Å \¬vZ èg [- Z1Z **
åNG
Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö]L L:c*
â

Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuu#R — G
é5O_ÔuÑ ðQÅMïE
L 8™
Å ]¸c*
Š¤
/
Šg Z Æ l²yŠ Æ #
Ö ªáZz p
pg ›~ :W§{ Å
DMQL”(Pt(OUSO&m‚vÖ](Ðe^ŠÖ] Äq†ÛÖ]E ó Xó ÐVƒ6
,
V±™

5LO_ ]|'( 5)
!
Ñ ì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg b Z`
0 {D1Z **
åNG
g‡B&N $E
: ì ¦Èâ

Û» êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuxŠWµè
{÷Ôx™ R ÁÎg Ô ê E
§ ð NÔx懾M$N

1

1

¿gV(™nÆVzÈzŠáZzp
pg›~:WnÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]L L

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A24
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A25
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DPTM”(STRT &m‚vÖ](†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

5LO_]|'(6)
V1xÓÔ(Ægâì~z%Ð Å\¬vZèg†0fç**
åNG
%Mzç?+ME
M
Q@*
:ì yÁ¬Èâ

Û
»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔgË çQaÆ
ÆgânÆyZ#
Ö ªiz'
,
pYZß:gzZYm
CZÂ: ,Z}ȼ LL
Vƒ~ðZÐ(?
Ø<
Í
Z ~(,
ª) XX³føÒûøû] Åöø³Ëø³³Öû]øZZ{zgzZÐN YñwŸ
a

vßyÃ{z! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³qøæøˆ$³³³Âø vZwÎgc*
LL:Ån²ä¿q
-ZóXó Ð
G
íßZd
$¾{zÆbDLL:c*
â

Û
Š
á
gZä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu ݬ ï
L .g9 óó?ÐVƒ
óXó D™›ë!*
§{Å ŸgÅØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö] vß

DMRT” (NLt (OQTV&m‚vÖ] (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

$
guÅáZzä™u,
F{ H
k‹úŠL
:ÆØù ³³³qø æø ˆ$³³³³Âø Z.
}½p

5LO_]|
X ÏñWÐW{zì ~z%ÐÅ\¬vZèg )â Z1Z*
* åNG

:t‚»l²,
6Vß Zz䙑œ

5LO_]|'( 1)
(ànûÇô×ùô³føÛö³Öû] ö³nùô ìe
$ZzgÐ Å\¬vZèg%¬0µ**
åNG
º åMuM LZ {ÈL L:ì @ŠÈâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu ànûÛô×ø³ÃF³×û³Öùô èºÛø³uûø

àe‚Ûu] Ý^³Ú¡³Ö‚³ß³ŠÛ³Ö]Eó Xó ñYƒê»VÍßJ
-VŒÇƒ~ñ‚Æ
D^÷Úç`ËÚ MNR”Rt(MSOOQ&m‚vÖ](oßãrÖ] †Ú^Â àe èfÏÂ &m‚u(Øfßu

.9

5LO_]|'( 2)
vZèg \WÔì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {ª0 èE°W Z†**
åNG

1

1

E
" Ôw é}8E
5F
LlpÓ÷D â

r
# ™Ôw Õä$Mzôg üL¢LZŠÔw)z èEj8æNL¾G
Û
Å\¬

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ó Xó ñYƒ[Âz[ˆ(»VÍß)J
-VŒÇñYc*
èÃyZ6,
XÏN Y

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A26
A A A A A A A?A
AAAAAAAA
Ї

\¬vZ ègz ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuwÑÆìW! ! ÔwV" ÁÎg ÔwZâzŠ ð8E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

{z ¬ŠÃ¿q
-ZÆ#
Ö Z KZ ä ~L L(ì Ìt~ g
$ukZ ) ó Xó ì ¬Š
gzZ c*
W‘œ»kZ :å;g™ÒÃÅäXÐ V#Æv WÃ}nLZ
ó Xó Š
H0( ^z»gª),nÆ}ngzZt‚6,
uÆkZ

DOSM ” (St (MMSPR &m‚vÖ]( †nfÃjÖ] h^jÒ( ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE 

D â

Û( ~ ÁZvZ G
î*9gmw
áï±+−Zw°)´) ']|

ät GZ1Z]|=0ÆVß Zzä0*
t‚ »l²ÆØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]L L
îG*9g ~† Z1Z ]|Ô ~Š¸Ð á ZjÆ\¬vZÂg)
á
1Z0~†Z1Z ]|

:¾g ÃZtä\¬vZ Gî*9g)
á
1Z]|−Zz}÷L
L D â

Û
\¬vZ
äô³³×þùô³³þ¿ô³³eþô Üön¿Ãø³ûÖ] äö³×#³Ö] Üö³`ö×%³¿ô³mö

è÷Ãøfû‰ø á$ ô] oËF_ø’ûÛöÖ] o% ³fôßø³Ö] Ùø^³Îæø

äô³³Öôþ ‚û³³Ãþø ³eô Ýö^³ÚøŸô]æø Øùõ ³’ø³Úö Õõ^³eæø

Ѻ‚ùô ³’
þ ø ³þjø³Úþö oº1ô^Þø̺nû³Ëþô ³þÂø g' vôÚö

—"L L:c*
â

Û
Š
á
gZä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu½ÑÔWÁÎg'( 1) : äÛ³q†³i
X Çñâ

Û«(~ñ‚Æl²LZ \¬zug nä×#Ö]Ê Z

ÛZÆn]‚

Z}
.½p ª) ¿ðZ— 0*C2 Ô ÑZzä™›nÆØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³³³×#³³Ö] C1'( 2)

4C ÔƒJ m
yZz6,
~ÞZ‹Š „ yZ â{z C3 Ô ( }Š hg{k
H‹úŠ¯
) !*
Æ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø

"7,
i ú 6C Ô ÑzäzgñƒD™™f » Ø$ ³qø æø ˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö] 5C ÔÑZz䙑œ™ Ö

1

1

ó Xó yZxwŠ ¬ 7C gzZ ÑZz

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

[ZpÐq
-Z ]Zg¸*ä ~L L:c*
â

Û
Š
á
g ZgzZ ñÑp=k0*
}g ø

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

g e {Š™yÒ ÅºÑZvZ îG*9gmv0Z x â Z xsÑZ ~ }g !*
ÆŠ Z

ÛZ ]‚
X CYÅyÒg Ig
$Š q Z

Õ^µ &m‚u o×`µ

:¤Å¶ŠúÃnzH
„Ù

"MÑZz§»uì e
5LO_]|
ëÔg éE
5G
$ZzgÐÅ\¬vZègûnöÖû]çeö]ø**
åNG
E
N¯ zg üLG3©^I
47Ôg Uz´ âÆ êÅM¬zŠÔg é)\I
Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âøg ÇŠgz6
,ïE
Ôg ÇŠæÆVã"
LG3E

úÃnzH„
 ÙËä TL L:ì g ZÎpÈâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz
Æl²LZÃkZ \¬zug nä³³×#³³Ö]Ô c*
Š™s çnŒ
Û(z¼ ) »kZ c*

ó Xó Ç:t‚ðÃ{z´Æñ‚Æl²Z
# yŠkZ Çñâ

Û«(~ñ‚

™.Å
AE
ÆpÖZ yZ u0*
$ut ~ó.
g
ó Z ê Z LLäàZßZvZ îG*g9m ãZdxâZ

DMSTO”(MOLR &m‚vÖ] ( îÖ]ý…^¿Þ] oÊ ð^q^Ú h^e ( ÅçnfÖ] h^jÒ( p„Ú†jÖ] ÄÚ^qE

»l²~ VÍ߬Рƒ
 yŠÆ#
Ö ª—" L
L ì ðâ

Û
$ZzgB‚
e
óXó c*
Š™‘œÃnŒ
Û
6,
kZc*
~ŠúÃgZ¡Œ
Û
ËäTǃ‚ÿkZt‚

DMRS ”(MUt(OSS &m‚vÖ](†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

1

:bÑÅu *

gu
$

1


Û
äTª) ¿kZ¬Ðƒ
 Zƒx¥Ðu0*
$ukZ
g

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

”^í] l^‰ †,m 1Ö]æ 1Þ^µ †Â äÿm^‰

vŠ {z´Æm¾ZáZz ä0*
l²›‚{Š™yÒ~ Iâ 6,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A27
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

gIg
$ŠqZ Å y*ÏZXÇ A t‚ » l²Ã(c*
Š™sç nŒ
Ûc*
~Š úÃgZŠ
5LO_]|Ôy¢**
5LO_]|Ô{k
5LO_]|Ô{Šy1Z**
5LO_]|
0ŠZ”**
åNG
åNG
,
Ù1Z**
C
åNG
åNG
"NåMG
5LO_ ]|ÔȬ éE
5LO_ ]|Ô´ â 0 ª**
5LO_ ]|ÔkzZ
åNG
åNG
gzZ Y ZŠgŠ1Z**
5G
5LO_]|
ÔçOX~z%ÌÐ Z e\¬vZèg {gZgi0ÄZ**
åNG

IL G
"u
5LO_ ì
:Å\¬vZèg{Š y1Z *
* åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A28
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

5LO_ ]|
\WÔì ~z%Ð Å\¬vZ èg {Š y1Z**
åNG
E
" Ô]zIzŠ È çE
"NÓ÷Ôª
5F
?Q&ÔM] ðE
3E
ÑæL¾G
‚§§Z]
.@*
ä~D â

Û
3B&ÔMÄZÑz
TL L:‹ñƒD â

Û
ÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø]+Z ؉¦ƒ ðE
Å \¬vZ èg

Æl²{zyŠÆ#
Ö ªÂc*
Š™s çnŒ
Û»kZ c*
~ŠúÃg Z¡Œ
Û
Ëä
ó Xó ǃ~ñ‚

DORS ” (Tt(NNRNN &m‚vÖ] ( p…^’ÞŸ] é8^jÎ oe] &m‚u ( Øfßu ‚Ûu] ‚ߊÚE

IL G
"u
5LO_ ì
:Å\¬vZèg{,

C 1Z *
* åNG

5LO_]|
Å\¬vZ èg \ WÔì e
$ZzgÐ Å\¬vZ èg {k
,
Ù1Z **
C
åNG
Q “ E

E
N

&M

3šNÅZ èE
3BÆä×#³Ö]ä~D â

‡.M(NÔ[ ðG3“ñ**
zØ$ qøæøˆ$ ³Â[
ø ðG
L M{º çE
ZŠÔ[ ðE
Û
c*
~Š úÄ
 Ùä TL L:‹ ñƒ D â

Û
Š
á
gZtÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu
«(~ñ‚Æl²LZÐZyŠkZ \¬ä×#Ö]Âc*
Š™s çnŒ
Û»kZ

1

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÇñâ

Û

1

DMSTO ” ( MOLR &m‚vÖ]( îÖ]ý †ŠÃÛÖ] …^¿Þ] oÊ h^e ( ÅçnfÖ] h^jÒ( p„Ú†jÖ] ÄÚ^qE
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

Å

N ~D â

3B&ÔMg @*
º R ØLO ¦ƒ ðE
ÆV1Ô(ÆtÜR èE
L j8ä
Û
Å\¬

ñ‚Æl²yŠTL L‹ñƒD â

Û
Š
á
gZtÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø
~ñ‚Æl²LZÿkZØ$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö]yŠkZ ǃ:t‚ðÃ{z´Æ
ó Xó c*
Š hgÃg ZŠî%OfÆ5ZŠ ZÅnŒ
Ûc*
~ŠúÃg Z¡Œ
Û
äTÇ}Š(

DMQT”(Mt(QON&m‚vÖ](á^Ë àe á^Û% ‚ߊÚ(Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚ߊÛÖ]E

IL G
"u
5LO_ ì
:¿\¬vZègkzZ0Š Z”*
* åNG

5LO_ ]|
D™e
$Zzg Ð−Zz LZÅ \¬vZ èg kzZ 0Š Z” **
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

IL G
"u
5LO_ ì
:Å\¬vZègy¢*
* åNG

5LO_]|Ýð0. Z÷Z
vZ èg \ WÔì ~z%ÐÅ\¬vZ ègy¢**
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A29
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ÔÄ u ïE
Û
ÔÜæ Ó÷ä~ D â

Û{zÔ
L 8™ ÔBz »§Z Œ
%Nï
IL“!*
TL L:‹ ñƒ D â

Û
Š
á
g ZÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæEE

Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]Ô c*
Š™‘œÃnŒ
Û
Áâ6,
kZ c*
~ŠúÃnzH„
 ÙËä

ó Xó Çñâ

Û«(~ñ‚Æl²LZÃkZyŠÆ#
Öª

DNPM”(Pt(RRSM&m‚vÖ]( îÖ]ý†ŠÃÚ à t†Ê àÚ oÊ h^e(ÅçnfÖ] h^jÒ(‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE

5LO_è
:Å\¬vZèg,
'Y*
* åNG
gu
$

5LO_ ]|
ÔÜæ §»uì ~z%ÐÅ\¬vZ ègvZ†0,
'Y **
åNG
%Nï
IL“ !*
TL L:ì y.f Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæEE
ÔB»§Z Œ
Û
Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]ƒItÿ

1

1

™ â

Û«]
Ð])Å#
Ö ªÐQ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A30
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó óX}Š

DNTL ” (Ot(PQUN &m‚vÖ] ( ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]E

IL G
"u
"NåMG
5LO_ ì
:é£E-“\¬vZègÈ ¬ éE
5G

"NåMG
5LO_ ]|Ýð0.ÅZ x Q 
ì ~z%Ð \¬vZ ègiœÈ ¬ éE
5G

ä TL L:ì yÁ¬ Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu°g szæ
Yg Ô *™!
Ñg—
ñ‚Æl²yŠÆ#
Ö ªÐZ \¬ä×#³Ö]~ŠúÃg Z¡Œ
Û
 ÙË

ó Xó ÇÇg~
DNPM ” (Pt (RRSP &m‚vÖ]( îÖ]óóó]†ŠÃÚ à t†Ê àÚ oÊ h^e ( ÅçnfÖ] h^jÒ( ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE

IL G
"u
?’0ªì
:Å\¬vZèg{ çE

? 0ª**
5LO_ ]|
Å \¬vZèg \WÔì ~z%ÐÅ\¬vZèg {çE
åNG

47ÔÔÆä³×#³Ö]D â

Û
Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³³Âø•ïE
LG3E
ÐZØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]ÂÅ ã‚W6,
kZc*
~ŠúÄ
 ÙËäTL L:ìy.f
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÇñâ

Û«(~ñ‚Æl²LZ

DMLR ” ( MUt(NMP &m‚vÖ]( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

IL G
"u
:Å\¬vZègY ZŠgŠ1Z ì

5LO_ ]|
Ôu 0*
!
Ñg—ì ~z%Ð Å \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG

1

1

äTL L:ìg ‡zà¬yâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuu#R — G
é5O_ÔuÑ ðQÅMïE
L 8™
yŠÆ#
Ö ªÐZ\¬ä³³×#³³Ö]c*
Š™sçnŒ
Û»kZc*
~ŠúÄ
 ÙË

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

úÃnzH„
 Ù{z ’ e ÐZ Â}Š(~ ñ‚Æ l²LZ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A31
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

IL G
"u
:Å\¬vZèg{g Zgi0ÄZ ì

5LO_ ]|
vZ èg \ WÔì ~z%Ð Å \¬vZ èg {g Zgi 0ÄZ **
åNG
&N

g‡B $E
÷Ôx™ RÁÎgÔ ê E
§ ð NÔx懾M$N!
ÑD â

Û
Å\¬
z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ Wµ{è

ñ‚Æl²LZÐZ Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]ƒIt&L L:ì y.f yâ

Û»êЇ]

Ä
 Ù’ eÐZ Âǃ:t‚ ðÃZÎÆkZyŠTñâ

Û«(~
ó Xó }Š™s çnŒ
Û»kZ c*
} Šú

DPOM ” (Mt(MOQT &m‚vÖ] ( l^΂’Ö] h^jÒ( gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ]E

Õ^µ &
ô m ‚u p†‰æ
:x ÅZ,
6䙊æÅ+@W

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DMRQ ” (MUt (OSN &m‚vÖ] ( †nfÓÖ] ÜÃrÛÖ]EóXó ÇÇg~ñ‚Æl²LZ

5LO_ ]|
Ð −Zz LZ ¿\¬vZ èg ð 0 ™0 vZ†**
åNG
Q@*
È ÎÔg ðM8E
ÆV˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆV1x ÓÔ(Ægâ D™e
$Zzg
%Mzç?+ME
.ÓZgäTL L:c*
â

Û
Š
á
gZä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
*
c @WÆØ$ ³³³³qøæøˆ$ ³³³³³³³ÂøZ}
LZÐZØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]ÔÅŠæÅkZ~~Š ZiWÅ C1xÝA
$kc*
nzH„
Ù

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Û
~}g !*
ÆxÝA
$k~ ÁZvZ îG*9gm pZ ZëZ·?iÖZg$
+
Ô=ÕZgœ :C1

xÝgzZìŠ Zi W Â}Š™ZŠ Z ÚZ}ŠÈtÆ™gHg Zlq
-Z Åwâ Ð xÝ LZ ‡W L L:
~kZJ
-Z
# gzZÇñYƒŠ Zi WÇ}Š™ZŠZس³³Òö Z

HƒA
$kt[ Zá™ÌwJÐZ
ó Xó ì „xÝì ¹!*
̼Ð

1

1

DU”(U ä’u(Mt(kÃm†1…ô^`eE

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A32
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

(8çÃŠÚ àe ÜnÃÞæ èv×› oÛŠm Øq… &m‚u(Øfß³u à³e ‚³Û³u] Ý^³Ú¡³Ö ‚³ß³ŠÛ³Ö]E
DPMO” (Qt(MQUTS &m‚vÖ]

Õ^µ &
ô m ‚u p†Šni

:¤Åä™t‚,
6uÆ~i ¸

5LO_ ]|Ýð0.ÅZ÷Z
Ôì ~z%Ð Å\¬vZ ègWZ tzg Ã/ **
åNG
ÐM›W ÒQÉOLG9Q E4›EÒE
.Å _
Ї]
4
Q
)
L
Ð

u
E
5LO D â

»ê z!Wzm\¬vZ ö èG îƒ*M ¦Ô èG 5 Z åNG
Û
Å\¬vZèg \W

Æ#
Ö ªØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]Ç}™t‚6,
uÆ~i ¸Ë L L:ì yÁ¬Èâ

Û
ó Xó ÇÇg~} ‚Æl²LZÐZyŠ

DQO ” ( Mt(MNR &m‚vÖ] ( Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚ߊÛÖ] E

Õ^µ &
ô m‚u oãiç2

:*
* VZg ZŒ~$
e×Åx ¸KZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÇñâ

Û«(~ñ‚Æl²

E
5LO_]|
Ôw é}8LlpÓ÷ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
,
Ù1Z **
C
åNG
E
¢
Ї]
"
Ð

u
5F
$
M
8
N
E
Õ
Èâ

Û» ê z!Wzm\¬vZ ö wZâzŠ ð è
r
# ™Ôw ä z ôg üL LZŠ Ôw)z èEj8æNL¾G
yŠTÐVƒ~ñ‚Æl²ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]Š Z

ÛZ]‚ L L:ì yÁ¬
ÅkZgzZ}™™f » Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³Ö] ¿{z( 1) ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZ

1

1

L Æ ›h
:
+”Ð]
.)wŠ » T¿{z( 2)†Ë ²WÐ V\W
rg›§{ÅØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]¡Ð}ÈË ¿{z( 3 )ìg Î~4Z

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A33
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ðÃ6,T¿{z( 6)ƒ:¸ÃB;N !* 
}™‘œb§kZÐB;N ZŠ
HÊp]gúàZzw)zwâ
Åw°ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]{zp}™7nÆ{ k

:Ôƒq
-Ñ~ k
B ËB‚Æx ¸KZ ¿{z( 7 )gzZìg i !*
Ðzz
$×Åx ¸KZ ¿{zÂ,Š™ qzÑk
e
B ™Á{zgzZƒo‚Ð ÔŠ Z
#
ó Xó ñYƒL{zc*
ñY0*
ìx ¸ÅkZgzZ {z ‚áVZg ZŒ~

D NTQ”(PRPR &m‚vÖ] ( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

5LO_]|xsÑZ:änfßi
$utL
g
L Dâ

Û
ºÑZvZ îG*9gmv0ZxâZ**
åNG

gzZXì {Šc*
i¹"
$Z¾Ðg±ZÆÚ,‚m<!*
ìd
$¾gzZŒ
XZƒåyÒ»VÐ]‚Š ñ~g
$ŠqZ{gÃèB‚ƹkZ

äÒ…^fÚ &
ô m^u] Ð×ÃjÚ 1Ò k×’ì 6mçi ^‰

"MÑZz§»uì e
5LO_]|'( 1)
" ëÔg éE
5G
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z **
C
åNG
E
I
N¯ zg üLG3©^Ôg ÇŠæÆVã
47Ôg Uz´ âÆ êÅM¬zŠÔg é)\I
öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³Âøg ÇŠgz6
,ïE
LG3E
Ôì ‚
rg„
 zŠØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]Ê Z

