You are on page 1of 6

Suetoni de Vita Neronis Liber (partialis)

LII. Liberalis disciplinas omnnis fere puer attigit. Sed a philosophia eum mater avertit monens imperaturo contrariam esse; a cognitione veterum oratorum Seneca praeceptor, quo diutius in admiratione sui detineret. Itaque ad poeticam pronus carmina libenter ac sine labore composuit nec, ut quidam putant, aliena pro suis edidit. Venere in manus meas pugillares libellique cum quibusdam notissimis versibus ipsius chirographo scriptis, ut facile appareret non tralatos aut dictante aliquo exceptos, sed plane quasi a cogitante atque generante exaratos; ita multa et deleta et inducta et superscripta inerant. Habuit et pingendi fingendique non mediocre studium.
admrti, nis ' f ' (onder atting, ere, tig, tactum ' to touch, come into contact vert, ere, t, verrsum ' to turn a(a), remove chrographum, ' n ' hand(riting cogniti, nis ' f ' becoming acquainted, *no(ledge contrrius, a, um ' adj ' opposite dle, re, dlv, dletum ' to destro), erase dtine, re, u, tentum ' to hold off, *eep bac* dict +1, ' to dictate, suggest exar +1, ' to plo( out, dig out gener +1, ' to beget, produce indc, ere, dx, ductum ' to lead in, exhibit nsum, inesse, nfu ' to be in lbenter ' adv ' freel) 1. L.ber/l.s0omn.s ' alternate form of the accusative (ith 1s instead of 1s. . imper/t2r3 ' for the future ruler; dative of possession and future participle teamed up. praeceptor ' vertit eum is missing because of the parallel structure. qu3 ' (or*s li*e ut here. !. di2tius ' comparative of di. su. ' of him; genetive4 5his doesn6t happen often, so it merits a note and an exclamation point. lberlis, e ' adj ' of freedom, liberal, noble medicris, e ' adj ' of middle si-e, moderate rtor, ris ' m ' orator philosophia, ae ' f ' philosoph) ping, ere, pnx, pictum ' to paint pln ' adv ' obviousl) poticus, a, um ' adj ' poetic praeceptor, ris ' m ' teacher, instructor prnus, a, um ' adj ' bent over, bend for(ard pugillrs, ium ' m pl ' (riting tablets Seneca, ae ' m ' Seneca superscb, ere, scrps, scriptum ' to (rite over trnsfer, ferre, tul, ltum ' to carr) over versus, s ' m ' line of poetr), verse pr3nus ' 7ero. ". ali8na ' other people6s; suppl) carmina. V8n8re ' alternate form of vnrunt. #. libelli ' diminuitive of libr. ips.us ' 7ero6s. $. tr/l/t3s ' alternate form of trnslts. %. multa ' modifies d8l8ta, inducta and superscripta. et ' the adverb, not the con9unction. pingend. fingend.que ' genitive (ith studium.

