TUGASAN ORGANISASI DAN MASYARAKAT MENGIKUT TEORI X DAN Y Pengenalan Apabila dikaitkan dengan masyarakat, ia merujuk kepada satu

bentuk kumpulan manusia yang melakukan pelbagai aktviti di dalam satu kelompok dan mempunyai persamaan dalam banyak perkara serta mempunyai satu hubungan yang baik antara satu sama lain. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dalam kehidupan yang seterusnya mereka harus berkelompok atau bermasyarakat. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tetapi mesti bergantung kepada orang lain. Manusia tanpa manusia yang lainnya sudah tentu tidak dapat menjalani kehidupan.Oleh yang demikian organisasi sosial manusia akan cuba mewujudkan diri dalam bentuk kelompok sosial di dalam hubungannya di antara manusia dengan manusia yang lain dan apa yang paling penting adalah reaksi yang wujud akibat hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebut akan menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas dan berkembang sehingga membentuk satu organiasi sosial. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan utama iaitu:1. Keinginan untuk bersama-sama dengan manusia lain di sekelilingnya iaitu masyarakat; dan 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Menurut Nadel (1953), masyarakat adalah satu kumpulan manusia yang terikat dalam sesuatu kesatuan, bertindak secara intergrasi , tetap dan stabil.

Peter Drucker (1986) menyifatkan masyarakat moden adalah masyarakat organisasi. Manusia organisasi merupakan satu kumpulan manusia yang paling dominan dalam masyarakat moden serta mempunyai pengaruh politik dan ekonomi serta strata sosial. Kemajuan teknologi komputer telah menyebabkan perubahan yang sangat ketara dalam kehidupan manusia. Teknologi komputer telah mengubah pola perhubungan manusia. Manusia semakin bebas dengan ikatan ruang dan waktu. Kehadiran internet telah

mendekatkan hubungan antara manusia di seluruh dunia yang memiliki teknologi canggih tersebut. Kini manusia hidup dalam satu jaringan informasi yang cerdas (network intelligence). Walaupun kehadiran jaringan ini meluaskan lagi perhubungan manusia, tetapi pada dasarnya ia telah menyempitkan ruang hidup kemasyarakatan. Manusia sudah tidak perlu bersemuka untuk berhubung, dan secara perlahan-lahan semangat kemasyarakatan telah hilang sungguhpun dari segi pergaulan semakin luas. Oleh yang demikian, organisasi bolehlah dilihat sebagai satu perspektif di mana ia bergantung kepada kepentingan, dimensi kriteria dan skop kajian. Menurut Etzioni (1970), organisasi adalah unit sosial (manusia) yang dibina atau dirancang semula bagi mencapai matlamat tertentu. Di dalam tugasan ini saya akan memilih satu teori organisasi yang dikenali sebagai Teori X dan Y daripada Douglas Mc Gregor di mana teori ini banyak membincangkan organisasi dari sudut keadaan semula jadi sosial organisasi.

Definisi Teori Teori menurut Hatch (1997:9) adalah penerangan, iaitu satu cubaan untuk menerangkan segmen-segmen pengalaman. Keterangan lanjut yang diterangkan oleh teori ini disebut sebagai “fenomena yang berkepentingan”. Kerana di dalam Teori Organisasi, fenomena yang berkepentingan adalah di anggap sebagai sebuah organisasi. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa teori adalah satu bentuk pemikiran yang cuba menerangkan atau mengandaikan sesuatu keadaan berdasarkan kepada apa yang pernah dilihat, dilalui, dirasai (pengalaman), dan mungkin juga andaian tentang sesuatu yang belum pernah terjadi.

Fungsi Dan Kepentingan Teori Terdapat beberapa fungsi teori yang dikenalpasti iaitu: i. Ia digunakan sebagai panduan dan rujukan terhadap apa yang bakal dikaji untuk mendapatkan satu hasil tertentu samada ianya baik atau sebaliknya. ii. Teori digunakan untuk meramal sesuatu keadaan pada masa hadapan dengan membuat pelbagai andaian-andaian yang berkaitan dengan subjek yang dikaji. iii. Apabila sesuatu objek dikenalpasti, teori berfungsi untuk mengesahkan perkara tersebut melalui penyelidikan atau kajian mengikut teori-teori yang dipilih.

iv.