ÛZ&L L:ì y.f yâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ

“Ԋƒ¨£Ð ÔŠ Z
# :ƒ~HË ¿{z (q
-ZÐ~ yZ)
ó Xó ñ0*
ìc*
ñYƒLJ
-VŒ}™¨£™^e Ì¿{zgzZñY3
DPO” (Nt(MQRL&m‚vÖ](îÖ]ýàm„Ö] è$¡%Ö] h^e ( é^ÒˆÖ] h^jÒ( Õ…‚jŠÛÖ]E

1

1

5LO_]|'(2) 
ì~z%u0*
åNG
$uq¯%q
g
-ZÐÅ\¬vZèg Y ZŠgŠ1Z**
~yZ)ì@
*
ƒlpÐyQØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]gzZ[8ÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]m¾Z&L L

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LZ ¿{z( 5)ì @*
™s »Z z w° ~ c*
¬g KZ yZx{z( 4 )ì

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A34
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DMTL”(Mt(SR&m‚vÖ](îÖ]óóó‚fÃÖ] oÞ‡ ]ƒ] h^e(á^ÛmŸ] h^jÒ(Õ…‚jŠÛÖ]E

óXó }™

5LO_]|'( 3 )
åNG
& L
L ìe
$Zzg ƒ¯%ÐÅ\¬vZèg m‡z0g**
B‚»kZgzZƒ~HË ¿{z(q
-ZÐ~yZ ) Cƒ7áQ¦ ¬™ Åm¾Z
ó Xó ìgxŠ"
$U*
{zÌQN Yv¸áZz¶Š
DNUT ” (Nt(NSUN &m‚vÖ] ( ”^Îæ àe èÃne… äÛ‰] àÚ h^e ( äe^v’Ö] èʆÃÚE

:¾g ÃZh
+'
×~}g !*
kZäxsÑZ 
´ä×ôÛøuô ÌönûËôíûiøæø†õŠûÂö pûƒô…ö^¿ø³Þûô]æø

äü³Þöçû³Âøæø‡õ^³³Æø Ùö¡ø¾ûô]Vè÷Ãø³fû‰ø8û‡ôæø

ä´×ôâûø] gôiô^ÓøÚö ÄøÚø Ðùõ ³uøèôÚø]†ø³Æø pûƒô

öáçûÂøæø]çû$Öæø àønûuô éõ]ˆø³Æö oö³Úô^³uøæø

kZ C2ÑZzä™t‚6,
~i ¸C1 tŠ Z

ÛZ]‚h
+'
×á Zzä0*
l²›‚'( 1) VäÛq†i
X ÑZzä™Áú1»kZ C4c*
ÑZz¶ŠúÃg Z¡Œ
ÛC3g ÇŠæ»

5ZŠ Z ÅyZz@*
C6N Y v¸™¢"vßZ
# ÑZz ä™e
$×ÅV- i ¸C5'( 2)

gôÞû$ Ö] àøÚô gö³ñô^³j$Ö]øL L:Åz!Wzm\¬vZ-½È â Û

äkZ 6ì (Z ÑZzä™/ÂÐ{ k
Hª äö³Öø gøÞûøø àû³Ûø³Òø
DNSOQ”(PNQL&m‚u(èq^Ú àe] à߉Eó Xó 7„H{ k
H

1

1

X ÑZzä™yz¬ÐxÝA
$kLZ C7gzZg ÇŠæ» ~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Š˜ÐkZ§{ÅØ$ qøæøˆ$³³Âø ä³×#³Ö]{zƒC
Ùª{z¤
/(»ÔŠ)Z
# ¿{z(q
-ZÐ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A35
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÃXì @*
YH™f » m¾Z {Ša yZáZz ä0*
t‚» l²6,

¼~ g
$Š q Z àZz m¾Z {Ša yZgzZì HyÒ äm\¬vZ îG*9g xsÑZ 
X `™g
$Š q ZkŠtgzZXì ü

Õ^µ &
ô m ‚u o×`µ
:, »äî *
* 3ÃÆÈ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

á^ne^Ò ”^í] åç2 1Ö]æ 1Þ^µ †Â äÿm^‰

5LO_]|
Ó÷Ôª
‚§§Z]
.@* 
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg,
'Y**
åNG
&
E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"N
5F
?Q&ÔM ] ðE
3B&ÔMÄZÑz ÑæL¾G
3E

+
KZ èE
L jBÔ]+Z ؉¦ƒ ðE
Vƒ~¿TÏ&L L:ì yÁ¬yâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ Âø
*
*™çz‰
ÜzÆ~gZØŠ ( 1)Ô Çñâ

Û«t‚»l²LZÐQØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Ï
ó Xó **
î **
3ÃÆÈ( 3 )gzZ »s§ÅVzK~}ƒ0
+Z ( 2)

DPPT ” (Mt(MPMS &m‚vÖ] ( l^΂’Ö] h^jÒ( gnâ†jÖ] gnƆjÖ]E

5LO_]|~ t ÜÑZxg k
B‚ÆÏZÐÅ\¬vZèg,
'Y **
åNG
ä³³³×#³³Ö]Š
HĤ{zJ
-VŒc*
î **
3ÃÆÈäTL
L ìe
$Zzg ƒ¯%

ó Xó Çñâ

Û«(~ñ‚Æl²LZÐZ Ø$ qøæøˆ$ Âø

DOSO ” (MRP &m‚vÖ]( Ý^Ã_Ö] Ý^Û] Ø–Ê h^e ( Ñ¡ìŸ] Ý…^ÓÚE

Õ^µ &
ô m‚u p†‰æ

1

1

E
M _
5LO ]|
Æä³³×#³³Ö]ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg´ â0 ø$ R **
åNG
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3“E
3šNÅQZ èE
3B&M
‡E
L “M{º çE
ZŠÔ[ ðE
y.f Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³[
Âø ðG
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

:$
gŠ qZË%ÅÅvZèg{Š y]|

5LO_]|'(1)
vZèg \WÔì ~z%g
$uË%q
-ZÐÅ\¬vZèg{Šy**
åNG

@*
`
gZŠ $âZ ÑZz%1 s¸ D™HyÒ g
$ut ë L L: Dâ

Û
Å\¬
óXó ǃ~ñ‚Æl²yŠÆ#
Ö ªB‚ÆŠZ

ÛZ]‚(áZzä0*
l²›‚)

ÜÓÖ]çÚ] ]ç×Ò ^iŸ ]çßÚ] àm„Ö] ^ãmªmDNUE èmŸ] kvi ð«ŠßÖ] é…ç‰ ( p†³f› †³nŠË³i E
DOP ” (Pt(UMPQ&m‚vÖ](èmŸ]ý ÜÓßne

5LO_ ]| D â

5LO_]|'( 2)
vZ èg yG **
åNG
Û
Å\¬vZ èg {Š y **
åNG

]‚(áZzä0*
l²›‚) yŠÆ#
Ö ª`
@*
gZÈâ Z CL L:c*
â

Û
Š
á
g Z äÅ\¬

óXó ǃ~ñ‚Æl²B‚ÆŠZ

ÛZ

DPUP” (Rt(ULNU &m‚vÖ](àm‚Ö] Øâ] é8]çÚæ èe…^ÏÚ oÊ h^e ( á^ÛmŸ] gÃ1E

1C ‚a]ç 1Ò Õ^µ &
ô m‚u

ÔçOXŠ ñ@ZØÆg
$ukZ~ó ógnajÖ] æ gnÆjÖ]L L
5LO_ ]|'( 1)
g ZŠ $â Z C L
L ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg ~g}
.G1Z **
åNG

XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXX
Vƒ~z%Ð!ôq
-ZhuzŠ¤
/Z~g
$uÁßZ — ˜ZÔÅ³aô^³³øì ¦t³aô]çø³ø:1C

ë XXaô^øZZ»«Ã~uzŠ ÂVƒ~z%ÐVçôzŠhuzŠ¤
/ZgzZ XXÄeô^jøÚöZZ»«Ã~uzŠ Â
Dš!
Dš!
~ó óö- L Lsܤ
/ZgzZ XXäü×ö%ûÚôZZÃ~uzŠ ÂVƒ¬Zñ~ó óö- zÂL LhuVâzŠ {z¤
/Z2Ô

1

ó Xó ëXX åüçövûÞøZZÃ~uzŠ ÂVƒ¬Zñ

1

DQ”(pçÏÖ] ä×#Ö] èÛu… än× pç×a8 '‚vÚ ÐvÖ] ‚f înN×Ö xne^’ÛÖ]éçFÓNÛÖ] èÚ‚ÏÚE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ó Xó ǃ~ñ‚Æl²yŠÆ#
Ö ª`
@*
CL L:ì

DOSO ” (Nt (NSRUV &m‚vÖ]( ^â†nÆæ ÅçnfÖ] h^jÒ( gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ]E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A36
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A37
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DMSSN” (MNLU&m‚vÖ](îÖ]óóóó…^rjÖ] oÊ ð^q^Ú h^e ( ÅçnfÖ] h]çe] ( p„Ú†jÖ] ÄÚ^q E

5LO_]|'( 2)
y›g ZŠ $â Z C L
L ì ~z%Ð ¿\¬vZèg/0Z **
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ó Xó ǃB‚ÆY ZßgzZ¢œÔÝ¡ŠÖ] Ü`n×ÂY m
CZyŠÆ#
Ö ª`
@*

h^e (l]…^rjÖ] h]çe](äq^Ú àe] à³ß³‰ Eó Xó ǃB‚ÆY ZßyŠÆ#
Ö ª`
@*
DNRLQ ” (NMOU &m‚vÖ] ( g‰^ÓÛÖ] o× &vÖ]

Õ^µ &
ô m ‚u p†Šni
:¤Åyz¬B‚Æ™*
*

5LO_ ]|
vZ èg \WÔì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ ègvZ†0,
'Y**
åNG

Æ tÜR èE
L j8Nä ~Vƒ êŠ „ZÍÅ]!*
kZ ~ D â

Û
Å \¬
3B&ÔMg @*
ñƒD â Û

tÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âøº R ØLO ¦ƒ ðE
ÆV1Ô(
(~ñ‚Æl²LZÿkZyŠÆ#
Ö ªØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]L L:ì ‹
ó Xó Hyz¬B‚Æ™**
Ëc*
~ŠúÄ
 ÙäTÇñâ

Û«

DPL” (Rt (SUNL&m‚vÖ] ( 8çÛvÚ äÛ‰] àÚ( ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]E

Õ^µ &
ô m ‚u oãiç2
:[Z N »
ªñÅdz{ç

1

1

5LO_]|
ÔÜæÓ÷ì e
$ZzgÐÅ\¬vZègvZ†0,
'Y**
åNG
E
Ї
%Nï
IL“!*
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
ÔÄuïE
Û
L 8™ÔBz»§Z Œ
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A38
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó Çñâ

Û«(~ñ‚Æl²LZyŠÆ#
Öª

DXXèÚ^nÏÖ] ÝçmZZáæ‚e(PNU” (Rt (UNUN &m‚vÖ] ( ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÐZØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Ū
ñÅ C1 {çc*
dËäTL L:ì y¶
KØgÈâ

Û»

5LO_]|
ÔÜ槻uì ~z%ÐÅ\¬vZègŠ&0vZ†**
åNG
%Nï
IL“!*
Š ƒ ZŠ]| L L:c*
â

Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæEE
ÔB»§Z Œ
Û
!Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]}÷} Z L L:Ån²~]+Z ؉gÓÇg !*
äÝ¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Â

ó ó?ì Z b
HnÆkZ Â}™lgz6,Ådc*
{ç ËnÆŸg ~¾{È
ÇVî â

Û«(~ñ‚Æl²LZÐZ~L L:c*
â

Û
Š
á
g ZäØ$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö]
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠT

DXXè×Ú…]ZZáæ‚eMPS”(Nt (PQQU &m‚vÖ] ( Œ æ8†ËÖ] ‚ߊÛÖ]E

X X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X X
À` WèYƒ: ÏŠ6,"ì ~gz¢o ôZ Å]!*
kZ~¶Š { CÐQgzZª
ñÅ{çxø)ìgwì:1C

Ð Vƒk
HwqZ î0%**
CZV- gzZì Cƒ ÏŠ6," [pgzZ D Y0{)z d
WgzZ ð¸Ô \ !*
á1ìvß
GE
4hÒX3Z÷ZÔg§ çOÔ Tg D™{ (
á1ìØx ZŠ ~ç¦ ~gŠ ‡g «k1Z·¢
8ñ)´]| ï
ÌÐ({)zd
WgzZ ð¸Ô\!*
á1ìª) y S L
L D â

Û
Š
á
g Z ñƒ ïŠ[Z »wZÎq
-Z~}g !*
ÆV¤g
LÂÐ yZX @*
 ¥ ™ Ìb é¹$E

Y07g
CgzZ ð¸Ô\ !*
Ç{zÐh
e¯ g
CÑ1ìc*
ð¸Ô\!*
ÃËì {Š6,
Mé›!N}g øXì
4O]Igá1ì~} çaI
ÃËűðÃÔì ñƒ ñ ¯ ó óVâ L ÃL ËŠ% ðÃì x ¬ ` Zz¦ »V ðG
"QgzZ\!*
Ñ1 îE
0!Nðà Âì R Ñ1 îE
0!N»Å±yZ ËðÃÔì 1 ¯ ó óg
CL LÃËä y Â{ Ë Âì ù¯ ó óð¸L L
E‰ G
$ ÔV7Š6,
!ÀnËô vø Öû] æø á^ÚŸøû]ì [ c{ z»\ 0*
z{k
HÆV ÂúŠo ‘gzZV ðG3©Ò¹"

1

1

QrL
xgDg eÐ Vz³ä³³³³³×#³³³Ö]ÃVCZzgzZVß Zzä™ì‡ºgá1ìB‚Æ ýÅLéCE&NýL 3E
ILG
" uX @*
LZuZ µèY”Ð V¦úgzZ *Š L LÔì @*
W~ u 0*
ì
™7g Zz™w1Ð ¬ y- G X ’ e
4¢E
LªÐƒ
D NSPN&m‚u MPRQ” Ü×ŠÚ xnv‘E ó Xó VQÐzzÅV¦úîE
0G
~

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

Hc*
0*
—ZƒJÈq
-Z~èÅyZ$L
L ë 
å( Zƒ– )t~TŠ
5LO_]|
ÅØ$ qøæøˆ$ Âø[gLZä Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än×Âæ^³ß³nfÞ o³×³ÂvZ2 Z'
,
Z **
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

H!L
:—» ö- ÅyZ$

yZ$0ðQÅe
$Zzg~ìYKZätZi°ZvZ Gî*g9mtZi°Z†xâZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A39
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

(`Z)ËnÆŸg ~¾¿ !Ø$ qøæøˆ$ ÂøgÇŠgz6
,
}÷}ZL L:Ån²~{Çg!*

»{çL L:þ c*
â

Û
Š
á
g Zä]+Z ؉g ä×#Ö]ó ó?ì HY Z b
ÅkZ}™„
 gŠÃ{ç

Âó óX}Š { CÐQ¿{zL L:Ån²äÝ¡³ŠÖ] ä³³³n׳³Â\W ó ó?ì H *
*™„
 gŠ
KZÐZgzZ ÇVzŠ(~Øg›‚LZÐZ~L L:c*
â

Û
Š
á
g Zä Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]
ó Xó ÇVz™4ZŠ~¼
A

DPUR ” (Ot(RLSO &m‚vÖ](Ñ]‡†Ö]‚f Ý^Ú¡Ö Ìß’ÛÖ]E

‚a]ç 4Þ ^µ 1Ò Õ^µ &
ô m ‚u

}g!*
Æg
$u kZ D â

Û
m \¬vZ G
î*9g xsÑZ ]|

VrZgzZXì He
$Zzg ~ó óY ¬−Z L Lä ãZdx â Z&ì@
á{q
-Z ~
4$p
M Å7yÒg
ª) èG
$u@
áðÃ{z´Æg
$Š qZ@
ázŠ àZz äWä
ÔçOX Š ñÌ@ZØvŠÆkZVƒH(m\¬vZ îG*9g']|
E
M _
5LO ]|'(1)
Ô*™!
Ñg—ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg´ â 0 ø$ R **
åNG

.ñ]|äØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L
L D â

Û
Š
á
g ZêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu°gszæ
Yg

ƒg~t‚Æl²}÷yŠ kQƒT e?¤
/Z L L:c*
â

Û
Š
á
gZÐ Ý¡ŠÖ]] än׳Â

1

1

Æ{çgzZ \!*
wŠ 3gB‚ÆdQÂǃ:t‚ ðÃ{z´ÆkZ yŠ T
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

4$0<
5LO_]|D â

^ßnfÞ o׊ î ZŠ **
åNG
Û
Å\¬vZègîE
0E
Ø z]|'( 2)

~¾ !Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z L L:Ån²~] çE
OFÅZ ؉gÓÇg !*
ä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Âæ
äØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³³Ö]ó ó?ì HY Z b
ÅkZ Â}Š { CÃ{çc*
dËnÆŸg

k Q yŠ T ÇVzŠ(yŠ kZ ~ ñ‚Æ l²LZÐQ~L L:c*
â

Û
Š
á
gZ
DPT”(Pt(PSLT&m‚vÖ](ð^nÖæŸ] èn×uE ó Xó ǃ:t‚ ðÃ{z´Æ

5LO_]|D â

5LO_]|'(3 )
än×Â.ñ**
åNG
Û
Å\¬vZègg xÑZª**
åNG

Åd{z ‚}Š {CÃdË Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø[g}÷}ZZZ:Ån²äÝ¡³ŠÖ]
Š
á
gZäØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ó ó?ìHY Zb
ÅkZ}™ª
ñÅ{ç`ZËc*
ñYƒ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ó Xó î W7b§ÅC
ÙØy!*
$ðËZB‚

DPNU ” (Ot (PQNP &m‚vÖ] (ð^nÖæŸ] èn×uE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A40
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

yŠ kZ ~ ñ‚ ( Æ l² ) LZgzZ ÇVî ZI~ ¼
â

Û
A KZÐQ~L L:c*
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´Æñ‚( Æl²)}÷yŠTÇVzŠ(

DOT ” (Rt(SSMS &m‚vÖ] ( ð^nÖæŸ] èn×uE

5LO_ ]|L L: D â

5LO_ ]|'( 4 )
**
åNG
Û
m \¬vZ G
î*9g ãœZ yZ/1Z **
åNG
L L:Ån²~{ Çg !*
ÅØ$ qøæøˆ$ Âø[gLZä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än׳Âæ ^³ß³nfÞ o³×³ÂŠ î ZŠ
äØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#Ö]ó ó?ì HY Z b
ÅkZ}Š Zg –Ã{çc*
dËnÆŸg ~¾

(yŠ kZ~ ñ‚Æl²LZÐZ~ìt Y Z b
ÅkZ L L:c*
â

Û
Š
á
gZ

1

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÇVzŠ

1

DMRP”(PSS&m‚vÖ](Ý¡ŠÖ] Ü`n× ð^nfÞŸ]†Òƒæ8¨]8 èeçi h^e (Õ…^fÛÖ] àeŸ‚aˆÖ]E
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5LO_]|'( 5)
]|ì â¸t…D â

Û
m\¬vZ G
î*9g Ãûqø**
åNG
5LO_
Ÿg ~¾ L L:Ån²~ÞZÓÇg !*
ä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] ä³³n׳Âæ ^³ß³nfÞ o³×³ÂŠ î ZŠ **
åNG
äØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]ó ó?ì Y Z b
HÅkZ}Š Zg –Ã{çc*
dËñƒT e

ÇVzŠ(~ ñ‚Æ l²LZÐZ ~ìt Y Z b
Å kZ L L:c*
â

Û
Š
á
gZ
ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´Æñ‚Æl²}÷yŠT

DMLQ ” (ORO V&m‚vÖ] (Ý¡ŠÖ] än×Â8¨]8‚a‡ (Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚âˆÖ] h^jÒE

Õ^µ &
ô m ‚u 6mç3Þ ^µ

:ǃ~Øg§Z Ôt ÜZlp

5LO_]|
ÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z **
C
åNG
â

Û
Š
á
gZä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu•ÔÔÔ
]|äØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L L:c*
ÐtÜZ èE
L j8N! 2}÷} Zðâ

Û
kzs§Å Ý¡ŠÖ] ä³n׳ÂvZ2 Z'
,
Z
ä~—"gzZÐî Yƒ4ZŠ~V™Ô C1 Vƒ: VY„g ñ{ Zp ƒ W7
X X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X X