! " # $ % &

LIII. :axime autem popularitate efferebatur, omnium aemulus, qui quoquo modo animum 1 vulgi moverent. ;xiit opinio post scaenicas coronas proximo lustro descensurum eum ad <l)mpia inter athletas; nam et luctabatur assidue nec aliter certamina g)mnica tota =raecia spectaverat quam brabeutarum more in stadio humi assidens ac, si qua paria longius recessissent, in medium manibus suis protrahens. >estinaverat etiam, quia ?pollinem cantu, Solem aurigando aequiperare existimaretur, imitari et Herculis facta; praeparatumque leonem aiunt, quem vel clava vel brachiorum nexibus in amphitheatri harena spectante populo nudus elideret.
aemulus, a, um ' adj ' striving +for, aequiper +1, ' to compare, ma*e equal aliter ' adv ' other(ise amphithetrum, ' n ' amphitheater Apollo, inis ' m ' ?pollo asside, re, sd, sessum ' to sit near, sit b) assiduus, a, um ' adj ' persevering thlta ae ' f ' athlete aurg +1, ' to drive a chariot brabeuta, ae ' m ' umpire, referee brchium, ' n ' arm cantus, s ' m ' song, singing certmen, minis ' n ' contest clva, ae ' f ' bat, club corna, ae ' f ' cro(n dstin +1, ' to appoint effer, ferre, extul, ltum ' to carr) out@a(a) ld, ere, s, sum ' to tear out, squee-e out Graecia, ae ' f ' =reece 1. effer8b/tur ' 7ero is the sub9ect. qu. ' refers bac* to omnium. mov8rent ' imperfect sub9unctive in relative clause of characteristic. . ;xiit opini3 ' the opinion (ent out that0; alternate form for exvit. d8sc8ns2rum ' suppl) esse for the future infinitive, (hich is future relative to the time of exiit. !. assidue nec aliter ' assiduousl) and not other(ise. t3t/ =raeci/ ' suppl) in. ". quam ' goes (ith brabeutrum mre. hum. ' on the ground; locative case. +ali,qu/ ' b) some means; the s ma*e the ali1 go a(a).

! " # $ % &

g mnicus, a, um ' adj ' related to exercise, g)mnastic harna, ae ' f ' sand !erculs, is ' m ' Hercules imitor +1, ' to act li*e le, nis ' m ' lion luctor +1, ' to (restle lustrum, ' n ' a sacrifice solemnif)ing the census ever) five )ears nexus, s ' m ' lin*, binding "l mpia, ae ' f ' <l)mpia opini, nis ' f ' reputation populrits, ttis ' f ' political favor see*ing (ith the public praepar +1, ' to ma*e read) in advance, equip prtrah, ere, trx, tractum ' to drag out, dra( forth proximus, a, um ' adj ' nearest, next scaenicus, a, um ' adj ' theatrical, dramatic stadium, ' n ' running trac* paria ' pairs; don6t as* (h) this is neuter. I don6t have a good reason. #. recessissent ' the) should have receded; pluperfect sub9unctive that sho(s potential action in the past. pr3trah8ns ' this follo(s assid8ns ac. quia ' for the reason that; the verb in this clause is sub9unctive. :eans because (ith indicative. $. imit/r. ' goes (ith dstinverat. et ' even; this is the adverb and not the con9unction. praepar/tumque ' suppl) esse if )ou need it. 5his is also the start of a ne( clause. %. spectante popul3 ' ablative absolute.

LIV. Sub exitu quidem vitae palam voverat, si sibi incolumis status permansisset, proditurum se partae victoriae ludis etiam h)draulam et choraulam et utricularium ac novissimo die histrionem saltaturumque Vergili 5urnum. ;t sunt qui tradant Aaridem histrionem occisum ab eo quasi gravem adversarium.
adversrius, a, um ' adj ' opposite, rival chorauls, ae ' m ' flute pla)er accompanied b) dance exitus, s ' m ' exit, departure histri, nis ' m ' actor h draula, ae ' m ' (ater organ pla)er incolumis, e ' adj ' unhurt ldus, ' m ' pla), game palam ' adv ' openl), publicl) #aris, idis ' m ' Aaris 1. Sub exit20v.tae ' at the end of BhisC life s.0perm/nsisset ' contrar) to fact past condition '!. pr3dit2rum05urnum ' indirect speech introduced b) vverat under the condition in line 1 . pr3dit2rum ' suppl) esse for the future infinitive; remember, this indirect speech is future in regard to vverat. s8 ' 7ero lud.s ' suppl)ing in ma) help ma*e sense here h)draulam02tricul/rium ' in apposition (ith s partus, a, um ' adj ' acquired permane, re, mns, mnsum ' to *eep on sta)ing, persist salt +1, ' to dance status, s ' m ' position $urnus, ' m ' 5urnus triculrius, ' m ' +bag,pipe pla)er %ergilius, ' m ' Vergil vove, re, vv& vtum ' to vo(, s(ear religiousl)