Teori juga bertujuan untuk memberi gambaran kepada sesuatu perkara yang hendak dikaji.

Oleh yang demikian, teori mempunyai satu peranan yang penting dalam mengkaji sesuatu perkara kerana teori digunakan dalam mendisiplinkan kajian secara teratur dan sistematik

bagi mencapai hasil kajian dan keputusan yang boleh membawa kepentingan pada masa akan datang. Teori organisasi juga mempunyai kepentingan-kepentingan mengkaji sifat manusia dalam satu organiasi atau kelompok masyarakat. Antara kepentingan teori organiasai ialah: i. Menyediakan pemahaman dan penghargaan tentang apa yg berlaku dalam sesebuah organisasi; ii. Membantu seseorang itu untuk mendalami dan memahami aspek-aspek organisasi yang signifikan agar menjadi seseorang pemimpin yang baik. iii. Mengenalpasti pembolehubah-pembolehubah dan menyediakan model agar para pengurus tahu bagaimana untuk menganalisis dan menerangkan apa yang berlaku dipersekitaran organisasi dan seterusntya membolehkan mereka melaksanakan fungsi pengorganisasian ke arah yang lebih berkesan; dan iv. Mendedahkan pelbagai aspek kehidupan dalaman dan luaran organisasi.

Teori X dan Y oleh Douglas Mc Gregor Douglas Mc Gregor adalah merupakan antara ahli-ahli teori yang banyak membincangkan tentang teori organisasi. Teori ini telah mengkategorikan manusia dalam dua keadaan iaitu ‘X’ untuk memerihalkan tentang keadaan individu yang lebih kepada sifat yang negatif dan ‘Y’ pula menjurus kepada individu yang melakukan perkaraperkara yang baik dan positif. Di dalam sesebuah organisasi, Mc Gregor menyimpulkan bahawa seseorang pengurus dalam orgnasisasi akan melihat seseorang pekerja akan dapat dinilai daripada andaian tentang pekerja itu sendiri. Kemudian pengurus tersebut akan cuba membentuk subordinat mereka mengikut beberapa tret positif yang ada dalam diri pengurus itu sendiri.

Komponen-Komponen Utama Dalam Teori X Dan Y Di dalam teori ini, terdapat komponen-komponen utama yang dilihat dan digunakan dalam mengkaji sesuatu keadaan dengan menggunakan teori ini iaitu X dan Y. Teori perilaku ini adalah teori yang menjelaskan bahawa suatu tingkahlaku tertentu dapat membezakan pemimpin dan bukan pemimpin di kalangan mereka sendiri. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam buku “The Human Side Enterprise” di mana pengurus atau pemimpin organisasi memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai dan kakitangan mereka iaitu teori X atau teori Y.

a) Teori X Di bawah teori X, Mc Douglas menyatakan bahawa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta suka mengelakkan diri dari pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Perkerja jenis ini mempunyai cita-cita yang kecil untuk mencapai tujuan tertentu tetapi dalam pada masa yang sama dia mengharapkan balasan dan juga jaminan hidup yang tinggi. Dalam bekerja, pekerja ini perlu sentiasa diawasi, diancam serta diarahkan agar dapat bekerja. Oleh itu, terdapat 4 andaian yang dibuat oleh para pengurus terhadap pekerja seperti ini: i. Pekerja secara semulajadi tidak suka berkerja dan bila ada kesempatan untuk berbuat demikian, mereka akan lakukan; ii. Disebabkan pekerja seperti ini tidak suka dengan kerja, mereka perlu dikerah dan dikawal atau diberi peringatan tentang hukuman yang diberikan sekiranya tidak melaksanakan tugas. iii. Pekerja seperti ini seringkali mengelakkan diri daripada diamanahkan untuk melakukan satu-satu tanggungjawab samada kecil atau besar dan pekerja ini memerlukan arahan untuk berkerja. iv. Pekerja dalam kategori ini menganggap bahawa pekerjaan adalah yang paling utama jika dibandingkan dengan keperluan lain yang tidak mempunyai cita-cita tinggi.