8 ‚Ægñ:1C
Åkz7,
hB‚ÆÏz7,
uæ}ìYƒ~]5çvŠ{z´Æ$¬ZzŠæ6,
¬gzZ¬Ôu|èE
L jB
Ôì x Zwz^
,Y**
( w éª) ]ÑZñÐg ñ:¤
/
z Ô {)z ®
) ¤Z~ ] 5çt¬) Å \!*
Û»gzZ 5ZŠ Z

E
3
9
Ò
G4h XZx â Z]|ZZ~¦ÔçO
~VìW]{äxyWŒ
ÛL L:D â

Û
Š
á
g ZÝ°Z îG*gmy{ Ÿg£Zx â Z ï

òg »zŠ· { ZpVƒ (~gù Æv W )kXÔ ðâ

Û
x Zw‡(4zŠ Å:WÔŠ Zb!*
Ôw éª) ]ÑZñÐg ñx Ó
E
# Š)Š ð3N“NÈZD
3N4NX{Zp¼í ð4X¸ëJéhG4‘ó ûá ðAXG( ¹
Ô15` Ôtçg ~zë)( +D
+
%áZz ä™]zŒ Ð hèE
LG
+
ç'NF,
+Ð ƒ
$
 gzZ(zy)Š ðE

+D
+
%ƒ: (y v)g¢6,+ ŠÐ T (B‚Æ_ ZÑKZ ) {)z |
# z

Û
zh
+y
}] 5ç ~EŠ ! V; Ô (273m
EM

B‡Ñ$N3 3 1mÔ 24` Ôtçg ~zë) 7q NÐ Ë{ z ´Æ
{gÃè Æ pÑtçg ~zë n Æ ,h
+'
×( é}SE

1

1

X â

Û
·_»] â £

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A41
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A42
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

§Z LZgzZ ÇVz™[Z§Ð( ¼
A ª) k;Z >’ÐZgzZÔ ÇVzŠ(~
DOS ” (Qt (RQLR &m‚vÖ] ( ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]EóXó ÇVƒ â

Û«[Œ
Û»Øg

Õ^µ &
ô m ‚u o9ã2

:á Zzä*
0 l²›‚¬Ð
ƒ

"NåMG
5LO_]|Ýð0.ÅZ ô‰Q
\WÔì ~z%Ð \¬vZègiœÈ¬ éE
5G
é5O_ ÔuÑ ðQÅMïE
!
Ñg— Câ

ہ\¬vZ èg
\¬vZ öЇuu#R — G
L 8™Ôu 0*

Ö ªƒ … Y ?H L L:c*
#
â

Û
g §ZÐ e\¬vZ èg x Z™/ôä êЇ]z!Wzm

e\¬vZèg x Z™/ôó ó?ǃ‚t‚ »l²ÃVÍßÁ¬Ðƒ
 yŠÆ

\¬vZ öЇuwÎgÆkZgzZØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ª Üö×øÂû]ø äüÖöçûöø æø äö×# ³Ö]ø L L:Ån²ä Z

Âì @*
YH7ht ‚ÆXvß{zL L:c*
â

Û
Š
á
g Z ó Xó … Y4êЇ]z!Wzm

ÆVÍßgzZD™ «Âì @*
YHwZÎÐ yZZ
# ÔD™wJÃkZ

ó Xó D™ê~hLZ6D™ b§kZŸ~h

&m‚vÖ] ( ^`ß ä×#Ö] o•… èNñ^ é‚nŠÖ] ‚ߊÚ(Øfßu àe ‚³Û³u] Ý^³Ú¡³Ö ‚³ß³ŠÛ³Ö] E
DOOR ” (Ut (NPPOO

Õ^µ &
ô m ‚u 6mçi ^‰
:z™ J ,
7 { i »¯ ú

g‡B&N $E
5LO_]|
ÁÎgÔ ê E
§ ð ÔNx 懾M$N!
Ñì ~z%ÐÅ\¬vZègg f1Z **
åNG

1

1

tz™ J7,
{i»iúL L:ìyÁ¬yâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠWµè
{÷Ôx™ R

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4$MH Z_Ãt ÜZ LZ äTì ~ŠÉ]!*
ñ‚Æl²LZÐQ èG
t

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

Õ^µ &
ô m ‚u 6mçã::
:yv»¶ŠðŠÃ{ á 
Š *
!wŠ ¬

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

óXó ǃ~ñ‚Æl²(#
Ö ª¯z'
,
){Š`gzZÇ}™â»

D PSL”(Qt(TLMM&m‚vÖ](îÖ]ý… çfÏÖ]… ƒ h^e(Ñ^ΆÖ] h^jÒ(Õ…‚jŠÛÖ]E

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A43
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

5LO_]|Ýð0.ÅZ÷Z
ïŠ[6,Ÿ
aäÅ\¬vZèg& œ–1Z **
åNG
Q@*
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔg Ë çQaMÆV1x ÓÔ(Ægâä~ c*
â

Û
ñƒ
%Mzç?+ME
~b
¬gzZ s »Zz w° L L:‹ ñƒ D â

Û
Š
á
g ZÃêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
T:ì { 2»kZgzZt‚» ( ØgÅ )Øùqøæøˆ$ Âøä×#Ö]6,
}i { 
á
Š !*
ÑZzä™
(ðC]!*
q{Z
+ê)ÅÃ0ÆVzÈÆØùqøæøˆ$Âøä×#Ö]gzZLZÃ{
á
Š!*
ä

Øg›‚ÆkZyŠTÇñâ

Û
~Øg›‚LZ»kZ Øùqøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]
ÆVzÈÆØùqøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]gzZ LZÃ{ 
á
Š !*
äTgzZ ǃ:t‚ ðÃ{z´Æ

Š »ðŠ~}g !*
ó Xó Ç}™ ZÎgyŠÆ#
Ö ªÃkZ Øùqøæøˆ$ Âøä×#Ö]c*

DMR ”(MQ&m‚vÖ](oÞ^`f‘] ÜnÃÞ oeŸ ànÖ 8^ÃÖ] è×n–ÊE

Õ^µ &
ô m ‚u 6mçÞ
:
`Z Ȗ,
6]ñÅa

5LO_ ]|Ýð0.ÅZ÷Z'( 1)
\Wì ~z%ÐÅ \¬vZ èg & œ–1Z **
åNG
5LO_]|D â

Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Âæ ^ßnfÞ o³×³ÂyZ/0.ñ**
åNG
Û
Å\¬vZèg
Å
aLZ]gú ! Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø[g}÷} Z L L:Ån²~Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø ö:XWZÓÇg !*
ä
Š
á
g ZäØù³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]ó ó?ì Y Z b
HnÆkZ}™ñ6,
äƒ]¯Æ

1

1

ðÃ{z´ÆkZyŠTÇVzŠ(yŠ kZ~Øg›‚LZÐZ~L L:c*
â

Û
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A44
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DPRN”(Mt(PLT&m‚vÖ](]†’jíÚ é‡^ßrÖ] Äfi àÚ

5LO_]|Ýð0.ÅZ÷Zì V- e
]|gzZ & œ–1Z **
åNG
$Zzgq
-Z'( 2)
WÐM›ÒQÉOL
Å
E
5.Z åN5O_ì ~z%Ð ¿\¬vZèg a0yZ/**
4Q)L îG
4›ÒE
EG
ƒ*M9¦Q Ô èEG
5LO_
öЇuè
åNG
GL
ÅØ$ qøæøˆ$ ³Âø[gLZä Ý¡ŠÖ] ä³n׳Â.ñ]|L L:c*
â

Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ø–Ê h^e ( ànâ^1 àe Ÿ ÔÖƒ h]ç$æ Ù^ÛŸ] Øñ^–Ê oÊ g³nƆ³jÖ]Eó Xó ǃ:t‚

6,
äƒ]¯ÆaLZ]gú !Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø[g}÷}ZL L:Ån²~{Çg!*
l²LZÐZ~L L:c*
â

Û
Š
á
gZäØùqøæøˆ$ ³³Âøä×#³Ö]ó?ì HY Z b
ÅkZ}™ñ
ó Xó ǃ:t‚ ðÃ{z´ÆkZyŠTÇVÅg~ñ‚Æ
DMSU ” (QTS &m‚vÖ] ( knÛÖ] ð^nÖæ] èmˆÃi h^e ( onߊÖ] àeŸ è×n×Ö] æ ÝçnÖ] ØÛÂE

5LO_ ]|ì b§kZ e
~z%ÐÅ\¬vZ èg Œ**
åNG
$Zzg q
-Z'( 3 )
5LO_]|ì
åNG
:Ån²~{ Çg !*
ÅØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âø[g LZä Ý¡³ŠÖ] ä³³n׳³Â.ñ**
ÆkZ}™ñ6,
äƒ]¯ÆaLZ]gú ! Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø[g}÷} Z L L
Hn
~Øg›‚LZÐZ~L L:c*
â

Û
Š
á
g ZäØùqøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]ó ó?ì Y Z b

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÇVzŠ(yŠkZ

Õ^µ &
ô m ‚u 6mç‰ 
:¤Å3g,
6 t‘

5LO_ ]|Ýð0.ÅZ÷Z
ïŠ[6,Ÿ
aäÅ\¬vZ èg&œ–1Z **
åNG
E
" Ôw é}8E
5F
Nr
LlpÓ÷ c*
ÔwZâzŠ ð8E
è ™Ôw Õä$Mzôg üL¢LZŠÔw)z èEj8æNL¾G
#
â

Û
ñƒ

1

1

Û» \¬vZ ègz êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuwÑÆìW! ! ÔwV" ÁÎg
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A45
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ð ò3,
B‚ÆyZgzZ}™: ñ6,
Vâ ›{zÂñâ

Û«(~ ñ‚Æ
DRU ” (Ot (QUTN &m‚vÖ] ( Ñ¡ìŸ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒEó Xó ñW7

:g ÃZPƺÑZvZ Gî*9gmv0Zx â Z

]i YZ x ¬ Åä™yÒ ÐWä x Õäh‡ ÅZvZ îG*9gm xsÑZ ]|

:¾g ÃZPñƒïŠ

ä´³Öô„ûeøæø Ðõ³vø³Öô„õ³ìûø] Äû³Úø Ñø†ø³ìûŸôø

èºÞø^³Âøô] àô³nûjøÃø³fû‰ø ÌôÃû³•ô Äø³³Úø8û‡ôæø

ä´×ô–ûÊø ÜöÃø_ûÚø Ü$ $ö Ðõ×û³ìö àö³nûŠôvû³iøæø

‚õrôŠûÛøÖô oºNûÚø Ü$ $ö ðõçû³•öæö åö†û³Òöæø

ä´×ôÃûÊôæø Ùô^ÏøÛøÖû] o³Êô Ñõ‚û³‘ô†ö³qö^³iøæø

kû³âøæøèõ×øÚô…ûö]æø Üõ³jømö pûƒô Øö³Êô^³³Òøæø

ä´×ô–ûÊø ˜
ô nûÊø oûÊô lö^ÃøfûŠ$ Ö]^ãøeô Äö³eø†û³iø

èºÊø+]…øæø xº³’û³Þöæø†º³nûfô’û³³iøæø Ẉû³³uöæø

ŠæÅkZ™ÑŠ hÙ**C1 tŠ Z

ÛZ {Šah
+'
×á Zzä0*
l²›‚'( 1) VäÛq†³i
X **
™ «Ãà ZÎC2gzZ **

ÃÆÈ C6 gzZ **
W7Ð ¹ÜZ lpC5 » s§ÅKC4**
™çz ~ ~g ZØŠ C3'( 2)
X **
î **
3

ñÅ ` Z C8gzZdC7'( 3 )
ä™ +~Ø$ qøæøˆ$ ÂøÞZ‹Š „à ãZ KZ C9ÑZz䙪
X`
@*
C~÷zw¸C10gzZ ÑZz

1C 4gzZ ÑZz ä™Ãà { 
C13à Zz ä™ñ6,äƒ ]¯Æ aC12{Š`C11'( 4 )
á
Š !*
EE
Hg eÆ]‚tá Zzä0*
k
Ø$ qøæøˆ$ ³ÂøÞZ ÿL }¢( ™ïÐIâ ) :Ô ÑZzä™ò3
,
6,
VÍß

1

X ‰ƒ( KVZª)

1

mxsÑZ ]| L LVƒ H~( D â

Û
~ ÁZvZ îG*9gmï±)´)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l²LZgzZñXÐò¤
/Å3ÐZØùqøæøˆ$Âøä×#Ö]ƒIt&L L:ì y.f

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A46
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( H:™f~g ÃZ ª) ðâ

Û
7zÂs§Å ¹q
-ZŠ ñ~ u 0*
$u
g

~ hLZ 6D™ê b§kZ~ hÆVÍß {z L
L ìt {zgzZ
ó Xó ÇñW~gÃZ}÷Ì™f »kZd
$kó Xó D™ê

1Ö]æ 1Þça †a ^¾†µ mvZ îG*9gÌßù’Úö
á^ne^Ò Øñ^’ì

ñYHyÒÃbáyZ6,
VŒ( D â
Û~ ÁZvZ îG*9gmï±)´)

ÔçOX ñƒC
Ùª6,
í Ç
E
"MÑZz§»uì ~z%ÐÅ\¬vZèg´ â 0 ø$MR **
5LO_]|
Ôg éE
5G
åNG
E
N¯ zg üLG3©^I
47Ôg Uz ´ â Æ êÅM¬ zŠ Ôg é)\I
g ÇŠgz6,ïE
Ôg ÇŠæ Æ Vã" ë
LG3E
l²#
Ö ªiz'
,
m¾Z&L L:ì y.f Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø
ä™·g, ( 1)X ǃ:t‚ ðÃ{z´ÆkZyŠ TÐVƒ~ ñ‚Æ
ì @*
™ MÃ/ÅkZgzZì @*
â

Û
†ŸZ~tigÆkZØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]ÑZz

{z Â} hg a dsÜä kZgzZ Š
Hƒ ]¯C
ÙØ » T ]gú{z( 2)

ÏVz™ ã˜ÅV”dLZ'ÏVz™7b ï ZuzŠ~L
L ¾ ]gú
{È{z( 3 )gzZ}Š™"ÃyZØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#Ö]Qc*
ñYƒwÙZ »yZJ
-VŒ

1

DONN ” (Mt(NOPU &m‚vÖ] ( ð^%Ö] h^e( …^fìŸ] Œæ8†ÊE

1

ay
b§hZ[p~kZgzZ ÅÄMÅy¶LZ :Hg » **
3äT
šÃ¨gzZdQH
ó Xó c*
înÆŸgÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]¹ZgzZ c*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"N åMG
5LO_]|Ýð0.ÅZ x Q ä x Õäh‡ ÅZvZ Gî*9g
{Š™yÒ Å \¬vZ ègiœÈ ¬éE
5G

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

yZgzZ ä™·g,ÐVzg ZŠ¸g LZ L
L ì V- ~e
$Zzgq
-Z

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A47
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

:ìB‚Ü
‰zÙ
CØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]

5LO_ ]|
Ôª
‚§ §Z]
.@* 
ì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg)â Z1Z **
åNG
&
E
B
" Ô]zIzŠ ÈçE
j
"NÓ÷
5F
E
?Q&MÔ] ðE
3B&MÔÄZÑz ÑæL¾G
3E
èL Ô]+Z ؉¦ ƒ ðE

Æ#
Ö ª¿&L L:ì yÁ¬Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³³Âø+

KZ
ÅzÂÌ}äT¿{z( 1)ÐVƒ~Øg›‚ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]yŠ
KZ]gúðÃ&¿{z( 2)ìB‚ÆkZ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö] 3g¢tÂ
ìgi !*
ÐkZ¯
) !*
ÆspÆØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]{zÂ}Š { k
H‹úŠs§
ó Xó ì @*
™›nÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ÐVÍß ¿{z( 3 )

DONN”(Mt(NOQL&m‚vÖ](ð^%Ö] h^e(…^fìŸ] Œæ8†ÊE

:ð¾u*
0 gzZwŠs ™

5LO_]|ì e
5LO_]|
**
åNG
$ZzgÐÅ\¬vZègD0!c **
åNG
}÷} Z L L:Ån²~] çE
OFÅZ ؉g { Çg !*
ä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Âæ ^ßnfÞ o³×³ÂŠ î ZŠ 
@*
}Š¸~}g !*
ÆVzÈ[8LZÐ~t‘KZ=!Ø$ qøæøˆ$ ³Âø[g
{
á
Š !*
{z( 1) L L:c*
â

Û
Š
á
g ZäØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]ó Xó Vz™›§{~¾ÐyQ~

1

1

~ hLZ 6}™ê b§kZ~ hÆVÍßgzZì @*
™3g6,VÍß

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÃW)z Y ZLgzZ Hg » **
3 YZ ¹ ä T¿{zgzZ ÑZz ä™.6,
ó Xó c*
înÆŸgÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]¹ZgzZ c*
š

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ŸgÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ÃkZ {zÂc*
Šwâ äØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]&¿{z( 2)ì @*
™ê
KZäT¿{z( 3 )}™ ay


) ¤ZÅØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]gzZw”Æ
.)wŠ »T¿{z( 4 ) c*
]
Š™ +~]Š „ÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]É
ܤgzZ ãZ

5Ð ]gú]gzpË ¿{z ( 5)ì Lg Î~ 4ZÐzz Å›Å
kZ:
L ÆspÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]{zÂ}Š]gŠ6,
\WLZÐQ]gú{z:
B‚}÷Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Çg¢tƒÌV˜ ¿{z( 6)}Š hgÃ

:WnÆŸg ~÷{zì u 0*
ð¾gzZ s ™wŠÆXvß {z( 7 )ì
4$MÔ D™›~
{z ( 8 )gzZ D™™f Z÷{zgzZ Vƒ @*
™el
»yZ èG
ó Xó N ·²WÐspÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]@WÅT¿

D MRM”(Mt (PSM &m‚vÖ] ( îÖ]ý8¨]8 èe çi h^e( Õ…^fÛÖ] àeŸ ‚âˆÖ]E

:áZzp
pg]à~VâW

&M
3BÆ
5LO_]|
Ô[ ðE
ä³³³³×#³³Ö]ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z**
C
åNG
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3“E
3šNÅQZ èE
‡E
ì yÁ¬Èâ

Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³qøæøˆ$³³³³Â[
ø ðG
L “M{º çE

yZ gzZì @*
â

Û
HØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Ãb Zzg ZÅVÍßáZzgÆÈ~*Š L L:

ÂVƒŠ ñ¤
/Z Ô@*
Y H7lˆ7Z ÂN YƒT
$¸¤
/Zì @*
ƒt wq »

ì Cƒ]àÅyZ~Vâ W1Dƒ{æ7~*ŠÔ D Y7äT

7g F {z²ì @*
™yág FÃyZ Âì 8 Š 7Z ¿D" z IY Z

l²vßtyŠÆ#
Ö ªÔì @*
ƒðZŠsp »Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]7ZÉ Dƒ

DNOQ”(Mt(MRQUV&m‚vÖ](…^fìŸ] Œæ8†Ê ‚ߊÚE

1

1

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÐVƒ~ñ‚Æ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A48
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

vß{zd

Û
{Š c*
iЃ
 ÆØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]L

L ìe
$Zzg éS‘¯%ÐÅ\¬

Í"{zÔìg2~spgzZk\ ÔuÈJ²sî~*ŠÐVƒ

VƒT
$¸gzZN Y: 3TÂVƒ¢qZ
#
{æ7,ZÐVß Zz*ŠgzZ
ó Xó ñYH: lˆ7Z Â
DPON”(Mt (OPS &m‚vÖ]( Ýç’Ö] Ø–Ê h^e( Ý^n’Ö] h^jÒ( '…^vÖ] ‚ߊÚE

ä0*
l²›‚~u 0*
$ukZ ( D âÛ~ ÁZvZ îG*9gmï±)´)
g
Xì Š
HH{g 
áZs§ÅVß Zz

:}È+,
F[8ÆØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]

8N ì e
5LO_]|
ÆtÜR èE
L j

$ZzgÐÅ\¬vZèg†0fç**
åNG
3BÔ&Mg @*
ÆV1Ô(
yÁ¬Èâ
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³qøæøˆ$³³³³Âøº RØOL ¦ƒ ðE
ÐVÍßgzZgÇÌ6, 
{z}È+F,
[8ÆØ$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]—"L L:ì

Vƒ¢q¤
/ZgzZ ñYH: lˆ7Z ÂN Yƒ T
$¸¤
/Z
 {æ7 ,Z

ª)Vº Å DgzZ(BVgzZ ä%ª)x â Z Æ e
$Z@ {zgzZN Y : äTÂ

ó Xó Dƒ(}iZzgŠ

DMN ”( Mt ( îÖ]óóó ä×Ö] ÜŠe h^e( h^jÓÖ] èÚ‚ÏÚ( ð^nÖæŸ] èn×uE

:ÅêЇ]zmvZ öЇug—›î 2Ê ÑzZ
Å

5LO_]|Ýð0. Z÷Z
ÜmûôÓøÖû] äöãøqûæø oÖF^³Ãø³iø äö³×# ³Ö] Ýø$ ³Òø¨
¤! Z0Z**
åNG

1

1

%Nï
IL“!*
ÔPÁzæEE
ÔÄuïE
Û
ÔÜæ Ó÷
ì ~z%Ð
L 8™ÔBz»§Z Œ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5LO_]|ì {z@
vZèg†0f ç **
åNG
áq
-Z »u 0*
$u{gÃè
g