! "

novissim3 di8 ' on the last da); novissimus dis is the idiom for Dlast da)E. !. salt/t2rum ' suppl) esse for the future infinitive, s +Nernem, is still the sub9ect; dancing F acting. Vergil. 5urnum ' Vergil6s urnus, apparentl) a pla) sunt qu. tradant' there are those (ho confide; sets up indrect speech Aaridem histri3nem ' an actor b) the name of Aaris, not Aaris

LV. ;rat illi aeternitatis perpetuaeque famae cupido, sed inconsulta. Ideoque multis rebus ac locis vetere appellatione detracta novam indixit ex suo nomine, mensem quoque ?prilem 7eroneum appellavit; destinaverat et Gomam 7eropolim nuncupare.
aeternits, ttis ' f ' eternit) appellti, nis ' f ' name Aprlis, e ' adj ' ?pril dstin +1, ' to appoint dtrah, ere, x, ctum 'to ta*e a(a), remove incnsultus, a, um ' adj ' hast), rash 1. ill. ' dative singular cup.do ' nominative singular; note ho( far bac* Suetonius pushed this for heightened effect indc, ere, dx, dictum ' to declare mnsis, is ' m ' month (ernus, a, um ' adj ' 7ero6s, 7eronian (eropolis, is ' f ' Gome nuncup +1, ' to name publicl) )ma, ae ' f ' Gome

1' . mult.s r8bus ac loc.s ' from man) things and places; pure ablative . vetere appell/ti3ne d8tract/ ' ablative absolute !" nuncupre # derived from nomen$capere

LVI. Geligionum usque quaque contemptor, praeter unius >eae S)riae, hanc mox ita sprevit, ut urina contaminaret, alia superstitione captus in qua sola pertinacissime haesit,

siquidem imagunculam puellarem, cum quasi remedium insidiarum a plebeio quodam et ignoto ! muneri accepisset, detecta confestim coniuratione pro summo numine trinisque in die sacrificiis " colere perseveravit volebatque credi monitione eius futura praenoscere. ?nte paucos quam periret menses attendit et extispicio nec umquam litavit.
attend, ere, tend, tentum ' to pa) attention to cnfestim ' adv ' immediatel), suddenl) conirti, nis ' f ' conspirac) contamin +1, ' to defile, contaminate contemptor, ris ' m ' hater dteg, ere, tex, tecctum ' to uncover, expose extispicium, ' n ' prophetic reading of entrails haere, re, haes, haesum ' to stic* igntus, a, um ' adj ' un*no(n nsidiae, rum ' f pl ' ambush, plot lit +1, ' to get good omens mnsis, is ' m ' month moniti, nis ' f ' advice, (arning plbius, a, um ' adj ' common, plebeian 1. contemptor ' loo*ing for a genitive of hating praeter ' adverb here, except, note that the follo(ing genetive is still modif)ing contemptor >eae SHriae ' ?targatis, S)rian fertilit) goddess ita ' setting up a result clause . 2r.n/ ' ablative of means !. s.quidem0cum ' tr) it as since %&en im/gunculam puell/rem ' little image; diminuative; treat as if it (ere after the cum' these (ords in front of cum are the topic of this portion of this sentence / pl8b8i3 qu3dam et ign3t3 ' from some un*o(n plebian pere, re, v, itum ' to disappear, pass a(a) persevr +1, ' to *eep at, persist pertinax, cis ' adj ' holding tight, un)ielding praensc, ere ' to *no( in advance puellris, e ' adj ' girl), )outhful religi, nis ' f ' (orship remedium, ' n ' cure, medicine, remed) sacrificium, ' n ' sacrifice squidem ' adv ' if onl) spern, ere, rv, rtum ' to despise, re9ect, scorn superstiti, nis ' f ' superstition S*ria, ae ' f ' S)ria trnus, a, um ' adj ' in a group of three rna, ae ' f ' urine ". m2ner. ' suppl) simile to agree (ith remedium here d8tect/ c3nfestim coni2r/ti3ne ' ablative absolute pr3 ' as #. cr8d. ' present passive infinitive moniti3ne ' ablative of means 8ius fut2ra ' his B7ero6sC future; summum numen is the sub9ect of this clause #'$. ?nte pauc3s quam per.ret m8ns8s0 ' ? fe( months before he died0 $. attendit ' suppl) extispicium nec umquam ' never