b) Teori Y Teori ini memiliki anggapan bahawa kerja adalah sesuatu aktiviti yang perlu dilakukan oleh manusia. Pekerja dalam kategori ini mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi dalam mencapai matlamat dalam kerjaya mereka. Pekerja seperti ini memiliki sifat kerja yang amat teratur dan mempunyai daya kerajinan kuat, komited terhadap kerja yang diamanahkan serta bertanggungjawab. Teori Y mengklasifikasikan individu dalam kumpulan ini mempunyai banyak sifat yang positif dalam diri mereka. Mc Gregor mengandaikan: i. Pekerja menganggap bahawa, berkerja adalah satu perkara yang

penting sama seperti aktiviti-aktivit lain seperti sukan , berehat dan sebagaianya. ii. Individu ini tidak memerlukan kawalan serta pemerhatian kerana

individu seperti ini lebih suka bekerja dalam keadaan yang bebas dan tidak terkongkong. Ini dapat membantu mereka untuk bekerja dengan lebih komited kepada pencapaian objektif organisasi. iii. Individu seperti ini mempunyai usaha dan cepat belajar untuk menerima tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dan mereka melakukan tugas tersebut dengan penuh amanah.

iv.

Individu ini mempunyai daya kreatviti dan keupayaan dalam

membuat keputusan yang baik dalam pelbagai peringkat samada dalam fungsi pengurus atau tidak.

Teori X dan Y adalah merupakan satu teori anggapan seseorang pemimpin atau pengurus untuk menilai individu dalam sesebuah organisasi dalam mencari keputusan dan juga dijadikan sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap pekerja-pekerja di bawahnya. Oleh yang demikian pengurus perlu memainkan peranan untuk menilai pekerja-pekerja secara betul supaya penilaian tersebut benar-benar tepat. Walaupun teori X dan teori Y ini mudah untuk digunakan dalam menilai seseorang disebabkan ianya telah dibahagikan kepada 2 komponen di mana X mewakili sikap yang negatif dan Y pula mewakili sikap yang positif, kadangkala wujud juga kesilapan dalam menilai seseorang tersebut kerana secara zahir teori ini hanya mampu menilai seseorang dari segi fizikal atau andaian luaran sahaja. Terdapat juga kebaikan dan keburukan aabila menggunakan teori ini dalam menilai seseorang:

Kekuatan Teori X dan Y  Teori ini akan dapat dijadikan sebagai satu bentuk penilaian awal terhadap individu di mana, dengan hanya melihat dari segi tingkahlaku seseorang, ia dapat mengenalpasti individu tersebut samada dikategorikan dalam X atau Y.

 Andaian-andaian daripada teori ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada pengurus organisasi dalam mereka membentuk dan memotivasikan pekerja.  Boleh dijadikan sebagai pembuat keputusan.  Mengenalpasti individu-individu yang benar-benar komited dengan tugas yang diamanahkan dan juga inidividu-individu yang mengaanggap kerja hanya sebagai satu bentuk tanggungjawab yang perlu dilaksakakan dan tidak mempunyai harapn yang tinggi dalam kerjaya.

Keburukan Teori X dan Y  Teori ini hanya menilai individu dari segi luaran sahaja dan juga tingkahlaku yang dapat dilihat dari mata kasar.  Teori ini tidak membenarkan faktor kebolehan dari segi akademik mempengaruhi keputusan yang dibuat.  Seringkali wujudnya kesan halo ke atas penilaian yang dibuat oleh pihak pengurusan kerana pengurus yang bersifat pilih kasih akan menjurus kepada pemilihan keputusan yang tidak tepat.  Wujud jurang besar antara pekerja-pekerja yang dikategorikan sebagai perilaku X dan perilaku Y.  Teori ini tidak mementingkan tentang faktor kecekapan dalam diri individu yang dinilai.  Sesuatu keputusan akan menjadi silap sekiranya penilai tidak dapat membuat penilaian dengan berkesan dan tidak cekap.