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A49
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A50
A A A A A A A?A
AAAAAAAA
î 2'!*
&Ê ÑzZ KZ L L:ì yÁ¬ Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuö;

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Y -Z z Y m
CZ ]Z|ÔvßáZz "7,u0*
yWŒ
Û
èY yWŒ
Û
‹zˆ( 3 )
ÆkZyŠTÐVƒ~Øg›‚ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]B‚ÆÝ¡ŠÖ] ܳ`n׳Â
DNQ ” (OMM &m‚vÖ] ( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´

{q
-Z »u 0*
$ukZ ä~(D â Û~ ÁZvZ Gî*9gmï±)´)
g
ÔçOX c*
0*
ó @ó 
áL L

:*™yWÛ
Œ‹zˆJ9J,
(Ђ

5LO_]|
»§Z Œ
Û
ÔÜ槻u
ì ~z%ÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z **
C
åNG
%Nï
IL“!*
Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä×#³Ö]L L:ì y¶
Kl²Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæEE
ÔB

kQ yŠ TÇ ñâ 
Û«(~ ñ‚Æ l²LZ yŠ kZÃm ¾Z ]‚

£z w) ðÃÐ T¿{z( 2) yZxwŠ ¬( 1) ǃ:t‚ ðÃ{z´Æ

¾t¿{zÂ}™76,
kZ nÆðZ'
,ÊpgzZ}™]‡5]gúàZz
¿{z( 3 ) ó Xó ì ÑZz% 0*
»Vâ ˜x Ó Vƒ@*
g eÐØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]~L L

;g @*
™]zˆÅkZJ
-9J (,LZgzZ 5u0*
yWŒ
Û
~/Kgä T
N !*
LZÃkZ
H‘œb§kZÐB;ñ¦LZäT¿{z( 4 )
Ð]
.)wŠ »T¿{z( 5) ( ðƒ:¸ÃB; N !*
ª) 3g {æ7 ÐB;

1

1

¾ gzZA Ð ¿}uzŠ ¿{z ( 6)ìg Î~4Z¯
) !*
Æ›

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

gzZ›Å:\¬vZyZçg š
M IZ ( 2)›ÅêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuÑ LZ ( 1)

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A51
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

óXó †Ë²W:
L ÆØ$ qøæøˆ$ÂøZ}
.½pÐV\WÅkZÂH™f» Ø$ qøæøˆ$Âø

(RRL&m‚vÖ] ( îÖ]ý‚rŠÛÖ] oÊ ‹×q àÚ h^e(á]ƒŸ] h^jÒ(p…^ífÖ] x³nv³‘E
Då‚ߊe o›çnŠÖ] å†Òƒ äÞŸXXå†fÒ oÊ åç×jm ç`Ê å†Ç‘ oÊ Ü×Ãi Øq…æ ZZ áæ‚e(QO”

{Š™ yÒ~ u0*
$u kZ ( D âÛ~ÁZ vZ îG*9gm ï±)´)
g
ä³³×#³Ö]äTyZ â{zL L:p ÖZt~ó ópÑ~g gL(
L ÅÚ~Š
ó Xó ð0*
ú›~]Š „Å Ø$ qøæøˆ$ Âø

:ÐVƒD™WÐØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]

5LO_ ]|
Ô*™!
Ñ
ì e
$Zzg Ð ¿\¬vZ èg /0vZ † **
åNG

ñ‚Æl²m¾Z&L L:ì y.f Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu°gszæ
Yg
¿{z ( 1) ǃ;gƒ [ˆ »VÍ߲РVƒ D™WB‚Æ ðZ ~
{z( 2)Æzg: #
Ö 5Åá Zzä™#
Ö 5Ë~A çÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]&
ÅØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö] ¿{z( 3 )gzZ ñJ(,
: s§Åx ZwÃB;LZ ¿
ó Xó }™:Ãs§ÅVzq{Š™x Zw

DO PQ ”(MQt(PONPR&m‚vÖ](ýÐñ^ΆÖ] æ ÀÂ]çÛÖ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ]ˆßÒE

1

‚a ^ ^Ò kË‘ p†‰æ

:WÅ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ä×#Ö]äT¿{z(7 )gzZVƒ@*
™›nÆŸgÅØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]Ð?~L L

:ÎHÆØ$ qøæøˆ$ Âø ö XZÓÇg *
!

1

5LO_]|
Æä³³³³×#³³³Ö]
ì ~z%ÐÅ\¬vZègÏg ÃyG**
åNG

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A52
A A A A A A A?A
AAAAAAAA
*Š L L:ì yÁ¬Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø•ÔÔÔ}g \

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DNMU ” (OQUS &m‚vÖ] ( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

ó Xó ÐVƒ~

t‚» l²~ u 0*
$ukZ L L( D â Û~ ÁZvZ Gî*9gmï±)´)
g

ó Xó ìŠñ{g 
áZs§Åá Zzä0*

‚a ^ ^Ò kË‘ p†Šni

:ÐVƒ,
6V÷Ƶzv

5LO_]|
Ôu0*
!
Ñg—
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZègvZ†0,
'Y**
åNG
Ö ªØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]LL:c*
#
â
Û
Š
á
gZäêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuu#R— G
é5O_ÔuÑ ðQÅMïE
L 8™

÷Z'
×ã -ÃV\WgzZVâ» LZ vß{zV¹ LL:Çñâ
Û
Š
á
gZyŠÆ

µ Z6,
V÷Ƶzv7Z:óXó zŠ™µ ZÐVzuzŠÃyZ?¸n
pggzŠÐ
Š™
ËgzZœÔÄ~÷ÃyZL

L Çñâ
Û
¬ÃV¤
ÛØ$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]QÔÇñYc*
óXó σ”:LiZzWÜkZäVßZzG
g
Ð,™yÒÄ~iZzW+Z{zÂóXó î‹

D ]†÷’jíÚ MN ” (PO &m‚vÖ](çã×Ö] Å^ÛÃj‰] h^e(Äe]†Ö] ðˆrÖ] ( Õ…^fÛÖ] àeŸ ‚âˆÖ]E

:~p,
6vЊÎgzZ]ØgÔ *
*i

&N E
g‡BE
5LO_ ]|
Ô ê § ð$NÔx懾M$N!
Ñ
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG

0.ñ]|L L:c*
â
Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè
{ ÷Ôx™ R ÁÎg

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1


Û
ÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]( #
Ö ªiz'
,
)ÀÔvßáZz ä™g (Z ò ¾z@i~

1


A ª) k;Z >’=Ø$ qøæøˆ$ ³Âø[g}÷} Z L L:Ån²ä Ý¡ŠÖ] ä³n׳ÂyZ/
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ǃ ~ ñ‚Æ l²}¾yÃyŠ kZgzZ Çìg~ [Œ
Û
}¾yÃ~
äØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]ó ó?ǃ:t‚ðÃ{z´Æñ‚( Æl²)}¾yŠT

wâ LZ {zÔ ûZ7s§Å **
i L@WÅXvß{ztL L:c*
â
Û
Š
á
gZ

vß{z ¸Ô f
e 7]Øg6,
VhLZ {zgzZ Dƒ7g ÇÔÆŠÎ~
ó Xó ì **
1YZgzZ ~pnÆX

DOUN”(Pt(QQMO &m‚vÖ](îÖ]ý‚nÖ] ˜fÎ oÊ h^e(á^ÛmŸ] gÃ[E

‚a^ ^Ò Ìm† &m ‚u

E
M _
$
5LO ]|
Ô(Ægâ
ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø R **
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔg Ë çQaMÆV1x Ó
ÝqsÑ»ä™x¯ÐØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]m¾Z&#
Ö ª¯ z'
,
L L:ì y.f
{z( 2) ` 7Ð ~g » c*
g Ìt ‚ÆŠ Z
ÛZzŠ L ¿{z( 1)Ð ,™

¿{z ( 3 )gzZ eÎ7~}g !*
Æ**
i Ì~ wŠ LZ Lä T¿
ó Xó Zƒ74ZŠŠÎL~ð¾ÅT

DOLN ” (Ot (PLNR &m‚vÖ] ( ð^nÖæŸ] èn×uE

:Øg›‚gzZ ~i ú

5LO_ ]|
Ôu0*
!
Ñg—
ì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg {k
,
Ù1Z **
C
åNG
é5‡_ÔuÑß ïE
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuu#Z— G
L 8™
Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L L:ìyÁ¬Èâ

1

1

t‚ ðÃ{z´ÆkZyŠTÇñâ 
Û«(~Øg›‚LZÃm¾Z&

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A53
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A54
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

i ú~‰
Üzª) ó Xó ÑZzä™
( ÑZz"7,

DOP R”(MQt(PONQN&m‚vÖ ](îÖ]ýÀÂ]çÛÖ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

Ìm† &m ‚u Ôm]†µ k×’ì p†Šni

ILG
" uIâ
ì C™pÑg
$utG@*
Ź~Š~
g I ì
5LO_]|
-Š4,
q
ÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]L L:
ì ~z%ÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù1Z **
C
åNG
óXó D™e
$¬gÅ0
+egzZ`gÎ{z}È{h
+I{Šc*
iЃ

Å
ö:XWZ™f gzZ D™e
$¬g Å Vzg *gzZ L

L ~z% Ìp ÖZt

ó Xó ìt‚(»l²) nÆVß Zzä™ Ø$ qøæøˆ$ Âø

DPRL”(MOLP&m‚vÖ](ä×Ö^e kßÃj‰](†[^ÃÖ] ðˆrÖ](Õ…^fÛÖ] àeŸ‚âˆÖ]E

5LO_]|
ä³³³³×#³³Ö]—" L

L ì ~z%ÐÅ\¬vZègY ZŠgŠ1Z **
åNG

ó Xó áZzä™e
$¬gÅ0
+egzZ `gÎÔ}È+F,
[8q
-Š 4,
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø

DMRR”(SSL&m‚vÖ](Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚âˆÖ] h^jÒE

:]ÒÅu*
0 ŠzgŠ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

$¬g Å `gÎ~ yŠ ( 3 )gz Z yZxwŠ ¬ ( 2)`
e
@*
g ZŠ $â Z ( 1) ǃ:

E
M _
$
5LO ]|
lpÓ÷
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø R **
åNG
E
" Ôw é}8E
5F

L
vZ öЇuwV" ÁÎg ÔwZâzŠ ð8E
#
r™Ôw Õä$Mz ôg üL¢LZŠ Ôw)z èEj8æNL¾G
nÆl²ÆØ$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]m¾Z&L L:ìŠã
C|Èâ
Û»êЇ]z!Wzm\¬

1

1

y.6,
Ë}÷äT¿{z(1)ǃ:t‚ðÃ{z´ÆkZyŠTÐVƒ
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A55
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

h^e(†ÃaÖ] h^jÒ(^›©Ú o× oÞ^Î…ˆ³Ö] |†³[EóXó ñ7
íä
,
u0*
ŠzgŠÐ]Ò6,

DPRU”(Pt(MTPM&m‚vÖ] kvi(ä×Ö] oÊ àne^vjÛÖ] oÊ ð^q^Ú

‚a^ ^Ò Ìm† &m ‚u

E
M _
$
Å
.

5LO ]|
Ýð0 Z ôQ
ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø R **
åNG
"NåG
5LO_]|
‚g ÓÇg !*
ä \¬vZ ègiœÈ ¬ éE
5G
!Wzm\¬vZ öЇu[–ª

~V-Š Zzż
A ! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³³ÂøvZ ÎM Îg c*
L L:Ån²~êЇ]z
"MÑZz§»uó ó?ǃyÃ~( [ŒÛª) Øg§ZÆ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
Vã" ëÔg éE
5G
EI
N¯ zg üLG3©^Ôg ÇŠæÆ
47Ôg Uz´ âÆ êÅM¬zŠÔg é)\I
\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³³Âøg ÇŠgz6
,ïE
LG3E

ÅäZ y.6,}÷gzZ }™{0
+
iÃ<
L ~÷ L L:c*
â
Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm
ó Xó Ç}™gzŠ1

:¤Å$
e±z]Š È

5LO_]|
¸t=L L:D â 
Û
Š
á
g Zm\¬vZ îG*9gnÈ0j**
åNG
5LO_]|
ì â
]+Z[gÓÇg !*
ä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än׳Âæ ^³ß³nfÞ o³×³Â.ñ**
åNG

~ñ‚Æl²}¾ì yÃ{z! Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø[g}÷} Z L L:Ån²~
} Z L L:c*
â
Û
Š
á
g ZäØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]ó ó?ǃ:t‚ ðÃ{z´Æk QyŠTǃ

D YB‚Æ{ i »ÔD™]Š ÈÅVÉ% vß{z! Ý¡³ŠÖ] ä³³n׳Â.ñ

DPT ” (Pt (PSLR &m‚vÖ] ( ð^nÖæŸ] èn×uE

1

1

ó Xó D™e
$±ÐkZ ñYƒ]¯^»ËgzZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

T¿{z (3 )gzZH{0
+
iÃ<
L ~÷ä T¿{z(2)ÅgzŠ ã.6,ÅäZ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

ó Xó ì à Zz䯻l²›‚6,
gîx¹q
-ZC
ÙÐ

+Z†0ØZ†]|
ÔD™e
$ZzgÐ\¬vZ é):X+g9−ZzLZ m,

l²yŠÆ #
Ö ª m¾Z &
å @*
Y¹(~ äâi}gø) L L : D â 
Û{z

B‚Æ { i »( 2) ÑZz ä™ ]Š È Å !%( 1) ÐVƒ ~ ñ‚Æ
ó Xó ÑZzä™e
$±ÐkZñYƒ]¯^»T( 3 )gzZ ÑZzäY

DNPQ”(Ot(Ý^ÃÞŸ]é…牆nŠËi(…ç%ßÛÖ]…‚Ö]E

kZ~ óYó Z+Z[Â LB
L ‚Æ
ÏZ äm\¬vZ Gî*g9 *−Z!Z0ZxâZ

yZ
ì s
# ZÜÅ ]!*
kZ ~ kZgzZX ì ðâ 
ÛóCÅ u 0*
$u
g

gzZXì ïq Å t ŸZ xn Æ l²›‚ ¹C
ÙÐ ~ bá

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

~ VÐyZ
Zƒx¥Ð kZ L L( D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A56
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ÔçOÔìŠñ@
áq ¯%q
-Z Â~}g !*
Æ]Š ÈÅ!%
5LO_]|Ýð0.ÅZ÷Z

ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg[æ0/**
åNG
E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"NÓ÷Ôª
5F
?Q&ÔM] ðE
3B&ÔMÄZÑz ÑæL¾G
3E
؉¦ƒ ðE
‚§ §Z]
.@*
&

KZ èE
L jBÔ]+Z
Ö ªL L:ì y.f Èâ 
#
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âø+
]Š ÈÅVÉ%~ *Š vß {z V¹ L LÔ Ç}g åÑZz äg å yŠÆ

Ç ñY c*
è6,VzŸ
aÆgâ7Z ( ÂÐ Vƒ¢q {z Z
# ) :ó Xó ¸ D™
ìg}Š[ˆvß²Ð,™Ýqx¯½ÑÐØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]tV˜

DMRR”(Rt(MRMTT&m‚vÖ](é^ÒˆÖ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE ó Xó ÐVƒ

l²›‚~ u 0*
$u kZ L L( D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
g

1

1

ó Xó ì M{g 
áZs§Åä0*

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

:Øg,
6Vzg ZŠ { izg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5LO_ ]|'( 1)
Ö ª¯ z'
#
,
L L: D â 
Û
Š
á
g Zm\¬vZ îG*9g Š0 &**
åNG 

ŠwÅ} i ZzgŠÆ3gzZ ǃ6,
A ÃƦ
/
PÐVzuÆVÍß `gÎ
s§ÅyZŠÅ3gzZ Ï− s§ÅyZ ò¤
/JgzZ ðÅNÅkZ ÂÔÐN Y

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A57
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ǃg ZŠ1$
+{Š c*
iÐ lÑðƒ ~v ÇÑÕâ»yZ6,}i
‚Ïñ(,
ó Xó ÐVƒ~ñ‚Æl²gZŠ { izg‰
ÜzkZ1

DPPN”(Mt (MTP( èmŸ] kvi ( é†ÏfÖ] é…ç‰ ( …ç%ßÛÖ] …‚Ö]E

+ZtL L( D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
Ð ñZg KZ ì ]!*
( ì ~¬Æu 0*
$uq ¯%tª) ó Xó $
g
ËY½7
E
MÅ G 9
M _
5LO ]|'( 2)
Ô ê ¬ ïL .g
ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø$ R **
åNG
g‡B&
§â
Vzg ZŠ} izg L L:ì yÁ¬ yâ 
Û» êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ Wµ{ ÷Ô ê E

~ ñ‚Æ l²n Æ yZ #
Ö ª¯z'
,
ÔÏ ñWÒp Å vÐìÆ
óXó ÐVƒ~ñvß}uzŠ²ÐN 3ÐkZ{zÂÇñYc*
ÎyZp,Š

DMLN ” (Pt(MOU &m‚vÖ] ( ÅçrÖ] h^jÒ( ^nÞg oe] àe] Ý^ÚŸ è ç‰çÚE

Å ñ‚ ~ u 0*
$u kZ L L( D âÛ~ÁZ vZ îG*9gmï±)´)
g

1

1

ó Xó ì wÈZ »VâzŠ ô¥c*
}g 
áZs§
E
&M #
M _
3BÆ
5LO ]|'( 3 )
Ô[ðE
ä׳Ö]
ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg´ â0ø$R**
åNG
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3“E
3šNÅQZ èE
‡E
ø ðG
L “M{º çE

"LL:ìy.fÈâ
Û
»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$³Â[
çWË:Î?+Z6,
TìyZp,Š(Zq
-Zk0*
ÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]—
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A58
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DPSN”(Rt(UPPO&m‚vÖ](¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]E óXó Ð$„gZŠ{izg

E
M _
5LO ]|'( 4 )
szæ
YgÔ *™!
Ñg—
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg ø$ R **
åNG

 ǃ yŠ » #
Ö ªZ
# L L:ìŠ ã
C|Èâ 
Û»êЇ]z !Wzm \¬vZ öЇu°g
Ð Òp ÅVzizg LZ
Ð ì~ wq kZ ÐVzG KZg ZŠ } izg
ÆyZÔσ{ À 0*
{Š c*
iÐÒpÅv( 1Å )ìÆyZÔÐN Y äT

:Ç ñY ¹Ð yZ ÔÐ Vƒ } iÃgzZ yZp,Š ñƒ Ñ$ Å v n

ÆyZ )ÃVÍßÔìgÐ\ ?
kgzZ Å“
 ZŠ'
,uÈ~*Š ä ?
ƒ 3 L L

v߲œ
 ZŠ'
,^zÝ( n}÷) ä ?
z™x Zg W ?gzZÔzŠ hg ( 6,wq
²ÐVƒ~x Zg WgzZÐŒgzZÐN 3g ZŠ} izg :Ô¸~x Zg W
ó Xó ÐVƒ~]”Åk\ gzZúÔ[ˆvß

DPPN ” ( Mt (MTP ( èmŸ] kvi ( å†ÏfÖ] é…ç‰ (…ç%ßÛÖ] …‚Ö]E

5LO_ ]|'( 5)
} izg L L
ì e
$Zzg ƒ¯%Ð Å \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG
c*
w yZp,Š » äÎ u%Ð ]ZC
ÙZ }‹nÆl²nÆVzg ZŠ
ÔÐ Vƒ VgzZ ]!*
zæÔ ä3Æ x lZz q Zâ ZÆ ¼
A 6,kZÔ Ç ñY
[ˆvß²Ð,™Ýq]¯gzZÐŒgzZÐN 3g ZŠ} izg :

DPUL” (Qt (TTQO &m‚vÖ] (h^_íÖ] …ç$ ^Ûe Œæg†ËÖ]E

1

1

ó Xó ÐVƒ~ñÅ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

sÜ6,yZp,Š kZÔZg¦
/wì~wŠÆy¨
KZ Ë: ‹äy»Ë: ¬Š ä

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

bá äÐ `™ g
$Š q Z {gÃè {z´Æ ¹{Š™yÒ Å \¬vZ

k™ZÀÂc*
5ÃKVZ¸¦
/
~RZyZ[ZX ‰ƒRZtÂñƒÝq
4$XM ‰ƒbá
:ì H ¦~]gßÅÄq
-ZÃyZä èG
ä´³×ô‘ûçøeô gö³mû†ô³³Ïø³Öû] Üø³$%^³³ãøÚô^³³jømûŸôô

