You are on page 1of 1

Provincie VLAAMS-BRABANT

Bijeenroeping
Bijeen
gemeenteraad 12 oktober 2009
GEMEENTE

BOORTMEERBEEK

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de gemeenteraad


Gemeentedecreet
voor de eerste maal in de achtste zitting van het jaar te vergaderen op maandag 26
Art. 24 oktober 2009 om 20.00 uur in de raadszaal.
De voorzitter zit de vergaderingen van
de gemeenteraad voor, en opent en sluit
de vergaderingen. DAGORDE
Art. 26
De gemeenteraad kan enkel
Openbare zitting
beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende 1. Goedkeuring notulen vorige zitting
gemeenteraadsleden aanwezig is.
De raad kan echter, als hij tweemaal 2. Kennisname toezichtbesluiten
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 3. Aanduiding vertegenwoordiging gemeente PWA
aantal leden aanwezig is, na een derde 4. Kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding
oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze 5. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 november 2009
beraadslagen en besluiten over de 6. Riobra - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 20
onderwerpen die voor de derde maal op
de agenda voorkomen.
november 2009
De termijnen, bedoeld in artikel 21 en 7. Eindafrekening elektriciteitswerken cultuurhuis
23, worden voor deze tweede en derde 8. Aanpassing rechtspositieregeling
oproeping teruggebracht tot 2 dagen. In
de derde oproeping worden de 9. Budgetwijziging 2009 nr. 2
bepalingen van dit artikel overgenomen. 10. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - PANAL vzw
11. Intrekken besluit gemeenteraad 5 oktober 2009 schoolreglement gemeentelijke
Art. 34
De besluiten worden genomen bij basisschool
volstrekte meerderheid van stemmen. 12. Schoolreglement gemeentelijke basisschool
Onder volstrekte meerderheid van
stemmen wordt verstaan, meer dan de
13. Kennisname verslagen milieuadviesraad 5 mei 2009 en 25 juni 2009
helft van de uitgebrachte stemmen, 14. Kennisname verslag jeugdraad 25 juni 2009
onthoudingen niet meegerekend. Bij
staking van stemmen is het voorstel
verworpen.

Art. 36 De secretaris, De voorzitter,


Als bij de benoeming of de voordracht
van kandidaten de vereiste meerderheid
niet wordt verkregen bij de eerste
stemming, wordt opnieuw gestemd
over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.
De voorzitter stelt daartoe een lijst op Johan Smits Michel Baert
met tweemaal zoveel namen als er
benoemingen of voordrachten moeten
gebeuren. Hebben bij de eerste
stemming sommige kandidaten een
gelijk aantal stemmen behaald, dan
wordt de jongste kandidaat tot de
herstemming toegelaten. De stemmen
kunnen alleen worden uitgebracht op de
kandidaten die op de lijst voorkomen.
De benoeming of de voordracht gebeurt
bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen
heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Bijeenroeping gemeenteraad van maandag 26 oktober 2009 pagina 1 van 1