Kesesuaian Teori X dan Y dalam Organisasi Bank Simpanan Nasional Bank Simpanan Nasional adalah merupakan salah sebuah institusi perbankan yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan beribu pejabat di Jalan Ampang Kuala Lumpur. Setakat ini, BSN (Bank Simpanan Nasional) mempunyai seramai 4000 pekerja di seluruh Malaysia dan mempunyai lebih kurang 380 cawangan termasuk Sabah dan Sarawak. BSN mempunyai cabang atau bahagian-bahagian yang tertentu dalam pengurusan perbankan seperti Jabatan Pengurusan Cawangan yang mengurus tentang perlaksanaan perkhidmatan kaunter (Front Liner) dan juga Pengurusan Kredit yang bertanggungjawab ke atas urusan kredit pinjaman seperti pinjaman perumahan, peribadi, sewa beli dan sebagainya. Oleh yang demikian, setiap bahagian ini mempunyai bentuk atau cara penilaian mereka terhadap pekerja-pekerja mereka kerana jika dilihat dari segi tanggungjawab dan juga bidang tugas pekerja ini, mereka mempunyai bentuk tugas yang amat berbeza. Jika ingin dilihat atau dibandingkan di antara kedua-dua bahagian ini, penggunaan teori X dan Y mungkin agak berbeza. Ini disebabkan perbezaan ketara tugas kedua-dua bahagian adalah seperti dalam jadual di bawah:-

i.

Jabatan Pegurusan Cawangan Memberikan perkhidmatan kaunter kepada pelanggan-pelanggan.

i.

Jabatan Pengurusan Kredit Memastikan pelanggan yang layak mendapat pinjaman yang dipohon.

ii. iii.

iv.

Menguruskan deposit dan juga liability pelanggan. Memastikan sistem kaunter bergerak dan kaunter cawangan mencapai matlamat kepuasan hati pelanggan. Melibatkan hubungan pekerja dengan pelanggan.

ii.

Memantau rekod-rekod pinjaman yang tidak berbayar bagi mengelakkan NPL (Non Perfoming Loan) iii. Memastikan kualiti pinjaman dan pelanggan yang diberi pinjaman mengikuti standard Credit Scoring yang ditetapkan.

Jadual di atas jelas menunjukkan bahawa perlaksanaan tugas dan juga tanggungjawab yang diberikan antara pengurusan cawangan dan juga pengurusan kredit adalah berbeza. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan apabila penilaian yang bakal dilakukan oleh pengurus seharusnya memastikan setiap pengurusan menggunakan teori X dan Y, akan wujud perbezaan dari segi bentuk penilaian tetapi menggunakan teori yang sama.

Teori X dan Y dalam Pengurusan Operasi Cawangan Pengurusan Operasi Cawangan lebih menumpukan kepada urusan yang berlaku di cawangan-cawangan dan juga kaunter-kauter serta premis-premis bergerak bank. Dalam mengurus operasi ini, pekerja sentiasa diharapkan dapat memberikan satu perkhidmatan yang baik kepada pelanggan mereka kerana segala urusan yang dibuat oleh pelanggan kepada bank akan bermula dari kaunter sebelum ianya berjaya dianggap sebagai keuntungan yang diperolehi hasil daripada urusan yang dibuat. Oleh itt, kakitangan ynag berada didepan kauntrer atau yang berurusan dengan pelanggan secara bversemuka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menarik pelanggan untuk terus berurusan dengan bank. Walkaubagaimanapun setiap pekerja mempunyai sikap, sifat yang berbeza