èºeøˆûÂôæø Ìönû–ômö àûÚø ÌôÃû³•ô Äø³Úøgû‡ôøæ

ä´×ôfûuø Øôâûø] Äø³Úø Åöçû³rö³Öû]æø ä´³Öô¡øqûŸôô

äü³³%fuöæø äü³³Ãø³Úø äø³³×#³Ö] á$ ^ø³eô Üø³×ô³³Âøæø

ä´³×ôÃûÊô ðö^³nøuûô]æø pûgô^³ãøÖû] o³×ø³Âø 麡ø‘ø

éºç$ Îö æø ˜
' Æø æø sºmû†ô³Ëû³iø æø ‚º³âû‡öæø

ä´×ô%ûÛôÒø Œô^Þø¡öûÖô ܺ³Óû³uöæø ‹õ³³Ûû³aøÖô

èºmø^³Âø…ôæø^³Þø‡ô kõ³vû³³‰ö^³³eø…ô Õö†û³³iøæø

ä´³×ôâûø] àømû‡ø^³mø lö^³Ãø³fûŠ$ Ö]^³ãøeô Äø³f$ŠøÊø

麳gø^³nøÂô kõ³nûÛø³Öô ĺ³nûnôaûiøæø ݺçû³³‘øæø

LZ C2 Ô}™~i Zây¶ {zC1 tŠ Z
ÛZh
+'
×á Zzä0*
l²›‚'( 1) VäÛq†i
Å
Û
ÑZzä™·g, C3Qà Zzä™lgz6,
ÅV”d
X ǃ~Ø$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZƒŒ
Å
ö:WXZñŸgÐVzÈ C5ÔìB‚}÷ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
Çg¢ {z C4gzZ'( 2)

X ÑZz䙓
 ZŠ'
,
uÈÆ]gŠŠz!*C6 gzZ ÑZzä™›nÆØ$ qøæøˆ$ Âø

ÅV\WC9 Ô ä™gzŠ 1Ð Vâ ›C8 Ôä™g (Z Ag" Ð*Š C7'( 3 )

ŠzgŠ6,êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu*™!
Ñg—C11ÔägZ ¦
/
~ ]Š „à ãZ C10Ô䙫™

Xá Zzä™{0
+
iÃVC12gzZä™]ÒÅu0*

( ZŠ Zi ú~‰
Üzª)e
$¬gÅ `gÎC16ÔvÐ**
i C15gzZŠÎC14ÔVñ»x ZwC13'( 4 )

Xá Zz䙟ÆVÍß b§ÅŸCZ f LZ C17gzZä™

1

á Zz ä™]Š ÈÅ !% 2C 0Ô äYB‚Æ } i »C19Ô pg } izg C18 '( 5)
X ‰ƒRZ™ï}g ‚t!áZz¶Š−ÃèÿL 3XZ} Z C21:Ôvß

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

G
"NåMG
5LO_ ]|Ýð0.ÅZ x Q ( D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
ègÈ ¬ é5E

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A59
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

[gzZ âh
+'
×» kZ ä ~QL L( D âÛ~ÁZvZ îG*9gmï±)´)

ÔçOX n™lˆÌbávŠá ZzäÑŠt‚»l²ÂÅ

:l²›‚gzZÅ\¬vZèg Z\ñè

5LO_]|Ýð0.ÅZ÷Z
~z%Ð ÜmûôÓøÖû] äö`øqûæø oÖF^Ãøiø äö³×#³Ö] Ýø$ ³ÒøZ\ñ**
åNG
%Nï
IL“!*
ö;ÔPÁzæEE
ÔÄ uïE
Û
ÔÜæ Ó÷
ì
L 8™ÔBz »§Z Œ

»l²¬Ðƒ
#
Ö ªiz'
,L L:ì y¶
K]g t
KÈâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu

m\¬vZ öЇuvZ wÎg c*
L L:ˆÅn²ó óXì ~pnÆ

Vß Zz ä0*
t‚

èg Z} Z L L:c*
â
Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu\W ó ó?vßyÃ{z! êЇ]z!Wz

ó Xó D™›Ð?gzZ D™~zc~g vvß!Å\¬vZ

DîÖ]ýØnÎ áæ‚eOPT”(Nt(OQSR&m‚vÖ](h^_íÖ]…ç$ ^Ûe Œæg†ËÖ]E

:ºÛ 
g ZÙ
D:egzZx ÅÑZ >gÎ

5LO_ ]|
T L L: D â 
Û
Š
á
g Z ¿\¬vZ èg k„0vZ† **
åNG
- XXáøçûföôÓûiø ^Úø Üö×ø³Ãû³møL L]c*
J
W&ðZ’ZÅ ó xó ÅZ ÒgÎL L~i úÅ ðä
éÅwqZÆXÔÐVƒwi **
s§ÅkZ º
Û
g ZD
Ù:eÔX]zˆ

¸
Û
-ZÐ 6,
q
zZÆ Vâ W]‚gzZ Ç ñY–`
Z ~ wqZ î0%**
Æ kZ
Y°N
ðÃ~ wŠÆ kZ y-¤
/Z :ǃ iæ »ìß k0*
Æ T Ç ñWn

1

1

¿kZÐ TÇ ñÎ [¢q
-ZÃy-kZ¸
Û
{z ÂÇì eÜZ e,Îz

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÐnÏvi oÒmvZ Gî*9g Ìßù’Úö l†–u

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A60
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

»#
Ö ªZ
# QÔÐN Yƒbq ( }Š6,ª)[sçG.‡cyxgŠ Åy-gzZ
ÔVƒ[g Z¾~!}È}÷} Z L L:Çñâ 
Û
ÐkZ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ÂǃyŠ
E
™<Ðسnûfôø×û³ø çLX=(Ôƒ[Z§ÐW,
ÃnjÔ^~ñ‚Æl²}÷
ó Xó Yƒ4ZŠÆ[Z±z[ˆË%~¼
A gzZ

DNPQ ” ( O t ( Ý^ÃÞŸ] é…ç‰ †nŠËi ( …ç%ßÛÖ] …‚Ö]E

‚a]ç æ 1Ò Ìm† &m‚u

:D™]nñ¬Š ºÛ 
çG.‡c

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A61
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

5LO_ ]|'( 1)
ÔÜæ §»u
ì ~z%ÐÅ\¬vZ ègŠ&0vZ† **
åNG
%Nï
IL“ !*
:ì y¶
K]nÈâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæEE
ÔB»§Z Œ
Û
&«Åx ÅZ ÒgÎgzZ ;g ´(ÏZQ S7,Ð ®
) )ò ¯ úä TL L 
Ç}Š â 
Û
gHº
Û
çG.‡cB‚ÆkZ \¬zug nä×#Ö]ÂX]zˆ]c*
W
-#
Öª
Å]nnÆ¿kZgzZÐ,™yÒÄÅØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³Ö]J
DUT ”(St( Ý^ÃÞŸ] é…ç‰ †nŠËi (oÞ^ÃÛÖ] | æ…E ó Xó Ðg D™ ¬Š

5LO_]|'( 2)
äT L

L c*
â
Û
á
g Zäm\¬vZ îG*9g}0Ô·1Z **
åNG
g ZD
ÙçG.‡cnÆkZØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]Å]zˆÅ]c*
W&ðZ’ZÅx ÅZ ÒgÎ

À5ySgzZÐg D™g lZ nÆ¿kZJ
-#
Ö ª ÇǺ
Û
Ö ªgzZ ÇñYc*
Š`
ZÐZéÅ`
ZÆ

A ÐZØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]yŠÆ#

1

1

VÆ ¼
A gzZ Ç ñâ 
Û«( ~ ñ‚Æ l²LZ Ô Ç ñâ 
Û4ZŠ
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A62
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó ì {ÈZ÷ÂgzZVƒØ$ qøæøˆ$ Âø[gZ¾~L L:Çñâ 
Û
Š
á
g ZÐkZ Ø$ qøæøˆ$ Âø

DNPQ ” (Ot ( Ý^ÃÞŸ] é…ç‰ †nŠËi(…ç%ßÛÖ]… ‚Ö]E

Å
:Q,
'ÅØ$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZæL°f

4$ 0 <
5LO_ ]|
]| L

L Dâ
Û
Š
á
g Zm \¬vZ îG*9g îE
0E
Ø z**
åNG
5LO_
ä³³×#³Ö]} Z L L:Ån²~]+Z[gÓÇg !*
ä Ý¡³ŠÖ] ä³³n׳³ÂvZæ.ñ**
åNG

ä³×#³Ö]ó ó?ì Y Z b
HnÆkZ}™™f Z¾ÐwŠgzZy!*
iKZ = Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø
4$ML L:c*
(~ñ‚Æl²LZÐZyŠÆ#
Ö ª èG
â
Û
Š
á
g Zä Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø
ó Xó ÇVÅg~ØgKZÐZgzZ ÇVî â 
Û«

DPT ” (Pt(PSLQ &m‚vÖ]( ð^nÖæŸ]èn×vÖ]E

m 0£Zx â Z L L( D âÛ~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
äm\¬vZ îG*9gN
ó Xó ì Åe
$ZzgÐÅ\¬vZègg xÑZª]|Ôg
$uq
-ZéÅÏZ

‚â^ ÅçÊ†Ú Ôm]

:¬lpÅVß Zzä™~ 

5LO_ ]|
¿q
-Z
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg "0G **
åNG

vZ ÎM Îg c*
:Ån²™ƒ¢q~ { Çg!*
ÅêЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu*™!
Ñg—ä

1

1

Æ#
Ö ª £Š¸~}g !*
ÆVÍßyZ=! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø
&
g‡BE
Ї
G
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇu ê §âÔÝ ¬ ï
L .g9 ó Xó ÐVƒ~[Œ
Û
ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]yŠ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E
ä×#³Ö]Ô Ç}™<ÐØnûfôø×û³ø çLX=(gzZ Ç[ÐW,
øj¿{zgzZ Çñî

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

]Ò» Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]gzZä™~
b¬ÔägeÐØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L L:c*
â
Û
Š
á
g Zä
Å
ÎM Îgc*
L L:Ån²QäkZó Xó ÐVƒ~Ø$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZƒŒ
Û
áZzä™™fÐ

?ÐVƒ4ZŠ¬Ðƒ
 ~¼
A vßtH ! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$³ÂøvZ
4ZŠ yì Ð ƒ
 ~¼
A Q ÂL L: Ån²ä kZ ó Xó 7L L:c*
â
Û
Š
á
gZ
ÐVÍß}uzŠ s§Å¼
A ( vßd
$¾ª) Y ZLL L:c*
â
Û
Š
á
g Z ó ó?ÐVƒ

}Ð yZgzZÐN Wòs§ÅyZ º
Û
Ƽ
A ÔÐN Y| (,¬
[ˆ»q¾ëL L:Ð}{zó ó(**
W~¼
A Q) î Y^ßs§Å[ˆL

kZc*
pgÆ™ ¦ÐZ
å:wâk0*
n
}gø!nÅ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³³Ö]?,Š
k0*
}gøÉ D™Õc*
D™s»Z
¸Áqë:gzZ D™ ay

Ð~
ó Xó 1Wä]ñ…
J
-VŒÅ]Š „ÅkZäëÂc*
W¬» Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]

DMQN” (Tt(MMRTP &m‚vÖ] ( ð^nÖæŸ] èn×uE

:‚lpáZz¶Š]úŠ Ån

5LO_]|
äØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]L

L D â 
Û
Å\¬vZègg xÑZª**
åNG

5LO_]|~pÑ]ZgÂ
:ðâ
Û
kzs§Å Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Âæ^ßnfÞ o׳Â.ñ**
åNG
~÷ÃVÍßgzZ HIÐðZ'
,
Ô c*
Š¬»näT! DÝ¡³ŠÖ] ä³³³n׳³ÂE.ñ} Z L L
l²}÷yŠÆ#
Ö ªgzZ[Œ
ÛZ÷~GgzZ *ŠÐZ Âc*
šs§Å®
) ¤Z

1

1

DOR ” (Rt (SSMR &m‚vÖ](Ðe^ŠÖ] Äq†ÛÖ]Eó Xó ǃ‚t‚ »

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A63
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

} Z L L:Ån²~{ Çg !*
ÅØ$ qøæøˆ$ Âø[g LZä Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Âæ ^ßnfÞ o³×³Â.ñ

}¾}Š¸~}g !*
ÆVzÈm{LZ=!Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âøg ÇŠgz6,

G
kZ yŠ T Ç ñâ 
Û«(~ ñ‚Æ l²LZ ÂÎgzZ Π燫!N
u0*
wŠÆX{zL L:c*
â
Û
Š
á
g ZäØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]ó ó?ǃ:t‚ðÃ{z´Æ

# Ô D™›~ :WnÆŸg ~÷ Ô ~'
Z
,( Ð Õ)B;gzZ
~Â D™™f Z÷{z Z
# gzZ D™™f Z÷{zÂì @*
YH™f Z÷Ì

kZs§Å™f}÷ÔD™çzﻉ
ÜzÆ~g ZØŠÔVƒ@*
™el
»yZ
Y âZ {Š™x Zw~÷Ôì @*
Ws§Å‹˜LZ {0
+
6,b§TD Wb§

…‰
ÜzÆðZ±èb§TD™…b§kZ6,äZIw'Ã

Å›ÅVÍß^ b§T Dƒ {Š Z−Š,ZÆ›~÷gzZì @*

DMML”(OTU&m‚vÖ](Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚âˆÖ] h^jÒEó Xó ì @
*
™›Ðzz

]|ä~ ÁZvZ îG*9gmx â Z L L(D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)

Xì ÅyÒe
$Zzgq
-ZéÅÏZÐg é¨E‡šEÅZvZ îG*9gmg bŠ0´ â

:ÅgŠ *
!WÃVzK

1

1

5LO_ ]|
ä òŠ Wq
-ZÆ ÷Û
Π
D â 
Û
m \¬vZ îG*9gÃ**
åNG
:WÅ ä Ý¡ŠÖ]æ éç×F’Ö] än׳Âæ^³ß³nfÞ o³×³Â.ñ**
5LO_]|L

Ø$ qøæøˆ$ Âø ö XZÓ Çg !*
åNG
L HyÒ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4E
& ç‡G
«!N
:V*K
¶Å{ Çg *
! èE
LG

5LO_ ]|
ì ~z%ÐÅ\¬vZ ègg ( 0 Y « **
5LO_ ]|
**
åNG
åNG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A64
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ú Z~k QgzZÅ™f ( ~g¦
/
6,
zZÌZ ) g
$uIâ äVrZQÔ'Ån²~
G
E
ó Xó D™g é¨MEšQ4L]S‰
ÜzÆðgzZD™Š !*
WÃVzK~÷ {zL

L åZ
+Zi

DSM” (NMR&m‚vÖ](Õ…^fÛÖ] àe Ÿ‚âˆÖ] h^jÒE

Å
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZ ñŸgÔçzï» L L( D â Û~ ÁZvZ Gî*9gmï±)´)
¹~}g !*
Æ䙊 !*
WÃ]
.)gzZ äXÃVð; Ð ÕÔ›b!*
n

]!*
kZ]c*
Zzgx ÓtgzZX ,g ¦
/
~Iâ
6ðƒŠg Zzg
$Š q Z ~g ‚

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A65
A A A A A A A?A
AAAAAAAA 

» l²›‚6,
gîx¹q
-ZC
ÙÐ~ yZ
 C™ª
ÑŠ 6,
ó Xó ì ¸ Ÿ»»ƒ

ì à Zzä¯

:s,
6y *
!igzZ h~wŠ

5LO_]|
]| 
D â
Û
àZßZvZ îG*9gmãÑpvZ \
+¬ögŠZ1Z**
åNG

5LO_
:Ån²~]+Z[gÓÇg !*
ä Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än×Âæ^³ß³nfÞ o³×³ÂvZæ.ñ**
åNG

kZyŠTǃ~Øg›‚}¾ì yÃ{z=Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø[g}÷} Z L L
~»VÍßXL L:c*
â
Û
Š
á
g Zä\¬zug nä³×#³Ö]ó ó?ǃ:t‚ðÃ{z´Æ

›~ :Wn Æ Ÿg ~÷gzZ D™™f Z÷{z gzZ Vƒ @*
™ el

Æ k Q yŠ TÐ Vƒ~ ñ‚Æ l²}÷v߸ : D™

5LO_]|ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´
:Ån²ä Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än×Âæ^ßnfÞ o³×³Â.ñ**
åNG

ƒyÃ~[Œ
Û
}¾~( ¼
A ª) k;Z >’=Ø$ qøæøˆ$ ³Âøg ÇŠgz6
,
}÷} Z L L

1

1

ûZ7nÆ**
i@WÅX}È{zL L:c*
þ â
Û
Š
á
gZäØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ó ó?Ç
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A66
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó ì @*
ƒs6,
Vâ !*
iÅyZgzZ h~VߊÆyZ

DOMM ” (Pt ( ‚e^ÃÖ] èÛmˆì( †[^ÃÖ] ˆrÖ]( ð^nÖæŸ] èn×uE

?¬ŠÃ¾~l²›‚

5LO_]|Z
5LO_]|
**
åNG
# 
D â 
Û
Å\¬vZègy™0z/**
åNG

ÂÅ~¢s§ÅØ$ qøæøˆ$ Âø[g LZäÝ¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än×Âæ^³ß³nfÞ o³×³ÂvZæ.ñ
¹7Z6,û%zx £ÆkZ ¬Š~ ñ‚Æl²Ã¿q
-Z ä \W
:ó Xó ì ÑZzÏg )
,
V;ÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]¿tGL Ñ
L äâ 
Û
gzZ c*
W—g

ÂÅn²nÆ+ Yx **
»kZ~{ Çg !*
Å\¬ä³×#³Ö]ä Ý¡³ŠÖ] ä³³n׳Â\W
x£tÐZ:
L ÆT)Vƒ@
*
C¿»kZ»~É L L:c*
â
Û
Š
á
gZäØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]
Š6,yZ ¿t ðâ 
Û«? Ð aLZÃVzÈ LZ ä~ (5
ó Xó å@*
™7ãâ 
Û**
Å+−ZzLZgzZ å@*
37UÔ å@*
™7

DMRO”(Pt(QMNM&m‚vÖ]( ð^nÖæŸ] èn×uE

GL “¤Z
:ì=g f »w”Æl²›‚Ô+−Zz ï

5LO_]|
Tä\¬ä×#³Ö] 
D â 
Û
Å\¬vZègŠ&0Z **
åNG
5LO_]|‰
ÛsÑ»x¯LZà ݡŠÖ]æ éç×’Ö] än×Âæ^ßnfÞ o׳ÂvZæ.ñ**
åNG
Üz
Æl²Ã¿q
-Zä Ý¡ŠÖ] ä³n׳Â\W Âc*
â
Û«[Œ
ÛCZ6,
ógó î{Ã L LnÆ

1

1

}÷} Z L L:Ån²~{ Çg !*
ÅØ$ qøæøˆ$ Âø[gLZ ¬Š ñƒÆ~ñ‚

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ôf
e7]Øg6,
VhLZÔD 57ŠÎ~wâ LZÔ( D™7„ó$+ª)

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A67
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ôå@*
™7Š6,
yZtðâ 
Û«?ÐaLZÃVzÈä Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø
ó Xó å@*
™7UgzZ å@*
™u|YZÐ+−ZzLZ

DNTL”(Mt( MLN&m‚vÖ](Øn–Ê àe ‚ÛvÚ àÛu†Ö]‚f oeŸ ð^‚Ö] h^jÒE

5LO_]|
D™e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ! ôËÅ\¬vZèg z ç,’M**
åNG
5LO_]|L

Ý¡ŠÖ] æ éç×’Ö] än×Âæ^ßnfÞ o׳ÂvZæ.ñ**
åNG
L D â 
Û
Š
á
g Z { z Ô
¬Š ñƒÆnÆl²Ã¿q
-Z ÂÅ~¢s§ÅØ$ qøæøˆ$ ³Âø[gLZä

[g}÷} Z L L:Ån²ä Ý¡ŠÖ] ä³n׳Â\WÔ ZƒÀà ݡŠÖ] ä³n׳Â\W6,
T
Ôì yÃ{z
@*
C7t~L L:c*
â
Û
Š
á
g ZäØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#Ö]ó ó?ì yÃt=Ø$ qøæøˆ$ ³Âø

ÃVzÈÐaLZäØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]( 1)VƒêŠ¸Å]Ì&ÅkZÉ
ãâ 
Û**
Å +−Zz LZ ( 2) å @*
™7Š6,yZ ¿t ðâ 
Û«?
ó Xó å@*
37U( 3 )gzZ å@*
™7
DPUS ” (St(MMMMT &m‚vÖ] ( îÖ]ýŒ^ßÖ] àne |¡‘Ÿ] oÊ h^e( á^ÛmŸ] gÃ[E