# $

LVII. <biit tricensimo et secundo aetatis anno, die quo quondam <ctaviam interemerat, tantumque gaudium publice praebuit, ut plebs pilleata tota urbe discurreret. ;t tamen non defuerunt qui per longum tempus vernis aestivisque floribus tumulum eius ornarent ac modo imagines praetextatas in rostris proferrent, modo edicta quasi viventis et brevi magno inimicorun malo reversuri. Iuin etiam Vologaesus Aarthorum rex missis ad senatum legatis de instauranda societate hoc etiam magno opere oravit, ut 7eronis memoria coleretur. >enique cum post viginti annos adulescente me exstitisset condicionis incertae qui se 7eronem esse iactaret, tam favorabile nomen eius apud Aarthos fuit, ut vehementer adiutus et vix redditus sit.
adiuv, re, adiv, aditum ' to help adulscns, entis ' m(f ' )oung person aestvus, a, um ' adj ' summer li*e dcurr, ere, +cu,curr, cursum ' to run do(n exsist, ere, stit, stitum ' to appear, exist favrbilis, e ' adj ' popular, beloved iact +1, ' to thro( out incertus, a um ' adj ' uncertain nstaur +1, ' to rene( interim, ere, imi, emptum ' to do a(a) (ith, *ill (ero, nis ' m ' 7ero obe, re, v, itum ' to reach, die "ctvia, ae ' f ' Jlaudia <ctavia, 7ero6s first (ife 1. tr.c8nsim3 ' alternate spelling of trcsim di8 qu3 ' actuall) she (as murdered the da) before interemerat ' alternate spelling of interimerat . tantumque gaudium ' sets up a result clause after the ut pille/ta ' (earing the hat of a freedman, a pilleus discurreret ' imp. sub9. in result clause after praebuit '!. tamen0qu. ' sets up a qui concessive clause, verbs (ill be sub9unctive !'". modo0modo0 ' sometimes0sometimes0 pr3ferrent ' imp. sub9. ". 8dicta ' 7ero6s edicts; suppl) Nernis for the follo(ing genitives brev. ' shortl); ablative of time (ithin (hich rn +-, ' to decorate #arth, rum ' m pl ' Aarthians pilletus, a, um ' adj ' (earing a pilleus praetexttus, a, um ' adj ' (earing a toga prfer, ferre, tul, ltum ' to bring out rstrum, ' n ' spea*ers6 platform societs, ttis ' f ' partnership, alliance trcsimus, a, um ' adj ' thirtieth tumulus, ' m ' grave vehemns, entis ' adj ' emphatic, raging vernus, a, um ' adj ' spring1li*e vgint ' adj number ' t(ent) %ologaesus, ' m ' Vologases, Aarthian *ing

! " # $ % &

#. revers2r. ' soon to come bac*; refers to the assumed Nernis from earlier qu.n etiam ' strongl) intensifies the sentence miss.s ad sen/tum leg/t.s ' ablative absolute ut0coleretur ' purpose clause adul8scente m8 ' ablative absolute condici3nis incertae ' genetive of description; suppl) qu.dam &. iac/ret ' he tossed out; figurativel), he casuall) mentioned tam ' sets up result clause after the ut 8ius ' Nernis adi2tus0redditus ' suppl) )art&s