natara satu sama lain. Oleh yang demikian pihak pengurusan haruslah memantau dan juga memastiam pekerja-pekerja mereka dspat memnuhi kriteri-ktrirteria perkhidmtaan pelanggan. Jika kita lihat dari sudut perkhidmatan kaunter misalnya, kita akan dapat melihat karenah bukan sahaja daripada pelanggan, bahkan dari[pada perkerja itu sendiri dari segi sikap, perwatakan mereka dalam memberikan perkhidmatan bank kepada pelangan. Dalam teori X dan Y ini, wujudnya perkaitan yang dapat dilihat melalui perkerja ini. Berikut beberap contoh pderilaku pekerja kaunter yang menggunakan teori x danY: Teori X i. Melayan pelanggan dengan bersahaja dan tidak mesra pelanggan. ii. Hanya berkelakuan baik dengan pelanggan apabila ketua atau pengurus berada di kawasan kaunter. iii. Melakukan kerja yang dianggap sebagai bidang tugas sahaja dan tidak cuba untuk membantu kerjakerja yang diluar dariapda bidang tugas. iv. Berkelakukan kurang sopan dengan pelanggan dan sentiasa memarahi pelanggan. v. Sentiasa berada dalam keadan tidak puas hati dengan sistem kerja yang ada. vi. Menganggap semua kerja yang dilakukan adalah betul dan tidak memerlukan nasihat daripada orang lain. vii. Dalam penilaian prestasi, ingin mengharapkan yang terbaik tetapi tidak berusaha untuk memperbaiki mutu kerja. i. Teori Y Memastikan kerja sentiasa teratur sebelum membuka kaunter kepada pelanggan. ii. Melayan pelanggan dengan sebaik mungkin dan ikhlas membantu sekiranya diminta. iii. Tidak memerlukan arahan dan juga pemantauan yang kerap. iv. Tahu akan prosedur kerja dan sentiasa menjaga tingkaghlaku di depan kaunter. v. Tidak mengaggap kehadiran pelanggan adalah satu beban kerja baginya. vi. Mewujudkan susasana mesra dengan pelanggan dan memastikan pelanggan berpuas hati dengan urusan yang dibuat.

Oleh itu, dalam Pengurusan Operasi Cawangan, Teori X dan Y ini dapat digunakan dalam menilai pekerja yang berada dikaunter dan dengan teori ini juga dapat mengkategorikan pekerja samada mereka sesuai datau tidak berkerja dalam barisan hadapan.

Teori X dan Y Dalam Operasi Kredit Operasi Kredit memain peranan dalam menguruskan segala aktiviti yang melibatkan pinjaman pelanggan. Operasi kredit bermula daripada bahagian prosesan hingga ke bahagian kawalan kredit yang memantau urusan bayaran balik pinjaman dengan bank. Dalam operasi kredit, bahagian ini tidak beurusan secara langsung dengan pelanggan bank. Mereka hanya melaksanakan tugas memproses, membayar pinjaman, memantau bayaran balik pinjaman. Apabila dilihat, bahagian operasi kredit ini hanya meliobatkan urusan dan berhubung antara kakitangan yang berada dalam bahagian krdit itu sendiri. Oleh itu, penilaian yang diobuat ke atas pekerja sperti ini mestilah berdasarkan kepda scenario kerja dalaman dan tidak sdipengaruhi oleh persekitaran yang lain. Walaubagaimanapun, pengurus di dalam operasi krdit ini juga mempunyai cara bagaimama penilaian dibuat ke atas pelerja dalam organisasi tersebut. Berikut bebrapa contoh perilaku pekeruja-pekerja bahagian orpeasi kredit mengikut teroi X dan Y: i. Teori X Pekerja melakukan kerja dengan tidak berhati-hati terutama sekali dalam membuat penilaian proses pinjaman. Tidak mematuhi prosedur-prosedru yang ditatpkan oleh penguirusan. Teori Y i. Melakukan tugas mengikut prosedur yang ditetapkan. ii. Mematuhi TAT yang ditetapkan dan beruisaha unutk mencapai TAT yang minimum. iii. Melakukan kerja dengan oenuh rasa

ii.

iii. iv. v.