:gâ »l²

Æä³³³³×#³³³Ö]L

L ìe
$ZzgË%Ðm\¬vZ Gî*9gtg #1Z]|

` ZcL L:c*
â
Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø•ÔÔÔ}g\

ä~Ô Zƒg ¦
/Z÷Ðk0*
Æ¿q
-Z ñƒñ.~gâÆl²]ZgÅ
:¹{g !*
zŠ ä ~ó Xó 7L L:ˆÅn²ó ó?ì¸
Ûðà H ?ì yÃtL L:¹

1

1

ó ó?ì yÿtQ L L:¹ä~Âó Xó 7L L:ˆÅn²ó ó? Ñt H L L

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ä×#³Ö]
ì {È{ztL L:c*
â
Û
Š
á
g Zä\¬ä×#³Ö]ó ó?ì yÃt=Ø$ qøæøˆ$ ³Âøg ÇŠgz6,

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A68
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó ¹7Z'
,
Ã+−ZzLZÌLäkZgzZ åLg Î~VzKwŠ »

†Òƒ àÚ …^%ÒŸ] oÊ gnƆjÖ] h^e( ð^‚Ö]æ †³Ò„³Ö] h^³jÒ( g³n↳jÖ]æ g³nƆ³jÖ]E
DNPN ” (Nt(NOLL&m‚vÖ] ( îÖ]ý

…^Ã ] ‚ß2 1ÒmvZ îG*9g Ìßù’Úö

bá {Ša Ð ]c*
Zzg {gÃè ( D â Û~ ÁZ vZ Gî*9gm ï±)´)
:ì HÄV-~]gßÅg ÃZä~ÃXñƒÝq
ä´³×ôqûŸô* höçû–ö³Çö³Öû]æø gõ³×û³Îø †ö³nû`ô_û³iøæø

^÷³³þdz³þÖô^eø äô×#³Öô g% ³vö³Ö] àô³njøÃø³f‰ø gû‡ôæø

ä´³³³þ×ô³³fþö³³³Š
þ ö Öô öð^³³Âø‚ö³Ö]æø oº³`ûÞøæø †º³Úû*]æø

èõeø^³³Þþ ô| †ö³³Òþ ƒô Ü$ ³³³$öþ oùõ ³³³³×þô³Âø g% ³uöæø

ä´×ôÃûÊô gønû›ô ^mø …ô^³vø³‰ûŸ*û] †ö³Ëô³Çû³jøŠÚöæø

äü³³þiø]‚ø³³þÆø .]†ø³Ï³mø Ýô^³Ãø³ÞûŸøû] Ùôæ$ *] àû³Úôæø

ä´×ôÛø[ø ÄôÚô^røÖô †û³Óö³[û^³Êø o³jFËø³Öû] àö³nûaômö

pû„ô³³$Öþ ] ‚ö³³Š
þ ø vøÖû]æø Üùô ³ß$³Ö] Õö†û³iøæø †' ³eôæø

nÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]C1tm¾Zzbá{Šah
+'
×á Zzl²›‚'( 1) V äÛq†i
E

X*
*™×nÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]( ™NŠx ZwÿL ›¢) C3gzZ ´gu 0*
ÃwŠ C2Ô**
™›

5LO_]|C4'( 2)
» Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]QC5Ô **
™›Ð ÜmûôÓøÖû] äö`øqûæø oFÖ^Ãøiø äö×# ³Ö] Ýø$ ÒøZ**
åNG
Å
9C gzZ **
8C Ô bŠ]úŠ Ån7C Ô**
™™f
™IÐðZ'
,
™~¢s§Å Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø ö:XWZæL°f 6C Ô**
Å
X **
šs§ÅØ$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZ®
è ¤S
)
ðC11gzZ ÑZz "7,]c*
W&«Å ó óx ÅZ ÒgÎL L( ˆ Æ kZ c*
~ò¯ ú) 1C 0'( 3 )

!áZzä™ YZÃx » LZ} ZÔÑZzä™g lZ~

ÊáZz äÎ ÍÃyZ âC14gzZÔ **
3: UC13Ô **
™ ð>Ð +−Zz C12'( 3 )

1

1

X™ ZŠ Zt]»á Zzä™ ¦Ãy*( kZï
á
6,
bá{gÃè) Â:X **
hg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Å
kZÔ ¶SgF,
ÐØ$ qøæøˆ$ ³Âø ö:XWZæL°fy!*
iÅT~*Šì ¿{ztL L:ˆÅn²

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

OL{M!N
:[zlˆ+

'ÅmvZ îG*9gý3E

4$Q
M L L( D âÛ~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
l² ÂÅ [z lˆä èG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A69
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

X ‰ƒ70}g7tV-gzZ‰ ïbá]‚h
+'
×áZzäÑŠt‚»
5LO_]|
!g—
ì~z%ÐÅ\¬vZèg oû³Ûô³×ø³³% Ö]ø†0E**
Ñ
åNG
Z}
.ÓZgLL:ì yÁ¬Èâ
Û
»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuu#R — G
é5O_ÔuÑ ðQÅMïE
L 8™Ôu0*

wâLZgzZyYKZð¸{zq
-ZÔ9&ÅVßZzäƒO~Ø$ ³³qøæøˆ$³³³Âø
c*
Š™O
J
-VŒ}±[pÐÔŠgzZ}™Š˜~{ZgÅØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]B‚Æ
&‡ª)íôjøËûÚö åLG
5;X\I
ª)ÐÆ Ø$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]nÆl²{zgzZì(õÿLE
tÂñY

0Ð]tgzZ)]tî0<E
gŠÐkZ Ý¡ŠÖ]æ éç³×³’³Ö] ܳãn׳ÂxZ™Ym
CZgzZǃ~([ŒÛ

DMNR”(MSt(OMMV&m‚vÖ]( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]EóXó ÐVƒaZ~(]Ѿ

DNLQ” (Rt (MSRSO &m‚vÖ] ( åg^jÎ àe àÛu†Ö]‚f &m‚u ( Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚ߊÛÖ]E

‚a]ç 1Ò Õ^µ &m‚u

:bcÆyZgzZx lZÅY Zß

E
5LO_ ]|'( 1)
§ ð$NÔx懾M$N!
Ñ
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ÷Z **
åNG
g‡B&N
ÅY ZßL L:ì y.f Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè
{ ÷Ôx™ RÁÎgÔ ê E
mï~{ ZgÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]B‚Æwâ zyYLZ ¿{z( 1)x lZ&

sÜÉ ì e **
ƒ OŠp „ :gzZ ƒ‚
rg {Š Zg Z » ðZ± Â: {zÔ† Ð wŠ

1

1

Oc*
ñY%( ]ñ8) ¿z

/Z:ì Le**
™†ŸZ~Š Z®ÅVâ ›
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A70
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

b ïÐ ( àZzV\W~(,ª) ЧjÔ Çƒ~ðZÐ ?
Ø Z<
Í~(,{zÔ ÇñY
ä³³×#³³Ö] ¿{z( 2) ÇñYc*
=` @*
»¼
A gzZg‡z6,
uÆkZgzZ Ç}™

ƒ‚
rg {Š Zg ZtgzZ†B‚Æwâ zyYLZ ñƒD™ÔŸgÅ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3g pôÐ G[Z±ÐZÔÐ N Y ØŠ j{ k
Hx ÓÆ kZ ÂñYƒ

{zÂñYc*
Š™Oc*
ñYƒ]¯¿t¤
/Z:ƒ:LŠp1}™OÃg ñ

Å
5LO_]|~Ø$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZÓÇg !*
ǃd

Û
Æ Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än׳ÂvZ2 Z'
,
Z **
åNG
ä×#Ö]Ø{ ¿{z( 3 ) ǃ¢qg—Æ{ 
á
Š !*
áZz]¸~>Å sgzZ
( Ãg ñ )
†Ð}Š Zg ZkZB‚Æwâ zyYLZ nÆŸgÅ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø

yŠÆ#
Ö ª ÂñYƒLc*
]¯¿t¤
/Z : ñYƒLgzZ}™O

Æ.
ÞÆVZ
RvßvŠ² ÇñWñƒÇg6,ñ+Æ™—g ZŒKZ
l²( m¾ZVÐ{gÃè) {zQó Xó ÏñY ~Š7(…H L L:ÐVƒ ët
yxgŠÆVÍß
Ð BŠgzZÐ$™ W6,
VzŸ
aÆgâŠñnÆ
(^ã×–Êæ ég^ãaÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(g^`rÖ] h^jÒ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚEó Xó ì *
@YHêb§¾
DQOM” (Qt (UQMN&m‚vÖ]

5LO_]|'( 2)
Å\¬vZ èg \WÔì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ª0 ! Z **
åNG

~{Çg!*
ÅØ$ qøæøˆ$³³Âøä³×#³Ö]nÆl²›‚yŠÆ#
Ö ªY ZßL L:c*
â
Û
Š
á
g Zä
DNNN”(St(p†jŠjÖ] àe ‚mˆe ( ð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰ EóXó ÐVƒ~]¸!*
gzZVz÷

1

1

5LO_ ]|'( 3 )
x ÓÔ(Ægâ
ì ~z%Ð ¿\¬vZ èg k„0Z **
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
Èâ 
Û» êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
Æ V˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆ V1
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ð¸{zd

Û
{Š c*
iЃ
 ÆØ$ qøæøˆ$ ³³ÂøÝg¶²yŠÆ#
Ö ªL L:ì y.f
E
N !*
Þ‡ » kZgzZ +
L
$Y N ZŠÆ kZu » kZ Ô ÇƒŠ
HHOéS)Ѓ& ǃ

}÷} Z L L:Ç}™n²{zgzZ ǃ;gËypÐ VÍg ÅkZ²Çƒ s§
ó Xó åHO~x`
¾=äkZ
b7ÐkZ ! Ø$ qøæøˆ$ Âø[g

G
-GÍ›$
:]g K
tÅ]n,
6u *
0 yWÛ
ΐL

DTL”( MNt(MNQUS &m‚vÖ] ( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

5LO_]|
Tì e
$Zzg ƒ¯%п\¬vZègk„0vZ†**
åNG
ÅyQÔ â 
Û
]nÅVß Zzä2( *™yWŒÛ) !Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z L ì
L ¬Št~

t —"
â 
Û«(~ ñ‚Æ l²LZÃyZgzZ}Š™sî,/
ó Xó Š( œÈWŒÛª) [ ðƒ~g @*
Z ~¾

DNNM ” (Mt ( ànÛ×ÃÛ×Ö ^‚Ö] oÊ &m‚u(l^Âç•çÛÖ]E

‚a]ç 1Ò Õ^µ &m‚u

:֮~+
0egzZa
ŸÆäÎ

5LO_]|
»#
Ö ªZ
# L

L ìe
$Zzg ƒ¯%Ð ¿\¬vZèg/0Z **
åNG

yZÔ Ð Vƒ ÷Æ ~0
+e 6,XÐ N Y Çg Ÿ
aÆ äΠ ǃ yŠ
:MŠ%igzZ]¸c*
Vā1g!gzZq
-g!*
,gŠeÅkZgzZÐVƒ} æHE
Ô}‹~

1

s§ÅØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]QÇñYc*
è6,
yQ™šÃ( oÖF^Ãøiø äö×#Ö] Üö³âö†ø³$%Òø)xZ™Yf:Ï
G
o×FÂø t·ï
L !QnÆØ$ qøæøˆ$ÂøÞZñŸg{zV¹ LL:Ç}ŠZ0
+~Šoq
-ZÐ

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A71
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

spðÃ6,
?!¹6,
VzŸ
aySÔ¸Dà'!*
ÅDJ
- Ý¡øŠ$ Ö]æø éöç³×F³’$ ³Ö]^³³ãøfôuô^³³‘ø
G8
DOLL ” (St (MLQUP &m‚vÖ] ( ð^nÖæŸ] èn×uEóXó îYƒ4ZŠ~¼
A
ö-Š7
G
E
¢

9
Xì™f » ó Ÿ
a
ó Ægâ L L~e
$ZzgÅ~ÁZvZ îG*gm ö g ZŠx â Z

:Ð,™)
®ËaÆVâ ›

5.ZÅ åN5O_
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg)â Z1Z **
4›EÒE
ƒ*M9¦Q Ô èEG
5LO_ ]|
îG
åNG
GL

W O

4Q)LÐM›ÒQÉL
Ö ªaÆVâ ›L L:ì y¶
#
KØgÈâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuèEG
wJ®
) ËÅyQgzZÐ,™®
) Ë{zÔÐVƒ~ñ‚Æl²yŠÆ
DNLL ” ( MPt (OUOLM &m‚vÖ ](èÚ^nÏÖ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ]ˆßÒEó Xó ÏñYÅ

G
:Å\¬vZègz êЇ]zmvZ öЇuݬ ï
L .g9 ÒŠ ZP

5LO_]|
¿q
-ZÆg »Z
ì e
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg/0Z **
åNG

°ä‡szæ
YgÔ*™!
Ñg—yŠq
-ZÔåLg „B‚ÆyZ åg
Cq
-Z»X¸
G
E
ó ó?ƒ D™›Ð kZ ?H L L:c*
â
Û
g éhM ©Q4L]QS Ð yZ ä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇu
\WØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]gzZV;Y! êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³ÂøvZ ÎM Îg c*
L L:Ån²
}g \ Æä³³×#³Ö]Âó Xó Vƒ@*
™›ÐkZ~Üñâ 
Û
›„+ZÐ

47ÔÔ
WLZ ~g vL L:c*
d
â
Û
Š
á
g Zä êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³Âø•ïE
LG3E
„yŠPó Xó ì @*
â
Û
›Ðí™| (,
ÐkZØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]ì ›Ð
&
g‡BE
Ї]
Ð

u
G
ê z!Wzm\¬vZ ö ê § âÔÝ ¬ ï
L .g9 Ô Š
HƒwÙZ »d
WÆkZ
¸}g¦
/

1

1

W }÷ g
d
CZgv
7èZgÐ ]!*
kZ ? H L L:c*
â
Û
Š
á
gZ Ð kZ ä

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A72
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A73
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó 7VY L L:Ån²

DUP ” (Ot (OUUR &m‚vÖ](‚u]æ äÖ l^Ú àÛnÊ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ( ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE

:ÐVƒ~l²›‚Ôay›

E
M _
5LO ]|
\WÔì e
$Zzg ƒ¯%ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø$ R **
åNG

ÇñYc*
ÑÃV”ÆVâ ›yŠÆ#
Ö ª L

L D â 
Û
Š
á
g ZÅ\¬vZèg
{zÂÇ}g¦
/J6,
yZ **
I~SyZyÔÐVƒñƒ}½QJ
gÆX
7L
ñ‚Æl²}÷ÃyZ ! Ý¡³ŠÖ] ä³³n׳³ÂLZƒ} Z L L:ǃ¬:ÔÐN ÕäOF
ó Xó ÐN Yá~ñ‚Æl²7Z {zÂó Xó î Yá~

DPRN”(Qt(TSQU&m‚vÖ](h^_íÖ] …ç$ ^Ûe Œæg†ËÖ]E

:¤Å",
7ÒzŠˆÆ[f¯ ú

5LO_]|Ýð0.ÅZ÷Z
ÜmûôÓøÖû] äöãøqûæø oÖF^³Ãø³iø äö³×# ³Ö] Ýø$ ³Òø¨
¤! Z0Z**
åNG

E^I
ÅM
©
I
3
N
\
G
"MÑZz§»u
ì ~z%Ð
Æ ê ¬zŠ Ôg é) ¯ zg üL Ôg ÇŠæÆVã" ëÔg éE
5G
47ÔgUz´ â
:ìg ZŠÒpÈâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³³qøæøˆ$ ³³³³³³Âøg ÇŠgz6,ïE
LG3E
ÆBÃÒgÎ~«gC
ÙgzZ Å ZŠ Z«gzŠˆÆi úÅ[fä¿TL L

ðÃ
Ç ñW b§kZ yŠ Æ #
Ö ª {z ÂS7,mÜZ ÒgÎû% {gG ˆ
ó Xó ÇñYVJ
-l²ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]
J
-VŒÏƒ:^z»g

1

kvi ( îÖ]óóó àne^vjÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(†ÃaÖ] h^jÒ( ^›ç³Û³×³Ö o³Þ^³Î…ˆ³Ö] |†³[E

1

DPRU ” (Pt(TMPM V &m‚vÖ]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ä kZ ó Xó ƒ n~ ñ‚Æ l²B‚Æ( Å \¬vZ èg) Z'
,
Z(]|)

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5LO_ ]|
Ôª
‚§ §Z]
.@*

ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg {k
,
Ù1Z **
C
åNG
&
E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"NÓ÷
5F
?Q&MÔ] ðE
3B&MÔÄZÑz ÑæL¾G
3E
èE
L jBÔ]+Z ؉¦ ƒ ðE

ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Y ZßL L:ì yÁ¬Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø+

KZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A74
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ÆkZ yŠ T
Ð Vƒ~ ñ‚Æ l²6,
VzŸ
aÆ ]¸c*
~ [Œ
Û
DOLQ ” (PUQS &m‚vÖ] ( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

ó Xó ǃ:t‚ðÃ{z´

:V(™ÅVZñ

47E]|
-G
5LO_]| 
D™yÒm\¬vZ îG*9gî*I
z/0vZ†**
åNG
5LO_]|
Š
: D â 
Û
Å\¬vZ ègŠ&0vZ† **
åNG
H¹ÐÅ\¬vZ èg
u**
ÅkZÄ {z
J
-VŒ ǃ ;g¾~ÕLZ y¨
KZ yŠÆ#
Ö ªL L
5LO_ ]|Âó Xó Ç ñY VJ
:c*
â
Û
Š
á
g Z äÅ \¬vZ ègz/0vZ † **
åNG
РVߊ !*
6,yQÔÐ${z6,Xσ V(™ÅVZñnÆݸ L L
g!*
-Z c*
q
,
'
Z'
,
Æ®
) ‚q
-ZÅyŠ nÆyZyŠ »#
Ö ªgzZ ÇñYHt‚
DMOM”(Tt(MMRMN&m‚vÖ](ð^nÖæŸ] èn×uE ó Xó ǃ'
,
Z'
,
Æ=
£ çW

5LO_]|
\WÔì ~z%ÐÅ\¬vZègm°Z0z/0vZ†**
åNG

VŒ ÏVƒ {Š c*
i ¹V`ÅyŠÆ #
Ö ª L L:c*
â
Û
Š
á
g Z äÅ\¬vZ èg

V¹Ý¸  L L:ˆÅn²Ð yZ ó Xó ǃ;g}Š x ÎÄ » yZÃg ñ
J
Ht‚Ð wŠ !*
6,yQgzZÐVƒ6,V±™ÅäÎL L:c*
â
Û
Š
á
g Z ó ó?ÐVƒ
ó Xó ÇñY

1

1

DOOS”(MMt(Ñ^ΆÖ] h^jÒ( p…^ífÖ] |†[ p…^fÖ] xjÊE

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ILG
" u kZ ~ ó.
Å äƒ q ¯%Æ u 0*ì
ó Z L L[ Â KZ ä àZß Z vZ îG*9g

ÔçOXì ðâ 
Û
# ZÜ
s
&M #
M vZ†**
3BÆ
5LO_]|
Ô[ ðE
ä×Ö]
ì~z%ÐÅ\¬vZègzç,’0
åNG
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3“E
‡E
:ì y.f Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âø[ ðG3šNÅQZ èE
L “M{º çE

W)gzZ Y ZLÆ #
Ö Q kZ L L:Ç ñY¹ ÂÔÐ Vƒ ¦vß#
Ö ª¯ z'
,
LL

{z ó ó?G ¿Hä ? L L:ÇñYY7óë
Ð
ó N Yƒ} 9{z Âó ó? V¹
äë ÂH2~öâ i W…äÂ!Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³×#³Ö]} Z L L:Ð,™n²
Š
á
g Z Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ó Xó c*
Š ¯ÃVzuzŠ {z´}g øàZz»zãZxgzZ Hñ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

m ã Zdx â Z
¬Š ä ~Q ( D â 
Û~ ÁZvZ îG*9gmï±)´)

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A75
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

Û
Š
á
g Z éÅÏZ c*
ó Xó ¹ s ä ? L L:Çñâ 
Û
{zQ( ì — » ~zZgt) Çñâ 

V`Å [ˆgzZ Ð N Yƒ 4ZŠ ~ ¼
A ¬ ¹ Ð VÍß}uzŠ

:\¬vZyZçg x Z™/ôó X
ó ÏN Y{g ¹!*
6,
VÍßïE
L 8™gzZVâZx

°gszYgÔ *™!
Ñg— ó ó?ÐVƒV¹Ý¸yŠ kZ L L:Ån²äZ

Ð N Y ÇgŸ
aÆgân Æ yZ L L:c*
â
Û
Š
á
g Z ä êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇu
ó Xó ÇñYHt‚ÐVߊ !*
6,
yQgzZ

DNQO ” (Ut (SOSR &m‚vÖ] ( ^ã×â]æ äßrÖ] Ì‘æ h^e( á^fu àe] xnv‘E

5LO_]|
åNG
äÅ\¬vZ èg \WÔì ~z%ÐÅ\¬vZ èg yG **
G8
ÆyZ
ö-Š ǃd

Û
{Š c*
i¹ÐVÍßyŠÆ#
Ö ª `gÎL L:c*
â
Û
Š
á
gZ

1

1

äZ6,
Á6,
y$
+ÆËyŠ kZÔ ÇñYW6,
A ÃÆy¾zŠ c*
-ZÐVzu
q
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A76
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ïñàyvò¤
/Å `gÎÃ]gúgzZŠ%ð¸ËyŠ k Q „:gzZ Ç}Š

gzZ™Z ù Æ yQ Â Ç ñY#
OÃVzÛ» -c*
â
Û
Š
á
g Z c*
X VÍß ¹!*
²
ó Xó ÐBï,i ZzWÅäg â l

DMLL” (OPS &m‚vÖ] ( †a Œg^ŠÖ] Ùæ] ( Õ…^fÛÖ] àeŸ ‚âˆÖ]E

4$ZÛ
:bÑÅevZèg/ôèE
LG 

4$Z
E
\¬vZ èg/ôè
LG
Û
ªg U*
WyZ ( D âÛ~ÁZvZ îG*9gmï±)´)

pÔÐVƒ~ñ‚y›x ÓyŠÆ#
Ö ª
ì @*
ƒ¸ ÂC
ÙªÐe

ÆkZ=gzZƒm{B‚ÆVâ ›g ÇÌ6,
zs¤t
’ et**
ƒ

ÔçOXì BÌg
$uq
-Z6,
äƒm{B‚Æé
8N ìe
5LO_]|
åNG
Ô(ÆtÜR èE
L j

$ZzgÐÅ\¬vZègY ZŠgŠ1Z**
3B&ÔMg @*
:ìyÁ¬yâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ ³Âøº R ØOL ¦ƒ ðE
ÆV1
}igzZ–Ô,
$‚nq
-Z(1)ìc*
â
ÛZa6,
xlZ&Ã] éE
5‡8E
äØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]L L
gzZ ì àZz äh Z#â Å Zƒ~c n~uzŠ(2)ì } hc }Q Æ
ÌÃVâ ¨
KZäØ$ qøæøˆ$³³Âøä×#³Ö]gzZX ǃ[z[ˆ6,
X
{zn~Š(3 )

t~}g!*
ÆXb§ÅVzgâ Y
{zq
-Z(1)ìc*
â
ÛZa6,
xlZ&
{z:yZÑZ+ î0*9E
F,!èm¤]!!^ãøeô áøçûãöÏøËûmø $ hºçû×öÎö Üû³ãöÖø L L:ì\¬~g!*
›
á
gZ

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

: ð3Š çG.cL» ]gúgzZŠ%ð¸ËyŠ kZ1X ǃ: J
-Z•q
-Z »} À

1

ŸÆX {z}uzŠ ( 2)DMSUVÍ]†³ÂŸ](U¸EX 7™~Xn
pgwŠ
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A77
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

DQR ”(Rt (MQMSQ &m‚vÖ] ( ÜÖ^ÃÖ] Ð×ì h^jÒ(Ù^ÛÃÖ]ˆßÒEóXó ǃ:t‚ðÃ

ãZz{Š c*
iÐu0*
$u{gÃè( D â Û
g
+'
h
×
m\¬vZ îG*9gï±)´)
5LO_]|ì e
Å\¬vZèg \WÔì ~z%ÐÅ\¬vZèg .ñ1Z**
åNG
$Zzg {z

Æ yQgzZ ǃ6,
zZÆ VzuÆ VÍß ( #
Ö ª¯ z'
,
) `gÎ L L: D â 
Û
Š
á
gZ
ó Xó ÐVƒB‚ÆyZ c*
Ð,™t‚6,
yZwqZ

DPNP” ( áç$¡%Ö]æ Œg^ŠÖ] &m‚vÖ] kvi( ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] ÄÚ^qE

}ÈÉ Çƒ7» l²Ôt‚
ì @*
ƒC
٪Рu0*
$u kZ :wZÎ
g
?‰‰‰‰‰‰‰‰Çƒ»wqZÆ

ÅwqZgzZ ǃ7t‚ ðÃ{z´Æñ‚Æl²yŠÆ#
Ö ª :[ Z

wqZyZª)XìÐg ±ZÆäƒ:
L {zì ˆÅÚ Åñ‚s§
mvZ G
î*9g( X ǃ‚t‚ »l²7Z:

:bÑÅmvZ Gî*9g?Û
Œx â Z

5LO_]|~XXéÒjÖ]ZZ[ÂKZ~ ÁZvZ îG*9gm?Œ
yG**
åNG
Û
xâZ 

Æ ( Ç ñ0*: ò¤/Å `gÎ]gúc*
Š% ð¸ ðà ) yâ 
Û
ÆÅ \¬vZ èg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E#M
gzZ éÅ b ZzgZ Åvâ²zg Å yZ1 b§ÅxZÆ xŠ W ö-E
{z´ÆkQyŠTÐVƒ~Øg›‚ÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]{z}Š(3 )

kZpÔì x ¬ nÆݸ}g ‚6,
gî~C
Ùªe
$Zzgt L

L Dâ
Û

1

1

6}™ÒÃn Æ l²›‚ {z c* 
ð¸yZÑZ ﻊ Z%Ð
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A78
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( „V- gzZ ó Xó ǃ~ ñ‚ƺœLZ {ÈL L:ì ~ e
$Zzgq
-Z

ñ‚Æl²x ÓtgzZÐVƒ~ñ‚ÆwqZ LZáZzäÑOwqZ
ó Xó Ü×øÂû]ø äö×# Ö]æøÔÐVƒ~

ÐnÏvi oÒmvZ Gî*9gÌßôù’Úö l†–u

$Š qZ ðZ’Z
Vƒ&~L L( D âÛ~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
g

’ e bŠ 5B‚Æg
$Š q ZyS 7Zì s
# ZÜÅl²›‚~X
gI

gâ‰ìŠñ{g 
áZ ãZz s§Å kZ17 ô¥Å l²›‚~ X
¢qg—ÆØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]ÔáZzá
ˆ 6,
V÷ÆvgzZV±™ÔŸ

Å kZ yŠÆ #
Ö ªgzZáZz ä0*

Û{Š c*
iÐ ƒ
 » kZÔ áZz äƒ
XáZzg~yâ Zz¡

Ðzz Å
g Ig
$Š qZ yZ **
ƒ~ l²›‚ »VÍßyZ
tQgzZ
Å
ÔyZxwŠ¬ÔVßZzä™›ë!*
nÆØ$ qøæøˆ$³Âø ö:XWZñŸgL L~XìC
Ùª

$ŠqZ {zgzZXì™f» VßZz ä™]ŠÈgzZ VßZz vÐ Y**
g
izŠÎÔgZŠ {izg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6gzZ ó Xó ÐVƒ~ ñ‚Æl²m¾Z]‚ L L:ì ~ u 0*
$u
g

ÔçOXÌtÐ~4Zì{g
áZs§Ål²›‚~X
gI
5LO_]|
ÔÜæ Ó÷
ì e
$ZzgÐ ¿\¬vZèg/0vZ†**
åNG
E
Ї
%Nï
IL“!*
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
ÔÄuïE
Û
L 8™ÔBz»§Z Œ
7ZÔÐVƒ6,
V÷Æ ëhI!Nm¾Z&yŠÆ#
Ö ªL L:ìÜŒ
Û!*
Èâ 
Û»

1

1

Åx ¸Ë ¿{z( 1) Ï}™: {Šisp( ?
Ø Z<
Í~(,
ª) ³føÒûøû] Åöø³Ëø³³Öûø]
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ƒêŠyZ f Z~]ZggzZyŠC
Ù ¿{z( 2)ƒèZgÐkZ {zgzZ}™#
Ö âZ
ó óX}™ ZŠ Z h» ‡WLZgzZØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]xÝ{z( 3 )gzZ

( xÖ^’Ö] Õç×ÛÛÖ] Ø–Ê oÊ ð^q^Ú h^³e( è׳’³Ö] æ †³fÖ] h]ç³e] ( p„³Ú†³jÖ] ijÚ^³qE
D†fÒŸ] ňËÖ] ÜãÖçãm Ÿ áæ‚e(MTQM”(MUTR &m‚vÖ]

:°p"ÐføÒû øû] Åö ø Ëø Öû]ø

5LO_ ]|gzZ ~g}
5LO_ ]|
п\¬vZ èg {k
,
Ù1Z **
C
åNG
.G1Z **
åNG
E
Ї
%Nï
IL“!*
ÔB»§Z Œ
Û
ÔÜ槻uäë
ì ~z%
ê ]z!Wzm\¬vZ öЇuPÁzæE

Vƒ6,r Æ ëhI!N{ G
é5_Lm¾Z&yŠÆ#
Ö ªL L:‹ñƒD â 
Û
Š
á
g ZÃ
»yZ „:gzZ Ï}™7{Šisp( ?
Ø Z<
Í~(,
ª) ³føÒûøû] Åöø³Ëø³Öû]ø7Ð

Åx ¸ËgzZñ 7,
yWŒ
Û
nÆŸgÅØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö] ¿{z( 1) ǃ[ˆ
Å
nÆØ$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø ö:WXZñŸg ¿{z( 2)ƒèZgÐkZ {zgzZ}™#
Ö âZ 
¿{z( 3 )gzZñšs§ÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ÃVÍß™}ŠyZ f Z~KË

ó Xó H:gzŠÐ]y
WïE
L ÒƒÐQäòÝ1Zƒ2~òÝ~*Š

DOPT ” (Nt( NLLN &m‚vÖ]( á^ÛmŸ] gÃ[E

:á ZzVâŠ/
¤D

5LO_]|
# L

Z
L ìe
$Zzg ƒ¯%ÐÅ\¬vZ èg ~g}
.G1Z **
åNG

~a
Ð ]¸c*
gzZVZñ ÏN Y ðÑV(™ÅäÎÂǃyŠ »#
Öª

ñ¯ ÷Ægâ6,yZQÐVƒK} À§g!gzZq
-g !*
6,kZÔ ÏVƒ

1

1

Ð Vƒ} 9{z :ó ó? V¹2f ¸ L L:Ï ñY Å Z0
+
tgzZÐN Y

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A79
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

nÆVz÷yS L L:ÇñY ¹Ð yZ ÏVƒ DÐ ƒ
 3Š¤
/ÅyQgzZ
—" Ô}Š â 
Û
[ˆ»VÍßØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]
J
-VŒî YÖ6,
V±™yZ
ó Xó Ѓâ?:gzZì spðÃ:6,
?yŠÆ` W

DOSP” (Tt( îÖ]ýg¨]g àe Ünâ]†e] àe g¨]g PPTLVÜΆÖ]( g]‚Çe îm…^iE

:}Èm{ÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]

5LO_]|'(1)
vZ öЇu°gszYgÔ*™!
Ñ
ìe
$Zzgп\¬vZèg/0Z**
åNG
ŸgKZÃVzȉäØ$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]—"LL:ìyÁ¬Èâ
Û
»êЇ]z!Wzm\¬

ìc*
â
Û
ÇäkZgzZì1™m{nÆä™Zg7]YqÅVÍßnÆ

ÔÇñYc*
è6,
VzŸ
aÆgâ7ZÂǃyŠ»#
Ö ªZ
# QÔÇ}Š:[Z±7Z
óXó ÐVƒ~[ˆvß²ÐVƒìg0*
sÑ»~¯ëÐØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]{z

DRLQ!R ”(Nt(NOQL&m‚vÖ] kvi åˆÛãÖ] ͆u(†m‚ÏÖ] ˜nÊE

5LO_]|'( 2)
Æä³³×#³³Ö]
ì ~z%п\¬vZègk„0vZ†**
åNG
ä×#Ö]L L:ì y.f Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø•ÔÔÔ}g \

k0*
ÆyZ]YqKZñƒñZ<
Ívß 
,Z}È¼Æ Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³³Âø
Å
ó Xó ÐVƒ~ðZÐØ$ qøæøˆ$ Âø ö:WXZƒZ±yŠÆ#
Ö ª}ÈtÔD Ñ

DMUL ” (Rt(MRPRM &m‚vÖ] ( é^ÒˆÖ] h^jÒ( Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

:yá 
ÅVß Zzä™]ó

1

1

5LO_ ]|
Ôu0*
!
Ñg—ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ~g}
.G1Z **
åNG
]óL L: ì y.f Èâ 
Û» êЇ]z!Wzm \¬vZ öЇuu#R — G
é5O_ ÔuÑ ðQÅMïE
L 8™

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A80
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A81
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

ó Xó ÐVƒ~ðZÐ?
Ø Z<
Í

DOSO ” (Qt (SOQO&m‚vÖ] kvi ( ÝŸ] ͆u( †m‚ÏÖ] ˜nÊE

:Ùñ{ÐégzZWÐD

5LO_]|
Å\¬vZèg \WÔì e
$ZzgÐÅ\¬vZègÏgÃyG**
åNG

~Øg›‚ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]yŠÆ#
Ö ªm¾Z]‚ L L:D â 
Û
Š
á
gZ

ð¸ y›LZ ¿{z ( 1) ǃ:t‚ ðÃ{z´Æ kZ yŠ TÐ Vƒ
ó Xó Vƒ@*
™›ÐnÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]~L

L ¾gzZ}™]‡5Ð

Z}
.½p Â}™™f »Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö] ¿{z( 2)¾ éÅÏZ ÌZuzŠgzZ
ÐB;N ZŠ LZ ¿{z( 3 )N Yƒg \
iZ@WÅkZÐ Ø$ ³³³qøæøˆ$ ³³³³Âø

àZz w)z £ ðÃ& ¿{z ( 4 ) ñÖ Ð N !*
ÐQ Â}™‘œ
@*
geÐ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø ä³³×#³Ö]~L

L ¾ {zgzZ}Š ( {k
H) ‹úŠs§KZ]gú

{z( 6)ìg Î~ 4ZÐzz Å›Ð]
.)wŠ »T¿{z( 5) ó Xó Vƒ
gzZ ( ƒk7,i ú~ ‰
Üz ª)ƒ@
*
™e
$¬g Å `gÎn Æi ú‹‡zZ ¿
L Æ éÂìg lñ{¤
:
/ZgzZ }™]!*
ÅDÂá1 ¤
/Z
¿{z ( 7 )
DMSO ” (TMU &m‚vÖ] ( Øfßu àe ‚Ûu] Ý^ÚŸ ‚âˆÖ] h^jÒ ó Xó ìglñ{

g‡B&N $E
5LO_ ]|
,
Ù1Z **
C
åNG
Ôê E
§ ð NÔx懾M$N!
Ñ
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg {k

1

1

m¾Z]‚L L:ì y.f Èâ 
Û»êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè
{ ÷Ôx™ RÁÎg
{z´ÆkZyŠTÇñâ 
Û«(~ñ‚Æl²LZØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]Ã

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

gzZÐ$6,yQyŠÆ#
Ö ª { zÔ Ÿ
aÆäÎnÆVß Zz ä™

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¿{z'( 2)ìg Î~ VzKwŠ » T¿{z'( 1) ǃ:t‚ ðÃ
Ð Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]~L

L ¾ {zgzZ}Š ( {k
H) ‹úŠ]gúà Zz£ðÃ&

KZÐVzq{Š™x ZwÅØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]äT¿{z'( 3 ) ó Xó Vƒ@*
ge
{z'(5)gzZc*
ŠZP~{ZgÅØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]äTçW{z'(4 )c*
XÃçW
1C ó Xó ñzgÐspÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]çW

DNTQ ”(PRPS&m‚vÖ](†nÇ’Ö] ÄÚ^qE

:[ÂÄ!Z

Ð
g Ig
$Š qZ yZ ä~L L( D â Û~ÁZvZ îG*9gmï±)´)
ŠZ®ÅVßZzä0*
l²›‚ÐXìc*
Š™ãZzzs™ÃVçpzbáyZ
:¾gÃZzŠ ~y
Wä~ÂXì ˆƒ{Š c*
iÌÐkZÉ 70 çG.‡c
ä´³þ×ô³þjû³þÏø³eþô ‚ö³nû³³þ`ôa$ Ö]æø ¡÷Ëû³›ôæø ‚ô³nûfôÃø³Öû]

xö³þÖô^³þ‘ø sôñô]çøvøÖû] o•ô^Îø ]ƒø ‚øÃû³eø gû‡ôæø

ä´×ô–ûÊø ˜
ô nûÊø àûÚô àønûÃôfûŠ$ Ö] o×øÂø lûgø]ˆøÊø

é÷†ø³r
þ û ³aþô æø ^³þÞ÷]ƒøƒ ^³þÛ÷nû³³×þô³³³Ãþû ³iøæø ^³Ú& *]æø

( C2 ÔÑZzä™~g7]YqÅVÍß C1tŠ Z
ÛZvŠˆÆyZgzZ'( 1) VäÛq†i
X ÑZzäƒLðZ±ÈZgzŠ C4Ôay›3C ÔxÝ

]óC8gzZ ÑZz ¶Š yZ f ZC7 Ô ÑZz ¶Š ½Åu0*
yWŒ
ÛC6ÔÑZz ä™#
Ö â Z C5'( 2)
X ‰ƒZ
+ZiÌÐ70Ðx™zaÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]( ™ïÐIâ )t:ÑZzä™

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
¹!*
~e
$Zzg Å óR
ó ìYL LX å™f » ]‚~ Y Z’Z²Zƒ yÒ»Š Z
ÛZ õ0*
sÜVŒ:1C

1

1

ó Xó D™›ë!*
nÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö] m¾ZzŠ {zL Lt{zgzZìŠñ™f »zŠ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A82
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

:zŠ™~ñ‚Æl²}÷ÃyS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E
M _
5LO ]|
Ô(Ægâ
ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ´ â 0 ø$ R **
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
Š
á
g Z êЇ]z!Wzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆV1x Ó

ì ä×# Ö]$]ô äø³ÖF]ôøL L:Çñâ 
Û
Š
á
g ZyŠÆ#
Ö ªØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]L

L D â 
Û
ó Xó Vƒ@*
™›ÐyZ~—" zŠ™~ñ‚Æl²}÷ÃVß Zz

DPRL ” (Nt (TMMQ &m‚vÖ] ( ð^nÖ] ͆u( …^fìŸ] Œæg†ÊEýDMNQE

D!