Mengelakkan diri dari melkukakn tugas yang dianggap bukan tugas utama. Sentiasa diarah dari semasa ke semasa untuk membantu tugas tugas yang lain. Tidak mematuhi TAT (Turn Around Time) yang ditetapkan.

tanggungjawab bagi memastikan hak bank dijaga terutama dalam bahagaian dokumentasi. iv. Sentiasa memastikan perlaksanaan kerja dan juga prosedur-prosedru baru diikuti. v. Mempunyai keinginan dalam memajukan diri dalam perkembangan kerjaya.

Dalam menggunakan teori X dan Y ini, ia sesuai digunakan dalam menilai tingkahlaku perkerja dalam organisasi kredit, kerana hubungan kerja hanya melibatkan pewrsekitran dalam sahaja dan tidak memerlukan penglibata luar dalam membuat penilaian. Dalam setiap organisasi yang wujud, sememangnya berlaku di mana ketidakpuasan kerja, tidak komited dan rasa tidak bertanggungjwab dan sebagianya. Oleh yang demikian, teori X dan Y ini seseuai jiak digunakan sebagai salah satu cara menilai tingkahlaku manusai dalam organisasi kerana pada dasarnya kriterias-kriterai yang ada didalam teroi ini semeangnya berlaku dalam suasana kelompok di dalam organisasi itu sendiri.

Ciri-Ciri Organisasi Yang Sesuai Dengan Teori X Dan Y Secara umumnya, setiap organiasi mempunyai cara bagaimana mengkaji atau menila pekerja-pekerja dalam organiasai supaya sentiasa bergerak aktif dalam meklaksanakan tugas harian mereka supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Dalam membentuk organiasai terdaapt cirri umu yang perlu ada dalam sesebuah organasasi iaitu: 1. Sesebah organisasi mem[punyai sejumlah manusia yang berkerja didalam nya

2. Merek yahg didalam organisasi akan terlibat antara satyu asama lain dan juga sentiasa berinterasksi sesame mereaka. 3. Setyiap individu-idividu dalam organisasi mempunbyai sasaran peribadi mereka senbdiri yang akan dijadikan sebagai alas an bagi tindakan-tindakan merek a did alam orghasi. Sebagai contoh, sekiranya individu itu hanya berkeja untuk menda[atkan ggaji semata-m,ata, maka individu tersebut tidajk akan cuba untuk memperkrmbangkan kerjaya nya didalam oerrgnasasi itui sendiri. 4. Interaski anatar manusia dio dalam dapat dilihat dari segi struktur yang terdapat dalam organiasai itu.

Oleh yang demikian, pengguanaan teori X dan Y dalam menilai sesebuah organsiaai perlulah mempunyai cirri-ciri umum seperti di atas. Selain daripada itu, beberapa bentuk orgniasai yang mungkin boleh mneggunakan teoir X dan Y sebaagi amalan untuk menilai perkerja bagi menghasiolak astu kputusan yang bauik di dalam mencapai matlamat orgnsaisi. Organisasi ini diklasifikasikan seperti beriutk:.

i. Organisasi Perkhidmatan - sebagai contoh perkhidmatan kaunter bank ii. Organiasi Ekonomi iii. Organisasi Keagamaan iv. Organisasi Perlindungan dan Keselamatan v. Organisasi Kerajaan vi. Organisasi Sosial

Organisasi-organisasi di atas merupakan orghansasio yang melibatkan capurtangan sosial dan teori X dan Y adalah meru[pakan salahj satu toeir yang harus digunapaki dalam menilaui induividu individu di dlalam nya. Oleh yang demikian, bagi mencapai mautlamat sesebiah organaisasi, individu di dlamnyaperlu dibentuk dan diniklai dengan tepat supaya perlanasaan orhg=anisasi dapat berjala dengan sempurna.

Rasional Pemilihan Teori X dan Y Antara sebab mengapa pentingnya teori organisasi ini ialah supaya pengurus atau pemimpin dapat bersedia dalam apa jua bentuk keadaan yang berlaku pada organiasi mereka. Sekiranya pengurus peka terahap situasi yang berlaku, untuk mencari jalan penyelesaian tidak akan menjadi masalah. Melalui teori juga akan menjadikan kita memperolehi kesan samada baik ataupun tidak baik. Teoir juga sememangnya dijadikan satu bentuk untuk meramakl sesuatu keadaan pada masa hadapan kerana kajian mealalui teori menggunakan fakta-fakta yang sedia ada. Begitu juga dengan masyarakat organisasi, penggunaan teori X dan Y juga dapat dijadikan sebagai satu bentuk kajian atau meramal individu-indidvu yang berada dalam organiasi. Pergaulan dan juga percampuran kelompok manusai did lam organisasi serta perbezaan dari segi aktiviti-aktivit di dalamnua menjadikan teori X dan Y sebagai salah satu teori untuk menilai dan menyelidik tingkahlaku manusia dalam organsiasi. Rasional mengapa teori ini dapat diakitakn dengan masyarakat organisasi adalah: 1. Organisasi masyarakat adalah satu kelompok manusai yang menjalankan aktivitiaktiviti dan saling berkait antara satu sama lain. Di dalam suasana organisasi

masysakarat, setiap induividu mempunyai perbezasan darui segi persepsim tingkahlaku. Teori X dan Y digunakan supaya penilaian dapat dibuat dengan mengkaji dan memahami tingkahlaku serta gerak geri individu supaya mereka dapat dikategorikan dalam golongan-golongan yang tertentu. 2. Masyaerakat organiasi semestinya mempunyai satu matlamat yang hendak dicapai. Dengan adanya matlamat ini, sesbuiah organisasi dapat difahami oleh ahi organisasi dan mereka memnpuyai satu tujuan yang jelas. Walaubagaimanapun, adanya induivud dalam organiasai mengetahui akan tujuan organiasai tetapi, mereka hanya cuba untuk berada dalam organiasa untk sama-sama mengecapi kejayaaan tetapi tidak berusaha untuk melakukan sesuatu did lam organiasasi. Di dalam teori Xdan Y, wujudnya individu sepeti ini dimana indivu seperti hanya menganggap bahawa pernana mereka hanya untuk berada dalam organisasi dan hanya memeain peranan sebagai pelengkao sesbuah organisasi. Disisni perilaku X telah dimainakan oleh individu seperti ini. 3. Teori X dan Y dapat melihat golongan manakah yang betul-betul memainkan peranan dalam organiasi dan golongan mana yang tidak bertindaka aktif dalam suasana hidup bermasyarakat. Oelh itu toeri ini dapat menerangkan tentang pengasingan kelompok dimana yang bersifat positif di kategorikan sebagai Y dan kelompok yang bersifat negative diketegorikan sebagai X. di dalam sesebiah masyarakat, mereka harus dinilai untuk meletakkan di manakah kumpulam ini patut ditempatkan. Oleh itu, teori ini dapat membantu dalam membuat penilai terhadap tingkah laku manusia.

4. Rasional mengapa teori X dan Y dipilih sebagai salah satu teori yang dapat dikaitkan dengan masyarakat organisasi ialah di dalam kelompok masyarakat tidak semuanya mempunyai sikap yang baik dan adakala diantaranya mereka yang juga tergolong di dalam individu yang bermasalah. Sebagai contoh kita dapat kaitkan teori ini dengan individu yang melakukan sesuatu jenayah dalam organisasi sebagai tergolong diu dalam teori X. segala perkara yang melibatkan perkara-perkara yang negative akan dinilai dan seharusnya induividu ini perlu diberi amaran dan juga hukuman seperti mana yang dijelaskan dalam teroi X bahawa induividu dalam organisasi yang leka perlu diingatkan dan diberikan amaran melalui hukuman, denda dan sebagainya. Bergitu juga juga dengan kelompk yang melakukan pelbagai aktivit yang mendatangkan hasil yang baik did dlam organisasi. Apabila seseornag itu melakukan perkara yang baiik, maka masyarakat akan memandang baik tingkahlaku individu tersebut. Ini adalah merupakan salah satu penilaioan yang dibuat oleh masayarkat itu sendiri terhadapa individu tersebut. Sekiranya ada, ganjaran dan juga oenghargaan akan diberikan kepda individu yang melakukan perkara-perkara baik yang diangagap membantu bagi mencapaio sesuatu matlatmat organisasi dan maysuyarat. Salah satu contoh yang seseuia juag digunakan apabilam penduiduk kampong ingin melaktik ketua did lam organsaisi merkea, penududk kempaungh juga operlu membaut oenilaoian terhadap individu -ondidvu yang dipilij. Secara umumnya, maskayat di kawasan kampong selalui menilai induividu yang dipilih dari segi perawatakan , tiongakahlaku dari segi luaeran dan ini dapat dikaitakan dengan teroi S dAn Y keran penialoan yang dilakukan oprlah treroi ini bayak

mengguanakn peniklain secara luaran. Oleh yang dekiiman, teori ini juga mamainkan peranan dalam menetukan status organsiasi masysarakst kerana teori ini dianggap sebagai satu teori mudah uintuk menilai seseorang dalam masyarakat disebabakn hasil kajian telahpun diketahuii terlebih mengikut proisp-prionsiop teroi itu sendiri diaman X adalak untuk sesuastu yg negfatid dan Y untuk sesdutau yang piositif.

5. Teori adalah satu pentujuk dan teroi juga dijadikan sebagai satu ramalan pada masa hadapan. Ini jelas membuktikan bahwa pada sertiap teori yang wujud mempunyai kelbeihan tersendiri. Teori juag dapat menggambrakan kedaan seseuta perkara dengan lebih awal lagi. Oleh yang demikin, teopri X dabn Y juag tidak terkecuali dalam mempunauikepentingan dan kelebihannya yang tersendiri. Dalam teori X dan Y ini, masyarakat dapat menilai masyarakty mereka sendiri dengan membuat satu andaian yang mudah samada ianya buruk atau bnaik. Seorang jiran boleh menganggap jiran yang disebelah mempunyuai satu nilai kejirnan yang baik tetpai lain pula sekiranya jiran disebelah lagi menganggao yang sebaliknya. Oelhj itu kita tidak dapat mengahlang masysarasrtk darui[pda terus menilai antrara satu sama lain. Cuma yang berbezsa dari segi persepsi mereka terhadap apa yang dinilai oleh merela sendiri. Kepentingan daklam memnggunakan teori ini akan mengjhasilkam satu keputusan yuang boleh dianggap penting dalam sesebiah organisasi. Rasional nya apabila melibatkan satu satu tteori, apa yang penting adalh konsep-konsep yang dimainkan oelh teori itu

sendiri akan menghasilajk keputusan hasil daripada pernan yanjg dimainklan oleh pengguna teori itu sendiri. Jadi jelas, bahawa teori X dan Y ini merupadak salah satu teori yang duigunakan dalam menilai tingkahlauku masyarakat dalam kehiudpan dan juga pekerjaan sehari-hari.

Kseimpulan Adalah mustahil bagi msayarakat yag berada dalam sesebuah organisasi melakukan pembentukkan struktur dan sistem tanpa menggunakan kaedah-keadah serta teori-teori yang dapat membantu mereka dalam mewujudkan satu bentuk organisasi yang mencapai matlamat. Kita mengetahui organisasi adalah entity sosial yang mempunyai tujuan dan harapan dalam menjdaikan matlamat sebagai pegangan mereka, tetapi jika kajian dan juga penggunaan teori-teori tidak dianggap sebagai satu elemen penting, maka perubahan tidak akan berlaku.oleh yang demikian penggunaan teori-teori perlu dilakukan bagi mendapatkan satu bentuk penyelsaian, harapan, perancangan masa depan di dalam sesebuiah organisasi. Mungkin teori X dan Y merupakan satu teori yang boleh dianggap membatu dalam melaksanaka perubahan dalam masyarakat organinasi, tetapi teori-teori lain juga turut membantu akan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat di dalam sesebuah organisasi. Jadi jelas bahawa, teori boleh dianggap sebagai datu panduan kepada kajia-kajian ayang akan dilakukan sesuai dengan persekitraran yang wujud dan juga keperluan untuk perubahan dalam organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times