5 **
3Ã}uzŠ q
-Z L L'( 1) :êЇ]zmvZ öЇu õ§‹{!È â Û 

ó Xó σ( •
'
,
ª) ÏŠ ¤~tig}g vÐkZz™
DOQT ”( Ot( OOSR &m‚vÖ] ( †m‚ÏÖ] ˜nÊ ÄÚ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

ÐaÃwŠgzZ @*
J(,
Ût
z™ c*
Št@Ã}uzŠq
-Z L L'( 2)
ó Xó ì@*
™u0*
DOQU ”( Ot( OOSU &m‚vÖ] ( †m‚ÏÖ] ˜nÊ ÄÚ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

a z™grgz Z Ïñ (,›ÔzŠjÃ}uzŠ q
-Z L L'( 3 )
ó óX ǃgzŠ
DÜÓß äÖ‚e ÜÓßne OQS ” ( Ot ( OOSP &m‚vÖ] ( †m‚ÏÖ] ˜nÊ ÄÚ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

1

1

o+ˆn+^µ oÒ Ù
…æ] o+
^Ò6nÚ Ñ‡…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A83
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

³‡/'

…çaŸ ჆ÏÖ] ð^n•

oFÖ^Ãi p…^e Ý¡Ò

‚ n r Ú á ƒ† Î

1

…çaŸ ჆ÏÖ] ð^n•

DbMOPLÝEä×#Ö] äÛu…á^ì ^•… ‚Ûu] Ý^Ú]

† Ó Ë Ö ]… ] g

DbUMMÝEä×#Ö] äÛu… oÃÊ^aÖ] o›çnŠÖ] àm‚Ö] Ù¡q Ý^Ú]

á ƒ † Ï Ö ] è Û q † i o Ê á ^Û m Ÿ ] ˆ ß Ò 2
…ç$^ÛÖ^e †nŠËjÖ] oÊ …ç%ßÛÖ]… ‚Ö] 3

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbOMLÝE ä³×#Ö] ä³Û³u… p†f_Ö]†m†q à³e ‚³Û³v³Ú Ý ^³Ú]]

p†f_Ö] †nŠËi

4

oe†ÃÖ] ']†jÖ] …]g

DbMNS LÝE ä×#Ö] äÛ³u… o‰çÖ¤] gçÛvÚ ‚nŠÖ] àm‚³Ö] h^³`[

oÞ^ÃÛÖ] |æ…†nŠËi

5

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbNQRÝEä×#Ö] äÛu…p…^ífÖ] ØnÂ^Û‰] àe‚ÛvÚ Ý^Ú]

p…^ífÖ] xnv‘

6

݈u àôe] …]g

DbNR MÝEä×#Ö] äÛu… p…çµ^anÞ t^ru àe Ü×ŠÚ Ý^Ú]

Ü ×Š Ú x n v ‘

7

l æ †n e è Ê †Ã Û Ö ] … ] g

DbNSOÝE ä×#Ö] äÛu… äq^Ú àe] oßmæˆÏÖ] ‚mˆm àe ‚ÛvÚ Ý^Ú]

äq^Ú àe] à߉

8

† Ó Ë Ö ]… ] g

DbNTUÝEä×#Ö] äÛu…p„Ú†jÖ] oFŠn àe‚ÛvÚ Ý^Ú]

p„Ú†jÖ] à߉

9

læ†ne†ÓËÖ]…]g

DbNPMÝEä×#Ö] äÛu…Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú]

Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú] ‚ߊÚ

10

læ†ne äʆÃÛÖ]…]g

DbPLQÝEä×#Ö] äÛu… ÜÒ^vÖ] ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ

ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]

11

l æ †n e ð ^n u ] … ] g

DbORLÝE ä×#Ö] äÛu… oÞ ] †f_Ö] ‚Ûu] àe á^Ûn׉ ÀÊ^vÖ]]

†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]

12

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbNMMÝEä×#Ö] äÛu…Ñ]‡ù†Ö]‚f Ý^Ú]

Ñ ]‡ † Ö ]‚ f Â Ì ß ’ Ú

13

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbPQTÝEä×#Ö] äÛu… oÏãnfÖ] ànŠvÖ] àe ‚Ûu] ÀÊ^vÖ]

á^ÛmŸ] gÃ[

14

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbPOLÝEä×#Ö] äÛu…oÞ^`Ë‘Ÿ] ÜnÃÞ çe] Ý^Ú]]

ð^nÖæŸ] èn×u

15

Õ… ^ f Ú à e Ÿ ‚ ∠Ö] h^ j Ò

16

‚ ñ ] æ ˆÖ ] Ä Û r Ú

17

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g DbMTMÝE ä×#Ö] äÛ³u… p‡æ†ÛÖ] Õ…^fÚ àe ä×Ö] ‚³f Ý^³Ú]]
læ†ne †ÓËÖ]…]g

DbTLSÝEä×#Ö] äÛu… oÛ%nãÖ] †Óeçe] àe o× àm‚Ö]…çÞ

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbTQNÝEä×#Ö] äÛu…oÞ¡ÏŠÃÖ]†ru àe] ÀÊ^vÖ]

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

D bORLÝE ä³×#Ö] ä³Û³u… oÞ ]†f_Ö] ‚Ûu] àe á^³Û³n׳‰ À³Ê^³v³Ö]]

¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]

19

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbUMM ÝEä×#Ö] äÛu… o›çnŠÖ] àm‚Ö] Ù ¡q Ý^Ú]]

†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]

20
21

1

p…^ífÖ] xnv‘ |†[ p…^fÖ] xjÊ 18

læ†ne †ÓËÖ] …]g

DbNOQ ÝEä×#Ö] äÛu… èfn[ oe] àe ‚ÛvÚ àe ä×Ö]‚f Ý^Ú]]

èfn[ oe] àeŸ Ìß’ÛÖ]

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbORQÝEä×#Ö] äÛu… oÞ^q†rÖ] p‚ àe ä×Ö] ‚f ‚Ûu]çe] Ý^Ú]]

Ù^q†Ö] ð^ËÕ oÊ ØÚ^ÓÖ]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

·,

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Äq]†Úæ„ì«Ú

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A84
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

22

DbTLSÝEä×#Ö] äÛu… oÛ%nãÖ] †Óe çe] àe o× àm‚Ö] …çÞ ÀÊ^vÖ]

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g DbUS QÝEä#×Ö] äÛ³u… p‚ßãÖ] oÏjÛÖ] o× àm‚Ö] ð¡³Â

ÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›©Ú

23

‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ

24

Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ

25

gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ]

26

oÛ×m‚×Ö…^fìŸ] Œæg†Ê

27

læ†ne†ÓËÖ] …]g

DbRQRÝEä×#Ö] äÛu…p…„ßÛÖ] Ün¿ÃÖ] ‚f àm‚Ö] oÒ‡ Ý^Ú]]

læ†ne†ÓËÖ]…]g

DbQLUÝE ä×#Ö] äÛ³u… oÛ×m ‚Ö] …]g †`[ àe ämæ†`[ À³Ê^³v³Ö]

‚ m ‚ q ‚ Ç Ö ]… ]g

DbNPMÝEä×#Ö] äÛu…Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú]

Øfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö ‚âˆÖ] 28

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbOQPÝEä×#Ö] äÛu… á^fu àe ‚ÛvÚ ÀÊ^vÖ]

á^fu àe] xnv‘ gni†je á^ŠuŸ] 29

læ†ne oe†ÃÖ] gjÓÖ] …]g DbORPÝEä×#Ö] äÛu…oßôùŠ% Ö] àe^e Íæ†ÃÛÖ] p…çøßøm‚ôùÖ] ‚ÛvÚ àe ‚Ûu]

oùßôŠ% Ö] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂ

30

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbMLOMÝE ä×#Ö] äÛu… pæ^ßÛÖ] Íæöð†Ö] ‚f ‚ÛvÚ äÚ¡³Â †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] |†[ †m‚ÏÖ] ˜nÊ 31

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbPROÝE ä×#Ö] äÛ³u… pg]‚ÇfÖ] gn_íÖ] o× àe ‚Ûu] †Ó³e ç³e] Ý^³Ú]

' ] † j Ö ] ð ^n u Ÿ ] … ] g

DMMNNÝEä×#Ö] äÛu… oÞ^Î…ˆÖ] ̉çm àe oÎ^fÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ

g]‚ÇfÖ] îm…^jÖ]

32

^›©Û×Ö oÞ^Î…‡ |†[

33

læ†ne†ÓËÖ]…]g

DQUS!QMLÝE ä×#Ö] äÛu… p‡çrÖ] àe o× àe àÛu†Ö]‚f t†ËÖ] çe] Ý^Ú]

l ^ Â ^ • ç Û Ö]

34

læ†ne†ÓËÖ]…]g

DbSPTÝEä×#Ö] äÛ³u… ofâ„Ö] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ‹Û³[ Ý^³Ú]

ð¡fßÖ] Ý¡Â]†n‰

35

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

ä×#Ö] äÛu… pg]‚ÇfÖ] o×fßvÖ] gq… àm‚Ö] h^ã[ àe àÛu†Ö]‚f t†ËÖ] çe]

Ü Ó v Ö ]æ Ý ç × ÃÖ ] Ä Ú^ q

36

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbORLÝE ä×#Ö] äÛu… oÞ ] †f_Ö] ‚Ûu] àe á^Ûn׉ ÀÊ^vÖ]]

ð^‚Ö] h^jÒ

37

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DNTMÝEä×#Ö] äÛu… oÞ‚Ö] oe] àe] ‚nf àe ‚ÛvÚ àe ä×Ö]‚f †Óe çe] ÀÊ^vÖ]

è × Ú^ a Ö ]è f j Ó Û Ö ]

DbNTN ÝEä×Ö] äÛu… äÚ^‰] àe '…^u

è × Ú^ a Ö ]è f j Ó Û Ö ]

ä×#Ö] äÛu… oÞ^`f‘] ÜnÃÞ çe]

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DNTMÝEä×#Ö] äÛu… oÞ‚Ö] oe] àe] ‚nf àe ‚ÛvÚ àe ä×Ö]‚f †Óe çe] ÀÊ^vÖ]

Ñ¡ì] Ý…^ÓÚ

41

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]g

DbPOLÝEä×#Ö] äÛu…oÞ^`Ë‘Ÿ] ÜnÃÞ çe] ÀÊ^vÖ] Ý^ÚŸ]

äe^v’Ö] èʆÃÚ

42

è × Ú^ a Ö ]è f j Ó Û Ö ]

ä×#Ö] äÛu… àna^[ àe] Ý^Ú]

…çaŸ àam;Þ¨^Ê^•…

DbMOPLÝEä×#Ö] äÛu…á^ì ^•… ‚Ûu] Ý^Ú]

1

…çaŸ ჆ÏÖ] ð^n• DbMORTÝEä×#Ö] äÛu… oÛ¿Â] oׂrÚ] ojËÚèÃm†aÖ]…‚‘

^nÞ‚Ö] oe] àe] Ý^ÚŸ äÂç‰çÚ 38
' … ^v Ö ] ‚ ß Š Ú

39

oÞ^`f‘] ÜnÃÞ oeŸ ànÖg^ÃÖ]è×n–Ê 40

h]ç$æ Ù^ÛŸ] Øñ^–Ê oÊ gnƆjÖ] 43
èm畆Ö] pæ^jËÖ]

44

kÃm†[…^ãe

45

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

læ†ne †ÓËÖ] …]g

DbMSUÝE ä×#Ö] äÛu…‹Þ] àe ÔÖ^Ú Ý^Ú]

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

læ†ne èʆÃÛÖ] …]g

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A85
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

èßm‚ÛÖ]èfjÓÚ ä×¾ Ý]g p…g^Î…^_ Œ^nÖ]‚ÛvÚ^ßnFÖçÚ äÚ¡Â kߊ×a]†nÚ] h]çq Ù]ç‰6nÚ c…^e 1Ò cg†µ 46
A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A86
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

—än× ä×ùÖ] èÛu… l†–u o×FÂ] ô gjöÒö äfÙ
(40:],À ) Dðô]†øÏøËöÖû] éô^‰ø]çøÚöæø áô]†ønûrôÖû] éôçøÂû‚øeô ðô^eøçøÖû]æø ¼ôvûÏøÖû] g%]…øEbcÆä™ay

~Vz³Z}
.ÓZg

( 1)

( 140:],À ) Dðô^ÂøçôÖû] àöŠøuûŸ*ô ^Âø‚% ÛöÖû] Øömûƒø äüÃøÚø ðô^Âø‚% Ö] hô]gøŸ?ô ðô^ÂøçôÖû] àöŠøuûø] EbcÆY ¬Š ( 2)
( 55:],À )

D‚ônûÃôûÖ] èôÏøÞø^ÃøÚö Øônû×ôvûiø ±ûÊô ‚ônûrôûÖ] |ö^[øæôE ?÷ NŒ ~+Ï ( 3 )

( 199:],À ) DÜûaô]…ø‚$ Ö] Œô^›ø†ûÎô Ýô^Óøuûø] ±ûÊô Üôaô^ËøÖû] äônûÏôËøûÖ] ØöËûÒôE]â ©Z¦ÑÆ^â´™ ( P)

( 125:],À ) D ÑôçûÏöÃöÖû] |ô†û_øÖô ÑûçÏövöÖûø] Et £Æ{ E
+‚ZgzZåziÔ+−Zz( 5)

( 100:],À ) D±û×ôrøûÖ] Ðùô vøûÖ] …ö^`ø¾ûô|E[Z wZÎÐ]|dZ

( 6)

( 60:],À ) Dèö_ø‰ô]çøÖû] èöiøçûÎö^nøÖûø]E( §¦)3 Zgy‚ W»e
$Ñz

(7 )

( 57:],À ) Dðô^Ûø×øÂöæø Åô†û[ø ‡ô]ˆøÂû¬ôôe ðô^Êø†øÃöûÖ] Ùö^ÏøÚøE g§z<Ñ

(8)

(41:],À )(b&Zz] zb#ÛD
+ô=zíq)iZg» ¹F
,
Ùç

(9)

( 63:],À ) DÙô¡øaô l
ô ^fø$ûô| Ñö†ö›öEj§Æwh‹o

( 10)

( 74 :],À ) ( yZZ
èíq ) yTÅyZZ

( 11)

Ý°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Z **
ÑñIz+ŠŠë<
L IZx â Zi Z :gjÒ oe†Â

DMPE (77:],À ) ! á^³ÛømûŸôû] ‚ö³nû`ôÛû³iø DMOE !(74:],À ) Üûâô^³ËøÖû] äô³nûÏô³Ëø³ûÖ] Øö³Ëû³ÒôDMNE
À ) oûfôâøçûÛøûÖ] Øö–ûËøÖûø] DMRE (60:],À ) èôÚø^nøÏôÖû] èöÚø^Îøô] DMQE !(62:],À ) èßønûjôÛø ûÖ] lö ]‡ø ^qø Ÿôû ø]
(93:],À ) ôèm$†ô³³Ûø³Ïø³Öû] èöÚøˆø³³Úûˆ$³³³Öø] DMTE (70:],À ) Ýô¡øÂûŸôû] o³×ø³³qûø] DMSE (46:],
(713Ô672Ô570:],À ) D &Ö^%Ö]æ oÞ^%Ö]æ ÙæŸ] ‚×rÛÖ]E…ô^jøvûÛöûÖ]gùô …ø o×FÂø …ô^jøÛûÛöÖû] ‚% qøDNM(NL(MUE
( 200:],À ) ÒÃ~Š ZÐZ

( 23 )
E
(164:],À )ÜææL¾¡ (25)

( 160:],À )Vz³Z}
.s
èp

( 22)

( 33:],À ) [òZÆ4Šß

(24 )

(39:],À )b)ƈ~iú(27 )

(32:],À )?,™ù ~g»ÅyJZ

(26)

?yÃf*Z[x» (29)

(152:],À )VÒezŠÅ¼
A

(28)

(43:],À )

1

1

— gjÒ ou¡‘] äfÙ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

gjÒ äÃÖ^_Ú Øôe^Î å
†Ò &nµ 1‰ ͆› oÒ ènÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ] ‹×rÚ

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

( 35)
E
G3LO!ÿL h“»X~g «( 37 )
( 24:],À ) ïG
]c*
©z]c*
ZzgÅ/Â (39)
I
(275:],À )({õ0*
å)ï»åL]%[ZŠW(41)

(124:],À )

( { ] ‚ )<
L IZ ~zë ( 49@*
43 )
(106:],À )]ÑqÆÅvZègu0*
Ҭ(51)

(30)

( 325:],À ) x‰ZY § ZÈ é

( 32)

(50:],À )

t
Û
ȑ!*
zh (34 )

( 112:],À )
( 30:],À )

ÃÉg Z ( 3 6)

b)y‚WÆt : ( 38 )
(48:],À )ˆÁG

(32:],À ) ~z ð!NgzZ ~zK
(24:],À )

( 40)
( 42)

sm
Åy*G (50)

(255:],À )š‡ãæñZ'
,
wz]
.ñÉg(53 )

(100:],À )\Z÷Z½g ¬( 52)

(220:],À ),g·ã åM$MÅòsZ‹úŠ(55)

(68:],À )„ÅVñ» ãæ( 54 )

(62:],À )g Zâ ZÆã KŒ
Û
‹c*
W( 57 )

(187:],À )Š ÑzZš
è F,
M
( 56)

(120:],À )g
$Š q ZoÈé( 59)

ILG
" Š q Z ( 58 )
(66:],À )g Zâ ZÆ
g Iì
YN

(36:],À )~igŠ…¸( 61)

(57:],À )ã é)²$
+( 60)

(55:],À )+óÍ ( 63 )

(32:],À )AzŠ‚$
+( 62)

(24:],À ) ]â }
.~]Y: {ãÅòsZ‹úŠ

(65)

(32:],À )Š
Hƒy›Š™ ( 64 )

GE
4hÒX3Z÷ZgzZ] éE
Lx ¸( 66)
(262:],À )ènøÖô^ÃøÖû] Üö`öiö^Òø†øeø kûÚø]gøï
5O8E

— gjÒ Üôq]†i äfÙ

(7 43:],À )( xô ôÖ^’$ Ö] Øô Ûø Ãø ûÖ] hô ]çø $ø oû Êô xö eô]†$Ö] †örø jûÛø ûÖø] )wqZáZzäYá~¼
A (67 )
(853:],À )(†ñ^fÓÖ] Í]†jÎ] à†q]æˆÖ])wzZ¢‰‰wqZáZzäYá~3( 68 )

(112:],À )(†âô^¿$ Ö]æø àô›ô^føÖû^eô Üû×$‰øæø ä´nû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø o( fôß$Ö] ÜôÓûuö oûÊô†öâô^føÖ]ø)Ÿ×zgÆÅz!Wzm\¬vZ-‡Wãæ(69)

(138:],À ) ( áæûˆövûÛøÖû] gô×ûÏøÖû] |ö†ùô ËøÚöæø áôçûnöÃöÖû]éö†$Îö)NZwÅVƒk
HgzZNZb
ÅV>(70)

1

(28:],À )(’
ô †ûÃøûÖ] Øùô ¿ôÖô èôføqôçûÛöÖû] Ùô^’øíôûÖ] oÊô ’ô†ûËøÖû] ‚önû`ôÛûiø)?‰‰‰ÇAþ¾l²›‚(7 1)

( 64:],À ) D‚øÖçøÖû]^ãøm%ø] EÃÃd
W

( 7 3 ) (74:],À )(Ñ ¡øìû Ÿøû] Ýö…ô ^Óø Úø )tÜZ èE
L j8( 7 2)

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( 142:],À ) ] î

( 196:],À )š‡ãæ[»

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(31)
E
G
-©!
( 96:],À )òsZ‹úŠ ö0 ( 3 3 )

( 63ã½:],À ) ?yÃD¨
¤[x»

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A87
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

(148:],À) †ÓËÖ] oÖ] éç‚Ö] (74)

( 412:],À ) ( Wá) l^mø^ÓøvôûÖ] áöçûnöÂö( 77 ) ( 102:],À ) ( Üû×%Ãø$jÖ] Ðøm†ô›ø Ü×ùôÃøjøÛöÖû] Üönû×ôÃûiø ) DÓ Zg (76)
( 36:],À ) Dàø nûÊô …ô ^Ãø Öû] tö ^`ø ßûÚô EY 1zZ { ZC
Ù
á(78)

— gjÒ o‰…. äfÙ

( 64:],À )

Z é¨GšÅZ[ ( 8 0)
+

(121:],À ) ämæçßÖ] ànÃe…] (82)

( 45:],À )tè‹d°

( 7 9)

(84 )

†ÓËÖ] èfíÞ |†[ †¿ßÖ] èâˆÞ ( 8 1)
G-Ê
B Z[» ( 8 3 )
( 79:],À )h
+ðE

( 38:],À ) ØÚ^Â èm^Ú |†[( 8 6)

çvßÖ] èm]‚â |†[ oÊ çvßÖ] èm^Îæ ( 8 5)

( 101:],À ) ène†ÃÖ] è$g^vÛÖ](88)

( 55:],À ) ð¯sÜíqìð·sÜ(87 )

(180:],À )wqZzZ
+3‡

( 175:],À )

(343:],À )sZ[»(90) (155:],À )èmçfßÖ] èvnv’Ö] &mg^uŸ] oÊ ämæçßÖ] ànÃe…] |†[(89)
( 241:],À ) |]æ…Ÿ] |]†Ú(92) ( 241:],À ) èÂ]†fÖ] ŒçÛ[ ÄÚèÆ¡fÖ] Œæ…g(91)

— sm†íi äfÙ
( 679:],À )g- i M

( 94 )

( 170:],À ) Ï0
+
iòsZ ( 101)

(274:],À )"
# wÎgG»evZèg xZ™/ô(103 )

( 422:],À ) y KÅZT
$Z¾ìy KÅZT

( 93 )

( {b) <ѧ · ( 100@
*
95)
( 108:],À ) #
Ö ªcW

Å

( 102)

( 244:],À ) yWÅZD( 105)

( 59:],À )Ýð0. Z] 'Q ( 104 )

( 56:],À ) Q'
,
ÅwjâiZ(107 )

( 78:],À ) G¬Zt ÜZ ( 106)

( 207:],À )]ZçÆ3( 108 )

yÃy¨
KZL

L Š
HY7ÐÅà¬vZègugI0vZ†*
*¦è
]|
nÆ]y
M L LÔc*
â
Ûó ó?yÃ{
á
Š!*
L

L Š
HY7Q óXó Y fL LÔc*
â
Ûó ó?
Ôc*
â
Ûó ó? yÃs¸z" L

L Š
HY7Q óXó áZz ä™ ãZŠ¤
/
zgÐ *Š

1

DNLQ”(Mt(Ø‘^ËÖ] '‚vÛÖ]EóX
ó vßáZzä¾ *Šá$
+
Æ+ŠLZL L

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( 7 5)

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

( 300:],À ) DÅçû Úö ‚% Ö]†ö vû øeEc*
gŠ »Vƒ²W

1

1

...ÇA þ¾l²›‚
A A88
A A A A A A A?A
AAAAAAAA

A A A A(A
A
A7A A A A
òsA
Z]ú
Š ) èA
nÛ×ÃA
Ö] èA
ßm‚A
ÛÖ] A
‹×rA
Ú :¿

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful